Ricoh | CX2 | Instrukcja obsługi CX1 CX2 CX3 CX4 CX5

CX1, CX2, CX3, CX4, CX5
Instrukcja obsługi aparatu
Numer seryjny znajdziesz na spodzie korpusu aparatu.
Podstawy fotografii i odtwarzania
Przeczytaj ten rozdział przed pierwszym użyciem aparatu. Obejmuje on
etapy przygotowywania aparatu do użytku, robienie zdjęć ,i ich odtwarzanie.
Operacje zaawansowane
Przeczytaj ten rozdział dla uzyskania informacji na tematy nie objęte w " Podstawowe
fotografii i odtwarzania". Obejmuje ona zaawansowane możliwości fotografowania i
odtwarzania, jak wydrukować zdjęcie, dostosowywanie ustawień aparatu fotograficznego,
i kopiowanie zdjęć do komputera.
Akumulator wymaga naładowania przed użyciem. Bateria nie jest
opłata w momencie zakupu.
UWAGI
• ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: Przeczytaj dokładnie wszystkie poniższe uwagi w celu
zapewnienia bezpiecznego użytkowania.
• Test zdjęć: Zrób zdjęcia testowe aby sprawdzić czy aparat działa prawidłowo.
• Prawa autorskie: Kopiowanie lub modyfikacja dokumentów objętych prawami autorskimi,
czasopism i innych materiałów, inne niż do użytku osobistego, domowego,
lub w innych celach, bez uzyskania praw autorskich, jest zabronione.
• Zwolnienie z odpowiedzialności: Ricoh, Ltd. oraz Importer (F.H. Foto-Technika)
nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe zapisy danych lub obrazów w wyniku
nieprawidłowego działania produktu.
• Gwarancja: Ten produkt jest produkowany w dostosowaniu do lokalnych wymogów i
gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju zakupu. Producent oraz Importer (F.H.
Foto-Technika) nie ponosi odpowiedzialności za serwisowanie produktów w innych krajach
ani ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.
• Zakłócenia fal radiowych: Użytkowanie tego produktu w pobliżu innych
urządzeń elektronicznych może mieć negatywny wpływ zarówno na aparat jak i
inne urządzenia. Zakłócenia są szczególnie prawdopodobne, gdy aparat jest
używany w pobliżu odbiorników radiowych i telewizyjnych. Problem ten można rozwiązać
przesuwając aparat jak najdalej od tego urządzenia, zmiane orientacji anteny radiowej lub
telewizyjnej, lub podłączenie radia lub telewizora do innego gniazdka.
© 2010 RICOH CO, LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej publikacji nie może
być powielane w całości lub w części bez pisemnej zgody firmy Ricoh lub Importera (F.H.
Foto-Technika). Ricoh zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu bez
uprzedniego powiadomienia .
Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji w tym dokumencie.
Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek błędy lub braki, bylibyśmy wdzięczni, za powiadomienie
nas na adres podany na tylnej stronie okładki tej broszury.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Internet Explorer są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki
i innych krajach. Macintosh i Mac OS są zarejestrowanymi znakami towarowymi
Apple Inc w USA i innych krajach. Adobe, logo Adobe i Adobe Reader są znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Symbole ostrzegawcze
Różne symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na produkcie, mają zapobiec
fizycznego uszczerbku dla użytkownika lub innych osób i uszkodzenia mienia. Symbole i ich
znaczenie są opisane poniżej.
Niebezpieczeństwo
Ten symbol oznacza, sprawy, które mogą prowadzić do bezpośrednie ryzyka śmierci lub
poważnych obrażeń w przypadku zignorowania lub niewłaściwego ich traktowania.
Ostrzeżenie
Ten symbol oznacza, sprawy, które mogą prowadzić do bezpośrednie ryzyka śmierci lub
poważnych obrażeń w przypadku zignorowania lub niewłaściwego ich traktowania.
Uwaga
Ten symbol oznacza, sprawy, które mogą prowadzić do bezpośrednie ryzyka śmierci lub
poważnych obrażeń w przypadku zignorowania lub niewłaściwego ich traktowania.
Pokazowe Ostrzeżenia
Symbol informuje o działaniach, które należy wykonać.
Symbol informuje o działania zakazane.
Symbol ten może być łączony z innymi symbolami, aby wskazać
że dana operacja jest zabronione.
Przykłady
Nie dotykać
Nie wolno rozbierać
Przestrzegaj następujących zasad, aby zapewnić bezpieczne korzystania z tego sprzętu.
Niebezpieczeństwo
Nie próbuj rozbierać, reperować ani zmieniać sprzętu. Obwody wysokiego napięcia
urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Nie próbuj rozbierać, zmieniać lub lutować baterii.
Nie wkładaj baterii do ognia, próbować podgrzewać, używać w środowisku o wysokiej
temperaturze, takich jak ognisko, lub wyrzucać ją. Nie umieszczaj jej w wodzie lub w morzu.
Nie doprowadzaj do zamoknięcia.
Nie próbuj przekłuwać, uderzać , upuszczać, ani poddawać baterii innym poważny
uderzeniom lub siłom.
Nie należy używać baterii, jeśli jest uszkodzona lub zdeformowana.
Ostrzeżenie
Wyłącz natychmiast zasilanie w przypadku pojawienia się takich objawów jak dym lub
niezwykły zapach. Usuń baterii jak najszybciej jest to możliwe, uważając, aby uniknąć
porażenia prądem lub poparzenia. Jeśli pobierasz energie z gniazdka elektrycznego, należy
odłączyć przewód zasilający z gniazdka, aby uniknąć pożaru lub porażeniem prądem. Należy
przerwać stosowanie urządzenia natychmiast, jeśli nie działa poprawnie. Skontaktuj się z
najbliższym punktem serwisowym jak najszybciej.
Wyłącz natychmiast zasilanie jeśli jakikolwiek metalowy przedmiot, woda, płyn lub
inne ciało obce dostanie się do korpusu aparatu. Wyjmij z niego baterię i kartę pamięci jak
najszybciej jest to możliwe, uważając, aby uniknąć pożaru lub porażeniem prądem. Jeśli
pobierasz energie z gniazdka elektrycznego, należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka,
aby uniknąć pożaru lub porażeniem prądem. Należy przerwać stosowanie urządzenia
natychmiast, jeśli nie działa poprawnie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym
jak najszybciej.
Unikaj kontaktu ciekłych kryształów wyświetlacza, może to spowodować uszkodzenie
ekranu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami jeśli nastąpi kontakt ciekłych kryształów
z:
• Skórą: Jeżeli jakikolwiek z ciekłych kryształów dostanie się na skórę, należy go zetrzeć
i przepłukać na tym terenie wodą, następnie umyć obszar dokładnie mydłem.
• Oczy: Jeśli dostanie się do oczu, przemywaj oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut i
natychmiast szukaj pomocy medycznej.
• POŁYKANIE: Jeżeli jakikolwiek z ciekłych kryształów zostanie połknięty, wypłukaj
usta obficie wodą. Poszkodowany musi wypić dużą ilością wody i wywołać wymioty.
natychmiast szukaj pomocy medycznej.
Następujące środki ostrożności, aby zapobiec wylewaniu się baterii, przegrzaniu,
iskrzeniu lub wybuchu.
• Nie należy używać baterii innych niż zalecanych przez Producenta do tego urządzenia.
• Nie należy przenosić lub przechowywać razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak
długopisy, naszyjniki, monety, szpilki do włosów, itp.
• Nie wolno wkładać baterii do mikrofalówki lub pojemnika wysoko-ciśnieniowego.
• W przypadku wycieku płynu baterii lub dziwnego zapachu, zmiany koloru itp. zostanie
zauważone w trakcie stosowania lub ładowania, należy natychmiast wyjąć baterię z aparatu
lub ładowarki i trzymać ją z daleka od źródeł ciepła.
Należy przestrzegać następujących zasad w celu uniknięcia pożaru, porażenia prądem lub
pękanie baterii podczas ładowania.
• Używaj tylko wskazanego napięcia ładowarki. Należy również unikać korzystania z wielo
gniazdowych adapterów i przedłużaczy.
• Nie pozwalaj na uszkodzenie, lub zmiany przewodów zasilających. Również nie kładź
ciężkich przedmiotów, rozciągaj lub zginaj przewodów zasilających.
• Nie należy podłączać lub odłączać kabla zasilania mokrymi rękami. Zawsze trzymaj uchwyt
wtyczki podczas odłączania przewodu.
• Nie przykrywaj urządzeń podczas ładowania.
Przechowuj baterie i karty pamięci SD używane w tym sprzęcie w miejscu
niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu. Spożycie jest szkodliwe dla
ludzi. W razie połknięcia natychmiast szukaj pomocy medycznej.
Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie dotykaj wewnętrznych elementów urządzenia, jeśli staną się widoczne w wyniku
upadku lub uszkodzenia. Dotknięcie obwodów wysokiego napięcia w urządzeniu może
doprowadzić do porażenia prądem. Wyjmij z niego baterię jak najszybciej, uważając
uważając, aby uniknąć porażenia prądem lub poparzenia. Skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą lub serwisem, jeżeli urządzenie jest uszkodzone.
Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, ponieważ może to spowodować
poparzenie lub porażenie prądem.
Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, benzyny,
benzenu, rozpuszczalnika lub podobnych substancji w celu uniknięcia ryzyka
wybuchu, pożaru lub poparzeń.
Nie stosować urządzenia w miejscach, w których użycie jest ograniczone
lub zabronione, ponieważ może to doprowadzić do katastrofy lub wypadku.
Należy wytrzeć kurz, gromadzący się na wtyczce elektrycznej, ponieważ
może prowadzić do pożaru.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub zranienia, nie należy używać
ładowarki w połączeniu z dostępnymi w handlu elektronicznym transformatorów podczas
podróży zagranicznych.
Ostrożność
Kontakt z płynem wyciekającym z baterii może spowodować oparzenia. Jeśli
część Twojego ciała dotknie się z uszkodzoną baterią, przepłucz natychmiast wodą dokładnie
cały obszar. (Nie należy używać mydła). Jeśli bateria zaczyna przeciekać, usuń ją natychmiast
z urządzenia i przetrzyj dokładnie całą komorę baterii przed wymianą na nową baterię.
Podłączyć kabel zasilający dokładnie do gniazdka. Luźny kabel stanowi zagrożenie
pożarowego.
Nie dopuszczaj do zamoknięcia korpusu aparatu. Ponadto, nie obsługuj aparat mokrymi
rękami. W obydwu przypadkach może dojść do porażenia prądem.
Nie używaj błysku na kierowcach pojazdów, ponieważ może to spowodować że
kierowca straci kontrolę nad pojazdem i doprowadzić do wypadku drogowego.
Środki Bezpieczeństwa dla Akcesorii
Przy użyciu oferowanych oddzielnie produktów, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji
zawartych w produkcie przed stosowanie tego urządzenia.
Instrukcje obsługi urządzenia
Następujące instrukcje obsługi są dołączone razem korpusem aparatu:
Instrukcja obsługi aparatu ( ta broszura)
Przewodnik opisuje, jak używać aparatu i zainstalować dołączone oprogramowanie.
* Przeczytaj ten poradnik wraz z dokumentacja z obiektywu.
Instrukcja obsługi oprogramowania (plik pdf)
Instrukcja obsługi oprogramowania opisuje jak skopiować zdjęcia z aparatu do komputera do
wyświetlania i edycji. Jest dostępna w kilku językach, każdy ma swój folder, w folderze "DC
Manual" na płycie CD. Dla ułatwienia orientacji, skopiuj plik pdf z płyty CD na dysk twardy
komputera.
"Irodio Photo & Video Studio" oprogramowanie do przeglądania oraz edycji obrazu
jest również dołączone do tego produktu. Informacje na temat korzystania z tej
oprogramowania można znaleźć w menu Pomoc w Irodio Photo & Video Studio lub
zadzwonić do następujących centrów obsługi klienta:
• Ameryka Północna (USA): +1-800-458-4029 (połączenie bezpłatne)
• Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania: +800-1532-4865 (połączenie bezpłatne)
• Pozostałe kraje europejskie: +44-1489-564-764
• Chiny: +86-21-5385-3786
• Inne kraje azjatyckie: +63-2-438-0090
Godziny otwarcia: 9:00 do 17:00
Środki Bezpieczeństwa
Instrukcje obsługi
Spis treści
Podstawy fotografii i odtwarzania
Zawartość opakowania
Akcesoria
Jak korzystać z pokrętła trybu pracy
Nazwy części
Wyświetlacz
Czynności przygotowawcze
Informacje na temat baterii
Karta pamięci SD
Ładowania akumulator
Wkładanie akumulatora i karty pamięci SD
Włączanie / wyłączanie
Ustawianie języka oraz daty i godziny
Podstawy fotografowania
Fotografowanie w trybie Auto
Używanie powiększenia(zoom)
Fotografowania zbliżeń (makrofotografii)
Korzystanie z lampy błyskowej
Korzystanie z samowyzwalacza
Fotografowania w trybie Auto Scene
Odtwarzanie obrazów
Przeglądanie zdjęć
Widok miniatur
Powiększanie zdjęć
Usuwanie plików
Usuwanie pliku lub wszystkich plików
Usuwanie wielu plików jednocześnie
Wybieranie wielu plików osobno
Wybieranie zakresu plików
Zmiana wyświetlacza za pomocą przyciska DISP.
Elektroniczne wypoziomowanie
Histogramu
Operacje zaawansowane
1 Funkcje przycisku ADJ.
Wybór opcji menu fotografowania przypisanych do przycisku ADJ. / OK
Przełączanie pomiędzy AE i AF
2 Korzystanie z przycisku Fn (Function/Funkcyjny)
Przypisanie funkcji przyciskowi Fn
Włączanie AF Target dla makrofotografii
Blokowanie ekspozycji
Wybieranie ustawień ostrości
3 Tryby Fotografowania
Tryb Scene
Wybór trybu Scene
Fotografowania w trybie Makro
Używanie trybu korekcji nachylenia
Dynamic Range Double Shot Mode ( ) (Tryb podwójnego zdjęcia o zmiennej
odległości)
Dynamic Range Expansion Effect (określenie zasięgu zmiennej odległości)
Dynamic Range Expansion oraz normalne fotografowanie
Tryb ciągły ( )
M-Cont Plus (10M)
M-Cont Plus (2M)
Speed Cont (Low) / Speed Cont (High) (tryb ciągły o małej/dużej szybkości robienia zdjęć
Tryb filmowy ( )
Nagrywanie filmów
4 Funkcje Odtwarzania
Odtwarzanie filmów
Odtwarzanie plików MP
Eksportowanie plików MP
5 Menu Fotografowania
Korzystanie z menu
Opcje menu fotografowania
Dynamic Range Expansion: Dynamic Range Expansion Effects
Plus Normal Shooting: Recording Un-enhanced Copies of Enhanced Photographs
Jakość obrazu / Rozmiar: Wybór rozmiaru i opcji kompresji dla zdjęć
Rozmiar filmu: Wybieranie rozdzielczości filmu
Gęstość/Density: Regulacja kontrastu w trybie tekstowym
Rozmiar/Size: Wybór rozmiaru zdjęć wykonanych w trybie tekstowym
Wyostrzanie/Focus: Wybór jak aparat wyostrza
Pre-AF: Poprawa czułości spustu migawki
Pomiar ekspozycji: Wybór jak aparat ustawia ekspozycje
Ustawienia obrazu: Regulacja kontrastu, ostrości, kolorów i "żywości" barw
Redukcja szumów: Kontrolowanie Szumów Zdjęcia
Korygowanie ekspozycji dla błysku: Regulacja mocy błysku
Auto Bracket: Zmiana ustawień dla serii zdjęć
Czas ekspozycji: Tworzenie smug światła
Ustawienia własne samowyzwalacza: Wykonanie serii zdjęć za pomocą samowyzwalacza
Fotografowanie z odstępami czasowymi
Korekta drgań aparatu: Zmniejszenie rozmycie obrazu wynikających z poruszeń aparatu
Slow Shutter Limit: Wybór najmniejszej dostępnej prędkość migawki
Imprint Daty: Nadruk czasu i daty zapisu na zdjęciach
Kompensacja ekspozycji: Regulacja ekspozycji
Balans bieli: Regulacja kolorów wg źródła światła
Ustawienie ISO: Ustawienie aparatu do warunków oświetlenia
Maksymalne ISO dla AUTO ISO: wybieranie górnego limitu dla Auto ISO.
