Poseidon2 4002 MANUAL
Poseidon2 4002
MANUÁL
Poseidon2 4002 – manuál
www.HW-group.com
HW group
2
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Bezpečnost práce
Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno
v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými
požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.
Kryt zařízení nesmí být sejmut, pokud jsou vývody kontaktů relé připojeny k síti!
Pokud nebude zařízení užíváno způsobem, jaký doporučuje výrobce, může dojít k porušení
ochrany, kterou zařízení poskytuje!
Napájecí zásuvka nebo místo odpojování zařízení od zdroje elektrické energie musí být volně
přístupné!
Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

Je viditelně poškozeno

Řádně nepracuje

Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly

Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti, nebo zmoklo

Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem

Napájecí adaptér, nebo jeho přívodní šňůra je viditelně poškozena

Použije-li se zařízení jiným než určeným způsobem, může být ochrana poskytovaná
zařízením narušena.

Vypínač nebo jistič a prostředky nadproudové ochrany musí byt součástí nadřazeného
konstrukčního celku.
Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným, nebo odsouhlaseným
napájecím zdrojem.
V případě jakýchkoliv problémů s instalací a zprovozněním se můžete obrátit na technickou podporu:
HW group s.r.o.
http://www.hw-group.com
email: [email protected]
U Pily 3,
143 00 Praha 4
Tel. +420 222 511 918
Pro kontakt na technickou podporu si připravte přesný typ vašeho zařízení (naleznete na výrobním
štítku) a znáte-li, rovněž verzi firmware (viz dále).
www.HW-group.com
3
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
POWER input
Vstup napájení 9-30V
RELAY OUTPUTS
Dva přepínací
kontakty relé do 50V
DIGITAL INPUTS
Vstupy 1 až 4
pro připojení kontaktů
POWER OUT
Výstup napájení
12V pro čidla
ETHERNET
100/10 MBit
DIP switch
Nastavovací přepínače
Výchozí stav je Off, Off.
SENSORS 1-Wire/1-Wire UNI
Porty Port1 až Port4 pro připojení
čidel 1-Wire a 1-Wire UNI
GSM MODEM
DIGITAL INPUTS
RS-232 port pro
připojení modemu.
Vstupy 5 až 12
pro připojení kontaktů
Ukončení RS-485
RS-485 sběrnice
Power Out
Aktivace terminace
sběrnice RS-485.
Sběrnice pro
originální senzory od
HW group
Výstup napájení pro GSM
modem nebo detektory
www.HW-group.com
OUTPUTS
Dva přepínací
kontakty relé do 50V
4
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
První kroky
1) Připojení kabelů






Otočte krabičku a poznamenejte si MAC adresu zařízení, uvedenou na štítku z boku zařízení.
Nastavte přepínače DIP1=Off, DIP2=Off.
Připojte Poseidon do sítě Ethernet (přímým kabelem do Switche, kříženým do PC) port RJ-45
Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte jej do napájecího konektoru Poseidon
Rozsvítí se zelená kontrolka POWER
Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se o chvíli později rozsvítit kontrolka
LINK (zelená) a nadále pohasínat během přenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity).
2) Nastavení IP adresy - UDP Config
Program UDP Config - hlavní adresář na přiloženém CD (verze pro Windows i Linux).
Program lze stáhnout na www.HW-group.com Software -> UDP Config.

Kliknutím na ikonu spusťte program UDP Config – automaticky vyhledá připojená zařízení

Automatické hledání funguje pouze v lokální síti.

Jednotku Poseidon identifikujete podle MAC adresy (uvedena na štítku zespodu zařízení).

Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete dialogové okno základních nastavení zařízení.
Dvojklik pro
detail
www.HW-group.com
5
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
První kroky
Nastavte síťové parametry zařízení

IP adresa / HTTP Port (standardně 80)

Masku vaší sítě

IP adresu Gateway (brány) vaší sítě

Název zařízení (volitelný parametr)
Uložte nastavení tlačítkem Apply Changes (ulož
změny)
Pro nastavení IP adresy lze také použít programy:

UDP Config verze pro Linux
Důležité:


Pro uvedení zařízení do defaultního stavu zahýbejte několikrát DIP1 do 5 sekund po zapnutí.
Dokud je DIP2=On, není možné uložit žádnou změnu konfigurace.
Nastavte DIP2=Off pro změnu IP adresy.
www.HW-group.com
6
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
První kroky
4) WWW stránka zařízení

