Mitsubishi Heavy Industries | DXK12Z2-S | SRK20 t-m 50ZG-S DXK09-12

USER’S MANUAL
AIR-CONDITIONER
ENGLISH
MANUEL DE L’UTILISATEUR
FRANÇAIS
CLIMATISEUR
ANWENDERHANDBUCH
DEUTSCH
¨T
KLIMAGERA
ISTRUZIONI PER L’USO
SRK20ZG-S
SRK25ZG-S
SRK35ZG-S
SRK50ZG-S
ITALIANO
CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
ESPAN˜OL
ACONDICIONADOR DE AIRE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NEDERLANDS
AIRCONDITIONING
MANUAL DO UTILIZADOR
PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO
DXK09Z2-S
DXK12Z2-S
DXK18Z2-S
√¢∏°π∂™ Ã∏™∏™
∂§§∏¡π∫∞
∫§πª∞Δπ™Δπ∫√
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
SPL‹T KL‹MA
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS HEADQUARTERS
16-5, 2-Chome, Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
Fax: (03) 6716-5926
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD.
AIR-CONDITIONER DIVISION
3rd Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA, ENGLAND
Phone: 44(0)20 7842 8171
Fax: 44(0)20 7842 8104
RKX012A015_Cover.p65
1
Black
This air conditioner complies with EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 89/
336/EEC, LV Directiva 73/23/EEC.
Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, LV
Direktiven 73/23/EEC.
Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 88/336/CEE e a Directiva LV 72/23/CEE.
Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC: 89/
336/EEC, LV Direttiva 73/23/EEC.
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘
√‰ËÁ›·˜ EMC 88/396 Î·È Ù˘ √‰ËÁ›·˜ LV 73/23 Ù˘ ∂√∫.
RKX012A015
5/22/06, 4:45 PM
Fijn dat uw keuze is gevallen op de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
airconditioner. Om jarenlang plezier te kunnen hebben van deze airconditioner is het
belangrijk om eerst de handleiding goed door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.
Berg deze handleiding vervolgens op een veilige plek op en raadpleeg hem bij vragen met
betrekking tot bediening en problemen.
Deze airconditioner is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
In deze airconditioning wordt een nieuwe koelstof (R410A) gebruikt. Als u uw dealer
om service of inspectie en onderhoud vraagt, vergeet dan niet uw dealer hiervan op
de hoogte te brengen.
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften .......................................................................................................... 102
Naam en functie van de onderdelen ......................................................................................... 104
Bedienings- en indicatiegedeelte van de afstandsbediening..................................................... 105
Instelprocedure voor de actuele tijd.......................................................................................... 105
Gebruik werkingsmodus AUTO ............................................................................................... 106
Temperatuur aanpassen in de werkingsmodus AUTO ............................................................. 106
FAN SPEED ............................................................................................................................. 106
Gebruik werkingsmodus COOL/HEAT/DRY/FAN ................................................................ 107
Werkingsomstandigheden airconditioner ................................................................................. 107
Kenmerken van werkingsmodus HEAT ................................................................................... 107
Procedure voor bijstellen luchtstroom ...................................................................................... 108
3D AUTO werking ................................................................................................................... 108
Gebruik werkingsmodus SLEEP (slaapstand) .......................................................................... 109
Werking van de OFF TIMER ................................................................................................... 109
Werking van de ON TIMER .................................................................................................... 110
Gebruik werkingsmodus SLEEP + ON-TIMER ...................................................................... 110
Gebruik van de PROGRAM TIMER (tijdklok) ....................................................................... 111
Gebruik werkingsmodus ALLERGEN CLEAR....................................................................... 111
Gebruik in de HIGH POWER/ECONOMY-stand ................................................................... 112
Met betrekking tot de werking van CLEAN ............................................................................ 113
Noodbediening ......................................................................................................................... 113
Automatische herstelfunctie bij stroomstoring ......................................................................... 113
Instelling voor de installatieplaats ............................................................................................ 114
Omgaan met de afstandsbediening ........................................................................................... 115
Wanneer de afstandsbediening niet functioneert ...................................................................... 115
Gebruiksgemak ......................................................................................................................... 115
Onderhoud ................................................................................................................................ 116
Is het apparaat goed geïnstalleerd? ........................................................................................... 118
Problemen oplossen .................................................................................................................. 118
Goed onthouden! ...................................................................................................................... 119
Wanneer moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier ...................................... 120
Zelfdiagnosefunctie .................................................................................................................. 120
– 101 –
RKX012A015_Du.p65
101
6/21/06, 1:26 PM
NEDERLANDS
Veiligheidsvoorschriften
• Lees voor gebruik zorgvuldig de “Veiligheidsvoorschriften”, zodat u op de juiste manier met de apparatuur kunt omgaan.
• De veiligheidsvoorschriften worden aangegeven met “
GEVAARLIJK” en “
ATTENTIE”. De voorschriften onder “
GEVAARLIJK”
geven aan dat onjuist gebruik levensgevaarlijk kan zijn. Afhankelijk van de situatie kan het niet opvolgen van de voorschriften onder
“ ATTENTIE” ook ernstige gevolgen hebben. Volg deze voorschriften voor uw eigen veiligheid dus zorgvuldig op.
• De symbolen die in de tekst voorkomen, betekenen het volgende:
Strikt verboden
Volg de instructies
nauwlettend op
Zorg voor positieve aarding
• Houd de handleiding bij de hand nadat u deze hebt doorgelezen. Zorg ervoor dat u de handleiding doorgeeft als iemand anders het beheer over het
apparaat overneemt.
❚ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR INSTALLATIE
GEVAARLIJK
Dit systeem is voor huishoudelijk gebruik.
Het systeem moet worden geïnstalleerd door de leverancier of
door een professionele installateur.
In sommige ruimtes, zoals garages, kan de apparatuur slecht
functioneren.
Installeer het systeem niet zelf, vanwege de kans op
waterlekkage, elektrische schokken of brand.
ATTENTIE
Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar brandbare
gassen kunnen weglekken.
Afhankelijk van de plaats van de installatie kan een
stroomonderbreker noodzakelijk zijn.
Gaslekken kunnen brand veroorzaken.
Als u geen stroomonderbreker gebruikt, kan dit elektrische
schokken veroorzaken.
Laat de slang helemaal leeglopen, zodat er geen water in de
slang achterblijft.
Zorg ervoor dat het systeem goed is geaard.
Nalatigheid kan wateroverlast in de kamer veroorzaken,
waardoor het meubilair nat kan worden.
De aarding mag niet worden verbonden met gasleidingen,
gemeentelijke waterleidingen, bliksemafleiders of
telefoonkabels. Onjuiste installatie van de aarding kan
elektrische schokken veroorzaken.
❚ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR EEN VEILIGE WERKING
GEVAARLIJK
Stel uzelf niet te lang aan koude lucht
bloot.
Dit kan nadelig zijn voor uw
lichamelijke gesteldheid en kan
gezondheidsproblemen
veroorzaken.
Plaats geen voorwerpen in de
luchtinvoeropening.
Berg de afstandsbediening op buiten
bereik van kinderen.
Dit kan letsel tot gevolg hebben
omdat de interne ventilator snel
ronddraait.
Wanneer dit niet in acht wordt
genomen, kan dit resulteren in
het inslikken van batterijen of
andere ongevallen.
ATTENTIE
Gebruik goedgekeurde zekeringen.
Raak de schakelaars niet met natte
handen aan.
Het gebruik van ijzeren of koperen
draden als zekering is streng
verboden en kan schade aan het
apparaat of brand veroorzaken.
U kunt hierdoor een elektrische
schok krijgen.
Plaats geen spuitbussen met brandbare
insecticide of verf bij de airconditioner
en richt deze niet direct op het apparaat.
Plaats apparatuur die op verbranding
werkt nooit in de luchtstroom van de
airconditioner.
Dit kan brand veroorzaken.
Ga niet aan het apparaat hangen.
Als het apparaat naar beneden
valt, kan dit letsel tot gevolg
hebben.
Maak de airconditioner niet met water
schoon.
De werking van deze apparatuur
kan hierdoor worden verstoord.
Dit kan elektrische schokken
veroorzaken.
– 102 –
RKX012A015_Du.p65
102
6/21/06, 1:26 PM
Veiligheidsvoorschriften
ATTENTIE
Gebruik het systeem alleen waar voor het bedoeld is en niet voor andere
toepassingen, zoals voor opslag van voedsel, precisieapparatuur of
kunstvoorwerpen of voor het houden van planten of dieren.
Plaats geen voorwerpen met water,
zoals een vaas, op het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor
gebruik in gewone huiskamers. Het
gebruik van het apparaat op andere
plaatsen kan schadelijk zijn voor de
kwaliteit van voedsel, enzovoort.
Wanneer er water in het
apparaat terechtkomt, kan dit de
installatie beschadigen en een
elektrische schok veroorzaken.
Dit is schadelijk voor hun
gezondheid.
