Clarke | Vision 21i-00610A | Brukermanual | Vision 21i Vision V


Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Clarke | Vision 21i-00610A | Brukermanual | Vision 21i Vision V | Manualzz

Bruksanvisning

Vision 21i

Vision V

Bruksanvisning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig bruk av denne maskinen.

Bruksanvisningens anvisninger bør alltid leses nøye før bruk, ettersyn eller vedlikehold av ALTOmaskinen for å unngå personskade, skade på maskinen eller annet materiell.

Føreren av maskinen bør få en grundig opplæring før bruk.

Alle bruksanvisningers anvisninger er angitt fra maskinførerens posisjon fra enden av maskinen.

ALTO Norge A/S, Oslo Bjornerudveien 24 N-1266

Form No. 78493B-NO 6/00 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the USA

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsregler ............................................................................................................................................... 3

Innledning & tekniske data ............................................................................................................................... 5

Slik transporteres maskinen ............................................................................................................................. 6

Laste på vare- eller lastebil ..................................................................................................................... 6

Laste av vare- eller lastebil ..................................................................................................................... 6

Symboler brukt på Vision 21i & Vision V .......................................................................................................... 7

Kontrollpanel på Vision 21i & Vision V ............................................................................................................. 8

Kontrollpanel på Vision 21i & Vision V illustrasjoner ......................................................................................... 9

Maskinstyring og -egenskaper ........................................................................................................................ 10

Slik gjør du maskinen klar til drift ................................................................................................................... 11

Batterier - installasjon ............................................................................................................................. 11

Batterier - vedlikehold ............................................................................................................................. 12

Batterier - opplading ................................................................................................................................ 13

Montering av børster eller padholder ....................................................................................................... 14

Demontering av børster eller padholder ................................................................................................... 14

Slik brukes maskinen ..................................................................................................................................... 15

Bruk av sugefot ....................................................................................................................................... 15

Påfylling av vann .................................................................................................................................... 15

Rengjøring av gulv .................................................................................................................................. 17

Rengjøring av veldig skitne gulv ............................................................................................................. 17

Slik løses eventuelle problemer ..................................................................................................................... 18

Vedlikehold .................................................................................................................................................... 20

Før du starter ........................................................................................................................................ 21

Etter bruk .............................................................................................................................................. 22

Hver uke ................................................................................................................................................ 23

Vedlikehold av sugefoten ........................................................................................................................ 23

Justering av sugefoten ........................................................................................................................... 23

Justering av sugefottrykk ....................................................................................................................... 23

Justering av sugefothelling ..................................................................................................................... 23

Justering av sugefotblad ......................................................................................................................... 24

Justering av sugefotens støttehjul .......................................................................................................... 24

Rengjøring av vanntilførselsslange ......................................................................................................... 24

Ekstrautstyr ................................................................................................................................................... 25

Page -2 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

SIKKERHETSREGLER

FARE:

Mangelfull overholdelse av FARE-forskriftene kan medføre alvorlig personskade eller dødsfall. Les og overhold alle FARE-forskrifter i bruksanvisningen og på selve maskinen.

ADVARSEL:

Mangelfull overholdelse av ADVARSELS-forskriftene kan medføre person- eller materiell skade. Les og overhold alle ADVARSELS-forskrifter i bruksanvisningen og på selve maskinen.

FORSIKTIG:

Mangelfull overholdelse av FORSIKTIG-forskriftene kan medføre maskin- eller materiell skade. Les og overhold alle FORSIGTIG-forskrifter i brugervejledningen og på selve maskinen.

FARE:

FARE:

FARE:

FARE:

FARE:

FARE:

Bruks anvisningen må alltid nøye leses før bruk, ettersyn eller vedlikehold for å unngå personskade, skade på maskinen eller annet materiell. Brukeren bør veiledes grundig før maskinen brukes.

Hvis maskinen brukes uten at den er riktig sammensatt kan det føre til person- eller materiell skade. Maskinen bør ikke tas i bruk før den er helt riktig sammensatt. Sjekk maskinen grundig før drift.

Maskinen kan forårsake eksplosjoner ved hvis den brukes i nærheten av brennbare materialer og damp. Ikke bruk denne maskinen med - eller nær brennbare stoffer, oppløsningsmidler, tynner eller annet brennbart materiale.

Blybatterier avgir gasser som utgjør eksplosjonsfare. Batteriene må ikke komme i nærheten av gnister eller flammer. Ikke røyk ved maskinen. Lad opp batteriene kun i områder med god ventilasjon. Ta ut ladeaggregatet fra veggkontakten før støpslet tas ut av maskinen.

Arbeide med batterier kan være farlig. Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du arbeider med batterier. Bruk ikke smykker. Legg ikke verktøy eller andre metallgjenstande over batteriklemmene eller ovrt batteriene.

Bruk av ladeaggregat med skadet ledning kan medføre elektrisk støt med døden til følge.

Bruk derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er skadet.

ADVARSEL:

Denne maskine må kun betjenes bakfra, da det ellers kan oppstå person- eller materiell skade.

ADVARSEL:

Maskinen er tung. Det krever to sterke personer til å flytte maskinen på ramper eller nedkjørsler. Arbeid i langsomt tempo. Ikke snu maskinen når den står på rampe eller nedkjørsel. Les avsnittet “Slik transporteres maskinen” grundig før transport.

ADVARSEL:

Maskinen kan velte og forårsake person- eller materiell skade, hvis den styres over kanten av trapper eller laderamper.

Maskinen må alltid stoppes og etterlates på en vannret flate med nøkkelen i OFF-posisjon (O).

ADVARSEL:

Ukvalifisert vedlikehold og reparasjoner kan føre til materiell- eller personskade. Vedlikehold og reparasjoner må derfor kun utføres av autoriserte Clarke Technology-reparatører.

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 3

ADVARSEL:

Maskinens elektriske deler kan kortslutte ved kontakt med vann eller fuktighet. Sørg for at de elektriske delene er tørre. Tørk alltid maskinen etter bruk. Maskinen må oppbevares tørt.

ADVARSEL:

Mangelfull overholdelse av maskinpåskrifter og veiledninger kan medføre person- eller materiell skade. Les derfor nøye alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og veiledninger er festet til maskinen. Nye påskriftmerker eller symboler kan rekvireres hos din

Clarke Technology-forhandler.

ADVARSEL:

Våte gulvflater kan være glatte. De brukte vannoppløsninger eller rengjøringsmidler kan etterlate våte områder på gulvflaten. Disse områdene kan utgjøre en fare for maskinføreren o.a. Merk derfor alltid de områdene som rengjøres.

FORSIKTIG:

Bruk av maskinen til å flytte andre gjenstander eller til å klatre på kan medføre person- eller materiell skade.

FORSIGTIG:

Garantien på maskinen bortfaller hvis det blir brukt andre reservedeler enn originale Clarke

Technology-produkter. Bruk alltid Clarke Technology-produkter når du skal skifte reservedeler.

Page -4 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

Innledning & tekniske data

CLARKE TECHNOLOGY'S nydesignede automatiske gulvvaskemaskiner Vision 21i & Vision V forener høy kvalitet med effektiv rengjøring. Med to børster eller padholdere rengjør Vision 21i i en bredde på 55 cm (21") og Vision V i en bredde på 66 cm (26").

Gulvet skrapes av en sugefot, mens sugemotoren suger opp vaskevannet fra gulvet - alt i en operasjon.

Vision 21i og Vision V leveres med fire 6V-batterier eller to 12V-batterier, et ladeaggregat, to vaskebørster eller to padholdere og en bruksanvisning.

TEKNISKE DATA:

Modell

Sugemotor

Vision V- 00590A

3/4 hk tre trinn m/tangential utladning

21A

Spenning

24 Volt*

195 Ah, 250Ah

Vannbeholder

Oppsamlingsbeholder

Parabolgummifot

Børstemotorer (2)

Motorytelse

76 liter

76 liter

94 cm

0,37 kW - 23A

0,37 kW - 23A

Drivenhet

Børster (2)

Børstehastighet

Børstetrykk

Direkte drift m/kjede

33 cm

320 r/min.

45 kg

Kjørehastighet - fremover

Tre hastigheter (max. 72 m/min.)

Kjørehastighet - bakover

Hjul

Ladeaggregat

Lengde

Bredde

Høyde

Rengjøringshastighet

To hastigheter (max 56 m/min.)

300 X 150 mm

24V, 25A

1470 mm

700 mm

1060 mm

2.694 m 2 /t

Rengjort bredde

660 mm

Rengjøring av skrå flater

5 graders helling

Egenvekt

220 kg

Utskipingsvekt

Batterivekt (4-250Ah)

(2-195Ah)

275 kg

120 kg

100 kg

Vision 21i-00610A

3/4 hk tre trinn m/tangential utladning

21A

24 Volt*

195 Ah, 250 Ah

76 liter

76 liter

69 cm

0,37 kW - 23A

0,37 kW - 23A

Direkte drift m/kjede

28 cm

320 r/min.

45 kg

Tre hastigheter (max. 72 m./min.)

To hastigheter (max. 56 m./min.)

300 X 150 mm

24V, 25A

1450 mm

580 mm

1060 mm

2.136 m 2 /t

530 mm

5 graders helling

220 kg

275 kg

120 kg

100 kg

Merk:

* 24V (fire 6V-batterier eller to 12V-batterier).

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 5

SLIK TRANSPORTERES MASKINEN

Laste på vare- eller lastebil.

ADVARSEL: Maskinen er tung. Det kreves to sterke personer til å sette maskinen opp på lasteplanet.

Fremgangsmåte:

1. Lasterampen skal være minst 2,5 m. lang og kraftig nok til å tåle maskinens vekt.

2. Sørg for at rampen er ren og tørr.

3. Sett lasterampen i rett posisjon.

4. Demonter sugefotenheten, børstehuset, børster og padholder før pålasting.

5. Vri nøkkelen til ON-posisjon.

6. Sett maskinen på rett flate ca. 3,5 m. foran rampen.

7. Still kontakten til travershastigheten i HI-posisjon.

8. Skyv håndtakene inn mot maskinen.

9. Skyv maskinen opp på rampen.

10. Aktiver parkeringsbremsen

11. Vri nøkkelen til OFF-posisjon.

12. Fest maskinen til kjøretøyet.

Laste av vare- eller lastebil.

Fremgangsmåte:

1. Avlastingsområde må være uten hindinger.

2. Laderampen skal være minst 2,5 m lang og kraftig nok til å tåle maskinens vekt.

3. Sørg for at lasterampen er ren og tørr.

4. Sett rampen i rette posisjon.

5. Løsne maskinen.

ADVARSEL:

Maskinen er tung. Der kreves to sterke personer til å føre maskinen ned fra rampen.

6. Vri nøkkelen til ON-posisjon.

7. Løs ut parkeringsbremsen.

8. Still kontakten til travershastighet i HI-position.

9. Før langsomt og forsiktig maskinen fram til rampen.

10. Skyv håntakene helt inn mot maskinen slik at maskinen styres ned fra lasterampen i langsomt tempo.

11. Påmonter sugefotenheten, børstehuset, børster og padholderen når maskinen er avlastet og klar til bruk.

Page -6 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

Symboler brukt på Vision 21i & Vision 21 V

Advarsel

Power

Tenningslås

Travershastighet

Væskestyring

Børstestyring

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 7

KONTROLLPANEL på Vision 21i & V

Tenningslås

(Se fig. 1(A))

Kontrollpanelet slås på ved teningslåsen. 1 er ON, og 0 er OFF.

Kontakt til travershastighet

(Se fig. 1(B))

H astighetsknappen har tre innstillinger: høy, middels og lav hastighet.

Kontakt til børstestyring

(se fig. 1(C))

Kontakten til børstestyringen har to innstillinger: børstene heves ved et trykk på den øverste delen av kontakten og senkes ved et trykk på nederste delen av kontakten. Børstemotorene startes når børstene senkes.

Bryter til vannstyring

(Se fig. 1(D))

Væskemengden styres med bryteren til væskestyring. Væskemengden økes ved å vri bryteren med klokken og senkes ved å vri bryteren mot klokken.

Betjeningshåndtak

(Se fig. 1(E))

Betjeningshåndtakene sitter ved enden av maskinen og brukes til å styre kjøreretningen.

Håndtakene skyved fremover for å køre fremover (se fig. 2, side 9) og dras tilbake for å rygge (se fig. 3, side 9).

Automatsikring

(Se fig. 1(F)(J))

Automatsikringene sitter på dekslet under betjeningshåndtaket i følgende rekkefølge:

F & G - Børstemotorer (35A)

H - Traversmotor (30A)

I - Sugemotor (30A)

J - Kjøremotor, børstehode (5A)

Hvis en sikring slår ut, gir den beskjed om hvilken motor som er ute av drift, og nøkkelen vris til OFF-posisjon (O).

Vent fem minutter før du trykker inn sikringen. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I) og prøv igen. Hvis sikringen slår ut igjen, bør maskinen etterses av en autorisert Clarke Technology-servicemontør.

Page -8 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

KONTROLLPANEL på Vision 21i & V illustrasjoner.

D

E

C

F G

H I J

Figure #1

Figure #2 Figure #3

B

A

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 9

MASKINSTYRING OG -EGENSKAPER

Håndtak til sugefot

(Se fig. 4a &4b)

Håndtaket til sugefoten sitter til høyre under betjeningshånd-takene og brukes til heving og senking av sugefoten. Når håndtaket senkes, stopper sugemotoren automatisk.

Flottør

(Se fig. 5)

Flottøren til sugemotoren sitter i feiebeholderen.

Sugemotoren stopper automatisk når feiebeholderen er full.

Parkeringsbrems

(Se fig. 6a & 6b)

Parkeringsbremsen setter maskinen i stillstand. Den sitter på bagksiden av maskinen, nederest på venstre side. Bremsen aktiveres ved å trykke ned pedalen. (fig.

6a) og løses ut igjen ved å løfte opp pedalen. (fig. 6b).

FORSIKTIG: Aktiver ikke parkeringsbremsen mens maskinen er i bevegelse.

Figur 4a

Figur 4b.

Figur 5.

Page -10-

Figur 6a.

Figur 6b.

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.

Batterier - installasjon.

Vision 21i- og Vision V-maskinene bruker begge fire

6V- eller to 12V-batterier. Batteriene sitter i batterikassen under feiebeholderen.

Fremgangsmåte:

1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Sørg for at begge beholderne er tomme.

3. Ta av slangene fra feiebeholderen (øverste be holder) og stopp sugemotoren. Ta ut feiebeholderen.

4. De to skruene som fester vannbeholderen

(nederste beholder) til baksiden av rammen løsnes og tas av. De to vinkelbeslagene skal sitte igjen på beholderen.

5. Ta av de to slangene under høyre side og ta ut vannbeholderen.

6. Monter batteriene i batterikassen som vist i fig. 7a, 7b eller 7c.

ADVARSEL: Batterier er tunge. Hvis du løfter ut batteriene uten hjelp kan det føre til person skade. Få derfor alltid hjelp til å løfte batteriene.

ADVARSEL: Arbeide med batterier kan være farlig. Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du arbeider med batterier. RØKING

FORBUDT!

7. KOBEL BATTERILEDNINGENE MELLOM

BATTERIENE OG MONTER

BATTERILEDNINGENE SOM VIST (se fig.

7).

8. Koble kontakten fra batteripakken til støpslet på kontrollpanelet (se fig. 8).

9. Sett i beholderen, monter slangene og skru vannbeholderen fast til baksiden av rammen ved hjelp av de to skruene.

MERK:

Batteriene skal lades opp før drift.

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V

Figur 7a

Figur 7b

Figur 7c

6V-batterier i polykasse

330Ah, 6V-batterier i sort gummikasse

12 Volt 195 Ah

Figur 8

11

SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.

Batterier - vedlikehold.

Maskinens spenningskilde er akkumulatorbatterier som krever forebyggende vedlikehold.

ADVARSEL: Arbeide med batterier kan være farlig. Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du arbeider med batterier.

RØKING FORBUDT!

Slik holder du batteriene i god stand.

1. Sørg for at elektrolyttstanden er korrekt. Den korrekte vannstand er min. 10 mm over celleplatene i hver celle og max.10 mm fra bunnen av påfyllingshullet. Efter hver opplading må batterienes vannstand kontrolleres/efterfylles. Se fig. 9.

MERK:

Sjekk elektrolyttstanden før opplading av batteriene. Sørg for at platene i hver celle er dekket.

Fyll ikke batteriene helt opp før opplading, da elektrolytten utvider seg under opplading og derfor kan renne over. Etterfyll cellene med destilleret vann etter opplading

FORSIKTIG: Batteriene blir ødelagt hvis elektrolytten ikke dekker platene.

Sørg alltid for at elektrolyttstanden er korrekt.

FORSIKTIG: Overfylling av batteriene til over rørbunnen i hver celle kan medføre maskinskade eller syreutslipp over batteriene.

Overfyll aldri batteriene. Tørk av eventuelt syresøl på maskinen eller på batteriene. Etterfyll aldri batteriene med akkumulatorsyre etter installasjonen.

FORSIKTIG: `Vannet fra kranen kan inneholde forurensede stoffer som

ødelegger batteriene. Etterfyll derfor alltid batteriene med destillert vann.

2. Hold batterienes overside ren og tørr. Hold batteriklemmer og -plugger rene. Batterihodene rengjøres med en fuktig klut med en mild salmiakkeller natronoppløsning. Batteriklemmer og -støpsel rengjøres med et passende rengjøringsredskap. Sørg for at det ikke kommer salmiakk- eller natronoppløsning inn i batteriene.

3. Sørg for at batteriene er oppladet.

Page -12-

Figur 9

Korrekt væskestand

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.

Batterier - opplading

ADVARSEL: Opplading av batterier i et område uten god ventilasjon kan forårsake eksplosjoner. Lad opp batteriene kun i områder med god ventilasjon.

ADVARSEL: Blybatterier avgir gasser som utgjør eksplosjonsfare.

Batteriene må ikke komme i kontakt med flammer eller gnister. RØKING FORBUDT!

ADVARSEL: Hvis ladeaggregatet ikke slås av på veggkontakten før ladekontakten til- eller frakobles batteriene, kan det medføre eksplosjon. slå alltid av ladeaggregatet på veggkontakten, før ladekontakten til- eller frakobles batteriene.

Fremgangsmåte:

1. Sett ladeaggregatet på en rett flate. Sørg for at avstanden til avtrellshullene på sidene er minst 50 mm fra vegg og andre gjenstander. Sørg for at det ikke er gjenstander i nærheten av avtrekkshullerne i bunnen av ladeaggregatet.

2. Aktiver parkeringsbremsen ved å trykke pedalen ned (se fig. 10). Sørg for at nøkkel er i OFFposisjon (O).

3. Batteristøpslet kobles fra pluggen på kontrollpanelet

(se fig. 11).

4. Ladekontakten kobles til batterikontakten (se fig.

12).

5. Ladeaggregatet kobles til en en-faset veggkontakt med forbindelse til jord, som har den spenning, frekvens og strømstyrke som er angitt på ladeaggregatets fabrikasjonsskilt.

Ytterligere informasjon om opplading av batteriene finnes i instruksjonsboken til ladeaggregatet.

Figur 10

Figur 11

Figur 12

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 13

SLIK GJØR DU MASKINEN KLAR TIL DRIFT.

Montering av børster eller padholder

Fremgangsmåte:

1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).

3. Still kontakten til børstestyring i hevet UP-posisjon.

4. Vri nøkkelen til OFF-posisjon (O).

5. Gå til maskinens forside.

6. Dra splitten i børstehusene ut og demonter høyre og venstre børstehus.

7. Plasser en børste eller padholder under børstemotorplaten (se fig. 13).

8. Still lappene på motorens kardanoppheng etter

åpningene i børsteopphenget.

9. Dra børsten opp til opphenget låser.

10.Monter den andre børsten eller skuresvamp ved å genta 7, 8 og 9.

Demontering av børster eller padholder.

Fremgangsmåte:

1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).

3. Still kontakten til børstestyring i hevet UP-posisjon.

4. Vri nøkkelen til OFF-posisjon (O).

5. Gå til maskinens forside.

6. Skyv eller dra nedover i børste eller padholder til

opphenget løses ut.

Figur 13

Page -14 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

SLIK BRUKES MASKINEN.

Bruk av sugefot.

Sugefoten skraper gulvet, mens sugemotoren fjerner det skitne vannet fra gulvet. Bruk høyre hånd til betjening av håndtaket til sugefoten.

Fremgangsmåte:

1. Sugefoten senkes og sugemotoren startes ved å trykke

sugehåndtaget til høyre og nedover (se fig 14a).

2. Sugefoten heves ved å løfte håndtaket opp (se fig. 14 b).

Merk: Når håndtaket settes i midtposisjon fortsetter sugemotoreå kjøre med sugefoten i hevet posisjon for

å unngå at det drypper.

Påfylling av vann.

FORSIKTIG: Sørg for at det ikke kommer vann eller væske inn i åpningen til sugemotoren (se fig. 15).

Lokket til vannbeholderen sitter på maskinens forside.

Fremgangsmåte:

1. Løft av lokket til vannbeholderen.

2. Fyll vannbeholderen med vann.

3. Tilsett rengjøringsmiddel. Følg den anviste dosering.

4. Lokket settes igjen på beholderen.

Figur 14a

Figur 14b

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V

Figur 15

15

SLIK BRUKES MASKINEN

(fortsetter)

ADVARSEL: De brukte vannoppløsningene eller rengøringsmidlene kan etterlate våte områder på gulvflaten. Disse områdene kan udtgjøre en fare for maskinføreren o.a. Merk derfor alltid de områder som rengjøres.

ADVARSEL: Maskiner kan antenne brennbare materialer eller damp. Bruk ikke denne maskinen med, eller nær brennbart materiale som bensin, oppløsningsmidler og tynner.

Bruk kun rengjøringsmidler som anbefales brukt til maskinrengjøring.

MERK:Still maskinens travershastighet til lav (LO).

Bruk kun maskinen på områder uten møbler eller andre hindringer slik at det er mulig å:

1. Føre maskinen rett frem eller tilbake,

2. Stoppe maskinen sikkert,

3. Føre maskinen rett frem etter at du snur.

Maskinen flyttes på følgende måte:

1. Løs ut parkeringsbremsen.

2. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).

3. Still kontakten til børstestyring i hevet UP-posisjon.

4. Hev sugefoten.

5. Skyv betjeningshåndtakene inn mot maskinen for å kjøre fremover (se fig. 16).

6. Still betjeninghåndtakene i midtposisjon for å

stoppe maskinen.

7. Dra betjeningshåndtakene tilbake for å rygge (se fig. 17).

8. Maskinen snus ved at skyve på maskinen bak.

9. Når maskinen stoppes skal nøkkelen vris til

OFF-posisjon (O).

Page -16-

Figur 16

Figur 17

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

SLIK BRUKES MASKINEN

(fortsetter)

RENGJØRING AV GULV

ADVARSEL: De brukte vannoppløsninger eller rengjøringsmidler kan etterlate våte områder på gulvflaten.

Disse områdene kan utgjøre en fare for maskinføreren o.a. Merk derfor alltid de områdene som rengjøres.

Fremgangsmåte:

1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Fyll vannbeholderen med vann og rengjøringsmiddel.

3. Løs ut parkeringsbremsen.

4. Vri nøkkelen til ON-posisjon (I).

5. Senk sugefoten.

6. Still kontakten til børstestyring i senket DOWNposisjon.

MERK:Maskinen skal være i bevegelse når børstene roterer på gulvet (gjelder kun for i-modeller).

7. Vannpåføringen startes ved å vri vannstyringsknappen

til høyre. Vannpåføringen justeres til den ønskede

vannmengde.

8. Før maskinen fremover i en jevn bevegelse (se fig.

18(1)).

9. Når det er en maskinlengde til enden av det område

som ønskes rengjort (fig. 18(2), vvannstyringsknappen

til venstre.

10. Lag en 180 graders sving (se fig. 18(3)).

MERK: Under rengjøringen er det lurt å la børstene overlappe allerede rengjorte gulvarealer med ca.

50 mm.

MERK: I de fleste tilfeller kan man påføre og suge opp vaskevannet i en operasjon.

RENGJØRING AV VELDIG SKITNE GULVFLATER

Fremgangsmåte:

1. Vaskevannet påføres gulvet.

2. Senk ikke sugefoten.

3. Start ikke sugemotoren.

4. Senk børstene og vask gulvet.

5. La rengjøringsmidlet få tid til å virke.

6. Vask gulvet igjen med nytt vaskevann og sug opp

vannet med sugefoten i senket posisjon.

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V

4

2

Figur 181

3

1

17

SÅDAN LØSES EVENTUELLE PROBLEMER

PROBLEM

Ingen vannpåføring

Vannpåføringen vil ikke stoppe.

ÅRSAK

Vannventilen er lukket

Slangen eller filteret er tett

Vannventilen eller enheten er skadet

LØSNING

Åpne vannventilen

Rens slange eller filter

Reparer eller skift ventil eller enhet.

Vannbeholderen er tom

Fyll vannbeholderen

Vannventilen er åpen

Vannventilen eller enhetener skadet

Vannventilen er skitten

Ventilsetet eller spennskiven er skadet

Ventilspindelen er skitten

Luk vannventilen

Reparer eller skift ventil eller enhet

Rengjør vannventilen

Skift ventilen

Rengjør og smør ventilspindelen

Maskinen suger ikke opp alt vannet fra gulvet

Batteriene har ikke den forventede levetid

Page -18-

Sugefoten er hevet

Sugefothellingen er ikke korrekt

Feiebeholderen er full

Filterinnsatsen er skitten

Sugefoten, sugeslangen eller røret er tett eller skadet

Sugemotoren går ikke

Sugeslangen er ikke montert

Sugebladet er skadet, slitteller feil monteret

Sugetrykket er feil innstilt

Pakningen i dekslet til feiebeholderen er skadet

Senk sugefoten

(Se fig. 27)

Tøm beholderen

Rengjør eller skift filterinnsatsen

Fjern det som tetter eller reparer skaden

Sjekk sikringene for feil. Få den evt. reparert hos en autoriseret

Clarke Technologyreparater

Monter slangen

Snu eller skift sugebladet

Monter bladet riktig

Juster sugetrykket

Skift pakningen

Batteriklemmerne er skitne eller skadet

Elektrolyttstanden er for lav

Batteriene er ikke helt oppladet

Ladeaggregatet er skadet

Batteriet er defekt

Batteriene er ikke korrek tilkoblet

Rengjør klemmer og plugger. Skift skadede ledninger Lad opp batteriene

Etterfyll hver celle med destillert vann og lad opp batteriene

Lad opp batteriene i 16 timer

Få det reparert hos en autorisert

Clarke Technology-reparatør

Sjekk spenningen i hver celle under utlading

Koble til batteriene riktig

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

PROBLEM

Rengjør ikke likt

Maskinen går ikke.

ÅRSAK LØSNING

Vaskebørsten eller padholderen er slitt

Børsteenheten eller vannventilen er skadet

Børstemotorene går ikke

Vannstanden er for lav

Skift børste eller padholder

Få den repareret hos en autorisert

Clarke Technology-reparatør

Sjekk sikringene. Prøv igjen. Sjekk om det er løse koblinger.

Fyll vannbeholderen

MERK: Hvis problemene fortsettermå du kontakte en Clarke Technology reparatør.

Maskinen mister strøm

Sett sikringene tilbake.

Sjekk ledningskoblingen til traversmotoren

Sjekk batterikoblingene.

MERK: Hvis problemenefortsetter bør man kontakte en autorisert servicemontør

Notater

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 19

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av autoriserte Clarke

Technology-reparatører.

ADVARSEL: Tøm alltid vann- og feiebeholder før vedlikehold.

ADVARSEL: Sørg for at alle klembøyler er sikret.

Disse vedlikeholdsforanstaltninger bør foretas daglig

Hold maskinen ren. Det nedsetter antall nødvendige reparasjoner og øker maskinens levetid.

Før du starter:

MERK: Aktiver alltid parkeringsbremsen under vedlikehold.

1.Ta ut støpsslet til ladeaggregatet fra kontakten på maski nens bakside (se fig. 19).

2.Batteriene (1) kobles til støpslet på kontrollpanelet

(se. fig. 19)

3.Sørg for at dekslet til feiebeholderen er på plass

(se fig. 20(A)).

4.Sørg for at filterinnsatsen til sugemotoren er ren og på plass (se fig. 21(B)).

5.Sørg for at ventilene i avløpsslangene er rene.

Steng ventilene.

6.Sørg for at børstehuset og skjørt er på plass på børstehodet.

7.Sørg for at børstene er riktig montert og innstilt.

8.Sørg for at sugefot og sugefotslange er riktig montert.

Page -20-

Figur 19

Figur 20

Figur 21

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

VEDLIKEHOLD

Etter bruk

MERK:

Aktiver alltid parkeringsbremsen før vedlikehold.

Fremgangsmåte:

1. Tøm vannbeholderen (fig. 22a) og feiebeholderen (fig.

22b).

a. Vri nøkkelen til OFF-posisjon (O) b. Demonter avløpsslangen fra beslaget på maskinens

bakside.

c. Stikk enden av slangen ned i et avløp eller et spann.

d. Vri ventilhetten til venstre og dra for å åpne utløpet

(fig. 22c).

MERK:Sørg for at åpningen på siden av ventilen er fra deg når ventilen åpnes.

e. Ventilen åpnes helt ved å vri hetten til høyre og dra

den ut av ventilen (fig. 22d).

2. Skyll beholderne

3. Hvis en av beholderne eller avløpsslangene er tette kan du bruke en høytrykksslange til å skylle slangen'

eller beholderen. Stikk vannslangen inn i avløpsslangen og skyll.

4. La beholdere og ventiler tørke før de monteres.

5. Sjekk sugebladet og rengjør om nødvendig med en bløt klut. Hvis sugebladet er skadet eller nedslitt, bør det snus eller skiftes.

6. Sjekk og rens om nødvendig pakningen i lokket til vannbeholderen med en mild såpeoppløsning. Skyll delene i rent vann.

Sjekk batteriene og påfyll om nødvendig destillert vann.

Den korrekte vannstanden er min. 10 mm over celleplatene i hver celle og max.10 mm fra bunnen av påfyllingshullet.

FORSIKTIG: Vannet fra vannkranen kan inneholde forurensede stoffer som kan skade batteriene.

Etterfyll derfor kun med destillert vann.

ADVARSEL: Blybatterier avgir gasser som utgjør eksplosjonsfare. RØKING

FORBUDT! Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du arbeider med batterier.

Maskinens kabinett tørkes med en ren klut.

Lad opp batteriene som beskrevet i avsnittet “Batterier opplading.

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V

Figur 22a

Figur 22b

Figur 22c

Figur 22d

21

VEDLIKEHOLD

Disse vedlikeholdelsesforanstaltninger bør foretas hver uke:

ADVARSEL: Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av autoriserte Clarke

Technology-reparatører. Tøm alltid vann- og feiebeholder før vedlikehold. Sørg for at alle klembøyler er sikret.

ADVARSEL: Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du arbeider med batterier. Legg ikke verktøy eller andre metallgjenstander over batteriklemmene eller på batteriene.

FORSIKTIG: Overfylling av batteriene til over rørbunnen i hver celle kan medføre maskinskade eller syreutslipp på batteriene. Tørk av eventuelt syresøl på maskinen eller på batteriene. Etterfyll aldri batteriene med syre etter installasjonen.

MERK: Aktiver alltid parkeringsbremsen før vedlikehold.

Figur 23

ADVARSEL: Bruk alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy når du arbeider med batterier. RØKING FORBUDT!

1.For å få adgang til batteriene vippes feiebeholderen opp, og stoppsplitten som holder beholderen på plass tas ut. (se fig. 23).

2.Støpslet til batteriene kobles fra maskinen.

Oversiden av batteriene rengjøres med en fuktig klut med en mild salmiakk-eller natronoppløsning.

Batteriklemmerne renses, ogbatteriene kobles til igen.

3.Sjekk at slangene ikke er tette eller har andre defekter.

4.Sjekk og rens filterinnsatsen i vannslangen.

a. Vri enheten til venstre b. Ta ut og rens filterinnsatsen.

c. Monter filterinnsatsen i slangen. Vri enheten til høyre for å montere slangen på igjen.

5.Hjul og kapsler smøres med en smørepistol (se fig.

24).

6.Smør kjedet med et tynt smøremiddel.

Page -22-

Figur 24

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

VEDLIKEHOLD

7. Sjekk at sugefoten, vaskebørster eller padholdere er inntakte.

8. Sjekk sugefot- og sugeslangene ikke er tette eller har andre defekter.

Vedlikehold av sugefoten

Demontering av sugefoten:

1. Ta av sugefotenheten ved å løsne de to knappene som fester sugefoten til maskinen. Sugefotenheten dras av. (se fig. 25).

2. Sjekk sugefotbladet.

3. Hvis bladet er slitt må det snus, og en ny side tas i bruk.

4. Monter sugefotenheten på maskinen igjen.

Justering av sugefoten

Følgende posisjoner er forhåndsinnstilt fra fabrikken, men små justeringer kan være nødvendig.

Justering av sugefottrykk:

Trykket justeres som vist i fig. 26. Den rette innstillingen gir en ensartet krumming på bakerste blad når maskinen beveges fremover. Trykket økes ved å stramme mutterene på hver side av svingarmen.

Trykket senkes ved å løsne mutterene.

Justering av sugefothelling:

Sugefothellingen hever bakerste blad enten i midten eller ved enderne, avhengig av hvilken retning hellingen endres til. Hellingen justeres som vist i fig. 27. Høyre og venstre skrue X løsnes. Bakerste blad senkes i midten ved å vri Y ned. Endene senkes ved å vri Y oppover. Lag kun små justeringer og prøv maskinen, til en ensartet krumming oppnås. Når sugehellingen endres bør sugetrykket også justeres.

X

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V

Figur 25

Figur 26

Figur 27

Y

23

VEDLIKEHOLD

Justering av sugefotbladblad:

Når bladene er riktig installert, er forreste blad ca. 2-3 mm over bakerste blad (se fig. 28).

Justering av sugefotens støttehjul:

Støttehjulene skal sitte 5-6 mm over gulvhøyde slik at bakerste blad rører ved gulvet (se fig. 28).

ADVARSEL: Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av autoriserte servicemontører.

ADVARSEL: Elektriske reparasjoner må kun utføres av autoriserte reparatører.

For ettersyn og vedlikehld. kontakt da en autorisert

Clarke Technology-servicemontør.

Bruk kun originale Clarke Technology-reservedele.

Rengjøring av vanntilførselsslange

Hvis vannslangen blir tett trekkes filterenheten ut fra nederst på bagksiden av rammen (fig. 29). Filterinnsatsen tas ut (fig. 30) og renses eller skiftes. Monter filterenheten på innsiden av rammen.

Bakerste gummi

.06

Figur 28

Figur 29

.12

Page -24-

Figur 30

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

Clarke Technology Vision 21i /Vision V

Ekstrautstyr - 11/95

Ekstrautstyr:

Beskrivelse

Power Wand System Kit

ESP Recycle System Kit

Bløtt caster (kun hjul)

Bløtt travershjul

Lavspenningsavbryter (24V)

Clarke Technology-vedlikeholdssett

Rammestøtfanger

Roller Kit (one side per kit)

Del nr.

14634A

14633A

52127A

59952A

14097A

821203

14693A

14607A

Nitril-sugeblad:

Lengde Maskin

28,12” 21i

Del nr.

30938A

32,50” Vision V 30949A

Ribbede sugeblader:

Lengde Maskin Del nr.

29,88” Vision V 30948A

25,88” 21i 30942A

Forskjellige børster:

Størrelse

11”

11”

11”

11”

13”

13”

13”

13”

Forskjellige padholdere:

Størrelse

11”

13”

Beskrivelse

Poly

Hard

Middels

Bløt nylon

Poly

Hard

Middels

Bløt nylon

Del nr.

11442A

11443A

11444A

11441A

11438A

11440A

11439A

11437A

Del nr.

17530A

17531A

CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 21i - Vision V 25

Notater:

Page -26 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 21i - Vision V

ALTO

®

PRODUKTSUPPORT AVDELINGER

Steder i Europa og resten av verden

Steder i USA

HOVEDKONTOR

ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri

390 S. Woods Mill Rd., Suite 300

Chesterfield, Missouri 63017-3433

PRODUKSJONSANLEGG

ALTO Danmark A/S, Aalborg

Blytaekkervej 2

DK-9000 Aalborg

+45 72 18 21 00

ALTO Danmark A/S, Hadsund

Industrikvarteret

DK-9560 Hadsund

+45 72 18 21 00

PRODUKSJONSANLEGG

ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas

2100 Highway 265

Springdale, Arkansas 72764

(501) 750-1000

Kundeservice- 1-800-253-0367

Teknisk service - 1-800-356-7274

ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402

1100 Haskins

ALTO U.S. Inc., Clearwater, Florida 33765

1500 N. Belcher Road

SERVICEANLEGG

ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey 07072

150 Commerce Road

(201) 460-4774

ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007

2280 Elmhurst Road

(847) 956-7900

ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80211

4640 Lipan

(303) 455-2413

ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040

7215 North Gessner Road

SALES- OG SERVICEANLEGG

ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158

29815 John R.

(810) 544-6300

ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30062

1355 West Oak Common Lane

(770) 973-5225

CLARKE TECHNOLOGY

AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY

A.L. COOK TECHNOLOGY

Kundeservice

Hovedkvarter og fabrikk

2100 Highway 265

Springdale, Arkansas 72764

(501) 750-1000

Teknisk Service

UNDERLEVERANDØRER

ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario (Kanada)

24 Constellation Ct.

(416) 675-5830

ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia)

1B/8 Resolution Drive

Caringbah NSW 2229

+61 2 9524 6122

ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore

271 Bukit Timah Rd.

#04-11 Balmoral Plaza

Singapore 259708

+65 8366 455

ALTO Deutschland GmbH, Frondenberg (Tyskland)

Ardeyer Str. 15

D-58730 Frondenberg

+49 2373 754 200

ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith (Strobritannia)

Gilwilly Industrial Estate

Penrith

Cumbria CA11 9BN

+44 1768 868 995

ALTO France S.A. Strasbourg (Frankrike)

B.P. 44, 4 Place d’Ostwald

F-67036 Strasbourg

Cedex 2

+33 3 8828 8400

ALTO Nederland B.V. Vianen

Stuartweg 4C

NL-4131 NJ Vianen

+31 347 324000

ALTO Sverige AB, Molndal

Aminogatan 18

Box 4029

S-431 04 Molndal

+46 3127 1600

ALTO Norge A/S, Oslo

Bjornerudveien 24

N-1266

+47 2275 1770

27

CLARKE TECHNOLOGY U.S. WARRANTY

This ALTO Industrial/Commercial Product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one year from the date of purchase, when operated and maintained in accordance with Clarke Technology's

Maintenance and Operations Instructions.

The brush drive and traverse motors are warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for one additional year, for a total of two years, from the date of purchase, provided the motors are inspected for carbon motor brush wear at six-month intervals by an authorized Clarke Technology repair station. Failure to comply with the six-month inspection requirement or failure to replace worn motor brushes identified during the inspection will void the additional one-year warranty on the motors. Cost of the six-month inspection and replacement of carbon motor brushes is the responsibility of the purchaser. In the event of a warranty claim on the motors, proof of inspection and any required motor brush replacement must be provided.

This warranty is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear parts such as electrical cable, rubber parts, hoses and motor brushes.

Clarke Technology's liability under this warranty is limited to repair of the product and/or replacement of parts and is given to purchaser in lieu of all other remedies, including INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH

EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE FACE HEREOF. NO WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY

OF MERCHANTABILITY, SHALL BE IMPLIED. A warranty registration card is provided with your Clarke Technology product. Return the card to assist Clarke Technology in providing the performance you expect from your new floor machine.

If difficulty develops with the product, you should:

(a).

Contact the nearest authorized Clarke Technology repair location or contact the Clarke Technology Service Operations Department, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764, for the nearest authorized Clarke Technology repair location. Only these locations are authorized to make repairs to the product under this warranty.

(b).

Return the product to the nearest Clarke Technology repair location. Transportation charges to and from the repair location must be prepaid by the purchaser.

(c).

Clarke Technology will repair the product and or replace any defective parts without charge within a reasonable time after receipt of the product.

ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

BATTERY WARRANTY

In addition to the terms above (except as to the one-year period), any original equipment Clarke Technology Battery which becomes unserviceable under normal use within a period of ninety (90) days from date of sale to the original user will be repaired or replaced with one of equal specification at our option, F.O.B. any authorized Clarke Technology Sales or Service Branch, with no charge to the user, except transportation costs. After expiration of the above ninety (90) day period, any battery which fails under normal use will be adjusted to the original user with a new battery of equal specification on an eighteen (18) months pro rate basis from the date of purchase. Adjustment will be determined using the current list price, plus transportation costs. Warranty is rendered null and void if battery is not kept filled to the proper level with DISTILLED WATER.

CLARKE TECHNOLOGY POLYDUR AUTOMATIC SCRUBBER

SOLUTION AND RECOVERY TANK

U.S. EIGHT YEAR GUARANTEE

Your new Clarke Technology Vision Automatic Scrubber has Polydur solution and recovery tanks. Polydur is a rotationally molded, medium-density linear polyethylene that won't crack or dent, and withstands most corrosives and temperature extremes. Clarke

Technology backs up your Polydur Tank with its eight year guarantee. If a tank breaks or leaks under normal use within eight years of the date of purchase, it will be replaced free.

CLARKE TECHNOLOGY UNIBODY FRAME

U.S. FIVE YEAR WARRANTY

Clarke Technology warranties the frame for the new Vision Automatic Scrubber for a period of five years against defects in materials and workmanship under normal use and service.

CLARKE TECHNOLGOY reserves the right to make changes or improvements to its machine without notice.

Always use genuine Clarke Technology Parts for repair.

CLARKE TECHNOLOGY

2100 Highway 265

Page -28-

advertisement

Related manuals