Clarke | Vision 21i-00610A | Vision 21i Vision V

Vision 21i
Vision V
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig bruk av denne maskinen.
Bruksanvisningens anvisninger bør alltid leses nøye før bruk, ettersyn eller vedlikehold av ALTOmaskinen for å unngå personskade, skade på maskinen eller annet materiell.
Føreren av maskinen bør få en grundig opplæring før bruk.
Alle bruksanvisningers anvisninger er angitt fra maskinførerens
posisjon fra enden av maskinen.
ALTO Norge A/S, Oslo Bjornerudveien 24 N-1266
Form No. 78493B-NO 6/00
CLARKE TECHNOLOGY
Printed in the USA
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsregler ............................................................................................................................................... 3
Innledning & tekniske data ............................................................................................................................... 5
Slik transporteres maskinen ............................................................................................................................. 6
Laste på vare- eller lastebil ..................................................................................................................... 6
Laste av vare- eller lastebil ..................................................................................................................... 6
Symboler brukt på Vision 21i & Vision V .......................................................................................................... 7
Kontrollpanel på Vision 21i & Vision V ............................................................................................................. 8
Kontrollpanel på Vision 21i & Vision V illustrasjoner ......................................................................................... 9
Maskinstyring og -egenskaper ........................................................................................................................ 10
Slik gjør du maskinen klar til drift ................................................................................................................... 11
Batterier - installasjon ............................................................................................................................. 11
Batterier - vedlikehold ............................................................................................................................. 12
Batterier - opplading ................................................................................................................................ 13
Montering av børster eller padholder ....................................................................................................... 14
Demontering av børster eller padholder ................................................................................................... 14
Slik brukes maskinen ..................................................................................................................................... 15
Bruk av sugefot ....................................................................................................................................... 15
Påfylling av vann .................................................................................................................................... 15
Rengjøring av gulv .................................................................................................................................. 17
Rengjøring av veldig skitne gulv ............................................................................................................. 17
Slik løses eventuelle problemer ..................................................................................................................... 18
Vedlikehold .................................................................................................................................................... 20
Før du starter ........................................................................................................................................ 21
Etter bruk .............................................................................................................................................. 22
Hver uke ................................................................................................................................................ 23
Vedlikehold av sugefoten ........................................................................................................................ 23
Justering av sugefoten ........................................................................................................................... 23
Justering av sugefottrykk ....................................................................................................................... 23
Justering av sugefothelling ..................................................................................................................... 23
Justering av sugefotblad ......................................................................................................................... 24
Justering av sugefotens støttehjul .......................................................................................................... 24
Rengjøring av vanntilførselsslange ......................................................................................................... 24
Ekstrautstyr ................................................................................................................................................... 25
Page -2-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
SIKKERHETSREGLER
FARE:
Mangelfull overholdelse av FARE-forskriftene kan medføre alvorlig personskade
eller dødsfall. Les og overhold alle FARE-forskrifter i bruksanvisningen og på
selve maskinen.
ADVARSEL: Mangelfull overholdelse av ADVARSELS-forskriftene kan medføre person- eller
materiell skade. Les og overhold alle ADVARSELS-forskrifter i
bruksanvisningen og på selve maskinen.
FORSIKTIG: Mangelfull overholdelse av FORSIKTIG-forskriftene kan medføre maskin- eller
materiell skade. Les og overhold alle FORSIGTIG-forskrifter i
brugervejledningen og på selve maskinen.
FARE:
Bruks anvisningen må alltid nøye leses før bruk, ettersyn eller vedlikehold for å unngå
personskade, skade på maskinen eller annet materiell. Brukeren bør veiledes grundig før
maskinen brukes.
FARE:
Hvis maskinen brukes uten at den er riktig sammensatt kan det føre til person- eller materiell
skade. Maskinen bør ikke tas i bruk før den er helt riktig sammensatt. Sjekk maskinen
grundig før drift.
FARE:
Maskinen kan forårsake eksplosjoner ved hvis den brukes i nærheten av brennbare
materialer og damp. Ikke bruk denne maskinen med - eller nær brennbare stoffer,
oppløsningsmidler, tynner eller annet brennbart materiale.
FARE:
Blybatterier avgir gasser som utgjør eksplosjonsfare. Batteriene må ikke komme i nærheten
av gnister eller flammer. Ikke røyk ved maskinen. Lad opp batteriene kun i områder med god
ventilasjon. Ta ut ladeaggregatet fra veggkontakten før støpslet tas ut av maskinen.
FARE:
Arbeide med batterier kan være farlig. Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du
arbeider med batterier. Bruk ikke smykker. Legg ikke verktøy eller andre metallgjenstande
over batteriklemmene eller ovrt batteriene.
FARE:
Bruk av ladeaggregat med skadet ledning kan medføre elektrisk støt med døden til følge.
Bruk derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er skadet.
ADVARSEL: Denne maskine må kun betjenes bakfra, da det ellers kan oppstå person- eller materiell
skade.
ADVARSEL: Maskinen er tung. Det krever to sterke personer til å flytte maskinen på ramper eller
nedkjørsler. Arbeid i langsomt tempo. Ikke snu maskinen når den står på rampe eller
nedkjørsel. Les avsnittet “Slik transporteres maskinen” grundig før transport.
ADVARSEL: Maskinen kan velte og forårsake person- eller materiell skade, hvis den styres over kanten
av trapper eller laderamper. Maskinen må alltid stoppes og etterlates på en vannret flate
med nøkkelen i OFF-posisjon (O).
