Melissa | 658005 | User guide | Melissa 658005 User guide

658-005
Bordopvaskemaskine........................................................................................ 2
SE Bänkdiskmaskin. ........................................................................................5
NO Benkoppvaskmaskin.................................................................................8
FI
Pöytäastianpesukone. ............................................................................11
UK Countertop dishwasher..........................................................................14
DE Tisch-Geschirrspüler...............................................................................17
PL Zmywarka stołowa...................................................................................20
DK
www.adexi.eu
DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Apparatet må kun bruges til det, det oprindeligt er konstrueret til, dvs. til opvask
af tallerkener, glas, bestik og lignende fra almindelige husholdninger.
• Undgå at vaske køkkenudstyr, der ikke er varmebestandigt, i apparatet. Undgå
ligeledes sarte genstande såsom krystalglas samt genstande af kobber, tin og
aluminium, da disse kan tage skade af vask i apparatet.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke
anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
• Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af det, altid
holdes under opsyn. Børn må ikke selv anvende apparatet uden opsyn af en
voksen.
• Opvaskemiddel skal altid opbevares utilgængeligt for børn, da det er meget
giftigt.
• Pas på, at opvaskemiddel ikke kommer i kontakt med hud eller øjne.
• Brug aldrig nogen form for opløsningsmiddel eller fortynder i apparatet, da det
kan medføre eksplosion eller brand.
• Sprøjt ikke vand på apparatets yderside, og nedsænk det ikke i vand, da det kan
medføre kortslutninger i det elektriske system.
• Stik aldrig genstande eller fingre ind i apparatets vandindtag, afløbsstuds eller
andre åbninger.
• Lad ikke personer eller tunge genstande hvile på lågen, når den er åben. Det kan
medføre deformering og ødelæggelse af låge og hængsler.
• Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller stikket
skal repareres, skal apparatet indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der
foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Vandindtag
Afløbsstuds
Afløbsslange (afmonteret)
Slangeklemme
Netledning
Højdejusterbare ben
I. Visning af valgt opvaskeprogram
II. Visning af tid
III. Tænd/sluk-indikator
IV. Salt-indikator
V. Pause/start-knap
VI. Programvalgsknap
VII.Visning af programforløb
KLARGØRING AF APPARATET
Hver enkelt apparat er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du
efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Kontrollér, om det har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om
lågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden.
• Hvis det ser ud til, at apparatet er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik,
hvor du har købt apparatet, og vente med at tage det i brug, til det er blevet
efterset af autoriserede fagfolk.
• Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle
transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
Placering af apparatet
• Anbring ikke apparatet eller ledningen i nærheden af varme områder som f.eks.
gasblus og elektriske kogeplader.
• Afmonter ikke apparatets fødder.
• Apparatet er ikke beregnet til indbygning, og du skal kontrollere, at
ventilationsåbningerne foran i lågen og bag på kabinettet ikke tildækkes. Hvis de
tildækkes, mens apparatet er i brug, er der risiko for, at det overophedes.
Placering af apparatet
Tilslutning af apparatet
• Apparatet skal stå på en solid, vandret flade, som kan bære dets vægt.
• Apparatet skal stå i vater – indstil de fire højdejusterbare ben (f) om nødvendigt.
• Apparatet er ikke beregnet til indbygning. Der skal være et frirum på mindst 10
cm fra apparatets bagside, 5 cm fra siderne og mindst 48 cm fra underlaget til
eventuelle hylder eller overskabe for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Apparatet må kun sluttes til 230 V vekselstrøm, 50Hz. Garantien bortfalder ved
tilslutning til en forkert spænding.
o Apparatet bør kun sluttes til stikkontakter med fungerende jord, der passer til
stikket på netledningen.
o Placer apparatet, så netledningen let kan nå stikkontakten, uden at ledningen
kommer i vejen eller kommer til at udgøre en fare på nogen måde.
o Apparatet er forsynet med en sikkerhedsfunktion, der automatisk afbryder
apparatet i tilfælde af uregelmæssigheder i strømforsyningen.
Tilslutning af apparatet
• Apparatet skal sluttes til 230 V vekselspænding, 50 Hz.
• Brug altid nye slanger ved installation af apparatet. Gamle slanger bør ikke
genbruges ved nyinstallation.
• Skru slangen til vandtilførsel fast på vandindtaget (a).
o Vandindtaget på apparatet ender i et ¾" hun-stik – sørg derfor for, at den
anvendte slange passer til dette.
o Pas på ikke at stramme samlingen så hårdt, at der opstår skader på
gevindet.
o Der bør være en stophane i umiddelbar tilknytning til slangen, så det er let at
afbryde vandtilførslen til apparatet.
o Tilslutning skal ske forskriftsmæssigt til vandhane med kontraventil, men det anbefales at slutte apparatet til en fast vandtilførsel Du skal selv sørge for at
anskaffe de nødvendige mellemstykker eller adapterer, der er nødvendige for
at tilslutte apparatet på en sikker og forsvarlig måde.
o Apparatet kan sluttes til enten kold- eller varmvandsforsyningen.
Bemærk, at det varme vand ikke må være over 55 °C.
Varmvandsforsyning kan spare strøm og reducere den tid, en opvask tager.
o Vandtrykket skal ligge mellem 0,03 MPa og 1,0 MPa for at sikre et godt
resultat.
o Apparatet er udstyret med en vandstandssikring, der sørger for, at apparatet
automatisk stopper, hvis vandtrykket forsvinder.
• Monter afløbsslangen (c) på afløbsstudsen (b) med slangeklemmen (d). Stram
slangeklemmen, til slangen sidder forsvarligt fast.
o BEMÆRK! VÆR FORSIGTIG, NÅR DU SPÆNDER SLANGEKLEMMEN, DA
DEN HAR SKARPE KANTER.
o Afløbsslangen skal føres opad i en bue som et omvendt U over det
medfølgende U-stykke i plast (ikke illustreret), inden den føres ned i afløbet.
Dette forhindrer, at afløbsvand løber tilbage i apparatet. For bedre
beskyttelse kan der anvendes en tilbageløbsventil (medfølger ikke).
o Afløbsslangen bør føres ned i et afløbsrør, der ikke må være højere end maks.
40 cm over apparatets bund. Diameteren på afløbsrøret bør være mindst 30
mm for at sikre, at der kan slippe luft udenom afløbsslangen.
• Tænd for vandtilførslen.
Brug af apparatet
• Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet
ikke fungerer korrekt, eller hvis det f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag
el. lign.
• Hvis lågen står åben, kan du risikere at blive udsat for varm damp, eller der kan
ske vandskade.
o Luk ikke lågen op, når displayet viser "High temperature" (høj temperatur), da
den meget varme damp i apparatet kan medføre forbrændinger.
o Hold børn på afstand af apparatet, når lågen åbnes.
o Brug ikke apparatet, hvis lågens sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og
apparatet dermed kan startes, selvom lågen ikke er lukket.
• Undgå at berøre varmelegemet i bunden af apparatet (under filteret) umiddelbart
efter brug, da det kan blive meget varmt.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Opvaskindsats
2. Saltbeholder
3. Knap til lågeåbning
4. Display
5. Betjeningsknapper
6. Tænd/sluk-knap
7. Måleske
8. Bestikkurv
9. Målebæger
10.Fordybning til opvaskemiddel
11.Afspændingsbeholder
2
BEMÆRK! SÅ SNART DER TÆNDES FOR VANDTILFØRSLEN, ER DER TRYK PÅ
VANDET I SLANGEN OG I APPARATET, OGSÅ SELV OM DER EFTERFØLGENDE
LUKKES FOR VANDTILFØRSLEN IGEN!
Indstilling af opvaskeprogram
• Når apparatet er tændt (tænd/sluk-indikatoren (III) lyser), kan du trykke
på programvalgsknappen (VI) for at skifte mellem apparatets tre
opvaskeprogrammer:
Montering af filter, indsats og bestikkurv
• Monter stålfilteret (ikke illustreret) i bunden af apparatet.
o Filteret skal monteres med håndtaget udad.
o Sørg for, at filteret er monteret korrekt, og at opvaskearmen har frit løb og
kan dreje hele vejen rundt.
• Opvaskindsatsen (1) er forsynet med hjul, så den let kan trækkes ud af og
skubbes ind i maskinen.
• Sæt bestikkurven (8) på plads i indsatsen. Bestikkurven kan efter behov fjernes
fra opvaskindsatsen, hvis der ikke er behov for den, f.eks. ved vask af fade,
skåle og andre store ting.
NOR ”Normal”
Vandtemperatur: 70 ºC
Vandtemperatur: 55 ºC
RAP ”Rapid” (hurtig)
Opvasketid: 75 minutter
Opvasketid: 67 minutter
Opvasketid: 35 minutter
Vandforbrug: 14 liter
Vandforbrug: 12 liter
Vandforbrug: 6 liter
• Du kan skifte mellem de tre programmer ved at trykke på programvalgsknappen,
indtil det ønskede program er markeret i displayet.
• NB: Alle opvaskeprogrammer starter med, at apparatet tømmes for vand. Det er
derfor helt normalt, at der pumpes en smule vand ud af apparatet, så snart du
starter et opvaskeprogram.
Påfyldning af salt og afspændingsmiddel
Vands hårdhed varierer fra egn til egn og fra vandværk til vandværk. Hårdt vand
kan give hvide aflejringer på opvasken, og det kræver mere opvaskemiddel. Dette
apparat er derfor udstyret med et blødgøringsanlæg, der blødgør vandet i apparatet
ved hjælp af salt, hvilket er med til at sikre et godt vaskeresultat. Blødt vand kræver
mindre opvaskemiddel, så saltet er derfor også med til at mindske forbruget af
opvaskemiddel og dermed skåne miljøet.
Midlertidig afbrydelse af opvaskeprogram
• Opvaskeprogrammet kan til enhver tid afbrydes midlertidigt ved at trykke én
gang på pause/start-knappen.
• Når opvaskeprogrammet er afbrudt, kan du skifte til et andet opvaskeprogram
ved at trykke på programvalgsknappen.
• Opvaskeprogrammet genoptages ved at lukke lågen, hvis den har været åbnet,
og trykke på pause/start-knappen igen.
Sådan fylder du salt på:
o Skru dækslet af saltbeholderen.
o Fyld salt i beholderen ved hjælp af en ske.
o Skru dækslet på saltbeholderen.
o Gentag processen, når saltindikatoren (IV) lyser
Efter hver opvask
• Når apparatet ikke har været i brug i ca. 10 minutter, slukker displayet.
• Det er stadig strøm på apparatet, indtil strømmen afbrydes ved tryk på tænd/
sluk-knappen.
• Lad opvasken køle af i ca. 15 minutter, inden apparatet tømmes.
• Når apparatet er tømt, skal du undersøge filteret i bunden af apparatet for
urenheder og rense det om nødvendigt.
Bemærk! Der går ca. 5-8 min. efter påfyldning af salt, før salt-indikatoren slår fra.
NOTE1
Før første ibrugtagning skal du hælde vand i saltbeholderen. Derefter er
det ikke nødvendigt at hælde vand på igen.
NOTE2
STR ”Strong” (kraftig)
Vandtemperatur: 70 ºC
Gode råd om opvask
Fyld ca. 250 g salt på ad gangen. Det rækker til ca. 15 cyklusser.
• Opvasken tørrer hurtigere, hvis lågen åbnes på klem, så snart
opvaskeprogrammet er færdigt.
• Sørg for at skylle service af efter brug. Service med indtørret snavs er sværere at
få rent ved almindelig opvask.
• Opvaskemiddel mister sin vaskekraft med tiden. Hvis dit opvaskemiddel er
meget gammelt eller klumpet, bør det skiftes ud.
NOTE3
Umiddelbart efter påfyldning af salt SKAL maskinen sættes til at vaske.
Dette er for at undgå, at eventuelle rester af salt eller saltvand fra saltpåfyldningen
skal få maskinen til at ruste indvendigt.
Hæld derfor kun salt på umiddelbart før vask.
RENGØRING
NOTE4
Hvis maskinen ikke anvendes regelmæssigt (regelmæssigt er mere end
en vask pr. uge), skal maskinen vaske ved maks. temperatur, hvorefter den aftørres
indvendigt og efterlades med døren på klem.
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
• Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler
til rengøring af apparatets indvendige og udvendige overflader, da disse
rengøringsmidler kan ridse fladerne.
• Brug i stedet en klud vredet hårdt op i varmt vand. Tilsæt eventuelt lidt
opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget beskidt.
• Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
• Filteret og apparatets indvendige bund skal rengøres jævnligt, så vandet kan
passere uhindret.
• Apparatet bør med jævne mellemrum afkalkes:
o Hæld ca. 1 kop vineddike ind i bunden af apparatet.
o Lad apparatet gennemføre en tom opvask, altså uden snavset service i
indsats eller bestikkurv.
Afspændingsmiddel mindsker overfladespændingen i vandet, hvilket giver en
hurtigere og bedre tørring. Afspændingsmiddel giver desuden en renere opvask og
klarere, mere skinnende glas.
Sådan påfylder du afspændingsmiddel:
• Skru dækslet af afspændingsbeholderen (11) på lågens inderside, og
fyld afspændingsmiddel i beholderen, til det når op til underkanten af
afspændingsbeholderens påfyldningsstuds.
• Skru dækslet på igen.
• Gentag med jævne mellemrum, efter producentens anvisninger.
BETJENING AF APPARATET
Grundlæggende betjening
• Tryk på knappen til lågeåbning (3), og åbn lågen.
• Sørg for, at filteret i bunden af apparatet er monteret korrekt, og at det ikke er
tilstoppet.
• Anbring opvasken i opvaskindsatsen og bestikkurven.
o Glas skal altid stilles omvendt, så vandet kan løbe af.
o Glas bør ikke stilles over pindene, der er beregnede til tallerkener. Der er de
ikke ordentligt støttet, og de kan vælte og tage skade.
o Læg altid skarpe knive med bladet nedad i bestikkurven, så du ikke skærer
dig på dem.
o Meget beskidt service bør skylles af, inden det stilles i apparatet. Sørg for, at
alle større madrester fjernes, så de ikke tilstopper filteret i bunden af
apparatet.
• Sørg for, at opvaskearmen har frit løb, og at den kan dreje hele vejen rundt.
• Placer opvaskemiddel i fordybningen i lågen (10). Alternativt kan det placeres
i bestikkurven eller i bunden af maskinen. Anvend evt. måleske (7) eller
målebæger (9).
o Som udgangspunkt skal der bruges 12 g opvaskemiddel pr. opvask, men
du bør følge de lokale vejledninger for dit område. Spørg evt. hos dit lokale
vandværk, og læs opvaskemiddelproducentens anvisninger på pakken.
• Luk lågen. Sørg for at den er forsvarligt lukket, inden du fortsætter.
• Sørg for, at der er åben for vandtilførslen.
• Tryk på tænd/sluk-knappen (6) for at tænde apparatet.
o Når apparatet tændes, lyder der et bip.
o Displayet (4) lyser op i et par sekunder, så du kan kontrollere, at alle
indikatorer fungerer, som de skal.
• Når displayet skifter til normal visning, kan du se på salt-indikatoren, om der skal
påfyldes salt.
• Vælg opvaskeprogram som beskrevet nedenfor.
• Tryk på pause/start-knappen (V), for at starte apparatet.
• Du kan løbende følge med i, hvor langt apparatet er nået i det aktuelle
opvaskeprogram, ved at se på displayets visning af tid (II) og visning af
programforløb (VII).
• Når opvasken er færdig, standser apparatet automatisk. Der lyder et bip, når
opvaskeprogrammet afsluttes.
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR
Hvis apparatet ikke vil starte:
• Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet,
skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og derefter sætte stikket i igen.
• Undersøg, om der er sprunget en sikring/om sikringsrelæet er slået fra. Hvis det
ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om stikkontakten fungerer, ved at slutte et
andet apparat til den.
• Kontrollér, om apparatet står i vater. Indstil de fire højdejusterbare ben om
nødvendigt.
• Kontrollér, om lågen er lukket helt. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske
sikkerhedssystem via låsetapperne (1) for, at apparatet ikke kan startes.
• Kontrollér, om apparatet er programmeret korrekt.
• Kontrollér, om vandtilførslen fungerer korrekt.
o Slangen til vandtilførsel må ikke være i klemme eller have skarpe knæk, så
vandtilførslen forhindres.
o Hvis vandstanden i apparatet er uden for det normale, afgiver apparatet en
alarmlyd i ca. 30 sekunder, mens displayet viser en af følgende fejlkoder:
Fejlkode i display:
3
Beskrivelse af problem:
Mulig løsning:
E1
Vandet er unormalt
længe om at løbe ind.
Kontrollér vandtilførslen.
E2
Vandet er unormalt
længe om at løbe ud.
Sørg for, at afløbsslangen er
monteret korrekt, og at afløbet
ikke sidder for højt.
E3
Vandet er unormalt
længe om at varme op.
Kontrollér, om der er fejl
på varmeelementet eller
varmesensoren.
E4 og E5
Unormal vandstand.
Der er for meget vand i apparatet.
Kontrollér vandtilførslen og
vandtrykket.
Hvis opvasken ikke er ren:
• Kontrollér, at opvaskearmen kan bevæge sig frit og dreje hele vejen rundt.
• Sørg for, at opvasken arrangeres i indsatsen, så vandet fra opvaskearmen kan
nå overalt på servicet.
• Skyl altid meget beskidt snavset service af, inden det stilles i apparatet.
• Pas på ikke at fylde for meget service i apparatet – apparatet er beregnet til 4
standardkuverter.
• Brug evt. mere opvaskemiddel eller prøv en anden type. Følg dog altid
opvaskemiddelproducentens vejledninger.
• Sørg for, at filteret i bunden af apparatet er rent og monteret korrekt.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til en reparatør.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.
I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt
forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt
anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder
vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i
denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice",
hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at
kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
4
SE
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa
igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var
speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Allmänt
• Får endast användas för sitt ursprungliga syfte, dvs. diska tallrikar, glas, bestick
och liknande allmänna köksföremål.
• Använd inte diskmaskinen för att diska köksutrustning som inte är värmetåliga.
Undvik även att diska ömtåliga föremål som t.ex. kristallglas och föremål
tillverkade av koppar, tenn och aluminium i diskmaskinen, eftersom dessa kan ta
skada.
• Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
• Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under
uppsikt. Barn får inte använda apparaten utan tillsyn från en vuxen.
• Diskmedel måste alltid förvaras utom räckhåll för barn, eftersom de är ytterst
giftiga.
• Se till att diskmedlet inte kommer i kontakt med ögon eller hud.
• Använd aldrig lösningsmedel eller thjnner i apparaten, eftersom dessa kan
orsaka explosion eller brand.
• Spreja inte vatten på apparatens utsida och sänk absolut inte ner apparaten i
vatten, eftersom detta kan orsaka kortslutning i det elektriska systemet.
• För aldrig in något i ventilationsöppningar och andra öppningar.
• Låt inga personer eller tunga föremål stödja sig på luckan när den är öppen.
Detta kan deformera lucka och gångjärn och försämra deras funktionsduglighet.
• Försök aldrig reparera apparaten själv. Om apparaten, sladden eller kontakten
behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad serviceverkstad. Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig. Kontakta
inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Vattenintag
Avrinningsmunstycke
Avrinningsslang (omonterad)
Slangklämma
Strömsladd
Höjdjusterbara fötter
I. Visar valt diskprogram
II. Visar tid
III. På/av-indikator
IV. Saltindikator
V. Paus/start-knapp
VI. Programväljarknapp
VII.Visar programcykel
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET
Placering av apparaten
Varje enskild apparat kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, efter
uppackning, kontrollera att apparaten inte skadats under transporten.
• Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), om
luckan går att stänga, samt om gångjärnen är i ordning.
• Om apparaten verkar skadad ska du kontakta inköpsstället. Använd inte
apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.
• Innan användning bör du se till att allt förpackningsmaterial tagits bort, både på
in- och utsidan.
• Placera inte apparaten eller sladden nära varma områden som gasplattor eller
elektriska spisplattor.
• Ta inte bort fötterna.
• Lämpar sig inte för inbyggd installation. Se till att ventilationshålen framtill på
luckan och baktill på höljet inte täcks över. Om de är täckta när apparaten
används finns det risk för överhettning.
Anslutning
• Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts
till ett uttag med felaktig spänning.
o Apparaten får endast anslutas till uttag med en fungerande jordkrets som
lämpar sig för huvudkontakten.
o Positionera apparaten så att sladden enkelt når fram till uttaget utan att vara i
vägen eller utgöra en säkerhetsrisk.
o Apparaten är utrustad med en säkerhetsfunktion som stänger av den
automatiskt vid eventuella spänningsvariationer.
Placering av apparaten
Använd
• Apparaten måste anslutas till ett 230 volts växelströmsuttag, 50 Hz.
• Använd alltid nya slangar när du installerar apparaten. Gamla slangar ska inte
återanvändas för nya installationer.
• Skruva fast slangen till vattenkällan vid vattenintaget (a).
o Vattenintaget på apparaten avslutas med en ¾" honkontakt – kontrollera att
du använder rätt slang.
o Dra inte åt anslutningen för hårt, eftersom det kan skada gängorna.
o Det ska finnas en stoppkran ansluten till slangen, så att du enkelt kan koppla
bort vattentillförseln till apparaten.
o Anslut apparaten enligt gällande lag till en kran utrustad med en backventil,
men det rekommenderas att apparaten ansluts till en permanent
vattentillförsel. Du måste säkerställa att rätt distansbrickor eller adaptrar
används för att ansluta apparaten på ett tryggt och säkert sätt.
o Apparaten kan anslutas till kall- eller varmvattentillförsel.
Varmvattnet får högst hålla temperaturen 55°C.
Varmvattentillförsel kan spara ström och diskningstid åt dig.
o Vattentrycket måste ligga mellan 0,03 MPa och 1,0 MPa för att säkerställa
goda resultat.
o Apparaten är utrustad med en vattennivåmätare, som säkerställer att
apparaten stoppar automatiskt om vattentrycket sjunker.
• Anslut avrinningsslangen (c) till avrinningsmunstycket (b) med hjälp av
slangklämman (d). Dra åt slangklämman tills slangen sitter säkert.
o OBS: VAR FÖRSIKTIG NÄR DU SPÄNNER SLANGKLÄMMAN, EFTERSOM
DEN HAR VASSA KANTER.
o Avrinningsslangen leds uppåt likt ett uppochnervänt U över den medföljande
U-böjen av plast (visas ej) innan den leds neråt in i avrinningen. Detta
förhindrar att avrinningsvatten strömmar tillbaka in i apparaten. För ökat
skydd kan man använda en återflödesventil (medföljer inte).
o Avrinningssladden ska ledas ner i ett avrinningsrör, som inte får sitta högre än
max. 40 cm ovanför apparatens bas. Avrinningsröret sla vara minst 30 mm
för att säkerställa att luft kan röra sig runt avrinningsslangen.
• Sätt på strömmen.
• Apparaten måste stå på en jämn yta som orkar bära dess vikt (17,3 kg).
• Apparaten måste stå rakt – justera vid behov de fyra höjdjusterbara fötterna (f).
• Endast för hemmabruk. Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 10 cm
bakom, 5 cm på sidorna av och 48 cm ovanför apparaten för att garantera
tillräcklig ventilation.
Anslutning
• Använd inte apparaten om sladden eller stickkontakten är skadade, om den inte
fungerar korrekt eller om den skadats av tung belastning, slag eller liknande.
• Om luckan är öppen riskerar du att utsättas för het ånga. Vattenskada kan också
uppstå.
o Öppna inte luckan när displayen visar "High temperature" (hög temperatur),
eftersom den mycket heta ångan inuti apparaten kan orsaka brännskador.
o Låt inte barn komma nära apparaten när luckan öppnas.
o Använd inte apparaten om systemet för säkerhetslåset inte fungerar,
eftersom det innebär att utrustningen kan sättas på även om luckan inte är
stängd.
• Rör inte vid värmeelementet nertill i apparaten (under filtret) omedelbart efter
användning, eftersom det kan vara mycket hett.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Diskställ
2. Saltbehållare
3. Dörrknapp
4. Display
5. Kontrollknappar
6. På/av-knapp
7. Måttskopa
8. Bestickkorg
9. Påfyllningslock
10.Fördjupning för diskmedel
11.Behållare för
avhärdningsmedel
OBS: SÅ SNART VATTENKÄLLAN SLAGITS PÅ FINNS DET TRYCKSATT VATTEN I
SLANGEN OCH APPARATEN, ÄVEN OM DU STÄNGER AV VATTENKÄLLAN IGEN
EFTERÅT!
5
Montera filter, ställ och bestickkorg
Ställa in diskprogram
• När apparaten är frånslagen (på/av-indikatorn (III) tänds) kan du trycka
på programväljarknappen (VI) för att växla mellan de tre tillgängliga
diskprogrammen:
• Montera stålfiltret (visas ej) i apparatens bas.
o Filtret ska monteras med handtaget utåt.
o Kontrollera att filtret är rätt monterat och att diskarmen kan röra sig fritt och
vrida sig i en komplett cirkel.
• Diskstället (1) är utrutad med hjul, så att det enkelt kan glida inåt och utåt.
• Placera bestickkorgen (8) i stället. Bestickkorgen kan tas bort från diskstället om
den inte ska användas, t.ex. om du ska diska fat, skålar och andra stora föremål.
STR “Stark”
NOR “Normal”
Vattentemperatur: 70 ºC
Vandtemperatur: 70 ºC
Disktid: 75 minuter
RAP “Snabb”
Disktid: 67 minuter
Vattentemperatur: 55 ºC
Disktid: 35 minuter
Fylla på salt och avhärdningsmedel
Vattenförbrukning: 14 liter Vattenförbrukning: 12 liter
Vattnets hårdhet varierar från plats till plats och från vattenverk till vattenverk. Hård
vatten kan lämna kvar vita avlagringar på disken och fordrar mer diskmedel. Därför
är apparaten utrustad med en mjukgörare, som gör vattnet i apparaten mjukare med
hjälp av salt, som bidrar till bra diskresultat. Mjukt vatten fordrar mindre diskmedel,
och därför hjälper saltet till att minska diskmedelsförbrukningen och skyddar också
miljön.
• Du kan växla mellan de tre programmen genom att trycka på
programväljarknappen tills önskat program visas i displayen.
• OBS! Alla diskprogram startar med att apparaten töms på vatten. Det är helt
normalt att en liten mängd vatten pumpas ur apparaten när ett diskprogram
startar.
Fylla på salt:
o Skruva av locket till saltbehållaren.
o Fyll på salt i saltbehållaren med en sked.
o Skruva på locket till saltbehållaren.
o Upprepa denna process när saltindikatorn (IV) tänds.
Tillfälligt avbrott av diskning
• Diskningen kan avbrytas tillfälligt när som helst genom att du trycker på
knappen "PAUSE/START" en gång.
• När diskprogrammet avbryts kan du växla till ett annat diskprogram genom att
trycka på programväljarknappen.
• Om du vill sätta igång diskningen igen stänger du luckan (om den har öppnats)
och trycker på knappen "PAUSE/START".
OBS! Efter påfyllning med salt tar det cirka 5-8 minuter innan saltindikatorlampan
slocknar.
Efter varje diskprogram
KOMMENTAR1
Vid första användningstillfället, tillsätt vatten i saltbehållaren före
användning. Därefter behöver du inte tillföra vatten vid framtida användning.
KOMMENTAR2
15 cykler.
Vattenförbrukning: 6 liter
• När apparaten inte har använts på cirka 10 minuter, slocknar displayen.
• Strömmen till apparaten förblir på tills den bryts genom att du trycker på på/
av-knappen.
• Låt därefter apparaten svalna i cirka 15 minuter innan du tömmer den.
• När apparaten väl är tom ska du kontrollera om filtret i apparatens bas är
smutsigt och rengöra det vid behov.
Fyll på cirka 250 g salt varje gång. Denna saltdos räcker för cirka
KOMMENTAR3
Omedelbart efter påfyllning med salt, MÅSTE diskmaskinen
sättas igång. Detta ska göras för att undvika att något salt eller saltvatten stannar
kvar i maskinen, så att det bildas rost.
Fyll alltså endast på med salt strax före diskning
Nyttiga tips
• Disken torkar snabbare om du ställer luckan på glänt så snart diskprogrammet
är slutfört.
• Var noga med att skölja disken efter användning. Disk med intorkade matrester
är svårare att få rena med det normala diskprogrammet.
• Diskmedel förlorar sin rengörande effekt med tiden. Om ditt diskmedel är
mycket gammalt eller klumpigt, bör du byta ut det.
KOMMENTAR4
Om maskinen inte används regelbundet (högst en diskning per
vecka), måste den diska med högsta temperatur och efteråt få torka inuti med
luckan halvöppen.
Avhärdningsmedel minskar vattnets ytspänning, vilket gör att disken torkar
snabbare och bättre. Avhärdningsmedel ger också renare disk och klarare, mer
glänsande glas.
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på följande:
Fylla på avhärdningsmedel:
• Skruva loss locket från behållaren för avhärdningsmedel (h) på insidan baktill
och fyll behållaren med avhärdningsmedel upp till nedre kanten av behållarens
påfyllningsmunstycke.
• Stäng locket.
• Upprepa detta med jämna mellanrum enligt tillverkarens instruktioner.
• Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan rengöring.
• Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka rengöringsmedel för att
rengöra in- eller utsidan av apparaten, då de kan repa ytorna.
• Använd en väl urvriden trasa och varmt vatten. Lite rengöringsmedel kan
användas om apparaten är mycket smutsig.
• Se till att inget vatten rinner ner i ventilationshålen.
• Den roterande ringen och apparatens golv måste göras rent regelbundet så att
glastallriken kan snurra fritt.
• Apparaten ska avkalkas med jämna mellanrum:
o Häll cirka 1 kopp vinäger i apparatens bas.
o Kör apparaten tom, dvs. utan tallrikar och bestick.
ANVÄNDA APPARATEN
Grundläggande användning
• Tryck på utlösningsknappen på luckan (3) och öppna luckan.
• Kontrollera att filtret är rätt monterat i basen av apparaten och att det inte är
igensatt.
• Placera föremålen som ska diskas i diskstället och bestickkorgen.
o Glas måste alltid ställas uppochner, så att vattnet kan rinna av utan problem.
o Glas ska inte hängas på pinnarna, som är avsedda för tallrikar. Pinnarna ger
inte tillräcklig stadga, vilket innebär att glasen kan falla ner och ta skada.
o Placera alltid vassa knivar med eggen vänd neråt i bestickkorgen för att
undvika att du skadar dig.
o Mycket smutsig disk ska sköljas av innan den sätts in i maskinen. Var
noga med att ta bort stora matrester för att undvika att de täpper igen filtret i
diskmaskinens bas.
• Kontrollera att diskarmen kan röra sig fritt och fullborda en hel cirkel.
• Placera diskmedlet i fördjupningen (10) i luckan. Alternativt kan du placera
diskmedlet i bestickkorgen eller på botten av apparaten. Använd måttskeden (7)
eller måttbägaren (9) efter behov.
o Som en riktlinje ska du använda 12 g diskmedel per diskcykel, men
kontrollera de lokala riktlinjerna för ditt område. Rådfråga även ditt lokala
vattenverk och läs diskmedeltillverkarens instruktioner på förpackningen.
• Stäng luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd innan du fortsätter.
• Kontrollera att vattenkällan är ansluten och påslagen.
• Tryck på på/av-knappen (6) för att sätta på apparaten.
o När apparaten är påslagen hör du en signal.
o Displayen (4) tänds några sekunder så att du kan kontrollera att alla
indikatorer fungerar som de ska.
• När displayen övergår till sitt normala läge anger saltindikatorn huruvida det är
dags att fylla på salt eller inte.
• Välj diskprogram enligt beskrivning nedan.
• Tryck på paus/start-knappen (V) för att starta apparaten.
• Du kan se hur lång tid det aktuella diskprogrammet har kvar genom att titta på
tidsdisplayen (II) och programcykeldisplayen (VII).
• När programmet är slutfört stoppar apparaten automatiskt. En signal ljuder när
diskprogrammet är slutfört.
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR
Om apparaten inte startar:
• Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt på plats i eluttaget. Om den inte
gör det, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder och sätt i den i uttaget igen.
• Kontrollera om en säkring har gått eller om säkringsrelät har stängts av. Om allt
verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att ansluta en annan
enhet.
• Kontrollera att apparaten står jämnt. Justera vid behov de fyra höjdjusterbara
benen.
• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Är den inte det säkerställer det
automatiska säkerhetssystemet genom låshakarna (1) att apparaten inte kan
starta.
• Kontrollera att apparaten är rätt programmerad.
• Kontrollera att vattenkällan fungerar som den ska.
o Vattenslangen får inte klämmas eller böjas skarpt så att inget vatten kan
komma igenom.
o Om vattennivån i apparaten är under det normala, avges en signal i cirka 30
sekunder, medan displayen visar en av följande felkoder:
Felkod på display:
Möjlig lösning:
Vattnet rinner till
långsammare än vanligt.
Kontrollera vattenkällan.
E2
Vattnet rinner ut
långsammare än vanligt.
Kontrollera att avrinningsslangen är
rätt monterad och att avrinningen
inte sitter för högt upp.
"E3"
Vattnet hettas upp
långsammare än vanligt.
Kontrollera att värmeelement och/
eller värmesensor.
E4 och E5
6
Beskrivning av problem:
E
Onormal vattennivå.
Det finns för mycket vatten
i apparaten. Kontrollera
vattentillförsel och vattentryck.
Om disken inte blir ren:
• Kontrollera att diskarmen kan röra sig vrid och vrida sig ett helt varv.
• Kontrollera att disken står på ett sådant sätt i stället att vattnet från diskarmen
kan nå all disk.
• Mycket smutsig disk ska sköljas av innan den stoppas in i apparaten.
• Stoppa inte in för mycket disk i apparaten, som är tillräckligt stor för att rymma 4
standarduppsättningar.
• Använd mer diskmedel eller pröva en annan typ av diskmedel. Men följ alltid
diskmedeltillverkarens instruktioner.
• Kontrollera att filtret i apparatens bas är rent och rätt monterat.
Om apparaten fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar
kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan
utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en
del medlemsländer kan använd utrustning återlämnas till återförsäljaren om man
köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon
form av skada eller
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi
oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta
svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de
vanligaste frågorna och svaren.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska
frågor, reparationer och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
7
NO
INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye
gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til
sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Generell informasjon
• Apparatet skal bare brukes til sitt opprinnelige formål, dvs. vask av tallerkener,
glass, bestikk og lignende gjenstander.
• Ikke bruk oppvaskmaskinen til å vaske kjøkkenutstyr som ikke er
varmebestandig. Ømtålige produkter som krystallglass og gjenstander laget
av kobber, tinn og aluminium bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen. De kan bli
ødelagt.
• Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke
egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
• Hold øye med barn som er i nærheten av apparatet når den er i bruk. Barn skal
ikke bruke apparatet uten tilsyn av en voksen.
• Oppvaskmiddelet er svært giftig og må oppbevares utilgjengelig for barn.
• Pass på at oppvaskmiddelet ikke kommer i kontakt med øynene og huden.
• Ikke bruk løsemidler eller tynnere i apparatet. De kan forårsake eksplosjoner og
brann.
• Ikke sprut vann på utsiden av apparatet og ikke legg det i vann. Det kan føre til
kortslutninger i det elektriske systemet.
• Putt aldri noe inn i ventilasjonsåpningen eller andre åpninger.
• Ikke la personer eller tunge gjenstander hvile på døren når den er åpen. Det kan
føre til at døren og hengslene blir deformert og ikke virker slik de skal.
• Prøv aldri å reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller støpselet
trenger reparasjon, skal disse leveres til et godkjent servicesenter. Uautoriserte
reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger. Kontakt
forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Plassering av apparatet
KLARGJØRE APPARATET
• Ikke plasser apparatet eller ledningen i nærheten av varme områder, for
eksempel gassplater eller elektriske kokeplater.
• Ikke fjern beina.
• Ikke egnet til innbygging. Pass på at ventilasjonsåpningene foran på døren og på
baksiden av kabinettet ikke er tildekket. Hvis disse tildekkes mens apparatet er i
bruk, er det fare for at det overopphetes.
Hvert eneste apparat blir kontrollert på fabrikken, men av hensyn til sikkerheten bør
du kontrollere at apparatet ikke er blitt skadet under transport når du pakker det ut
hjemme.
• Kontroller om det finnes synlige skader (f.eks. bulker e.l.), om døren går helt
igjen, og om hengslene er i orden.
• Hvis det ser ut som apparatet er skadet, skal du kontakte butikken der du kjøpte
det. Ikke bruk apparatet før det er kontrollert av en autorisert fagperson.
• Kontroller at du har fjernet all emballasje innvendig og utvendig før bruk.
Vanninntak
Avløpsåpning
Avløpsslange (frakoblet)
Slangeklemme
Strømledning
Høyderegulerbare ben
I. Viser det valgte vaskeprogrammet
II. Viser tiden
III. Av/på-indikator
IV. Saltindikator
V. Pause/start-knapp
VI. Knapp for programvalg
VII.Viser programsyklusen
Tilkobling
• Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Garantien gjelder ikke hvis apparatet
er koblet til feil spenning.
o Apparatet skal bare kobles til jordede stikkontakter som passer til støpselet
på apparatet.
o Plasser apparatet slik at ledningen når frem til stikkontakten uten at den er i
veien eller utgjør en sikkerhetsrisiko.
o Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som slår det av automatisk
hvis det er uregelmessigheter i strømforsyningen.
Plassering av apparatet
• Apparatet må stå på et flatt underlag som tåler vekten av det (17,3 kg).
• Apparatet må stå i vater – juster de fire høyderegulerbare bena (f) om nødvendig.
• Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Det må være en
klaring på minst 10 cm bak, 5 cm på sidene og 48 cm over apparatet for å sikre
tilstrekkelig ventilasjon.
Tilkobling
Bruk
• Apparatet må kobles til en strømforsyning med 230 volt og 50 Hz.
• Bruk alltid nye slanger når du kobler til apparatet. Gamle slanger bør ikke brukes
på nye installasjoner.
• Skru fast slangen til vanninntaket (a).
o Vanninntaket på apparatet slutter i en 19 mm hunplugg – kontroller at du
bruker riktig slange.
o Ikke skru tilkoblingen for hardt igjen, ellers kan tråden få skader.
o Det bør være koblet en stoppekran til slangen slik at det er enkelt å stenge
vannforsyningen til apparatet.
o Koble til apparatet på forskriftsmessig måte til en kran med en tilbakeslagsventil. Det anbefales imidlertid at apparatet kobles til en
permanent vannforsyning. Pass på å bruke riktige mellomlegg og adaptere
for at tilkoblingen skal være sikker.
o Apparatet kan kobles til enten kaldtvanns- eller varmtvannstilførsel.
Vær oppmerksom på at varmt vann ikke må overskride 55 °C.
En varmtvannstilførsel kan spare både elektrisitet og oppvasktiden.
o Vanntrykket må være mellom 0,03 MPa og 1,0 MPa for at vaskeresultatet
skal bli godt.
o Apparatet er utstyrt med en vannstandsmåler som sikrer at det automatisk
slutter å gå hvis vanntrykket faller.
• Bruk slangeklemmen (d) til å koble avløpsslangen (c) til avløpsåpningen (b).
Stram slangeklemmen slik at slangen sitter godt fast.
o MERK: PASS PÅ NÅR DU STRAMMER SLANGEKLEMMEN. DEN HAR
SKARPE KANTER.
o Avløpsslangen føres oppover som en omvendt U over den medfølgende
U-bøylen i plast (ikke på bildet) før den føres ned i avløpet. Dette hindrer
avløpsvann i å renne tilbake i apparatet. For å få enda bedre beskyttelse, kan
du bruke en tilbakeslagsventil (følger ikke med).
o Avløpsslangen bør føres ned i et avløpsrør. Åpningen på røret må ikke ligge
mer enn 40 cm over nedre del av apparatet. Diameteren på avløpsrøret bør
være minst 30 mm slik at det slipper ut luft rundt avløpsslangen.
• Slå på apparatet.
• Ikke bruk viften hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer
som den skal, eller hvis den er skadet etter støt eller lignende.
• Hvis døren blir stående åpen, kan du bli utsatt for varm damp. Det kan også
oppstå vannskader.
o Ikke åpne døren hvis displayet viser "High temperature". Da er dampen inne i
apparatet veldig varm og kan gi forbrenninger.
o Hold barn unna apparatet når døren er åpen.
o Ikke bruk apparatet hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer. Da kan apparatet
slås på selv om døren ikke er lukket.
• Ikke ta på varmeelementet i bunnen av apparatet (under filteret) straks etter
bruk. Det kan være veldig varmt.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1. Oppvaskkurv
2. Saltbeholder
3. Døråpningsknapp
4. Display
5. Betjeningsknapper
6. Av/på-knapp
7. Måleskje
8. Bestikkurv
9. Påfyllingskopp
10.Pulverkabinett
11.Glansemiddelbeholder
MERK: NÅR VANNET HAR BLITT SLÅTT PÅ, STÅR SLANGEN OG APPARATET
UNDER TRYKK SELV OM VANNET SLÅS AV IGJEN.
8
Montering av filter, oppvaskkurv og bestikkurv
• Du kan bytte mellom de tre programmene ved å trykke på knappen for
programvalg til programmet du vil bruke, vises på displayet.
• NB! Alle vaskeprogrammene begynner med at apparatet tømmes for vann. Det
er helt normalt at det pumpes litt vann ut av apparatet når vaskeprogrammet
begynner.
• Plasser stålfilteret (ikke på bildet) i bunnen av apparatet.
o Filteret skal plasseres med håndtaket utover.
o Kontroller at filteret er plassert riktig samt at vaskearmen har godt klaring og
kan rotere fritt.
• Oppvaskkurven (1) er utstyrt med hjul for at den skal gå lett inn og ut.
• Plasser bestikkurven i oppvaskkurven. Bestikkurven kan tas ut av
oppvaskkurven hvis du ikke trenger den, for eksempel hvis du bare vasker
tallerkener, boller eller andre store gjenstander.
Foreløpig avbryting av Oppvaskmaskinen
• Du kan avbryte Oppvaskmaskinen midlertidig når som helst ved å trykke én
gang på "PAUSE/START"-knappen.
• Hvis du avbryter vaskeprogrammet, kan du bytte til et annet program ved å
trykke på knappen for programvalg.
• Hvis du vil starte Oppvaskmaskinen på nytt, lukker du døren (hvis den er blitt
åpnet) og trykker på "PAUSE/START"-knappen.
Påfylling av salt og glansemiddel
Vannhardheten varierer fra sted til sted og fra vannverk til vannverk. Hardt
vann kan etterlate hvite avleiringer på gjenstandene som vaskes, og krever mer
oppvaskmiddel. Derfor er apparatet utstyrt med en mykgjører som bruker salt
til å gjøre vannet mykt og gir et bedre vaskeresultat. Mykt vann krever mindre
oppvaskmiddel. Derfor reduserer saltet forbruket av oppvaskmiddel og beskytter
miljøet.
Etter hvert vaskeprogram
• Når det har gått ca. 10 minutter uten at apparatet har vært i gang, slås displayet
av.
• Strømmen til apparatet er på til du slår den av ved å trykke på av/på-knappen.
• La apparatet avkjøles i ca. 15 minutter før du tømmer det.
• Når apparatet er tømt, må du kontrollere om det er skitt i filteret i bunnen og
tømme det om nødvendig.
Påfylling av salt
o
o
o
o
Skru løs dekselet til saltbeholderen.
Bruk skjeen til å fylle saltet i beholderen.
Skru dekselet til saltbeholderen på plass igjen.
Gjenta denne prosedyren hver gang saltindikatoren (IV) lyser.
Nyttige tips
• Gjenstandene i apparatet tørker raskere hvis du åpner døren litt når
vaskeprogrammet er ferdig.
• Pass på å skylle gjenstandene etter bruk. Gjenstander med tørkede matrester er
vanskeligere å vaske med et vanlig program.
• Oppvaskmiddel blir mindre effektivt over tid. Hvis oppvaskmiddelet er veldig
gammelt eller klumpete, bør du bytte det ut.
OBS! Etter påfylling av salt tar det ca. 5-8 minutter før saltindikatoren slokker.
MERKNAD1
Tilsett vann i saltbeholderen før første gangs bruk. Deretter er det
ikke nødvendig å tilsette vann.
MERKNAD2
sykluser.
Fyll på ca. 250 g salt hver gang. Det er tilstrekkelig til ca. 15
RENGJØRE MASKINEN
Ved rengjøring av apparatet bør du være oppmerksom på følgende:
MERKNAD3
Maskinen MÅ settes på vask umiddelbart etter at det er fylt på salt.
Dette for å hindre at eventuelt salt eller saltvann blir igjen inne i maskinen og
forårsaker rust.Saltet må altså tilsettes like før vasking
• Slå av apparatet og trekk ut støpslet fra stikkontakten før rengjøring.
• Ikke bruk skurepulver, stålbørster eller andre sterke rengjøringsmidler for å
rengjøre apparatet utvendig og innvendig siden disse kan ripe opp overflaten.
• Bruk en godt oppvridd klut og varmt vann. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet
er veldig skittent.
• Pass på at det ikke kommer vann i luftekanalene.
• Rengjør ringen og bunnen i apparatet med jevne mellomrom, slik at den
roterende glasstallerkenen kan gå rundt uten problemer.
• Apparatet bør avkalkes med jevne mellomrom.
o Ha ca. 1 kopp vineddik i bunnen av apparatet.
o Kjør apparatet en omgang mens det er tomt, dvs. uten tallerkener, bestikk
eller lignende.
MERKNAD4
Hvis maskinen ikke brukes regelmessig (én vask eller mindre i uken),
må den vaske ved maksimal temperatur og tørkes inni etterpå. La maskinen stå
med halvåpen dør.
Påfylling av glansemiddel
• Skru løs dekselet fra beholderen med det overflateaktive stoffet (11) på baksiden
av døren og fyll beholderen med overflateaktivt stoff til det når den nedre kanten
av beholderens påfyllingsåpning.
• Steng lokket.
• Gjenta regelmessig i henhold til produsentens instruksjoner.
FØR EVENTUELL REPARASJON AV APPARATET
BRUKE APPARATET
Slik gjør du hvis apparatet ikke starter:
• Kontroller at støpselet er skjøvet helt inn i stikkontakten. Ta ut støpselet, vent i
10 sekunder og sett det inn igjen, hvis dette ikke er tilfelle.
• Kontroller om en sikring har gått, eller om sikringsreleet er slått av. Kontroller
at selve støpselet fungerer ved å koble til et annet apparat, hvis dette ikke er
årsaken.
• Kontroller om apparatet står i vater. Juster de fire høyderegulerbare bena om
nødvendig.
• Kontroller at døren er ordentlig igjen. Hvis den ikke er det, sørger det
automatiske sikkerhetssystemet og låsearmene (1) for at apparatet ikke kan
startes.
• Kontroller at apparatet er programmert riktig.
• Kontroller at vanntilførselen fungerer som den skal.
o Vannslangen må ikke være klemt fast eller ha skarpe knekk som hindrer
vannet.
o Hvis vannstanden i apparatet er lavere enn normalt, hører du en alarm i ca.
30 sekunder, og displayet viser en av de følgende feilkodene:
Enkel betjening
• Trykk på utløserknappen på døren (3), og åpne den.
• Kontroller at filteret i bunnen av apparatet er plassert riktig og ikke er blokkert.
• Legg gjenstandene som skal vaskes, i oppvaskkurven og bestikkurven.
o Glass må alltid snus opp-ned slik at vannet renner av.
o Ikke plasser glass over stengene som er beregnet på tallerkener. Disse
stengene gir ikke god nok støtte, og glassene kan velte og bli ødelagt.
o Plasser alltid skarpe kniver med bladet ned i bestikkurven slik at du ikke
skjærer deg.
o Hvis gjenstandene er svært skitne, bør du skylle dem før du legger dem i
maskinen. Pass på å fjerne store matrester slik at de ikke blokkerer filteret i
bunnen av oppvaskmaskinen.
• Kontroller at vaskearmen har god klaring og kan rotere fritt.
• Hell pulveret i kabinettet (10) i døren. Alternativt kan du helle det i
bestikkholderen eller i bunnen av apparatet. Bruk måleskje (7) eller målekopp (9)
etter behov.
o Som retningslinje kan du bruke 12 g oppvasmiddel per vask, men kontroller
hva som gjelder der du bor. Forhør deg også med det lokale vannverket og
les produsentens instruksjoner på pakken med oppvaskmiddel.
• Lukk døren. Kontroller at døren er ordentlig igjen før du fortsetter.
• Kontroller at vannet er koblet til riktig og at det er slått på.
• Slå på apparatet ved å trykke på av/på-knappen (6).
o Når apparatet slås på, hører du et pip.
o Displayet (4) lyser i noen sekunder slik at du kan kontrollere at alle
indikatorene virker som de skal.
• Når displayet bytter til normal modus, kan du se på saltindikatoren om du må
fylle på salt.
• Velg vaskeprogram som beskrevet nedenfor.
• Trykk på pause/start-knappen (V) for å starte apparatet.
• Du kan følge med på hvor lang tid det er igjen av vaskeprogrammet, på displayet
(II) og på programsyklusdisplayet (VII).
• Når programmet er avsluttet, stanser apparatet automatisk. Du hører et pip når
vaskeprogrammet er avsluttet.
Feilkode på displayet: Beskrivelse av problemet
Vanntemperatur: 70 ºC
NOR (normal)
Vanntemperatur: 70 ºC
RAP (hurtig)
Vanntemperatur: 55 ºC
Vasketid. 75 minutter
Vasketid. 67 minutter
Vasketid. 35 minutter
Vannforbruk: 14 liter
Vannforbruk: 12 liter
Vannforbruk: 6 liter
E1
Kontroller vanntilførselen.
E2
Vannet renner ut
saktere enn normalt.
Kontroller at avløpsslangen sitter
riktig og at avløpet ikke er plassert
for høyt.
E3
Vannet varmes opp
saktere enn normalt.
Kontroller at varmeelementet og/
eller varmesensoren virker.
E4 og E5
Unormal vannstand.
Det er for mye vann i apparatet.
Kontroller vanntilførselen og
vanntrykket.
Gjenstandene du har vasket, er ikke rene:
• Kontroller at vaskearmen har god klaring og kan rotere fritt.
• Kontroller at gjenstandene er plassert slik i kurven at vannet fra vaskearmen kan
nå alle gjenstandene.
• Hvis gjenstandene er svært skitne, bør du skylle dem før du legger dem i
apparatet.
• Ikke legg for mange gjenstander i apparatet. Apparatet rommer 4 kuverter.
• Bruk mer oppvaskmiddel eller prøv med en annen type oppvaskmiddel. Men
følg alltid instruksjonene fra produsenten av oppvaskmiddelet.
• Kontroller at filteret i bunnen av apparatet er rent og plassert riktig.
Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, bør du kontakte en reparatør.
Innstilling av vaskeprogram
• Når apparatet er slått på (på/av-indikatoren (III) lyser) kan du trykke på knappen
for programvalg (VI) for å velge mellom de tre vaskeprogrammene.
STR (kraftig)
Mulig løsning:
Vannet renner inn
saktere enn normalt.
9
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.
Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner
vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til
forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper nye produkter på dette stedet. Ta
kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere
informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
• hvis instruksjonene over ikke følges
• hvis apparatet har blitt endret
• hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller
annen måte er blitt skadet
• ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre,
forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i
denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte
stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske
problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
10
FI
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat
parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.
Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Yleistä
• Laitetta tulee käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli
lautasten, lasien, ruokailuvälineiden ja muiden vastaavien kotitaloustarvikkeiden
pesemiseen.
• Vältä pesemästä kuumuutta kestämättömiä keittiövälineitä astianpesukoneessa.
Vältä myös kristallilasien ja muiden herkästi hajoavien esineiden sekä kupari-,
tina- ja alumiiniesineiden pesemistä astianpesukoneessa, sillä ne voivat
vaurioitua pesun aikana.
• Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
• Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Älä anna lasten käyttää
laitetta ilman aikuisen valvontaa.
• Säilytä pesuaineet aina poissa lasten ulottuvilta, sillä ne ovat erittäin myrkyllisiä.
• Varmista, ettei pesuainetta osu iholle tai silmiin.
• Älä koskaan käytä laitteessa liuottimia tai tinneriä, sillä ne voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä suihkuta vettä laitteen ulkopuolelle tai upota laitetta veteen, sillä sen
sähköjärjestelmään saattaa muodostua oikosulkuja.
• Älä aseta mitään ilmanvaihtoaukkoihin tai muihin aukkoihin.
• Laitteen oven päällä ei saa istua tai säilyttää raskaita esineitä sen ollessa auki.
Ovi ja saranat voivat vääntyä ja vaurioitua.
• Älä yritä itse korjata laitetta. Jos laite, johto tai virtapistoke on korjattava, vie laite
korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta
korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota
yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
Laitteen sijoittaminen
• Älä sijoita laitetta tai virtajohtoa kuumaan paikkaan, kuten keittolevyjen tai
kaasulieden polttimien lähelle.
• Älä irrota laitteen jalkoja.
• Tämä laite ei sovellu uppoasennukseen. Varmista, ettei laitteen oven etupuolella
ja kotelon takapuolella olevia tuuletusaukkoja peitetä. Jos ilma ei pääse
virtaamaan vapaasti tuuletusaukoista, laite voi ylikuumentua.
Kiinnittäminen
• Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Jos
laite kytketään sähköverkkoon, jossa on väärä jännite, takuu ei ole voimassa.
o Laite tulee kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, johon laitteen
virtapistoke sopii.
o Sijoita laite siten, että sen virtajohto yltää hyvin pistorasiaan eikä se ole tiellä
tai aiheuta turvallisuusriskiä.
o Laitteessa on suojakytkin, joka sammuttaa laitteen automaattisesti, jos
virransyötössä ilmenee epätavallisuuksia.
Tarkista
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi
kunnolla tai jos se on vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.
• Jos ovi on auki laitteen ollessa toiminnassa, voit altistua kuumalle höyrylle. Myös
vesivahingot ovat mahdollisia.
o Älä avaa laitteen ovea, kun näytössä lukee ”High temperature”, sillä laitteen
sisällä oleva erittäin kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja.
o Pidä lapset etäällä laitteesta, kun sen ovi on avattuna.
o Älä käytä laitetta, jos oven turvalukitusjärjestelmä ei toimi, koska tällöin
laitteeseen voi kytkeä virran oven ollessa auki.
• Älä koske laitteen alustassa (suodattimen alapuolella) olevaan
kuumennusvastukseen heti käytön jälkeen, sillä se voi olla erittäin kuuma.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Pesuteline
2. Suolasäiliö
3. Ovenavauspainike
4. Näyttö
5. Käyttöpainikkeet
6. Virtapainike
7. Mittalusikka
8. Ruokailuvälinekori
9. Täyttökupu
10.Pesuainelokero
11.Pinta-aktiivisen aineen säiliö
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Veden tuloliitäntä
Tyhjennyssuutin
Tyhjennysletku (irrotettu)
Letkunkiristin
Virtajohto
Korkeussäädettävät jalat
I. Valitun pesuohjelman näyttö
II. Aikanäyttö
III. On/off-merkkivalo
IV. Suolasäiliön täytön merkkivalo
V. Tauko-/käynnistyspainike
VI. Ohjelmanvalintapainike
VII.Ohjelman etenemisen näyttö
ENNEN KÄYTTÖÄ
Kaikki laitteet on tarkistettu tehtaalla ennen toimitusta. Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei se ole
vaurioitunut kuljetuksen aikana.
• Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita (kuten lommoja), ja että ovi
sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat kunnossa.
• Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.
• Tarkista ennen laitteen käyttämistä, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit
sekä laitteen sisä- että ulkopuolelta.
Laitteen sijoittaminen
• Laite on sijoitettava tasaiselle alustalle, joka kestää sen painon (17,3 kg).
• Laite on sijoitettava vaakasuoraan − säädä tarvittaessa neljää
korkeussäädettävää jalkaa (f).
• Vain kotitalouskäyttöön. Jätä tyhjää tilaa laitteen taakse vähintään 10 cm, sivuille
5 cm ja yläpuolelle 48 cm, jotta laitteen ilmanvaihto toimii hyvin.
Kiinnittäminen
• Kytke laite mikroaaltouuni 230 voltin sähköverkkoon (vaihtovirtaverkkoon), jonka
taajuus on 50 Hz.
• Käytä aina uusia letkuja, kun kytket laitteen. Vanhoja letkuja ei tule käyttää
uudelleen laitteen asennuksessa.
• Kierrä vesiletku kiinni veden tuloliitäntään (a).
o Laitteen veden tuloliitännässä on 1,9 cm:n (¾ tuuman) naarasliitin − varmista,
että käytettävä letku on oikean kokoinen.
o Älä kiristä letkua liian tiukalle, sillä liitännän kierteet voivat vaurioitua.
o Letkussa tulee olla sulkuliitin, jotta veden tulo voidaan katkaista tarvittaessa
nopeasti.
o Kytke laite määräysten mukaisesti poistoletkuun vastaventtiilin avulla. On
suositeltavaa, että laite liitetään pysyvään vesiliitäntään. Varmista, että laite
kytketään turvallisesti ja käyttäen sopivia välikappaleita ja sovittimia.
o Sekä kylmävesiliitäntä että kuumavesiliitäntä ovat mahdollisia tämän laitteen kohdalla Huomioi, että veden lämpötila ei saa ylittää 55 °C.
Lämminvesiliitännällä voidaan säästää energiaa ja lyhentää astioiden
pesuaikaa.
o Veden paineen on oltava välillä 0,03−1,0 MPa hyvän pesutuloksen
varmistamiseksi.
o Laitteessa on vesimäärämittari, joka varmistaa, että laite sammuu
automaattisesti vedenpaineen laskiessa.
• Kiinnitä tyhjennysletku (c) tyhjennyssuuttimeen (b) letkunkiristimellä (d). Kiristä
letkunkiristintä kunnes letku on tukevasti kiinnitetty.
o HUOM.: KIRISTÄ LETKUNKIRISTINTÄ VAROVASTI, SILLÄ SEN REUNAT
OVAT TERÄVÄT.
o Tyhjennysletku asetetaan ylösalaisin olevan U-kirjaimen muotoisesti laitteen
mukana toimitetun U-mallisen muovikaaren avulla ja suunnataan
sitten alaspäin viemäriliitokseen. Tämä estää tyhjennysveden virtaamisen
takaisin laitteeseen. Lisäturvana voidaan käyttää palautusventtiiliä (ei sisälly
pakkaukseen).
o Tyhjennysletku on asennettava alaspäin viemäriputkeen, joka ei saa olla
korkeammalla kuin 40 cm laitteen alustasta. Viemäriputken halkaisijan tulee
olla vähintään 30 mm, jotta ilma pääsee pois tyhjennysletkun ympäriltä.
• Kytke laitteeseen virta.
11
HUOM.: HETI, KUN VEDEN TULO KYTKETÄÄN PÄÄLLE, LETKUSSA JA
LAITTEESSA ON PAINEISTETTUA VETTÄ, VAIKKA VEDEN TULO KATKAISTAISIIN
MYÖHEMMIN!
Pesuohjelman asettaminen
• Kun laitteen virta on kytketty päälle (virran merkkivalo (III) palaa), voit valita
ohjelmanvalintapainikkeella (VI) yhden kolmesta pesuohjelmasta:
Suodattimen, telineen ja ruokailuvälinekorin asentaminen
STR ”Strong − tehokas”
• Aseta terässuodatin (ei kuvassa) laitteen alustaan.
o Suodatin asennetaan kahva ulospäin.
o Tarkista, että suodatin on oikein asennettu ja että pesuvarsi pääsee
liikkumaan vapaasti täyden kierroksen.
• Pesutelineessä (1) on pyörät, joten sitä voidaan liikuttaa helposti sisään- ja
ulospäin.
• Aseta ruokailuvälinekori (8) pesutelineeseen. Ruokailuvälinekori voidaan poistaa
pesutelineestä, jos sitä ei tarvita (esim. pestäessä vuokia, kulhoja ja muita suuria
esineitä).
RAP ”Rapid − nopea”
Veden lämpötila: 70 ºC
Veden lämpötila: 70 ºC
Pesuaika: 75 minuuttia
Pesuaika: 67 minuuttia
Pesuaika: 35 minuuttia
Vedenkulutus: 14 litraa
Vedenkulutus: 12 litraa
Vedenkulutus: 6 litraa
Veden lämpötila: 55 ºC
• Voit vaihtaa kolmen eri pesuohjelman välillä painamalla
ohjelmanvalintapainiketta. Valittu pesuohjelma näkyy näytössä.
• HUOM. Kaikkien pesuohjelmien alussa laitteesta tyhjennetään ylimääräinen vesi.
On täysin normaalia, että laitteesta pumpataan pieni määrä vettä pesuohjelman
alkaessa.
Suolan ja pinta-aktiivisen aineen lisääminen
Veden kovuus vaihtelee eri paikkakuntien ja vesijärjestelmien välillä. Kova vesi
voi jättää astioihin valkoisia jäämiä, ja se edellyttää suurempien pesuainemäärien
käyttöä. Tämän vuoksi laite on varustettu vedenpehmentimellä, joka pehmentää
laitteessa olevan veden suolan avulla. Tämä varmistaa hyvän pesutuloksen. Pehmeä
vesi vaatii vähemmän pesuainetta, joten suolan käyttäminen auttaa vähentämään
pesuaineenkulutusta ja suojelemaan ympäristöä.
Pesuohjelman väliaikainen keskeytys
•Voit keskeyttää pesuohjelman tilapäisesti milloin tahansa painamalla kerran
PAUSE/START-painiketta.
• Kun pesuohjelma keskeytetään, voit vaihtaa pesuohjelmaa painamalla
• ohjelmanvalintapainiketta.
• Voit jatkaa pesuohjelmaa sulkemalla luukun (jos se on avattu) ja painamalla
PAUSE/START-painiketta.
Täytä suolasäiliö näin
o
o
o
o
NOR ”Normal – tavallinen”
Ruuvaa kansi auki.
Lisää suola lusikalla säiliöön.
Ruuvaa kansi kiinni.
Täytä aina, kun suolan merkkivalo (IV) syttyy.
Pesuohjelman jälkeen
•
•
•
•
Huomio! Suolan lisäämisen jälkeen kestää noin 5–8 minuuttia, ennen kuin
suolasäiliön täytön merkkivalo sammuu.
Kun laitetta ei ole käytetty noin 10 minuuttiin, näyttö sammuu.
Laitteen virta pysyy kytkettynä kunnes se katkaistaan painamalla virtapainiketta.
Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuutin ajan ennen sen tyhjentämistä.
Kun laite on tyhjennetty, tarkista sen alustassa oleva suodatin roskien varalta ja
puhdista suodatin tarvittaessa.
Hyödyllisiä neuvoja
HUOM.1 Ensimmäisellä käyttökerralla lisää vettä suolasäiliöön ennen käyttöä.
Jatkossa vettä ei tarvitse lisätä.
• Astiat kuivuvat nopeammin, jos laitteen ovi avataan raolleen pesuohjelman
valmistuttua.
• Huuhtele astiat käytön jälkeen. Kuivunutta ruokaa sisältävät astiat eivät
välttämättä puhdistu normaalissa pesuohjelmassa.
• Pesuaine menettää pesutehonsa ajan myötä. Jos pesuaineesi on erittäin vanhaa
ja paakkuista, se tulee vaihtaa uuteen.
HUOM.2
Säiliöön voi täyttää noin 250 g suolaa. Määrä riittää noin 15
käyttökertaa varten.
HUOM.3
Varmista, että säiliössä ei ole suolaa tai suolavettä ennen kuin lisäät
suola-astiaan suolaa. Muutoin säiliö saattaa ruostua.
PUHDISTUS
HUOM.4
Jos laite on jatkuvassa käytössä, puhdista säiliö kerran viikossa
pikaohjelmalla (”Rapid”) niin, että säiliössä ei ole ruokaa. Jos laite on pois käytöstä
yli viikon ajan, puhdista säiliö ennen säilytystä.
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Kytke laitteesta virta pois ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
• Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa hankaavilla puhdistusaineilla,
teräsvillalla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa
pintoja.
• Käytä kuivaksi väännettyä liinaa ja lämmintä vettä. Jos laite on hyvin likainen,
veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
• Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
• Puhdista laitteen pyörivä rengas ja sisäpohja säännöllisesti, jotta lasialusta
pääsee pyörimään esteettä.
• Laitteelle tulee suorittaa kalkinpoisto säännöllisin väliajoin:
o Kaada laitteen alustalle noin 1 kupillinen viinietikkaa.
o Käytä laitetta tyhjänä, ts. ilman astioita tai ruokailuvälineitä.
Pinta-aktiiviset aineet vähentävät veden pintajännitystä, mikä tehostaa astioiden
kuivausta. Pinta-aktiiviset aineet tuottavat puhtaamman ja kirkkaamman
pesutuloksen.
Pinta-aktiivisen aineen lisääminen:
• Kierrä auki pinta-aktiivisen aineen säiliön (11) kansi, joka sijaitsee luukun
takapuolella, ja lisää säiliöön pinta-aktiivista ainetta säiliön täyttöaukon alemman
reunan tasolle asti.
• Sulje kansi.
• Toista menettely säännöllisin väliajoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
ENNEN LAITTEEN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN
LAITTEEN KÄYTTÖ
Jos laite ei käynnisty, toimi seuraavasti:
• Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Jos näin ei ole,
irrota pistoke, odota 10 sekuntia, ja kytke se uudelleen pistorasiaan.
• Tarkista, onko sulake palanut tai automaattisulake (johdonsuojakatkaisin)
lauennut. Jos näin ei ole, tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen
laite.
• Tarkista, että laite on vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa neljää
korkeussäädettävää jalkaa.
• Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni. Jos ovi ei ole kiinni, automaattinen
turvalukitusjärjestelmä (oven lukitustapit) (1) estää laitteen käynnistämisen.
• Tarkista, että laite on ohjelmoitu oikein.
• Tarkista, että vedensyöttö toimii oikein.
o Veden syöttöletku ei saa olla puristuksissa eikä siinä saa olla taitoksia, jotka
voivat estää veden virtauksen.
o Jos vesimäärä laitteessa on tavallista alhaisempi, hälytin antaa merkkiäänen
noin 30 sekunnin ajan ja näytössä näkyy jokin seuraavista vikakoodeista:
Peruskäyttö
• Paina oven (3) avauspainiketta ja avaa ovi.
• Tarkista, että laitteen alustassa oleva suodatin on asennettu oikein eikä se ole
tukossa.
• Aseta pestävät astiat pesutelineeseen ja ruokailuvälinekoriin.
o Lasit on sijoitettava aina ylösalaisin, jotta niihin ei jää vettä.
o Laseja ei tule sijoittaa lautasia varten tarkoitettujen tappien päälle. Tapit eivät
tue laseja riittävästi, joten lasit voivat kaatua ja vaurioitua.
o Sijoita terävät veitset aina terä alaspäin ruokailuvälinekoriin vahinkojen
välttämiseksi.
o Huuhtele erittäin likaiset astiat ennen kuin asetat ne laitteeseen. Varmista,
ettei astioissa ole suurikokoisia ruoanpaloja, sillä ne voivat tukkia pesukoneen
suodattimen.
• Tarkista, että pesuvarsi pääsee liikkumaan ja pyörimään vapaasti täyden
kierroksen.
• Laita pesuaine ovessa olevaan lokeroon (10). Voit myös laittaa sen
ruokailuvälinekoriin tai laitteen lattialle. Käytä joko mittalusikkaa (7) tai
mittakuppia (9).
o Käytä tavallisesti 12 g pesuainetta pesukertaa varten, mutta noudata myös
paikallisia ohjeistuksia. Tarkista myös paikallisen vedentoimittajan ohjeet ja
lue pesuaineen valmistajan ohjeet pesuainepakkauksesta.
• Sulje laitteen ovi. Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ennen kuin jatkat.
• Tarkista, että vesiliitäntä on oikein kytketty ja vedensyöttö on päällä.
• Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta (6).
o Merkkiääni kuuluu, kun laite kytketään päälle.
o Näyttö (4) syttyy muutaman sekunnin ajaksi, jotta voit tarkistaa, että kaikki
merkkivalot toimivat oikein.
• Kun näyttö palaa normaaliin tilaansa, näet suolasäiliön täytön merkkivalosta,
tuleeko suolaa lisätä laitteeseen.
• Valitse pesuohjelma alla selostetulla tavalla.
• Paina tauko-/käynnistyspainiketta (V) laitteen käynnistämiseksi.
• Voit seurata, kuinka kauan nykyistä pesuohjelmaa on jäljellä, katsomalla
aikanäyttöä (II) ja ohjelman etenemisen näyttöä (VII).
• Kun pesuohjelma on valmis, laite sammuu automaattisesti. Merkkiääni kuuluu,
kun pesuohjelma on valmis.
Vikakoodi näytössä:
12
Ongelman selostus:
Mahdollinen ratkaisu:
E1
Vedentulo on tavallista
hitaampaa.
Tarkista vedentulo.
E2
Veden tyhjennys on
tavallista hitaampaa.
Tarkista, että tyhjennysletku on
oikein kytketty ja että viemäriputki
ei ole liian korkealla.
E3
Veden lämmitys on
tavallista hitaampaa.
Tarkista, että kuumennusvastus
ja/tai kuumennusanturi toimivat
oikein.
E4 ja E5
Veden taso on
epätavallinen.
Laitteessa on liikaa vettä. Tarkista
vedentulo ja vedenpaine.
Jos astioista ei tule puhtaita, toimi seuraavasti:
• Tarkista, että pesuvarsi pääsee liikkumaan ja pyörimään vapaasti täyden
kierroksen.
• Varmista, että astiat on sijoitettu pesutelineeseen oikealla tavalla siten, että
pesuvarresta tuleva vesi pääsee kaikkiin astioihin.
• Huuhtele erittäin likaiset astiat ennen kuin asetat ne laitteeseen.
• Älä täytä laitetta liian täyteen. Siihen mahtuu korkeintaan neljä tavallista
kattausta.
• Käytä enemmän pesuainetta tai erityyppistä pesuainetta. Noudata kuitenkin aina
pesuaineen valmistajan ohjeita.
• Tarkista, että laitteen alustassa oleva suodatin on asennettu oikein eikä se ole
tukossa.
Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion
on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto,
käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt
laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa käytetty laite
voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi
laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä
käyttöohjeesta, vieraile Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä
teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
13
UK
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully
before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We
also recommend that you keep the instructions for future reference.
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
General
• Only to be used for its original purpose, i.e. washing of plates, glasses, cutlery
and similar general household items.
• Avoid using the dishwasher to wash kitchen equipment that is not heat-resistant.
Also avoid washing delicate objects, such as crystal glasses, and objects
made from copper, tin and aluminium in the dishwasher, as these can become
damaged.
• For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
• Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use.
Children must not be allowed to use the appliance unless supervised by an
adult.
• Detergent must always be stored out of reach of children, as it is highly toxic.
• Make sure that detergent does not come into contact with the eyes or skin.
• Never use solvents or thinners in the appliance, as these can cause explosions
or fire.
• Do not spray water onto the outside of the appliance and never immerse it in
water, as this can cause short-circuits in the electrical system.
• Never insert anything into the ventilation slots or other openings.
• Do not allow persons or heavy objects to rest on the door when it is open. This
can cause the door and hinges to become deformed and cease functioning
correctly.
• Never try to repair the appliance yourself. If the appliance, cable or plug needs
to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Unauthorised
repairs or modifications will invalidate the guarantee. Please contact the store
where you bought the appliance for repairs under guarantee.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Water intake
Drainage nozzle
Drainage hose (disconnected)
Hose clip
Power cord
Height-adjustable legs
I. Displays selected wash program
II. Displays time
III. On/off indicator
IV. Salt indicator
V. Pause/start button
VI. Program selector button
VII.Displays program cycle
Positioning the appliance
PREPARING THE APPLIANCE
• Do not place the appliance or the cord near hot areas, for example gas rings and
electric hotplates.
• Do not remove the feet.
• Not suitable for integral installation. Ensure the vent holes on the front of the
door and the back of the cabinet are not covered. If they are covered while the
appliance is in use, there is a risk of it overheating.
Each individual appliance is checked at the factory, but for safety’s sake, after
unpacking it, you should check carefully that it has not been damaged during
transport.
• Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar),
if the door closes properly, and if the hinges are in order.
• If the appliance appears to have been damaged, contact the shop where you
bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.
• Before use, check that you have removed all packaging inside and out.
Connection
• For connection to 230 V, 50 Hz only. The guarantee is not valid if it is connected
to the wrong voltage.
o The appliance should only be connected to sockets with a functioning earth
circuit that is suitable for the mains plug.
o Position the appliance so that the cord can easily reach the socket without
being in the way or posing a safety hazard.
o The appliance is equipped with a safety function that switches it off
automatically in the event of any irregularity in the power supply.
Positioning the appliance
• The appliance must stand on a flat surface capable of bearing its
weight (17.3 kg).
• The appliance must be level – adjust the four height-adjustable legs (f) if
necessary.
• For domestic use only. There must be a clearance of at least 10 cm at the rear, 5
cm at the sides and 48 cm above to ensure sufficient ventilation.
Use
Connection
• Do not use the appliance if the cable or plug are damaged, if it is not functioning
properly, or if it has been damaged by a heavy impact or similar.
• If the door is left open, you risk being exposed to hot steam. Water damage can
also occur.
o Do not open the door when the display shows "High temperature", as very
hot steam inside the appliance can cause burns.
o Keep children away from the appliance when the door is opened.
o Do not use if the safety locking system is not functioning, which means that
the appliance could be switched on even if the door is not closed.
• Avoid touching the heating element in the base of the appliance (below the filter)
immediately after use, as this can be very hot.
• The appliance must be connected to a 230-volt AC current, 50 Hz.
• Always use new hoses when installing the appliance. Old hoses should not be
reused for new installations.
• Screw the hose to the water supply at the water intake (a).
o The water intake on the appliance ends in a ¾" female plug – check that the
correct hose is used.
o Do not tighten the connection too much, as this can damage the thread.
o There should be a stopcock connected to the hose, so it is easy to
disconnect the water supply to the appliance.
o Connect the appliance as required by law to a tap fitted with a non-return
valve, but it is recommended that the appliance be connected to a
permanent water supply. You must ensure that the correct spacers or
adapters are used to connect the appliance in a safe and secure manner.
o The appliance can be connected to either cold water or warm water supply.
Note the warm water cannot exceed 55°C.
A warm water supply may save your electricity and dish washing time.
o Water pressure must be between 0.03 MPa and 1.0 MPa to ensure good
results.
o The appliance is equipped with a water level gauge, which ensures that the
appliance stops automatically if there is a drop in water pressure.
• Attach the drainage hose (c) to the drainage nozzle (b) using the hose clip (d).
Tighten the hose clip until the hose is secure.
o NOTE: TAKE CARE WHEN TIGHTENING THE HOSE CLIP, AS IT HAS SHARP
EDGES.
o The drainage hose is fed upwards like an upturned U over the accompanying
plastic U-bend (not shown) before being fed downwards into the drain.
This prevents drainage water flowing back into the appliance. For increased
protection, a reflux valve (not included) can be used.
o The drainage hose should be fed down into a drainage pipe, which must be
no higher than max. 40 cm above the base of the appliance. The drainage
pipe diameter should be at least 30 mm in order to ensure that air can
escape around the drainage hose.
• Switch on the power.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1. Washing rack
2. Salt container
3. Door release button
4. Display
5. Control buttons
6. On/Off button
7. Measuring spoon
8. Cutlery basket
9. Filler cap
10.Detergent recess
11.Surface-active agent
container
14
NOTE: AS SOON AS THE WATER SUPPLY IS TURNED ON, THERE IS
PRESSURISED WATER IN THE HOSE AND APPLIANCE, EVEN IF THE WATER
SUPPLY IS SUBSEQUENTLY TURNED OFF AGAIN!
Fitting the filter, rack and cutlery basket
• Fit the steel filter (not shown) in the base of the appliance.
o The filter is to be fitted with the handle outwards.
o Check that the filter is correctly fitted and that the washer arm can move
freely and can turn a complete circle.
• The washing rack (1) is equipped with wheels, so that it slides easily in and out.
• Position the cutlery basket (8) on the rack. The cutlery basket can be removed
from the washing rack if it is not required, e.g. when washing dishes, bowls and
other large objects.
Filling with salt and surface-active agent
Water hardness varies from place to place and from waterworks to waterworks.
Hard water can leave white deposits on dishes and requires more detergent. This
appliance is therefore equipped with a softener, which softens the water in the
appliance with the aid of salt, which helps to ensure good washing results. Soft
water requires less detergent, so the salt helps to reduce detergent consumption
and also protect the environment.
To fill with salt:
o
o
o
o
Unscrew the salt container cover.
Fill the salt with spoon into container.
Screw the salt container cover.
Repeat the process when the salt indicator (IV) lights up
Caution! After filling with salt it takes approx. 5-8 minutes before the salt indicator
goes out.
NOTE1
For the first use, please add water into salt container before use and
unnecessary to add water again in the future use.
NOTE2
cycles.
Fill with approx. 250g salt each time. This is sufficient for approx. 15
NOTE3
Immediately after filling with salt, the machine MUST be set to wash.
This is to avoid any salt or salt water remaining inside the machine, which would
otherwise cause rust.
So only add the salt just before washing.
NOTE4 If the machine is not used on a regular basis (one wash or less a week),
it must wash at the max. temperature and afterwards dried inside and left with the
door half-open.
Surface-active agents reduce surface tension in the water, which produces quicker,
better drying. Surface-active agents also produce cleaner dishes and clearer, shiny
glasses.
To fill with surface-active agent:
• Unscrew the cover from the surface-active agent container (11) on the inside of
the door and fill the container with surface-active agent until it reaches the lower
edge of the container’s filling nozzle.
• Close cover.
• Repeat at regular intervals according to the manufacturer’s instructions.
OPERATING THE APPLIANCE
Basic operation
• Press the release button on the door (3), and open the door.
• Check that the filter in the base of the appliance is correctly fitted and is not
blocked.
• Put the items to be washed in the washing rack and cutlery basket.
o Glasses must always be turned upside down, so the water can run off easily.
o Glasses should not be put over the pins, which are intended for plates. These
do not provide sufficient support, which means glasses can fall over and be
damaged.
o Always place sharp knives with the blade downwards in the cutlery basket to
avoid cutting yourself.
o Very dirty dishes should be rinsed off before putting them in the machine.
Ensure that large food residues are removed to prevent them blocking the
filter in the base of the dishwasher.
• Check that the washer arm can move freely and can turn a complete circle.
• Place the detergent in the recess (10) in the door. Alternatively, you may place it
in the cutlery basket or on the appliance floor. Use the measuring spoon (7) or
measuring cup (9) as required.
o As a guideline, use 12 g of detergent per wash cycle, but check local
guidelines for your area. Check also with your local waterworks and read the
detergent manufacturer’s instructions on the pack.
• Close the door. Check that this is closed properly before continuing.
• Check that the water supply is connected and on.
• Press the On/Off button (6) to switch the scale on.
o When the appliance is switched on, a beep can be heard.
o The display (4) lights up for a few seconds so you can check that all the
indicators are working as they should.
• When the display changes to normal, you can see on the salt indicator whether
the salt needs replenishing.
• Select the wash program as described below.
• Press the pause/start button (V) to start the appliance.
• You can follow how long the current wash program has left to run by looking at
the time display (II) and the program cycle display (VII).
• Once the program is finished, the appliance stops automatically. A beep sounds
when the wash program is complete.
Setting the wash program
• Once the appliance is switched on (on/off indicator (III) lights up), you can press
the program selector button (VI) to switch between the three possible wash
programs:
STR “Strong”
NOR “Normal”
RAP “Rapid”
Water temperature: 70 ºC
Water temperature: 70 ºC
Water temperature: 55 ºC
Wash time: 75 minutes
Wash time: 67 minutes
Wash time: 35 minutes
Water consumption:
Water consumption:
Water consumption:
14 litres
12 litres
6 litres
• You can switch between the three programs by pressing the program selector
button until the required program appears in the display.
• NB: All wash programs start with the appliance being emptied of water. It
is completely normal for a small amount of water to be pumped out of the
appliance when a wash program is started.
Temporary interruption of washing
• Washing can be temporarily interrupted at any time by pressing the "PAUSE/
START" button once.
• When the wash program is interrupted, you can switch to another wash program
by pressing the program selector button.
• To restart washing, close the dishwasher door (if it has been opened) and press
the "PAUSE/START".
After each wash program
• When the appliance has not been used for approx. 10 minutes, the display
switches off.
• The power to the appliance remains on until it is interrupted by pressing the on/
off button.
• Then allow the vacuum cleaner to cool for approximately 15 minutes until the
appliance is emptied.
• Once the appliance is empty, check the filter in the base of the appliance for dirt
and clean it if necessary.
Some useful advice
• Dishes will dry quicker if the door is opened slightly as soon as the wash
program is complete.
• Be sure to rinse dishes after use. Dishes with dried-on food are more difficult to
clean using a normal program.
• Detergent loses its detergency over time. If your detergent is very old or lumpy, it
should be replaced.
CLEANING
When cleaning the appliance, you should pay attention to the following points:
• Switch the appliance off and remove the plug from the wall socket before
cleaning.
• Never use scouring powder, steel scourers or other strong cleaning agents to
clean the interior or exterior surfaces of the appliance, as they may scratch the
surfaces.
• Use a well-wrung cloth and warm water. A little detergent can be added if the
appliance is heavily soiled.
• Make sure that no water gets into the vent holes.
• The turning ring and the floor of the appliance must be cleaned regularly so that
the glass turntable can move around without hindrance.
• The appliance should be decalcified at regular intervals:
o Pour approx. 1 cup of wine vinegar into the base of the appliance.
o Run the appliance empty, i.e. without any dishes or cutlery inside.
BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE
If the appliance will not start:
• Check that the plug is correctly in place in the wall socket. If that is not the case,
remove the plug, wait 10 seconds and then plug it in again.
• Check whether a fuse has blown or whether the fuse relay has been switched
off. If it is not that, you can check that the socket itself is working by plugging in
another device.
• Check that the appliance is level. Adjust the four height-adjustable legs if
necessary.
• Check that the door is closed properly. If this is not the case, the automatic
safety system via the lock dowels (1) ensures that the appliance cannot be
started.
• Check that the appliance has been programmed correctly.
• Check that the water supply is working properly.
o The water supply hose must not be trapped or have any sharp kinks that
prevent water getting through.
o If the water level in the appliance is below normal, an alarm is emitted for
approx. 30 seconds, while the display shows one of the following error
codes:
15
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT
Error code in display: Description of problem:
E1
E2
"E3"
E4 and E5
Possible solution:
The water is entering
more slowly than usual.
Check the water supply.
The water is draining
more slowly than usual.
Check that the drainage hose is
correctly fitted and that the drain is
not too high.
The water is heating up
more slowly than usual.
Abnormal water level.
Please note that this Adexi product is marked with this symbol:
This means that this product must not be disposed of together with ordinary
household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct
collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste.
Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations
free of charge. In certain member states, used appliance can be returned to the
dealer where they were bought on the condition you buy new products. Contact
your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what
you should do with electrical and electronic waste.
Check that the heating element
and/or heat sensor are working.
There is too much water in the
appliance. Check the water supply
and water pressure.
GUARANTEE TERMS
If the dishes are not clean:
• Check that the washer arm can move freely and turn a complete circle.
• Check that the dishes are arranged in the rack in such a way that water from the
washer arm can reach all the dishes.
• Very dirty dishes should be rinsed off before putting them in the appliance.
• Do not put too many dishes in the appliance, which is large enough to hold 4
standard covers.
• Use more detergent or try a different type of detergent. However, always follow
the detergent manufacturer’s instructions.
• Check that the filter in the base of the appliance is clean and fitted correctly.
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage
• if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.
If the appliance still does not work, you should contact a repair engineer.
If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer
in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most
frequently asked questions.
Due to the constant development of our products in terms of function and design,
we reserve the right to make changes to the product without prior warning.
QUESTIONS AND ANSWERS
FOR UNITED KINGDOM ONLY
Plug wiring:
This product is fitted with a BS 1363 13-amp plug. If you have to replace
the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with
a rated current of 13 amps should be used. If there is a fuse cover fitted,
this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is
lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if
the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the
socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be
removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket
is likely to cause electric hazard. A replacement plug should be wired
according to following description.
You can also see contact details if you need to contact us for technical issues,
repairs, accessories and spare parts.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
Important
This appliance must be earthed. The wires in the cord set are coloured
thus:
BLUE- Neutral, Brown-Live, Green& Yellow-earth
(For detachable plug only)
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not
correspond with the coloured markings identifying the terminals in your
plug, proceed as follows:
The wire that is coloured Green& Yellow must be connected to the
terminal in the plug that is marked with the letter E or by the earth
symbol, or coloured green& yellow.
The wire that is coloured blue must be connected to the terminal that is
marked with the letter N or coloured black.
The wire that is couloured brown must be connected to the terminal that
is marked with the letter L or coloured red.
16
DE
EINLEITUNG
HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung
sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen.
Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie darin nachschlagen können.
1. Geschirrkorb
2. Salzbehälter
3. Türentriegelungstaste
4. Display
5. Bedientasten
6. An/Aus-Schalter
7. Messlöffel
8. Besteckkorb
9. Einfüllkappe
10.Fach für Maschinenspülmittel
11.Klarspülerfach
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Allgemein
• Dieses Gerät ist nur für seinen ursprünglichen Zweck, d. h. zum Spülen von
Tellern, Gläsern, Besteck und ähnlichen gewöhnlichen Haushaltsgegenständen,
zu gebrauchen.
• Nicht hitzebeständige Küchenutensilien sollten nicht in den Geschirrspüler
gegeben werden. Auch sollten empfindliche Gegenstände wie etwa Kristallgläser
und Gegenstände aus Kupfer, Zinn und Aluminium nicht im Geschirrspüler
gereinigt werden, da die Gefahr der Beschädigung besteht.
• Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den
gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
• Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es
in Gebrauch ist. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen
verwenden.
• Spülmittel müssen auf Grund ihrer hohen Giftigkeit stets für Kinder unzugänglich
aufbewahrt werden.
• Achten Sie darauf, dass das Spülmittel nicht in Berührung mit Augen oder Haut
gelangt.
• Verwenden Sie im Gerät niemals Lösungs- oder Verdünnungsmittel, da diese
explosions- oder feuergefährlich sind.
• Besprühen Sie das Gerät nicht von außen mit Wasser und tauchen Sie das
Gerät niemals in Wasser, da dies einen Kurzschluss im elektrischen System
verursachen kann.
• Schieben Sie niemals Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere
Öffnungen.
• Belasten Sie die geöffnete Tür nicht mit schweren Gegenständen oder
menschlichem Gewicht. Tür und Scharniere können sich hierdurch verformen
und ihre Funktion beeinträchtigt werden.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur
von einer Fachwerkstatt ausgeführt werden. Bei nicht autorisierten Reparaturen
oder Änderungen erlischt die Garantie. Bei Reparaturen, die unter die
Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
Aufstellen des Geräts
• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasflammen
oder elektrischen Kochplatten. Das Kabel darf ebenfalls nicht in der Nähe von
Wärmequellen verlegt werden.
• Entfernen Sie die Füße nicht.
• Das ist Gerät ist nicht einbaufähig. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze
an der Türvorderseite und an der Gehäuserückwand nicht verdeckt sind. Werden
Sie blockiert, während das Gerät in Gebrauch ist, besteht die Gefahr einer
Überhitzung des Geräts.
Anschließen
• Nur für den Anschluss an 230V/50Hz. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät an
eine falsche Spannung angeschlossen wird.
o Das Gerät sollte nur an für den Stecker ausgelegte Steckdosen mit
Schutzkontakt angeschlossen werden.
o Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Steckdose mit dem Kabel leicht
erreichbar ist und keine Unfallgefahr besteht.
o Das Gerät ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die es im Falle von
Unregelmäßigkeiten in der Spannungsversorgung automatisch abschaltet.
a. Wasserzuführung
b. Abflussstutzen
c. Abflussschlauch
(entfernt)
d. Schlauchklemme
e. Kabel
f. Höhenverstellbare
Füße
I. Anzeige des gewählten
Spülprogramms
II. Zeitanzeige
III. Betriebsanzeige
IV. Salzanzeige
V. Pause/Start-Taste
VI. Programmwahltaste
VII.Anzeige Programmzyklus
VOR DEM GEBRAUCH
Jedes Gerät wird werkseitig kontrolliert.
Sicherheitshalber sollten Sie sich jedoch nach dem
Auspacken vergewissern, dass beim Transport keine Schäden entstanden sind.
• Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden (z. B. in Form von Dellen o. ä.) vorliegen,
ob die Tür gut schließt und ob die Scharniere in Ordnung sind.
• Falls Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit
dem Verkäufer in Verbindung. Das Gerät darf erst nach Überprüfung durch eine
Fachwerkstatt in Betrieb genommen werden.
• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Sie die gesamte Außen- und
Innverpackung entfernt haben.
Aufstellen des Geräts
• Das Gerät muss auf einer ebenen Oberfläche stehen, die sein Gewicht (17,3 kg)
tragen kann.
• Das Gerät muss waagerecht stehen - richten Sie es wenn nötig mit Hilfe der vier
höhenverstellbaren Füße (f) aus.
• Nur für den Gebrauch im Haushalt. An der Rückseite müssen mindestens 10
cm, an den Seiten mindestens 5 cm und über dem Gerät mindestens 48 cm
Abstand sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
Verwendung
Anschließen
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Leitungen oder der Stecker beschädigt
sind, wenn das Gerät nicht optimal funktioniert oder Stoßschäden u. Ä. erlitten
hat.
• Bei geöffneter Tür besteht die Gefahr des Austretens von heißem Dampf.
Wasserschäden sind ebenfalls möglich.
o Do not open the door when the display shows "High temperature", as very
hot steam inside the appliance can cause burns.
o Öffnen Sie die Tür nicht, wenn auf dem Display die Anzeige “High
Temperature” erscheint, da sehr heißer Dampf im Innern des Geräts
Verbrennungen hervorrufen kann.
o Keep children away from the appliance when the door is opened.
o Halten Sie Kinder vom Gerät bei geöffneter Tür fern.
o Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sicherheitssystem der Tür nicht
funktioniert, was bedeutet, dass das Gerät auch bei nicht geschlossener Tür
angeschaltet werden könnte.
• Vermeiden Sie das Berühren des Heizelements im unteren Teil des Geräts (unter
dem Filter) unmittelbar nach dem Gebrauch, da dieses sehr heiß sein kann.
• Das Gerät muss an 230 Volt Wechselspannung (50 Hz) angeschlossen werden.
• Installieren Sie das Gerät stets unter Verwendung neuer Schläuche. Alte
Schläuche sollten für Neuinstallationen nicht verwendet werden.
• Schrauben Sie den Schlauch an der Wasserzuführung (a) an den
Wasseranschluss an.
o Die Wasserzuführung zum Gerät endet in einem ¾" weiblichen Stecker
– überprüfen Sie die Verwendung des korrekten Schlauchs.
o Ziehen Sie das Kabel nicht zu straff, um Beschädigungen zu vermeiden.
o Der Schlauch sollte mit einem Absperrhahn versehen sein, um die
Wasserzufuhr zum Gerät leicht unterbrechen zu können.
o Das Gerät ist lt. gesetzlicher Bestimmungen mit einem Rückschlagventil im
Wasserzulauf auszustatten, wobei der Anschluss ans öffentliche Leitungsnetz
empfohlen wird. Vergewissern Sie sich, dass die korrekten Abstandstücke
oder Adapter für einen sicheren Anschluss des Geräts verwendet werden.
o Das Gerät lässt sich an einen Warm- oder Kaltwasserzulauf anschließen.
Die Temperatur des zugeführten Warmwassers darf 55 °C nicht überschreiten.Durch den Anschluss an die Warmwasserleitung lässt sich
Strom sparen und die Waschzeit wird verkürzt.
o Der Wasserdruck muss zwischen 0,03 MPa und 1,0 MPa liegen, um gute
Spülergebnisse zu erzielen.
o Das Gerät ist mit einem Wasserstandsmesser ausgestattet, der dafür sorgt,
dass das Gerät automatisch stoppt, wenn der Wasserdruck fällt.
• Bringen Sie den Abflussschlauch (c) am Abflussstutzen (b) unter Verwendung
der Schlauchklemme (d) an. Ziehen Sie die Schlauchklemme fest, bis der
Schlauch sicher angeschlossen ist.
o HINWEIS: ACHTEN SIE BEIM FESTZIEHEN DER SCHLAUCHKLAMMER
17
AUF DIE SCHARFEN KANTEN.
o Der Abflussschlauch führt aufwärts wie ein nach oben zeigendes U über das
mitgelieferte Kunststoff-Knie (ohne Abb.), bevor es nach unten in den
Abfluss führt. Hierdurch wird ein Zurücklaufen des Wassers in das Gerät
verhindert. Für zusätzlichen Schutz kann ein Rückschlagventil (nicht im
Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
o Der Abflussschlauch sollte nach unten in ein Abflussrohr führen,
der nicht höher als max. 40 cm über dem Geräteboden liegen darf. Der
Abflussrohrdurchmesser sollte mindestens 30 mm betragen, um
sicherzustellen, dass Luft um den Abflussschlauch entweichen kann.
• Schalten Sie das Gerät ein.
•
•
•
HINWEIS: SOBALD DER WASSERANSCHLUSS GEÖFFNET IST; BEFINDET SICH
UNTER DRUCK STEHENDES WASSER IM SCHLAUCH UND IM GERÄT, AUCH
WENN DER WASSERANSCHLUSS ANSCHLIESSEND WIEDER GESCHLOSSEN
WURDE!
•
•
•
•
Einsetzen von Filter, Geschirrkorb und Besteckkorb
• Setzen Sie den Stahlfilter (ohne Abb.) in das Geräteunterteil ein.
o Der Filter muss mit dem Griff nach außen eingesetzt werden.
o Kontrollieren Sie, dass der Filter korrekt eingesetzt ist und dass sich der
Spülarm frei und in einer vollen Umdrehung bewegen kann.
• Der Geschirrkorb (1) ist mit Rädern versehen, um ein leichtes Hinein- und
Herausschieben zu ermöglichen.
• Setzen Sie den Besteckkorb (8) in den Geschirrkorb ein. Der Besteckkorb lässt
sich, wenn er nicht gebraucht wird, aus dem Geschirrkorb entfernen, z. B. zum
Spülen von Schüsseln, Platten oder anderen größeren Gegenständen.
•
oder den Boden der Maschine eingebracht werden. Soweit erforderlich, ist dazu
der Messlöffel (7) oder Messbecher (9) zu benutzen.
o In der Regel werden 12 g Spülmittel je Spülgang gebraucht, bitte erkundigen
Sie sich auch bei den für Ihr Gebiet geltenden Richtlinien. Erkundigen Sie
sich auch bei Ihrem örtlichen Wasserwerk und lesen Sie die Anweisungen
des Spülmittelherstellers auf der Verpackung.
Schließen Sie die Tür. Kontrollieren Sie, bevor Sie weitermachen, dass die Tür
ordnungsgemäß geschlossen ist.
Überprüfen Sie, dass der Wasseranschluss vorhanden und geöffnet ist.
Drücken Sie zum Einschalten des Geräts An/Aus-Taste (6).
o Sobald das Gerät angeschaltet ist, ertönt ein Signal.
o Das Display (4) leuchtet einige Sekunden lang auf und Sie können
kontrollieren, ob alle Anzeigen ordnungsgemäß arbeiten.
Sobald das Display auf Normal wechselt, können Sie an der Salzanzeige sehen,
ob Salz nachzufüllen ist.
Wählen Sie das Spülprogramm wie unten beschrieben aus.
Drücken Sie die Pause/Start-Taste (V), um das Gerät zu starten.
Sie können auf der Zeitanzeige (II) und der Programmzyklusanzeige (VII)
verfolgen, wie weit das aktuelle Spülprogramm fortgeschritten ist.
Sobald das Programm beendet ist, stoppt das Gerät automatisch. Ein Signal
ertönt bei beendetem Spülprogramm.
Spülprogramm einstellen
• Bei eingeschaltetem Gerät (Betriebsanzeige (III) leuchtet auf), können Sie mit
Hilfe der Programmwahltaste (VI) ein von drei möglichen Spülprogrammen
einstellen.
STR „Strong“ (Kräftig)
NOR "Normal“ (Normal)
RAP „Rapid“ (Schnell)
Auffüllen von Salz und Klarspüler
Die Wasserhärte ist von Ort zu Ort und von Wasserwerk zu Wasserwerk
unterschiedlich. Hartes Wasser kann auf dem Geschirr weiße Ränder hinterlassen
und erfordert mehr Spülmittel. Dieses Gerät ist daher mit einem Enthärter
ausgestattet, der das Wasser im Gerät mit Hilfe von Salz enthärtet, wodurch gute
Spülergebnisse erzielt werden können. Weiches Wasser erfordert weniger Spülmittel
und das Salz hilft den Spülmittelverbrauch zu reduzieren und außerdem die Umwelt
zu schützen.
Wassertemperatur: 70 ºC
Wassertemperatur: 70 ºC
Wassertemperatur: 55 ºC
Spüldauer: 75 Minuten
Spüldauer: 67 Minuten
Spüldauer: 35 Minuten
Wasserverbrauch: 14 Liter
Wasserverbrauch: 12 Liter
Wasserverbrauch: 6 Liter
• Sie können durch Betätigen der Programmwahltaste zwischen den drei
Programmen auswählen, bis das gewünschte Programm auf dem Display
erscheint.
• Hinweis: Alle Spülprogramme beginnen mit einem von Wasser geleerten Gerät.
Es ist völlig normal, dass zu Beginn des Programms vom Gerät eine kleine
Menge Wasser ausgepumpt wird.
Auffüllen von Salz:
o Den Deckel vom Salzbehälter abschrauben.
o Salz mit einem Löffel einfüllen.
o Den Deckel vom Salzbehälter wieder aufschrauben.
o Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn die Salzanzeige (IV) aufleuchtet
Vorübergehende Unterbrechung des
• Das Spülprogramm kann jederzeit durch einmaliges Drücken der
"PAUSE/START" Taste unterbrochen werden.
• Bei Unterbrechung des Spülprogramms können Sie durch Betätigen der
Programmwahltaste in ein anderes Spülprogramm wechseln.
• Um mit der Zubereitung fortzufahren, die Tür des Geschirrspülers schließen
(sofern sie geöffnet wurde) und die ”PAUSE/START” Taste drücken.
Achtung! Nach dem Auffüllen dauert es etwa 5-8 Minuten, bis die Anzeige erlischt.
HINWEIS 1
Bei der ersten Inbetriebnahme ist Wasser in den Behälter zu füllen, was später nicht
mehr notwendig ist.
Nach jedem Spülprogramm
HINWEIS 2
Die Füllmenge für das Salz beträgt jeweils ca. 250 g. Dies ist ausreichend für etwa
15 Spülgänge.
• Wenn das Gerät mehr als ungefähr 10 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet
sich die Anzeige aus.
• Das Gerät bleibt so lange angeschaltet, bis der An/Aus-Schalter betätigt wird.
• Then allow the vacuum cleaner to cool for approximately 15 minutes until the
appliance is emptied.
• Nach dem Ausräumen des Geräts ist der Filter am Geräteboden auf
Verschmutzungen zu kontrollieren und nötigenfalls zu reinigen.
HINWEIS 3
Nach der Befüllung mit Salz MUSS der Reinigungsvorgang unverzüglich gestartet
werden.
Dadurch wird vermieden, dass in der Maschine verbliebenes Salz oder Salzlauge zu
Rostansatz führt. Salz ist also stets kurz vor dem Reinigungsvorgang aufzufüllen.
Nützliche Tipps
HINWEIS 4
Wird die Maschine nur gelegentlich benutzt (1 x oder weniger pro Woche), ist
eine Reinigung bei höchster Temperatur erforderlich. Dann ist die Maschine innen
trocken zu wischen und die Tür anschließend halb geöffnet zu halten.
• Das Geschirr trocknet schneller, wenn die Tür gleich nach Beendigung des
Spülprogramms leicht geöffnet wird.
• Spülen Sie das Geschirr nach dem Gebrauch kurz ab. Angetrocknete
Essensreste sind mit dem Normal-Programm nur schwer entfernbar.
• Spülmittel verlieren mit der Zeit ihre Spülkraft. Sehr altes oder klumpiges
Spülmittel sollte ersetzt werden.
Klarspüler vermindert die Oberflächenspannung des Wassers und verbessert die
Trocknung. Klarspüler erzeugt auch mehr Sauberkeit und Glanz.
REINIGUNG
Auffüllen von Klarspüler:
• Den Deckel vom Fach für den Klarspüler (11) an der Türrückwand losschrauben
und das Mittel bis zur Unterkante des Einfüllstutzens einfüllen.
• Schließen Sie den Deckel.
• Wiederholen Sie diesen Vorgang in regelmäßigen Abständen entsprechend den
Anweisungen des Herstellers.
Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:
• Vor dem Reinigen Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
• Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke Reinigungsmittel, die die
Flächen verschrammen könnten, dürfen nicht zur Reinigung der Innen- und
Außenflächen des Geräts verwendet werden.
• Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Lappen und warmes Wasser. Wenn
das Gerät stark verschmutzt ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben
werden.
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt.
• Drehring und Boden sind regelmäßig zu reinigen, damit der Drehteller aus Glas
sich ungehindert bewegen kann.
• Das Gerät sollte regelmäßig entkalkt werden:
o Geben Sie ca. 1 Tasse Weinessig auf den Boden des Geräts.
o Lassen Sie das Gerät leer durchlaufen, d. h. ohne Geschirr oder Besteck.
BEDIENUNG DES GERÄTS
Grundsätzlicher Gebrauch
• Drücken Sie die Entriegelungstaste (3) an der Tür und öffnen Sie die Tür.
• Kontrollieren Sie, dass der Filter am Geräteboden korrekt eingesetzt ist und
nicht blockiert.
• Bestücken Sie Geschirr- und Besteckkorb.
o Gläser müssen stets auf den Kopf gestellt werden, damit das Wasser leicht
ablaufen kann.
o Gläser sollten nicht über die für Teller vorgesehenen Stäbe gesteckt werden.
Dort haben Sie nicht genügend Halt, können umfallen und Schaden nehmen.
o Stellen Sie scharfe Messer stets mit der Klinge nach unten in den
Besteckkorb, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
o Stark verschmutztes Geschirr sollte zuvor abgespült werden. Entfernen Sie
größere Speisenreste vom Geschirr, um zu vermeiden, dass sie den Filter am
Geschirrspülerboden verstopfen.
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Spülarm frei bewegen kann und eine volle
Umdrehung machen kann.
BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM KUNDENDIENST BRINGEN
Wenn das Gerät nicht startet:
• Prüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist. Ist dies nicht der
Fall, Stecker ziehen, 10 Sekunden warten und Stecker erneut einstecken.
• Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt bzw. ein Sicherungsschalter
angesprungen ist. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Steckdose, indem
Sie ein anderes Gerät anschließen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät waagerecht steht. Korrigieren Sie den
Stand nötigenfalls an den höhenverstellbaren Füßen.
• Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Andernfalls
• Das Mittel ist ins Fach (10) in der Tür zu füllen. Es kann auch in den Besteckkorb
18
verhindert das automatische Sicherheitssystem über die Sperrstifte (1) das
Starten des Geräts.
• Überprüfen Sie die richtige Programmierung des Geräts.
• Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung ordnungsgemäß funktioniert.
o Der Wasseranschlussschlauch darf nicht geknickt oder der Wasserfluss
anderweitig blockiert sein.
o Bei zu niedrigem Wasserstand wird für ca. 30 Sekunden Alarm gegeben,
während das Display einen der folgenden Fehlercodes anzeigt:
Fehlercode auf
Anzeige:
Beschreibung des Problems:
Mögliche Lösung:
E1
Das Wasser fließt
langsamer als sonst ein.
Überprüfen Sie die Wasserzufuhr.
E2
Das Wasser fließt
langsamer als sonst ab.
Kontrollieren Sie, ob der
Abflussschlauch richtig passt und
der Abfluss nicht zu hoch liegt.
E3
Das Wasser heizt sich
langsamer als sonst auf.
Überprüfen Sie das Heizelement
und/oder den Wärmesensor auf
ihre Funktion.
Abnormaler
Wasserstand
Es ist zu viel Wasser im Gerät.
Überprüfen Sie die Wasserzufuhr
und den Wasserdruck.
E4 und E5
Unbefriedigendes Spülergebnis:
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Spülarm frei bewegen kann und eine volle
Umdrehung machen kann.
• Kontrollieren Sie, dass die Geschirrteile so angeordnet sind, dass das Wasser
aus dem Spülarm alle Geschirrteile erreichen kann.
• Stark verschmutztes Geschirr sollte zuvor abgespült werden.
• Bestücken Sie das Gerät nicht mit zu viel Geschirr. Es kann vier
Standardgedecke fassen.
• Verwenden Sie mehr Spülmittel oder versuchen Sie ein anderes Spülmittel. In
jedem Fall sollten Sie stets die Anweisungen des Spülmittelherstellers befolgen.
• Kontrollieren Sie, dass der Filter am Geräteboden sauber und korrekt eingesetzt
ist.
Funktioniert das Gerät immer noch nicht, so wenden Sie sich bitte an einen
Fachmann.
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG
Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll
entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden
muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Erfassung,
Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private
Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedstaaten können beim Kauf
eines Neuprodukts alte Geräte bei dem Händler wieder abgegeben werden, bei
dem sie gekauft wurden. Weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und
Elektronikmüll erfahren Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht, wenn ...
• die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
• das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig
beschädigt worden ist.
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht
auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in
dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website
(www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question &
Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich
technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen
möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.
19
PL
WSTĘP
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw
dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy
zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi warto zachować na
przyszłość.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kratka do mycia
Pojemnik na sól
Przycisk zwalniania drzwiczek
Wyświetlacz
Przyciski kontrolne
Przycisk On/Off (Wł./Wył.)
Miarka
Koszyk na sztućce
Nasadka umożliwiająca
napełnianie
10.Wnęka na detergenty
11.Pojemnik na nabłyszczacz
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do których zostało
przeznaczone, czyli mycia talerzy, szklanek, kieliszków, sztućców i podobnych
przyrządów kuchennych.
• Należy unikać mycia w zmywarce przyrządów kuchennych, które nie są
odporne na działanie wysokiej temperatury. Należy także unikać mycia w
zmywarce przedmiotów delikatnych, takich jak kryształowe kieliszki czy
przedmioty miedziane, cynowe czy aluminiowe, ponieważ mogą one ulec
uszkodzeniu.
• Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
• Podczas pracy kuchenki należy zwrócić uwagę na znajdujące się w pobliżu
dzieci. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
• Detergent należy zawsze chronić przed dziećmi, ponieważ jest bardzo
toksyczny.
• Należy pilnować, aby detergent nie dostał się do oczu ani nie miał kontaktu ze
skórą.
• W urządzeniu nigdy nie należy używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników,
gdyż może to spowodować wybuch lub pożar.
• Nie należy polewać wodą obudowy urządzenia ani zanurzać go w wodzie,
ponieważ może to spowodować spięcia w instalacji elektrycznej.
• Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych,
ani innych otworów urządzenia.
• Nie wolno zezwalać żadnym osobom na opieranie się o otwarte drzwiczki
urządzenia, ani kłaść na nich żadnych przedmiotów. Może to spowodować
deformację drzwiczek i zawiasów i w rezultacie wadliwe działanie urządzenia.
• Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Jeżeli urządzenie, kabel lub
wtyczka wymagają naprawy, powinna ona zostać przeprowadzona przez
autoryzowany punkt serwisowy. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje
unieważnią gwarancję. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Miejsce poboru wody
Odpływ
Wąż odpływowy (odłączony)
Zacisk węża
Przewód zasilający
Nóżki o regulowanej
wysokości
I. Wyświetlacz programu
zmywania
II. Wyświetlacz czasu
III. Lampka kontrolna
informująca o pracy
urządzenia
IV. Wskaźnik poziomu soli
V. Przycisk wstrzymania/
włączenia
VI. Przycisk wyboru
programu
VII.Wyświetlacz cyklu programu
Umiejscowienie urządzenia
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
• Nie należy umieszczać urządzenia ani jego przewodu zasilającego w pobliżu
nagrzanych powierzchni, na przykład palników gazowych i elektrycznych płyt
grzejnych.
• Nie należy demontować nóżek.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. Należy się upewnić, że otwory
wentylacyjne znajdujące się naprzeciw drzwiczek oraz tył urządzenia nie są
zasłonięte. Jeżeli są one zasłonięte podczas pracy urządzenia, może dojść do
jego przegrzania.
Każde urządzenie jest testowane w fabryce, jednak ze względów bezpieczeństwa
po jego rozpakowaniu zalecamy dokładne sprawdzenie, czy nie uległo uszkodzeniu
podczas transportu.
• Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzenia (np. w
postaci wgnieceń lub tym podobnych), czy drzwiczki zamykają się prawidłowo
oraz czy zawiasy są w porządku.
• Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu, należy skontaktować się ze sklepem,
w którym dokonano zakupu. Nie należy uruchamiać go przed sprawdzeniem
przez autoryzowanego serwisanta.
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy opakowania
zewnętrznego i znajdujące się wewnątrz urządzenia zostały usunięte.
Podłączenie
• Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i
częstotliwości 50 Hz. Podłączenie urządzenia do źródła prądu o niewłaściwym
napięciu skutkować będzie unieważnieniem gwarancji.
o Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdek z uziemieniem,
odpowiednim do podłączania wtyczki.
o Urządzenie należy umieszczać tak, aby przewód zasilający mógł zostać
podłączony do gniazdka bez naprężania przewodu i tak, aby przewód nie
znajdował się w przejściu i nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa.
o Urządzenie wyposażone jest w funkcję bezpieczeństwa, która
powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku jakichkolwiek
nieregularności w dostawie prądu.
Umiejscowienie urządzenia
• Urządzenie należy ustawić na płaskiej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar
(17,3 kg).
• Urządzenie musi zostać ustawione w poziomie - w razie konieczności należy
dopasować długość nóżek (f).
• Wyłącznie do użytku domowego. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji
należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnego miejsca z tyłu, po 5 cm miejsca
po bokach i 48 cm powyżej urządzenia.
Podłączenie
Za pomoc¹
• Urządzenie musi zostać podłączone do sieci zasilającej prądu zmiennego o
napięciu 230V i częstotliwości 50Hz.
• Przy instalacji urządzenia należy zawsze korzystać z nowych węży. Starych
węży nie należy wykorzystywać do nowej instalacji.
• Przykręć wąż do dopływu wody w miejscu poboru wody (a).
o Miejsce poboru wody w urządzeniu zakończone jest wtyczką żeńską o
rozmiarze ¾ cala (1,9 cm) – sprawdź, czy został użyty odpowiedni wąż.
o Nie dokręcaj zbyt mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie gwintu.
o Do węża powinien zostać podłączony zawór odcinający, ułatwiający
odłączenie urządzenia od dopływu wody.
o Podłączyć urządzenie, w sposób wymagany przez przepisy, do kurka wyposażonego w zawór zwrotny, lecz zaleca się, aby podłączyć je do
stałego źródła zasilania wodą. Należy się upewnić, że zastosowane zostały
odpowiednie przekładki i złączki, tak aby można było podłączyć urządzenie
w sposób bezpieczny.
o Urządzenie może być podłączone do źródła zasilania wodą zimną lub wodą
ciepłą. Uwaga: temperatura ciepłej wody nie może przekroczyć 55 °C.
Zasilanie wodą ciepłą może zaoszczędzić energię elektryczną i skrócić czas
mycia naczyń.
o Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, ciśnienie wody musi mieścić
się w zakresie między 0,03 MPa i 1,0 MPa.
o Urządzenie wyposażone jest we wskaźnik poziomu wody, który gwarantuje
automatyczne zatrzymanie pracy urządzenia w przypadku, gdy dojdzie do
spadku ciśnienia wody.
• Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone,
urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone wskutek silnego
uderzenia lub w podobny sposób.
• Przy otwartych drzwiczkach istnieje ryzyko oparzenia gorącą parą. Może także
dojść do zniszczeń spowodowanych zalaniem.
o Jeżeli wyświetlacz pokazuje "Wysoka temperatura", nie wolno otwierać
drzwiczek, ponieważ bardzo gorący strumień pary wewnątrz może
spowodować poparzenia.
o Przy otwartych drzwiczkach urządzenie należy chronić przed dziećmi.
o Zmywarki nie należy używać, jeżeli blokada zabezpieczająca nie działa
prawidłowo, tzn. gdy można włączyć urządzenie przy otwartych
drzwiczkach.
• Należy unikać dotykania elementu grzewczego w podstawie urządzenia (poniżej
filtra) zaraz po użytkowaniu, gdyż element ten może być bardzo gorący.
20
• Podłącz wąż odpływowy (c) do odpływu (b) przy pomocy zacisku węża (d).
Zaciśnij zacisk węża, aż wąż zostanie odpowiednio zamontowany.
o UWAGA: PODCZAS ZACISKANIA ZACISKU WĘŻA NALEŻY ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ, GDYŻ ZACISK TEN POSIADA OSTRO ZAKOŃCZONE
BRZEGI.
o Przed podłączeniem do odpływu wąż odpływowy podłączyć należy na
kształt odwróconej litery U do załączonego plastikowego przewodu
zagiętego na kształt litery U (nie pokazany obrazku). Zapobiega to
ponownemu napływowi wody usuniętej z urządzenia do jego wnętrza. Aby
zwiększyć zabezpieczenie, można zastosować zawór zwrotny (nie załączony
do zestawu).
o Wąż odpływowy powinien zostać podłączony do rury odpływowej, która nie
może się znajdować wyżej niż maksymalnie 40 cm ponad podstawą
urządzenia. Średnica rury odpływowej powinna wynosić co najmniej 30
mm, aby zagwarantować, że wokół rury odpływowej możliwe jest swobodne
uchodzenie powietrza.
• Włącz urządzenie.
•
•
•
•
•
UWAGA: ZARAZ PO ODKRĘCENIU DOPŁYWU WODY W WĘŻU I URZĄDZENIU
POJAWIA SIĘ CIŚNIENIE, NAWET JEŻELI WODA ZOSTANIE NATYCHMIAST
PONOWNIE ODŁĄCZONA!
•
•
•
•
Montaż filtra, półki zmywarki i koszyka na sztućce
• Zamontuj filtr stalowy (nie pokazany na obrazku) w podstawie urządzenia.
o Filtr należy zamontować tak, aby uchwyt znalazł się na zewnątrz.
o Sprawdź, czy filtr został prawidłowo zamontowany i czy ramię myjące może
swobodnie się poruszać i zataczać pełne okręgi.
• Półka zmywarki (1) wyposażona została w kółeczka, tak aby można ją było
łatwo wsuwać i wysuwać z urządzenia.
• Umieść koszyk na sztućce (8) na półce. Jeżeli koszyk na sztućce nie jest
potrzebny, np. podczas zmywania talerzy, misek i innych dużych naczyń, można
go wyjąć z urządzenia.
•
Ustawianie programu zmywania
• Po włączeniu urządzenia (zaświeci się lampka kontrolna informująca o
pracy urządzenia (III)) możesz nacisnąć przycisk wyboru programu (VI), aby
przełączać między trzema możliwymi programami zmywania:
Napełnianie solą i nabłyszczaczem
Twardość wody jest różna w różnych miejscach i w wodociągach różnych typów.
Twarda woda może spowodować powstanie białego osadu na naczyniach i dlatego
w takim przypadku zaleca się używanie większej ilości detergentu. Urządzenie
niniejsze zostało więc wyposażone w element zmiękczający, który powoduje
zmiękczenie wody w urządzeniu przy dodatku soli, co pomaga uzyskać optymalne
wyniki zmywania. Miękka woda wymaga użycia mniejszej ilości detergentu, sól
pomaga więc w zmniejszeniu ilości zużywanego detergentu, a tym samym w
ochronie środowiska naturalnego.
STR “Zmywanie silnym
strumieniem”
Odkręć pokrywę pojemnika soli.
Napełnij pojemnik solą za pomocą łyżki.
Przykręć pokrywę pojemnika soli.
Powtarzaj tą czynność zawsze, gdy zapali się wskaźnik soli (IV).
Temperatura wody: 70 ºC
Czas zmywania: 67 min
Czas zmywania: 35 min
Zużycie wody: 14 litrów
Zużycie wody: 12 litrów
Zużycie wody: 6 litrów
Czasowe wstrzymanie zmywania
• Zmywanie można w każdym momencie wstrzymać, naciskając jeden raz
przycisk wstrzymania/włączenia „PAUSE/START”.
• Po wstrzymaniu działania programu zmywania można przełączyć program na
inny, naciskając przycisk wyboru programu zmywania.
• Aby ponownie włączyć zmywanie, należy zamknąć drzwiczki (jeśli zostały
otworzone) i nacisnąć przycisk wstrzymania/włączenia „PAUSE/START”.
Za każdym razem wkładać ok. 250 g soli. Taka ilość wystarcza na ok.
Po każdym programie zmywania
• Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez około 10 minut, wyświetlacz się
wyłączy.
• Urządzenie pozostaje pod zasilaniem do czasu, aż zostanie naciśnięty przycisk
on/off (wł./wył.).
• Następnie, przed opróżnieniem urządzenia, pozostaw odkurzacz do ostudzenia
na około 15 minut.
• Po opróżnieniu urządzenia sprawdź filtr znajdujący się w podstawie urządzenia
pod kątem zabrudzenia i osadu i, jeżeli to konieczne, wyczyść go.
UWAGA3
Natychmiast po napełnieniu solą, pralkę NALEŻY ustawić na płukanie.
Celem tego rodzaju ustawień jest uniknięcie pozostałości w postaci soli lub słonej
wody we wnętrzu pralki, co może być przyczyną rdzy.
Dlatego należy dodawać sól jedynie zaraz przed płukaniem.
UWAGA4
Jeśli pralka nie jest używana regularnie (jedno pranie lub mniej
tygodniowo), należy ją przepłukać wodą o maksymalnej temperaturze, a następnie
wysuszyć pozostawiając uchylone drzwiczki.
Aby napełnić urządzenie nabłyszczaczem:
• Odkręcić pokrywę i zdjąć ją ze zbiornika na środek aktywny powierzchniowo
(11) znajdującego się z tyłu drzwiczek i napełnić zbiornik środkiem aktywnym
powierzchniowo do dolnej krawędzi otworu do napełniania zbiornika.
• Zamknij pokrywę.
• Powtarzaj tę procedurę regularnie zgodnie z zaleceniami producenta.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
Temperatura wody: 55 ºC
• Możesz przełączać między trzema programami zmywania, naciskając przycisk
wyboru programu na wyświetlaczu dopóki nie pojawi się żądany program.
• UWAGA: Wszystkie programy zmywania rozpoczynają się od opróżnienia
urządzenia z wody. Całkowicie normalna jest sytuacja, kiedy niewielka ilość
wody zostaje wypompowana z urządzenia po włączeniu programu zmywania.
UWAGA1
Przy pierwszym użyciu prosimy wcześniej dodać wody do pojemnika
soli, przy czym dodawanie wody nie jest później konieczne.
Nabłyszczacze redukują napięcie powierzchniowe w wodzie, co powoduje szybsze
wysychanie i daje lepszy rezultat. Nabłyszczacze powodują także, że umyte
naczynia są czystsze i bardziej lśniące.
RAP “Szybkie
zmywanie”
Czas zmywania: 75 min
Uwaga! Po napełnieniu urządzenia solą wskaźnik poziomu soli będzie świecił
jeszcze przez ok. 5-8 minut, a następnie zgaśnie
UWAGA2
15 cykli.
NOR “Normalne
zmywanie”
Temperatura wody: 70 ºC
Aby napełnić solą:
o
o
o
o
o Bardzo brudne naczynia należy przepłukać przed włożeniem ich do
urządzenia. Upewnij się, że z naczyń usunięte zostały znaczne pozostałości
jedzenia, gdyż zapobiega to blokowaniu filtra znajdującego się w podstawie
zmywarki.
Sprawdź, czy ramię myjące urządzenia może swobodnie się poruszać i
zataczać pełne okręgi.
Umieść detergent we wnęce (10) w drzwiach. Alternatywnie można umieścić
go w koszyku na sztućce lub na dnie urządzenia. W razie potrzeby użyj łyżek
pomiarowych (7) lub naczynia pomiarowego (9).
o Zalecamy użycie 12 g detergentu na każdy cykl zmywania, należy jednak
sprawdzić zalecenia dla danego rejonu. Należy także zasięgnąć porady
w lokalnej firmie wodociągowej oraz zapoznać się z zaleceniami producenta
detergentu na jego opakowaniu.
Zamknij drzwiczki. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy zostały szczelnie
zamknięte.
Sprawdź, czy jest doprowadzony i włączony dopływ wody.
Naciśnij przycisk On/Off (6), aby włączyć wagę.
o Po włączeniu urządzenia usłyszysz sygnał dźwiękowy.
o Wyświetlacz (4) rozjaśni się na kilka sekund, abyś mógł sprawdzić, czy
wszystkie wskaźniki działają tak, jak powinny.
Kiedy wyświetlacz przestawi się na normalne działanie, zobaczysz na
wskaźniku poziomu soli, czy konieczne jest jej uzupełnienie.
Wybierz program zmywania zgodnie z poniższym opisem.
Naciśnij przycisk wstrzymania/włączenia (V), aby włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu czasu (II) oraz na wyświetlaczu cyklu programu (VII) możesz
zobaczyć, jak długo będzie trwał bieżący program zmywania.
Po zakończeniu programu zmywania urządzenie automatycznie się wyłączy. Po
zakończeniu programu zmywania słychać będzie sygnał dźwiękowy.
Przydatne porady
• Naczynia będą schły szybciej, jeżeli drzwiczki urządzenia zostaną lekko otwarte
zaraz po zakończeniu programu zmywania.
• Pamiętaj, aby płukać naczynia po ich użyciu. Naczynia z przyschniętymi
resztkami jedzenia są trudniejsze do umycia przy zastosowaniu normalnego
programu zmywania.
• Z czasem detergent traci swoje właściwości myjące. Jeżeli detergent, którego
używasz, jest stary lub pojawiły się w nim grudki, należy go wymienić.
CZYSZCZENIE
Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Do czyszczenia elementów wewnętrznych lub zewnętrznych urządzenia nie
należy stosować proszków ścierających, skrobaczek metalowych, ani innych
silnych środków czyszczących, gdyż mogą one porysować powierzchnię.
• Należy korzystać z dobrze odciśniętej szmatki i ciepłej wody. Jeżeli urządzenie
jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
• Należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.
• Talerz obrotowy i dno urządzenia musi być regularnie czyszczone tak, aby
szklany talerz obrotowy mógł się obracać bez przeszkód.
• Urządzenie należy odkamieniać w regularnych odstępach czasu:
o Wylej około 1 szklanki octu winnego na podstawę urządzenia.
o Włącz urządzenie nie wkładając do środka żadnych naczyń ani sztućców.
Obsługa podstawowa
• Naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się w drzwiczkach (3) i otwórz
pokrywę.
• Sprawdź, czy filtr w podstawie urządzenia został odpowiednio zamontowany i
nie jest zablokowany.
• Umieść naczynia do zmywania na półce zmywarki, a sztućce w koszyku na
sztućce.
o Szklanki i kieliszki należy zawsze umieszczać do góry dnem tak, aby woda
mogła swobodnie z nich spływać.
o Szklanek i kieliszków nie należy umieszczać na bolcach przeznaczonych
do umieszczania talerzy. Nie zapewniają one wystarczającego podparcia, co
oznacza, że szklanki lub kieliszki mogą się przewrócić i stłuc.
o Aby uniknąć zranienia, zawsze umieszczaj noże w koszyku na sztućce
ostrzem w dół.
21
ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO
WARUNKI GWARANCJI
Jeżeli urządzenie nie chce się uruchomić:
• Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Jeżeli wtyczka
jest włożona, należy ją wyjąć, odczekać 10 sekund i włożyć ponownie.
• Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik lub czy nie został wyłączony
bezpiecznik automatyczny. Jeżeli tak nie jest, można sprawdzić, czy działa
samo gniazdko, podłączając inne urządzenie.
• Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione w pozycji poziomej. Jeżeli to
konieczne, wyreguluj wysokość nóżek.Sprawdź, czy drzwiczki zostały
prawidłowo zamknięte. Jeżeli nie, automatyczny system bezpieczeństwa
zabezpiecza urządzenie przed uruchomieniem poprzez kołki zamka (1).
• Sprawdź, czy urządzenie zostało właściwie zaprogramowane.
• Sprawdź, czy działa system dopływu wody.
o Wąż dostarczający wodę nie może być zablokowany ani mieć żadnych
ostrych zagięć, które mogłyby wstrzymywać przepływ wody.
o Jeżeli poziom wody w urządzeniu jest poniżej stanu normalnego, przez
około 30 sekund urządzenie emituje alarm, a na wyświetlaczu pokazują się
następujące kody błędów:
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
• jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
• jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
• jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub
zostało uszkodzone,
• jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej.
Kod błędu na
wyświetlaczu:
Opis problemu:
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich
funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które
odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć
najczęściej zadawane pytania.
Możliwe rozwiązanie
E1
Woda wpływa wolniej
niż zwykle.
Sprawdź dopływ wody.
E2
Woda wypływa wolniej
niż zwykle.
Sprawdź, czy wąż odpływowy
został prawidłowo zamontowany
oraz czy odpływ nie znajduje się
zbyt wysoko.
"E3"
Woda nagrzewa się
wolniej niż zwykle.
Sprawdź działanie elementu
grzejnego oraz/lub czujnika
temperatury.
E4 i E5
Nieprawidłowy poziom
wody.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania
z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
W urządzeniu znajduje się zbyt
duża ilość wody. Sprawdź dopływ i
ciśnienie wody.
Jeżeli po zmywaniu naczynia nie są czyste:
• Sprawdź, czy ramię myjące urządzenia może swobodnie się poruszać i
zataczać pełne okręgi.
• Sprawdź, czy naczynia zostały ustawione na półce w taki sposób, aby woda z
ramienia myjącego mogła dotrzeć do wszystkich naczyń.
• Bardzo brudne naczynia należy przepłukać przed włożeniem ich do urządzenia.
• Nie wkładaj do urządzenia zbyt wielu naczyń - urządzenie przeznaczone jest do
mycia naczyń z 4 standardowych zestawów nakryć.
• Użyj większej ilości detergentu lub wypróbuj inny jego rodzaj. Zawsze jednak
stosuj się do wskazówek producenta detergentu.
• Sprawdź, czy filtr znajdujący się w podstawie urządzenia jest czysty i
prawidłowo zamontowany.
Jeżeli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, należy skontaktować się z punktem
serwisowym.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów.
W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy,
u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowych produktów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub
władz miejskich.
22
Download PDF