Možnosti otevření WWW stránky:
o
Zadejte IP adresu zařízení v okně prohlížeče
o
Klikněte na IP adresu v program UDP Setup
Web zařízení











General:
General setup:
SNMP:
Email:
GSM:
Log & Time:
Portal:
Sensors:
Inputs:
Outputs:
System:
Náhled aktuálních hodnot
IP adresa, DNS, bezpečnost (jméno/heslo)
Nastavení SNMP / SNMP Trapů (porty a příjemci poplachů)
Email server, parametry, příjemci a test odeslání
Nastavení lokálního GSM modemu / vzdálenou SMS-GW
Parametry času, NTP server
Konfigurace připojení do vzdáleného portálového systému
Pojmenování zařízení, vstupů a sledování stavů
Ovládání DI vstupů, pojmenování, parametry alarmů
Ovládání DO výstupů, pojmenování, lokální mód
Upgrade FW, uložení konfigurace atd..
DIP2 = ON
Nelze měnit nastavení po síti..
Uživatelsky definovaná jména
DI vstupů a DO výstupů
Hodnoty pro poplach
Akce při hodnotě
mimo rozsah
MIB soubor pro
SNMP software
www.HW-group.com
7
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
General setup
Jméno zařízení, například
„First floor 1“
Tři úrovně hesel, pro
zabezpečení zařízení.
SNMP
5 příjemců pro SNMP Trapy
www.HW-group.com
8
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Email
Vloží na začátek předmětu
odeslaného emailu vložený text.
Až 5 emailových adres příjemců
alarmových e-mailů
Odešle testovací Email a
vypíše protokol o spojení.
Výsledek odeslání
testovací zprávy
Periodic Status Settings

Periodical Status
Když je zapnutý, odesílá email o stavu zařízení s nastavenou periodou. Například
každých 24 hodin (1440 minut).

Alarm reminder
Když je zapnutý, připomíná s nastavenou
periodou, že je zařízení ve stavu Alarm.
Například každých 15 minut.
Zkontrolujte pro odeslání Emailu
1) Správnou IP adresu na IP Gateway
2) DNS server v nastavení sítě
3) SMTP server a jeho port
4) Zapnutou autentizaci a správné
jméno a heslo
5) Vypnutý Spam filter v emailové
schránce
POZOR:
Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.
www.HW-group.com
9
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
GSM
Pro odesílání SMS přes lokální GSM modem
(RS-232), zvolte „GSM modem“ a u GSM
function „Local“.
IP adresa kde je umístěná
„HWg-SMS-GW“ přes kterou
bude Poseidon2 posílat SMS.
Telefonní čísla příjemců
Log & Time
Synchronizuje čas při
stisknutí tlačítka.
Perioda ukládání
naměřených údajů do logu
Předpokládaná délka
zaznamenaných dat.
Jak často odešle email s log
souborem jako přílohou.
Otevře v prohlížeči log
soubor v textové podobě.
www.HW-group.com
10
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Portal
Zpráva od portálu
Povolení připojení na vzdálený portál
Připojení na portál při kliknutí
Konfigurace AutoPush.
Doporučujeme 2°C pro teplotu a
5%RH pro vlhkost.
Nastavení komunikace z portálem pomocí protokolu HWg-Push. Poseidon2 je aktivní a sestavuje
komunikaci periodicky, nebo a při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota
AutoPush.
V zařízení je předvyplněno spojení na portál www.SensDesk.com
Konfigurace AutoPush
Poseidon2 se připojí ihned na portál a oznámí změnu
hodnoty senzoru, při každé změně hodnoty senzoru o
více, než je nastavená hodnota AutoPush.
Jedná se pouze o nastavení komunikace, mezi
Poseidon2 a online portálem. Hodnoty lokálních
alarmů se nastavují v portálu.
www.HW-group.com
Zkontrolujte pro připojení na portál
1) Správnou IP adresu IP Gateway
2) DNS server v nastavení sítě.
3) Správně nastavenou Server
Address portálu.
11
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Sensors
Rozsah povolených hodnot. Při jeho
překročení bude signalizován Alarm
Odešle SNMP Trap při hodnotě
mimo „Safe Range“ tohoto
konkrétního senzoru.
Odešle Email při hodnotě mimo
„Safe Range“ tohoto konkrétního
senzoru.
Odešle SMS při hodnotě mimo
„Safe Range“ tohoto konkrétního
senzoru.
Jméno senzoru bude vypsáno do
Emailu, SMS nebo do SNMP Trapu.
Spustí detekci připojených
senzorů a zobrazí nalezené.
Po připojení senzorů, nebo změně senzorů v jednotlivých RJ11 portech, je třeba znovu provést
detekci senzorů.
Jako ochranu proti desítkám planých hlášení
(Emailů nebo SMS) při kolísání hodnoty
kolem hraničního rozsahu lze použít:
1) Hysteresis Idle Range
Pásmo necitlivosti na hranicích
„Safe Range“. Zabraňuje
odesílání vícenásobných alarmů.
2) Delay [s]
Zpozdí odeslání informace o
začátku i konci alarmu o
definovaný čas. Zpoždění lze použít i pro binární kontakty.
Tip:
POZOR:
Podrobnosti viz kompletní manuál „Rodina Poseidon2“.
Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.
www.HW-group.com
12
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Inputs
Vložte jméno DI vstupu,
které bude vypsáno do
Emailu, SMS nebo do
SNMP Trapu.
STAV ALARM KONTAKTU:
REAKCE NA DI vstupy:
 Active if On
Alarm při sepnutém
kontaktu (1 = On)
 Disabled
 Active if Off
Alarm při rozepnutém
kontaktu (0 = Off)
 Odešle SMS
 Odešle SNMP Trap
 Odešle Email
 Disabled
Žádný stav Alarm
Zapojení vstupů
Časté otázky

Poseidon2 odesílá informaci o
zahájení i o konci alarmu na
každém DI vstupu nebo senzoru.

Formát emailu nelze editovat, ale
senzory lze libovolně pojmenovat.

Žlutě podbarvený řádek senzoru
nebo vstupu znamená překročení
bezpečného rozsahu, ale vypnuté
odesílání poplachů.
0 (Off)
1 (On)
TIP
• Manuál pro rodinu Poseidon
Podrobný popis nastavení a všech záložek nastavovacího rozhraní najdete v
manuálu "Rodina Poseidon". Viz WEB nebo instalační CD.
www.HW-group.com
13
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Outputs
Zvolte režim výstupu
Local Condition mode:
Manual mode:
Spínání výstupu podle hodnoty
nastaveného senzoru.
Ovládání výstupu přes WEB
nebo M2M protokoly.
Režim výstupu:
A)
Manual
Výstup lze ovládat z webového rozhraní, nebo z vnějšku programu pomocí M2M protokolů.
Výstup nelze použít ve funkci „Termostat“ - lokální podmínka.
B)
Local Condition
Výstup nelze ovládat z webu, je řízen podmínkou. Pro všechny M2M protokoly je výstup
pouze pro čtení. Pro spínání používá hysterezi zadanou v nastavení senzoru.
Výstup nelze vzdáleně ovládat.
o
On if any alarm
Výstup = On, když je alespoň jeden vstup nebo senzorů ve stavu Alarm.
o
On if value equal to Trigger
Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor rovná „Target value“.
o
On if value higher than Trigger
Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor větší než „Target value“.
o
On if value Lower than Trigger
Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor menší než „Target value“.
o
Dependent On – senzoru / vstup pro který platí podmínka.
www.HW-group.com
14
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
System
Které protokoly a za jaký čas bude
hlídat monitor komunikace.
Nahrajte do Poseidon2 XML soubor
s konfigurací z PC.
Nahrání nového FirmWare
do zařízení z PC.
Configuration
Communication Monitor

Download - stažení konfigurace ze zařízení do PC a
z PC do zařízení.
Funkce ovládá virtuální DI vstup, který
najdete v Inputs jako „Com Monitor 1“ s ID
123.

Upload – nahrání konfigurace z PC do zařízení.
Pokud neproběhla v nastaveném čase
komunikace vybranými protokoly, nastaví se
„Com Monitor 1“ = 0 (Off).
System

Restart Device – Reset zařízení přes WEB
rozhraní.

Set Default Config – Obnovení továrního nastavení.

Upgrade FW – Nahrání nového firmware do zařízení.
POZOR:
Funkce slouží například k odeslání
varovného emailu ve chvíli, kdy Poseidon2
přestane být pod periodickým SNMP nebo
SCADA dohledem.
Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.
www.HW-group.com
15
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Softwarové aplikace
HWg-PDMS
Windows aplikace logování dat do
vnitřní databáze ze všech
zařízení HW group.
Aplikace funguje na pozadí (NT
service). Data ze zařízení přijímá
přes http, ale také přes email.
Data lze exportovat přes XML
nebo automaticky ukládat do MS
Excel.
Licence:
Zdarma verze HWg-PDMS pro 3 sensory
Placené verze pro 8 / 20 / 200 / neomezeně senzorů
HWg-Trigger
Windows aplikaci pro detekci událostí a
reakce na ně.
Detekuje například odpojení zařízení, výpadek
senzoru, hodnotu mimo rozsah nebo příchod
poplašného SNMP Trapu.
Reakcí může být odeslání emailu,
sepnutí relé po síti nebo odeslání SMS
textové zprávy přes HWg-SMS-GW.
Jinou reakcí může být varovné hlášení
v systému Windows,
spuštění aplikace, nebo
vypnutí počítače.
Licence:
30. denní testovací verze zdarma.
www.HW-group.com
16
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
PosDamIO
Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze
přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon a Damocles. Zavoláním programu lze
vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.
SensDesk.com
Online portál pro sběr dat z LAN a GSM senzorů.
SensDesk je internetová služba, do které lze připojit Poseidon2. Všechna zařízení lze spravovat
z jediného místa pomocí WWW rozhraní. Můžete sledovat stav senzorů, zobrazit zařízení na mapě,
porovnávat vývoj proměnných v čase a vyhodnocovat Alarmová hlášení.
SensDesk je cesta jak zajistit během několika minut funkční spolehlivý dohled zákazníkových
technologií, při pevných nákladech na systém. Není třeba složitá instalace systému, ani další server
na straně zákazníka.
 Přehled všech senzorů na jednom místě
 Centrální nastavení alarmů pro jednotlivé senzory
 Aplikace pro dohled přes mobilní telefony
 Možnost vzdálené konfigurace GSM zařízení.
www.SensDesk.com
www.HW-group.com
17
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Technická specifikace
OVERVIEW
LAN interface
Supported protocols
SNMP compatibility
Internal Logger
RJ45 (100BASE-Tx) – 10/100 Mbps network compatible
IP: ARP, TCP/IP (HTTP, NTP, SMTP, netGSM, HWg-PUSH), UDP/IP (SNMP)
Ver.1.00 compatible, partial ver.2.0 implementation
250.000 records in flash memory (logged items: Sensors, DI, DO)
SENSORS 1-Wire
Type
Active ports / distance
Sensors
HW group original accessories: 1-Wire & 1-Wire UNI
6xRJ11, max distance 60m per each RJ11 active port
Up to 16 sensors in total (temperature + humidity combo sensors count as 2 sensors)
SENSORS RS-485
Type
Connector / distance
Sensors
HWg original accessories
RJ45 + 2x DIP for termination / Max distance 1000m
Up to 26 sensors in total (temperature + humidity combo sensors count as 2 sensors)
DI - INPUTS for Dry Contact
Port / type
IN1-IN12 / Digital Input (supports NO/NC Dry contact)
Sensitivity
1 (On) = 0-500 Ω (Max. distance up to 50m)
DO - OUTPUTS
Port / type
Max. voltage / load
State
OUT1 - OUT4 / Relay contacts (NC-COM-NO)
60V AC/DC, Max 1A, up to 60VA/24W ( 0.5A/48V)
Power up state (no state restart memory)
RS-232 interface
External GSM modem
Connect external GSM modem
POWER input
Port
Power input
POWER 9-30V DC
9-30V DC / 2,5W (typically 250 mA)
Connectors: Jack (barrel, inner 2.1 mm outer 5.1 mm) + Terminal Block
POWER output
Voltage
Current / Connector
Power Out = Power IN (9-30V)
Max. 150mA / Terminal Block
LED Status indicators
POWER (RJ45 + top)
LINK & Activity (RJ45)
Setup / Alarm
Inputs / Outputs
Green - power OK (top), Ethernet enabled (RJ45)
Yellow - Ethernet connectivity
Red
Green / Yellow
DIP SWITCH
DIP1: Setup
DIP2: Security
Physical parameters
Temperature range
Dimensions / Weigh
EMC
www.HW-group.com
OFF = Normal state
Load defaults: Set ON, power-up device, toggle 3 times during first 5 seconds
ON = Security mode (online demo) - remote configuration disabled
OFF = Non-secure mode - remote configuration enabled
Operating: -30 to +85 °C (-22 to +185 °F) / Storage: -35 to +85 °C (-31 to +185 °F)
100 x 213 x 35 [mm] / 225 g
FCC Part 15, Class B, CE - EN 55022, EN 55024, EN 61000
18
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Rozměry
www.HW-group.com
19
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Výstup napájení
Poseidon2 4002 obsahuje svorku PWR OUT pro napájení připojených čidel a
detektorů. Například pro detektor kouře.
Napětí PWR OUT odpovídá napájecímu napětí pro Poseidon2 4002!
Relé výstupy
NO
COM
POWER OUT
12V
NO NC
+
-

Popiska NO a NC platí pro stav 0 (Off) a pro vypnuté zařízení

Pokud je výstup ve stavu 1 (On) je výstup relé “Normally Open“ (NO) spojený.

Signalizace: Stav sepnutí / rozepnutí kontaktu je signalizován kontrolkou.

Oddělení: Přepínací kontakt je galvanicky oddělen od zbytku zařízení.

Rozsah ID: Výstupy používají ID adresy v rozsahu 151 až 180.
Inputs - DI vstupy pro kontakty
Na svorky digitálních vstupů lze připojit bezpotenciálové kontakty nebo pin GND. Vstupy jsou
galvanicky spojeny s napájecím napětím 12V. Vstupy nelze spojit s napětím 48V!

Volný, nezapojený vstup má hodnotu „O (Off)“.

Aktivní vstup je označený jako „1 (On)“



Podporované sensory: Jakýkoliv bezpotenciálový kontakt
Perioda čtení: 800 ms
Rozsah ID senzorů: Vstupy používají ID adresy
v rozsahu 1 až 24.
www.HW-group.com
20
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
M2M rozhraní
Produkt je připraven pro propojení se SW aplikacemi 3. stran.
Popis rozhraní (XML formát, podrobný popis SNMP , mapování Modbus/TCP proměnných) najdete v
podrobném manuálu „Rodina Poseidon”.

XML (přenos přes HTTP)

SNMP, SNMP Trapy

Modbus/TCP

SMTP (Email)
TIP
• Podrobný popis M2M komunikačního rozhraní a další detaily najdete v
podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.
SDK (Software Development Kit)
Programátoři mohou použít HWg SDK (Software Development Kit) s ActiveX rozhraním a hotovými
příklady.

VB - Visual Basic (6.0) - (3xx příklady)

Borland C++ (1xx příklady)

Microsoft Visual C++ (2xx příklady)

C# / .NET (5xx příklady)

Borland Delphi (4xx příklady)

JAVA

PHP / ASP

ostatní příklady které nenavazují na
funkce z SDK (všechny 9xx příklady)
Poznámka:
www.HW-group.com
HWg-SDK lze stáhnout z webu HWg v poslední verzi. Vyžadována je pouze
registrace emailu.
21
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Update Firmware přes WEB
Firmware jako .hwg soubor nahrajete přes http na http://x.x.x.x/upload/.
Během přenosu souboru nesmí dojít k výpadku spojení.
FirmWare ve formátu .HWg najdete na WWW stránkách, nebo na dodaném CD.
Obnovení nastavení
Obnoví konfiguraci zařízení do výchozího stavu (smaže i všechna hesla):
1) Vypněte zařízení odpojením napájení
2) Nastavte DIP1 na ON
3) Zapněte zařízení
4) Zahýbejte několikrát přepínačem DIP1 během prvních 5 sekund po zapnutí napájení.
TIP
• Podrobný popis produktu najdete v podrobném manuálu pro rodinu
Poseidon.
www.HW-group.com
22
Poseidon2 4002 – manuál
www.HW-group.com
HW group
23
Poseidon2 4002 – manuál
HW group
Montáž na zeď
Montáž na DIN lištu
Kontakt
HW group s.r.o
Rumunská 26 / 122
Praha 2, 120 00
Tel.
Fax.
+420 222 511 918
+420 222 513 833
http://www.HW-group.com
www.HW-group.com
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement