Cobra | MT 750 | Cobra MT750 kasutusjuhend

Cobra MT750 kasutusjuhend
1
Cobra MT750
kasutusjuhend
kasutusjuhend
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
2
Sisukord
Tooteinfo
Hooldus
Akulaadija ning akupatareid
Raadiosaatja sisse / välja lülitamine
Tühja aku indikaator
Aku säästurežiim
Suhtlemine teise inimesega
Vastuse kuulamine
Helitugevuse reguleerimine
Helistamise sõrmis
Kanali valimine
Lukustusfunktsiooni kasutamine
Ekraani valgustus
Automaatne mürasummutus / sideulatuse suurendamine
Raadiosaatja sideulatus
Välise kuularmikrofoni / laadija pesa
Liikumine raadiosaatja erinevate funktsioonide vahel
CTCSS privaatkoodi valimine
Hääljuhtimisrežiimi (VOX) kasutamine
Kanalite skaneerimine
CTCSS privaatkoodide skaneerimine
Kahe kanali korraga jälgimine
Beebimonitor
5 helinatooni seadet
Sideseansi lõpu kinnitustoon “Roger”
Sõrmisele vajutuse toonide seadistamine
Vastavussertifikaat
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
10
12
12
13
13
14
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
3
Toote omadused:
− Kahesuunaline raadiosaatja kuni 5 km tööulatusega
− 8 kanalit
− 38 CTCSS privaatkoodi
− Valgustusega LCD ekraan
− Pritsmekindel
− Akusäästurežiim
− Sideulatuse suurendamise võimalus
− VOX režiim käed-vaba ülekandeks
− Beebimonitori funktsioon
− Kutsesignaal (5 toonivalikut)
− Skaneerimine (kanal, privaatkood)
− Kahe kanali jälgimise võimalus
− Klahvilukustus
− Automaatne mürasummutus
− Sisse/välja lülitatav sideseansi lõpu
signaal
− Seadistatav nupuvajutuse signaal
− Välise kuularmikrofoni pesa
− Vööklamber
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
4
Tooteinfo
Antud raadiosaatja on toodetud vastavuses kõigi standarditega, mis kehtivad PMR
446 sagedustel töötavatele raadioseadmetele.
Hooldus
Et Teie MicroTalk® raadiosaatja oleks aastaid töökorras, pidage silmas järgmist:
• Hoidke raadiosaatjat õrnalt ja hoolikalt
• Ärge hoidke seda tolmustes kohtades
• Ärge kastke seda vette ega asetage niisketesse kohtadesse
• Vältige sattumist kõrgete temperatuuride mõjupiirkonda
Akulaadija ning akupatareid
Akupatareide paigaldamine raadiosaatjasse
1. Eemalda vööklamber vabastades vööklambri vedrukinnitus ja
libistades klambrit ülesse.
2. Tõmba allapoole akupesa fiksaatorit eemaldamaks akupesa katet
3. Sisesta neli GA-3ANH akupatareid. Paigalda patareid vastavalt
näidatud polaarsusele
4. Aseta akupesa kate ning vööklamber tagasi
Akupatareid ja patareid tuleb nende tööea lõppemisel viia ettenähtud jäätmete
kogumispunkti. Neid ei tohi visata tavalisse prügikasti.
Hoiatus: ära aseta akusid tulle ega suure kuumusega kohtadesse. Nad võivad
plahvatada!
Cobra raadiosaatja akude laadimine
1. Aseta raadiosaatja(d) pildil kujutatud viisil laadijasse
2. ühenda toiteadapteri ümar pistik laadija tagaküljel olevasse pesasse
3. ühenda toiteadapter toitevõrguga
Kui laadimisindikaator On ei põle, siis kontrolli raadiosaatja asendit.
Raadiosaatja peab olema laadijas püstises asendis.
Laadimisindikaator jääb olekusse On seniks, kuni raadiosaatjad on laadijas,
ka pärast akude täitumist.
Tavaliselt kulub akude täislaadimiseks umbes 15 tundi. Akusid ei kahjusta
raadiosaatja jätmine laadijasse pikemaks perioodiks.
Kasuta laadijaga 230V toiteadapterit. Kasuta vaid Cobra NiMH akusid GA-3ANH ja laadijat
PA-CD3.
Cobra soovitab raadiosaatja laadimise ajaks välja lülitada.
Raadiosaatja sisse / välja lülitamine
Raadiosaatja sisselülitamine
Lülitamaks raadiosaatjat sisse vajuta ja hoia all sõrmist POWER kuni
raadiosaatja toob kuuldavale helisignaalid, mis teatavad raadiosaatja sisselülitumisest.
Raadiosaatja on nüüd ooterežiimis ning valmis vastu võtma raadio-signaale.
Seade on alati ooterežiimis välja arvatud juhtudel, kui on vajutatud sõrmistel
TALK, CALL või MODE
Raadiosaatja väljalülitamine
Lülitamaks raadiot välja vajuta ja hoia all sõrmist POWER.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
5
Tühja aku indikaator
Aku tühjaks saamise eel hakkab ekraanil vilkuma tühja aku ikoon. Aseta
raadiosaatja akulaadijasse või asenda akud uutega.
Hoiatus: laadida saab vaid komplektis sisalduvaid NiMH akusid.
Aku säästurežiim
Kui 10 sekundi jooksul sidet ei toimu, lülitub seade automaatselt aku
säästurežiimile ja ekraanile ilmub tekst POWER SAVER. See ei vähenda
seadme võimet signaale vastu võtta.
Suhtlemine teise inimesega
Teise inimesega rääkimiseks:
1. Hoidke all sõrmist TALK.
2. Rääkige mikrofoni normaalse hääletugevusega umbes viie
sentimeetri kauguselt.
3. Pärast oma jutu lõppu laske sõrmis TALK lahti ja kuulake vastust.
Sõrmise TALK allhoidmise ajal pole vastuvõtt võimalik.
Märkus: mõlemad raadiosaatjad peavad suhtlemiseks olema samal kanalil ja
kasutama sama privaatkoodi
Vastuse kuulamine
Kui lasete sõrmise TALK lahti, siis saate kuulata sissetulevaid sideseansse.
Raadiosaatja on alati ooterežiimis välja arvatud juhtudel, kui on vajutatud
sõrmistel TALK, CALL või MODE
Helitugevuse reguleerimine
Reguleerige sõrmiste VOLUME UP ja VOLUME DOWN abil helitugevus
parajaks. Kolm helisignaali annavad teada minimaalse (1) või maksimaalse
(8) helitugevuse saavutamisest.
Helistamise sõrmis
Andmaks teisele kasutajale teada oma rääkimissoovist vajuta korraks
sõrmisele CALL.
Teine kasutaja kuuleb 2 sekundilist helinat.
Sa ei saa rääkimissoovi edastamise ajal vastu võtta teisi sideseansse.
Märkus: mõlemad raadiosaatjad peavad olema samal kanalil ja
privaatkoodil.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
6
Kanali valimine
Kui raadio on sisse lülitatud, saab valida suvalise kaheksast kanalist,
vajutades sõrmist CHANNEL UP (suuremad numbrid) või CHANNEL
DOWN (väiksemad numbrid).
Hoides eelpool toodud sõrmiseid all saate liikuda kanalite loetelus
kiiremini
Märkus: sidepidamiseks peavad mõlema poole raadio-saatjad olema
samal kanalil ja privaatkoodil
Lukustusfunktsiooni kasutamine
Lukustusfunktsioon lukustab sõrmised CHANNEL UP, CHANNEL
DOWN, ja MODE, et vältida juhuslikke vajutusi antud nuppudel.
Kasutamaks lukustusfunktsiooni vajuta ja hoia 2 sekundi jooksul all
LOCK sõrmist lukustamaks või avamaks sõrmiseid.
Sõrmiste lukustusest annab ekraanil teada vastav ikoon. Sõrmistest
lukustumist või avanemist kinnitab kaks helisignaali.
Ekraani valgustus
Kui vajutate sõrmist LIGHT/MAX RANGE, valgustub ekraan kümneks
sekundiks.
Automaatne mürasummutus / sideulatuse suurendamine
Teie raadiosaatja on varustatud automaatse mürasummutusega, mis summutab automaatselt
nõrga vastuvõtu ja soovimatu müra, mis võib tuleneda maastiku tüübist, signaali teel olevatest
ehitisest ja haljastusest ning kasutamisest maksimaalse levipiirkonna äärealas.
Selleks, et vastu võtta kõiki signaale või suurendada sideulatust, on
võimalik mürasummutus ajutiselt välja lülitada
Automaatse mürasummutuse ajutine väljalülitamine
Hoidke all sõrmist LIGHT/MAX RANGE vähem kui viie sekundi
jooksul. Kostub kaks helisignaali, mis näitavad, et sideulatust on
suurendatud (vt. alljärgnevat).
Sideulatuse suurendamine
Hoidke all sõrmist LIGHT/MAX RANGE vähemalt viie sekundi jooksul. Kostub kaks
helisignaali, mis näitavad, et sideulatust on suurendatud.
Sideulatuse suurendaja väljalülitamine
Tavarežiimi taastamiseks vajutage korraks sõrmist LIGHT/MAX RANGE või vahetage
kanalit.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
7
Raadiosaatja sideulatus
Teie raadiosaatjaga on võimalik pidada sidet kuni 5 km ulatuses.
Sideulatus sõltub maastiku tüübist ja muudest tingimustest; signaali teel
olevad ehitised ja haljastus võivad seda vähendada. Maksimaalse
sideulatuse saavutab kasutades sideulatuse suurendamise funktsiooni (vt.
ülalt)
Välise kuularmikrofoni / laadija pesa
Teie raadiosaatja külge on võimalik ühendada väline kuularmikrofon (ei
sisaldu komplektis), mis võimaldab jätta raadiosaatja kasutamise ajal käed
vabaks. Sama pesa kasutatakse ka lisatarvikuna saadaval oleva
võrguadapteri/laadija ühendamiseks.
Välise kuularmikrofoni ühendamiseks:
1. Avage seadme ülaosas olev pesa kate.
2. Asetage pistik pessa
Toiteadapteri / akulaadija ühendamine
1. Avage seadme ülaosas olev pesa kate.
2. Asetage toiteadapteri pistik pessa
Liikumine raadiosaatja erinevate funktsioonide vahel
Sõrmis MODE võimaldab sul kasutada ja programmeerida raadiosaatja erinevaid funktsioone.
Kui sa vajutad ja hoiad all MODE sõrmist, siis liigutakse ekraanil järjekorras läbi mitmete
funktsioonide. Funktsioonid on ligipääsetavad järgmises järjekorras:
CTCSS privaatkoodide seadistamine
Hääljuhtimise sisse/välja lülitamine
Hääljuhtimise tundlikkuse seadistamine
Kanali skaneerimise seadistamine
CTCSS privaatkoodi skaneerimine
Topeltjälgimise asukohtade programmeerimine ja sisse/välja lülitamine
Beebimonitori seadistamine
Kõnetoonide seadistamine
Seansilõpu signaali sisse/välja lülitamine
Klahvivajutuse signaalide sisse/välja lülitamine
CTCSS privaatkoodi valimine
CTCSS (Continous Tone Coded Squelch System – pidev toonkodeeritud summutussüsteem)
on edasiarendatud toon-kodeerimissüsteem, mis võimaldab sul valida ühe 38-st privaatkoodist
vähendamaks teiste sama kanalit kasutavate kasutajate poolt tekitatud häireid.
Märkus: kui sa kasutad privaatkoodi, siis peavad mõlemad raadiod olema seatud samale
kanalile ja privaatkoodile. Iga kanal jätab meelde viimati kasutatud privaatkoodi.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
8
Privaatkoodi valimine:
1. Peale põhikanali valimist vajuta korraks sõrmisele MODE. Ekraanil
hakkab kanali numbri taga vilkuma väike number.
2. Vajuta CHANNEL UP või CHANNEL DOWN nupul valimaks
sobilikku privaatkoodi. Kiireks valimiseks võid sa seda nuppu
allvajutatuna hoida.
3. Kui sa oled valinud soovitud privaatkoodi, siis talitle ühel
järgnevatest viisidest:
a. Vajuta nupul MODE salvestamaks uut seadet ning
jätkamaks teiste funktsioonidega
b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks
ooterežiimi
c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks
seadet ning naasmaks ooterežiimi
Hääljuhtimisrežiimi (VOX) kasutamine
VOX režiimis saab raadiosaatjat kasutada käed-vabad olekus - rääkides toimub automaatne
ülekanne. Sa saad seadistada VOX režiimi tundlikkuse taseme vastavusse oma hääle
tugevusega, et vältida juhuslikust taustamürast tulenevat ülekannet.
Lülitamaks sisse ja välja VOX režiimi:
1. Vajuta MODE sõrmisel niikaua kuni ekraanil hakkab vilkuma VOX
ikoon ning hetke seadistus (on – off) ilmub ekraanile.
2. Vajuta CHANNEL UP või CHANNEL DOWN sõrmisel lülitamaks
VOX režiimi sisse või välja.
3. Kui ekraanil on sinu poolt soovitud VOX režiimi seade siis talitle
ühel viisil järgnevatest:
a. Vajuta nupul MODE salvestamaks uut seadet ning
jätkamaks teiste funktsioonidega
b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks
ooterežiimi
c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks
seadet ning naasmaks ooterežiimi.
VOX režiimi tundlikkuse seadistamine
1. Vajuta sõrmisel MODE niikaua kuni ekraanil hakkab vilkuma VOX
ikoon ning ekraanil on näha hetke tundlikkuse tase numbrina tähe L
järel. (tase 5 = kõige tundlikum, tase 1 = vähim tundlikum)
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN valimaks
sobilik tundlikkuse tase.
3. Kui ekraanil on sinu poolt soovitud VOX režiimi seade siis talitle
ühel viisil järgnevatest:
a. Vajuta nupul MODE salvestamaks uut seadet ning
jätkamaks teiste funktsioonidega
b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks
ooterežiimi
c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks
seadet ning naasmaks ooterežiimi.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
9
Kanalite skaneerimine
Sinu raadiosaatja on suuteline automaatselt skaneerima põhikanaleid (1 – 8).
Märkus: raadiosaatja ignoreerib põhikanalite skaneerimise ajal CTCSS
privaatkoode.
Põhikanalite skaneerimine:
1. Vajuta sõrmisel MODE kuni ikoon ‘Scan’ ja põhikanali number
hakkavad vilkuma
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN ning
seade hakkab skaneerima põhikanaleid
Skaneerimise ikoon on ekraanil senimaani, kuni skaneerimisfunktsioon on
välja lülitatud. Raadiosaatja skaneerib kõiki põhikanaleid seni, kuni ta
avastab sissetuleva sideseansi. Raadiosaatja jääb sellele kanalile 10
sekundiks. Kui sa ei vajuta 15 sekundi jooksul kanali skaneerimise
seadistamise ajal ühelegi nupule, naaseb raadiosaatja ooterežiimi sellele
kanalile ja privaatkoodile, mis olid enne skaneerimisfunktsiooni kasutamist seatud.
Sissetuleva sideseansi avastamise korral saad sa:
a. Hoida all sõrmist TALK ning rääkida. Raadiosaatja jääb selle järel
ooterežiimis sellele kanalile.
b. Vajutada sõrmisele CHANNEL UP või CHANNEL DOWN jätkamaks
põhikanalite skaneerimist
Kui sa vajutad skaneerimise jooksul TALK sõrmisele ning antud hetkel pole avastatud ühtegi
sissetulevat side-seanssi, siis suundud sa sellele kanalile, millelt leiti viimati sissetulev
sideseanss. Raadiosaatja läheb siis ooterežiimi.
Kui sa ei vajuta 10 sekundi jooksul ühelegi nupule, siis jätkab raadiosaatja automaatselt
põhikanalite skaneerimist.
Skaneerimise ajal (sissetuleva sideseansi puudumisel) saad sa:
a. Vajutada ja hoida all sõrmist TALK ja suhelda kanalil või kanalil / privaatkoodil, mis
oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati
skaneerimise käigus avastasid. Raadiosaatja läheb ooterežiimi.
b. Vajutada sõrmisel MODE seadmaks CTCSS privaatkoodi kanalil, mis oli valitud
enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati skaneerimise
käigus avastasid.
c. Vajutada sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi kanalil või kanalil / privaatkoodil,
mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati
skaneerimise käigus avastasid.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
10
CTCSS privaatkoodide skaneerimine
Sinu raadiosaatja on suuteline automaatselt skaneerima privaatkoode (0 –38)
ühe põhikanali piires.
Privaatkoodide skaneerimiseks:
1. Olles ooterežiimis vajuta sõrmistel CHANNEL UP või CHANNEL
DOWN valimaks kanalit, millel sa soovid skaneerida privaatkoode
2. Vajuta sõrmisel MODE kuni ikoon ‘Scan’ ja privaatkoodi number
hakkavad vilkuma
3. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN, et
käivitada privaatkoodide skaneerimist sinu poolt valitud kanalil.
Skaneerimise ikoon on ekraanil senimaani, kuni privaatkoodide
skaneerimisfunktsioon on välja lülitatud. Raadiosaatja skaneerib kõiki
privaatkoode seni, kuni ta avastab sissetuleva sideseansi. Raadiosaatja jääb
sellele koodile 10 sekundiks. Kui sa ei vajuta 15 sekundi jooksul
privaatkoodi skaneerimise seadistamise ajal ühelegi nupule, naaseb
raadiosaatja ooterežiimi sellele kanalile ja privaatkoodile, mis olid enne
skaneerimisfunktsiooni kasutamist seatud.
Sissetuleva sideseansi avastamisel saad sa:
a. Hoida all sõrmist TALK ning rääkida. Raadiosaatja jääb selle järel ooterežiimis
sellele kanalile / privaatkoodile.
b. Vajutada sõrmisele CHANNEL UP või CHANNEL DOWN jätkamaks
privaatkoodide skaneerimist
Kui sa vajutad skaneerimise jooksul TALK sõrmisele ning antud hetkel pole avastatud ühtegi
sissetulevat sideseanssi, siis suundud sa sellele kanalile, millelt leiti viimati sissetulev
sideseanss. Raadiosaatja läheb siis ooterežiimi. Kui sa ei vajuta 10 sekundi jooksul ühelegi
nupule, siis jätkab raadiosaatja automaatselt privaatkoodide skaneerimist.
Skaneerimise ajal (sissetuleva sideseansi puudumisel) saad sa:
a. Vajutada ja hoida all sõrmist TALK ja suhelda kanalil või kanalil / privaatkoodil, mis
oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati
skaneerimise käigus avastasid. Raadiosaatja läheb ooterežiimi.
b. Vajutada sõrmisel MODE liikumaks järgmise seadistusfunktsiooni juurde
c. Vajutada sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi kanalil või kanalil / privaatkoodil,
mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati
skaneerimise käigus avastasid.
Kahe kanali korraga jälgimine
Raadiosaatja võimaldab sul samaaegselt jälgida mistahes kahte kanalit / privaatkoodi:
Topeltjälgimise positsioon 1 – on alati kanal / privaatkood, mis oli valitud enne funktsioonide
seadistamismenüüsse sisenemist. Vaata täpsema info saamiseks “Kanalid” ja “CTCSS
privaatkoodid”
Topeltjälgimise positsioon 2 – on salvestatud raadiosaatjasse. Teda saab vajadusel muuta või
taaskasutada.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
11
Topeltjälgimise positsiooni 2 muutmine ning topeltjälgimise sisse
lülitamine:
1. Vajuta sõrmisel MODE kuni topeltjälgimise ikoon ja kanali number
hakkavad vilkuma
2. Vali üks järgnevatest:
a. Vali CHANNEL UP või CHANNEL DOWN sõrmistega kanal
(1 kuni 8)
b. Vali või muuda kanalit / privaatkoodi:
i. Vali CHANNEL UP või CHANNEL DOWN
sõrmistega kanal (1 kuni 8)
ii. Vajuta sõrmisel MODE seadmaks kanalit. Nüüd
hakkavad vilkuma kanali numbri kõrval paiknevad
privaatkoodi numbrid
iii. Vali CHANNEL UP või CHANNEL DOWN
sõrmistega CTCSS privaatkood (00 kuni 38)
3. Vajuta sõrmisel LOCK salvestamaks positsiooni 2 ning lülitamaks sisse
topeltjälgimist (vt. detaile altpoolt)
Märkused: lõpetamaks topeltjälgimist ning jätkamaks järgmise funktsiooni
seadistamisega vajuta sõrmisel MODE
Raadiosaatja naaseb topeltjälgimise ooterežiimi positsioonis 1, kui sa ei vajuta positsiooni 2
seadistamisel 15 sekundi jooksul ühelegi sõrmisele
Topeltjälgimise sisselülitamine:
Märkus: topeltjälgimise sisselülitamiseks peab olema määratletud
topeltjälgimise positsioon 2.
1. Sea esimene topeltjälgimise positsioon (kanal / privaatkood), mida sa
soovid jälgida
2. Vajuta sõrmisel MODE kuni ekraanil vilguvad topeltjälgimise ikoon ja
kanali number.
Märkus: raadiosaatja naaseb ooterežiimi kanalile / privaatkoodile,
mida kasutati enne funktsioonide seadistus-menüüsse sisenemist, kui sa
ei vajuta 15 sekundi jooksul ühelegi sõrmisele
3. Vajuta sõrmisel LOCK lülitamaks sisse topeltjälgimise režiimi.
Sissetuleva sideseansi korral saad sa teha järgmist:
a. Hoida all sõrmist TALK ning rääkida. Raadiosaatja jääb selle järel
ooterežiimis sellele topeltjälgimise positsioonile.
b. Vajutada sõrmisele CHANNEL UP või CHANNEL DOWN jätkamaks
topeltjälgimist
Kui sa vajutad topeltjälgimise jooksul TALK sõrmisele ning antud hetkel pole avastatud
ühtegi sissetulevat sideseanssi, siis suundud sa sellele topeltjälgimise positsioonile, millelt
leiti viimati sissetulev sideseanss. Raadiosaatja läheb siis ooterežiimi. Kui sa ei vajuta 10
sekundi jooksul ühelegi nupule, siis jätkab raadiosaatja topeltjälgimist.
Topeltjälgimise ajal (sissetuleva sideseansi puudumisel) saad sa:
a. Vajutada ja hoida all sõrmist TALK ja suhelda topeltjälgimise positsioonis 1 või
positsioonis, millel viimati toimus ülekanne. Raadiosaatja läheb ooterežiimi.
b. Vajutada sõrmisel MODE liikumaks järgmise seadistusfunktsiooni juurde
c. Vajutada sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi topeltjälgimise positsioonis 1 või
positsioonis, millel viimati toimus ülekanne
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
12
Topeltjälgimise lõpetamiseks:
Vali üks järgmistest:
a. vajuta sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi topeltjälgimise positsioonis 1 või
positsioonis, millel viimati toimus ülekanne.
b. vajuta sõrmisel TALK naasmaks ooterežiimi topeltjälgimise positsioonis 1 või
positsioonis, millel viimati toimus ülekanne.
c. Vajutada sõrmisel MODE liikumaks järgmise seadistusfunktsiooni juurde
Beebimonitor
Beebi kõrvale jäetud sisselülitatud beebimonitori funktsiooniga raadiosaatja kannab teisele
raadiosaatjale samal kanalil ja privaatkoodil üle kõik avastatud helisignaalid. Beebimonitor
kasutab koos hääljuhtimisfunktsiooniga ühte ja sama tundlikkuse taset. Kui sa ei ole
seadistanud hääljuhtimise funktsiooni tundlikkuse taset (vaata kasutusjuhendi jaotist
‘Hääljuhtimisrežiimi kasutamine’), siis kasutatakse automaatselt maksimaalselt tundlikkuse
taset 5.
Beebimonitori sisselülitamiseks:
1. Vajuta sõrmisel MODE niikaua kuni ekraanil hakkab vilkuma
beebimonitori ikoon. Ekraanil kuvatakse beebimonitori hetkeseadet
– OFF.
2. Vajuta sõrmisel CNANNEL UP või CHANNEL DOWN muutmaks
beebimonitori seadet
3. Vajuta sõrmisel LOCK salvestamaks beebimonitori aktiveerimist ja
sisenemaks beebimonitori režiimi.
Märkused: Vajutades sõrmisel MODE beebimonitori ei aktiveerita ning
suundutakse tagasi teiste funktsioonide valimise juurde.
Sooritamata 15 sekundi jooksul mitte ühtegi nupuvajutust jääb beebimonitori
funktsioon aktiveerimata ning raadiosaatja naaseb ooterežiimi.
Mõlemad raadiosaatjad peavad olema samal kanalil ja privaatkoodil.
Beebimonitori väljalülitamiseks:
Vali üks variant järgmistest
a. Vajuta sõrmisel TALK ning naase ooterežiimi
b. Vajuta sõrmisel LOCK ja naase ooterežiimi
c. Vajuta sõrmisel MODE liikumaks järgmise funktsiooni seadistamise juurde.
5 helinatooni seadet
Sa saad unikaalse kõnehoiatuse kasutamiseks valida 5 erineva kõnetooni
vahel.
Helinatooni muutmine:
1. Vajuta sõrmisel MODE kuni ekraanile ilmub sümbol “C” ning
helinatooni number (1 kuni 5). Valitud helinatoon kostub 2 sekundi
jooksul.
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN kuulamaks
teisi kõnetooni seadeid.
3. Kui sa oled leidnud sobiliku kõnetooni talitle ühel viisil järgnevatest:
a. Vajuta sõrmisel MODE salvestamaks uut seadet ning
jätkamaks teiste funktsioonidega
b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
13
c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning
naasmaks ooterežiimi
Sideseansi lõpu kinnitustoon “Roger”
Sisselülitatud seansilõpu signaali korral kuuleb kuulaja hetkel, mil sa vabastad TALK sõrmise
helisignaali. See annab talle teada, et sa oled lõpetanud rääkimise ning nüüd
saab tema rääkida. Antud helisignaali saab sisse / välja lülitada.
Lülitamaks seansilõpu signaali sisse/välja:
Esmakordsel raadiosaatja kasutamisel on sideseansilõpu signaal
sisselülitatud.
1. Vajuta sõrmisel MODE kuni seansi lõpu signaali ikoon hakkab
vilkuma ning näidatakse selle hetke seadet (on või off).
2. Vajuta sõrmistel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN lülitamaks
seansi lõpu signaali sisse või välja
3. Kui sa oled valinud sobiliku seansilõpu seade talitle ühel viisil
järgnevatest:
a. Vajuta sõrmisel MODE salvestamaks uut seadet ning
jätkamaks teiste funktsioonidega
b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks
ooterežiimi
c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning
naasmaks ooterežiimi
Salvestatud seadistus säilib ka peale raadiosaatja välja ja sisse lülitamist. Seansilõpu signaali
lubamise korral on ekraanil näha ka vastavat ikooni.
Sõrmisele vajutuse toonide seadistamine
Kui nupule vajutuse toonid on lubatud, siis toob iga sõrmisele vajutus või seadistuse
muutmine esile helisignaali.
Lülitamaks sõrmisetoone sisse/välja:
Esmakordsel raadiosaatja kasutamisel on sõrmisetoonid sisselülitatud.
1. Vajuta sõrmisel MODE kuni ekraanile ilmub sõrmisetoonide ikoon ja
hetke seadistus – sees või väljas.
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN lülitamaks
sõrmisetoone sisse või välja.
3. Kui sa oled leidnud sobiliku sõrmisetooni seade talitle ühel viisil
järgnevatest:
a. Vajuta sõrmisel MODE salvestamaks uut seadet ning
jätkamaks teiste funktsioonidega
b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks
ooterežiimi
c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning
naasmaks ooterežiimi
Salvestatud seadistus säilib ka peale raadiosaatja välja ja sisse lülitamist. Sõrmisetooni
lubamise korral on ekraanil näha ka vastavat ikooni.
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Cobra MT750 kasutusjuhend
14
Vastavussertifikaat
Tootja:
Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland
Maaletooja:
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
Eesti
Raadiosaatja MT 750 vastab R & TTE direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Raadiosaatja töötab
kaheksal vabal 446MHz kanalil (PMR446), mis on vastavalt ERO ERC/DEC/(98)25, 26 ja 27
otsustele vabas kasutuses enamuses Euroopa maades (sh. ka Eesti Vabariigis). Toote
omaduste ühildumise kontrollimisel antud direktiiviga leiti seade olevat vastavuses järgmiste
standarditega:
Raadiospekter:
EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)
EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)
EMC:
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Elektriohutus:
IEC 60950-1:2001 /
EN 60950-1:2001
RF Exposure:
EN 50392 (2004-02)
Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn
http://www.tevalo.ee/
Download PDF