ma_frico_sire competent ac electric_se
Original instructions
SIRe Competent Air Curtains
Electric
With quick guide
SIReAC
SE .... 2
GB .... 21
DE .... 40
FR .... 59
ES .... 78
IT
NL .... 116
NO .... 135
PL .... 154
RU .... 173
.... 97
For wiring diagram, please see last pages
SE
SIRe Competent Air Curtains Electric
Quick guide / Uppstart
Ställ in ID/Drift utan kontrollenhet
Kontrollera att alla ingående beståndsdelar
finns med (se avsnitt Beståndsdelar).
Reglersystemet kan styra ett eller flera
aggregat parallellt (max 9 stycken). Varje
aggregat måste få ett unikt ID-nummer (1-9)
som ställs in på ID-väljaren på styrkortet. Ex.
Aggregat-1: ID=1, aggregat-2: ID=3
Om den externa regleringen av någon anledning inte har installerats kan aggregatet
temporärt ändå köras. ID-väljaren ställs då i
läge 0, se bild nedan.
När ID-nummer ska ändras ska aggregatet
vara spänningslöst.
Råd om placering
Styrkort HUB SIReC1X monteras i närheten
av aggregatet.
Kontrollenhet SIReUA1 har inbyggd rumstemperaturgivare och monteras lättåtkomlig
för användaren.
För sammankoppling av styrkort och kontrollenhet används medföljande modularkablar RJ12 (6p/6c) som finns i olika längder.
Längre kablar finns som tillval. Max kabellängder, se avsnitt Tillval.
För att undvika att obehöriga kan komma
åt kontrollenheten kan denna istället placeras
i annat utrymme och en extern rumsgivare
SIReRTX (tillval) monteras i lokalen för att
känna av rätt temperatur. Max kabellängder,
se avsnitt Tillval.
Koppla ihop systemet
I Styrkort Bas SIReB1(X) kopplas aggregatet
vidare med modularkabel RJ12 (6p/6c)om
flera aggregat ska vara parallellkopplade.
Om en extern rumstemperaturgivare SIReRTX (tillval) ska användas, kopplas den in
med modularkabel RJ11 (4p/4c) på styrkort
HUB SIReB1(X).
Dörrkontakt SIReDC kopplas in på plint på
styrkort HUB SIReC1X.
Styrkort Bas SIReB1(X) i/vid aggregatet och
kontrollenhet SIReUB1 kopplas ihop med modularkabel RJ12 (6p/6c) sist när alla aggregat
är spänningssatta.
Separat kraftmatning för elvärme ansluts
till aggregat (se manual för luftridåaggregatet).
Kopplingsschema
Kopplingsscheman finns i separat del längst
bak i denna manual.
Då externt styrkort Bas SIReB1X används
måste inkopplingar göras mellan styrkort Bas
och aggregatet, se separat manual för SIReB1X.
2
3
4
5
3
6
4
5
6
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
2
Varje aggregat ska
ha ett unikt ID på sitt
SIReB1X-kort.
För att temporärt köra
aggregat utan extern
reglering väljs läge 0.
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Uppstart
Spänningsätt systemet. Vid första uppstarten
körs startguiden och grundläggande
inställningar görs. Fläkt och värmesteg testas
igenom i testprogrammet. Därefter visas
statusfönstret.
Vid första uppstart kan larm och felkoder
förekomma, dessa kan normalt återställas
utan åtgärd, vid återkommande larm, se avsnitt Larm och felkoder.
Startguide
1
5
Startguide
Startguide
Välj språk
Svenska
Funktionstest
Starta test
Hoppa över test
Startguide
Startguide
Skärmtest
2
Välj temperaturenhet
Fläktsteg 1-5
Värmesteg 3
°C
°F
3
Startguide
6
Ange datum
2011-05-28
Funktionstest
Test klart
Starta om test
ÅÅÅÅ-MM-DD
4
Startguide
Ställ klockan
14:07
### [ ERROR: Not Found ] ###
Startguide
7
Startguide
Uppstart klar
Gå vidare
Kör guiden igen
Kontrollerar system...
