Daikin | FTX20JV1B | Daikin, Wandmodel FTX-JV - gebruikershandleiding

00_CV_3P208145-1F.fm Page 1 Tuesday, August 25, 2009 6:20 PM
DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
Operation Manual
MODELS FTX20GV1B
FTX25GV1B
FTX35GV1B
FTX20JV1B
FTX25JV1B
FTX35JV1B
FTK20GV1B
FTK25GV1B
FTK35GV1B
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
ΕλληνικÜ
Portugues
Рóссêий
Türkçe
04_NL_3P208145-1F.fm Page 1 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
INHOUD
LEZEN VOOR GEBRUIK
Veiligheidsmaatregelen.................................. 2
Namen van onderdelen.................................. 4
Voorbereidingen Voor Gebruik....................... 7
GEBRUIK
AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN ·
VENTILATOR modus................................... 10
Instelling van de luchtstroomrichting ............ 12
Modus KRACHTIG....................................... 14
ECONO-functie ............................................ 15
Gebruik van de Timer................................... 16
ONDERHOUD
Onderhoud en Reiniging .............................. 18
PROBLEMEN OPLOSSEN
Problemen Oplossen.................................... 21
1
04_NL_3P208145-1F.fm Page 2 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
LEZEN VOOR GEBRUIK
Veiligheidsmaatregelen
•
•
•
•
Bewaar deze handleiding op een plaats waar de gebruiker deze gemakkelijk kan terugvinden.
Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Lees de volgende punten, voor de veiligheid van uzelf en die van anderen, aandachtig door.
Dit handleiding voorzorgsmaatregelen in WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN. Volg de onderstaande veiligheidsaanwijzingen nauwgezet op: ze zijn opgesteld voor de veiligheid van uzelf en die van anderen.
WAARSCHUWING
Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het
apparaat mogelijk schade aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaken of zelfs levensbedreigend zijn.
VOORZORGSMAATREGELEN
Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk schade veroorzaken aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Voorkom dat.
Volg de onderstaande aanwijzingen nauwgezet op
Vergeet niet om de airconditioner te aarden
Voorkom dat de airconditioner (of de afstandsbediening) nat wordt.
Druk de toetsen van de airconditioner
(of de afstandsbediening) nooit in met natte handen.
WAARSCHUWING
• Om brand, explosies of letsel te voorkomen mag het apparaat niet worden gebruikt in omgevingen waarin
ontvlambare en/of corrosieve gassen aanwezig zijn.
• Het is slecht voor uw gezondheid wanneer u uw lichaam gedurende lange tijd blootstelt aan de luchtstroom.
• Steek nooit een vinger, staaf of andere objecten in de luchtinlaat- of uitlaatopening. Omdat de ventilator
met hoge snelheid draait, kan hierdoor letsel ontstaan.
• Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, breng geen wijzigingen aan en probeer ook niet om het apparaat zelf opnieuw te installeren. Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan gevaar voor elektrische schokken of brand e.d. ontstaan.
Neem voor reparaties en het opnieuw installeren van het apparaat contact op met uw Daikin-leverancier voor advies en informatie.
• Het in de airconditioner toegepaste koelmiddel is veilig. Hoewel lekkages normaal niet voorkomen is het in
voorkomende gevallen van groot belang dat weggelekt koelmiddel niet in contact komt met open vuur,
zoals van gasverwarmingstoestellen, benzinekachels of gasfornuizen.
• Als de airconditioner niet goed koelt (of verwarmt) is het mogelijk dat koelmiddel weglekt; neem in dat geval
contact op met uw leverancier.
Neem, wanneer reparaties uitgevoerd moeten worden waarbij koelmiddel moet worden bijgevuld, contact op met
onze technische dienst.
• Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan
lekkage of gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
Neem voor het installeren van het apparaat contact op met uw leverancier of een erkend installateur.
• Schakel, wanneer u iets vreemds waarneemt, zoals een brandlucht, het apparaat onmiddellijk uit, schakel de hoofdschakelaar uit. En neem contact op met de leverancier voor aanvullende instructies.
• Afhankelijk aan de plaats waar het apparaat wordt gebruikt kan het noodzakelijk zijn om een aardlekschakelaar te installeren.
Wanneer de airconditioner niet is aangesloten op een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
• De airconditioner moet geaard worden. Door een slechte aarding kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan. Sluit
de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een telefooninstallatie.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik het apparaat niet voor koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken,
omdat daardoor de kwaliteit nadelig kan worden beïnvloed.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen, planten of dieren zich nooit direct in de luchtstroom bevinden.
2
04_NL_3P208145-1F.fm Page 3 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
• Plaats nooit apparatuur die werkt met open vuur in de luchtstroom van het apparaat of onder de binnenunit. Dit kan
resulteren in een onvolledige verbranding in het apparaat of vervorming van de airconditioner als gevolg van de opstijgende warmte.
• Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet afgedekt worden. Wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd gaat
het apparaat slechter werken en kunnen storingen ontstaan.
• Ga nooit op de buitenunit staan of zitten. Plaats geen objecten bovenop het apparaat om letsel te voorkomen en verwijder nooit het ventilatorrooster.
• Plaats geen objecten onder de binnen- of buitenunit die niet bestand zijn tegen vocht. Onder bepaalde voorwaarden
is het mogelijk kan het vocht in de lucht in het apparaat condenseren en uit het apparaat druppelen.
• Controleer de aansluitingen en bevestiging op beschadiging wanneer het apparaat gedurende lange tijd is gebruikt.
• Raak de luchtinlaat en de aluminium jaloezieën van de buitenunit nooit aan. Hierdoor kan letsel ontstaan.
• Het apparaat mag niet zonder toezicht door jonge kinderen of instabiele personen worden bediend.
• Let op dat kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte wanneer de airconditioner wordt gebruikt in een ruimte waarin
ook een brander wordt gebruikt, om een zuurstoftekort te voorkomen.
• Schakel de airconditioner uit, schakel de hoofdschakelaar van het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
• Sluit de airconditioner niet aan op een voedingsbron met andere specificaties dan de genoemde. Hierdoor kunnen
storingen of brand ontstaan.
• Zorg ervoor dat de afvoerslang het overtollige water gemakkelijk kan afvoeren. Door een slechte afvoer kan waterschade ontstaan aan het gebouw, de inventaris enz.
• Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen,
rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
• Bedien de airconditioner nooit met natte handen.
• Reinig de airconditioner nooit met overvloedig water; gebruik alleen een licht bevochtigde doek.
• Plaats geen objecten bovenop het apparaat die water of andere vloeistoffen bevatten. In dat geval kan gemorst of het apparaat binnendringen, de elektrische isolatiematerialen aantasten waardoor gevaar voor elektrische schokken kan ontstaan.
Installatie-plaats.
■ Neem contact op met de winkel wanneer u de airconditioner in een van de volgende soorten omgeving wilt installeren.
• Plaatsen waar olie of vet, stoom of roet aanwezig is.
• Zoute omgevingen, zoals aan de kust.
• Plaatsen met zwavelgassen, zoals uit hete bronnen.
• Plaatsen waar de buitenunit mogelijk door sneeuw geblokkeerd kan raken.
De afvoer van de buitenunit moet uitmonden in een plaats met goede drainage.
Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
■ Kies een plaats zoals hieronder beschreven voor de installatie.
• Een plaats die stevig genoeg is om het gewicht van de unit te dragen, maar die niet het geluid en de vibratie
tijdens het in werking zijn van het systeem versterkt.
• Een plaats waar lucht of geluid uit de buitenunit uw buren niet tot last kan zijn.
Elektrische werkzaamheden.
• U dient voor de stroomvoorziening gebruik te maken van een aparte groep speciaal voor uw airconditioner.
Verplaatsen van het systeem.
• Wanneer de airconditioner moet worden verplaatst, moet dit door een vakbekwaam installateur worden uitgevoerd.
Neem contact op met de leverancier als het nodig blijkt te zijn om het systeem te verplaatsen of te veranderen.
3
04_NL_3P208145-1F.fm Page 4 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Namen van onderdelen
■ Binnenunit
2
1
3
4
5
9
10
8
6
7
14
12
13
ON/OFF
4
11
04_NL_3P208145-1F.fm Page 5 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
■ Buitenunit
15
17
16
19
18
■
Binnenunit
1. Luchtfilter
2. Fotokatalytische filter met
titaanapatietcoating:
• Deze filters zijn bevestigd aan de binnenzijde van het luchtfilter.
3. Luchtinlaat
4. Frontpaneel
5. Nokje van bovenste frontpaneel
6. Kamertemperatuursensor:
• Deze meet de luchttemperatuur ter
plaatse van de unit.
7. Display
8. Luchtuitlaat
9. Horizontale lamellen (Jaloezieën): (pagina 12.)
10. Verticale lamellen (Louvres):
• De louvres bevinden zich binnenin de
luchtuitlaat.(pagina 12.)
11. AAN /UIT-schakelaar van binnenunit: (pagina 10.)
• Druk eenmaal op deze schakelaar om het
apparaat te starten.
Druk nogmaals om het te stoppen.
• De werkingsmodus verwijst naar de volgende tabel.
TemperatLuchtdebiet
uurinstelling
22°C
AUTO
KOELEN
AUTO
AUTO
25°C
Modus
FTK
FTX
• Deze schakelaar kan gebruikt worden
wanneer de afstandsbediening zoekgeraakt is.
12. Werkingslampje (groen)
13. TIMER-lampje (geel): (pagina 16.)
14. Signaalontvanger:
• Deze vangt de signalen van de afstandsbediening op.
• Telkens als de unit een signaal ontvangt
hoort u een korte pieptoon.
• Modus wordt ingeschakeld piep ..piep
• Instellingen zijn gewijzigd............piep
• Modus wordt uitgeschakeld.......... lange pieptoon
■ Buitenunit
15. Luchtinlaat: (Achteraan en opzij)
16. Luchtuitlaat
17. Koelmiddelleidingen en verbindingskabel
tussen de units
18. Draineerslang
19. Aardaansluiting:
• Onder deze kap.
De uitvoering van de buitenunit kan bij sommige modellen afwijken.
5
04_NL_3P208145-1F.fm Page 6 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
■ Afstandsbediening
1
2
5
ECONO
ON/OFF
3
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
6
4
7
11
ON
SWING
8
9
CANCEL
10
14
OFF
TIMER
16
15
13
12
<ARC433A87, A88>
1. Signaalzender:
• Verstuurt signalen naar de binnenunit.
2. Display:
• Toont de huidige instellingen.
(In dit voorbeeld wordt elke sectie ter verklaring afgebeeld met alle displays AAN.)
3. ECONO-toets: ECONO-functie (pagina 15.)
4. KRACHTIG-knop: Modus KRACHTIG
(pagina 14.)
5. TEMPERATUURINSTELTOETSEN:
• Hiermee wordt de temperatuurinstelling
gewijzigd.
6. AAN/UIT-knop:
• Druk deze toets eenmaal in op de modus in te schakelen.
Druk nogmaals op de toets om de modus uit te schakelen.
7. MODUSKEUZETOETS:
• Hiermee selecteert u de werkingsmodus.
(AUTO/DROGEN/KOELEN/VERWARMEN/VENTILATOR) (pagina 10.)
6
8. VENTILATOR-instelknop:
• Hiermee stelt u de hoeveelheid te verplaatsen lucht in.
9. Toets ZWENK:
• De luchtstroomrichting instellen (pagina 12.)
10. COMFORT AIRFLOW-toets: De modus
COMFORT AIRFLOW inschakelen (pagina 13.)
11. INSCHAKELTIMER-knop: (pagina 17.)
12. UITSCHAKELTIMER-knop: (pagina 16.)
13. Insteltoets TIJD:
• Hiermee kunt u de instelling van de tijd wijzigen.
14. TIMERANNULATIE-knop:
• Hiermee annuleert u de instellingen van
de tijdschakelaar.
15. KLOK-knop: (pagina 9.)
16. RESET-toets:
• Start het apparaat opnieuw als het niet
meer reageert.
• Gebruik hiervoor een dun voorwerp.
04_NL_3P208145-1F.fm Page 7 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Voorbereidingen Voor Gebruik
■ De batterijen plaatsen
+ en – in de
juiste positie!
1. Verwijder het frontpaneel door dit
weg te schuiven.
2
2. Plaats twee droge cel AAA.LR03
(alkali) batterijen.
–
+
+
–
3. Doe het deksel terug.
3
1
LET OP
■ Opmerkingen over de batterijen
• Vervang de batterijen altijd door batterijen van hetzelfde type en vervang altijd beide batterijen.
• Verwijder de batterijen wanneer het systeem gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
• De batterijen gaan ongeveer één jaar mee. Als het display van de afstandsbediening
minder helder oplicht of de signaalontvangst afneemt voordat één jaar is verstreken, moet
u beide batterijen door nieuwe AAA.LR03 (alkali) batterijen vervangen.
• Met de meegeleverde batterijen kan het systeem worden getest.
Deze batterijen kunnen echter maar een korte levensduur hebben, afhankelijk van de fabricagedatum van de airconditioner.
7
04_NL_3P208145-1F.fm Page 8 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Voorbereidingen Voor Gebruik
■ Bediening van de afstandsbediening
• Richt de afstandsbediening met het zendvenster
naar de binnenunit om hem te gebruiken. De
unit zal niet functioneren als de signalen tussen
de unit en de afstandsbediening worden belemmerd door bijvoorbeeld een gordijn.
• Laat de afstandsbediening niet vallen of nat worden.
• De maximale afstand die de afstandsbediening
kan overbruggen, is ongeveer 7 meter.
Ontvanger
■ Bevestigen van de
afstandsbedienings-houder tegen de wand
1. Kies een plaats waarvandaan de
signalen de unit kunnen bereiken.
2. Bevestig de houder op de wand,
een kolom of vergelijkbare
ondergrond met schroeven
(niet meegeleverd).
Houder
Afstandsbediening
Drukken.
3. Plaats de afstandsbediening in de
houder voor de afstandsbediening.
●
Trek naar boven om uit te nemen.
LET OP
■ Over de afstandsbediening
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de signaalzender of -ontvanger zal de gevoeligheid doen afnemen. Verwijder het stof met een
zachte doek.
• De communicatie tussen de afstandsbediening en de binnenunit kan worden belemmerd als er zich
in de kamer een fluorecentie-lamp (TL-lamp) met een elektronische starter bevindt. Raadpleeg in dit
geval de winkel.
• Als de afstandsbediening toevallig ook een ander apparaat kan bedienen, adviseren wij u dat apparaat op een andere plaats te zetten, of de winkel te raadplegen.
8
04_NL_3P208145-1F.fm Page 9 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
■ Druk op de volgende toetsen om de klok in te stellen
1. Druk op de toets “KLOK”.
verschijnt.
knippert.
2. Druk op de “Insteltoets TIJD” om de
klok in te stellen op de huidige tijd.
Als u de “
” of “
” knop ingedrukt houdt loopt
de klok versneld vooruit of achteruit.
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
3. Druk op de toets “KLOK”.
knippert.
■ Schakel de
hoofdschakelaar AAN.
• Wanneer u de hoofdschakelaar op AAN zet gaat de klep eerst
open en dan weer dicht. (Dit is een normale procedure.)
SWING
2
ON
CANCEL
1, 3
OFF
TIMER
OPMERKING
■ Tips voor een zuinig energieverbruik
• Maak de kamer niet te koud of verwarm de kamer niet te sterk.
Door de temperatuur op een gematigd peil in te stellen, bespaart u energie.
• Sluit de jaloezieën of de gordijnen.
Door direct zonlicht en buitenlucht tegen te houden wordt het koelend (verwarmend) effect versterkt.
• Verstopte luchtfilters hinderen de goede werking en verhogen het energieverbruik.
Reinig ze ongeveer eens om de twee weken.
Aanbevolen temperatuurinstelling
Voor koeling:26°C – 28°C
Voor verwarming:20°C – 24°C
■ Opmerking
• De airconditioning verbruikt altijd 15 – 35 watt elektriciteit, zelfs als ze niet werkt.
• Als u de airconditioning lange tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld in de lente of herfst, schakelt u de hoofdschakelaar het best UIT.
• Gebruik de airconditioning in de volgende omstandigheden.
Modus
KOELEN
VERWARMEN
DROGEN
Gebruiksomstandigheden
Buitentemperatuur: 10 tot 46°C
Binnentemperatuur: 18 tot 32°C
Luchtvochtigheid binnen: 80% max.
Buitentemperatuur: –15 tot 20°C
Binnentemperatuur: 10 tot 30°C
Als het apparaat blijft werken buiten dit bereik
• Een zekering kan het apparaat uitschakelen.
• Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenunit.
Buitentemperatuur: 10 tot 46°C
Binnentemperatuur: 18 tot 32°C
Luchtvochtigheid binnen: 80% max.
• Een zekering kan het apparaat uitschakelen.
• Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenunit.
• Een zekering kan het apparaat uitschakelen.
• Bij gebruik buiten dit vochtigheids- of temperatuurbereik kan een zekering het apparaat buiten werking stellen.
9
04_NL_3P208145-1F.fm Page 10 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
GEBRUIK
AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR modus
De airconditioner wordt ingeschakeld in de door u geselecteerde modus.
Wanneer u de airconditioner opnieuw inschakelt, zal deze
opnieuw in dezelfde modus worden ingeschakeld.
■ Druk op de volgende toetsen om
het apparaat in te schakelen
1. Druk op de “MODUSKEUZETOETS”
en selecteer een werkingsmodus.
• Bij elke druk op de knop schakelt het apparaat naar de volgende modus over.
: AUTO
4
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
2, 3
1
: DROGEN
: KOELEN
: VERWARMEN
SWING
5
: VENTILATOR
ON
CANCEL
<FTK>
OFF
TIMER
<FTX>
2. Druk op de toets “AAN/UIT”.
• De verklikkerlamp gaat branden.
■ Druk op de volgende toetsen om het apparaat uit te schakelen
3. Druk nogmaals op de toets “AAN/UIT”.
• De verklikkerlamp dooft.
■ Om de temperatuurinstelling te wijzigen
4. Druk op de regelknop “TEMPERATUUR instellen”.
Modus DROGEN of VENTILATOR
Modus AUTO of KOELEN of VERWARMEN.
Druk op “
“
De temperatuurinstelling is niet variabel.
” om de temperatuur te verhogen en op
” om de temperatuur te verlagen.
Stel de gewenste temperatuur in.
C
10
04_NL_3P208145-1F.fm Page 11 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
■ Om de luchtdebietinstelling te wijzigen
5. Druk op de regeltoets “VENTILATORINSTELLING”.
Modus DROGEN
Modus AUTO of KOELEN of VERWARMEN of VENTILATOR
Er kunnen vijf luchtdebietniveaus ingesteld worden,
De instelling van het luchtdebiet kan niet
worden gewijzigd.
gaande van “
” tot “
” plus “
”“
”.
• Stille werking van de binnenunit
Wanneer de luchtstroom is ingesteld op “ ” zal de binnenunit minder lawaai maken.
Gebruik deze instelling om het apparaat stiller te laten werken.
Het apparaat kan minder krachtig werken wanneer de ventilatorsnelheid verlaagd is.
OPMERKING
■ Opmerking bij gebruik van de modus VERWARMEN
• Deze airconditioning verwarmt de kamer door warmte aan de buitenlucht te onttrekken en naar binnen te voeren. Daarom neemt de verwarmingscapaciteit af naarmate de buitentemperatuur daalt. Als
het verwarmingsvermogen te laag is, is het aan te raden een ander verwarmingstoestel in combinatie
met de airconditioning te gebruiken.
• Het verwarmingssysteem verwarmt de kamer door hete lucht door de hele kamer te laten circuleren.
Na de start van de verwarmingsmodus duurt het even voor de kamer opwarmt.
• In de verwarmingsmodus kan er ijsvorming op de buitenunit optreden. Hierdoor verlaagt de verwarmingscapaciteit. In dit geval schakelt het systeem de ontdooimodus in om het ijs te verwijderen.
• Tijdens de ontdooimodus komt er geen warme lucht uit de binnenunit.
■ Opmerking bij KOELEN
• Deze airconditioner koelt de ruimte door de warme lucht in de ruimte naar buiten te blazen,
dus als de buitenluchttemperatuur hoog is, zal de prestatie van de airconditioning verminderen.
■ Opmerking bij gebruik van de modus DROGEN
• De microchip probeert om de luchtvochtigheid in de ruimte te laten dalen terwijl de temperatuur zo gelijk mogelijk wordt gehouden. Deze procedure regelt automatisch de temperatuur en ventilatorsnelheid’; deze functie kan niet handmatig worden beïnvloedt.
■ Opmerking over modus AUTO
• In de werkingsmodus AUTO selecteert het systeem de juiste werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN) op basis van de temperatuur in de ruimte bij inschakelen van de modus AUTO.
• Het apparaat past de instelling regelmatig aan en brengt de kamertemperatuur op het niveau dat de
gebruiker ingesteld heeft.
• Als u de werkingsmodus AUTO niet wilt gebruiken, kunt u handmatig de ingestelde temperatuur veranderen.
■ Opmerking bij het instellen van het luchtdebiet (de verplaatste hoeveelheid lucht)
• Als de luchtverplaatsing geringer is, zal ook het koelings- of verwarmingseffect ook kleiner zijn.
11
04_NL_3P208145-1F.fm Page 12 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Instelling van de luchtstroomrichting
U kan de luchtstroomrichting aanpassen voor een optimaal
comfort.
■ De horizontale lamellen
(jaloezieën) instellen
1. Druk op de toets “ZWENK”.
• Op het display wordt de melding “
”
weergegeven en de jaloezieën beginnen te
bewegen.
2. Wanneer de jaloezieën de gewenste stand hebben bereikt drukt u
nogmaals op de toets “ZWENK”.
• De jaloezieën stoppen met bewegen.
• De melding “
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
” in het LCD-scherm dooft.
SWING
1, 2
3, 4
ON
CANCEL
OFF
TIMER
■ De verticale lamellen instellen
(louvres)
Houd de knop vast en verdraai de verticale lamellen.
(U vindt de knop aan de linker- en rechterzijde van de lamellen.)
• Wanneer het apparaat in een hoek van de ruimte
geïnstalleerd is moeten de verticale jaloezieën van de
wand af gericht zijn.
Als ze naar de wand gericht zijn zal de wand de
uitgeblazen lucht afremmen, waardoor het apparaat
minder effectief zal koelen of verwarmen.
12
04_NL_3P208145-1F.fm Page 13 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
■ Om de modus COMFORT AIRFLOW in te schakelen
3. Druk op de toets “COMFORT AIRFLOW”.
• De richting van de jaloezieën zal veranderen, waardoor wordt voorkomen dat koude lucht rechtstreeks
op de gebruikers van de ruimte wordt geblazen.
• Wordt “
” weergegeven in het LCD-scherm.
• De luchtstroomsnelheid wordt op “AUTO” ingesteld.
〈KOELEN/DROGEN〉 De jaloezie zal omhoog bewegen.
〈VERWARMEN〉 De jaloezie zal omlaag bewegen.
■ Om de modus COMFORT AIRFLOW uit te schakelen
4. Druk nogmaals op de toets “COMFORT AIRFLOW”.
• De jaloezieën zullen terugkeren naar de positie waarin ze zich bevonden voordat de
COMFORT AIRFLOW-functie werd ingeschakeld.
• De melding “
” in het LCD-scherm dooft.
Opmerkingen bij de modus COMFORT AIRFLOW
• De modi KRACHTIG en COMFORT AIRFLOW kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
De modus KRACHTIG heeft altijd de hoogste prioriteit.
Opmerkingen over de hoekinstelling van de jaloezieën en de verticale lamellen
• Wanneer de toets “ZWENK” geselecteerd is
bewegen de jaloezieën heen en weer binnen
het bereik dat hoort bij de werkingsmodus
(zie afbeelding.)
■ OPGELET
• Gebruik altijd de afstandsbediening om de
klepstand in te stellen. Als u de zwenkende
klep met de hand verdraait, kan u het
mechanisme beschadigen.
• Neem de nodige voorzichtigheid in acht bij
het instellen van de louvres. Binnenin de
luchtuitlaat draait een ventilator met hoge
snelheid.
• Als de airconditioner in de koelen- of drogenmodus staat terwijl de jaloezieën stilstaan in
de neerwaartse richting, zullen de jaloezieën
automatisch na ongeveer een uur beginnen
te werken om te voorkomen dat er zich
condens vormt.
In modus DROGEN of KOELEN
Uitschakelen van de modus
COMFORT AIRFLOW 0˚
5˚
Bovengrens (ZWENK)
45˚
Ondergrens (ZWENK)
Bij VERWARMEN
Uitschakelen van de modus
0˚
15˚
Bovengrens (ZWENK)
50˚
45˚
Ondergrens (ZWENK)
COMFORT AIRFLOW
Bij VENTILEREN
Uitschakelen van de modus
0˚
5˚
Bovengrens (ZWENK)
45˚
Ondergrens (ZWENK)
13
04_NL_3P208145-1F.fm Page 14 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Modus KRACHTIG
In de modus KRACHTIG wordt het koel-, c.q. verwarmingseffect in elke werkingsmodus versterkt. Hiermee gebruikt u de
maximale capaciteit.
■ Druk op de volgende toetsen
om de modus KRACHTIG in
te schakelen
1. Druk op de toets “KRACHTIG”.
• De modus KRACHTIG stopt na
20 minuten. Dan schakelt het systeem
automatisch terug over op de eerdere instellingen die gebruikt werden alvorens de
modus KRACHTIG werd ingesteld.
• Wordt “
” weergegeven in het LCDscherm.
• Wanneer de modus KRACHTIG is ingesteld
zijn sommige functies niet beschikbaar.
■ Om de modus KRACHTIG
te annuleren
ECONO
POWERFUL
ON/OFF
TEMP
1, 2
MODE
FAN
COMFORT
ON
SWING
CANCEL
OFF
TIMER
2. Druk nogmaals op de toets “KRACHTIG”.
• De melding “
” in het LCD-scherm dooft.
OPMERKING
■ Opmerking over de modus KRACHTIG
• De modus KRACHTIG kan niet gebruikt worden in combinatie met de ECONO- of COMFORT AIRFLOW-functie. De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
• De modus KRACHTIG kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat ingeschakeld is.
Door op de stoptoets te drukken annuleert u de instellingen en wordt de melding “ ”
weergegeven in het display.
• In de modi KOELEN en VERWARMEN
Om het koeleffect (verwarmingseffect) te optimaliseren moet de capaciteit van de buitenunit worden verhoogd en het luchtdebiet worden ingesteld op de maximale instelling.
De temperatuur- en luchtstroominstelling kunnen niet worden gewijzigd.
• In modus DROGEN
De temperatuurinstelling wordt met 2,5°C verlaagd en het luchtdebiet lichtjes verhoogd.
• In modus VENTILATOR
Het luchtdebiet wordt permanent verhoogd tot de maximumwaarde.
14
04_NL_3P208145-1F.fm Page 15 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
ECONO-functie
Met de ECONO-functie kunt u het systeem efficiënt gebruiken en toch het energieverbruik reduceren.
■ De ECONO-functie
inschakelen
1. Druk op de “ECONO”-toets.
• Wordt “
” weergegeven in het LCD-scherm.
■ De ECONO-functie
uitschakelen.
2. Druk nogmaals op de “ECONO”-toets.
• De melding “
” in het LCD-scherm dooft.
1, 2
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
ON
SWING
CANCEL
OFF
TIMER
OPMERKING
• De modus ECONO kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat ingeschakeld is.
Door op de stoptoets te drukken annuleert u de instellingen en wordt de melding “ ”
weergegeven in het display.
• Met de ECONO-functie gebruikt u het systeem efficiënt door het energieverbruik van de
buitenunit te reduceren (inschakelfrequentie).
• De ECONO-functie kan gebruikt worden bij AUTOMATISCHE bediening, KOELEN,
DROGEN en VERWARMEN.
• De modi KRACHTIG en ECONO kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
• Het is mogelijk dat het energieverbruik, wanneer dat al laag is, niet verder gereduceerd
wordt als ECONO-functie wordt gebruikt.
15
04_NL_3P208145-1F.fm Page 16 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Gebruik van de Timer
De timerfuncties zijn handig om de airconditioning ’s avonds en ’s
morgens automatisch aan en uit te schakelen. U kan de
UITSCHAKELTIMER en INSCHAKELTIMER ook samen gebruiken.
■ Druk op de volgende toetsen
om de UITSCHAKELTIMER
in te schakelen
• Kijk of de klok juist staat.
Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in. (pagina 9.)
1. Druk op de toets “UITSCHAKELTIMER”.
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
verschijnt.
knippert.
2. Druk op de insteltoets “TIJD” tot de
gewenste tijd wordt weergegeven.
• Bij elke druk op één van de knoppen wordt de tijd 10
minuten verlaat of vervroegd. Als u één van de knoppen
ingedrukt houdt, verandert de instelling sneller.
3. Druk nogmaals op de toets
“UITSCHAKELTIMER”.
ON
SWING
CANCEL
2
4
OFF
TIMER
1, 3
• De TIMER-verklikkerlamp gaat branden.
■ Druk op de volgende toetsen om de UITSCHAKELTIMER uit te schakelen
4. Druk op de toets “ANNULEREN”.
• De TIMER-verklikkerlamp dooft.
OPMERKING
• Wanneer de TIMER ingesteld wordt, wordt de actuele tijd niet aangeduid.
• Wanneer u de INSCHAKELTIMER,UITSCHAKELTIMER eenmaal ingesteld hebt, wordt de tijdinstelling in het geheugen opgeslagen. (Het geheugen wordt gewist wanneer de batterijen van de afstandsbediening vervangen worden.)
• Wanneer het apparaat wordt gebruikt met de AAN / UIT timer kan de periode waarin het apparaat
werkt afwijken van de door de gebruiker ingestelde tijd.
■ NACHTINSTELMODUS
Wanneer de TIMER ingeschakeld is zal de airconditioner de temperatuur automatisch instellen
(0,5°C verhogen bij KOELEN, 2,0°C verlagen bij VERWARMEN) om een te sterke afkoeling
(opwarming) van de ruimte te voorkomen, waardoor u aangenamer kunt slapen.
16
04_NL_3P208145-1F.fm Page 17 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
■ Druk op de volgende toetsen om de
INSCHAKELTIMER in te schakelen
• Kijk of de klok juist staat. Stel de klok indien
nodig op de juiste tijd in. (pagina 9.)
1. Druk op de toets “INSCHAKELTIMER”.
verschijnt.
knippert.
2. Druk op de insteltoets “TIJD” tot de
gewenste tijd wordt weergegeven.
• Bij elke druk op één van de knoppen wordt de tijd 10
minuten verlaat of vervroegd. Als u één van de knoppen
ingedrukt houdt, verandert de instelling sneller.
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
3. Druk nogmaals op de toets
“INSCHAKELTIMER”.
• De TIMER-verklikkerlamp gaat branden.
SWING
1, 3
ON
■ Druk op de volgende toetsen om de
INSCHAKELTIMER uit te schakelen
CANCEL
4
OFF
TIMER
2
4. Druk op de toets “ANNULEREN”.
• De TIMER-verklikkerlamp dooft.
■ De INSCHAKELTIMER en de UITSCHAKELTIMER
met elkaar combineren
• Hieronder ziet u een voorbeeld-instelling voor de combinatie van de twee timers.
Display
(Voorbeeld)
Actuete tijd: 11:00 p.m.
(Het apparaat werkt)
UITSCHAKELTIMER op 0:00 a.m.
INSCHAKELTIMER op 7:00 a.m. gecombineerd
OPGELET
■ In de volgende gevallen moet de timer opnieuw ingesteld worden.
• Nadat de hoofdschakelaar UIT-geschakeld werd.
• Na een stroomonderbreking.
• Nadat de batterijen van de afstandsbediening vervangen werden.
17
04_NL_3P208145-1F.fm Page 18 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
ONDERHOUD
Onderhoud en Reiniging
het apparaat voor u het reinigt en
VOORZORGSMAATREGELEN Stop
schakel de hoofdschakelaar UIT.
Apparaten
■ Binnenunit, buitenunit en afstandsbediening
1. Wrijf deze schoon met een zachte, droge doek.
■ Frontpaneel
1. Open het frontpaneel.
Uitsparing
in hoofdunit
• Steek het paneel in de uitsparingen in de
hoofdunit (2 uitsparingen aan de rechter en
linker zijden) en til het paneel omhoog totdat het stopt.
2. Verwijder het frontpaneel.
• Til het frontpaneel verder omhoog,
schuif het naar rechts en trek het naar
de voorkant. De linker draaias komt dan
vrij. Schuif de rechter draaias naar links
en verwijder deze door hem naar de
voorkant te trekken.
Draaias
3. Bevestig het frontpaneel.
• Lijn de rechter en de linker draaiassen
van het frontpaneel uit met de gleuven
en duw ze volledig naar binnen.
• Het frontpaneel voorzichtig sluiten.
(Tegen beide uiteinden en het midden
van het frontpaneel duwen.)
VOORZORGSMAATREGELEN
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Als u deze delen aanraakt kan letselrisico ontstaan.
• Gebruik altijd een stevig krukje of stabiel trapje wanneer u het frontpaneel wilt demonteren of monteren.
• Ondersteun het paneel altijd met de hand wanneer u het demonteert of monteert, om te
voorkomen dat het kan vallen.
• Gebruik voor het reinigen alleen water met een temperatuur lager dan 40°C, benzine, diesel, thinner
noch enige andere vluchtige olie, poetsmiddelen, schuurborstels of andere harde voorwerpen.
• Zorg ervoor dat u het frontpaneel, nadat het is gereinigd, opnieuw stevig monteert.
18
04_NL_3P208145-1F.fm Page 19 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Filters
1. Open het frontpaneel.
(pagina 18.)
Uitsparing
in hoofdunit
• Steek het paneel in de uitsparingen in
de hoofdunit (2 uitsparingen aan de
rechter en linker zijden) en til het paneel
omhoog totdat het stopt.
2. Trek de luchtfilters eruit.
• Duw de lip in het midden van elke filter omhoog en trek ze vervolgens naar beneden.
3. Verwijder het fotokatalytische filter met titaanapatietcoating.
• Druk de verlaagde delen van de houder in
en maak de 4 haakjes los.
4. Reinig of vervang de beide filters.
Zie afbeelding.
• Bij het uitschudden van resterend water, het
filter niet uitwringen.
Luchtfilter
Filterframe
Fotokatalytische
filter met
titaanapatietcoating
Nokje
5. Plaats het Fotokatalytische filter
met titaanapatietcoating op de
oorspronkelijke manier terug en sluit het
frontpaneel.
FRONT
• Plaats de haakjes van de filters in de sleuven van het
frontpaneel Sluit het frontpaneel vervolgens voorzichtig en druk het op de
3 punten vast. (1 aan de twee zijkanten en 1 in het midden.)
• Het luchtfilter en het fotokatalysatische filter met titaanapatietcoating hebben een symmetrische vorm in de horizontale richting.
■ Luchtfilter
1. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een
stofzuiger.
• Als het stof niet gemakkelijk loskomt kunt u de filters met lauwwarm water wassen met een oplossing van een mild
schoonmaakmiddel wassen en ze vervolgens in de schaduw
laten drogen.
• We adviseren u om de luchtfilters elke twee weken te reinigen.
Nokje
■ Fotokatalytische filter met
titaanapatietcoating.
Door het elke 6 maanden met water uit te spoelen, werkt het fotokatalytische filter met
titaanapatietcoating weer als nieuw. We adviseren u om het elke 3 jaar te vervangen.
19
04_NL_3P208145-1F.fm Page 20 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
[ Onderhoud ]
1. Verwijder stof met een stofzuiger en spoel het voorzichtig met water.
2. Week het filter, wanneer het sterk vervuild is, ongeveer 10 tot 15 minuten in lauwwarm
water waarin een mild reinigingsmiddel is opgelost.
3. Haal het filter, wanneer u het met water uitwast, niet uit het frame.
4. Schud na het spoelen het overtollige water uit het filter en leg het in de schaduw te drogen.
5. Bij het uitschudden van resterend water, het filter niet uitwringen.
[ Vervanging ]
1. Verwijder de nokjes op het filterframe en vervang het filter door een nieuw exemplaar.
• Voer het oude filter af als niet voor verbranding geschikt afval.
OPMERKING
• Gebruik met vervuilde filters :
(1) kan de geuren in de lucht niet verwijderen.
(2) kan de lucht niet reinigen.
(3) vermindert de verwarmings- c.q. koelcapaciteit. (4) kan nare luchtjes veroorzaken.
• De leverancier of de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht kan u een nieuw
fotokatalytische filter met titaanapatietcoating leveren.
• Voer het oude filter af als niet voor verbranding geschikt afval.
Item
Onderdeelnummer
Fotokatalytische filter met titaanapatietcoating.
(zonder frame) 1 stuks
KAF970A46
Controle
Controleer of de sokkel, stander en andere bevestigingsonderdelen van de buitenunit niet versleten of verroest zijn.
Controleer of de luchtinlaat en –uitlaat van de binnenunit en de buitenunit niet verstopt zijn.
Controleer of het afgevoerde water vlot uit de draineerslang loopt in de modus KOELEN of DROGEN.
• Als er geen water uit de slang loopt, lekt er misschien water uit de binnenunit. Schakel in dit geval het
apparaat uit en vraag raad aan uw leverancier.
■ Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt
1. Schakel de werkingsmodus “alleen VENTILATOR” gedurende enkele
uren in wanneer het weer dit toelaat om ook de binnenkant te drogen.
• Druk op de toets “MODE” en selecteer de modus “VENTILATOR”.
• Druk op de toets “AAN/UIT” en schakel het apparaat in.
2. Schakel, nadat het apparaat uitgeschakeld is, de hoofdschakelaar van
de kamerairconditioner uit.
3. Reinig de luchtfilters en breng ze opnieuw aan.
4. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
20
04_NL_3P208145-1F.fm Page 21 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
PROBLEMEN OPLOSSEN
Problemen Oplossen
De volgende gevallen zijn geen storingen.
De volgende gevallen zijn geen storingen van de airconditioner, maar hebben een bepaalde oorzaak. U kunt in
deze gevallen de airconditioner gewoon blijven gebruiken.
Geval
Reden
• Dit is bedoeld om de airconditioner te beschermen.
Het systeem start niet meteen.
Wacht een drietal minuten.
• Als de AAN/UIT toets direct weer werd ingedrukt nadat het apparaat UIT was gezet.
• Als een bepaalde werking
opnieuw werd geselecteerd.
Er komt niet meteen warme
lucht uit de binnenunit nadat u
VERWARMEN gekozen hebt.
• De airconditioner is aan het opwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten.
(Het systeem is zo ontworpen dat het pas begint met het blazen van lucht wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is.)
Het VERWARMEN stopt plotsel- • Het systeem is de buitenunit aan het ontdooien.
Wacht 3 tot 8 minuten.
ing en u hoort iets stromen.
Er komt water of stoom uit de
buitenunit.
■ Bij VERWARMEN
• Het op en in de buitenunit gevormde ijs smelt en verdampt
wanneer de airconditioner aan het ontdooien is.
■ Bij KOELEN of DROGEN
• Vocht uit de lucht condenseert op de koele oppervlakken
van de leidingen van de buitenunit en kan gaan druppelen.
Er komt damp uit de binnenunit. ■ Dit gebeurt wanneer tijdens het koelen het vocht in de lucht in
de kamer zover wordt gekoeld dat het condenseert tot mist.
Er komt een geurtje uit de binnenunit.
■ Dit gebeurt wanneer geuren uit de kamer, van meubels of
bijvoorbeeld cigaretten, door de airconditioner worden geabsorbeerd en vervolgens weer uitgeblazen.
(Wij adviseren u in een dergelijk geval om de binnenunit te
laten reinigen door een servicemonteur. Neem contact op
met de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.)
De ventilator van de buitenunit ■ Nadat u het systeem heeft uitgezet:
• De ventilator van de buitenunit blijft nog ongeveer 60 secdraait terwijl het systeem niet in
onden draaien om het systeem te beschermen.
bedrijf is.
■ Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is:
• Als de buitentemperatuur heel hoog is begint de ventilator
van de buitenunit te draaien om het systeem te beschermen.
Het systeem stopt ploteling
helemaal.
(Het verklikkerlamp brandt.)
■ Om het systeem te beschermen kan de airconditioner plotseling
stoppen als gevolg van een plotselinge, grote spanningsfluctuatie.
De airconditioner zal binnen ongeveer 3 minuten opnieuw opstarten.
• De batterijen zijn bijna uitgeput waardoor de afstandsbedienEr worden geen afstandsbediening foutief werkt. Vervang alle batterijen door nieuwe AAAingssignalen aangegeven.
formaat alkalibatterijen. Zie “De batterijen plaatsen” van deze
De gevoeligheid van de afstandsbehandleiding voor verdere informatie. (pagina 7.)
diening is erg laag.
* Als er een resettoets is, drukt u op deze toets nadat de batterijen
Weinig contrast of het display is
zijn vervangen.
onleesbaar.
Het display functioneert niet meer.
21
04_NL_3P208145-1F.fm Page 22 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Controleer opnieuw.
Controleert u deze dingen alstublieft nog eens voor u een reparateur belt.
Geval
Controleer
De airconditioner doet het niet.
(Het verklikkerlamp is uit.)
• Is er geen onderbreker UIT geslagen, of een zekering doorgebrand?
• Is er geen stroomstoring?
• Zitten er wel batterijen in de afstandsbediening?
• Staat de timer goed ingesteld?
Koel- c.q. verwarmingscapaciteit te laag.
• Zijn de luchtfilters schoon?
• Belemmert iets de luchtin- en uitlaten van de binnen- of buitenunit?
• Staat de temperatuur goed ingesteld?
• Zijn de ramen en de deuren dicht?
• Zijn de kracht en de richting van de luchtstroom goed afgesteld?
Het apparaat stopt plotseling.
(verklikkerlamp knippert.)
• Zijn de luchtfilters schoon?
• Wordt de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnen- en de
buitenunits door een object afgedekt?
Reinig de luchtfilters of verwijder alle obstakels en schakel
de hoofdschakelaar UIT. Schakel de hoofdschakelaar
opnieuw in probeer de airconditioner met de afstandsbediening opnieuw in te schakelen. Neem, wanneer de verklikkerlamp nog steeds knippert, contact op met de technische
dienst van de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht.
• Er kan een storing in de airconditioner optreden als gevolg
Er gebeurt iets abnormaals
van bliksem of radiogolven. Schakel de onderbreker UIT en
terwijl het apparaat in bedrijf is.
vervolgens weer AAN en probeer de airconditioner te bedienen met de afstandsbediening.
22
04_NL_3P208145-1F.fm Page 23 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Bel meteen de winkel.
WAARSCHUWING
■ Als er zich iets abnormaals voordoet (zoals een brandgeur) dient u het systeem en de onderbreker meteen UIT te schakelen.
In bedrijf houden van het systeem kan resulteren in storingen, kortsluiting of brand.
Raadpleeg de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.
■ Probeer niet zelf de airconditioner te repareren of te modificeren.
Slecht uitgevoerd werk kan kortsluiting of brand veroorzaken.
Raadpleeg de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.
Bel meteen de winkel wanneer u een van de volgende symptomen waarneemt.
■ Het netsnoer is abnormaal heet of beschadigd.
■ Terwijl het apparaat in bedrijf is, hoort u een abnormaal geluid.
■ De onderbreker, zekering of aardlekschakelaar slaat
regelmatig door.
■ Een schakelaar of toets werkt vaak niet goed.
■ U ruikt een brandgeur.
■ Er lekt water uit de binnenunit.
■ Na een stroomstoring
De airconditioner zal automatisch weer
opstarten na ongeveer 3 minuten. Wacht
gewoon eventjes.
Schakel de
onderbreker UIT
en neem contact
op met de winkel.
■ Bliksem
Als er gevaar is voor blikseminslag, schakel
dan de airconditioner en de onderbreker UIT
om het systeem te beschermen.
Vereisten voor het opruimen
Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen
elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de
batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:
„ Pb: lood (>0,004%)
Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product, het
behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moeten gebeuren door een
bevoegd monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.
Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor
hergebruik, recyclage en terugwinning.
Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve
gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.
Wij bevelen periodiek onderhoud aan.
Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het binnenwerk van de airconditioner na enige seizoenen gedraaid te hebben vervuild raken, hetgeen
kan resulteren in tegenvallende prestaties. Naast het regelmatig schoonmaken door de gebruiker raden wij daarom aan periodiek onderhoud te laten
verrichten door een specialist. Gelieve voor dit specialistisch onderhoud contact op te nemen met dewinkel waar de airconditioner gekocht heeft.
De kosten voor het onderhoud komen voor rekening van de gebruiker.
Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype:R410A
GWP(1) waarde:1975
(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken
vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer.
23
04_NL_3P208145-1F.fm Page 24 Thursday, August 20, 2009 3:42 PM
Storingsdiagnose.
STORINGSDIAGNOSE MET DE AFSTANDSBEDIENING
Bij de apparaten van de serie ARC433 worden de delen voor de temperatuurweergave op het display
van de hoofdunit gebruikt voor het melden van foutcodes.
1. Wanneer u de timerannuleertoets 5 seconden ingedrukt houdt zal de melding “ ” knipperend op het
display weergegeven worden op de plaats waar normaal de temperatuur wordt weergegeven.
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
ON
SWING
CANCEL
OFF
TIMER
TIMERANNULATIE-knop
Hiermee annuleert u de instellingen
van de tijdschakelaar.
2. Druk de timerannuleertoets zo vaak in tot u een continue pieptoon hoort.
• De weergegeven code zal veranderen zoals hieronder is weergegeven en de verandering wordt gemeld met een lang piepsignaal.
SYSTEEN
BINNENUNIT
BUITENUNIT
CODE
00
UA
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E1
E5
E6
E7
F3
F6
H0
H6
H8
H9
J3
J6
L3
L4
L5
P4
MEANING
NORMAAL
VERKEERDE COMBINATIE VAN BINNEN- EN BUITENUNIT
ONVOLDOENDE KOLMIDDEL
TE LAGE WERKSPANNING OF OVERSPANNING HOOFDSCHAKELING
TRANSMISSIEFOUT (TUSSEN BINNENUNIT EN BUITENUNIT)
PRINTPLAAT BINNENUNIT DEFECT
OVERDRUKREGELING OF VORSTBEVEILIGING
STORING IN VENTILATORMOTOR
WARMTEWISSELAAR TEMPERATUURSENSOR DEFECT
AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
FOUTE INSTELLING VAN DE KEUZESCHAKELAAR VOOR KOELEN/VERWARMEN
STORING IN DE PRINTPLAAT
OL GESTART
STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
VOEDINGSFOUT VENTILATORMOTOR
HOGE TEMPERATUURREGELING RETOURLEIDING
OVERDRUKREGELING (BIJ KOELEN)
STORING IN DE SENSOR
WERKING IS GESTOPT ALS GEVOLG VAN VERKEERDE POSITIE VAN DETECTIESENSOR
STORING CT
AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
TEMPERATUURSENSOR VAN AFVOERLEIDING DEFECT
WARMTEWISSELAAR TEMPERATUURSENSOR DEFECT
STORING DOOR OVERVERHITTING VAN ELEKTRISCHE ONDERDELEN
HOGE TEMPERATUUR VAN KOELPLAAT STROOMOMZETTERCIRCUIT DEFECT
OVERSPANNING OP UITGANG
TEMPERATUURSENSOR VAN KOELPLLAT STROOMOMZETTERCORCUIT DEFECT
OPMERKING
1. Een korte pieptoon gevolgd door twee pieptonen betekent dat er geen foutcode voor de storing aanwezig is.
2. Houd de timerannuleertoets 5 seconden ingedrukt om de foutcodemelding te annuleren. De foutcodemelding
wordt automatisch geannuleerd wanneer de timerannuleertoets niet binnen één minuut wordt ingedrukt.
24
00_CV_3P208145-1F.fm Page 2 Tuesday, August 25, 2009 6:20 PM
Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
3P208145-1F M07B028D (0911)
HT
Download PDF