Alpine | CDE-9880R | CDE-9880R/ CDE-9882Ri

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
EN
R
RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver
CDE-9880R/
CDE-9882Ri
DE
FR
ES
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte vor Gebrauch des Gerätes.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens
dit toestel te gebruiken.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούµε διαβάστε το πριν
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
IT
SE
NL
RU
PL
GR
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
Designed by ALPINE Japan
68-09359Z29-B
SVENSKA
Innehåll
CD/MP3/WMA/AAC
Uppspelning .................................................... 11
Användningsinstruktioner
Upprepad uppspelning .................................... 12
M.I.X. (slumpvis uppspelning) ....................... 12
Söka efter CD-text .......................................... 12
VARNING
VARNING .................................................. 3
FÖRSIKTIGT ............................................ 3
ATT OBSERVERA .................................... 3
Komma igång
Filsökning/mappsökning
(rörande MP3/WMA/AAC) ........................ 13
Snabbsökning .................................................. 13
Om MP3/WMA/AAC ..................................... 13
Ljudinställningar
Slå på och stänga av strömmen ........................ 6
Inställning av subwoofernivå/bas/diskant/
balans (vänster – höger)/fader (fram – bak)/
defeat ........................................................... 15
Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen ............. 6
Ställa in subwoofernivån ................................ 15
Första gången enheten startas ........................... 7
Inställning av bas ............................................ 15
Inställning av volymen ..................................... 7
Inställning av diskant ...................................... 16
Sänka volymen snabbt ...................................... 7
Justering av högpassfiltret .............................. 16
Tillbehörslista ................................................... 6
Radio
Lyssna på radio ................................................. 8
Förinställa stationer manuellt ........................... 8
Förinställa stationer automatiskt ...................... 8
Inställning av förinställda stationer .................. 8
Frekvenssökningsfunktion ............................... 8
Slå på/stänga av subwoofern ........................... 16
Ställa in subwoofersystemet ........................... 16
In/urkoppling av fysiologisk volymkontroll ... 16
Andra funktioner
Textvisning ...................................................... 17
Inställningar
RDS
Inställning av RDS-mottagningsläge och
mottagning av RDS-stationer ........................ 9
Ställa in förinställda RDS-stationer ................. 9
Mottagning av regionala (lokala)
RDS-stationer ................................................ 9
PI SEEK-inställning ....................................... 10
Ställa in PTY31-mottagning
(nödutsändning) .......................................... 10
Mottagning av trafikinformation .................... 10
PTY-inställning (programtyp) ........................ 10
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av CD eller radio .................... 10
Nyhetsprioritet ................................................ 11
Visa radiotext .................................................. 11
BLUETOOTH IN
Ställa in Bluetooth-anslutningen ......................18
Anpassning av ljudet
Styrning av ljudkällans signalnivå ....................18
Anpassning av visning
Byta belysningsfärg ..........................................18
Justera displaykontrast .....................................18
Dimmerkontroll ................................................19
Inställning av typ av rullning för text ...............19
Inställning för rullning av text
(TEXT SCROLL) .............................................19
Ställa in språkets teckensnitt ............................19
Demonstration ..................................................19
MP3/WMA/AAC
Spela upp MP3/WMA/AAC-data
(PLAY MODE) .............................................19
1-SE
Extern enhet
Anslutning till en extern förstärkare ................ 19
Aktivera/avaktivera ljudavstängningsläget
(INT MUTE) ................................................ 20
Ställa in AUX+ SETUP-läget .......................... 20
Ställa in AUX+ NAME-läget ........................... 20
Ställa in AUX+-nivån (AUX IN GAIN) .......... 20
USB-minne (tillval)
Styra USB-minne (tillval) ............................... 20
Spela upp MP3/WMA/AAC-filer med USBminnet (tillval) ............................................. 20
iPod® (tillval)
Uppspelning .................................................... 21
Söka efter önskat spår ..................................... 21
Snabbsökning .................................................. 22
Direktsökningsfunktion .................................. 22
Välj Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör .................................................. 22
Slumpvis uppspelning (M.I.X.) ...................... 23
Upprepad uppspelning .................................... 23
Textvisning ..................................................... 23
Information
Felsökning ...................................................... 24
Tekniska data .................................................. 26
Installation och anslutningar
Varning! .................................................. 27
Försiktigt! ............................................... 27
Försiktighetsåtgärder ........................... 27
Installation ...................................................... 28
Anslutningar ................................................... 30
2-SE
Användningsinstruktioner
VARNING
VARNING
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar.
Om inte dessa anvisningar följs kan det kan
leda till allvarliga olyckor som till och med kan
få dödlig utgång.
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET
FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD
UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller
vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en
olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM
MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL.
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar.
Om inte dessa anvisningar följs kan det leda till
skador på person eller egendom.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå.
Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
ATT OBSERVERA
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet.
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du blöta trasan med
endast vatten. Om du använder något annat än vatten vid rengöring
kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas.
Temperatur
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan +60°C och
–10°C innan bilstereon slås på.
Fuktkondensering
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
Det kan inträffa att CD-ljudet försvinner periodvis på grund av
kondensering. Om detta skulle hända, skall du ta ut skivan ur
spelaren och vänta cirka en timme så att fukten dunstar bort.
Skadad skiva
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva.
Uppspelning av en skadad skiva kan allvarligt skada
uppspelningsmekanismen.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER,
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Underhåll
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår problem.
Kontakta istället Alpine-återförsäljaren där bilstereon köptes, eller
närmaste Alpine-verkstad, för reparation.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER
VÄRME-PANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till
brand.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE
FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
3-SE
Försök aldrig att göra följande
Angående monteringsplatsen
Fatta aldrig tag i och dra ut skivan medan den håller på att matas in
i spelaren genom den automatiska laddningsmekanismen.
Försök inte att sätta i en skiva i apparaten när den är avstängd.
Se till att enheten inte installeras på en plats där den utsätts för:
•
•
•
•
Direkt solljus och värme
Hög luftfuktighet och vatten
Mycket damm
Kraftiga vibrationer
Korrekt hantering
Tappa inte skivan när du hanterar den. Håll skivan i kanterna så du
inte lämnar fingeravtryck på själva skivytan. Fäst inte tejp, papper
eller etiketter på skivan. Skriv inte på skivan.
RÄTT
Isättning av skivor
Spelaren kan användas för uppspelning av en skiva åt gången. Gör
inga försök att sätta i flera skivor.
Kontrollera att sidan med text är vänd uppåt när du sätter i en skiva.
Om du sätter i en skiva på felaktigt sätt visas ”ERROR” på
spelaren. Om spelaren fortsätter att visa ”ERROR” även om skivan
har satts i på rätt sätt, trycker du på RESET-omkopplaren med ett
spetsigt föremål, t ex en kulspetspenna.
Om man spelar upp en skiva när man kör på mycket ojämnt väglag
kan det resultera i att musikstycken hoppas över, men detta kommer
inte att repa skivan eller skada spelaren.
För att förhindra att skivor fastnar visas ”ERROR” på spelaren om
skivor med oregelbundna ytor sätts i eller om skivor sätts i på ett
felaktigt sätt. Om en ny skiva matas ut direkt efter att den har
laddats i spelaren, kan du känna efter med ett finger på kanten i
mitthålet och på skivans yttre kant. Om du kan känna någon
ojämnhet eller onormala förhållanden, kan detta göra att skivan inte
kan sättas i på rätt sätt.
Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan göra att CDspelaren hoppar över avsnitt på skivan. Som rutinrengöring kan du
torka av spelytan med en ren, mjuk duk från skivans mitt ut mot
dess kanter. Om skivans yta är mycket smutsig kan du fukta en ren,
mjuk duk i en lösning av milt rengöringsmedel innan du torkar av
skivan.
Mitthål
Ojämnheter
Ny skiva
Ytterkant
(Ojämnheter)
Angående skivor med oregelbunden form
Använd endast runda skivor i den här spelaren och se till att skivor
med oregelbunden form aldrig används.
Användning av skivor med ovanliga former kan skada spelarens
mekanism.
Skivtillbehör
Det finns olika slags tillbehör i handeln för att skydda skivytan och
för att förbättra ljudkvaliteten. Flertalet av dessa kommer emellertid
att påverka skivans tjocklek och /eller diameter. Användning av
sådana tillbehör kan leda till att skivan inte längre motsvarar
standardspecifikationerna och kan orsaka problem vid användning.
Vi rekommenderar att du inte använder sådana tillbehör på skivor
som spelas i Alpine CD-spelare.
Genomskinlig film
4-SE
RÄTT
Skivrengöring
Nya skivor
Mitthål
FEL
Skivstabilisator
Hantering av skivor (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Vidrör inte skivornas yta.
Utsätt inte skivorna för direkt solljus.
Fäst inte klistermärken eller etiketter på skivorna.
Rengör skivorna när de är smutsiga.
Se till så att skivan inte har ojämna kanter.
Använd inga kommersiellt tillgängliga tillbehör för skivor.
Lämna inte skivan i bilen eller i enheten under längre tid.
Utsätt aldrig skivan för direkt solljus. Värme och fukt kan skada
skivan och eventuellt göra den oanvändbar.
För kunder som använder CD-R/CD-RW-skivor
• Om en CD-R/CD-RW-skiva inte kan spelas upp bör du
kontrollera att du avslutat bränningen på rätt sätt (att du stängt
skivan).
• Stäng CD-R/CD-RW-skivan om det behövs och försök sedan
spela upp den igen.
Följande media kan spelas
Använd endast CD-skivor som har följande logotyper på
etikettsidan.
Korrekt funktion kan inte garanteras om du använder
ospecificerade CD-skivor.
Du kan spela CD-R-skivor (CD-Recordable)/CD-RW-skivor
(CD-ReWritable) som spelats in på ljudutrustning. Du kan också
spela upp CD-R/CD-RW-skivor med ljudfiler i formatet
MP3/WMA/AAC.
• Vissa av följande CD-skivor kan inte spelas på den här enheten:
CD-skivor med dålig kvalitet, CD-skivor med fingeravtryck,
CD-skivor som utsatts för extrema temperaturer eller solljus (om
du t.ex. har lämnat dem i bilen eller i enheten), CD-skivor som
spelats in under ostabila förhållanden, CD-skivor med en
misslyckad bränning eller med en misslyckad överspelning,
kopieringsskyddade CD-skivor som inte överensstämmer med
industristandarden för CD.
• Använd skivor med MP3/WMA/AAC-filer som skrivits i ett
format som är kompatibelt med denna enhet. För mer
information, se sidan 13-14.
• Data på en CD-skiva som inte är ljudfiler avger inget ljud om
man försöker spela upp dem.
Skydda USB-kontakten
• Det är bara USB-minnen som får anslutas till USB-kontakten på
enheten. Rätt prestanda med andra USB-produkter kan inte
garanteras.
• Om USB-kontakten används måste den anslutas till enheten med
en USB-förlängningskabel (säljs separat). USB-nav kan inte
användas.
• Beroende på den anslutna USB-minnesenheten kan det hända att
enheten inte fungerar eller att vissa funktioner inte kan användas.
• De ljudfilsformat som kan spelas upp på enheten är MP3/WMA/
AAC.
• Artist/låtnamn etc. kan visas, däremot kan det hända att tecken
inte visas på rätt sätt.
FÖRSIKTIGT
Alpine ansvarar inte för förlorade data etc., även om dessa data, etc.
går förlorade vid användning av produkten.
Om hantering av USB-minne
• För att förhindra fel funktion eller skador, ha följande i åtanke.
Läs USB-minnets bruksanvisning noga.
Rör inte vid terminalerna med händerna och låt dem inte
komma i kontakt med metall.
Utsätt inte USB-minnet för kraftiga stötar.
USB-minnet får inte böjas, tappas, demonteras, modifiera eller
sänkas ned i vatten.
• Undvik användning eller förvaring på följande platser:
På platser i bilen där det utsätts för direkt solljus eller höga
temperaturer.
På platser där risken för hög luftfuktighet eller korroderande
substanser är hög.
• Sätt fast USB-minnet på en plats där förarens rörelser inte hindras.
• USB-minnet fungerar kanske inte på rätt sätt vid höga eller låga
temperaturer.
• Använd bara certifierade USB-minnen. Lägg märke till att även
certifierade USB-minnen kanske inte fungerar på rätt sätt
beroende på dess typ eller läge.
• USB-minnens funktion garanteras inte. Använd USB-minnen
enligt avtalsvillkoren.
• Beroende på inställningarna för USB-minnestypen, minnets läge
eller kodningsprogramvaran, kan det hända att enheten inte kan
spelas upp eller visas på rätt sätt.
