DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING
ANVÄNDARHANDBOK
MODELLER
FTXZ25NV1B
FTXZ35NV1B
FTXZ50NV1B
INNEHÅLL
Före användning
Försiktighetsåtgärder ..........................................................................................................3
Delar och deras funktioner .................................................................................................5
Förberedelser före användning ..........................................................................................9
Sätta i batterierna
Så här ställer du in klockan
Så här ställer du in positionen där inomhusenheten är installerad
Grunddrift
Så här anger du driftläge .................................................................................................. 11
Auto-drift
KYLNING
"SARARA"-luftavfuktning
"URURU" LUFTBEFUKTNING
AVFUKTNING/KYLNING
LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING
UPPVÄRMNING
ENDAST FLÄKT
Justera luftflödet ...............................................................................................................13
Ändra luftflödeshastigheten
Justera luftflödet
Användbara funktioner
För klok drift med sensorn ................................................................................................16
INTELLIGENT EYE med 3 områden
Automatisk avstängning
Använda timern ................................................................................................................17
TIMER PÅ/AV
NEDRÄKNINGSTIMER
Säkerställa komfortable sömn ..........................................................................................19
KOMFORTVILA
Så här garanteras hög uppvärmningskapacitet vid uppvakning .......................................21
Snabbuppvärmningstimerdrift
Öka kylnings- eller uppvärmningseffekten ........................................................................23
HÖG EFFEKT-drift
Tips för energibesparing
A.
Täck för fönster med en persienn eller en gardin.
Genom att blockera solljuset och luft utifrån ökas kylningseffekten/
uppvärmningseffekten.
B.
Kyl inte rummet för mycket.
Du kan spara energi genom att undvika extrema
temperaturinställningar.
„ Rekommenderad temperaturinställning
• För kylning: 26-28°C
• För uppvärmning: 20-24°C
C.
Håll luftfiltret rent.
Igensatta luftfilter ger försämrad funktion och slösar energi. När
automatisk filterrengöring är aktiverad rengörs filtret automatiskt
med jämna mellanrum. Effektiv drift är alltid tillgänglig utan att du
Sidan 28
behöver tänka på smutsen.  C
A
B
Före användning
Rengöring av luften i rummet............................................................................................24
JONISERANDE LUFTRENING
FRISKLUFTSVENTILATION
Miljööverväganden vid drift................................................................................................25
ECONO-drift
TYST UTOMHUSENHET-drift
Hålla luftkonditioneraren ren..............................................................................................27
ANTI-MÖGEL-drift
Filterrengöringsdrift
Så här visar du status för rummet och enheten.................................................................30
INFORMATION
Så här ändrar du standardinställningarna.........................................................................31
Menyinställningar
Rengöring
Rengöring (för servicepersonal)........................................................................................35
< När timerlampan (orange) blinkar eller en gång per säsong > ......................................................... 36
< När lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) blinkar > ........................................................ 37
Vid behov
När driftlampan (grön) blinkar............................................................................................40
FAQ...................................................................................................................................41
Felsökning (för servicepersonal).......................................................................................42
Den engelska texten är originalinstruktionerna.
Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.
Tips för din komfort
INTELLIGENT EYE-sensor
När INTELLIGENT EYE-sensorn används detekterar denna människors rörelser
och justerar luftflödets riktning och styrka.
Vill du rikta luftflödet bort från dig?
Vill du spara ström i rum där ingen finns?
Sensorn hjälper dig.  Sidan 15, 16
JONISERANDE LUFTRENING
Den joniserande luftreningen bryter ned mögel och allergener.
Sidan 24
Den håller luften i rummet och i enheten ren för maximal komfort.  Grunddrift
Användbara
funktioner
Rengöring
Vid behov
Försiktighetsåtgärder
Läs försiktighetsåtgärderna i handboken noga
innan du använder enheten.
Enheten är fylld med R32.
• Förvara den här handboken lättillgänglig för användaren.
• De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om
säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.
VARNING.........................
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller
dödsfall.
FÖRSIKTIGT....................
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms- eller
kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.
Gör aldrig detta.
Följ instruktionerna.
Jorda enheten ordentligt.
• Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny
användare ska även handboken medfölja.
VARNING
• Använd inga andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren.
• Utrustningen måste förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en
elvärmare i drift).
• Punktera ej och bränn ej.
• Var medveten om att kylmedium kan vara luktfritt.
• Utrustningen måste installeras, användas och förvaras i ett rum med en golvyta som överstiger 1,8 m2.
• För att undvika eldsvåda, explosion eller skador ska enheten inte användas när skadliga, brandfarliga eller frätande gaser finns
i närheten av enheten.
• Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för
varm kan vara skadlig för dig.
• Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Felaktig funktion, personskador eller skador på produkten
kan uppstå om du rör vid höghastighetsfläktens blad.
• Försök inte reparera, plocka isär, ominstallera eller ändra på luftkonditioneringsanläggningen själv, eftersom detta kan leda till
vattenläckor, elstötar eller brandrisk.
• Använd aldrig brandfarlig sprej nära luftkonditioneringsanläggningen, annars kan eldsvåda uppstå.
• Använd aldrig något annat kylmedium än det som indikeras på utomhusenheten (R32) vid installation, förflyttning eller reparation.
Om andra kylmedium används kan det orsaka problem eller skada enheten eller människor.
• Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.
• Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande kylmedium. Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm
luft, kan läckande kylmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för assistans. Kylmediet i luftkonditioneringsanläggningen är
säkert och läcker inte i normala fall.
Om kylmediet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte
luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.
• Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsanläggningen på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka,
elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhåll.
• När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t.ex. om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och
kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
• Installera en jordfelsbrytare. Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Jorda alltid enheten. Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Dålig jordning kan leda till
elektriska stötar.
FÖRSIKTIGT
• Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för kylning
av precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål
kan påverkas negativt.
• Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten, eftersom detta kan ha negativa effekter.
3
Före användning
• Placera inte föremål med en öppen låga på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännarens
förbränning.
• Blockera inga luftintag eller luftutsläpp. Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.
• Sitt inte på utomhusenheten, placera inga föremål på enheten och dra inte i enheten. Det kan leda till olyckor, till exempel fall eller att
enheten välter, och därmed orsaka personskador, felfunktion eller skador på produkten.
• Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan
kondens på huvudenheten eller kylmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen droppa ned och orsaka
nedsmutsning eller skador.
• Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om skador inte
åtgärdas kan enheten falla eller välta och orsaka kroppsskador.
• För att undvika skador ska du inte vidröra luftintag eller aluminiumflänsar på utomhus- eller inomhusenheterna.
• Utrusningen är inte avsedd att användas av minderåriga eller omyndiga utan målsmans övervakning. Kroppsskador kan uppstå.
• Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det
orsaka kroppsskador.
• Skydda inomhus- och utomhusenheten från slag och stötar, vilka annars kan skada produkten.
• Placera inte brandfarliga föremål, som t.ex. sprayburkar, inom 1 m från luftutloppet.
Varmluften från inomhus- eller utomhusenheterna kan få sprayburkarna att explodera.
• Se till att inga husdjur kissar på luftkonditioneringsanläggningen. Det kan leda till elstötar eller eldsvåda.
• Tvätta inte luftkonditioneringsanläggningen med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
• Placera aldrig något som innehåller vatten (blomvaser o.s.v.) ovanför enheten, eftersom det kan orsaka elstötar eller brand.
• För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, t.ex. en brännare, används tillsammans med
luftkonditioneringsanläggningen.
• Före rengöring ska enheten stängas av och strömmen brytas eller strömsladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller
kroppsskada orsakas.
• Anslut endast luftkonditioneringsanläggningen till angiven strömkrets. Andra strömkretsar än den angivna kan orsaka elstötar,
överhettning och brand.
• Placera dräneringsslangen så att dräneringen fungerar ordentligt. Ofullständig dränering kan orsaka fuktskador på byggnader,
möbler osv.
• Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv är en grogrund
för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda
när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.
• Placera inga föremål intill inomhusenheten.
Det kan påverka luftkonditioneringsanläggningens prestanda, produktkvalitet och livslängd.
• Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på
driftkunskaper, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som
ansvarar för deras säkerhet.
Se till att anläggningen är utom räckhåll för barn, så att de inte kan leka med den.
• För skötsel och rengöring, tillkalla servicepersonal.
P002
Denna utrustning är ej tillgänglig för allmänheten.
Plats för installation
< Vid installation av luftkonditioneringsanläggningen i följande omgivningar bör du kontakta leverantören >
• Platser med oljig miljö där ånga eller sot kan spridas.
• Salta miljöer, som till exempel kustområden.
• Platser där sulfidgas finns, som till exempel vid varma källor.
• Platser där snö kan blockera utomhusenheten.
• Se till att inomhusenheten står minst 1 meter från TV-apparater eller radioapparater (eftersom den kan orsaka ljud- och bildstörningar).
• Dräneringen från utomhusenheten måste göras till ett väl dränerat område.
Ta hänsyn till grannarna när det gäller buller
< För installation bör en plats väljas enligt nedan >
• Platsen ska vara tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och inte bidra till ökat buller eller ökad vibration vid drift.
• Platsen bör väljas så att driftbuller och luft som släpps ut från utomhusenheten inte stör dina grannar.
Elektrisk installation
• Använd en separat strömkrets för luftkonditioneringsanläggningens strömförsörjning.
Flyttning av systemet
• Flyttning av luftkonditioneringsanläggningen kräver särskilda kunskaper. Kontakta leverantören om du behöver flytta på
luftkonditioneringsanläggningen vid flytt eller ommöblering.
4
Delar och deras funktioner
Inomhusenhet
Luftintag
INTELLIGENT EYE-sensor
(ovansida)
Frontpanel
Hjälpklaff
Jalusi (lodräta blad)
(vågrätt blad)
(I luftutloppet på höger eller vänster
Sidan 13
sida.)  Sidan 13
 Jalusi
(Nedre luftintag)
Klaff (vågrätt blad)
Sidan 13
 Luftutlopp
Modellnamnplåt
„ Display
Lampa för anti-mögeldrift/
filterrengöring (grön)
Sändare/mottagare
Lampa för
snabbuppvärmningstimer (röd)
• Skickar/tar emot signaler till/från fjärrkontrollen.
• Driftlampan blinkar i takt med ljudsignalen för
att indikera signalmottagning.
Situation
Driftlampa (grön)
TIMER-lampa (orange)
Ljudtyp
Driftstart
pip-pip
Inställning ändrad
pip
Driften avslutas
långt pip
< Lista över lampor >
Lampa
Färg
TIMER-lampa
orange
DRIFT-lampa
grön
Lampa för
snabbuppvärmningstimer
Tillstånd
Tänds
Sidan 17
TIMER är inställd.  Blinkar
Sidan 36
Det är dags att rengöra joniseringsenheten.  Tänds
Luftkonditioneringen körs.
Blinkar
Sidan 40
Kontrollera felkoden.  mörkröd
klarröd
Beskrivning
Sidan 21
Snabbuppvärmningstimer är inställd.  Tänds
Förberedande uppvärmningsdrift eller drift med snabbuppvärmningstimer.
Sidan 21
 Luftkonditioneringsenheten körs med automatisk anti-mögeldrift aktiverad.
Lampa för anti-mögeldrift/
filterrengöring
grön
Anti-mögeldrift eller filterrengöring körs.  Sidan 27, 28
Blinkar
5
Sidan 27
 Tänds
Sidan 37
Det är dags att rengöra dammboxen.  Sidan 35
 „ Displayenhet
INTELLIGENT EYE-sensor
Identifierar människors rörelser
för att bekräfta att någon
människa finns i området.
PÅ/AV-knapp för inomhusenheten
• Tryck för att starta drift i läget "AUTO" och luftflödet
"AUTO".
Tryck på knappen igen för att stoppa driften.
• Använd den här knappen när ingen fjärrkontroll
är omedelbart tillgänglig.
Luftintagsfilter (svart)
Joniseringsenhet
Filtrerar bort damm från
Sidan 39
utomhusluften.  Bryter ned mögel och
allergener med hjälp av
Sidan 36
jonisering.  Luftbefuktningstemperatur
och luftfuktighetssensor
Före användning
När frontpanelen är öppen
Fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filter
(svart)
(inuti enheten)
Identifierar temperaturen och
luftfuktigheten i den befuktade luften
för att styra luftfuktighetsnivån.
Absorberar mögel, allergener
Sidan 39
och lukter.  Dammbox
Rengör luftfiltret med dammborsten
Sidan 37
och samlar upp dammet.  Inomhustemperaturoch luftfuktighetssensor
(i enheten)
Detekterar temperaturen och
luftfuktigheten i rummet.
Luftfilter (vitt)
Sidan 38
(2 platser höger och vänster)  Utomhusenhet
Luftintag för luftbefuktningsenhet
Utomhustemperatursensor
(fram- och baksida)
(baksida)
Luftutlopp för luftbefuktningsenhet (framsida)
Luftbefuktningsenhet
Luftintag
(sida och baksida)
Detekterar utomhustemperaturen.
Kylmediumrör, kablar
mellan enheterna och
luftbefuktningsslang
Jordningskopplingsplint (inuti)
Dräneringsslang
Luftutlopp
Dränerar vatten från inomhusenheten
vid kylning, "SARARA" luftavfuktning
eller kylning med luftavfuktning.
Dräneringsutlopp
Modellnamnplåt
(bakre delen av undersidan)
Dränerar vatten från utomhusenheten vid uppvärmning
eller luftbefuktande uppvärmning.
6
Delar och deras funktioner
Fjärrkontroll
Sändare/mottagare
Display (LCD),
med bakgrundsbelysning
Sändare/mottagare
• Visar driftförhållanden.
(Alla visas här som referens.)
• Tryck på valfri driftknapp så tänds
bakgrundsbelysningen i ca. 5 sekunder.
• Ta bort skyddsarket före användning.
AUTO-knapp
• Skickar/tar emot signaler till/från
inomhusenheten.
• Fjärrkontrollen måste användas med
sändaren/mottagaren riktad mot sändaren/
mottagaren på inomhusenheten.
Sändningen misslyckas om det finns ett hinder,
t.ex. en gardin, mellan fjärrkontrollen och
inomhusenheten.
• Maximalt avstånd för kommunikationen är
ungefär 7 meter.
Väljer automatiskt ett lämpligt driftläge
(KYLNING eller UPPVÄRMNING) baserat
på inomhustemperaturen och startar driften.
Sidan 11
 AV-knapp
Sidan 11
Stoppar driften.  Direktdriftknappar
Startar kylnings-, "SARARA"-luftavfuktnings-,
uppvärmnings- eller "URURU"-luftbefuktningsdrift.
Sidan 11
 Temperaturinställningsknapp
Sidan 12
Justerar temperaturinställningen.  Luftfuktighetsknapp
Joniserande luftrenings-/
friskluftsventilationsknapp
Sidan 12
Justerar luftfuktighetsinställningen.  • Utför jonisering.
Sidan 24
• Friskluft tas in utifrån.  Fläktknapp
Sidan 13
Justerar luftflödeshastigheten.  Lucka
När du öppnat luckan ska du stänga
den ordentligt. Knapparna på luckan
fungerar inte korrekt om luckan inte
är helt stängd.
TIMER AV-knapp
Modell
ARC477A1
Sidan 18
Ställer in tiden till stopp av driften.  Lucka
Om fjärrkontrollen
• Undvik att tappa fjärrkontrollen eller att få den blöt. (Om du tappar den eller om den blir blöt kan den skadas.)
• När fjärrkontrollen blir smutsig torkar du av den med en torr och mjuk trasa.
• Signalkommunikationen kan fungera sämre om ett elektroniskt startat lysrör (t.ex. lampor av inverterartyp) eller en TV finns i rummet.
Rådgör med en serviceleverantör om du har detta problem.
• Känsligheten kan vara sämre om sändaren/mottagaren utsätts för direkt solljus.
7
Ett menyobjekt visas ovan.
Ett menyobjekt visas nedan.
Knappar för justering
av luftflödesriktning
Justera lodrät och vågrät
Sidan 13
luftflödesriktningar.  1/12
Sensorknapp
: Detekterar en person och
justerar luftflödesriktningen.
: Stänger automatiskt av
enheten när ingen person
Sidan 16
 detekteras. 
1/12
JONISERANDE LUFTRENING
Sidan 24
 FRISKLUFTSVENTILATION
Sidan 24
 AUTOMATISK ANTI-MÖGELDRIFT
Sidan 27
 AUTOMATISK FILTERRENGÖRING
Sidan 28
 INTELLIGENT EYE med 3 områden
Sidan 16
 AUTO AV
Sidan 16
 SNABBSTART
Sidan 23
 ECONO
Sidan 25
 TYST UTOMHUSENHET-DRIFT
Sidan 25
 Det maximala antalet menyobjekt.
Sidan 31
 Före användning
Öppna luckan
Knapp för ECONO-drift/tyst drift
: Begränsa maximal strömförbrukning.
ENDAST FLÄKT-knapp
Sidan 25
: Reducerar bullret från utomhusenheten.  Startar ENDAST FLÄKT-drift.
Sidan 11
 Anti-mögelknapp
HÖG EFFEKT-knapp
Sidan 27
Minskar mögel och lukter i enheten.  Ökar luftflödesriktningen vid
kylnings- och uppvärmningsdrift.
Knapp för filterrengöring
Sidan 23
 Sidan 28
Tar bort smuts, t.ex. damm, från filtret.  Återställningsknapp
KLOCKknappen
Återställer rengöringsindikatorn för
dammboxen och joniseringsenheten.
Sidan 10
Ställer in tiden på klockan.   Sidan 36, 37
INFO-knapp
Inställningsknapp
Visar information, t.ex. temperatur
Sidan 30
och strömförbrukning.  Visar inställningsdisplayen.
Sidan 31
 Knapp för inställning
av ljusstyrka
Ställer in ljusstyrkan för
inomhusenhetens lampor.
Sidan 10
 TIMER-knapp
APPLY-knappen
Ställer in timers.
Bekräftar fjärrkontrollvalet.
 Sidan 17, 19, 21
Föregående-knapp
Går tillbaka till föregående
display.
Valknapp
Väljer objekt.
Avbryt-knapp
Lämnar inställningsdisplayen.
Återställer timerinställningarna.
8
Förberedelser före användning
Sätta i batterierna
1
1.
Dra ned den övre fliken för att öppna
luckan.
2.
Sätt i 2 batterier AA.LR6 (alkaliska).
• Om du använder andra batterier än AA.LR6 (alkaliska) kan det leda
till driftproblem.
Övre flik
3
Blanda inte ihop
och sida.
Nedre flikar
(2 platser)
3.
Sätt in luckans 2 nedre flikar för att sätta
tillbaka luckan.
2
Så här monterar du fjärrkontrollens hållare
på en vägg
1.
Välj en plats varifrån signalerna kan nå
enheten.
2.
Montera hållaren på en vägg, pelare eller
liknande plats med de lokalt införskaffade
skruvarna.
3.
Sätt den utskjutande delen av fjärrkontrollhållaren i hålet på baksidan av
fjärrkontrollen.
Utsprång
Hål
Skruvar
Hållare för
fjärrkontroll
Sätt på huvudströmbrytaren
• När strömmen är påslagen öppnas och stängs klaffarna på
inomhusenheten en gång för att ange referenspositionen.
Om batterier
• Batterierna håller i ungefär 1 år. Om fjärrkontrollens display börjar blekna och mottagningen försämras inom 1 år ska du dock byta båda
batterierna mot nya alkaliska AA.LR6-batterier samtidigt.
• Batterierna som medföljer fjärrkontrollen är avsedda för inledande drift. Livslängden på dessa batterier kan vara kortare än 1 år.
• Timerinställningar försvinner när batterierna byts. Gör om timerinställningarna.
• När enheten inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ut.
9
1. Tryck på
2. Tryck på
Före användning
Så här ställer du in klockan
.
för att ställa in klockan på
rätt tid.
• Varje gång
trycks ned ökas tiden med 1 minut. Om du
håller ned knappen ändras tiden med 10 minuter.
3. Tryck på
• När "
igen.
.
CLOCK Set " har visats visas den normala skärmen
< Ställa in klockan efter byte av batterier >
När klockan är inställd sparas den inställda tiden i inomhusenheten. När du bytt batterierna riktar du
fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på
. (Tiden ställs in automatiskt.) Om "12:00"
fortsätter att blinka följer du steg 1 till 3 ovan.
Så här ställer du in positionen där inomhusenheten är
­installerad
Välj "INSTALLED POSITION" i menyinställningarna.
• Justera luftflödet genom att ange "INSTALLED POSITION".  Sidan 31, 33
Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor
Tryck på
.
LJUSSTYRKAHög
(standard)
LJUSSTYRKALåg
LJUSSTYRKAAv
Om inställning av klockan
• Om inomhusenhetens interna klocka inte är inställd på rätt tid kommer timer på/av, timer för komfortvila och timer för snabbuppvärmning inte att
fungera korrekt.
10
Så här anger du driftläge
Auto-drift
För drift i lämpligt läge (KYLNING eller UPPVÄRMNING) baserat
på angiven temperatur och inomhustemperaturen.
Tryck på
.
KYLNING
Sänker temperaturen.
Tryck på
.
"SARARA"-luftavfuktning
Sänker luftfuktigheten.
Tryck på
.
AVFUKTNING/KYLNING
Sänker temperaturen och luftfuktigheten.
Tryck på
• Tryck på
vid kylning.
vid "SARARA"-luftavfuktning för att växla
driftläge till avfuktning och kylning.
UPPVÄRMNING
Höjer temperaturen.
Tryck på
.
"URURU" LUFTBEFUKTNING
Höjer luftfuktigheten.
Tryck på
i drift.
när enheten inte är
LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING
Höjer temperaturen och luftfuktigheten.
Tryck på
vid uppvärmning.
• Tryck på knappen igen för att återgå till uppvärmningsdrift.
• Tryck på
vid uppvärmningsdrift eller
"URURU"-
luftbefuktningsdrift för att växla till LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING.
ENDAST FLÄKT
Blåser luft.
Tryck på
Driftlampa (grön)
11
.
< Så här stoppar du driften >
Tryck på
.
För justering av temperaturen
.
Grunddrift
Tryck på
För justering av luftfuktigheten
Tryck på
.
Om luftfuktighetsinställningar
Inställning
Beskrivning
: LUFTBEFUKTNING
Håller luftfuktigheten hög och blåser inte luft direkt på kroppen, vilket ökar komforten.
Den här funktionen rekommenderas när du är oroad för torr hy. Luftflödeshastigheten kan inte ändras.
: KONTINUERLIG
Fortsätter luftbefuktningen eller luftavfuktningen.
: HÖG
Luftbefuktar eller luftavfuktar med hög effekt.
: STANDARD
Luftbefuktar eller luftavfuktar med medelhög effekt.
: LÅG
Luftbefuktar eller luftavfuktar med låg effekt.
: AV
Ingen luftfuktighetskontroll görs.
Om temperaturen och luftfuktighetsinställningar i olika driftlägen
Läge
AUTO
KYLA
LUFTAVFUKTNING/KYLNING
"SARARA" LUFTAVFUKTNING
VÄRME
LUFTBEFUKTANDE
UPPVÄRMNING
"URURU" LUFTBEFUKTNING
Temperatur
18-30ºC
18-32ºC
*1
10-30ºC
*2
Luftfuktighet
Luftfuktighetsinställning är inte tillgänglig.
*3
LUFTBEFUKTNING, KONTINUERLIG, LÅG, STANDARD, HÖG eller AV *4
KONTINUERLIG, LÅG, STANDARD eller HÖG
*5
AV *6, LÅG, STANDARD, HÖG, KONTINUERLIG eller LUFTBEFUKTANDE
LÅG, STANDARD, HÖG eller KONTINUERLIG
*1 När temperaturen ändras startar luftavfuktningsdrift.
*2 När temperaturen ändras startar luftbefuktningsdrift.
*3 När luftfuktigheten sänks startar luftavfuktningsdrift.
*4 När "AV" väljs startar kylningsdrift.
*5 När luftfuktigheten höjs startar luftbefuktningsdrift.
*6 När "AV" väljs startar uppvärmningsdrift.
Om "SARARA" LUFTAVFUKTNING
•
•
•
•
I det här läget blandas luftavfuktad och kyld luft med luften i rummet för att justera utloppslufttemperaturen och sänka luftfuktigheten.
När inomhustemperaturen stiger startar luftavfuktande kylningsdrift automatiskt.
När utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen är luftavfuktningen inte lika effektiv.
När utomhustemperaturen är lägre än 18ºC avfuktas rummet med omväxlande kylning och uppvärmning. Dessutom styrs ventilationen korrekt
och rummets luftfuktighet sänks genom att utomhusluft tas in i rummet. (Luftavfuktning med luftintag)
Om LUFTAVFUKTNING/KYLNING
• För att sänka luftfuktigheten blir luftflödet vid luftavfuktande kylningsdrift lägre än vid kylningsdrift.
• När luftfuktigheten inte sänks startar "SARARA" luftavfuktningsdrift automatiskt.
Om "URURU" LUFTBEFUKTNING
• Luftbefuktningsenheten samlar in fukt från utomhusluften för att luftbefukta rummet.
Om luftbefuktande uppvärmningsdrift
• När inomhustemperaturen stiger vid uppvärmningsdrift kan luftfuktigheten i inomhusluften sänkas tillfälligt.
12
Justera luftflödet
Ändra luftflödeshastigheten
Tryck på
.
• Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödesindikatorn.
Sidan 14 )
(Vissa indikatorer visas eventuellt inte, beroende på driftläget.  .......
AUTO
Tyst drift av
inomhusenheten
Luftflödeshastighet 1-5
• När luftflödet anges till "
" startas tyst drift för inomhusenheten så att bullret från enheten
minskar.
• Om temperaturen inte når önskad punkt ändrar du luftflödesinställningen.
Justera luftflödesriktningen
< Så här ändrar du lodrät luftflödesriktning >
Tryck på
.
• Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödesriktningsindikatorn.
Sidan 14 )
(Vissa indikatorer visas eventuellt inte, beroende på driftläget.  • Klaffarna rör sig lodrätt.
...
AUTO
Cirkulation
Nivå 1-6
BRIS
Svängning
< Så här ändrar du vågrät luftflödesriktning >
Tryck på
.
• Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödesriktningsindikatorn.
(Vissa indikatorer visas eventuellt inte, beroende på inställningen för "INSTALLED
Sidan 33 )
POSITION" (installerad position).  • Klaffarna rör sig vågrätt.
AUTO
Svängning
Vid
Åt vänster
Utblås
framåt
Åt höger
< Kombinera lodrät och vågrät luftflödesriktning (3D-luftflöde) >
Ställ in lodrät och vågrät
luftflödesriktning på svängning.
• Klaffarna och jalusierna rör sig omväxlande.
• Du kan avbryta 3D-luftflödet genom att trycka
på
eller
.
13
Svängning
Svängning
• När luftflödesinställningen är "AUTO" kommer start av kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning (inklusive driften som valts
med "AUTO") att utlösa den luktreducerande funktionen som minskar lukten från inomhusenheten och enheten blåser inte omedelbart ut luft.
Vänta i cirka 40 sekunder. (LUKTSÄKER)
• När luftflödeshastigheten sänks slutar klaffarna och jalusierna att röra sig. När den lodräta luftflödesriktningen ställs in på svängning stannar
klaffarna i en uppåtriktad position.
• Vid lägre luftflöden är även kylnings- och uppvärmningseffekten lägre.
Grunddrift
Om luftflödeshastighet
< Luftflödesinställningar i olika driftlägen >
Läge
"SARARA" LUFTAVFUKTNING/LUFTAVFUKTANDE KYLNING
AUTO / KYLNING / UPPVÄRMNING / "URURU" LUFTBEFUKTNING /
LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING* / FLÄKTDRIFT
Inställning av luftflödeshastighet
AUTO
AUTO, Tyst drift av inomhusenheten,
Luftflödeshastighet 1-5
* När luftfuktigheten är inställd på "LUFTBEFUKTNING" blir luftflödet "AUTO".
Om lodrät luftflödesriktning
"AUTO"-, "Cirkulation"- och "BRIS"-luftflöde kan anges enligt driftläget.
„ Cirkulationsluftflöde
„ BRIS-luftflöde
Den här inställningen blåser ut luft långt med innertakets
utrymme. Dessutom kan luft cirkuleras i hela rummet
genom att ta luft från jalusiet (nedre luftintaget) för att
eliminera temperaturvariationer.
Den här inställningen justerar automatiskt luftflödeshastigheten och lodrät luftflödesriktning för att generera
ett brisliknande luftflöde. Det är ett komfortabelt luftflöde
även när det blåser mot din kropp.
< Inställning av "AUTO"-, "Cirkulation"- och "BRIS"-luftflöde i olika driftlägen >
Läge
AUTO
Inställning av luftflödesriktning
Cirkulation
BRIS
–
–
–
–
AUTO
KYLNING / "SARARA" LUFTAVFUKTNING /
LUFTAVFUKTANDE KYLNING
UPPVÄRMNING / "URURU" LUFTBEFUKTNING/
LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING
ENDAST FLÄKT
–
< Inställning av "AUTO"-luftflöde i olika driftlägen >
Läge
KYLNING / LUFTAVFUKTANDE
KYLNING
UPPVÄRMNING / LUFTBEFUKTANDE
UPPVÄRMNING
"SARARA" LUFTAVFUKTNING
"URURU" LUFTBEFUKTNING
Inställning av luftflödesriktning
Cirkulationsluftflöde
BRIS-luftflöde
Nedåtriktat luftutflöde och cirkulationsluftflöde upprepas.
När inomhustemperaturen är lite lägre
När inomhustemperaturen är lite högre
Cirkulation
Cirkulationsluftflöde
BRIS-luftflöde
< Rörligt intervall för klaffarna >
Det rörliga intervallet för klaffarna varierar beroende på driftsläget.
KYLNING / "SARARA"
LUFTAVFUKTNING /
LUFTAVFUKTANDE KYLNING
UPPVÄRMNING /
"URURU" LUFTBEFUKTNING/
LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING
ENDAST FLÄKT
FÖRSIKTIGT
• Använd alltid en fjärrkontroll för att justera jalusi- och klaffvinklar. Om du försöker flytta klaffarna och jalusierna för hand när de svänger
kan mekanismen skadas.
• Använd alltid fjärrkontrollen för att justera jalusivinklar. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.
14
Justera luftflödet
Om 3D-luftflöde
• Med tredimensionellt luftflöde cirkuleras kall luft, som annars brukar samlas på rummets lägsta nivå, och varm luft, som annars brukar samlas
på rummets högsta nivå, i hela rummet, vilket förhindrar att kalla och varma områden bildas.
Om vågrät luftflödesriktning
• När den vågräta luftflödesriktningen ställs in på "AUTO" aktiveras INTELLIGENT EYE-sensorn. INTELLIGENT EYE-sensorn identifierar en
person på vänstersidan, framsidan och högersidan, och riktar luftflödet bort från den personen.
< INTELLIGENT EYE-sensor >
INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar människors (värmegenererande föremål) rörelser för att kontrollera var de finns.
Sidan 16
Exempel (för Komfort)  • Maximalt avstånd för detektering av människor är cirka 9 meter framför inomhusenheten.
• Små djur, som hundra och katter, eller en temperaturförändring på grund av ett värmegenererande föremål, t.ex. en annan
uppvärmningskälla eller elektrisk utrustning, kan felaktigt detekteras som en människa. Dessutom kan områden som utsätts för solljus
felaktigt detekteras som en människa.
• Om flera personer detekteras i samma rum ändras luftflödesriktningen baserat på den senast detekterade personen.
• Området precis under eller intill enheten kan inte detekteras.
• Användningsområdet är som följer.
60°
9m
15
Vågrät vinkel 140°
(Sett uppifrån)
70° 70°
9m
Lodrät vinkel 60°
(Sett från sidan)
För klok drift med sensorn
INTELLIGENT EYE med 3 områden
Automatisk avstängning
När INTELLIGENT EYE-sensorn bedömer att det inte finns någon i rummet ändras den inställda
temperaturen med +2°C vid kylning och –2°C vid uppvärmning. När den inställda tiden förfaller utan
någon ändring av förhållandena stoppas driften automatiskt.
< Så här använder du driften >
Tryck på
Användbara funktioner
Om luft ska blåsas bort från en person eller inte kan anges efter önskemål. INTELLIGENT
EYE-sensorn detekterar personens rörelse och ändrar automatiskt luftflödesriktningen.
och välj önskad inställning.
• Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.
INTELLIGENT EYE På
• "
", "
" eller "
AUTO AV På
BÅDA På
BÅDA Av
" visas på displayen.
Inställning för INTELLIGENT EYE med 3 områden
Fokus
Blåser luft på en person.
Comfort *
Blåser inte luft på en person.
* Standardinställning
Du kan ändra inställningen för INTELLIGENT.EYE-luftflödet med menyinställningarna.
 Sidan 31, 32
Inställningar för automatisk avstängning
1 HR *
Stoppar driften 1 timme efter att sensorn bedömt att ingen finns
i rummet.
3 HR
Stoppar driften 3 timmar efter att sensorn bedömt att ingen finns
i rummet.
* Standardinställning
Du kan ändra inställningen för automatisk avstängningstid med menyinställningarna.
 Sidan 31, 32
< Så här avbryter du driften >
Tryck på
• "
", "
och välj "BOTH Off".
" eller "
" försvinner från displayen.
Om drift med INTELLIGENT EYE med 3 områden
• Högeffektdrift avbryts när INTELLIGENT EYE med 3 områden väljs.
Om drift med INTELLIGENT EYE med 3 områden och automatisk avstängning
• Om ingen bedöms finnas i rummet under 20 minuter ändras den inställda temperaturen med +2°C vid kylning och –2°C vid uppvärmning.
När inomhustemperaturen överstiger 30°C ändras temperaturen +1°C i kylningsdrift från den inställda temperaturen.
16
Använda timern
TIMER PÅ/AV
Den här funktionen styr start- och stopptid för driften.
När du ställer in timern kan du välja driftfrekvens antingen en gång eller dagligen.
< Så här använder du driften >
1/4
1.
Tryck på
2.
Tryck på
.
för att välja objekt och tryck på
.
24 HOUR ON TIMER
24 HOUR OFF TIMER
3.
4.
C-SLEEP TIMER
Sidan 19
 QUICK HEAT TIMER
Sidan 21
 Tryck på
för att välja objekt och tryck på
ON TIMER
(en gång)
DAILY ON TIMER
(dagligen)
Tryck på
.
1/4
.
2/2
för att ställa in start-/stopptid och tryck på
• Den tid som ställdes in senast visas (från den andra tiden).
• Varje gång du trycker på
ändras tiden med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden kontinuerligt.
• Efter inställning visas inställd tid och "
" eller "
"
på displayen. När daglig timer valts visas också "DAILY"
på displayen.
• TIMER-lampan (orange) tänds.
ON TIMER
TIMER-lampa (orange)
OFF TIMER
< Så här ändrar du inställningen eller avbryter den >
1.
Följ steg 1 och 2 ovan och välj sedan den TIMERinställning du vill ändra.
2.
Tryck på
för att välja objekt och tryck på
Inställning ändrad
Avbryt TIMER
17
.
NEDRÄKNINGSTIMER
< Så här använder du driften >
Tryck på
.
• Tiden kan anges i steg om 30 minuter varje gång knappen trycks ned (från 30 minuter till
9 timmar och 30 minuter).
Inställningen
avbryts
......
Återstånde tid
30 minuter
Användbara funktioner
Du kan ställa in timern för resterande tid till det schemalagda stoppet.
Timern bör ställas in för varje enskild tid.
Återstånde tid
9 timmar 30 minuter
• "
" och återstående tid till schemalagt stopp visas på displayen.
• TIMER-lampan (orange) tänds.
< Så här avbryter du inställningen >
Tryck på
tills inställningen är avbruten.
• TIMER-lampan släcks.
< Så här kombinerar du PÅ och AV / NEDRÄKNINGSTIMER-drift >
Du kan kombinera PÅ och AV / NEDRÄKNINGSTIMER-drift.
Exempel
Aktuell tid: 23:00 (luftkonditioneringen körs.)
• AV-TIMER är inställd på 0:00 (eller NEDRÄKNINGSTIMER är inställd för att stänga av
enheten efter 1 timme).
• PÅ-TIMER är inställd på 7:00.
23:00
0:00
7:00
Stoppar
TIMER-lampa (orange)
Stoppar driften
Startar driften
< Avbryta alla TIMER-inställningar >
Tryck på
.
• TIMER-lampan släcks.
• Om menyskärmen är öppen, tryck två gånger på
.
Om timerdrift
•
•
•
•
•
Om NEDRÄKNINGSTIMER och AV-TIMER (en gång) anges samtidigt ges prioritet till den senast angivna timerinställningen.
Om enheten inte ska användas under en längre tid avbryter du den dagliga timern.
Om du ändrar frekvens för timerdriften, avbryter du först den aktuella timerinställningen och ställer sedan in timern igen.
Sidan 36
När timerlampan blinkar är det dags att rengöra joniseringsenheten.  I följande fall måste du ställa in timern igen. (Timern återställs.)
– Ingen ström.
– Strömbrytaren har aktiverats.
– Strömbrytaren har stängts av.
– Batterierna till fjärrkontrollen har bytts ut.
18
Säkerställa komfortable sömn
KOMFORTVILA
KOMFORTVILA håller inomhustemperaturen och luftfuktigheten på lämpliga nivåer för komfortable
sömn och en uppfriskande morgon.
3/4
< Så här använder du driften >
1.
Tryck på
2.
Tryck på
vid uppvärmning eller kylning.
för att välja objekt och tryck på
24 HOUR ON TIMER
Sidan 17
 24 HOUR OFF TIMER
Sidan 17
 .
3/4
C-SLEEP TIMER
QUICK HEAT TIMER
3.
Tryck på
.
Sidan 21
 för att ställa in uppvakningstid och tryck på
• Den tid som ställdes in senast visas (från den andra tiden).
• Varje gång du trycker på
ändras tiden med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden kontinuerligt.
• När den här timern är inställd visas uppvakningstid och "
"
på displayen.
< Så här ändrar du inställningen eller avbryter den >
1.
Följ steg 1 och 2 ovan och välj sedan den TIMERinställning du vill ändra.
2.
Tryck på
för att välja objekt och tryck på
Inställning ändrad
Avbryt TIMER
• Inställningarna kan avbrytas med
.
• Om menyskärmen är öppen, tryck två gånger på
19
.
.
Om KOMFORTVILA
< Temperaturstyrning för KOMFORTVILA >
• När KOMFORTVILA-drift startar sänks temperaturen 2°C under följande 3 timmar och höjs sedan 1°C per timme innan du vaknar. (V-formad
temperaturstyrning)
Exempel (för 6 timmars sömn)
V-formad temperaturstyrning fungerar mest effektivt över
perioder på 4 eller fler sovtimmar.
Användbara funktioner
• När timern för KOMFORTVILA är inställd anges den övre temperaturgränsen för luftbefuktande uppvärmning till 22°C.
• När KOMFORTVILA-driften är slutförd fortsätter den drift som visas på fjärrkontrollen.
• Om du ställer in KOMFORTVILA när PÅ-TIMER är inställd kommer PÅ-TIMER att avbrytas.
Uppvakningstid
Inställd temperatur
PÅ
Uppvakning
–1°C
–2°C
3 timmar
0
1
2 timmar
2
3
4
Under sömnen
1 timme
Sömntimmar
6
Efter uppvakning
5
< Luftfuktighetsstyrning för KOMFORTVILA >
• Vid luftavfuktande kylning och luftbefuktande uppvärmning styrs luftfuktigheten baserat på standardluftfuktigheten.
Standardluftfuktigheten är den luftfuktighet som bestäms av driftläget och inställd temperatur.
("STD" visas på displayen.)
• När luftbefuktigheten är aktiverad kontrolleras luftfuktigheten konstant på en högre nivå.
("
" visas på displayen.)
• Vid kylning och uppvärmning styrs luftfuktigheten inte.
Exempel (för 6 timmars sömn)
Luftfuktighet
LUFTBEFUKTNING
LUFTBEFUKTNING/UPPVÄRMNING: +10%
LUFTAVFUKTNING/KYLNING: +5%
Standardluftfuktighet
–10%
2 timmar
0
1
4 timmar
2
3
4
5
6
Sömntimmar
20
Så här garanteras hög uppvärmningskapacitet vid uppvakning
Snabbuppvärmningstimerdrift
Den här driften blåser snabbt ut varm luft när uppvärmningsdrift startar på morgonen och ger ett
varmt utrymme (värmezon) kring inomhusenheten.
4/4
Så här ställer du in snabbuppvärmningstimern
1.
Tryck på
2.
Tryck på
.
för att välja objekt och tryck på
24 HOUR ON TIMER
Sidan 17
 24 HOUR OFF TIMER
Sidan 17
 C-SLEEP TIMER
Sidan 19
 .
4/4
QUICK HEAT TIMER
3.
Tryck på
tryck på
för att ställa in snabbuppvärmningstid och
.
• Varje gång du trycker på
ändras tiden med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden kontinuerligt.
• Snabbuppvärmningstimer är inställd.
• Snabbuppvärmningstimerlampan (mörkröd) tänds.
4.
Tryck på
för att stoppa driften.
När driften stoppas startas avfrostningsdrift automatiskt. (nattavfrostning)
Vad händer på morgonen?
Enheten börjar uppvärmningen cirka 30 minuter innan inställd snabbuppvärmningstid. (förberedande
uppvärmningsdrift)
Snabbuppvärmningstimerlampan (mörkröd) lyser mer intensivt under cirka 30 minuter före och efter
inställd snabbuppvärmningstid.
5.
Kontrollera att snabbuppvärmningstimerlampan (klarröd)
tänds och tryck sedan på
.
• Snabbuppvärmningstimerdrift utförs i cirka 30 minuter.
• Driftslampan (grön) tänds.
• Om
inte trycks ned avbryts den förberedande
uppvärmningsdriften efter cirka 30 minuter
snabbuppvärmningsdrift.
Ungefär 30 minuter senare startas normal uppvärmningsdrift
igen.
21
< Så här ändrar du inställningen eller avbryter den >
Följ steg 1 och 2 på sidan 21 och välj sedan den timerinställning du vill ändra.
Tryck på
för att välja objekt och tryck på
.
Inställning ändrad
Avbryt TIMER
• Inställningarna kan avbrytas med
.
• Om du avbryter snabbuppvärmningstimerdriften halvvägs igenom uppvärmningen återgår driten till normal uppvärmningsdrift
Trycker du på
återgår driften också till normal uppvärmning.
Användbara funktioner
1.
2.
< Så här stoppar du driften >
Tryck på
.
Exempel
Snabbuppvärmningstiden är inställd på 7:00.
Om
inte trycks
ned stoppas driften
av luftkonditioneraren.
Förberedande uppvärmningsdrift körs.
(Snabbuppvärmningstimerlampan (klarröd)
tänds.)
trycks ned.
trycks ned.
6:30
Snabbuppvärmningstimer är inställd.
(Snabbuppvärmningstimerlampan (mörkröd)
tänds.)
7:00
7:30
SNABBUPPVÄRMNINGSTID
Snabbuppvärmningstimerdrift är aktiverad.
(Snabbuppvärmningstimerlampan (klarröd)
och driftlampan (grön) tänds.)
Normal uppvärmningsdrift körs.
(Driftslampan (grön) tänds.)
Förberedande uppvärmningsdrift startar.
Om värmezonen
• Genom att blåsa ut varmare luft än den normala
inställningen med ett lägre luftflöde skapas en värmezon
kring inomhusenheten.
• Den här funktionen är effektiv inom cirka 1,5 meter eller
mindre från väggen där inomhusenheten är installerad.
Lodrätt luftflöde
Vågrät
luftflödesriktning
Den lodräta luftflödesriktningen ställs in
på femte nivån. Den vågräta luftflödesriktningen bevarar föregående inställningar.
Värmezon
Om snabbuppvärmningstimerdrift
• För att snabbt blåsa ut varmluft utförs förberedande uppvärmningsdrift i cirka 30 minuter före och efter inställd snabbuppvärmningstid. I det här
steget konsumeras elström.
• Under den förberedande uppvärmningsdriften öppnas klaffarna och fläkten börjar rotera. Dessutom kan varmluft blåsas ut.
• Om enheten inte ska användas under en längre tid avbryter du snabbuppvärmningstimern.
• Varm luft kan blåsas ut vid ett senare tillfälle strax efter att snabbuppvärmningstimerlampan blir röd eller när skyddsstyrningen är aktiv.
• När inomhustemperaturen är 20°C eller högre eller när utomhustemperaturen är 16°C eller högre startas inte den förberedande
uppvärmningsdriften.
• "URURU" luftbefuktning utförs inte när snabbuppvärmningstimerdrift är aktiv.
22
Öka kylnings- eller uppvärmningseffekten
HÖG EFFEKT-drift
HÖG EFFEKT-drift ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt. Du kan få maximal kapacitet.
< Så här använder du driften >
Tryck på
vid uppvärmning eller kylning.
• När HÖG EFFEKT-drift är inställd ändras driftläget som följer.
KYLNING /
LUFTAVFUKTANDE
KYLNING
HÖGEFFEKTSKYLNING
(inställd temperatur 18°C)
UPPVÄRMNING /
LUFT­BEFUKTANDE
UPPVÄRMNING
HÖGEFFEKTSUPPVÄRMNING
(inställd temperatur 30°C)

• " " visas på displayen.
• POWERFUL-driften avslutas efter 20 minuter. Systemet övergår
automatiskt till de inställningar som användes innan POWERFULdrift startades.
• Temperatur och luftflöde kan inte ändras.
< Så här avbryter du driften >
Tryck på
igen.
• "
" försvinner från displayen.
• Driftläget återgår till föregående inställning.
• Högeffektdrift avbryts när
eller
, direktdriftknapparna,
trycks ned.
Om HÖG EFFEKT-drift
• Enhetens driftsbuller blir högre vid drift.
• Du känner eventuellt inte tillräcklig värme under en tid efter driftstart eftersom denna drift ger ett högre luftflöde än vid normal uppvärmning och
temperaturen för den utblåsta luften kan vara lägre.
• När du använder POWERFUL-drift är vissa funktioner inte tillgängliga.
• POWERFUL-drift ökar inte luftkonditioneringsanläggningens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.
• För maximering av kylningseffekten/uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten och luftflödet ställs in på den högsta nivån.
23
Rengöring av luften i rummet
JONISERANDE LUFTRENING
Användbara funktioner
Den joniserande luftrenaren bryter ned mögel och allergener för att
rengöra luften i rummet.
FRISKLUFTSVENTILATION
Luften i rummet rengörs och friskluft tas in utifrån.
< Så här använder du driften >
Tryck på
.
• Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.
CLEAN On
FRESH On *1
CLEAN On
FRESH High *2
CLEAN On
FRESH Off
CLEAN Off
FRESH Off
*1 Ventilation utförs med ett automatiskt justerat luftflöde.
*2 Ventilation utförs med ett högt luftflöde.
• "
", "
" eller "
" visas på displayen.
(Dessa symboler visas inte när enheten inte är i drift.)
< Så här stoppar du driften >
Tryck på
.
< Så här avbryter du inställningen >
Tryck på
och välj "Off".
", "
" eller "
" försvinner från displayen.
• "
• Driftläget återgår till föregående inställning.
Om JONISERANDE LUFTRENING
• När luftflödet blir svagt under drift kan joniseringen stoppas tillfälligt för att förhindra att en svag ozonlukt kommer ut från luftutloppet.
Om FRISKLUFTSVENTILATION
• Ljud utifrån kan höras och lukter kan komma in, dessutom blir enhetens driftljud högre.
• Driftsbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet.
24
Miljööverväganden vid drift
ECONO-drift
ECONO-drift ger effektiv drift genom att begränsa den maximala
strömförbrukningen.
Denna funktion är användbar för att säkerställa att en säkring inte ska
lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.
TYST UTOMHUSENHET-drift
TYST UTOMHUSENHET-drift sänker utomhusenhetens ljudnivå genom
att ändra dess frekvens och fläkthastighet. Den här funktionen är
användbar om du vill minimera bullret i omgivningen, t.ex. nattetid.
< Så här använder du driften >
Tryck på
vid drift och välj önskad inställning.
• Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.
ECONOOn
QUIETOff
• "
", "
" eller "
ECONOOff
QUIETOn
BOTHOn
" visas på displayen.
< Så här avbryter du driften >
Tryck på
• "
", "
och välj "Off".
" eller "
" försvinner från displayen.
Om inställningar i ECONO- och TYST UTOMHUSENHET-drift
Läge
AUTO / KYLNING / LUFTAVFUKTANDE
KYLNING / UPPVÄRMNING /
LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING
ECONO
"SARARA" LUFTAVFUKTNING
"URURU" LUFTBEFUKTNING /
ENBART FLÄKT
25
TYST UTOMHUSENHET
–
–
–
BOTHOff
Om ECONO-drift
< Bild av aktuell driftström och strömförbrukning i ECONO-drift >
Max vid normal drift
Max vid ECONO-drift
Den maximala arbetsströmmen och strömförbrukningen
för aggregatet i ECONO-drift varierar beroende på vilken
utomhusenhet som är ansluten.
ECONO-drift
Tid
Från start till inställd temperatur uppnåtts
• När
trycks ned avbryts inställningarna och "
" försvinner från displayen.
Användbara funktioner
Normal drift
• Om strömförbrukningen redan är låg sänker inte ECONO-driften den ytterligare.
• Kraftfull drift och ECONO-drift kan inte användas samtidigt. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
Om tyst drift av utomhusenheten
• POWERFUL-drift och tyst drift av utomhusenheten kan inte användas samtidigt. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts
ned.
• Även när driften stoppats med
eller inomhusenhetens på/av-knapp kommer "
" fortfarande att visas på fjärrkontrollens display
om inte inställningarna avbryts.
• TYST UTOMHUSENHET-drift minskar varken frekvensen eller fläkthastigheten om dessa redan har sänkts tillräckligt.
26
Hålla luftkonditioneraren ren
ANTI-MÖGEL-drift
Enhetens insida torkas för att minska förekomsten av mögel och lukter.
Vid kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning kan kondens bildas i enheten och
orsaka mögel eller lukter. Vi rekommenderar att enhetens insida torkas ut med anti-mögeldrift.
< För automatisk drift: Standard "Av" >
TRYCK i 2 sek.
Tryck på
i cirka 2 sekunder vid drift.
• " " visas på displayen.
• Anti-mögeldrift torkar automatiskt ut insidan på enheten varje gång
kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning har
stoppats.
• Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds.
• Driften avslutas automatiskt inom 100 minuter.
< Så här avbryter du inställningen >
TRYCK i 2 sek.
Håll ned
• "
igen i cirka 2 sekunder.
" försvinner från displayen.
< För manuell drift >
TRYCK i 2 sek.
Håll ned
körs.
i cirka 2 sekunder medan enheten inte
• "MOLD PROOF" (anti-mögeldrift) visas på LCD-skärmen och efter
en stund återgår displayen till normal visning.
• Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds vid drift.
• Driften avslutas automatiskt inom 100 minuter.
< Så här avbryter du driften halvvägs >
Tryck på
Lampa för anti-mögeldrift/filterrengöring
(grön)
.
• Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring släcks.
Om automatisk drift
100 minuter
100 minuter
KYLNING / "SARARA" LUFTAVFUKTNING / LUFTAVFUKTANDE KYLNING körs.
Anti-mögeldrift körs.
27
• Efter kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande
kylning startar enheten anti-mögeldrift automatiskt och kör
denna i 100 minuter innan den automatiskt stoppas igen.
• Även när kylning valts i AUTO-drift startas automatisk
anti-mögeldrift när AUTO-driften stoppats.
• Om driften stängts av med en nedräkningstimer eller
AV-TIMER utförs ingen anti-mögeldrift.
Filterrengöringsdrift
< För automatisk drift: Standard "På" >
Tryck på
vid drift.
• "
" visas på displayen.
• Luftfiltret rengörs automatiskt enligt drifttiderna (ungefär en gång
per dag).
• Filterrengöringsdriften körs i maximalt 11 minuter.
• Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds vid drift.
Användbara funktioner
Luftfiltret rengörs automatiskt.
< Så här avbryter du inställningen >
Tryck på
• "
igen.
" försvinner från displayen.
< För manuell drift >
Tryck på
när enheten inte är i drift.
• "FILTER CLEAN" (filterrengöring) visas på LCD-skärmen och
efter en stund återgår displayen till normal visning.
• Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds vid drift.
< Så här avbryter du driften halvvägs >
Tryck på
.
• Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring släcks.
Lampa för anti-mögeldrift/
filterrengöring (grön)
Om automatisk drift
Totalt 18 timmar eller mer
5 timmar
9 timmar
8 timmar
• Filterrengöringsdrift startar när du stoppar enheten efter
minst 18 timmars drift.
• När enheten har körts kontinuerligt i minst 24 timmar pausas
driften och filterrengöringen startas. Efter slutförd rengöring
startas enheten igen (inklusive 24-timmars
Sidan 34
friskluftsventilation).  24 timmar eller mer
Luftkonditioneringen körs.
Filterrengöringsdrift körs.
28
Hålla luftkonditioneraren ren
Om anti-mögeldrift
• Den här driften torkar ut enhetens insida med enbart fläktdrift och uppvärmningsdrift.
• Denna drift torkar ut enhetens insida medan jonisering utförs för att minska uppbyggnaden av mögel och lukter i enheten. Funktionen tar dock
inte bort smuts och mögel som sitter fast.
• Uppvärmningsdrift startar inte när utomhustemperaturen är 24°C eller högre eller när inomhustemperaturen är högre.
• Klaffarna kan ibland stängas för att öka torkeffekten i enheten.
• När lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar rengör du dammboxen och återställer indikeringen för dammboxrengöring.
Sidan 37
 Om filterrengöringsdrift
•
•
•
•
•
I det här driftläget samlas damm upp i dammboxen.
I en miljö där olja eller nikotin fastnat i luftfiltret kan filtret inte göras helt rent med filterrengöringsdrift, och du kan behöva rengöra luftfiltret själv.
Sidan 38
Du kan ta bort luftfiltren och rengöra dem manuellt också.  När inomhustemperaturen understiger 10°C startas inte filterrengöringsdriften för att skydda luftfiltren.
Filterrengöringsdriften efter "URURU" luftbefuktning, luftbefuktande uppvärmning eller friskluftsventilation kan behöva köras längre än vanligt
för att skydda enheten.
• Om automatisk filterrengöring är avstängd kan filtret inte bli helt rent om du inte kör filterrengöringsdrift dagligen.
• När lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar rengör du dammboxen och återställer indikeringen för dammboxrengöring.
Sidan 37
 < Förhållande mellan filterrengöringsdrift och inomhusenhetens lampa >
Luftkonditioneringsanläggning
I drift
Ej i drift
Filterrengöringsdrift
Lampa för anti-mögeldrift/filterrengöring
Automatisk "På"
Släcks *1 *2
Automatisk "Av"
Släcks *2
Automatisk "På", i drift
Tänds
Automatisk "Av", i drift
Tänds
Automatisk "På / Av", ej i drift
Släcks
*1 När automatisk filterrengöringsdrift startas efter att enheten har körts kontinuerligt i minst 24 timmar tänds lampan för anti-mögeldrift /
filterrengöring.
*2 Om automatisk anti-mögeldrift är aktiverad tänds lampan.
29
Så här visar du status för rummet och enheten
INFORMATION
< Visa informationen >
Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på
.
• Fortsätt rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten i cirka 2 sekunder.
En signal tas emot från inomhusenheten.
Användbara funktioner
Indikeringen på displayen visar information om temperatur, strömförbrukning o.s.v.
De indikerade inomhus- och utomhustemperaturerna är uppmätta i närheten av inomhus- och
utomhusenheterna.
Indikeringen ska endast användas som riktlinje.
• Varje gång du trycker på knappen ändras informationen.
Exempel
När inomhustemperaturen är 30°vid luftavfuktande kylningsdrift.
Inomhustemperatur
Luftfuktighet
inomhus
Utomhus­
temperatur
Aktuell
strömförbrukning
Total strömförbrukning
Om information
• Den totala strömförbrukningen visas upp till 9 999 kWh. När den totala strömförbrukningen övrstiger 9 999 kWh visar indikeringen 0 kWh.
Dessutom visas 0 dagar om det totala antalet dagar som enheten använts överstiger 999. (Det visade antalet dagar är den sammanlagda tiden
som enheten varit strömsatt.) Använd indikeringarna som riktlinje.
• Strömförbrukningen visas i steg om 0,1 kWh upp till 50 kWh och i steg om 1 kWh efter 50 kWh.
• Inomhus- och utomhustemperaturerna indikeras med uppskattning av temperaturerna i närheten av inomhus- och utomhusenheterna baserat
på de temperaturer som detekteras av sensorn som är monterad på inomhus- och utomhusenheterna.
• Om signalerna från fjärrkontrollen inte når inomhusenheten kan inställningen som visas på displayen skilja sig från inomhusenhetens faktiska
drift. Om du trycker på
i det läget kommer driften av inomhusenheten att ändras enligt inställningen på fjärrkontrollen.
• Om
trycks ned när utomhustemperaturen inte kan detekteras, t.ex. när enheten är stoppad, visas utomhustemperaturen som "--".
Tryck då på
igen.
• Inomhus- och utomhustemperaturer mellan –9°C och 39°C kan visas.
30
Så här ändrar du standardinställningarna
Menyinställningar
Du kan ändra standardinställningarna enligt rummets miljö och dina önskemål.
1/12
< Så här ändrar du inställningen >
Tryck på
Tryck på
.
för att välja objekt och tryck på
Nr.
Menyobjekt
Sida
1
INTELLIG.EYE AIRFLOW
32
2
AUTO OFF time
32
3
BREEZE AIRFLOW
32
4
HUMIDIFY AIRFLOW
32
5
CONTINUE DRY
33
6
INSTALLED POSITION
33
7
RESET USED POWER
33
8
SOUND VOLUME
33
9
CONTRAST
34
10
24 HOUR FRESH AIR
34
11
RC ADDRESS
34
12
CHILD LOCK
34
Tryck på
.
för att välja inställning och tryck på
.
• Om du vill ställa in 24-timmars friskluft, RC-adress eller barnlås håller du knappen nedtryckt
i cirka 2 sekunder.
• När inställningen är slutförd visas menyskärmen igen (utom vid inställning av barnlås).
• Menyskärmen återgår till startskärmen om ingen inställning görs under cirka 1 minut.
< Återgå till föregående skärm >
Tryck på
.
< Avsluta menyinställningarna >
Tryck på
31
.
Meny
1
INTELLIG.EYE
AIRFLOW
Inställning
Beskrivning
Focus
INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar ett område där det finns en person och justerar det vågräta
luftflödet så att luft blåses direkt på personen.
Comfort *
INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar ett område där det finns en person och justerar det vågräta
luftflödet för att undvika att luft blåses direkt på personen.
< Anm. >
„ Focus
• Den lodräta luftflödesriktningen justeras så att det maximala luftflödet uppnås.
„ Comfort
• Enheten blåser ut kall luft uppåt vid kylning och varm luft nedåt vid uppvärmning.
Användbara funktioner
Nr.
KYLA
VÄRME
Ställer in tiden för driftstopp till efter 1 timme eller efter 3 timmar.
1 HR *
2
AUTO OFF
time
• Denna funktion är inte aktiverad i följande situationer.
Anti-mögel-, snabbuppvärmningstimeroch filterrengöringsdrift
3 HR
Denna funktion aktiveras efter varje avslutad operation.
• Denna funktion aktiveras inte fullständigt om 24-timmars friskluftsventilation är aktiverad.
< Anm. >
• Denna funktion ändrar inställd temperatur +2°C vid kylning / –2°C vid uppvärmning och driften stoppas när den förinställda tiden är slut
om det bedöms att ingen finns i rummet.
• 3 minuter innan driftstopp blinkar driftlampan för sänkning av luftflödeshastigheten. Därefter stoppas driften.
• I det här läget stoppas driften automatiskt. Vi rekommenderar att automatisk avstängning inaktiveras om ett litet barn eller en sjuk person
finns i rummet. (Om en person inte rör sig särskilt mycket bedömer sensorn att ingen finns i rummet och enheten kan stoppas.)
• Om driften stoppats genom automatisk avstängning visas inte "OFF" på displayen.
3
BREEZE
AIRFLOW
Auto *
Ställer in brisluftflödet till "Auto".
Low
Ställer in brisluftflödet till "Låg".
< Anm. >
• Den här funktionen ställer in luftflödeshastigheten när den lodräta luftflödesriktningen är inställd på "BREEZE".
Om du störs av enhetens driftljud ställer du in den på "Low" (låg).
4
HUMIDIFY
AIRFLOW
Auto *
Ställer in luftflödet för luftbefuktning till "Auto".
High
Ställer in luftflödet för luftbefuktning till "High" (hög).
Low
Ställer in luftflödet för luftbefuktning till "Low" (låg).
< Anm. >
• Den här funktionen ställer in luftflödet för luftbefuktning vid "URURU" luftbefuktning och luftbefuktande uppvärmning.
Du kan öka luftflödet för luftbefuktning genom att ställa in den på "High" (hög) och om du störs av ljudet från luftbefuktningen ställer du in
den på "Low" (låg).
* Standardinställning
32
Så här ändrar du standardinställningarna
Nr.
5
Meny
CONTINUE
DRY
Inställning
Beskrivning
On *
CONTINUE DRY-drift utförs.
Off
CONTINUE DRY-drift utförs inte.
< Anm. >
• När inomhustemperaturen eller luftfuktigheten faller under det förinställda värdet stoppas fläktarna på inomhus- och utomhusenheterna
för att bibehålla komforten i rummet.
Denna operation aktiveras vid kylning, "SARARA" luftavfuktning och luftavfuktande kylning.
• När CONTINUE DRY är inställd på "On" kommer start av kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning att utlösa den
luktreducerande funktionen som minskar lukter från inomhusenheten och enheten blåser inte ut luft under 40 sekunder.
• Innan utomhusenheten körs kan inomhustemperaturen vara högre än den inställda temperaturen.
*
Kortsida, centrum *
Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft jämnt åt höger och vänster.
Kortsida, höger hörn
Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt vänster.
6
Kortsida, vänster hörn
Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt höger.
INSTALLED
POSITION
Långsida, centrum
Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft jämnt åt höger och vänster.
Långsida, höger hörn
Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt vänster.
Långsida, vänster hörn
Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt höger.
< Anm. >
• Luftflödesriktningen styrs genom inmatning av data om rummets form och installationspositionen för inomhusenheten i fjärrkontrollen.
Välj kortsida eller långsida beroende på rummets form.
• Om du inte anger höger och vänster hörn korrekt kan luftflödesriktningen inte styras korrekt i vissa luftflödesinställningar.
• Luftflödesriktningsintervallet för den vågräta luftflödesinställningen (luftflödesriktningen som kan väljas med
) ändras enligt
inställningarna för installationspositionen.
< Inställningsriktlinjer >
När avståndet är 2 till 50 cm
anger du mot vänster hörn.
7
RESET USED
POWER
RESET med
APPLY
När enheten är installerad
i centrum anger du centrum.
Återställer den totala strömförbrukningen till 0 kWh.
< Anm. >
• Den här funktionen återställer den totala strömförbrukningen.
• Du kan kontrollera strömförbrukningen genom att trycka på
8
SOUND
VOLUME
När avståndet är 2 till 50 cm
anger du mot höger hörn.
High
Volymen är hög.
Low *
Normal volym.
Off
Ljudet är avstängt.
.
< Anm. >
• Den här funktionen anger volymen för inomhusenhetens mottagningston.
* Standardinställning
33
Meny
9
CONTRAST
Inställning
1 till 5
Beskrivning
• Du kan ange kontrast mellan 1 och 5.
Standardinställningen är "3".
• Ju högre siffra, desto mörkare indikering.
Användbara funktioner
Nr.
< Anm. >
• Denna funktion ställer in kontrasten för displayen.
10
24 HOUR
FRESH AIR
Tryck på APPLY
i 2 sekunder On
Startar 24-timmars friskluftsventilation.
Tryck på APPLY
i 2 sekunder Off *
Stoppar 24-timmars friskluftsventilation.
< Anm. >
• Även om du stoppar enheten med fjärrkontrollen fortsätter ventilationen i 24 timmar tills du ändrar inställningen till "Off".
• 24-timmars friskluftsventilation startar av sig själv när strömbrytaren satts på.
(Driftlampan för enheten är släckt under denna operation. Inget visas på fjärrkontrollens display.)
• När enbart 24-timmars friskluftsventilation körs kan joniseringen inte startas.
• När automatisk filterrengöring är inställd på "On" och normal drift av enheten stoppas i minst 24 timmar stängs 24-timmars
friskluftsventilation av och filterrengöringen startar (och körs i cirka 11 minuter). När filtret är rengjort återstartas 24-timmars
Sidan 28
friskluftsventilation.  Standardinställningen är "1" för både inomhusenheten och fjärrkontrollen.
< Ange adressen till "2" >
Tryck på
APPLY i
2 sekunder1 *
11
RC
ADDRESS
1.Öppna frontpanelen och sätt på strömbrytaren.
2.Tryck på
.
3.Tryck på
för att välja "RC ADDRESS" och tryck på
4.Tryck på
för att välja "2".
.
i 2 sekunder och sänd en signal till inomhusenheten. Driftslampan (grön) blinkar
5.Tryck på
i cirka 1 minut. (Detta är inte en felsignal.)
6.Tryck på inomhusenhetens på/av-knapp medan driftlampan blinkar.
Tryck på
APPLY i
2 sekunder2
Om du inte kan ange adressen
när driftlampan blinkar gör du
om proceduren från första steget.
< Anm. >
• Den här funktionen ställer in adressen när du installerar 2 inomhusenheter i samma rum och inte vill styra dem med 1 fjärrkontroll.
När du ställer in en av inomhusenheterna och en av de 2 fjärrkontrollerna till "2" kan den inställda fjärrkontrollen bara skicka en signal till
den inställda inomhusenheten.
12
CHILD
LOCK
Tryck på APPLY
i 2 sekunder On
Tryck på
i cirka 2 sekunder för att aktivera barnlåset.
Tryck på APPLY
i 2 sekunderOff
Tryck på
i cirka 2 sekunder för att inaktivera barnlåset.
< Anm. >
• Den här funktionen förhindrar att barn använder fjärrkontrollen av misstag.
visas och alla knappar utom
är inaktiverade.
* Standardinställning
34
Rengöring (för servicepersonal)
FÖRSIKTIGT
• Stoppa driften och stäng av strömförsörjningen före rengöring.
• För skötsel och rengöring, tillkalla servicepersonal.
Joniseringsenhet
INTELLIGENT EYE-sensor
Sidan 36
 Frontpanel
Dammbox / dammborste
Luftintagsfilter (svart)
Sidan 37
 Sidan 39
 Fotokatalytiskt luftrenande och
luktreducerande filter (svart)
Luftfilter (vitt)
(på höger och vänster sida)
Sidan 38
 Sidan 39
 3.
Frontpanel
När?
När du hittar smuts eller damm.
Hur?
Ta bort frontpanelen.
• Tryck vänster frontpanelaxel utåt, tryck upp frontpanelen och
ta bort den. (Ta bort höger frontpanelaxel på samma sätt.)
• När du tagit bort båda axlarna drar du frontpanelen mot dig
och tar bort den.
• Torka av försiktigt med en mjuk trasa fuktad med vatten eller ett
neutralt rengöringsmedel.
• Var noga med att rengöra bakdelen på frontpanelen.
FÖRSIKTIGT
• När du tar bort eller monterar frontpanelen bör du stå på ett
stadigt underlag och vara försiktig så att du inte faller.
• När du tar bort eller monterar frontpanelen ska du stödja den
ordentligt med händerna så att du inte tappar den.
Frontpanelaxel
Sätta tillbaka frontpanelen
1.
Ta bort frontpanelen
Sätt in den vänstra och högra
frontpanelaxeln i hålen, en i taget.
Hål för axeln
1.
Stäng av strömbrytaren.
2.
Håll panelen i båda ändarna och öppna
den så långt det går.
Frontpanel
2.
Frontpanelaxel
Stäng frontpanelen långsamt och tryck
på båda sidorna av frontpanelen.
Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats.
Inomhusenhet / INTELLIGENT EYE-sensor
• Tryck upp från ändläget så att panelen kan tas bort enklare.
När?
När du hittar smuts eller damm.
Hur?
• Torka försiktigt med en mjuk och torr trasa.
• Var noga med att rengöra linsdelen på INTELLIGENT EYEsensorn.
35
FÖRSIKTIGT
• Vidrör inte inomhusenhetens aluminiumflänsar. (Det kan orsaka skador.)
• Använd inget av nedanstående för rengöring av luftkonditioneringsanläggningen. (Det kan orsaka deformering, missfärgning eller repor.)
– Vatten som är varmare än 40°C – Lättflyktiga vätskor som bensen, bensin eller thinner
– Poleringsmedel
– Grova borstar
När?
Rengöring
Joniseringsenhet
Ta bort joniseringsenheten
När timerlampan (orange) blinkar eller en gång per säsong.
TIMER-lampan blinkar för att indikera att joniseringsenheten behöver
rengöras när den totala drifttiden för enheten överstiger 1 800 timmar.
(Rengöringsindikator för joniseringsenheten) Rengör
joniseringsenheten.
Håll i joniseringsenhetens grepp och
dra den mot dig.
Joniseringen inaktiveras när lampan blinkar.
Grepp
Hur?
1) Blötlägg joniseringsenheten i ljummet vatten eller kallt vatten
(i cirka 1 timme).
2) Använd en bomullstops eller mjuk trasa för att rengöra enheten.
(Använd gummihandskar.)
3) Tvätta enheten under rinnande vatten och töm den ordentligt.
4) Torka enheten i ett väl ventilerat område (i cirka 1 dag).
Montera joniseringsenheten
Återställ indikatorn efter rengöring.
Sätt på strömbrytaren och tryck på
Joniseringsenhet
och sedan
medan
Sidan 8
enheten inte körs.  • Rengöringsindikatorn för joniseringsenheten släcks.
För in joniseringsenheten helt.
Om damm fastnar på nålarna
Torka försiktigt bort damm från nålarna med ett mjukt material, t.ex.
en bomullstops, fuktad med vatten eller ett neutralt rengöringsmedel.
När du torkar bort damm ska du vara försiktig så att inte nålarna
deformeras.
En böjd nål försämrar enhetens luktreduceringskapacitet.
Damm
Bomullstops
Torka försiktigt av nålarna
från basen till spetsen.
OBS!
• Om du inte kan ta bort smuts eller damm helt använder du ett
neutralt rengöringsmedel och ljummet eller kallt vatten för att
blötlägga filtret.
• Följ instruktionerna för neutralt rengöringsmedel när du
använder det. Tvätta joniseringsenheten noga med vatten när
du använt rengöringsmedel för att skölja bort alla rester.
• Var noga med att inte lämna något ludd på joniseringsenheten.
(Ludd kan göra att enheten inte fungerar korrekt.)
• Montera inte isär joniseringsenheten.
36
Rengöring (för servicepersonal)
Dammbox / dammborste
När?
< Ta bort och sätta tillbaka dammborsten >
När lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) blinkar.
Lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar för att indikera att
dammboxen behöver rengöras när det finns i damm i dammboxen
eller när dammborsten blir smutsig efter filterrengöringsdrift
(automatisk eller manuell). (Rengöringsindikator för dammboxen)
Rengör dammboxen.
Filterrengöringsdrift är inte möjlig när lampan blinkar.
1) Dra ut centrum på dammborsten.
2) Ta ut dammborsten från höger och vänster axelhål.
3) Dra ut dammborsten.
För installation, fäst dammborsten på axelhålen och tryck in den
i dammboxen.
Dammborste
FÖRSIKTIGT
Vidrör inte
borstens toppar.
Hur?
Hål för axeln
• Ta bort damm med en dammsugare eller tvätta med vatten.
• Om du har tvättat dammboxen med vatten bör du torka den
ordentligt i skuggan.
Hål för axeln
Återställ indikatorn efter rengöring.
Sätt på strömbrytaren och tryck på
och sedan
medan
Sidan 8
enheten inte körs.  • Rengöringsindikatorn för dammboxen släcks.
Kontrollera att dammborsten sitter ordentligt på plats.
Dammborsten kan annars inte rotera korrekt och
filterrengöringen kan inte köras.
Ta bort dammboxen
1.
Skjut höger och vänster flik (blå) inåt
och dra långsamt ut dammboxen med
båda händerna.
Dammbox
Flik
2.
Montera dammboxen
1) Skjut locket (mörkgrått)
i pilens riktning  och
öppna låset.
EN
Skjut locket i
motsatt riktning  .
2.
Håll dammboxen med båda händer
och montera den i enheten så att
dammborsten är vänd mot
luftkonditionerarsidan.
3.
Skjut flikarna i båda ändarna utåt.
Lucka
EN
Stäng dammboxen och skjut sedan
över locket för att låsa dammboxen.
OP
Flik
Öppna dammboxen.
OP
1.
Lucka
2) Vrid locket för att öppna
dammboxen.
Luta inte huset nedåt,
eftersom dammet är
samlat där.
37
Filterrengöringsdrift kan inte utföras korrekt om flikarna inte
sitter ordentligt på plats.
Hus
När du rengör filtren ska du öppna frontpanelen och ta bort dammboxen.
Luftfilter (vitt)
När?
När du hittar smuts eller damm.
Montera luftfiltret
1.
Håll i greppen (blåa) och för in filtret
längs skenan.
• Efter montering av luftfiltret lutar du displayenheten (svart) nedåt.
Hur?
Displayenhet (svart)
• Ta bort damm med en dammsugare.
• Om du inte kan ta bort smuts eller damm helt blötlägger du filtret
i ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel och rengör det
med en svamp.
• Efter rengöring av filtret ska det tömmas.
• Jämna till filtret för hand och låt det torka ordentligt i skuggan.
Rengöring
Om automatisk filterrengöring är aktiverad krävs i princip ingen
Sidan 28
manuell hantering.  När du upptäcker smuts, som olja eller nikotin, på luftfiltret eller
när automatisk filterrengöring är inaktiverad, ska filtret rengöras.
Skena
OBS!
• Montera inte isär luftfiltret.
Grepp (blå)
Ta bort luftfiltret
1.
Dra ned filterramen (gul).
2.
• Flikarna på filterramen (gul) finns på ena sidan.
Tryck upp filterramen (gul) tills den
klickar på plats.
PU LL
PU LL
Dra ned
Filterram (gul)
2.
Filterram (gul)
Dra ut luftfiltret.
1) Håll i PULL-filken på displayenheten (svart) och luta enheten
uppåt.
2) Höj greppen på luftfiltret (blått) uppåt i framkanten.
3) Dra greppen nedåt.
Displayenhet (svart)
Om ramen inte sitter ordentligt på plats kan frontpanelen
skadas.
Efter rengöring startar du filterrengöringsdrift för att
Sidan 28
kontrollera att luftfiltret fungerar korrekt.  Luftfilter
3)
1)
2)
Grepp (blå)
38
Rengöring (för servicepersonal)
När du rengör filtren ska du öppna frontpanelen och ta bort dammboxen.
• Sopsortera gamla filter som icke-brännbart avfall.
• Du kan beställa fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande
filter hos leverantören av luftkonditioneringsanläggningen.
Fotokatalytiskt luftrenande och
luktreducerande filter (svart)
När?
När du hittar damm.
Hur?
• Ta bort damm med en dammsugare.
Art.
Fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filter (med ram) 1 uppsättning
Artikelnummer
KAF046A41
Luftintagsfilter (svart)
OBS!
När?
• Rengör aldrig filtret i vatten.
När du hittar smuts eller damm.
Hur?
Ta bort det fotokatalytiskt luftrenande och
luktreducerande filtret
1.
Ta bort luftfiltret på höger sida.
2.
Lyft greppet och ta bort filtret från
flikarna.
Sidan 38
 • Ta bort damm med en dammsugare.
• Om du inte kan få bort dammet helt, blötlägger du filtret
(med ramen) i ljummet eller kallt vatten i cirka 10–15 minuter
och tvättar det.
OBS!
• Gnid inte på filtret.
• Efter blötläggning av luftfiltret ska det tömmas och torkas
ordentligt i skuggan.
Flikar
Ta bort luftintagsfiltret
Fotokatalytiskt luftrenande
och luktreducerande filter
Grepp
1.
Ta bort luftfiltret på vänster sida.
2.
Lyft filterramen (gul), håll i greppet och
dra framåt.
Sidan 38
 Montera det fotokatalytiskt luftrenande och
luktreducerande filtret
Sätt tillbaka det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret.
Filterram (gul)
• Häng det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret
på flikarna på luftkonditioneringsaggregatet.
Grepp
Luftintagsfilter
Montera luftintagsfiltret
Flikar
Filterrengöringsoperationen kan inte utföras korrekt om det
fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret inte
sitter ordentligt på plats.
Efter rengöring startar du filterrengöringsdrift för att
Sidan 28
kontrollera att luftfiltret fungerar korrekt.  39
Sätt tillbaka luftintagsfiltret i dess
tidigare position.
• Rikta
plats.
på filtret uppåt och för in luftintagsfiltret tills det klickar på
Efter rengöring startar du filterrengöringsdrift för att
Sidan 28
kontrollera att luftfiltret fungerar korrekt.  När driftlampan (grön) blinkar
När driftlampan (grön) blinkar stänger du av strömbrytaren.
Efter cirka 1 minut sätter du på den igen och startar driften.
Om driftlampan fortfarande blinkar kontrollerar du felkoden enligt stegen nedan och vidtar
lämplig åtgärd.
Dummy
När timerlampan
(orange) blinkar
Sidan 36
 När lampan för anti-mögeldrift/
Sidan 37
filterrengöring (grön) blinkar  < Kontrollera felkoden >
1.
Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten
och tryck på
i cirka 5 sekunder.
• En felkod visas på displayen.
2.
Vid behov
Driftlampa (grön)
Kontrollera felkoden och vidta åtgärden nedan.
Felkod
A5
Kontroll och åtgärd
Är luftfiltret nedsmutsat eller dammigt?
Sidan 28
• Stoppa driften och starta filterrengöringsoperationen.  Stäng sedan av strömmen och sätt på den igen. Starta sedan driften.
E7
F3,F6,L3,L4,L5
Finns det något främmande föremål i utomhusenhetens fläkt?
• Stäng av strömmen och ta sedan bort främmande föremål.
Är utomhusenhetens luftutlopp blockerat av en bil eller något
liknande?
• Stäng av strömmen och ta sedan bort hindret.
Sätt på strömbrytaren och starta driften.
Andra felkoder
3.
Kontrollera modellnamnet (eller kontrollkoden *) och kontakta en
serviceleverantör.
Kontrollera driftlampan igen och vidta åtgärden nedan.
DRIFT-lampa
Åtgärd
Tänds
Fortsätt driften ett tag och om driftlampan inte blinkar fortsätter du
att använda luftkonditioneringsaggregatet.
Blinkar igen
Kontrollera modellnamnet (eller kontrollkoden *) och kontakta
en serviceleverantör.
< * Kontrollera kontrollkoden >
Tryck på
igen medan felkoden visas
på displayen.
• En 4-siffrig kontrollkod visas på displayen.
Om modellnamnet inte kan kontrolleras för inomhusenheten
använder du kontrollkoden för frågan.
OBS!
• När
hålls ned i cirka
5 sekunder medan driftlampan
inte blinkar visas "00".
• För andra möjliga fel.
 Sidan 41 - 45
Följande felkod indikerar ett fel på den luftbefuktande enheten eller sensorer. Endast
kylnings- och uppvärmningsoperationer är tillgängliga i det här fallet. Kontakta en
serviceleverantör så snart som möjligt.
PH, PA, P9, CC, CA, U7
40
FAQ
Inomhusenhet
Vanligt förekommande ljud
„„ Ett väsande ljud
• Detta är ljudet av befuktad eller ventilerad luft som strömmar
ut.
• Driftljudet kan variera beroende på utomhustemperatur och
luftfuktighet.
„„ Rytande ljud
Klaffarna börjar inte svänga omedelbart.
• Luftkonditioneringsaggregatet justerar klaffarnas position.
Klaffarna börjar snart röra sig.
Luftkonditioneringsanläggningen slutar
­generera ett luftflöde under driften.­
• När den inställda temperaturen uppnåtts minskar luftflödet och
driften stoppas stoppas så att inte ett kallt luftflöde ska uppstå
(under uppvärmning) eller så att luftfuktigheten inte ska stiga
(under kylning). Driften återupptas automatiskt när
inomhustemperaturen stiger eller faller.
Driften startar inte omedelbart.
„„ När AUTO-knappen, direktdriftknappar eller
fläktdriftknappen trycks ned igen efter att driften avbrutits.
„„ När driftläget åter valts.
• Detta är ett skydd för luftkonditioneringsenheten. Du bör
vänta i cirka 3 minuter.
Uppvärmningen avbryts plötsligt och ett strömmande ljud hörs.
• Utomhusenheten avfrostas. Uppvärmningsdriften startar när
utomhusenheten är avfrostad. Vänta i ca 3 till 10 minuter.
• Detta är ljudet av en ventileringsoperation. (När ventilerings­
operationen kombineras med kylning/uppvärmning är det
möjligt att stoppa ventileringsoperationen separat.)
Sidan 24
 „„ Väsande eller knäppande ljud
• Detta är ljudet av utströmning från joniseringsenheten.
„„ Prasslande ljud
• Detta är ljudet av dammborsten som borstar bort damm
från luftfiltret vid en filterrengöringsoperation.
„„ Klickande ljud när luftkonditioneringsaggregatet inte
används
• Detta är ljudet av elektriska komponenter eller ventiler som
styr kylmediet.
„„ Ett ljud som rinnande vatten hörs
• Detta är ljudet av kylmediet som strömmar
i luftkonditionerings­anläggningen.
• Detta är ett pumpande ljud av vatten i luft­konditionerings­
anläggningen som hörs när vattnet pumpas ut ur
anläggningen under kylning eller torkning.
„„ Blåsljud
• Detta är ljudet som uppstår när kylmediets strömningsriktning
ändras i luftkonditioneringsanläggningen.
„„ Tickande ljud
• Detta är ljudet som uppstår när luftkonditionerings­
anläggningen expanderar eller krymper något på grund
av temperaturförändringar.
„„ Klapprande ljud
• Det här ljudet hörs inifrån luftkonditioneringsaggregatet
när ventileringsfläkten körs med rummets dörrar stängda.
Det här ljudet kan minska när ett fönster öppnas eller
när ventileringsfläkten stoppas.
„„ Visslande läte
• Detta ljud genereras när kylmediet flödar vid avfrostningsdrift.
Utomhusenhet
Utomhusenheten avger vatten eller ånga.
„„ Vid UPPVÄRMNING
• Frosten på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga när luftkonditioneraren
avfrostas.
„„ Vid kylning eller "SARARA" luftavfuktning
• Fukten i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på utomhusenhetens rör och
dropplist.
41
Felsökning (för servicepersonal)
Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.
Kontakta serviceleverantören om problemet kvarstår.
Inget fel
Kontrollera
Följande situationer innebär inte att något
är fel.
Kontrollera följande en gång till innan
en reparatör tillkallas.
Luftkonditioneringsanläggningen fungerar inte
Beskrivning/kontrollpunkter
Vid behov
Situation
Driften startades vid en filterrengöringsoperation.
• Luftfiltret rör sig tillbaka till normal position. Vänta upp till cirka 3 minuter.
Driften startades omedelbart efter
en avslutad filterrengöringsoperation.
Luftkonditioneringsanläggningen
fungerar inte.
[Driftlampan lyser inte]
•
•
•
•
Luftkonditioneringsanläggningen
fungerar inte.
[Driftlampan blinkar]
• Stäng av strömmen med strömbrytaren och starta om enheten med fjärrkontrollen.
Om driftlampan fortfarande blinkar kontrollerar du felkoden och kontaktar serviceleverantören.
Har en skyddsbrytare löst ut eller en säkring gått?
Är det strömavbrott?
Har fjärrkontrollen batterier?
Stämmer adressen för inomhusenheten överens med den för fjärrkontrollen? Ställ in adressen
Sidan 34
igen.  Sidan 40
 Luftkonditioneringen slutar köras
Situation
Beskrivning/kontrollpunkter
Driften avbryts plötsligt.
[Driftlampan lyser]
• För att skydda systemet kan luftkonditioneringsanläggningen stängas av vid stora
spänningsfluktuationer. Driften återupptas automatiskt om ca 3 minuter.
Driften avbryts plötsligt.
[Driftlampan blinkar]
• Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
Stoppa driften, stäng av strömmen och ta bort hindret. Starta sedan om driften med
fjärrkontrollen. Om driftlampan fortfarande blinkar kontrollerar du felkoden och kontaktar
Sidan 40
serviceleverantören.  Luftkonditioneringsanläggningen slutar inte köras
Situation
Beskrivning/kontrollpunkter
Enheten fortsätter att köras även
efter stopp av kylning, "SARARA"
luftavfuktning eller luftavfuktande
kylning.
• Detta händer när en anti-mögeloperation utförs.
Om du vill stoppa en pågående anti-mögeldrift trycker du på
.
Sidan 27
Om den automatiska anti-mögeldriften inte passar dig kan du inaktivera den.  Enheten fortsätter att köras även
efter stopp av driften.
„ Omedelbart efter att luftkonditioneringsaggregatet stoppats
• Detta händer när avfrostningsdrift (nattavfrostning) körs. (När snabbuppvärmningstimer
Sidan 21
är inställd.)  • Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 1 minut för att skydda systemet.
„ När luftkonditioneringsenheten inte används
• Vid mycket höga utomhustemperaturer kan utomhusenhetens fläkten rotera som ett skydd för
systemet.
• När 24-timmars friskluftsventilation är aktiverad utför luftkonditioneringsaggregatet hela tiden
ventileringen med driftlampan släckt, även efter att annan drift stoppats.
• Detta händer när förberedande uppvärmningsdrift för snabbuppvärmningstimer körs.
Sidan 21
 • Detta händer när enheten utför en filterrengöringsoperation. Vänta i cirka 11 minuter.
Sidan 28
 42
Felsökning (för servicepersonal)
Rummet kyls inte ned/värms inte upp
Situation
Ingen luft blåses ut.
Beskrivning/kontrollpunkter
„ Vid UPPVÄRMNING
• Luftkonditioneringsanläggningen värms upp. Vänta i cirka 1 till 4 minuter.
„ Vid kylning / "SARARA" luftavfuktning / luftavfuktande kylning
• När luftflödesinställningen är "AUTO" körs en funktion för att förhindra att lukt sprider sig från
inomhusenheten. Detta förhindrar att luft blåses ur enheten omedelbart efter driftstart. Vänta
Sidan 14
i cirka 40 sekunder.  Ingen luft blåses ut /
Luft blåses ut.
„ Är luftflödeshastigheten korrekt inställd?
• Är luftflödeshastigheten lågt inställd, t.ex. tyst drift för inomhusenheten eller "1"?
Höj luftflödeshastigheten.
„ Är temperaturinställningen korrekt?
„ Är justeringen av luftflödesriktningen korrekt?
Luft kommer ut.
•
•
•
•
•
•
•
Står det några möbler direkt under eller intill inomhusenheten?
Sidan 25
Körs enheten i ECONO-drift?  Är luftfiltren smutsiga?
Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
Är ett fönster eller en dörr öppen?
Snurrar ventilatorfläkten?
Sidan 24
Körs ventileringsdrift och luftkonditionering samtidigt?  Luften luktar
Situation
Luftkonditioneringsaggregatet
luktar illa.
Beskrivning/kontrollpunkter
• Luftkonditioneringsaggregatet kan ta in en lukt utifrån. Avbryt luftbefuktningsdrift och åtgärda
källan till lukten.
• När driften växlas till "SARARA" luftavfuktning kan luftfuktigheten öka tillfälligt, vilket kan
generera en lukt.
• Lukt i rummet sugs in i enheten och följer med luftflödet.
Vi rekommenderar att du låter rengöra inomhusenheten. Kontakta en serviceleverantör.
• Luftutloppet kan orsaka en lukt när lite ozon genereras. Mängden är dock mycket liten och den
är inte skadlig för hälsan.
Sidan 27
• Detta händer när enheten körs i anti-mögeldrift.  Vanligt förekommande ljud
Situation
Ljud uppstår vid luftbefuktning.
Beskrivning/kontrollpunkter
„ Driftljudet är högt
• Vid luftbefuktande uppvärmning startar luftbefuktningsenheten och därför blir ljudet lite högre
i rummet. Det här ljudet genereras av luftbefuktningen, och blir högre när
luftflödeshastigheten ökar.
• I ventileringsdrift tas friskluft in utifrån. Detta kan göra att buller utifrån hörs tydligare.
Sidan 24
Driftljudet blir något högre också.  „ Driftljudet förändras
• Det här händer när luftbefuktningsfläkten startas eller stoppas.
• Ljud utifrån kan höras tydligare.
Ljud hörs från inomhusenheten även
när luftbefuktningen stoppats.
• För att skydda luftkonditioneringsanläggningen fortsätter luftbefuktningsfläkten att rotera i cirka
3 minuter efter att driften stoppats.
Dimma kommer ut
Situation
Inomhusenheten avger en fin
dimma.
43
Beskrivning/kontrollpunkter
• Detta händer när luften i rummet kyls till en dimma av den kalla luften från luftkonditioneraren
under kylning.
• Detta händer när luften i rummet kyls av värmeväxlaren och blir en dimma under avfrostningen.
Fjärrkontroll
Situation
Enheten tar inte emot några signaler
från fjärrkontrollen eller har en låg
känslighet.
Beskrivning/kontrollpunkter
• Batterierna kan vara slut.
Byt alla batterier mot nya alkaliska AA-batterier (LR6).
Sidan 9
Utförlig information finns i "Förberedelser före användning".  Andra elektriska enheter startas.
• Om fjärrkontrollen aktiverar andra apparater bör du flytta dem eller kontakta en
serviceleverantör.
2 luftkonditioneringsaggregat startar
samtidigt.
• Om du inte vill styra 2 luftkonditioneringsaggregat samtidigt ändrar du adressinställningen.
Sidan 34
 Display
Situation
Vid behov
Displayen är svag, fungerar inte eller
är oregelbunden.
Beskrivning/kontrollpunkter
Luftkonditioneraren körs även när
driftlampan är släckt.
Sidan 10
• Är ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor inställda på "Off"?  Inomhusenhetens lampor är mörka.
Sidan 10
• Är ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor inställda på "Low"?  När driften startas blinkar driftlampan
en stund innan den tänds.
Sidan 40
• Kontrollera felkoden och kontakta en serviceleverantör.  TIMER-lampan blinkar.
Sidan 36
• Rengör joniseringsenheten.  Lampan för anti-mögeldrift/
filterrengöring blinkar.
Sidan 37
• Rengör dammboxen.  Lampan för anti-mögeldrift /
filterrengöring blinkar även efter
rengöring av dammboxen.
• Återställ indikatorn för rengöring av dammboxen. Om lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring
fortfarande blinkar kontaktar du en serviceleverantör.
JONISERANDE LUFTRENING
Situation
Beskrivning/kontrollpunkter
Det finns ett brännmärke på
metalldelen av joniseringsenheten.
• Detta är ett tecken på utströmning från joniseringsenheten och är helt normalt.
Joniserande luftrening kan inte
utföras.
• Är frontpanelen öppen?
Sidan 35
Stäng frontpanelen.  • Är joniseringsenheten ordentligt installerad?
Ljudet av utströmning från
joniseringsenheten stoppas.
• Är nålspetsen på joniseringsenheten smutsig?
Sidan 36
Rengör nålen.  • Joniserande luftrening stoppas när inomhustemperaturen närmar sig den inställda temperaturen
och luftflödet minskar.
INTELLIGENT EYE-sensor
Situation
Sensorn svarar inte.
Beskrivning/kontrollpunkter
•
•
•
•
Sensorn värms upp i cirka 2 minuter efter att driften startats. Vänta en stund.
Sensorn kanske inte upptäcker små rörelser, som de av sovande personer eller små barn.
Sensorn fungerar inte optimalt om inomhustemperaturen är hög.
Även om inomhustemperaturen är låg kan sensorn kanske inte identifiera personer med kalla
kläder, t.ex. om de nyss kommit in från kylan. Sensorn fungerar inte bra om personer har tjocka
kläder.
• Sensorn fungerar inte optimalt om golvvärme eller elektrisk matta används.
• Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats. Om frontpanelen inte sitter ordentligt
på plats kan vinkeln för INTELLIGENT EYE-sensorn bli smalare.
Sidan 35
• Om frontpanelen är smutsig kanske sensorn inte fungerar. Rengör frontpanelen.  44
Felsökning (för servicepersonal)
Filterrengöringsdrift
Situation
Filterrengöringsdriften fungerar inte.
Beskrivning/kontrollpunkter
• Som skydd för luftfilter utförs inten filterrengöring när inomhustemperaturen understiger 10°C.
Sidan 29
 • Detta inträffar när lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring blinkar. Rengör dammboxen och
Sidan 37
återställ indikeringen för rengöring av dammboxen.  Filterrengöringsdriften tar lång tid.
• Detta är ett skydd för luftkonditioneringsenheten.
Efter stopp av luftbefuktning eller ventileringsdrift utförs inte filterrengöring förrän
luftbefuktningsfläkten stannar. Vänta i cirka 15 minuter.
Filterrengöringsdriften stoppas inte.
[Lampa för anti-mögeldrift/
filterrengöring är släckt]
„ När driften stoppats manuellt
• Luftfiltret rör sig tillbaka till normal position. Vänta upp till cirka 3 minuter.
Luftfiltret fastnar vid filterrengöring.
• Kontrollera att filtersektionen på luftfiltret inte är deformerat.
• Kontrollera att luftfiltret, det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret och
dammboxen sitter ordentligt på plats.  Sidan 37 - 39
Ett högt ljud uppstår vid
filterrengöringsoperationen.
Om filtersektionen på luftfiltret är deformerat kontaktar du en serviceleverantör.
Luftfiltret är fortfarande
smutsigt även efter en utförd
filterrengöringsoperation.
Sidan 37
• Finns det för mycket damm i dammboxen?  Sidan 38
• Fett och tjära från tobak kanske inte tas bort helt. Gör rent filtret.  Övrigt
Situation
Beskrivning/kontrollpunkter
Kall luft kommer ut ur enheten när
"SARARA" luftavfuktning startas.
• Detta görs för att snabbt sänka luftfuktigheten.
Varm luft kommer ut ur enheten
vid "URURU" luftbefuktning.
• Luftkonditioneringsaggregatet kan köra en svag uppvärmning när inomhustemperaturen blir låg.
Klaffarna stängs inte när driften
stoppas.
• Har någon vidrört klaffarna medan luftkonditioneraren kördes?
Starta om driften och stoppa den igen för att stänga klaffarna ordentligt.
Luftkonditioneringsanläggningen
börjar plötsligt uppföra sig underligt
vid drift.
• Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor.
Om fel uppstår i enheten stänger du av strömmen med strömbrytaren och startar om driften
med fjärrkontrollen.
Om driftförhållanden
• Luftkonditioneraren drar alltid lite ström även när den inte används.
• Om driften fortsätter under några andra villkor än de i tabellen nedan,
− En skyddsenhet kan aktiveras för att stoppa driften.
− Dagg kan bildas på inomhusenheten och droppa från den vid kylning eller "SARARA" luftavfuktning.
KYLA
Utomhustemperatur
Inomhustemperatur
Luftfuktighet inomhus
45
–10-43°C
18-32°C
max 80%
"SARARA"
LUFTAVFUKTNING
18-42°C
18-30°C
max 80%
VÄRME
–20-24°C
10-30°C
max 70%
"URURU"
LUFTBEFUKTNING
–10-24°C
12-30°C
max 70%
Ring omedelbart en reparatör
VARNING
„„ När något onormalt (som till exempel att det luktar bränt) uppstår bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
• Fortsatt drift under onormala förhållanden kan orsaka problem, elektriska stötar eller eldsvåda.
• Kontakta leverantören.
Om något av följande symptom uppstår ska du omedelbart ringa en reparatör.
• Nätsladden blir onormalt varm eller är skadad.
• Ett onormalt ljud hörs under drift.
• Skyddsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren avbryter
driften ofta.
• En brytare eller knapp fungerar ofta dåligt.
• Det luktar bränt.
• Inomhusenheten läcker vatten.
Vid behov
„„ Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneringsanläggningen på egen hand.
• Felaktigt utförda arbeten kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
• Kontakta leverantören.
Slå av strömbrytaren och kontakta
en serviceleverantör.
„„ Efter ett strömavbrott
• Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter. Vänta bara en stund.
• När automatisk omstart är "Off" (avstängd), startar du driften med fjärrkontrollen.
„„ Åsknedslag
• Om det finns risk för blixtnedslag i området bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.
„„ När systemet inte ska användas under en längre tid
Sidan 27 )
1) Kör anti-mögeldrift en vid vackert väder för att torka ut insidan ordentligt. (Så här kör du anti-mögeldrift.  2) När driften avbrutits slår du av strömbrytaren till luftkonditioneringsanläggningen.
3) Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
• Återuppta driften genom att sätta på strömbrytaren. Luftkonditioneringsanläggningen utför driftkontroll av komponenterna.
Avfallshantering
Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder
att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller
en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:
„„ Pb: bly (>0,004 %)
Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av kylmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig
installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.
Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.
Viktig information om det kylmedium som används
• Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Kylmediumtyp: R32
GWP(1)-värde: 550 *
(1) GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)
• Regelbundna inspektioner för kylmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör
för mer information.
* Detta värde baserat på F-gasföreskriften (824/2006).
46
Tvådimensionell streckkod
är en kod för tillverkning.
3P338603-1C M12B405B (1310)
HT
Download PDF
Similar pages
Manual - Daikin
ANVÄNDARHANDBOK
SJQL0 HS17
FDKS_FDXS25_60E7_C7VMB_4PW54865-5
FLXS-B(9)
Nano X