ADVARSEL: Ukvalifisert vedlikehold og reparasjoner kan føre til materiell- eller personskade. Vedlikehold
og reparasjoner må derfor kun utføres av autoriserte Clarke Technology-reparatører.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
3
ADVARSEL: Maskinens elektriske deler kan kortslutte ved kontakt med vann eller fuktighet. Sørg for at
de elektriske delene er tørre. Tørk alltid maskinen etter bruk. Maskinen må oppbevares tørt.
ADVARSEL: Mangelfull overholdelse av maskinpåskrifter og veiledninger kan medføre person- eller
materiell skade. Les derfor nøye alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og
veiledninger er festet til maskinen. Nye påskriftmerker eller symboler kan rekvireres hos din
Clarke Technology-forhandler.
ADVARSEL: Våte gulvflater kan være glatte. De brukte vannoppløsninger eller rengjøringsmidler kan
etterlate våte områder på gulvflaten. Disse områdene kan utgjøre en fare for maskinføreren
o.a. Merk derfor alltid de områdene som rengjøres.
FORSIKTIG: Bruk av maskinen til å flytte andre gjenstander eller til å klatre på kan medføre person- eller
materiell skade.
FORSIGTIG: Garantien på maskinen bortfaller hvis det blir brukt andre reservedeler enn originale Clarke
Technology-produkter. Bruk alltid Clarke Technology-produkter når du skal skifte reservedeler.
Page -4-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
Innledning & tekniske data
CLARKE TECHNOLOGY'S nydesignede automatiske gulvvaskemaskiner Vision 21i & Vision V forener høy
kvalitet med effektiv rengjøring. Med to børster eller padholdere rengjør Vision 21i i en bredde på 55 cm (21")
og Vision V i en bredde på 66 cm (26").
Gulvet skrapes av en sugefot, mens sugemotoren suger opp vaskevannet fra gulvet - alt i en operasjon.
Vision 21i og Vision V leveres med fire 6V-batterier eller to 12V-batterier, et ladeaggregat, to vaskebørster
eller to padholdere og en bruksanvisning.
TEKNISKE DATA:
Modell
Sugemotor
Spenning
Vannbeholder
Oppsamlingsbeholder
Parabolgummifot
Børstemotorer (2)
Motorytelse
Drivenhet
Børster (2)
Børstehastighet
Børstetrykk
Vision V- 00590A
3/4 hk tre trinn
m/tangential utladning
21A
24 Volt*
195 Ah, 250Ah
76 liter
76 liter
94 cm
0,37 kW - 23A
0,37 kW - 23A
Direkte drift m/kjede
33 cm
320 r/min.
45 kg
Vision 21i-00610A
3/4 hk tre trinn
m/tangential utladning
21A
24 Volt*
195 Ah, 250 Ah
76 liter
76 liter
69 cm
0,37 kW - 23A
0,37 kW - 23A
Direkte drift m/kjede
28 cm
320 r/min.
45 kg
Kjørehastighet - fremover
Kjørehastighet - bakover
Tre hastigheter (max. 72 m/min.)
Tre hastigheter (max. 72 m./min.)
To hastigheter (max 56 m/min.)
To hastigheter (max. 56 m./min.)
Hjul
Ladeaggregat
Lengde
Bredde
Høyde
Rengjøringshastighet
300 X 150 mm
24V, 25A
1470 mm
700 mm
1060 mm
2.694 m2/t
300 X 150 mm
24V, 25A
1450 mm
580 mm
1060 mm
2.136 m2/t
Rengjort bredde
Rengjøring av skrå flater
Egenvekt
Utskipingsvekt
Batterivekt (4-250Ah)
(2-195Ah)
660 mm
5 graders helling
220 kg
275 kg
120 kg
100 kg
530 mm
5 graders helling
220 kg
275 kg
120 kg
100 kg
Merk: * 24V (fire 6V-batterier eller to 12V-batterier).
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
5
SLIK TRANSPORTERES MASKINEN
Laste på vare- eller lastebil.
ADVARSEL:
Maskinen er tung. Det kreves to sterke personer til å sette maskinen
opp på lasteplanet.
Fremgangsmåte:
1. Lasterampen skal være minst 2,5 m. lang og kraftig nok til å tåle maskinens vekt.
2. Sørg for at rampen er ren og tørr.
3. Sett lasterampen i rett posisjon.
4. Demonter sugefotenheten, børstehuset, børster og padholder før pålasting.
5. Vri nøkkelen til ON-posisjon.
6. Sett maskinen på rett flate ca. 3,5 m. foran rampen.
7. Still kontakten til travershastigheten i HI-posisjon.
8. Skyv håndtakene inn mot maskinen.
9. Skyv maskinen opp på rampen.
10. Aktiver parkeringsbremsen
11. Vri nøkkelen til OFF-posisjon.
12. Fest maskinen til kjøretøyet.
Laste av vare- eller lastebil.
Fremgangsmåte:
1. Avlastingsområde må være uten hindinger.
2. Laderampen skal være minst 2,5 m lang og kraftig nok til å tåle maskinens vekt.
3. Sørg for at lasterampen er ren og tørr.
4. Sett rampen i rette posisjon.
5. Løsne maskinen.
ADVARSEL:
Maskinen er tung. Der kreves to sterke personer til å føre maskinen
ned fra rampen.
6. Vri nøkkelen til ON-posisjon.
7. Løs ut parkeringsbremsen.
8. Still kontakten til travershastighet i HI-position.
9. Før langsomt og forsiktig maskinen fram til rampen.
10. Skyv håntakene helt inn mot maskinen slik at maskinen styres ned fra lasterampen i langsomt tempo.
11. Påmonter sugefotenheten, børstehuset, børster og padholderen når maskinen er avlastet og klar til bruk.
Page -6-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
Symboler brukt på Vision 21i & Vision 21 V
Advarsel
Power
Tenningslås
Travershastighet
Væskestyring
Børstestyring
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
7
KONTROLLPANEL på Vision 21i & V
Tenningslås (Se fig. 1(A))
Kontrollpanelet slås på ved teningslåsen. 1 er ON, og 0 er OFF.
Kontakt til travershastighet (Se fig. 1(B))
Hastighetsknappen har tre innstillinger: høy, middels og lav hastighet.
Kontakt til børstestyring (se fig. 1(C))
Kontakten til børstestyringen har to innstillinger: børstene heves ved et trykk på den øverste delen av kontakten
og senkes ved et trykk på nederste delen av kontakten. Børstemotorene startes når børstene senkes.
Bryter til vannstyring (Se fig. 1(D))
Væskemengden styres med bryteren til væskestyring. Væskemengden økes ved å vri bryteren med klokken
og senkes ved å vri bryteren mot klokken.
Betjeningshåndtak (Se fig. 1(E))
Betjeningshåndtakene sitter ved enden av maskinen og brukes til å styre kjøreretningen.
Håndtakene skyved fremover for å køre fremover (se fig. 2, side 9) og dras tilbake for å rygge (se fig. 3, side 9).
Automatsikring (Se fig. 1(F)(J))
Automatsikringene sitter på dekslet under betjeningshåndtaket i følgende rekkefølge:
F & G - Børstemotorer (35A)
H - Traversmotor (30A)
I - Sugemotor (30A)
J - Kjøremotor, børstehode (5A)
Hvis en sikring slår ut, gir den beskjed om hvilken motor som er ute av drift, og nøkkelen vris til OFF-posisjon (O).
Vent fem minutter før du trykker inn sikringen. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I) og prøv igen. Hvis sikringen slår ut igjen,
bør maskinen etterses av en autorisert Clarke Technology-servicemontør.
Page -8-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
KONTROLLPANEL på Vision 21i & V illustrasjoner.
B
C
D
A
E
F G
H
I J
Figure #1
Figure #2
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
Figure #3
9
MASKINSTYRING OG -EGENSKAPER
Håndtak til sugefot (Se fig. 4a &4b)
Håndtaket til sugefoten sitter til høyre under
betjeningshånd-takene og brukes til heving og senking
av sugefoten. Når håndtaket senkes, stopper
sugemotoren automatisk.
Figur 4a
Flottør (Se fig. 5)
Flottøren til sugemotoren sitter i feiebeholderen.
Sugemotoren stopper automatisk når feiebeholderen er
full.
Parkeringsbrems (Se fig. 6a & 6b)
Figur 4b.
Parkeringsbremsen setter maskinen i stillstand. Den
sitter på bagksiden av maskinen, nederest på venstre
side. Bremsen aktiveres ved å trykke ned pedalen. (fig.
6a) og løses ut igjen ved å løfte opp pedalen. (fig. 6b).
FORSIKTIG:
Aktiver ikke
parkeringsbremsen mens
maskinen er i bevegelse.
Figur 5.
Figur 6a.
Page -10-
Figur 6b.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.
Batterier - installasjon.
Vision 21i- og Vision V-maskinene bruker begge fire
6V- eller to 12V-batterier. Batteriene sitter i
batterikassen under feiebeholderen.
Fremgangsmåte:
1. Aktiver parkeringsbremsen.
Figur 7a
6V-batterier i polykasse
2. Sørg for at begge beholderne er tomme.
3. Ta av slangene fra feiebeholderen (øverste be
holder) og stopp sugemotoren. Ta ut
feiebeholderen.
4. De to skruene som fester vannbeholderen
(nederste beholder) til baksiden av rammen
løsnes og tas av. De to vinkelbeslagene skal
sitte igjen på beholderen.
Figur 7b
5. Ta av de to slangene under høyre side og ta
ut vannbeholderen.
6. Monter batteriene i batterikassen som vist i
fig. 7a, 7b eller 7c.
330Ah, 6V-batterier i
sort gummikasse
ADVARSEL: Batterier er tunge. Hvis du
løfter ut batteriene uten
hjelp kan det føre til person
skade. Få derfor alltid hjelp
til å løfte batteriene.
ADVARSEL: Arbeide med batterier kan
være farlig. Bruk alltid
beskyttelsesbriller og
arbeidstøy når du arbeider
med batterier. RØKING
FORBUDT!
Figur 7c
12 Volt 195 Ah
7. KOBEL BATTERILEDNINGENE MELLOM
BATTERIENE OG MONTER
BATTERILEDNINGENE SOM VIST (se fig.
7).
8. Koble kontakten fra batteripakken til støpslet
på kontrollpanelet (se fig. 8).
9. Sett i beholderen, monter slangene og skru
vannbeholderen fast til baksiden av rammen
ved hjelp av de to skruene.
MERK: Batteriene skal lades opp før drift.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
Figur 8
11
SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.
Batterier - vedlikehold.
Maskinens spenningskilde er akkumulatorbatterier som
krever forebyggende vedlikehold.
ADVARSEL: Arbeide med batterier kan være
farlig. Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du
arbeider med batterier.
RØKING FORBUDT!
Slik holder du batteriene i god stand.
1. Sørg for at elektrolyttstanden er korrekt. Den
korrekte vannstand er min. 10 mm over celleplatene i
hver celle og max.10 mm fra bunnen av
påfyllingshullet. Efter hver opplading må batterienes
vannstand kontrolleres/efterfylles. Se fig. 9.
MERK: Sjekk elektrolyttstanden før opplading av
batteriene. Sørg for at platene i hver celle er dekket.
Fyll ikke batteriene helt opp før opplading, da
elektrolytten utvider seg under opplading og derfor kan
renne over. Etterfyll cellene med destilleret vann etter
opplading
Korrekt
væskestand
FORSIKTIG: Batteriene blir ødelagt hvis
elektrolytten ikke dekker platene.
Sørg alltid for at elektrolyttstanden
er korrekt.
FORSIKTIG: Overfylling av batteriene til over
rørbunnen i hver celle kan
medføre maskinskade eller
syreutslipp over batteriene.
Overfyll aldri batteriene. Tørk av
eventuelt syresøl på maskinen
eller på batteriene. Etterfyll aldri
batteriene med akkumulatorsyre
etter installasjonen.
Figur 9
FORSIKTIG: `Vannet fra kranen kan inneholde
forurensede stoffer som
ødelegger batteriene. Etterfyll
derfor alltid batteriene med
destillert vann.
2. Hold batterienes overside ren og tørr. Hold
batteriklemmer og -plugger rene. Batterihodene
rengjøres med en fuktig klut med en mild salmiakkeller natronoppløsning. Batteriklemmer og -støpsel
rengjøres med et passende rengjøringsredskap. Sørg
for at det ikke kommer salmiakk- eller
natronoppløsning inn i batteriene.
3. Sørg for at batteriene er oppladet.
Page -12-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.
Batterier - opplading
ADVARSEL: Opplading av batterier i et
område uten god ventilasjon kan
forårsake eksplosjoner. Lad opp
batteriene kun i områder med
god ventilasjon.
ADVARSEL: Blybatterier avgir gasser som
utgjør eksplosjonsfare.
Batteriene må ikke komme i
kontakt med flammer eller
gnister. RØKING FORBUDT!
Figur 10
ADVARSEL: Hvis ladeaggregatet ikke slås av
på veggkontakten før ladekontakten til- eller frakobles
batteriene, kan det medføre
eksplosjon. slå alltid av
ladeaggregatet på
veggkontakten, før ladekontakten
til- eller frakobles batteriene.
Fremgangsmåte:
1. Sett ladeaggregatet på en rett flate. Sørg for at
avstanden til avtrellshullene på sidene er minst 50
mm fra vegg og andre gjenstander. Sørg for at det
ikke er gjenstander i nærheten av avtrekkshullerne i
bunnen av ladeaggregatet.
2. Aktiver parkeringsbremsen ved å trykke pedalen
ned (se fig. 10). Sørg for at nøkkel er i OFFposisjon (O).
Figur 11
3. Batteristøpslet kobles fra pluggen på kontrollpanelet
(se fig. 11).
4. Ladekontakten kobles til batterikontakten (se fig.
12).
5. Ladeaggregatet kobles til en en-faset veggkontakt
med forbindelse til jord, som har den spenning,
frekvens og strømstyrke som er angitt på
ladeaggregatets fabrikasjonsskilt.
Ytterligere informasjon om opplading av batteriene finnes i
instruksjonsboken til ladeaggregatet.
Figur 12
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
13
SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.
Montering av børster eller padholder
Fremgangsmåte:
1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).
3. Still kontakten til børstestyring i hevet UP-posisjon.
4. Vri nøkkelen til OFF-posisjon (O).
5. Gå til maskinens forside.
6. Dra splitten i børstehusene ut og demonter høyre
og venstre børstehus.
Figur 13
7. Plasser en børste eller padholder under
børstemotorplaten (se fig. 13).
8. Still lappene på motorens kardanoppheng etter
åpningene i børsteopphenget.
9. Dra børsten opp til opphenget låser.
10.Monter den andre børsten eller skuresvamp ved å
genta 7, 8 og 9.
Demontering av børster eller padholder.
Fremgangsmåte:
1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).
3. Still kontakten til børstestyring i hevet UP-posisjon.
4. Vri nøkkelen til OFF-posisjon (O).
5. Gå til maskinens forside.
6. Skyv eller dra nedover i børste eller padholder til
opphenget løses ut.
Page -14-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
SLIK BRUKES MASKINEN.
Bruk av sugefot.
Sugefoten skraper gulvet, mens sugemotoren fjerner det
skitne vannet fra gulvet. Bruk høyre hånd til betjening av
håndtaket til sugefoten.
Fremgangsmåte:
1. Sugefoten senkes og sugemotoren startes ved å trykke
sugehåndtaget til høyre og nedover (se fig 14a).
2. Sugefoten heves ved å løfte håndtaket opp (se fig. 14 b).
Merk: Når håndtaket settes i midtposisjon fortsetter
sugemotoreå kjøre med sugefoten i hevet posisjon for
å unngå at det drypper.
Figur 14a
Påfylling av vann.
FORSIKTIG: Sørg for at det ikke kommer vann
eller væske inn i åpningen til
sugemotoren (se fig. 15).
Lokket til vannbeholderen sitter på maskinens forside.
Fremgangsmåte:
1. Løft av lokket til vannbeholderen.
2. Fyll vannbeholderen med vann.
Figur 14b
3. Tilsett rengjøringsmiddel. Følg den anviste dosering.
4. Lokket settes igjen på beholderen.
Figur 15
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
15
SLIK BRUKES MASKINEN (fortsetter)
ADVARSEL: De brukte vannoppløsningene
eller rengøringsmidlene kan
etterlate våte områder på
gulvflaten. Disse områdene kan
udtgjøre en fare for
maskinføreren o.a. Merk derfor
alltid de områder som rengjøres.
ADVARSEL:
Maskiner kan antenne brennbare
materialer eller damp. Bruk ikke
denne maskinen med, eller nær
brennbart materiale som bensin,
oppløsningsmidler og tynner.
Bruk kun rengjøringsmidler som
anbefales brukt til
maskinrengjøring.
Figur 16
MERK:Still maskinens travershastighet til lav (LO).
Bruk kun maskinen på områder uten møbler eller
andre hindringer slik at det er mulig å:
1. Føre maskinen rett frem eller tilbake,
2. Stoppe maskinen sikkert,
3. Føre maskinen rett frem etter at du snur.
Maskinen flyttes på følgende måte:
1. Løs ut parkeringsbremsen.
2. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).
Figur 17
3. Still kontakten til børstestyring i hevet UP-posisjon.
4. Hev sugefoten.
5. Skyv betjeningshåndtakene inn mot maskinen
for å kjøre fremover (se fig. 16).
6. Still betjeninghåndtakene i midtposisjon for å
stoppe maskinen.
7. Dra betjeningshåndtakene tilbake for å rygge (se
fig. 17).
8. Maskinen snus ved at skyve på maskinen bak.
9. Når maskinen stoppes skal nøkkelen vris til
OFF-posisjon (O).
Page -16-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
SLIK BRUKES MASKINEN (fortsetter)
RENGJØRING AV GULV
ADVARSEL: De brukte vannoppløsninger eller
rengjøringsmidler kan etterlate
våte områder på gulvflaten.
Disse områdene kan utgjøre en
fare for maskinføreren o.a. Merk
derfor alltid de områdene som
rengjøres.
Fremgangsmåte:
3
1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Fyll vannbeholderen med vann og rengjøringsmiddel.
3. Løs ut parkeringsbremsen.
4. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).
5. Senk sugefoten.
6. Still kontakten til børstestyring i senket DOWNposisjon.
4
2
MERK:Maskinen skal være i bevegelse når børstene
roterer på gulvet (gjelder kun for i-modeller).
7. Vannpåføringen startes ved å vri vannstyringsknappen
til høyre. Vannpåføringen justeres til den ønskede
vannmengde.
8. Før maskinen fremover i en jevn bevegelse (se fig.
18(1)).
9. Når det er en maskinlengde til enden av det område
som ønskes rengjort (fig. 18(2), vvannstyringsknappen
til venstre.
1
10. Lag en 180 graders sving (se fig. 18(3)).
MERK: Under rengjøringen er det lurt å la børstene
overlappe allerede rengjorte gulvarealer med ca.
50 mm.
MERK: I de fleste tilfeller kan man påføre og suge
opp vaskevannet i en operasjon.
RENGJØRING AV VELDIG SKITNE GULVFLATER
Fremgangsmåte:
1. Vaskevannet påføres gulvet.
2. Senk ikke sugefoten.
Figur 181
3. Start ikke sugemotoren.
4. Senk børstene og vask gulvet.
5. La rengjøringsmidlet få tid til å virke.
6. Vask gulvet igjen med nytt vaskevann og sug opp
vannet med sugefoten i senket posisjon.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
17
SÅDAN LØSES EVENTUELLE PROBLEMER
PROBLEM
Ingen vannpåføring
ÅRSAK
Vannventilen er lukket
Åpne vannventilen
Slangen eller filteret er tett
Rens slange eller filter
Vannventilen eller enheten er skadet
Reparer eller skift ventil eller enhet.
Vannbeholderen er tom
Vannpåføringen vil ikke stoppe.
Maskinen suger ikke opp alt
vannet fra gulvet
LØSNING
Fyll vannbeholderen
Vannventilen er åpen
Luk vannventilen
Vannventilen eller enhetener skadet
Reparer eller skift ventil eller enhet
Vannventilen er skitten
Rengjør vannventilen
Ventilsetet eller spennskiven er skadet
Skift ventilen
Ventilspindelen er skitten
Rengjør og smør ventilspindelen
Sugefoten er hevet
Senk sugefoten
Sugefothellingen er ikke korrekt
Feiebeholderen er full
Filterinnsatsen er skitten
Sugefoten, sugeslangen eller røret er tett
eller skadet
Sugemotoren går ikke
Sugeslangen er ikke montert
(Se fig. 27)
Tøm beholderen
Rengjør eller skift filterinnsatsen
Fjern det som tetter eller reparer skaden
Sjekk sikringene for feil. Få den evt. reparert
hos en autoriseret Clarke Technologyreparater
Monter slangen
Batteriene har ikke den
forventede levetid
Sugebladet er skadet, slitteller feil monteret
Snu eller skift sugebladet
Monter bladet riktig
Sugetrykket er feil innstilt
Juster sugetrykket
Pakningen i dekslet til feie- beholderen er
skadet
Skift pakningen
Batteriklemmerne er skitne eller skadet
Elektrolyttstanden er for lav
Batteriene er ikke helt oppladet
Rengjør klemmer og plugger. Skift skadede
ledninger Lad opp batteriene
Etterfyll hver celle med destillert vann og lad
opp batteriene
Lad opp batteriene i 16 timer
Ladeaggregatet er skadet
Få det reparert hos en autorisert
Clarke Technology-reparatør
Batteriet er defekt
Batteriene er ikke korrek tilkoblet
Page -18-
Sjekk spenningen i hver celle under utlading
Koble til batteriene riktig
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
PROBLEM
Rengjør ikke likt
ÅRSAK
Vaskebørsten eller padholderen er slitt
LØSNING
Skift børste eller padholder
Børsteenheten eller vannventilen er skadet
Få den repareret hos en autorisert
Clarke Technology-reparatør
Børstemotorene går ikke
Sjekk sikringene. Prøv igjen. Sjekk om det
er løse koblinger.
Vannstanden er for lav
Fyll vannbeholderen
MERK: Hvis problemene fortsettermå du
kontakte en Clarke Technology reparatør.
Maskinen går ikke.
Maskinen mister strøm
Sett sikringene tilbake.
Sjekk ledningskoblingen til traversmotoren
Sjekk batterikoblingene.
MERK: Hvis problemenefortsetter bør man
kontakte en autorisert servicemontør
Notater
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
19
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Vedlikehold og reparasjoner må
kun utføres av autoriserte Clarke
Technology-reparatører.
ADVARSEL: Tøm alltid vann- og feiebeholder før
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at alle klembøyler er sikret.
Disse vedlikeholdsforanstaltninger bør foretas
daglig
Hold maskinen ren. Det nedsetter antall nødvendige
reparasjoner og øker maskinens levetid.
Figur 19
Før du starter:
MERK: Aktiver alltid parkeringsbremsen under
vedlikehold.
1.Ta ut støpsslet til ladeaggregatet fra kontakten
på maski nens bakside (se fig. 19).
2.Batteriene (1) kobles til støpslet på kontrollpanelet
(se. fig. 19)
3.Sørg for at dekslet til feiebeholderen er på plass
(se fig. 20(A)).
4.Sørg for at filterinnsatsen til sugemotoren er ren
og på plass (se fig. 21(B)).
Figur 20
5.Sørg for at ventilene i avløpsslangene er rene.
Steng ventilene.
6.Sørg for at børstehuset og skjørt er på plass på
børstehodet.
7.Sørg for at børstene er riktig montert og innstilt.
8.Sørg for at sugefot og sugefotslange er riktig
montert.
Figur 21
Page -20-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
VEDLIKEHOLD
Etter bruk
MERK: Aktiver alltid parkeringsbremsen før
vedlikehold.
Fremgangsmåte:
1. Tøm vannbeholderen (fig. 22a) og feiebeholderen
22b).
(fig.
a. Vri nøkkelen til OFF-posisjon (O)
b. Demonter avløpsslangen fra beslaget på maskinens
bakside.
Figur 22a
c. Stikk enden av slangen ned i et avløp eller et spann.
d. Vri ventilhetten til venstre og dra for å åpne utløpet
(fig. 22c).
MERK:Sørg for at åpningen på siden av ventilen er fra
deg når ventilen åpnes.
e. Ventilen åpnes helt ved å vri hetten til høyre og dra
den ut av ventilen (fig. 22d).
2. Skyll beholderne
3. Hvis en av beholderne eller avløpsslangene er tette kan
du bruke en høytrykksslange til å skylle slangen'
eller beholderen. Stikk vannslangen inn i avløpsslangen
og skyll.
Figur 22b
4. La beholdere og ventiler tørke før de monteres.
5. Sjekk sugebladet og rengjør om nødvendig med en bløt
klut. Hvis sugebladet er skadet eller nedslitt, bør det
snus eller skiftes.
6. Sjekk og rens om nødvendig pakningen i lokket til
vannbeholderen med en mild såpeoppløsning. Skyll
delene i rent vann.
Sjekk batteriene og påfyll om nødvendig destillert vann.
Den korrekte vannstanden er min. 10 mm over celleplatene
i hver celle og max.10 mm fra bunnen av påfyllingshullet.
Figur 22c
FORSIKTIG: Vannet fra vannkranen kan
inneholde forurensede stoffer
som kan skade batteriene.
Etterfyll derfor kun med
destillert vann.
ADVARSEL: Blybatterier avgir gasser som
utgjør eksplosjonsfare. RØKING
FORBUDT! Bruk alltid
beskyttelsesbriller og arbeidstøy
når du arbeider med batterier.
Maskinens kabinett tørkes med en ren klut.
Lad opp batteriene som beskrevet i avsnittet “Batterier opplading.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
Figur 22d
21
VEDLIKEHOLD
Disse vedlikeholdelsesforanstaltninger bør foretas
hver uke:
ADVARSEL: Vedlikehold og reparasjoner må
kun utføres av autoriserte Clarke
Technology-reparatører. Tøm alltid
vann- og feiebeholder før
vedlikehold. Sørg for at alle
klembøyler er sikret.
ADVARSEL: Bruk alltid beskyttelsesbriller og
arbeidstøy når du arbeider med
batterier. Legg ikke verktøy eller
andre metallgjenstander over
batteriklemmene eller på
batteriene.
FORSIKTIG: Overfylling av batteriene til over
rørbunnen i hver celle kan medføre maskinskade eller syreutslipp
på batteriene. Tørk av eventuelt
syresøl på maskinen eller på
batteriene. Etterfyll aldri
batteriene med syre etter
installasjonen.
Figur 23
MERK: Aktiver alltid parkeringsbremsen før
vedlikehold.
ADVARSEL: Bruk alltid beskyttelsesbriller og
arbeidstøy når du arbeider med
batterier. RØKING FORBUDT!
1.For å få adgang til batteriene vippes
feiebeholderen opp, og stoppsplitten som holder
beholderen på plass tas ut. (se fig. 23).
2.Støpslet til batteriene kobles fra maskinen.
Oversiden av batteriene rengjøres med en fuktig klut
med en mild salmiakk-eller natronoppløsning.
Batteriklemmerne renses, ogbatteriene kobles til
igen.
3.Sjekk at slangene ikke er tette eller har andre
defekter.
Figur 24
4.Sjekk og rens filterinnsatsen i vannslangen.
a. Vri enheten til venstre
b. Ta ut og rens filterinnsatsen.
c. Monter filterinnsatsen i slangen. Vri enheten til
høyre for å montere slangen på igjen.
5.Hjul og kapsler smøres med en smørepistol (se fig.
24).
6.Smør kjedet med et tynt smøremiddel.
Page -22-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
VEDLIKEHOLD
7. Sjekk at sugefoten, vaskebørster eller padholdere er
inntakte.
8. Sjekk sugefot- og sugeslangene ikke er tette eller
har andre defekter.
Vedlikehold av sugefoten
Demontering av sugefoten:
1. Ta av sugefotenheten ved å løsne de to knappene
som fester sugefoten til maskinen. Sugefotenheten
dras av. (se fig. 25).
Figur 25
2. Sjekk sugefotbladet.
3. Hvis bladet er slitt må det snus, og en ny side tas i
bruk.
4. Monter sugefotenheten på maskinen igjen.
Justering av sugefoten
Følgende posisjoner er forhåndsinnstilt fra fabrikken,
men små justeringer kan være nødvendig.
Justering av sugefottrykk:
Trykket justeres som vist i fig. 26. Den rette
innstillingen gir en ensartet krumming på bakerste blad
når maskinen beveges fremover. Trykket økes ved å
stramme mutterene på hver side av svingarmen.
Trykket senkes ved å løsne mutterene.
Figur 26
Justering av sugefothelling:
Sugefothellingen hever bakerste blad enten i midten
eller ved enderne, avhengig av hvilken retning hellingen
endres til. Hellingen justeres som vist i fig. 27. Høyre
og venstre skrue X løsnes. Bakerste blad senkes i
midten ved å vri Y ned. Endene senkes ved å vri Y
oppover. Lag kun små justeringer og prøv maskinen,
til en ensartet krumming oppnås. Når sugehellingen
endres bør sugetrykket også justeres.
X
Y
Figur 27
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
23
VEDLIKEHOLD
Justering av sugefotbladblad:
Når bladene er riktig installert, er forreste blad ca. 2-3 mm
over bakerste blad (se fig. 28).
Justering av sugefotens støttehjul:
Støttehjulene skal sitte 5-6 mm over gulvhøyde slik at
bakerste blad rører ved gulvet (se fig. 28).
Bakerste gummi
.06
.12
Figur 28
ADVARSEL: Vedlikehold og reparasjoner må
kun utføres av autoriserte
servicemontører.
ADVARSEL: Elektriske reparasjoner må kun
utføres av autoriserte
reparatører.
For ettersyn og vedlikehld. kontakt da en autorisert
Clarke Technology-servicemontør.
Bruk kun originale Clarke Technology-reservedele.
Rengjøring av vanntilførselsslange
Figur 29
Hvis vannslangen blir tett trekkes filterenheten ut fra
nederst på bagksiden av rammen (fig. 29). Filterinnsatsen
tas ut (fig. 30) og renses eller skiftes. Monter
filterenheten på innsiden av rammen.
Figur 30
Page -24-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
Clarke Technology Vision 21i /Vision V
Ekstrautstyr - 11/95
Ekstrautstyr:
Beskrivelse
Power Wand System Kit
ESP Recycle System Kit
Bløtt caster (kun hjul)
Bløtt travershjul
Lavspenningsavbryter (24V)
Clarke Technology-vedlikeholdssett
Rammestøtfanger
Roller Kit (one side per kit)
Del nr.
14634A
14633A
52127A
59952A
14097A
14607A
821203
14693A
Nitril-sugeblad:
Lengde
28,12”
32,50”
Maskin
21i
Vision V
Del nr.
30938A
30949A
Lengde
29,88”
25,88”
Maskin
Vision V
21i
Del nr.
30948A
30942A
Ribbede sugeblader:
Forskjellige børster:
Størrelse
11”
11”
11”
11”
13”
13”
13”
13”
Beskrivelse
Poly
Hard
Middels
Bløt nylon
Poly
Hard
Middels
Bløt nylon
Forskjellige padholdere:
Størrelse
11”
13”
Del nr.
17530A
17531A
Del nr.
11442A
11443A
11444A
11441A
11438A
11440A
11439A
11437A
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
25
Notater:
Page -26-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
ALTO® PRODUKTSUPPORT AVDELINGER
Steder i USA
HOVEDKONTOR
ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri
390 S. Woods Mill Rd., Suite 300
Chesterfield, Missouri 63017-3433
PRODUKSJONSANLEGG
ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Kundeservice- 1-800-253-0367
Teknisk service - 1-800-356-7274
ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402
1100 Haskins
ALTO U.S. Inc., Clearwater, Florida 33765
1500 N. Belcher Road
Steder i Europa og resten av verden
PRODUKSJONSANLEGG
ALTO Danmark A/S, Aalborg
Blytaekkervej 2
DK-9000 Aalborg
+45 72 18 21 00
ALTO Danmark A/S, Hadsund
Industrikvarteret
DK-9560 Hadsund
+45 72 18 21 00
UNDERLEVERANDØRER
ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario (Kanada)
24 Constellation Ct.
(416) 675-5830
ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia)
1B/8 Resolution Drive
Caringbah NSW 2229
+61 2 9524 6122
SERVICEANLEGG
ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey 07072
150 Commerce Road
(201) 460-4774
ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007
2280 Elmhurst Road
(847) 956-7900
ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80211
4640 Lipan
(303) 455-2413
ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040
7215 North Gessner Road
SALES- OG SERVICEANLEGG
ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158
29815 John R.
(810) 544-6300
ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30062
1355 West Oak Common Lane
(770) 973-5225
CLARKE TECHNOLOGY
AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY
A.L. COOK TECHNOLOGY
Kundeservice
Hovedkvarter og fabrikk
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Teknisk Service
1-800-356-7274
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore
271 Bukit Timah Rd.
#04-11 Balmoral Plaza
Singapore 259708
+65 8366 455
ALTO Deutschland GmbH, Frondenberg (Tyskland)
Ardeyer Str. 15
D-58730 Frondenberg
+49 2373 754 200
ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith (Strobritannia)
Gilwilly Industrial Estate
Penrith
Cumbria CA11 9BN
+44 1768 868 995
ALTO France S.A. Strasbourg (Frankrike)
B.P. 44, 4 Place d’Ostwald
F-67036 Strasbourg
Cedex 2
+33 3 8828 8400
ALTO Nederland B.V. Vianen
Stuartweg 4C
NL-4131 NJ Vianen
+31 347 324000
ALTO Sverige AB, Molndal
Aminogatan 18
Box 4029
S-431 04 Molndal
+46 3127 1600
ALTO Norge A/S, Oslo
Bjornerudveien 24
N-1266
+47 2275 1770
27
CLARKE TECHNOLOGY U.S. WARRANTY
This ALTO Industrial/Commercial Product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and
service for a period of one year from the date of purchase, when operated and maintained in accordance with Clarke Technology's
Maintenance and Operations Instructions.
The brush drive and traverse motors are warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and
service for one additional year, for a total of two years, from the date of purchase, provided the motors are inspected for carbon motor
brush wear at six-month intervals by an authorized Clarke Technology repair station. Failure to comply with the six-month inspection
requirement or failure to replace worn motor brushes identified during the inspection will void the additional one-year warranty on the
motors. Cost of the six-month inspection and replacement of carbon motor brushes is the responsibility of the purchaser. In the event
of a warranty claim on the motors, proof of inspection and any required motor brush replacement must be provided.
This warranty is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear parts such as electrical
cable, rubber parts, hoses and motor brushes.
Clarke Technology's liability under this warranty is limited to repair of the product and/or replacement of parts and is given to
purchaser in lieu of all other remedies, including INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.
THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH
EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE FACE HEREOF. NO WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY
OF MERCHANTABILITY, SHALL BE IMPLIED. A warranty registration card is provided with your Clarke Technology product. Return
the card to assist Clarke Technology in providing the performance you expect from your new floor machine.
If difficulty develops with the product, you should:
(a). Contact the nearest authorized Clarke Technology repair location or contact the Clarke Technology Service Operations Department, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764, for the nearest authorized Clarke Technology repair location. Only these
locations are authorized to make repairs to the product under this warranty.
(b). Return the product to the nearest Clarke Technology repair location. Transportation charges to and from the repair location must
be prepaid by the purchaser.
(c). Clarke Technology will repair the product and or replace any defective parts without charge within a reasonable time after receipt
of the product.
ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.
BATTERY WARRANTY
In addition to the terms above (except as to the one-year period), any original equipment Clarke Technology Battery which becomes
unserviceable under normal use within a period of ninety (90) days from date of sale to the original user will be repaired or replaced
with one of equal specification at our option, F.O.B. any authorized Clarke Technology Sales or Service Branch, with no charge to the
user, except transportation costs. After expiration of the above ninety (90) day period, any battery which fails under normal use will be
adjusted to the original user with a new battery of equal specification on an eighteen (18) months pro rate basis from the date of
purchase. Adjustment will be determined using the current list price, plus transportation costs. Warranty is rendered null and void if
battery is not kept filled to the proper level with DISTILLED WATER.
CLARKE TECHNOLOGY POLYDUR AUTOMATIC SCRUBBER
SOLUTION AND RECOVERY TANK
U.S. EIGHT YEAR GUARANTEE
Your new Clarke Technology Vision Automatic Scrubber has Polydur solution and recovery tanks. Polydur is a rotationally molded,
medium-density linear polyethylene that won't crack or dent, and withstands most corrosives and temperature extremes. Clarke
Technology backs up your Polydur Tank with its eight year guarantee. If a tank breaks or leaks under normal use within eight years of
the date of purchase, it will be replaced free.
CLARKE TECHNOLOGY UNIBODY FRAME
U.S. FIVE YEAR WARRANTY
Clarke Technology warranties the frame for the new Vision Automatic Scrubber for a period of five years against defects in materials
and workmanship under normal use and service.
CLARKE TECHNOLGOY reserves the right to make changes or
improvements to its machine without notice.
Always use genuine Clarke Technology Parts for repair.
Page -28-
CLARKE TECHNOLOGY
2100 Highway 265
Springdale,
Arkansas,
72764 Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
CLARKE
TECHNOLOGY
Download PDF