• En fil som är kopieringsskyddad (copyrightskydd) kan inte
spelas upp.
• Det kan ta en stund innan USB-minnet börjar spelas upp. Om det
finns en fil som inte är en ljudfil på USB-minnet kan det ta lång
tid innan filen spelas upp eller det går att söka efter den.
• Enheten kan spela upp filer med filändelserna ”mp3”, ”wma”
och ”m4a”.
• Lägg inte till ovanstående filändelser till filer som inte innehåller
ljuddata. Dessa icke-ljuddata kommer inte att kännas igen. Den
resulterande uppspelningen kan innehålla brus som kan skada
högtalare och/eller förstärkare.
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar viktiga data på en
dator.
• Ta inte bort USB-enheten under pågående uppspelning.
Ändra SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort
USB-enheten för att förhindra skador på dess minne.
• Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och / eller andra länder.
• iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA
och andra länder.
• ”Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 används på licens från
Fraunhofer IIS och Thomson.”
• ”Med denna produkt medföljer en licens endast för privat,
icke-kommersiell användning och det medföljer ingen licens
(eller underförstådd rättighet) för kommersiell användning
(dvs inkomstbringande användning), sändning i realtid
(jordbunden, satellit, kabel och/eller vilken som annan media),
sändning/streaming via Internet, intranät och/eller andra
nätverk eller i andra distributionssystem för elektroniskt
innehåll, t ex tillämpningar för betald uppspelning av
ljudinnehåll eller ljudinnehåll på begäran. Det krävs en
speciell licens för sådan användning. Mer information finns på
http://www. mp3licensing.com”
5-SE
3
Komma igång
Ta ett stabilt grepp om frontpanelen, skjut den åt
vänster
, och dra därefter utåt
för att avlägsna
den.
(OPEN) MUTE
SOURCE/
• Frontpanelen kan bli varm under normal användning (särskilt
anslutningskontakterna på frontpanelens baksida). Detta är inget fel.
• Skydda frontpanelen genom att placera den i det medföljande
fodralet.
• Använd inte för mycket kraft när du tar bort frontpanelen. Det kan
leda till att enheten slutar fungera.
• Lämna inte frontpanelen öppen och kör inte bilen med frontpanelen
öppen eftersom det kan leda till olyckor eller fel.
Vridkontroll
Tillbehörslista
• Huvudenhet ........................................................................1
• Strömkabel .........................................................................1
• FULL SPEEDTM-anslutningskabel
(endast CDE-9882Ri) .........................................................1
• Monteringskassett .............................................................1
• Fodral..................................................................................1
• Gummilock .........................................................................1
• Sexkantsskruv ...................................................................1
• Skruv (M5 × 8) ....................................................................4
• Användarhandledning ................................. 1 uppsättning
Sätta tillbaka
1
2
Sätt i frontpanelens högra sida i huvudenheten.
Rikta in spåret i frontpanelen mot de utskjutande
delarna på huvudenheten.
Tryck in frontpanelens vänstra sida tills den sitter på
plats ordentligt i huvudenheten.
Slå på och stänga av strömmen
Starta enheten genom att trycka på SOURCE/
.
• Du startar enheten genom att trycka på valfri knapp förutom
(OPEN).
Håll SOURCE/ intryckt i minst 2 sekunder för att
stänga av enheten.
• Den första gången strömmen slås på startar volymen på nivå 12.
Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen
Ta loss
1
2
Stäng av strömmen till enheten.
Tryck på
(OPEN) för att öppna frontpanelen.
För att stänga frontpanelen trycker du på den vänstra sidan
tills den låses på plats, så som visas på bilden nedan.
6-SE
• Kontrollera innan frontpanelen monteras att det inte finns smuts eller
damm på anslutningarna och att inget främmande föremål finns
mellan frontpanelen och själva bilstereon.
• Fäst frontpanelen försiktigt genom att greppa dess sidor så att du
inte av misstag kommer åt någon av knapparna.
Första gången enheten startas
Se till att trycka på RESET när du använder enheten för första gången
efter byte av bilbatteri, etc.
1
2
3
Stäng av strömmen till enheten.
Tryck på
(OPEN) för att öppna frontpanelen och
ta därefter bort den.
Tryck på RESET med en kulspetspenna eller ett
liknande spetsigt föremål.
RESET-knapp
Inställning av volymen
Vrid vridkontrollen tills önskad ljudvolym uppnås.
Sänka volymen snabbt
Om du aktiverar Audio Mute-funktionen sänks volymen omedelbart
med 20 dB.
Tryck på (MUTE) för att aktivera MUTE-läget.
Ljudnivån minskar med ca. 20 dB.
Om du trycker på MUTE igen återställs ljudet till den
föregående nivån.
Kan styras med fjärrkontroll
Enheten kan styras från en Alpine-fjärrkontroll (tillval).
Kontakta din Alpine-återförsäljare för mer information.
Rikta fjärrkontrollen (tillval) mot fjärrkontrollsensorn.
Sensor för fjärrkontroll
Kan anslutas till gränssnittsdosa för rattfjärrstyrning
Du kan styra enheten från bilens kontrollenhet när en Alpine
Steering Remote Control Interface Box (tillval) är ansluten.
Kontakta din Alpine-återförsäljare för mer information.
7-SE
Förinställa stationer automatiskt
Radio
1
Vridkontroll
SOURCE/
BAND/TA
2
/ENT
TUNE/A.ME
Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det
önskade frekvensbandet visas i displayen.
Håll TUNE/A.ME intryckt i minst 2 sekunder.
Frekvensen på displayen fortsätter att ändras medan den
automatiska lagringen pågår. Mottagaren söker automatiskt
upp och lagrar de 6 starkaste stationerna i det valda
bandet. De lagras på snabbvalsknapparna 1 till 6 ordnade
efter signalstyrka.
När den automatiska lagringen har avslutats ställer
mottagaren in den station som lagrats för snabbvalsknapp
1.
F/SETUP
/ESC
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
Inställning av förinställda stationer
Lyssna på radio
1
2
Tryck på SOURCE/
3
för att välja läget TUNER.
Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det
önskade frekvensbandet visas i displayen.
F1 (FM1)
• Om inga stationer lagrats ställer mottagaren in den station du
lyssnade på innan lagringsproceduren påbörjades.
F2 (FM2)
F3 (FM3)
MW
LW
1
2
F1 (FM1)
SEEK (Lokalt läge)
OFF (Manuellt
Tryck på den av snabbvalsknapparna
(1 till 6) som har den önskade radiokanalen
inprogrammerad.
Displayen visar den valda stationens band,
snabbvalsnummer och frekvens.
Välj sökningsläge genom att trycka på TUNE/A.ME.
DX SEEK (Distansläge)
läge)
DX SEEK
Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det
önskade bandet visas i displayen.
• Om
-indikatorn lyser stänger du av indikatorn genom att
trycka på F/SETUP, därefter kan du utföra operationen.
• Utgångsläget är distansläge.
Distansläge:
Både starka och svaga stationer ställs in automatiskt
(automatisk sökning).
Lokalläge:
Endast starka stationer ställs in automatiskt (automatisk
sökning).
Manuellt läge:
Frekvensen ställs in manuellt och stegvis (manuell sökning).
4
Tryck på
station.
När
eller
kontinuerligt.
eller
för att ställa in önskad
hålls intryckt ändras frekvensen
Förinställa stationer manuellt
1
2
Välj frekvensband och ställ in en radiostation som
du vill lagra i snabbvalsminnet.
Håll en av snabbvalsknapp (1 till 6) intryckt i
minst 2 sekunder för att lagra stationen på den
knappen.
Den valda stationen lagras.
Displayen visar det band, det snabbvalsnummer och den
frekvens som lagras.
• Totalt 30 stationer kan lagras i snabbvalsminnet (6 stationer för
varje band: FM1, FM2, FM3, MW och LW).
• Om du lagrar en station i ett snabbvalsminne som redan har en
station raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.
• Om
-indikatorn lyser stänger du av indikatorn genom att
trycka på F/SETUP, därefter kan du utföra operationen.
8-SE
Frekvenssökningsfunktion
Du kan söka efter en radiostation efter dess frekvens.
1
2
3
Håll
/ENT intryckt i minst 2 sekunder i radioläget
om du vill aktivera frekvenssökningsläge.
Vrid vridkontrollen för att välja önskad frekvens.
Tryck på
/ENT för att ta emot den valda
frekvensen.
• Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder i sökläget om du vill
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 10
sekunder.
Ställa in förinställda RDS-stationer
RDS
Vridkontroll
BAND/TA
1
2
3
/ENT
Tryck på F/SETUP så att
-indikatorn tänds.
Tryck på 1 AF för att aktivera RDS-läget.
Tryck på F/SETUP för att aktivera det normala läget.
-indikatorn släcks.
4
Om den förinställda stationens signal är svag söker enheten
automatiskt efter en starkare station i AF-listan (alternativa
frekvenser).
VIEW F/SETUP
/ESC 1 AF NEWS 2 3 PTY
5
Inställning av RDS-mottagningsläge och
mottagning av RDS-stationer
4
5
Tryck på F/SETUP så att
-indikatorn tänds.
Tryck på 1 AF för att aktivera RDS-läget.
Tryck på
station.
eller
för att ställa in önskad RDS-
Tryck på 1 AF en gång till för att inaktivera RDSläget.
När varken den förinställda stationen eller den
alternativa frekvensen kan tas emot:
När PI SEEK-inställningen är aktiverad (se ”PI SEEKinställning” på sidan 10), söker enheten igen efter en kanal i
PI-listan (programidentifiering).
Om enheten fortfarande inte hittar någon station i det
området visas den förinställda frekvensen i displayen
samtidigt som snabbvalsnumret försvinner.
Om signalstyrkan för den lokala stationen är för svag trycker
du en gång till på samma snabbvalsknapp för att ställa in
en lokal station i ett annat område.
RDS-mottagning (Radio Data System) är ett radioinformationssystem,
som använder 57 kHz-subbärvågen från vanlig FM-sändning. Med RDS
kan man ta emot olika slags information, t.ex. trafikmeddelanden och
stationsnamn samt automatiskt ställa in alternativa stationer med högre
signalstyrkor, som sänder samma program.
1
2
3
Se till att
-indikatorn släcks och tryck sedan på
den snabbvalsknapp som din önskade RDS-station
är lagrad på.
• Vi hänvisar till avsnittet om hur man använder radion angående att
lagra RDS-stationer för snabbval. RDS-stationer kan endast lagras
för frekvensbanden F1, F2 och F3.
• Tryck på någon knapp på enheten medan
-indikatorn lyser. Om
ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder släcks
-indikatorn.
Mottagning av regionala (lokala) RDSstationer
Tryck på F/SETUP för att aktivera det normala läget.
-indikatorn släcks.
• När du aktiverar ”Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning)” (se
sidan 10) och enheten tar emot PTY31-signalen, visas ”ALARM” i
displayen automatiskt.
• Tryck på någon knapp på enheten medan
-indikatorn lyser. Om
ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder släcks
-indikatorn.
RDS-informationstjänsterna omfattar bl. a. följande tjänster:
PI
Programidentifiering
PS
Programservicenamn
AF
Alternativa frekvenser
TP
Trafikprogram
TA
Trafikmeddelanden
EON
Information om andra kanaler
1
2
3
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera SETUP-läget.
Vrid vridkontrollen för att välja läge RDS
REGIONAL och tryck sedan på
/ENT.
Vrid vridkontrollen för att välja ON eller OFF.
I läget OFF fortsätter enheten automatiskt att vara inställd
på den relaterade lokala RDS-stationen.
4
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Tryck på
/ESC för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
9-SE
PI SEEK-inställning
1
2
3
4
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera SETUP-läget.
Vrid vridkontrollen för att välja läget PI SEEK och
tryck sedan på
/ENT.
Vrid vridkontrollen för att välja ON eller OFF.
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Tryck på
/ESC för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
Ställa in PTY31-mottagning
(nödutsändning)
• Om trafikinformationens sändningssignal faller under en viss nivå
förblir enheten i mottagningsläge under 1 minut. Om signalen faller
under en viss nivå i över 1 minut, blinkar ”TA”-indikatorn.
• Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot hoppar
du över det trafikmeddelandet genom att trycka lätt på BAND/TA.
TA är fortfarande aktiverat och är redo att ta emot nästa
trafikmeddelande.
• Om volymen ändras under pågående mottagning av ett
trafikmeddelande lagras den nya volymnivån i minnet. Den lagrade
volymnivån återkallas ur minnet och ställs automatiskt in nästa gång
radion tar emot ett trafikmeddelande.
• I läget TA väljer SEEK-inställningen bara TP-stationer.
PTY-inställning (programtyp)
1
2
2
3
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera SETUP-läget.
Vrid vridkontrollen till ALERT PTY 31 och tryck
sedan på
/ENT.
3
Vrid vridkontrollen för att välja ON eller OFF.
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
När en nödutsändning tas emot ändras volymnivån
automatiskt till den minnesinställda nivån i
trafikinformationsläge. Mer information finns i ”Mottagning
av trafikinformation” på sidan 10.
• Om du trycker på
/ESC under proceduren återgår du till det
föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder i SETUP-läget, avbryts
inställningsläget.
Mottagning av trafikinformation
1
2
4
Om ingen PTY-station hittas, visas ”NO PTY” i 10 sekunder.
5
Tryck på F/SETUP för att aktivera det normala läget.
• Använd enheten medan
-indikatorn tänds. Om ingen åtgärd
utförs inom 10 sekunder släcks
-indikatorn.
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av CD eller radio
Tryck på
eller
för trafikinformation.
2
10-SE
Tryck på 3 PTY inom 10 sekunder efter att ha valt
programtypen för att börja söka efter en station av
den valda programtypen.
Den valda programtypen blinkar i displayen under
sökningen och lyser när en station hittats.
1
När en station med trafikinformation är inställd tänds ”TP”indikatorn.
Trafikinformation hörs bara när den sänds. Om
trafikinformation inte sänds ställs enheten om till standbyläge. När sändning av trafikmeddelande påbörjas tas den
automatiskt emot av enheten och ”TRF-INFO” visas i fem
sekunder.
När sändningen av trafikinformation är slut övergår enheten
automatiskt till standby-läge.
Tryck på
eller
inom 10 sekunder efter att
ha aktiverat PTY-läget för att välja önskad
programtyp medan PTY (programtyp) visas.
För varje nedtryckning växlas programtypen.
Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder så att
”TA”-indikatorn tänds.
för att välja önskad station
Tryck på 3 PTY för att aktivera PTY-läget när
enheten är i radioläge (FM-mottagning).
• Om ingen åtgärd utförs under 10 sekunder efter att du tryckt på 3
PTY, avbryts PTY-läget automatiskt.
Om du ställer in funktionen på ON tas nödutsändningar
emot oavsett källa. ”ALARM” visas under mottagning.
4
-indikatorn tänds.
Programtypen för den station som tas emot visas i 10
sekunder.
Om det inte finns någon PTY-sändning att ta emot, visas
”NO PTY” i 10 sekunder.
Om ingen RDS-station kan tas emot, visar ”NO PTY” i
displayen.
ON/OFF PTY31-mottagning (nödutsändning).
1
Tryck på F/SETUP så att
Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder så att
”TA”-indikatorn tänds.
Välj en station som sänder trafikinformation genom
att trycka på
eller
om det är nödvändigt.
Ljudet från pågående uppspelning av CD-spelaren eller
ordinarie FM-mottagning dämpas automatiskt så fort ett
trafikmeddelande börjar sändas.
När trafikmeddelandet är slut återgår bilstereon till att spela
upp ljudkällan som spelades när meddelandet började.
När stationer som sänder trafikmeddelanden inte kan tas
emot:
Under uppspelning av CD:
När TP-signalen inte längre kan tas emot ställs en station
med trafikinformation på en annan frekvens in automatiskt.
CD/MP3/WMA/AAC
3
Vridkontroll
SOURCE/
• Mottagaren är försedd med en EON-funktion (information om andra
kanaler) för att hålla reda på alternativa frekvenser till AF-listan.
EON-indikatorn tänds under mottagning från en RDS ”EON”station. Om den mottagna stationen inte sänder trafikmeddelande
ställer mottagaren automatiskt in en annan station som sänder
trafikmeddelande när så sker.
(OPEN)
/ENT
/
Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder för att
avaktivera trafikinformationsläget.
”TA”-indikatorn släcks.
VIEW
4 5
/ESC
Nyhetsprioritet
Med den här funktionen kan du ange att nyhetsprogram ska ha
företräde. Du missar aldrig nyhetsprogrammet eftersom enheten
automatiskt ger prioritet åt nyhetsprogrammet när de börjar sändas och
avbryter det program som du lyssnar på. Den här funktionen är aktiv när
enheten är inställd på ett annat läge än LW- och MW-lägena.
1
2
Tryck på F/SETUP för att aktivera funktionen när
enheten är i radioläge (FM-mottagning).
Uppspelning
1
(OPEN).
Tryck på
Frontpanelen öppnas.
2
Sätt i en skiva med etiketten uppåt.
Skivan matas automatiskt in i spelaren.
Tryck på NEWS 2 för att aktivera PRIORITY NEWSläget.
”NEWS”-indikatorn visas i displayen.
Om du vill avaktivera PRIORITY NEWS-funktionen trycker
du på NEWS 2.
Stäng frontpanelen manuellt så tänds ”DISC IN”-indikatorn.
Om en skiva redan är inmatad växlar du till DISC genom att
trycka på SOURCE/ .
• I PRIORITY NEWS-funktionen ökas inte, till skillnad mot
TA-funktionen, volymen automatiskt.
3
Tryck på F/SETUP för att aktivera det normala läget
när enheten är i radioläge (FM-mottagning).
Läget växlar varje gång knappen trycks in.
TUNER
DISC
USB AUDIO
BT AUDIO*3
TUNER
• Använd enheten medan
-indikatorn tänds. Om ingen åtgärd
utförs inom 10 sekunder släcks
-indikatorn.
Visa radiotext
Textmeddelanden från en radiostation kan visas i displayen.
Välj visning av radiotext genom att trycka på VIEW
medan radion är inställd på FM-mottagning.
Visningen växlar varje gång knappen trycks in.
Om det finns PS-information (programservicenamn):
PS (programservicenamn)*
RADIO TEXT
PS (programservicenamn)
* Håll VIEW intryckt under minst 2 sekunder om PS visas i radioläget.
Frekvensen visas under 5 sekunder.
Om det inte finns PS-information (programservicenamn):
FREKVENS
RADIOTEXT
FREKVENS
Texten ”WAITING” visas på displayen under några sekunder
sedan börjar textmeddelandet rulla fram.
• ”NO TEXT” visas på displayen om inget textmeddelande tas emot
eller om radion inte lyckas ta emot ett textmeddelande ordentligt.
iPod*1/AUX+*2
*1 Visas bara när en iPod är ansluten och AUX+ SETUP är inställt på
OFF, se ”Ställa in AUX+ SETUP-läget” (sidan 20).
*2 Visas bara när AUX+ SETUP är inställt på ON, se ”Ställa in AUX+
SETUP-läget” (sidan 20).
*3 Bara när BLUETOOTH IN är inställt på ADAPTE, se ”Ställa in
Bluetooth-anslutning” (sidan 18).
3
Tryck på
eller
för att välja önskad mapp när du
spelar upp MP3/WMA/AAC-filer.
Om du håller ned
4
Tryck på
eller
eller
ändras mappar kontinuerligt.
för att välja önskat spår (fil).
Återgå till början av det spår (fil) som spelas:
Tryck på
.
Snabbspolning bakåt:
Tryck och håll inne
.
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på
.
Snabbspolning framåt:
Tryck och håll inne
5
.
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på
Tryck på
/
/
.
igen för att återuppta uppspelningen.
11-SE
6
Tryck på
(OPEN) för att öppna frontpanelen och
tryck sedan på
för att mata ut skivan.
• Ta inte bort CD-skivan medan den matas ut. Mata inte in fler än en
skiva åt gången. Fel kan uppstå som resultat av båda dessa
handlingar.
• Håll
intryckt i minst 2 sekunder om CD-skivan inte matas ut.
• ”DISC IN”-indikatorn lyser när en skiva är inmatad.
• CD-spelaren kan spela skivor med ljuddata, MP3-, WMA- och AACdata.
• Filer i WMA-format som skyddas av DRM (Digital Rights
Management), filer i AAC-format som köpts från iTunes Music Store
och filer som är kopieringsskyddade (copyrightskydd) kan inte spelas
upp på den här enheten.
• ”MP3” visas under MP3-uppspelning.
• ”WMA” visas under WMA-uppspelning.
• ”AAC” visas under AAC-uppspelning.
• Vid uppspelning av MP3/WMA/AAC-filer visas filnumren från skivan
på displayen.
• Uppspelningstiden visas inte på rätt sätt när en VBR (Variable Bit
Rate)-inspelad fil spelas upp.
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
Tryck på 5
i uppspelnings- eller pausläge.
Spåren (filerna) på skivan spelas upp i slumpvis ordning.
Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på 5
igen.
CD-läge:
: Spåren spelas i slumpvis ordning.
MP3/WMA/AAC-läge:
: Endast filer i en mapp spelas upp i slumpvis
ordning.
Visning i displayen vid uppspelning av MP3/WMA/AACfiler
* : Filerna spelas i slumpvis ordning.
Mappnumret och filnumret visas enligt figuren nedan.
* I USB-läget, spelas alla filer på USB-minnet upp i slumpvald ordning
och ”M.I.X.”-indikatorn tänds.
Visning av
mappnummer
• När en låt spelas upp under Random (M.I.X.)-uppspelning i USBläge, kan låten spelas upp igen slumpvalt även om alla låtar på USBminnet inte har spelats upp.
Visning av
filnummer
• Tryck på VIEW för att växla visningen. Se ”Textvisning” (sidan 17)
för information om att växla visningen.
Upprepad uppspelning
Tryck på
4 om du vill att spåret som spelas ska
spelas upp upprepade gånger.
Spåret (filen) spelas upp om och om igen.
Stäng av upprepad uppspelning genom att trycka på
och välja off.
CD-läge:
Söka efter CD-text
På skivor med CD-text kan du söka efter låtar och spela upp dem via
deras lagrade titlar. För skivor utan CD-text, gör sökningar med de
spårnummer som är associerade med varje låt.
1
Tryck på
/ENT under uppspelning.
Detta ställer in sökläget.
4 igen
2
Vrid vridkontrollen för att välja önskat spår och
tryck sedan på
/ENT.
Det valda spåret kommer nu att spelas upp.
: Endast ett spår upprepas.
MP3/WMA/AAC-läge:
: Endast en fil upprepas.
: Endast filer i en mapp upprepas.
12-SE
• Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder i sökläget om du vill
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 10
sekunder.
• När CD-textsökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts M.I.X.uppspelningsläget.
Filsökning/mappsökning
(rörande MP3/WMA/AAC)
Om MP3/WMA/AAC
FÖRSIKTIGT
Du kan söka efter och visa mapp- och filnamn under uppspelning.
1
2
Under MP3/WMA/AAC-uppspelning kan du trycka på
/ENT om du vill aktivera sökvalsläget.
Vrid vridomkopplaren för att välja
mappsökningsläget eller filsökningsläget och tryck
sedan på
/ENT.
Vad är MP3?
MP3, vars officiella namn är ”MPEG-1 Audio Layer 3”, är en
komprimeringsstandard som definierats av ISO (International
Standardization Organization, den internationella
standardiseringsorganisationen) och MPEG, ett gemensamt
organ inom IEC.
Mappsökningsläge
3
4
Förutom för personlig användning är kopiering, distribution
eller överföring av ljud/musik (inklusive MP3/WMA/AACinformation) förbjuden, vare sig det sker med eller utan
ekonomisk ersättning, enligt upphovsrättslagstiftning och
internationella överenskommelser.
Vrid vridkontrollen för att välja önskad mapp.
Håll
/ENT intryckt i minst 2 sekunder för att spela
upp den första filen i den valda mappen.
• Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder i sökläget om du vill
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 10
sekunder.
• Om du vill söka efter filer i mappsökningsläge trycker du på
/ENT. Du kan söka efter filer i mappen.
• Tryck på
/ESC för att lämna mappsökningsläget i steg 3 om du
vill välja filsökningsläget istället.
• Rotmappen för skivan visas som ”
”.
• När mappsökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts M.I.X.uppspelningsläget.
MP3-filer innehåller komprimerad ljudinformation. MP3-kodning
komprimerar ljudinformationen extremt mycket, vilket minskar
storleken på musikfiler till upp till en tiondel av den ursprungliga
storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten mycket nära CD-kvalitet.
Den här komprimeringen är möjlig att åstadkomma genom att
den ljudinformation som hörseln inte kan uppfatta, liksom de ljud
som maskeras av andra ljud, tas bort.
Vad är WMA?
WMA, eller ”Windows Media™ Audio”, är komprimerade
ljuddata.
WMA liknar MP3-data och kan ge ljud av CD-kvalitet med liten
filstorlek.
Vad är AAC?
Filsökningsläge
3
4
5
Välj en annan mapp genom att trycka på
eller
.
Välj önskad fil genom att vrida på vridkontrollen.
Tryck på
/ENT för att spela upp den valda filen.
• Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder i sökläget om du vill
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 10
sekunder.
• Tryck på
/ESC i sökläget för att återgå till det föregående läget.
• När filnamnsökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts M.I.X.uppspelningsläget.
Snabbsökning
Du kan söka efter spår (filer).
1
2
AAC står för ”Advanced Audio Coding,” och är ett vanligt
ljukomprimeringsformat som används av MPEG2 och MPEG4.
Metod för att skapa MP3/WMA/AAC-filer
Ljuddata komprimeras med hjälp av programvara som
innehåller MP3/WMA/AAC-codecs. Se programvarans
användarhandbok för utförlig information om att skapa
MP3/WMA/AAC-filer.
MP3/WMA/AAC-filer som inte kan spelas upp på den här
enheten har filtilläggen ”mp3”/”wma”/”m4a”. Filer utan
filnamnstillägg kan inte spelas upp (WMA ver. 7.1, 8 och 9
stöds). Skyddade filer stöds inte, och heller inte råa AAC-filer
(med filnamnstillägget ”.aac”).
Det finns många olika versioner av AAC-formatet. Kontrollera att
den programvara som används uppfyller kraven för de
acceptabla formaten som anges ovan. Det är möjligt att formatet
inte kan’spelas upp trots att filnamnstillägget är giltigt.
Uppspelning av AAC-filer som kodats av iTunes hanteras inte.
Tryck och håll
/ENT intryckt under minst 2
sekunder i CD/MP3/WMA/AAC-läge för att aktivera
snabbsökning.
Vrid vridkontrollen för att välja önskat spår (fil).
Det valda spåret spelas genast upp.
• Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder i sökläget om du vill
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 10
sekunder.
13-SE
Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds
MP3
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,
8 kHz
Bithastigheter:
32 - 320 kbps
WMA
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Bithastigheter:
48 - 192 kbps
AAC
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,
8 kHz
Bithastigheter:
16 - 320 kbps
Format som stöds
Den här enheten stöder CD-ROM XA, Mixed Mode CD,
Enhanced CD (CD-Extra) och Multi-Session.
Den här enheten kan inte spela upp spår på rätt sätt om de
spelats in med Track At Once eller paketskrivning.
Filordning
Filerna spelas upp i den ordning som bränningsprogramvaran
skriver dem till skivan. Därför blir uppspelningsordningen
kanske inte den förväntade. Kontrollera bränningsordningen i
programvaran’s dokumentation. Uppspelningsordningen för
mappar och filer är som följer.
Rotmapp
Felaktiga samplingsfrekvenser kan göra att den här enheten inte
kan spela upp filen korrekt.
I USB-läget kan det hända att speltiden inte visas på rätt sätt när
en VBR-fil (Variable Bit Rate) spelas upp.
ID3/WMA-etiketter
Den här enheten stödjer ID3-etiketter v1 och v2, samt WMA/
AAC-etiketter.
Om etikettinformation finns i en MP3/WMA/AAC-fil kan den här
enheten visa namn (spårnamn), artistnamn och skivnamn från
ID3/WMA/AAC-etiketten.
Den här enheten kan endast visa alfanumeriska enkel-bytetecken (upp till 30 för ID3-etiketter och upp till 15 för WMAetiketter) samt understrykning. ”NO SUPPORT” visas för tecken
som inte stöds.
Beroende på innehållet kan det hända att etikettinformationen
inte återges korrekt.
Spela upp MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC-filer förberedes och skrivs sedan till en CD-R
CD-RW med CD-brännarprogramvara eller lagras på ett USBminne. En skiva kan innehålla högst 510 filer/mappar (inklusive
rotmappar) och det maximala antalet mappar är 255. Den här
enheten kan känna igen minst 100 mappar (inklusive
rotmappen) och 100 filer per mapp på USB-minne .
Uppspelning kan inte ske om en skiva eller ett USB-minne
överskrider begränsningarna ovan.
Gör inte en fils uppspelningstid till längre än 1 timme.
Media som stöds
De media som den här enheten kan spela upp är CD-ROM-,
CD-R- och CD-RW-skivor.
Den här enheten kan även spela upp USB-minnesmedia.
Motsvarande filsystem
Den här enheten stödjer skivor som formaterats enligt ISO9660
nivå 1 eller nivå 2.
Under standard ISO9660 finns det vissa restriktioner som du
bör hålla i minnet.
Maximalt antal kapslade mappar (mappnivåer) är 8 (inklusive
rotmappen). Antalet tecken för ett mapp-/filnamn är begränsat.
Tillåtna tecken för mapp/filnamn är A-Z (versaler), nummer 0-9,
och understreck ‘_’.
Den här enheten kan också spela upp skivor i Joliet, Romeo och
andra standarder som följer ISO9660. Emellertid kan det ibland
hända att vissa filnamn, mappnamn och liknande inte visas
korrekt. Den här enheten stödjer även FAT 12/16/32 för USBminnesenhet.
14-SE
Mapp
MP3/WMA/AAC-fil
* Mappnumret/mappnamnet visas inte om det inte finns någon fil i
mappen.
Terminologi
Bithastighet
Det här är det värde för ”ljudkomprimeringen” som angetts för
kodningen. Ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet, men
filerna blir större.
Samplingsfrekvens
Det här värdet visar hur många gånger per sekund som
ljudinformationen samplas. CD-skivor har t.ex. samplingsfrekvensen
44,1 kHz, vilket betyder att ljudet samplas 44 100 gånger per sekund.
Ju högre samplingsfrekvens, desto högre ljudkvalitet, men filerna blir
större.
Kodning
Konvertera CD-skivor med musik, WAVE-filer (AIFF) och andra
ljudfiler till specificerat ljudkomprimeringsformat.
Etikett
Information om t ex låtens namn, artistnamn, skivnamn etc. som lagts
till MP3/WMA/AAC-filer.
Rotmapp
Rotmappen (eller rotkatalogen) finns överst i filsystemet. Rotmappen
innehåller samtliga mappar och filer. Den skapas automatiskt för
alla brända skivor.
• När subwoofern är avstängd och DEFEAT är inställt på ON kan du
inte trycka på SOUND-knappen.
*1 Du kan inte ställa in dess volym när subwoofern står i läge OFF. Du
kan också göra inställningen genom att trycka på vridomkopplaren
(AUDIO). Se ”Inställning av subwoofernivå/bas/diskant/balans
(vänster – höger)/fader (fram – bak)/defeat” (sidan 15).
2
* Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställt på ON.
Ljudinställningar
Vridomkopplare (AUDIO/LOUD)
SOURCE/
/ENT
BAND/TA
Inställning av bas
Du kan ändra förstärkningen av basfrekvenser som du vill.
1
SOUND
2
/ESC
Inställning av subwoofernivå/bas/
diskant/balans (vänster – höger)/fader
(fram – bak)/defeat
1
Tryck på vridomkopplaren (AUDIO) flera gånger
för att välja önskat läge.
TREBLE LEVEL
VOLUME
SUBW LEVEL
Subwoofernivå: 0 ~ +15
Basnivå: –7 ~ +7
Diskantnivå: –7 ~ +7
Balans: L15 ~ R15
Fader: R15 ~ F15
Defeat: ON/OFF
Volym: 0 ~ 35
BASS*4
TREBLE*4
HPF*4
Inställning av basens mittfrekvens
3-1 Tryck på BAND/TA för att välja önskad mittfrekvens
för basen.
80 Hz
100 Hz
200 Hz
60 Hz
80 Hz
Den visade basfrekvensen förstärks.
Inställning av bandbredd för bas
3-2 Tryck på SOURCE/
för att välja önskad bandbredd
för bas.
(Smal)
• Om du inte utför någon åtgärd inom 5 sekunder efter att ha valt
något av lägena SUBW LEVEL, BASS LEVEL, TREBLE LEVEL,
BALANCE, FADER eller DEFEAT, återgår enheten automatiskt till
normalläge.
Vrid vridkontrollen tills du fått det ljud du vill ha i
respektive läge.
Om DEFEAT ställs in på ON återställs tidigare justerade
inställningar för BASS och TREBLE till
fabriksinställningarna.
(Bred)
Ändrar den förstärkta basens bandbredd mellan bred eller
smal. Enbred inställning gör att ett brett spektrum av
frekvenser under och över mittenfrekvensen förstärks. En
smalare inställning gör att endast frekvenser nära
mittenfrekvensen förstärks.
* Du kan inte ställa in dess volym när subwoofern står i läge OFF. Se
”Slå på/stänga av subwoofern” (sidan 16).
2
Vrid vridkontrollen för att välja BASS Adjustment
och tryck sedan på
/ENT.
SUBW LEVEL*3
SUBW LEVEL
Varje gång denna knapp trycks in ändras läget enligt
följande:
SUBW LEVEL*
BASS LEVEL
BALANCE
FADER
DEFEAT
Tryck på SOUND för att aktivera
ljudinställningsläget.
Inställning av basnivån
3-3*5Vrid vridkontrollen för att välja önskad basnivå
(–7~+7).
Du kan förstärka eller försvaga basnivån.
Ställa in subwoofernivån
4
Du kan ställa in subwoofernivån efter dina egna preferenser.
1
2
Tryck på SOUND för att aktivera
ljudinställningsläget.
Vrid vridkontrollen till SUBW LEVEL och tryck
sedan på
/ENT.
SUBW LEVEL*1
SUBW LEVEL
3
BASS*2
TREBLE*2
HPF*2
Vrid vridomkopplaren till önskad subwoofernivå
(0~+15).
• Om ingen åtgärd utförs under 15 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Om ingen åtgärd utförs under 15 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
• Basnivåställningarna memoreras individuellt för varje källa (FM,
MW (LW), CD, etc.) tills inställningen ändras. De inställningar för
basfrekvens och basbandbredd som görs för en källa gäller för alla
andra källor (FM, MW (LW), CD etc.)
• När subwoofern är avstängd och DEFEAT är inställt på ON kan du
inte trycka på SOUND-knappen.
*3 Du kan inte ställa in dess volym när subwoofern står i läge OFF. Se
”Slå på/stänga av subwoofern” (sidan 16).
*4 Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställt på ON.
*5 Du kan också göra inställningen genom att trycka på vridomkopplaren
(AUDIO). Se ”Inställning av subwoofernivå/bas/diskant/balans
(vänster – höger)/fader (fram – bak)/defeat” (sidan 15).
15-SE
*9 Du kan inte ställa in dess volym när subwoofern står i läge OFF. Se
”Slå på/stänga av subwoofern” (sidan 16).
*10 Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställt på ON.
Inställning av diskant
Du kan ändra förstärkningen av diskantfrekvenser som du vill.
1
2
Slå på/stänga av subwoofern
Tryck på SOUND för att aktivera
ljudinställningsläget.
Vrid vridkontrollen till TREBLE Adjustment och
tryck sedan på
/ENT.
SUBW LEVEL*6
SUBW LEVEL
BASS*7
TREBLE*7
HPF*7
Inställning av diskantens mittfrekvens
3-1 Tryck på BAND/TA för att välja önskad mittfrekvens
för diskanten.
10,0 kHz
12,5 kHz
15,0 kHz
17,5 kHz
När subwoofern är påslagen kan du justera dess utnivå (se sidan 15).
1
2
3
SUBW SYSTEM
4
SUBWOOFER
Vrid vridkontrollen till SUBW ON/OFF.
SUBW ON (grundinställning)
Inställning av diskantnivån
3-2*8Vrid vridomkopplaren till önskad diskantnivå
Vrid vridkontrollen till läget SUBWOOFER och
/ENT.
tryck sedan på
SUBWOOFER
10,0 kHz
Den visade diskantfrekvensen förstärks.
Tryck och håll SOUND intryckt under minst 2
sekunder för att aktivera läget för subwooferval.
SUBW OFF
Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Om ingen åtgärd utförs under 15 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
(–7~+7).
Du kan förstärka diskantfrekvensen.
4
Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Om ingen åtgärd utförs under 15 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
• Diskantnivåställningarna lagras individuellt för varje källa (FM,
MW (LW), CD, etc.) tills inställningen ändras. De inställningar för
diskantfrekvens som görs för en källa gäller även för alla andra
källor (FM, MW (LW), CD etc.).
• När subwoofern är avstängd och DEFEAT är inställt på ON kan du
inte trycka på SOUND-knappen.
*6 Du kan inte ställa in dess volym när subwoofern står i läge OFF. Se
”Slå på/stänga av subwoofern” (sidan 16).
*7 Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställt på ON.
8
* Du kan också göra inställningen genom att trycka på
vridomkopplaren (AUDIO). Se ”Inställning av subwoofernivå/bas/
diskant/balans (vänster – höger)/fader (fram – bak)/defeat”
(sidan 15).
Ställa in subwoofersystemet
När subwoofern är påslagen kan du välja SYS 1 eller SYS 2 för önskad
subwoofereffekt.
1
2
3
2
SUBW LEVEL*9
SUBW LEVEL
3
TREBLE*10
HPF*10
Välj önskad HPF-frekvens genom att vrida på
vridkontrollen.
OFF
4
BASS*10
80 Hz
120 Hz
160 Hz
SUBWOOFER
Vrid vridkontrollen till läget SUBW SYS 1 eller
/ENT.
SUBW SYS 2 och tryck sedan på
SUBW SYS 1 (grundinställning)
SUBW SYS 2
SUBW SYS 1: Subwoofervolymen ändras enligt
huvudvolymens inställning.
SUBW SYS 2 : Subwoofervolymen ändras inte enligt
huvudvolymens inställning. Även om volymen
t.ex. är låg, kan subwoofern fortfarande höras.
4
Vrid vridkontrollen för att välja HPF Adjustment
och tryck sedan på
/ENT.
SUBW SYSTEM
Välj antingen SYS 1 eller SYS 2 för önskad subwoofereffekt.
Högpassfiltret på enheten kan justeras efter din personliga smak.
Tryck på SOUND för att aktivera
ljudinställningsläget.
Vrid vridkontrollen till läget SUBW SYSTEM och
/ENT.
tryck sedan på
SUBWOOFER
Justering av högpassfiltret
1
Tryck och håll SOUND intryckt under minst 2
sekunder för att aktivera läget för subwooferval.
Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Om ingen åtgärd utförs under 15 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
• Den här funktionen kan inte användas när Subwoofer-läget är
inställt på OFF.
In/urkoppling av fysiologisk
volymkontroll
Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
Fysiologisk volymkontroll innebär att låga och höga frekvenser
förstärks vid låga lyssningsnivåer. Detta kompenserar för örats
minskade känslighet för bas- och diskantljud.
• Om ingen åtgärd utförs under 15 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
• När subwoofern är avstängd och DEFEAT är inställt på ON kan du
inte trycka på SOUND-knappen.
Håll vridomkopplaren (LOUD) intryckt i minst 2
sekunder för att koppla in/ur loudnessläget.
16-SE
• Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställt på ON.
Andra funktioner
Om indikeringsvisningen
Det spelade spårets position bland alla spår på skivan visas.
Nedan visas exempel.
VIEW
Blinkar i sökläge när vridkontrollen vrids. Indikatorn blinkar
även när funktioner som snabbspolning, etc, utförs.
Textvisning
Tänds i SETUP-läge eller i SOUND-inställningsläge.
Textinformation, t.ex. skivans eller spårets namn, visas om skivan är
kompatibel med CD-text. Du kan också visa mappnamn, filnamn och
etiketter etc. medan du spelar upp MP3/WMA/AAC-filer.
Indikator/
Läge
Tryck på VIEW.
Visningen växlar varje gång knappen trycks in.
• När TEXT SCROLL är inställt på SCROLL MANU och du håller ned
VIEW i minst 2 sekunder, rullas den aktuella texten en gång (utom i
radioläge).
Visning i radioläge:
Om det finns PS-information (programservicenamn)
PS (programservicenamn)*1
PS (programservicenamn)
RADIO TEXT
Om det inte finns PS-information (programservicenamn)
FREKVENS
RADIOTEXT
Visning i CD-läge:
SPÅRNR./SPELAD TID
TEXT (SPÅRNAMN)*2
FREKVENS
TEXT (SKIVNAMN)*2
SPÅRNR./SPELAD TID
Visning i MP3/WMA/AAC-läge:
FILNR./SPELAD TID
MAPPNR./FILNR.
MAPPNAMN
FILNAMN
ARTISTNAMN*3
ALBUMNAMN*3
LÅTNAMN*3
FILNR./SPELAD TID
CD-läge
MP3/WMA/AAC/
iPod/BT-ljudläge
USB-ljudläge
––
Mappnamn*2
visas
––
Artistnamn*1
visas
Artistnamn*1
visas
Text
(skivnamn*3)
visas
Skivnamn*1
visas
Skivnamn*1
visas
Text
(spårnamn*3)
visas
Låtnamn *1/
filnamn visas
Låtnamn *1
visas
––
*1 Etikettinformation
Om det inte finns någon etikettinformation visas ”ARTIST”/
”ALBUM”/”SONG”.
*2 Rotmappen i skivan visas som ”FOLDER”, rotmappen för USB visas
som ”ROOT”.
*3 Om det inte finns någon text (skivnamn eller spårnamn), visas ”DISC
TEXT”/”TRACK TEXT”.
Visning i BT AUDIO-läge:
Följande bild visas endast när en telefon med iRadio-funktion är
korrekt ansluten med en Bluetooth-gränssnittsmodul och
lämpligt inställd. Mer information finns i bruksanvisningen till
Bluetooth-gränssnittsmodulen.
FÖRVAL NR.
LÅTNAMN*4
ARTISTNAMN*4
FÖRVAL NR.
ALBUMNAMN*4
*1 Tryck och håll VIEW under minst 2 sekunder när PS visas.
Frekvensen visas sedan under 5 sekunder.
*2 Visas under uppspelning av skivor med CD-text.
3
* ID3-etikett/WMA-etikett
Om en MP3/WMA/AAC-fil innehåller ID3/WMA-etiketter visas de i
sin helhet (t ex låtnamn, artistnamn och skivnamn). All annan
etikettdata ignoreras.
Om rullningsinställningen (sidan 19) är inställd på ”SCROLL
AUTO”, rullar etikettinformationen automatiskt.
*4 När en BT AUDIO-signal tas emot, visas textinformation som artist,
album och låt.
Om det inte finns någon textinformation, visas ”ARTIST”/
”ALBUM”/ ”SONG”.
Om ”Text”
Text:
Textkompatibla CD-skivor innehåller textinformation som
skivnamn och spårnamn. Sådan textinformation refereras till
som ”text.”
• Vissa tecken visas kanske inte på rätt sätt med den här enheten,
beroende på teckentyp.
• Beroende på innehållet kan det hända att text- eller
etikettinformationen inte återges korrekt.
17-SE
Inställningar
BLUETOOTH IN
Ställa in Bluetooth-anslutningen
Du kan anpassa enheten på ett flexibelt sätt så att den passar dig och ditt
användningssätt. Från SETUP-menyn kan du anpassa ljudet, visningen
etc.
Vridkontroll
SOURCE/
/ENT
BT IN ADAPTE / BT IN OFF (grundinställning)
Om Bluetooth-boxen (tillval) är ansluten, kan du ringa ett
handsfreesamtal genom en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
Gör den här inställningen när Bluetooth-boxen är ansluten och
Bluetooth-funktionen används. Mer information finns i
bruksanvsningen till Bluetooth-boxen (tillval)
Ställ in ADAPTE när Bluetooth-boxen är ansluten.
• Om den Bluetoot-box som är kompatibel med
röstuppringningsfunktionen är ansluten kan Voice Dial användas.
Anpassning av ljudet
/ESC F/SETUP
Styrning av ljudkällans signalnivå
FM-LEVEL HI (grundinställning) / FM-LEVEL LOW
Använd steg 1 till 4 för att välja det SETUP-läge som
du vill ändra. Se motsvarande avsnitt nedan för mer
information om det valda SETUP-alternativet.
1
2
Anpassning av visning
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera SETUP-läget.
Vrid vridkontrollen för att välja önskat SETUPalternativ och tryck sedan på
/ENT.
(välj exempelvis POWER IC)
BLUETOOTH IN*1
FM-LEVEL
RDS REGIONAL*2
PI SEEK*3
ALERT PTY31*4
ILLUMINATION
LCD CONTRAST
DIMMER
PLAY MODE
SCROLL TYPE
TEXT SCROLL
INT MUTE*5
AUX+ SETUP
AUX+ NAME*6
AUX IN GAIN*6
POWER IC
LANGUAGE
DEMO
BLUETOOTH IN
*1 Visas bara när INT MUTE är inställt på OFF och ett annat läge än
BT AUDIO är valt.
*2 Se ”Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer” (sidan 9).
*3 Se ”PI SEEK-inställning” (sidan 10).
*4 Se ”Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning)” (sidan 10).
*5 Visas bara när BLUETOOTH IN är inställt på OFF.
*6 Visas endast när AUX+ SETUP är inställt på ON.
3
Vrid vridkontrollen för att ändra inställningen.
(välj exempelvis POWER IC ON eller POWER IC OFF.)
4
Styr FM-signalnivån enligt nedanstående anvisningar när skillnaden
mellan CD-spelarens och FM-radions volymnivå är för stor.
Håll F/SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
återgå till normalläget.
• Tryck på
/ESC för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder återgår enheten
automatiskt till normalläget.
18-SE
Byta belysningsfärg
ILLUMI TYPE1 (grundinställning) ILLUMI TYPE2
TYPE1
TYPE2
• CDE-9880R:
Du kan ändra belysningsfärgen för enhetens knappar.
TYPE1: Enhetens knappar är gröna.
TYPE2: Enhetens knappar är orange.
• CDE-9882Ri:
Du kan ändra belysningsfärgen för följande sex knappar.
SOURCE/ , BAND/TA, ,
,
,
.
TYPE1: När de sex knapparna har blå färg är färgen för de
övriga röd.
TYPE2: När de sex knapparna har röd färg är färgen för de
övriga också röd.
Justera displaykontrast
CONTRAST
Du kan justera displayens kontrast för bättre synbarhet.
Du kan justera i intervallet –5 och +3.
• Grundinställningen är ”0”.
Dimmerkontroll
DIMMER AUTO (grundinställning) / DIMMER MANU
Ställ in DIMMER-kontrollen på AUTO för att minska belysningens
ljusstyrka när fordonets strålkastare är på. Det här läget är användbart
om du tycker att enhetens knappljus lyser för starkt på natten.
• Om ditt fordon är utrustat med avbländningsreglage för
instrumentpanelen ska du inte ansluta DIMMER-kabeln (orange)
från radion till detta avbländningsreglage.
Inställning av typ av rullning för text
SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (grundinställning)
Två olika typer av rullning kan väljas.
Du kan välja den rullningstyp du önskar.
SCROLL TYPE1: Tecknen rullar från höger till vänster, ett tecken
åt gången.
SCROLL TYPE2: Orden byggs upp från vänster till höger, ett
tecken åt gången. När displayen är fylld
rensas den och återstående ord visas på
samma sätt tills alla ord i titeln har visats.
Inställning för rullning av text (TEXT SCROLL)
SCROLL AUTO / SCROLL MANU (grundinställningar)
CD-spelaren kan rulla de skiv- och spårnamn som registrerats på
CD-TEXT-skivor samt den textinformation som finns i MP3/WMA/
AAC-filer, mappnamn och etiketter.
SCROLL AUTO: Textinformation på CD-skivan, textinformation i
mappar och filnamn samt etiketterna rullas
fram automatiskt.
SCROLL MANU: Text i displayen rullas bara när du byter skiva
eller när ett spår ändras, osv.
MP3/WMA/AAC
Spela upp MP3/WMA/AAC-data (PLAY MODE)
CD-DA (grundinställning) / CD-DA&MP3
Den här enheten kan spela upp CD-skivor med både CD- och MP3/
WMA/AAC-data (skapat i formatet Enhanced CD (CD Extra)). I vissa
situationer kan det däremot vara problem med att spela upp en
Enhanced CD. I så fall kan du välja att bara spela upp en session som
innehåller CD-data. Om en skiva innehåller både CD- och MP3/WMA/
AAC-data börjar uppspelningen från den del av skivan som innehåller
CD-informationen.
Endast den CD-data som finns i Session 1 kan
spelas.
CD-DA&MP3: CD-data, MP3/WMA/AAC-filer i blandat läge och
multi-session-skivor kan spelas upp.
CD-DA:
• Gör den här inställningen innan du sätter in en skiva. Om en skiva
redan är isatt tar du ut det.
Extern enhet
Anslutning till en extern förstärkare
POWER IC ON (grundinställning) / POWER IC OFF
När en extern förstärkare är ansluten förbättras ljudkvaliteten om
strömförsörjningen till den interna förstärkaren kopplas ur.
POWER IC OFF: Använd det här läget är enhetens linjeutgång
används för att driva en extern förstärkare. I
det här läget är huvudenhetens interna
förstärkare avstängd och kan inte driva
högtalarna.
• Enheten rullar CD-textnamn, mappnamn, filnamn eller etiketter.
Ställa in språkets teckensnitt
LANGUAGE 1 (grundinställning) / LANGUAGE 2 / LANGUAGE 3
Förstärkare
Fram
höger
Tre olika typer av teckensnitt kan väljas.
LANGUAGE 1: Normalt teckensnitt
LANGUAGE 2: Europeiskt teckensnitt
LANGUAGE 3: Ryskt teckensnitt
Fram
vänster
Förstärkare
Bak
vänster
Bak
höger
Demonstration
DEMO ON / DEMO OFF (grundinställning)
Denna enhet har en demonstrationsfunktion för displayen.
• Avbryt demoläget genom att ställa enheten på DEMO OFF.
19-SE
POWER IC ON:
Högtalarna drivs av den inbyggda
förstärkaren.
USB-minne (tillval)
Högtalare
HÖGTALARE
HÖGER FRAM
HÖGTALARE
HÖGER BAK
HÖGTALARE
VÄNSTER BAK
HÖGTALARE
VÄNSTER FRAM
/
SOURCE/
Fram
höger
Bak
höger
Bak
vänster
Fram
vänster
Styra USB-minne (tillval)
Ett USB-minne kan anslutas till den här enheten. Med ett USB-minne
anslutet till den här enheten kan USB-minnet styras från den här
enheten.
• Kontrollerna på den här enheten för USB-minnesstyrning är bara i
funktion när ett USB-minne är anslutet.
• Systemet avger inget ljud när förstäkarutsignalen är inställd på OFF.
Aktivera/avaktivera ljudavstängningsläget (INT MUTE)
MUTE ON / MUTE OFF (grundinställning)
Om en enhet med avbrottsfunktion är ansluten, stängs ljudet automatiskt
av när avbrottssignalen tas emot från enheten.
Ställa in AUX+ SETUP-läget
AUX+ ON / AUX+ OFF (grundinställning)
En extern enhet (t.ex. en bärbar musikspelare) kan anslutas till enhetens
iPod Direct-kontakt. En iPod Direct/RCA-gränssnittskabel (tillval)
krävs.
En bärbar musikspelare och en iPod kan inte vara anslutna till iPod
Direct-kontakten samtidigt.
AUX+ ON: Ställ in på ON när en bärbar enhet är ansluten. Om
SOURCE/ är intryckt och AUX+ är valt, matas
ljudet från den bärbara enheten in.
AUX+ OFF: Ställ in på OFF när en iPod är ansluten.
Ställa in AUX+ NAME-läget
AUXILIARY* (grundinställning) / TV / DVD / PORTABLE / GAME
Du kan ändra AUX+ NAME-visningen i SETUP-läget när AUX+
SETUP är inställt på ON.
* När du har gjort inställningen visas AUX på enheten.
Ställa in AUX+-nivån (AUX IN GAIN)
LOW (grundinställning) / HIGH
När du har ställt in ON i ”Ställa in AUX+ SETUP-läget”, kan den här
inställningen göras.
LOW:
HIGH:
20-SE
Sänker den externa ljudingångens nivå.
Höjer den externa ljudingångens nivå.
Spela upp MP3/WMA/AAC-filer med
USB-minnet (tillval)
Om du ansluter ett USB-minne med MP3/WMA/AAC-filer kan du
spela upp dem på enheten.
1
Tryck på SOURCE/
läget.
för att växla till USB AUDIO-
Läget växlar varje gång knappen trycks in.
TUNER
DISC
USB AUDIO
BT AUDIO*3
TUNER
iPod*1/AUX+*2
*1 Visas bara när en iPod är ansluten och AUX+ SETUP är inställt på
OFF, se ”Ställa in AUX+ SETUP-läget” (sidan 20).
*2 Visas bara när AUX+ SETUP är inställt på ON, se ”Ställa in AUX+
SETUP-läget” (sidan 20).
*3 Bara när BLUETOOTH IN är inställt på ADAPTE, se ”Ställa in
Bluetooth-anslutning” (sidan 18).
2
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på
Tryck på
/
/
.
igen för att återuppta uppspelningen.
• Rotmappen visas som ”ROOT” i mappsökningsläget.
• Den här enheten spelar upp filer på en USB-minnesenhet med
samma kontroller och lägen som för uppspelning av CD-skivor med
MP3/WMA/AAC. Mer information finns i ”CD/MP3/WMA/AAC” på
sidorna 11 till 14.
• Innan du kopplar bort ett USB-minne måste du ändra till en annan
källa eller göra paus i uppspelningen.
• Uppspelningstiden visas kanske inte korrekt när en fil som spelats in i
VBR-format (Variable Bit Rate) spelas upp.
iPod ®
Fortsätt till början av nästa spår:
Tryck på
.
(tillval)
Snabbspolning framåt genom den aktuella låten:
Tryck och håll inne
.
/
SOURCE/
Vridkontroll
/ENT
4 5
6
3
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på
Tryck på
/
/
.
igen för att återuppta uppspelningen.
• En låt som spelas upp på iPod medan den är ansluten till enheten
fortsätter att spelas upp från det ställe den pausades på när iPoden
kopplas bort.
• Om du lyssnar på en episod från en vald podcast eller ljudbok kan du
byta episod genom att trycka på
eller .
• En episod kan ha flera kapitel. Du kan byta kapitel genom att trycka
på
eller
.
VIEW
/ESC
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
En iPod® kan anslutas till den här enheten via ALPINE FULL
SPEED™-anslutningskabeln (KCE-422i) (säljs separat). När den här
enheten ansluts med kabeln kan reglagen på iPod inte användas.
• Ställ in AUX+ SETUP på OFF när en iPod är ansluten (se ”Ställa in
AUX+-läget” på sidan 20).
• Om Bluetooth-boxen och en iPod är anslutna samtidigt måste du
koppla bort iPod från Bluetooth-boxen när du ställer ACC på OFF.
Söka efter önskat spår
En iPod kan innehålla hundratals spår. Genom att använda
filetikettsinformation och hålla dessa låtar organiserade i spellistor kan
enhetens sökfunktioner göra det lättare att hitta önskad låt. Alla
musikkategorier har sin egen individuella hierarki. Använd något av
söklägena Spellista/Artist/Album/Låt/Podcast/Genre/Kompositör/
Audiobook för att begränsa sökningarna baserat på tabellen nedan.
iPods som går att använda tillsammans med denna enhet
Hierarchy 1
• Denna enhet kan användas med fjärde generationens och
ovanstående iPod, iPod photo, iPod mini eller iPod nano.
iPod Shuffle kan däremot inte användas.
• iPods med beröringskänsligt eller rullbart hjul är inte
kompatibel med dockningsanslutningen, och kan därför inte
anslutas till enheten.
• Enheten kan användas tillsammans med följande iPodversioner.
Spellista
(PLAYLIST)
Artist (ARTIST)*
Album
(ALBUM)*
Fjärde generationens iPod
Femte generationens iPod
iPod photo
iPod mini
Första generationens iPod nano
Andra generationens iPod nano
• Om den här enheten används med iPod-programvaruversioner av
iTunes tidigare än 7.1.0.59, kan rätt funktion och prestanda inte
garanteras.
1
Tryck på SOURCE/
för att växla till iPod-läget.
iPod*1/AUX+*2
*1 Visas bara när en iPod är ansluten och AUX+ SETUP är inställt på
OFF, se ”Ställa in AUX+ SETUP-läget” (sidan 20).
*2 Visas bara när AUX+ SETUP är inställt på ON, se ”Ställa in AUX+
SETUP-läget” (sidan 20).
*3 Bara när BLUETOOTH IN är inställt på ADAPTE, se ”Ställa in
Bluetooth-anslutning” (sidan 18).
2
Tryck på
eller
Hierarki 4
Låt
—
—
Album*
Låt
—
Låt
—
—
Låt (SONG)
—
—
—
Podcast
Episod
—
—
Genre
(GENRE)*
Artist*
Album*
Låt
Kompositör
(COMPOSER)*
Album*
Låt
—
Audiobook
(AUDIOBOOK)
—
—
—
Aktivera sökläget genom att trycka på
3
4
/ENT.
Vrid vridkontrollen för att välja läge ARTIST och
tryck sedan på
/ENT.
PLAYLIST
GENRE
Läget växlar varje gång knappen trycks in.
TUNER
DISC
USB AUDIO
BT AUDIO*3
TUNER
Hierarchy 3
Ett exempel: söka efter artistnamn
I följande exempel beskrivs hur en ARTIST-sökning utförs. Du kan
använda ett annat sökläge för samma åtgärd, även om hierarkin skiljer
sig.
1
2
Uppspelning
Hierarchy 2
ARTIST
ALBUM
SONG
COMPOSER
AUDIOBOOK
PODCAST
PLAYLIST
Vrid vridkontrollen för att välja önskad artist och
tryck sedan på
/ENT.
Vrid vridkontrollen för att välja önskat album och
tryck sedan på
/ENT.
för att välja önskat spår.
Gå tillbaka till början av aktuellt spår:
Tryck på
.
Snabbspolning bakåt genom den aktuella låten:
Tryck och håll inne
.
21-SE
5
Vrid vridkontrollen för att välja önskad låt och
tryck sedan på
/ENT.
Direktsökningsfunktion
Den valda låten spelas upp.
• När du har hållt
/ENT intryckt i minst 2 sekunder i varje hierarki
(förutom Song och Audiobook) så spelas alla låtar i den valda
hierarkin upp.
• När du har valt [ALL] i sökläget med ”*”, håller du
/ENT
intryckt i minst 2 sekunder för att spela upp alla låtar i iPoden eller
det valda sökläget.
• Om du i sökläge håller
/ESC intryckt i 2 sekunder eller inte utför
någon åtgärd på 10 sekunder, avbryts sökläget.
• Tryck på
/ESC i sökläget för att återgå till föregående läge.
• När sökningen görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts M.I.X.uppspelningsläget.
• ”NO SONG” visas om det inte finns några spår i den valda spellistan
i sökläget PLAYLIST.
• ”NO PODCAST” visas om det inte finns några podcastdata i iPoden
sökläget PODCAST.
• ”NO AUDIOBOOK” visas om det inte finns några podcastdata i
iPoden sökläget AUDIOBOOK.
• Om ”iPod-namnet” i iPoden väljs i det önskade sökläget för spellista
och
/ENT trycks in, kan du söka efter alla låtar i iPoden. Om du
håller
/ENT intryckt i minst 2 sekunder spelas alla låtar i iPoden
upp.
• Beroende på iPodmodell hanteras inte podcastsökningar.
• Om du trycker på någon av snabbvalsknapparna (1 till 6) i sökläge,
kan en sökning göras snabbt genom att hoppa till önskad plats. Mer
information finns i ”Direktsökningsfunktion” på sidan 22.
Snabbsökning
Du kan söka efter en låt bland alla låtar i iPoden utan att välja album,
artist, etc.
1
2
Tryck och håll
/ENT intryckt under minst 2
sekunder för att aktivera läget för snabbsökning.
Vrid vridkontrollen för att välja önskad låt.
Den valda låten spelas omedelbart upp.
• Håll
/ESC intryckt i minst 2 sekunder i sökläget om du vill
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 10
sekunder.
• Om det finns många låtar i iPod-enheten tar det lång tid att söka
efter låtar.
• Om du trycker på någon av snabbvalsknapparna (1 till 6) i sökläge,
kan en sökning göras snabbt genom att hoppa till önskad plats. Mer
information finns i ”Direktsökningsfunktion” på sidan 22.
• Den här funktionen är inaktiverad under repetering (RPT).
22-SE
Med enhetens direktsökningsfunktion kan du söka efter ett album, en
låt, etc. mer effektivt. I läge Spellista/Artist/Album/Låt/Podcast/Genre/
Kompositör/Audiobook kan du snabbt hitta rätt låt.
I sökläget trycker du på någon av
snabbvalsknapparna (1 till 6) för att snabbt hoppa
över en viss del av låtinnehållet.
Exempel på låtsökning:
Om det finns 100 låtar i din iPod är de indelade i 6 grupper med
procentandelar (se nedan). Dessa grupper är tilldelade
snabbvalsknappar (1 till 6).
Exempel 1:
Anta att den låt som du söker efter finns runt mitten (50%) av
biblioteket: tryck på knapp 4 för att hoppa till den 50:e låten
och vrid sedan vridomkopplaren för att hitta önskad låt.
Exempel 2:
Anta att den låt som du söker efter finns nära slutet (83%) av
biblioteket: tryck på knapp 6 för att hoppa till den 83:e låten
och vrid sedan vridomkopplaren för att hitta önskad låt.
Alla 100 låtar (100%)
33%
50%
67%
0%
17%
Snabbvalsknappar
83%
1
2
3
4
5
6
Låtar
Första
låten
17:e
låten
33:e
låten
50:e
låten
67:e
låten
83:e
låten
Välj Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör
Spellista/artist/album/genre/kompositör kan enkelt ändras.
Om du exempelvis lyssnar på en låt från ett valt album, kan albumet
ändras.
Tryck på
eller
för att välja önskad spellista/artist/
album/genre/kompositör.
• Om sökläget användes för att välja en låt är den här funktionen
inaktiverad.
• Om ett album väljs under en artistsökning kan du söka i övriga
album av den artisten.
• Den här funktionen är inaktiverad under slumpvald uppspelning
(M.I.X.).
Slumpvis uppspelning (M.I.X.)
Upprepad uppspelning
Den här funktionen på iPoden visas som M.I.X. på enheten.
Endast Repetera Ett finns tillgängligt för iPod.
Blanda album:
Repetera Ett:
Låtarna på varje album spelas upp i rätt ordning. När alla låtar
på albumet har spelats upp väljs nästa album slumpmässigt.
Detta fortsätter tills alla album har spelats upp.
En enda låt spelas upp upprepade gånger.
1
Spela upp låtarna i en viss kategori (spellista, album, etc.)
slumpmässigt. Låtarna i kategorin spelas upp en gång tills alla
låtar har spelats upp.
Tryck på 5
.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
M.I.X.
(blanda album)
2
M.I.X.
(blanda
spår)
(off)
M.I.X.
För att avbryta M.I.X.-uppspelning väljer du (off)
genom ovanstående procedur.
• Om en låt har valts i sökningsläget för album innan M.I.X. väljs,
spelas inte spåren upp i slumpmässig ordning även när Blanda
album har valts.
Blanda ALLA:
Blanda ALLA spelar upp alla låtar i iPod i slumpmässig ordning.
Varje låt spelas endast upp en gång tills alla låtar har spelats
upp.
1
Tryck på 6.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
M.I.X.
(Blanda ALLA)
2
4.
Låten spelas upp flera gånger.
Blanda spår:
1
Tryck på
(off)
M.I.X.
För att avbryta M.I.X.-uppspelning väljer du (off)
genom ovanstående procedur.
• Om Blanda Alla väljs, avbryts den låt som spelas upp i sökläget.
RPT
(off)
(Repetera Ett)
2
RPT
För att avbryta upprepad uppspelning, väljer du (off)
genom ovanstående procedur.
• Under upprepad uppspelning kan inga andra spår väljas genom att
trycka på
eller
.
Textvisning
Visa text Du kan visa etikettinformation för ett spår i iPod.
Tryck på VIEW.
Varje gång du trycker ändras visningen.
• När TEXT SCROLL är inställt på MANU och du håller ned VIEW i
minst 2 sekunder, rullas den aktuella texten en gång.
SPÅRNR./SPELAD TID
ARTISTNAMN*
ALBUMNAMN*
LÅTNAMN*
SPÅRNR./SPELAD TID
* Etikettinformation
”ARTIST”/”ALBUM”/”SONG” visas om det inte finns någon
etikettinformation.
• Endast alfanumeriska tecken (ASCII) kan visas.
• Om artistens namn, albumets eller låtens titel, som skapats i iTunes,
innehåller för många tecken, kanske inte låtarna kan spelas upp när
adaptern är ansluten. Därför rekommenderar vi att du inte använder
fler än 250 tecken. Det maximala antalet tecken för huvudenheten är
128 (128 byte).
• Vissa tecken kanske inte visas på rätt sätt.
• ”NO SUPPORT” visas om textinformation inte hanteras av enheten.
23-SE
Information
Felsökning
Uppstår ett problem slår du av strömmen, väntar en liten stund och slår
sedan på den igen. Fungerar enheten fortfarande inte som den ska kan
du kontrollera punkterna i följande checklista. De nedanstående råden
hjälper dig att lösa de flesta problem som kan uppstå. Kontrollera
samtliga anslutningar eller kontakta Alpines representant om felet inte
går att reparera.
Grundläggande
Enheten fungerar inte och ingenting visas i displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.
- Bilstereon kan inte användas med tändlåset i frånslaget läge
om anslutningarna gjorts enligt anvisningarna.
• Felaktiga anslutningar för strömsladden (röd) och batterisladden
(gul).
- Kontrollera anslutningarna för strömsladden och
batterisladden.
• En säkring har gått.
- Kontrollera säkringen för bilstereon. Byt vid behov ut
säkringen mot en säkring med korrekt amperetal.
• Ett fel inuti mikrodatorn har uppstått på grund av ljudstörningar
e.dyl.
- Tryck på nollställningsknappen (RESET) med en
kulspetspenna eller ett annat spetsigt föremål.
Radio
Det går inte att ta emot station.
• Det finns ingen antenn eller öppen anslutning i kabel.
- Kontrollera att antennen är rätt ansluten.
Byt vid behov ut antennen eller antennkabeln.
Önskad station ställs inte in vid automatisk
stationssökning.
• Du befinner dig i ett område där stationens signalstyrka är låg.
- Kontrollera att radion kopplats om till läget DX för mottagning
av stationer med låga och höga signalstyrkor.
• Det kan hända att antennen inte jordats och/eller anslutits på
korrekt sätt, när bilen befinner sig i ett primärsignalområde.
- Kontrollera antennanslutningarna, antennens jordning och
monteringsplatsen.
• Antennen kanske inte har rätt längd.
- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går. Byt ut
antennen om den är skadad.
Störningar under pågående radiomottagning.
• Antennen har inte rätt längd.
- Skjut ut antennen helt. Byt ut antennen om den är skadad.
• Bristfällig jordning av antenn.
- Kontrollera att antennen jordats på korrekt sätt. Kontrollera
monteringsplatsen.
CD
CD-spelaren kan inte manövreras.
• CD-spelaren används vid en temperatur högre än +50°C.
- Vänta tills temperaturen i bilkupén (eller bagageluckan) blivit
svalare.
24-SE
Ljudet försvinner periodvis vid CD-uppspelning.
• Kondensbildning i CD-modulen.
- Vänta tillräckligt länge (cirka en timme) så att fukten hinner
avdunsta.
Det går inte att sätta i en CD-skiva.
• Det finns redan en CD-skiva i CD-spelaren.
- Mata ut skivan och tag ur den.
• Skivan har satts i på fel sätt.
- Kontrollera att CD-skivans sätts i enligt anvisningarna för hur
man använder spelaren.
Det går inte att snabbspola framåt/bakåt.
• CD-skivan är skadad.
- Mata ut CD-skivan och kasta den. Att använda en skadad skiva
i spelaren kan skada skivmekanismen.
Ljudbortfall på grund av vibrationer.
• Apparaten har inte monterats ordentligt.
- Montera apparaten på nytt så att den sitter stadigt.
• Skivan är mycket smutsig.
- Rengör skivan.
• Repor på skivan.
- Byt ut skivan.
• Linsen på pickupen är smutsig.
- Använd inte linsrengöringsskivor av den typ som finns att köpa
i handeln. Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare.
Ljudbortfall, men inte orsakad av vibrationer.
• Smutsig eller repad skiva.
- Rengör skivan. Byt ut skivan om den är skadad.
Felvisning (endast inbyggd CD-spelare).
• Fel i mekanismen.
- Tryck på . När felmeddelandet inte längre visas sätter du i
skivan igen. Om du inte lyckas lösa problemet på ovan
beskrivet sätt kontaktar du närmaste Alpine-återförsäljare.
Du kan inte spela upp CD-R/CD-RW-skivor.
• Skivan har inte stängts (finaliserats).
- Stäng skivan och försök spela upp den igen.
MP3/WMA/AAC
MP3-, WMA- eller AAC-filer spelas inte upp.
• Ett skrivfel har uppstått. MP3/WMA/AAC-formatet är inte
kompatibelt.
- Kontrollera att MP3/WMA/AAC-filen har bränts i ett format
som enheten kan hantera. Se ”Om MP3/WMA/AAC”
(sidorna 13-14) bränn sedan om skivan i det format som den
här enheten kan hantera.
Ljud
Inget ljud hörs från högtalarna.
• Enheten har ingen utgångssignal från den interna förstärkaren.
- POWER IC växlas i läge ”ON” (sidan 19).
iPod
iPod spelas inte upp och inte ljud hörs.
• iPoden känns inte igen.
- Återställ enheten och iPoden. Se ”Första gången enheten
startas” (sidan 7). Instruktioner för hur du återställer iPoden
finns i bruksanvisningen för den.
Indikation för CD-spelare
NO USB UNIT
• Ett USB-minne är inte anslutet.
- Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt ansluten och att
kabeln inte är onödigt böjd.
• Ingen CD-skiva är isatt.
- Sätt i en CD-skiva.
• Trots att en skiva är isatt, visas ”NO DISC” i displayen och
skivan kan varken spelas upp eller matas ut.
- Ta ut CD-skivan på följande sätt.
Tryck in och håll knappen intryckt i minst två sekunder.
Om skivan fortfarande inte matas ut, rådfråga din Alpineåterförsäljare.
• Fel i mekanismen.
1) Tryck på
och ta ut CD-skivan.
Kontakta Alpines lokala återförsäljare om CD-skivan inte
matas ut.
2) Tryck en gång till på
om felmeddelandet visas också efter
att CD-skivan tagits ut.
Kontakta Alpines lokala återförsäljare om felmeddelandet
fortfarande visas efter att tryckts in ett antal gånger.
• När ”ERROR” visas:
Om skivan inte kan matas ut genom att trycka på
tryck på RESETknapp (se sidan 7) och tryck på
igen.
Kontakta din Alpine-återförsäljare om skivan fortfarande inte kan
matas ut.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
- Du kan bara spela filer som inte är kopieringsskyddade.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som inte hanteras av enheten
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som hanteras av
enheten.
Indikering för USB-minne
• Onormal ström leds till USB-kontakten (ett felmeddelande visas
ev. om USB-enheten inte är kompatibel med enheten).
USB-minnet är trasigt eller kortslutet.
- Anslut ett annat USB-minne.
• Det finns ingen låt (fil) på USB-minnet.
- Anslut USB-minnesenheten efter att ha lagrat låtar (filer) på
det.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som inte hanteras av enheten
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som hanteras av
enheten.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
- Du kan bara spela filer som inte är kopieringsskyddade.
NO SUPPORT
• Textinformation som inte känns igen av enheten har matats in.
- Använd en USB-minnesenhet med textinformation som
hanteras av enheten.
Indikation för iPod-läge
• iPod är inte ansluten.
- Se till att iPod är ansluten på rätt sätt (se ”Anslutningar”).
Se till att kabeln inte böjs för mycket.
• Det finns inga spår i iPod.
- Ladda ner spår till iPod och anslut den till enheten.
• Kommunikationsfel
- Stäng av tändningslåset och sätt sedan på det igen.
- Kontrollera displayen genom att ansluta iPoden med iPodkabeln till enheten på nytt.
DEVICE ERROR
• En USB-enhet som inte är kompatibel med enheten är ansluten.
- Anslut en USB-enhet som är kompatibel med enheten.
• Uppstår till följd av att iPod-programvarans version inte är
kompatibel med enheten.
- Uppdatera iPod-programvarans version så att den blir
kompatibel med enheten.
25-SE
CHASSIETS MÅTT
Tekniska data
Bredd
Höjd
Djup
FM-MOTTAGARE
Frekvensområde
Enkanalig användbar känslighet
Känslighet för alternativ kanal
Signalbrusförhållande
Kanalseparation vid stereo
Infångningsindex
87,5-108,0 MHz
0,7 µV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
MV-MOTTAGARE
Frekvensområde
Känslighet (IEC-standard)
153-281 kHz
31,6 µV/30 dB
CD-SPELARDEL
Frekvensomfång
Svaj (%WRMS)
Total harmonisk distortion
Dynamikområde
Signalbrusförhållande
Kanalseparation
5-20 000 Hz (±1 dB)
Under den mätbara gränsen
0,008% (vid 1 kHz)
95 dB (vid 1 kHz)
105 dB
85 dB (vid 1 kHz)
PICKUP
Våglängd
Lasereffekt
795 nm
CLASS I
USB-AVSNITT
USB-krav
USB 1.1/2.0
Max. effektförbrukning
500 mA
USB-klass
Masslagring
Filsystem
FAT 12/16/32
MP3-avkodning
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-avkodning
Windows Media™ Audio
AAC-avkodning
AAC-LC-format ”.m4a”-fil
Antal kanaler
2-kanals (Stereo)
Frekvensomfång*
5-20 000 Hz (±1 dB)
Total harmonisk distortion
0,008% (vid 1 kHz)
Dynamikområde
95 dB (vid 1 kHz)
Signalbrusförhållande
105 dB
Kanalseparation
85 dB (vid 1 kHz)
* Frekvensomfånget kan variera beroende på
kodningsprogramvara/bitfrekvens.
ALLMÄNT
Strömförsörjning
Max uteffekt
Max spänning på förförstärkarutgång
Bas
Diskant
Vikt
26-SE
FRAMSIDANS MÅTT
Bredd
Höjd
Djup
170 mm
46 mm
24 mm
• Rätt till ändringar av tekniska data och utförande utan föregående
meddelande förbehålls.
531-1 602 kHz
25,1 µV/28 dB
LV-MOTTAGARE
Frekvensområde
Känslighet (IEC-standard)
178 mm
50 mm
160 mm
14,4 V likström
(11-16 V tillåtet)
50 W × 4
2 V/10 k ohm
±14 dB vid 60 Hz
±14 dB vid 10 kHz
1,5 kg (3 lbs. 4 oz)
FÖRSIKTIGT
CLASS 1
LASER PRODUCT
(Spelarens undersida)
Installation och anslutningar
Innan du installerar eller ansluter enheten bör du läsa
följande, samt sidorna 3 och 5 i den här
bruksanvisningen noggrant så att du använder enheten
på rätt sätt.
Varning!
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
Försiktigt!
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde
apparaten, för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH
MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET PÅ
BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I
KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på
grund av kortslutning.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria
från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger
och nöter mot metallen.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL
FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT
ELLER DAMM.
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER
KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID
BORRNING AV HÅL.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar,
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda
till att brand uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL
AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för
säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att
fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller
personskada.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER,
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN
UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS MANÖVRERING, T.EX. I
NÄRHETEN AV RATT ELLER VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos
väsentliga funktioner kan det lätt leda till olyckor.
VIKTIGT
Skriv in enhetens serienummet i fältet nedan och ha det alltid
tillgängligt som referens. Serienumret eller det ingraverade
serienumret finns på enhetens undersida.
Försiktighetsåtgärder
• Koppla alltid bort kabeln från batteriets minuspol (–) innan du
installerar CDE-9880R/CDE-9882Ri. Då undviker du risken för
kortslutningar som kan skada enheten.
• Se till att du ansluter de färgmärkta kablarna enligt kopplingsschemat.
Felaktiga anslutningar kan göra att enheten inte fungerar som den ska
och kan även orsaka skador på fordonets elsystem.
• När du gör anslutningarna till fordonets elsystem måste du ta hänsyn
till de komponenter som redan är installerade (t.ex. färddator).
Använd inte ledningarna till sådana komponenter som
strömförsörjningskablar för den här enheten. När du ansluter
CDE-9880R/CDE-9882Ri till säkringsplinten måste du se till att
säkringen för den krets du tänker använda har rätt amperetal för
CDE-9880R/CDE-9882Ri. Om du ansluter till en säkring med fel
amperetal riskerar du att skada enheten och/eller fordonets elsystem.
Kontakta din Alpine-återförsäljare om du känner dig osäker.
• CDE-9880R/CDE-9882Ri använder sig av RCA-kopplingar med
honkontakt för anslutning till andra komponenter (t.ex. förstärkare)
med RCA-kopplingar. Det kan hända att en adapter behövs för
anslutning till andra komponenter. Kontakta i så fall en auktoriserad
Alpineåterförsäljare för ytterligare råd.
• Anslut högtalarkablarnas minuspol (–) till högtalutgångarnas
minusanslutningar (–). Höger och vänster kablar får inte anslutas till
varandra eller till bilkarossen.
SERIENUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:
27-SE
2
Installation
Metallbygel
Skruv
∗
Pinnbult
Sexkantsmutter
(M5)
Avtagbar
frontpanel
Denna enhet
Om fordonet har en hållare fäster du den långa
sexkantsskruven på baksidan av CDE-9880R/
CDE-9882Ri och sätter på gummihatten på
sexkantsskruven. Om fordonet inte är utrustat med
hållare för montering förankrar du huvudenheten
med en metallbygel (medföljer ej). Anslut samtliga
kablar till CDE-9880R/CDE-9882Ri enligt
anvisningarna i kapitlet ANSLUTNINGAR.
Varning
När du installerar enheten i en bil ska du inte ta bort den
avtagbara frontpanelen.
Om den avtagbara frontpanelen tas bort under installationen kan
du trycka för hårt och böja metallplåten som håller den på plats.
• Huvudenheten måste monteras inom 35 graders framåtvinkling mot
horisontalplanet.
• Som skruv* ska du använda en lämplig skruv för platsen där chassiet
ska monteras.
3
Mindre än 35°
1
Hållare
Monteringskassett
(medföljer)
Gummihatt
(medföljer)
Sexkantss
kruv
(medföljer)
Skjut in CDE-9880R/CDE-9882Ri i instrumentbrädan.
Kontrollera att låstapparna skjutits ned så långt det
går när enheten är på plats. Detta kan göras genom
att trycka bilstereon ordentligt inåt samtidigt som
låstappen trycks ned med en liten skruvmejsel.
Detta garanterar att enheten fästs ordentligt och inte
kan lossna från instrumentbrädan av misstag. Fäst
den avtagbara frontpanelen.
Låsstift
Instrumentbräda
Tryckplåtar*
Denna enhet
* Om den installerade monteringskassetten är lös i instrumentbrädan
kan du åtgärda det genom att böja tryckplåtarna något.
Ta bort monteringskassetten från huvudenheten (se
”Borttagning” på sidan ”Borttagning” på sidan 28).
Skjut in monteringskassetten i instrumentbrädan
och fäst den med metallbyglarna.
Borttagning
1. Ta loss den avtagbara frontpanelen.
2. Använd en liten skruvmejsel (eller ett liknande verktyg)
för att skjuta låstapparna ”upp” (se bilden ovan). Dra
försiktigt enheten något utåt efter att låstappen
osäkrats för att vara säker på att enheten inte låses fast
igen innan den andra låstappen osäkrats.
3. Dra ut enheten och se till att den inte är säkrad när
detta görs.
28-SE
<JAPANSK BIL>
Ram
Skruvar (M5 × 8)
(medföljer)
Denna enhet
Monteringshållare
USB-minnesanslutning (säljs separat)
Anslut USB-minne
Anslut USB-minne till USB-kabel.
Denna enhet
USB-minne
(säljs separat)
USB-kontakt
Kabel (säljs separat)
Ta bort USB-minne
Dra ut USB-minnet rakt ut från USB-kabeln.
Denna enhet
USB-kontakt
USB-minne
(säljs separat)
Kabel (säljs separat)
• När du tar bort USB-minnet måste du dra det rakt ut.
• Om det inte hörs något ljud eller om USB-minnet inte känns igen när
det är anslutet, tar du bort det och ansluter det sedan igen.
• Ändra till en annan källa än USB-minnesläget och ta sedan bort
USB-minnet. Om USB-minnet tas bort i USB-minnesläge, kan data
skadas.
• Led USB-kabeln undan andra kablar etc.
29-SE
Anslutningar
Till iPod
Antenn
ISO-antennkontakt
JASO-antennkontakt
(Rosa/Svart) INGÅENDE LJUDAVBROTTSKABEL
Till en biltelefon
(Blå/Vit) FJÄRRSTYRT STRÖMPÅSLAG
Till förstärkare eller equalizer
Till motorantenn
(Röd) TÄNDNING
Till
instrumentbelysningskabeln
(Svart) JORDKABEL
Tändningslås
(Blå) MOTORANTENN
(Orange) DIMMER
BATTERI
Batteri
(Gul)
Högtalare
(Grön)
(Grön/Svart)
Vänster bak
(Vit)
(Vit/Svart)
Vänster fram
(Grå/Svart)
(Grå)
Höger fram
(Violett/Svart)
(Violett)
Höger bak
Högtalare
Vänster bak
Förstärkare
Höger bak
Vänster fram
Förstärkare
Höger fram
Förstärkare
30-SE
Subwooferhögtalare
Kontakt för anslutning till iPod
Batterikabel (Gul)
Signaler för iPod-styrning.
Anslut den här till en iPod genom att använda FULL
SPEEDTM-anslutningskabeln (KCE-422i) (säljs separat) eller
anslut den till en extern enhet (t.ex. en bärbar spelare)
genom att använda iPod Direct/RCA-gränssnittskabeln
(säljs separat).
Anslut denna kabel till bilbatteriets positiva pol (+).
* Se ”Ställa in AUX+ SETUP-läget” (sidan 20).
AUX+ ON:
AUX+ OFF:
När den externa enheten är ansluten.
När en iPod är ansluten.
Antennkontakt
Ingående ljudavbrottskabel (Rosa/Svart)
Anslut denna kabel till gränssnittsutgången för ljud på en
biltelefon som jordas när ett samtal tas emot.
Kabel för fjärrstyrt strömpåslag (Blå/Vit)
Anslut denna kabel till anslutningen för fjärrstyrt
strömpåslag på förstärkaren eller på en signalprocessor.
ISO-anslutning för strömförsörjning
ISO-kontakt (högtalarutgång)
Högtalarkabel (+) för vänster bakhögtalare (Grön)
Högtalarkabel (–) för vänster bakhögtalare
(Grön/Svart)
Högtalarkabel (+) för vänster framhögtalare (Vit)
Högtalarkabel (–) för vänster framhögtalare
(Vit/Svart)
Högtalarkabel (–) för höger framhögtalare
(Grå/Svart)
Högtalarkabel (+) för höger framhögtalare (Grå)
Högtalarkabel (–) för höger bakhögtalare
(Violett/Svart)
Högtalarkabel (+) för höger bakhögtalare (Violett)
Kabel för strömförsörjning via tändningslåset (Röd)
Anslutning till gränssnitt för fjärrstyrning
Anslut denna kabel till ett ledigt uttag i fordonets
säkringslåda eller till ett annat oanvänt strömuttag som ger
(+) 12 volt likström när tändningen är på eller i läget för
strömförsörjning av extrautrustning.
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
Jordledning (Svart)
Anslut denna kabel till ett ställe på bilens underrede som
ger bra jordning. Se till att kabeln ansluts till blank metall
och fästs ordentligt med hjälp av den medföljande
plåtskruven.
Säkringshållare (10A)
RCA-utgångar för bakre kanaler
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
RCA-utgångar för främre kanaler
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
Motorantennkabel (Blå)
RCA-utgångar för subwoofer
Anslut denna kabel till kopplingen +B på en motorantenn,
när sådan används.
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
• Denna kabel ska bara användas för att styra fordonets motorantenn.
Använd den inte för att slå på eller stänga av en förstärkare, en
signalprocessor eller liknande.
Anslutning för strömförsörjning
USB-kontakt
Anslut USB-kabeln.
Dimmerkabel (Orange)
RCA-förlängningskabel (säljs separat)
Denna kabel kan vara ansluten till belysningskabeln för
fordonets instrument. Du kan då använda fordonets reglage
för dämpning av instrumentljus till att även dämpa
bakgrundsbelysningen för denna enhet.
FULL SPEEDTM -anslutningskabel (KCE-422i)
(CDE-9880R, säljs separat; CDE-9882Ri medföljer)
ISO/JASO-antennadapter (säljs separat)
Det kan hända att en ISO/JASO-antennadapter krävs,
beroende på fordonet.
För att förhindra externt buller att komma in i ljudsystemet.
• Placera enheten på plats och dra kablarna på minst 10 cm avstånd från bilens kabelnät.
• Observera att kablarnas avstånd till batterikablarna måste vara så långt som möjligt.
• Anslut jordledningen ordentligt till något ställe på bilens chassi, där metallen är ren och oskyddad (eventuellt måste du skrapa bort
färg eller rengöra från smuts eller fett för att få ordentlig förbindelse).
• När anläggningen utökas med en störningsdämpare, måste avståndet till störningsdämparen vara så långt som möjligt. Kontakta
Alpines representant angående de olika typer av störningsdämpare som kan erbjudas.
• Alpines representant vet allt om störningsundertryckning. Kontakta representanten angående detaljer.
31-SE
Download PDF