Sigma | EF-610 - NA-ITTL | EF-610 DG ST NA-iTTL

J E D F N Es I Dk C K R P
ଐ ஜ
F19N10091
ᛖ
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞǨȬǯȈȭȋȃǯȕȩȃǷȥ EF-610ST NA-iTTL ǛƓᝰƍɥƛƍƨƩƖ
ƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵƜƷȕȩȃǷȥƸȋdzȳɟაȬȕǫȡȩဇƱƠƯ᧏ႆƠƨȕȩȃǷ
ȥưƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȕȩȃǷȥƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸ
ᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿ƴNjŴȕȩȃǷȥƷ̅
ဇ૾ඥƴ᧙Ƣǔ᪮ႸƕƋǓLJƢƷưŴƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨࢸƸŴ‫ٻ‬Џƴ
̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ELECTRONIC FLASH
EF-610 DG ST NA-iTTL
‫ܤ‬μɥỉắදॖ
̅ဇᛟଢ୿
ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS
BRUGSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
‫ם֪֫ش‬
MODE D’EMPLOI
㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
GEBRUIKSAANWIJZING
PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ᚡӭƸදॖŴNjƠƘƸᜩԓǛ̟ƢϋܾǛԓƛƯƍLJƢŵ
ᚡӭƸᘍໝǛᅠഥƢǔϋܾǛԓƛƯƍLJƢŵ
ᵈᗧᲴӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ƜƷȕȩȃǷȥǛȋdzȳɟაȬȕǫȡȩˌ‫ٳ‬ƷǫȡȩƴƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵᛚѣ˺Ǎ
ǫȡȩƷᩓ‫ׅ܇‬ែƴफࢨ᪪ǛӏDžƢӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ƜƷȕȩȃǷȥƸ᧸൦ನᡯƴƳƬƯƍLJƤǜŵᩋ‫ټ‬Ǎ൦ᡀư̅ဇƢǔƱƖƸŴ຤ǒƞƳƍǑ
ƏƴදॖƠƯɦƞƍŵ൦ƕϋᢿƴλǓᡂLjLJƢƱ૏ᨦƷҾ‫׆‬ƴƳǓLJƢŵ
țdzȪƷ‫ٶ‬ƍ‫ئ‬৑ǍŴ᭗ภŴ‫ٶ‬฻ƴƳǔ‫ئ‬৑ƴ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵ૏ᨦǍ້໎ƷҾ‫׆‬Ʊ
ƳǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ‫҄٭‬ƴǑǓŴȕȩȃǷȥϋᢿƴኽᩧƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍ‫ٳދ‬Ɣǒଡ଼Ɣ
ƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ‫׊‬ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒ̅ဇƠ
ƯƘƩƞƍŵ
᧸ᖓдƸȕȩȃǷȥƴफࢨ᪪ǛɨƑLJƢŵǿȳǹǍ਀λƳƲƴ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ǷȳȊȸŴșȳǸȳሁƷஊೞ๋дưਚƔƳƍưƘƩƞƍŵ‫٭‬ᑥŴ‫࢟٭‬ሁƷҾ‫׆‬ƱƳǓLJƢŵ
ȕȩȃǷȥƸ̅ဇƤƣƴ્ፗƢǔƱࣱᏡƕэ҄ƠLJƢŵᲫȶஉƴᲫࡇǛႸ‫ܤ‬ƴႆήȆǹȈǛ
ૠ‫ׅ‬ᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί‫ ׋‬1ὸ
11. TEST Ȝǿȳ
12. ȬȇǣȩǤȈ
13. ᩓเǹǤȃȁ
14. ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫ
15. ȯǤȉȑȍȫ
ᩓ൷Ệếẟề
ƜƷȕȩȃǷȥƴƸŴҥɤ࢟ƷǢȫǫȪʑᩓ൷ŴNjƠƘƸȋȃǫȉᩓ൷ŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷
Ǜ 4 ஜ̅ဇƠLJƢŵȬȇǣȩǤȈƷໜ໊LJư 30 ᅺˌɥƔƔǔƱƖƸŴᩓ൷Ǜ 4 ஜƱNjૼƠ
ƍNjƷƱʩ੭ƠƯƘƩƞƍŵ
‹ ᩓ൷Ǎᩓ൷ܴǫȐȸƷ੗ໜƸŴࠝƴƖǕƍƴƠƯƘƩƞƍŵ
‹ ҥɤ࢟ȋȃǫȉᩓ൷Ǜ̅ဇƢǔ‫ئ‬ӳƸŴᩓ൷ͨƷ੗ໜƷ࢟ཞƕᙹ఍ưወɟƞǕƯƍLJƤ
ǜƷưŴ̅ဇưƖǔƜƱǛᄩᛐƠƯƔǒƓᝰƍ൭NJƘƩƞƍŵ
‹ ʩ੭ƢǔƱƖƴƸ 4 ஜƱNjӷơȡȸǫȸƷӷơᆔ᫏ƷNjƷǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵᛚƬƨ
̅ƍ૾ƸŴ෩๨ǕŴႆ༏ŴᄊᘷሁƷƓƦǕƕƋǓLJƢŵ
‹ ᩓ൷ǛЎᚐƠƨǓŴ້ɶŴ൦ɶǁƷ৲ɦŴǷȧȸȈሁƸᄊᘷƷƓƦǕƕƋǓLJƢƷưŴ
ዌ‫ݣ‬ƴƠƳƍưƘƩƞƍŵLJƨŴȋȃǫȉᩓ൷ˌ‫ٳ‬ƸΪᩓƠƳƍưƘƩƞƍŵ
‹ જࢨƕฎLjLJƠƨǒŴᩓ൷ǛӕǓЈƠƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵᩓ൷ǛλǕƨLJLJᧈ஖᧓્
ፗƠLJƢƱŴ෩๨ǕƕဃơƯȕȩȃǷȥϋᢿǛ੷ͻƢǔƓƦǕƕƋǓLJƢŵ
‹ ᧈ஖᧓Ʒ଄ᘍŴ݊Ϭ‫ע‬ưƷજࢨŴLJƨƸ‫ٻ‬᣽ƴજࢨƢǔƱƖƴƸʖͳƷᩓ൷ǛƝဇॖƘ
Ʃƞƍŵ
‹ ݊Ϭ‫ע‬ưƸᩓ൷ƷࣱᏡƕಊᇢƴ˯ɦƠLJƢŵᩓ൷Ǜ̬ภƠƳƕǒ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ݊
Ϭ‫ע‬ưƷજࢨƴƸȋȃDZȫ൦እᩓ൷Ʒ̅ဇǛƓƢƢNJƠLJƢŵ
ĬᩓเǹǤȃȁƕ OFF ƴƳƬƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯŴᩓ൷ܴǫȐȸǛ᧏ƖLJƢᲢ‫ ׋‬2Უ
ŵ
ĭᩓ൷ 4 ஜǛᩓ൷ܴǫȐȸϋ᩿ƷᘙᅆƴࢼƍŴᲥᲧƷӼƖǛ᧓ᢌƑƳƍǑƏƴλǕLJƢᲢ‫ ׋‬3Უŵ
Įᩓ൷ܴǫȐȸǛ᧍ơLJƢŵ
įᩓเǹǤȃȁǛ TTL ƴƢǔƱΪᩓƕ᧏‫ڼ‬ƞǕŴႆήӧᏡƳཞ७LJưΪᩓƞǕǔƱȬȇǣ
ȩǤȈƕໜ໊ƠLJƢŵ
İȆǹȈȜǿȳǛ਀ƠƯŴႆήƢǔƔᄩᛐƠLJƢŵ
‹ ǫȡȩƴӕǓ˄ƚƳƍཞ७ưᩓ൷ǛλǕஆƑǔƱŴༀ‫ݧ‬ᚌƕᐯѣႎƴ 24mm ƴǻȃȈƞ
ǕLJƢŵ
‹ ᩓ൷ƕෞ᎔ƠƨǓŴᩓൢ̮ӭƴီࠝƕဃơƨ‫ئ‬ӳŴༀ‫ݧ‬ᚌᘙᅆƷȩǤȈƕɟ૪ƴໜ๒Ǜ
ጮǓᡉƠƯǨȩȸǛჷǒƤLJƢŵƜƷǨȩȸᘙᅆƕЈƨ‫ئ‬ӳƴƸŴᩓเǹǤȃȁǛɟ଑
OFF ƴƠƯƔǒŴϐࡇ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵƦǕưNjᘙᅆƕෞƑƳƍ‫ئ‬ӳƴƸᩓ൷Ǜໜ
౨ƠƯƘƩƞƍŵ
ỽἳἻồỉӕụ˄Ậ૾
ᩓเǹǤȃȁƕ OFF ƴƳƬƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒŴǫȡȩƷțȃȈǷȥȸƴഥLJǔLJư
ࠀƠᡂLjLJƢᲢ‫ ׋‬4ᲣŵǷȥȸዸ˄ƚȪȳǰǛ‫ׅ‬Ơ‫ܭ׍‬ƠƯƘƩƞƍᲢ‫ ׋‬5Უ
ŵ
‹ ǫȡȩǁƷბᏮƸȕȩȃǷȥƷɦᢿǛਤƬƯᘍƍŴӕ˄ƚǷȥȸǍǫȡȩƷțȃȈǷȥ
ȸƴ໯ྸƳщƕьǘǒƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ
‹ ȕȩȃǷȥϋᔺƷǫȡȩưƸŴ࣏ƣϋᔺȕȩȃǷȥǛӓኛƠƨཞ७ưӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
‹ ӕǓ‫ٳ‬ƢᨥƴƸŴǷȥȸዸNJ˄ƚȪȳǰǛŻLOCK ƱӒ‫૾ݣ‬ӼƴஇࢸLJư‫ׅ‬ƠƯƔǒǫ
ȡȩƔǒ‫ٳ‬ƠƯƘƩƞƍŵ
TTL ỼὊἚજࢨ
TTL ǪȸȈȢȸȉưƸŴǫȡȩƱᡲઃƠƯஇᢘƳႆή᣽ƕᐯѣႎƴСࣂƞǕLJƢŵǫȡȩŴ
ȬȳǺŴજࢨȢȸȉŴยήȢȸȉƷኵLjӳǘƤƴǑǓƦƷೞᏡƕီƳǓLJƢŵɦᘙǛӋༀƠ
ƯƘƩƞƍŵ
‹ ȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷ‫ئ‬ӳŴƝ̅ဇƷȬȳǺǿǤȗǍજࢨȢȸȉሁƷኵӳǘƤƴǑ
ǔೞᏡƷ‫҄٭‬ƸŴßF5ŴF100àሁƱӷơǰȫȸȗƱƳǓLJƢᲢƨƩƠŴTTL ᛦήೞᏡƸ
ƢǂƯ D-TTL NjƠƘƸ i-TTL ૾ࡸƱƳǓLJƢᲣ
ŵ
F60D
F50D
F-401X
F-501
F-301
F-401S
F-401
FAŴFE2
FGŴFM3
ᛦήೞᏡ
ͳ ᎋ
3D-Ȟȫȁ BL ᛦή
Ȟȫȁ BL ᛦή F5ŴF100ŴF80 ǷȪȸǺƕǹ
ȝȃȈยήƷ‫ئ‬ӳƸŴ
ࠝƴ TTL
ቇତ TTL-BL ᛦή ᛦήŵ
ũ
TTL-BL ᛦή
F4 ǷȪȸǺƷLjŴF3 ဇ AF Ȭȳ
ǺŴAi-SŴAiŴǷȪȸǺ E Ȭȳ
ቇତ TTL-BL ᛦή ǺưNj TTL-BL ᛦήŵF4 ƕǹȝ ũ
ȃȈยήƷ‫ئ‬ӳƸŴࠝƴ TTL ᛦ
ቇତ TTL-BL ᛦή ήŵȗȭȍǢ 600i ƷજࢨȢȸȉ
ƕ M Ʒ‫ئ‬ӳƸŴࠝƴ TTL ᛦήŵ
Ȟȫȁȑǿȸȳยή
TTL-BL ᛦή
μȢȸȉ ɶ‫ځ‬ᢿ᣻ໜยή
CPU ϋᔺȬȳǺ
ቇତ TTL-BL ᛦή F-601M ưǹȝȃȈยήƸ̅
ǹȝȃȈยή
ဇɧӧŵ
ɶ‫ځ‬ᢿ᣻ໜยή ቇତ TTL-BL ᛦή
CPU ϋᔺˌ‫ٳ‬ƷȬȳǺ AᲩM
ǹȝȃȈยή
જࢨȢȸȉƕ M Ʒ‫ئ‬ӳƸŴቇ
PᲩS
TTL-BL ᛦή
CPU ϋᔺȬȳǺ
AᲩM
ତ TTL-BL ᛦή
CPU ϋᔺˌ‫ٳ‬Ʒ
M
ቇତ TTL-BL ᛦή
ȬȳǺ
TTL ȗȭǰȩȠ
CPU ϋᔺȬȳǺŴ
P
ȕȩȃǷȥ
Ai-SŴAiŴǷȪȸǺ EŴ
F3AF ဇȬȳǺ
AᲩM
TTL ᛦή
ɥᚡˌ‫ٳ‬ƷȬȳǺ
AᲩM
TTL ᛦή
TTL ȗȭǰȩȠ
PᲩS
ȕȩȃǷȥ
CPU ϋᔺȬȳǺ
AᲩM
TTL ᛦή
CPU ϋᔺˌ‫ٳ‬ƷȬȳǺ
M
TTL ᛦή
CPU ϋᔺȬȳǺ
AᲩM
TTL ᛦή
CPU ϋᔺˌ‫ٳ‬ƷȬȳǺ
ĬǫȡȩƷજࢨȢȸȉǛǻȃȈƠLJƢŵǫȡȩƴǑƬƯજࢨȢȸȉƷǻȃȈƷ૾ඥƕီƳ
ǓLJƢƷưŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ĭȕȩȃǷȥƷᩓเǹǤȃȁǛ TTL ƴǻȃȈƠLJƢŵ
‹ ༀ‫ݧ‬ᚌᘙᅆƕໜ๒ƠƯƍǔ‫ئ‬ӳƸŴႆήᢿƕɦӼƖƴƳƬƯƍLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
Įᘮϙ˳ƴȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
įΪᩓƕ‫ܦ‬ʕƢǔƱȕȩȃǷȥƷȬȇǣȩǤȈƕໜ໊ƠLJƢŵΪᩓǛᄩᛐƠƯƔǒǷȣȃ
ǿȸȜǿȳǛ਀ƠƯજࢨƠLJƢŵ
‹ ȬȇǣȩǤȈƕໜ๒ƠƨƱƖƸή᣽ɧឱưƢƷưŴᘮϙ˳ƴᡈƮƍƯજࢨƠႺƠƯƘƩƞƍŵ
‹ AF ǫȡȩƴ AF ȬȳǺƕǻȃȈƞǕŴȕǩȸǫǹȢȸȉƕ S LJƨƸ A ƴǻȃȈƞǕƯƍ
ǔ‫ئ‬ӳŴଢ଼ƍ‫ئ‬৑ưƸǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣǛяƚǔƨNJƴŴAF ᙀяήƕༀ‫ݧ‬ƞǕLJ
ƢŵᲢஊјር‫׊‬ȷኖ 0.7m᳸9mᲣŵƨƩƠŴȕǩȸǫǹǨȪǢƕɶ‫ځ‬ƴƳƍ‫ئ‬ӳƸ AF ᙀя
ήƕༀ‫ݧ‬ƞǕLJƤǜŵ
‹ Ϊᩓ‫ܦ‬ʕЭƴજࢨƢǔƱǹȭȸǷȣȃǿȸƴƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
‹ ᩓเƕ ON Ʒཞ७ưŴኖ 80 ᅺ᧓ȕȩȃǷȥƷદ˺ƕƳƍ‫ئ‬ӳŴᐯѣႎƴᩓเƕ OFF ƴƳǓ
LJƢŵTEST ȜǿȳǛ਀ƢƔŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƢǔƱϐࡇᩓเƕ ON ƴƳǓLJƢŵ
‹ ɥƷᘙưũƷƭƍƨኵLjӳǘƤƷ‫ئ‬ӳŴᘺბƞǕƨȬȳǺƷ໰ໜុᩉƴǑƬƯŴјྙƷ
ᑣƍༀ‫ݧ‬ᚌƕᐯѣႎƴǻȃȈƞǕLJƢŵAF ǺȸȠȬȳǺƷ‫ئ‬ӳŴǺȸȟȳǰƴᡲѣƠƯ
ༀ‫ݧ‬ᚌƕ‫҄٭‬ƠLJƢŵƦǕˌ‫ٳ‬ƷኵLjӳǘƤưƸŴༀ‫ݧ‬ᚌƸ 24mm ƴ‫ܭ׍‬ƞǕLJƢŵ
‹ ISO100 ƷȕǣȫȠǛ̅ဇƠƨ‫ئ‬ӳƴƓƚǔᛦήᡲѣር‫׊‬Ǜżᘙ 1ŽƴᅆƠLJƢƷưƝӋ
ༀƘƩƞƍŵ
ἰἝἷỴἽႆή
m
ft
żᘙ 1Ž
żchart.1Ž
żTabelle 1Ž
żTableau 1Žżtabel 1ŽżTabla 1Ž
17mm
1.4
2.0
2.8
4.0
5.6
24mm
28mm
35mm
50mm
1.5-16.4
2.1-24.3
2.2-25.0
2.3-25.7
2.9-32.9
4.9-53.8
6.9-79.7
7.2-82.0
7.5-84.3
9.5-107.9
70mm
105mm
3.3-37.1
3.9-43.6
10.8-121.7 12.8-143.0
1.0-11.5
1.5-17.0
1.5-17.5
1.6-18.0
2.0-23.0
2.3-26.0
2.7-30.5
3.3-37.7
4.9-55.8
4.9-57.4
5.2-59.1
6.6-75.5
7.5-85.3
8.9-100.1
0.7-8.2
1.1-12.1
1.1-12.5
1.1-12.9
1.5-16.4
1.6-18.6
1.9-21.8
2.3-26.9
3.6-39.7
3.6-41.0
3.6-42.3
4.9-53.8
5.2-61.0
6.2-71.5
0.7-5.8
0.8-8.5
0.8-8.8
0.8-9.0
1.0-11.5
1.1-13.0
1.3-15.3
2.3-19.0
2.6-27.9
2.6-28.9
2.6-29.5
3.3-37.7
3.6-42.7
4.3-50.2
0.7-4.1
0.7-6.1
0.7-6.3
0.7-6.4
0.7-8.2
0.8-9.3
1.0-10.9
2.3-13.5
2.3-20.0
2.3-20.7
2.3-21.0
2.3-26.9
2.6-30.5
3.3-35.8
8.0
11.0
16.0
22.0
0.7-2.9
0.7-4.3
0.7-4.4
0.7-4.5
0.7-5.8
0.7-6.5
0.7-7.6
2.3-9.5
2.3-14.1
2.3-14.4
2.3-14.6
2.3-19.0
2.3-21.3
2.3-24.9
0.7-2.1
0.7-3.1
0.7-3.2
0.7-3.3
0.7-4.2
0.7-4.7
0.7-5.5
2.3-6.9
2.3-10.2
2.3-10.5
2.3-10.8
2.3-13.8
2.3-15.4
2.3-18.0
0.7-1.4
0.7-2.1
0.7-2.2
0.7-2.3
0.7-2.9
0.7-3.3
0.7-3.8
2.3-4.6
2.3-6.9
2.3-7.2
2.3-7.5
2.3-9.5
2.3-10.8
2.3-12.5
0.7-1.0
0.7-1.5
0.7-1.6
0.7-1.6
0.7-2.1
0.7-2.4
0.7-2.8
2.3-3.3
2.3-4.9
2.3-5.2
2.3-5.2
2.3-6.9
2.3-7.9
2.3-9.2
32.0
0.7-1.1
0.7-1.1
0.7-1.1
0.7-1.4
0.7-1.6
0.7-1.9
2.3-3.6
2.3-3.6
2.3-3.6
2.3-4.6
2.3-5.2
2.3-6.2
ƜƷȕȩȃǷȥƸȕȫႆήƱ 1/16 Ʒ 2 െ᨞ƷȞȋȥǢȫႆήƕЈஹLJƢŵ
ĬǫȡȩƷજࢨȢȸȉǛ᳇ȢȸȉƴǻȃȈƠLJƢŵ
ĭȕȩȃǷȥƷᩓเǹǤȃȁǛ᳇᳂ᲢȕȫႆήᲣ
ŴNjƠƘƸ᳇᳆Ტ1/16ᲣƴǻȃȈƠLJƢŵ
Įᘮϙ˳ƴȔȳȈǛӳǘƤŴɦᚡƷᚘምࡸưлЈƠƨ዁Ǔ͌ǛǻȃȈƠLJƢŵ
᳀Ტ዁Ǔ͌ᲣᲷ᳁᳈ᲢǬǤȉȊȳȐȸᲣhᲾᲢજࢨុᩉ᳕m᳗
Უ
įΪᩓ‫ܦ‬ʕǛᄩᛐƠƯજࢨƠLJƢŵ
‹ ǬǤȉȊȳȐȸƸༀ‫ݧ‬ᚌư‫҄٭‬ƠLJƢŵ
żᘙ 2ŽǛƝᚁƘƩƞƍŵISO100 ˌ‫ٳ‬Ʒज़ࡇƴᚨ
‫ܭ‬ƢǔƱƖƴƸŴżᘙ 2ŽƷ͌ƴżᘙ 3ŽƷૠ‫܌‬ǛƔƚƯƘƩƞƍŵ
̊ᲣISO200 Ʒज़ࡇƴᚨ‫ܭ‬ƠŴༀ‫ݧ‬ᚌ 24mmŴMH ƴǻȃȈƠƨ‫ئ‬ӳƷǬǤȉȊȳȐȸƸŴ
żᘙ 2ŽƷ͌ 34.0 ƴŴ
żᘙ 3ŽƷૠ‫ ܌‬1.4 ǛƔƚƯŴ34.0g1.4 = 47.6 ƱƳǓLJƢŵ
જࢨុᩉƕ 8.5m ƳǒƹŴF=47.6h8.5=5.6 ưᚨ‫ܭ‬Ƣǔ዁ǓƸ F5.6 ƱƳǓLJƢŵ
‹ ᡲዓႆήǛƢǔᨥƴƸŴMH ư 20 ‫ׅ‬ŴML ư 40 ‫ׅ‬ǛᨂࡇƱƠŴ10 Ўˌɥ˞LJƤƯƘƩƞƍŵ
ὁỶἛἣ἟ἽỆếẟề
ƜƷȕȩȃǷȥƸᡫࠝཞ७ư 24mm ƷဒᚌǛǫȐȸƠLJƢŵ17mm LJưƷ࠼ᚌȬȳǺǛ̅
ဇƢǔƱƖƴƸŴȯǤȉȑȍȫ+ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫǛഥLJǔLJưࡽƖЈƠLJƢᲢ‫ ׋‬6-1Უ
ᲢࢍƘࡽƬࢌǒƳƍưƘƩƞƍᲣ
ŵǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫƸΨƷˮፗƴӓኛƠƯƘƩƞƍᲢ‫׋‬
6-2Უ
ŵༀ‫ݧ‬ᚌƸᐯѣႎƴ 17mm ƴǻȃȈƞǕLJƢŵ
‹ ɲᇢƷༀ‫ݧ‬ᚌᘙᅆᲢ24mm Ʊ 105mmᲣƕǏƬƘǓໜ๒Ტ1 ᅺƴ 1 ‫ׅ‬ᲣƠŴȯǤȉȑȍȫ
ƕ̅ဇɶưƋǔƜƱǛƓჷǒƤƠLJƢŵ
‹ ʙ૏ƳƲƴǑǓȯǤȉȑȍȫƕ‫ٳ‬ǕǔƱŴༀ‫ݧ‬ᚌƷᛦૢೞನƕೞᏡƠƳƘƳǓLJƢŵƝ
ទλࡃŴNjƠƘƸࡴᅈփಅ৑ƴ̲ྸǛƓဎƠƭƚƘƩƞƍŵ
‹ 24mm ǑǓNjဒᚌƕ཰ƍȬȳǺǛ̅ဇƢǔᨥƴƸŴȯǤȉȑȍȫǛ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ἢỸὅἋજࢨ
ܴϋưȕȩȃǷȥજࢨǛƢǔƱŴȐȃǯƴᘮϙ˳ƷࢨƕࢍƘưǔƜƱƕƋǓLJƢŵႆήᢿǛ
‫ټ‬ʟሁƴljƚƯήǛਘ૝ƞƤǔƜƱƴǑǓŴࢨƷ‫ݲ‬Ƴƍ௩ǒƔƍϙჇƕજࢨưƖLJƢŵTTL
ǪȸȈȢȸȉƷLJLJưŴቇҥƴȐǦȳǹજࢨƕưƖLJƢŵ
ȐǦȳǹƸȭȃǯȜǿȳǛᚐᨊƢǔƜƱưŴ
ɥᲴ 0c, 60c, 75c, 90c ɦᲴ 0c, 7c
ӫᲴ 0c, 60c, 75c, 90c ߼Ჴ 0c, 60c, 75c, 90c, 120c, 150c, 180c
ƴЏǓஆƑƕЈஹLJƢᲢ‫ ׋‬7Უŵ
‹ ༀ‫ݧ‬ᚌᘙᅆƕᡮƍໜ๒Ტ1 ᅺƴ 2 ‫ׅ‬ᲣƠŴɦ૾ᲱcƷȐǦȳǹ଺ɶưƋǔƜƱǛƓჷǒƤƠLJƢŵ
‹ ȐǦȳǹƞƤǔӒ‫ݧ‬᩿ƷᑥƕϙჇƴ‫ٻ‬ƖƘࢨ᪪ƠLJƢƷưŴƳǔǂƘႉƍ᩿ǛᢠǜưƘƩƞƍŵ
‹ ȐǦȳǹજࢨƸજࢨӧᏡር‫׊‬ƕჺƘƳǓLJƢƷưŴજࢨࢸƸȬȇǣȩǤȈǛᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
żᘙ 2Ž
żchart.2Ž
żTabelle 2Ž
żTableau 2Žżtabel 2ŽżTabla 2Ž
ᡈ੗જࢨ
17mm
24mm
28mm
35mm
50mm
70mm
105mm
MH
23.0
34.0
35.0
36.0
46.0
52.0
61.0
ႆήᢿǛɦƴ 7cͼƚǔƜƱưŴᡈ੗જࢨƴƓƍƯဒ᩿ɦᢿƴҗЎƴήǛǛLJǘƢƜƱƕư
ƖLJƢŵƜƷೞᏡƸŴᘮϙ˳LJưƷុᩉƕኖ 0.5᳸2m ˌϋưஊјưƢŵ
ML
5.8
8.5
8.8
9.0
11.5
13.0
15.3
ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫ
żᘙ 3Žżchart.3Ž
żTabelle 3Ž
żTableau 3Žżtabel 3ŽżTabla 3Ž
ISO25
ISO50
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
X0.5
X0.71
X1.4
X2
X2.8
X4
X5.7
NEDERLANDS
ESPAÑOL
Hartelijk dank voor de aankoop van de Sigma EF-610 ST NA-iTTL electronenflitser. Dit
product is speciaal ontworpen voor de Nikon SLR camera’s. Afhankelijk van het gebruikte
cameramodel kunnen de diverse functies afwijken. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen. De talloze aantrekkelijke extra’s van deze flitser vormen een welkome
uitbreiding van uw fotografische mogelijkheden. Om uw flitser op de juiste wijze in te stellen
en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen en tevens de gebruiksaanwijzing van uw camera naast deze
instructies te gebruiken.
Muchas gracias por comprar el Flash electrónico Sigma EF-610 ST NA-iTTL. Este producto
ha sido desarrollado específicamente para cámaras SLR de Nikon. Dependiendo del
modelo de cámara, las funciones serán diferentes. Por favor lea este manual de
instrucciones detenidamente para el cuerpo de su cámara. Para disfrutar de la fotografía, el
flash tiene una variedad de características. Para utilizar la mayoría de estas características,
y obtener el máximo rendimiento y disfrutar de su flash, por favor lea este libro de
instrucciones junto con el manual de su cámara antes de utilizar el flash, y guárdelo a
mano para próximas consultas.
Ce symbole marque un point important où la plus grande prudence est requise
Ce symbole correspond à une information qu’il convient de respecter
Dit symbool duidt op een belangrijke aanwijzing wanneer
verwondingen en/of schade kunnen worden veroorzaakt.
Dit symbool duidt op welke handelingen vermeden moeten worden
Symbol denotes the important points, where warning and caution are required.
Symbol contains information regarding the actions that must be avoided.
Using the product disregarding this warning sign might cause serious injury or other dangerous results.
This flash contains high voltage circuits. To avoid electric shock or burns, do not attempt to
disassemble the flash. If the outside shell of the unit is broken or cracked, do not touch the
mechanism inside.
Do not fire the flash close to eyes. Otherwise the bright light could damage the eyes. Keep at
least 1m/3feet distance between face and the flash unit, when taking a picture with flash.
Do not touch the synchro terminal of your camera when the flash is attached to hot shoe.
High voltage circuitry could cause electric shock.
Never use your camera in an environment where flammable, burnable, gas, liquids or
chemicals, etc, exist. Otherwise, it might cause fire or explosion.
Caution!!
Using the product disregarding this caution sign might cause injury or damage.
Do not use this flash unit on any camera other than the Nikon series cameras; otherwise the
flash may damage the circuitry of these cameras.
This flash unit is not waterproof. When using the flash and camera in the rain or snow or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair internal electrical components
damaged by water.
Never subject the flash and camera to shock, dust, high temperature or humidity. These
factors might cause fire or malfunctioning of your equipment.
When the flash is subjected to sudden temperature change, as when the flash unit is brought
from a cold exterior to warm interior, condensation might form inside. In such a case, place
your equipment in a sealed plastic bag before such a change, and do not use the flash unit,
until it reaches room temperature.
Do not store your flash in a drawer or cupboard etc., containing naphthalene, camphor or
other insecticides. These chemicals will have negative effects on the flash unit.
Do not use a thinner, Benzene or other cleaning agents to remove dirt or finger prints from the
component. Clean with a soft, moistened cloth.
For extended storage, choose a cool dry place, preferably with good ventilation. It is
recommended that the flash be charged and fired several times a month, to maintain proper
capacitor functioning.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
1.Flash Head 2.AF Auxiliary Light 3.Shoe Ring 4.Shoe 5.Bounce Angle; Up and Down
6.Swivel Lock and Release Button; Right and Left 7.Bounce Angle; Right and Left 8.Battery
Cover 9.Flash Coverage Angle Indicator 10.Bounce Lock and Release Button; Up and Down
11.TEST Button 12.Ready Light 13.Power Switch 14.Catch Light Panel 15. Wide Panel
ABOUT THE BATTERY
This flash unit uses four “AA” type Alkaline dry cell batteries or Ni-Cad, Ni-MH,
rechargeable batteries. Manganese batteries can also be used but as they have a shorter
life than Alkaline batteries, we do not recommend using them. Please replace batteries if it
takes more than 30seconds to light the Ready Lamp.
ŠTo assure proper electrical contact, clean the battery terminals before installing the batteries
ŠNiCad batteries do not have standardized contacts. If you use NiCad batteries, please
confirm that the battery contacts touch the battery compartment properly.
ŠTo prevent battery explosion, leakage or overheating, use four new AA batteries of the
same type and brand. Do not mix the type or new and used batteries.
ŠDo not disassemble or short-circuit batteries, or expose them fire or water; they may
explode. Also, do not recharge the batteries other than Ni-Cd rechargeable batteries.
ŠWhen the flash will not be used for an extended period of time, remove the batteries from
the flash, to avoid the possibility of damage from leakage.
ŠBattery performance decreases at low temperatures. Keep batteries insulated when
using the flash in cold weather.
ŠAs with any flash, it is recommended you carry spare batteries when on a long trip, or
when photographing outdoors in cold weather.
ȐǦȳǹજࢨ଺ƴŴʴཋƷႸƴǭȣȃȁȩǤȈǛλǕǔƜƱƕưƖǔŴǭȣȃȁȩǤȈȑȍ
ȫǛϋᔺƠƯƍLJƢŵȯǤȉȑȍȫ+ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫǛഥLJǔLJưࡽƖЈƠLJƢᲢ‫׋‬
8-1Უ
ᲢࢍƘࡽƬࢌǒƳƍưƘƩƞƍᲣ
ŵȯǤȉȑȍȫƸΨƷˮፗƴӓኛƠƯƘƩƞƍᲢ‫ ׋‬8-2Უ
ŵ
‹ ȐǦȳǹᚌࡇǛɥ૾ 90°ƴƠŴᘮϙ˳ƔǒᡈƍុᩉưƷજࢨƕјௐႎưƢᲢ‫ ׋‬9Უ
ŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷģ̬ᚰᙹ‫ܭ‬ĤǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ATTACHING AND REMOVING THE FLASH TO AND FROM THE CAMERA
Be sure turn off the Power Switch. Then insert the Shoe Base into the hot shoe on the
camera and turn the Shoe Locking Ring until it is tight (fig.4)(fig.5).
ŠWhen you attach or remove the flash, grasp the bottom of the flash to prevent damage to
the shoe foot and camera’s hot shoe.
ŠIf the camera’s built-in flash is set in up position, please close it before you attach the
flash unit.
ŠTo remove the flash, rotate the shoe-locking ring in the opposite direction of ŻLOCK
mark, until it stops.
TTL AUTO FLASH
In the TTL AUTO Mode, the camera will control the amount of flash lighting to get the
appropriate exposure for the subject.
Depending on the combination of the camera, lens, exposure mode and metering mode,
the TTL system may change. Please refer to Chart.
ŠWhen you use Digital SLR cameras, functions will vary depending on the lens type and
combinations of exposure modes, same as F5 and F100 group. (However, all TTL
exposure functions will be the D-TTL (i-TTL) system).
Lens Type
Exp. Mode
Metering
D Type
All Modes
All Modes
F5
F100
AF lens other
All Modes
All Modes
F90X/N90ser.
than D type
F80/N80ser.
Without Built in
A/M
Center-weighted,
F70D/N70
CPU
Modes
Spot Metering
Matrix Pattern
With Built-in CPU All Modes Center-weighted,
F4 Series
F-801S/N8008S
Spot Metering
F-801/N8008
F65/N65
Without
A/M
Center-weighted,
Pronea 600i
Built-in CPU
Modes
Spot Metering
Dieses Symbol verweist auf die wichtigen Punkte, an denen Vorsicht geboten ist.
Dieses Symbol enthält Informationen bezüglich zu unterlassender Handlungen.
Warnung!! Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, kann dies zu
ernsthaften Verletzungen oder anderen gefährlichen Folgen führen.
Dieses Blitzgerät enthält hochspannungsführende Schaltkreise. Um elektrische Schläge oder
Verbrennungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Sollte das äußere
Gehäuse gebrochen oder zersprungen sein, berühren Sie keine inneren Geräteteile.
Blitzen Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt in die Augen. Andernfalls kann das grelle Licht
die Augen verletzen. Halten Sie beim Fotografieren zumindest einen Abstand von einem
Meter zwischen Gesicht und Blitzgerät ein.
Berühren Sie nicht einen eventuell zusätzlich vorhanden Blitzkontakt (X) Ihrer Kamera, wenn
das Blitzgerät im Zubehörschuh steckt. Hochspannungsführende Stromkreise könnten einen
elektrischen Stromschlag verursachen.
Benutzen Sie Ihre Ausrüstung nie in der Umgebung entflammbarer, brennbarer Gase,
Flüssigkeiten oder Chemikalien etc. Andernfalls könnte dies zu einem Brand oder einer
Explosion führen.
Achtung!! Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, können Verletzungen
oder Schäden entstehen.
Benutzen Sie dieses Blitzgerät nicht an einer anderen Kamera als an einer der Nikon
SLR-Kameras; andernfalls könnte der Blitz die Schaltkreise der Kamera beschädigen.
Dieses Blitzgerät ist nicht wasserdicht. Wenn Sie die Ausrüstung im Regen, Schnee oder in
der Nähe von Wasser verwenden, bewahren Sie sie davor, nass zu werden. Es ist häufig
unmöglich, Wasserschäden interner elektrischer Komponenten zu reparieren.
Setzen Sie das Blitzgerät niemals Stößen, Staub, Hitze oder Feuchtigkeit aus. Diese
Faktoren könnten einen Brand oder Fehlfunktionen Ihrer Ausrüstung verursachen.
Wenn das Gerät plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt, etwa aus einer kalten
Umgebung in einen warmen Innenraum gebracht wird, kann sich Kondensniederschlag im
Inneren des Gerätes bilden. In solchen Fällen stecken Sie das Gerät bitte vor dem
Temperaturwechsel in eine zu verschließende Plastiktasche und benutzen Sie es erst wieder,
wenn es sich der Raumtemperatur angepasst hat.
Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Schublade oder einem Schrank auf, wo es
schädlichen Dämpfen wie derer von Naphthalin, Kampfer oder Insektiziden ausgesetzt ist.
Verwenden Sie weder Verdünner, Benzin noch andere Reinigungsmittel, um Schmutz oder
Fingerabdrücke von dem Gerät zu entfernen. Benutzen Sie ein weiches, gegebenenfalls
angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
Bewahren Sie das Blitzgerät an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort auf. Lösen
Sie den Blitz von Zeit zu Zeit aus, um seine volle Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten.
BESCHREIBUNG DER TEILE (fig.1)
1.Blitzkopf 2.AF-Hilfsilluminator 3.Klemmrad 4.Aufsteckfuß 5.Verstellwinkel vertikal
6.Schwenkver –u. entriegelung horizontal 7.Schwenkwinkel horizontal 8.Batteriefachdeckel
9.Zoomanzeige 10.Verstellver –u. entriegelung vertikal 11.Testauslöser <TEST>
12.Bereitschaftslampe 13.Hauptschalter 14. Reflektorfolie 15. Weitwinkelstreuscheibe
BATTERIEHINWEISE
Dieses Blitzgerät benötigt vier „AA“ Alkaline Trockenbatterien oder wiederaufladbare
Ni-Cad oder Ni-MH Akkus. Wechseln Sie den kompletten Batteriesatz aus, wenn die
Aufladezeit mehr als 30 Sekunden beträgt.
ŠUm einwandfreien elektrischen Kontakt zu gewährleisten, reinigen Sie die Batteriekontakte, bevor
Sie die Batterien einsetzen.
ŠNiCad Akkus besitzen keine standardisierten Kontakte. Falls Sie NiCad Akkus verwenden,
vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte jene des Batteriefaches einwandfrei berühren.
ŠVerwenden Sie ausschließlich vier frische „AA“ Mignonzellen einer Marke und eines Typs, um
die Gefahr des Platzens einer Batterie, des Austritts von Batteriesäure oder der Überhitzung
vorzubeugen. Mischen Sie keinesfalls frische und gebrauchte Batterien.
ŠBatterien dürfen weder geöffnet, noch kurzgeschlossen bzw. ins Feuer geworfen werden, da sie explodieren
können. Zur Wiederaufladung dürfen nur hierfür geeignete Zellen verwendet werden, wie etwa NiCad.
ŠWenn Sie das Blitzgerät längere Zeit nicht benutzen wollen, entnehmen Sie bitte die Batterien,
um Schäden durch austretende Batteriesäure zu verhindern.
daher bei kalter Witterung bis zur Aufnahme getrennt vom Blitzgerät möglichst körperwarm auf.
1. Be sure to set the Power Switch to the off position then slide, the battery cover in the
direction of the arrow to open (fig.2).
2. Insert four AA size batteries into the battery chamber. Be sure the + and – ends of the
batteries are aligned according to the diagram in the chamber (fig.3).
3. Close the cover.
4. Slide the Power Switch to the ON position. After few seconds, the Ready Lamp will light,
indicating that the flash unit can be fired.
5. Please press the “Test Button” to be sure that the flash is working properly.
ŠIf the battery power is not sufficient, or if there is an electronic information error, the flash
coverage angle indicator will blink to indicate the condition.
Camera
PRECAUTIONS
VORSICHTSMAßNAHMEN
ŠBei niedrigen Temperaturen lässt die Leistung jeder Batterie nach. Bewahren Sie die Batterien
BATTERY LOADING
ᩓ൷ỉλủ૾
F-601
F-601M
FRANÇAIS
Nous vous remercions d'avoir choisi le flash électronique Sigma EF-610 ST NA-iTTL. Ce
produit a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les boîtiers reflex Nikon. Les fonctions
et le mode opératoire pouvant varier d'un appareil à l'autre, nous vous recommandons de vous
référer au mode d'emploi de votre boîtier. Ce flash dispose d'une grande diversité de fonctions
qui vous augmenteront le plaisir que vous éprouvez à faire de la photographie. Pour profiter au
mieux de ses possibilités et en tirer le meilleur parti, nous vous suggérons de lire attentivement
ce mode d'emploi avant toute utilisation, en ayant sous la main celui de votre appareil.
Nous vous conseillons également de le garder toujours à portée de main.
Warning !!
ȕȩȃǷȥϋᢿƴƸŴ᭗ᩓ‫ׅן‬ែƕኵLjᡂLJǕƯƍLJƢŵज़ᩓǍ້ͻƷƓƦǕƕƋǓLJƢƷ
ưŴЎᚐŴોᡯሁƸዌ‫ݣ‬ƴƠƳƍưƘƩƞƍŵLJƨŴɢɟᓳɦሁưᄊ੷Ơƨ‫ئ‬ӳƴƸŴϋᢿ
ƷᢿԼƴ৖ǛᚑǕƵǑƏҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ȕȩȃǷȥǛʴƷႸƴᡈƮƚƯજࢨƠƳƍưƘƩƞƍŵႸƷᡈƘưȕȩȃǷȥǛႆήƢǔƱ
ᙻщᨦܹǛឪƜƢүᨖࣱƕƋǓLJƢŵཎƴʐ࠷δǛજࢨƢǔƱƖƸ 1m ˌɥᩉǕƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƷțȃȈǷȥȸƴȕȩȃǷȥǛ੗ዓƠƯ̅ဇƢǔƱƖƴƸŴǫȡȩƷǷȳǯȭǿȸȟ
Ȋȫƴ৖ǛᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵ᭗ᩓ‫ן‬ƕƔƔǓज़ᩓƢǔƜƱƕƋǓLJƢŵ
ӧ༓ࣱƷǬǹƕ‫ٻ‬ൢɶƴ‫נ܍‬ƢǔƓƦǕƷƋǔ‫ئ‬৑ưƸŴ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ້໎ƷҾ
‫׆‬ƱƳǓLJƢŵ
ǫȡȩ
ȬȳǺ
જࢨȢȸȉ
ยήȢȸȉ
D ǿǤȗȬȳǺ
F5ŴF100
μȢȸȉ
μȢȸȉ
F90X ǷȪȸǺᴶ D ǿǤȗˌ‫ٳ‬Ʒ AF ȬȳǺ μȢȸȉ
μȢȸȉ
F90 ǷȪȸǺᴶ
ɶ‫ځ‬ᢿ᣻ໜยή
F80 ǷȪȸǺᴶ CPU ϋᔺˌ‫ٳ‬ƷȬȳǺ AᲩM
ǹȝȃȈยή
F70D
Ȟȫȁȑǿȸȳยή
F4 ǷȪȸǺ
CPU ϋᔺȬȳǺ
μȢȸȉ ɶ‫ځ‬ᢿ᣻ໜยή
F-801S
ǹȝȃȈยή
F-801
U
ɶ‫ځ‬ᢿ᣻ໜยή
ȗȭȍǢ 600i CPU ϋᔺˌ‫ٳ‬ƷȬȳǺ AᲩM
ǹȝȃȈยή
DEUTSCH
Vielen Dank, dass Sie sich für ein SIGMA EF-610 ST NA-iTTL Blitzgerät entschieden haben.
Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz an Spiegelreflexkameras der Nikon SLR-
Kameras entwickelt. Abhängig von dem jeweiligen Kameramodell können Funktionen und
Handhabung differieren. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bezogen auf Ihr
Kameramodell sorgfältig durch. Um Ihre Freude an der Fotografie zu steigern, besitzt
dieses Gerät eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen. Sie sollten diese Gebrauchsanleitung
im Zusammenhang mit Ihrer Kamerabedienungsanleitung studieren und für zukünftiges
Nachschlagen griffbereit halten, um die Funktionen in vollem Umfang nutzen und die
maximale Leistung des Gerätes ausschöpfen zu können.
PRECAUTIONS
⼊๔ᲴӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕരʧŴLJƨƸ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
1. ႆήᢿ
6. ߼ӫȐǦȳǹȭȃǯᚐᨊȜǿȳ
2. AF ᙀяήႆήᢿ
7. ߼ӫȐǦȳǹᚌࡇᘙᅆ
3. Ƿȥȸዸ˄ƚȪȳǰ
8. ᩓ൷ܴǫȐȸ
4. ӕ˄ƚǷȥȸ
9. ༀ‫ݧ‬ᚌᘙᅆ
5. ɥɦȐǦȳǹᚌࡇᘙᅆ 10. ɥɦȐǦȳǹȭȃǯᚐᨊȜǿȳ
ENGLISH
Thank you very much for purchasing the Sigma EF-610 ST NA-iTTL Electronic Flash. This
product is specifically developed for the Nikon series SLR cameras. Depending on the
camera model, functions and operation may vary. Please read this instruction booklet
carefully. To add to your enjoyment of photography, the flash has a variety of features. To
make the most of all these features, and to get the maximum performance and enjoyment
from your flash, please read this instruction booklet, together with your camera’s instruction
manual, before using the flash, and also keep it handy for your future reference.
TTL System
3-D Multi-Sensor BL
Note
Can switch to TTL Mode.
ũ
Multi-Sensor BL With F5, F100, F80, series
Cameras spot metering
Center Weighted / system is always TTL.
Spot Fill-Flash
Can switch to TTL Mode. TTL
TTL BL
Center Weighted / BL can work with only F4 ũ
series, AF F3, Ai-S, Ai, Series
Spot Fill-Flash E lens. Spot metering system
of F4 is always TTL. Pronea
Center
Weighted/Spot 600i will be TTL, when
exposure mode is “M”. Center
Fill-Flash
Weighted BL cannot work.
Matrix Pattern
TTL BL
With Built-in CPU All Modes Center-weighted, Center Weighted /
Spot Metering cannot use
F601/N6006
Spot Metering
Spot Fill-Flash with F-601M
F-601M
Without
A/M
Center-weighted, Center Weighted /
Built-in CPU
Modes
Spot Metering
Spot Fill-Flash
If exposure mode is “M”, it
P/S
With Built-in CPU
TTL BL
will be Center Weighted /
F60D/N60
A/M
Spot Fill-Flash
F50D/N50
F-401X/4004S
Without
Center Weighted /
M
Built-in CPU
Spot Fill-Flash
Built-in CPU lens,
P
TTL Programmed
Ai-S, Ai, Series E,
F501/N2020
A/M
TTL
AF F3 Lens
F301/N2000
Except above lenses
A/M
TTL
P/S
TTL Programmed
F401S/N4004S With Built-in CPU
A/M
TTL
F401/N4004
Without Built-in CPU
M
TTL
FA, FE2
With Built-in CPU;
A/M
TTL
Without Built-in CPU
FG, F3, FM3
1. Set the exposure mode of the camera. (However, depending on the camera, exposure
setting may vary). Please refer to Camera’s Instruction manual.
2. Slide the Power Switch to the TTL Position.
ŠIf the flash coverage angle indicator blinks when you turn on the power of your flash,
please make sure that the flash head bounce angle is adjusted to the normal (0˚) position.
3. Focus onto the subject.
4. Press the shutter button after the flash is charged.
ŠIf the Ready Lamp blinks, the flash power is not sufficient for that situation. Please retake
the picture at a distance closer to the subject.
ŠIf you use the AF camera with AF lens, the AF Auxiliary Light will turn on automatically as you
focus on a subject in a dark area. However the AF Auxiliary Light will not light up if central
focus area is not selected. Note: Effective distance is up to about 0.7 to 9 meter (2.3-29.5 feet).
ŠWhen the flash is fully charged, the flash mark will appear in the finder. If the shutter is
released before the flash is fully charged, the camera will take the picture at a slow
shutter speed, with no flash.
ŠTo conserve battery power, the flash unit automatically turns itself off when the flash is
not used within approximately 80seconds. To turn the flash on again, depress the “TEST”
button or the camera shutter button, halfway.
ŠIn case of the combination with ũ on the above chart, the flash coverage angle will be
set automatically, according to focal length of the attached lens. In case of attaching the
AF zoom lens, the flash coverage angle will be changed according to lens zoom setting.
In case of other combinations, the flash coverage angle will be set to 24mm.
ŠPlease refer tożchart.1Žfor the effective distance ranges (ISO100).
MANUAL FLASH OPERATION
ŠWie bei jedem Blitzgerät empfiehlt sich die Mitnahme von Ersatzbatterien auf einer Reise oder
für Außenaufnahmen bei winterlichen Temperaturen.
EINLEGEN DER BATTERIEN
1. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf OFF steht und öffnen Sie den
Batteriefachdeckel durch Schieben in Pfeilrichtung und klappen Sie ihn nach oben (fig.2).
2. Setzen Sie vier Mignonzellen Typ „AA“ entsprechend der Markierung der Polung (+ und
-) in das Batteriefach ein (fig.3).
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
4. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter ein. Nach einigen Sekunden leuchtet die
Blitzbereitschaftslampe auf und zeigt somit an, dass das Gerät nunmehr zündbereit ist.
5. Um sich von der Funktionsfähigkeit durch einen Probeblitz zu überzeugen, genügt ein
Druck auf den Testauslöser.
ŠDie Zoomanzeige blinkt, wenn die Batterieleistung nicht mehr ausreicht oder wenn ein Fehler
beim Datenaustausch vorliegt.
ANBRINGEN UND ABNEHMEN DES BLITZGERÄTES
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schieben Sie dann den
Aufsteckfuß des Blitzes in den Zubehörschuh der Kamera und drehen Sie das Klemmrad
handfest an. (fig.4)(fig.5).
ŠFassen Sie das Gerät zum Ansetzen bzw. Abnehmen ausschließlich an seinem Unterteil an, um
Beschädigungen am Steckfuß oder am Zubehörschuh der Kamera zu vermeiden.
ŠFalls der eingebaute Blitz der Kamera ausgeklappt sein sollte, muss er vor dem Anbringen des
EF-610 eingeklappt werden.
ŠUm den Blitz abzunehmen, drehen Sie das Klemmrad in entgegengesetzter Richtung der
ŻLOCK-Markierung bis zum Anschlag.
TTL BLITZAUTOMATIK
Im TTL-Blitzautomatikbetrieb kontrolliert die Kamera die abgeblitzte Lichtmenge, so- dass
sich daraus die korrekte Belichtung des Hauptobjektes ergibt.
Die TTL Funktion unterscheidet sich je nach Kameramodell, Objetivtyp, Belichtungsfunktion
und Meßcharakteristik. Einzelheiten finden Sie in Tabelle.
ŠBeim Einsatz an Digital-SLR Kameras variieren die Funktionen in Abhängigkeit des verwendeten
Objektives und der Kombination der Belichtungsmethoden, so wie in der F5 und F100 Gruppe.
(Alle TTL Belichtungsfunktionen entsprechen der D-TTL (i-TTL) Steuerung).
Kamera
Objektivtyp Belichtungs-funktion Meßcharakteristik TTL System Bemerkungen
F5
D
F100
F90X/N90ser. AF und P
F80/N80ser.
MF
F70D/N70
D,
AF und P
F4 Series
F-801S/N8008S
F-801/N8008
F65/N65
MF
Pronea 600i (außer AI)
F601/N6006
F-601M
F60D/N60
F50D/N50
F-401X/4004S
sämtliche
sämtliche
A und M
sämtliche
sämtliche
3D-Multi-Sensor
Aufhellblitz
Multi-Sensor
sämtliche
Aufhellblitz
Mittenbet./Spot mittenbetonter
Aufhellblitz
TTL- Aufhellblitz
Matrix
mittenbetonter
Mittenbet./Spot
Aufhellblitz
sämtliche
Alle Betriebsarten können auf normale TTL Blitzautomatik umgeschaltet werden. An der F4 ũ
ist matrixgesteuertes TTL-Aufhellblitzen mit Ai-S,
Ai, Serie E, AF-F3 Objektiven möglich. Ist bei der
F4 die Spotmessung gewählt, ist nur normale
TTL - Blitzautomatik möglich. Mittenbetonter /
mittenbetonter
Mittenbet./Spot
Aufhellblitz Spot-Aufhellblitz ist an der Pronea 600i nicht
möglich. Bei manueller Belichtungseinstellung
ist nur TTL - Blitzautomatik möglich.
Matrix
TTL- Aufhellblitz
Spotmessung steht mit der
Mittenbet./Spot mittenbetonter
Aufhellblitz
F-601M nicht zur Verfügung.
Mittenbet./Spot mittenbetonter
Aufhellblitz
D,
AF und P
sämtliche
MF
A und M
D,
AF und P
P/S
A/M
MF
M
mittenbetonter
Aufhellblitz
P
A und M
A und M
P und S
A und M
M
TTL Programm
TTL
TTL
TTL Programm
TTL
TTL
A und M
TTL
D, AF und P
MF(AI)
außer
D,
F401S/N4004S AF und P
F401/N4004
MF
FA, FE2
sämtliche
FG, FM3
F501/N2020
F301/N2000
Alle Betriebsarten können auf normale
TTL - Blitzautomatik umgeschaltet werden. ũ
Ist bei einer F5, F100 oder F80 die
Spotmessung gewählt, ist nur normale
TTL - Blitzautomatik möglich.
manueller Belichtungseinstellung ist nur
TTL- Aufhellblitz Bei
Mittenbetonter / Spot-Aufhellblitz möglich.
La non prise en compte de cette mise en garde pourrait entraîner un
Mise en garde !! accident grave ou un dommage sérieux au produit.
Ce flash comprend des circuits électriques à haut voltage. N'essayez jamais de démonter le
produit, ceci pouvant entraîner une électrocution ou une brûlure. Si la coque est cassée ou
fêlée, ne touchez pas les composants internes.
Ne déclenchez jamais d'éclair à proximité des yeux. L'intensité lumineuse pourrait créer des
dommages irréversibles. Laissez toujours une distance d'au moins 1m/3 pieds entre le visage
et l'appareil lorsque vous photographiez avec le flash.
Ne touchez pas la griffe lorsque le flash est monté sur l'appareil. Vous pourriez subir une
décharge à haute tension.
N'utilisez jamais le flash dans un environnement de produits inflammables tels que gaz,
produits chimiques, solvants, etc…en raison de risques d'incendie ou d'explosion.
Le non respect de cet avertissement pourrait entraîner un accident
Avertissement !! ou endommager le produit.
N'utilisez ce flash que sur un boîtier Nikon. Tout autre emploi pourrait endommager les circuits
électriques et électroniques de l'appareil.
Ce flash n'est pas étanche. Tenez-le à l'abri en cas d'utilisation sous la pluie, la neige ou les
embruns. Des circuits endommagés par l'eau sont souvent irréparables.
N'exposez pas votre flash, ni l'appareil, à un choc, à la poussière, à de très hautes températures
ou à l'humidité. Ces éléments pourraient causer des dégâts ou un dysfonctionnement.
Si le flash est soumis à un brusque contraste de température, comme de passer d'un
extérieur froid à un intérieur bien chauffé, une condensation peut se former à l'intérieur. Dans
une telle circonstance, placez le flash dans un sac plastique fermé et ne l'utilisez pas tant qu'il
n'a pas atteint la température de la pièce.
Ne rangez pas le flash dans un tiroir ou une armoire contenant de la naphtaline, du camphre
ou tout autre insecticide. Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.
N'employez pas de dissolvant, de benzène ou tout autre agent chimique pour nettoyer votre
flash ou enlever des traces de doigts. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide.
En cas de stockage prolongé, placez le flash dans un endroit sec et tempéré, de préférence
ventilé. Faites le fonctionner plusieurs fois par mois pour entretenir le condensateur.
1.Tête Flash
2.Illuminateur d'assistance AF
3.Vis de blocage du sabot
4.Sabot
5.Angle d'inclinaison : Haut et Bas
6.Verrouillage du pivotement Droite et Gauche
7.Angle de rotation : Droite et Gauche
8.Couvercle du compartiment piles
9.Témoin de position de la tête zoom
10.Verrouillage de la tête orientable Haut et Bas
11.Bouton TEST 12.Lampe témoin de charge
13.Interrupteur
14. Réflecteur de lumière
15.Elargisseur d'angle
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Ce flash fonctionne avec quatre piles alcalines ou quatre accus rechargeables Ni-Cd ou
Ni-MH de type “AA”. Des piles au manganèse peuvent aussi être utilisées, mais leur durée
d'utilisation est plus courte que celle des piles alcalines, et leur usage n'est donc pas
conseillé. Remplacez les piles dès que le temps de charge excède 30 secondes.
ŠNettoyez les contacts des piles avant installation pour assurer une bonne conductivité
ŠLes accus Ni-Cd n'étant pas standardisés, vérifiez les contacts avec les extrémités du
compartiment de piles.
This flashgun is equipped with a built-in wide panel, which can provide an ultra wide 17mm
angle of coverage. Slide out the wide panel and catch light panel and flip it down to cover
the flash’s head (fig.6-1). (Be careful to slide the panels out smoothly.) Then put the catch
light panel back in its place (fig.6-2). The coverage angle setting of the flash will be set to
17mm automatically.
ŠThe flash coverage angle indicator will show that the wide panel is in use by blinking the
both end values (24mm and 105mm) slowly (1sec each time).
ŠIf the built-in wide panel comes off accidentally, adjustment mechanism of flash coverage
angle will not function. In this case please contact the store where you have purchased
the flash, or a service station.
Das Blitzgerät ist mit einer eingebauten Weitwinkelstreuscheibe ausgestattet, die die Ausleuchtung
des Bildwinkels eines 17mm Objektivs ermöglicht. Ziehen Sie die Weitwinkelstreuscheibe gemeinsam
mit der eingebauten Reflektorfolie vorsichtig heraus und klappen Sie ausschließlich die
Weitwinkelstreuscheibe vor den Blitzkopf (fig.6-1). Anschließend schieben Sie nur die Reflektorfolie
wieder zurück (fig.6-2). Der Ausleuchtwinkel des Blitzgeräts stellt sich nun automatisch auf 17mm.
BOUNCE FLASH
INDIREKTES BLITZEN
ŠDie Anzeige des Ausleuchtwinkels zeigt durch langsames Blinken (1x pro Sekunde) der beiden
Endwerte (24mm und 105mm) den Einsatz der Weitwinkelstreuscheibe an.
ŠSollte die eingebaute Weitwinkelstreuscheibe versehentlich abgerissen werden, funktioniert der
Einstellmechanismus des Ausleuchtwinkels nicht mehr. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler oder direkt an einen autorisierten SIGMA Service.
Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
negeert, loopt u het risico van verwondingen en/of schade.
Gebruik deze electronenflitser niet voor andere camera’s dan de Nikon NA serie, aangezien
anders de electronische circuits van de camera beschadigd kunnen raken.
De flitser is niet waterdicht. Indien u de flitser in regen of in de nabijheid van water gebruikt,
zorg er dan voor dat deze niet nat wordt. Vaak is het vrijwel onmogelijk om waterschade aan
electrische circuits te repareren.
Stel u camera en flitser niet bloot aan schokken, stoten, stof, hoge temperaturen of
vochtigheid. Deze factoren kunnen tot storingen leiden in uw apparatuur.
Indien de flitser een sterke temperatuurswisseling ondergaat, kan er kon condensatie in het
binnenwerk optreden. Wacht in dit geval tot uw flitser de omgevingstemperatuur heeft aangenomen.
Bewaar uw flitser niet in een ruimte waar zich chemische stoffen, kamfer of insecticides
bevinden. Deze stoffen kunnen de flitser beschadigen.
Gebruik geen thinner, benzine of andere schoonmaakmiddelen om de flitser te reinigen.
Gebruik alleen een schone, eventueel iets vochtige, doek.
Bewaar de flitser op een koele, goed geventileerde, droge plaats. Het is aan te raden om de
flitser enkele keren per maand op te laden en te ontsteken. Dit zal de levensduur van de
flitser ten goede komen.
1.Flitskop
2.AF hulplicht
3.Vastzetring
4.Flitsvoetje
5.Flitshoek bij indirect flitsen
6.Vergrendelknop rotatie
7.Rotatiehoek, links/rechts
8.Batterijdeksel
9.Zoompositie indicator
10.Vergrendelknop indirect flitsen links/rechts
11.Test toets
12.OK lampje
13.Aan/uit schakelaar
14.Vanglichtpaneel
15.Groothoek adapter
BATTERIJEN
Als stroombron voor deze flitser dienen 4 “AA” Alkaline batterijen van 1,5 Volt te worden
gebruikt. Ook kunnen oplaadbare Ni-Cad of Ni-MH worden gebruikt. Hoewel mangaan
batterijen eveneens bruikbaar zijn, raden wij vanwege hun korte levensduur het gebruik
hiervan niet aan. Wanneer het OK-lampje pas na 30 sec. oplicht dient u de batterijen te
vervangen of op te laden.
ŠOm zeker te zijn van een goed electrisch contact kunt de batterijpolen schoonmaken voor u de
batterijen inlegt.
ŠNi-Cad batterijen hebben geen gestandaardiseerde contacten. Indien u Ni-Cad batterijen gebruikt
Esta unidad de flash utiliza cuatro pilas Alcalinas de tipo “AA” o pilas recargables Ni-Cad.
Las pilas de Magnesio también se pueden utilizar aunque tienen una vida más corta que
las alcalinas. No recomendamos utilizarlas. Por favor cambie las pilas si la Luz de
Preparado tarda más de 30 segundos en iluminarse.
ŠPara asegurar un buen contacto eléctrico, limpie las terminales de las pilas antes de instalarlas.
ŠLas pilas NiCad Ni-MH, no tienen contactos estandarizados. Si utiliza las pilas Ni-Cad, por favor
MISE EN PLACE DES PILES
1. Overtuig u ervan dat de flitser middels de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en schuif
vervolgens het batterijdeksel open (fig.2).
2. Plaats vier AA batterijen in het batterijcompartiment. Let er op dat de plus- en minpolen op
de juiste wijze worden geplaatst volgens de aanduiding in het batterijcompartiment (fig.3).
3. Sluit vervolgens het deksel.
4. Schakel de flitser in met behulp van de hoofdschakelaar.
5. Na enkele seconden zal het OK-lampje oplichten als teken dat de flitser voor gebruik
gereed is.
1. Asegúrese de ajustar el flash a la posición off, entonces deslice la tapa de las pilas en
dirección de la flecha para abrir el compartimento (fig.2).
2. Inserte cuatro pilas del tamaño AA en el compartimento de las pilas. Asegúrese que el +
y el – de las pilas coincide con el dibujo del compartimento (fig.3).
3. Cierre la tapa.
4. Deslice el interruptor de encendido a la posición ON. Después de unos segundos la luz
de preparado se iluminará, indicando que la unidad de flash ya está a punto.
5. Por favor presione el “botón de Test “ para estar seguro de que el flash funciona
correctamente.
ŠWanneer de batterijspanning onvoldoendo is, of in geval van een elektronische informatiefout,
ŠSi la alimentación es insuficiente o existe un tallo electrónico, el indicador de posicióndel zoom
1. Assurez-vous que le flash est éteint (interrupteur principal en position "OFF"). Ouvrez alors
le compartiment de piles en faisant glisser le couvercle dans le sens de la flèche (fig.2).
2. Insérez quatre piles AA dans le compartiment de piles, en respectant les polarités + et –
comme indiqué sur les parois (fig.3).
3. Refermez le couvercle
4. Allumez le flash en plaçant l'interrupteur en position "TTL". Après quelques secondes, la
lampe témoin de charge s'allume, indiquant que le flash est prêt à fonctionner.
5. Appuyez sur le bouton TEST pour vous assurer que le flash fonctionne correctement.
ŠSi la puissance des piles est insuffisante, ou s’il y a une anomalie électronique, le témoin de tête
zoom clignote pour vous en avertir.
MISE EN PLACE ET RETRAIT DU FLASH
Assurez-vous que le flash est éteint. Placez ensuite le sabot du flash dans la griffe porte
flash de l'appareil et tournez la vis de verrouillage pour bloquer le sabot. (fig.4)(fig.5).
ŠLorsque vous attachez ou retirez le flash, tenez bien le corps du flash afin d'éviter
CARGA DE LAS PILAS
wordt dit door een knipperende zoompositie indicator aangegeven.
parapadeará para indicarlo.
HET BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN DE FLITSER
MONTAR Y DESMONTAR EL FLASH A LA CAMARA
Schakel de flitser met de hoofdschakelaar uit. Schuif vervolgens het flitsvoetje van de flitser
in het flitsschoentje van de camera. Draai de vastzetring van het voetje vast (fig.4)(fig.5).
Asegúrese que el flash está desconectado. Entonces inserte ola base de la zapata en la
zapata de la cámara y gire el anillo de la zapata hasta que esté ajustado (fig.4)(fig.5).
ŠWanneer u de flitser bevestigt of verwijdert pak deze dan bij de onderzijde vast om beschadiging
ŠCuando coloque o desmonte el flash, agarre el botón del flash para prevenir daños en el pie de
van het flitsvoetje of flitsschoentje te voorkomen.
la zapata y la zapata de la cámara.
d'endommager le sabot ou la griffe porte flash.
ŠSi le flash intégré du boîtier est relevé, rabaissez-le avant de mettre en place le flash sur la griffe.
ŠPour retirer le flash, débloquez le sabot en tournant la vis de verrouillage dans le sens inverse
au symbole ŻLOCK jusqu'en butée.
ŠIndien de ingebouwde flitser van de camera omhoog staat, klap deze dan in vóór u de flitser op
FLASH AUTOMATIQUE TTL
DDL MODE
de camera aanbrengt.
ŠOm de flitser te verwijderen draait u de vastzetring in de tegenovergestelde richting van de
Lock-markering. Verwijder de flitser van de camera.
En mode TTL AUTO, l'appareil assure le contrôle de la quantité de lumière nécessaire pour
assurer une exposition correcte du sujet. Reportez-vous au tableau pour les différentes
combinaisons appareils – objectif – modes d'exposition et modes flash.
ŠAvec un boîtier reflex numérique, les fonctionnalités varient selon le type d'objectif et les modes
d'exposition comme pour le groupe F5 et F100, mais avec un contrôle automatique de
l'exposition D-TTL ou i-TTL.
ŠIndien u de flitser gebruikt in combinatie met een Digitale Reflexcamera zullen de diverse
Appareil
F5
F100
F90X/N90
F80/N80
F70D/N70
Type d'objectif
Mode
d'expo.
Type D
Tous
modes
objectif AF
non D
Sans
microprocesseur
Avec
microprocesseur
F4
F60/N65
F-801S/N8008S
F-801/N8008
Sans
Pronea 600i
microprocesseur
Avec
F601/N6006 microprocesseur
F-601M
Sans
microprocesseur
Avec
F60D/N60
microprocesseur
F50D/N50
Sans
F-401X/4004S
microprocesseur
Avec
microprocesseur,
F501/N2020 Ai-S, Ai, Séries E,
F301/N2000 objectifs pour F-3
Autres
Avec
F401S/N4004S microprocesseur
F401/N4004
Sans
microprocesseur
FA, FE2, FG, FM3
Tous
Mode de
mesure
Système TTL
Dosage auto flash /
ambiance par Multi
capteur 3D
Tous
Dosage auto flash /
modes Tous modes ambiance par Multi capteur
Modes Pondéré central Atténuation des ombres en
A/M
Spot
mesure pondérée centrale
Dosage matriciel
Matriciel
flash/ambiance
Tous
modes Pondéré central Atténuation des ombres en
Spot
mesure pondérée centrale
Tous modes
Remarques
Mode TTL possible.
ũ
Avec F5, F100, F80, la
mesure spot est toujours
TTL.
Mode TTL possible. TTL
Matriciel F4 avec objectifs
AF F3, Ai-S, Ai, Séries E. ũ
Le système spot du F4 est
toujours TTL. Le Pronea
600i est TTL avec mode
Pondéré
Atténuation
des
ombres
d'exposition M.
Modes
central,
en mesure pondérée L'atténuation des ombres
A/M
Spot
centrale
en mesure pondérée
centrale est indisponible.
Dosage matriciel
Matriciel
flash/ambiance
Tous
modes Pondéré central Atténuation des ombres en Pas de mesure Spot
Spot
mesure pondérée centrale avec F-601M
Tous Pondéré central Atténuation des ombres en
Spot
mesure pondérée centrale
modes
En mode “M”, atténuation
P/S
Dosage matriciel
des ombres en mesure
A/M
flash/ambiance
pondérée centrale
Atténuation des ombres en
M
mesure pondérée centrale
P
Programme TTL
A/M
TTL
A/M
P/S
A/M
TTL
Programme TTL
TTL
M
TTL
A/M
TTL
Le flash peut être utilisé en mode manuel à pleine puissance ou au 1/16 de puissance.
1. Sélectionnez le mode M sur le boîtier..
2. Placez l’interrupteur en position MH (flash à pleine puissance) ou en position ML (flash
au 1/16 de puissance).
3. Faites la mise au point et sélectionnez l’ouverture (F) du boîtier en utilisant la formule de
calcul suivante:
4. Ouverture (valeur du diaphragme F) = Nombre Guide (NG) ÷ Distance du sujet au flash (m)
5. Lorsque le flash est à pleine charge, appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.
Le Nombre Guide varie en foncfion de la position de la tête zoomżvoir Tableau 2Ž. Il
change aussi selon la sensibilité (ISO) du film utiliséżvoir Tableau 3Ž. Pour les films de
sensibilité différente de 100 ISO, il fant multiplier la valeur du tableau 3 par le nombre du
tableau 2. Par exemple, si vous utilisez un flin de 200 ISO, avec la tête zoom en position
24mm et le le mode MH, multipliez par 1.4żTableau 3Žle nombre 34.0żTableau 2Ž, soit
1.4×34.0 = 47.6. Cette valeur est le Nombre Guide réel dans le cas présent.
Si la distance du flash au sujet est de 8.5 mètres, la valeur du diaphragme à sélectionner sera:
F = 47.6 ÷ 8.5 = 5.6 (sélectionnez donc F5.6 sur le boîtier.)
En cas d’utilisation intensive (éclairs répétés consécutivement), il est conseillé de laisser
“reposer” le flash 10 minutes environ, après chaque série de 20 éclairs en mode MH, ou de 40
éclairs en mode ML.
ELARGISSEUR D'ANGLE
functies / mogelijkheden sterk afhankelijk zijn van het gebruikte objectief type en de gekozen
meet methode, dit is vergelijkbaar met de F5 en F100 serie’s. (De TTL modus zal altijd de D-TTL
of i-TTL zijn)
Camera
Type Objectief Belichtingsregeling Lichtmeting DDL Systeem
N.B.
Alle instellingen Alle instellingen 3-D Multi-Sensor BL Kan omschakelen naar
Alle
Alle instellingen instellingen Multi-Sensor BL DDL instelling. Bij de F5,
F100, F80 serie is de
midden / Nadruk midden / spotmeting altijd DDL
A/M instelling Nadruk
Spotmeting
D type
F5 F100
F90X/N90serie AF objectief of
F80/N80serie ander dan D
F70D/N70
Zonder CPU
ũ
Spotmeting/Invulflits
Kan omschakelen naar DDL instelling.
Matrix
DDL - BL
Met ingebouwde Alle instellingen
F4 serie
Nadruk midden/ Nadruk midden / DDL BL werkt alleen bij de F4 ũ
CPU
F801S/N8008S
spotmeting Spotmeting / Invulflits serie, AF F3, Ai-S, Ai, E objectief
serie. Spotmeting bij de F4 is
F801/N8008
F65/N65
Zonder
Nadruk midden/ Nadruk midden / altijd DDL. Pronea 600i is DDL als
Pronea 600i ingebouwde CPU A/M instelling
spotmeting Spotmeting / Invulflits de “M” mode is ingesteld. Nadruk
midden BL functioneerd niet
Matrix
F601/N6006
F601M
F60D/N60
F50D/N50
F401X/4004S
F501/N2020
F301/N2000
F401S/N4004S
F401/N4004
FA, FE2
FG, FM3
DDL - BL
Met ingebouwde
Alle instellingen Nadruk midden/ Nadruk midden / Spotmeting kan niet
CPU
spotmeting Spotmeting / Invulflits worden gebruikt met de
Zonder
Nadruk midden/ Nadruk midden / F601M
ingebouwde CPU A/M instelling
spotmeting Spotmeting / Invulflits
Als de “M” mode is ingesteld zal
P/S
Met ingebouwde
de nadruk midden / spotmeting /
DDL - BL
CPU
A/M
invulflits worden gebruikt
Nadruk midden /
Zonder
M
ingebouwde CPU
Spotmeting / Invulflits
Met ingebouwde
P
DDL program
CPU, Ai-S, E serie,
A/M
DDL
Af F3 objectieven
Andere dan
bovengenoemde
A/M
DDL
objectieven
P/S
DDL program
Met ingebouwde
CPU
A/M
DDL
Zonder
M
DDL
ingebouwde CPU
Met en zonder
A/M
DDL
ingebouwde CPU
1. Stel de belichting van de camera in. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing
2. Schuif de flitsschakelaar in de stand TTL.
ŠIndien het flitshoek- indicatielampje knippert als u de flitser aanzet dient u zoomreflector in de
normale gebruiksstand (0) te zetten.
3. Stel het beeld scherp.
4. Nadat de flitser volledig is opgeladen zal het indicatielampje in de zoeker oplichten. Daarnadrukt
u de ontspanknop helemaal in.
ŠWanneer het flits-klaar lampje knippert, is de hoeveelheid flitslicht onvoldoende voor de
betreffende opnamesi tuatie. Maak dan een nieuwe opname dichterbij het onderwerp.
ŠAls u de AF camera met een AF objectief gebruikt, zal het AF hulplicht automatisch gaan branden
wanneer u scherpstelt op een object in een donkere omgeving. Dit hulplicht licht echter niet op als de
camera niet op centrale scherpstelling staat ingesteld. Het effectieve afstandbereik is ongeveer 9m.
ŠAls de flitser geheel opgeladen is, verschijnt het flitsklaarlampje in de zoeker. Als deze niet
verschijnt staat de camera wellicht op een zeer lange sluitertijd zonder flitssynchronisatie.
ŠIndien de flitser enige tijd niet wordt gebruikt zal hij zich na ongeveer 80 sec. automatisch
uitschakelen om energie te sparen. Om de flitser weer in te schakelen drukt u op de testknop of
de ontspanknop van de camera half in. Let op: het automatische uitschakelen zal niet werken
als de flitser in de “slave” stand staat.
ŠIndien in combinatie met ũ volgens bovenstaande tabel wordt de zoomhoek automatisch ingesteld
op het ingestelde brandpunt van het gebruikte objectief. Indien een AF zoomlens wordt gebruikt zal
de zoomhoek van de flitser automatisch de ingestelde zoomstand van het objectief volgen. Indien er
een andere combinatie wordt gebruikt zal de zoomhoek automatisch op 24mm worden ingesteld.
ŠZieżtabel 1Žvoor de effectieve afstandbereiken (ISO100).
HANDMATIGE FLITSINSTELLING
Deze flitser kan in de handmatige stand worden gebruikt met 100% licnthoeveelheid of met
1/16 van de lichthoe veelheid.
1. Stel het belichtingsprogramma van de camera in op manual (M-instelling).
2. Schuif de flitsschakelaar in de stand MH (100% flitslicht) of naar ML (1/16 flitshoeveelheid).
3. Stel scherp op het onderwerp en stel het diafragma in. Maak daarbij gebruik van de
volgende belichtingsformule:
diafragma (F-getal) = richtagetal (GN) : afstand tot het onderwerp (in m).
4. Druk, nadat de flitser volledig is opgeladen, de ontspanknop in voor het maken van de opname.
Het richtgetal wijzigt, afhankelijk van de positie van de zoomkop (zieżtabel 2Ž). Het
richtgetal wijzigt ook afhankelijk van de ingestelde filmgevoeligheid (ISO)(zieżtabel 3Ž).
Indien een andere dan een ISO100 film wordt gebruikt, moet het getal van tabel 3 met het
getal vanżtabel 2Žworden vermenigvuldigd.
Bijvoorbeeld: Er wordt een film van ISO 200 gebruikt, de zoomkop staat op 24mm ingesteld
en de flitsschakelaar in stand MH. Vermenigvuldig het getal “1.4” vanżtabel 3Žmet het getal
“34.0” vanżtabel 2Ž(34.0×1.4=47.6). Dit wordt dan het nieuwe effectieve richtgetal (GN).
Voorbeeld: afstand van flitser tot het onderwerp is 8.5 meter. F-getal = 47.6 : 8.5 = 5.6
(5.6 is het F-getal dat op de camera moet worden ingesteld.)
Wanneer er in de MH stand snel achter elkaar wordt geflitst, moet na elke 20 flitsen
ongeveer 10 minuten worden gewacht voordat nieuwe flitsopnamen worden gemaakt. In de
ML stand geldt in dat na elke 40 flitsen moet worden gewacht.
GROOTHOEK ADAPTER
Ce flash est pourvu d'un élargisseur d'angle intégré qui procure une couverture d'angle pour
une focale de 17mm. Pour l'utiliser, veuillez extraire avec précaution l'élargisseur et le
réflecteur et les rabattre devant la tête flash (fig.6-1). Remettez ensuite le réflecteur dans
son logement (fig.6-2). La couverture d'angle se règle automatiquement sur la focale 17mm.
De flitser is voorzien van een ingebouwde groothoek adapter, waarmee het mogelijk is om
met ultra groothoek-objectieven tot 17 mm te werken. Trek de groothoek adapter samen
met het vanglichtpaneel uit de houder en draai het voor de flitskop (fig.6-1). (Trek beiden
voorzichtig en gelijkmatig naar buiten) Druk het vanglichtpaneel hierna terug in de houder
(fig.6-2). De belichtingshoek zal automatisch op 17 mm worden ingesteld.
ŠLorsque l'élargisseur d'angle est utilisé, le témoin de position de la tête zoom clignote lentement
ŠHet zoom- indicatielampje zal aangeven dat groothoekdiffusor in gebruik is door afwisselend de
(1 sec.) au niveau des valeurs (24mm et 105mm).
ŠSi l'élargisseur d'angle est arraché accidentellement, le mécanisme d'ajustement automatique de la
tête zoom ne fonctionne plus. Veuillez alors prendre contact avec votre revendeur pour réparation.
FLASH INDIRECT
beide eindwaarden (24mm en 105mm) langzaam knipperend (1x per/sec.) weer te geven.
ŠAls de ingebouwde groothoekdiffusor ongewenst wordt ingeschakeld zal het correctie
mechanisme van de ingestelde flitshoek niet functioneren. In dit geval dient u contact op te
nemen met de handelaar waar u de flitser heeft gekocht.
PRISE DE VUE RAPPROCHEE
CLOSE-UP OPNAMEN
Der Blitzkopf kann für Nahaufnahmen um 7°nach unten geneigt werden. Die effektive Ausleuchtung
ist in diesem Fall nur für Motive in einem Abstand zwischen 0,5 und 2 Metern gegeben.
La tête peut être orientée de 7° vers le bas pour la prise de vue rapprochée. Cette position
ne doit être utilisée que pour des distances comprises entre 0,5 et 2 mètres.
Voor opnamen dichtbij kan de flitser 7° naar beneden gericht worden. De flits heeft alleen
effect wanneer het onderwerp zich tussen de 0.5 en 2 meter van de lens verwijderd is.
ŠDie Anzeige des Ausleuchtwinkels blinkt (2x pro Sekunde), wenn der Blitzkopf um 7° abwärts
ŠThe Flash coverage angle display will blink (2 times / second), when you set the flash head tilted
ŠDe zoom indicator zal knipperen (2x per/sec.) indien u de flitskop benedenwaarts richt door 7c
CATCH LIGHT PANEL
EINGEBAUTE REFLEKTORFOLIE
REFLECTEUR DE LUMIERE
Das Blitzgerät ist mit einer eingebauten Reflektorfolie ausgestattet, die eine dezente frontale
Aufhellung beim indirekten Blitzen gestattet (bspw. ein Lichtreflex im Auge des Models). Ziehen
Sie die Weitwinkelstreuscheibe gemeinsam mit der eingebauten Reflektorfolie vorsichtig heraus
(fig.8-1) und schieben Sie nur die Weitwinkelstreuscheibe wieder zurück (fig.8-2).
Ce flash est pourvu d'un réflecteur de lumière intégré qui permet de créer un effet de
lumière harmonieux dans les yeux du sujet en mode d'éclairage indirect. Pour l'utiliser,
veuillez extraire avec précaution l'élargisseur et le réflecteur (fig.8-1) et les rabattre devant
la tête flash. Remettez ensuite le diffuseur dans son logement (fig.8-2).
Deze flitser is uitgerust met een ingebouwd vanglichtpaneel, waardoor een levendige
expressie aan het onderwerp kan worden gegeven wanneer de “Bounce Flash Mode” is
geactiveerd. Trek de groothoek adapter samen met het vanglichtpaneel uit de houder en
draai het voor de flitskop (fig.8-1). (Trek beiden voorzichtig en gelijkmatig naar buiten). Druk
de groothoek adapter hierna terug in de houder (fig.8-2).
ŠNeigen Sie für eine natürliche Ausleuchtung mit dezenter frontaler Aufhellung den Blitzkopf um
ŠPour tirer le meilleur parti du diffuseur, orientez la tête à 90° vers le haut et photographiez à
ŠVoor een maximaal vanglicht effect richt u de flitskop 90 graden naar boven en maak foto’s op
Lors d'une prise de vue au flash en intérieur, il est fréquent qu'une ombre indésirable
apparaisse derrière le sujet. Si vous orientez le réflecteur vers le plafond ou sur le côté vers
un mur, l'éclairage du sujet sera plus doux. Déverrouillez la tête orientable et orientez le
réflecteur pour réaliser un éclairage indirect. Les angles suivants sont possibles :
Vers le haut : 0°, 60°, 75°, 90°
Vers le bas : 7°
A droite : 0°, 60°, 75°, 90°
A gauche : 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180° (fig.7)
ŠLa lumière prenant la teinte de la surface sur laquelle elle se réfléchit, il est recommandé de
choisir une surface blanche.
downward by 7c
faible distance (fig.9).
INDIRECT FLITSEN
Wanneer u in een kamer fotografeert met flits, ontstaat er soms achter het onderwerp een
zware slagschaduw. Indien u de flitsreflector omhoog richt of opzij om het licht via het plafond
of de muur te laten weerkaatsen, zal het onderwerp veel zachter worden belicht. Druk op de
‘lock’-toets en verstel de flitserkop in de gewenste hoek. De volgende hoeken zijn in te stellen:
Omhoog: 0°, 60°, 75° en 90°
Omlaag: 0°, 7°
Rechts: 0°, 60°, 75°, 90°
Links: 0°, 60°, 75°, 120°, 150°, 180° (fig.7)
ŠSi el flash incorporado de la cámara esta alzado, por favor ciérrela antes de montar la unidad de flash.
ŠPara desmontar el flash de la cámara, gire el anillo de la zapata en la dirección opuesta a la
marca hasta el final.
En el modo TTL AUTO, la cámara controlará la cantidad de luz para obtener la exposición
correcta del sujeto.
Dependiendo de la combinación de cámara-objetivo, el modo de exposición y el de
medición, el sistema TTL puede variar. Consulte la tabla.
ŠAl emplear con Cámaras réflex digitales las funciones pueden variar dependiendo del objetivo
empleado y de las ditintas combinaciones de los modos de exposición. Tanto en la F5 y el grupo
F100. (Aun así todas las funciones de exposición TTL serán D-TTL (i-TTL).
cámara
Tipo de objetivo Modo de exposición
Medición
Todos los
Tipo D
Todos los modos
F5
modos
F100
Otros obj. AF
Todos los
F90X/N90ser Que no sean tipo D Todos los modos
modos
F80/N80ser
Sin CPU
Medición promedio
Modos A/M
F70D/N70
central /flash spot
incorporada
Matricial
Con CPU
Series F4
incorporada Todos los modos Central-promedio
Spot
F65/N65
F801s/N8008
F801/N8008
Sin CPU
Medición central
Modos A/M
Pronea 600I incorporada
Spot
F601/N6006
F-601M
F60D/N60
F50D/N50
F401x/4004S
F501/N2020
F301/N2000
F401s/N4004s
F401/N4004
FA, FE2
FG, FM3
Con CPU
incorporada
Todos los
modos
Sin CPU
incorporada
Con CPU
incorporada
Sin CPU
incorporada
Con CPU
incorporada
Ai-S, Series E,
obj. Para F-3
Objetivos
compatibles
Con CPU
incorporada
Sin CPU
incorporada
Con CPU
incorporada
Sin CPU
incorporada
Modos A/M
P/S
A/M
M
P
Sistema TTL
Notas
3D Matricial
Se puede cambiar a
BL
TTL.Con las cámaras
ũ
Matricial BL F5,F100, F80 el sistema
de
medición
Spot
es
Medición
central BL siempre TTL
TTL BL
Se puede cambiar a TTL.
Medición central Solo las cámara F4 pueden ũ
trabajar con TTL BL.
Spot
El sistema de medición Spot
de la F4 siempre es TTL, La
Medición central Pronea 600i será TTL cuando
Spot
el modo es M la medición
central BL no funciona
Matricial
TTL BL
Medición central Medición central La medición Spot no se
puede usar con la
Spot
Spot
Medición central Medición central F-601M
Spot
Spot
Si el modo de exposición es
TTL BL
M será Central promedio/Spot
Medición central
Spot
TTL program.
A/M
TTL
A/M
TTL
P/S
A/M
TTL program
TTL
M
TTL
A/M
TTL
1. Ajuste el Modo de Cámara a Exposición. Dependiendo del tipo de cámara variará, consulte el
manual de la misma.
2. Deslice el interruptor de alimentación a la posición TTL.
ŠSi el indicador del ángulo de cobertura del flash parpadea cuando conecta el flash, por favor
asegúrese que el ángulo del cabezal del flash está ajustado a la posición normal (0).
3. Enfoque sobre el tema.
4. Presione el disparador después que el flash esté completamente cargado. Cuando el flash esté
cargado, aparecerá una luz en el visor.
ŠSi la luz de flash preparado parpadea la intensidad del destello no es la adecuada para esa
situación. Acérquese al tema.
ŠLa luz auxiliar AF se activará automáticamente como cuando enfoca en un lugar oscuro
Nota: La distancia efectiva es aproximadamente de 0.7 a 9 metros.
ŠCuando el flash está completamente cargado, la marca del flash aparecerá en el visor. Si se
realiza el disparo antes de que el flash esté completamente cargado, la cámara realizará la
fotografía a la velocidad más lenta.
ŠPara conservar las pilas , la unidad de flash se desactiva automáticamente cundo no se ha
utilizado en aproximadamente 80 segundos. Para volver activar el flash, presione el botón de
TEST o el disparador de la cámara levemente.
ŠEn el caso de la combinación con ũ de la tabla, el ángulo de cobertura del flash se ajusta
automáticamente en función de la focal del objetivo. En el caso de adjuntar un objetivo zoom AF,
el ángulo de cobertura del flash cambiará en función de los ajustes del zoom. En el caso de
otras combinaciones, el ángulo de cobertura del flash se ajustará a 24mm
ŠConsulte lażTabla 1Žpara la gama de distancias efectivas (ISO100).
OPERACIÓN CON EL FLASH MANUAL
Esta unidad se puede utilizar en Modo Manual a plena potencia y a reducción de 1/16.
1. Ajuste la exposición de la cámara al modo M.
2. Deslice el interruptor de potencia a MH (plena potencia) o a ML (reducc. 1/16).
3. Enfoque el tema y ajuste el valor de deafragma segun la siguiente fórmula:
Nº F = Número Guía (G.N.) h Distancia Flash/Tema (m)
4. Cuando el flash estè completamente cargado despare la cámara.
El Nº Guía varia según la posición del zoomżTabla 2Ž. Según la sensibilidad del filmżTabla 3Ž.
Si no se utiliza película de 100 ISO multiplicar el nº de lażTabla 2Žpor el nº de lażTabla 3Ž.
Ejemplo: Film de 200 ISO, cabezal a 24mm. y modo MH. Multiplicar el nº 1.4 de lażTabla
3Žpor el nº 34.0 de lażTabla 2Ž= 47.6. Ese es el Nº Guía efectivo (G.N.)
Ejemplo: Si el flash esta a 8.5 metros de distancia del tema:
Nº F = 47.6h8.5 = 5.6 (5.6 es el diafragma que se ha de colocar en la cámara).
Si usa repetidamente el flash en el modo MH haga una pausa después 10 minutos o 20
disparos. Si usa el modo ML haga la pausa después de 40 disparos.
PANTALLA ANGULAR
Este flash está equipado con un panel angular, que proporciona un ángulo de cobertura
ultra angular de 17mm. Extraiga el panel angular y el panel de luz rebotada y déjelo caer
hasta cubrir el cabezal del flash (fig.6-1). (Sea cuidadoso a la hora de deslizar los paneles).
Después recoja el panel de luz rebotada a su lugar (fig.6-2). El ángulo de cobertura del
flash se ajustará automáticamente a 17mm.
ŠEl indicador del ángulo de cobertura mostrará que se está utilizando la pantalla angular
ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
ஜ
ᅈ Ƅ215-8530 ᅕ‫߷ډ‬Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 ဪ 16 ӭ
(044) 989 - 7430 (ˊ) FAX: (044) 989 - 7451
߻
‫ ئ‬Ƅ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထ‫ٻ܌ٻ‬᜿‫܌‬ଐჷ‫ ק‬6594
(0242) 73 - 2771(ˊ) FAX: (0242) 73 - 3382
‫᧵ٻ‬փಅ৑ Ƅ541-0059 ‫ࠊ᧵ٻ‬ɶ‫ځ‬ғҦіထ 1-7-2 ‫ب‬ሂȈȩǹȈȓȫ 8F
(06) 6271 - 1548 FAX: (06) 6271 - 1549
ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-17:00
Ტ‫ם‬ଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰‫ࡴڼ‬ᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ http://www.sigma-photo.co.jp
࢟
ࡸ
ǬǤȉȊȳȐȸ
̅ဇᩓเ
Ϊᩓ଺᧓
ႆή‫ׅ‬ૠ
᧋ή଺᧓
ༀ‫ݧ‬ᚌࡇ
ǯȪȃȗǪȳࡸႺЗСࣂ TTL ǪȸȈǺȸȠȕȩȃǷȥ
61ᲢISO 100ᲩmŴ105mm ˮፗᲣ
ҥɤ࢟ǢȫǫȪʑᩓ൷ 4 ஜŴҥɤ࢟ȋȃǫȉᩓ൷ 4 ஜŴ
ҥɤ࢟ȋȃDZȫ൦እᩓ൷ 4 ஜ
ኖ 7 ᅺᲢǢȫǫȪʑᩓ൷̅ဇᲣ
ኖ 5 ᅺᲢȋȃǫȉᩓ൷ӍƸŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷̅ဇᲣ
ኖ 120 ‫ׅ‬ᲢǢȫǫȪʑᩓ൷̅ဇᲣ
ኖ 160 ‫ׅ‬Ტȋȃǫȉᩓ൷ŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷̅ဇᲣ
ኖ 1Ჩ700 ᅺᲢȕȫႆή଺Უ
24mm᳸105mm Ʒ̅ဇȬȳǺƴӳǘƤƯᐯѣǻȃȈ
ϋᔺȯǤȉȑȍȫ̅ဇư 17mm ȬȳǺƷဒᚌǛǫȐȸ
ǪȸȈȑȯȸǪȕᲩ ϋᔺ
ǪȸȈȑȯȸǪȳ
ឋ
᣽
320g
‫ ݡ‬ඥ
Ტࠢg᭗gᧈᲣᲴ77g139g117
SPECIFICATIONS
TYPE
GUIDE NUMBER
POWER SOURCE
RECYCLING TIME
NUMBER OF
FLASHES
FLASH DURATION
FLASH ILLUMINATE
ANGLE
AUTO POWER OFF
WEIGHT
DIMENSIONS
ENGLISH
Clip-on type serial-controlled TTL auto zoom electric flash
61 (ISO 100/m, 105mm head position)
Four AA type alkaline batteries or, Four AA type Ni-Cd batteries or,
Four AA type Ni-MH Nickel-Metal Hydride
about 7.0 sec. (Alkaline batteries)
about 5.0 sec. (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
about 120 flashes (Alkaline batteries)
about 160 flashes (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
about 1 / 700 sec. (full power firing)
24mm -105mm motor powered control
(17mm with Built-in Wide Panel)
Available
320 g/11.3oz.
77mm(W)/3.0in. x 139mm(H)/5.5in. x 117mm(L)/4.6in.
TECHNISCHE DATEN
DEUTSCH
Systemblitzgerät, Aufsteck-Type, serienmäßige TTL-Messung, mit
Auto-Zoomreflektor
Leitzahl
61 (ISO 100/m, 105mm Blitzkopfeinstellung)
4 AA Type Alkaline Batterien oder / 4 AA Type Ni-Cd Akkus oder /
Energieversorgung
4 AA Type Ni-MH Nickel-Metall Hydrid Akkus
ca. 7,0 s mit Alkaline Batterien /
Aufladezeit
ca. 5,0 s mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzanzahl
ca. 120 mit Alkaline Batterien / ca. 160 mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzdauer
ca. 1/700 s bei voller Leistung
24mm-105mm motorgesteuert /
Ausleuchtwinkel
17mm mit eingebauter Weitwinkelstreuscheibe
Automatische Abschaltung Vorhanden
Gewicht
320 Gramm
Abmessungen
77mm (B) x 139mm (H) x 117mm (T)
Type
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FRANÇAIS
TYPE
NOMBRE GUIDE
Flash électronique à tête zoom automatique et orientable à contrôle TTL
61 (100 ISO/m, avec réflecteur en position 105mm)
Quatre piles alcalines de type AA ou / Quatre accumulateurs Ni-Cd de
ALIMENTATION
type AA ou / Quatre accumulateurs Ni-Mh de type AA
TEMPS DE
environ 7,0 sec. (avec piles alcalines) /
RECYCLAGE
environ 5,0 sec. (accus Ni-Cd et Ni-Mh)
NOMBRE
environ 120 éclairs (piles alcalines) /
D'ECLAIRS
environ about 160 éclairs (accus Ni-Cd et Ni-Mh)
DUREE DE L'ECLAIR environ 1 / 700 sec. (à pleine puissance)
ANGLE
24~105mm avec motorisation automatique /
D'ECLAIRAGE
17mm avec l'élargisseur d'angle intégré.
MISE EN VEILLE
Oui
AUTOMATIQUE
POIDS
320 g
DIMENSIONS
77mm(l) x 139mm(H) x 117mm(L)
parpadeando lentamente (1seg cada vez) los valores extremos (24mm y 105mm).
VANGLICHTPANEEL
TECHNISCHE GEGEVENS
NEDERLANDS
Type
Richtgetal
Stroombron
Oplaadtijd
Aantal flitsen
Flitsduur
Opschuifbare DDL Autozoom Electronenflitser
61 (ISO 100 / op 105mm zoompositie)
4 AA alkaline of 4 oplaadbare Ni-Cd, of Ni-MH batterijen
Ca. 7 sec. (met alkaline batterijen) / 5 sec. (met oplaadbare batterijen)
Ca. 120 met alkaline batterijen / 160 met oplaadbare batterijen
Ca. 1/700 sec. bij vol vermogen
24mm–105mm motorisch gestuurd
Verlichtingshoek
(17mm met ingebouwde groothoekdiffusor)
Automatische uitschakeling Ja
Gewicht
320 gram
Afmetingen
77mmX139mmX117mm
ESPECIFICACIONES
TIPO
NUMERO GUIA
ALIMENTACION
TIEMPO DE RECICLAJE
NÚMERO DE DISPAROS
DURACIÓN DEL DISPARO
ANGULO DE
ILUMINACION DEL FLASH
AUTODESCONECTABLE
PESO
DIMENSIONES
ESPAÑOL
Flash electrónico automático zoom TTL tipo Clip-on con controlador de serie
61 (100 ISO/m, posición del cabezal 105 mm)
Cuatro pilas alcalinas de tipo AA / cuatro pilas Ni-Cd de tipo AA /
cuatro pilas Niquel-hidrógeno de tipo AA.
acerca de 7.0 seg. (pilas alcalinas) /
acerca de 5.0 seg. ( con pilas Ni-Cd o Niquel-hidrógeno)
acerca de 120 disparos (pilas alcalinas) /
acerca 160 disparos (con pilas Ni-Cd o Niquel-hidrógeno)
acerca de 1/ 700 seg.( disparo a máxima potencia)
24mm a 105mm controlador de motor de potencia 17mm con la
pantalla angular incorporada.
disponible
320 g
77mm x 139mm x 117mm
Disposal of Electric and Electronic Equipment in Private Households
ENGLISH
Disposal of used Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems)
This symbol on the product, in the manual/warranty, and/or on the packaging indicates that this
product must not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the
appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. If your
equipment contains easy removable batteries, please dispose of these separately according to
your local legislation. It is your responsibility to ensure that this product is recycled correctly. In
doing so you will help conserve natural resources, protect the environment and human health. For
more detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten aus privaten Haushalten
DEUTSCH
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Anzuwenden in der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit entsprechend geregeltem Abfall-Sammelsystem)
SIGMA unterstützt den Umweltschutz. Diese Produkt und die enthaltenen Zubehörteile erfüllen die
Anforderungen der WEEE-Richtlinie. Bitte bewahren Sie diese Information auf. Dieses Symbol
weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte
werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige
Rücknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung. Batterien und Akkus sollten separat
entsorgt werden.
Elimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers
FRANÇAIS
(Applicable dans l'Union Européenne selon les dispositions particulières de chaque Etat membre)
Ce symbole inscrit sur le produit ou sur l'emballage, le mode d'emploi et la carte de garantie
indique que le produit ne odit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Il doit être remis
à un point de collecte agréé des Déchets d'Equipements Electrique et Electroniques en fin de vie.
En vous assurant que ce produit sera éliminé correctement, vous aiderez à lutter contre l'impact
négatif pour l'environnement et la santé humaine qui résulterait d'un mode d'élimination inapproprié.
Si votre produit contient des accumulateurs ou piles aisément amovibles, éliminez-les séparément
selon les dispositions locales en vigueur.
Inzamelen van electronische apparatuur voor huishoudelijk gebruik.
NEDERLANDS
Inzamelen van electronische apparatuur (van de toepassing in de EU en andere Europese landen
met een gescheiden afval systeem).
Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden. Het dient
derhalve ingeleverd te worden bij het afval scheidingsstation als KCA voor eventueel hergebruik. U
helpt hierbij schade aan het milieu te voorkomen. Indien er in het apparaat makkelijk te verwijderen
batterijen of accu’s zitten dient u deze appart in te leveren als KCA bij het scheidingsstation. Het
hergebruiken van materialen spaart het milieu. Voor meer informatie voor hergebruiken van dit
product kunt u contact opnemen met uw locale afval scheidingsstation of bij de winkel waar u het
apparaat gekocht heeft.
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Uso Privado
ESPAÑOL
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos Usados (Aplicable en la Unión Europea y en otros
países con sistema de reciclaje por separado)
Este símbolo indica que este producto no debería tratarse como los demás materiales residuales
de uso general. Estos productos deben reciclarse en el contenedor específico para los equipos
eléctricos y electrónicos. Depositando estos productos correctamente, UD. ayuda al tratamiento
adecuado de los productos reciclables y previene los efectos potencialmente negativos para el
medioambiente y la salud, que podrían verse afectados por un incorrecto reciclado del producto. Si
su equipo contiene baterías o acumuladores de fácil extracción, por favor deposítelos en el
contenedor adecuado según las normativas locales. El reciclaje de los materiales ayuda a la
conservación de los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de estos
productos, contacte con la autoridad local, el servicio de reciclaje o el establecimiento donde
adquirió el producto.
ŠSi la pantalla angular incorporada sale accidentalmente de sitio, el mecanismo de ajuste del
ángulo de cobertura del flash no funcionará. En este caso póngase en contacto con el
establecimiento que compró el flash o con el servicio técnico.
FLASH REFLEJADO
Cuando realice una fotografía con flash en interior, a veces puede aparecer una fuerte sombra
detrás del sujeto, si apunta el cabezal de flash hacia arriba para reflejar la luz del techo, de la
pared etc. El sujeto se iluminará más suavemente. Presione el botón de bloqueo y gire el cabezal
del flash al ángulo deseado.
Hacia arriba: 0, 60, 75, 90
Hacia abajo: 0,7
Derecha: 0, 60, 75, 90
Izquierda: 0, 60, 75, 90, 120, 150, 180
(fig.7)
ŠLa fotografía recibirá el color de la superficie reflectante. Por favor escoja una superficie blanca
para reflejar el flash.
ŠDe opname zal een kleurzweem krijgen in dezelfde tint als het reflecterende oppervlak.
korte afstand van het object (fig.9).
Ӗ˄଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-18:00
Ტ‫ם‬ଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰‫ࡴڼ‬ᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
FLASH AUTOMÁTICO TTL
De DDL mode voorziet de opname van de correcte belichting en controleert de hoeveelheid
flitslicht. Raadpleeg tabel waarin de verschillende combinaties van camera, objectief,
belichtingsinstelling en flitsinstelling staan weergegeven.
NAHAUFNAHMEN
90 Grad nach oben und fotografieren Sie aus kurzer Entfernung (fig.9).
ACERCA DE LAS PILAS
AA neuves de même type et de la même marque. Ne mélangez ni différents types, ni des piles
neuves avec des piles usagées.
ŠNe cherchez pas à démonter les piles, ni à les décharger. Ne les exposez ni au feu, ni à l'eau : il
y aurait danger d'explosion. De même, ne cherchez pas à recharger des piles, ou des
accumulateurs autres que des accus Ni-Cd ou Ni-Mh.
ŠSi vous n'utilisez pas le flash pendant une longue période, ôtez les piles afin d'éviter tout risque
d'écoulement.
ŠLa performance des piles diminue sous de basses températures. Protégez-les du froid lorsque
vous utilisez le flash par temps froid.
ŠIl est toujours recommandé d'emmener des piles de rechange lors d'un long voyage ou en cas
d'utilisation par grand froid.
For bounce flash can be tilted 7° downward for close-ups. The Flash will be effective only
for the subjects 0.5 meter to 2 meters.
ŠThe Flash coverage angle display will blink (2 times / second), when you set the flash
head tilted downward by 7c.
This flash is equipped with a built-in catch light panel, which can create a catch light in the
eyes of the subject when the bounce flash mode is activated. Slide out the wide panel and
catch light panel (fig.8-1), and then put wide panel back in its place (fig.8-2). (Be careful to
slide the panels out smoothly.)
ŠTo create a catch light effectively, tilt the flash head upward 90 degrees and take pictures
at a close distance (fig.9).
1.Cabezal de flash
2.Luz auxiliar AF
3.Anillo de la zapata 4.Zapata
5.Angulo de
basculación; Arriba y abajo
6.Botón de bloqueo y desbloqueo del giro; Derecha e
izquierda
7.Angulo de giro; Derecha e izquierda
8.Tapa de las pilas
9.Indicador
posicion del zoom
10.Botón de bloqueo y desbloqueo de la basculación; Arriba y abajo
11.Botón de TEST 12.Luz de preparado
13.Interruptor de encendido
14. Panel de
luz rebotada 15. Panel angular
AA del mismo tipo y de la misma marca. No mezcle diferentes tipos ni pilas nuevas y usadas.
ŠNo desmonte o haga un corto circuito con las pilas, o las exponga al fuego o al agua; podrían
explotar. Tampoco intente recargar pilas que no sean Ni-Cd recargables.
ŠCuando el flash no se vaya a utilizar en un periodo largo, saque las pilas del flash, para evitar
posibles daños o roturas.
ŠLa vida de las pilas decrece a temperaturas bajas. Guarde las pilas en un lugar cálido cuando
utilice el flash con un tiempo frío.
ŠComo con ningún flash, se recomienda que se lleven pilas de recambio cuando se realice un
viaje largo o se fotografíe al exterior con temperaturas bajas.
CLOSE-UP EXPOSURES
geneigt wird.
No utilice esta unidad de flash en ninguna otra cámara que las Canon de la serie EOS; De
otro modo el flash podría dañar el circuito de esas cámaras.
Esta unidad de flash no es resistente al agua. Cuando utilice el flash y la cámara con lluvia,
nieve o cerca del agua, cuide que no se humedezca. A menudo es imposible reparar
componentes eléctricos internos estropeados a causa del agua.
Nunca deje la cámara en un lugar con polvo, alta temperatura o húmedo. Estos factores
pueden causar fuego o estropear su equipo.
Cuando el flash está sujeto a cambios bruscos de temperatura, como cuando transporta la
unidad de flash de un lugar frío exterior a uno cálido interior. En este caso, ponga su equipo
en una bolsa de plástico sellada y no utilice la unidad de flash hasta que alcance la
temperatura de ola habitación.
No almacene el flash en un armario, cajón, etc., si contiene naftalina, o otros insecticidas.
Esto podría producir efectos negativos en la unidad de flash.
No utilice gasolina o otros agentes de limpieza para sacar el polvo o huellas dactilares.
Límpiese
con un trapo de ropa suave.
Para un almacenamiento prolongado, escoja un lugar frío y seco, preferiblemente con buena
ventilación. Dispare el flash unas cuantas veces al mes para mantener en buen estado sus funciones.
ŠPara prevenir la explosión de las pilas, una fuga o recalentamiento, utilice cuatro pilas nuevas
HET INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN
Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
ɼᙲᜂΨ ଐஜᛖ
Cuidado!!
Ignorar el símbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar daños o perjuicios.
confirme que los contactos de las baterías coinciden correctamente con el compartimento de las pilas.
dient u er op te letten dat de polen goed contact maken met de contactpunten van de flitser.
Bei Blitzaufnahmen in Innenräumen erscheint häufig ein harter Schlagschatten hinter Ihrem
direkt angeblitzten Objekt. Wenn Sie den Blitzreflektor jedoch nach oben neigen und das
Blitzlicht somit indirekt über eine Decke auf ihr Motiv fällt, erreichen Sie eine wesentlich
weichere Ausleuchtung. Drücken Sie die Entriegelungstaste und neigen Sie den Blitzkopf in
den gewünschten Winkel (fig.7).
Vertikal, aufwärts: 0,60,75 und 90°
abwärts: 0 und 7°
Horizontal, rechts: 0,60,75 und 90°
links: 0,60,75,90,120,150 und 180°
eine weiße Oberfläche für das indirekte Blitzen.
Este flash contiene circuitos de alto voltaje. Para evitar quemaduras no intente desmontar el
flash. Si la carcasa exterior se rompe no toque los mecanismos interiores.
No dispare el flash cerca de los ojos. El brillo del destello podría dañar los ojos. Mantenga una
distancia de al menos 1m entre la cara y la cámara, cuando realice fotografías con flash.
No toque el terminal sincro de la cámara cuando el flash está conectado a la zapata. El
circuito de alto voltaje podría causar un shock eléctrico.
Nunca utilice el equipo en ambientes inflamables, con llamas, gases, líquidos o químicos, etc.
Podría causar un incendio o una explosión.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES. (fig.1)
When you take a photo with flash in a room, sometimes a strong shadow will appear behind
the subject, if you point the flash head upwards or sideways to reflect the light off the ceiling,
wall etc. the subject will be illuminated softly. Press the lock button and adjust the flash
head to set the bounce angle (fig.7).
UP: 0°, 60°, 75°, 90°
DOWN: 0°,7°
RIGHT: 0°, 60°, 75°, 90c LEFT: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°
ŠThe picture will receive the color from the reflecting surface. Please choose a white
surface for bouncing.
ŠDas Motiv wird in die Farbe der reflektierenden Oberfläche getaucht. Wählen Sie deshalb bitte
Advertencia!!
Ignorar el símbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar serio perjuicios o otros daños.
door elkaar, anders bestaat het risico van explosie, lekkage over oververhitting.
ŠSluit de batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar. Stel ze ook niet bloot aan vuur of water,
want dan kunnen ze exploderen. Probeer geen normale batterijen op te laden; dit is alleen
mogelijk met Ni-CD (oplaadbare) batterijen.
ŠVerwijder de batterijen wanneer de flitser gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt om
eventuele lekkage te voorkomen.
ŠBij lage temperaturen zal de werking van de batterijen achteruitgaan. Bewaar de batterijen goed
beschermd wanneer u de flitser bij koud weer gaat gebruiken.
ŠHet is aan te bevelen extra batterijen mee te nemen wanneer U voor langere tijd weg gaat of bij
opnamen bij koud weer.
MODE OPERATOIRE EN FLASH MANUEL
WEITWINKELSTREUSCHEIBE
Let Op!!
Este símbolo significa puntos importantes, que se requiere cuidado o advertencia.
Este símbolo contiene información con respecto a acciones que deben prevenir.
ŠGebruik altijd 4 batterijen van hetzelfde merk en type en gebruik geen oude en nieuwe batterijen
ŠAfin d'éviter tout risque d'explosion, d'écoulement ou de surchauffe, utilisez toujours quatre piles
MANUELLER BLITZBETRIEB
WIDE PANEL
De electronische circuits in deze flitser hebben een hoog voltage. Maak de flitser niet open
om electrische schokken of brandwonden te voorkomen. Indien de behuizing van de flitser
gescheurd of kapot is, raak de delen binnenin dan niet aan.
Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen. Het zeer felle licht zou de ogen kunnen beschadigen.
Houdt minimaal 1 meter afstand van het gezicht als u een flitsopname maakt.
Raak de flitscontacten van uw camera niet aan als de flitser op het flitsschoentje is bevestigd.
Dit kan een electrische schok geven.
Gebruik uw flitser nooit in een omgeving waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden, dit zou
tot brand of ontploffing kunnen leiden.
EXTERNE ONDERDELEN (fig.1)
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
1. Choisissez le mode d'exposition de l'appareil (celui-ci peut varier d'un boîtier à l'autre. Veuillez
vous référer au mode d'emploi de l'appareil.
2. Placez l’interrupteur en position TTL.
ŠSi le témoin d'angle de couverture clignote lorsque vous mettez le flash sous tension,
assurez-vous que la tête orientable est bien en position normale (0˚).
3. Faites la mise au point sur le sujet.
4. Appuyez sur le déclencheur lorsque le flash est chargé.
ŠSi le témoin de charge clignote, c’est que la puissance du flash est insuffisante. Reprenez la
photo à une distance moindre du sujet.
ŠLorsque vous utilisez un boîtier AF avec un objectif AF, le faisceau d'assistance AF sera
automatiquement activé si vous faites la mise au point dans l'obscurité, sauf si le capteur AF
central n'est pas activé. Il est opérant jusqu'à une distance de 0.7~9 mètres (2.3~29.5 pieds).
ŠLorsque le flash est à pleine charge, le témoin de flash apparaît dans le viseur. Si l'obturateur
est activé avant la pleine charge, la photo se prendra à une vitesse d'obturation lente.
ŠLe flash se met en veille automatiquement après environ 80 secondes de non-activation, afin de
préserver la puissance des piles. Pour le remettre en route, appuyez sur le bouton TEST ou
appuyez à mi-course sur le déclencheur de l'appareil.
ŠIn case of the combination with ũ on the above chart, the flash coverage angle will be set
automatically, according to focal length of the attached lens. In case of attaching the AF zoom
lens, the flash coverage angle will be changed according to lens zoom setting. In case of other
combinations, the flash coverage angle will be set to 24mm.
ŠVeuillez vous reporter aużTableau 1Žpour la plage des distances (ISO100).
Der Blitz kann im Manuellbetrieb mit voller Leistung oder 1/16 Leistung eingesetzt werden.
1. Schalten Sie die Kamera auf M.
2. Schieben Sie den Hauptsch des Blitzgerätes auf MH (volle Leistug) oder ML (1/16 Leistung.)
3. Fokussieren Sie und stellen Sie dann die Blende ein, die Sie entsprechend der folgenden
Formel berechnen können: Blende = Leitzahl : Entfernung zum Motiv.
4. Wenn der Blitz voll geladen ist drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu machen.
Die Leitzahl ändert sich, wenn sich die Einstellung des Zoomreflektors ändert (siehe
żTabelle.2Ž). Die leitzahl hängt ebenfalls von der Filmempfindlichkeit ab (sieheżTabelle.3Ž).
Wenn Sie einen Film verwenden. der eine andere Empfindlichkeit als ISO 100 hat,
multiplizieren Sie die Leitzahl ausżTabelle.2 Žmit dem Filmempfindlichkeltsfaktor aus
żTabelle.3Ž. Ein Beispiel : Sie verwenden einen Film mit ISO 200 bei einer Einstellung des
Zoomreflektors auf 24mm und mit voller Blitzleistung. Multiplizieren Sie die Leitzahl 34.0
(fue 24mm aus ż Tabelle.2 Ž ) mit dem Faktor 1.4 (für ISO 200 aus ż Tabelle.3 Ž ) :
34.0×1.4=47.6 Die effektive Leitzahl ist also 47.6.
Wenn das Motiv beispielsweise 8.5m entfernt ist, errechnet sich die Arbeitsblende
folgendermaßen : 47.6 : 8.5 = 5.6. Es muß also Blende 5.6 an der Kamera oder am objektiv
direkt eingestellt werden.
Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
Waarschuwing!! negeert, loopt u het risico van ernstige verwondingen en/of schade.
1. Stellen Sie an lhrer Kamera die passende Betriebsart ein. Das Vorgehen dazu kann sich von
Kamera zu Kamera unterscheiden. Lesen Sie bitte in der Gebrauchsanleitung lhrer Kamera
nach, Wie Sie die passende Betriebsart einstellen.
2. Schieben Sie den Hauptschalter in die Position “TTL”.
ŠFalls die Anzeige des Ausleuchtwinkels beim Einschalten des Gerätes blinken sollte,
vergewissern Sie sich bitte, dass sich der Blitzkopf in der normalen Position (0) befindet.
3. Stellen Sie scharf.
4. Warten Sie, bis der Blitz zündbereit ist, und drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.
ŠWenn die Bereitschaftslampe “Ready” blinkt, war das Licht für die aktuelle Aufnahmesituation
nicht ausreichend. Bitte wiederholen Sie die Aufnahme aus einer geringeren Entfernung zum Motiv.
ŠDas AF-Hilfslicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ein Motiv im Dunkeln anvisieren. Seine
Reichweite beträgt ca. 0,7 bis 9 Meter.
ŠSobald das Blitzgerät die volle Ladekapazität erreicht hat, erscheint die Bereitschaftsanzeige im
Sucher. Wenn der Auslöser vor Erreichen der Zündbereitschaft betätigt wird, löst die Kamera
entsprechend der Lichtverhältnisse mit langer Verschlusszeit aus.
ŠUm Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät 80 Sekunden nach der letzten Betätigung
automatisch ab. Zur Wiedereinschaltung genügt ein Druck auf den Testauslöser oder das
Antippen des Kameraauslösers.
ŠIm Falle der Kombination mit ũ n der obenstehenden Tabelle, wird der Ausleuchtwinkel automatisch
entsprechend der Brennweite des verwendeten Objektives eingestellt. Wenn ein AF Zoom-Objektiv an der
Kamera angesetzt wird, erfolgt die Einstellung des Blitzkopfes entsprechend der eingestellten Brennweite
am Objektiv. Für den Fall anderer Kombinationen wird der Ausleuchtwinkel auf 24mm eingestellt.
ŠBitte lesen Sie die Blitzreichweiten aus derżTabelle 1Žab (ISO100).
This flash unit can be used in Manual Mode at full power and at 1/16 power.
1. Set the camera’s exposure mode to Manual / M mode.
2. Slide the flash unit’s Power Switch to MH (full flash power) or to ML (1/16 flash power).
3. Focus on the subject and set the camera’s F-stop, using the exposure calculated by the
formula shown below:
F-stop = Guide Number (G.N.) h Flash to Subject Distance (m)
4. After the flash is fully charged, press he Shutter Release button to take the picture.
Guide Number will change according to the Zoom Head position, (seeżchart.2Ž). Guide Number
will also change according to film speed (ISO),(seeżchart.3Ž). In the case of non-ISO100 speed
films, multiply theżchart.3Žnumber by theżchart.2Žnumber. For example, using ISO200 film,
Zoom Head position for 24mm and the MH mode; multiply theżchart.3Žnumber ”1.4” by the
żchart.2Žnumber “34.0”: 34.0g1.4=47.6. This will be the new effective Guide Number
(G.N.) in meters. To determine the G.N. in feet, multiply the G.N. in meters by 3.3.
EX. If flash to subject distance is 8.5 meters:
F-stop = 47.6 h 8.5 = 5.6 (5.6 is the F-stop to set on the camera.)
When repeatedly using the flash rapidly in the MH mode, it should be allowed to “rest” for
about 10 minutes after each 20 flashes. If used under the same conditions in the ML mode,
the flash should be allowed to “rest” after each 40 flashes.
VOORZORGSMAATREGELEN
PRECAUCIONES
ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶ
ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ ȕȪȸdzȸȫ : 0120-9977-88
EXPOSICIONES DE APROXIMACIÓN
El cabezal de flash puede inclinarse 7º hacia abajo para las aproximaciones. El flash será
efectivo solo para sujetos de 0.5 metros a 2 metros.
ŠEl indicador del ángulo de cobertura del flash parpadeará (2veces/seg.), cuando ajuste el flash
con una inclinación hacia abajo de 7º.
PANEL DE LUZ REBOTADA
Este flash está equipado con un panel de luz rebotada, que permite iluminar los ojos del
sujeto cuando el flash esta con el cabezal basculado (en posición de luz rebotada).
Extraiga los dos paneles simultáneamente (fig.8-1), y después recoja el panel angular a su
lugar (fig.8-2). (Sea cuidadoso a la hora de deslizar los paneles.)
ŠPara crear una luz de captura efectiva, incline el cabezal del flash 90º hacia arriba y tome las
fotografías a una distancia cercana (fig.9).
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die dokumentiert, daß das
betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Roedermark, Germany
Verkauf:01805-90 90 85-0 Service:01805-90 90 85-85
Fax(Service):01805-90 90 85-35
SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kuriki, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
J E D F N Es I Dk C K R P
F19N10091
ELECTRONIC FLASH
EF-610 DG ST NA-iTTL
̅ဇᛟଢ୿
ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS
BRUGSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
‫ם֪֫ش‬
ITALIANO
Grazie per la preferenza accordata al Flash elettronico Sigma EF-610 ST NA-iTTL. Questo
prodotto è stato studiato specificatamente per le reflex Nikon. A seconda del modello della
macchina, funzioni e operatività possono variare. Leggete attentamente questo manuale
quando usate il flash con la vostra macchina. Il flash dispone di molte funzioni per
ottimizzare la vostre riprese. Per avere ottime fotografie e ottenere il massimo dal flash,
prima di iniziare a usarlo, leggete questo manuale e quello della vostra macchina. Tenetelo
poi a portata di mano per poterlo consultare in caso di dubbio.
Il simbolo contiene informazioni su ciò che non si deve fare
㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
GEBRUIKSAANWIJZING
PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Il flash contiene circuiti ad alto voltaggio. Per evitare di prendere la corrente o di bruciarsi, non
cercate di smontare il flash. Se la carrozzeria è rotta o incrinata, non toccate le parti interne.
Non scattate flash vicino agli occhi. La luce molto intensa può provocare danni alla vista.
Tenete almeno 1 metro di distanza tra il flash e il viso quando fotografate.
Non toccate il terminale syncro della macchina quando il flash è collegato. Il circuito ad alto
voltaggio può causare scosse elettriche.
Non usate la macchina in ambienti con materiali infiammabili, gas, agenti chimici o
infiammabili liquidi. C'è il rischio di causare un'esplosione.
Usare questo prodotto nell'inosservanza del presente segnale di pericolo
Attenzione!! può causare serie ferite o danni.
Non utilizzate altri apparecchi fotografici che non siano della serie Nikon NA. In caso contrario,
il flash potrebbe danneggiare i circuiti della macchina.
Questo flash teme l'acqua. Se usato sotto pioggia, neve o vicino all'acqua va protetto. Spesso
non è possibile riparare componenti interni danneggiati dall'acqua.
Flash e apparecchio fotografico non vanno esposti a urti, polvere, alte temperature e umidità.
Questi fattori possono causare malfunzionamento o incendio dell'apparecchiatura.
Quando il flash è sottoposto a sbalzi improvvisi di temperatura (es. dal freddo di un esterno al
caldo di un ambiente interno) può formarsi della condensa. In questi casi, riponete l'attrezzatura
in un sacchetto di plastica e non usatela fino a quando non è a temperatura ambiente.
Non riponete il flash in un cassetto o armadietto con naftalina, canfora o altro insetticida.
Possono avere un effetto negativo sul suo funzionamento.
Non utilizzate un lucidante, Benzene o altro agente di pulizia per rimuovere sporco o impronte.
Pulite solamente con un panno morbido appena inumidito.
Se non intendete usare il flash per un lungo periodo, cercate un luogo asciutto e fresco dove
riporlo, preferibilmente con una buona ventilazione. Fate scattare il flash più volte nell'arco di
un mese, affinché mantenga adeguate capacità di funzionamento.
DESCRIZIONE DELLE PARTI (fig.1)
1.testa del flash
2.Luce ausiliaria AF
3.Anello della staffa
4.Staffa
5.Angolo di
rotazione per flash indiretto; su e giù
6.Blocco swivel e pulsante di sblocco: destra e sinistra
7.Angolo di rotazione per flash indiretto; destra e sinistra
8.Coperchio delle batterie
9.Indicatore di posizione dello zoom
10.Blocco della rotazione e pulsante di sblocco: su
e giù
11.pulsante TEST
12.spia di pronto lampo
13.interruttore accensione
14.Pannello riflettente
15.Diffusore grandangolare
BATTERIA
Questo flash usa quattro pile AA di tipo alcalino o batterie ricaricabili Ni-Cad e Ni-MH.
Anche le batterie al Manganese possono essere usate ma hanno una durata più ridotta
rispetto alle alcaline. Se la spia di pronto lampo impiega più di 30 secondi ad illuminarsi, le
pile vanno sostituite
ŠPer assicurare contatti elettrici ottimali, pulite i terminali delle batterie prima di installarle
ŠLe batterie NiCad non hanno contatti standard. Se le utilizzate, verificate che i contatti delle
batterie siano correttamente allocati
ŠPer evitare esplosioni delle batterie, perdite o surriscaldamento, usate quattro batterie nuove della
stessa marca. Non mischiate batterie di marche diverse, vecchie e nuove insieme
ŠNon mandate in corto le batterie, non smontatele, non esponetele a fonti di calore o d'energia:
potrebbero esplodere. Non ricaricate altre batterie se non quelle ricaricabili al Ni-Cd
ŠSe non si utilizza il flash per un periodo prolungato, togliere le batterie per evitare danni o perdite
ŠLa funzionalità delle batterie decresce alle basse temperature. Tenete quindi le batterie protette
quando utilizzate il flash al freddo.
CARICAMENTO DELLE BATTERIE
1. Accertatevi che il pulsante d'accensione sia su off, quindi facendolo scivolare nel verso
indicato dalla freccia, aprite il coperchio del vano batterie (fig.2).
2. Inserite quattro batterie AA nel vano apposito. Accertatevi che i poli + e - sulle batterie
corrispondano a quelli segnati all'interno del vano . (fig.3)
3. Chiudete il coperchio
4. Spostate il pulsante d'accensione su ON. Dopo qualche secondo la spia di pronto lampo
si illuminerà, indicando che il flash è pronto.
5. Per essere sicuri del corretto funzionamento del flash, premere il pulsante test
ŠSe l’energia residua della batteria non basta più o è stato rilevato un errore nel sistema
elettronico d’informazione, l’indicatore di posizione dello zoom si accenderà a luce pulsante per
segnalarvi che qualcosa non va.
COLLEGARE E SEPARARE IL FLASH DALLA MACCHINA
Accertatevi che il flash sia spento. Inserite quindi la slitta del flash in quella della macchina
e ruotate l'anello di bloccaggio saldamente (fig.4)(fig.5).
ŠQuando attaccate o staccate il flash, afferratelo saldamente dal basso per evitare danni all'innesto.
ŠSe il flash incorporato della macchina è estratto, chiudetelo prima di attaccare l'unità flash esterna
ŠPer rimuovere il flash, ruotate l'anello di ancoraggio in direzione opposta rispetto al segno
ŻLOCK, fino a quando si ferma.
MODO TTL
Il modo di esposizione TTL impressiona correttamente il fotogramma controllando la quantità di
luce emessa dal flash. Riferirsi alla tabella per trovare la combinazione di fotocamera, obiettivo,
modo di esposizione e flash
ŠQuando si usano fotocamere digitali SLR, le funzioni utilizzabili dipendono dalla combinazione di
obiettivo e modalità di esposizione, esattamente come nel gruppo F5 ed F100. Tutte le funzioni
di esposizione TTL sono attive con il sistema D-TTL ( i-TTL).
Fotocamera
Modo
Misurazione
Tipo d'obiettivo d'esposizione esposimetrica
Sistemi TTL
Tipo D
Tutti i modi
Tutti i modi
3D Multi Sensor BL
F5
Altri obiettivi diversi
F100
Tutti i modi
Tutti i modi
dal tipo D
F90X/N90ser
Preferenza al centro/
F80/N80ser
Senza CPU
Modi A/M
Fill flash/
F70D/N70
incorporato
Spot fill flash
Matrix
Con CPU
Tutti i modi Misurazione con
incorporato
F4
preferenza al centro/
F801S/N8008S
Misurazione spot
F801/N8008
Misurazione con
Pronea 8001
Senza CPU
Modi A/M preferenza al centro/
incorporato
Misurazione spot
F601/N6006
F601M
Con CPU
incorporato
Senza CPU
incorporato
F60D/N60
F50D/N50
F401X/4004S
F501/N2020
F801/N2000
F401S/N4004S
F401/N4004
FA, FM3
FE2, FG
Matrix
Preferenza al
centro,
misurazione spot
Preferenza al
centro,
Modi A/M
misurazione spot
Tutti i modi
Con CPU
incorporato
Senza CPU
incorporato
Obiettivo con CPU
AI-S, Ai, Serie E
Obiettivi per F3
altri obiettivi
Con CPU
incorporato
Senza CPU incorporato
Con CPU incorporato
senza CPU incorporato
P/S
A/M
M
P
A/M
A/M
P/S
A/M
M
A/M
Note
Con le fotocamre F5, F100, ũ
F80, si ha la misurazione
Preferenza al TTL anche con il modo Spot
centro BL,
Spot/Fill Flash
In TTL e TTL BL funziona solamente
TTL BL
Preferenza al con le fotocamere F4, obiettivi AF
con F3, Ai-S, obiettivi ũ
centro BL compatibili
E. La lettura Spot della F4
Spot/Fill Flash serie
usufruisce anche del TTL in
Multi Sensor
BL
Preferenza al
centro BL
Spot/Fill Flash
esposizione.Il sistema di esposizione
mantiene il TTL con la Pronea 800i
impostata su M. La misurazione
al centro BL non è attiva
TTL BL
Preferenza al
centro BL Il sistema di misurazione
Spot/Fill Flash spot non funziona con la
Preferenza al F-601M
centro BL
Spot/Fill Flash
Se l'esposizione è su M, la
TTL
Programmato misurazione sarà con preferenza
al centro BL, Spot e Fill Flash
Preferenza al
centro BL
Program TTL
TTL
TTL
TTL Programmato
TTL
ŠSe l'indicatore dell'angolo di campo del flash lampeggia, quando accendete il flash, assicuratevi
Denne flash indeholder højspændingskomponenter. Adskil ikke flashen, da det kan
medføre elektrisk stød eller forbrændinger. Hvis flashens kabinet går i stykker så de
indvendige komponenter blotlægges, må de ikke berøres.
Affyr ikke flashen tæt på en persons øjne. I så fald kan flashens kraftige lys give
øjenskader. Hold mindst 1 meters afstand mellem flashen og en persons øjne når
flashen anvendes.
Berør ikke kameraets synkrostik mens flashen er påmonteret kameraets flashsko, da
der er risiko for elektrisk stød.
Anvend aldrig flashen i omgivelser med brændbare gasser eller kemikalier etc. Da det
kan medføre brand eller eksplosion.
ŠDopo che aver scattato una fotografia, qualora questa sia stata esposta correttamente la spia di
disponibilità diventa intermittente. Se così non fosse, vuol dire che la potenza luminosa utiizzata
dal flash no era sufficiente per le condizioni di ripresa del momento. In questo caso non avete
che da fotografare di nuovo dopo esservi avvicinati di più al soggetto.
ŠSe si usa una fotocamera AF, con obiettivo autofocus, la luce ausiliaria per l'autofocus si
accenderà automaticamente quando viene inquadrato un soggetto poco illuminato. Tuttavia la
luce ausiliaria non entra in funzione se non viene impostata la lettura esposimetrica al centro. La
sua distanza utile va da 7 a 9 metri circa.
ŠQuando il flash è completamente carico, compare un segnale lampeggiante. Se si scatta prima
che il flash sia totalmente carico, la macchina esporrà con un tempo lungo
ŠPer risparmiare l'energia delle batterie, il flash si spegne automaticamente quando non viene
usato per oltre 80 secondi. Per ripristinare il funzionamento, premete il pulsante test oppure
quello di scatto della macchina fino a metà.
ŠNel caso della combinazione ũ indicata nella tabella precedente, il corretto angolo di campo
del flash viene impostato automaticamente, a seconda della lunghezza focale dell'obiettivo
montato sulla fotocamera. Se l'obiettivo è uno zoom, l'angolo di campo varierà al variare delle
focali zoom. Se si montano altri obiettivi, l'angolo di campo si regolerà automaticamente in modo
da coprire l'angolo di ripresa di un obiettivo da 24mm
Consultate lażtabella 1Žper conoscere le distanze utili ai fini delle riprese (ISO100).
FLASH MANUALE
17mm
1.4
2.0
2.8
4.0
5.6
24mm
28mm
35mm
50mm
1.5-16.4
2.1-24.3
2.2-25.0
2.3-25.7
2.9-32.9
4.9-53.8
6.9-79.7
7.2-82.0
7.5-84.3
9.5-107.9
70mm
105mm
3.3-37.1
3.9-43.6
10.8-121.7 12.8-143.0
1.0-11.5
1.5-17.0
1.5-17.5
1.6-18.0
2.0-23.0
2.3-26.0
2.7-30.5
3.3-37.7
4.9-55.8
4.9-57.4
5.2-59.1
6.6-75.5
7.5-85.3
8.9-100.1
1.9-21.8
Questo flash può essere usato manualmente a potenza piena, oppure con un livello di
potenza luminosa ridotto a 1/16.
1. Regolate la macchina in modalità A oppure M
2.Portate l’interruttore d’accensione del flash su MH (potenza piena) oppure su ML (Potenza ridotta).
3. In previsione della regolazione manuale, potete calcolare la corretta esposizione
applicando questa formuletta:
4. Numero guida GN (“NG” secondo l’acronimo italiano) diviso per la distanza di ripresa in
metri = valore di diaframma da regolare.
5. Non appena la spia di disponibilità al lampeggio si accende a lude verde, significa che il
flash è pronto all’uso.
Il numero guida cambierà secondo la posizione fatta assumere alla testa zoomżv. tabella 2Ž
o secondo la sensibilità ISO della pellicola in usożv. tabella 3Ž. Se quest’ultima non è
indicata per un valore ISO 100, moltiplicate il fattore dellażtabella 3Žper l’indice di
luminosità dellażtabella 2Ž. Ci spieghiamo meglio con un esempio: con pellicola ISO 200,
testa zoom in posizione 24 e selezione di potenza luminosa MH, moltiplicate il numero 1.4
dellażtabella 3Žper il numero 34.0 dellażtabella 2Ž: 34.0g1.4=47.6. Sarà questo il nuovo
numero guida al quale dovrete fare riferimento.
Esempio: Se in flash per distanza del soggetto è di 8,5 metri: diaframma = 47.6 : 8.5m =
5.6 (sarà quindi su 5.6 che dovrete diaframmare l’obiettivo della vostra fotocamera).
Se vi servite ripetutamente del flash nel modo MH (potenza piena), fate una pausa di circa
10 minuti dopo ogni serie di 20 lampeggi. Nelle stesse condizioni, ma con il modo ML
(potenza ridotta), basterà una pausa della medesima durata dopo ogni serie di 40 lampeggi.
0.7-8.2
1.1-12.1
1.1-12.5
1.1-12.9
1.5-16.4
1.6-18.6
2.3-26.9
3.6-39.7
3.6-41.0
3.6-42.3
4.9-53.8
5.2-61.0
6.2-71.5
0.7-5.8
0.8-8.5
0.8-8.8
0.8-9.0
1.0-11.5
1.1-13.0
1.3-15.3
2.3-19.0
2.6-27.9
2.6-28.9
2.6-29.5
3.3-37.7
3.6-42.7
4.3-50.2
DIFFUSORE GRANDANGOLARE
0.7-4.1
0.7-6.1
0.7-6.3
0.7-6.4
0.7-8.2
0.8-9.3
1.0-10.9
2.3-13.5
2.3-20.0
2.3-20.7
2.3-21.0
2.3-26.9
2.6-30.5
3.3-35.8
0.7-2.9
0.7-4.3
0.7-4.4
0.7-4.5
0.7-5.8
0.7-6.5
0.7-7.6
2.3-9.5
2.3-14.1
2.3-14.4
2.3-14.6
2.3-19.0
2.3-21.3
2.3-24.9
Il flash incorpora un filtro diffusore grandangolare che assicura la copertura fino alla focale del
supergrandangolare da 17mm. Estrarre il pannello diffusore assieme al pannello riflettente
dalla testa del flash (fig.6-1). (Estrarre i pannelli lentamente, con delicatezza.) Poi spingere
il pannello riflettente nel suo alloggiamento (fig.6-2). L’angolo di copertura del flash diventa
automaticamente pari alla focale da 17mm.
ŠQuando si usa il pannello diffusore, l'indicatore dell'angolo di campo lampeggia lentamente, una volta
8.0
11.0
16.0
22.0
0.7-2.1
0.7-3.1
0.7-3.2
0.7-3.3
0.7-4.2
0.7-4.7
0.7-5.5
2.3-6.9
2.3-10.2
2.3-10.5
2.3-10.8
2.3-13.8
2.3-15.4
2.3-18.0
0.7-1.4
0.7-2.1
0.7-2.2
0.7-2.3
0.7-2.9
0.7-3.3
0.7-3.8
2.3-4.6
2.3-6.9
2.3-7.2
2.3-7.5
2.3-9.5
2.3-10.8
2.3-12.5
0.7-1.0
0.7-1.5
0.7-1.6
0.7-1.6
0.7-2.1
0.7-2.4
0.7-2.8
2.3-3.3
32.0
2.3-4.9
2.3-5.2
2.3-5.2
2.3-6.9
2.3-7.9
2.3-9.2
0.7-1.1
0.7-1.1
0.7-1.1
0.7-1.4
0.7-1.6
0.7-1.9
2.3-3.6
2.3-3.6
2.3-3.6
2.3-4.6
2.3-5.2
2.3-6.2
al secondo, indicando contemporaneamente la focale massima e quella minima. (24mm e 105mm)
ŠSe il pannello diffusore esce dal suo alloggiamento, il meccanismo che regola automaticamente
l'angolo di campo del flash, a seconda della lunghezza focale dell'obiettivo, non funzionerà. Per
risolvere il caso contattare il fotonegoziante di fiducia.
FLASH INDIRETTO
Quando, in una stanza, si scatta una foto con il flash, a volte una pesante ombra appare dietro
al soggetto. Se si punta la parabola del flash verso l’alto, facendo riflettere la luce dal soffitto o
dalle pareti, il soggetto avrà un’illuminazione più morbida. Premete il pulsante di blocco e
ruotate la testa del flash in modo da regolare il suo angolo d'inclinazione nelle varie direzioni.
In alto: 0, 60, 75, 90
In basso; 0,7
Destra: 0, 60, 75, 90
Sinistra: 0, 60, 75,90, 120, 150, 180 (fig.7)
ŠL’immagine sarà influenzata dal colore dalla superficie riflettente. Meglio se pareti e soffitto sono bianchi.
żtabella 2Žżchart.2Ž
ż। 2Ž
ż㵜䏬UYŽżɌɚɛɥɢɰɟ 2Žżquadro 2Ž
ESPOZISIONE CLOSE-UP
17mm
24mm
28mm
35mm
50mm
70mm
105mm
MH
23.0
34.0
35.0
36.0
46.0
52.0
61.0
Per il flash indiretto può essere acceso al 7° per close-up. Il Flash sarà operativo solo per
soggetti da 0,5 a 2 m.
ML
5.8
8.5
8.8
9.0
11.5
13.0
15.3
ŠL'indicatore dell'angolo di campo del flash lampeggia ( 2 volte al secondo) quando si inclina
verso il basso la testa del flash di 7°
PANNELLO RIFLETTENTE
żtabella 3Ž
żchart.3Ž
ż। 3Ž
ż㵜䏬UZŽżɌɚɛɥɢɰɟ 3Žżquadro 3Ž
ISO25
ISO50
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
X0.5
X0.71
X1.4
X2
X2.8
X4
X5.7
Il flash incorpora un pannello riflettente che contribuisce a creare il punto di luce di luce
negli occhi del soggetto quando si usa il flash nella modalità di lampo riflesso. Estrarre il
pannello diffusore e quello riflettente (fig.8-1) e riposizionare il diffusore nel suo
alloggiamento (fig.8-2). (Estrarre diffusore e pannello con la massima delicatezza.)
ŠPer utilizzare nel modo migliore il pannello diffusore, ribaltare di 90° gradi in alto la testa del flash
e riprendere il soggetto da breve distanza (fig.9).
ࣹ რ
Brug af produktet i modstrid med disse advarsler kan medføre personskade.
Anvend ikke flashen på andre kameraer end Nikon spejlreflekskameraer, da flashen
kan beskadige de elektriske kredsløb i andre kameratyper.
Denne flash er ikke vandtæt. Hvis flashen anvendes i regn, sne eller fugtige
omgivelser skal den beskyttes mod fugt. Det er ofte umuligt at reparere elektriske
komponenter der er beskadigede af fugt.
Udsæt ikke flashen for stød eller slag, høj temperatur, støv eller fugtighed. Det kan
medføre at flashen ikke fungerer.
Hvis flashen udsættes for pludselige temperaturudsving, f.eks. hvis flashen bringes
fra en lav udendørs temperatur til en høj indendørs temperatur, kan der dannes
kondens indvendig i flashen. For at modvirke dette bør flashen anbringes i en taske
eller pose og den bør ikke anvendes før den har opnået rumtemperatur.
Flashen bør ikke opbevares på steder hvor den udsættes for dampe fra kemikalier
f.eks. fra møbler fremstillet af spånplader.
Anvend ikke benzin eller andet der indeholder opløsningsmidler til rengøring af
flashen. Anvend en blød klud til at aftørre flashen.
Hvis flashen skal opbevares i længere tid bør det ske på et køligt sted med god
ventilation. Batterierne bør tages ud af flashen – og flashen bør afprøves et par gange
hver måned, for at sikre optimal funktion.
BESKRIVELSE AF FLASHENS DELE
1.Flashhoved
2.AF-hjælpelys
3.Låseskrue
4.Monteringsfod
5.Vinkel; Op og ned
6.Lås; Højre og venstre
7.Vinkel; Højre og venstre
8.Batteridæksel
9.Zoom-indikator
10.Lås; Op og ned
11.TEST knap
12.Klar-lampe
13.Tænd/sluk
14. Reflektorpanel
15. Vidvinkelforsats
VEDR: BATTERIER
Denne flash anvender fire type ”AA” Alkaline eller genopladelige Ni-Cad og Ni-MH batterier.
Manganese batterier kan også anvendes, men da de har en kortere levetid end Alkaline
batterier kan de ikke anbefales. Udskift batterierne hvis flashen er mere end 30 sekunder
om at lade op.
ŠFor at sikre ordentlig elektrisk kontakt, bør batteripolerne aftørres inden batterierne
sættes i.
ŠNi-Cad og Ni-MHbatterier har ikke standardiserede kontaktpunkter. Hvis du anvender
Ni-Cad eller Ni-MH batterier bør du kontrollere at batteriets poler har kontakt med
kontaktpunkterne i batterikammeret.
ŠAnvend altid 4 batterier af samme fabrikat og type. Bland ikke nye og brugte batterier.
ŠForsøg ikke at adskille eller kortslutte batterierne, eller at kaste dem i åben ild eller vand,
da det kan få dem til at eksplodere. Forsøg ikke at oplade batterier der ikke er
konstrueret til genopladning.
ŠHvis flashen ikke skal anvendes i en længere periode, bør batterierne fjernes for at
undgå beskadigelse eller lækage.
ŠBatteriernes ydeevne nedsættes ved lave temperaturer. Hold batterierne varme hvis
flashen skal bruges i koldt vejr.
ŠDet anbefales at medbringe ekstra batterier på rejser eller ved fotografering ved lave
temperaturer.
ISÆTNING AF BATTERIER
1. Sæt tænd/sluk-knappen på OFF og skub batteridækslet op (fig.2).
2. Læg fire stk. AA batterier i batterikammeret. Vær opmærksom på at vende batterier
korrekt, med +/- polerne som angivet i batterikammeret (fig.3).
3. Luk batteridækslet.
4. Sæt tænd/sluk-knappen på TTL-indstillingen. Efter nogle få sekunder vil Klar-lampen lyse
som tegn på at flashen er klar til brug.
5. Tryk på Test-knappen for at afprøve flashen.
ŠZoom-reflektoren vil automatisk stille sig på 24mm indstillingen når flashen ikke er
monteret på et kamera.
ŠHvis batterispændingen ikke er tilstrækkelig, eller der en elektronisk fejl, vil
Zoom-indikatoren blinke for at advare mod dette.
MONTERING OG AFMONTERING AF FLASHEN
Sluk for flashen. Skub flashfoden ind i kameraets flashsko og spænd låseskruen.
Når du monterer eller afmonterer flashen bør du holde i flashens nederste del for at undgå
at beskadige flashfoden eller kameraets flashsko. (fig.4) (fig.5)
ŠNår du monterer eller afmonterer flashen bør du holde i flashens nederste del for at
undgå at beskadige flashfoden eller kameraets flashsko.
ŠHvis kameraets indbyggede flash er vippet op, bør den skubbes ned inden EF-530
flashen monteres.
ŠFør flashen afmonteres skal låseskruen løsnes.
Ved TTL AUTO funktionen regulerer kameraet flashens lysstyrke for at opnå korrekt
eksponering.
Afhængig af kombinationen af kamera, objektiv, eksponeringsfunktion og lysmålingsmetode,
vil TTL-funktionerne ændres. Se skemaet:
ŠNår du burger et digitalt SLR kamera, vil funktionerne variere afhængig af objektivtype og
kombinationen af eksponeringsfunktioner, svarende til F5 og F100 gruppen. (Dog vil alle
TTL eksponeringsfunktioner være D-TTL (i-TTL) system).
F5
F100
F90X/N90ser.
F80/N80ser.
F70D/N70
F4 Serien
F-801S/N8008S
F-801/N8008
F65/N65
Pronea 600i
F601/N6006
F-601M
F60D/N60
F50D/N50
F-401X/4004S
F501/N2020
F301/N2000
Objektiv Type
D Type
AF objektiv
undtagen D type
Eksponeringsfunktion
Alle funktioner
Alle
funktioner
Lysmåling
TTL System
Alle funktioner
3-D Matrix BL
Bemærk
Med F5, F100, F80, serie 䃁
kameraer er spot-måling
Centervægtsmåling, Center-vægt altid TTL.
Uden indbygget
AᲩM
Fill Flash/
CPU
BL
Spot Fill Flash
TTL BL
TTL BL fungerer kun med
Matrix Måling
Alle
Med indbygget CPU funktioner
Centervægtsmåling, Center-vægt F4 serien, AF objektiver 䃁
kompatible med F3, Ai-S,
Spot-måling
BL
Ai, Serie E objektiver,
Spot - måling med
Uden indbygget
Centervægtsmåling.
Center-vægt
Pronea 600i er altid TTL.
AᲩM
CPU
Spot-måling
BL
Eksponeringsfunktionen
er “M”, med TTL-måling.
Matrix Pattern
TTL BL
Alle
Med indbygget CPU funktioner
Centervægtsmåling, Center-vægt
Spot-måling fungerer
Spot-måling
BL
ikke med F-601M
Uden indbygget
Center-vægt
AᲩM Centervægtsmåling,
CPU
Spot-måling
BL
Hvis eksponeringsfunktionen
PᲩS
Med indbygget CPU AᲩM
TTL BL
er “M”, vil det være
centervægts BL
Uden indbygget CPU
M
Center-vægt BL
TTL Program
Med indbygget CPU,
P
Ai-S, Ai, Serie E,
AᲩM
TTL
objektiv til F3
Undtagen
ovennævnte objektiver
F401S/N4004S Med indbygget CPU
F401/N4004
Uden indbygget CPU
FA, FE2
Med indbygget CPU;
FG, FM3
Uden indbygget CPU
Alle funktioner
Matrix BL
AᲩM
TTL
PᲩS
AᲩM
M
TTL Program
TTL
TTL
AᲩM
TTL
1. Indstil kameraet på AUTO.(Normalt P-indstilling. Hvis kameraet ikke har P-indstilling,
indstilles på PICT-funktionen).
2. Stil tænd/sluk-knappen på TTL indstillingen.
ŠHvis advarslen for flashens udlysningsvinkel blinker når du tænder for flashen, må du
kontrollere at flashhovedets vinkel er indstillet på den almindelige indstilling (0˚).
3. Fokuser på motivet.
4. Tag billedet, når flashen er fuldt opladet.
ŠNår et billede er optaget og korrekt eksponeret, blinker Klar-lampen. Hvis Klar-lampen
ikke blinker betyder det, at flashlyset ikke var tilstrækkeligt i den pågældende situation.
Tag et nyt billede på kortere afstand.
ŠHvis du anvender et autofokuskamera vil AF-hjælpelyset tændes automatisk når der
fokuseres på et mørkt motiv. Hjælpelysets rækkevidde er ca. 9 meter.
ŠFor at spare batterierne, slukker flashen automatisk hvis den ikke bruges i ca. 5 minutter. For
at tænde flashen igen trykkes på Test-knappen eller kameraets udløserknap trykkes halvt ned.
ŠVed kombinationer markeret med ũ i ovenstående skema, flashens udlysningsvinkel
blive justeret automatisk i forhold til den anvendte brændvidde også ved brug af AF zoom
objektiver. Ved øvrige kombinationer vil flashens zoomreflektor blive indstillet på 24mm.
ŠSe venligst den effektive rækkevidde i skemaet (chart.1) (ISO100).
MANUEL FLASH
Flashen kan anvendes med manuel indstilling på fuld lysstyrke eller 1/16 lysstyrke.
1. Stil kameraet på Manuel/M-indstilling.
2. Sæt flashens tænd/sluk-knap på MH (fuld lysstyrke) eller ML (1/16 lysstyrke).
3. Fokuser på motivet og indstil kameraets blænde på den værdi der udregnes efter
følgende formel: Blænde = Ledetal (G.N.) divideret med afstanden til motivet i meter.
4. Tag billedet, når flashen er fuldt opladet.
Ledetallet (G.N.) varierer i forhold til Zoom-reflektorens stilling (se skemaet chart.2). Ledetallet
afhænger også af filmens følsomhed (se skemaet chart.3). Hvis der anvendes film med en
anden følsomhed end 100 ISO skal værdierne i skema 2 ganges med værdien i skema 3.
Eksempel: Der anvendes en film med ISO 200, Zoom-reflektoren er indstillet på 24mm og
der er valgt fuld lysstyrke (MH); Skema 3 giver værdien x1.4, skema 2 giver værdien 34.0:
1.4x34.0 = 47.6. Dette er det aktuelle ledetal (G.N.). Hvis afstanden til motivet er f.eks. 8.5
meter, vil det betyde at kameraet skal indstilles på blænde 5.6 (47.6 divideret med 8.5).
Når flashen bruges gentagne gange på MH indstillingen, bør den "hvile" i ca. 10 minutter for
hver 20 optagelser. Når flashen bruges gentagne gange på ML indstillingen bør den "hvile"
for hver 40 optagelser.
VIDVINKELFORSATS
Denne flash er forsynet med en indbygget vidvinkelforsats, der giver en udlysningsvinkel
svarende til et 17mm vidvinkelobjektiv. Træk vidvinkelforsatsen og reflektorpanelet ud og
vip forsatsen ned så den dækker flashhovedet (fig.6-1). (Vær forsigtig når du trækker
panelerne ud.) Skub derefter reflektorpanelet tilbage på plads (fig.6-2). Flashens
udlysningsvinkel vil automatisk blive indstillet på 17mm.
ŠIndikatoren for flashens udlysningsvinkel vil vise, at vidvinkelforsatsen er i brug ved at
værdierne 24mm og 105mm begge blinker langsomt (hvert sekund).
ŠHvis den indbyggede vidvinkelforsats ved et uheld knækkes af, vil flashens mekanisme til
justering af zoomreflektoren ikke længere fungere korrekt, og flashen må indsendes til
reparation.
BOUNCE FLASH (indirekte flash)
På flashbilleder vil der ofte optræde kraftige skygger fra motivet. Hvis du drejer
flashhovedet og anvender indirekte flashlys fra loftet eller væggene vil lyset blive blødere.
Tryk på låseknappen og drej flashhovedet for at indstille vinkelen.
OP: 0, 60, 75, 90
NED: 0,7
HØJRE: 0, 60, 75, 90
VENSTRE: 0, 60, 75,90, 120, 150, 180
(fig.7)
ŠBilledet vil få samme farvetone som den flade der reflekterer lyset. Brug kun indirekte
flash hvor lyset reflekteres fra en hvid flade.
NÆROPTAGELSER
Til brug ved næroptagelser kan flashhovedet vippes 7º nedad. Flashen kan kun anvendes
på afstande mellem 0,5 og 2 meter.
ŠIndikatoren for udlysningvinklen vil blinke (2 gange hvert sekund), når du vipper
flashhovedet 7cnedad.
REFLEKTORPANEL
Denne flash er forsynet med et indbygget reflektorpanel, der kan give en lysrefleks i
motivets øjne (catch light) når flashen anvendes som indirekte lyskilde. Træk
reflektorpanelet ud (fig.8-1). Hvis vidvinkelforsatsen følger med ud, skubbes den tilbage på
plads (fig.8-2). (Vær forsigtig når du trækker panelerne ud.)
ŠFor at opnå effekten med lysrefleks i øjnene, skal flashhovedet vippes op i en vinkel på
90 grader og billederne skal tages på kort afstand.
㐐Ἤ⫼G 䙀⣌㐐G lmT]XWG z{G uhT{{sG ⪰G Ạ㢹䚨G 㨰㊈㉐G ᵄ㇠䚝⏼␘UG 㢨G 䙀⣌㐐⏈G ⏼䂌G
㐐⫠㪼 zsyG 㾨⮈⢰㟝㡰⦐G ᵐⵐ䚐G 䙀⣌㐐㢹⏼␘UG 㾨⮈⢰G ⯜⒬㜄G ♤⢰G ὤ⏙G ⵃG 㣅┍㡴G
␘⪰G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG ⸬G ㉘⮹㉐⪰G 㥉⓹䚐G ␘㢀SG 䙀⣌㐐㢌G ὤ⏙SG 㦤㣅SG 㼜ἽㇵG 㨰㢌㥄㡸G
ⵈ⪨᷀G 㢨䚨䚌ḔG ㇠㫸㹠㜵㡸G 㫄ὤ㐡㐐㝘UG 䙀⣌㐐㢌G 䞐㟝⓸⪰G ⋆㢨ḔG 㺐␴㢌G ㉥⏙㡸G
㢨ↀ㛨G ⇨ὤG 㠸䚨㉐⏈G 䙀⣌㐐⪰G ㇠㟝䚌ὤG 㤸㜄G 䙀⣌㐐G ㇠㟝G ㉘⮹㉐㝴G 㾨⮈⢰G ㇠㟝G
㉘⮹㉐⪰G 䚜‌G ㍍㫴䚨G 㨰㐐ὤG ⵈ⣁⏼␘UG ␘G 㢱㡰㐔G 䟸㜄⏈G ⵌ☐㐐G ㇠㟝㣄ᴴG 㛬㥐⢰⓸G
⸰G ㍌G 㢼⏈G ḧ㜄G ⸨Ḵ䚨G 㨰㐡㐐㝘UG
G
㇠㟝ㇵ㢌G 㨰㢌㥄G
G 㢨G ὤ䝬⏈G ᷱḔ㝴G 㨰㢌⪰G 䖐㐐䚨㨰⏈G 㩅㟈䚐G ㇠䚡☘㡸G 㚀⥘㩁⏼␘U
G 㢨G ὤ䝬⏈G Ἴ㫴䚌⏈G ㇠䚡☘㡸G 㚀⥘㩁⏼␘UG G
ᤞ ‫ !! ܫ‬Κ‫࢙ڕ‬ฃ‫ܫᤞڼ‬ᑑ፾ࢬ૪ऱൣउՀࠌ‫ءش‬ข঴‫ױ‬౨ዌ‫ګ‬ᣤૹ࠹႞ࢨࠡ‫ٲה‬ᙠ࿨࣠Ζ
‫ء‬ೂ٠ᗉփ៲೏ᚘሽሁΖ੡ᝩ‫܍‬ᤛሽࢨ௣႞Δᓮլ૞ቫᇢࣈၲ‫ء‬ೂ٠ᗉΖ‫ڕ‬
‫ء‬ೂ٠ᗉ؆ླྀᡨါࢨჾᄤΔᓮլ૞ᤛ኷փຝऱցٙΖ
լ૞ᔾ२ณᅪᤛ࿇ೂ٠ᗉΔ‫ܡ‬ঞࠡൎ٠‫ױ‬౨ኙณᅪ೚‫ګ‬႞୭Ζࣁ᥊ழΔᓮঅ
਍ೂ٠ᗉፖᜭຝ۟֟ 1 ‫ۏ‬Я3 ‫ܢ‬ऱ၏ᠦΖ
լ૞‫࣐ڇ‬ᗏऱ௛᧯Ε෈᧯֗֏ᖂढ঴ॵ२ࠌ‫ش‬ઌᖲΔ‫ܡ‬ঞ‫ױ‬౨֧ದᡨ੦Ζ
G
䙀⣌㐐G ⇨⺴㜄⏈G Ḕ㤸㚉G 䟀⦐ᴴG ⇨㣙╌㛨G 㢼㏩⏼␘UG ᵄ㤸㢨⇌G 䞈ㇵ㢌G 㟤⥘ᴴ
G
G
G
‫ء‬ೂ٠ᗉࠀլ߻ֽΖᅝ‫ڇ‬ՀॸΕ૾ຳࢨ२ֽऱ‫شࠌֱچ‬ઌᖲ֗ೂ٠ᗉழΔᓮ
ᝩ‫ݫ܍‬ᛘΖ‫ݫڂ‬ᛘۖჾᄤऱሽ՗ցٙԫ౳ຟለᣄፂଥΖ
լ૞‫ނ‬ೂ٠ᗉᡜ᥻‫ڇ‬ᔼᛯΕየ‫܉‬ቺୗΕ೏ᄵࢨ೏ᛘ৫ऱᛩቼࢍՀΖ‫ڇ‬ຍࠄൣ
उՀ‫֧ױ‬ી‫חࢨᤞ־‬ᕴ‫ޗ‬լ‫إ‬ൄՠ‫܂‬Ζ
ᅝ ೂ ٠ ᗉ ሖ ࠩ ᄵ ৫ ᨏ ᧢ ऱ ᛩ ቼ Δࠏ ‫ ނ ڕ‬ೂ ٠ ᗉ ൕ ༃ ‫ ܐ‬ऱ ৛ ؆ ൅ ࠩ ᄵ ᄊ ऱ ৛ փ
ழ Δೂ ᗉ փ ຝ ֗ ؆ ຝ ᄎ ‫ ڶ‬ᗨ ፋ ֽ ௛ Ζቃ ߻ ֱ ऄ ੡ ٣ ‫ ނ‬ೂ ٠ ᗉ ࣋ Ե യ ৞ ᓄ ๳ փ
թ‫ނ‬،൅ࠩᄵ৫ᨏ᧢ऱ‫׼‬ԫ‫ֱچ‬Δऴࠩೂ٠ᗉሒࠩᇠ‫ֱچ‬հᄵ৫ֱ‫شࠌױ‬Ζ
լ ૞ ‫ ނ‬ೂ ٠ ᗉ ‫ ࢼ ڇ ࣋ ژ‬ഴ ࢨ ᐓ ឵ փ Δ‫ ױ ࠡ ڂ‬౨ ܶ ‫ ڶ‬ᑍ ᆰ ࢨ ࠡ ‫ ה‬ව ៽ ᕪ ᄎ ኙ ೂ
٠ᗉ೚‫ګ‬լߜᐙ᥼Ζ
լ ૞ ࠌ ‫ ֚ ش‬ஞ ֽ Ε૖ ࢨ ࠡ ‫ ה‬堚 ᑥ ᕪ ࠐ ࢳ ൾ ೂ ٠ ᗉ । ૿ ऱ ቺ ୗ ࢨ ਐ ె Ζᚨ ࠌ ‫ش‬
პᛘ֗ਫຌऱؒΖ
‫ڕ‬Ꮑ૞९ழၴ‫࣋ژ‬Δᓮᙇᖗ೓෯堚ළऱ‫ֱچ‬Δ່‫ړߜڶړ‬ऱຏଅߓอΖ৬ᤜ
‫ޢ‬ଡִຟࠌ‫ش‬ೂ٠ᗉࠐ‫܂‬ᑇ‫ڻ‬ೂ٠Δ‫א‬ፂ਍ሽ୲‫إ‬ൄՠ‫܂‬Ζ
‫ ٺ‬ຝ ‫ ټ ۯ‬ጠ ΰ ቹ 1α
1.ೂ ٠ ᗉ ᗉ ᙰ 2.۞ ೯ ኙ ྡྷ ᎖ ‫ ܗ‬٠ ᫖ ࿇ ୴ Ց 3.ᑷ ቁ ᠙ᛩ 4.ᑷ ቁ ஆ 5.Ղؐ ‫ߡ ୴ ֘ ׳‬
6.ؐ‫׳‬੒ ೯ᤩ࣋ ਊ ၨ 7.ؐ ‫ ߡ ୴֘׳‬8.ሽ‫ۃ‬৛ ።ൽ 9.ೂᗉ៿። ྡྷ၏༼ ‫ق‬
10.ՂՀ ੒೯ᤩ ࣋ਊ ၨ 11.“ೂ٠ྒྷ ᇢ”ਊၨ“ 12.‫ך‬ሽ ‫ ق༼֗ګ ݙ‬ᗉ
13.ሽᄭ ၲᣂၨ (TTLΔ٤٠ Δ‫ת‬٠) 14.֘୴ׂ 15.ᐖߡ ೂ٠ឩཋ ׂ
ᣂ࣍ሽ‫ۃ‬
‫ ء‬ข ঴ ࠌ ‫ ش‬؄ ࣭ AA ী ᨕ ࢤ ሽ ‫ ࢨ ۃ‬Ni-Cd/Ni-MH ‫ ך‬ሽ ‫ ۃ‬Ζ ឈ ྥ ᙐ ሽ ‫ ױ ۃ‬๯ ‫࣍ ࠌ ش‬
‫ ء‬ข ঴ Ղ Δ ‫ ࠡ ڂ ܀‬ሽ ၦ ᎛ լ ֗ ᨕ ࢤ ሽ ‫ ۃ‬Δ ࢬ ‫ ࠀ א‬լ ৬ ᤜ ࠌ ‫ ش‬Ζ ‫ ڕ‬ሽ ‫ ิ ۃ‬ႊ ૞ 30
ઞ ‫ א‬Ղ ֱ ౨ ‫ ך‬ሽ ‫ ګ ݙ‬ΰ ༼ ‫ ق‬ᗉ ॽ ದ αΔ ᓮ ‫ ޓ‬ང ᄅ ሽ ‫ ۃ‬Ζ
‹੡ᒔঅ‫ݔ‬࿳ऱሽԺ൷ᤛΔ‫ױ‬堚ᑥሽ‫ۃ‬൷រ৵թ‫ڜ‬ᇘሽ‫ۃ‬Ζ
‹ Ni-Cd ሽ ‫ ۃ‬ऱ ࠟ ጤ ൷ រ ‫ ڶ ޲ ڂ‬ᑑ ᄷ Δ ‫ ش ࠌ ڕ‬ᇠ ጟ ሽ ‫ ۃ‬ऱ ᇩ Δ ᓮ ᒔ ࡳ ሽ ‫ ۃ‬৛ ൷ រ
ፖሽ‫ۃ‬൷រ‫ݔ‬࿳‫چ‬൷ᤛΖ
‹੡߻ַሽ‫ۃ‬࿇‫س‬ᡨ੦Εਜ਼ዥࢨመᑷΔᓮࠌ‫ش‬ઌ‫ٵ‬঴ጟ֗঴ྨհሽ‫ۃ‬Δլ૞‫ނ‬঴
ጟլ‫ࢨٵ‬ᄅ៱լԫհሽ‫ۃ‬෗‫شࠌٽ‬Ζ
‹լ૞‫ނ‬ሽ‫ࣈۃ‬ၲΕ࿍ሁࢨᑊ᥻ֽ࣍‫־‬ᅝխΔ‫ܡ‬ঞ‫ױ‬౨֧ದᡨ੦Ζ‫ڼ‬؆Δլ૞‫ނ‬
ॺ‫ך‬ሽࢤᔆհሽ‫ۃ‬ஞࠐ‫ך‬ሽΖ
‹‫ڕ‬Ꮑ९ழၴၵᆜ‫ڼ‬ೂ٠ᗉΔᓮ‫ނ‬ሽ‫נ࠷ۃ‬Δ‫߻א‬ሽ‫ۃ‬ਜ਼ዥ‫ױ‬౨൅ࠐऱჾᄤΖ
‹‫܅‬ᄵ౨ᐙ᥼ሽ‫ۃ‬ऱய౨Δ‫ڕ‬Ꮑ࣍༃‫֚ܐ‬௛Հࠌ‫ڼش‬ೂ٠ᗉΔᓮጐၦᜍ࿍ೂ٠ᗉ
ᑊ᥻़࣍௛ऱழၴ֗ᔞழᣂຨሽᄭΖ
‹৬ᤜ࣍९ຜள࿓ࢨ࣍༃‫ܐ‬ऱ֪؆ၞ۩ࣁ᥊ՠ‫܂‬ছ᥋൅ߩജ৵ໂሽ‫ۃ‬Ζ
‫ڜ‬ᇘሽ‫ۃ‬
1. ᒔ ࡳ բ ‫ ނ‬ሽ ᄭ ᣂ ຨ ৵ ΰ ං ۟ OFF ‫ ۯ‬αΔ ࠉ ॵ ቹ ᒢ ࠿ ֱ ‫ ނ ق ࢬ ٻ‬ሽ ‫ ۃ‬৛ ። ൽ ං ‫נ‬
ࠀ ༿ ၲ Ζ (ቹ 2)
2. ਊ ᅃ ॵ ቹ ࢬ ‫ ق‬հ ‫ إ‬૤ ᄕ ֱ ‫ ࣋ ٻ‬Ե ؄ ࣭ AA ী ሽ ‫ ࠩ ۃ‬ሽ ‫ ۃ‬৛ փ (ቹ 3)Ζ
3. ‫ ނ‬ሽ ‫ ۃ‬৛ ። ൽ ᣂ Ղ Ζ
4. ‫ނ‬ሽᄭၲᣂ༲ං۟ ONΔᑇઞ৵‫ך‬ሽ‫ق༼ګݙ‬ᗉലᄎॽದΔ।‫ق‬ೂ٠ᗉբ༉ፃ࿛ৱ֧࿇Ζ
5. ᓮ ਊ Հ Ϙ ೂ ٠ ྒྷ ᇢ ϙ ਊ ၨ ‫ א‬ᒔ ࡳ ೂ ٠ ᗉ ౨ ‫ إ‬ൄ ሎ ‫ ܂‬Ζ
‹‫ڕ‬ሽၦլߩΕሽ՗ಛᇆᙑᎄࢨփຝਚᎽΔೂᗉ៿።ྡྷ၏༼‫ق‬ᗉᇆലᄎլೖೂᡩ
༼‫ق‬Ζ
‫ڜ‬ᇘೂ٠ᗉࠩઌᖲ֗ࠡᇞೈ
ᓮᒔࡳբ‫ނ‬ሽᄭᣂຨΔ‫ނ‬ೂ٠ᗉऱᑷቁஆ༺ࠩઌᖲऱᑷቁՂΔྥ৵ႉழಾֱ‫ٻ‬᠏
೯ Ϙ ᑷ ቁ ᠙ ᛩ ϙ ऴ ࠩ ᠙ ጹ ੡ ַ Ζ (ቹ 4) (ቹ 5)
‹‫ڜڻޢ‬ᇘࢨฝೈೂ٠ᗉழΔᓮ‫ތ‬۰ೂ٠ᗉࢍຝ‫߻א‬ჾᡏೂ٠ᗉऱቁஆࢨઌᖲऱ
ᑷቁΖ
‹ ‫ ڕ‬ઌ ᖲ ऱ փ ᆜ ೂ ٠ ᗉ ๯ ၲ ඔ ᐘ ‫ נ‬Δᓮ ‫ ࠡ ނ‬ਊ ‫ ៲ گ ګ ڃ‬ण ኪ ৵ ֱ ‫ ڜ ױ‬ᇘ ‫ ء‬ೂ ٠ ᗉ Ζ
‹ ‫ ڕ‬૞ ‫ ނ‬բ ‫ ڜ‬ᇘ ऱ ೂ ٠ ᗉ ฝ ೈ Δ٣ ಭ ழ ಾ ֱ ‫ ٻ‬᠏ ೯Ϙ ᑷ ቁ ᠙ ᛩ ϙऴ ۟ լ ౨ ٦ ᠏ ழ Δ
ྥ৵թ‫ނױ‬ೂ٠ᗉࢼ‫נ‬Ζ
TTL ۞ ೯ ೂ ᗉ ‫ פ‬౨
࣍ TTL ۞ ೯ ᑓ ‫ ڤ‬ழ Δ ઌ ᖲ ᄎ ൳ ࠫ ೂ ٠ ᗉ ᙁ ‫ נ‬ऱ ٠ ၦ ൕ ۖ ‫ ᧯ ׌ ח‬൓ ࠩ ‫ إ‬ᒔ ᡜ ٠ Ζ
ೂ ٠ ᗉ ऱ TTL ऱ ‫ פ‬౨ ࿇ ཀ Δ ല ‫ ڂ‬ᚨ ಻ ‫ ٽ‬լ ‫ ٵ‬ী ᇆ ᖲ ጟ ิ ‫ ٽ‬ᖙ ‫ ܂‬ழ Δ ࢬ ‫ ش‬ऱ ᢴ ᙰ Ε
ઌᖲᡜ٠ᑓ‫ڤ‬Εྒྷ٠ᑓ‫ࢬڶۖڤ‬լ‫ٵ‬Ζᓮ೶ᔹॵ।Κ
‹ ಻ ‫ ڇ ش‬ᑇ ᒘ ໢ ᢴ ֘ ٠ ᖲ ழΔࠡ ࢬ ྒྷ ٠ ‫ פ‬౨ ऱ ᙇ ‫( ش‬TTLΕTTL/BLΕD-TTLΕi-TTL)Δ
ઌᖲ
ᢴᙰᣊী
ᡜ٠ᑓ‫ڤ‬
ྒྷ ٠
TTL ߓอ
ໂ ု
F5
Dী
ࢬ‫ڶ‬ᑓ‫ڶࢬ ڤ‬ᑓ‫ૹڍ᧯م ڤ‬ტᚨ BL
‫ױ‬᠏ฝࠩ TTL ᑓ‫ڤ‬Ζࠌ‫ ش‬Ϩ
F100
ॺ D ী۞೯ኙྡྷᢴᙰ ࢬ‫ڶ‬ᑓ‫ڶࢬ ڤ‬ᑓ‫ڤ‬
‫ૹڍ‬ტᚨ BL F5ΔF100ΔF80 ࿛ઌᖲ
F90X/N90 ߓ٨
F80/N80 ߓ٨ ޲‫ڶ‬փᆜპ๠෻ᕴ A/M ᑓ‫ ڤ‬խ؇ૹ֨Δ խ؇ૹ֨Яૹរᇖ٠ ழૹរྒྷ٠ߓอԫࡳਢ
TTL
ᢴᙰ
ૹរྒྷ٠
F70D/N70
ఢೄ
TTL BL
‫ױ‬᠏ฝࠩ TTL ᑓ‫ڤ‬ΖTTL
BL ‫׽‬ᔞ‫ ࣍ش‬F4 ߓ٨Δ
AF
F4 ߓ٨
F3ΔAi-SΔAiΔE ߓ٨ᢴ Ϩ
ࢬ‫ڶ‬ᑓ‫ڤ‬
փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰ
խ؇ૹ֨Δ
խ؇ૹ֨Я
F801S/N8008S
ᙰΖF4
ऱૹរྒྷ٠‫ࡳؘ‬
ૹរྒྷ٠
ૹរᇖ٠
F801/N8008
ਢ TTLΖૉ Pronea 600i
F65/N65
ऱᡜ٠ߓอ੡“M”Δല᧢
Pronea 600i
խ؇ૹ֨Я ੡ TTL ۖխ؇ૹ֨ BL ٍ
޲‫ڶ‬փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰ A/M ᑓ‫ ڤ‬խ؇ૹ֨Δ
ૹរྒྷ٠
ૹរᇖ٠
լ౨ՠ‫܂‬
ఢೄ
TTL BL
փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰ ࢬ‫ڶ‬ᑓ‫ ڤ‬խ؇ૹ֨Δ
խ؇ૹ֨Я
F601/N6006
ૹរྒྷ٠
ૹរᇖ٠
F601M ޲‫ૹڶ‬រྒྷ٠
F601M
խ؇ૹ֨Я
޲‫ڶ‬փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰ A/M ᑓ‫ ڤ‬խ؇ૹ֨Δ
ૹរྒྷ٠
ૹរᇖ٠
‫ڕ‬ᡜ٠ᑓ‫ڤ‬੡“M”ΔTTL
փᆜპ๠
P/S
F60D/N60
TTL BL
ߓอല੡խ؇ૹ֨Яૹ
෻ᕴᢴᙰ
A/M
F50D/N50
រᇖ٠
F-401X/4004S
޲‫ڶ‬փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰ
M
խ؇ૹ֨Яૹរᇖ٠
փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰΔ P
TTL ࿓‫ݧ‬
F501/N2020 Ai-SΔAiΔE ߓ٨Δ A/M
TTL
F301/N2000 F3 ‫۞ش‬೯ኙྡྷᢴᙰ
ೈ‫א‬Ղᢴᙰ؆
F401S/N4004S փᆜპ๠෻ᕴᢴᙰ
F401/N4004
FA, FE2
փᆜࢨॺփᆜპ๠
FG, F3, FM3
෻ᕴᢴᙰ
A/M
TTL
P/S
TTL ࿓‫ݧ‬
A/M
TTL
1. ๻ ࡳ ઌ ᖲ ऱ ᡜ ٠ ᑓ ‫ ڤ‬ΰ ᡜ ٠ ᑓ ‫ ڂ ڤ‬ᚨ ઌ ᖲ ী ᇆ ‫ ٺ‬ฆ αΔ ᓮ ೶ ᔹ ઌ ᖲ ࠌ ‫ ش‬ᎅ ࣔ ஼ Ζ
2. ‫ ނ‬ઌ ᖲ ၲ ᣂ ༲ ං ࠩ Ϙ ONϙ ‫ ۯ‬ᆜ Ζ
‹‫ڕ‬ೂᗉ៿።ྡྷ၏༼‫ق‬ᗉᇆլೖೂᡩΔᓮᒔࡳೂᗉՂՀ֘୴ߡ৫ਢ‫ܡ‬๠‫إ‬ൄ 0 ৫
‫ۯ‬ᆜΖ
3. ‫ ᧯ ׌ ٻ‬ၞ ۩ ኙ ྡྷ
4. ᅝ ೂ 垸 ‫ ך‬垸 ‫ ױ ঁ ګ ݙ‬ਊ ‫ ݶ‬॰ ᤩ ࣋ ၨ Ζ
‹‫ڕ‬ೂᗉ٠ၦլ౨ߩജ៿።ࢬ᥊ᒤ໮Δ༼‫ق‬ᗉᇆലᄎೂ೯Δᓮലࣁ᥊၏ᠦࢮ२Ζ
‹‫شࠌࢬڕ‬ऱਢ۞೯ኙྡྷઌᖲ֗۞೯ኙྡྷᢴᙰΔ‫ڇ‬႕ᄆ‫ۯ‬ᆜࣁ᥊Δኙྡྷ᎖‫ܗ‬٠‫ޔ‬
ᄎ ۞ ೯ ሎ ‫ ܂‬Δ ‫ ڶ‬ய ၏ ᠦ ੡ 0.7 ‫ ۏ‬Я 2.3 ‫ ࠩ ܢ‬9 ‫ ۏ‬Я 29.5 ‫ ܢ‬αΖ ʳ
‹ᅝೂ٠ᗉ‫ך‬ሽ‫ګݙ‬৵Δೂ٠ᗉᑑಖᄎ᧩‫ڇق‬ઌᖲऱᨠནᕴփΖᅝೂ٠ᗉ‫ך‬ሽࡸ
‫ګݙآ‬ছਊՀ‫ݶ‬॰ᤩ࣋ၨऱᇩΔೂ٠ᗉࠀլᄎ๯ᤛ࿇ۖઌᖲᄎ‫א‬ԫଡለኬऱ‫ݶ‬
॰ࠐၞ۩ᇠ‫ࣁڻ‬᥊Ζ
‹ પ ‫ ڇ‬80 ઞ ৵ ೂ ᗉ ੡ ᆏ ઊ ሽ ౨ ‫ ۩ ۞ ܛ‬ᣂ ຨ Δ‫ ڕ‬඿ ૹ ᄅ ඔ ೯ Δ᎘ ਊ ઌ ᖲ ‫ ݶ‬॰ ၨ ԫ ‫ת‬
ࢨ ਊ ೂ ᗉ (TEST)ၨ ঁ ‫ ױ‬Ζ
‹પࠉᖕ‫א‬Ղ।٨ॵ‫ڶ‬ϨฤᇆऱᖲጟΔೂᗉ‫ڂױ‬ᚨᢴᙰྡྷ၏Δۖ۞۩ઌᚨ಻‫ٽ‬ᔞ
ᅝ ऱ ೂ ᗉ ៿ ። ᒤ ໮Ι‫ ڕ‬ආ ‫ ྡྷ ᧢ ش‬ᢴ ᙰ Δೂ ᗉ ٍ ‫ ױ‬ᇿ ᙟ ᧢ ೯ Ζૉ ਢ ࠡ ‫ ה‬ᖲ ጟ ิ ‫ ٽ‬Δ
ೂ ៿ ። ᒤ ໮ ಕ ࡳ ‫ ڇ‬24mm ᒤ ໮ փ Ζ
‹ ᓮ ᇡ ᔹ (। ԫ )Δ ‫ ڶ‬ய ೂ ٠ ៿ ። । (ISO100)Ζ
֫೯ೂ٠ᖙ‫܂‬
ೂ ٠ ᗉ ‫ ֫ ܂ א ױ‬೯ ᖙ ൳ ๻ ࡳ ᙁ ‫ נ‬٠ ၦ Δ ‫ ױ‬ᙇ MH ٤ ٠ ࢨ ML1/16 ٠ ၦ ᙁ ‫נ‬
1. ๻ ࡳ ઌ ᖲ ऱ ᡜ ٠ ᑓ ‫ ڤ‬੡ ٤ ֫ ೯ ᑓ ‫ ڤ‬MΖ
2. ല ਊ Հ ೂ ᗉ ၲ ᣂ ၨ ᐸ ࢓ MH ٤ ٠ ࢨ ML1/16 ٠ ၦ ᙁ ‫ ۯ נ‬ᆜ Ζ
3. ‫ ڇ‬ઌ ᖲ Ղ ๻ ࡳ F ٠ എ ଖ ࡉ ኙ ྡྷ Ι ‫ א ش ױ‬Հ ᡜ ٠ ૠ ጩ ֆ ‫ ڤ‬๻ ࡳ ᡜ ٠ ଖ Ζ
F ٠ എ ଖ = ೂ ᗉ ᙁ ‫ נ‬ᑇ ଖ GN Ίೂ ᗉ ፖ ๯ ᥊ ‫ ᧯ ׌‬၏ ᠦ m
4. ‫ ڇ‬ೂ ᗉ ‫ ך‬ሽ ‫ ݙ‬የ ৵ Δ ঁ ‫ ױ‬ਊ Հ ‫ ݶ‬॰ ᤩ ࣋ ၨ ࣁ ᅃ Ζ
ೂ ᗉ ऱ ᗉ ᙰ ᧢ ೯ (᧢ ྡྷ )Δࠡ ٠ ၦ ᙁ ‫ נ‬ᑇ ଖ GN ല ᄎ ‫ ᧢ ࢬ ڶ‬೯ Δᓮ ೶ ᔹ ż। 2ŽΖ ٠ ၦ
ᙁ ‫ נ‬ᑇ ଖ GN ٍ ဗ ࣥ ISO ტ ٠ ৫ ٍ ᄎ ‫ ᧢ ࢬ ڶ‬೯ Δ ᓮ ೶ ᔹ ż। 3ŽΖ ૉ ࠌ ‫ ش‬ဗ ࣥ ტ ٠
৫ լ ਢ ISO100 ৫ Δᚨ ലż। 3 ᑇ ଖ Ž˜ż। 2 ᑇ ଖ ŽΖࠏ ‫ ڕ‬Δࠌ ‫ ش‬ISO200 ৫ ဗ ࣥ Δ
ೂ ᗉ ᗉ ᙰ ๻ ࡳ ࣍ 24mmΔ ٠ ၦ ๻ ࡳ ੡ MH ٤ ٠ ᙁ ‫ נ‬Δ ૠ ጩ ֆ ‫ ڤ‬:। 3 ऱ ”1.4”ଊ । 2
ऱ ”34.0” : 34.0˜1.4=47.6Δ 47.6 ঁ ਢ ٠ ၦ ᙁ ‫ נ‬ᑇ ଖ GN-m ‫ ۏ‬Δ ‫ ڕ‬GN- m ‫ ۏ‬ଊ 3.3
ঁ = GN-֡ Ζ
ࠏΙೂᗉ ࡉ๯᥊ ᧯ ၏ᠦ੡ 8.5 ‫ۏ‬
F ٠എଖ = 47.6 ø 8.5 = 5.6 (5.6 ঁ ਢ‫ڇ‬ઌᖲ Ղᚨ๻ ࡳ ऱ F ଖ)
‹ ‫ڕ‬ೂᗉ९ ழၴ ‫ א‬MH ٤٠ ᙁ‫ࣁ ܂נ‬᥊ Δᓮ‫ڇ‬ຑ ᥛᙁ ‫ נ‬20 ‫ ࢨڻ‬ML ຑ ᥛᙁ ‫ נ‬40 ‫ ڻ‬Δ
ᚨᨃೂᗉ ٖஒ 10 ։ ᤪΖ
ᐖߡೂ٠ឩཋׂ
ೂ٠ᗉփ ॵᆜ౨ ៿ ።ሒ 17mm ऱ၌ ᐖ ߡೂ٠ឩ ཋׂΖ๻ ᆜΙ٣ല ᐖߡೂ ٠ ឩཋׂ֗֘
୴ׂൕೂ ᗉືຝ ࢮ ‫נ‬Δᤉലࠡ֘ Հ៿ ።ೂᗉ࿇ ୴।૿ (ቹ 6-1) (ࢮ‫נ‬٠ ׂ ᓮ՛֨)Δ٦
ല(14)֘ ୴ׂಯ ‫ ڃ‬ೂᗉփ (ቹ 6-2)Ι ೂᗉല۞ ೯๻ࡳ ೂ ٠៿።ߡ ৫੡ 17mmΖ
‹ ೂ ᗉ ‫ ش ࠌ ڇ‬ᐖ ߡ ឩ ཋ ׂ ழ Δೂ ᗉ ៿ ። ྡྷ ၏ ༼ ‫( ق‬24mm ࡉ 105mm ᗉ ᇆ )ല ᄎ ԫ ದ ᒷ ኬ
ೂ೯
‹ ‫ ڕ‬ᐖ ߡ ឩ ཋ ׂ რ ؆ ‫ چ‬ๅ ᆵ ΔϘ Zoomϙ ਊ ၨ ല լ ౨ ሎ ‫ ܂‬Ζ ૉ ሖ ࠩ ‫ ڼ‬ൣ उ ᓮ ᜤ ࿮ ᔭ ഇ
‫ء‬ข঴հࢋⲯࢨፂଥխ֨
֘୴ೂ٠
ᅝ‫ڇ‬৛փࢪၴխࠌ‫ش‬ೂ٠ᗉ‫᧯׌ٻ૿إ‬ၞ۩ࣁ᥊ழΔৰ‫ڍ‬ழ‫᧯׌ڇ‬હ৵ᄎ‫נ‬෼ൎ௺
ऱ‫ދ‬ᐙΖ‫ނڕ‬ೂ٠ᗉᗉᙰ‫ٻ‬Ղࢨ‫ٻ‬ೡ‫֚شܓ‬क़ࣨࢨᛥᕻ‫୴֘܂‬Δ‫ࠩ࠹ࢬ᧯׌‬ऱᅃࣔ
ᄎֺለ݁֌ਫࡉΖਊՀՂՀ੒೯ᤩ࣋ਊၨࢨؐ‫׳‬੒೯ᤩ࣋ਊၨࠐᓳᆏ֘୴ߡ৫Ζ
‫ٻ‬ՂΚ0 ৫Δ60 ৫Δ75 ৫Δ90 ৫ ‫ٻ‬ՀΚ0 ৫Δ7 ৫
‫׳ٻ‬Κ0 ৫Δ60 ৫Δ75 ৫Δ90 ৫ ‫ؐٻ‬Κ0 ৫Δ60 ৫Δ75 ৫Δ90 ৫Δ120 ৫Δ150 ৫Δ180 ৫
(ቹ 7)
‹ ᓮᙇᖗ‫૿୴֘܂ۥػ‬Δࠡ‫ה‬ᠱ‫ۥ‬ऱ।૿ᄎ‫ࠐڃ୴֘ࢬח‬ऱ٠൅‫ֲॺڶ‬٠‫ۥ‬ᄵΖ‫ڂ‬
ᚨ լ ‫ ٵ‬հ ֘ ୴ । ૿ Ε‫ ᧯ ׌‬၏ ᠦ ࿛ ‫ ై ڂ‬Δࠡ ଺ ‫ ق ᧩ ࢬ ء‬ऱ ‫ ڶ‬ய ೂ ٠ ၏ ᠦ ല ‫ ᧢ ޏ ࢬ ڶ‬Ζ
२᥊ᡜ٠
‫ ނ‬ೂ ٠ ᗉ ᙰ ‫ ٻ‬Հ ᓳ 7 ৫ ‫ ܂ ױ‬२ ᥊ ೂ ٠ հ ‫ ش‬Ζ ‫ ڼ ڇ‬ൣ उ Հ ೂ ٠ ᗉ ऱ ‫ ڶ‬ய ၏ ᠦ ੡ 0.5 ‫ۏ‬
۟ 2 ‫ۏ‬Ζ
‹ ᅝೂ٠ᗉ ๯ᓳᆏ ࢓ ‫ٻ‬Հ 7 ৫ழΔೂ ᗉ ៿።ྡྷ၏ ༼‫ق‬ല ೂ ೯‫ق ༼܂א‬Ζ
֘୴ׂ
ೂ٠ ᗉ փ ॵᆜ ֘ ୴ ׂΔ ‫ ڇ‬ၞ ۩ᗉ ٠ ֘ ୴᥊ ᐙ ᑓ ‫ڤ‬ழ Δ ، ౨ല ೂ ٠ ᗉࢬ ࿇ ‫ נ‬ऱ٠ ᒵ ֘୴
۟๯ ᥊ ‫᧯ ׌‬। ૿ Ε ‫ٵ‬ழ ‫ ׌ ڇ‬᫿ऱ ณ ᅪ Ղທ ‫ נ‬೏ ٠ऱ ய ࣠ Ζ๻ ᆜ Κ ଈല ᐖ ߡ ೂ٠ ឩ ཋׂ
֗֘୴ׂ ൕೂᗉ ື ຝࢮ‫( נ‬ቹ 8-1)Δ(ࢮ‫נ‬٠ׂ ᓮ՛֨)Δ ٦ല(15) ឩ ཋׂಯ ‫ڃ‬ೂᗉփ
(ቹ 8-1)
‹ ໌‫م‬ᗉ٠ ֘୴᥊ ᐙ ᑓ‫ڤ‬Δᔞ ‫ڇ‬२၏ ၞ ۩Δࠀല ೂᗉ࿇ ୴ ຝ៫ದ۟ 90 ৫ ° (ቹ 9)Ζ
ᷱḔHHG 㢨G ὤ䝬⪰G ⱨ㐐䚌ḔG 㣌⯯G 㼜Ἵ䚌⮨G 㐠ᴵ䚐G ㋄ㇵ㢨⇌G 㠸䜌䚐G ᷤḰ⪰G 㸼⣌䚔G ㍌G 㢼㏩⏼␘U
G㢼㡰⳴⦐SG ⺸䚨SG ᵐ㦤☥㡴G 㤼␴G Ἴ䚝⏼␘UG ⬀㢰G ⇍䚌G ☥㡰⦐G ㋄ㇵ═G ᷱ㟤㜄⏈G ⇨⺴
ࣹ რ !! Κ ‫ ࢙ ڕ‬ฃ ‫ ࣹ ڼ‬რ ᑑ ፾ ࢬ ૪ ऱ ൣ उ Հ ࠌ ‫ ء ش‬ข ঴ ‫ ױ‬౨ ዌ ‫ ࠹ ګ‬႞ ࢨ ჾ ᄤ Ζ
݁ ီ ‫ ׏‬ઌ ᖲ ী ᇆ ፖ ࢬ ಻ ‫ ش‬ᢴ ጟ ᣊ ী ࡉ ᡜ ٠ ኷ ‫ ٽ ิ ڤ‬๻ ࡳ Δ ‫ ڕ‬F5 ࡉ F100 ߓ ٨ Ζ
TTL AUTO FLASH
Kamera
ᑑ፾‫ז‬। ᤞ‫ ࣹ ֗ܫ‬რ࿛ऱૹ ૞ࠃႈ Ζ
ᑑ፾ܶ‫ ڶ‬Ꮑ૞ᝩ ‫ ܍‬ऱ೯‫܂‬Ζ
լ ૞ ‫ ء ނ‬ೂ ٠ ᗉ ࠌ ‫ ॺ ڇ ش‬Nikon ߓ ٨ ۞ ೯ ኙ ྡྷ ໢ ᢴ ֘ ٠ ઌ ᖲ Ղ Δ‫ ܡ‬ঞ ೂ ٠ ᗉ
‫ױ‬౨ኙઌᖲऱሽሁዌ‫ګ‬ჾ୭Ζ
Bemærk!!
che l'inclinazione della testa del flash sia sulla posizione normale (0°)
3. Puntate sul soggetto.
4. Non appena completata l’autocarica del flash, quando cioè vedete apparire nel mirino
della fotocamera la spia luminosa con il simbolo corrispondente, potete premere a fondo
il pulsante di scatto.
m
ft
Symbol der markerer information om handlinger der bør undgås.
Brug af produktet i modstrid med disse advarsler kan medføre alvorlig personskade eller anden skade
TTL
TTL
1. Impostare sulla fotocamera il modo di esposizione (A seconda del modello l'impostazione
può variare) Consultare il manuale d'istruzioni della fotocamera.
2. Portate il cursore che fa da interruttore d’accensione sulla posizione <TTL>.
żtabella 1Žżchart.1Ž
ż। 1Ž
ż㵜䏬UXŽżɌɚɛɥɢɰɟ 1Žżquadro 1Ž
Symbol der markerer vigtige punkter hvor forsigtighed er påkrævet.
BEMÆRK
䚐ạ㛨
‫ ڍ‬᝔ Ꮉ Հ ᝜ ၇ ᔞ ್ EF-610 DG ST NA-iTTL ሽ ՗ ೂ ٠ ᗉ Ζ ‫ ء‬ข ঴ ਢ ௽ ܑ ੡ Nikon ߓ
٨۞೯ኙྡྷ໢ᢴ֘٠ઌᖲߓ٨ۖၲ࿇ऱΖ‫פ‬౨֗ᖙ‫ڤֱ܂‬ᄎ‫ڂ‬ᚨઌᖲীᇆۖ‫ࢬڶ‬
஁ ܑ Ζᓮ ᇡ า ᔹ ᦰ ‫ ء‬ᎅ ࣔ ஼ Ζ‫ ء‬ข ঴ ‫ ڍ‬ᑌ ֏ ऱ ‫ פ‬౨ ᄎ ੡ Ꮉ Հ ൅ ࠐ ‫ ڍ ޓ‬ऱ ᥊ ᐙ ᑗ ᔊ Ζ
੡૞‫ءނ‬ข঴‫פٺ‬౨࿇ཀ൓ැዟጐી֗ᏺ‫ף‬᥊ᐙհᑗᔊΔᓮല‫ء‬ᎅࣔ஼ᇿઌᖲᎅ
ࣔ஼ԫದᔹᦰΔࠀ‫ݔ‬੡অ‫ঁאژ‬ലࠐ਷ᔹΖ
Advarsel !!
Usare questo prodotto nell'inosservanza del presente segnale di pericolo
Attenzione!! può causare serie ferite o mettervi in serio pericolo
MODE D’EMPLOI
Tillykke med dit valg af Sigma EF-610 ST NA-iTTL Flash. Denne flash er udviklet specielt til
Nikon spejlreflekskameraer. Afhængig af kameramodel kan funktioner og betjening variere.
For at få det fulde udbytte af flashen anbefaler vi, at du læser denne vejledning.
Brugsanvisningen til kameraet indeholder også informationer om flashfotografering. Vi
anbefaler, at du også læser disse informationer
Questo denota punti rilevanti, per i quali attenzione e cautela sono particolarmente richiesti
ATTENZIONE
խ֮ᎅࣔ஼
DANSK
⺴䖼㜄G ㋄㡸G ␴㫴G 㙾⓸⦑G 㨰㢌䚌㜠G 㨰㐡㐐㝘UG
䙀⣌㐐⪰G ㇠⣀G ⌼G ᴴᾀ㢨㜄G ␴ḔG 㹠㜵䚌㫴G ⫼㐡㐐㝘UG ⌼G ᴴᾀ㢨㜄㉐G 䙀⣌㐐⪰
Gⵐṅ䚌⮨G 㐐⥙G 㣙㚔⪰G 㢰㡰䇠G 㠸䜌㉥㢨G 㢼㏩⏼␘UG 䏭䢼G 㡔㙸⪰G 㹠㜵䚔G ⚀㜄⏈G X”G
㢨ㇵG ⛜㛨㥬㉐G 㹠㜵䚌㐡㐐㝘UG G
㾨⮈⢰㢌G 䚟G ㎼㜄G 䙀⣌㐐⪰G 㥅㋁䚌㜠G ㇠㟝䚔G ⚀㜄⏈G 㾨⮈⢰㢌G 㐥䆠⦐G 䉤⴬≄㜄
G㋄㡸G ␴㫴G ⫼㐡㐐㝘UG Ḕ㤸㚉㡰⦐G 㢬䚌㜠G ᵄ㤸╔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG G
䞈㣠G ⵃG ὤ䇴G 㠸䜌㢨G 㢼⏈G 㣙㋀㜄㉐⏈G ㇠㟝䚌㫴G ⫼㐡㐐㝘UG Ἤ⤻㫴G 㙾㡸G ᷱ㟤SG
G䞈㣠⇌G 䔡ⵐ㢌G 㠄㢬㢨G ╔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG G
㨰㢌HHG G 㢨G ὤ䝬⪰G ⱨ㐐䚌ḔG 㣌⯯G 㼜Ἵ䚌⮨G ㋄ㇵ㡸G 㢹㡸G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG
㢨G 䙀⣌㐐⏈G ⏼䂌G 㐐⫠㪼G 㢨㞬㢌G 㾨⮈⢰㜄⏈G ㇠㟝䚌㫴G ⫼㐡㐐㝘UG Ἤ⤻㫴G 㙾㡸
G
G
G
Gᷱ㟤SG G 㾨⮈⢰㢌G 㤸㣄䟀⦐㜄G ㋄ㇵ㡸G 㨸G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG
㢨G 䙀⣌㐐⏈G ⵝ㍌G Ạ㦤⦐G ╌㛨G 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG 㟤㷐㐐⇌G Ɒᴴ㜄㉐G ㇠㟝䚔G ⚀㜄⏈
G㥊㫴G 㙾⓸⦑G 㨰㢌䚌㜠G 㨰㐡㐐㝘UG Ɒ㢨G ⇨⺴㜄G ☘㛨ᴴ⮨G Ḕ㣙㢌G 㠄㢬㢨G ╝⏼␘UG
䙀⣌㐐㝴G 㾨⮈⢰㜄G 㻝ᷝ㡸G 㨰㫴⫼㐡㐐㝘UG ⭰㫴ᴴG ⬂㡴G 㣙㋀⇌G Ḕ㝜␘㏩䚐G 㣙㋀㜄
Gⵝ㾌䚨G ▄㫴G ⫼㐡㐐㝘UG Ḕ㣙㢨⇌G 䞈㣠㢌G 㠄㢬㢨G ╔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG G
Ἵᷝ䚐G 㝜⓸G ⷴ䞈㜄G 㢌䚨G 䙀⣌㐐G ⇨⺴㜄G ᷤ⦐ᴴG ⵐ㈑䚔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG 㻈㟨
G㐘㞬㜄㉐G ♤⡯䚐G 㐘⇨⦐G ☘㛨㝠G ⚀㝴G ᵍ㡴G ᷱ㟤㜄⏈G 䀴㢨㏘⇌G ⽸␄⸽㫴㜄G ≗㛨
G
G
G
G
㨰㠸G 㝜⓸㜄G 㢩㍍䚨㫸G 䟸㜄G ㇠㟝䚌㜠G 㨰㐡㐐㝘UG G
ⵝ㻝㥐⏈G 䙀⣌㐐㜄G ⇌㆐㜵䛙㡸G ⴬㾔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG ㉐⣁㣙㢨⇌G 㣙⋁㜄G ⸨Ḵ䚌㫴
G⫼㐡㐐㝘UG G
㐔⇌SG ⷘ㥔G ☥㢌G 㡔ὤ㟝㥐⦐G ␚㫴G ⫼㐡㐐㝘UG ⷴㇽSG ⷴ䝉☥㢌G 㠄㢬㢨G ╝⏼␘UG
G⺴☐⤠㟨G 㷐㡰⦐G ␚㙸㨰㐡㐐㝘UG G
䙀⣌㐐⪰G 㣙ὤᴸG ⸨Ḵ䚔G ⚀㜄⏈G 䋩䗁㢨G 㣌G ╌⏈G ㉐⏌䚌ḔG ᶨ㦤䚐G ḧ㜄G ⸨Ḵ䚌㐡㐐㝘U
G䙀⣌㐐㢌G ㉥⏙㡸G 㡔㫴㐐䇘ὤG 㠸䚨㉐⏈G ⬘␠G 䙀⣌㐐G ⵐṅG 䊀㏘䏬⪰G ㍌䟀G 㐘㐐䚨
㨰㐐ὤG ⵈ⣁⏼␘UG
PYCCɄɂɃ
PORTUGUÊS
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ȼɚɫ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɜɫɩɵɲɤɢ Sigma EF-610ST NA-iTTL.
ȼɫɩɵɲɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɥɹ ɤɚɦɟɪ Nikon ɫɟɪɢɢ SLR. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɦɨɞɟɥɢ ɤɚɦɟɪɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɷɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ȼɚɲɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɩɵɲɤɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɩɵɲɤɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɨɬɞɚɱɢ ɨɬ ɜɫɩɵɲɤɢ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɷɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɵ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɟɪɠɢɬɟ ɢɯ ɩɨɞ ɪɭɤɚɦɢ.
ɉɊȿȾɈɋɌɈɊɈɀɇɈɋɌɂ
ɋɢɦɜɨɥ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɟ.
ɉɨɞ ɷɬɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɞɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɢɡɛɟɝɚɬɶ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɩɵɲɤɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɝɨ ɡɧɚɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ!! ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɨɩɚɫɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.
ȼɫɩɵɲɤɚ ɢɦɟɟɬ ɰɟɩɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɞɚɪɚ ɢɥɢ ɨɠɨɝɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɭɫɢɥɢɣ ɩɨ ɪɚɡɛɨɪɤɟ ɜɫɩɵɲɤɢ. ȿɫɥɢ ɧɚɪɭɠɧɵɣ
ɤɨɪɩɭɫ ɜɫɩɵɲɤɢ ɫɥɨɦɚɥɫɹ ɢɥɢ ɬɪɟɫɧɭɥ, ɧɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɇɟ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟ ɜɫɩɵɲɤɭ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɝɥɚɡɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɪɤɢɣ ɫɜɟɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɝɥɚɡɚ. ɉɪɢ
ɫɴɟɦɤɟ ɫ ɜɫɩɵɲɤɨɣ ɞɟɪɠɢɬɟ ɟɟ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, 1 ɦ ɨɬ ɥɢɰɚ.
ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɫɢɧɯɪɨɤɥɟɦɦ ɤɚɦɟɪɵ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɫɩɵɲɤɢ ɜ ɩɨɥɨɡɶɹ ɤɚɦɟɪɵ. ȼɵɫɨɤɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɰɟɩɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɚ.
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɚɦɟɪɭ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɵɦɚ, ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɝɚɡɚ, ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢ
ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɩɵɲɤɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɜɡɪɵɜɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɩɵɲɤɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɝɨ ɡɧɚɤɚ ɦɨɠɟɬ
ɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɟ!! ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɫɩɵɲɤɭ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɯ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ Nikon ɫɟɪɢɢ SLR. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ
ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɩɢ ɷɬɢɯ ɤɚɦɟɪ.
ɗɬɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɧɟ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɚ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɩɵɲɤɢ ɢ ɤɚɦɟɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɠɞɹ,
ɫɧɟɝɚ ɢɥɢ ɨɤɨɥɨ ɜɨɞɵ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɞɟɪɠɚɬɶ ɢɯ ɫɭɯɢɦɢ. ɑɚɫɬɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɦɨɧɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɟɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɣ.
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɜɫɩɵɲɤɭ ɢ ɤɚɦɟɪɭ ɭɞɚɪɚɦ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɵɥɢ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɢɥɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ ɢ ɨɬɤɚɡɚɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɨɝɞɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɜɧɟɡɚɩɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɟɟ ɢɡ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɬɟɩɥɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ, ɜɧɭɬɪɢ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ.
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɞ ɬɚɤɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ, ɩɨɥɨɠɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɭɸ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ
ɟɦɤɨɫɬɶ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɫɩɵɲɤɭ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
ɇɟ ɯɪɚɧɢɬɟ ɜɫɩɵɲɤɭ ɜ ɲɤɚɮɭ ɢɥɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɮɬɚɥɢɧ,
ɤɚɦɮɨɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɵ. ɗɬɢ ɯɢɦɢɤɚɬɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɜɫɩɵɲɤɭ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ, ɛɟɧɡɨɥ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɝɪɹɡɢ ɢɥɢ ɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜ ɩɚɥɶɰɟɜ. ɑɢɫɬɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ ɦɹɝɤɨɣ ɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
Ⱦɥɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɟ ɫɭɯɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɫ
ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɩɵɲɤɚ ɛɵɥɚ ɡɚɪɹɠɟɧɚ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ ɩɪɨɜɟɪɹɥɚɫɶ ɧɚ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ.
ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɋɈɋɌȺȼɇɕɏ ɑȺɋɌȿɃ (ɪɢɫ.1)
ᴵ⺴㢌G ⮹㾡G OἬ⫰UXPG
XUⵐṅ⺴G G G YUhmG ⸨㦤ṅG ⵐṅ⺴G G G ZU㎼⫵G G G [U㎼G G G \Uㇵ䚌G ⵈ㟨㏘G ᴵ⓸G 䖐㐐G
]U㧀㟤G 䟀㤸G ⢱G 䚨㥐G ⶸ䏰G G G ^U㧀㟤G ⵈ㟨㏘G 㚩ἴG G G _Uⵤ䉤⫠G 䀘ⶸG
`U䙀⣌㐐G 䀘ⶸG 㚩ἴG 䖐㐐G G G XWUㇵ䚌G ⵈ㟨㏘G ⢱G 䚨㥐G ⶸ䏰G G G XXU䊀㏘䏬G ⶸ䏰G
XYU㨴⽸㝸⨀G 䖐㐐☥G G G XZU㤸㠄G ㏘㠸㾌G G G X[U㿄㾌G ⢰㢨䏬G 䑜≄G G G X\U㝴㢨☐G 䑜≄G
ⵤ䉤⫠G
㢨G 䙀⣌㐐㜄⏈G [ ᵐ㢌G ˈ hhˉ G 䇴㢹G 㚀㾨⢰㢬G ⵤ䉤⫠G ❄⏈G ⏼䀼㾨☐⎸G ⵤ䉤⫠OuTjˆ‹PSG
⏼䀼㍌㋀G ⵤ䉤⫠OuTtoPG ᴴG ㇠㟝╝⏼␘UG ⬑ᴸG ⵤ䉤⫠⓸G ㇠㟝䚔G ㍌G 㢼㫴⬀G 㚀㾨⢰㢬G
ⵤ䉤⫠㜄G ⽸䚨G ㍌⮹㢨G 㬛㙸G Ề㣙䚨G ☐⫠㫴G 㙾㏩⏼␘UG ⤼♈G ⣜䘸㢌G 㥄☥ᾀ㫴G ZW 㸼G 㢨ㇵG
ᶬ⫨ᷱ㟤G ㇼG ⵤ䉤⫠⦐G Ẅ㷨䚨G 㨰㐡㐐㝘UG
Š㤸㫴⇌G 㤸㫴㐘G 䀘ⶸ㢌G 㥅㥄㡴G 䚡ㇵG ᾜ↋䚐G ㇵ䈐⪰G 㡔㫴䚨G 㨰㐡㐐㝘UG
Š⏼䀼㾨☐⎸OuTjˆ‹PG ⵤ䉤⫠⪰G ㇠㟝䚔G ᷱ㟤㜄⏈G 㤸㫴㽕G 㥅㥄㢌G 䝉䈐ᴴG ἐᷝ㡰⦐G
䋩㢰╌㛨G 㢼㫴G 㙾㡰⳴⦐G ㇠㟝䚔G ㍌G 㢼⏈㫴G 䞉㢬䚌ḔG ⇌㉐G Ạ㢹䚌㐐ὤG ⵈ⣁⏼␘UG
Šⵤ䉤⫠㢌G 䔡ⵐSG 㤸㫴㚕G ⌸㉘SG Ḱ㜨☥㡸G ⵝ㫴䚌ὤG 㠸䚨G ┍㢰䚐G ⽀⣐☐SG ┍㢰䚐G 䇴㢹㢌G hhG
ⵤ䉤⫠G [ ᵐ⪰G ㇠㟝䚨G 㨰㐡㐐㝘UG ⵤ䉤⫠G ⽀⣐☐⇌G 䇴㢹㡸G 䝰䚝䚨G ㇠㟝䚌㫴G ⫼㐡㐐㝘UG
Š㤸㫴⪰G ⺸䚨䚌ᶤ⇌G ⺼㋁SG Ɒ㋁㜄G ⒌㫴ᶤ⇌G ␜⢱☥㡴G 䑀㜨㢌G 㟤⥘ᴴG 㢼㡰⳴⦐G 㤼␴G
Ἴ䚝⏼␘UG ❄䚐G ⏼䀼㾨☐⎸OuTj‹PG ⵤ䉤⫠G 㢨㞬㜄⏈G 㻝㤸䚌㫴G ⫼㐡㐐㝘UG
Š䙀⣌㐐⪰G 㣙ὤᴸG ㇠㟝䚌㫴G 㙾㡸⚀⏈SG ⵤ䉤⫠G 㚕㢨G ⌸㉘╌㫴G 㙾⓸⦑G ⵤ䉤⫠⪰G ῰⇨㛨G
⸨Ḵ䚨G 㨰㐡㐐㝘UG
Š㤴㝜㢌G ㇵ䈐㜄㉐⏈G ⵤ䉤⫠G ㉥⏙㢨G 㤴䚌╔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG 㻈㟨ḧ㜄㉐G 㹠㜵㡸G 䚔⚀㜄⏈G
㜼⽸G ⵤ䉤⫠⪰G 㨴⽸䚨G ▄㐡㐐㝘UG
Š㝘⣐G 㜠䚽㢨⇌G 㻈㟨G 㫴㜡㜄㉐G 㹠㜵㡸G 䚔⚀㜄⏈G 㜠⺸㢌G ⵤ䉤⫠⪰G 㨴⽸䚨G ▄㐡㐐㝘UG
ⵤ䉤⫠G 㣙㵝G
1.㤸㠄G ㏘㠸㾌ᴴG vmmG ⦐G ╌㛨G 㢼⏈G ᶷ㡸G 䞉㢬䚌ḔSG ⵤ䉤⫠G 䀘ⶸ⪰G 䞈㇨䖐G ⵝ䛙㡰⦐G
ⴴ㛨G 㜱⏼␘UGOἬ⫰UYPG
2.hhG ⵤ䉤⫠G [ ᵐ⪰G ⵤ䉤⫠G ⒢ᵐG 㙼㯱㜄G 㢼⏈G 䖐㐐㜄G ♤⢰G RSG ˀ G ⵝ䛙㜄G ⬒㻈㛨G
≗㏩⏼␘UGOἬ⫰UZPG
3.⒢ᵐ⪰G ␟㏩⏼␘UG
4.㤸㠄G ㏘㠸㾌⪰G vuG 㡰⦐G 䚌⮨G ⮻㸼G 䟸㜄G ⤼♈G ⣜䘸ᴴG 䁐㥬G 䙀⣌㐐⪰G ⵐṅ㐐䇠G 㨴⽸ᴴG
╌㛼㢀㡸G 䖐㐐䚨G 㩁⏼␘UG G
5.ˈ {Œš›G ⶸ䏰ˉ 㡸G ⌸⪨ḔG ⵐṅ䚌⏈㫴G 䞉㢬䚝⏼␘UG G
G
Šⵤ䉤⫠G 䑀㠀ᴴG 㻝⺸䚌㫴G ⯯䚐G ᷱ㟤⇌G 㜄⤠G ⮈㐐㫴ᴴG ⇌䇴⇌⏈G ᷱ㟤㜄⏈SG 䙀⣌㐐G 㚕㥉G
䑜≄㢨G ᾐ⾕ᶤ⫨G ᶷ㢹⏼␘UG G
ȼɇȿɒɇɂȿ ɋɈɋɌȺȼɇɕȿ ɑȺɋɌɂ
1.Ƚɨɥɨɜɤɚ ɜɫɩɵɲɤɢ
2.Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ AF (ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ)
3.Ʉɨɥɶɰɨ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɡɶɟɜ 4.ɉɨɥɨɡɶɹ 5.ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɝɥɨɜ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɜɜɟɪɯ ɢ
ɜɧɢɡ 6.ɒɚɪɧɢɪɧɚɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɢ ɤɧɨɩɤɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɢ ɧɚɥɟɜɨ
7.ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɝɥɨɜ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɢ ɧɚɥɟɜɨ
8.Ʉɪɵɲɤɚ ɨɬɫɟɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ
9.ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɭɝɥɚ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ
10.Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɢ ɤɧɨɩɤɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɜɜɟɪɯ ɢ ɜɧɢɡ
11.Ʉɧɨɩɤɚ TEST (ɬɟɫɬ)
12.Ʌɚɦɩɨɱɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
13.ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ 14.Ɉɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɩɚɧɟɥɶ
15.Ɋɚɫɫɟɢɜɚɸɳɚɹ ɩɚɧɟɥɶ
ȻȺɌȺɊȿɂ ɉɂɌȺɇɂə
ȼ ɜɫɩɵɲɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ «ȺȺ» ɢɥɢ Ni-Cd, Ni-MH
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɧɨ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ
ɦɟɧɶɲɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɱɟɦ ɳɟɥɨɱɧɵɟ ɢ ɦɵ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ,
ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɟɫɥɢ ɛɨɥɟɟ 30 ɫɟɤɭɧɞ ɝɨɪɢɬ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ.
ŠȾɥɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɩɨɱɢɫɬɢɬɟ ɤɥɟɦɦɵ ɛɚɬɚɪɟɣ ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ.
ŠNi-Cd ɛɚɬɚɪɟɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ Ni-Cd
ɛɚɬɚɪɟɢ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɫɟɤɟ ɛɚɬɚɪɟɣ ɟɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɛɚɬɚɪɟɹɦɢ.
ŠȾɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɡɪɵɜɚ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɬɟɱɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɱɟɬɵɪɟ ɧɨɜɵɯ
ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ ȺȺ ɨɞɧɨɣ ɦɚɪɤɢ. ɇɟ ɫɦɟɲɢɜɚɣɬɟ ɦɚɪɤɢ ɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ.
Šɇɟ ɪɚɡɛɢɪɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɡɚɦɵɤɚɣɬɟ ɧɚɤɨɪɨɬɤɨ ɛɚɬɚɪɟɢ. ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɨɝɧɹ
ɢɥɢ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɡɨɪɜɚɬɶɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɩɟɪɟɡɚɪɹɠɚɣɬɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ Ni-Cd ɛɚɬɚɪɟɹɦ.
ŠɄɨɝɞɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɵɧɶɬɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɢɡ ɜɫɩɵɲɤɢ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɬɟɱɢ.
Šɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɚɬɚɪɟɢ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. Ⱦɟɪɠɢɬɟ ɛɚɬɚɪɟɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɩɵɲɤɢ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ.
ŠɄɚɤ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɜɫɩɵɲɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ
ɛɚɬɚɪɟɹɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢ ɫɴɟɦɤɚɯ ɜ ɯɨɥɨɞɧɭɸ ɩɨɝɨɞɭ.
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ȻȺɌȺɊȿɃ
1.ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ ɱɬɨ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ. Ɂɚɬɟɦ ɫɞɜɢɧɶɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɨɬɫɟɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɥɤɢ (ɪɢɫ.2).
2.ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɱɟɬɵɪɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ ȺȺ ɜ ɨɬɫɟɤ ɛɚɬɚɪɟɣ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ ɤɨɧɬɚɤɬɵ + ɢ –
ɫɬɨɹɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɫɟɤɟ (ɪɢɫ.3).
3.Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɤɪɵɲɤɭ.
4.ɋɦɟɫɬɢɬɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ON (ɜɤɥ). ɑɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɭɧɞ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ
ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɩɵɲɤɚ ɝɨɬɨɜɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ.
5.ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “Test Button” (ɬɟɫɬɨɜɚɹ ɤɧɨɩɤɚ) ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɩɵɲɤɢ.
Šȿɫɥɢ ɟɦɤɨɫɬɢ ɛɚɬɚɪɟɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɥɢ ɟɫɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɨɲɢɛɤɨɣ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɛɭɞɟɬ ɦɢɝɚɬɶ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɭɝɥɚ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ.
㤸㠄G ㏘㠸㾌ᴴG vmmG ⦐G ╌㛨G 㢼⏈㫴G 䞉㢬䚐G 䟸G 㾨⮈⢰G 䚟㎼㜄G 䙀⣌㐐⪰G ≗ḔG ♥G
⬒㡸⚀ᾀ㫴G ↰㠀≗㏩⏼␘UGOἬ⫰U[POἬ⫰U\PG
Š䙀⣌㐐⪰G 㣙㵝䚌ᶤ⇌G ⺸⫠䚔G ⚀⏈G 㾨⮈⢰㢌G 䚟㎼G ⺴⺸ḰG 䙀⣌㐐㢌G ㎼G ⺴⺸㜄G ㋄ㇵ㡸G
㢹㫴G 㙾⓸⦑G 䙀⣌㐐㢌G 㙸⣌⺴⺸㡸G 㣕㙸㨰㐐ὤG ⵈ⣁⏼␘UG G
Š㾨⮈⢰㢌G ⇨㣙G 䙀⣌㐐ᴴG 㝠⥘㥬G 㢼㡸⚀⏈G 䙀⣌㐐⪰G 㣙㵝䚌ὤ㤸㜄G ⇨⥘㨰㐡㐐㝘UG
Š䙀⣌㐐⪰G 䇼㵝䚌ὤG 㠸䚨㉐⏈G ㎼G ⢱䇭G ⫵㢨G ⭼㻐⚀ᾀ㫴G ̸ svjrG 䖐㐐G ⵌ␴㯱㡰⦐G
─⫱⏼␘UG
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ. ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɩɨɥɨɡɶɹ ɧɚ ɜɫɩɵɲɤɟ ɜ ɨɬɜɟɬɧɭɸ
ɱɚɫɬɶ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ ɢ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɤɨɥɟɫɨ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɡɶɟɜ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ (ɪɢɫ.4) (ɪɢɫ.5).
ŠɄɨɝɞɚ ȼɵ ɫɬɚɜɢɬɟ ɢɥɢ ɫɧɢɦɚɟɬɟ ɜɫɩɵɲɤɭ, ɛɟɪɢɬɟ ɟɟ ɡɚ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɡɶɟɜ ɢ ɩɨɥɨɡɶɟɜ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ.
Šȿɫɥɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ ɤɚɦɟɪɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɩɭɫɬɢɬɟ
ɟɟ ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɜɫɩɵɲɤɢ.
ŠȾɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɜɫɩɵɲɤɢ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɟɟ ɤɨɥɟɫɨ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ
ɡɧɚɱɤɚ ŻLOCK (ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɨɧɨ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ.
{{sG 㝘䋔G 䙀⣌㐐G
ȼɋɉɕɒɄȺ ȼ ɊȿɀɂɆȿ TTL AUTO
{{sG 㝘䋔G ⯜☐㜄㉐⏈G 䙰㇠㷨ᴴG 㤵㥉G ⊬㻐㢨G ╌⓸⦑G 䙀⣌㐐㢌G ⵐṅ⣽㡸G 㾨⮈⢰ᴴG
㥐㛨䚝⏼␘UG
㾨⮈⢰SG ⥀㪼SG ⊬㻐G ⯜☐SG 㽕ṅG ⯜☐㢌G 㦤䚝㜄G ♤⢰G {{sG 㐐㏘䊐㡴G ⷴᷱ╔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG G
㵜䏬⪰G 㵬㦤䚌㐐ὤG ⵈ⣁⏼␘UG
Š♈㫴䉬G zsyG 㾨⮈⢰⪰G ㇠㟝䚔G ⚀⏈G 䇴㢹SG ⊬㻐G ⯜☐㢌G 㦤䚝㜄G ♤⢰G ὤ⏙☘㡴G ␠⢰㫼G
㍌G 㢼㡰⮤G m\G 㝴G mXWWG Ἤ⨭⓸G ⫼㵠ᴴ㫴G 㢹⏼␘UG OἬ⤠⇌SG ⯜☔G {{sG ⊬㻐G ὤ⏙㡴G G
kT{{sGOT{{sPG 㐐㏘䊐㢨G ╔G ᶷ㢹⏼␘UPG
ȼ ɪɟɠɢɦɟ TTL AUTO (ɚɜɬɨ TTL) ɤɚɦɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɫɩɵɲɤɢ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɞɥɹ ɫɴɟɦɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɤɚɦɟɪɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ, ɪɟɠɢɦɚ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ TTL. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ.
Šɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ F5 ɢ F100. (ɨɞɧɚɤɨ ɮɭɧɤɰɢɢ TTL ɫɬɚɧɭɬ D-TTL (i-TTL)
㾨⮈⢰G
m\G
mXWWG
m`WVu`WšŒ™UG
m_WVu_WšŒ™UG
m^WkVu^WG
⥀㪼G 䇴㢹
⊬㻐⯜☐G
kG 䇴㢹G
⯜☔G ⯜☐G
kG 䇴㢹G 㢨㞬㢌G ⯜☔G ⯜☐G
hmG ⥀㪼G
㽕ṅ⯜☐
⯜☔ ⯜☐
{{sG 㐐㏘䊐
⽸ḔG
ZTkG ⭴䐤 ㉰㉐ is ㏘㠸㾌⪰G {{sG ⯜☐⦐G 䚔
㍌G
㢼㏩⏼␘UGm\SGmXWWSG
୙
⯜☔G ⯜☐
⭴䐤G ㉰㉐G is
m_WG 㐐⫠㪼G 㾨⮈⢰㜄G
㏘䑓G 㽕ṅ㡴G 䚡ㇵG {{sG
㩅㚍⺴
㩅㥄
V
㩅㚍⺴
㩅㥄
⇨㣙G jw|G 㛺㢀G hVtG ⯜☐G 㽕ṅSG ㏘䑓G 㽕ṅ
㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐 㢹⏼␘UG G
⬘䏬⫡㏘ 䑜䉨 㽕ṅ
{{sGis
㏘㠸㾌⪰G {{sG ⯜☐⦐ 䚔 ㍌
⇨㣙G jw|G 㢼㢀G ⯜☔G ⯜☐G 㩅㚍⺴ 㩅㥄
㩅㚍⺴ 㩅㥄 V 㢼㏩⏼␘UG{{sGisG 㡴 [G 㐐⫠㪼SG ୙
m[GzŒ™ŒšG
㽕ṅSG ㏘䑓G 㽕ṅ ㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐 hmGmZSGhTzSGhSGlG 㐐⫠㪼G
mT_WXzVu_WW_zG
⥀㪼㜄㉐⬀G 㣅┍╝⏼␘UGm[ 㢌
㏘䑓G 㽕ṅG 㐐㏘䊐㡴G 䚡ㇵG {{sG
mT_WXVu_WW_G
m]\Vu]\G
㢹⏼␘UG ⊬㻐G ⯜☐ᴴG ˈ tˉ
㩅㚍⺴G
㩅㥄G
V
㩅㚍⺴G
㩅㥄G
w™–•ŒˆG]WWG ⇨㣙G jw|G 㛺㢀G hVtG ⯜☐G 㽕ṅSG ㏘䑓G 㽕ṅ ㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐 㢰⚀ w™–•ŒˆG]WWG ⏈G {{s 㢨G
╔ᶷ㢹⏼␘UG 㩅㚍⺴G 㩅㥄G G isG
㡴G 㣅┍㐐䇠G ㍌G 㛺㏩⏼␘U
⬘䏬⫡㏘ 䑜䉨 㽕ṅ
{{sGis
⇨㣙G jw|G 㢼㢀G ⯜☔G ⯜☐G 㩅㚍⺴ 㩅㥄
㩅㚍⺴ 㩅㥄 V
m]WXVu]WW]G
㽕ṅSG ㏘䑓G 㽕ṅ ㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐 mT]WXG Ḱ⏈G ㏘䑓G 㽕ṅ㡸
mT]WXtG
㇠㟝䚔G ㍌G 㛺㏩⏼␘UG G
㩅㚍⺴ 㩅㥄 V
㩅㚍⺴ 㩅㥄
⇨㣙G jw|G 㛺㢀G hVtG ⯜☐G 㽕ṅSG
㏘䑓G 㽕ṅ ㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐
wVzG
⊬㻐G ⯜☐ᴴG ˈ tˉ 㢰 ᷱ㟤S
⇨㣙G jw|G 㢼㢀G
{{sGisG
m]WkVu]WG
hVtG
㩅㚍⺴G 㩅㥄G VG ㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐
m\WkVu\WG
G
V
㩅㚍⺴
㩅㥄
mT[WXV[WW[zG ⇨㣙G jw|G 㛺㢀G
G
tG
㏘䑓G 䙸G 䙀⣌㐐
{{sG 䘸⦐Ἤ⣜
jw| ᴴG ⇨㣙═G ⥀㪼SG
wG
ⵝ㐑G
m\WXVuYWYWG hTzSGhSGzŒ™ŒšGlSG
G
G
hmGmZG ⥀㪼G
mZWXVuYWWWG
hVtG
{{s
ㇵὤG ⥀㪼G 㥐㞬G
hVtG
{{s
wVzG
{{sG 䘸⦐Ἤ⣜ ⵝ㐑
m[WXzVu[WW[zG ⇨㣙G jw|G 㢼㢀G
hVtG
{{s
G
G
m[WXVu[WW[G
⇨㣙G jw|G 㛺㢀G
tG
{{s
mhSGmlYG
⇨㣙G jw|G 㢼㢀bG
hVtG
G
{{sG
G
mnSGmZSGmtZG ⇨㣙G jw|G 㛺㢀G
G
1.㾨⮈⢰㢌G ⊬㻐⯜☐⪰G ㉔䈑䚌㐡㐐㝘UG OἬ⤠⇌G 㾨⮈⢰㜄G ♤⢰G ⊬㻐G ㉘㥉㢨G ␠⢰㫼G ㍌G
㢼㏩⏼␘UPG 㾨⮈⢰G ㇠㟝G ㉘⮹㉐⪰G 㵬㦤䚌㐡㐐㝘UG
2.䑀㠀G ㏘㠸㾌⪰G {{sG 㠸㾌⦐G ⴴ㛨G ≗㡰㐡㐐㝘UG G
Š䙀⣌㐐㢌G 㤸㠄㡸G 䁤㡸G ⚀G 㚕㥉G 䑜≄㢨G ᾐⵉ㢨⮨SG 䙀⣌㐐G 䜘☐G ⵈ㟨㏘G 㚩ἴ㢨G OWȋ PG
㡰⦐G ╌㛨G 㢼⏈㫴G 䞉㢬䚝⏼␘UG G
3.䙰㇠㷨㜄G 㸼㥄㡸G ⬒㻈㐡㐐㝘UG
4.䙀⣌㐐ᴴG 㻝㤸㢨G ╌⮨G ㊈䉤G ⶸ䏰㡸G ⌸⪨㐡㐐㝘UG G
Š⤼♈G ⣜䘸ᴴG ᾐ⾕㢨⮨SG 䙀⣌㐐G 䑀㠀ᴴG 㹠㜵䞌ᷱ㜄G 㤵䚝䚌㫴G 㙾㡴G ᶷ㢹⏼␘UG 䙰㇠㷨㜄G
㦴⒈G 㥅ἰ䚨G 㹠㜵㡸G ␘㐐G 䚌㐡㐐㝘UG
ŠhmG ⥀㪼ᴴG 㣙㵝═G hmG 㾨⮈⢰⪰G ㇠㟝䚔G ᷱ㟤SG 㛨▄㟨G 㫴㜡㜄㉐G 䙰㇠㷨㜄G 㸼㥄㡸G ⬒㻈⮨G
hmG ⸨㦤ṅ㢨G 㣄┍㡰⦐G 䁐㬅⏼␘UG Ἤ⤠⇌G hmG ⸨㦤ṅ㡴G 㩅㚍G 㸼㥄G 㜵㜡㡸G ㉔䈑䚌㫴G 㙾㡴G
ᷱ㟤㜄⏈G 䁐㫴㫴G 㙾㡸ᶷ㢹⏼␘UG 䟜Ḱ㤵㢬G ᶤ⫠⏈G 㚱G WU^”G 㜄㉐G `G”G ᾀ㫴G 㢹⏼␘UG G
Š䙀⣌㐐ᴴG 㝸㤸䢼G 㻝㤸╌㛼㡸G ⚀SG 䙀⣌㐐G 䖐㐐ᴴG 䑀㢬⒈㜄G ⇌䇴⇝⏼␘UG 䙀⣌㐐ᴴG
㝸㤸䢼G 㻝㤸╌ὤ㤸㜄G ㊈䉤⪰G ⌸⪨⮨G 㾨⮈⢰⏈G 䙀⣌㐐ᴴG 䉤㫴㫴G 㙾㡰⮨㉐G ㏠⦐㟤G
㊈䉤㏘䙰☐⦐G 㹠㜵㢨G ╔G ᶷ㢹⏼␘UG G
Šⵤ䉤⫠G 㤸㠄㡸G 㡔㫴䚌ὤG 㠸䚨SG 㚱G _W 㸼ᴸG ㇠㟝䚌㫴G 㙾㡸⚀⏈G 䙀⣌㐐G 㤸㠄㢨G 㣄┍㡰⦐G
῰㬅⏼␘UG 䙀⣌㐐⪰G ␘㐐G 䁘⚀㜄⏈G ˈ {lz{ˉ G ⶸ䏰㢨⇌G 㾨⮈⢰G ㊈䉤ⶸ䏰㡸G ⵌ⬀G ⌸⪹⏼␘UG
ŠㇵὤG 㵜䏬㝴G 㦤䚝䚨G ㇠㟝䚔G ᷱ㟤SG 㣙㵝═G ⥀㪼㢌G 㸼㥄ᶤ⫠㜄G ♤⢰G 䙀⣌㐐G 䀘ⶸG
㚩ἴ㡴G 㣄┍㡰⦐G ㉘㥉╔G ᶷ㢹⏼␘UG 㣙㵝═G hmG 㩀G ⥀㪼㢌G ᷱ㟤SG 䙀⣌㐐G 䀘ⶸG 㚩ἴ㡴G
⥀㪼㢌G 㩀G ㉘㥉㜄G ♤⢰G ⷴ┍╔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG ␘⪬G 㦤䚝㢌G ᷱ㟤G 䙀⣌㐐G 䀘ⶸG 㚩ἴ㡴G
Y[””G ⦐G ⬒㻈㛨G 㫼ᶷ㢹⏼␘UG G
Šଲ㵜䏬UXଳ㡸G 㵬㦤䚌㐐⮨G 䟜Ḱ㤵㢬G 㹠㜵G ᶤ⫠G ⷈ㠸⪰G 䞉㢬䚌㐘G ㍌G 㢼㏩⏼␘G OpzvXWWPUG
⬘⎨㛰G 䙀⣌㐐G 㣅┍G
⬘⎨㛰G ⸨☐㜄㉐G 䙀⣌㐐⏈G 䖴G 䑀㠀㝴G XVX]G 䑀㠀㜄㉐G 㣅┍㢨G ᴴ⏙䚝⏼␘UG G
1.㾨⮈⢰㢌G ⊬㻐G ⯜☐⪰G ⬘⎨㛰G tG ⯜☐⦐G ㉘㥉䚌㐡㐐㝘UG
2.䙀⣌㐐㢌G 䑀㠀G ㏘㠸㾌⪰G toG O䖴G 䙀⣌㐐G 䑀㠀PG ❄⏈ tsG OXVX]G 䙀⣌㐐G 䑀㠀P⦐G ⴴ㛨G
≗㏩⏼␘UG
3.䙰㇠㷨㜄G 㸼㥄㡸G ⬒㻈ḔG 㙸⣌㢌G ⊬㻐G ḩ㐑㜄G ⬒㻈㛨G 㾨⮈⢰㢌G mTš›–—G ᵆ㡸G
㉘㥉䚝⏼␘UG G
mTš›–—GdG ᴴ㢨☐G ≌ⶸG OnUuUPG ýG 䙰㇠㷨ᾀ㫴㢌G ᶤ⫠G O”PG
4.䙀⣌㐐ᴴG 㝸㤸G 㻝㤸═G ᷱ㟤SG ㊈䉤⪰G ⌸⪹⏼␘UG G
ᴴ㢨☐G ≌ⶸ⏈G ––”G oŒˆ‹G 㠸㾌㜄G ♤⢰G ⷴ䚝⏼␘UG Oଲ㵜䏬UYଳ㵬㦤PUG ᴴ㢨☐G ≌ⶸ⏈G
䙸⪸G ㏘䙰☐G OpzvPG 㜄G ♤⢰㉐⓸G ⷴ䚌᷀G ╝⏼␘UG Oଲ㵜䏬UZଳ㵬㦤PUG pzvXWWG 㢨G 㙸␀G
䙸⪸㢌G ᷱ㟤㜄⏈Sଲ㵜䏬UZଳᵆ㡸ଲ㵜䏬UYଳᵆḰG ḥ䚝⏼␘UG 㜼⪰G ☘⮨SG pzvYWWG 䙸⪸㢌G
ᷱ㟤SG G Y[””G ––”G oŒˆ‹G 㠸㾌㝴G toG ⯜☐㜄㉐G ଲ㵜䏬UZଳᵆG ˉ XU[ˉ 㝴G ଲ㵜䏬UYଳᵆG
ˈ Z[UWˉ 㡸G ḥ䚌⮨G Z[UWÝXU[d[^U]G 㢨G ╝⏼␘UG 㢨ᶷ㡴G 䟜㡜㤵㢬G ᴴ㢨☐G ⶼ䝬⪰G 㽕㥉䚔G
㍌G 㢼⏈G ᷸㇤ⷉ㢹⏼␘UG ᴴ㢨☐G ⶼ䝬⪰G 䙰䏬⦐G ᷤ㥉䚌ḔG 㐪㡴G ᷱ㟤㜄⏈G ZUZG 㡸G ḥ䚨G
㨰㐐⮨G ╝⏼␘UG
㜼UG 䙀⣌㐐㝴G 䙰㇠㷨㢌G ᶤ⫠ᴴG _U\G ⴬䉤㢬G ᷱ㟤G
\U]G 㡴G 㾨⮈⢰㢌G mTš›–—G ㉘㥉G ᵆPG
G G mTš›–—GdG[^U]G ýG _U\GdG\U]GO\
toG ⯜☐㜄㉐G 䙀⣌㐐⪰G Ἵ䚌᷀G ⵌ⸩㤵㡰⦐G ㇠㟝䚔G ᷱ㟤G YW 䟀G 䙀⣌㐐⪰G ㇠㟝䚐G 䟸G 㚱G
XW ⺸G 䡨㐑㢨G 䙸㟈䚝⏼␘UG tsG ⯜☐㜄㉐G ┍㢰䚌᷀G ㇠㟝═G ᷱ㟤G 䙀⣌㐐⏈G [W 䟀⪰G ㇠㟝䚐G
䟸G 䡨㐑㢨G 䙸㟈䚝⏼␘UG
㝴㢨☐G 䑜≄G
䙀⣌㐐㜄⏈G X^”” 㢌G 㸼G ṅᴵG 㦤㇠G ᴵ㡸G 㥐ḩ䚌⏈G ⇨㣙G 㝴㢨☐G 䑜≄㢨G 㣙㵝╌㛼㏩⏼␘UG
㝴㢨☐G 䑜≄ḰG 㿄㾌G ⢰㢨䏬G 䑜≄㡸G ῰⇨G 䙀⣌㐐G ⵐṅG ⺴⪰G ⒢㛨G 㩁⏼␘G OἬ⫰U]TXPUG
O䑜≄☘㡸G ⺴☐⤱᷀G ῰⇰G ㍌G 㢼⓸⦑G 㨰㢌䚝⏼␘UPG ἬG ␘㢀G 㿄㾌G ⢰㢨䏬G 䑜≄㡸G 㠄⣌G
㠸㾌⦐G ≗㏩⏼␘G OἬ⫰U]TYPUG 䙀⣌㐐㢌G 㦤㇠G ᴵ㡴G X^”” 㜄G 㣄┍㡰⦐G ㉘㥉╔G ᶷ㢹⏼␘UUG
Š䙀⣌㐐G 㚕㥉G 䑜≄㡴G 㝴㢨☐G 䑄≠㢨G ㇠㟝═G ᷱ㟤G ㇠㟝㩅㢬G 㺐㋀SG 㺐␴G ᵆOY[””G 㝴G
XW\””P㢨G ⏄⫠᷀G OX 㸼G ᴸᷝPG ᾐ⾕ᶤ⫱⏼␘UG G
Š⇨㣙═G 㝴㢨☐G 䑄≠㢨G ⛜㛨㥬G ⶸ⫤G ᷱ㟤㜄⏈G 䙀⣌㐐G 㚕㥉㜄G 䀘ⶸ╌⏈G 㚩ἴ㢨G
䖐㐐╌⏈G ὤ⏙㢨G 㣅┍╌㫴G 㙾㡸G ᶷ㢹⏼␘UG 㢨⤠䚐G ᷱ㟤㜄⏈G Ạ㢹㷌⇌G ㉐⽸㏘G ㉰䉤⦐G
㜤⢱䚌㐡㐐㝘UG G
ⵈ㟨㏘G 䙀⣌㐐G
ⵝ㜄㉐G 㹠㜵䚔G ⚀㜄⏈G ⚀⚀⦐G ᵉ䚐G ㈴⓸㟤ᴴG 䙰㇠㷨G ◘㯱㜄G ⇌䇴⇔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG ⾏㡸G
㷐㥉㢨⇌G ⷱ⮨㜄G ⵌ㇠㐐䇘ὤG 㠸䚨G 䙀⣌㐐⪰G 㠸㯱㡰⦐G 䛙䚌ᶤ⇌G 㜺㯱㡰⦐G 䛙䚌᷀G 䚌⮨G
㦤⮹㡴G 㦴⒈G ㋀䘸䏬䚌᷀G ⽸㻐ᶷ㢹⏼␘UG ⢱G ⶸ䏰㡸G ⌸⪨ḔG 䙀⣌㐐G 䜘☐⪰G ⵈ㟨㏘G 㚩ἴ⦐G
㦤㤼䚨G ⸨㐡㐐㝘UG G
ㇵG aGW¶SG]W¶SG^\¶SG`W¶G G G 䚌G aGW¶S^¶G
㟤G aGW¶SG]W¶SG^\¶SG`W¶G G G 㧀G aGW¶SG]W¶SG^\¶S`W¶SGXYW¶SGX\W¶SGX_W¶G G OἬ⫰U^PG
G
㥅㇠G ⊬㻐G
ⵈ㟨㏘⪰G 䚌ὤG 㠸䚨G 䙀⣌㐐⏈G 㥅㇠㟝㡰⦐G 䚌䛙G ^¶G ⓸⦐G ῱㡸G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG 䙀⣌㐐⏈G
WU\”G 㜄㉐G Y”G ㇠㢨㜄㉐⬀G 䟜Ḱ㤵㡰⦐G ㇠㟝䚔G ㍌G 㢼㏩⏼␘UG G
Š䙀⣌㐐G 䜘☐⪰G 䚌䛙G ⣌㐐G 㚕㥉G 䑜≄㡴G ^¶⓸⦐G ῱㡸G ⚀G 䙀⣌㐐G 㚕㥉㢨G ᾐ⾕㢰G
ᶷ㢹⏼␘UGO㸼␭G Y 䟀PG G
G
㿄㾌G ⢰㢨䏬G 䑜≄G
䙀⣌㐐㜄⏈G ⵈ㟨㏘G 䙀⣌㐐G ⯜☐ᴴG 㣅┍G 㩅㢰G ⚀G 䙰㇠㷨㢌G ⌼㜄G 㿄㾌G ⢰㢨䏬⪰G ⬀☘㛨G
㨰⏈G ⇨㣙G 㿄㾌G ⢰㢨䏬G 䑜≄㢨G 㣙㵝╌㛼㏩⏼␘UG 㝴㢨☐G 䑜≄ḰG 㿄㾌G ⢰㢨䏬G 䑜≄㡸G
῰⇬G 䟸G 㝴㢨☐G 䑜≄㡸G 㠄⣌G 㠸㾌⦐G ≗㏩⏼␘G OἬ⫰U_TXPOἬ⫰U_TYPUG O䑜≄☘㡸G
⺴☐⤱᷀G ῰⇰G ㍌G 㢼⓸⦑G 㨰㢌䚝⏼␘UPG
Š㿄㾌G ⢰㢨䏬⪰G 䟜Ḱ㤵㡰⦐G ⬀☘ὤG 㠸䚨㉐⏈SG 䙀⣌㐐G 䜘☐⪰G `W ⓸⦐G ㉬㟨G 䟸G ᴴᾀ㟨G
ᶤ⫠㜄㉐G 㹠㜵䚌㐡㐐㝘G OἬ⫰U`PUG
Ʉɚɦɟɪɚ
Ɍɢɩ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ
Ɋɟɠɢɦ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ȼɫɟ ɪɟɠɢɦɵ
Ɇɟɬɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ȼɫɟ ɪɟɠɢɦɵ
ɋɢɫɬɟɦɚ TTL
Ɇɚɬɪɢɰɚ
TTL BL
Ɇɭɥɶɬɢɫɟɧɫɨɪ 3D BL
Ɍɢɩ D
F5
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɵ AF
F100
ȼɫɟ ɪɟɠɢɦɵ
Ɇɭɥɶɬɢɫɟɧɫɨɪ BL
ɋɟɪ. F90X/N90 ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɬɢɩɚ D ȼɫɟ ɪɟɠɢɦɵ
ɋɟɪ. F80/N80
Ȼɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
Ɋɟɠɢɦɵ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/
F70D/N70
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ
CPU
Ⱥ/M
ɋɟɪɢɢ F4
ȼɫɟ
ɋ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ CPU ɪɟɠɢɦɵ
F-801S/
ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/
N8008S
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ
F-801/
N8008
Ȼɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
Ɋɟɠɢɦɵ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/
F65/n65
CPU
Ⱥ/M
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ
Pronea 600i
F601/
N6006
F-601M
F60D/N60
F50D/N50
F-401X/
4004S
F501/
N2020
F301/
N2000
F401S/
N4004S
F401/ N4004
FA, FE2
FG, FM3
Ɂɚɦɟɱɚɧɢɟ
Ɇɨɠɧɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɪɟɠɢɦ TTL. ɋ
ũ
ɤɚɦɟɪɚɦɢ ɫɟɪɢɣ F5,
F100, F80 ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɫɟɝɞɚ TTL.
Ɇɨɠɧɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɠɢɦ
TTL. TTL BL ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɟɪɢɹɦɢ F4, AF F3, ũ
Ai-S, ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɦɢ ɫɟɪɢɢ ȿ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɨɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ F4
ɜɫɟɝɞɚ TTL. Pronea 600i ɛɭɞɟɬ
TTL ɩɪɢ ɪɟɠɢɦɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
«Ɋ». ɐɟɧɬɨɪɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ
BL ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ.
Ɇɚɬɪɢɰɚ
TTL BL
ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/ Ɂɨɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɧɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɨ ɜ
Ȼɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
Ɋɟɠɢɦɵ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/ F-601M
CPU
Ⱥ/M
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ
ȿɫɥɢ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ Ɋ,
P/S
ɋ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ CPU
TTL BL
ɛɭɞɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/
Ⱥ/M
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ
Ȼɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
ɐɟɧɬɪɨɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ/
M
CPU
ɡɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɫ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ
P
ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜ.TTL
CPU, Ai-S, Ai, ɫɟɪɢɢ ȿ,
Ⱥ/M
TTL
ɨɛɴɟɤɬɢɜ AF F3
ȼɫɟ
ɋ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ CPU ɪɟɠɢɦɵ
Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ
ɋ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ CPU
Ȼɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ CPU
ɋ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ CPU;
ɛɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ CPU
Ⱥ/M
P/S
Ⱥ/Ɋ
M
TTL
ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜ.TTL
TTL
TTL
Ⱥ/M
TTL
Obrigado pela aquisição do Flash electrónico Sigma EF-610 DG ST NA-iTTL. Este produto
foi desenvolvido especificamente para as câmaras Nikon SLR. As suas funções e
operação podem variar conforme o modelo da câmara. Leia este manual de instruções
cuidadosamente. O flash tem uma variedade de características que justificarão o seu prazer
pela fotografia. Leia o manual em conjunto com o da sua câmara antes de usar o flash.
PRECAUÇÕES
Este símbolo assinala pontos importantes, onde a atenção e o cuidado são exigidos.
Este símbolo contém informação relativa a acções a evitar.
O uso deste produto, sem dar atenção a este símbolo, pode causar sérios danos
Aviso !! ou originar outros resultados perigosos.
Este flash contém circuitos de alta voltagem. Para evitar choques eléctricos ou queimaduras,
não tente desmanchar o flash. Se a cobertura exterior do flash estiver quebrada ou rachada,
não tente tocar no mecanismo interior.
Não dispare o flash perto dos olhos. Caso contrário, a luz pode causar danos à visão.
Mantenha, pelo menos, um metro de distância entre o rosto e a unidade de flash quando tirar
uma fotografia.
Não toque no terminal de sincronismo da câmara quando o flash estiver preso na sapata. O
circuito de alta voltagem pode provocar um choque eléctico.
Nunca use a sua câmara em ambientes onde existam produtos inflamáveis, combustíveis,
gases, líquidos ou químicos, etc. Caso contrário, pode causar fogo ou explosão.
O uso deste produto, sem dar atenção a este símbolo, pode causar danos ou
Cuidado !! avarias.
Só use este flash com câmaras das séries Nikon NA, caso contrário o flash pode danificar os
circuitos das câmaras.
Esta unidade de flash não é à prova de água. Quando usar o flash e a câmara à chuva, a
nevar, ou perto de água, evite que se molhem. É, muitas vezes, impossível reparar
componentes internos eléctricos danificados pela água.
Nunca submeta o flash e a câmara a choques, poeiras, temperaturas altas ou humidade.
Estes factores podem causar incêndio ou o mau funcionamento do seu equipamento.
Quando o flash for submetido a mudanças bruscas de temperatura, ou quando o flash é
transportado dum exterior frio para um interior quente, pode-se formar condensação no seu
interior. Neste caso, coloque o seu equipamento num saco de plástico fechado antes de o
mudar de lugar e não o use até ele estar à temperatura da sala.
Não guarde o seu flash numa gaveta, num armário, ou noutros locais, que contenham naftalina,
cânfora ou outros insecticidas. Estes químicos terão efeitos negativos na unidade de flash.
Não use dissolventes, benzina ou outro produto de limpeza para remover a sujidade ou as
dedadas. Limpe-o com um pano húmido macio.
Para guardar o flash durante muito tempo, escolha um lugar fresco e seco, de preferência
bem ventilado. Recomenda-se que o flash seja carregado e disparado várias vezes por mês,
para manter o seu correcto funcionamento.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES (fig.1)
1.Cabeça do Flash 2.Luz Auxiliar AF 3. Anel de aperto da sapata 4.Pé do flash 5.Ângulo de
inclinação vertical 6.Botão de bloqueio/desbloqueio da rotação horizontal 7.Ângulo de
rotação horizontal 8.Tampa do compartimento das baterias 9.Indicador de ângulo de
cobertura do flash 10.Botão de bloqueio/desbloqueio de inclinação vertical 11.Botão de
TESTE 12.Luz de sinalização de carga 13.Botão de potencia 14.Painel Difusor 15.Painel
Grande Angular
SOBRE AS BATERIAS (OU PILHAS)
Esta unidade de flash usa quatro pilhas secas do tipo alcalino “AA” ou recarregáveis
Ni-Cad, Ni-MH. Também podem ser usadas pilhas de manganês, mas como a sua duração
é menor que a das pilhas alcalinas, não recomendamos o seu uso. Substitua as pilhas se a
luz indicadora de Flash “Carregado” (Ready Light) levar mais de 30 segundos a acender-se.
ŠPara assegurar um contacto eléctrico adequado, limpe os terminais das pilhas antes de as instalar.
ŠAs pilhas Ni-Cad ou Ni-MH não têm contactos padronizados. Se usar pilhas Ni-Cad ou Ni-MH, assegure-
se de que os contactos das pilhas tocam correctamente os contactos do respectivo compartimento.
ŠPara evitar a explosão das pilhas, o seu vazamento ou sobreaquecimento, use quatro pilhas novas
AA do mesmo tipo e da mesma marca. Não misture tipos nem pilhas novas com usadas.
ŠNão desmanche ou provoque curto-circuitos. Não as exponha ao lume ou à água, pois podem
explodir. Não recarregue pilhas que não sejam Ni-Cad ou Ni-MH recarregáveis.
ŠQuando não usar o flash por um período prolongado, remova as pilhas do flash, para evitar a
possibilidade de vazarem.
ŠO desempenho das pilhas diminui a baixas temperaturas. Mantenha-as protegidas quando usar
o flash a baixas temperaturas.
ŠComo com qualquer flash, recomenda-se que leve pilhas de reserva quando fizer uma viagem
grande ou quando fotografar no exterior a baixas temperaturas.
COMO CARREGAR AS BATERIAS
1. Certifique-se que o Interruptor de Energia está na posição OFF, depois faça deslizar a
tampa do compartimento das pilhas na direcção da seta para o abrir (fig.2).
2. Insira quatro pilhas do tamanho AA no compartimento das baterias. Assegure-se de que
as extremidades + e – das pilhas estão alinhadas de acordo com o diagrama existente
no interior do compartimento (fig.3).
3. Feche a tampa.
4. Ponha o Interruptor de Energia na posição ON. Após poucos segundos, a lâmpada de
Flash “Carregado” acender-se-á, indicando que este está pronto a ser disparado.
5. Carregue no botão TEST (Teste) para certificar-se de que o flash está a trabalhar correctamente.
ŠSe a carga da bateria não for a suficiente, ou se houver indicação electrónica de erro, o
indicador da correcção de ângulo, piscará como aviso.
COMO PRENDER O FLASH A UMA CÂMARA E REMOVÊ-LO
Certifique-se de que o flash está desligado. Depois insira o pé do flash na sapata (calha de
suporte de flash) da câmara e rode o anel de aperto até que o flash esteja bem preso (fig.4)(fig.5).
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ɂ ɍȾȺɅȿɇɂȿ ȼɋɉɕɒɄɂ ɋ ɄȺɆȿɊɕ
䙀⣌㐐G 㣙㵝ḰG 䇼㵝G
SPECIFICHE
1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɦɟɪɵ. (ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɦɟɪɵ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ.) ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɵ.
2. ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɫɩɵɲɤɢ, ɩɟɪɟɜɟɞɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ TTL.
Šȿɫɥɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɭɝɥɚ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɦɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɫɩɵɲɤɢ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ,
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɭɝɨɥ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɝɨɥɨɜɤɢ ɜɫɩɵɲɤɢ ɫɬɨɢɬ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ (0q).
3. ɋɮɨɤɭɫɢɪɭɣɬɟɫɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ.
4. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɫɩɭɫɤɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɪɹɞɤɢ ɜɫɩɵɲɤɢ.
Šȿɫɥɢ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɢɝɚɟɬ, ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɫɩɵɲɤɢ.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɚɞɪ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɜɲɢɫɶ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɫɴɟɦɤɢ.
Šȿɫɥɢ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɤɚɦɟɪɭ AF ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦ AF, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ AF ɛɭɞɟɬ
ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɟɫɶ ɜ ɬɟɦɧɨɦ ɦɟɫɬɟ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ AF ɧɟ ɝɨɪɢɬ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɜɵɛɪɚɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ. Ɂɚɦɟɱɚɧɢɟ: ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 0,7 ɞɨ 9 ɦɟɬɪɨɜ.
ŠɄɨɝɞɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɪɹɠɟɧɚ, ɜ ɜɢɞɨɢɫɤɚɬɟɥɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɨɤ ɜɫɩɵɲɤɢ. ȿɫɥɢ
ɡɚɬɜɨɪ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜɫɩɵɲɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɪɹɞɢɬɫɹ, ɤɚɦɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɫɧɢɦɚɬɶ
ɤɚɞɪ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɞɟɪɠɤɨɣ ɤɚɤ ɛɟɡ ɜɫɩɵɲɤɢ.
ŠȾɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɛɚɬɚɪɟɣ ɜɫɩɵɲɤɚ ɫɚɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 80 ɫɟɤɭɧɞ. Ⱦɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɫɩɵɲɤɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “TEST” (ɬɟɫɬ)
ɢɥɢ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɫɩɭɫɤɚ ɤɚɦɟɪɵ.
Šȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫ ũ ɧɚ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɭɝɨɥ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɛɭɞɟɬ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɤɭɫɧɵɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ. Ʉɨɝɞɚ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ AF ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɫ ɡɭɦɨɦ, ɜɫɩɵɲɤɚ ɛɭɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɥɨɜɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɤɭɫɧɵɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɤɚɦɟɪɵ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɭɝɨɥ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 24 ɦɦ.
Šɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɜɫɩɵɲɤɢ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1 (ISO100).
ɊȺȻɈɌȺ ȼɋɉɕɒɄɂ ȼ ɊɍɑɇɈɆ ɊȿɀɂɆȿ
ȼ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɜɫɩɵɲɤɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɫɩɵɲɤɢ ɢ
1/16 ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
1.ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɦɟɪɵ ɧɚ Ɇ.
2.ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ Ɇɇ (ɩɨɥɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɫɩɵɲɤɢ) ɢɥɢ ɧɚ ML
(1/16 ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɫɩɵɲɤɢ).
3.ɋɮɨɤɭɫɢɪɭɣɬɟɫɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦɭ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɭɥɭ
ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɧɢɠɟ:
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɚ = ȼɟɞɭɳɟɟ ɱɢɫɥɨ (G.N.) / Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɫɩɵɲɤɢ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɦ)
4.ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɪɹɞɤɢ ɜɫɩɵɲɤɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɫɩɭɫɤɚ ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɚɞɪ.
ȼɟɞɭɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɡɭɦɚ ɝɨɥɨɜɤɢ
(ɫɦɨɬɪɢɬɟ Ɍɚɛɥɢɰɭ 2). ȼɟɞɭɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɥɟɧɤɢ (ISO) (ɫɦɨɬɪɢɬɟ Ɍɚɛɥɢɰɭ 3). ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɥɟɧɤɢ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɨɬ ISO 200 ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɭɦɚ ɝɨɥɨɜɤɢ ɞɥɹ 24 ɦɦ ɢ
ɪɟɠɢɦɟ Ɇɇ, ɭɦɧɨɠɶɬɟ ɱɢɫɥɨ 1.4 ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 3 ɧɚ ɱɢɫɥɨ 34.0 ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 2. 34.0 ɯ 1.4 =
47.6. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɧɨɜɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜɟɞɭɳɢɦ ɱɢɫɥɨɦ (G.N.) ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ⱦɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜ ɮɭɬɚɯ ɭɦɧɨɠɶɬɟ G.N. ɜ ɦɟɬɪɚɯ ɧɚ 3,3.
ɉɊɂɆȿɊ: ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 10 ɦɟɬɪɨɜ,
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɚ = 47.6 / 8.5 = 5.6 (5.6 – ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ ɧɚ ɜɚɲɟɣ ɤɚɦɟɪɟ).
Ʉɨɝɞɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜ ɪɟɠɢɦɟ Ɇɇ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɟɪɟɪɵɜ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 10 ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɵɯ 20 ɜɫɩɵɲɟɤ. ȿɫɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɫɩɵɲɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ML, ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ «ɨɬɞɵɯ» ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 40 ɜɫɩɵɲɟɤ.
ɊȺɋɋȿɂȼȺɘɓȺə ɉȺɇȿɅɖ
ȼɫɩɵɲɤɚ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɟɣ ɩɚɧɟɥɶɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ
ɭɝɨɥ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɞɨ ɭɝɥɚ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ 17ɦɦ. ȼɵɞɜɢɧɶɬɟ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɭɸ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɩɚɧɟɥɢ ɢ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɭɸ ɩɚɧɟɥɶ ɜɧɢɡ
(ɪɢɫ.6-1). (Ȼɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɩɪɢ ɜɵɞɜɢɝɚɧɢɢ ɩɚɧɟɥɟɣ.) Ɂɚɬɟɦ ɫɞɜɢɧɶɬɟ ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ
ɩɚɧɟɥɶ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɪɩɭɫɚ (ɪɢɫ.6-2). ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬ
ɭɝɨɥ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɜɫɩɵɲɤɢ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 17 ɦɦ..
Šɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɝɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (24 ɦɦ ɢ 105 ɦɦ) (1 ɪɚɡ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ)
ŠQuando prender ou remover o flash, segure a base do flash para evitar danificar o pé do flash
bem como a calha de suporte de flash da câmara.
ŠSe o flash incorporado da câmara estiver levantado, feche-o antes de prender a unidade de
flash externa.
ŠPara remover o flash, rode o anel de aperto do flash na direcção oposta à do símbolo ŻLOCK ,
até o flash se soltar.
MODO TTL
O modo TTL pode proporcionar uma exposição correcta do tema, e controlar a quantidade
de luz emitida pelo flash.
Consulte a Tabela que mostra as combinações de tipos de câmara, tipos de objectivas,
modo de exposição e os modos de flash.
ŠQuando usar câmaras digitais SLR, as funções poderão variar dependendo do tipo de
objectivas e das combinações dos modos de exposição, assim como nas câmaras do grupo F5
e F100, contudo, elas usarão D-TTL (i-TTL).
Tipo de
Modo de
Medição
Objectivas
Exposição
D, G
Todos
Todos
F5, F100
AF
excepto
as
do
Série F90X/N90
Todos
Todos
tipo D, G
Série F80/N80
Com Ponderação
Sem CPU
F70D/N70
Central,
A/M
incorporado
F75/N75
Medição Pontual
Matriz Padrão
Com CPU
Com
Ponderação
Série F4
Todos
Central,
incorporado
F-801S/N8008S
Câmara
F-801/N8008
F65/N65
Pronea 600i
F601/N6006
F-601M
F60D/N60
F50D/N50
F-401X/4004S
F501/N2020
F301/N2000
A/M
Com CPU
incorporado
Todos
Sem CPU
incorporado
A/M
Com CPU
incorporado
P/S
A/M
Sem CPU
incorporado
M
Objectivas com CPU
incorporado
Ai-S, Ai, Série E,
Objectivas AF F3
Excepto as objectivas
acima indicadas
P
TTL Programado
A/M
TTL
A/M
P/S
A/M
M
TTL
TTL Programado
TTL
TTL
A/M
TTL
Sem CPU incorporado
Com CPU incorporado;
Sem CPU incorporado
Observações
C/ Ponderação Central, TTL BL só pode funcionar com
as câmaras das séries F4, AF ũ
Flash de
Medição Pontual Preenchimento Pontual F3, Ai-S, Ai, objectivas da série
E. O sistema de Medição Pontual
Com Ponderação C/ Ponderação Central, da F4 é sempre TTL. Na Pronea
600i será TTL quando o modo de
Flash de
Central,
exposição
for “M”. A Ponderação
Medição Pontual Preenchimento Pontual
Central BL não funciona.
Sem CPU
incorporado
F401S/N4004S Com CPU incorporado
F401/N4004
FA, FE2
FG, F3, FM3
Sistema TTL
Multi-Sensor 3-D BL Pode ligar o modo TTL. Com
Multi-Sensor BL as câmaras das séries F5, ũ
F100, F80, o sistema de
C/ Ponderação Central,
Medição Pontual é sempre
Flash de
Preenchimento Pontual TTL.
Pode ligar o modo TTL. O modo
TTL BL
Matriz Padrão
Com Ponderação
Central,
Medição Pontual
Com Ponderação
Central,
Medição Pontual
1. Defina o modo de exposição na sua câmara. Consulte o manual de instruções da sua
câmara.
2. Coloque o interruptor de potência na posição TTL.
ŠSe ao ligar o seu flash, o indicador de cobertura de ângulo piscar, certifique-se que a cabeça de
flash está ajustada á posição normal (0º).
3. Foque o tema a fotografar.
4. Pressione o botão de disparo, depois de o flash estar totalmente carregado.
ŠSe a luz vermelha piscar, a iluminação do flash não é suficiente para aquela situação. Volte a
fotografar a uma distância menor.
ŠSe usar a câmara AF com objectivas AF, a luz auxiliar AF liga-se automaticamente se focar o
tema num local escuro. Contudo, esta luz não se acenderá se a área central focada não for
seleccionada. Nota: A precisão de funcionamento deste sistema encontra-se no intervalo de 0.7 a
9m a partir da câmara.
ŠQuando o flash estiver totalmente carregado, o símbolo do flash aparecerá no visor da câmara.
Se premir o botão de disparo antes de o flash estar completamente carregado, a câmara tirará a
fotografia a uma velocidade de obturação menor, sem que o flash dispare.
ŠPara conservar a carga da bateria, o flash desliga-se automaticamente quanto estiver inactivo á
mais de 80 segundos. Para voltar a ligar o flash, prima o botão “TEST”, ou o botão de disparo
da câmara.
ŠDependendo da combinação da câmara (ũ), o ângulo de cobertura do flash será definido
automaticamente, de acordo com a distância focal da objectiva. Se utilizar objectivas AF, o
ângulo de cobertura do flash será alterado, de acordo com a definição da objectiva zoom. No
caso de outras combinações, o ângulo de cobertura do flash será definido para 24mm.
ŠConsulte ażquadro 1Ž, para ver as distâncias efectivas (ISO100).
OPERAÇÃO MANUAL DO FLASH
Esta unidade de flash pode ser utilizada em Modo Manual á potência máxima e a 1/16 de potência.
1. Defina o modo de exposição da câmara como M.
2. Coloque o botão de potência do flash na posição MH (Máxima potencia), ou na posição
ML (1/16 de potencia).
3. Foque o objecto, e acerta a abertura diafragma, utilizando a exposição calculada com
base na fórmula seguinte:
Abertura f:/ = Número guia (G.N.) / Distancia flash ao objecto (mts)
4. Pressione o botão de disparo, depois de o flash estar totalmente carregado.
O Número Guia varia de acordo com a posição da cabeça zoom de flash, (verżquadro.2Ž).
O Número Guia também varia de acordo com a sensibilidade (ISO), (verżquadro 3Ž). No
caso de sensibilidades diferentes de (ISO 100), multiplique o númerożquadro 3Ž, pelo
númerożquadro 2Ž. Por exemplo, no caso de uma sensibilidade de 200 ISO, com a cabeça
na posição de 24mm, e no modo MH; multiplique o número “1.4” (nożquadro 3Ž) pelo
número “34.0”(nożquadro 2Ž): 34.0g1.4=47.6. Este será o novo Número Guia efectivo em
metros. Para determinar esse número em pés, multiplique o número em mts por 3,3.
EX. Se a distância do flash ao objecto for de 8.5 metros:
Abertura f-stop = 47.6 ⁄ 8.5 = 5.6 (5.6 é a abertura a colocar na câmara.)
Quando forem feitos disparos consecutivos de flash no modo MH, deve ser feita uma
pausa de cerca de 10 minutos depois de cada sequência de 20 disparos. Do mesmo modo
em ML, deve ser feita a mesma pausa depois de 40 disparos consecutivos.
PAINEL DE GRANDE ANGULAR
Quando fotografa com flash numa sala, por vezes aparece uma grande sombra por trás do
tema. Se apontar a cabeça do flash para cima ou para os lados para reflectir a luz no tecto,
nas paredes, etc. o tema será iluminado de uma forma mais suave. Pressione o botão de
bloqueio e ajuste a cabeça do flash para os ângulos de inclinação ou de rotação desejados.
Para Cima: 0°, 60°, 75°, 90° Para Baixo: 0°,7°
Para a Direita: 0°,60°,75°,90c Para a Esquerda: 0°,60°,75°,90°,120°,150°,180° (fig.7)
Ⱦɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɚ ɧɚ 7q ɜɧɢɡ. ȼɫɩɵɲɤɚ ɛɭɞɟɬ
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ 0,7 ɦ ɞɨ 2 ɦ.
ŠȾɢɫɩɥɟɣ ɭɝɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɩɵɲɤɢ ɛɭɞɟɬ ɦɢɝɚɬɶ (2 ɪɚɡɚ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ), ɤɨɝɞɚ ȼɵ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɟ ɝɨɥɨɜɤɭ ɜɫɩɵɲɤɢ ɧɚ ɭɝɨɥ 7q ɜɧɢɡ.
ɈɌɊȺɀȺɘɓȺə ɉȺɇȿɅɖ
ȼɫɩɵɲɤɚ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɩɚɧɟɥɶɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
ɛɥɢɤ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢ ɫɴɺɦɤɟ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɫ «ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɣ» ɜɫɩɵɲɤɨɣ. ȼɵɞɜɢɧɶɬɟ ɢɡ
ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɭɸ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɩɚɧɟɥɢ (ɪɢɫ.8-1) ɢ ɫɞɜɢɧɶɬɟ ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɭɸ
ɩɚɧɟɥɶ ɨɛɪɚɬɧɨ (ɪɢɫ.8-2). (Ȼɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɩɪɢ ɜɵɞɜɢɝɚɧɢɢ ɩɚɧɟɥɟɣ.)
ŠȾɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɢɤɚ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɝɨɥɨɜɭ ɜɫɩɵɲɤɢ ɜɜɟɪɯ ɧɚ
90° ɢ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɫ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɣ (ɪɢɫ.9).
DANSK
TYPE
LEDETAL
Kompakt seriekontrolleret TTL flash med auto-zoom.
61 (ISO 100/m ved 105mm zoom-indstilling)
type AA alkaline batterier eller
STRØMFORSYNING Fire
Fire type AA Ni-Cd batterier eller, :Fire type AA Ni-MH batterier
GENOPLADNINGSTID Ca. 7 sekunder med Alkaline batterier
Ca. 5 sekunder med Ni-Cd eller Ni-MH batterier
Ca. 120 flashglimt med Alkaline batterier
ANTAL FLASHGLIMT Ca. 160 flashglimt med Ni-Cd eller Ni-MH batterier
FLASHGLIMTETS
Ca. 1/700 sek. ved fuld styrke.
VARIGHED
synsvinkelen for 24mm ~ 105mm automatisk zoom
UDLYSNINGSVINKEL Dækker
Dækker synsvinkelen for 17mm med indbygget vidvinkelforsats
AUTOMATISK SLUK
Mulig
VÆGT
320 g
MÅL
77X139X117mm
๵ʳ ʳ ௑ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ խʳ ֮ʳ
ᣊʳ ʳ ী
ೂᗉਐᑇ
ሽʳ ʳ ᄭ
‫ڃ‬ሽழၴ
ೂ٠‫ڻ‬ᑇ
ೂ٠ழၴ
ೂ٠ᗉ៿።ߡ৫
۞೯ᣂຨሽᄭ
ૹ
ၦ
֡
՚
G
୚Ե‫ڤ‬റ‫ ش‬TTL ۞೯᧢ྡྷሽ՗ೂ٠ᗉ
61ΰISO 100/M, ๻ᆜ‫ ڇ‬105mmΖ
α
؄࣭ AA ীᨕࢤࢨΔ؄࣭ AA ী Ni-Cd ࢨ؄࣭ AA ী Ni-MH
Օપ 7 ઞΰᨕࢤሽαࢨՕપ 5 ઞΰNi-Cd ֗ʳ Ni-MHα
પ 120ΰᨕࢤሽαપ 160ΰNi-Cd ֗ʳ Ni-MHα
પ 1/700 ઞΰ٤٠ᙁ‫נ‬α
24mm – 105mm ۞೯್ሒ൳ࠫ
ΰփᆜᐖߡឩཋׂ‫៿חױ‬።ߡ৫ሒ۟ 17mmα
‫אױ‬
320g
77mmΰខαX139mmΰ೏αX117mmΰ९α
㥐䖼G ㇠㛅
䚐G ạG 㛨G
䇴 㢹
ᴴ㢨☐ ≌ⶸ
㤸㠄 ḩἽ
㣠㻝㤸 㐐ᴸ
ⵐṅ 䟀㍌
䙀⣌㐐 㫴㋁㐐ᴸ
䙀⣌㐐 㦤⓸
AUTO POWER OFF
ⱨ ᷀
䆠 ὤ
Clip-on 䇴㢹 㐐⫠㛰 㥐㛨 ⵝ㐑㢌 TTL 㝘䋔 㩀 䙀⣌㐐
61(ISO 100/m, 105mm 䜘☐ 䔠㫴㊌)
4 ᵐ㢌 AA 䇴㢹 㚀㾨⢰㢬 ⵤ䉤⫠ ❄⏈ 4 ᵐ㢌 AA 䇴㢹 ⏼䀼
㾨☐⳨(Ni-Cd)ⵤ䉤⫠ ❄⏈ ⏼䀼 ㍌㋀(Ni-MH) ⵤ䉤⫠ ⏼䀼 ⮈䇼
䚌㢨⽀⫠☐(Nickel-Metal Hydride)
㚱 7 㸼. (㚀㾨⢰㢬 ⵤ䉤⫠),
㚱 5 㸼. (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
㚱 120 䟀 (㚀㾨⢰㢬 ⵤ䉤⫠),
㚱 160 䟀 (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
㚱 1 / 700 㸼. (䖴 䑀㠀 ⵐṅ㐐)
24mm-105mm (㝴㢨☐ 䑄≠ ㇠㟝㐐 17mm)
ᴴ⏙
320g
77mm(W) x 139mm(H) x 117mm(L)
ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
Ɍɂɉ
ȼȿȾɍɓȿȿ ɑɂɋɅɈ
ɂɋɌɈɑɇɂɄ
ɉɂɌȺɇɂə
ȼɊȿɆə
ȼɈɋɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂə
ɑɂɋɅɈ ȼɋɉɕɒȿɄ
ȾɅɂɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ȼɋɉɕɒɄɂ
ɍȽɈɅ ɈɏȼȺɌȺ
ȼɋɉɕɒɄɂ
ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿ
ȼɕɄɅɘɑȿɇɂȿ ɉɂɌȺɇɂə
ȼȿɋ
ȽȺȻȺɊɂɌɕ
ɊɍCCɄɂɃ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɭɦɦɢɪɭɟɦɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ ɫ TTL
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ
61 (ISO 100/ɦ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɝɨɥɨɜɤɢ 105 ɦɦ)
ɑɟɬɵɪɟ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ ȺȺ ɢɥɢ ɱɟɬɵɪɟ Ni-Cd
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɬɢɩɚ ȺȺ ɢɥɢ ɱɟɬɵɪɟ Ni-ɦɟɬɚɥɥ-ɝɢɞɪɢɞɧɵɯ (Ɇɇ)
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɬɢɩɚ ȺȺ
Ɉɤɨɥɨ 7,0 ɫɟɤ (ɳɟɥɨɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ),
Ɉɤɨɥɨ 5,0 ɫɟɤ (Ni-Cd, Ni-ɦɟɬɚɥɥ-ɝɢɞɪɢɞɧɵɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ)
Ɉɤɨɥɨ 120 ɜɫɩɵɲɟɤ (ɳɟɥɨɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ),
ɨɤɨɥɨ 160 ɜɫɩɵɲɟɤ (Ni-Cd, Ni-ɦɟɬɚɥɥ-ɝɢɞɪɢɞɧɵɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ)
Ɉɤɨɥɨ 1/700 ɫɟɤ (ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɫɩɵɲɤɢ)
24–105ɦɦ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɨɬɨɪɨɦ
(17ɦɦ ɞɥɹ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɲɢɪɨɤɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ)
ȿɫɬɶ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
320 ɝ
77 ɦɦ (ɒ) ɯ 139 ɦɦ (ȼ) ɯ 117 ɦɦ (Ⱦ)
ESPECIFICAÇÕES
PORTUGUÊS
TIPO
NÚMERO GUIA
Flash eléctrico com zoom automático com medição TTL.
61 (ISO 100/m, para uma posição de cabeça a 105mm)
Quatro pilhas do tipo alcalinas AA ou quatro pilhas do tipo Ni-Cd
FONTE DE ENERGIA
AA ou quatro pilhas do tipo Níquel-Metal-Hidreto Ni-MH AA
cerca de 7 seg. (alcalinas)
TEMPO DE RECARGA cerca de 5 seg. (Ni-Cd, Ni-MH Níquel-Metal Hidreto)
cerca de 120 flashes (pilhas alcalinas)
NÚMERO DE FLASHES cerca de 160 flashes (Ni-Cd, Ni-MH Níquel-Metal Hidreto)
DURAÇÃO DO FLASH cerca de 1/700 seg.(disparo com potência total)
ÂNGULO DE
24mm㨪105mm com controlo motorizado
ILUMINAÇÃO DO FLASH (17mm com Painel Largo Incorporado)
DESLIGAMENTO
Disponível
AUTOMÁTICO
Peso
320 g
DIMENSÕES
77mm(Largura) x 139mm(Altura) x 117mm(Comprimento).
Smaltimento privato di apparecchiature elettriche ed elettroniche
ITALIANO
Norme europee per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei Paesi con
raccolta differenziata.
Il simbolo informa che il prodotto non può essere considerato un normale rifiuto domestico. Deve
essere smaltito negli speciali contenitori previsti per apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Assicuratevi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare negative
conseguenze, per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero verificarsi a causa di un suo
inappropriato smaltimento. Se possibile togliete eventuali batterie elettriche o accumulatori e
smaltiteli separatamente, secondo le disposizioni locali. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto
informatevi presso la vostra locale azienda di smaltimento rifiuti o presso il negozio dove l’avete
comperato.
Hantering av elektriskt och elektroniskt hushållsavfall
SVENSKA
Hantering av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, gällande EU och övriga europeiska
länder med separata uppsamlingssystem.
Denna symbol betyder att denna produkt ej skall hanteras som vanligt hushållsavfall. Istället skall
den lämna till närmaste återvinningsstation. Genom att lämna in denna produkt på korrekt sätt,
hjälper du till att förhindra skador på människa och miljö, som annars kunnat uppstå vid normal
sophantering. Om din utrustning har lätt urtagbara batterier eller accumulatorer, var vänlig lämna in
dem enligt lokala föreskrifter. Återvinning hjälper till att spara våra naturtillgångar. För mer
detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänd Dig till ortens miljökontor eller till din
handlare.
Bortskaffelse af elektrisk / elektronisk udstyr i private husholdninger
DANSK
Bortskaffelse af kasseret elektrisk & elektronisk udstyr (Gældende for lande indenfor EU og andre
europæiske lande med separat indsamlingsordning).
Dette symbol betyder, at udstyret ikke bør behandles som almindeligt husholdningsaffald. I stedet
skal det afleveres på et godkendt indsamlingssted for behandling og genanvendelse af elektronisk
udstyr. Ved at bortskaffe dette produkt på korrekt måde, sikrer du at affaldet behandles korrekt og
genbruges i størst muligt omfang. Herved forhindres en evt. negativ miljømæssig og
sundhedsmæssig effekt der kunne opstå ved forkert behandling af affaldet. Hvis udstyret
indeholder batterier eller akkumulatorer der nemt kan tages ud, bør disse behandles separat i
henhold til de lokale regler. Genbrug af materialer hjælper med at bevare de naturlige ressourcer.
Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, kan du kontakte de
lokale myndigheder, den lokale renovationsvirksomhed eller den forretning hvor du har købt
produktet.
Eliminação doméstica dos equipamentos eléctricos e electrónicos
PORTUGUÊS
Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros
países da Europa com sistemas de recolha de lixo separados)
O símbolo acima indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
deve ser separado para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Se adquirir novos
produtos, esta câmara deve ser entregue ao distribuidor ou a um sistema especializado de recolha
de lixo. Assegurando a correcta eliminação destes equipamentos, ajudará a prevenir
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana causadas por uma inapropriada
manipulação dos componentes deste produto. Se a eliminação for feita de forma ilegal, poderá dar
lugar a eventuais penalizações. Para informação mais detalhada acerca da reciclagem deste
produto, contacte os serviços camarários ou a loja onde adquiriu o mesmo.
ITALIANO
Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea (CE).
SVENSKA
CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma kvalitetsnorm.
DANSK
CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
PORTUGUÊS
A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas pela Comunidade
Europeia.
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Roedermark, Germany
Verkauf:01805-90 90 85-0 Service:01805-90 90 85-85
‫ڶ੅ڶ‬୭ढ凝ࢨցై
FLASH INDIRECTO
ŠA côr da imagem será afectada pela côr da superfície aonde reflectir a luz do flash. Escolha
uma superfície branca quando usar o flash de forma indirecta.
EXPOSIÇÕES A CURTA DISTÂNCIA
O flash pode ser inclinado para baixo 7° para este tipo de fotografias. O flash só será
eficaz para temas a distâncias entre 0,5 e 2 m.
ŠQuando a cabeça do flash estiver inclinada 7°, o ângulo de cobertura do flash começará a
piscar (2 vezes/segundo).
Fax(Service):01805-90 90 85-35
‫ش⃰׽‬Պխ㧺! 䣈঴֫㡸 : քẊ‫ٲ‬呐ढ凝ऱ‫ټ‬㲯‫ڇژ֗א‬ᩓ‫ܡ‬
ŠO indicador de ângulo de cobertura do flash pisca com intermitência de 1 seg, nos valores 24 e
ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɇɈɋɌɖ ȼɋɉɕɒɄɂ
ɗɄɋɉɈɁɂɐɂɂ ȾɅə ɄɊɍɉɇɈȽɈ ɉɅȺɇȺ
SPECIFIKATIONER
Este flash está equipado com um painel de grande angular, que pode proporcionar um
ângulo de cobertura para uma objectiva de 17mm. Puxe o painel grande angular para fora
e o painel difusor para baixo para cobrir a cabeça do flash (fig.6-1). (Deslize os painéis
suavemente) Em seguida coloque o painel difusor novamente no seu lugar (fig.6-2). O
ângulo de cobertura do flash será então definido automaticamente para uma focal de 17mm.
105mm, quando estiver colocado o difusor grande angular.
ŠSe o difusor embutido sair acidentalmente, o mecanismo de ajuste do ângulo de cobertura não
funcionará. Neste caso contacte de imediato a loja os serviços de assistência técnica.
ȼȼȿɊɏ: 0q, 60q, 75q, 90q
ȼɇɂɁ: 0q, 7q
ɇȺɉɊȺȼɈ: 0q, 60q, 75q, 90q
ɇȺɅȿȼɈ: 0q, 60q, 75q, 90q, 120q, 150q, 180q (ɪɢɫ.7)
Šɉɪɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɫɜɟɬɚ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɞɪ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɨɱɧɵɦ ɩɨ ɰɜɟɬɭ. Ⱦɥɹ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɣɬɟ ɛɟɥɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
Flash con slitta a contatto caldo, auto zoom, TTL
61 ( ISO 100, posizione parabola su focale 105mm)
Quattro batterie alcaline AA, oppure quattro batterie AA Ni-Cd,
ALIMENTAZIONE
oppure quattro batterie Nickel-Metal Hydride
circa 7.0 secondi ( batterie alcaline),
TEMPO DI CARICA
circa 5.0 secondi con batterie Ni-Cd e Nickel-Metal Hydride)
circa 120 ( con batterie alcaline),
NUMERO LAMPI
circa 160 ( con batterie Ni-Cd e Nickel-Metal Hydride)
DURATA DEL LAMPO
circa 1/700 ( a piena potenza)
24-105mm, con spostamento motorizzato della parabola;
COPERTURA FOCALI
17mm con diffusore incorporato
SPEGNIMENTO AUTOMATICO Sì
PESO
320 gr
DIMENSIONI
77x139x117mm
TTL BL
C/ Ponderação Central,
Flash de
A Medição Pontual não pode
Preenchimento Pontual
C/ Ponderação Central, ser usada com F-601M
Flash de
Preenchimento Pontual
Com modo e exposição“M”,
será: C/ Ponderação Central,
TTL BL
Flash de Preenchimento Pontual
C/ Ponderação Central,
Flash de
Preenchimento Pontual
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɭɝɥɚ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ.
Šȿɫɥɢ ɲɢɪɨɤɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɵɩɚɥɚ, ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɝɥɚ ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɩɵɲɤɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɝɞɟ ɛɵɥɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɢɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ.
Ʉɨɝɞɚ ȼɵ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɟɬɟ ɫ ɜɫɩɵɲɤɨɣ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɢɥɶɧɚɹ ɬɟɧɶ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɟ ɝɨɥɨɜɤɭ ɜɫɩɵɲɤɢ ɜɜɟɪɯ ɢɥɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ , ɱɬɨɛɵ
ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɫɜɟɬ ɨɬ ɩɨɬɨɥɤɚ, ɫɬɟɧ ɢ ɬ.ɩ., ɨɛɴɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɨɫɜɟɳɚɬɶɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. ɇɚɠɦɢɬɟ
ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɭɸ ɤɧɨɩɤɭ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɬɟ ɝɨɥɨɜɤɭ ɜɫɩɵɲɤɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ITALIANO
MODELLO
NUMERO GUIDA
䩥ࣹ
ຝٙ‫ټ‬㲯
卋
(Pb)
‫ޤ‬
(Hg)
叏
(Cd)
ք᪔卲
(Cr6+)
؆㨆 (८㺉ຝٙ)
؆㨆 (䰵౟ຝٙ)
ഗࣨຝٙ
٠䝤ຝٙ
᫕ඳຝٙ
g
Ũ
g
Ũ
g
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
ŠPara criar um efeito de iluminação eficaz, incline a cabeça do flash para cima até 90 graus e tire
fotografias a uma distância mais próxima (fig.9).
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
‫ش⃰׽‬Պխ㧺
Ũ:।‫ق‬具‫ڶ੅ڶ‬୭ढ凝‫ڇ‬具ຝٙࢬ‫ڶ‬ढ݁凝‫ޗ‬றխऱܶၦ݁‫ ڇ‬SJ/T11363-2006
䰬଱億ࡳऱૻၦ૞‫אޣ‬ՀΖ
g:।‫ق‬具‫ڶ੅ڶ‬୭ढ凝ࠩ‫ڇ‬具ຝٙऱਬԫ݁凝‫ޗ‬றխऱܶၦ၌‫ נ‬SJ/T11363-2006
䰬଱億ࡳऱૻၦ૞‫ޣ‬Ζ
10 ࢨ 5 䨞‫ܶݮ‬㠼: ‫ڼ‬䰬兘ਢ⃰‫ش‬Պ‫ڇ‬խ㧺ቼ㡕历ഇऱ䶣՗允ஒ䣈঴ऱ㩾অࠌ‫ش‬ཚૻΖ
‫ڼ‬䣈঴ࠌ‫׽ृش‬૞ᙅ‫ڜښ‬٤ࡉࠌ‫ش‬Ղऱࣹრࠃ咊Δ㡘‫س‬䣈հֲದऱԼ‫ࢨڣ‬ն‫ڣ‬ཚ吗
լ㢸㢑㩾ቼ‫ۆ‬਩ΔՈլ㢸㢑Գߪࡉ凗䣈ທ‫ૹګ‬Օᐙ㫠Ζ
PAINEL DIFUSOR
Este flash está equipado com um painel difusor, que pode criar um reflexo nos olhos da
pessoa que esta a fotografar quando o modo de inclinação do flash estiver activado. Puxe
para fora o painel grande angular e o painel difusor (fig.8-1), e de seguida volte a colocar o
painel grande angular no lugar (fig.8-2). (Deslize os painéis suavemente).
‫ڍ‬ᖾ侶૖ ‫ڍ‬ᄽԲ૖ㅘ
(PBDE)
(PBB)
SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kuriki, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
Download PDF