Przywracanie domyślnych ustawień: Przywracanie ustawień Default Shooting Menu
Focus
Subject tracking AF: śledzenie przedmiotu
AF Multi-Target: Zmienne wyostrzanie w zależności od pozycji dla serii fotografii
Manualne ustawianie ostrości (MF): Manualne wyostrzanie
Auto Bracketing
Auto Bracket: Zmiana ekspozycji dla serii fotografii
Bracket balansu bieli (WB-BKT): Tworzenie Zdjęć o różnym balansie bieli
Color Bracketing (CL-BKT): Tworzenie Zdjęć o różnych ustawieniach koloru
Focus Bracketing (FOCUS-BKT): Zmienna odległość wyostrzania dla serii zdjęć
Kompensacja ekspozycji
Balans bieli
Ustawienia manualne: Pomiar balansu bieli
Ustawienie ISO: Czułość ISO
6 Menu Odtwarzania
Korzystanie z menu
Ustawienie funkcja oznakowania
Oznaczenie / Odznaczanie pojedynczego pliku
Oznaczenie / Odznaczanie wielu plików
Przycinanie
Poziom kompensacji
Automatyczne korygowanie obrazów
Ręczne korygowanie obrazów
Kompensacja balansu bieli
Korekcji nachylenia
Ochrona plików
DPOF
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
7 Menu ustawień
Korzystanie z menu
Opcję menu ustawień
Formatowanie karty pamięci
Formatowanie pamięci wewnętrznej
Regulacja jasność wyświetlacza LCD
Regulacja stopniowa Zoom
Dźwięki Operacji: Wybór dźwięków wydawanych przez aparat
Ustawienia dźwięków
Czas wyświetlania zdjęć po ich zrobieniu
Automatyczne wyłączanie aparatu
Oszczędzanie energii
Zoom cyfrowy obrazu
Rzeczywisty rozmiar zdjęcia
Poziomica: Wskaźnik nachylenia obrazu
Opcje kadrowania: Ustawienie siatki i kadru
Wyświetlanie informacji o fotografii na wyświetlaczu
Wyświetlanie minimalnej odległość ustawiania ostrości
Automatyczne obracanie odtwarzanych zdjęć
Widok Nasycenie bieli
Opcje numerowanie zdjęć
Ustawienia Daty oraz zegara aparatu
Wybór języka
Wybór Format Video
Reg. My Settings: Ustawianie ustawień własnych
Zoom cyfrowy zdjęcia
8 Direct Printing Bezpośrednie drukowanie z aparatu
Funkcja Direct Print
Podłączenie aparatu do drukarki
Drukowanie zdjęć
Drukowanie jednego lub wszystkich zdjęć
Drukowanie kilku zdjęć
Przenoszenie obrazów do komputera
Dla systemu Windows
Wymagania systemowe
Kopiowanie zdjęć do komputera
Dla komputerów Macintosh
Kopiowanie zdjęć do komputera
Korzystanie z przeglądarki plików MP
10 Dodatki
Specyfikacja
Podstawy fotografii i odtwarzania
Przeczytaj ten rozdział przed pierwszym użyciem aparatu.
Zawartość opakowania
Jak korzystać z pokrętła trybu pracy
Nazwy części
Wyświetlacz
Czynności przygotowawcze
Podstawy fotografowania
Odtwarzanie obrazów
Usuwanie plików
Zmiana wyświetlacza za pomocą przyciska DISP.
Zawartość opakowania
W opakowaniu powinny się znajdować następujące elementy.
* Rzeczywisty wygląd pozycje zawarte mogą się różnić.
• CX4;CX3;CX2;CX1
Numer seryjny znajdziesz na spodzie korpusu aparatu.
• Akumulator (DB-70 dla CX1 oraz CX2; DB-100 dla CX3 oraz CX4)
• Ładowarka (BJ-7 dla CX1 oraz CX2; BJ-10 dla CX3 oraz CX4)
• Kabel USB ze złączem mini-B
Łączy aparat z komputerem lub drukarką.
• Kabel A / V
Łączy aparat z TV.
• Pasek na rękę
• Gwarancja
• CD: Zawiera oprogramowanie oraz instrukcje jak używać oprogramowania oraz
instrukcję obsługi w języku polskim.
• Instrukcja obsługi aparatu na płycie CD (Odnośniki do obrazków)
Opcjonalne Akcesoria
• Kabel do spustu migawki (CA-1)
Kabel , który po podłączeniu do złącza USB aparatu pozwala na zdalne wyzwalanie spustu
migawki.
•Pasek na szyję • (ST-2)
Wskazówka: Zakładanie paska na szyję
Przewlecz końcówki paska na szyję przez oczka taśmy po obydwu stronach aparatu, później
przymocuj końcówki za pomocą klipsów tak jak na rysunku.
Jak korzystać z pokrętła trybu pracy
Ustaw pokrętło trybu pracy na żądany tryb przed fotografowanem lub filmowaniem .
Symbole i opisy pokrętła trybu pracy
Symbol
Funkcja
Auto Shooting Mode (Tryb Auto)
My Settings Mode (Ustawienia
Własne)
Movie Mode (Tryb filmowania)
Scene Auto Mode (Tryb specjalny
Auto)
Opis
Automatycznie ustawia optymalną
wartości przysłony i czasu otwarcia
migawki w zależności od obiektu.
Można fotografować przy użyciu
ustawień własnych.
Pozwala na nagrywanie filmów
Aparat automatycznie wybiera
optymalny tryb SCENE; po prostu
Scene Mode (Tryb Specjalny)
Continuous Mode (Tryb ciągły
Dynamic Range
Double-shot Mode
Nazwy części
Aparat fotograficzny
Widok z przodu
fotografia typu wyceluj i
sfotografuj.
Umożliwia fotografowanie z
ustawieniami zoptymalizowanymi
dla danego typu fotografii.
W trybie ciągłym można strzelać z
różnych funkcji ciągłej fotografii.
Pozwala na fotografowanie zdjęcia
o naturalnym wyglądzie nawet w
ciemnych miejscach i jasnych
obszarów o dużym kontraście.
Numer porządkowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa części
Pokrętło trybów
Spust migawki
Przycisk włączania/wyłączania
Mikrofon
Pokrywka obiektywu
Dźwignia zoomu (teleobiektyw) /
(szeroki kąt)
(powiększenie) /
(Zobacz Miniatura)
Lampa
Pomocnicze światło AF / Lampa samowyzwalacza
Obiektyw
Widok z tyłu
Numer porządkowy
1
2
3
Nazwa części
Wyświetlacz
Uchwyt na pasek
Maskownica złączy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Głośnik
Złącze USB
Wyjście AV
Makro
Przycisk ADJ./OK
Lampa
Przycisk odtwarzania
Przycisk MENU
Przycisk Fn
Przycisk (samowyzwalacza)/
Przycisk DISP.
Maskownica wejścia DC
Klapka baterii/karty pamięci
Mocowanie statywu
(wykasowania)
(*) Zaleceniami zawartymi w instrukcji aby "Press the ADJ. / OK button
"(przyciśnij przycisk ADJ./OK), wskazują, że należy nacisnąć przycisk ADJ. / OK w górę, w
dół, w lewo lub w prawo. Instrukcje aby " Press the ADJ. / OK button " wskazują
że należy nacisnąć bezpośrednio na przycisku.
Wyświetlacz
Przykład wyświetlania obrazu podczas fotografowania
Zdjęcia
Numer
Opis
Porządkowy
1
Tryb lampy
2
Kompensacja ekspozycji
Numer
Porządkowy
19
20
Opis
Korekcja drgań
Bateria
5
6
lampy
Wskaźnik wielo-punktowego
wyostrzania
Tryb SCENE/Plus normalne
fotografowanie/ Tryb ciągły
Tryb fotografowania
Pozostała liczba zdjęć
7
Miejsce zapisu
25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Blokada wyostrzania
Wielkość zdjęcia
Jakość zdjęcia
Tryb Wyostrzania
Balans Bieli
Pomiar ekspozycji
Ustawienia zdjęcia
Bracket Shooting
Histogram
26
27
28
29
30
31
32
33
34
17
Redukcja szumów
35
18
Wskaźnik Daty
3
4
21
Czas ekspozycji
22
Samowyzwalacz
23
24
Makro
Minimalna odległość
wyostrzania
Stopień powiększenia/
Automatyczna zmiana
rozmiaru Zoom
Wskaźnik powiększenia
Przerwa pomiędzy zdjęciami
Przysłona
Prędkość migawki
Kompensacja ekspozycji
Ustawiania ISO
Wskaźnik poziomu
Ramka AF
Wskaźnik ostrzeżenie o
nieprawidłowej ekspozycji
Symbol ostrzeżenie o
drganiach aparatu
Tryb filmowania
buton migawki: Start
Movie Mode
Numer Porządkowy
36
37
38
Opis
Czas nagrywania
Pozostały czas nagrywania
Wskaźnik nagrywania
Przykład wyświetlania zdjęcia podczas odtwarzania
Zdjęcie
Numer
Porządkowy
1
2
3
4
5
6
7
8
Film
Opis
Numer Porządkowy
Opis
Numer pliku
Numer odtwarzanego pliku
Liczba plików
Tryb
Oznaczony plik
Chroniony
DPOF
Źródło odtwarzania danych
9
10
11
12
13
14
15
16
Rozmiar Zdjęcia
Jakość obrazu
Data robienia zdjęcia
Przysłona
Prędkość migawki
Bateria
Czas nagrania
Wskaźnik
Numer
Porządkowy
1
Opis
2
Plus normalne
fotografowanie
Dynamic Range Expansion
Przysłona
Prędkość migawki
Ustawienia ISO
Kompensacja ekspozycji
Pomiar ekspozycji
3
4
5
6
7
8
Tryb fotografowania
Numer
Porządkowy
9
Opis
10
Balans bieli / Kompensacja
balansu bieli
Tryb lampy
11
12
13
14
15
16
Ogniskowa
Makro
Tryb wyostrzania
Auto Bracket
Ustawienia zdjęć
Redukcja szumów
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Poziom naładowania baterii jest wyświetlany przez ikonę w prawym dolnym rogu ekranu.
Ikona
Opis
Bateria w pełni naładowana.
(Zielony)
Bateria częściowo rozładowana.
(Zielony)
(Pomarańczowy)
Niski poziomu baterii. Naładuj lub wymień jak
najszybciej.
Czynności przygotowawcze
Informacje na temat baterii
Aparat ten wykorzystuje dedykowany, akumulator litowo-jonowy, dostarczany z kamerą.
Bateria wymaga naładowania przed użyciem. Bateria nie jest naładowana w momencie
zakupu.
Karta pamięci SD
Zdjęcia mogą być przechowywane w pamięci wewnętrznej aparatu mieszczącej 88 MB
lub opcjonalnej karty pamięci SD. Pamięć wewnętrzna jest użytkowana jeśli nie jest włożona
żadna karta pamięci. Po włożeniu, karta będzie używana zamiast pamięci wewnętrznej.
Uwaga
• Zdjęcia nie będą zapisywane do pamięci wewnętrznej, gdy jest włożona karta pamięci,
nawet jeśli jest pełna.
• Utrzymuj kontakty kart pamięci czyste.
Wskazówka: Napisz Ochrony
Przesuń przełącznik ochrony zapisu w karty pamięci do "LOCK", aby dane
przed pisemne lub usunięte z karty oraz do zapobiegania kartę z jest sformatowany.
Zdjęcia nie mogą być zrobione, gdy karta pamięci jest zablokowana; zamek
karty wyłącznie przed przypadkową utratą danych i upewnij się, że
Ładowanie baterii
Baterię dostarczany z korpusem aparatu, nie jest naładowana w momencie zakupu. Naładuj
baterię ładowarką przed użyciem.
1 Umieść baterię w ładowarce.
Dopasuj oznaczenia na baterii do tych na ładowarce.
Uwaga
Upewnij się, że bateria jest w prawidłowym położeniu.
2 Podłącz przewód zasilający do ładowarki, a następnie do gniazdka.
Lampa świeci się podczas ładowania baterii. Wyczerpane całkowicie baterie ładują się około
180 minut dla CX3, CX4 oraz 100 minut dla CX1, CX2 przy temperaturze 25° C.
Uwaga
Jeśli miga lampka ładowarki, bateria lub ładowarki mogła ulec uszkodzeniu. Odłącz kabel
zasilający i usuń baterie z ładowarki.
3 Wyjmowanie baterii.
Po naładowaniu się baterii na ładowarce wyłączy się światło. Odłącz przewód zasilający i
wyjmij baterię z ładowarki.
Uwaga
• Akumulator litowo-jonowy: Korzystaj wyłącznie z baterii DB-90. Nie stosuj żadnej innej
baterii jeśli nie została wyraźnie wskazane przez Ricoh do stosowania w tym aparacie.
• Bateria może być gorąca bezpośrednio po użyciu. Przed wyjęciem baterii, wyłącz zasilanie i
poczekaj na baterii do ochłodzenia.
• Wyjmij baterię, jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy okres.
Wkładanie akumulatora i karty pamięci SD
Po naładowaniu akumulatora, włóż akumulator i kartę SD. Upewnij się, że aparat jest
wyłączony przed wyjęciem baterii lub karty pamięci SD.
1 Otwórz pokrywę baterii / karty.
2 Włóż akumulator i kartę pamięci SD.
• Włóż kartę pamięci tak jak jest pokazane na obrazku dopóki nie usłyszysz kliknięcia
zatrzasku.
• Gdy akumulator jest włożony na swoje miejsce, jest zablokowany przez hak tak jak na
rysunku.
3 Zamknij pokrywę baterii / karty i wsuń maskownicę w
jej miejsce
Wyjmowanie akumulatora
Otwórz pokrywę baterii / karty. Zwolnić hak, który blokuje akumulator. Bateria jest
wysunięta. Wyciągnij baterię z aparatu. Uważaj, aby nie upuścić baterii podczas wyjmowania
z aparatu.
Wyjmowanie karty pamięci SD
Otwórz pokrywę baterii / karty. Naciśnij kartę pamięci SD i delikatnie przyciśnij aby się
wysunęła. Wyciągnij kartę z aparatu.
Włączanie / wyłączanie
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć lub wyłączyć
aparat.
Gdy aparat jest włączony, uruchomienie odgrywa dźwięk, a
na wyświetlaczu pojawi się logo RICOH.
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk POWER, gdy aparat jest
włączony, liczby plików zarejestrowana w tym dniu jest
wyświetlana, a następnie aparat wyłączy się. Jeżeli data nie
została określona, liczbę zapisanych plików jest
pokazywana jako [0]. Jeśli data zostanie zmieniona, tylko
liczba plików zarejestrowana po zmianie jest widoczna.
Korzystanie z aparatu w trybie odtwarzania
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
(Odtwarzanie) przełącza aparat w tryb odtwarzania.
Gdy aparat jest włączony w tryb odtwarzania przyciskiem
przełącza do trybu fotografowania.
ponowne naciśnięcie przycisku
Ustawianie języka oraz daty i godziny
Opcja wyboru języka pojawi się przy pierwszym uruchomieniu aparatu. Wykonaj poniższe
czynności, aby wybrać język i ustawić czas oraz datę. , Ustawienia języka, czasu i daty można
zmienić w dowolnym momencie w menu ustawień.