Ga niet op de airconditioner zitten en
plaats er niets op.
Controleer na langdurig gebruik de
draagconstructie van de airconditioner en
herhaal dit van tijd tot tijd.
Raak de aluminium ribben
luchtwarmtewisselaar niet aan.
Als de airconditioner omvalt of als
er spullen vanaf vallen, kan dit
letsel tot gevolg hebben.
Plaats geen meubelen of elektrische
huishoudelijke apparatuur onder het
binnenapparaat of het buitenapparaat.
Condenswater dat vanaf de
airconditioner druipt zou vlekken
kunnen maken of ongelukken
kunnen veroorzaken, zoals een
elektrische schok.
Voor het schoonmaken van het systeem
stopt u dit en schakelt u de stroom uit.
Maak het apparaat nooit schoon
terwijl de interne ventilator nog op
hoge snelheid draait.
Installeer het systeem niet op een plaats
waar de luchtstroom direct op planten of
dieren is gericht.
op
Veronachtzaming van deze
waarschuwing kan resulteren in
letsel.
Als u schade niet direct repareert,
kan de airconditioner vallen en
mogelijk letsel veroorzaken.
Als u het systeem samen met een
apparaat gebruikt waarin verbranding
plaatsvindt, moet u de binnenlucht
regelmatig ventileren.
Ga stevig op een huishoudtrapje staan
of een ander stabiel voorwerp wanneer
u het inlaatpaneel en de filters
verwijdert.
Onvoldoende ventilatie kan
ongelukken door zuurstofgebrek
veroorzaken.
Wanneer deze instructie niet in
acht wordt genomen, kan dit
resulteren in letsel doordat
onveilige voorwerpen omvallen.
Plaats geen voorwerpen vlakbij het
buitenapparaat en zorg dat er zich
geen bladeren rond het
buitenapparaat ophopen.
Voor inwendig schoonmaken van het
binnenapparaat dient u uw dealer te
raadplegen; probeer het niet zelf.
Als er zich voorwerpen, afval of
bladeren rond het
buitenapparaat bevinden, zou er
ongedierte in het apparaat
kunnen kruipen en kortsluiting
in de elektrische onderdelen
kunnen veroorzaken, met gevaar
voor brand, rookontwikkeling of
defecten in het apparaat.
Het gebruik van niet geschikte
reinigingsmiddelen of onjuiste
reinigingsmethoden zou de plastic onderdelen
van het apparaat kunnen aantasten en lekkage
kunnen veroorzaken. Ook zou er schade,
rookontwikkeling of brand kunnen ontstaan
als er reinigingsmiddel op de elektrische
onderdelen of in de motor van het apparaat
zou terechtkomen.
Stop het apparaat en schakel de stroom
uit als het onweert of als er kans op
onweer of bliksem dreigt.
Bliksem zou het apparaat ernstig
kunnen beschadigen.
❚ VOORZORGSMAATREGELEN VERPLAATSING EN REPARATIE
GEVAARLIJK
Raadpleeg de leverancier voor reparatie
van het systeem.
Ondeskundige reparatie kan
elektrische schokken, brand
enzovoort, tot gevolg hebben.
Neem voor het verplaatsen van de
airconditioner contact op met de
leverancier of met een professionele
installateur.
Als u iets ongebruikelijks waarneemt (zoals
een brandgeur), stopt u het apparaat en
schakelt u de spanning onmiddellijk uit en
raadpleegt u de leverancier.
Verkeerde installatie kan
waterlekkage, elektrische
schokken, brand enzovoort, tot
gevolg hebben.
Als u het systeem onder
dergelijke omstandigheden blijft
gebruiken, kan dit schade aan het
apparaat, elektrische schokken of
brand tot gevolg hebben.
Als de airconditioning niet goed koelt of verwarmt, kan dat te wijten zijn aan een
koelvloeistoflek. Raadpleeg in dat geval uw dealer.
Als er koelmiddel bijgevuld moet worden, raadpleeg dan uw dealer voor nadere
instructies.
Het koelmiddel in deze airconditioning is volkomen veilig. Als er echter onverhoopt
koelmiddel uit het apparaat zou lekken op een kachel, fornuis, oven of ander
verwarmingstoestel, zouden er schadelijke bijproducten kunnen vrijkomen.
– 103 –
RKX012A015_Du.p65
103
6/21/06, 1:26 PM
Naam en functie van de onderdelen
BINNENAPPARAAT
Luchtinlaatpaneel
Aanzuiging van de binnenlucht.
Luchtfilter
Verwijdert stof en vuil uit de ingevoerde lucht.
Pagina 116
Luchtreinigingsfilter
Detector kamertemperatuur
‘AAN/UIT’-knop op het apparaat
Luchtuitvoer
Uitvoer van lucht.
Vin voor bijstelling luchtstroom naar links/rechts
Pagina 108
Flap voor bijstelling luchtstroom naar boven/beneden
Pagina 108
Aftapslang
Voert water af dat aan de lucht is onttrokken.
Aansluiting van koelstofleidingen elektriciteitskabel
Apparaatindicatie
Indicator TIMER (geel)
Indicator HI POWER (groen)
Verlicht: TIMER ingeschakeld.
Is verlicht als HIGH POWER actief is.
Indicator RUN (HOT KEEP) (groen)
3D AUTO lampje (groen)
• Brandt tijdens de werking en de CLEAN
reinigingsprocedure.
• Knippert wanneer de luchtstroom gestopt is
door de 'HOT KEEP' functie.
1,5 sec.
ON
Brandt tijdens de werking en de 3D AUTO
reinigingsprocedure.
RUN
TIMER
ON / OFF
HI POWER
3D AUTO
OFF
Knop ON/OFF op het apparaat
0.5 sec.
In noodgevallen kan deze knop worden gebruikt om het apparaat in
of uit te schakelen, wanneer de afstandsbediening niet beschikbaar
is.
Pagina 113
Pagina 119
Ontvanger voor afstandsbedieningssignaal
BUITENAPPARAAT
Accessoires
SRK20~50ZG-S
Luchtinvoer
(op zij- & achterkant)
Houder voor draadloze
afstandsbediening
Allergeenverwijderend filter
(Licht oranje)
Fotokatalytisch, wasbaar,
geurverdrijvend filter (Oranje)
Batterij
Draadloze afstandsbediening
(R03 (AAA Micro-formaat)×2)
Houtschroef (aantal:2)
Natuurlijk enzymfilter (groen)
(voor bevestiging van de houder voor
(aantal: 2)
de afstandsbediening)
Luchtuitvoer
– 104 –
RKX012A015_Du.p65
104
DXK09~18Z2-S
6/21/06, 1:26 PM
Bedienings- en indicatiegedeelte van de afstandsbediening
Bedieningsgedeelte
Knop FAN SPEED
Selectieknop OPERATION MODE
Elke keer dat u op deze knop drukt, schakelt
u de indicator om.
Elke keer dat u op deze knop drukt, schakelt
u de indicator om.
Pagina 106
Pagina 106,107
Knop HI POWER/ECONO
Knop ON/OFF (verlicht)
Met deze knop schakelt u tussen de standen
HIGH POWER en ECONOMY.
Druk op deze knop om het apparaat in te
schakelen en nogmaals om het weer uit te
schakelen.
Pagina 112
Knop AIRFLOW (OMHOOG/OMLAAG)
Deze knop wijzigt de richting van de
luchtstroom (naar boven/naar beneden).
Pagina 108
Knop TEMPERATURE
Met deze knop stelt u de kamertemperatuur
in.
(Met deze knop wijzigt u de huidige tijd en
de TIMER tijd.)
Knop AIRFLOW (LINKS/RECHTS)
Deze knop wijzigt de richting van de luchtstroom
Pagina 108
(links/rechts).
Knop ON TIMER
Met deze knop schakelt u de tijdklok in.
3D AUTO toets
Pagina 110
Met deze toets kiest u de 3D AUTO
werkingsstand.
Knop SLEEP
Pagina 108
Knop OFF TIMER
Deze knop dient voor inschakelen van de
SLEEP ruststand.
Pagina 109
Met deze knop schakelt u de tijdklok uit.
Pagina 109
CLEAN-schakelaar
Knop RESET
Met deze schakelaar wijzigt u de CLEANstand.
Pagina 113
Schakelaar voor het terugstellen van de microcomputer en het instellen van de tijd.
Knop CANCEL
Met deze knop annuleert u de instelling van
de tijdklok voor ON, OFF en SLEEP.
Pagina 115
• De bovenstaande afbeelding toont alle bedieningselementen, maar in de praktijk worden alleen de relevante onderdelen getoond.
Knop ALLERGEN CLEAR
Met deze knop kiest u de werkingsmodus
ALLERGEN
CLEAR
(allergenen
verwijderen). (ALLEEN DE SRK SERIE)
Transmissieprocedure
Wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt (waarbij de afstandsbediening op de airconditioner is gericht), wordt er een signaal overgezonden.
