Elexim | GSM Gateway Proline Digital | GSM Gateway Proline Digital

GSM Gateway Proline Digital
User manual
Ver. 1.01
Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане
в експлоатация на GSM Gateway Proline Digital
Последна редакция: 29.10.2012
Copyright © 2010 “ ЕТ Елексим “
Съдържание
Въведение
1. Съдържание на опаковката
2. Технически характеристики
2.1Размери
2.2 Работни характеристики и тегло
2.3 Електрически параметри
2.4 Антена
2.5 GSM мрежа
2.6 Интерфейс
2.7 Светодиодна индикация
3.Пускане в експлоатация
3.1 Поставяне на SIM карта и завиване на антена
3.2 Свързване към телефон или телефонна централа и PC
3.3 Включване на захранването
3.4 Стартиране
4. Конфигуриране и update на софтуера
4.1 Настройки на конфигурационния файл
4.2 Firmware update
5. Функции на устройството
5.1Функции CLIP и CLIR
5.2 Обръщане на поляритета
5.3 Сила на звука в телефонния апарат
5.4 Максимално време на изчакване след последната избрана цифра
5.5 Фабрични настройки
6. Техническа поддръжка
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
Въведение
GSM Gateway Proline Digital е разработен да удовлетворява най-новите
изисквания и течения в телекомуникационната и електронна техника.
GSM Gateway Proline Digital изработва аналогова телефонна линия със
стандартни параметри и е предназначен за директно включване към телефонни
централи и аналогови телефонни апарати.
При заемане на телефонната линия от вътрешен пост на телефонната
централа или телефонен апарат се чува сигнал “dial” и телефонния номер се
избира през устройството.
При позвъняване към GSM Gateway Proline Digital звъненето се
пренасочва към вътрешен пост на телефонна централа или към телефонен
апарат свързани към устройството.
GSM Gateway Proline Digital е проектиран да работи с всички мобилни
оператори.
3
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
1. Съдържание на опаковката
GSM Gateway Proline Digital се предлага в елегантна картонена кутия. В
комплекта са включени всички необходими допълнителни аксесоари за
безпроблемната работа на устройството.
➢ GSM Gateway Proline Digital;
➢ Адаптер AC/DC 220V/12V, 500mA;
➢ Външна антена с 3м кабел;
➢ USB кабел (USB type A  mini USB type B);
➢ CD със софтуер за настройка и ръководство на потребителя;
➢ Крепежни елементи;
➢ Гаранционна лепенка.
Моля проверете дали всички аксесоари описани в комплекта се съдържат
в кутията. При липса на някои от тях моля свържете се с продавача за повече
информация.
Забележка: Производителя не предоставя SIM карта която е необходима за връзка с
GSM мрежата. SIM карта може да закупите единствено от лицензираните мобилни
оператори.
4
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
2. Технически характеристики
2.1 Размери
2.2 Работни характеристики и тегло




Тегло: 200 гр.
Работна температура: 0 ÷ 45 ºC
Температура на съхранение: -10 ÷ 60 ºC
Влажност: 10% ÷ 90%
2.3 Електрически параметри





Захранване: 12 V DC
Консумация в Stand By режим: 110 mA
Максимална консумация: 300 mA
Консумирана мощност в Stand By режим: 1.3 W
Максимална консумирана мощност: 3.6 W
2.4 Антена
Устройството се предлага с външна антена с три метра кабел. Начинът за
закрепването и към устройството е описан в глава 3 - „Пускане в експлоатация“.
Параметри на антената:
• закрепване към устройството: SMA куплунг, мъжки, прав;
• импеданс: 50 Ω;
5
GSM Gateway Proline Digital
•
•
•
•
User Manual
усилване на антената: 3 dB А;
дължина на антената: 105 мм;
дължина на кабела: 3 метра;
магнитна подложка за закрепване към метални повърхности.
Забележка: Производителят не носи отговорност при поява на шумове и смущения по
време на разговор при използването на друг вид антени.
2.5 GSM мрежа
➢ GSM Gateway Proline Digital работи на GSM честоти : GSM 1800 / 1900
Mhz.
➢ Изходна мощност на GSM модула: class 1 (1 W) for GSM 1800/1900.
➢ SIM Card – 3V, Plug-in
2.6 Интерфейс
За конфигурирането и ъпдейт на firmware на GSM Gateway Proline Digital
се използва USB кабел, съдържащ се в комплекта.
Описание и настройки на конфигурационния файл може да откриете в
глава „4. Конфигуриране и update на софтуера“.
Характертики на използвания интерфейс
• USB interface: USB 1.0
• USB type: mini USB type B
• phone line: RJ 11 (pin 2- tip; pin 3-ring; pins 1 & 4 – not used)
2.7 Светодиодна индикация
Индикацията на GSM Gateway Proline Digital се състои от 2 светодиода,
които показват моментното му състояние.
Състоянието на GSM Gateway Proline Digital в зависимост от
светодиодната индикация е описано в Таблица 1:
светодиод
състояние
Режим на GSM Gateway Proline Digital
червен
Свети постоянно
Устройството е в режим на стартиране
червен
Премигва
Устройството е в работен режим
зелен
Свети постоянно
Телефонната линия е заета
зелен
Премигва
Устройството е в работен режим. Провежда се
разговор.
червен + зелен
Свети постоянно
Устройството е в авариен режим
Таблица 1: състояния на светодиодната индикация
6
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
3. Пускане в експлоатация
3.1 Поставяне на SIM карта и антена
Преди да стартирате GSM Gateway Proline Digital поставете SIM карта и
завийте антената така както е показано на снимка 2.
снимка2
Забележка: SIM картата която поставяте трябва да е с премахнат PIN код. В
противен случай устройството няма да се стартира.
Забележка: Поставете антената на място където сте сигурни че мобилният ви
оператор има добро покритие. Места с лошо GSM покритие ( мазета,
отдалечени населени места, вили, помещения с метални стени ) могат да
попречат за нормалното стартиране на GSM Gateway Proline Digital и да доведат
до поява появата на шумове по време на избиране и разговор.
3.2 Свързване към телефон или телефонна централа и PC
Свържете GSM Gateway Proline Digital към обикновен аналогов
телефонен апарат или към външна линия на телефонна централа така както е
показано на снимка 3.
При необходимост от препрограмиране или връзка на устройството с
компютър то се свързва по посочения на снимка 4 начин чрез USB кабел който
може да намерите в комплекта на устройството.
7
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
Снимка 3
Снимка 4
3.3 Включване на захранването
След като се убедите че SIM картата и антената са поставени и
телефонния апарат е свързан към устройството може да включите захранването.
Препоръчваме да се използва адаптера, който се предоставя от
производителя. При включване на други захранвания към GSM Gateway Proline
Digital фирмата производител не носи отговорност при повреда на
устройстовото.
3.4 Стартиране
След като всички по горе описани процедури са направени коректно
устройстовото ще се стартира. Първоначално червения светодиод свети
постоянно и при свързване към клетката на GSM оператора започва да
премигва. Това означава че устройството е осъществило връзка с мрежата на
мобилния оператор и е готово за работа.
Вдигнете слушалката на телефона свързан към линията на GSM Gateway
Proline Digital и се уверете че има сигнал „избирай“. За да изберете даден
телефонен номер телефонния апарат трябва да е настроен на тонално избиране.
Най-често срещани причини за неуспешно стартиране на устройстовто:
• Забравили сте да поставите SIM карта в устройството
• SIM картата поставена в устройството е с PIN код
• Антената е разположена на място с лошо покритие или не е завита добре
• Включили сте захранване което не отговаря на изискванията
При неуспешно стартиране на устройството поради причина, която не е
посочена по горе моля свържете се с техническия персонал за повече
информация и помощ.
8
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
4. Конфигуриране и ъпдейт на софтуера
4.1 Конфигуриране и настройки на софтуера
След успешно стартиране на устройството имате възможност да
променяте неговите параметри и функции.
Описание на функциите и как се настройват те може да намерите в глава
5 - „Функции на GSM Gateway Proline Digital” или в папка Docs, файл
„Configurations of GSM Gateway Digital.pdf“ в инсталационния диск
приложен към комплекта на устройството
4.2 Firmware Update
При необходимост от инсталиране на по-нова версия на firmware моля
посетете сайта на производителя www.elexim.com/downloadbg.php и свалете
най-новата версията за даденото устройство.
Подробно описание за ъпдейта на firmware може да намерите в папка
Docs, файл „Firmware update of GSM Gateway ProLine - Digital .pdf“ в
инсталационния диск приложен към комплекта на устройството.
5. Функции на GSM Gateway Proline Digital
5.1Функции CLIP и CLIR
Функцията CLIP представлява показване на телефонния номер, който ви
търси при позвъняване към GSM Gateway Proline Digital. Ако вашия телефонен
апарат поддържа функцията Caller ID то този номер ще се изписва на дисплея
му. Тази функция не подлежи на настройка и тя е винаги активирана.
Функция CLIR представлява скриване на номера на SIM картата при
изходящи обаждания. Активирането на тази функция става чрез настрoйките на
GSM Gateway Proline Digital. Това става с помощта на файла config.cfg (който се
намира в инсталационния диск), а самата настройка е: GWC+CLIR=n
където,
при n=0 функцията е неактивна (при изходящи обаждания се изписва
номера от който се звъни), а
при n=1 функцията CLIR се активира и скрива телефонния номер от който
се звъни.
Забележка: Моля уверете се, че вашия мобилен оператор предоставя услугата
CLIR.
9
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
5.2 Обръщане на поляритета
При начало на разговора GSM Gateway Proline Digital обръща поляритета
на телефоната линия. Тази функция е настройваема и може да се активира от
конфигурационния файл: GWC+POL=n
където,
при n=0 функцията е неактивна, а
при n=1 поляритета на линията се обръща при начало на разговора.
5.3 Сила на звука в телефонния апарат
GSM Gateway Proline Digital позволява настройка на силата на говора в
телефонния апарат. Това става от конфигурационния файл. Настройката е:
GWC+SPVOL=n, където ''n'' може да се променя от 0 до 100 в зависимост
от желанието на клинета.
5.4 Максимално време на изчакване след последната избрана цифра
Имате възможност да настройвате времето на изчакване след последната
избрана цифра от телефонния номер. Това дава възможност да се избира побавно или по-бързо цифрите от телефонния номер без притеснение, че GSM
Gateway Proline Digital ще започне да избира номера преди да бъде въведен
целия.
Тази функция се настройва от конфигурационния файл и е: GWC+LDT=n
където ''n'' се променя от 0 до 65000 милисекунди.
Препоръчително е ''n'' да се избира в интервала между 2000 и 6000
милисекунди.
5.5 Фабрични настройки
Възстановяването на фабричките настройки на устройството може да се
извърши по всяко време с помощта на конфигурационния файл намиращ се в
инсталационния диск. Препрограмирайте директно GSM Gateway Proline Digital
без да правите никакви промени по конфигурационния файл за да възтановите
фабричните настройки на устройството.
Списък с фабричните настройки:
• времеинтервал между избираните цифри – 3000 милисекунди
• CLIR – не
• усилване на сигнала – 50 %
• обръщане на поляритета – да
• импеданс на линията – 600 Ω
10
GSM Gateway Proline Digital
User Manual
6. Техническа поддръжка
При поява на проблем с устройството и неговата функционалност моля
прочетете по долу посочените съвети:
• Проверете дали има поставена SIM карта, дали антената е завита добре и
дали е включено към захранването с правилния адаптер;
• Проверете дали SIM картата няма активиран PIN код при стартиране;
• Заредете фабричните настройки при поява на проблем с някоя от
функциите на устройството;
• Свалете и инсталирайте най-новия firmware на устройстовто от сайта на
производителя – www.elexim.com/downloadbg.php
• При проблем с драйверите на устройството свалете най-новата версия от
сайта на производителя – www.elexim.com/downloadbg.php
При проблеми които не успеете сами да разрешите моля свържете се с нас
на тел. +35929718880 или изпратете ни e-mail на support@elexim.com.
Ние сме винаги на ваше разположение за да ви помогнем с разрешаването
на проблеми свързани с нашите устройства.
11
Download PDF