Ustawienie języka
1 Naciśnij przycisk "ADJ. / OK
", aby wybrać język.
• Po naciśnięciu przycisku DISP., ustawienie języka zostanie przerwane i przejdziesz do
ekranu ustawień data / czas .
2 Naciśnij przycisk "ADJ. / OK"
• Język wyświetlanych napisów jest ustawiona, teraz przejdziesz do ekranu ustawień data /
czas .
Ustawianie daty i czasu
1 Naciśnij przycisk "ADJ. / OK
• Zmień ustawienie z
", aby ustawić rok, miesiąc, datę, czas i format.
przemieszczaj się za pomocą
.
• Można anulować ustawienie, naciskając przycisk DISP..
2 Sprawdź informacje na ekranie, a następnie naciśnij przycisk "ADJ. / OK"
• Pojawi się ekran potwierdzenia.
3 Naciśnij przycisk "ADJ. / OK"
• data i godzina są ustawione.
Podstawy fotografowania
Teraz jesteś już gotowy.
Fotografowanie w trybie Auto
Obróć pokrętło trybów na
aby fotografować w trybie Auto.
Spustu migawki działa w dwóch etapach. Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy, funkcja auto-focus jest uruchamiany dla określenia ogniskowej.
Następnie, naciśnij go do końca aby wykonać zdjęcie.
Gdy obiekt nie znajduje się w centrum twojego kadru, skomponuj swoje zdjęcie po
wyostrzeniu. (Blokada ostrości)
1 Trzymaj aparat w obu dłoniach, z łokciami opartymi na Twoim ciele.
2 Oprzyj palec na spuście migawki.
3 Wykadruj swój obiekt w ramce AF pośrodku obrazu i naciśnij spust migawki do
połowy.
4 Aby zrobić zdjęcie, z pierwszym planie jest wyostrzonym na tle, naciśnij spust
migawki do połowy aby wyostrzyć a następnie nadal trzymając spust migawki,
skomponuj swoje zdjęcie.
5 Delikatnie naciśnij spust migawki do końca.
Używanie powiększenia (zoom)
(teleobiektyw) może być użyty do
Przycisk
powiększenia (przybliżenia obiektu), natomiast przycisk
(szeroki kąt) / może być użyty do pomniejszenia
(oddalenia obiektu).
Fotografowania zbliżeń (makrofotografii)
Funkcja makro pozwala robić zdjęcia obiektów, które są
bardzo blisko aparatu. Aby fotografować zbliżenia, naciśnij
przycisk ADJ /. OK w kierunku ikony (makro). Naciskając
przycisk ADJ /. OK w kierunku ikony (makro) ponownie
anulujesz tryb makro.
Korzystanie z lampy błyskowej
Możesz wybrać tryb lampy błyskowej, która najlepiej pasuje do Twojego zdjęcia. W czasie
zakupu, aparat jest ustawiony na [Auto].
1 Naciśnij ADJ /. OK w kierunku ikony
.
• wykaz trybów lampy jest wyświetlany na wyświetlaczu.
Flash Off
Lampy błyskowa wyłączona
Auto
Lampa odpala się automatycznie, gdy przedmiotem
jest słabo oświetlone, lub podświetlany.
Redukuje efekt czerwonych oczu, przez który
ludziom oczy na zdjęciach wydają się czerwone.
Lampa odpala się niezależnie od warunków oświetlenia.
Red-Eye Flash
Flash on
Flash Synchro
2 Naciśnij przycisk "ADJ. / OK
Lampy błyska ze spowolnionym czasem otwarcia
migawki. Jest to przydatne podczas robienia zdjęć
portretowych nocą. Mogą wystąpić drgania aparatu, więc
zalecane się używanie statywu.
"aby wybrać tryb lampy błyskowej.
• symbol trybu lampy błyskowej jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlaczu.
• tryb pracy lampy błyskowej symbol miga w lewym górnym rogu wyświetlacza
podczas ładowania się lampy błyskowej. Gdy lampa jest naładowana, symbol
przestaje migać i świeci stale.
Korzystanie z samowyzwalacza
Możliwe jest ustawienie dziesięcio, dwu lub własnego ustawienia czasu samowyzwalacza.
Użyj dwu sekundowego czasu samowyzwalacza, aby zapobiec rozmazaniu zdjęcia
spowodowanego przez ruch kamery, podczas naciskania spustu migawki. Z własnym
ustawieniem, mogą być zrobione zdjęcia w określonych odstępach czasowych.
Ustaw odstępy pomiędzy robieniem zdjęć i ich liczbę w menu fotografowania.
1 Naciśnij przycisk
(samowyzwalacza).
• Lista trybów ustawień samowyzwalacza wyświetli się na wyświetlaczu.
2 Naciśnij przycisk "ADJ. / OK
"aby wybrać tryb
• symbol samowyzwalacza i liczba sekund wyświetlane są w lewej górnej części
wyświetlacza.
3 Naciśnij przycisk spustu migawki.
• Po wybraniu ustawienia [10], lampka samowyzwalacza świeci przez 8 sekund , a następnie
miga na 2 sekundy przed zrobieniem zdjęcia.
• Po wybraniu ustawienia [Custom Self-Timer], samowyzwalacza miga przez 2 sekundy
zrobieniem każdego zdjęcia, a zdjęcia są wykonywane w określonym odstępie czasowym.
Pozycji wyostrzania jest ustawiana przy pierwszym zdjęciu.
• Po wybraniu ustawienia [Custom Self-Timer], naciśnij przycisk MENU, aby anulować
samowyzwalacza podczas fotografowania.
Fotografowania w trybie Auto Scene
W trybie auto scene, aparat dobiera optymalny tryb automatycznie.
Ikonę wybranego trybu ukazuję się na wyświetlaczu. Jeśli tryb
makro jest zaznaczone, ikona będzie wyświetlana w lewym
górnym rogu na wyświetlaczu obrazu.
Odtwarzanie obrazów
Przeglądanie obrazów
Aby wybrać tryb odtwarzania, naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
Gdy aparat jest wyłączony, naciśnięcie i przytrzymanie
(Odtwarzanie) dłużej niż 1 sekundę włącza aparat w trybie
odtwarzania. Naciśnij przycisk ADJ . / OK
, aby wyświetlić
poprzedni plik lub następnego pliku. Naciśnij przycisku
,
aby wyświetlić 10 klatek do przodu lub do tyłu. Aby przełączyć
aparat z trybu odtwarzania do trybu fotografowania, naciśnij
przycisk
ponownie.
Widok miniatur
20 klatek
Jeśli na dźwigni zoomu naciśniemy
(Thumbnail View/Widok Miniatur), ekran dzieli się
na 20 klatek i miniaturki są wyświetlane.
Naciśnij przycisk DISP. przycisk, aby przełączyć się z listy miniatur i listy stron. Na stronie
listy, naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby wybrać strone.
Aby wyświetlić obraz w pełnym ramki, wybierz go na liście i naciśnij thumbnail list i naciśnij
(powiększenie).
przycisk ADJ. / OK lub nacisnąć dźwignię zoomu na symbolu
81 klatek
Jeśli na dźwigni zoomu naciśniemy
(Thumbnail
View/Widok Miniatur), przy 20 klatkach wyświetlanych na
ekranie wyświetla się 81 klatek i miniatury są wyświetlane.
Naciśnij przycisk DISP. przycisk, aby przełączyć między
listą miniatur a listą stron. W liscie stron, naciśnij przycisk
ADJ. / OK
aby wybrać strone.
Aby przejść do wyświetlania pojedynczych zdjęć, wybierz
plik z listy i naciśnij przycisk ADJ. / OK lub naciśnij
dźwignię zoomu dwa razy w kierunku
(powiększenie).
Data rejestracji
Jeśli na dźwigni zoomu naciśniemy
(Thumbnail
View/Widok Miniatur) przy 81 klatkach wyświetlanych na
ekranie wyświetlają się miniatury ułożone według daty
nagrania.
Naciśnij przycisk DISP. przycisk, aby przełączyć między
listą miniatur a listą daty. W liście daty , naciśnij przycisk
ADJ. / OK
, aby wybrać datę, lub naciśnij przycisk ADJ
/ OK
aby wybrać stronie.
Aby przejść do wyświetlania pojedynczych zdjęć, wybierz
plik z listy i naciśnij przycisk ADJ. / OK lub naciśnij
dźwignię zoomu trzy razy w kierunku
(powiększenie).
Powiększanie zdjęć
Obróć dźwignię zoom w stronę
(powiększenie), aby powiększyć wybrane zdjęcia.
Powiększenie zależy od wielkości obrazu.
powiększenie
(Maksymalne powiększenie)
Rozmiar
4: 3 F
4: 3 F
Wielkości obrazu, inne niż powyżej
Maksymalne powiększenie
3,4 ×
6,7 ×
16 ×
Naciskając przycisk DISP. zmienia widok na wyświetlaczu w następujący sposób.
Obróć dźwignię zoom w stronę
rozmiaru.
(Thumbnail View), aby powrócić do oryginalnego
Usuwanie plików
Można usunąć pliki z karty pamięci SD lub pamięci wewnętrznej.
1 Naciśnij
(Odtwarzanie).
• Ostatni nagrany plik zostanie wyświetlony.
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby wyświetlić plik chcesz usunąć.
• Aby usunąć kilka plików, możesz również przesunąć dźwigni zoomu w kierunku
(Thumbnail View), aby wyświetlić widok miniatur, a następnie przejdź do kroku 3.
3 Naciśnij przycisk
(Delete/Usuń) przycisk.
Usuwanie pliku lub wszystkich plików
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
lub [Delete All](Usuń wszystkie).
wybierz opcję [Delete One](usuń jeden)
5 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
• Jeżeli wybrałeś [Delete All], naciśnij przycisk ADJ./ OK
a następnie naciśnij przycisk ADJ./ OK.
, aby wybrać [Yes]
Zaznaczanie wielu pojedynczych plików
4 Naciśnij ADJ. / OK
wybierz polecenie [Delete Multi](usuń wiele) i
następnie naciśnij przycisk ADJ./ OK.
5 Naciśnij ADJ. / OK
wybierz polecenie [Sel. Indiv.],(wybierz
pojedynczo) i następnie naciśnij przycisk ADJ./ OK.
6 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
,, aby wybrać plik, który chcesz
usunąć i naciśnij przycisk ADJ./ OK.
7 Powtarzaj krok 6, aby zaznaczyć wszystkie pliki, które chcesz usunąć.
• Jeśli wybrałeś plik przez pomyłkę, możesz odznaczyć go, wybierając
plik, a następnie naciskając przycisk ADJ. / OK.
8 Naciśnij przycisk
(Delete) przycisk.
9 Naciśnij przycisk ADJ./ OK
przycisk ADJ. / OK.
wybierz [Yes](tak), a następnie naciśnij
USUWANIE WIELU PLIKÓW
By usunąć wiele plików naciśnij przycisk
DELETE w trybie PLAYBACK i wykonuj
czynności opisane poniżej (by kiedykolwiek zakończyć wykonywanie operacji bez kasowania
plików, naciśnij DISP).
Wybieranie wielu plików oddzielnie
1. Naciśnij przycisk ADJ.OK
naciśnij przycisk ADJ./OK
by wybrać[usuń wiele] a następnie
2. Naciśnij przycisk ADJ.OK
by wybrać[wybierz pojedyncze] a
następnie naciśnij przycisk ADJ./OK.
by wybrać plik, który chcesz usunąć
3. Naciśnij przycisk ADJ./OK
a następnie naciśnij przycisk ADJ./OK.
•
•
Symbol „kosz” wyświetli się w lewym, górnym rogu pliku
Naciśnij przycisk „MENU” by przejść do wyświetlacza by określić zakres plików.
Patrz krok 3 na stronie 39
4. Powtarzaj krok 3 by wybrać wszystkie pliki, które chcesz usunąć
•
Jeżeli pomyłkowo wybrałeś plik możesz to cofnąć poprzez wybranie pliku a następnie
wciśnięcie przycisku ADJ./OK
5. Wciśnij przycisk
(Delete)
6. Wciśnij przycisk ADJ./OK.
przycisk ADJ./OK.
by wybrać[YES]a następnie wciśnij
Wybieranie zakresu plików
4 Naciśnij ADJ. / OK
wybierz polecenie [Delete Multi](usuń wiele) i
następnie naciśnij przycisk ADJ./ OK.
5 Naciśnij ADJ. / OK
wybierz polecenie [Sel. Range.],(wybierz zakres) i
następnie naciśnij przycisk ADJ./ OK.
6 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
,, aby wybrać plik, od którego chcesz
usunąć i naciśnij przycisk ADJ./ OK.
• Jeśli wybrałeś plik przez pomyłkę, możesz odznaczyć go, naciskając przycisk DISP.
7 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
,, aby wybrać plik, do którego chcesz
usunąć i naciśnij przycisk ADJ./ OK.
7 Powtarzaj krok 6 i 7, aby zaznaczyć wszystkie zakresy plików, które
chcesz usunąć.
8 Naciśnij przycisk
(Delete) przycisk.
9 Naciśnij przycisk ADJ./ OK
przycisk ADJ. / OK.
wybierz [Yes](tak), a następnie naciśnij
Zmiana wyświetlacza za pomocą przycisku DISP.
Naciskając przycisk DISP. zmieniasz ekran i przełączasz tryb wyświetlania informacji na
ekranie.
W trybie fotografowania
Normalny ekran
Histogram
Brak obrazu
Elektroniczne wypoziomowanie
Siatka
Brak informacji
Kiedy [Level Setting] jest włączony w menu ustawień lub naciskając i przytrzymując
przycisk DISP., aparat wyświetla wskaźnik poziomu i sygnał poziomu, aby poinformować
Cię, czy obrazek jest fotografowany w poziomie. Wskaźnik poziomu jest widoczny w trakcie
normalnego odtwarzania i wyświetlania histogramu.
Jest to przydatne do utrzymania poziomu obrazu podczas fotografowania dekoracji i
budynków. Jest to również bardzo przydatne do robienia zdjęć z widocznym horyzontem.
Opcje
Off (wyłączony)
Display (włączony)
Disp +Snd
(włączony + dźwięk)
Sound (dźwięk)
Opis
Wskaźnik nachylenia nie jest wyświetlany
Wskaźnik nachylenia jest wyświetlany na ekranie. Poziom
i kierunek nachylenia można sprawdzić we wskaźniku nachylenia.
Kolor zielony, wyświetla się gdy aparat jest w poziomie,
pomarańczowy gdy aparat jest pochylony, i czerwone, jeżeli stopień
nachylenia przekracza maksymalny poziom, jaki może być
wyświetlane przez wskaźnik. Wskaźnik nie jest widoczny, jeśli ekran
jest wyłączony, wskaźniki został ukryty, lub siatka kadrowania jest
wyświetlana.
Tak samo jak Display, dodatkowo jest wydawany okresowo sygnał
dźwiękowy jeśli aparat jest w poziomie.
Sygnał dźwiękowy jest wydawany okresowo sygnał dźwiękowy jeśli
aparat jest w poziomie. Nie jest wyświetlany wskaźnik nachylenia.
1 Wybierz [Level Setting] w menu i naciśnij przycisk ADJ./OK
.
• Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk DISP. w trybie fotografowania, aby
wyświetlić w menu ustawień.
2 Naciśnij przycisk ADJ.// OK
naciśnij przycisk ADJ.// OK.
! , Aby wybrać ustawienie, a następnie
Wyświetlacz Wskaźnika poziomu
Kiedy jest poziom:
Wskaźnik poziomu staje się zielony, wskazujące, że wskaźnik
znajduje się w środku.
Gdy przechylony w prawo lub w lewo:
Wskaźnik poziomu staje się pomarańczowy, wskazując po
przeciwnej stronie kierunku, w którym aparat jest nachylony.
Gdy aparat jest przechylony zbyt daleko w prawo lub w lewo:
Połowa wskaźnika poziomu jest po przeciwnej stronie kierunku,
w którym aparat jest przechylony. Pasek jest na czerwono
Gdy aparat jest przechylony zbyt daleko do przodu
Zielony
Pomarańczowy
Czerwony
lub do tyłu, albo nie można ustalić czy aparat jest na poziomie:
Górny i dolny poziom wskaźnika stają się czerwone.
Czerwony
Gdy aparat jest trzymany w pionie:
Podczas fotografowania z kamery trzymanej w pionie wskaźnik będzie wskazywał czy
zdjęcie będzie w pionie.
Histogram
Gdy jest włączony, histogram pojawia się w prawym dolnym rogu na wyświetlaczu.
Histogram to wykres wskazujący liczbę pikseli na osi pionowej i jasności na osi poziomej (od
lewej do prawej, cienie (Ciemne obszary), półcieni i podświetlenia (Jasne obszary)).
Jeśli histogram ma tylko szczyty po prawej stronie, to zdjęcie jest prześwietlone z za dużą
ilością pikseli podświetlonych.
Jeśli histogram ma tylko wierzchołki po lewej stronie, to zdjęcie jest niedoświetlone z za
dużą ilością pikseli ciemnych.
Operacje zaawansowane
Przeczytaj ten rozdział, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnych funkcji aparatu.
1 Funkcje przycisku ADJ.
2 Korzystanie z przycisku Fn (Function/Funkcyjny)
3 Tryby Fotografowania
4 Funkcje Odtwarzania
5 Menu Fotografowania
6 Menu Odtwarzania
7 Menu ustawień
8 Direct Printing Bezpośrednie drukowanie z aparatu
9 Przenoszenie obrazów do komputera
10 Dodatki
(*) Zaleceniami zawartymi w instrukcji aby "Press the ADJ. / OK button
"(przyciśnij przycisk ADJ./OK), wskazują, że należy nacisnąć przycisk ADJ. / OK w górę, w
dół, w lewo lub w prawo. Instrukcje aby " Press the ADJ. / OK button " wskazują
że należy nacisnąć bezpośrednio na przycisku.
1 Funkcje przycisku ADJ.
Przycisk ADJ. / OK posiada następujące funkcje. Dla zobaczenia funkcji każdej z funkcji
zobacz podrozdziały.
1 Przypisywanie czterech funkcji z menu fotografowania
2 Przesunięcie AE i AF
Wybór opcji z Menu fotografowania przypisanej do przycisk
ADJ. / OK
Można przypisać cztery funkcje z menu fotografowania do przycisk ADJ. / OK. Piąta funkcja
jest ustalona na zmianę AE / AF i nie można jej zmienić.
1 Wybierz funkcję, który chcesz przypisać do przycisk ADJ. / OK ze [ADJ
Button Setting 1/2/3/4] w menu konfiguracji.
• W momencie zakupu, wszystkie cztery funkcje są przypisane. Można zmienić wyznaczone
funkcję.
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK w trybie fotografowania.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby wybrać żądany element.
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk ADJ. / OK, aby potwierdzić ustawienie.
Przesunięcie AE i AF
Możesz zmienić zakres dla automatycznej ekspozycji (AE) i / lub autofokus
(AF).
Dostępne ustawienia
AE / AF
AF
AE
Opis
AE / AF ustawione są na punktowe
AF jest ustawione na puntowe
AE jest ustawione na puntowe
1 Obróć pokrętło trybu pracy na
a następnie naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
i wybierz
.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
przycisk ADJ. / OK.
dla wybrania ustawień, a następnie naciśnij
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby ustalić wskaźnik na obiekcie,który zostanie
użyty do ustalenia ekspozycji lub wyostrzenia.
• Naciśnięcie przycisku DISP. wraca do kroku 2.
5 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
6 Naciśnij spust migawki do połowy, , a następnie delikatnie naciśnij go do końca.
2 Korzystanie z przycisku Fn (Function/Funkcyjny)
Kiedy funkcja jest przypisana do przycisku Fn (Function) za pomocą [Fn Set Button] w menu
konfiguracji, można łatwo przełączać się z jednej funkcji do innej po prostu przez naciśnięcie
przycisku Fn.
Aby przypisać funkcję do przycisku Fn (Function), wykonaj poniższe czynności.
1 Wybierz [Set Fn Button] w menu konfiguracji i naciśnij przycisk ADJ. / OK
.
2 Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk ADJ. / OK
Przenoszenie punktu AF dla makrofotografii
1 Wybierz [Set Fn Button] następnie [Makro Target] w menu konfiguracji.
2 Naciśnij przycisk Fn.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby wybrać miejsce docelowe.
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
5 Naciśnij spust migawki do połowy, a następnie naciśnij go do końca.
Blokowanie ekspozycji
1 Wybierz [Set Fn Button] następnie [Makro Target] w menu konfiguracji.
2 Naciśnij spust migawki do połowy, a następnie naciśnij go do końca.
Wybór wyostrzania
Jeżeli którykolwiek z następujących funkcji jest przypisana do przycisku Fn, można zmienić
ustawienie ostrości podczas fotografowania przez naciśnięcie przycisku Fn.
Dostępne ustawienia
AF/Face Pr. AF
AF/Cont. AF
AF/M-trgt AF
AF/MF
AF/Snap
Opis
Przełączanie między Multi, Punktowego, lub ciągłego AF, priorytet
twarzy AF
Przełączanie między Multi, Punktowego, lub ciągłego AF, priorytet
twarzy AF
Przełączanie między Multi, Punktowego, lub ciągłego AF, priorytet
twarzy AF
Przełączanie między multi, punktowy, priorytet twarzy, lub w
sposób ciągły i AF
ręcznego ustawiania ostrości.
Przełączanie multi, punktowy, priorytet twarzy, lub w sposób
ciągły i Snap AF.
3 Tryby Fotografowania
Tryb Scene
W trybie Scena, możesz wybrać jedną z następujących 13 typów ustawień. Ustawienia
aparatu są automatycznie optymalizowane dla wybranych tematów.
Opcja
Opis
Wykorzystywane przy robieniu zdjęć portretów
Portret (Portrait)
Wykorzystywane przy robieniu zdjęć poruszających się obiektów
Sportowe
(Sports)
Wykorzystywane przy robieniu zdjęć zwierząt
Pets (Zwierzęta)
Night Port
(Nocny portret)
Tryb nocny
(Nightscape)
Wykorzystania podczas robienia zdjęć portretowych w nocy.
Lampa odpala się automatycznie. Czas otwarcia migawki
spowalnia, więc uważaj na drgania aparatu.
Wykorzystywane przy robieniu zdjęć nocą.
W trybie nocnym, lampa błyska jeżeli:
• Lampa jest ustawiona na Auto
• Lampa jest niezbędna z powodu ciemności
• W pobliżu jest postać lub inny obiekt
Używać do tworzenia obrazów, które mają być zdjęciami dioram.
Minatura
Wykorzystywane przy robieniu zdjęć krajobrazu
Krajobrazowe
(Landscape)
Wysoka czułość
High Contrast
B&W
Tryb dyskretny
Zoom Macro
Tryb tekstowy
Wykorzystania podczas robienia zdjęć w słabo oświetlonych
miejscach. Wyświetlacz
również staje się jaśniejszy.
Używać do tworzenia czarno-białych zdjęć z wyższym kontrastem
niż tych, które zazwyczaj przedstawiane są za pomocą czerni i bieli.
Produkuje ziarniste obrazy podobne do tych, które zostały zrobione
filmem o wysokiej czułości.
Można stosować w przypadku gdy światła i dźwięki emitowane
przez aparat mogą być niepożądana.
Aparat automatycznie powiększa do optymalnego zoomu,
fotografując z większym powiększeniem niż w normalnym trybie
fotografowania makro.
Używać podczas przechwytywania obrazów tekstu, na przykład
notatek pisanych na tablicy podczas spotkaniu. Zdjęcia są zrobione
w czerni i bieli.
Tryb redukcji
aberacji obrazu
(Skew Correct Mode)
Redukuję efekt zakrzywienia spowodowany perspektywą
fotografowania podczas robienia zdjęć tablic i innych
prostokątnych obiektów.
Wybór trybu Scene
1 Obróć pokrętło trybu pracy na SCENE.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać tryb.
3 Wybierz tryb
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
5 Naciśnij spust migawki aby wykonać zdjęcie.
Tryb fotografowania miniatur
Tryb ten tworzy obrazy, które są zdjęciami do dioram. Jest najbardziej skuteczny, gdy zdjęcia
są zrobione z wysokiego punktu widzenia.
1 Wybierz [Miniaturize] w menu trybu i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Naciśnij przycisk Fn.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby zmienić obszar wyostrzania
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
obszaru.
aby wybrać szerokości wyostrzanego
5 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
6 Skadruj obraz i naciśnij spust migawki do połowy aby wyostrzyć, a
następnie naciśnij spust do końca.
Używanie trybu korekcji nachylenia
1 Wybierz [Skew Correct Mode] w menu trybów i naciśnij przycisk ADJ. /
OK.
2 Naciśnij spust migawki do końca.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
Robienie zdjęć w trybie „CREATIVE”
1. Obróć pokrętło pracy na C
-ikonka aktualnego trybu pracy, w którym będą robione zdjęcia pokazuje się u góry
wyświetlacza
2. Wciśnij przycisk „MENU”
- by wybrać inny tryb „Creative” wciśnij przycisk „MENU” dla wyświetlenia listy
trybów do wyboru.
3. Wybierz żądany tryb
4. Wciśnij przycisk ADJ./OK. lub Fn
- naciśnięcie przycisku ADJ./OK. przywraca aparat do ustawień trybu z wybraną opcją
pokazaną u góry wyświetlacza. Naciśnięcie przycisku Fn wybiera podświetloną opcję
oraz wyświetla menu funkcji.
5. Wciśnij spust migawki by zrobić zdjęcie.
Dynamic Range Double Shot Mode ( ) (Tryb podwójnego zdjęcia
o zmiennej odległości)
"Dynamic range" w aparacie cyfrowym, odnosi się do zakresu jasności, które mogą być
przetwarzane przez kamerę.
Po ustawieniu pokrętła trybu pracy w , obraz jest powielany z płynnym przejściem od
jasnych obszarów na ciemne obszary, co pozwala uchwycić bardziej naturalnie wyglądające
zdjęcia.
Dynamic Range Expansion Effect (określenie zasięgu zmiennej
odległości)
W menu fotografowania oferowane jest pięć poziomów dynamicznego rozwoju zakresów:
[Auto], [Very Weak /Bardzo Słabe], [Weak/Słaby], [Medium] i [Strong/Silne].
Im silniejszy efekt ekspansji, tym szerszy zakres jasności jest przetwarzany przez aparat.
Aby dostosować ustawienia dynamicznego rozszerzenia zakresu, obróć pokrętło trybu pracy
na a następnie wybierz opcję [Dynamic Range Expansion Effect] w menu fotografowania.
Jeżeli inna opcja niż [Auto] jest podświetlona po naciśnięciu
przycisku ADJ. / OK ,menu wyświetlane po prawej
stronie będzie wyświetlane. Wybierz priorytet z
[Highlights/podświetlenie], [Shadows/cienie] i
[Off/wyłączony].
Dynamic Range Expansion z normalnym fotografowaniem
Kiedy [On/włączone] jest wybrane dla [Plus Normal shooting] w menu fotografowania,
aparat rejestruje dwie kopie każdego zdjęcia: jedno z rozszerzonym dynamicznie zakresem i
inne z prawidłową ekspozycję. Obydwa egzemplarze są wyświetlane na wyświetlaczu po
zrobieniu zdjęcia, niezmodyfikowana kopia po prawo i zmodyfikowana po lewej.
Aby tę opcję włączyć lub wyłączyć, obróć pokrętło trybu do
opcję [Plus Normal shooting] w menu fotografowania.
a następnie wybierz
Tryb ciągły ( )
Obróć pokrętło trybu w
dla skorzystania z różnych funkcji ciągłego fotografowania.
Tryb ciągły może być wybrany z okno wyboru widocznego, po naciśnięciu przycisku MENU.
Tryb ciągły
Normalny
Ciągły
M-Cont
Plus (10M)
M-Cont
Plus (2M)
Speed
Cont (Low)
Speed
Cont (High)
Jest to normalny tryb ciągły. Zdjęcia będą robione tak długo, jak jest
wciśnięty spust migawki. Zdjęcia są rejestrowane pojedynczo, tak jak
normalne zdjęcia. Liczba zdjęć, które można zrobić w trybie ciągłym
zależy od ustawień wielkości obrazu.
Aparat pstryka podczas gdy spustu migawki jest naciśnięty, ale
tylko ostatnie 15 klatek (około trzech ostatnich sekund fotografowania)
są rejestrowane w celu stworzenia jednego pliku MP.
Aparat pstryka podczas gdy spustu migawki jest naciśnięty, ale
tylko ostatnie 26 klatek (około 0,9 sekund fotografowania) są
rejestrowane w celu stworzenia jednego pliku MP.
A spustu migawki jest naciśnięty, aparat strzela 120 klatek przy około 60
klatkach na sekundę oraz grupuję je w jednym pliku MP. Około 2 s jest
wymagane na całą serię.
A spustu migawki jest naciśnięty, aparat strzela 120 klatek przy około
120 klatkach na sekundę oraz grupuję je w jednym pliku MP. Około 1 s
jest wymagane na całą serię.
M-Cont Plus (10M)
Aparat pstryka podczas gdy spustu migawki jest naciśnięty, ale
tylko ostatnie 15 klatek (około trzech ostatnich sekund fotografowania) są rejestrowane w
celu stworzenia jednego pliku MP.
M-Cont Plus (2M)
Aparat pstryka podczas gdy spustu migawki jest naciśnięty, ale
tylko ostatnie 26 klatek (około 0,9 sekund fotografowania) są rejestrowane w celu stworzenia
jednego pliku MP.
Speed (Low) / Speed Cont (High)
120 kolejnych zdjęć jest zapisywane w ciągu jednej sekundy (Speed Cont (High)) lub dwóch
sekund (Speed Cont (Low)).
Tryb filmowy ( )
Nagrywanie filmów
Możesz nagrywać filmy z dźwiękiem. Możesz wybrać ich rozmiar . Każdy film jest
zapisywany w pliku AVI.
Naciśnij spust migawki aby rozpocząć nagrywanie.
Ikona [● REC ] zacznie migać.
Czas nagrywania i czas dostępny są wyświetlane podczas nagrywania.
Naciśnij spust migawki ponownie aby zakończyć nagrywanie.
4 Funkcje Odtwarzania
Odtwarzanie filmów
Aby odtworzyć film, wykonaj poniższe czynności.
1 Wybierz film, który chcesz odtworzyć w trybie odtwarzania.
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
• Odtwarzanie rozpocznie. Upłynął
odtwarzanie wskaźnik lub czas odtwarzania
jest wyświetlany na ekranie.
Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu
Pauza/Odtwarzanie
Powoli do przodu
Powoli do tyłu
Następna klatka
Poprzednia klatka
Regulacja głośności
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas odtwarzania.
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas odtwarzania.
Naciśnij przycisk ADJ./OK.
Obróć i przytrzymaj dźwignię zoom w stronę
z podczas pauzy.
Obróć i przytrzymaj dźwignię zoom w stronę
podczas pauzy.
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas pauzy
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas
Naciśnij przycisk ADJ./OK
podczas odtwarzania.
Odtwarzanie plików MP
Fotografując w trybie M-Cont Plus, Speed Cont, lub Multi-trgt AF, obraz rejestrowany jest
jako jeden plik MP. Użyj następującej metody aby odtworzyć plik MP.
1 Wyświetl plik MP w trybie odtwarzania, który chcesz
odtworzyć.
2 Ekran zmienia się w następujący sposób.
Ekran dla kroku 1
• Naciśnij przycisk DISP. , aby zmienić pomiędzy "Normal" i
"No Display".
Widok minatur
Widok pojedynczego obrazu
Pokaz slajdów
Operacje podczas pokazu slajdów
podczas odtwarzania.
Przewijanie do przodu Obróć dźwignię zoom w kierunku
Przewijanie do tyłu
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas odtwarzania.
Pauza/Odtwarzanie
Naciśnij przycisk ADJ./OK.
Powoli do przodu
Obróć i przytrzymaj dźwignię zoom w stronę
z podczas pauzy.
Powoli do tyłu
Obróć i przytrzymaj dźwignię zoom w stronę
podczas pauzy.
Następna klatka
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas pauzy
Poprzednia klatka
Obróć dźwignię zoom w kierunku
podczas
Pierwsza klatka
Naciśnij przycisk ADJ./OK .
Ostatnia klatka
Naciśnij przycisk ADJ./OK .
3 Aby odtworzyć pliki inne niż MP, powróć do kroku 1 i naciśnij przycisk ADJ./OK
.
Eksportowanie plików MP
Można wyodrębnić wybrane klatki z pliku MP i zapisać każdą klatkę jako indywidualne
zdjęcia.
Aby wyeksportować plik MP, należy wyświetlić plik MP, który chcesz wyeksportować w
trybie odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu odtwarzanie i
wybrać [Export Still Images /Eksportuj Zdjęcia].
Jeśli [1 Frame/pojedyncze] jest zaznaczone, można wybrać klatkę do wyeksportowania,
naciskając przycisk ADJ. / OK
.
Wybierz [All Frames/wszystkie] aby wyeksportować wszystkie klatki w wybranego pliku
MP.
Zaznaczanie wielu klatek
Jeśli [Sel Mult] jest zaznaczone, zaznacz kilka pojedynczych klatek lub zakres klatek.
Aby zaznaczyć kilka pojedynczych klatek:
1 Wybierz Sel [. Indiv.] I naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Wybierz obrazy i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
3 Naciśnij przycisk Fn, wybierz [Yes] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
Aby wybrać dwie klatki i wszystkie obrazy pomiędzy nimi:
1 Wybierz Sel [. Range] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Wybierz pierwszą klatkę i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
3 Wybierz ostatnią klatkę i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
• Powtórz kroki 2 i 3, aby wybrać interesujące cię zakresy.
4 Naciśnij przycisk Fn, wybierz [Yes] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
5 Menu fotografowania
Menu fotografowania służy do regulacji ustawień aparatu podczas robienia zdjęć. Aby
wyświetlić menu fotografowania, naciśnij przycisk MENU, gdy aparat jest w trybie
fotografowania.
Korzystanie z menu
1 Naciśnij przycisk MENU w trybie fotografowania.
2 Naciśnij przycisk ADJ / OK
aby wybrać żądany element menu.
3 Naciśnij przycisk ADJ / OK .
4 Naciśnij przycisk ADJ / OK
aby wybrać żądaną funkcje.
5 Naciśnij przycisk ADJ / OK.
Opcje menu fotografowania
Dynamic Range Expansion: Dynamic Range Expansion Effects
Wybierz efekty dynamicznego rozszerzenia zakresu.
Soft fokus option/ funkcja miękkiego focusa
Wybierz ilość produkowanego zmiękczania poprzez opcję [soft fokus] w
trybie „Creative”. Wybierz od [weak] do [strong]
Hue/ odcień
Wybierz odcień zdjęć poprzez funkcję[cross process] w trybie „creative”. Wybierz z [Basic],
[Magenta] lub [yellow].
Vignietting/ winietowanie
Wybierz ilość produkowanego winietowania poprzez funkcję [toy camera] w trybie
„creative”. Wybierz z [weak]. [strong] lub [off].
Toy color
Wybierz [on] dla wzmocnienia nasycenia w zdjęciach robionych przy uzyciu funkcji [toy
camera] w trybie „creative”.
Plus Normal Shooting: Recording Un-enhanced Copies of Enhanced Photographs
Wybierz, czy nagrać zarówno wzmocnioną jak i niezmodyfikowaną kopię przy robieniu
zdjęcia z Dynamic Range Expansion.
Jakość obrazu / Rozmiar: Wybór rozmiaru i opcji kompresji dla zdjęć
Dostosuj jakość obrazu i rozmiar podczas robienia zdjęcia.
Rozmiar filmu: Wybieranie rozdzielczości filmu
Wybierz rozmiar filmu.
Gęstość/Density: Regulacja kontrastu w trybie tekstowym
Ustaw kontrast podczas korzystania z [Tekst Mode] w trybie SCENE.
Rozmiar/Size: Wybór rozmiaru zdjęć wykonanych w trybie tekstowym
Wybrać rozmiar zdjęć zrobionych za pomocą [Tekst Mode] w trybie SCENE.
Wyostrzanie/Focus: Wybór jak aparat wyostrza
Wybierz tryb ustawiania ostrości.
Mierzy dystans odległości dla dziewięciu obszarów AF i wyostrza się na najbliższego
obszarze AF. Wybierz aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
- Spot AF
Wybiera jeden punkt AF w centrum obrazu, aby aparat wyostrzył w tym obszarze
automatycznie.
Face-Pri. AF
Aparat automatycznie rozpoznaje i wyostrza na twarzy.
Ciągły AF
Mierzy dystans odległości od centrum obszaru AF i wyostrza na temat centrum obszaru.
Jeżeli temat, porusza się podczas gdy spustu migawki jest wciśnięty do połowy, aparat
wyostrza na obiekt w sposób ciągły.
AF Multi-trgt
Wykonuję pięć zdjęć przy równoczesnym ustawieniu punktu wyostrzania w kilku
miejscach.
MF
Pozwala ustawić ostrość ręcznie.
Snap
Ustala odległość fotografowania na ustaloną odległość (ok. 2,5 m (8,2 stopy)).
∞ (nieskończoność)
Ustala odległość fotografowania jako nieskończoną. Jest to przydatne do fotografowania
odległych obiektów.
Pre-AF: Poprawa czułości spustu migawki
Jeśli [On/włączony], gdy [Multi AF], [Spot AF], [Face-Pri. AF], [Continuous AF] , lub
[AF Multi-trgt] został wybrany dla [Focus/wyostrzania], aparat będzie wyostrzała nawet
wtedy, gdy spust migawki nie jest wciśnięty do połowy. Może to skrócić czas konieczny do
wyostrzenia, kiedy zdjęcie jest robione, potencjalnie poprawia reakcję spustu migawki.
Pomiar ekspozycji: Wybór jak aparat ustawia ekspozycje
Możesz zmienić metodę pomiaru (zakres wykorzystywany do pomiaru), stosowany aby
określić wartość ekspozycji.
- Multi
Całego zasięg fotografowania jest podzielony na 256 partycji, a każdy jest mierzona
do ustalenia ogólnej wartości ekspozycji.
Centrum
Cały obraz jest mierzona, z naciskiem na centrum, w celu określenia wartości
ekspozycji. Użyj tej, gdy jasność centrum i otoczeniu są różne.
Miejscowy
Tylko centrum obrazu jest mierzona w celu określenia wartości ekspozycji.
Użyj tego ustawienia, kiedy chcesz skorzystać z jasnego centrum. Jest to
przydatne, jeśli istnieje wyraźna różnica w kontraście lub podświetlenie.
Ustawienia obrazu: Regulacja kontrastu, ostrości, kolorów i "żywości" barw
Można zmieniać jakość obrazu, w tym kontrast, ostrość, kolor i plastyki barw.
Żywy Vivid
"Mocne", żywe zdjęcia o wysokiej ostrości, kontraście i plastyce kolorów.
Standard
Tworzy obraz o normalnej jakości obrazu.
Ustawienia Własne
Możesz wybrać z pięciu poziomów [Contrast/kontrast]
[Sharpness/Ostrość] i [Vivid/plastyki].
Black & White
Tworzy czarno-biały obraz.
Sepia
Tworzy obraz w sepii.
Redukcja szumów: Kontrolowanie Szumów Zdjęcia
Wykonaj redukcję szumów podczas fotografowania. Wybierz z [Off/wyłączona],
[Auto],[Weak/Słaby], [Strong/Silna] lub [max]. Czas potrzebny do nagrywania obrazów
zależy od wybranej opcji.
Korygowanie ekspozycji błysku: Regulacja mocy błysku
Możesz regulować natężenie błysku lampy błyskowej. Można ustawić natężenie światła od
-2,0 EV do +2,0 EV w krokach co 1 / 3 EV.
Auto Bracket: Zmiana ustawień dla serii zdjęć
Zmiana ekspozycji, balansu bieli, koloru, czy też punktu wyostrzania w serii zdjęć.
Czas ekspozycji: Tworzenie smug światła
Użyj czas ekspozycji do przechwytywania sztucznych ogni, gdy wzbijają się w powietrze i
eksploduje, tworzenie smug światła za samochodami i innymi poruszającymi się obiektami,
lub fotografuj nocną scenerię. Wybierz czasu ekspozycji pomiędzy [Off/wyłączona],
[1second], [2 seconds], [4 seconds], i [8 seconds].
Ustawienia własne samowyzwalacza: Wykonanie serii zdjęć za pomocą samowyzwalacza
Ustaw czas fotografowania i liczbę zdjęć, gdy chcemy wykonać za pomocą samowyzwalacza.
Dostępne ustawienia
Zdjęcia
Odstęp
Opis
Ustaw pomiędzy jednym a dziesięcioma zdjęciami. Domyślnym
ustawieniem jest [2 Fotografie].
Ustaw odstęp od pięciu do dziesięciu sekund. Domyślnym
ustawieniem jest [5 sek.].
Fotografowanie z odstępami czasowymi
Możesz ustawić aparat aby automatycznie wykonywał zdjęcia w ustalonych odstępach czasu.
Możesz ustawić fotografowanie w przedziale od pięciu sekund do godziny z dokładnością do
pięciu sekund.
Korekta drgań aparatu: Zmniejszenie rozmycie obrazu wynikających z poruszeń
aparatu
Wybierz [On/włączony] w celu ograniczenia wpływu drgań aparatu.
Slow Shutter Limit: Wybór najmniejszej dostępnej prędkość migawki
Maksymalny czas otwarcia migawki może być ograniczone do następujących: 1 / 8 sekundy,
1 / 4 sekundy, i 1 / 2 sekundy. Gdy ta funkcja jest wyłączona, maksymalna prędkość migawki
zależy od ustawień ISO.
Imprint Daty: Nadruk czasu i daty zapisu na zdjęciach
Możesz wstawić datę (YY / MM / DD) lub datę i godzinę (YY / MM / DD hh: mm) w
prawym dolnym rogu zdjęcia. Wybierz [Off/wyłączone], aby wyłączyć wyświetlanie daty.
Kompensacja ekspozycji: Regulacja ekspozycji
Wybierz kompensację ekspozycji.
Balans bieli: Regulacja kolorów wg źródła światła
Dostosowanie balansu bieli.
Maksymalne ISO dla Auto ISO
Wybierz maksymalną wartość wybraną przez aparat kiedy funkcja [AUTO] jest wybrana dla
[ISO setting/ustawień ISO]. Wybrać by uniknąć podniesienia czułości ISO do zbyt wysokiej.
Ustawienie ISO: Ustawienie aparatu do warunków oświetlenia
Ustaw czułość ISO
Przywracanie domyślnych ustawień: Przywracanie ustawień Default Shooting Menu
Wybierz [Yes] i naciśnij przycisk ADJ. / OK, aby przywrócić ustawienia menu
fotografowania do ich wartości domyślnych.
Focus(wyostrzanie)
Subject tracking AF: Śledzenie przedmiotu
Kiedy wciśniesz spust migawki do połowy aparat skupi się na obiekcie w ramie focusa na
środku wyświetlacza oraz zielona ikona targetu zostanie wyświetlona( ikona będzie
wyświetlona na czerwono jeśli aparat nie jest w stanie zlokalizować obiektu do śledzenia).
Aparat będzie śledził obiekt gdy spust migawki jest w połowie wciśnięty(jeśli obiekt zniknie z
obramowania, ikona targanu będzie migała na czerwono i śledzenie zostanie zakończone).
Śledzenie kończy się automatycznie kiedy zabierzesz palec ze spustu migawki lub po
zrobieniu zdjęcia.
AF Multi-Target: Zmienne wyostrzanie w zależności od pozycji
dla serii fotografii
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy, aparat automatycznie sprawdza wiele punktów
wyostrzania. Po naciśnięciu spustu migawki do końca, kamera porównuję kilka różnych
punktów wyostrzania, wykonując pięć zdjęć.
Te Pięciu obrazów są zgrupowane w zestawie i są rejestrowane jako pliku MP. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna do fotografowania w trybie makro.
Ikona
pojawia się, gdy aparat jest w stanie się Wyostrzyć.
Jeśli aparat nie jest w stanie wyostrzyć, ikona
zacznie migać.
Punkt wyostrzenia aparatu jest widoczny jedynie podczas
odtwarzania.
Manualne ustawianie ostrości (MF):
Manualne wyostrzanie
Manualne ustawianie ostrości (MF) może być używane do
wyostrzania kiedy aparat nie jest w stanie wyostrzyć przy
użyciu autofokusa. Wskaźnik wyostrzania jest wyświetlany
na ekranie.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ. / OK.
2 Ustaw powiększenie za pomocą dźwigni zoomu.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby ustawić ostrość.
• Naciśnięcie przycisku ADJ. / OK
wyostrzasz na dalszych obiektach.
Naciskając przycisku ADJ. / OK
wyostrzasz na bliższych obiektach.
4 Naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
Auto Bracketing
Jeśli [On/włączone] jest wybrane, aparat wykonuję trzy
zdjęcia przy każdym naciśnięciu spustu migawki jest:
jedno jest niedoświetlone o 0,5 EV, drugie przy
bieżące ustawienia ekspozycji, a trzecie
prześwietlone o 0,5 EV.
Bracket balansu bieli (WB-BKT): Tworzenie Zdjęć o różnym
balansie bieli
Funkcja Bracket balansu bieli automatycznie rejestruje trzy obrazy- czerwonawy obraz,
niebieskawy obraz, oraz obraz w bieżącym ustawieniu balansu bieli.
Color Bracketing (CL-BKT): Tworzenie Zdjęć o różnych
ustawieniach koloru
Przy bracketing koloru, są wykonywane trzy zdjęcia,
czarno-białe, kolor i sepia .
Focus Bracketing (FOCUS-BKT): Zmienna odległość wyostrzania
dla serii zdjęć
Wybierz tę opcję, aby automatycznie zmieniać wyostrzenie w serii pięciu zdjęć.
1 Wybierz [FOCUS-BKT] i naciśnij przycisk ADJ. / OK .
aby wybrać przedział wyostrzania a następnie
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
naciśnij przycisk ADJ. / OK dwa razy.
3 Naciśnij do połowy spust migawki.
4 Naciśnij spust migawki do końca
Kompensacja ekspozycji
Korzystaj z kompensacji ekspozycji do zmiany ekspozycji aparatu. Wybierz jedną z wartości
od -2 i +2; negatywna wartości produkuję ciemniejsze zdjęcia, dodatnie wartości dają o wiele
jaśniejsze zdjęcia. Kompensacja ekspozycji może być wymagane w następujących sytuacjach:
Do podświetlenia
Gdy tło jest szczególnie jasne, temat pojawi się ciemny (niedoświetlony). W tym przypadku
ustaw wyższy poziom ekspozycji (+).
Gdy obiekt jest białawy
Cały obraz okaże się ciemne (niedoświetlone). Ustaw
parametry ekspozycji na wyższym poziomie (+).
Gdy obiekt jest czarniawy
Cały obraz okaże się jasne (prześwietlone). Ustaw parametry
ekspozycji na niższym poziomie (-). To samo dzieje się, kiedy
zrobić zdjęcie podświetlonego obiektu.
Naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby wybrać wartość
ekspozycji i naciśnij przycisk ADJ. / OK .Wybrana wartości
będzie wyświetlana na ekranie.
Balans bieli
Dostosuj balans bieli tak, że temat pojawi się biały biały. W
zakupu, balans bieli, ustawienia [AUTO Multi-P]. Zmiana
ustawienie w sytuacjach, w których trudno jest balans bieli w celu dostosowania
skutecznie, jak podczas fotografowania obiektów w jednym kolorze lub w przypadku
fotografowania w wielu źródeł światła.
Opcja
Auto *
Multi-P AUTO
Outdoors (na zewnątrz)
Cloudy (zachmurzenie)
Incadescent lamp (przy
oświetleniu żarowym)
Incadescent lamp 2
(przy oświetleniu żarowym)
Fluorescent lamp (przy
oświetleniu
fluorescencyjnym)
Manual Setting
(ustawienia ręczne)
Opis
Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli.
Aparat ustawia balans bieli w celu uwzględnienia
różnic w oświetleniu w wydzielonych obszarach kadru (w
trybie ciągłym, opcja ta jest równoważna Auto).
Na zewnątrz pomieszczeń podczas fotografowania w świetle
dziennym przy czystym niebo.
Na zewnątrz pomieszczeń podczas fotografowania w świetle
dziennym przy zachmurzonym niebie.
Przy oświetleniu żarowym.
Wybrać w przypadku fotografowania przy oświetleniu
żarowym (bardziej czerwonawe, w porównaniu z [żarówki]).
Przy oświetleniu fluorescencyjnym.
Ręcznie ustawienie balansu bieli.
Ustawienia manualne: Pomiar balansu bieli
1 Wybierz [Manual Settings] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Wykadruj na czystą kartkę papieru lub inny biały obiekt, tak aby
wypełniał ramy kadru i naciśnij przycisk DISP.
• Balans bieli jest ustawiony.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
Ustawienie ISO: Czułość ISO
Czułość ISO wskazuje, jak film jest wrażliwy na światło. Większa wartość oznacza większą
czułość. Wysoka czułość nadaje się do fotografowania obiektów w ciemnych miejscu lub
szybko poruszających się obiektów przy jednoczesnej minimalizacji rozmycia. Kiedy ISO jest
ustawiona na [Auto], aparat automatycznie zmienia czułości w zależności od odległości,
jasność, przybliżenia, ustawień makro, oraz jakości obrazu / rozmiaru. Wybierz ustawienia
inne niż [Auto] aby ustawić czułość ISO w wybranej wartości.
6 Menu Odtwarzania
Opcję w menu odtwarzania mogą być wykorzystane dla różnych operacji na istniejących już
zdjęciach. Aby wyświetlić menu odtwarzania, wybierz tryb odtwarzania i naciśnij przycisk
MENU.
Korzystanie z menu
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby wybrać tryb odtwarzania.
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby wyświetlić żądany plik.
3 Naciśnij przycisk MENU.
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby wybrać żądany element.
5 Naciśnij przycisk ADJ. / OK .
Ustawienie funkcji zaznaczania: Zaznaczanie obrazów
Zaznacz do 20 plików dla szybkiego dostępu
Wyświetlacz funkcji zaznaczania
Wyświetla zdjęcia zaznaczone funkcja [flag function setting] , przycisk Fn może być
używany w tym samym celu.
Eksportowanie zdjęć
Eksportowanie zdjęć z pliku MP.
Zmiana wymiarów
Tworzenie kopii zdjęć o zmienionych wymiarach zrobionych przez aparat.
Uwaga! Wymiary filmów lub plików MP nie mogą być zmienione.
Przycinanie
Funkcja ta pozwala Ci na przycinanie zdjęć zrobionych aparatem a następnie zapisanie ich
jako oddzielny plik.
Poziom kompensacji
Tworzenie kopii zdjęć ze zmodyfikowaną jasnością i kontrastem.
Kompensacja balansu bieli.
Tworzenie kopii zdjęć ze zmodyfikowanym balansem bieli.
Korekcja nachylenia
Tworzenie kopii, które zostaną przetworzone aby zmniejszyć wpływ perspektywy, na
prostokątnych przedmiotach, takich jak tablice lub wizytówki.
Ochrona
Chroni zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem.
Pokaz slajdów
Pozwala na wyświetlanie na ekranie po kolei nagrywanych zdjęć oraz filmów .
Zwróć uwagę:
- każde zdjęcie wyświetlane jest przez 3 sekundy
- dla filmów i plików MP, wszystkie pliki nagrane są odtwarzane.
Kopiowanie do karty z pamięci wewnętrznej.
Kopiowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej do karty pamięci za jednym razem
Zwróć uwagę:
- jeżeli na karcie pamięci nie ma wystarczająco dużo miejsca wyświetlone zostanie
ostrzeżenie. Wybierz [yes] by skopiować tylko te pliki dla któ®ych jest wystarczająco dużo
miejsca.
- nie jest możliwe kopiowanie zawartości karty pamięci SD do pamięci wewnętrznej
- kiedy zawartość karty pamięci jest skopiowana do karty pamięci SD dane skopiowane[flag
function setting] zostają usunięte z pamięci wewnętrznej
DPOF
Wybór zdjęć do drukowania
Recover files
Odtwarzanie skasowanych plików
Uwaga!
Usunięte pliki nie mogą być odtworzone po wykonaniu następujących czynności:
- wyłączeniu aparatu
- przełączeniu z trybu odtwarzania do trybu robienia zdjęć
- użyciu DPOF, zmianie wymiarów, kopiowaniu z pamięci wewnętrznej do karty pamięci,
korekcji nachylenia, poziomie kompensacji, kompensacji balansu bieli lub przycinaniu.
- usunięciu plików z DPOF
- zainicjowaniu pamięci wewnętrznej lub karty pamięci
- ustawieniu lub usunięciu plików dla [flag function setting]
- zmianie ratio powiększenia lub powiększeniu obszarów pliku dla [flag function setting]
- eksportowaniu plików MP przy użyciu [export still image]
Ustawienie funkcji zaznaczania: Zaznaczanie obrazów
Oznacz zdjęcia dla szybkiego dostęp podczas odtwarzania. Oznaczone zdjęcia można
wyświetlone przez naciśnięcie przycisku Fn.
Oznaczenie / Odznaczanie pojedynczego pliku
Aby zaznaczyć lub odznaczyć z bieżącego obrazu, wybierz [Flag Function Setting] w
odtwarzanie pojedynczego obrazu. Pliki oznaczone są przez ikonę flagi.
Oznaczenie / Odznaczanie wielu plików
Aby zaznaczyć lub odznaczyć wielu wybranych zdjęć, wybierz [Flag Function Setting] w
widoku miniatur, zaznacz zdjęcia i naciśnij przycisk ADJ. / OK , aby dodać lub usunąć
zaznaczenia. Naciśnij przycisk DISP. po wybraniu wszystkich zdjęć.
.
Przycinanie Trim
Utworzyć przyciętą kopię aktualnie oglądanej fotografi.
Obróć dźwignię zoom w stronę
lub
aby dostosować
wielkość wycinanego obrazu a następnie naciśnij przycisk
ADJ. / OK
aby wybrać wycinany obszar.
Poziom kompensacji
Stwórz kopie, które zostanie przetworzona w celu dostosowania jasności i kontrastu.
Automatyczne korygowanie obrazów
Wybierz [Auto] i naciśnij przycisk ADJ. / OK . Podgląd
wyświetli się z oryginalnym zdjęciem wyświetlonym w
lewym górnym rogu i poprawioną kopią po prawej stronie.
Naciśnij przycisk ADJ. / OK, aby skopiować obrazu.
Ręczne korygowanie obrazów
Wybierz opcję [Manual] i przycisk ADJ. / OK . Podgląd
wyświetli się z oryginalnym zdjęciem wyświetlonym w
lewym górnym rogu, histogramem oraz punktami
kontrolnymi czerni-, pośrednie-, oraz bieli w lewej dolnej
stronie. Poprawiona wersja będzie po prawej.
Punkty kontrolne
Naciśnij przycisk MENU, aby przejść pomiędzy punktami kontrolne
i naciśnij przycisk ADJ. / OK
w pozycji dla wybranego punktu
w celu zwiększenia jasności i kontrastu.
Punkt
Czarny
punkt
Punkt
pośredni
Biały
punkt
Efekt
Jeśli obraz jest prześwietlony, przesuń czarny punkt w
prawo, aż do linii z najciemniejszych pikseli w histogramie.
Aby rozjaśnić obraz, przesuń punkt pośredni w prawo.
Przesuwając punkt w lewą stronę powoduje, że obraz
ciemnieje.
Jeśli obraz jest niedoświetlone, przesuń biały punkt na lewo,
aż do linii z najjaśniejszych pikseli.
Naciśnij przycisk ADJ. / OK aby zapisać zmodyfikowane kopie.
Kompensacja balansu bieli
Stwórz kopię ze zmodyfikowanym balansem bieli.
kolory zmodyfikuj balans bieli na
Podgląd wyświetli się z oryginalnym zdjęciem wyświetlonym
w lewym górnym rogu, suwakami balansu bieli w lewej dolnej
stronie. Poprawiona wersja będzie po prawej. Naciśnij przycisk
ADJ. / OK
aby wyregulować balans bieli naosi
zielono (green) -purpurowej (magenta) lub niebiesko (blue) bursztynowej (amber).
Naciśnij przycisk ADJ. / OK aby zapisać zmodyfikowane
kopie.
Korekcji nachylenia
Tworzenie kopii, które zostaną przetworzone aby zmniejszyć wpływ perspektywy, na
prostokątnych przedmiotach, takich jak tablice lub wizytówki.
Ochrona plików
[Protect] pozwala na zabezpieczenie plików przed przypadkowym usunięciem.
Jeśli [1 File/1 plik] jest zaznaczone, można zabezpieczyć lub odbezpieczyć wybrany plik
przez naciśnięcie przycisku ADJ. / OK
.
Jeśli [Select All/wybierz wszystkie] lub [Cancel All/anuluj wszystkie] jest zaznaczone,
możesz zabezpieczyć lub odbezpieczyć wszystkie pliki.
Wybieranie wielu plików
Wybierz opcję [Sel Mult], aby zmienić status ochrony wielu indywidualnych plików lub
wszystkich plików w wybranym zakresie.
Aby zaznaczyć kilka pojedynczych klatek:
1 Wybierz Sel [. Indiv.] I naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Wybierz obrazy i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
3 Naciśnij przycisk Fn, wybierz [Yes] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
Aby wybrać dwie klatki i wszystkie obrazy pomiędzy nimi:
1 Wybierz Sel [. Range] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
2 Wybierz pierwszą klatkę i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
3 Wybierz ostatnią klatkę i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
• Powtórz kroki 2 i 3, aby wybrać interesujące cię zakresy.
4 Naciśnij przycisk Fn, wybierz [Yes] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
DPOF
Aby zamówić profesjonalne wydruki fotografii na karcie pamięci, najpierw skorzystać z tej
opcji do tworzenia cyfrowej listy wydruków zdjęć, które chcesz wydrukować i liczbę kopii, a
następnie przekaż kartę pamięci do centrum usług druku cyfrowego, który obsługuje standard
DPOF
Aby dodać zdjęcie lub usunąć go z porządku drukowania, wybierz [1 File] i naciśnij przycisk
ADJ. /OK
, aby wyświetlić żądany plik.
Wybierz [Select All], aby dodać wszystkie zdjęcia do kolejki drukowania lub [Cancel All],
aby usuń wszystkie pliki z kolejki drukowania.
Zaznaczanie wielu plików
Aby zmienić status drukowania wielu pojedynczych plików lub wszystkich plików z
wybranego zakresu, wybierz opcję [DPOF] w widoku miniatur.
Wybierz zdjęcia i naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby wybrać liczba wydruków, naciśnij
przycisk ADJ. / OK
w celu zwiększenia liczby kopii lub naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby zmniejszyć liczbę kopii.
Naciśnij przycisk ADJ. / OK, aby wyjść, gdy ustawienia są zakończone.
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Aby przeglądać zdjęcia na ekranie telewizora, należy podłączyć z aparatem za pomocą
dostarczonego kabla A / V.
1 Wyłącz aparat.
Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączenie kabla A / V.
2 Podłącz kabel A / V do TV.
Włóż białą wtyczkę do złącza wejścia audio, żółtą wtyczkę do wyjścia wideo. Upewnij się, że
wtyki są dobrze podłączone. Nie należy używać siły.
3 Podłącz korpus aparatu.
Podłącz kabel A / V do wyjścia. Nie należy używać siły.
4 Przełącz telewizor na kanał wideo
Wybierz wyjście wideo. Zobacz instrukcję obsługi telewizora dla dalszych informacji.
5 Naciśnij przycisk
przeglądania zdjęć.
przez około sekundę aby włączyć aparat w tryb
7 Menu ustawień
Możesz zmienić ustawienia kamery, wyświetlając menu ustawień z menu fotografowania lub
menu odtwarzania.
Korzystanie z menu
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
.
3 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
.
4 Naciśnij przycisk ADJ. / OK .
5 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
aby wybrać żądany element.
6 Naciśnij przycisk ADJ. / OK .
7 Naciśnij przycisk ADJ. / OK
8 Naciśnij przycisk ADJ. / OK.
Opcję menu ustawień
Formatowanie karty pamięci
aby wybrać ustawienia
Wybierz [Yes] i naciśnij przycisk Fn, aby sformatować kartę pamięci.
Formatowanie pamięci wewnętrznej
Wybierz [Yes] i naciśnij przycisk Fn, aby sformatować pamięć wewnętrzną.
Regulacja jasność wyświetlacza LCD
Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby dostosować jasność wyświetlacza obrazu.
Moje ustawienia
Zapisanie aktualnych ustawień aparatu
Regulacja stopniowa Zoom
Wybierz [On], aby powiększać stopniowo. Przybliżenie zależy od wersji aparatu- patrz
specyfikacje techniczne.
Ustawienia przycisku Fn
Wybierz zadanie przypisane przyciskowi Fn
Ustawienia przycisku ADJ./OK.
Wybierz zadanie przypisane przyciskowi ADJ./OK.
AF światło pomocnicze
Jeżeli [on] jest wybrane, światło pomocnicze AF będzie świeciło do pomocy autofocusowi.
Ustawienia dźwięków
Wybierz dźwięki wydawane przez aparat.
Dostępne ustawienia
All
Level Sound
Shutter Sound
Opis
Wszystkie dźwięki.
Tylko odgłos poziomicy.
Tylko odgłos migawki.
Ustawienia głośności
Głośność dźwięków operacji może być zmieniana.\
LCD czas potwierdzenia
Wybierz jak długo wyświetlane są zdjęcia po ich zrobieniu. Przybierz [hold]by wyświetlić
zdjęcia do momentu gdy spust migawki jest w połowie wciśnięty. Zdjęcia wyświetlane po
zrobieniu mogą być oglądane poprzez użycie zooma lub usunięte. W zalezności od wybranej
opcji do [nosie reduction] zdjęcia mogą być wyświetlane dłużej niż wybrany czas.
Automatyczne wyłączanie
Wybierz jak długo aparat ma pozostawać włączony kiedy nie jest używany. Aparat nie
wyłączy się automatycznie jeśli[off] jest wybrany, podczas robienia zdjęć z odstępami
czasowymi, lub kiedy aparat podłączony jest do komputera lub drukarki.
LCD Auto DIM
Jeśli [on] jest wybrany wyświetlacz przyciemni się automatycznie by oszczędzić energię
jeżeli żadne operacje nie są wykonywane przez około 5 sekund. Funkcja ta nie jest dostępna
w trybie synchron-monitor.
Digital Zoom Image
Wybierz [auto resize] by zapisać zdjęcia zrobione z zoomem cyfrowym w aktualnym
rozmiarze, {normal} by powiększyć zdjęcie od środka obramowania.
Ustawienia poziomu
Dopasuj indykator poziomu oraz ustawienia poziomu dźwięku.
Siatka funkcji wyświetlacza
Wybierz rodzaj siatki dostępnej w trybie zdjęć [shooting mode]
Przewodnik po funkcjach
Jeśli [on] jest wybrany, pomoc wyświetli się kiedy włączysz tryb „dial” albo uzyjesz
kontrolek takich jak przyciski (flash), (makro), (self-timer)
Informacje podczas robienia zdjęć. Ramka wyświetlacza.
Wybierz [on] by wyświetlić ikony w ramie otaczającej widok z soczewki. Ramka z
informacjami nie może być użyta w trybie „movie”.
Wyświetlanie minimalnej odległość ustawiania ostrości
Wybierz [Show], aby wyświetlić minimalna odległość wyostrzania na bieżącym przybliżeniu.
Minimalna odległość ustawiania ostrości nie jest wyświetlany w trybie auto SCENE.
Automatyczne obracanie odtwarzanych zdjęć
Wybierz [On] w celu automatycznego wyświetlania zdjęć w prawidłowym położeniu podczas
odtwarzania.
Widok Nasycenie bieli
Jeśli [On] jest zaznaczone, podświetlenia można oglądać w trybie odtwarzania, naciskając
przycisk DISP.
Opcje numerowanie zdjęć
Wybierz sposób w jaki kamera zapisuję nazwę obrazu zapisywania zdjęć na kartę pamięci.
• ON: Nazwy plików składa się z "R", po siedmiu cyfr, liczby (np. "R0010001.jpg"),
przydzielony w porządku rosnącym zamówienia od 0010001 do 9999999. Kiedy nowa karta
pamięci jest wkładana, jest kontynuowana numeracja plików z ostatnio używanego numeru.
• OFF: Nazwy plików składa się z "RIMG", a następnie 4 cyfry (np. "RIMG0001.jpg"),
przypisane w porządku rosnącym od 0001 do 9999. Po następnym włożeniu karty pamięci,
zaczyna się znowu od 0001.
Typ połączenia USB
Wybierz rodzaj połączenia [mass storage]lub [PTP] przed podłączeniem aparatu do innego
urządzenia poprzez USB.
Tryb „video out”
Możesz oglądać swoje zdjęcia oraz filmy na telewizorze poprzez podłączenie aparatu do
telewizora kablem AV. Który dołączony jest do zestawu. Wybierz z NTSC (używany w
Ameryce Północnej, Karaibach, częściach Ameryki Łacińskiej, i w kilku krajach wschodniej
Europy)i PAL (używany w Wielkiej Brytanii, dużej części Europy, Australii, Nowej Zelandii
oraz części Afryki i Azji).SECAM nie jest wspomagany.
Ustawienia Daty oraz zegara aparatu
Ustawia zegar aparatu.
Wybór języka
Możesz zmienić język wyświetlany na ekranie.
Reg. My Settings: Ustawianie ustawień własnych
Zapisz bieżące ustawienia aparatu w [MY1] lub [MY2]. Ustawienia zapisane w [My1] będą
ustawione po wybraniu na pokrętle trybu pracy MY1, analogicznie jeżeli chodzi o ustawienia
MY2.
1 Ustaw aparat w żądane ustawienia.
2 Wybierz [Reg. My Settings] w menu konfiguracji i naciśnij przycisk ADJ. / OK
.
3 Wybierz [MY1] lub [MY2] i naciśnij przycisk ADJ. / OK.
Zoom cyfrowy zdjęcia
Jeśli [Normal] (opcja domyślna) zostaje wybrany dla [Digital Zoom Image/cyfrowe
powiększenie obrazu] zoom cyfrowy powiększy obraz w centrum kadru utworzyć obraz o
rozmiarze pierwotnego obrazu, tworząc lekko ziarnisty obraz. Aby nagrać zdjęcia zrobione z
zoomem cyfrowym w rzeczywistym rozmiarze, wybierz [Auto Resize]. Wielkości, przy której
obraz będzie zapisany zależy współczynnika zoomu.
Aby korzystać z automatycznej zmiany rozmiaru zoom,
trzymaj dźwignię zoom w kierunku
(teleobiektyw)
aż aparatu powiększy tak jak chcesz, a następnie na
krótko zwolnij dźwignie zoomu i naciśnij
ponownie.
wielkości obrazu zmienia się za każdym razem, kiedy
naciśniesz dźwignie zoom w stronę
. Obecny stan jest
wyświetlana na suwaku powiększenia.
8 Direct Printing Bezpośrednie drukowanie z
aparatu
Aparat można podłączyć do drukarki poprzez kabel USB. Wtedy zdjęcia można
drukować bezpośrednio z aparatu, bez korzystania z komputera.
Podłączenie aparatu
Podłącz aparat do drukarki za pomocą dołączonego kabel USB.
1 Wyłącz aparat.
Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabla USB.
2 Podłącz kabel USB do drukarki.
Podłącz kabel USB do drukarki i włącz drukarkę.
3 Podłącz korpusu aparatu.
Podnieś maskownicę i podłącz kabel USB do wyjścia. Nie należy używać siły.
Drukowanie zdjęć
Fotografie mogą być drukowane pojedynczo lub wiele zdjęć jednocześnie. Jeśli karta pamięci
jest włożona, zdjęcia zostaną wydrukowane z karty pamięci, w przeciwnym razie zdjęcia będą
drukowane z pamięci wewnętrznej.
Drukowania pojedynczej fotografii
Aby wydrukować wybrane zdjęcie:
1 Zaznacz zdjęcia do drukowania a następnie naciśnij przycisk ADJ./OK
2 Wybierz [1 File/1 Plik] lub [All Files] a następnie naciśnij przycisk ADJ./OK
3 Wybierz plik i naciśnij przycisk ADJ./OK
Funkcja
Paper Size (Rozmiar papieru)
Paper Type (Rodzaj papieru)
Layout (Układ)
Data druku
File Name Print (Drukuj nazwę
pliku)
Optimize Image (Optymalizacja)
Print Size (Rozmiar druku)
Print Quality (Jakość wydruku)
Report Print (Druk raportu) *
Printing Quantity (Ilość druku)
Toner Saving*
1-side/ 2-side
aby zobaczyć dostępne opcje
Opis
Wybierz rozmiar papieru.
Wybierz rodzaj papieru.
Wybierz liczbę zdjęć na jednej stronie.
Zawiera datę i godzinę nagrania. Jeśli
To zdjęcie zostało zrobione przy użyciu Data Imprint,
tylko nadruk daty zostanie wydrukowany.
Dołącza nazwę pliku.
Wybierz optymalizacją danych przez drukarkę.
Wybierz rozmiar wydruku.
Wybierz jakość wydruku.
Drukowanie raportu.
Wybierz liczbę kopii.
Oszczędzanie tonera.
Druk jedno -dwustronny.
* Tylko dla drukarek Ricoh. Odwiedź http://www.ricoh.com/ dla dalszych informacji.
4 Wybierz opcje i naciśnij przycisk ADJ./OK.
5 Naciśnij przycisk ADJ./OK.
Drukowanie wielu fotografii
Aby wydrukować wielu zdjęć:
1 Naciśnij przycisk
.
Zdjęcia będą wyświetlane jako pokaz miniatur.
2 Wybierz zdjęcie.
Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk ADJ./OK.
3 Wybierz liczbę wydruków.
Naciśnij przycisk ADJ. / OK
, aby wybrać liczby wydruków
4 Naciśnij przycisk ADJ./OK.
5 Wybierz plik i naciśnij przycisk ADJ./OK
aby zobaczyć dostępne opcje
9 Przenoszenie obrazów do komputera
Kopiowanie zdjęć do komputera
1 Wyłącz aparat.
2 Podłącz kabel USB.
Podłącz kabel do portu USB komputera a następnie do korpusu aparatu. Korpusu aparatu
włączy się automatycznie.
3 Skopiuj pliki z aparatu do komputera.
Korpusu aparatu będzie wymieniony jako dysk wymienny w "Mój komputer" z obrazków
zapisanych w folderach, tak jak pokazano na
prawo. Jeśli karta pamięci będzie w aparacie, napęd
będzie pokazany tak jak na prawo. Jeśli nie ma karty
pamięci, napęd będzie się nazywać "RICOHDCI" i
zawartości pamięci wewnętrznej zostanie wyświetlona.
Skopiuj zdjęcia do żądanej lokalizacji na dysku
komputera.
4 Odłącz kabel USB po zakończeniu kopiowania.
Specyfikacja Techniczna CX1
Pozycja
Liczba efektywnych pikseli (aparat
fotograficzny)
Przetwornik obrazu
Obiektyw
Specyfikacja
około 9,29 milionów pikseli
Ogniskowa
F-przysłony
Fotografowanie
Konstrukcja
obiektywu
Powiększenie zoom
Tryb wyostrzania
Redukcja rozmazania ruchu
Prędkość migawki
Zdjęcia seryjne
Kontrola ekspozycji
zdjęcia
Film
prędkość
CMOS 1/2.3-inch (całkowita liczba pikseli:
około. 10,29 milionów pikseli)
f = 4,9-52.5mm (odpowiednik 28-300 mm dla
aparatów 35 mm. Zoom zestawu ogniskowych
może być ustalona na siedem poziomów: 28 mm,
35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm , 135 mm, 200
mm i
F3.5 (szeroki kąt) - F5.6 (Teleobiektyw)
Normalna odległość fotografowania: Ok. 30 cm nieskończoność (szeroki kąt), ok.. 1,0 m nieskończoności (teleobiektyw) (od przodu
obiektywu)
Makro: Ok. 1 cm - nieskończoność (szeroki kąt),
ok.. 25 cm - nieskończoności (teleobiektyw), ca.
1 cm - nieskończoność (Zoom Macro) (od przodu
obiektywu)
10 elementów w 7 grupach (soczewki asferyczne:
4 elementów i 5 powierzchni)
optyczny: 7.1x zoom (ekwiwalent 28-200 mm
długości ogniskowej dla aparatów 35 mm)
Cyfrowy: 4.8x do 34.1x (odpowiednik 960 mm)
w przypadku korzystania z zoomu optycznego
Automatyczna zmiana rozmiaru: 5.4x do 38.6x *
1 (odpowiednik 1080 mm) w przypadku
korzystania z zoomu optycznego
Tryb Multi Focus AF (AF metodą kontrastu) /
punktowy AF (AF metodą kontrastu) / Priorytet
twarzy AF / Ciągły AF / Multi-cel AF / MF /
Snap / ∞ (z AF Pomocnicze światło)
Stabilizator zmian obrazu
8, 4, 2, 1 - 1 / 2000 sek.
1 / 30 - 1 / 2000 sek.
ok. 4 klatki / sek. (strzelanie czasu, prędkości
fotografowania po ok. 60 zdjęć. 3 klatki / sek.)
999 zdjęć
Pojemność
Tryb
Multi Pomiar światła (256 pól), centralnie
Pomiaru ważony Pomiar światła / punktowy
Ekspozycji
Tryby ekspozycji Program AE
Czułość ISO
Tryby Balansu Bieli
Lampa
Wyświetlacz
Tryb fotografowania
Liczba pikseli
Nośniki danych
Format sygnału wideo
Interfejs
Zasilanie
Zużycie baterii
Wymiary zewnętrzne
Ciężar.
Temperatura pracy
Kompensacja ekspozycji Manualna kompensacja ekspozycji + /-2.0EV
(Steps 1/3EV), funkcja Auto Bracket (-0,5 EV, ±
0, +0.5 EV)
AUTO, ISO80 / ISO100 / ISO200 / ISO400 /
ISO800 / ISO1600 / ISO3200
Auto / Auto matrycowy / na zewnątrz /
pochmurno / żarówki / Żarówka 2 / Żarowe
oświetlenie/ Manualne Ustawienia, balansu bieli
funkcji bracket
Tryby lampy Auto (błyska automatycznie w warunkach
słabego oświetlenia i gdy obiekt jest
podświetlany) / Redukcja czerwonych oczu /
Włączona / Synchro. / Wyłączona
Zasięg wbudowanej Zakres Ok. 20 cm - 3.0 m (szeroki kąt), ok.. 25
lampy cm - 2.0 m (teleobiektyw) (Auto ISO / ISO Auto
Maksymalny 400, od przodu obiektywu)
Kompesacja błysku + /-2.0EV (o 1/3EV)
3,0-calowy monitor LCD (ok. 920.000 punktów)
Auto shooting mode / Scene auto mode /
Dynamic range double shot mode / Continuous
mode / Scene mode (Portrait / Sports / Pets /
Night. Port. / Nightscape / Miniaturize /
Landscape / High Sens / High Contrast B&W /
Discreet Mode / Zoom Macro / Text Mode /
Skew Correct Mode) / My settings mode / Movie
mode
Zdjęcia 4:3] 3456x2592, 3072x2304, 2592x1944,
2048x1536, 1728x1296 (M-Cont Plus),
1280x960, 640x480 / [3:2] 3456x2304 /
[1:1] 2592x2592
Film 640x480, 320x240
Tekst 3648 x 2736, 2048 x 1536
karty pamięci SD
Karta pamięci SDHC (do 32 GB), pamięć
wewnętrzna (około 88 MB)
NTSC, PAL przełączane
USB 2.0 (High-Speed USB) Mini-B, AV Out
1.0Vp-p (75Ω)
akumulator DB-100 x1
Korzystanie z DB-100, ca. 310 zdjęć (przy LCD
Dim)
101,5 mm (szer.) x 58,3 mm (H) x 27,9 mm (D)
(zgodnie z wytycznymi CIPA)
203 g (włącznie z dostarczonego akumulatora i
karty pamięci SD)
Ok. 180 g (sam korpus)
0 ° C - 40 ° C
Specyfikacja Techniczna CX2
Pozycja
Liczba efektywnych pikseli (aparat
fotograficzny)
Przetwornik obrazu
Obiektyw
Specyfikacja
około 9,29 milionów pikseli
Ogniskowa
F-przysłony
Fotografowanie
Konstrukcja
obiektywu
Powiększenie zoom
Tryb wyostrzania
Redukcja rozmazania ruchu
Prędkość migawki
Zdjęcia seryjne
Kontrola ekspozycji
zdjęcia
Film
prędkość
CMOS 1/2.3-inch (całkowita liczba pikseli:
około. 10,29 milionów pikseli)
f = 4,9-52.5mm (odpowiednik 28-300 mm dla
aparatów 35 mm. Zoom zestawu ogniskowych
może być ustalona na osiem poziomów: 28 mm,
35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm , 135 mm, 200
mm i 300 mm)
F3.5 (szeroki kąt) - F5.6 (Teleobiektyw)
Normalna odległość fotografowania: Ok. 30 cm nieskończoność (szeroki kąt), ok.. 1,5 m nieskończoności (teleobiektyw) (od przodu
obiektywu)
Makro: Ok. 1 cm - nieskończoność (szeroki kąt),
ok.. 28 cm - nieskończoności (teleobiektyw), ca.
1 cm - nieskończoność (Zoom Macro) (od przodu
obiektywu)
10 elementów w 7 grupach (soczewki asferyczne:
4 elementów i 5 powierzchni)
optyczny: 10.7x zoom (ekwiwalent 28-300 mm
długości ogniskowej dla aparatów 35 mm)
Cyfrowy: 4.8x do 51.4x (odpowiednik 1440 mm)
w przypadku korzystania z zoomu optycznego
Automatyczna zmiana rozmiaru: 5.7x * 1 do
61.0x * 1 (odpowiednik 1710 mm) w przypadku
korzystania z zoomu optycznego
Tryb Multi Focus AF (AF metodą kontrastu) /
punktowy AF (AF metodą kontrastu) / Priorytet
twarzy AF / Ciągły AF / Multi-cel AF / MF /
Snap / ∞ (z AF Pomocnicze światło)
Stabilizator zmian obrazu
8, 4, 2, 1 - 1 / 2000 sek.
1 / 30 - 1 / 2000 sek.
ok. 5 klatki / sec. (10M 04:03 F strzelanie czasu,
prędkości fotografowania po ok. 12 zdjęć. 3
klatki / sek.)
999 zdjęć
Multi Pomiar światła (256 pól), centralnie
ważony Pomiar światła / punktowy
Pojemność
Tryb
Pomiaru
Ekspozycji
Tryby ekspozycji Program AE
Czułość ISO
Tryby Balansu Bieli
Lampa
Wyświetlacz
Tryb fotografowania
Liczba pikseli
Nośniki danych
Format sygnału wideo
Interfejs
Zasilanie
Zużycie baterii
Wymiary zewnętrzne
Ciężar.
Temperatura pracy
Kompensacja ekspozycji Manualna kompensacja ekspozycji + /-2.0EV
(Steps 1/3EV), funkcja Auto Bracket (-0,5 EV, ±
0, +0.5 EV)
AUTO, ISO80 / ISO100 / ISO200 / ISO400 /
ISO800 / ISO1600 / ISO3200
Auto / Auto matrycowy / na zewnątrz /
pochmurno / żarówki / Żarówka 2 / Żarowe
oświetlenie/ Manualne Ustawienia, balansu bieli
funkcji bracket
Tryby lampy Auto (błyska automatycznie w warunkach
słabego oświetlenia i gdy obiekt jest
podświetlany) / Redukcja czerwonych oczu /
Włączona / Synchro. / Wyłączona
Zasięg wbudowanej Zakres Ok. 20 cm - 4.0 m (szeroki kąt), ok.. 28
lampy cm - 4.0 m (teleobiektyw) (Auto ISO / ISO Auto
Maksymalny 1600, od przodu obiektywu)
Kompesacja błysku + /-2.0EV (o 1/3EV)
3,0-calowy monitor LCD (ok. 920.000 punktów)
Auto shooting mode / Scene auto mode /
Dynamic range double shot mode / Continuous
mode / Scene mode (Portrait / Sports / Pets /
Night. Port. / Nightscape / Miniaturize /
Landscape / High Sens / High Contrast B&W /
Discreet Mode / Zoom Macro / Text Mode /
Skew Correct Mode) / My settings mode / Movie
mode
Zdjęcia 3648 x 2736, 3648 x 2432, 2736 x 2736, 3648 x
2048, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1728 x 1296
(multi-obraz tylko), 1280 x 960, 640 x 480
Film 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Tekst
Tekst 3648 x 2736, 2048 x 1536
karty pamięci SD
Karta pamięci SDHC (do 32 GB), pamięć
wewnętrzna (około 88 MB)
NTSC, PAL przełączane
USB 2.0 (High-Speed USB) Mini-B, AV Out
1.0Vp-p (75Ω)
akumulator DB-100 x1
Korzystanie z DB-100, ca. 310 zdjęć (przy LCD
Dim)
101,5 mm (szer.) x 58,3 mm (H) x 29,4 mm (D)
(zgodnie z wytycznymi CIPA)
206 g (włącznie z dostarczonego akumulatora i
karty pamięci SD)
Ok. 185 g (sam korpus)
0 ° C - 40 ° C
Specyfikacja Techniczna CX3
Pozycja
Liczba efektywnych pikseli (aparat
fotograficzny)
Przetwornik obrazu
Obiektyw
Specyfikacja
około 10,00 milionów pikseli
Ogniskowa
F-przysłony
Fotografowanie
Konstrukcja
obiektywu
Powiększenie zoom
Tryb wyostrzania
Redukcja rozmazania ruchu
Prędkość migawki
Zdjęcia seryjne
Kontrola ekspozycji
zdjęcia
Film
prędkość
Pojemność
Tryb
Pomiaru
Ekspozycji
CMOS 1/2.3-inch (całkowita liczba pikseli:
około. 10,60 milionów pikseli)
f = 4,9-52.5mm (odpowiednik 28-300 mm dla
aparatów 35 mm. Zoom zestawu ogniskowych
może być ustalona na osiem poziomów: 28 mm,
35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm , 135 mm, 200
mm i 300 mm)
F3.5 (szeroki kąt) - F5.6 (Teleobiektyw)
Normalna odległość fotografowania: Ok. 30 cm nieskończoność (szeroki kąt), ok.. 1,5 m nieskończoności (teleobiektyw) (od przodu
obiektywu)
Makro: Ok. 1 cm - nieskończoność (szeroki kąt),
ok.. 28 cm - nieskończoności (teleobiektyw), ca.
1 cm - nieskończoność (Zoom Macro) (od przodu
obiektywu)
10 elementów w 7 grupach (soczewki asferyczne:
4 elementów i 5 powierzchni)
optyczny: 10.7x zoom (ekwiwalent 28-300 mm
długości ogniskowej dla aparatów 35 mm)
Cyfrowy: 4.8x do 51.4x (odpowiednik 1440 mm)
w przypadku korzystania z zoomu optycznego
Automatyczna zmiana rozmiaru: 5.7x * 1 do
61.0x * 1 (odpowiednik 1710 mm) w przypadku
korzystania z zoomu optycznego
Tryb Multi Focus AF (AF metodą kontrastu) /
punktowy AF (AF metodą kontrastu) / Priorytet
twarzy AF / Ciągły AF / Multi-cel AF / MF /
Snap / ∞ (z AF Pomocnicze światło)
Stabilizator zmian obrazu
8, 4, 2, 1 - 1 / 2000 sek.
1 / 30 - 1 / 2000 sek.
ok. 5 klatki / sec. (10M 04:03 F strzelanie czasu,
prędkości fotografowania po ok. 12 zdjęć. 3
klatki / sek.)
999 zdjęć
Multi Pomiar światła (256 pól), centralnie
ważony Pomiar światła / punktowy
Czułość ISO
Tryby Balansu Bieli
Lampa
Wyświetlacz
Tryb fotografowania
Liczba pikseli
Nośniki danych
Format sygnału wideo
Interfejs
Zasilanie
Zużycie baterii
Wymiary zewnętrzne
Ciężar.
Temperatura pracy
Tryby ekspozycji Program AE
Kompensacja ekspozycji Manualna kompensacja ekspozycji + /-2.0EV
(Steps 1/3EV), funkcja Auto Bracket (-0,5 EV, ±
0, +0.5 EV)
AUTO, ISO80 / ISO100 / ISO200 / ISO400 /
ISO800 / ISO1600 / ISO3200
Auto / Auto matrycowy / na zewnątrz /
pochmurno / żarówki / Żarówka 2 / Żarowe
oświetlenie/ Manualne Ustawienia, balansu bieli
funkcji bracket
Tryby lampy Auto (błyska automatycznie w warunkach
słabego oświetlenia i gdy obiekt jest
podświetlany) / Redukcja czerwonych oczu /
Włączona / Synchro. / Wyłączona
Zasięg wbudowanej Zakres Ok. 20 cm - 4.0 m (szeroki kąt), ok.. 28
lampy cm - 4.0 m (teleobiektyw) (Auto ISO / ISO Auto
Maksymalny 1600, od przodu obiektywu)
Kompesacja błysku + /-2.0EV (o 1/3EV)
3,0-calowy monitor LCD (ok. 920.000 punktów)
Auto shooting mode / Scene auto mode /
Dynamic range double shot mode / Continuous
mode / Scene mode (Portrait / Sports / Pets /
Night. Port. / Nightscape / Miniaturize /
Landscape / High Sens / High Contrast B&W /
Discreet Mode / Zoom Macro / Text Mode /
Skew Correct Mode) / My settings mode / Movie
mode
Zdjęcia 3648 x 2736, 3648 x 2432, 2736 x 2736, 3648 x
2048, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1728 x 1296
(multi-obraz tylko), 1280 x 960, 640 x 480
Film 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Tekst
Tekst 3648 x 2736, 2048 x 1536
karty pamięci SD
Karta pamięci SDHC (do 32 GB), pamięć
wewnętrzna (około 88 MB)
NTSC, PAL przełączane
USB 2.0 (High-Speed USB) Mini-B, AV Out
1.0Vp-p (75Ω)
akumulator DB-100 x1
Korzystanie z DB-100, ca. 310 zdjęć (przy LCD
Dim)
101,5 mm (szer.) x 58,3 mm (H) x 29,4 mm (D)
(zgodnie z wytycznymi CIPA)
206 g (włącznie z dostarczonego akumulatora i
karty pamięci SD)
Ok. 185 g (sam korpus)
0 ° C - 40 ° C
Specyfikacja techniczna CX4
Pozycja
Liczba efektywnych pikseli (aparat
fotograficzny)
Przetwornik obrazu
Obiektyw
Specyfikacja
około 10,00 milionów pikseli
Ogniskowa
F-przysłony
Fotografowanie
Konstrukcja
obiektywu
Powiększenie zoom
Tryb wyostrzania
Redukcja rozmazania ruchu
Prędkość migawki
zdjęcia
Film
Kontrola ekspozycji
Zakres ekspozycji
Tryb pomiaru ekspozycji
Tryby ekspozycji
Czułość ISO
CMOS 1/2.3-inch (całkowita liczba pikseli:
około. 10,60 milionów pikseli)
f = 4,9-52.5mm (odpowiednik 28-300 mm dla
aparatów 35 mm.
F3.5 (szeroki kąt) - F5.6 (Teleobiektyw)
Normalna odległość fotografowania: Ok. 30 cm nieskończoność (szeroki kąt), ok.. 1,5 m nieskończoności (teleobiektyw) (od przodu
obiektywu)
Makro: Ok. 1 cm - nieskończoność (szeroki kąt),
ok.. 28 cm - nieskończoności (teleobiektyw), ca.
1 cm - nieskończoność (Zoom Macro) (od przodu
obiektywu)
10 elementów w 7 grupach (soczewki asferyczne:
4 elementów i 5 powierzchni)
optyczny: 10.7x zoom
Cyfrowy: 4.8x
Automatyczna zmiana rozmiaru: 5.7x (obrazy
VGA)
Tryb Multi Focus AF (AF metodą kontrastu) /
punktowy AF (AF metodą kontrastu) / Priorytet
twarzy AF / Śledzenie przedmiotu AF /Ciągły
AF / Multi-cel AF / MF / Snap / ∞ (z AF
Pomocnicze światło)
Stabilizator zmian obrazu
8, 4, 2, 1 - 1 / 2000 sek.(dolny i górny limit
różnią się dla dla trybu zdjęć oraz trybu flash)
1 / 30 - 1 / 2000 sek.
Szeroki kąt: 3.2-16.2 EV
Telefoto: 4.6-18.4 EV
(zakres ekspozycji dla Auto ISO policzony przy
użyciu wartości dla ISO 100)
Multi Pomiar światła (256 pól), centralnie
ważony Pomiar światła / punktowy
Program AE
Manualna kompensacja ekspozycji + /-2.0EV
Kompensacja ekspozycji (Steps 1/3EV), funkcja Auto Bracket (-0,5 EV, ±
0, +0.5 EV)
AUTO, /ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 /
Tryby Balansu Bieli
Lampa
Tryby lampy
Zasięg wbudowanej
lampy
Kompesacja błysku
Czas ładowania
Wyświetlacz
Tryb fotografowania
Tryb jakości zdjęć
Liczba pikseli
Zdjęcia
Film
Tekst 3648 x 2736, 2048 x 1536
karty pamięci SD
Karta pamięci SDHC (do 32 GB), pamięć
wewnętrzna (około 86 MB)
NTSC, PAL przełączane
USB 2.0 (High-Speed USB) Mini-B, AV Out
1.0Vp-p (75Ω)
akumulator DB-100 : 3.7V
Korzystanie z DB-100, ca. 330 zdjęć (przy LCD
Dim)
101,5 mm (szer.) x 58,6mm (H) x 29,4 mm (D)
(zgodnie z wytycznymi CIPA)
205 g (włącznie z akumulatorem i kartą pamięci
SD)
Ok. 184 g (sam korpus)
0 ° C - 40 ° C
Nośniki danych
Format sygnału wideo
Interfejs
Zasilanie
Zużycie baterii
Wymiary zewnętrzne
Ciężar.
Temperatura pracy
Pojemność
nagrywanych danych
ISO1600 / ISO3200
Auto / Auto matrycowy / na zewnątrz /
pochmurno / żarówki / Żarówka 2 / Żarowe
oświetlenie/ Manualne Ustawienia, balansu bieli
funkcji bracket
Auto (błyska automatycznie w warunkach
słabego oświetlenia i gdy obiekt jest
podświetlany) / Redukcja czerwonych oczu /
Włączona / Synchro. / Wyłączona
Zakres Ok. 20 cm - 4.0 m (szeroki kąt), ok.. 28
cm - 3.0 m (teleobiektyw) (Auto ISO / ISO Auto
Maksymalny 1600, od przodu obiektywu)
+ /-2.0EV (o 1/3EV)
Ok. 5 sekund
3,0-calowy monitor LCD (ok. 920.000 punktów)
Auto shooting mode / Movie mode/Scene auto
mode Dynamic range double shot mode /
Continuous mode / Scene mode (Portrait / Sports
/ Pets / Night. Port. / Nightscape / Miniaturize /
Landscape / High Sens / High Contrast B&W
/Skew/ Discreet Mode / Zoom Macro / Text
Mode / Skew Correct Mode) / My settings mode
/ Movie mode/miniaturize/Cross process/toy
camera/
F (fine), N (normal)
3648 x 2736, 3648 x 2432, 2736 x 2736, 3648 x
2048, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1728 x 1296
(multi-obraz tylko), 1280 x 960, 640 x 480
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
3684x2736
3648x2432
N: ok.2173KB/Obraz, F:ok.3708KB/obraz
F: ok.3298KB/obraz
Format nagrywanych
plików
2736x2736
3648x2048
2592x1944
2048x1536
1728x1296
1280x960
640x480
Zdjęcia
Multi-zdjęcia
filmy
Format kompresji
Inne ważne funkcje
Inne ważne funkcje odtwarzania
Kształt wejścia na statyw
Wilgotność pracy
Temperatura przechowywania
F:ok.2788KB/obraz
F: ok.2783KB/obraz
F:ok.2291KB/obraz
F: ok.1477KB/obraz
F: ok. 607KB/obraz
F: ok. 816KB/obraz
F: ok. 200KB/obraz
JPEG (Exif Ver. 2.21)
Dopasowany do formatu zdjęć multi CIPA DC007-2009
AVI
JPEG Baseline Format Compliant (zdjęcia,
filmy)
Tryb continuous, samowyzwalacz( czas pracy:
ok.10sek.; ok.2sek., Custom), zdjęcia
interwałowe (interwały: 5 sek.do 1 godz), kolor
braket, fokus braket, AE/AF target Shift,
histogram, poziomowanie elektroniczne
Podgląd,powiększenie(max.16x), zmiana
rozmiaru, kompensacja, kompensacja balansu
bieli, korekcja nachylenia, przycinanie, funkcja
odznaczania, pokaz slajdów, DPOF
1/4 -20 UNC
90% lub mniej
-20 ° C do 60° C
Download PDF

advertising