Wanneer het signaal op de juiste wijze wordt ontvangen, laat het apparaat een piep horen.
Instelprocedure voor de actuele tijd
■ Bij het inleggen van de batterijen maakt de huidige tijd automatisch plaats voor de tijdinstelstand.
Voorbeeld: Instellen op 10:30.
1
Druk op de ACL schakelaar.
2
Druk op de knop
3
Druk op de ON/OFF toets.
Druk deze knop in met de punt van een balpen of iets dergelijks.
De tijdaanduiding knippert en kan op de huidige tijd worden ingesteld.
of
.
(Ingesteld op 10:30)
druk binnen 60
sec.!
De weergave verandert van knipperend in continu brandend en de instelling is voltooid.
OPMERKING
• De schakelklok wordt ingesteld op basis van de huidige tijd, dus stel de huidige
tijd correct in.
• De afstandsbedieningsgegevens worden teruggesteld wanneer de huidige tijd
wordt ingesteld.
– 105 –
RKX012A015_Du.p65
105
6/21/06, 1:26 PM
Gebruik werkingsmodus AUTO
■ De werkingsmodus AUTO selecteert automatisch de werkingsmodus (COOL, HEAT, DRY), afhankelijk van de kamertemperatuur op het moment
dat deze wordt ingeschakeld.
Wanneer het apparaat niet in de werkmodus AUTO is:
1
Druk op de knop MODE.
Verplaats het [
merkteken] naar de positie
(Auto).
Richt de afstandsbediening naar de airconditioner.
2
Druk op de knop ON/OFF.
Om te stoppen:
OPMERKING
Druk op de knop ON/OFF.
De werkingsmodus
AUTO kan worden
ingeschakeld door te
drukken op de knop
ON/OFF.
• Er komt geen lucht uit het apparaat
wanneer ingeschakeld.
Pagina 119
• Als u de automatische programmeermodus (AUTO) niet
wilt gebruiken, schakel dan over naar COOL, HEAT, DRY
of FAN in plaats van AUTO.
De richting van de luchtstroom
bijstellen
Pagina 108
Pagina 107
Temperatuur aanpassen in de werkingsmodus AUTO
■ Zelfs tijdens de werkingsmodus AUTO kan de luchttemperatuur worden aangepast. Met de knoppen
en
zijn 6 aanpassingsniveaus mogelijk.
Wanneer een aanpassing van de temperatuur is gewenst.
1
Druk op de knop
of
.
Wanneer het een beetje koud is
Druk op de knop
.
drukt, verandert de modus als volgt
■ Telkens als u op de knop
–6 → –5 → ............ –1 → ±0 → +1 ............ +6.
Wanneer +6 wordt weergegeven, verandert de indicator niet, ook al drukt u op de knop
.
Wanneer het een beetje warm is
Druk op de knop
.
■ Telkens als u op de knop
drukt, verandert de modus als volgt
+6 → +5 → ............ +1 → ±0 → –1 ............ –6.
Wanneer -6 wordt weergegeven, verandert de indicator niet, ook al drukt u op de knop
FAN SPEED
■ U kunt het vermogen van het apparaat kiezen in de modi HEAT, COOL of FAN.
FAN SPEED
Capaciteit volgens uw keuze
Automatisch ingesteld door computer
AUTO
Krachtig met grote capaciteit
Standaardinstelling
Energiespaarstand
HI
MED
LO
Druk op de knop FAN SPEED
Verplaats de markering [ ] naar de gewenste ventilatorsnelheid.
AUTO
HI
MED
– 106 –
RKX012A015_Du.p65
106
6/21/06, 1:26 PM
LO
.
Gebruik werkingsmodus COOL/HEAT/DRY/FAN
Richt de afstandsbediening naar de airconditioner.
1
Druk op de selectieknop MODE.
Verplaats het [merkteken
(Cool),
2
3
(Heat),
] naar de gewenste werkingsmodus.
(Dry),
(Fan)
Druk op de knop ON/OFF.
Druk op de knop TEMP.
Druk op de knop
of
voor de gewenste temperatuur.
4
Procedure voor aanpassing richting luchtstroom.
21°C~24°C
FAN
22°C~24°C
DRY
26°C~28°C
HEAT
COOL
Standaard
——
Druk op de knop FAN SPEED.
Stel de luchtstroom in op de gewenste snelheid.
Pagina 108
Om te stoppen:
Druk op de knop ON/OFF.
OPMERKING
Procedure voor wijziging programma
Stel het nieuwe programma in.
• Het programma voor de werking kan tevens worden ingesteld of gewijzigd wanneer de airconditioner niet is ingeschakeld.
• Er komt geen lucht uit het apparaat wanneer ingeschakeld.
Pagina 119
Werkingsomstandigheden airconditioner
■ Gebruik het apparaat binnen het onderstaande werkingsbereik. Gebruik buiten dit bereik kan resulteren in inschakeling van beveiligingselementen waardoor het apparaat niet kan worden gebruikt.
Koelfunctie
Verwarmingsfunctie
Buitentemperatuur
Ca. -15 tot 46 ºC
Ca. -15 tot 21 ºC
Binnentemperatuur
Ca. 18 tot 32 ºC
Ca. 15 tot 30 ºC
Minder dan ca. 80 %
Het langdurig gebruik van het apparaat bij een
Vochtigheid binnen vochtigheidsniveau van meer dan 80% kan resulteren in
condensvorming op het oppervlak van binnenapparaat,
wat waterdruppels tot gevolg heeft.
Kenmerken van werkingsmodus HEAT
Mechanisme en capaciteit van werkingsmodus HEAT
■ Mechanisme
• Het apparaat onttrekt warmte aan de buitenlucht, voert deze naar binnen en verwarmt de kamer. De verwarmingscapaciteit van de warmtepomp
neemt af wanneer de buitentemperatuur afneemt.
• Het circulatiesysteem voor warmte lucht heeft enige tijd nodig voordat dit de kamertemperatuur verhoogt.
• Indien de buitentemperatuur erg laag wordt, is het verstandig een aanvullende warmtebron te gebruiken.
Ontdooien
Indien de buitentemperatuur laag wordt en de vochtigheid hoog is, kan de warmtewisselaar in het buitenapparaat bevriezen, hetgeen efficiënte verwarming verhindert. Indien dit gebeurt, wordt de automatische ontdooifunctie geactiveerd en stopt de verwarming gedurende 5 tot 10
minuten.
• De ventilator in zowel het binnen- als het buitenapparaat stopt en de indicator RUN (groen) knippert langzaam (1,5 sec. ON, 0,5 sec. OFF) tijdens
het ontdooien.
• Het buitenapparaat kan stoom afgeven tijdens het ontdooien. Dit is om het ontdooien te helpen en is geen storing.
• De werkingsmodus HEAT wordt hervat, zodra het ontdooien is voltooid.
– 107 –
RKX012A015_Du.p65
107
6/21/06, 1:26 PM
Procedure voor bijstellen luchtstroom
De richting van de luchtstroom aanpassen
■ U kunt de richting naar boven/naar benedenaanpassen met de knop AIRFLOW
als u op deze knop drukt, verandert de modus als volgt:
Wijziging naar modus AIRFLOW (OMHOOG/OMLAAG)
(OMHOOG/OMLAAG) op de afstandsbediening. Telkens
(Schommelen)
(Flap is gestopt)
■ U kunt de richting naar links of naar rechts aanpassen met de knop AIRFLOW
op deze knop drukt, verandert de modus als volgt:
Wijzing naar modus AIRFLOW (LINKS/RECHTS).
(LINKS/RECHTS) op de afstandsbediening. Telkens als u
(Lamel gestopt)
(Schommelen)
OPMERKING
• Wanneer de verwarming wordt ingeschakeld, wordt de uitlaat voor koude lucht geblokkeerd.De flap en lamellen worden respectievelijk in de horizontale stand en
de middenstand gezet en nemen de stand weer in die was ingesteld nadat de warme luchtuitvoer begint.
• Wanneer de compressor stopt omdat de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur en de werkingsmodus is ingesteld op DEFROSTING, wordt de
flap in de horizontale stand en de lamellen in de middenstand gezet.
• De richting van de luchtstroom kan in de bovenstaande gevallen niet worden ingesteld. Wijzig de instellingen van de richting van de luchtstroom nadat de warme
lucht begint te stromen en de flap zich in de richting van de luchtstroom beweegt die was ingesteld.
MEMORY FLAP (FLAP OF LAMEL GESTOPT)
Wanneer u één keer op de knop AIRFLOW (OMHOOG/OMLAAG of LINKS/RECHTS) drukt terwijl
de flap of lamel in werking is, stopt deze met schommelen in een hoek. Aangezien deze hoek wordt
opgeslagen in de microcomputer, wordt de flap of lamel automatisch weer op deze hoek ingesteld
wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.
• Aanbevolen hoek voor de flap bij het stoppen
GEVAAR
• Stel uw lichaam niet urenlang bloot aan een constante luchtstroom.
VOORZICHTIG
• Laat het apparaat in de werkstanden COOL en DRY geen uren achtereen aan
staan met de luchtstroom direct naar beneden gericht. Hierdoor kan er vocht
condenseren op het buitenste rooster en er kan water gaan druppelen.
• Probeer de flappen en lamellen niet handmatig aan te passen aangezien hierdoor
de controlehoek kan veranderen of de flap of lamellen niet goed meer zouden
kunnen sluiten.
HEAT
(Luchtstroom
schuin naar voren)
(Horizontale
luchtstroom)
COOL, DRY
3D AUTO werking
■ De ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting worden automatisch geregeld, zodat het effect van de airconditioning doeltreffend en gelijkmatig
over de gehele kamer wordt gespreid.
1
2
Druk op de ON/OFF toets.
Druk op de 3D AUTO toets.
Elke keer als de knop 3D AUTO wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in
de volgorde:
Geen aanduiding
(Normale werking)
Uitschakelprocedure
Druk op de 3D AUTO toets zodat het 3D AUTO indicatorlampje dooft.
OPMERKING
• De 3D AUTO werking wordt uitgeschakeld wanneer u overstapt op een ander
bedieningsprogramma.
• Het 3D AUTO lampje blijft branden zolang het apparaat in 3D AUTO werking is.
• Wanneer de 3D AUTO werking wordt uitgeschakeld, verandert de luchtstroomrichting
naar die eerder werd gebruikt, voordat de 3D AUTO functie werd ingeschakeld.
– 108 –
RKX012A015_Du.p65
108
6/21/06, 1:26 PM
Gebruik werkingsmodus SLEEP (slaapstand)
■ Het apparaat stopt automatisch aan het einde van de ingestelde tijdsduur.
De kamertemperatuur wordt automatisch geregeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken , zodat de kamer niet te koud wordt tijdens koelen of te
Pagina 111
warm tijdens verwarmen.
1
Druk op de knop SLEEP.
■ Als u op deze knop drukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld
Begint de werkingsmodus SLEEP met de vorige instellingen en wordt het apparaat
uitgeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
■ Als u op deze knop drukt terwijl het apparaat is ingeschakeld
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de aanduiding als volgt:
...(Eenheden van één uur)
Geen aanduiding
(geannuleerd)
Voorbeeld: U wilt dat het apparaat stopt na 7 uur.
Ingesteld op
Het lampje van de tijdklok brandt (geel).
h
De ingestelde tijd wijzigen
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knop SLEEP.
• Het apparaat stopt aan het einde van de ingestelde tijdsduur.
Uitschakelprocedure
OPMERKING
Druk op de knop CANCEL om de SLEEP-indicator
uit te zetten.
• De SLEEP ruststand werkt niet tijdens de ALLERGEN CLEAR filterwerking.
• De ruststand kan niet tegelijk met de OFF-TIMER uitschakelklok worden gebruikt.
Werking van de OFF TIMER
■ Het apparaat stop automatisch aan het einde van het ingestelde tijdvak. Als het apparaat is gestopt, begint u met STAP 1. Als het apparaat aan staat,
begint u met STAP 2.
Voorbeeld: U wilt dat het apparaat om 22:30 stopt.
1
2
3
Druk op de knop ON/OFF.
Druk op de knop OFF TIMER.
De indicator OFF TIMER
Druk op de knop
Elke keer als de knop
volgorde:
0:00
0:10
0:20
Elke keer als de knop
volgorde:
0:00
23:50
23:40
knippert.
of
.
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de
...
1:00
1:10
(Eenheden van
tien minuten)
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de
...
23:00
22:50
(Eenheden van
tien minuten)
Ingesteld op 22:30.
4
Druk op de knop OFF TIMER.
druk binnen 60
sec.!
De tijdweergave schakelt van knipperen over op continu branden en de instelling is voltooid.
De schakelkloklamp (geel) brand.
h
• Het apparaat stopt aan het einde van het ingestelde tijdvak.
De ingestelde tijd wijzigen
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knop OFF- TIMER.
Uitschakelprocedure
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator uit
te zetten.
OPMERKING
• De huidige tijd wordt niet getoond wanneer de OFF-TIMER uitschakelklok is ingesteld.
• De OFF-TIMER uitschakelklok werkt niet tijdens de ALLERGEN CLEAR filterwerking.
• Anders dan bij de SLEEP ruststand, zal de automatische temperatuurregeling niet
werken wanneer de OFF-TIMER uitschakelklok actief is.
– 109 –
RKX012A015_Du.p65
109
6/21/06, 1:26 PM
Werking van de ON TIMER
■ De werking start 5 tot 60 minuten voor de ingestelde tijd, zodat de kamertemperatuur op dat moment de optimale temperatuur bereikt.
De werking van de ON-TIMER kan worden ingesteld ongeacht of het apparaat is ingeschakeld.
Pagina 111
Voorbeeld: Indien u de temperatuur om 8:00 ongeveer op de ingestelde temperatuur wilt brengen.
1
2
Druk op de knop ON-TIMER.
De indicator ON TIMER
Druk op de knop
Elke keer als de knop
0:00
0:10
23:50
of
.
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de volgorde:
0:20
Elke keer als de knop
0:00
knippert.
...
1:00
1:10
(Eenheden van tien minuten)
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de volgorde:
...
23:40
23:00
22:50
(Eenheden van tien minuten)
Ingesteld op 8:00.
3
Druk op de knop ON-TIMER.
druk binnen 60
sec.!
De tijdweergave schakelt van knipperen over op continu branden en de instelling is
voltooid. De schakelkloklamp (geel) brandt.
h
De ingestelde tijd wijzigen
• De werking begint 5 tot 60 minuten voor de ingestelde tijd.
• De schakelkloklamp gaat uit op het ingestelde tijdstip.
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knop ON- TIMER.
OPMERKING
Uitschakelprocedure
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator
uit te zetten.
• De huidige tijd wordt niet getoond wanneer de ON-TIMER inschakelklok is ingesteld.
• De ON-TIMER inschakelklok werkt niet tijdens de ALLERGEN CLEAR filterwerking.
Gebruik werkingsmodus SLEEP + ON-TIMER
■ Gecombineerde werking van SLEEP en ON TIMER.
Voorbeeld: Wanneer u wilt dat het apparaat na 3 uur stopt en het apparaat weer om 8:00
wilt starten, in de buurt van de ingestelde temperatuur.
■ Instelling van de werkingsmodus SLEEP
Instellen volgens de procedure op pagina 109.
Ingesteld op
■ Instelling van de werkingsmodus ON TIMER
Instellen volgens de bovengenoemde procedure voor de werkingsmodus ON
TIMER
Ingesteld op
Het instellen van het tijdkloklampje (geel) van dit apparaat is voltooid.
h
• Nadat de ingestelde tijdsduur voor de werkingsmodus SLEEP is verstreken,
stopt de werking en begint deze weer 5 tot 60 minuten voor de ingestelde tijd
van de werkingsmodus ON TIMER.
• De tijdkloklampje brandt niet bij de ingestelde tijd van de ON TIMER.
De ingestelde tijd wijzigen
Uitschakelprocedure
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knop SLEEP of de
knop ON TIMER.
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator uit te zetten.
– 110 –
RKX012A015_Du.p65
110
6/21/06, 1:26 PM
Gebruik van de PROGRAM TIMER (tijdklok)
■ De werking van de schakelklok berust op een combinatie van in- en uitschakeltijd van de klok. Zodra dit is ingesteld en de werking is gestart, zal het
apparaat elke dag op dezelfde tijdstippen starten en stoppen zolang de knop ON/OFF niet wordt ingedrukt.
Voorbeeld: Wanneer u wilt dat het apparaat om 22:30 uur stopt en het apparaat 8:00 uur
weer wilt inschakelen in de buurt van de ingestelde temperatuur.
■ Instellen van de OFF TIMER-werking
Volg voor het instellen de procedures op Pagina 109.
Ingesteld op
■ Instelling van de ON TIMER-werking
Volg voor het instellen de procedures op Pagina 110.
Ingesteld op
Het instellen van de inschakeling van de tijdschakellamp (geel) van dit apparaat is voltooid.
De tijd wordt weergegeven op de afstandsbediening. De weergave verandert
afhankelijk van de werkingsstatus.
(Gestopt)
(In werking)
Wijzigen van de ingestelde tijd
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knoppen OFF TIMER en ON TIMER.
Uitschakelprocedure
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator uit te zetten.
Functies voor gerieflijkheid
De werkingsmodus SLEEP
▼
▼
De functies voor gerieflijkheid zorgen ervoor dat het apparaat enigszins vroeger kan worden ingeschakeld, zodat de kamer ongeveer de optimale temperatuur heeft op het moment van inschakelen (ON), wanneer de airconditioner
door de ON-TIMER wordt ingeschakeld.
• Mechanisme
In de werkingsmodus COOL
De kamertemperatuur wordt gecontro(Stop) Apparaat ingeschakeld
leerd 60 minuten voordat de tijdklok op
de ON-tijd staat. Afhankelijk van de temperatuur op dat moment, wordt de
(Ingeschakeld)
airconditioner ingeschakeld 5 tot 60 mi- Ingestelde temperatuur
nuten voordat de tijdklok op de ON-tijd
staat.
• De functie voor gerieflijkheid werkt alleen
Controleert kamerIngestelde
voor de werkingsmodi COOL en HEAT
temp. 60 min. van
tijd
(met inbegrip van AUTO). Hij werkt niet
tevoren.
voor de werkingsmodi DRY en FAN.
Wanneer de werkingsmodus SLEEP is geselecteerd, wordt de
kamertemperatuur na een tijdje automatisch geregeld om ervoor te zorgen dat
de kamer niet te koud wordt tijdens koelen of te warm tijdens verwarmen.
• Tijdens het koelen: de vooraf ingestelde temperatuur wordt met 1 oC
verlaagd aan het begin van de werkingsmodus SLEEP (wanneer de tijdklok
is ingesteld). Daarna gaat de temperatuur om het uur met 1oC omhoog en
wordt deze 2oC hoger.
• Tijdens het verwarmen: de vooraf ingestelde temperatuur wordt met 1oC
verlaagd bij het begin van de werkingsmodus SLEEP (wanneer de tijdklok
is ingesteld). Daarna wordt de temperatuur om de 30 minuten met 1oC
verlaagd, zodat deze in één uur 3°C lager wordt en in twee uur 6oC lager.
Gebruik werkingsmodus ALLERGEN CLEAR(ALLEEN DE SRK SERIE)
■ De kracht van enzymen wordt gebruikt om allergieveroorzakende allergenen te
verwijderen. Deze allergenen hopen zich op het allergeenverwijderende filter op.
Richt de afstandsbediening naar de airconditioning.
1
Druk op de knop ALLERGEN CLEAR.
Stoppen:
Druk op de knop ON/OFF of de
knop ALLERGEN CLEAR.
OPMERKING
• Aangezien de kamertemperatuur hierdoor sterk kan veranderen, wordt
aanbevolen deze functie te gebruiken wanneer er niemand in de kamer is. (De
functie wordt na ongeveer 90 minuten automatisch beëindigd).
• Tijdens de werkingsmodus ALLERGEN CLEAR kunt u de temperatuur, de
ventilatorsnelheid, de richting van de luchtstroom en de tijdklok niet instellen.
– 111 –
RKX012A015_Du.p65
111
6/21/06, 1:26 PM
Gebruik in de HIGH POWER/ECONOMY-stand
Als de airconditioning niet werkt, richt u de afstandsbediening op de airconditioning.
1
2
Druk op de knop ON/OFF.
Druk op de knop HI POWER/ECONO.
• Als de werkingsmodus is ingesteld op AUTO, COOL of HEAT
Telkens als u op de knop HI POWER/ECONO drukt, verandert de aanduiding
als volgt:
Geen aanduiding
(HIGH POWER)
(ECONOMY)
(Normale werking)
• Als de werkingsmodus is ingesteld op DRY of PROGRAM TIMER
Telkens als u op de knop HI POWER/ECONO drukt, verandert de aanduiding
als volgt:
Geen aanduiding
(ECONOMY)
(Normale werking)
Met betrekking tot de werkingsmodus HIGH POWER
Als u op de knop HI POWER/ECONO drukt, wordt het werkvermogen versterkt en wordt er 15 minuten onafgebroken met extra vermogen
gekoeld of verwarmd. De aanduiding
op de afstandsbediening licht op, maar de aanduiding voor FAN SPEED verdwijnt.
OPMERKING
• Tijdens de werkingsmodus HIGH POWER wordt de
kamertemperatuur niet geregeld. Als de ruimte te koud of te warm
wordt, drukt u nogmaals op de knop HI POWER/ECONO om de
functie HIGH POWER te annuleren.
• De HIGH POWER werkingsstand is niet beschikbaar tijdens de
DRY droogfunctie, de programma-timer en de 3D AUTO werking.
• Bij gebruik van ON TIMER begint de werkingsmodus HIGH
POWER wanneer de ON-tijd is bereikt.
• Als de volgende handelingen worden verricht, wordt de stand
HIGH POWER uitgeschakeld.
1 Wanneer u opnieuw op de knop HI POWER/ECONO drukt.
2 Wanneer een andere werkingsmodus wordt ingeschakeld.
3 Wanneer er 15 min. zijn verstreken sinds de werkingsmodus
HIGH POWER is begonnen.
4 Wanneer de 3D AUTO toets is ingedrukt.
Met betrekking tot de werkingsmodus ECONOMY
Als u op de knop HI POWER/ECONO drukt, wordt een zuinige stand met lager vermogen ingeschakeld om bovenmatig koelen of verwarmen te vermijden. Het
apparaat werkt dan tijdens het koelen met een temperatuur die 1,5oC hoger ligt dan de ingestelde temperatuur voor een zwakke luchtstroom of met een temperatuur die
2,5oC lager is tijdens het verwarmen. De aanduiding
op de afstandsbediening licht op, maar de aanduiding voor FAN SPEED verdwijnt.
OPMERKING
• De volgende keer dat u het apparaat inschakelt, wordt in de
volgende gevallen de werkingsmodus ECONOMY geactiveerd.
1 Als de airconditioner is gestopt met behulp van de knop
ON/OFF.
2 Als de airconditioning is gestopt in de werkingsmodus
SLEEP of OFF TIMER.
3 Als de werkingsmodus CLEAN eindigt.
• Als de volgende handelingen worden verricht, wordt de stand
ECONOMY uitgeschakeld.
1 Wanneer u opnieuw op de knop HI POWER/ECONO
drukt.
2 Wanneer u de werkingsmodus omschakelt van DRY
naar FAN.
– 112 –
RKX012A015_Du.p65
112
6/21/06, 1:26 PM
Met betrekking tot de werking van CLEAN
■ De werkingsmodus CLEAN dient te worden uitgevoerd nadat AUTO, COOL en DRY zijn gebruikt om vocht uit het apparaat te verwijderen om de
groei van schimmel en bacteriën onder controle te houden.
1
Druk met de punt van een balpen op de schakelaar CLEAN.
Telkens als u op de schakelaar CLEAN drukt, verandert de indicator als volgt:
(Geen aanduiding)
(CLEAN aan)
Stoppen:
(CLEAN uit)
Druk op de knop ON/OFF.
OPMERKING
• De CLEAN reinigingsfunctie is niet beschikbaar nadat de HEAT verwarming en
de FAN ventilator, de OFF-TIMER uitschakelklok, SLEEP ruststand en ALLERGEN CLEAR filterfuncties zijn gestopt.
• De ventilator van het binnenapparaat draait ongeveer twee uur in de
werkingsmodus CLEAN.
• Het RUN lampje brandt tijdens de CLEAN reinigingsprocedure.
• Bij indrukken van de SLEEP toets of de ALLERGEN CLEAR toets tijdens de
CLEAN reiniging wordt de CLEAN reiniging uitgeschakeld en komt het
apparaat direct in de SLEEP ruststand of de ALLERGEN CLEAR filterwerking.
• Dit is geen functie voor het verwijderen van schimmel, bacteriën of vuil dat zich
al op het apparaat heeft afgezet.
Noodbediening
• Met de knop ON/OFF op het apparaat schakelt u de airconditioner in en uit zonder gebruikmaking van de afstandsbediening.
Werkingsprogramma
• OPERATION MODE :
AUTO
• FAN SPEED
:
AUTO
• AIR FLOW
:
AUTO
• Het apparaat wordt ingeschakeld door te drukken op de knop ON/OFF
op het apparaat; het wordt weer uitgeschakeld door nogmaals op de
knop te drukken.
Knop ON/OFF op het apparaat
OPMERKING
• Houd de ON/OFF in/uitschakeltoets van het apparaat niet langer dan 5 seconden achtereen ingedrukt.
(Bij langer ingedrukt houden dan 5 seconden wordt de automatische koeling ingeschakeld die bestemd is voor gebruik tijdens onderhoud of
tijdens het verplaatsen van de airconditioning.)
Automatische herstelfunctie bij stroomstoring
■ Wat is een automatische herstelfunctie bij stroomstoring?
• De automatische herstelfunctdie bij stroomstoring is een functie die de werkingsstatus van de airconditioner direct voorafgaand aan een
uitschakeling als gevolg van een stroomstoring vastlegt en vervolgens automatisch deze werking hervat op dat punt nadat de stroomtoevoer weer
hersteld is.
• De volgende instellingen worden geannuleerd:
1 Instellingen van de schakelklok
2 Gebruik in de ‘HIGH POWER’-stand
OPMERKING
• De automatische herstelfunctie bij stroomstoring staat ingeschakeld wanneer de airconditioners vanaf de fabriek worden verzonden. Neem
contact op met uw dealer als deze functie moet worden uitgeschakeld.
• Wanneer een stroomstoring optreedt, wordt de schakelklokinstelling geannuleerd. Zodra de stroomtoevoer is hersteld, moet u de schakelklok
opnieuw instellen.
– 113 –
RKX012A015_Du.p65
113
6/21/06, 1:26 PM
Instelling voor de installatieplaats
■ Houd rekening met de plaats van de airconditioning en stel het bereik van de linker/rechter luchtstroom zo in dat de airconditioning optimaal
doeltreffend werkt.
1
Als de airconditioning werkt, drukt u op de ON/OFF toets om
de werking te stoppen.
2
Houd de AIR FLOW
op/neer-toets en de AIRFLOW
links/rechts-toets beide tegelijk 5 seconden of langer
ingedrukt.
De instelling voor de installatieplaats kan niet verricht worden terwijl het apparaat nog
werkt.
De aanduiding voor de installatieplaats licht op.
3
Instelling voor de installatieplaats van de airconditioning.
Druk op de AIR FLOW
links/rechts-toets en stel hiermee in op de gewenste
stand.
links/rechts-toets indrukt, verandert de
Telkens wanneer u de AIR FLOW
aanduiding in deze volgorde:
(Midden-installatie)
4
(Rechterkant-installatie)
(Linkerkant-installatie)
druk binnen 60
sec.!
Druk op de ON/OFF aan/uit-toets.
Hiermee is de installatieplaats van de airconditioning ingesteld.
Indrukken binnen 60 seconden na het instellen van de installatieplaats (terwijl de
aanduiding voor de installatieplaats nog verlicht is).
Airconditioning-installatieplaats en luchtstroom-bereik
Het onderstaande schema toont het luchtstroom-bereik behorend bij de installatieplaats van de airconditioning. Houd rekening met de layout van uw kamer en
stel het luchtstroom-bereik zo in dat in dat de airconditioning optimaal doeltreffend werkt.
Luchtstroom-bereik
Luchtstroom-bereik
Luchtstroom-bereik
(Linkerkant-installatie)
(Midden-installatie)
(Rechterkant-installatie)
– 114 –
RKX012A015_Du.p65
114
6/21/06, 1:26 PM
Omgaan met de afstandsbediening
Batterijen vervangen
De volgende gevallen duiden op lege batterijen. Vervang oude batterijen door nieuwe.
• U hoort geen piep na het versturen van een signaal.
• Het indicatielampje wordt zwakker.
OPMERKING
1
2
Verwijder het afdekplaatje aan de
achterkant en verwijder de oude batterijen.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
• Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet
gebruikt.
• De levensduur van batterijen die aan JIS of IEC voldoen is bij normaal gebruik 6 tot
12 maanden. Als de batterijen langer worden gebruikt, of als u ongespecificeerde
batterijen gebruikt, kan er vloeistof uit de batterijen lekken, waardoor er een storing
in de afstandsbediening kan optreden.
• Op de batterij staat de verwachte levensduur. Dit kan, afhankelijk van de
productiedatum, korter zijn dan die van de airconditioner.De batterij kan echter nog
steeds werkzaam zijn na het verstrijken van zijn nominale levensduur.
Plaats de nieuwe batterijen.
R03 (AAA Micro-formaat) x2
Let op de ,
en . pool
■ Als de weergave niet goed is drukt u op de resetknop met de punt van een
balpen.
3
4
De houder van de afstandsbediening gebruiken
Sluit het afdekplaatje aan de
achterkant.
U kunt de afstandsbediening met de houder aan de muur of
aan een pilaar bevestigen. Controleer, voordat u de afstandsbediening op deze manier bevestigt, of de
airconditioner het signaal goed kan ontvangen.
De ‘RESET’-knop kunt u
indrukken met behulp van de
punt een balpen.
De timer-instelstand wordt
aangegeven.
Page 105
U plaatst of verwijdert de afstandsbediening door deze in
houder naar beneden of naar boven te bewegen.
Waarschuwing bij het gebruik van de afstandsbediening
Strikt verboden
• Kom niet in de buurt van
warmtebronnen, zoals een
elektrisch tapijt of oven.
• Laat de afstandsbediening niet
liggen in direct zonlicht of ander
sterk licht.
• Laat de afstandsbediening niet
vallen. Ga er voorzichtig mee om.
• Plaats geen obstakels tussen de
airconditioner en de
afstandsbediening.
• Mors geen water enz. op de
afstandsbediening.
• Plaats geen zware voorwerpen op
de afstandsbediening en ga er niet
op staan.
Wanneer de afstandsbediening niet functioneert
• Zijn de batterijen bijna leeg?
“Batterijen vervangen” hierboven.
• Als de afstandsbediening nog steeds niet functioneert,
handelt u als bij noodbediening.
Neem contact op met uw leverancier.
Pagina 113
Vervang de batterijen door nieuwe en herhaal de handeling.
Gebruiksgemak
■ Gebruik de onderstaande tips voor het meest zuinige en aangename gebruik van de airconditioner.
Stel een normale kamertemperatuur
in.
Maak de filters regelmatig schoon.
Voorkom direct zonlicht en tocht.
Te hoge of te lage temperaturen zijn
ongezond en energieverspillend.
Verstopte filters blokkeren de luchtstroom
en veroorzaken een minder effectieve
werking.
Sluit tijdens het koelen direct zonlicht buiten
met gordijnen of blindering. Houd de ramen
en deuren dicht, tenzij u ventileert.
Stel de richting van de luchtstroom
goed in.
Gebruik het apparaat alleen wanneer
het nodig is.
Genereer bij het afkoelen zo weinig
mogelijk warmte.
Pas de luchtstroom naar boven/beneden en
links/rechts aan zodat een regelmatige
kamertemperatuur is gewaarborgd.
Gebruik de tijdklok op de juiste manier
zodat het apparaat alleen wordt ingeschakeld
wanneer het nodig is.
Houd warmtebronnen zoveel mogelijk buiten
de kamer.
– 115 –
RKX012A015_Du.p65
115
6/21/06, 1:26 PM
Onderhoud
Voor onderhoud
Tijdens het gebruiksseizoen
Het luchtfilter schoonmaken
Schakel de netstroom uit.
1
Verwijder het luchtfilter.
2
Schoonmaken
De standaardperiode is eenmaal per twee weken
1 Trek het luchtinlaatpaneel aan deze
kant naar boven.
2 Houd het paneel vast aan de inkepingen aan beide zijden en til het een
beetje op om het paneel te verwijderen.
• Mors geen water.
Er bestaat het gevaar
van elektrische
schokken.
Als het luchtfilter erg vies is, maakt u het met warm
water schoon (circa 30°C) en droogt u het goed.
VOORZICHTIG
• Maak de filters niet schoon met kokend water.
• Droog ze niet boven een open vuur.
• Trek ze voorzichtig naar buiten.
Maak het apparaat schoon
met een zachte, droge doek.
• Raak de aluminium koelribben van de
warmtewisselaar niet aan.
• Zorg ervoor dat u stevig op een ladder of
een ander stabiel voorwerp staat wanneer
u het inlaatpaneel en het filter verwijdert.
Maak geen gebruik van de volgende zaken:
• Heet water (40°C of meer)
Dit kan het apparaat vervormen of verkleuren.
• Benzine, thinner of poetsmiddelen, enz.
Deze kunnen het apparaat vervormen of krassen.
3
Het luchtfilter terugplaatsen
• Houd het filter stevig aan beide zijden vast zoals rechts
afgebeeld, en plaats het stevig.
• Het gebruiken van de airconditioner zonder de luchtfilters terug te plaatsen maakt het apparaat stoffig en kan
schade veroorzaken.
Schoonmaken van het apparaat
• Maak het apparaat schoon met een zachte, droge doek of gebruik een stofzuiger.
• Als het apparaat erg vies is, maakt u het schoon met een doek die gedrenkt is in
warm water.
Het luchtinlaatpaneel schoonmaken
• Het luchtinlaatpaneel verwijderen en installeren.
• Het paneel kan met water worden afgewassen. Nadat het
paneel met water is afgewassen, veegt u eventueel resterend water van het paneel en laat het dan in de zon drogen.
Het luchtinlaatpaneel openen
Het luchtinlaatpaneel sluiten
Plaats uw vingers in de uitsparingen aan beide kanten van het paneel en til
het op naar de aangegeven kant zodat het over 60 graden wordt geopend.
Druk gelijkmatig aan beide kanten en licht op het midden.
Verwijdering, plaatsing van luchtinlaatpaneel
Wanneer u het luchtinlaatpaneel wilt verwijderen voor bijvoorbeeld het
schoonmaken van de binnenkant, opent u het paneel 80 graden en trekt u het
naar de aangegeven kant.
Maak de bovenrand van het luchtinlaatpaneel vast door het licht in te
drukken en sluit dan het paneel.
– 116 –
RKX012A015_Du.p65
116
6/21/06, 1:26 PM
OPMERKING
Een luchtfilter dat verstopt is door stof enz., kan het afkoelen/verwarmen beïnvloeden en resulteren in een hogere
geluidsproductie van de airconditioner. Verder kan het apparaat meer elektriciteit gebruiken. Reinig het luchtfilter op de
aangegeven tussenperiodes.
Aan het begin van het seizoen
Aan het einde van het seizoen
1
Laat de ventilator een halve dag werken.
Droog de binnenkant van het apparaat.
2
Schakel het apparaat uit en schakel de netstroom uit.
3
4
5
Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug.
Het apparaat verbruikt ongeveer 2 W, zelfs wanneer het is uitgeschakeld, buiten het seizoen of om energie te sparen.
Maak zowel het binnen- als het buitenapparaat
schoon.
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
1
Verwijder alles wat de luchtinvoer of -uitvoer bij het
binnen- of buitenapparaat kan hinderen.
2
3
4
5
6
Controleer het installatievoetstuk op corrosie of
roest.
Controleer of er niets is gebroken en of de aardedraad nog is aangesloten.
Controleer of de luchtfilters schoon zijn.
Schakel de netstroom in.
Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
Installeren, inspectie en vervanging van het luchtreinigingsfilter
1. Open het luchtinlaatpaneel en verwijder de luchtfilters.
2. Verwijder de filterhouders, met daarin het luchtreinigingsfilter, uit de airconditioner.
3. SRK20~50ZG-S
Verwijder het allergeenverwijderende filter uit de filterhouder en inspecteer het filter. Verwijder met
een stofzuiger alle stof en vuil uit het allergeenverwijderende filter. Vervang het
allergeenverwijderende filter als dit niet schoongemaakt kan worden of ongeveer 1 jaar is gebruikt.
(Het allergeenverwijderende filter dient na ongeveer 1 jaar gebruik te worden vervangen. De
werkelijke vervangingsperiode kan echter verschillen, afhankelijk van de omstandigheden
waarin het filter is gebruikt.)
Verwijder het fotokatalytisch wasbaar, geurverdrijvend, filterh uit de filterhouder en
inspecteer het filter. Verwijder periodiek alle stof of vuil uit het fotokatalytisch wasbaar,
geurverdrijvend, filter. Als het fotokatalytisch wasbaar, geurverdrijvend, filter bijzonder vuil
is, kunt u dit met water wassen. Het filter is echter breekbaar, zodat u dit filter altijd dient te
wassen terwijl het in de filterhouder zit om te voorkomen dat u het beschadigd. Laat het filter
in de zon drogen nadat u dit hebt gewassen. Als u het filter in de zon legt, wordt het
reukverwijderende effect versterkt.
DXK09~18Z2-S
Verwijder de natuurlijke enzymfilters uit elke filterhouder en controleer de filters. Verwijder
eventueel stof of vuil met een stofzuiger uit de natuurlijke enzymfilters. Vervang de
natuurlijke enzymfilters als deze niet schoon worden of als ze ongeveer een jaar zijn gebruikt.
(De natuurlijke enzymfilters moeten na ca. een jaar gebruik worden vervangen. De eigenlijke
vervangingsduur kan echter variëren en is afhankelijk van de omstandigheden waarin de filters worden gebruikt.)
Filterhouder
Filter
Installeren
(Gooi de filterhouders niet weg. Ze worden opnieuw gebruikt.)
4. Installeer het luchtreinigingsfilter in de filterhouders en installeer dan de filterhouders in de
airconditioner.
OPMERKING
Het allergeenverwijderende filter en het fotokatalytisch, wasbaar,
geurverdrijvend filter kunnen zowel rechts als links in de airconditioning
worden geïnstalleerd.
5. Installeer de luchtfilters en sluit het luchtinlaatpaneel.
Voor vervanging van het luchtreinigingsfilter, neemt u a.u.b. contact op met uw dealer.
Artikel
Functie
Allergeenverwijderend
filter
Fotokatalytisch, wasbaar,
geurverdrijvend filter
Natuurlijk enzymfilter
Kleur
De kracht van enzymen wordt gebruikt om allergieveroorzakende
allergenen die zich op het filter ophopen te verwijderen.
Licht oranje
Reukbronnen op het filter worden afgebroken, met als resultaat
een reukverwijderend effect.
Oranje
Door de reinigende werking van enzymen worden schimmels en bacteriën
op het filter vernietigd en wordt de lucht in de kamer schoon gehouden.
Groen
– 117 –
RKX012A015_Du.p65
117
6/21/06, 1:27 PM
Installeren
Is het apparaat goed geïnstalleerd?
Goede installatieplaats
• Staat er een hindernis voor het binnenapparaat, zodat deze niet goed kan ventileren en functioneren?
• Installeer de airconditioner niet op een van de volgende plaatsen:
• Plaatsen waar ontvlambare gassen kunnen lekken.
• Plaatsen waar veel olie wordt gespetterd.
• Er kunnen storingen optreden vanwege corrosie wanneer de airconditioner in een kuuroord wordt geïnstalleerd waar zwavelgassen ontstaan, of
in een ontspanningsoord aan de kust waar deze blootgesteld wordt aan zeewinden. Neem contact op met uw leverancier.
• De airconditioner en de afstandsbediening dienen tenminste 1 meter van TV of radio te zijn verwijderd.
• Voer het door het binnenapparaat aan de lucht onttrokken water af naar een plaats met goede afvoer.
Let goed op geluiden tijdens gebruik!
•
•
•
•
Wanneer u het apparaat installeert dient u een plaats te kiezen die het gewicht van de airconditioner makkelijk kan dragen en geluiden en
vibratie tijdens gebruik niet doet toenemen. Indien er een kans bestaat dat vibraties door het huis worden getransporteerd, dient u het apparaat
te bevestigen met vibratie-absorberende kussens tussen het apparaat en de bevestigingspunten.
Selecteer een plaats waar koude en warme lucht en geluiden tijdens het gebruik van het binnen- en buitenapparaat geen overlast veroorzaken
bij uw buren.
Laat geen hindernissen staan bij de luchtinlaat en -uitlaat van het buitenapparaat. Dit kan storingen veroorzaken en een toename van geluid
tijdens gebruik.
Indien u tijdens het gebruik een vreemd geluid hoort, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
Inspectie en onderhoud
Afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving, kan de binnenkant van de airconditioner, na enkele seizoenen te zijn gebruikt, vuil
worden (3 tot 5 jaren). Hierdoor zullen de prestaties verminderen. Naast het normale reinigen, raden wij inspectie en onderhoud aan.
(De airconditioner heeft dan een langere probleemloze levensduur.)
• Neem contact op met uw leverancier, of een distributeur, voor inspectie en onderhoud. (Voor deze dienstverlening dient te worden betaald).
• U wordt aangeraden inspectie en onderhoud buiten het seizoen te laten plaatsvinden.
• Indien het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient het alleen te worden vervangen door een reparateur die is aangewezen door de
fabrikant, aangezien speciaal gereedschap gebruikt moet worden.
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de servicedienst.
De airconditioner werkt helemaal niet.
Is de netstroom ingeschakeld?
Staat de tijdklok in de positie
“ON”?
Is er een stroomstoring of is er
een zekering gesprongen?
Als de airconditioner nog steeds
niet goed functioneert nadat u de
punten, links van deze tekst, heeft
gecorrigeerd of wanneer u, na het
raadplegen van pagina 119 nog
steeds twijfels heeft, of als de omstandigheden zoals getoond op pagina 120 plaatsvinden, schakelt u de
netstroom uit en neemt u contact op
met uw leverancier.
Slechte koeling of verwarming
Heeft u de thermostaat op een
goede temperatuur ingesteld?
Is het luchtfilter schoon? (Niet
verstopt?)
Staan er deuren of ramen open?
Goede
temperatuur
Slechte koeling
Staat er direct zonlicht in de kamer?
Is er een warmtebron in de kamer?
Zijn er teveel mensen in de kamer?
In deze airconditioning wordt een nieuwe koelstof (R410A) gebruikt. Als u uw dealer
om service of inspectie en onderhoud vraagt, vergeet dan niet uw dealer hiervan op
de hoogte te brengen.
– 118 –
RKX012A015_Du.p65
118
6/21/06, 1:27 PM
Goed onthouden!
U kunt de airconditioner niet direct weer inschakelen nadat
u deze heeft uitgeschakeld.
Het opnieuw inschakelen wordt gedurende 3 minuten geblokkeerd nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld of nadat u het apparaat heeft
uitgeschakeld tijdens gebruik; dit ter bescherming van het apparaat.
(Indicator RUN brandt)
Wacht
gedurende 3
minuten.
Niet in
werking?
De tijdklok in de microcomputer, die zorgt voor de bescherming van
drie minuten, start weer automatisch op.
Er is geen luchtstroom tijdens het begin van de werkingsmodus HEATING.
De indicator RUN knippert langzaam
(1,5 sec. ON, 0,5 sec. OFF)
De luchtstroom is gestopt totdat de warmtewisselaar is opgewarmd (2
tot 5 min.) om te voorkomen dat koude lucht wordt uitgeblazen (HOT
KEEP).
In de werkingsmodus HEATING is er 5 tot 10 minuten lang
geen luchtstroom of is de lucht even niet warm.
De indicator RUN knippert langzaam
(1,5 sec. ON, 0,5 sec. OFF)
Wanneer de buitentemperatuur laag is en de vochtigheid hoog, schakelt de airconditioner soms automatisch over op ontdooien. U moet
dan even geduld hebben. Tijdens het ontdooien kan er water of stoom
uit het buitenapparaat komen.
Er is geen luchtstroom tijdens het begin van de werkingsmodus DRY.
(De indicator RUN brandt)
De ventilator kan stoppen om te voorkomen dat uit de lucht onttrokken
vocht opnieuw verdampt en om energie te sparen.
Tijdens de werkingsmodus COOL kan er stoom ontsnappen.
Dit kan gebeuren wanneer de kamertemperatuur en -vochtigheid erg hoog
zijn. Zodra de temperatuur en vochtigheid afnemen, zal dit verdwijnen.
U ruikt iets.
De lucht die tijdens de werking wordt uitgestoten, geurt soms. Dit wordt veroorzaakt door sigarettenrook of parfum dat in het apparaat zijn achtergebleven.
U hoort een zacht gorgelend geluid.
Dit wordt veroorzaakt door het stromen van de koelvloeistof in het
apparaat.
U hoort een zacht krakend geluid.
Dit wordt veroorzaakt door warmte-expansie of door contractie.
U hoort een sissend of klikkend geluid.
Dit wordt veroorzaakt door de werking van de koelmiddelregelkleppen of de elektrische onderdelen.
Na een stroomonderbreking kunt u niet herstarten, zelfs als
de stroomtoevoer weer is hersteld, tenzij u de automatische
herstelfunctie bij stroomstoring heeft.
Het geheugen van de microcomputer is gewist. Gebruik de afstandsbediening om het apparaat opnieuw in te schakelen.
Er worden geen signalen van de afstandsbediening ontvangen.
Signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet ontvangen
indien de ontvanger van de airconditioner is blootgesteld aan direct
zonlicht of ander helder licht.
Indien dit het geval is, schermt u het zonlicht af of vermindert u het
andere licht.
Er condenseert vocht op de luchtuitlaatroosters.
Indien de airconditioner gedurende een lange periode in een ruimte
met een hoge vochtigheidsgraad wordt gebruikt, kan er vocht
condenseren op de luchtuitlaatroosters en hier vanaf druppelen.
Het buitenapparaat maakt een fluitend geluid.
Dit geluid duidt erop dat het toerental van de compressor wordt
verhoogd.
De ventilator stopt niet onmiddellijk nadat de werking van
het apparaat is gestopt.
Binnenventilator: De ventilator zal na 2 uur nog niet stoppen als er is
ingesteld op de CLEAN reinigingsfunctie.
Buitenventilator: De ventilator zal na ongeveer 1 minuut pas stoppen,
om het apparaat te beschermen.
Het RUN lampje blijft branden, ook al is de werking gestopt.
Het RUN lampje brandt tijdens de CLEAN reinigingsfunctie.
Het RUN lampje dooft wanneer de CLEAN reinigingsfunctie is afgelopen.
– 119 –
RKX012A015_Du.p65
119
6/21/06, 1:27 PM
Wanneer moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier
■ In elk van de onderstaande situaties dient u de netstroom onmiddellijk uit te schakelen en uw leverancier te informeren:
De zekering brandt vaak door of de
aardlekschakelaar komt voortdurend
in werking.
De kabel wordt extreem warm.
Er zijn barsten in de bekleding van de kabel.
VOORZICHTIG
Zekering brandt
vaak door.
Als het netsnoer beschadigd raakt, vraag dan uw dealer of een erkend elektromonteur om
een nieuw snoer aan te sluiten om ongelukken te voorkomen.
De TV, radio of andere apparatuur beginnen storingen te ondervinden.
Een schakelaar werkt niet goed.
Wanneer u een onjuiste werking bemerkt wanneer u op de
knop ON/OFF drukt en er geen verbetering in komt, zelfs
niet nadat u de stroom heeft uitgeschakeld en na 3 minuten
het apparaat weer heeft ingeschakeld.
U hoort een vreemd geluid tijdens de
werking.
De indicatoren RUN en TIMER op het indicatiegedeelte van
het apparaat knipperen vlug (0,5 sec. ON; 0,5 sec. OFF) en
werken niet.
3 minuten zijn
verstreken, maar
waarom...
Zelfdiagnosefunctie
■ Wij proberen onze klanten steeds een nog betere service te bieden, door de installatie van hulpmiddelen die afwijkingen in de werking van het apparaat onmiddellijk
zichtbaar maken.
RUN-indicator
Beschrijving van het probleem
Oorzaak
Storing in sensor van warmtewisselaar
• Draad van sensor van warmtewisselaar gebroken. Slechte
aansluiting
2 x knipperen
Storing in kamertemperatuursensor
• Draad van kamertemperatuursensor gebroken. Slechte aansluiting
6 x knipperen
Storing in motor binnenventilator
• Ventilatormotor defect. Slechte aansluiting
Storing in buitentemperatuursensor
• Draad van buitensensor gebroken. Slechte aansluiting
2 x knipperen
Storing in sensor van vloeistofleiding
van warmtewisselaar buiten
• Draad van sensor van vloeistofleiding van warmtewisselaar buiten gebroken. Slechte aansluiting
4 x knipperen
Fout in afvoerpijpsensor
• Draad van afvoerpijpsensor stuk, slechte aansluiting
1 x knipperen
Stroomonderbreking
• Compressor vastgelopen, open fase in uitgangsstroom compressor, kortsluiting in voedingstransistor, gesloten onderhoudsklep
2 x knipperen
Probleem met buitenapparaat
• Defecte voedingstransistor, gebroken compressordraad
• Draad van sensor van afvoerleiding gebroken, losse aansluitstekker
• Compressor geblokkeerd
3 x knipperen
Te hoge stroomsterkte
• Apparaat overbelast, te hoge stroomsterkte
4 x knipperen
Fout in de voedingstransistor
• Defecte voedingstransistor
5 x knipperen
Compressor oververhit
• Te weinig gas, sensor afvoerleiding defect, gesloten serviceklep.
6 x knipperen
Fout in signaaltransmissie
• Storing in stroomtoevoer. Gebroken signaalleiding, printplaat
binnen-/buitenapparaat defect
7 x knipperen
Fout in buitenventilatormotor
• Defecte ventilatormotor, slechte verbindingen
2 x knipperen
Rotorvergrendeling
• Defecte compressor
• Open fase van compressor
• Defecte kaarten op buitenapparaat
1 x knipperen
TIMER-indicator AAN
TIMER-indicator
1 x knipperen
RUN-indicator blijft
knipperen
RUN-indicator AAN
De RUN-indicator knippert
tweemaal
– 120 –
RKX012A015_Du.p65
120
6/21/06, 1:27 PM
USER’S MANUAL
AIR-CONDITIONER
ENGLISH
MANUEL DE L’UTILISATEUR
FRANÇAIS
CLIMATISEUR
ANWENDERHANDBUCH
DEUTSCH
¨T
KLIMAGERA
ISTRUZIONI PER L’USO
SRK20ZG-S
SRK25ZG-S
SRK35ZG-S
SRK50ZG-S
ITALIANO
CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
ESPAN˜OL
ACONDICIONADOR DE AIRE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NEDERLANDS
AIRCONDITIONING
MANUAL DO UTILIZADOR
PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO
DXK09Z2-S
DXK12Z2-S
DXK18Z2-S
√¢∏°π∂™ Ã∏™∏™
∂§§∏¡π∫∞
∫§πª∞Δπ™Δπ∫√
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
SPL‹T KL‹MA
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS HEADQUARTERS
16-5, 2-Chome, Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
Fax: (03) 6716-5926
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD.
AIR-CONDITIONER DIVISION
3rd Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA, ENGLAND
Phone: 44(0)20 7842 8171
Fax: 44(0)20 7842 8104
RKX012A015_Cover.p65
1
Black
This air conditioner complies with EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 89/
336/EEC, LV Directiva 73/23/EEC.
Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, LV
Direktiven 73/23/EEC.
Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 88/336/CEE e a Directiva LV 72/23/CEE.
Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC: 89/
336/EEC, LV Direttiva 73/23/EEC.
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘
√‰ËÁ›·˜ EMC 88/396 Î·È Ù˘ √‰ËÁ›·˜ LV 73/23 Ù˘ ∂√∫.
RKX012A015
5/22/06, 4:45 PM
Download PDF