3
SE
SIRe Competent Air Curtains Electric
Innehåll
Quick guide / Uppstart
2
Råd om placering Koppla ihop systemet 2
Kopplingsschema2
2
Ställ in ID/Drift utan kontrollenhet
Uppstart3
Beståndsdelar
SIReAC5
Tillval6
Driftlägen
Dörr som öppnas och stängs
Dörr som alltid eller ofta står öppen under längre perioder
Funktionsbeskrivning av driftsteg
7
7
8
Kontrollenhet SIReUA1
Översikt10
Statusfönster10
Huvudmeny
11
Inställda värden
Temp.inställningar11
Fläkthastighet11
Summer/Winter11
11
System på/av
Installatörsmeny11
Installatörsmeny
Statusskärm12
Veckoprogram12
13
Inställningar fläkt
13
Inställningar värme
14
Filtervakt (används inte på el)
15
Extern styrning (DUC)
16
Allmänna inställningar
Servicemeny16
Larm och felkoder
17
Visning av larm och felkod
17
Återställning larm
Strömbortfall17
Överhettningsskydd17
Kopplingsschema, se sista sidorna
4
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Beståndsdelar
SIReAC
Inbyggt i luftridå
PE N L
SUPPLY 230V
X5
C2
SIReUA1,
kontrollenhet
Competent och
Advanced
Dostäckarlock
SIReDC,
dörrkontakt
SIReC1X,
styrkort HUB
Competent
X4
C1
X3
ROOM
ACTUATOR
230V
SIReB1, inbyggt
styrkort Bas
SIReIT, intern
temperaturgivare
SIReCC,
modularkabel
Dimensioner beståndsdelar
Typ
Beskrivning
SIReUA1
SIReB1
SIReIT
SIReC1X
SIReDC
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent och Advanced
Inbyggt styrkort Bas
Intern temperaturgivare
Styrkort HUB Competent
Magnetisk dörrkontakt
Modularkabel RJ12
Modularkabel RJ12
HxBxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
1
202x139x50
3
5
5
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Tillval
SIReRTX, extern
rumstemperaturgivare
SIReUR, kit för SIReCJ4,
infällt montage skarvstycke
SIReCJ6,
skarvstycke
Typ
RSK-nr
E-nr
Beskrivning
HxBxD
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
673 09 21
87 510 12
87 510 11
70x33x23
114x70x50
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Extern rumstemperaturgivare
Kit för infällt montage
Skarvstycke för två st. RJ11 (4/4)
Skarvstycke för två st. RJ12 (6/6)
Modularkabel RJ12
Modularkabel RJ12
Modularkabel RJ12
Modularkabel RJ12
Modularkabel RJ11
Modularkabel RJ11
Modularkabel RJ11
Modularkabel RJ11
*) Se separat manual.
Max kabellängder
• Modularkabel RJ12 (6p/6c) mellan SIReUB1 och SIReB1(X): max 50 m.
• Modularkabel RJ12 (6p/6c) mellan SIReC1X och SIReB1(X): max 10 m
• Modularkabel RJ12 (6p/6c) mellan två SIReB1(X): max 50 m.
• Modularkabel RJ11 (4p/4c) till rumsgivare SIReRTX: max 20 m.
Total kabellängd i systemet får vara max 300 m.
6
SIReCC,
modularkabel
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
SIRe Competent Air Curtains Electric
Driftlägen
Dörr som öppnas och stängs
Som standard tar reglerfunktionen hänsyn
till om dörren är öppen eller stängd, detta
läge är fabriksinställt och heter Låst Flexibel
(inställningen finns under Installatörsmeny >
Inställningar fläkt > Dörrläge).
Öppen dörr
Indikeras ÖP på statusskärmen.
Fläkthastigheten går på högfartsläge som ställs
in under Huvudmeny > Fläkthastighet > Max
fläkthastighet.
Normalt önskas att värmen kopplas in när
dörren öppnas. Börvärdet (Rumstemperatur
dag) höjs då med inställd börvärdesdifferens
som kan ändras under Installatörsmeny
> Inställningar värme > Börv.diff. öppen
dörr, fabrikinställning 3,0 K. Börvärdet
ställs in under Huvudmeny > Temp.
inställningar > Rumstemperatur dag. Om
veckoprogram används ställs börvärdet
nattetid in under Huvudmeny > Temp.
inställningar > Rumstemperatur natt.
Rumstemperaturen regleras med den
inbyggda rumstemperaturgivaren eller med
extern rumstemperaturgivare SIReRTX
(tillval).
Stängd dörr
Indikeras ST på statusskärmen.
Vid värmebehov går fläkthastigheten på
lågfartsläge som ställs in under Huvudmeny
> Fläkthastighet > Hastighet stängd dörr.
Värmen regleras mot Rumstemperatur dag
som ställs in under Huvudmeny > Temp.
inställningar > Rumstemperatur dag. Om
veckoprogram används regleras värmen
nattetid mot Rumstemperatur natt under
Huvudmeny > Temp.inställningar >
Rumstemperatur natt. Rumstemperaturen
regleras med den inbyggda
rumstemperaturgivaren eller med extern
rumstemperaturgivare SIReRTX (tillval).
SE
När dörren stängs - eftergång
När dörren stängs ligger högfartsläget
kvar under inställd tid som ställs in under
Installatörsmeny > Inställningar fläkt >
Eftergång dörr > Eftergång högfart och
därefter på lågfart under inställd tid på
Installatörsmeny > Inställningar fläkt >
Eftergång dörr > Eftergång lågfart, under
förutsättning att det är tillräckligt varmt i
lokalen, annars forsätter fläktarna att gå till
dess att önskad temperatur har uppnåtts.
Då dörren stängs växlar börvärdet från
rumstemperatur + inställd börvärdesdifferens
för öppen dörr till Rumstemperatur dag/natt.
Eftergången är fabriksinställd så att eftergångstiderna styrs efter hur frekvent dörren
öppnas (Läge Auto under Installatörsmeny >
Inställningar fläkt > Eftergång dörr > Eftergångsläge).
Dörr som alltid eller ofta står öppen under
längre perioder
Om en dörr alltid eller ofta står öppen
finns det istället möjlighet att använda en
funktion som heter DRIFTSTEG. Då ökar/
minskar fläkt och värmesteg i 6 alt 9 steg
(beroende av aggregattyp) och styrs enbart av
rumstemperaturen. Aktuellt driftsteg visas på
statusskärm.
För att aktivera funktionen driftsteg finns
det två möjligheter:
Dörr som alltid är öppen
För en dörr som alltid står öppen kan dörrläge
Låst öppen väljas Inställningar fläkt >
Dörrläge.
Dörr som ofta är öppen under längre
perioder
För en dörr som ofta står öppen kan Auto
väljas under Installatörsmeny > Inställningar
fläkt > Dörrläge. I läge Auto växlar regleringen
automatiskt mellan lägena Flexibel och
Öppen beroende på hur ofta dörren varit
öppen (då dörren har varit öppen i mer än
300 sekunder ändras funktionen från Flexibel
till Öppen).
7
SE
SIRe Competent Air Curtains Electric
Funktionsbeskrivning av driftsteg
Funktionen Driftsteg syftar till att balansera
rumsklimatet vid konstant öppen dörr genom
att använda rätt kombination av fläkt- och
värmesteg.
I öppet läge mäts rumstemperaturen var
60:e sekund (under de första 6 cyklerna, därefter var 5:e minut och vid varje mätning görs
eventuella justeringar av Driftsteg, dvs fläkthastighet och tillförd effekt anpassas.
Vinter
Då vinterläge är valt under Huvudmeny >
Sommar / vinter.
•Om rumstemperaturen är mer än 3 grader
under inställt värde ökas driftsteg med 2
steg.
•Om rumstemperaturen ligger mellan 1 och
3 grader under inställt värde ökas driftsteg
med 1 steg.
•Om rumtemperaturen är mer 2 grader över
inställt värde minskas driftsteg med 1 steg.
Sommar
Då sommarläge är valt under Huvudmeny >
Sommar/vinter, är värmen blockerad.
• Om rumstemperaturen är mer än 2 grader
under inställd temperatur ökas driftsteg med
1 steg.
•Om rumstemperaturen ligger mellan 1 och 2
grader under inställt värde minskas driftsteg
med 1 steg.
•Om rumstemperaturen är mer än 2 grader
högre än inställt värde ökas driftsteg med 1
steg.
•Om rumstemperaturen ligger mellan 1 och
2 grader över inställt värde minskas driftsteg
med 1 steg.
Om fläkthastigheten har max. begränsats
under Huvudmeny > Fläkthastighet > Max
fläkthastighet, så kommer alla driftsteg att
användas men fläkten vara begränsad till
inställt värde.
Se tabell nästa sida.
8
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Tabell - Driftsteg för aggregat med 5 fläkthastigheter
Driftsteg Fläkt
Värme
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
1
1
2
2
2
3
0
1
2
2
3
3
4
5
5
Tabell - Driftsteg för aggregat med 3 fläkthastigheter Driftsteg Fläkt
Värme
0
1
2
3
4
5
0
0
0
1
1
2
0
1
2
2
3
3
9
SE
SIRe Competent Air Curtains Electric
Kontrollenhet SIReUA1
Översikt
Statusfönster
IN
19.0
°C
Statusfönster
DOOR
Framåtpil
Tillbakapil
Vridhjul
Fläktsteg
Värmesteg
Veckoprogram
Dag
Veckoprogram
Natt
Drift Grön diod
AV
Alarm Röd diod
Veckoprogram
Ur drift
Förklaringar
Statusfönster
Statusfönster
Tryck på framåtpil för att komma in i
huvudmenyn.
I displayen visas rådande rumstemperatur,
fläkt- och värmesteg, dörrstatus samt dag-,
nattdrift eller av när veckoprogram används.
Framåtpil
Bekräfta val och gå vidare.
Vridhjul
Bläddra mellan alternativ
Tillbakapil
Gå tillbaka.
Efter tre minuter går kontrollenheten tillbaka
till att visa statusfönstret.
10
CL
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Huvudmeny
Sommar/Vinter
Inställda värden
För att tillåta eller blockera värme. I
vinterläge är värme tillåten. Sommarläge
visas med överkryssad värmesymbol i
statusfönstret.
Visar inställd rumstemperatur, max
fläkthastighet, hastighet vid stängd dörr, val
av sommar / vinter samt veckoprogramstatus.
Huvudmeny
Inställda värden
Inställda värden
Temp.inställningar
Fläkthastighet
20°C
Rumstemperatur dag
18°C
Room temp. night
Steg 5
Max fläkthastighet
Steg 1
Hastighet stängd dörr
Vinter
Sommar/Vinter
Inget program
Veckoprogram
Temp.inställningar
Ställ in önskade rumstemperaturer som ska
gälla för dag - resp. nattdrift, då dörren är
stängd (rumstemperatur natt används vid
veckoprogram/nattsänkning).
Vid öppen dörr ökas dessa börvärden automatiskt med en börvärdesdifferens som kan
ställas in under Installatörsmeny > Inställningar värme > Börv.diff. öppen dörr (fabriksinställning 3,0 K).
Huvudmeny
Huvudmeny>Temp.
inställningar
Inställda värden
Temp.inställningar
Fläkthastighet
Rumstemperatur dag
Room temp. night
Fabriksinställning
Rumstemperatur dag: Rumstemperatur natt: 20 °C (5 – 35 °C)
18 °C (0 – 20 °C)
Huvudmeny
Huvudmeny>Sommar/Vinter
Fläkthastighet
Sommar/Vinter
System på/av
Sommar/Vinter
Vinter
•
Fabriksinställning
Sommar/vinter: Vinter (Sommar - värme av)
System på/av
Stäng manuellt av hela anläggningen. I Av
släcks displayen; så fort någon knapp rörs
tänds displayen och visar System på/av. För
att aktivera anläggningen igen väljs På.
Aggregatets säkerhetsfunktioner är fortfarande aktiva när systemet stängs av, vilket gör
att fläkten kan fortsätta att gå en stund efter
att läge Av har valts.
Huvudmeny
Huvudmeny>System på/av
Sommar/Vinter
System på/av
Installatörsmeny
System på/av
På
•
Installatörsmeny
Fläkthastighet
Möjlighet att ställa in högfartsläget vid öppen
dörr samt vilken hastighet som ska gälla
vid stängd dörr (3 eller 5 steg beroende av
aggregat). Huvudmeny
Temp.inställningar
Fläkthastighet
Sommar/Vinter
Huvudmeny>Fläkthastighet
Huvudmeny>Fläkthastighet
Max fläkthastighet
Hastighet stängd dörr
Max fläkthastighet
•
Längst ner i huvudmenyn finns
installatörsmenyn, denna är skyddad av
ett lösenord. Se Installatörsmeny i denna
manual.
Huvudmeny
Huvudmeny>Installatörsmeny
Sommar/Vinter
System på/av
Installatörsmeny
Ange lösenord
0 0 0 0
(Se manual)
Steg 5
Huvudmeny>Fläkthastighet
Huvudmeny>Fläkthastighet
Max fläkthastighet
Hastighet stängd dörr
Hastighet stängd dörr
•
Steg 1
Fabriksinställning
Max fläkthastighet: 3 resp. 5 (1-3, resp. 1-5)
Hastighet stängd dörr: 1 (Av-3, resp. Av-4)
11
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Installatörsmeny
För att komma in i Installatörsmenyn, anges
kod 1932. Välj siffror med vridhjulet och
bekräfta med framåtpil.
Huvudmeny
Huvudmeny>Installatörsmeny
Sommar/Vinter
System på/av
Ange lösenord
Kontrollera program
0 0 0 0
(Se manual)
Installatörsmeny
Mån Tis
Kontrollera inställningar. Statusskärmen
består av tre sidor med inställningar, bläddra
med vridhjulet.
>Statusskärm
Statusskärm
Veckoprogram
Inställningar fläkt
Funktionsnivå
Dörrläge
Driftsteg
Eftergångsläge
Program
Ons Tor
Fre
Lör Sön
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Statusskärm
>Installatörsmeny
För att kontrollera vilka dagar ett visst
program är aktivt, välj en veckodag genom
att trycka på framåtpil, programmet blir
markerat och de dagar programmet används
blir understrukna, växla mellan programmen
för en viss dag med vridhjulet.
Comp.
Flexibel
2°C
FF
Auto
002 FF
FF
AC11
För att lägga till programsteg, välj Nytt
programsteg. Bekräfta dina val med framåtpil.
Välj Dag, Natt eller Av (om anläggningen inte
ska vara i drift), ställ in tid för tillslag och välj
sedan för vilka dagar programsteget gäller, gå
sedan till Klar för att avsluta.
>Installatörsmeny>Veckoprogram
Nytt programsteg 7/16
Veckoprogram på/av
Nytt programsteg
Kontrollera program
Läge
Dag
00:00
Mån Tis
Ons Tor
Tis 10:45
Tis 10:45
Fre Lör Sön
Tis 10:45
Veckoprogram
Mån Tis
Ons Tor
Fre
Klar
Gör inställningar för veckoprogram.
>Installatörsmeny
Statusskärm
Veckoprogram
Inställningar fläkt
Ett grundprogram finns inlagt i SIRe.
Mån-Fre Dag från 08:00, Natt från 18:00
Lör Dag från 10:00, Natt från 16:00
Sön Dag från 11:00, Natt från 14:00
Lör Sön
Tis 10:45
Ett nytt programsteg ersätter inte en tidigare
inställd tid för t.ex. Dag, utan du kan då
istället välja att ändra ett programsteg.
För att ändra ett programsteg väljs Ändra
program.
>Installatörsmeny>Veckoprogram
Kontrollera program
Ändra program
Radera program
Ändra program
Mån Tis
Ons Tor
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Dag
Natt
Dag
Natt
Mån Tis
Fre
00:00
Ons Tor
Lör Sön
Tis 10:45
Tis 10:45
Fre Lör Sön
Tis 10:45
För att kontrollera vilket program som är
inställt en viss dag, välj Kontrollera program
och växla sedan mellan dagarna med
vridhjulet.
>Installatörsmeny>Veckoprogram
Nytt programsteg
Kontrollera program
Ändra program
Kontrollera program
Mån Tis
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Fre
Mån Tis
Klar
Fre
Lör Sön
Tis 10:45
De programsteg som inte ska gälla tas bort i
Radera program. I menyn kan ett eller alla
programsteg tas bort. För att gå tillbaka till
det fabriksinställda grundprogrammet, väljs
Återställ alla.
Lör Sön
>Installatörsmeny>Veckoprogram
Radera program
Kontrollera program
Ändra program
Radera ett
Radera alla
Återställ alla
Radera program
12
Ons Tor
SIRe Competent Air Curtains Electric
Veckoprogram aktiveras genom att välja På,
under Veckoprogram på/av. I På-läge visas en
sol, måne eller Av i Statusfönstret för att visa
dag-, natt- respektive Av-funktion.
>Installatörsmeny>Veckoprogram
>Installatörsmeny>Veckoprogram
Veckoprogram på/av
Nytt programsteg
Kontrollera program
Veckoprogram på/av
På
•
Inställningar fläkt
Fabriksinställning
Auto (Inställd tid)
Eftergångsläge:
Eftergång högfart: 30 s (0 – 180 s)
Eftergång lågfart: 120 s (0 – 300 s)
Dörrläge
Det finns tre olika dörrlägen att välja på, Auto,
Låst Flexibel och Låst öppen.
>Installatörsmeny>Inställningar fläkt
Gör inställningar för fläktfunktion (se även
avsnitt Driftlägen).
SE
Eftergång dörr
Dörrläge
>Installatörsmeny>Inställningar
fläkt
Dörrläge
Låst flexibel
•
>Installatörsmeny
I läge Låst Flexibel tar reglerfunktionen
hänsyn till om dörren är öppen eller stängd.
I läge Låst öppen bedöms dörren som alltid
öppen och styrs endast enligt driftsteg. I läge
Auto växlar regleringen automatiskt mellan
lägena Låst Flexibel och Låst öppen beroende
på hur ofta dörren varit öppen.
Veckoprogram
Inställningar fläkt
Inställningar värme
Eftergång dörr
Inställningar för eftergång.
>Installatörsmeny>Inställningar fläkt
Eftergång dörr
Dörrläge
>Installatörsmeny>Inställningar
fläkt>Eftergång dörr
Eftergångsläge
Eftergång högfart
Eftergång lågfart
Fabriksinställning
Dörrläge:
Låst flexibel (Låst öppen/Auto)
>Installatörsmeny>Inställningar
fläkt>Eftergång dörr
Eftergångsläge
Auto
•
I eftergångsläge Auto styrs eftergångstiden
beroende på hur frekvent dörren öppnas
dvs tiden mellan öppningarna, enligt fasta
förinställda värden, enligt tabell.
Tid mellan
öppningar [s]
t < 60
60 < t < 300
t > 300
Eftergång
Högfart [s]
30
10
0
Eftergång
Lågfart [s]
90
300
180
Eftergångsläge Inställd tid väljs om man
önskar fasta eftergångstider, tiderna kan
ändras under Eftergång högfart och Eftergång
lågfart.
>Installatörsmeny>Inställningar
fläkt>Eftergång dörr
Eftergångsläge
Eftergång högfart
Eftergång lågfart
>Installatörsmeny>Inställningar
fläkt>Eftergång dörr
Eftergångsläge
Inställd tid
•
Inställningar värme
Gör inställningar för värme.
>Installatörsmeny
Inställningar fläkt
Inställningar värme
Filtervakt
Börv.diff. öppen dörr
Ställ in hur mycket börvärdet
(rumstemperatur dag/natt) ska ökas med vid
öppen dörr.
>Installatörsmeny>Inställningar
värme
Börv.diff. öppen dörr
Kalibrering givare
Maxbegränsn. temp.
>Installatörsmeny>Inställningar
värme
Börv.diff. öppen dörr
3.0 K
•
Fabriksinställning
Börvärdesdifferens öppen dörr: 3,0 K (0–10 K)
13
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Diff. värmesteg
Temperaturdifferensen mellan inkoppling av
elvärmesteg.
>Installatörsmeny>Inställningar värme
Börv.diff. öppen dörr
Diff. värmesteg
Begr. värmesteg
>Installatörsmeny>Inställningar
värme
Diff. värmesteg
•
1.0 K
Fabriksinställning
Diff. värmesteg: 1,0 K (-10 K – 10 K)
Filtervakt (används inte på el)
Filterlarm larmar efter att den inställda
drifttiden har överskridits.
>Installatörsmeny
Inställningar värme
Filtervakt
Extern styrning
Filtertimerinställning
Under Filtertimerinställning, ställ in önskad
drifttid mellan 50 och 9950 timmar.
Begr. värmesteg
Möjlighet att begränsa värmen.
>Installatörsmeny>Inställningar värme
Diff. värmesteg
Begr. värmesteg
Kalibrering givare
>Installatörsmeny>Inställningar
värme
Begr. värmesteg
•
2
>Installatörsmeny>Filtervakt
>Installatörsmeny>Filtervakt
Filtertimer på/av
Filtertimerinställning
Senaste filterbyte
Filtertimerinställning
•
1500 h
Fabriksinställning
Begr. värmesteg: 2/3 (1-2/3)
Fabriksinställning
Filtertimerinställning: 1500 h (50 - 9950 h)
Kalibrering givare
Om givare visar fel värde kan dessa kalibreras.
Viss felvisning kan förekomma, men avvikelse
beror främst på placering (kalla/varma ytor
m.m). Värdet + eller – läggs till eller dras ifrån
det uppmätta värdet (t.ex. +2K ger en ökning
av det visade värdet med 2 grader).
Filtertimer på/av
Filterlarm aktiveras genom att välja På under
Filtertimer på/av.
>Installatörsmeny>Inställningar
värme>Kalibrering givare
>Installatörsmeny>Inställningar värme
Börv.diff. öppen dörr
Kalibrering givare
Maxbegränsn. temp.
Rumstemp.givare
Utetemp.givare
>Installatörsmeny>Inställningar
värme>Kalibrering givare
Rumstemp.givare
•
0.0 K
Fabriksinställning
Rumstemperaturgivare: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Maxbegränsn. temp.
Högsta rumstemperatur som en användare
kan välja kan begränsas till mellan 5 – 35 °C.
>Installatörsmeny>Inställningar
värme
Börv.diff. öppen dörr
Kalibrering givare
>Installatörsmeny>Inställningar
värme
Maxbegränsn. temp.
•
35°C
Maxbegränsn. temp.
Fabriksinställning
Maxbegränsn. temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)
14
>Installatörsmeny>Filtervakt
Filtertimer på/av
Filtertimerinställning
Senaste filterbyte
Fabriksinställning
Filtertimer på/av: Av (På)
Senaste filterbyte
För att kontrollera antalet drifttimmar sedan
senaste filterbytet, välj Senaste filterbyte.
Tiden nollställs när filterlarm återställs. Om
tiden ska nollställas innan larmet har gått slå
av och på filtertimer.
>Installatörsmeny>Filtervakt
>Installatörsmeny>Filtervakt
Filtertimer på/av
Filtertimerinställning
Senaste filterbyte
Senaste filterbyte
0h
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Extern styrning (DUC)
DUC-funktioner kan aktiveras under Extern
styrning.
Aktivera Extern on/off (5-30V AC/DC från
DUC) eller 0-10V Fläktreglering genom att
välja På under respektive. Se diagram på nästa
sida samt Inkoppling av extern styrning.
>Installatörsmeny>Extern
styrning
Extern på/av
0-10V fläktstyrning
>Installatörsmeny
Filtervakt
Extern styrning
Allmänna inställningar
>Installatörsmeny>Extern
styrning
Extern på/av
0-10V fläktstyrning
8,4
5
7,0
4
5,6
3
4,2
2
2,8
1
1
2
8,8
7,4
6,0
4,6
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Fläktsteg vid inkommande 0-10V DC spänningsnivå, 5-steg
7,2
3
5,0
2
7,6
2,8
1
5,4
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Fläktsteg vid inkommande 0-10V DC spänningsnivå, 3-steg.
15
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Allmänna inställningar
Möjlighet att göra allmänna inställningar som
även finns i Startguiden samt att återställa
värden.
>Installatörsmeny>Allmänna
inställningar
>Installatörsmeny
Extern styrning
Allmänna inställningar
Servicemeny
Ändra datum, tid, språk och temperaturenhet.
>Installatörsmeny>Allmänna
inställningar
Ange datum
Ställ klockan
Välj språk
Funktionstest
Återställning värden
16
Funktionstest
Starta test
Hoppa över test
>Installatörsmeny>Allmänna
inställningar
Fläktsteg 1-5
Värmesteg 1
>Installatörsmeny>Allmänna
inställningar
Funktionstest
Test klart
Starta om test
Återställning värden
Återställer värden (rumstemperatur dag resp.
natt, max fläkthastighet, hastighet stängd dörr
dörr, sommar-vinter) till fabriksinställning.
>Installatörsmeny>Allmänna
inställningar
Funktionstest
För att testa igenom fläkt- och värmesteg, kör
funktionstest.
>Installatörsmeny>Återställning
värden
Återställa värden?
Nej
Ja
Servicemeny
Servicemenyn är skyddad med lösenord och
används vid support i kontakt med Frico eller
behörig installatör.
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Larm och felkoder
Överhettningsskydd
SIRe har olika larm och felkoder för en säker
och problemfri drift.
Om larm eller felkod har indikerats måste
detta återställas för att kunna återgå
till normal drift, t.ex. aktivera värmen
igen. Fläktfunktion är aktiv även när t.ex
överhettningslarm har indikerats.
Gäller endast aggregat med interngivare.
Överhettningsskyddet avser att begränsa
utblåsningstemperaturen till 40 °C. Vid 37°C
bryts ett effektsteg bort. Om temperaturen
fortsätter stiga bryts all effekt vid 40°C.
Skulle temperaturen fortsätta att stiga
trots detta, t.ex. vid felaktig kontaktor, så
kommer fläkten att börja varva upp vid 50°C
för att hålla nere temperaturen. Samtidigt
ges ett överhettningslarm (Tabell - Larm).
Vid interntemperatur 54 °C går fläkten på
maximalt varvtal.
Om aggregatet svalnar kopplas effekten in
igen. Sker däremot två överhettningar inom
en timme så måste larmet återställas för att
värmen ska kunna kopplas in igen. Fläkten
kommer då att vara i drift tills dess att larmet
är återställt.
OBS! Vid upprepade larm och vid överhettningslarm, gör en noggrann kontroll och
om felorsaken inte kan hittas ta kontakt med
Frico.
Visning av larm och felkod
I händelse av larm eller fel visas larm/felkod
i statusfönstret. Vid larm/felkod visas vilken
enhet det gäller. SeTabell - Larm och Tabell Felkoder.
Återställning larm
OBS! Innan återställning sker, kontrollera
att felet är åtgärdat och att inget hindrar att
anläggningen åter tas i drift!
När felet avhjälpts återställs larmet genom
att trycka på framåtpil och välja Återställ
larm och sedan bekräfta. Om flera aggregat
larmar samtidigt visas det att det föreligger
flera larm, men det är bara ett som visas i displayen. Genom att återställa larm kan nästa
larm avläsas. Vid första uppstart kan larm och
felkoder förekomma, dessa kan normalt återställas utan åtgärd, vid återkommande larm,
se avsnitt Larm och felkoder.
Strömbortfall
Observera att vid strömbortfall behöver
inställningar för klockan kontrolleras,
om klockan inte är rätt inställd påverkas
veckoprogram.
17
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Table - Alarm
Larm
A1
Orsak
Motorlarm
Termokontakt har löst ut. En eller
flera motorer är överhettade.
(Endast aggregat med utdragna
termokontakter.)
Åtgärd
Kontrollera att ingenting blockerar
aggregatets luftintag och utblås. När
den överhettade motorn svalnat sluts
termokontakten igen och larmet kan
återställas. Vid upprepade larm, kontrollera
motorer, byt trasig motor.
A2
Överhettningslarm Temperaturen i aggregatet har
överskridit larmgränsen för
överhettning.
(Endast aggregat med
interntemperaturgivare.)
A4
Filterlarm
Inställd drifttid innan
filterlarm har uppnåtts
Byt ut eller rengör filtret, justera,
om så behövs, larmtiden utifrån
hur smutsigt filtret är, och återställ
larmet.
A5
Ext. larm
Extern larmingång på
SIReA1X har aktiverats.
Kontrollera det externa larmet.
18
Kontrollera att ingenting blockerar
enhetens luftintag och utlopp.
Funktionskontrollera intern
temperaturgivare.
SIRe Competent Air Curtains Electric
SE
Table - Error codes
Felkod
Orsak
Åtgärd
E1
Kommunikation SIReB1(X) har ingen kontakt med
SIReC1X.
Kontrollera anslutningen mellan korten. Byt
ev. modulkabel.
E2
ID fel
Två eller fler SIReB1(X) har samma
ID-nummer.
Bryt strömmen och välj olika ID-nummer på
alla SIReB1(X) i systemet.
E3
ID fel
En eller flera SIReB1(X) saknar
program.
Kontakta Frico för support.
E4
Rumsgivarfel
Fel på eller saknad extern
rumsgivare SIReRTX kopplad till
SIReB1(X).
Bryt alltid strömmen vid i- och urkoppling av
givare. Kontrollera anslutning av givaren.
E8
Internagivarfel
Fel på eller saknad interngivare i
aggregatet
(Endast aggregat med
interntemperaturgivare.)
Kontrollera anslutning av givaren. Om ingen
givare finns, kontakta Frico för support.
E10
ID fel
Två eller fler SIReB1(X) i systemet
har olika program.
Kontakta Frico för support.
E12
Rumsgivarfel
Extern rumsgivare SIReRTX
ansluten till SIReC1X är defekt
eller saknas.
E20
Kommunikation Kontrollenhet SIReUA1 har
inte kontakt med SIReC1X.
Kontrollera anslutningen. Byt ev. modulkablel.
E21
Rumsgivarfel
Fel på intern rumsgivare i
kontrollenhet SIReUA1.
E23
Kontrollera anslutningen mellan SIReUA1 och
SIReC1X. Byt ev. modulkabel. Om felet inte
upphör måste SIReUA1 bytas ut.
Mjukvarufel
Kontakta Frico för support.
Bryt alltid strömmen vid i- och urkoppling av
givare. Kontrollera anslutning av givaren.
19
SE
SIRe Competent Air Curtains Electric
Inkoppling av extern styrning - bl.a. DUC-funktioner
SIReC1X
COM 1
Extern on/off 5-30V AC/DC
Extern signal aktiverar aggregatet.
Ställ in parameter: >>
Installatörsmeny > Extern styrning >
Extern On/Off = På
19 20
Larm utgående (DUC) (potentialfri
kontakt, max 3A, 230V)
Utgående larmindikering.
Alltid aktiv.
Sluten = summalarm
Öppen = ej larm
17 18
Dörrkontakt (obligatorisk)(Extern
potentialfri kontakt)
SIReDC indikerar dörrstatus.
Potentialfri kontakt från
dörrautomatik eller DUC går också att
använda.
Sluten = dörr öppen
Öppen = dörr stängd
1516
+ -
20
1112
+ -
Extern varvtalsreglering 0-10V DC
Styr fläkthastigheten i steg (se
diagramm avsnitt Extern styrning
(DUC).
Ställ in parameter: >>
Installatörsmeny > Extern styrning >
0-10V Fläktreglering = På
9 10
Externt larm IN (potentialfri
kontakt)
Ingång för externt larm. Slutning
ger larm.
7 8
Extern nattsänkningon/off
(potentialfri kontakt)
Sluter för att aktivera
nattsänkningsfunktion. Alltid aktiv.
19 20
ALARM UT (DUC)
ROOM
Dörrkontakt
15 161718
Extern ON/OFF
1112
+ -
Ext. varvtalsregl. 0-10V DC IN
COM 2
Externt larm IN
7 8 9 10
Extern nattsänkning
SIRe Competent Air Curtains Electric
Wiring diagram - Competent
15 161718
1112
COM 2
COM 1
C2
Pot.
Unit ID X5
SIReB2
C1
X4
X5
C2
X4
C1
ROOM
X3
X3
ROOM
PE N L
SUPPLY 230V
ACTUATOR
230V
N L PE PE N L
230V~
SIReC1X
7 8 9 10
ROOM
19 20
SIReRTX
(optional)
SIReDC
SIReUA1
Internal PC Board Base
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
SIRe Competent Air Curtains Electric
Wiring diagram - Competent
15 161718
1112
+ 7 8 9 10
N L PE PE N L
ROOM
X3
C1
X4
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
COM 1
SIReC1X
For wiring of external PC board
base see separate manual for
SIReB1X
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
COM 2
ROOM
19 20
SIReRTX
(optional)
SIReDC
SIReUA1
External PC Board Base
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
X4
C1
C1
X4
C1
X4
C1
X4
X3
ROOM
ROOM
X3
ROOM
X3
ROOM
X3
230V~
230V~
230V~
Pot.
Unit ID
COM 1
15 161718
ROOM
1112
BUS
7 8 9 10
COM 2
SIReC1X
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
N L PE PE N L
ACTUATOR SUPPLY
N L PE PE N L
ACTUATOR SUPPLY
N L PE PE N L
ACTUATOR SUPPLY
PE N L
SUPPLY 230V
ACTUATOR
230V
Pot.
Unit ID
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
Pot.
Unit ID
C2
X5
SIReB1
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
Pot.
Unit ID
C2
X5
SIReB1
X5
C2
SIReB1
19 20
SIReDC
SIReRTX
(optional)
SIReUA1
SIRe Competent Air Curtains Electric
Wiring diagram - Competent- parallell connection
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4443, 2012-06-08 HH/SÅ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement