Graco 3A2250V, Reactor E-10 Plural Component Proportioner Instructions | Manualzz
Instrukcja — lista czêœci zamiennych
3A2250V
PL
Do natryskiwania i dozowania w proporcjach 1:1 materiałów takich jak epoksydy,
pianka poliuretanowa, powłoki polimocznikowe oraz wypełniające materiały
wiążące. Tylko do zastosowañ profesjonalnych.
Urz¹dzenie nie jest dopuszczone w Europie do u¿ytku w miejscach zagro¿onych
wybuchem.
Istotne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Prosimy przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i zalecenia
zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi. Instrukcjê tê
nale¿y zachowaæ.
Lista modeli i informacje na temat maksymalnego ciœnienia roboczego, patrz strona 4.
Zespó³ ogrzewany
z pistoletem
Fusion™
Pakiet nieogrzewany, pistolet natryskowy do
aplikacji na zimno MD2
WLD
WLD
Spis treœci
Podrêczniki powi¹zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ostrze¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ważne informacje o izocyjanianach (ISO) . . . . . . . 9
Samozapłon materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Składniki A i B przechowywać osobno . . . . . . . 10
Wrażliwość izocyjanianów na wilgoć . . . . . . . . . 11
Żywice piankowe ze środkami porotwórczymi 245 fa
11
Wymiana materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Identyfikacja komponentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elementy sterowania i wskaŸniki . . . . . . . . . . . . . 14
Pokrêt³o sterowania silnika/pompy . . . . . . . . . . 14
WskaŸnik STAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
W³¹cznik/wy³¹cznik awaryjny zasilania silnika . 15
W³¹cznik/wy³¹cznik awaryjny zasilania
podgrzewacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Regulacja temperatury podgrzewacza . . . . . . . 15
Czujniki i wyœwietlacze temperatury p³ynu . . . . 15
Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rozruch urz¹dzeñ podgrzewanych . . . . . . . . . . . 23
Wytyczne odnoœnie ogrzewania . . . . . . . . . . . . 24
Wskazówki dotycz¹ce zarz¹dzania ogrzewaniem
24
Ogrzewanie pianek z ¿ywicy ze œrodkami
spieniaj¹cymi 245 fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Natryskiwanie/dozowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zatrzymanie (urz¹dzenia podgrzewane) . . . . . . . 27
Zbiorniki ponownego nape³niania . . . . . . . . . . . . 27
Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia . . . . . . 29
Wy³¹czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Przep³ukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rozwi¹zywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kody stanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tabela rozwi¹zywania problemów . . . . . . . . . . 37
Naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Przed rozpoczêciem naprawy . . . . . . . . . . . . . . 42
Wyjmowanie zbiorników zasilaj¹cych . . . . . . . . 43
Zawory Recyrkulacja/ Natryskiwanie . . . . . . . . 44
Pompa wyporowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Modu³ sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Podgrzewacze p³ynu (jeœli zosta³y do³¹czone do
zestawu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Przetworniki ciœnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Obudowa napêdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Wymiana prze³¹cznika licznika cykli . . . . . . . . . 54
Silnik elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Szczotki silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Czêœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2
Zalecane czêœci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Standardowa gwarancja firmy Graco . . . . . . . . . . 76
Informacja o firmie Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3A2250V
Podrêczniki powi¹zane
Podrêczniki powi¹zane
Następujące instrukcje są przeznaczone do części i akcesoriów urządzenia Reactor E-10.
Niektóre z nich zawarte są w pakiecie, zależnie od jego konfiguracji. Podręczniki są również
dostępne pod adresem www.graco.com.
Pistolet natryskowy Fusion czyszczony
mechanicznie
Pompa wyporowa
Nr czêœci
Opis
311076
Podrêcznik czêœci — instrukcje (jêz. polski)
Podgrzewacz p³ynu
Nr czêœci
Opis
309856
Podrêcznik czêœci — instrukcje (jêz. polski)
Pistolet natryskowy Fusion CS
Nr czêœci
Opis
311210
Podrêcznik czêœci — instrukcje (jêz. polski)
Pistolet natryskowy Fusion czyszczony powietrzem
Nr czêœci
Opis
309550
Podrêcznik czêœci — instrukcje (jêz. polski)
Nr czêœci
Opis
312666
Podrêcznik czêœci — instrukcje (jêz. polski)
Zawór dozowania MD2
Nr kat.
Opis
312185
3A2910
Instrukcja obsługi, spis części (jęz. polski)
Zestawy do natryskiwania na zimno oraz
zestawy wkładek szczelinowych MD2
(jęz. polski)
Ręczny zawór dozowania 2K
Nr kat.
Opis
332198
Instrukcja obsługi, spis części (jęz. polski)
Systemy
Czêœæ
AP9570
AP9571
AP9572
CS9570
CS9571
CS9572
249806
249808
24R984
24R985
3A2250V
Maksymalne ciœnienie
robocze w
MPa
(bar, psi)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
14 (140, 2000)
Pistolet
Dozownik
(patrz strona 4)
W¹¿
niepodgrzewany
10,6 m (35 stóp)
Model
Czêœæ
249570
249571
249572
249570
249571
249572
249576
249577
249576
249577
249499
249499
249499
249499
249499
249499
249633
249633
24R823
24R823
Fusion Air Purge
Fusion Air Purge
Fusion Air Purge
Fusion CS
Fusion CS
Fusion CS
Pistolet MD2
Pistolet MD2
Ręczny 2K
Ręczny 2K
249810
249810
249810
CS22WD
CS22WD
CS22WD
255325
255325
24R021
24R021
3
Modele
Modele
Numer modelu, oznaczenia literowe serii oraz numer serii s¹ umieszczone w tylnej czêœci
elementu Reactor E-10. Aby skróciæ oczekiwanie na pomoc, prosimy o przygotowanie tych
informacji przed nawi¹zaniem kontaktu z dzia³em obs³ugi klienta.
Czêœæ
nieizolowanego
dozownika,
* Pod³¹czenie
seria
Wolty elektryczne
249570, A
Zastosowanie
120 V Przewód 15 A • Pianka poliuretanowa
(silnik)
• Nagrzane polimoczniki
Maksymalne
ciœnienie
robocze w
MPa
(bar, psi)
Certyfikaty i
œwiadectwa
2000
(14, 140)
Przewód 15 A
(grza³ki)
249571, A
240 V Przewód 10 A • Pianka poliuretanowa
(silnik)
• Nagrzane polimoczniki
2000
(14, 140)
Przewód 10 A
(grza³ki)
9902471
249572, A
240 V Przewód 20 A • Pianka poliuretanowa
(silnik i
• Nagrzane polimoczniki
grza³ki)
2000
(14, 140)
249576, A
120 V Przewód 15 A • Samopoziomuj¹ce wk³adki
(tylko silnik)
szczelinowe
• Zimne polimoczniki
2000
(14, 140)
249577, A
240 V Przewód 10 A • Samopoziomuj¹ce wk³adki
(tylko silnik)
szczelinowe
• Zimne polimoczniki
2000
(14, 140)
Zgodne z norm¹
ANSI/UL Atest 499
zgodnie z
norm¹ CAN/CSA
C22.2 nr 88
9902471
Zgodne z norm¹
ANSI/UL Atest 73
zgodnie z
norm¹ CAN/CSA
C22.2 nr 68
* Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wymagañ elektrycznych znajduj¹ siê na stronie 17.
4
3A2250V
Ostrze¿enia
Ostrze¿enia
Poni¿sze ostrze¿enia ogólne dotycz¹ instalacji, u¿ywania, uziemiania, konserwacji i napraw tego
urz¹dzenia. W niniejszej instrukcji obs³ugi mo¿na znaleŸæ ponadto dodatkowe ostrze¿enia.
Symbole wystêpuj¹ce w niniejszej instrukcji obs³ugi odwo³uj¹ siê do tych ostrze¿eñ ogólnych.
Jeœli symbole te wystêpuj¹ w niniejszej instrukcji obs³ugi, nale¿y powróciæ do tych stron, aby
zapoznaæ siê z opisem konkretnego zagro¿enia.
OSTRZE¯ENIE
NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM
Niew³aœciwe uziemienie, ustawienie lub u¿ytkowanie systemu mo¿e spowodowaæ
pora¿enie pr¹dem.
• Wy³¹cz urz¹dzenie i od³¹cz przewody zasilaj¹ce przed serwisowaniem
urz¹dzenia.
• U¿ywaj tylko uziemionych gniazd elektrycznych.
• U¿ywaj tylko 3 ¿y³owych przed³u¿aczy.
• Upewnij siê, ¿e elementy uziemienia urz¹dzenia i przed³u¿aczy nie s¹
uszkodzone.
• Nie wystawiaæ na dzia³anie deszczu. Przechowywaæ w pomieszczeniu
zamkniêtym.
NIEBEZPIECZEÑSTWO TOKSYCZNEGO DZIA£ANIA P£YNU LUB OPARÓW
Toksyczne ciecze lub opary mogą spowodować, w przypadku przedostania się do
oczu lub na powierzchnię skóry, inhalacji lub połknięcia, poważne obrażenia ciała
lub zgon.
• Zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) odnośnie instrukcji
postępowania oraz w celu poznania określonych niebezpieczeństw
powodowanych przez używane płyny, włącznie ze skutkiem długotrwałego
narażenia.
• Podczas natryskiwania, serwisowania urządzenia lub podczas przebywania w
obszarze pracy zawsze dbać o odpowiednią wentylację obszaru pracy oraz
zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej. Zob. ostrzeżenia dotyczące
środków ochrony osobistej w niniejszym podręczniku.
• Niebezpieczne ciecze przechowywać w zatwierdzonych pojemnikach i usuwać
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.
ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej i zasłaniać całą skórę podczas
natryskiwania, serwisowania urządzenia lub podczas przebywania w obszarze
pracy. Środki ochrony pomagają zapobiec poważnym obrażeniom, włącznie z
długotrwałym narażeniem, wdychaniem toksycznych oparów, mgły lub par, reakcją
alergiczną; oparzeniami, urazami oczu i utratą słuchu. Obejmują one między
innymi:
• Dopasowany respirator, w tym ewentualnie respirator z doprowadzeniem
powietrza, rękawice nieprzepuszczalne chemicznie, odzież ochronną i osłonę
stóp zgodnie z zaleceniami producenta cieczy i przepisami lokalnymi.
• Środki ochrony oczu i słuchu.
3A2250V
5
Ostrze¿enia
OSTRZE¯ENIE
NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO
P³yn wyp³ywaj¹cy pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub
pêkniêtych elementów spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak
zwyk³e skaleczenie, ale jest powa¿nym urazem, który w rezultacie mo¿e doprowadziæ
do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.
• W przerwach miêdzy natryskiwaniem nale¿y w³¹czyæ blokadê spustu.
• Nie kierowaæ pistoletu w stronê innej osoby lub jakiejkolwiek czêœci cia³a.
• Nie przyk³adaæ rêki do dyszy natryskowej.
• Nie zatrzymywaæ lub nie zmieniaæ kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a,
rêkawicy ani szmaty.
• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ i
serwisowaniem urz¹dzenia nale¿y postêpowaæ zgodnie z Procedur¹
usuwania nadmiaru ciœnienia.
• Dokrêciæ wszystkie po³¹czenia doprowadzania p³ynu przed w³¹czeniem urz¹dzenia.
• Wê¿e i z³¹czki nale¿y sprawdzaæ codziennie. Natychmiast wymieniæ zu¿yte lub
uszkodzone czêœci.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU
£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb, znajduj¹ce siê w
obszarze roboczym, mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec
wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:
• Stosowaæ urz¹dzenie wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.
• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu, takie jak lampki kontrolne,
papierosy, przenoœne lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie
(potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami elektrostatycznymi).
• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, wliczaj¹c
w to rozpuszczalniki, szmaty i benzynê.
• Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ
oœwietlenia w obecnoœci ³atwopalnych oparów.
• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotycz¹ce
Uziemienia.
• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych wê¿y.
• Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego
kub³a.
• Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo iskrzenie elektrostatyczne lub odczuj¹ wstrz¹s,
natychmiast przerwaæ pracê. Nie u¿ywaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu
zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.
• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê dzia³aj¹ca gaœnica.
NIEBEZPIECZEÑSTWO — ROZSZERZANIE POD WP£YWEM TEMPERATURY
P³yny poddane dzia³aniu wysokiej temperatury w zamkniêtej przestrzeni, w tym
wewn¹trz wê¿y, mog¹ spowodowaæ nag³y wzrost ciœnienia ze wzglêdu na
rozszerzalnoœæ ciepln¹. Przekroczenie dopuszczalnego ciœnienia mo¿e
spowodowaæ rozerwanie sprzêtu i powa¿ne obra¿enia cia³a.
•
•
6
W celu obni¿enia ciœnienia spowodowanego rozszerzaniem p³ynu podczas
podgrzewania nale¿y otworzyæ zawór.
Wymieniaæ wê¿e z wyprzedzeniem w regularnych odstêpach w oparciu o
warunki robocze.
3A2250V
Ostrze¿enia
OSTRZE¯ENIE
ZAGRO¯ENIA ZWI¥ZANE Z CIŒNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI
Nie u¿ywaæ 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalników
zawieraj¹cych wêglowodory halogenkowe lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu
rozpuszczalniki wraz z ciœnieniowym sprzêtem wykonanym z aluminium. Zastosowanie
powy¿szych substancji mo¿e prowadziæ do niebezpiecznych reakcji chemicznych i
pêkniêcia urz¹dzeñ, co mo¿e spowodowaæ œmieræ, kalectwo oraz uszkodzenia mienia.
NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEW£AŒCIWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA
Niew³aœciwe u¿ytkowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku zawodowego.
• Nie opuszczaæ obszaru roboczego, jeœli sprzêt jest pod³¹czony do zasilania lub pod
ciœnieniem. Kiedy sprzêt nie jest wykorzystywany, wy³¹czyæ ca³y sprzêt i postêpowaæ
zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia zamieszczon¹ w niniejszej
instrukcji obs³ugi.
• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej
temperatury odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach
znamionowych. Patrz rozdzia³ Dane techniczne znajduj¹cy siê w ka¿dej z instrukcji
obs³ugi sprzêtu.
• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników dostosowanych do mokrych czêœci urz¹dzenia.
Patrz rozdzia³ Dane techniczne znajduj¹cy siê w ka¿dej z instrukcji obs³ugi sprzêtu.
Zapoznaæ siê z ostrze¿eniami producenta cieczy i rozpuszczalników. Aby uzyskaæ
pe³ne informacje na temat materia³u, nale¿y uzyskaæ od dystrybutora lub sprzedawcy
kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS).
• Codziennie sprawdzaæ urz¹dzenie. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ zu¿yte b¹dŸ
uszkodzone czêœci wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne firmy Graco.
• Nie zmieniaæ ani nie modyfikowaæ sprzêtu.
• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania
dodatkowych informacji prosimy o skontaktowanie siê z dystrybutorem sprzêtu Graco.
• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ci¹gów komunikacyjnych, ostrych
krawêdzi, ruchomych czêœci oraz gor¹cych powierzchni.
• Nie zaginaæ, nadmiernie wyginaæ wê¿y ani nie u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.
• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia, pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub
alkoholu.
• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.
NIEBEZPIECZEÑSTWO ZWI¥ZANE Z CZÊŒCIAMI RUCHOMYMI
Ruchome czêœci mog¹ œcisn¹æ lub obci¹æ palce oraz inne czêœci cia³a.
• Nie zbli¿aæ siê do ruchomych czêœci.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu bez za³o¿onych os³on i pokryw zabezpieczaj¹cych.
• Sprzêt pod ciœnieniem mo¿e uruchomiæ siê bez ostrze¿enia. Przed rozpoczêciem
sprawdzania, przenoszenia lub serwisowania sprzêtu nale¿y zastosowaæ Procedurê
dekompresji opisan¹ w niniejszej instrukcji. Od³¹czyæ zasilanie elektryczne lub
zasilanie sprê¿onym powietrzem.
NIEBEZPIECZEÑSTWO OPARZENIA
W czasie pracy powierzchnie urz¹dzenia i podgrzewane p³yny mog¹ siê nagrzewaæ do
wysokiej temperatury. Aby unikn¹æ powa¿nych oparzeñ nie wolno dotykaæ rozgrzanego
urz¹dzenia ani p³ynów. Zaczekaæ do momentu, w którym urz¹dzenie ca³kowicie siê
och³odzi.
3A2250V
7
Opis
Opis
Reactor E-10 to przenoœny i zasilany
elektrycznie dozownik do mieszania w
proporcjach 1:1, przeznaczony do szerokiego
zakresu pow³ok, pianek, uszczelniaczy i spoiw.
Materia³y powinny byæ samopoziomuj¹ce
i mieæ formê p³ynn¹. Mog¹ byæ one nak³adane
za pomoc¹ pistoletów natryskowych do
mieszania wtryskowego, pistoletów
mieszarkowych jednorazowego u¿ytku oraz
mieszarkowych rozdzielaczy p³uczkowych.
Reactor E-10 posiada mo¿liwoœæ wyboru
dwóch prêdkoœci recyrkulacji (niskiej i
wysokiej) oraz regulacji ciœnienia wylotowego.
Recyrkulacja wolna
•
Reactor E-10 jest zasilany opadowo ze
zbiorników zasilaj¹cych o pojemnoœci 26,5 l
(7 gal) zamontowanych na urz¹dzeniu.
Zbiorniki s¹ pó³przezroczyste, aby umo¿liwiæ
kontrolê poziomu p³ynu.
•
T³okowe pompy wyporowe do pracy w ciê¿kich
warunkach odmierzaj¹ przep³yw cieczy do
pistoletu, umo¿liwiaj¹c jej mieszanie i
zastosowanie. W przypadku ustawienia trybu
recyrkulacji Reactor E-10 odprowadza p³yn z
powrotem do zbiorników zasilaj¹cych.
•
Modele z ogrzewaniem posiadaj¹ oddzielne
grzejniki z kontrol¹ termostatyczn¹
poszczególnych p³ynów oraz wi¹zkê wê¿y
izolowanych ze zwrotnymi wê¿ami
cyrkulacyjnymi. Umo¿liwia to wstêpne
ogrzewanie wê¿y i pistoletu do po¿¹danej
temperatury przed rozpoczêciem natryskiwania.
Wyœwietlacze cyfrowe pokazuj¹ temperaturê
dwóch p³ynów.
Procesor elektroniczny steruje silnikiem,
monitoruje ciœnienie p³ynów oraz ostrzega
operatora o b³êdach. Aby uzyskaæ dodatkowe
informacje, patrz WskaŸnik STAN, strona 14.
8
•
Spowolnienie recyrkulacji powoduje
podniesienie temperatury podgrzewacza,
co umo¿liwia szybsze ogrzanie wê¿y i
pistoletu.
Odpowiednia do natryskiwania
wykañczaj¹cego lub przy niskiej szybkoœci
przep³ywu w warunkach umiarkowanej
temperatury.
Nie u¿ywaæ do wyrównywania temperatur
w zbiornikach.
Aby zmniejszyæ energiê ciepln¹ wracaj¹c¹
do zbiornika i zmniejszyæ pienienie, u¿ywaæ
z piankami œrodków spieniaj¹cych 245 fa.
Recyrkulacja szybka
•
•
•
U¿ywana do podtrzymania wiêkszych
szybkoœci przep³ywu lub wy¿szych
temperatur poprzez wstêpne podgrzewanie
zbiorników.
Miesza p³yn w zbiornikach, aby unikn¹æ
ogrzewania wy³¹cznie p³ynu znajduj¹cego
siê w górnej czêœci zbiornika.
U¿yæ do p³ukania.
Regulacja ciœnienia
Powoduje automatyczne utrzymanie
wybranego ciœnienia dozowania i
natryskiwania.
3A2250V
Ważne informacje o izocyjanianach (ISO)
Ważne informacje o izocyjanianach (ISO)
Izocyjaniany (ISO) to katalizatory używane w dwóch materiałach składowych.
Warunki użycia izocyjanianów
Natryskiwanie lub dozowanie cieczy zawierających izocyjaniany prowadzi do powstania potencjalnie
niebezpiecznych mgieł, par i rozpylonych cząstek.
•
•
•
•
•
•
•
Przeczytać ostrzeżenia producenta cieczy i kartę charakterystyki (SDS), aby zapoznać się ze szczególnymi
zagrożeniami i środkami bezpieczeństwa związanymi z izocyjanianami.
Użycie izocyjanianów wiąże się z potencjalnie niebezpiecznymi procedurami. Natryskiwanie za pomocą tego
urządzenia może prowadzić tylko pracownik posiadający odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje, który
zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszym podręczniku, w instrukcjach producenta cieczy oraz
w karcie charakterystyki.
Użycie niewłaściwie konserwowanego lub nieodpowiednio wyregulowanego urządzenia może skutkować
nieodpowiednim utwardzeniem materiału, prowadzącym do wyzwalania gazów i nieprzyjemnych zapachów.
Urządzenie musi być starannie konserwowane i regulowane zgodnie z instrukcjami w podręczniku.
Aby zapobiegać wdychaniu mgieł, par lub rozpylonych cząsteczek izocyjanianów, wszystkie osoby w obszarze
pracy muszą nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Zawsze nosić odpowiednio dopasowany
respirator, w tym ewentualnie respirator z doprowadzeniem powietrza. Obszar pracy wentylować zgodnie z
instrukcjami w karcie charakterystyki producenta cieczy.
Unikać wszelkiego kontaktu skóry z izocyjanianami. Każda osoba w obszarze pracy musi nosić rękawice
nieprzepuszczalne chemicznie, odzież ochronną i osłonę stóp zgodnie z zaleceniami producenta cieczy i
przepisami lokalnymi. Przestrzegać wszystkich zaleceń producenta cieczy, w tym dotyczących postępowania
ze skażoną odzieżą. Po natryskiwaniu umyć ręce i twarz przed jedzeniem lub piciem.
Zagrożenie związane z izocyjanianami występuje nadal po natryskiwaniu. Wszystkie osoby bez odpowiednich
środków ochrony osobistej muszą pozostawać poza obszarem pracy w trakcie użycia izocyjanianów i potem przez
czas określony przez producenta cieczy. Zwykle jest to okres co najmniej 24 godzin.
O zagrożeniu izocyjanianami ostrzec inne osoby, które mogą znaleźć się w obszarze pracy. Przestrzegać zaleceń
producenta cieczy i przepisów lokalnych. Zaleca się umieszczenie poza obszarem pracy tabliczki z tekstem takim
jak następujący:
TOXIC FUMES
HAZARD
DO NOT ENTER DURING
SPRAY FOAM APPLICATION
OR FOR ___ HOURS AFTER
APPLICATION IS COMPLETE
DO NOT ENTER UNTIL:
DATE: ____________
TIME: ____________
3A2250V
9
Ważne informacje o izocyjanianach (ISO)
Do wszystkich zastosowań z wyjątkiem
natryskiwania pianki
Natryskiwanie lub dozowanie cieczy zawierających
izocyjaniany prowadzi do powstania potencjalnie
niebezpiecznych mgieł, par i rozpylonych cząstek.
•
Przeczytać ostrzeżenia producenta cieczy i kartę
charakterystyki (SDS), aby zapoznać się ze
szczególnymi zagrożeniami i środkami
bezpieczeństwa związanymi z izocyjanianami.
•
Użycie izocyjanianów wiąże się z potencjalnie
niebezpiecznymi procedurami. Natryskiwanie za
pomocą tego urządzenia może prowadzić tylko
pracownik posiadający odpowiednie przeszkolenie
i kwalifikacje, który zapoznał się z informacjami
zawartymi w niniejszym podręczniku, w instrukcjach
producenta cieczy oraz w karcie charakterystyki.
•
Użycie niewłaściwie konserwowanego lub
nieodpowiednio wyregulowanego urządzenia
może skutkować nieodpowiednim utwardzeniem
materiału. Urządzenie musi być starannie
konserwowane i regulowane zgodnie z instrukcjami
w podręczniku.
•
Aby zapobiegać wdychaniu mgieł, par lub
rozpylonych cząsteczek izocyjanianów, wszystkie
osoby w obszarze pracy muszą nosić odpowiednie
środki ochrony dróg oddechowych. Zawsze nosić
odpowiednio dopasowany respirator, w tym
ewentualnie respirator z doprowadzeniem
powietrza. Obszar pracy wentylować zgodnie z
instrukcjami w karcie charakterystyki producenta
cieczy.
•
Unikać wszelkiego kontaktu skóry z izocyjanianami.
Każda osoba w obszarze pracy musi nosić rękawice
nieprzepuszczalne chemicznie, odzież ochronną
i osłonę stóp zgodnie z zaleceniami producenta
cieczy i przepisami lokalnymi. Przestrzegać
wszystkich zaleceń producenta cieczy, w tym
dotyczących postępowania ze skażoną odzieżą.
Po natryskiwaniu umyć ręce i twarz przed jedzeniem
lub piciem.
10
Samozapłon materiału
Niektóre materiały, w przypadku naniesienia zbyt grubej
warstwy, mogą stać się samozapalne. Zapoznać się z
ostrzeżeniami i kartą charakterystyki (SDS) producenta
cieczy.
Składniki A i B przechowywać
osobno
Zanieczyszczenie krzyżowe może skutkować
wystąpieniem utwardzonego materiału w przewodach
z cieczą, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub
uszkodzenia urządzenia. Aby zapobiec zanieczyszczeniu
krzyżowemu:
•
Nigdy nie zamieniać ze sobą części mających
styczność ze składnikiem A i składnikiem B.
•
Nigdy nie używać rozpuszczalnika z jednej strony,
jeśli została zanieczyszczona z drugiej strony.
3A2250V
Ważne informacje o izocyjanianach (ISO)
Wrażliwość izocyjanianów
na wilgoć
Żywice piankowe ze środkami
porotwórczymi 245 fa
Kontakt z wilgocią (w tym w powietrzu) sprawia, że
izocyjaniany ulegają częściowemu utwardzeniu, tworząc
małe, twarde, szorstkie kryształki zawieszone w cieczy.
Następnie na powierzchni tworzy się błona, a izocyjaniany,
których lepkość wzrasta, przechodzą w żel.
Niektóre środki porotwórcze do pianek pienią się przy
temperaturach powyżej 33°C (90°F), jeśli nie znajdują się
pod ciśnieniem, zwłaszcza w przypadku wstrząśnięcia ich.
Aby ograniczyć pienienie, zminimalizować wstępne
ogrzewanie w systemie obiegu.
WAŻNA INFORMACJA
Częściowo utwardzone izocyjaniany ograniczają
wydajność i okres użyteczności wszystkich pokrytych
nimi części.
•
Zawsze używać szczelnych pojemników oraz suszarki
ze środkiem suszącym w wentylacji lub stosować
atmosferę azotową. Nigdy nie przechowywać
izocyjanianów w otwartym pojemniku.
•
Zbiornik smarujący lub rezerwuar pompy
izocyjanianów (o ile zainstalowany) musi zawsze być
napełniony odpowiednim smarem. Smar tworzy
barierę między izocyjanianami a atmosferą.
•
Używać tylko odpornych na wilgoć przewodów
odpowiednich do użycia z izocyjanianami.
•
Nigdy nie używać rozpuszczalników z odzysku,
które mogą zawierać wilgoć. Gdy nie są używane,
pojemniki z rozpuszczalnikiem zawsze
przechowywać zamknięte.
•
Przy ponownym montażu zawsze smarować
gwintowane części odpowiednim smarem.
Wymiana materiałów
WAŻNA INFORMACJA
Wymiana materiałów używanych w urządzeniu wymaga
szczególnej uwagi, w celu uniknięcia uszkodzeń i
przestojów.
•
Przy wymianie materiałów, kilkukrotnie wypłukać
urządzenie, aby upewnić się, że jest zupełnie czyste.
•
Zawsze czyścić sita wlotów cieczy po płukaniu.
•
Zasięgnąć u producenta materiałów informacji
na temat zgodności chemicznej.
•
Przy wymianie epoksydów na uretany lub
poliuretany, rozmontować i wyczyścić wszystkie
części mające styczność z cieczą oraz wymienić węże.
Epoksydy często posiadają aminy na stronie B
(utwardzacz). Poliuretany często posiadają aminy
na stronie B (żywica).
UWAGA: Ilość tworzącej się błony i tempo krystalizacji
zależą od mieszaniny izocyjanianów, wilgotności i
temperatury.
3A2250V
11
Identyfikacja komponentów
Identyfikacja komponentów
Legenda dla RYS. 1
A
B
C
D
E
F
G
H
Zbiornik zasilaj¹cy A
Zbiornik zasilaj¹cy B
Pompa A
Pompa B
Podgrzewacz A
Podgrzewacz B
Narzêdzia do pomiaru ciœnienia cieczy
Zawory do recyrkulacji/natryskiwania oraz
zmniejszenia nadmiernego ciœnienia
J Panel sterowania, patrz RYS. 3, strona 14.
K Silnik elektryczny i os³ony napêdu
L Wi¹zka wê¿y izolowanych (zawiera zwrotne
wê¿e cyrkulacyjne)
M Pistolet natryskowy Fusion czyszczony
powietrzem
N Suszarka z desykantem (montowana na
zbiorniku zasilaj¹cym A)
P Rurki do recyrkulacji
Q Wlot przewodu powietrznego (czêœci do
szybkiego od³¹czenia)
R Pod³¹czenia wê¿a wylotowego
S Pod³¹czenia wê¿a zwrotnego
T Czujniki temperatury p³ynu
U Pó³ka na wê¿e i os³ona panelu sterowania
V Zawory kulowe wlotu cieczy (1 po ka¿dej
stronie)
W Sitka na wlocie cieczy (1 po ka¿dej stronie)
X Przewód zasilania
Y Filtr powietrza/separator wilgoci
U
N
A
J
P
P
B
E
F
T
H
S
K
G
T
R
X
C
Q
V
W
Y
M
L
D
WLD
RYS. 1: Identyfikacja czêœci, zestawy podgrzewane (pokazano czêœæ o nr AP9572)
12
3A2250V
Identyfikacja komponentów
Legenda dla RYS. 2
A
B
C
D
G
H
Zbiornik zasilaj¹cy A
Zbiornik zasilaj¹cy B
Pompa A
Pompa B
Narzêdzia do pomiaru ciœnienia cieczy
Zawory do recyrkulacji/natryskiwania oraz
zmniejszenia nadmiernego ciœnienia
J Panel sterowania, patrz RYS. 3, strona 14.
K Silnik elektryczny i os³ony napêdu
L Wi¹zka wê¿y
M Pistolet natryskowy do nakładania na zimno
MD2 (z jednorazowym mieszalnikiem
statycznym) lub pistoletem ręcznym 2K
N Suszarka z desykantem (montowana na
zbiorniku zasilaj¹cym A)
P Rurki do recyrkulacji
Q Wlot przewodu powietrznego (czêœci do
szybkiego od³¹czenia)
R Pod³¹czenia wê¿a wylotowego
U Pó³ka na wê¿e i os³ona panelu sterowania
V Zawory kulowe wlotu cieczy (1 po ka¿dej
stronie)
W Sitka na wlocie cieczy (1 po ka¿dej stronie)
X Przewód zasilania
Z Filtr powietrza/separator wilgoci
U
P
J
P
N
A
B
H
G
X
K
R
C
L
Q
V
W
Z
M
D
WLD
RYS. 2: Identyfikacja czêœci, zestawy niepodgrzewane (pokazano czêœæ o nr 249808)
3A2250V
13
Elementy sterowania i wskaŸniki
Elementy sterowania i wskaŸniki
ST
MP
CF
HP
TD
TD
TI7016a
RYS. 3. Elementy sterowania i wskaŸniki (pokazano urz¹dzenie podgrzewane)
Pokrêt³o sterowania
silnika/pompy
•
WskaŸnik (ST) miga: W przypadku
wyst¹pienia b³êdu wskaŸnik STAN miga od
1 do 7 razy, sygnalizuj¹c kod stanu,
nastêpnie miganie jest zatrzymywane, po
czym nastêpuje powtórzenie procesu.
Krótki opis kodów stanów zawiera TABELA
1. Wiêcej szczegó³owych informacji na ten
temat oraz informacje na temat napraw
mo¿na znaleŸæ na stronie 34.
Tabela 1: Kody stanów
Do wyboru funkcji u¿yæ pokrêt³a (CF).
Ikona
Ustawienie Funkcja
Zatrzymanie/ Powoduje
Wstrzymanie zatrzymanie silnika i
automatyczne
wstrzymanie pracy
pomp.
Recyrkulacja Niska prêdkoœæ
wolna
recyrkulacji.
Recyrkulacja Wysoka prêdkoœæ
szybka
recyrkulacji.
Regulacja
Zmienia ciœnienie
ciœnienia
cieczy, dostosowuj¹c
je do pistoletu w trybie
natryskiwania.
WskaŸnik STAN
•
14
WskaŸnik (ST) œwieci œwiat³em ci¹g³ym:
W³¹cznik zasilania silnika jest w po³o¿eniu
w³. oraz dzia³aj¹ obwody steruj¹ce.
(patrz tak¿e etykieta w tylnej czêœci obudowy
elementów sterowania)
Nr
kodu
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa kodu
Nierównowaga ciœnieñ pomiêdzy stron¹
AiB
Nie mo¿na utrzymaæ nastawy ciœnienia
B³¹d przetwornika ciœnienia A
B³¹d przetwornika ciœnienia B
Nadmierny pobór pr¹du
Wysoka temperatura silnika
Brak danych prze³¹cznika licznika cykli
W przypadku wyst¹pienia odpowiedniego
kodu stanu domyœlne dzia³anie to
wy³¹czenie. W razie potrzeby kody 1 i
2 mo¿na ustawiæ na dezaktywacjê funkcji
automatycznego wy³¹czania, patrz strona
35. Konfiguracja pozosta³ych kodów nie
jest mo¿liwa.
3A2250V
Elementy sterowania i wskaŸniki
W³¹cznik/wy³¹cznik awaryjny
zasilania silnika
Regulacja temperatury
podgrzewacza
W³¹cznik (MP) w³¹cza zasilanie, umo¿liwiaj¹c
dzia³anie obwodu steruj¹cego i pokrêt³a
sterowania. W³¹cznik posiada wy³¹cznik
awaryjny o natê¿eniu 20 A.
Patrz RYS. 4. Pokrêt³a sterowania (HC)
kontroluj¹ temperaturê grzejników sk³adnika A
i B. Lampki wskaŸników (HL) w³¹czaj¹ siê w
przypadku termostatów aktywuj¹cych
podgrzewanie i wy³¹czaj¹ siê w przypadku
osi¹gniêcia temperatury nastawy. Wystêpuje
tylko w przypadku urz¹dzeñ podgrzewanych.
W³¹cznik/wy³¹cznik awaryjny
zasilania podgrzewacza
Patrz RYS. 3. W³¹cznik (HP) aktywuje zasilanie
termostatów podgrzewacza. W³¹cznik posiada
wy³¹cznik awaryjny o natê¿eniu 20 A.
Wystêpuje tylko w przypadku urz¹dzeñ
podgrzewanych.
Czujniki i wyœwietlacze
temperatury p³ynu
Patrz RYS. 3. Czujniki temperatury p³ynu (T)
monitoruj¹ bie¿¹c¹ temperaturê p³ynu
sk³adnika A i B p³yn¹cego do pistoletu
natryskowego. Wyœwietlane s¹ wtedy wartoœci
temperatur (TD). Wystêpuje tylko w przypadku
urz¹dzeñ podgrzewanych.
Urz¹dzenie jest dostarczane z jednostk¹
temperatury ustawion¹ na °F. Informacje na
temat zmiany jednostki na °C znajduj¹ siê na
stronie 47.
HL
HC
HL
HC
F
E
T
T
TI6984b
RYS. 4. Regulacja temperatury podgrzewacza
3A2250V
15
Konfiguracja
Konfiguracja
1.
Usytuowaæ Reactor E-10
a.
b.
2.
Reactor E-10 nale¿y usytuowaæ
na równej powierzchni.
a.
Nie wystawiaæ Reactor E-10 na
dzia³anie deszczu.
Wymagania elektryczne
W przypadku nieprawid³owego prowadzenia
prac niepoprawna instalacja elektryczna
mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem i inne
powa¿ne obra¿enia. Wszystkie prace przy
instalacji elektrycznej powinny byæ
wykonywane przez wykwalifikowanego
elektryka. Nale¿y upewniæ siê, ¿e instalacja
jest zgodna ze wszystkimi krajowymi,
pañstwowymi i lokalnymi przepisami
dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i ochrony
przeciwpo¿arowej.
Pod³¹czyæ Reactor E-10 do Ÿród³a zasilania
odpowiedniego dla danego modelu. Patrz
TABELA 2. Modele z dwoma przewodami
zasilania nale¿y pod³¹czyæ do dwóch
oddzielnych obwodów. Patrz RYS. 5.
b.
c.
d.
e.
Niektóre modele zawieraj¹ adaptery do gniazd
(55, 56) przeznaczone do u¿ytku poza
Ameryk¹ Pó³nocn¹. Pod³¹czyæ odpowiedni
adapter do przewodu zasilania urz¹dzenia
przed pod³¹czeniem tego urz¹dzenia do Ÿród³a
zasilania.
3.
f.
Uziemiæ system
Sprzêt musi byæ uziemiony. Uziemienie
zmniejsza ryzyko pora¿enia pr¹dem,
zapewniaj¹c przewód odprowadzaj¹cy ³adunki
elektryczne, które zosta³y nagromadzone lub
w przypadku krótkiego spiêcia.
16
Reactor E-10: element jest
uziemiony za pomoc¹ przewodu
zasilania.
Pr¹dnica (jeœli jest
wykorzystywana): stosowaæ siê
do lokalnie obowi¹zuj¹cych
przepisów. Uruchomiæ i zatrzymaæ
pr¹dnicê przy od³¹czonych
przewodach zasilania.
Pistolet natryskowy: uziemienie z
wykorzystaniem do³¹czonych
wê¿y przep³ywu p³ynu
po³¹czonych z w³aœciwie
uziemionym Reactor E-10. Nie
obs³ugiwaæ w przypadku braku
uziemienia co najmniej jednego
wê¿a przep³ywu p³ynu.
Natryskiwany obiekt: stosowaæ
siê do lokalnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.
Kub³y do rozpuszczalników
stosowane podczas przep³ukiwania:
stosowaæ siê do lokalnie
obowi¹zuj¹cych przepisów. U¿ywaæ
wy³¹cznie metalowych kub³ów
przewodz¹cych pr¹d elektryczny
umieszczonych na uziemionej
powierzchni. Nie nale¿y umieszczaæ
kub³ów na powierzchniach
nieprzewodz¹cych, takich jak
papier, plastik lub karton, które
przerwa³yby ci¹g³oœæ uziemienia.
W celu utrzymania ci¹g³oœci
uziemienia podczas przep³ukiwania
lub roz³adowywania ciœnienia
nale¿y mocno przytrzymaæ
metalow¹ czêœæ pistoletu
natryskowego po stronie
uziemionego metalowego kub³a, a
nastêpnie nacisn¹æ spust pistoletu.
3A2250V
Konfiguracja
Tabela 2: Wymagania dotycz¹ce pr¹du elektrycznego
Model
Wymagane Ÿród³o
zasilania
120 V, jednofazowe, 50/60 Hz,
dwa przewody zasilania o
d³ugoœci 4,5 m (15 stóp),
podgrzewane
240 V, jednofazowe, 50/60 Hz,
dwa przewody zasilania o
d³ugoœci 4,5 m (15 stóp),
podgrzewane
Dwa oddzielne obwody o
wartoœciach znamionowych
wynosz¹cych co najmniej
15 A dla ka¿dego obwodu
Dwa oddzielne obwody o
wartoœciach znamionowych
wynosz¹cych co najmniej
10 A dla ka¿dego obwodu
Z³¹cze kabla zasilaj¹cego
Dwa z³¹cza NEMA
5-15T
Dwa z³¹cza IEC 320
z dwoma adapterami:
Adapter Euro CEE74
Adapter Australia/Chiny
240 V, jednofazowe, 50/60 Hz,
jeden przewód zasilania o
d³ugoœci 4,5 m (15 stóp),
podgrzewane
120 V, jednofazowe, 50/60 Hz,
jeden przewód zasilania o
d³ugoœci 4,5 m (15 stóp), brak
podgrzewania
240 V, jednofazowe, 50/60 Hz,
jeden przewód zasilania o
d³ugoœci 4,5 m (15 stóp), brak
podgrzewania
Jeden obwód o wartoœci
znamionowej wynosz¹cej co
najmniej 16 A
Jedno z³¹cze NEMA
6-20P
Jeden obwód o wartoœci
znamionowej wynosz¹cej co
najmniej 15 A
Jedno z³¹cze NEMA
5-15T
Jeden obwód o wartoœci
znamionowej wynosz¹cej co
najmniej 8 A
Jedno z³¹cze NEMA
6-20P
Tabela 3: Wymagania dotycz¹ce przed³u¿aczy
Wymagana d³ugoœæ przewodu
Model
Modele bez podgrzewania i
modele z podgrzewaniem i
dwoma przewodami
Model z podgrzewaniem i
jednym przewodem
Do 15 m (50 stóp)
Do 30 m (100 stóp)
AWG 14
AWG 12
AWG 12
AWG 10
Przewody musz¹ byæ trój¿y³owe i uziemione. Ich
wartoœæ znamionowa musi byæ dopasowana do
œrodowiska roboczego.
3A2250V
17
Konfiguracja
Aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem, przed
serwisowaniem sprzêtu Reactor E-10 zawsze
nale¿y od³¹czyæ oba przewody.
1
Upewniæ siê, ¿e w trakcie dzia³ania sprzêtu
Reactor E-10 nie s¹ pod³¹czone ¿adne elementy
o wysokim natê¿eniu u¿ywanego pr¹du.
2
Aby sprawdziæ oddzielne obwody, pod³¹czyæ
Reactor E-10 lub lampê robocz¹, a nastêpnie
w³¹czaæ i wy³¹czaæ zasilanie.
1
2
1
Moc podgrzewacza
Zasilanie silnika
TI7061a
RYS. 5. U¿yæ dwóch oddzielnych obwodów w przypadku modeli z dwoma przewodami.
4.
Pod³¹czyæ wê¿e przep³ywu p³ynu
6.
Pod³¹czyæ wê¿e przep³ywu p³ynu do
pod³¹czeñ wê¿a wylotowego (R, RYS. 6).
Kolor czerwony wê¿y oznacza sk³adnik A
(izocyjanian), natomiast niebieski
oznacza sk³adnik B (¿ywica). Rozmiary
kszta³tek s¹ dobrane w taki sposób, by
zapobiec b³êdnemu pod³¹czeniu.
Pod³¹czyæ drug¹ koñcówkê wê¿y do
wejϾ A i B pistoletu.
Pod³¹czyæ g³ówny w¹¿ dop³ywu
powietrza do szybkoz³¹czki (Q). W¹¿
dop³ywu powietrza musi mieæ œrednicê
wynosz¹c¹ od 8 mm (5/16 cala) dla
wê¿a 15 m (50 stóp) lub od 10 mm
(3/8 cala) dla wê¿a 30 m (100 stóp).
Filtr powietrza/separator wilgoci (Z)
posiada funkcjê automatycznego
odprowadzania wilgoci.
Tylko urz¹dzenia podgrzewane:
pod³¹czyæ wê¿e recyrkulacji do
po³¹czeñ (S), od³¹czaj¹c je najpierw od
otworów recyrkulacyjnych pistoletu.
5.
Pod³¹czyæ w¹¿ powietrzny
pistoletu
Wyłącznie dla pistoletów pneumatycznych:
Podłączyć wąż powietrzny pistoletu do
wlotu powietrza pistoletu i do wylotu filtra
powietrza (Z). W przypadku korzystania z
więcej niż jednej wiązki węży połączyć
węże pneumatyczne ze złączką wkrętną
(305) dostarczoną wraz z wiązką węży.
Pod³¹czyæ g³ówny w¹¿ dop³ywu
powietrza
7.
Nale¿y przep³ukaæ przed
pierwszym u¿yciem
Reactor E-10 jest fabrycznie testowany z
wykorzystaniem oleju zmiêkczaj¹cego.
Przed przyst¹pieniem do natryskiwania
olej ten nale¿y wyp³ukaæ przy pomocy
odpowiedniego rozpuszczalnika. Patrz
strona 31.
Pod³¹czyæ zawór kulowy do³¹czony do
urz¹dzeñ podgrzewanych z pistoletami
Fusion i szybko odkrêciæ z³¹czkê od
wê¿a powietrznego pistoletu, a
nastêpnie pod³¹czyæ j¹ do ³¹cznika
powietrznego pistoletu.
18
3A2250V
Konfiguracja
Urz¹dzenia
podgrzewane
S
R
A (ISO)
B (RES)
Q
Z
WLD
AIR
Urz¹dzenia
niepodgrzewane
R
A (ISO)
Q
B (RES)
Z
WLD
AIR
RYS. 6. Pod³¹czenia wê¿a
3A2250V
19
Konfiguracja
8.
Nape³niæ naczynia wet cups
9.
Nape³niæ zbiorniki p³ynu
Nakrêtki filcowe w kubkach pompy
powinny byæ wype³nione izocyjanianowym
olejem do pomp Graco, nr czêœci 217374.
Smar stanowi barierê pomiêdzy
izocyjanianami i atmosfer¹.
Trzon pompy i korbowód pompy poruszaj¹
siê podczas pracy. Ruchome czêœci mog¹
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia cia³a
w tym œciœniêcie lub obciêcie. W czasie
dzia³ania nie nale¿y zbli¿aæ do naczynia
wet-cup d³oni ani palców. Przed
nape³nieniem naczynia wet-cup wy³¹czyæ
zasilanie silnika
.
Nape³niæ naczynia wet-cup
przez szczeliny w p³ytce
i lub poluzowaæ œruby
i odchyliæ p³ytkê na bok.
TI6985a
WA¯NA INFORMACJA
Aby zapobiec przeniesieniu zanieczyszczeñ
do p³ynów i na czêœci sprzêtu, nigdy nie
wolno stosowaæ zamiennie czêœci do obs³ugi
sk³adnika A (izocyjanianu) z czêœciami do
obs³ugi sk³adnika B (¿ywicy) oraz
pojemników.
Przygotowaæ co najmniej 2 kub³y o
pojemnoœci 19 l (5 gal) do przeniesienia
p³ynu z bêbnów do zbiorników zasilaj¹cych.
Pierwszy kube³ nale¿y oznaczyæ liter¹ A,
natomiast drugi — liter¹ B, wykorzystuj¹c
do³¹czone etykiety w kolorze czerwonym i
niebieskim. Przed wlewaniem materia³ów do
zbiorników zasilaj¹cych zawsze nale¿y
sprawdziæ posiadane materia³y. Wlewanie
jest prostsze w przypadku, gdy kub³y nie s¹
ca³kowicie nape³nione.
W danej chwili otwieraæ tylko jeden zbiornik
zasilaj¹cy, aby zapobiec przedostaniu siê
materia³u do drugiego zbiornika podczas
nape³niania.
Korzystaj¹c z wiert³a i mieszad³a
wymieszaæ wype³niaj¹ce lub
oddzielone substancje i dodaæ je do
zbiorników. Mo¿e byæ konieczne
ponowne wymieszanie materia³u
pozostawionego w zbiornikach na noc.
20
3A2250V
Konfiguracja
a.
Podnieœæ pó³kê na wê¿e. Zdj¹æ
pokrywê zbiornika A i wlaæ
izocyjanian do zbiornika A
(czerwona krawêdŸ z pokryw¹
zawieraj¹c¹ filtr desykantu).
Na³o¿yæ pokrywê 1 .
10.
Oczyœciæ powietrze i zmyæ p³yn
z przewodów
a.
TI7017a
Wyj¹æ obie rurki do recyrkulacji (P)
ze zbiorników i przymocowaæ je w
osobnych zbiornikach na odpady.
P
Filtr desykantu ma kolor niebieski w
przypadku, gdy jest œwie¿y, natomiast
w przypadku nasycenia przybiera kolor
ró¿owy. Nale¿y upewniæ siê, ¿e z
otworów filtra desykantu zosta³y wyjête
zatyczki transportowe.
TI7022a
b.
b.
Zdj¹æ pokrywê zbiornika B i wlaæ
¿ywicê do zbiornika B (niebieska
krawêdŸ). Na³o¿yæ pokrywê 1 .
Wstrzymanie
c.
TI7018a
1
.
W razie wyst¹pienia trudnoœci w zamontowaniu pokrywy na
zbiorniku nale¿y na³o¿yæ cienk¹ warstwê œrodka smaruj¹cego na
pierœcieñ uszczelniaj¹cy zbiornika o przekroju ko³owym.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania
w po³o¿eniu Zatrzymanie/
d.
.
Pod³¹czyæ przewody zasilania.
Patrz sekcja TABELA 2, strona 17.
Odkrêciæ zawory pompy wlotu
p³ynów (V, pokazane w po³o¿eniu
odkrêconym).
V
TI7019a
3A2250V
21
Konfiguracja
e.
f.
h.
W³¹czyæ zasilanie silnika.
Ustawiæ zawory do
recyrkulacji/natryskiwania w
po³o¿eniu Recyrkulacja.
i.
g.
Gdy oba p³yny czyszcz¹ce
wydostaj¹ siê przez obie rurki do
recyrkulacji (P), ustawiæ pokrêt³o
sterowania w po³o¿eniu
Zatrzymanie/Wstrzymanie
.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w
po³o¿eniu Recyrkulacja wolna
lub Recyrkulacja szybka
j.
.
Ponownie umieœciæ rurki do
recyrkulacji w obu zbiornikach
zasilaj¹cych.
W przypadku urz¹dzeñ
niepodgrzewanych oczyœciæ
wê¿e z wykorzystaniem pistoletu
bez zamontowanej mieszarki
elektrostatycznej.
LUB
W przypadku urz¹dzeñ
podgrzewanych postêpowaæ zgodnie
z procedur¹ Rozruch urz¹dzeñ
podgrzewanych na stronie 23.
Urz¹dzenia niepodgrzewane s¹
przygotowane do rozpoczêcia
natryskiwania/dozowania. Patrz
Natryskiwanie/dozowanie na
stronie 26.
22
3A2250V
Rozruch urz¹dzeñ podgrzewanych
Rozruch urz¹dzeñ podgrzewanych
3.
W przypadku niektórych modeli ciecz jest
podgrzewana, co mo¿e spowodowaæ nagrzanie
powierzchni tych modeli. W celu unikniêcia
powa¿nych oparzeñ:
• Reactor E-10 nale¿y eksploatowaæ tylko
w obecnoœci wszystkich pokryw i tarcz
wzmacniaj¹cych.
• Nie wolno dotykaæ gor¹cego p³ynu ani
sprzêtu.
• Przed dotkniêciem urz¹dzenia nale¿y
poczekaæ, a¿ ca³kowicie wystygnie.
• Je¿eli temperatura przekracza 43°C (110°F),
nale¿y nosiæ rêkawice.
1.
4.
5.
Wykonaæ procedurê Konfiguracja opisan¹
na stronach 16—22.
6.
2.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Recyrkulacja wolna
W³¹czyæ zasilanie podgrzewacza.
Ustawiæ tymczasowo pokrêt³a sterowania
podgrzewacza w ustawieniu maksymalnym.
Prowadziæ cyrkulacjê przez grza³ki do
momentu pokazania na wyœwietlaczu
po¿¹danej wartoœci temperatury. Patrz
TABELA 4 poni¿ej.
Wyregulowaæ pokrêt³a sterowania
podgrzewacza, aby zapewniæ stabiln¹
temperaturê natryskiwania.
lub Recyrkulacja
szybka
. Patrz Wytyczne odnoœnie
ogrzewania, strona 24, wykonuj¹c
nastêpnie czynnoœci 3—6.
LUB
Tabela 4: Wytyczne odnoœnie czasu ogrzewania dotycz¹ce uruchamiania ch³odnego urz¹dzenia z
iloœci¹ p³ynu wynosz¹c¹ 19 l (5 gal) na jedn¹ stronê (patrz umieszczone poni¿ej Uwagi).
Docelowa temperatura
natryskiwania p³ynem
W¹¿ o d³ugoœci
10,7 m (35 stóp)
(1 zestaw)
W¹¿ o d³ugoœci 21 m
(70 stóp)
(2 zestawy)
52°C (125°F)
65°C (150°F)
20 minut
40 minut
25 minut
50 minut
Stosowaæ szybk¹ cyrkulacjê w przypadku, gdy temperatura nie ró¿ni siê od
temperatury docelowej o wiêcej ni¿ 11°C (20°F), a nastêpnie stosowaæ woln¹
cyrkulacjê do osi¹gniêcia temperatury docelowej.
Ró¿ne rodzaje p³ynów poch³aniaj¹ energiê ciepln¹ w ró¿nym tempie. W przypadku
nape³niania rozgrzanego urz¹dzenia czas ogrzewania jest krótszy.
3A2250V
23
Rozruch urz¹dzeñ podgrzewanych
Wytyczne odnoœnie
ogrzewania
Rozprowadzanie p³ynów musi zaczynaæ
siê od pomp, przez grza³ki i wê¿e, koñcz¹c
na zbiornikach, aby zapewniæ dop³yw
ciep³ych p³ynów do pistoletu.
Wskazówki dotycz¹ce
zarz¹dzania ogrzewaniem
•
Podgrzewacze dzia³aj¹ lepiej przy ni¿szych
szybkoœciach przep³ywu lub zastosowaniu
modu³ów mieszania o mniejszych rozmiarach.
•
Naciskanie spustu pistoletu przez krótki okresy
czasu pomaga zachowaæ wydajny transfer
ciep³a, umo¿liwiaj¹c utrzymanie po¿¹danej
temperatury materia³u. D³u¿sze naciskanie
spustu pistoletu uniemo¿liwia ogrzewanie
przez wystarczaj¹cy czas, w zwi¹zku z czym
do wê¿a dostaje siê zimny materia³.
•
Jeœli temperatura spadnie poni¿ej
dopuszczalnego poziomu, ustawiæ pokrêt³o
sterowania w po³o¿eniu Recyrkulacja wolna
Recyrkulacja wolna
•
•
•
•
Spowolniæ recyrkulacjê w przypadku wy¿szego
transferu temperatury podgrzewacza, co
umo¿liwi szybsze ogrzanie wê¿y i pistoletu.
Odpowiednia do natryskiwania wykañczaj¹cego
lub przy niskiej szybkoœci przep³ywu w
warunkach umiarkowanej temperatury.
Nie u¿ywaæ do wyrównywania temperatur
w zbiornikach.
Aby zmniejszyæ energiê ciepln¹ wracaj¹c¹ do
zbiornika i zmniejszyæ pienienie, u¿ywaæ z
piankami œrodków spieniaj¹cych 245 fa.
i ponownie rozpocz¹æ cyrkulacjê, aby
podwy¿szyæ temperaturê.
•
W przypadku wiêkszoœci materia³ów ka¿da
wi¹zka wê¿y o d³ugoœci 10,7 m (35 stóp)
powoduje wyd³u¿enie czasu ogrzewania o
oko³o 5 minut. Podgrzanie materia³ów na bazie
wody trwa d³u¿ej. Maksymalna zalecana
d³ugoœæ wê¿a wynosi 32 m (105 stóp).
•
Do momentu rozgrzania zbiorników stosowaæ
Recyrkulacja szybka
•
•
•
24
Recyrkulacja szybka utrzymuje ci¹g³e dzia³anie
grzejników, zwiêkszaj¹ce temperatury
zbiorników p³ynów. Bardziej intensywna
eksploatacja wi¹¿e siê z wiêksz¹ iloœci¹ ciep³a
wymaganego w zbiornikach przed
natryskiwaniem.
• W przypadku normalnego poziomu
eksploatacji: Stosowaæ ustawienie
Recyrkulacja szybka, aby uzyskaæ
temperaturê zbiorników ni¿sz¹ o oko³o 28°C
(50°F) od po¿¹danej temperatury
natryskiwania, a nastêpnie zastosowaæ
ustawienie Recyrkulacja wolna, aby osi¹gn¹æ
temperaturê docelow¹ wê¿a i pistoletu.
• W przypadku wiêkszych szybkoœci przep³ywu
lub ci¹g³ego natryskiwania: Stosowaæ
ustawienie Recyrkulacja szybka, aby uzyskaæ
temperaturê zbiorników ni¿sz¹ o oko³o 11°C
(20°F) od po¿¹danej temperatury
natryskiwania, a nastêpnie stosowaæ
ustawienie Recyrkulacja wolna, aby osi¹gn¹æ
temperaturê docelow¹ wê¿a i pistoletu.
• Iloœæ p³ynu w zbiorniku: Wykorzystywaæ tylko
niezbêdn¹ pojemnoœæ. Na przyk³ad 10 l
(2,5 gal) p³ynu w poszczególnych zbiornikach
umo¿liwia prawie dwukrotnie szybsze
podgrzewanie ni¿ w przypadku 20 l (5 gal).
Miesza p³yn w zbiornikach, aby unikn¹æ
ogrzewania wy³¹cznie p³ynu znajduj¹cego siê
w górnej czêœci zbiornika.
U¿yæ do p³ukania.
ustawienie Recyrkulacja szybka
,a
nastêpnie stosowaæ ustawienie Recyrkulacja
wolna
do momentu pokazania na
wyœwietlaczu temperatury docelowej.
•
Aby przyspieszyæ uruchomienie, przeprowadziæ
wstêpn¹ cyrkulacjê ogrzewania przy zbiornikach
wype³nionych w 1/4—1/3, a nastêpnie dodaæ
wiêksz¹ iloœæ materia³u.
3A2250V
Rozruch urz¹dzeñ podgrzewanych
Ogrzewanie pianek z ¿ywicy
ze œrodkami spieniaj¹cymi
245 fa
c. Nape³niæ zbiorniki, strona 20.
d. Ustawiæ zawory do
recyrkulacji/natryskiwania w po³o¿eniu
Nowe œrodki spieniaj¹ce pieni¹ siê w
temperaturze powy¿ej 33°C (90°F) bez udzia³u
ciœnienia, zw³aszcza jeœli s¹ mieszane.
Recyrkulacja.
e. Ustawiæ pokrêt³o sterowania w
Nigdy nie nale¿y nape³niaæ zbiorników
zasilaj¹cych o pojemnoœci 26 l (7 gal) powy¿ej
linii oznaczaj¹cej poziom 19 l (5 gal), aby
zapewniæ miejsce na pienienie.
po³o¿eniu Recyrkulacja wolna
.
f. W³¹czyæ zasilanie podgrzewacza.
W warunkach wysokiej temperatury
otoczenia (powy¿ej 24°C/75°F)
•
•
Aby zapobiec pienieniu, ¿ywicê nale¿y
wlewaæ powoli.
Aby unikn¹æ ogrzewania i mieszania
substancji w zbiorniku, nale¿y korzystaæ
•
Stosowaæ ustawienie Recyrkulacja szybka
tylko z ustawienia Recyrkulacja wolna
.
Jeœli temperatura zacznie spadaæ, ustawiæ
pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
, aby podgrzaæ zbiorniki do temperatury
24—32°C (75—90°F), a nastêpnie
zastosowaæ ustawienie Recyrkulacja wolna
Zatrzymanie/Wstrzymanie
do osi¹gniêcia docelowej temperatury
natryskiwania wê¿a i pistoletu.
i ponownie
wybraæ ustawienie Recyrkulacja wolna
•
W warunkach niskiej temperatury
otoczenia (poni¿ej 24°C/75°F)
W przypadku zatrzymania ponownego
nape³niania zbiorników unikaæ
odparowywania p³ynu w grza³kach,
postêpuj¹c zgodnie z poni¿szymi etapami:
.
•
Jeœli ¿ywica w zbiornikach zacznie siê
pieniæ, nie korzystaæ z opcji Recyrkulacja
szybka
.
a. Wy³¹czyæ zasilanie podgrzewacza.
b. Pozostawiæ wê¿e pod³¹czone pod
ciœnieniem.
3A2250V
25
Natryskiwanie/dozowanie
Natryskiwanie/dozowanie
Podczas nakładania materiałów wiążących do wypełnień należy użyć mniejszego ciśnienia.
Wyłącznie dla pistoletów
pneumatycznych: Pistolet natryskowy
jest zasilany powietrzem przy aktywnej
blokadzie bezpieczeństwa tłoka pistoletu
lub spustu oraz zakręconych zaworach
rozdzielacza płynu z pistoletu A i B (jeżeli
są na wyposażeniu).
Podczas korzystania z ręcznego zaworu
dozującego 2K należy odnieść się do
instrukcji obsługi ręcznego zaworu
dozującego.
4.
ti10442a
Fusion
1.
MD2
2.
3.
.
Obserwowaæ narzêdzia pomiarowe
przez 10 sekund, aby upewniæ siê, ¿e
ciœnienie po obu stronach utrzymuje siê
na sta³ym poziomie oraz ¿e pompy s¹
stabilne.
Ustawiæ zawory do recyrkulacji/
natryskiwania w po³o¿eniu
Natryskiwanie.
5.
Odkrêciæ zawory rozdzielaj¹ce p³yn z
pistoletu A i B (tylko pistolety
mieszarkowe).
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w
po³o¿eniu Regulacja ciœnienia
.
Krêciæ pokrêt³em w prawo do czasu, gdy
narzêdzie do pomiaru ciœnienia cieczy
wska¿e po¿¹dan¹ wartoœæ ciœnienia.
26
W tym przyk³adzie
ciœnienie strony B jest
wy¿sze, dlatego do
zrównowa¿enia
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Zatrzymanie/Wstrzymanie
Aby zapewniæ odpowiedni¹ równowagê
ciœnieñ, sprawdziæ narzêdzie do
pomiaru ciœnienia cieczy. W przypadku
braku równowagi zmniejszyæ wy¿sze
ciœnienie, lekko obracaj¹c zawór do
recyrkulacji/natryskiwania elementu o
wy¿szym ciœnieniu w kierunku
ustawienia Recyrkulacja do momentu
uzyskania równowagi ciœnieñ. Alarm
nierównowagi ciœnieñ (kod stanu 1) jest
nieaktywny przez 10 sekund od
prze³¹czenia w tryb ciœnienia
natryskiwania, co zapewnia czas na
wyrównanie ciœnieñ.
W pistoletach uderzeniowych nigdy nie
nale¿y otwieraæ zaworów rozdzielaj¹cych
pistoletu ani przyciskaæ spustu, kiedy
ciœnienia nie s¹ zrównowa¿one.
3A2250V
Zatrzymanie (urz¹dzenia podgrzewane)
6.
Zwolniæ blokadê bezpieczeñstwa t³oka lub
spustu.
3.
Ustawiæ zawory do recyrkulacji/ natryskiwania
w po³o¿eniu Recyrkulacja i odczekaæ, a¿
wartoœæ temperatury wzroœnie.
ti10441a
Fusion
7.
4.
MD2
Sprawdziæ natryskiwanie na kartonie lub
arkuszu plastiku. Sprawdziæ, czy pe³ne
utwardzenie materia³u nastêpuje w
wymaganym czasie oraz czy materia³
przybiera odpowiedni¹ barwê.
Wyregulowaæ ciœnienie i temperaturê, aby
uzyskaæ odpowiedni wynik. Sprzêt jest
gotowy do natryskiwania.
Zatrzymanie (urz¹dzenia
podgrzewane)
W przypadku wstrzymania natryskiwania na
ponad 2 minuty podczas korzystania z
pistoletu mieszarkowego zakrêciæ zawory
p³ynów pistoletu A i B. Czynnoœæ pozwoli
zachowaæ czystoœæ wewnêtrznych
elementów i pistoletu oraz pozwoli unikn¹æ
zanieczyszczeñ krzy¿owych.
Zbiorniki ponownego
nape³niania
Materia³ w zbiornikach mo¿na uzupe³niæ w
dowolnej chwili. Patrz strona 20.
Aby przywróciæ temperaturê natryskiwania
wê¿a i pistoletu po krótkiej przerwie, nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹c¹ procedurê.
1.
W³¹czyæ blokadê bezpieczeñstwa t³oka lub
spustu.
ti10442a
Fusion
2.
MD2
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Recyrkulacja wolna
3A2250V
.
27
Zbiorniki ponownego nape³niania
W przypadku dzia³ania z zastosowaniem
wysokich temperatur lub szybkoœci przep³ywu
nale¿y przestrzegaæ instrukcji zawartych
w sekcji Zatrzymanie (urz¹dzenia
podgrzewane), aby zwiêkszyæ temperaturê
zbiorników do po¿¹danego poziomu.
WA¯NA INFORMACJA
Aby zapobiec przeniesieniu zanieczyszczeñ do
p³ynów i na czêœci sprzêtu, nigdy nie wolno stosowaæ
zamiennie czêœci do obs³ugi sk³adnika A
(izocyjanianu) z czêœciami do obs³ugi sk³adnika B
(¿ywicy) oraz pojemników.
Przygotowaæ co najmniej 2 kub³y o pojemnoœci 19 l
(5 gal) do przeniesienia p³ynu z bêbnów do zbiorników
zasilaj¹cych. Pierwszy kube³ nale¿y oznaczyæ liter¹ A,
natomiast drugi — liter¹ B, wykorzystuj¹c do³¹czone
etykiety w kolorze czerwonym i niebieskim. Przed
wlewaniem materia³ów do zbiorników zasilaj¹cych
zawsze nale¿y sprawdziæ posiadane materia³y.
Wlewanie jest prostsze w przypadku, gdy kub³y nie s¹
ca³kowicie nape³nione.
W danej chwili otwieraæ tylko jeden zbiornik zasilaj¹cy,
aby zapobiec przedostaniu siê materia³u do drugiego
zbiornika podczas nape³niania.
28
3A2250V
Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia
Procedura usuwania
nadmiaru ciœnienia
1.
W³¹czyæ blokadê bezpieczeñstwa t³oka
lub spustu.
Fusion
2.
W przypadku d³u¿szych przerw (ponad
10-minutowych) wykonaæ nastêpuj¹c¹
procedurê. W przypadku wy³¹czenia na
okres d³u¿szy od 3 dni najpierw
sprawdziæ informacje zawarte w sekcji
Przep³ukiwanie na stronie 31.
1.
2.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
.
Ustawiæ zawory do recyrkulacji/
natryskiwania w po³o¿eniu
Recyrkulacja. Zbiorniki zasilaj¹ce
zostan¹ nape³nione p³ynem. Pompy
zostan¹ przemieszczone w doln¹ czêœæ
ich suwu. Upewniæ siê, ¿e wskazania
ciœnieniomierzy spad³y do 0.
3.
4.
5.
3A2250V
Wykonaæ wszystkie korki zawarte w
procedurze Procedura usuwania
nadmiaru ciœnienia umieszczonej po
lewej stronie.
ti10442a
MD2
Zatrzymanie/Wstrzymanie
3.
Wy³¹czenie
W przypadku korzystania z pistoletu
mieszarkowego zakrêciæ zawory p³ynów
pistoletu A i B. CzynnoϾ pozwoli na
zachowanie czystoœci wewnêtrznych
elementów i pistoletu oraz pozwoli
unikn¹æ zanieczyszczeñ krzy¿owych.
Wy³¹czyæ zasilanie podgrzewacza (tylko
w przypadku urz¹dzeñ podgrzewanych).
Wy³¹czyæ zasilanie silnika.
Sprawdziæ informacje w oddzielnej
instrukcji pistoletu i wykonaæ procedurê
Wy³¹czenie.
29
Konserwacja
Konserwacja
•
Codziennie sprawdzaæ poziom p³ynu
naczyñ wet-cup pompy, strona 20.
•
Nie dokrêcaæ zbyt mocno nakrêtki
uszczelniaj¹cej/naczynia wet-cup. Nie ma
mo¿liwoœci regulacji gardzieli naczynia cup
w kszta³cie litery U.
•
Sk³adnik A nale¿y chroniæ przed
nara¿eniem na dzia³anie wilgoci w
powietrzu, by zapobiec krystalizacji.
•
Aby zapobiec krystalizacji izocyjanianu,
codziennie przecieraæ pierœcieñ okr¹g³y i
krawêdŸ wewnêtrzn¹ pokrywy zbiornika
zasilaj¹cego. Na pierœcieniu okr¹g³ym i
wewn¹trz pokrywy nale¿y nak³adaæ
pow³okê smaru.
•
Sprawdzaæ co tydzieñ filtr desykantu. Filtr
ma kolor niebieski w przypadku, gdy jest
œwie¿y, natomiast w przypadku nasycenia
przybiera kolor ró¿owy.
•
W razie potrzeby wyj¹æ zatyczkê (X) i
wyczyœciæ sitko wlotu cieczy (51a). Po
przep³ukaniu nale¿y zawsze czyœciæ filtry
siatkowe na wlocie p³ynu.
•
Nale¿y przep³ukaæ sprzêt w przypadku
wy³¹czenia na okres d³u¿szy ni¿ trzy dni.
Przep³ukiwaæ czêœciej, jeœli materia³ jest
wra¿liwy na wilgoæ a w miejscu
przechowywania urz¹dzenia panuje
wysoka wilgotnoœæ, a tak¿e w przypadku,
gdy w miarê up³ywu czasu materia³ ulega
rozk³adowi lub osadza siê na elementach
urz¹dzenia.
•
W przypadku korzystania z pistoletu
mieszarkowego zakrêciæ zawory p³ynów
pistoletu A i B w przerwach miêdzy
natryskiwaniem. CzynnoϾ pozwoli na
zachowanie czystoœci wewnêtrznych
elementów i pistoletu oraz pozwoli unikn¹æ
zanieczyszczeñ krzy¿owych. Regularnie
czyœciæ komory mieszania i os³ony
zaworów pistoletu. Patrz instrukcja obs³ugi
pistoletu.
•
W przypadku korzystania z pistoletu
mieszarkowego Fusion Air Purge
nasmarowaæ pistolet po u¿yciu, tak aby
powietrze czyszcz¹ce wydostaj¹ce siê z
przodu pistoletu zawiera³o mgie³kê smaru.
Korzystaæ ze smaru o nr. czêœci 117773.
Patrz instrukcja obs³ugi pistoletu 309550.
51a
X
TI7021a
30
3A2250V
Przep³ukiwanie
Przep³ukiwanie
2.
Sprzêt nale¿y przep³ukiwaæ wy³¹cznie
w dobrze wentylowanych miejscach. Nie
wolno natryskiwaæ p³ynów ³atwopalnych.
Podczas przep³ukiwania ³atwopalnymi
rozpuszczalnikami nie wolno w³¹czaæ
podgrzewaczy.
•
•
Nale¿y przep³ukaæ sprzêt w przypadku
wy³¹czenia na okres d³u¿szy ni¿ trzy dni.
Przep³ukiwaæ czêœciej, jeœli materia³ jest
wra¿liwy na wilgoæ a w miejscu
przechowywania urz¹dzenia panuje wysoka
wilgotnoœæ, a tak¿e w przypadku, gdy w
miarê up³ywu czasu materia³ ulega
rozk³adowi lub osadza siê na elementach
urz¹dzenia.
Podczas przep³ukiwania nale¿y
zastosowaæ najni¿sze mo¿liwe ciœnienie.
•
W uk³adzie nale¿y zawsze pozostawiæ jakiœ
rodzaj p³ynu. Nie stosowaæ wody.
•
W przypadku przechowywania
d³ugookresowego wyp³ukaæ rozpuszczalnik
za pomoc¹ p³ynu konserwuj¹cego, jak np.
olej zmiêkczaj¹cy Bayer Mesamoll lub co
najmniej czysty olej silnikowy.
1.
.
3.
4.
Przed wprowadzeniem nowego p³ynu stary
p³yn nale¿y przep³ukaæ nowym p³ynem lub
odpowiednim rozpuszczalnikiem.
•
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w
po³o¿eniu Zatrzymanie/Wstrzymanie
Wy³¹czyæ zasilanie podgrzewacza (tylko
w przypadku urz¹dzeñ podgrzewanych).
Pozostawiæ urz¹dzenie do ostygniêcia.
Wyj¹æ rurki do recyrkulacji (31) ze
zbiorników zasilaj¹cych i umieœciæ je w
oryginalnych zbiornikach lub
zbiornikach na odpady.
31
TI7022a
5.
Ustawiæ zawory do recyrkulacji/
natryskiwania w po³o¿eniu
Recyrkulacja.
W³¹czyæ blokadê bezpieczeñstwa t³oku
lub spustu. Zakrêciæ zawory cieczy A i
B. Pozostawiæ zawór powietrzny
otwarty.
Fusion
3A2250V
ti10442a
MD2
31
Przep³ukiwanie
6.
11.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania
w po³o¿eniu Recyrkulacja szybka
.
Wypompowaæ materia³ ze zbiorników
zasilaj¹cych do chwili, gdy materia³
przestanie wyp³ywaæ.
7.
9.
Recyrkulacja szybka
. Prowadziæ
cyrkulacjê rozpuszczalnika w instalacji przez
10—20 minut, aby zapewniæ dok³adne
czyszczenie.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Zatrzymanie/Wstrzymanie
8.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
.
Wytrzeæ materia³ pozosta³y w zbiornikach
zasilaj¹cych. Nape³niæ wszystkie zbiorniki
zasilaj¹ce zalecanym przez producenta
materia³u rozpuszczalnikiem w iloœci 3,8—7,6 l
(1—2 gal).
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Recyrkulacja szybka
. Przepompowaæ
rozpuszczalnik przez instalacjê do
zbiorników na odpady.
10.
Gdy przez rurki do recyrkulacji wydostaje siê
przejrzysty rozpuszczalnik, ustawiæ pokrêt³o
sterowania w po³o¿eniu Zatrzymanie/
Wstrzymanie
. Pod³¹czyæ rurki do
recyrkulacji do zbiorników zasilaj¹cych.
32
3A2250V
Przep³ukiwanie
Informacje na temat czyszczenia pistoletu
zawiera instrukcja pistoletu.
Wyczyœciæ wê¿e pistoletu (tylko
urz¹dzenia niepodgrzewane).
Nie nale¿y pozostawiaæ suchego urz¹dzenia,
chyba ¿e zosta³o ono rozmontowane i
wyczyszczone. W przypadku wyschniêcia
resztek p³ynu w pompach, podczas nastêpnego
u¿ycia urz¹dzenia kulowe mog¹ siê
zablokowaæ.
Od³¹czyæ wê¿e od pistoletu i przyczepiæ z
powrotem do zbiorników, aby zapewniæ
dok³adne czyszczenie rozpuszczalnikiem.
12.
•
Przekrêciæ zawór Recyrkulacja/
Natryskiwanie w po³o¿enie Natryskiwanie.
•
•
Otworzyæ pistolet i skierowaæ go w
kierunku zbiornika na odpady A.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
•
Recyrkulacja wolna
do momentu
wyp³ukania wê¿a.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
•
Zatrzymanie/Wstrzymanie
Powtórzyæ dla strony B
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Zatrzymanie/Wstrzymanie
13.
14.
.
.
Przep³ukiwanie z wykorzystaniem
rozpuszczalnika to dwuetapowy proces.
Patrz czêœæ 4. Odprowadziæ rozpuszczalnik
i przep³ukaæ ponownie œwie¿ym
rozpuszczalnikiem.
Pozostawiæ urz¹dzenie nape³nione
rozpuszczalnikiem, olejem zmiêkczaj¹cym,
czystym olejem silnikowym lub nape³niæ
zbiorniki zasilaj¹ce nowym materia³em i
przeprowadziæ ponowne zalewanie.
3A2250V
33
Rozwi¹zywanie problemów
Rozwi¹zywanie problemów
Kody stanów
Okreœliæ kod stanu, zliczaj¹c liczbê migniêæ
wskaŸnika stanu (ST).
ST
W tym przyk³adzie
ciœnienie strony B jest
wy¿sze, dlatego do
zrównowa¿enia ciœnieñ
Przekrêciæ zawór
Recyrkulacja/Natryskiwanie, tak aby
tylko wyrównaæ ciœnienie. Ca³kowity
obrót spowoduje ca³kowity spadek
ciœnienia.
3. Sprawdziæ sitka na wlocie cieczy (51a,
strona 30) i filtry p³ynu pistoletu.
TI7016a
Kod stanu 1: Nierównowaga ciœnieñ
Nierównowaga ciœnieñ w urz¹dzeniu nie
jest sprawdzana w przypadku nastaw
mniejszych od 1,75 MPa (17,5 bara,
250 psi).
Nierównowaga ciœnieñ w urz¹dzeniu nie
jest sprawdzana w ci¹gu 10 sekund od
prze³¹czenia w tryb ciœnienia.
4. Wyczyœciæ lub wymieniæ ogranicznik
rozdzielacza mieszarki w przypadku
korzystania z pistoletów mieszarkowych
jednorazowego u¿ytku.
Kod stanu 2: Odchylenie ciœnienie od
nastawy
Odchylenie ciœnienia w urz¹dzeniu nie
jest sprawdzane w przypadku nastaw
mniejszych od 2,8 MPa (28 barów,
400 psi).
Urz¹dzenie wykrywa nierównowagê ciœnieñ
pomiêdzy sk³adnikami A i B oraz wyœwietla
ostrze¿enie lub wy³¹cza siê w zale¿noœci od
ustawieñ prze³¹czników DIP 1 i 2. Informacje na
temat wy³¹czania opcji automatycznego
wy³¹czania i/lub zmniejszania tolerancji wartoœci
ciœnienia w przypadku kodu stanu 1 zawiera
czêœæ Ustawienia kodów stanów 1 i 2.
Urz¹dzenie wykrywa odchylenie ciœnienia od
nastawy oraz wyœwietla ostrze¿enie lub
wy³¹cza siê w zale¿noœci od ustawieñ
prze³¹czników DIP 3 i 4. Jeœli w urz¹dzeniu nie
mo¿na utrzymaæ ciœnienia wystarczaj¹cego do
w³aœciwego mieszania z wykorzystaniem
uderzeniowego pistoletu mieszarkowego, u¿yæ
mniejszej komory mieszania lub dyszy.
1. Sprawdziæ doprowadzanie p³ynów do
elementu o ni¿szym ciœnieniu i w razie
potrzeby uzupe³niæ p³yn.
Informacje na temat wy³¹czania opcji
automatycznego wy³¹czania i/lub
zmniejszania tolerancji na ciœnienie w
przypadku kodu stanu 2 zawiera czêœæ
Ustawienia kodów stanów 1 i 2.
2. Zmniejszyæ wy¿sze ciœnienie, lekko
obracaj¹c zawór Recyrkulacja/
Natryskiwanie elementu o wy¿szym
ciœnieniu w kierunku ustawienia
Recyrkulacja do momentu uzyskania
równowagi ciœnieñ.
34
3A2250V
Rozwi¹zywanie problemów
Ustawienia kodów stanów 1 i 2
WY£.
1
2
3
4
1. Okreœliæ po³o¿enie prze³¹cznika SW2 na
obwodzie steruj¹cym, strona 51.
TI7023a
1
2
3
4
W£.
(domyœlnie)
TI7024a
2. Ustawiæ cztery prze³¹czniki DIP w
RYS. 7. Ustawienia prze³¹cznika DIP (SW2)
po¿¹danym po³o¿eniu. Patrz RYS. 7
i TABELA 5 na stronie 35.
Tabela 5: Ustawienia kodów stanu 1 i 2
Lewa strona
Prawa strona
(ustawienie
domyœlne)
OSTRZE¯ENIE
WY£¥CZENIE
Powoduje wy³¹czenie, jeœli nierównowaga ciœnieñ
sk³adnika A i B jest wiêksza od
3,5 MPa (35 barów,
500 psi)
(60% w przypadku
uruchomienia z
wartoœci¹ ciœnienia
wynosz¹c¹ < 5,6 MPa
[56 barów, 800 psi])
5,6 MPa (56 barów,
800 psi)
(70% w przypadku
uruchomienia z
wartoœci¹ ciœnienia
wynosz¹c¹ < 5,6 MPa
[56 barów, 800 psi])
Powoduje wyœwietlenie ostrze¿enia, jeœli nierównowaga
ciœnieñ sk³adnika A i B jest wiêksza od
2,1 MPa (21 barów,
300 psi)
(50% w przypadku
uruchomienia z
wartoœci¹ ciœnienia
wynosz¹c¹ < 5,6 MPa
[56 barów, 800 psi])
3,5 MPa (35 barów,
500 psi)
(60% w przypadku
uruchomienia z
wartoœci¹ ciœnienia
wynosz¹c¹ < 5,6 MPa
[56 barów, 800 psi])
OSTRZE¯ENIE
WY£¥CZENIE
2,1 MPa (21 barów,
300 psi)
(25% w przypadku
wartoœci wynosz¹cej
< 5,6 MPa [56 barów,
800 psi])
3,5 MPa (35 barów,
500 psi)
(40% w przypadku
wartoœci wynosz¹cej
< 5,6 MPa [56 barów,
800 psi])
Prze³¹cznik i funkcja DIP
Prze³¹cznik DIP 1
Powoduje wy³¹czenie lub wyœwietla komunikat
ostrzegawczy, je¿eli nierównowaga ciœnieñ przekroczy
ustawienie okreœlone za pomoc¹ prze³¹cznika DIP 2
Prze³¹cznik DIP 2
Prze³¹cznik DIP 3
Powoduje wy³¹czenie lub wyœwietla komunikat
ostrze¿enia w zwi¹zku z przekroczeniem ustawienia
okreœlonego za pomoc¹ prze³¹cznika DIP 4 w wyniku
odchylenia ciœnienia od nastawy.
Prze³¹cznik DIP 4
Wyœwietla ostrze¿enie, jeœli odchylenia ciœnienia od
nastawy jest wiêksze ni¿
Kod stanu 3: B³¹d przetwornika A
Kod stanu 4: B³¹d przetwornika B
1. Sprawdziæ pod³¹czenie elektryczne
przetwornika A (J3) na obwodzie, strona 51.
1. Sprawdziæ pod³¹czenie elektryczne
przetwornika B (J8) na obwodzie, strona 51.
2. Zamieniæ pod³¹czenia elektryczne
przetwornika A i B na obwodzie, strona 51.
Jeœli b³¹d dotyczy te¿ przetwornika B (kod
stanu 4), wymieniæ przetwornik A, strona 52.
2. Zamieniæ pod³¹czenia elektryczne
przetwornika A i B na obwodzie, strona 51.
Jeœli b³¹d dotyczy te¿ przetwornika A (kod
stanu 3), wymieniæ przetwornik B, strona 52.
3A2250V
35
Rozwi¹zywanie problemów
Kod stanu 5: Nadmierny pobór pr¹du
Wy³¹czyæ urz¹dzenie i skontaktowaæ siê z
dystrybutorem przed wznowieniem
u¿ytkowania.
1. Zablokowany t³ok obrotowy, obrót silnika nie
jest mo¿liwy. Wymieniæ silnik, strona 55.
2. Zwarcie obwodu steruj¹cego. Wymieniæ
obwód, strona 50.
3. Zu¿yta lub uszkodzona szczotka silnika
powoduj¹ca wy³adowania elektrostatyczne
szczotki komutatora. Wymieniæ szczotki,
strona 56.
Kod stanu 6: Wysoka temperatura
silnika
Dzia³anie silnika przy zbyt wysokiej
temperaturze.
1. Zbyt wysoka temperatura silnika.
Zmniejszyæ cykl roboczy ciœnienia, rozmiar
dyszy pistoletu lub przenieϾ Reactor E-10
w ch³odniejsze miejsce. Pozwoliæ, by ostyg³
przez 1 godzinê.
2. Sprawdziæ dzia³anie wentylatora.
Wyczyœciæ wentylator i obudowê silnika.
Kod stanu 7: Brak danych
prze³¹cznika licznika cykli
Nie otrzyma³ danych z prze³¹cznika licznika
cykli przez 10 sekund od wybrania trybu
Recyrkulacja.
1. Sprawdziæ pod³¹czenie prze³¹cznika
licznika cykli do obwodu (J10, styki 5, 6),
strona 51.
2. Sprawdziæ, czy magnes (224) i prze³¹cznik
licznika cykli (223) znajduj¹ siê pod
pokryw¹ boczn¹ silnika B (227). Wymieniæ,
jeœli to konieczne.
36
3A2250V
Rozwi¹zywanie problemów
Tabela rozwi¹zywania problemów
PROBLEM
Reactor E-10 nie dzia³a.
PRZYCZYNA
Brak zasilania.
ROZWI¥ZANIE
Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.
Wy³¹czyæ zasilanie silnika
nastêpnie je w³¹czyæ
,a
, aby
wyzerowaæ wy³¹cznik.
Silnik nie dzia³a.
Zasilanie w³¹czone za pomoc¹
pokrêt³a sterowania ustawionego w
po³o¿eniu uruchamiania.
Ustawiæ pokrêt³o sterowania
w po³o¿eniu Zatrzymanie/
Wstrzymanie
, a nastêpnie
wybraæ po¿¹dan¹ funkcjê.
Wentylator nie dzia³a.
Niska wydajnoϾ pompy.
Ciœnienie jednej strony w trybie
natryskiwania jest zbyt niskie.
Poluzowaæ pod³¹czenie do obwodu
steruj¹cego.
Sprawdziæ pod³¹czenie elementu J11
(120 V) lub J4 (240 V). Patrz strona 50.
Zu¿yte szczotki.
Sprawdziæ obie strony. Wymieniæ
zu¿yte szczotki na szczotki o
d³ugoœci mniejszej ni¿ 13 mm
(1/2 cala), patrz strona 56.
Uszkodzone lub Ÿle ustawione
sprê¿yny szczotek.
Ustawiæ prawid³owo lub wymieniæ,
strona 56.
Utkniêcie szczotek lub sprê¿yn w
oprawie szczotek.
Oczyœciæ oprawê szczotek i ustawiæ
szczotki w taki sposób, by mog³y siê
poruszaæ swobodnie.
Zwarty twornik.
Wymieniæ silnik, strona 55.
Sprawdziæ komutator silnika pod
k¹tem przypaleñ, uszczerbieñ i
innych uszkodzeñ.
Zdemontowaæ silnik. Dokonaæ
ponownej obróbki powierzchni
komutatora w warsztacie
mechanicznym lub wymieniæ silnik,
strona 55.
Uszkodzony obwód steruj¹cy.
Wymieniæ p³ytê. Patrz strona 50.
LuŸny kabel wentylatora.
Sprawdziæ, czy kabel jest pod³¹czony
do wentylatora i do elementu J9
obwodu steruj¹cego. Patrz strony
56 i 50.
Wadliwy wentylator.
Sprawdziæ i w razie potrzeby
wymieniæ czêœci, strona 56.
Zapchane sitko wlotu cieczy.
Wyczyœciæ, patrz strona 30.
Pod³¹czona mieszarka
jednorazowego u¿ytku.
Oczyœciæ lub wymieniæ.
Ciekn¹cy albo zatkany zawór t³oku
lub wlotu pompy wyporowej.
Sprawdziæ zawory. Patrz instrukcja
pompy.
Zabrudzony lub uszkodzony zawór
Recyrkulacja/Natryskiwanie.
Wyczyœciæ lub naprawiæ, strona 44.
Zapchane sitko wlotu cieczy.
Wyczyœciæ, patrz strona 30.
Zawór wlotowy pompy zapchany lub
zablokowany w pozycji odkrêconej.
Oczyœciæ zawór wlotowy pompy.
Patrz strona 45.
Materiał jest zbyt lepki, aby nakładać Przed wypełnieniem zbiornika należy
go za pomocą pompy z
rozgrzać materiał.
nieogrzewaną jednostką.
3A2250V
37
Rozwi¹zywanie problemów
PROBLEM
PRZYCZYNA
Ciœnienie jest wy¿sze z jednej strony Zawór wlotowy pompy czêœciowo
podczas ustawiania ciœnienia za
zapchany.
pomoc¹ pokrêt³a sterowania.
ROZWI¥ZANIE
Oczyœciæ zawór wlotowy pompy.
Patrz strona 45.
Powietrze w wê¿u. P³yn jest œciœliwy. Usun¹æ powietrze z wê¿a.
Ciœnienia nie s¹ równe podczas
uruchomienia, ale wytwarzane jest
dodatkowe ciœnienie obu suwów.
Wê¿e ró¿nych rozmiarów lub
rodzajów.
U¿yæ takich samych wê¿y lub
wyrównaæ ciœnienia przed
natryskiwaniem.
Nierówny poziom lepkoœci.
Zmieniæ ustawienie temperatury, aby
wyrównaæ poziom lepkoœci.
Zmieniæ ogranicznik w punkcie
mieszania, aby wyrównaæ ciœnienie
wsteczne.
Ograniczenie po jednej stronie.
Wyczyœciæ modu³ mieszania lub
ogranicznik rozdzielacza mieszanki.
Wyczyœciæ os³ony zaworów pistoletu.
Wyciek p³ynu w obszarze nakrêtki
uszczelnienia pompy.
Zu¿yte uszczelki gardzielowe.
Wymieniæ. Patrz instrukcja pompy.
Ciœnienie nie utrzymuje siê w
przypadku jego ustabilizowania
wzglêdem pistoletu w trybie
natryskiwania.
Przeciekaj¹cy zawór
Recyrkulacja/Natryskiwanie.
Naprawiæ, strona 44.
Ciekn¹cy zawór t³oka lub zawór
wlotowy pompy wyporowej.
Naprawiæ. Patrz instrukcja pompy.
Przeciekaj¹ca blokada pistoletu.
Naprawiæ. Patrz instrukcja obs³ugi
pistoletu.
Na pocz¹tku recyrkulacji ciœnienie
Jest to normalne zjawisko. Lepkoœæ ¯adne dzia³anie nie jest wymagane.
jest wy¿sze po stronie B, szczególnie sk³adnika B jest przewa¿nie wiêksza
w trybie Wysoka recyrkulacja.
ni¿ lepkoœæ sk³adnika A do momentu
ogrzania materia³u podczas
recyrkulacji.
Pienienie siê i przelewanie siê
zbiornika po ponownym nape³nieniu
rozgrzanych urz¹dzeñ.
Mieszanie podczas wlewania.
Gor¹cy materia³ znajduj¹cy siê w
podgrzewaczach i wê¿ach ulega
spienieniu, gdy nie jest poddany
wp³ywowi wysokiego ciœnienia.
Przed ponownym nape³nieniem
wy³¹czyæ podgrzewacze. Pozostawiæ
wê¿e pod ciœnieniem. Patrz strona 25.
W przypadku naprzemiennej pracy
pomp pierwsze narzêdzie do
pomiaru pokazuje zaledwie po³owê
liczby impulsów pokazywanej przez
pozosta³e narzêdzia.
Utrata ciœnienia w przypadku suwu
w dó³.
Zawór wlotowy przecieka lub nie
mo¿na go zakrêciæ. Wyczyœciæ lub
wymieniæ zawór, patrz strona 45.
Utrata ciœnienia w przypadku suwu
w górê.
Zawór t³oku przecieka lub nie mo¿na
go zakrêciæ. Wyczyœciæ lub wymieniæ
zawór albo uszczelnienia, patrz
strona 45.
WskaŸnik stanu (czerwona dioda
LED) nie œwieci.
Wy³¹czenie zasilania silnika.
Wy³¹czyæ zasilanie silnika
a nastêpnie je w³¹czyæ
,
, aby
wyzerowaæ wy³¹cznik.
38
LuŸny kabel wskaŸnika.
Sprawdziæ, czy kabel jest pod³¹czony
do styków 1 (kolor czerwony) i 2
(kolor czarny) elementu J10 obwodu
steruj¹cego. Patrz strona 50.
Uszkodzony obwód steruj¹cy.
Wymieniæ p³ytê. Patrz strona 50.
3A2250V
Rozwi¹zywanie problemów
PROBLEM
Pe³na strona A, brak strony B.
Pe³na strona B, brak strony A.
PRZYCZYNA
ROZWI¥ZANIE
Narzêdzie pomiarowe dla strony A
pokazuje nisk¹ wartoœæ.
Ograniczenie ciœnienia dla narzêdzia
pomiarowego strony B poni¿ej
mierzalnego poziomu. Sprawdziæ
os³onê zaworów pistoletu, modu³
mieszania lub ogranicznik
rozdzielacza mieszanki.
Narzêdzie pomiarowe dla strony B
pokazuje nisk¹ wartoœæ.
Problem z zasilaniem materia³em po
stronie B. Sprawdziæ sitko wlotu
cieczy i zawór wlotowy pompy po
stronie B.
Narzêdzie pomiarowe dla strony A
pokazuje nisk¹ wartoœæ.
Problem z zasilaniem materia³em po
stronie A. Sprawdziæ sitko wlotu
cieczy i zawór wlotowy pompy po
stronie A.
Narzêdzie pomiarowe dla strony B
pokazuje nisk¹ wartoœæ.
Ograniczenie ciœnienia dla narzêdzia
pomiarowego strony A poni¿ej
mierzalnego poziomu. Sprawdziæ
os³onê zaworów pistoletu, modu³
mieszania lub ogranicznik
rozdzielacza mieszanki.
Brak wyœwietlacza temperatury (tylko LuŸne kable wyœwietlacza na
urz¹dzenia podgrzewane).
obwodzie steruj¹cym.
Sprawdziæ pod³¹czenia kabli do
poszczególnych wyœwietlaczy,
strona 50.
Wadliwy obwód steruj¹cy
(wyœwietlacze pobieraj¹ energiê z
obwodów steruj¹cych).
Zdj¹æ panel dostêpowy. Sprawdziæ,
czy LED p³yty œwieci. Je¿eli nie,
wymieniæ p³ytê, strona 50.
Niewystarczaj¹ce zasilanie obwodu
steruj¹cego.
Sprawdziæ, czy zasilanie w energiê
elektryczn¹ spe³nia wymagania.
LuŸny kabel zasilaj¹cy.
Sprawdziæ po³¹czenia kablowe,
strona 50.
Wy³¹cznik awaryjny zasilania silnika
jest nieaktywny.
Wyœwietlacz jest zasilany przez
wy³¹cznik awaryjny zasilania silnika.
Wy³¹czyæ zasilanie silnika
a nastêpnie je w³¹czyæ
,
, aby
wyzerowaæ wy³¹cznik.
Wyœwietlana jest nieprawid³owa
temperatura.
Prze³¹cznik °F/°C jest nieprawid³owo Ustaw odpowiednio prze³¹cznik,
ustawiony.
patrz strona 47.
Wyœwietlacze temperatury nie
pokazuj¹ temperatury otoczenia.
Wymagana jest kalibracja
wyœwietlaczy.
3A2250V
Przekrêciæ œrubê kalibracyjn¹
znajduj¹c¹ siê w tylnej czêœci
wyœwietlaczy na odpowiednie
wartoœci, patrz strona 47.
39
Rozwi¹zywanie problemów
PROBLEM
Brak ogrzewania oraz wy³¹czona
kontrolka grzejnika.
PRZYCZYNA
Wy³¹czone zasilanie grzejnika lub
wy³¹cznik awaryjny jest nieaktywny.
ROZWI¥ZANIE
Wy³¹czyæ zasilanie grzejnika
, a nastêpnie je w³¹czyæ
, aby wyzerowaæ wy³¹cznik.
Nieprawid³owo dzia³aj¹cy termostat.
Przy w³¹czonym zasilaniu sprawdziæ
ci¹g³oœæ klikniêæ wydawanych przez
pokrêt³o sterowania podgrzewacza.
Informacje na temat wymiany
termostatu zawiera sekcja 311210.
Nieprawid³owo dzia³aj¹cy czujnik
zbyt wysokiej temperatury
(bezpiecznik, który musi zostaæ
wymieniony w przypadku awarii).
Przy w³¹czonym zasilaniu sprawdziæ
ci¹g³oœæ dzia³ania czujnika zbyt
wysokiej temperatury. Informacje na
temat wymiany czujnika zawiera
sekcja 311210.
LuŸne pod³¹czenia kabli grzejnika.
Sprawdziæ pod³¹czenia, korzystaj¹c z
w³¹cznika zasilania grzejnika. Patrz
sekcja RYS. 12, strona 51.
Brak ogrzewania, lecz w³¹czony
wskaŸnik grzejnika.
Nieprawid³owy wk³ad podgrzewacza. Sprawdziæ ci¹g³oœæ pod³¹czeñ
wk³adu podgrzewacza:
16—18,6 omów w przypadku
zasilania 120 V, 64—75 omów w
przypadku zasilania 240 V.
Jedna strona ogrzewacza wy³¹cza
siê przed czasem lub w sposób
ci¹g³y podczas recyrkulacji.
Sitko Y jest zatkane po tej stronie.
Wyczyœciæ lub wymieniæ sitko,
strona 30.
Zawór wlotu cieczy (52) jest
zakrêcony.
Odkrêciæ zawór.
40
3A2250V
Rozwi¹zywanie problemów
3A2250V
41
Naprawa
Naprawa
Przed rozpoczêciem naprawy
5. Usuwanie nadmiaru ciœnienia, strona 29.
Naprawa tego sprzêtu wymaga dostêpu do
czêœci, które mog¹ spowodowaæ pora¿enie
pr¹dem elektrycznym lub inne powa¿ne
uszkodzenie cia³a, je¿eli prace nie s¹
wykonane prawid³owo. Pod³¹czenie
zasilania i uziemienia do zacisków g³ównego
wy³¹cznika zasilania powinno byæ wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka, patrz
strona 16. Nale¿y upewniæ siê, ¿e przed
przyst¹pieniem do naprawy ca³e zasilanie
sprzêtu jest od³¹czone.
1. Przep³ukaæ, jeœli jest to mo¿liwe, patrz
strona 31. Jeœli nie jest to mo¿liwe,
wyczyœciæ rozpuszczalnikiem wszystkie
czêœci natychmiast po ich wyjêciu, aby
zapobiec krystalizacji izocyjanianu z
powodu wilgoci atmosferycznej.
2. Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Zatrzymanie/Wstrzymanie
.
3. Wy³¹czyæ zasilanie silnika. Od³¹czyæ
zasilanie elektryczne.
4. Wy³¹czyæ zasilanie podgrzewacza. Przed
napraw¹ urz¹dzenia poczekaæ na jego
ostygniêcie.
42
3A2250V
Naprawa
Wyjmowanie zbiorników
zasilaj¹cych
Informacje na temat naprawy pompy
wyporowej i czêœci zamiennych s¹
zawarte w instrukcji 311076
do³¹czonej do urz¹dzenia.
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
2. Zakrêciæ oba zawory kulowe wlotu cieczy
(52).
52
50
51
TI7020a
U¿yæ p³achty malarskiej lub szmat w celu
ochrony urz¹dzenia Reactor E-10 i
otoczenia przed wyciekami.
3. Zdj¹æ korek spustowy filtra sitka Y (51).
4. Od³¹czyæ kolano obrotowe (50) na wlocie
p³ynów do pompy.
5. Odkrêciæ cztery œruby (4) mocuj¹ce zbiornik
do obudowy wózka.
6. Obróciæ górn¹ czêœæ zbiornika w bok oraz
zdj¹æ tê czêœæ i wloty p³ynów z wózka.
3A2250V
43
Naprawa
Zawory Recyrkulacja/
Natryskiwanie
2. Patrz RYS. 8. Zdemontowaæ zawory
Recyrkulacja/Natryskiwanie. Wyczyœciæ i
sprawdziæ wszystkie czêœci pod k¹tem
uszkodzeñ. Sprawdziæ, czy gniazdo (503a)
i uszczelki (503b) s¹ umieszczone
wewn¹trz poszczególnych wk³adów
zaworów (503).
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
3. Przed ponownym monta¿em nanieœæ
uszczelniacz rur PTFE (politetrafluoroetylen)
na wszystkie gwinty sto¿kowe.
4. Ponowny monta¿ przeprowadziæ,
wykonuj¹c czynnoœci w odwrotnej
kolejnoœci, zgodnie z uwagami widocznymi
na RYS. 8.
Modele podgrzewane
Modele niepodgrzewane
505
505
504
504
503
503
2
1
506
506
503a
503b
2
1
503a
503b
3
3
3
3
507
501
501
502
508
502
510
509
507
510
TI6977a
511
508
TI6982a
509
1
Dokrêciæ z u¿yciem momentu obrotowego 28 Nm (250 stopy-funty).
2
U¿yæ niebieskiego uszczelniacza gwintów na gwintach wk³adów zaworów do rozdzielacza.
3
Czêœci elementu 503.
RYS. 8. Zawory Recyrkulacja/Natryskiwanie
44
3A2250V
Naprawa
Pompa wyporowa
Wy³¹cznie do zdejmowania zaworu
wlotowego
Informacje na temat naprawy pompy
wyporowej i czêœci zamiennych s¹
zawarte w instrukcji 311076
do³¹czonej do urz¹dzenia.
U¿yæ p³achty malarskiej lub szmat w
celu ochrony urz¹dzenia Reactor
E-10 i otoczenia przed wyciekami.
Jeœli pompa nie wytwarza ¿adnego
ciœnienia, kulowe urz¹dzenie wlotowe
mo¿e byæ zablokowane wyschniêtym
materia³em.
Jeœli pompa nie wytwarza ¿adnego
ciœnienia podczas suwu w dó³, kulowe
urz¹dzenia wlotowe mo¿e byæ
zablokowane w pozycji otwartej.
Obie sytuacje mo¿na rozwi¹zaæ z
wykorzystaniem pompy.
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
2. Zakrêciæ oba zawory kulowe wlotu cieczy
(52). Zdj¹æ korek spustowy filtra sitka Y (51).
52
3. Od³¹czyæ wlot p³ynów (C) i przechyliæ go
w bok.
4. Zdj¹æ zawór wlotowy, mocno uderzaj¹c ucha
(E) m³otem nieiskrz¹cym w kierunku z prawej
do lewej strony. Wykrêciæ z pompy. Wiêcej
informacji na temat napraw i potrzebnych
czêœci mo¿na znaleŸæ w instrukcji 311076.
51
TI7020a
3A2250V
45
Naprawa
Aby zdemontowaæ ca³y zespó³
pompy
217
5. Od³¹czyæ wloty (C) i wyloty (D) p³ynów.
Od³¹czyæ stalow¹ rurkê wylotow¹ (16) od
wlotu podgrzewacza.
222
6. Zdj¹æ pokrywê ¿erdzi pompy (222).
Wcisn¹æ zacisk i wypchn¹æ sworzeñ (217).
Poluzowaæ przeciwnakrêtkê (218), mocno
j¹ uderzaj¹c m³otem nieiskrz¹cym w
kierunku z prawej do lewej strony. Odkrêciæ
pompê. Wiêcej informacji na temat napraw i
czêœci pompy mo¿na znaleŸæ w instrukcji
311076.
7. Instalacjê pompy przeprowadziæ,
wykonuj¹c czynnoœci w odwrotnej
kolejnoœci ni¿ demonta¿, zgodnie z
uwagami widocznymi na RYS. 9. Oczyœciæ
filtr siatkowy (51). Ponownie pod³¹czyæ
wloty (C) i wyloty (D) p³ynów.
8. Dokrêciæ wylot p³ynów (D), nastêpnie
dokrêciæ przeciwnakrêtkê (218), mocno j¹
uderzaj¹c m³otem nieiskrz¹cym.
16
D
E
2
2
C
51
218
1
2
1
P³aska strona skierowana ku górze. Dokrêciæ, mocno
j¹ uderzaj¹c m³otem nieiskrz¹cym.
2
Gwint przesmarowaæ olejem ISO lub smarem.
TI7025a
RYS. 9. Pompa wyporowa
9. Otworzyæ zawór wlotowy p³ynów (52).
Ustawiæ pokrêt³o sterowania w po³o¿eniu
Recyrkulacja wolna
. Usun¹æ powietrze
i zalaæ. Patrz strona 21.
46
3A2250V
Naprawa
Modu³ sterowania
Zmiana wyœwietlanych jednostek
temperatury (°F/°C)
Wymiana wyœwietlacza i czujnika
temperatury p³ynu (tylko urz¹dzenia
podgrzewane)
Urz¹dzenie jest dostarczane z wyœwietlaczami
temperatury pokazuj¹cymi temperaturê w °F.
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
1. Wy³¹czyæ zasilanie silnika. Od³¹czyæ
zasilanie elektryczne.
2. Zdj¹æ pokrywê (39) z tylnej czêœci modu³u
sterowania.
3. Patrz RYS. 11. Umieœciæ prze³¹cznik
suwakowy (FC) po prawej stronie
poszczególnych tablic wyœwietlaj¹cych
temperaturê. Urz¹dzenie jest dostarczane z
wyœwietlaczami temperatury pokazuj¹cymi
temperaturê w °F (patrz dolna czêœæ strony).
Aby zmieniæ jednostki na °C, ustawiæ oba
prze³¹czniki w górnej pozycji.
Kalibracja wyœwietlaczy temperatur
1. Zdj¹æ pokrywê (39) z tylnej czêœci modu³u
sterowania.
2. Patrz RYS. 11. Umieœciæ œrubê kalibracyjn¹
(CS) na górze po prawej stronie
poszczególnych tablic wyœwietlaj¹cych
temperaturê. Lekko obróciæ œrubê, aby
poprawiæ wyœwietlanie temperatury.
2. Zdemontowaæ czujnik temperatury (424):
a. Wyj¹æ sprê¿ynuj¹cy pierœcieñ
zabezpieczaj¹cy (66d) z obudowy
ochronnej (66e). Patrz RYS. 10.
b. Wyj¹æ czujnik (424) i podk³adkê
dystansow¹ (66g) z obudowy
ochronnej.
c. Wyj¹æ czujnik i przewód z kana³u na
przewody pomiêdzy zbiornikami.
Wyjêcie jednego ze zbiorników mo¿e
byæ ³atwiejsze. Patrz strona 43.
3. Zdj¹æ pokrywê (39) z tylnej czêœci modu³u
sterowania.
4. Od³¹czyæ kabel zasilania wyœwietlacza
temperatury od gniazda J14 lub J15 na
dole po lewej stronie obwodu steruj¹cego
(406).
5. Odkrêciæ cztery œruby od s³upków panelu
tylnego i zdj¹æ wyœwietlacz temperatury
(403) z p³ytki przedniej (401).
6. Odkrêciæ œrubê i nakrêtkê (409) mocuj¹ce
wyœwietlacz do p³ytki (403).
7. Poprowadziæ przewód czujnika przez
szczelinê tulei (411).
Wyœwietlacze temperatur nie pokazuj¹
temperatur ni¿szych od 10°C (50°F).
3A2250V
47
Naprawa
8. Zmontowaæ w odwrotnej kolejnoœci.
Zamontowaæ wyœwietlacz temperatury, tak
aby ustawienie wy³¹czenia (0) w³¹cznika
zasilania grzejnika znajdowa³o siê po lewej
stronie panelu sterowania patrz¹c od przodu.
(416), tak aby wskaŸnik (P) by³ skierowany
ku górze. Zamontowaæ pokrêt³o na wale,
tak aby szczelina (S) nachodzi³a na ko³ek
osiowania pokrêt³a. Przed dokrêceniem
œrub dociskowych (416a) na³o¿yæ pokrêt³o
na wa³, korzystaj¹c ze sprê¿yny
zaczepowej.
7. Ponownie pod³¹czyæ przewody
potencjometry do elementu J2 w sposób
pokazany na RYS. 12.
66e
424
66g
66d
TI7067b
RYS. 10. Czujnik temperatury
Wymiana pokrêt³a sterowania/
potencjometru
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
2. Zdj¹æ pokrywê (39) z tylnej czêœci modu³u
sterowania.
3. Od³¹czyæ przewody potencjometru od
elementu J2 obwodu steruj¹cego (406).
Patrz RYS. 12.
4. Patrz RYS. 11. Odkrêciæ dwie œruby
dociskowe (416a) i wyci¹gn¹æ pokrêt³o
sterowania (416) z wa³u potencjometru
(404).
5. Zdj¹æ nakrêtkê (N, element czêœci 404)
i p³ytkê zaczepow¹ (415).
6. Zamontowaæ nowy potencjometr (404)
w odwrotnej kolejnoœci. Ustawiæ
potencjometr tak, aby szczelina (S) by³a
ustawiona poziomo. Ustawiæ pokrêt³o
48
3A2250V
Naprawa
Szczegó³owe informacje na temat pokrêt³a sterowania/potencjometru
415
P
404
N
S
405
402
404
416a
416
416a
401
N
415
416a
TI7076a
416
421
416a
417
*402
*403
409
408
*424
CS
407
CS
FC
406
412
FC
410
410*
411
413
424*
* Te elementy nie s¹ do³¹czane w przypadku modeli
nieogrzewanych.
TI6979a
RYS. 11. Modu³ sterowania (pokazane modele podgrzewane)
3A2250V
49
Naprawa
Tablica sterownicza
Sprawdzanie podczas w³¹czania
Urz¹dzenie posiada na panelu jedn¹
diodê LED (D11) w kolorze czerwonym.
W celu sprawdzenia nale¿y w³¹czyæ
zasilanie. W celu uzyskania informacji o
lokalizacji patrz RYS. 12. Jej funkcja to:
•
•
•
•
Uruchomienie: 1 migniêcie dla
60 Hz, 2 migniêcia dla 50 Hz.
Silnik pracuje: LED zapalona.
Silnik nie pracuje: LED wy³¹czona.
Kod stanu (silnik wy³¹czony): Dioda
LED sygnalizuje miganiem kod stanu.
Tabela 6: Z³¹cza obwodu steruj¹cego
(patrz RYS. 12)
Gniazdo
p³yty
J1
J2
J3
J4
J7
J8
J9
J10
Wymiana tablicy kontrolnej
J11
Przed wymian¹ tablicy sprawdziæ silnik.
Patrz sekcja Silnik elektryczny,
strona 55.
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
J14
J15
Styk
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
1, 2
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
1, 2
3, 4
5, 6
7-8
9-10
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Opis
G³ówne zasilanie wy³¹cznika
awaryjnego
Pokrêt³o sterowania
Przetwornik A
Zasilanie silnika (230 V)
Sygna³ przegrzania silnika
Przetwornik B
Wentylator
WskaŸnik stanu
Niewykorzystane
Sygna³ prze³¹cznika cykli
Po³¹czone
Po³¹czone
Zasilanie silnika (120 V)
Wyœwietlacz temperatury B
Wyœwietlacz temperatury A
2. Zdj¹æ pokrywê dostêpow¹ (39) z tylnej
czêœci modu³u sterowania, aby ods³oniæ
obwód steruj¹cy (406).
3. Od³¹czyæ wszystkie kable i z³¹cza od p³yty.
Zdj¹æ dwa przewody po³¹czeniowe (413)
ze styków 7—8 i 9—10 elementu J10.
4. Odkrêciæ œruby (408) i wyj¹æ obwód z
modu³u sterowania.
5. Now¹ p³ytê nale¿y zainstalowaæ w
odwrotnej kolejnoœci.
Na³o¿yæ mieszankê termiczn¹ pomiêdzy
kwadratow¹ stalow¹ czêœci¹ z ty³u
modu³u i g³ówn¹ p³ytk¹ aluminiow¹.
Nale¿y zamówiæ pastê
termoprzewodz¹c¹ o nr 110009.
50
3A2250V
Naprawa
Wy³¹cznie modele
podgrzewane
PRZEWÓD
P1
P1
W³¹cznik
zasilania silnika
(wy³¹cznik
awaryjny 20 A)
P2
W³¹cznik
zasilania
podgrzewacza
(wy³¹cznik
awaryjny 20 A)
PRZEWÓD
Podgrzewacz
A
P2
Tylko modele z jednym przewodem
Podgrzewacz
B
J1
J9
J11
Czerwony
J4
Silnik
Kabel p³aski
dwu¿y³owy koloru
Wentylator
czarnego
Czarny
P£YTKA STEROWNICZA
¯ó³ty
Licznik
cykli
Niewykorzystane
¯ó³ty
Czerwony
Czarny
WskaŸnik
stanu
Czarna pow³oka
Zworka
Zworka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J7 249434 (120 V)
249432 (240 V)
WY£.
1
2
3
4
D11
Pokrêt³o
sterowania
W£.
SW2 (patrz strona 35, aby
uzyskaæ informacje na
temat zmiany ustawieñ)
J10
Niewykorzystane
J14 J15
2-stykowe z³¹cza w kolorze czerwonym
Szara pow³oka
J11 (tablica 120 V)
J4 (tablica 240 V)
Czarny
Bia³y
Czerwony
J8
J2
Czarna pow³oka
J3
2-stykowe z³¹cza w kolorze czerwonym
Szara pow³oka
Przetwornik ciœnienia A
Œruba
kalibracyjna
°C
°F
Wyœwietlacz
temperatury B
Œruba
kalibracyjna
Wyœwietlacz
temperatury A
°C
°F
Szara pow³oka
Czujnik
temperatury B
Czarny kabel telefoniczny i wtyczka
Przetwornik ciœnienia B
Czujnik
temperatury A
Wy³¹cznie modele podgrzewane
RYS. 12. Po³¹czenia kablowe modu³u sterowania
3A2250V
51
Naprawa
Podgrzewacze p³ynu (jeœli
zosta³y do³¹czone do zestawu)
Informacje na temat naprawy
podgrzewaczy p³ynu i czêœci
zamiennych s¹ zawarte w instrukcji
311210 do³¹czanej do urz¹dzeñ
podgrzewanych.
Przetworniki ciœnienia
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
Aby wymieniæ przetwornik ciœnienia,
nale¿y zapoznaæ siê z informacjami
po prawej stronie.
2. Zdj¹æ pokrywê dostêpow¹ (39) z tylnej
czêœci modu³u sterowania, aby ods³oniæ
obwód steruj¹cy (406).
3. Od³¹czyæ kable przetworników od
elementów J3 i J8 obwodu, patrz RYS. 12,
strona 51. Zamieniæ pod³¹czenia A oraz B i
sprawdziæ, czy kod stanu potwierdza
awariê przetwornika, strona 35.
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
4. Ponownie pod³¹czyæ poprawnie dzia³aj¹cy
przetwornik do odpowiedniego z³¹cza.
Od³¹czyæ wadliwy przetwornik od obwodu i
odkrêciæ go od podstawy podgrzewacza
p³ynu (urz¹dzenia podgrzewane) lub
rozdzielacza przetwornika (urz¹dzenia
niepodgrzewane).
5. Zamontowaæ pierœcieñ okr¹g³y (60) na
nowym przetworniku (58), RYS. 13.
2. Czêœæ steruj¹ca grzejnika mo¿e zostaæ
naprawiona na miejscu. Aby wyczyœciæ
czêœci z p³ynem, nale¿y wyj¹æ
podgrzewacz. Wiêcej informacji na temat
napraw podgrzewacza i potrzebnych czêœci
mo¿na znaleŸæ w instrukcji 311210.
6. Zamontowaæ przetwornik w podgrzewaczu
lub rozdzielaczu. Zaznaczyæ p³aski koniec
kabla za pomoc¹ taœmy (kolor
czerwony=przetwornik A, kolor
niebieski=przetwornik B).
7. Poprowadziæ kabel przez kana³ do modu³u
sterowania.
8. Pod³¹czyæ kabel przetwornika do p³yty;
patrz RYS. 12, strona 51.
58
60
Urz¹dzenia podgrzewane
58
60
TI7026a
Urz¹dzenia niepodgrzewane
TI7027a
RYS. 13. Przetworniki
52
3A2250V
Naprawa
Obudowa napêdu
Demonta¿
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
2. Odkrêciæ œruby (207) i pokrywy (221, 227),
RYS. 14.
Sprawdziæ ³¹cznik (216). W razie
koniecznoœci wymiany ³¹cznika najpierw
zdemontowaæ pompê (219), strona 45.
WA¯NA INFORMACJA
Nie upuœciæ reduktora przek³adni (214) i wa³u
korbowego (210) w czasie demonta¿u
obudowy napêdu (215). Te czêœci mog¹
pozostaæ przyczepione do nasadki koñcowej
silnika (MB) lub mog¹ zostaæ zdjête wraz z
obudow¹ napêdu.
3. Od³¹czyæ linie wlotowe i wylotowe pompy.
Odkrêciæ œruby (220) i œci¹gn¹æ obudowê
napêdu (215) z silnika (201). £¹cznik (216)
zostanie od³¹czony od wa³u korbowego (210).
4. Sprawdziæ wa³ korbowy (210), reduktor
przek³adni (214), podk³adki oporowe (208,
212) i ³o¿yska (209, 211, 213).
Wa³ korbowy strony B (210) zawiera
magnes licznika cykli (224). W
przypadku ponownego monta¿u nale¿y
pamiêtaæ o zamontowaniu wa³u
korbowego z magnesem po stronie B.
W przypadku wymiany wa³u korbowego
wyj¹æ magnes (224). W przypadku
nowego wa³u korbowego zamontowaæ
magnes w œrodkowej czêœci wa³u
wyrównuj¹cego. Ustawiæ wa³ w
po³o¿eniu Wstrzymanie.
2. Zamontowaæ ³o¿yska wykonane z br¹zu
(211, 213) w obudowie napêdu (215)
w pokazany sposób.
3. Zamontowaæ ³o¿yska wykonane z br¹zu
(209, 211) i stalow¹ podk³adkê (208) na
wale korbowym (210). Zamontowaæ
³o¿yska wykonane z br¹zu (213) i stalow¹
podk³adkê (212) na reduktorze przek³adni
(214).
4. Zamontowaæ reduktor przek³adni (214) i
wa³ korbowy (210) w nasadce koñcowej
silnika (MB).
Wa³ korbowy (210) musi byæ wyrównany
wzglêdem wa³u zamontowanego na
przeciwleg³ym koñcu silnika. Pompy
bêd¹ wykonywaæ jednoczesne ruchy
w górê i w dó³.
W przypadku usuniêcia ³¹cznika (216)
lub pompy (219) przeprowadziæ
ponowny monta¿ ³¹cznika w obudowie i
zainstalowaæ pompê, strona 45.
Monta¿
5. Na³o¿yæ obudowê napêdu (215) na silnik
(201). Wkrêciæ œruby (220).
1. Obficie nanieœæ smar na podk³adki (208,
212), ³o¿yska (209, 211, 213), reduktor
przek³adni (214), wa³ korbowy (210) i
wewnêtrzn¹ obudowê napêdu (215). Smar
jest dostarczany wraz z zestawami czêœci
zamiennych.
6. Zamontowaæ pokrywy obudowy napêdu
(221 po stronie A, 227 po stronie B) oraz
œruby (207). Pompy musz¹ byæ w zgodnej
fazie (obie w tym samym po³o¿eniu skoku).
3A2250V
53
Naprawa
Wymiana prze³¹cznika licznika cykli
Pokrywa obudowy strony B (227) zawiera zamontowany
prze³¹cznik licznika cykli (223). W przypadku ponownego
monta¿u nale¿y pamiêtaæ o zamontowaniu pokrywy z
prze³¹cznikiem po stronie B.
223
15,2 mm
(0,6 cala) od
krawêdzi
wewnêtrznej
25,4 mm (1,0 cal)
od dolnej krawêdzi
wewnêtrznej
TI7028a
206
208
(ze stali)
207
MB
209
(z br¹zu)
211
(z br¹zu)
221
210
215
1
220
227
207
201
214
212
(ze stali)
1
213
(z br¹zu)
224
213
(z br¹zu)
216
Wa³ korbowy musi byæ wyrównany wzglêdem wa³u zamontowanego na przeciwleg³ym koñcu
silnika, dziêki czemu pompy mog¹ wykonywaæ równoczesne ruchy w górê i w dó³.
219
TI7029a
RYS. 14. Obudowa napêdu
54
3A2250V
Naprawa
Silnik elektryczny
Silnik testowy
Jeœli silnik nie zosta³ zablokowany przez pompy,
mo¿na go przetestowaæ z wykorzystaniem
baterii 9 V. Odkrêciæ zawory recyrkulacji,
od³¹czyæ elementy J4 lub J11 od obwodu
steruj¹cego, patrz RYS. 12, strona 51. Po³¹czyæ
zworkami bateriê ze z³¹czkami silnika. Silnik
powinien obracaæ siê powoli w p³ynny sposób.
Demonta¿
W przypadku wymiany elementu z
okablowaniem elektrycznym
zdemontowaæ jeden zbiornik zasilaj¹cy 43.
e. Wyj¹æ zespó³ przewodów w³¹cznika
zasilania silnika z dolnej czêœci modu³u
sterowania i kana³u przewodów, aby
wyj¹æ silnik.
WA¯NA INFORMACJA
Silnik jest ciê¿ki. Do podniesienia go mog¹
byæ potrzebne dwie osoby.
5. Usun¹æ œruby mocuj¹ce silnik do
wspornika. PodnieϾ silnik z jednostki.
Monta¿
1. W przypadku wymiany silnika zamontowaæ
zespó³ wentylatora i gwintowan¹ z³¹czkê
nakrêtno-wkrêtn¹ do monta¿u wentylatora
na nowym silniku.
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
2. Odkrêciæ cztery œruby (207) i tarczê
wzmacniaj¹c¹ (206). Patrz RYS. 14.
3. Zdemontowaæ zespo³y pompy/obudowy
napêdu, strona 53.
4. Od³¹czyæ kable silnika w nastêpuj¹cy
sposób:
a. OdnaleŸæ obwód steruj¹cy w tylnej
czêœci modu³u sterowania, patrz RYS.
12, strona 51.
2. Umieœciæ silnik i wentylator na urz¹dzeniu.
Pod³¹czyæ zespó³ przewodów prze³¹cznika
silnika do modu³u sterowania.
3. Przymocowaæ silnik za pomoc¹ œrub. Nie
dokrêcaæ œrub.
4. Pod³¹czyæ 3-stykowe z³¹cze J7 do p³yty.
5. Pod³¹czyæ zespó³ przewodów w³¹cznika
zasilania do elementu J4 (240 V) lub J11
(120 V).
6. Zamontowaæ zespo³y pompy/obudowy
napêdu, strona 53. Ponownie pod³¹czyæ
wloty do pomp.
7. Dokrêciæ œruby monta¿owe silnika.
b. Od³¹czyæ z³¹cze zasilania silnika od
elementu J4 (240 V) lub J11 (120 V).
8. Wznowiæ eksploatacjê.
c. Od³¹czyæ zespó³ przewodów
prze³¹cznika temperatury silnika od
z³¹cza J7.
d. Od³¹czyæ kabel (37) od wentylatora
(202). Patrz RYS. 15.
3A2250V
55
Naprawa
Szczotki silnika
Wymianie podlegaj¹ szczotki zu¿yte
do mniej ni¿ 13 mm (1/2 cala).
Szczotki po ka¿dej ze stron silnika
zu¿ywaj¹ siê w innym tempie; nale¿y
sprawdziæ obie strony. Dostêpny jest
zestaw do naprawy szczotek 287735
zawieraj¹cy instrukcjê 406582.
Powierzchnia komutatora silnika
powinna byæ g³adka. W przeciwnym
razie dokonaæ ponownej obróbki
powierzchni komutatora lub wymieniæ
silnik.
202
37
TI7030a
RYS. 15. Wentylator
1. Patrz sekcja Przed rozpoczêciem
naprawy, strona 42. Usuwanie nadmiaru
ciœnienia, strona 29.
2. Patrz instrukcja 406582 do³¹czona do
zestawu do naprawy szczotek 287735.
Wyj¹æ stare szczotki i zainstalowaæ nowe
szczotki zawarte w zestawie.
Wentylator
1. Od³¹czyæ kabel (37) od wentylatora (202).
Przy w³¹czonym zasilaniu silnika sprawdziæ
z³¹cze kablowe silnika pod k¹tem napiêcia
przewodu (120 V lub 240 V).
2. Jeœli napiêcie jest prawid³owe, wadliwy jest
wentylator. Odkrêciæ œruby mocuj¹ce
wentylator do os³ony (206). Zamontowaæ
nowy wentylator w odwrotnej kolejnoœci.
3. Jeœli napiêcie nie jest prawid³owe,
sprawdziæ pod³¹czenie wentylatora do
elementu J9 obwodu steruj¹cego, patrz
RYS. 12, strona 51.
56
3A2250V
Czêœci
Czêœci
Nr czêœci AP9570 lub CS9570, 120 V, 15 A, zespó³ ogrzewany
Nr czêœci AP9571 lub CS9571, 240 V, 10 A, zespó³ ogrzewany
Nr czêœci AP9572 lub CS9572, 240 V, 20 A, zespó³ ogrzewany
61
61
101
102
103
WLD
Dozownik
Opis
101
102
103
AP9570
120 V, 15 A, zespó³
ogrzewany
249570
patrz strona 59
249499
patrz strona 67
249810
zobacz 309550
CS9570
AP9571
CS22WD
zobacz 312666
240 V, 10 A, zespó³
ogrzewany
249571
patrz strona 59
249499
patrz strona 67
CS9571
AP9572
CS9572
3A2250V
249810
zobacz 309550
CS22WD
zobacz 312666
240 V, 20 A, zespó³
ogrzewany
249572
patrz strona 59
249499
patrz strona 67
249810
zobacz 309550
CS22WD
zobacz 312666
57
Czêœci
Nr kat. 249806, 120 V, 15 A, pakiet nieogrzewany, MD2
Nr kat. 249808, 240 V, 10 A, pakiet nieogrzewany, MD2
Nr kat. 24R984, 120 V, 15 A, pakiet nieogrzewany, dozowanie 2K
Nr kat. 24R985, 240 V, 10 A, pakiet nieogrzewany, dozowanie 2K
61
61
101
255325
103
24R021
103
102
249633
WLD
102
24R823
Nr
ref. Numery Opis
101
102
103
58
249576
DOZOWNIK, nieogrzewany, 120 V,
15 A; patrz strona 63; tylko 249806
249577 DOZOWNIK, ogrzewany, 240 V, 10 A;
patrz strona 63; tylko 249808
249633 WIĄZKA WĘŻY, nieizolowana; patrz
strona 67
24R823 WIĄZKA WĘŻY; patrz strona 67
255325 PISTOLET, do natrysku na zimno MD2;
patrz 312185 i 3A2910
24R021 ZAWÓR, dozowania, 2K
Ilość
249806
249808
1
24R984
1
1
1
1
24R985
1
1
1
1
1
1
1
3A2250V
Czêœci
Nr czêœci 249570, 120 V, 15 A, dozownik ogrzewany
Nr czêœci 249571, 240 V, 10 A, dozownik ogrzewany
Nr czêœci 249572, 240 V, 20 A, dozownik ogrzewany
57
56
41
55
41
30
5
8
41
40▲
31
26
31
39
34
47
32
38
1 (Ref)
36
35
45
11
2a
46
49
7
6
2
2a
11
2
44
8
33
66
4
1
1 (Ref)
66h
66f
17
18
1 (Ref)
66c
66b
41
12
16
58
60
15
14
50*
62
54*
52*
53*
51*
28
27
3A2250V
63 64
65
50*
29 13
59
Czêœci
Dozowniki ogrzewane
Odn. Czêœæ
Opis
IloϾ
1
24R382 WÓZEK, patrz strona 71.
1
2
24L000 ZBIORNIK, z pokryw¹ i wylotami,
2
LDPE, zawiera element 2a
2a
15F895 . PIERŒCIEÑ OKR¥G£Y, pokrywa,
1
zbiornik
4
111800 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym;
12
5/16—18 x 16 mm (5/8 cala)
5
24K984 SUSZARKA, desykant
1
6
24K976 T£UMIK, otwór wentylacyjny
1
7
101044 PODK£ADKA, p³aska, 13 mm
1
(1/2 cala)
8
119973 CIÊGIEL, 356 mm (14 cali), stal
2
nierdzewna
11
119993 WTYCZKA
2
12
287655 DOZOWNIK, nieizolowany, 120 V,
1
model 249570, patrz strona 66
287656 DOZOWNIK, nieizolowany, 240 V,
1
model 249571 i 249572, patrz
strona 66
13
117493 WKRÊT, maszynowy, ³eb
4
szeœciok¹tny z podk³adk¹, 1/4—20 x
38 mm (1—1/2 cala)
14
116393 ADAPTER, 1/4 npt (m x f)
2
15
556765 KOLANKO, 1/4 npt(m) x 3/8 JIC
2
16
24K998 RURKA, ciecz
2
17
24L007 PODGRZEWACZ, p³yn, 120 V,
2
model 249570, zawiera pozycje 58
i 60, patrz strona 311210
24L008 PODGRZEWACZ, p³yn, 240 V,
2
modele 249571 i 249572, zawiera
pozycje 58 i 60, patrz strona 311210
18
167002 IZOLATOR, podgrzewanie
4
26
116704 ADAPTER, strona B,
2
3/8 JIC x 1/4 npt(m)
27
104641 PO£¥CZENIE PRZEGRODOWE
1
28
169970 PO£¥CZENIE, przewód powietrzny,
1
1/4 npt(m)
29
162453 Z£¥CZKA WKRÊTNA; 1/4 npt x
1
1/4 npsm
30
24L009 ROZDZIELACZ, recyrkulacja,
1
z zaworami, patrz strona 70
31
15V421 RURA, recyrkulacja, œrednica
2
zewnêtrzna 10 mm (3/8 cala),
stal nierdzewna
32
249629 W¥¯, element A (izocyjanian),
1
œrednica 6 mm (1/4 cala),
termoplastyczny w¹¿ z ochron¹
przed wilgoci¹, 1/4 npsm(f) x
1219 mm (48 cali)
33
249630 W¥¯, element B (¿ywica), œrednica
1
6 mm (1/4 cala), termoplastyczny
w¹¿, 1/4 npsm(f) x 1219 mm (48 cali)
34
24L004 WYŒWIETLACZ, podgrzewany, 120 V,
1
model 249570, patrz strona 68
24L005 WYŒWIETLACZ, podgrzewany, 240 V,
1
modele 249571 i 249572, patrz
strona 68
35
117623 NAKRÊTKA, ko³pakowa; 3/8—16
4
36
24K995 ZESTAW PRZEWODÓW, 120 V,
2
model 249570
24K997 ZESTAW PRZEWODÓW, 240 V,
2
model 249571
60
Odn. Czêœæ
Opis
IloϾ
24K996 ZESTAW PRZEWODÓW, 240 V,
1
model 249572
37
15G458 KABEL, wentylator, patrz strona 66
1
38
KANA£ KABLOWY, elastyczny,
1
niemetalowy
39
15G385 POKRYWA, dostêp, wyœwietlacz
1
40▲ 15G280 ETYKIETA, ostrze¿enie
1
41
108296 ŒRUBA, maszynowa, ³eb
10
szeœciok¹tny z podk³adk¹, 1/4—20 x
16 mm (5/8 cala)
43
217374 SMAR, pompa izocyjanianu,
1
nieprzedstawione na ilustracji
44
SWORZEÑ, 10—24 x 25 mm (1 cal)
2
45
15G119 OCHRONA, chlapanie
1
46
15G461 PÓ£KA, w¹¿
1
47
WTYCZKA
4
48
109510 PAS, lina gumowa, 635 mm (25 cali)
2
4
49
PODK£ADKA, p³aska, 1/4 cala,
nylonowa
50*
160327 KOLANKO, obrotowe, 3/4 npt(m) x
2
3/4 npsm(f)
51*
101078 SITKO Y, zawiera element 51a
2
51a 180199 . ELEMENT, nr sita 20, niepokazany
1
52*
119882 ZAWÓR, kulowy; 3/4 npt (fbe),
2
uchwyt w kształcie litery „T”
53*
C20487 Z£¥CZKA WKRÊTNA; 3/4 npt
2
54*
157785 Z£¥CZKA, obrotowa; 3/4 npt (m) x
2
3/4 npsm (f)
55
242001 ADAPTER, przewód, Europa, tylko
2
model 249571
56
242005 ADAPTER, przewód, Australia, tylko
2
model 249571
57
195551 OGRANICZNIK, wtyczka, adapter,
2
tylko model 249571
58
24K999 PRZETWORNIK, ciœnienie,
2
do³¹czony do pozycji 17
60
111457 PIERŒCIEÑ OKR¥G£Y, PTFE
2
(politetrafluoroetylen), do³¹czony do
elementu 17
61
15G476 ETYKIETA, elementy A i B, patrz
2
strona 57
62
119992 Z£¥CZKA WKRÊTNA, wlot pompy,
2
3/4 npt
63
157350 Z£¥CZKA WKRÊTNA, 1/4 npt x
1
3/8 npt
64
24K977 FILTR/SEPARATOR POWIETRZA,
1
ze spustem automatycznym 3/8 npt,
zawiera element 2a
64a 114228 . ELEMENT, 5 mikronów,
1
polipropylen, niepokazany
65
100176 TULEJA, 3/8 npt(m) x
1
1/4 npt(f)
3A2250V
Czêœci
Odn. Czêœæ
66
24E555
66a 121063
Opis
IloϾ
ZESTAW, czujnik temperatury
2
PIERŒCIEÑ OKR¥G£Y,
1
fluroroelastomer
66b‡ 123787 PO£¥CZENIE, kolano, 45°; 3/8 jic x
1
1/4—18 npt
66c‡ 123788 PO£¥CZENIE, kolano, 45°; 5/16 jic x
1
1/4—18 npt
66d 555561 PIERŒCIEÑ, zabezpieczaj¹cy, 3/8
1
66e 16C785 OBUDOWA, ochronna
1
66f
16C786 KSZTA£TKA ROZGA£Ê?NA, p³ynu
1
66g 16C787 PRZEK£ADKA, czujnik
1
66h 113641 NARZÊDZIE DO POMIARU,
1
ciœnienie, p³yn, stal nierdzewna
* Stanowi czêœæ zestawu wlotu pompy 287718
(jedna strona).
‡ Zestaw 24E555 zawiera adaptery strony A i B.
Zainstalowaæ wymagane czêœci zale¿nie od
potrzeb.
▲ Naklejki o niebezpieczeñstwie podczas
wymiany i ostrzegawcze, przywieszki i karty
dostêpne s¹ bezp³atnie.
3A2250V
61
Czêœci
62
3A2250V
Czêœci
Nr czêœci 249576, 120 V, dozownik nieogrzewany
Nr czêœci 249577, 240 V, dozownik nieogrzewany
57
56
41
55
39
34
30
41
40▲
31
26
1 (Ref)
47 38
31
36
8
5
32
45
7
35
46
49
44
8
6
11
2
11
2a
2a
4
1
2
33
16
30 (Ref)
1 (Ref)
60
58
15
59
23
12
50*
29
62
54*
52*
53*
28
27
13
63
64
3A2250V
65
51*
50*
29
63
Czêœci
Dozowniki nieogrzewane
Odn. Czêœæ Opis
IloϾ
1
24R382 WÓZEK, patrz strona 71.
1
2
24L000 ZBIORNIK, z pokryw¹ i wylotami,
2
LDPE, zawiera element 2a
2a
15F895 . PIERŒCIEÑ OKR¥G£Y,
1
pokrywa, zbiornik
4
111800 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym;
12
5/16—18 x 16 mm (5/8 cala)
5
24K984 SUSZARKA, desykant
1
6
24K976 T£UMIK, otwór wentylacyjny
1
7
101044 PODK£ADKA, p³aska, 13 mm
1
(1/2 cala)
8
119973 CIÊGIEL, 356 mm (14 cali), stal
2
nierdzewna
11
119993 WTYCZKA
2
12
287655 DOZOWNIK, nieizolowany, 120 V,
1
model 249576, patrz strona 66
287656 DOZOWNIK, nieizolowany, 240 V,
1
model 249577, patrz strona 66
13
117493 WKRÊT, maszynowy, ³eb
4
szeœciok¹tny z podk³adk¹,
1/4—20 x 38 mm (1—1/2 cala)
15
116702 Z£¥CZE, 1/4 npt(m) x 3/8 JIC
2
16
15V420 RURKA, ciecz
2
23
126960 KOLANKO, obrotowe, 1/4 npt(m) x
2
1/4 npsm(f)
25
119998 ADAPTER, strona A,
1
1/2 JIC x 1/4 npt(m)
26
116704 ADAPTER, strona B,
3
3/8 JIC x 1/4 npt(m)
27
104641 PO£¥CZENIE PRZEGRODOWE
1
28
169970 PO£¥CZENIE, przewód
1
powietrzny, 1/4 npt(m)
29
C20479 Z£¥CZKA WKRÊTNA; 1/4 npt x
3
1/4 npsm
30
287755 ROZDZIELACZ, recyrkulacja, z
1
zaworami, patrz strona 70
31
15V421 RURA, recyrkulacja, œrednica
2
zewnêtrzna 10 mm (3/8 cala), stal
nierdzewna
1
32
249629 W¥¯, element A (izocyjanian),
œrednica 6 mm (1/4 cala),
termoplastyczny w¹¿ z ochron¹
przed wilgoci¹, 1/4 npsm(f) x
1219 mm (48 cali)
1
33
249630 W¥¯, element B (¿ywica),
œrednica 6 mm (1/4 cala),
termoplastyczny w¹¿, 1/4 npsm(f)
x 1219 mm (48 cali)
34
249537 WYŒWIETLACZ,
1
niepodgrzewany, 120 V, model
249576, patrz strona 69
249538 WYŒWIETLACZ,
1
niepodgrzewany, 240 V, model
249577, patrz strona 69
35
117623 NAKRÊTKA, ko³pakowa; 3/8—16
4
64
Odn. Czêœæ Opis
IloϾ
36
24K995 ZESTAW PRZEWODÓW, 120 V,
1
model 249576
24K997 ZESTAW PRZEWODÓW, 240 V,
1
model 249577
37
15G458 KABEL, wentylator, patrz strona 66
1
38
KANA£ KABLOWY, elastyczny,
1
niemetalowy
39
15G385 POKRYWA, dostêp, wyœwietlacz
1
40▲ 15G280 ETYKIETA, ostrze¿enie
1
41
108296 ŒRUBA, maszynowa, ³eb
6
szeœciok¹tny z podk³adk¹,
1/4—20 x 16 mm (5/8 cala)
43
217374 SMAR, pompa izocyjanianu,
1
nieprzedstawione na ilustracji
44
SWORZEÑ, 10—24 x 25 mm (1 cal)
2
45
15G119 OCHRONA, chlapanie
1
46
15G461 PÓ£KA, w¹¿
1
47
WTYCZKA
4
48
109510 PAS, lina gumowa, 635 mm (25 cali)
2
49
PODK£ADKA, p³aska, 1/4 cala,
4
nylonowa
50*
160327 KOLANKO, obrotowe, 3/4 npt(m) x
2
3/4 npsm(f)
51*
101078 SITKO Y, zawiera element 51a
2
51a 180199 . ELEMENT, nr sita 20,
1
niepokazany
52*
119882 ZAWÓR, kulowy; 3/4 npt (fbe),
2
uchwyt w kształcie litery „T”
53*
C20487 Z£¥CZKA WKRÊTNA; 3/4 npt
2
54*
157785 Z£¥CZKA, obrotowa; 3/4 npt (m) x
2
3/4 npsm (f)
55
242001 ADAPTER, przewód, Europa, tylko
1
model 249577
56
242005 ADAPTER, przewód, Australia,
1
tylko model 249577
57
195551 OGRANICZNIK, wtyczka, adapter,
1
tylko model 249577
58
24K999 PRZETWORNIK, ciœnienie
2
59
15G292 ROZDZIELACZ, przetwornik
2
ciœnienia
60
111457 PIERŒCIEÑ OKR¥G£Y; PTFE
2
(politetrafluoroetylen)
61
15G476 ETYKIETA, elementy A i B, patrz
2
strona 58
62
119992 Z£¥CZKA WKRÊTNA; 3/4 npt
2
63
157350 Z£¥CZKA WKRÊTNA, 1/4 npt x
1
3/8 npt
1
64
24K977 FILTR/SEPARATOR
POWIETRZA, ze spustem
automatycznym 3/8 npt, zawiera
element 2a
64a 114228 . ELEMENT, 5 mikronów,
1
polipropylen, niepokazany
65
100176 TULEJA, 3/8 npt(m) x 1/4 npt(f)
1
*
Stanowi czêœæ zestawu wlotu pompy 287718
(jedna strona).
3A2250V
Czêœci
▲ Naklejki o niebezpieczeñstwie podczas wymiany i
ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹
bezp³atnie.
3A2250V
65
Czêœci
Nr czêœci 287655, nieizolowany dozownik 120 V
Nr czêœci 287656, nieizolowany dozownik 240 V
207
201 (odn.)
206
203
207
205
204
202
‡221
208* 209*
210*
37
224
211*
215‡
223
220‡
227
207‡
201
†212
†213
†214
†213
222‡
◆216
218
220‡
219
217◆
207‡
TI6978a
Odn. Czêœæ
201 24E355
24E356
202 24K985
24K986
203
204
205
115836
206 24L003
207‡ 115492
208*
209*
210*
211*
212†
213†
214†
116074
107434
248231
180131
116073
116079
287057
215‡
216◆
217◆
218
219
287055
287053
196762
195150
24L006
66
Opis
IloϾ
SILNIK, elektryczny, 120 V
1
SILNIK, elektryczny, 240 V
WENTYLATOR, ch³odzenie,
1
120 V
WENTYLATOR, ch³odzenie,
1
240 V
OS£ONA, spustu
1
NIT, zas³ona, chwyt 5/32 x 3/8
1
ŒRUBA, maszynowa, ³eb
3
szczelinowy, 8—32 x 51 mm
(2 cale)
OS£ONA, dozownik
1
ŒRUBA, maszynowa, ³eb
12
szeœciok¹tny z podk³adk¹, 8—32 x
10 mm (3/8 cala)
PODK£ADKA, oporowa; ze stali
2
£O¯YSKO, oporowe, z br¹zu
2
ZESTAW WA£U KORBOWEGO
2
£O¯YSKO, oporowe, z br¹zu
2
PODK£ADKA, oporowa; ze stali
2
£O¯YSKO, oporowe, z br¹zu
4
ZESTAW REDUKTORA
2
PRZEK£ADNI
ZESTAW OS£ONY NAPÊDU
2
ZESTAW £¥CZNIKA
2
STYK, prosty
2
NAKRÊTKA, zaciêcie, pompa
2
POMPA, wyporowa, patrz 311076
2
Odn. Czêœæ Opis
220‡ 117493 WKRÊT, maszynowy, ³eb
szeœciok¹tny z podk³adk¹,
1/4—20 x 38 mm (1—1/2 cala)
221‡ 15B254 POKRYWA, obudowa napêdu,
strona A
222‡ 15B589 POKRYWA, ¿erdŸ pompy
223 117770 PRZE£¥CZNIK, kontaktron,
z kablem
224 24K982 MAGNES
227 249854 POKRYWA, obudowa napêdu,
strona B, zawiera pozycje 223 i
228
228 115711 TAŒMA, monta¿owa, kontaktron,
niepokazane
IloϾ
8
1
2
1
1
1
1
* Stanowi czêœæ zestawu wa³u korbowego 248231.
† Stanowi czêœæ zestawu reduktora przek³adni
287057.
‡ Stanowi czêœæ zestawu obudowy napêdu 287055.
◆ Stanowi czêœæ zestawu ³¹cznika 287053.
3A2250V
Czêœci
Nr czêœci 249499, wi¹zka wê¿y izolowanych z przewodami do recyrkulacji
301
302 (odn.)
302
304
303 (odn.)
305
Odn.
301
Czêœæ
249508
302
249509
303
TI6991a
Opis
IloϾ
W¥¯, p³yn (element A), ochrona przed
2
wilgoci¹, œrednica 6 mm (1/4 cala),
czêœci JIC nr 5 (mxf), 10,7 m (35 stóp)
W¥¯, p³yn (element B), œrednica 6 mm
2
(1/4 cala), czêœci JIC nr 6 (mxf), 10,7 m
(35 stóp)
Odn.
303
Czêœæ
15G342
304
zakupiæ
lokalnie
156971
305
Opis
W¥¯, powietrze, œrednica 6 mm
(1/4 cala), 1/4 npsm (fbe), 10,7 m
(35 stóp)
RURA, pianka, izolowana, œrednica
35 mm (1—3/8 cala), 9,5 m (31 stóp)
Z£¥CZKA WKRÊTNA, 1/4 npt, do
po³¹czenia przewodu powietrznego z
inn¹ wi¹zk¹ wê¿y
IloϾ
1
1
1
Nr czêœci 249633, wi¹zka wê¿y nieizolowanych bez przewodów do recyrkulacji
301
302 (odn.)
302
305
303
TI6992a
Odn.
301
Czêœæ
249508
302
249509
Opis
IloϾ
W¥¯, p³yn (element A), ochrona przed
1
wilgoci¹, œrednica 6 mm (1/4 cala),
czêœci JIC nr 5 (mxf), 10,7 m (35 stóp)
W¥¯, p³yn (element B), œrednica 6 mm
1
(1/4 cala), czêœci JIC nr 6 (mxf), 10,7 m
(35 stóp)
Odn.
303
Czêœæ
15G342
305
156971
Opis
W¥¯, powietrze, œrednica 6 mm
(1/4 cala), 1/4 npsm (fbe), 10,7 m
(35 stóp)
Z£¥CZKA WKRÊTNA, 1/4 npt, do
po³¹czenia przewodu powietrznego
z inn¹ wi¹zk¹ wê¿y
IloϾ
1
1
Nr kat. 24R823, średnica wewnętrzna 6 mm (1/4 cala) x 10,7 m (35 stóp) nieizolowana wiązka węży bez
przewodu recyrkulacyjnego i bez węża powietrznego
Nr ref. Numery Opis
301
249508 WĄŻ, do cieczy (składnik A); średnica wewnętrzna 6 mm (1/4 cala), 10,7 m (35 stóp),
1/2-20 UNF, zabezpieczenie przed wilgocią, rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
302
249509 WĄŻ, do cieczy (składnik B); średnica wewnętrzna 6 mm (1/4 cala), 10,7 m (35 stóp),
9/16-18 UNF, zabezpieczenie przed wilgocią, rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
3A2250V
Ilość
1
1
67
Czêœci
Nr czêœci 24L004, wyœwietlacz podgrzewany 120 V
Nr czêœci 24L005, wyœwietlacz podgrzewany 240 V
404
402
414
405
416a
416
416a
401
404 (odn.)
421
415
417
402
403
409
408
407
406
412
410
411
410
413
424
TI6979a
Odn. Czêœæ Opis
IloϾ
401 15F984 P£YTA
1
402 24K983 PRZE£¥CZNIK, zasilanie silnika
2
lub grzejnika, z wy³¹cznikiem
awaryjnym
403 15G386 MODU£, wyœwietlacz, temperatura,
1
zawiera element (1) 402 i (2) 424
404 24L002 POTENCJOMETR
1
405 119930 WSKAŹNIK, stan, LED
1
406 24G886 TABLICA, sterowanie, tylko
1
jednostki o napiêciu 120 V
24G887 TABLICA, sterowanie, tylko
1
jednostki o napiêciu 240 V
407 15G230 PRZEWÓD, zespó³
1
408 107156 ŒRUBA, maszynowa, z ³bem
7
p³askim zaoblonym
409 113505 NAKRÊTKA, z podk³adk¹ blokuj¹c¹
10
(KEPS), szeœciok¹tna
410 119898 PO£¥CZENIE PRZEGRODOWE,
2
kabel
411 101765 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
412 116773 Z£¥CZE, wtyczka
1
413 15C866 PRZEWÓD, po³¹czeniowy
2
68
Odn.
414
415
416
Czêœæ
15G279
15G053
24L001
416a 101118
417
15G454
421
424
15G384
24K981
425
Opis
NAKLEJKA, wyœwietlacz
P£YTKA, dociskowa
POKRÊT£O, sterowanie, zawiera
element 416a
.ŒRUBA, zestaw, 10 x 6 mm
(1/4 cala)
NAKLEJKA, uruchamianie,
podgrzewane
OBUDOWA
WYŒWIETLACZ, temperatura, z
czujnikiem
PODWÓJNA KOÑCÓWKA,
niepokazane
IloϾ
1
1
1
3A2250V
2
1
1
2
2
Czêœci
Nr czêœci 249537, niepodgrzewany wyœwietlacz 120 V
Nr czêœci 249538, niepodgrzewany wyœwietlacz 240 V
403
405
414
416a
402
404
416
416a
401
404 (odn.)
415
421
417
409
410
408
406
407
423
411
412
413
Odn. Czêœæ Opis
IloϾ
401 15F984 P£YTA
1
402 24K983 PRZE£¥CZNIK, zasilanie silnika,
1
z wy³¹cznikiem awaryjnym
403 15G408 POKRYWA, wyœwietlacz
1
404 24L002 POTENCJOMETR
1
405 119930 WSKAŹNIK, stan, LED
1
406 24G886 TABLICA, sterowanie, tylko
1
jednostki o napiêciu 120 V
24G887 TABLICA, sterowanie, tylko
1
jednostki o napiêciu 240 V
407 15G230 PRZEWÓD, zespó³
1
408 107156 ŒRUBA, maszynowa, z ³bem
7
p³askim zaoblonym
409 113505 NAKRÊTKA, z podk³adk¹
10
blokuj¹c¹ (KEPS), szeœciok¹tna
410 119897 PO£¥CZENIE PRZEGRODOWE,
1
kabel
411 101765 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
412 116773 Z£¥CZE, wtyczka
1
413
PRZEWÓD, po³¹czeniowy
2
414 15G279 NAKLEJKA, wyœwietlacz
1
415 15G053 P£YTKA, dociskowa
1
3A2250V
TI6983a
Odn. Czêœæ Opis
IloϾ
416 24L001 POKRÊT£O, sterowanie, zawiera
1
element 416a
416a 101118 . ŒRUBA, zestaw, 10 x 6 mm
2
(1/4 cala)
417 15G281 NAKLEJKA, uruchamianie,
1
niepodgrzewane
421 15G384 OBUDOWA
1
423
WTYCZKA
1
69
Czêœci
Nr czêœci 24L009, recyrkulacja przez rozdzielacz, modele podgrzewane
505
504
Odn.
501
502
503
Czêœæ
24K993
111763
239914
503a
503b
504
505
506
507
508
15E022
111699
224807
187625
111600
100721
100840
503
506
503a
503b
▲512
501
508
502
507
510
509 116704
510 119998
512▲ 189285
Opis
IloϾ
ROZDZIELACZ, recyrkulacja
1
KOLANKO, 1/4 npt (mbe)
2
ZAWÓR,
2
recyrkulacja/natryskiwanie,
zawiera pozycje 503a i 503b
. GNIAZDO
1
. USZCZELKA
1
PODSTAWA, zawór
2
UCHWYT, zawór, spust
2
STYK, rowkowany
2
ZATYCZKA, rura, 1/4 npt(m)
2
KOLANKO, jednowkrêtne,
2
1/4 npt(m) x 1/4 npsm(f)
ADAPTER, 3/8 JIC x 1/4 npt(m)
1
ADAPTER, 5/16 JIC x 1/4 npt(m)
1
ETYKIETA, ostrze¿enie
1
▲ Naklejki o niebezpieczeñstwie podczas
wymiany i ostrzegawcze, przywieszki i karty
dostêpne s¹ bezp³atnie.
TI6977a
509
Nr czêœci 287755, recyrkulacja przez rozdzielacz, modele niepodgrzewane
505
Odn.
501
502
503
Czêœæ
24K993
111763
239914
503a
503b
504
505
506
507
508
15E022
111699
224807
187625
111600
113641
116504
509
510
511
116704
119998
556765
504
503
506
503a
503b
507
501
502
510
511
Opis
IloϾ
ROZDZIELACZ, recyrkulacja
1
KOLANKO, 1/4 npt (mbe)
4
ZAWÓR,
2
recyrkulacja/natryskiwanie,
zawiera pozycje 503a i 503b
. GNIAZDO
1
. USZCZELKA
1
PODSTAWA, zawór
2
UCHWYT, zawór, spust
2
STYK, rowkowany
2
CIŒNIENIOMIERZ, p³ynu
2
TRÓJNIK, tryb roboczy 1/4 npt(m)
2
x 1/4 npt(f), odga³êzienie 1/4 npt(f)
ADAPTER, 3/8 JIC x 1/4 npt(m)
1
ADAPTER, 5/16 JIC x 1/4 npt(m)
1
KOLANKO, rurka, rurka o œrednicy
2
zewnêtrznej 1/4 npt(m) x 10 mm
(3/8 cala)
508
509
TI6982a
70
3A2250V
Czêœci
Nr czêœci 249582, wózek
612
611
607
609
608
603
602
602
604
612
605
610
604
606
WLD
Odn.
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
Czêœæ
154636
116411
116477
116478
101242
24U760
24U761
24U762
24T150
110996
3A2250V
Opis
WASHER, flat
SPRING
WASHER, flat; nylon
WHEEL, pneumatic
RING, retaining
GRIP, handle
BRACKET, tank mount
BRACKET, crossbar
BRACKET, motor mount
GUSSET
NUT, hex, flange head
IloϾ
4
2
4
2
2
2
1
1
1
1
18
71
Zalecane czêœci zamienne
Zalecane czêœci zamienne
Aby ograniczyæ przestoje, zalecamy zaopatrzenie siê w nastêpuj¹ce czêœci zamienne.
Wszystkie czêœci
Tylko urz¹dzenia podgrzewane:
Czêœæ Opis
24K984 SUSZARKA, desykant
15F895 PIERŒCIEÑ OKR¥G£Y, pokrywa,
zbiornik
24K983 PRZE£¥CZNIK, zasilanie silnika lub
grzejnika, z wy³¹cznikiem awaryjnym
113641 NARZÊDZIE DO POMIARU, ciœnienie,
p³yn, stal nierdzewna
101078 SITKO Y, zawiera pozycjê 180199
180199 ELEMENT, sitko Y, numer sita 20
114228 ELEMENT, filtr powietrza, 5 mikronów,
polipropylen
239914 ZAWÓR, recyrkulacja/natryskiwanie,
zawiera gniazdo i uszczelkê
24L002 POTENCJOMETR, pokrêt³o sterowania
24G886 TABLICA, sterowanie, tylko jednostki o
napiêciu 120 V
24G887 TABLICA, sterowanie, tylko jednostki o
napiêciu 240 V
24K999 PRZETWORNIK, ciœnienie
24L006 POMPA, wyporowa, pasuje do obu stron
287718 ZESTAW WLOTU POMPY, zbiornik do
pompy
249855 ZESTAW DO NAPRAW, pompa
wyporowa, zawiera uszczelki, kule,
³o¿yska, gniazdo zaworu wlotowego
Czêœæ Opis
24K981 WYŒWIETLACZ, temperatura,
z czujnikiem
24K980 BEZPIECZNIK, zbyt wysoka temperatura
podgrzewacza
24K978 TERMOSTAT, grzejnik
24K989 ELEMENT PODGRZEWACZA, tylko
jednostki o napiêciu 120 V
24K990 ELEMENT PODGRZEWACZA, tylko
jednostki o napiêciu 240 V
Akcesoria
Czêœæ Opis
249815 PISTOLET, w³¹cznik Fusion MP
z rozdzielaczem z 4 wê¿ami
255325 PISTOLET, do natrysku na zimno MD2
24P765 ZESTAW, powiększanie wkładek
szczelinowych
72
3A2250V
Wymiary
Wymiary
Wszystkie modele
LQPP
ti6974b
LQ
3A2250V
P
P
PP
Q
L
73
Dane techniczne
Dane techniczne
Maksymalne ciœnienie
robocze cieczy
Wymagania elektryczne
14 MPa (140 bar, 2000 psi)
Model AP9570, CS9570: 120 V, pr¹d przemienny, jednofazowy,
50/60 Hz, 3500 W, wymaga dwóch oddzielnych obwodów
o natê¿eniu 15 A
Model AP9571, CS9571: 240 V, pr¹d przemienny, jednofazowy,
50/60 Hz, 3800 W, wymaga dwóch oddzielnych obwodów
o natê¿eniu 10 A
Model AP9572, CS9572: 240 V, pr¹d przemienny, jednofazowy,
50/60 Hz, 3800 W, wymaga jednego obwodu o natê¿eniu 16 A
Model 249806, 24R984: 120 V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 1800 W;
wymagany pojedynczy obwód dedykowany 15 A
Model 249808, 24R985: 240 V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 1800 W;
wymagany pojedynczy obwód dedykowany 8 A
Wielkoœæ pr¹dnicy (tylko Modele podgrzewane: Minimum 5000 W
Reactor E-10)
Modele niepodgrzewane: Minimum 2500 W
Maksymalna temperatura 71°C (160°F)
p³ynu
Maksymalna temperatura 43°C (110°F)
otoczenia
Wydajnoœæ maksymalna 5,4 kg/min (12 funtów/min) przy 340 cyklach/min
WydajnoϾ cyklu (A i B) 0,0133 l (0,00352 gal)
Zawory Recyrkulacja/Natryskiwanie w automatyczny sposób
Zmniejszenie
nadmiernego ciœnienia
zmniejszaj¹ nadmierne ciœnienie p³ynu w zbiornikach zasilaj¹cych.
Moc podgrzewacza
Modele o napiêciu 120 V: Ka¿dy po 850 W, ³¹cznie 1700 W
Modele o napiêciu 240 V: Ka¿dy po 1000 W, ³¹cznie 2000 W
Ciœnienie akustyczne
Moc akustyczna zgodnie
z ISO 9614-2
74
78,7 dB(A) w trybie recyrkulacji szybkiej
84,5 dB(A) przy ciœnieniu równym 14 MPa (140 barów, 2000 psi),
2,7 l/min (0,72 gpm)
88,6 dB(A) w trybie recyrkulacji szybkiej
94,4 dB(A) przy ciœnieniu równym 14 MPa (140 barów, 2000 psi),
2,7 l/min (0,72 gpm)
3A2250V
Dane techniczne
PojemnoϾ zbiornika
Wyloty p³ynu
Ka¿dy po 26,5 l (7 gal) (wartoœæ nominalna)
Sk³adnik A (ISO): -5 JIC, mêski
Sk³adnik B (RES): -6 JIC, mêski
Wê¿e powrotne cyrkulacji Sk³adnik A (ISO): -5 JIC, mêski
cieczy
Sk³adnik B (RES): -6 JIC, mêski
Wlot powietrza
Z³¹cza przemys³owe do szybkiego od³¹czania o wielkoœci 1/4 cala
Wylot powietrza
1/4 npsm (m)
Wymagania pistoletu
Pistolet Fusion (powietrze czyszcz¹ce i robocze): 0,112 m3/min (4 scfm)
dotycz¹ce sprê¿onego
Pistolet z jednorazowym mieszadłem statycznym MD2:
powietrza
0,392 m3/min (14 scfm), z całkowicie odkręconym zaworem
natryskiwania powietrzem
Pistolet MD2 z zestawem wkładek szczelinowych: 0,056 m3/min
(2 scfm)
Oznaczenia wê¿y
Ciê¿ar (pusty zbiornik)
Czêœci pracuj¹ce na
mokro
Strona A: Czerwony
Strona B: Niebieski
w przybli¿eniu 72 kg (160 funtów), zale¿nie od modelu
Aluminium, stal nierdzewna, stal wêglowa, mosi¹dz, wêglik, chrom,
pierœcienie okr¹g³e odporne na dzia³anie œrodków chemicznych,
PTFE, polietylen o ultra wysokiej masie cz¹steczkowej
Wszystkie pozosta³e znaki handlowe i nazwy handlowe stosowane s¹ w celach identyfikacji i s¹ w³asnoœci¹ ich
odpowiednich w³aœcicieli.
3A2250V
75
Standardowa gwarancja firmy Graco
Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco i
opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a specjalnej,
przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹ na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych
czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie w przypadku urz¹dzeñ montowanych,
obs³ugiwanych i konserwowanych zgodnie z pisemnymi zaleceniami firmy Graco.
Gwarancja nie obejmuje przypadków eksploatacyjnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia, powsta³ych w
wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej
konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne ni¿ oryginalne. Za takie przypadki firma
Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane
niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em,
dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji
reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci.
Sprzêt zostanie zwrócony pierwotnemu nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej lub
wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH
GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM MIÊDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ
GWARANCJI DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.
Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych
form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia albo
inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ w
ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.
FIRMA GRACO NIE DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE
BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH
PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki
elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿ itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w
dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy
wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek
naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.
Informacja o firmie Graco
Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.
W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym dystrybutorem firmy Graco lub
zatelefonowaæ w celu uzyskania informacji o siedzibie najbli¿szego dystrybutora.
Telefon: 612-623-6921 lub bezp³atnie: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505
Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadaj¹ ostatnim danym
produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania.
Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
Informacje dotycz¹ce patentów dostêpne s¹ na stronie: www.graco.com/patents.
T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 311075
Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2005, Graco Inc. Wszystkie zak³ady produkcyjne firmy Graco uzyska³y certyfikat ISO 9001.
www.graco.com
Revision V, July, 2015
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement