Samsung | S19C150F | Kasutusjuhend Samsung S19C150F monitorile_EST

Kasutusjuhend
S19C150N
S19C150F
S20C150FL
S22C150N
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00338B-01
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
7
Autoriõigus
7
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
8
Puhastamine
8
9
9
Puhastamine
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
10
Ohutusabinõud
10
11
12
14
Ettevaatusabinõude sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
18
Õige hoiak toote kasutamisel
19
Sisu kontrollimine
19
20
Pakendi eemaldamine
Komponentide kontrollimine
21
Osad
21
23
Esiküljel olevad nupud
Tagakülg
24
Installimine
24
25
26
27
28
29
30
Statiivi kinnitamine (S19C150F / S20C150FL)
Statiivi kinnitamine (S19C150N / S22C150N)
Aluse eemaldamine (S19C150F / S20C150FL)
Aluse eemaldamine (S19C150N / S22C150N)
Seinakinnituskomplekti või lauaaluse
paigaldamine (S19C150F / S20C150FL)
Seadme kaldenurga reguleerimine
Vargusevastane lukk
31
Enne ühendamist
31
Põhipunktid enne ühendamist
32
Toite ühendamine
Sisukord
2
Sisukord
EKRAANI SEADISTAMINE
VÄRVITOONI
KONFIGUREERIMINE
33
Arvuti ühendamine ja kasutamine
33
34
35
36
Seadme ühendamine D-SUB-kaabli abil
(analoogtüüpi)
Draiveri installimine
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Eraldusvõime muutmine lauaarvuti abil
40
Brightness
40
Suvandi Brightness konfigureerimine
41
Contrast
41
Suvandi Contrast konfigureerimine
42
Sharpness
42
Suvandi Sharpness konfigureerimine
43
SAMSUNG MAGIC Bright
43
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
44
SAMSUNG MAGIC Upscale
44
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
45
Image Size
45
Suvandi Image Size muutmine
46
H-Position ja V-Position
46
Suvandi H-Position ja V-Position
konfigureerimine
47
Coarse
47
Suvandi Coarse reguleerimine
48
Fine
48
Suvandi Fine reguleerimine
49
Red
49
Suvandi Red konfigureerimine
50
Green
50
Suvandi Green konfigureerimine
Sisukord
3
Sisukord
EKRAANIMENÜÜ
LIIGUTAMINE
SEADISTAMINE JA
LÄHTESTAMINE
51
Blue
51
Suvandi Blue konfigureerimine
52
Color Tone
52
Suvandi Color Tone sätete muutmine
53
Gamma
53
Suvandi Gamma konfigureerimine
54
Language
54
Suvandi Language konfigureerimine
55
Menu H-Position ja Menu V-Position
55
Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position
konfigureerimine
56
Display Time
56
Suvandi Display Time konfigureerimine
57
Transparency
57
Suvandi Transparency muutmine
58
Reset
58
Sätete lähtestamine (Reset)
59
Eco Saving
59
Suvandi Eco Saving konfigureerimine
60
Off Timer
60
Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
61
Turn Off After
61
Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
62
Key Repeat Time
62
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
63
Customized Key
63
Funktsiooni Customized Key seadistamine
Sisukord
4
Sisukord
MENÜÜ INFORMATION JA
TEISED
TARKVARA INSTALLIMINE
TÕRKEOTSINGU JUHEND
TEHNILISED ANDMED
LISA
64
INFORMATION
64
Suvandi INFORMATION kuvamine
65
Suvandite Brightness ja Contrast
konfigureerimine avaekraanil
66
MagicTune
66
66
67
Mis on rakendus "MagicTune"?
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
68
MultiScreen
68
69
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
70
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
70
70
70
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
73
Küsimused ja vastused
75
Üldandmed (S19C150N / S22C150N)
77
Üldandmed (S19C150F / S20C150FL)
79
Energiasäästja
80
Standardne signaalirežiimi tabel
83
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD
WIDE
89
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
89
89
89
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
Sisukord
5
Sisukord
90
Õige kõrvaldamisviis
90
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
91
Mõisted
REGISTER
Sisukord
6
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit)

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit)

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel
näidatust erineda.
Enne seadme kasutamist
7
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Eraldage toitejuhe kuvari küljest.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3. Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

Ärge kasutage kuvari puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid
või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5. Ühendage toitejuhe seadmega pärast seadme puhastamist.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.
!
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju
ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi kui allpool
näidatud.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 80). (Teenus on tasuline.)
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ohutusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge. Selle seadme
sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad
selle kasutamist ja hooldamist.
Ettevaatusabinõude sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale
raskeid esemeid.

Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada
seadme toide täielikult.
!
Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid
või seinakapid.

Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega
pind jne).

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega
köögi tööpindade lähedusse.
Ettevaatust
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse või kui kasutate seda lennuvõi rongijaamas, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see
tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 80).
Kasutamine
Hoiatus
Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega
muuta.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 80).
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik
teised ühendatud kaablid.
!

Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe
ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 80).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.
Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 80).

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju
või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.

!
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage
kohe ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke
või kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
80).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
80).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim
või liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või
elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või
lumega.

Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal
märjaks.
Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
!
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib
muutuda kuumaks.
Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga
saada.
!

Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Enne seadme kasutamist
17
Enne seadme kasutamist
Õige hoiak toote kasutamisel
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.
50 cm

Hoidke selg sirge.

Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas
veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

Hoidke küünarnukke õige nurga all.

Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või
suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest
madalamal.
Enne seadme kasutamist
18
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Pakendi eemaldamine
1
Avage pakend. Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks seadet, kui avate pakendit terava esemega.
2
Eemaldage vahtplast seadme küljest.
3
Kontrollige komponente ja eemaldage vahtplast ning plastkott.
Pilt on ainult viiteks.
4
Hoidke kasti kuivas kohas, et seda saaks tulevikus toote liigutamisel kasutada.
1 Ettevalmistused
19
1
Ettevalmistused
1.1.2 Komponentide kontrollimine

Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.
Komponendid
Kiirseadistusjuhend
Garantiikaart
Kasutusjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Toitejuhe
Alalisvooluadapter
Alus
Aluse konnektor
D-Sub-kaabel (valik)
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
1 Ettevalmistused
20
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Esiküljel olevad nupud
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Funktsioonide juhend
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
MENU
AUTO
AUTO
Ikoonid
AUTO
Kirjeldus
Võimaldab avada või sulgeda ekraanikuva (OSD) menüü või naasta viimati
kasutatud menüüsse.
MENU

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel
kasutatavad sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida
soovimatuid muudatusi sätetes.

Luba: Ekraanimenüü juhtimise lukustamiseks vajutage ja hoidke
nuppu [ MENU ] 10 sekundi jooksul all.

Keela: Ekraanimenüü juhtimise lukust avamiseks vajutage ja
hoidke nuppu [ MENU ] 10 sekundi jooksul all.
Kui ekraanimenüü on lukus,


SAMSUNG
Suvandeid Brightness, Contrast ja MAGIC
Bright on võimalik
reguleerida ning suvandit INFORMATION on võimalik vaadata.
Funktsiooni Customized Key kasutamiseks vajutage nuppu
[
]. (Funktsioon Customized Key on saadaval ka siis, kui
ekraanimenüü on lukus.)
Seadistage funktsioon Customized Key ja vajutage nuppu [
valikud peavad olema sisse lülitatud.
]. Järgmised
SAMSUNG
MAGICBright - Eco Saving - Image Size
Funktsiooni Customized Key seadistamiseks avage menüü
SETUP&RESET
→
Customized Key ja valige soovitud režiim.
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
Ikoonid
Kirjeldus
Võimaldab liikuda ülemisse või alumisse menüüsse või reguleerida OSDmenüüs oleva suvandi väärtust.
Kasutage seda nuppu ekraani heleduse ja kontrastsuse muutmiseks.
Kinnitage menüüvalikut.
Vajutage nuppu [AUTO] ekraaniseadete automaatseks reguleerimiseks.
AUTO
Eraldusvõime muutmisel menüüs Display Properties aktiveeritakse
funktsioon Auto Adjustment.
Lülitage ekraan sisse või välja.
Kui vajutate toote juhtnuppu, kuvatakse enne ekraanimenüü avanemist
funktsioonide juhend. (Juhend näitab vajutatud nupu funktsiooni.)
Funktsioonide juhend
Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu.
Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist erineda.
Vaadake tegelikku mudelit.
1 Ettevalmistused
22
1
Ettevalmistused
1.2.2 Tagakülg

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
S19C150F / S20C150FL
DC 14V
S19C150N / S22C150N
RGB IN
DC 14V
DC 14V
RGB IN
DC 14V
Port
RGB IN
RGB IN
Kirjeldus
DC 14V
Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.
RGB IN
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
1 Ettevalmistused
23
1
1.3
Ettevalmistused
Installimine
1.3.1 Statiivi kinnitamine (S19C150F / S20C150FL)
Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Sisestage jalg joonisel näidatud Kontrollige, kas jalg on kindlalt
suunas alusesse.
paigas.
Keerake aluse põhjal olev
ühenduskruvi lõpuni, nii et see
oleks korralikult kinni.
Katke laua pind toote
kaitsmiseks pehme riidega ja
asetage toode riidele, ekraan
allapoole.
- Ettevaatust
Hoidke seadme korpusest
joonisel näidatud viisil käega
kinni.
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
Lükake kokkupandud alus
joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
1 Ettevalmistused
24
1.3.2 Statiivi kinnitamine (S19C150N / S22C150N)
Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Sisestage jalg joonisel näidatud Kontrollige, kas jalg on kindlalt
suunas alusesse.
paigas.
Keerake aluse põhjal olev
ühenduskruvi lõpuni, nii et see
oleks korralikult kinni.
RGB IN
DP IN
Katke laua pind toote
kaitsmiseks pehme riidega ja
asetage toode riidele, ekraan
allapoole.
Hoidke seadme korpusest
joonisel näidatud viisil käega
kinni.
DC 14V
1
Ettevalmistused
IN
RGB
DVI IN
- Ettevaatust
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
Lükake kokkupandud alus
joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
1 Ettevalmistused
25
1
Ettevalmistused
1.3.3 Aluse eemaldamine (S19C150F / S20C150FL)
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage
toode riidele, ekraan allapoole.
Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega aluse jalast kinni ja
lööge rusikaga kergelt vastu alust noolega näidatud suunas
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest
eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega
tähistatud suunas.
1 Ettevalmistused
26
1
Ettevalmistused
1.3.4 Aluse eemaldamine (S19C150N / S22C150N)
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage
toode riidele, ekraan allapoole.
Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega aluse jalast kinni ja
lööge rusikaga kergelt vastu alust noolega näidatud suunas
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest
eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega
tähistatud suunas.
1 Ettevalmistused
27
1
Ettevalmistused
1.3.5 Seinakinnituskomplekti või lauaaluse paigaldamine (S19C150F /
S20C150FL)
1
2
A
3
4
B
A
Kinnitage seinakinnituskomplekt või lauaalus siia
B
Klamber (müügil eraldi)
Joondage sooned ning keerake kruvid toote klambri ja seinakinnituskomplekti või lauaaluse vahel tugevalt
kinni.
Märkused

Standardsest pikkusest pikema kruvi kasutamine võib kahjustada toote seesmisi detaile.

VESA standarditele mittevastava seinakinnituse kruvide pikkus võib olenevalt selle andmetest olla
erinev.

Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standarditele. Ärge kasutage seinakinnituskomplekti või
lauaaluse kinnitamisel liigset jõudu. See võib toodet kahjustada või toode võib kukkuda, tekitades
vigastusi. Samsung ei võta vastutust sobimatute kruvide kasutamisel või liigse jõuga kinnitatud
seinakinnituskomplekti või lauaaluse kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.

Samsung ei võta vastutust määratust erineva või ise paigaldada üritatud seinakinnituskomplekti
kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.

Toote paigaldamiseks seinale ostke seinakinnituskomplekt, mida saab paigaldada seinast 10cm
kaugusele või kaugemale.

Kasutage kindlasti standarditele vastavat seinakinnituskomplekti.

Monitori paigaldamiseks seinakinnituse abil eemaldage alus monitori küljest.
1 Ettevalmistused
28
1
Ettevalmistused
1.3.6 Seadme kaldenurga reguleerimine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
S19C150F / S20C150FL
S19C150N / S22C150N
0° (±
2°) ~
0° (±
20° (±
2°)

Kuvari kaldenurka on võimalik reguleerida.

Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
2°) ~
20° (±
2°)
1 Ettevalmistused
29
1
Ettevalmistused
1.3.7 Vargusevastane lukk
Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades. Lukustusseadme kuju
ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme
kasutusjuhendist. Lukustusseade on müügil eraldi.
S19C150F / S20C150FL
S19C150N / S22C150N
DC 14V
RGB IN
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
2
3
4
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage Kensingtoni lukk kuvari tagaküljel olevasse pesasse.
Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
1 Ettevalmistused
30
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
S19C150F / S20C150FL
S19C150N / S22C150N
DC 14V
RGB IN
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
31
2
2.2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Toite ühendamine

Ühendage toiteadapter toote tagaküljel asuvasse pessa [DC 14V]. Ühendage toitekaabel
alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage DC-toiteadapter tootega. Ühendage toitejuhe
seinapistikupessa.
S19C150F / S20C150FL
DC 14V
S19C150N / S22C150N
DC 14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
32
2
2.3
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Arvuti ühendamine ja kasutamine
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
Ühendusosad võivad toodetel erineda.
2.3.1 Seadme ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
S19C150F / S20C150FL
RGB IN
1
2
Ühendage D-SUB-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [RGB IN] ja arvuti porti RGB.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga.
Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse. (Lisateavet leiate teemast „2.2 Toite ühendamine”.)
Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
S19C150N / S22C150N
RGB IN
1
2
Ühendage D-SUB-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [RGB IN] ja arvuti porti RGB.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga.
Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse. (Lisateavet leiate teemast „2.2 Toite ühendamine”.)
Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
33
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.3.2 Draiveri installimine

Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

Kui pakutav fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige
fail alla.
1
2
3
4
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
5
Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.
Klõpsake suvandil "Windows Driver".
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Valige mudeliloendist oma toote mudel.
Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
34
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.3.3 Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
EXIT
1
2
AUTO
Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Teabesõnumi peitmiseks vajutage nuppu [ MENU ].

Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis,
kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
35
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.3.4 Eraldusvõime muutmine lauaarvuti abil

Parima pildikvaliteedi saamiseks saate eraldusvõimet ja värskendussagedust reguleerida oma
arvuti juhtpaneelilt.

TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.
Eraldusvõime muutmine Windows XP-s
Avage Juhtpaneel
1
Kuva
Sätted ja muutke eraldusvõimet.
2
3
**********
**** ****
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
36
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Eraldusvõime muutmine Windows Vistas
Avage Juhtpaneel
Isikupärastamine
Kuvasätted ja muutke eraldusvõimet.
1
2
3
4
***********
***********
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
37
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Eraldusvõime muutmine Windows 7-s
Avage Juhtpaneel
Kuva
Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.
1
2
3
4
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
38
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Eraldusvõime muutmine Windows 8-s
Avage Sätted
Juhtpaneel
Kuva
Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.
1
2
3
4
5
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
39
3
3.1
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Brightness
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.
3.1.1 Suvandi Brightness konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Brightness, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
Wide
H-Position
Return
4
5
50
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Adjust
Suvandi Brightness reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
40
3
3.2
Ekraani seadistamine
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.
3.2.1 Suvandi Contrast konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Contrast, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Upscale
Off
Image Size
Wide
H-Position
Return
Return
4
5
50
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Adjust
Adjust
Suvandi Contrast reguleerimiseks kasutage nuppu [
Enter
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
41
3
3.3
Ekraani seadistamine
Sharpness
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.


SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.
3.3.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Sharpness, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Upscale
Off
Image Size
Wide
H-Position
Return
4
5
50
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Adjust
Suvandi Sharpness reguleerimiseks kasutage nuppu [
Enter
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
42
3
3.4
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
3.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Bright, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Wide Contrast
Dynamic
H-Position
Return
Return
50
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter

Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja
interneti kasutamiseks.

Game: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib graafilisi efekte ja kiiret liikumist
sisaldavate mängude mängimiseks.

Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.

Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
43
3
3.5
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funktsioon MAGIC
Upscale parendab pildikihtide detailsust ja eredust.
3.5.1
1

Funktsiooni efektid on paremini tajutavad madala eraldusvõimega piltidel.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Upscale, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
Mode1
Off
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
Return
Return
50
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
Võrreldes režiimiga Mode1, on režiimil Mode2 tugevam efekt.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
44
3
3.6
Ekraani seadistamine
Image Size
Saate muuta pildi suurust.
3.6.1 Suvandi Image Size muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Image Size, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
Image Size
Auto
Wide
H-Position
Return
Return
4
5
Custom
MAGIC Upscale
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
45
3
3.7
Ekraani seadistamine
H-Position ja V-Position
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.
3.7.1 Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
Vajutage nuppe [
[
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
].
], et liikuda suvandile H-Position või V-Position, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
PICTURE
Brightness
V-Position
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Fine
Off
Image Size
Wide
H-Position
4
5
Vajutage nuppe [
2240
0
Custom
MAGIC Upscale
Return
Return
50
Coarse
50
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
Return
Return
Adjust
Adjust
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
], et konfigureerida suvandit H-Position või V-Position.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
46
3
3.8
Ekraani seadistamine
Coarse
Saate reguleerida ekraani sagedust.
3.8.1 Suvandi Coarse reguleerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Coarse, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
V-Position
50
Coarse
2240
Fine
Return
Return
4
5
0
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Adjust
Adjust
Suvandi Coarse reguleerimiseks kasutage nuppu [
Enter
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
47
3
3.9
Ekraani seadistamine
Fine
Saate peenhäälestada ekraani, et saavutada elav pilt.
3.9.1 Suvandi Fine reguleerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Fine, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
V-Position
50
Coarse
2240
Fine
Return
Return
4
5
Suvandi Fine reguleerimiseks kasutage nuppu [
0
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Adjust
Adjust
Enter
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
48
4
Värvitooni konfigureerimine
SAMSUNG
Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright
olekuks on seadistatud režiim Cinema või Dynamic Contrast.
Red
Saate reguleerida punase värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.1.1 Suvandi Red konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Red, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.1
Mode1
50
AUTO
AUTO
4
5
Suvandi Red reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
49
4
Green
Saate reguleerida rohelise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.2.1 Suvandi Green konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Green, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.2
Värvitooni konfigureerimine
Mode1
Return
Return
4
5
50
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
Adjust
Adjust
Suvandi Green reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
50
4
Blue
Saate reguleerida sinise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.3.1 Suvandi Blue konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Blue, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.3
Värvitooni konfigureerimine
0RGH
Return
Return
4
5
50
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
Adjust
Adjust
Suvandi Blue reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
51
4
Color Tone
Saate reguleerida pildi üldist värvitooni.
4.4.1 Suvandi Color Tone sätete muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Color Tone, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
4.4
Värvitooni konfigureerimine
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
AUTO
4
5

Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.

Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.

Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.

Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.

Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
52
4
Gamma
Saate reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).
4.5.1 Suvandi Gamma konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Gamma, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.5
Värvitooni konfigureerimine
Mode1
Mode2
Mode3
50
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
53
5
5.1
Ekraanimenüü liigutamine
Language
Saate valida menüükeele.

Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
5.1.1 Suvandi Language konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Language, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
7UDQVSDUHQF\
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
20
sec
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
On
6YHQVND
7UNoH
᪥ᮏㄒ
ଞ˲߭
∝䇁
AUTO
4
5
Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
54
5
5.2
Ekraanimenüü liigutamine
Menu H-Position ja Menu V-Position
Menu H-Position: Saate liigutada menüü asukohta vasakule või paremale.
Menu V-Position: Saate liigutada menüü asukohta üles või alla.
5.2.1 Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Menu H-Position või Menu V-Position, ja
seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
0(186(77,1*6
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
(QJOLVK
/DQJXDJH
(QJOLVK
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
VHF
'LVSOD\7LPH
20 VHF
7UDQVSDUHQF\
2Q
7UDQVSDUHQF\
2Q
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
4
5
Vajutage nuppe [
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
], et konfigureerida suvandit Menu H-Position või Menu V-Position.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
55
5
5.3
Ekraanimenüü liigutamine
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
5.3.1 Suvandi Display Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Display Time, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
(QJOLVK
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
20
sec
VHF
VHF
On
VHF
VHF
7UDQVSDUHQF\
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
56
5
5.4
Ekraanimenüü liigutamine
Transparency
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
5.4.1 Suvandi Transparency muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Transparency, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
(QJOLVK
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
VHF
7UDQVSDUHQF\
On
2II
2Q
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
57
6
6.1
Seadistamine ja lähtestamine
Reset
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
6.1.1 Sätete lähtestamine (Reset)
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Reset, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2II
7XUQ2II$IWHU
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
&XVWRPL]HG.H\
SAMSUNG
MAGIC Bright
AUTO
5HVHWDOOVHWWLQJV"
<HV
1R
EXIT
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
AUTO
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
58
6
6.2
Seadistamine ja lähtestamine
Eco Saving
Funktsioon Eco Saving säästab energiat, kontrollides ekraanipaneeli kasutatavat elektrivoolu.
SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.
6.2.1 Suvandi Eco Saving konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Eco Saving, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
ଥࢿ
Off
2II7LPHU
ଥࢿ
Off
2II
7XUQ2II$IWHU
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
&XVWRPL]HG.H\
SAMSUNG
MAGIC Bright
AUTO
AUTO
4
5

75%: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 75%-le.

50%: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 50%-le.

Off: Funktsiooni Eco Saving deaktiveerimine.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
59
6
6.3
Seadistamine ja lähtestamine
Off Timer
Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.
6.3.1 Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2II
2Q
7XUQ2II$IWHU
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
&XVWRPL]HG.H\
SAMSUNG
MAGIC Bright
AUTO
AUTO
4
5

Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
60
6
6.4
Seadistamine ja lähtestamine
Turn Off After
Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide
möödumisel automaatselt välja.
See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer olekuks on seadistatud On.
6.4.1 Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Turn Off After, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
&XVWRPL]HG.H\
SAMSUNG
MAGIC Bright
K
AUTO
AUTO
AUTO
4
5
Vajutage nuppu [
], et konfigureerida suvandit Turn Off After.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
61
6
6.5
Seadistamine ja lähtestamine
Key Repeat Time
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
6.5.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Key Repeat Time, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
.H\5HSHDW7LPH
Acceleration
$FFHOHUDWLRQ
VHF
Manual
VHF
1R5HSHDW
&XVWRPL]HG.H\
4K
AUTO

Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra,
kui nuppu vajutatakse.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
62
6
6.6
Seadistamine ja lähtestamine
Customized Key
Funktsiooni Customized Key saate kohandada järgmiselt.
6.6.1 Funktsiooni Customized Key seadistamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini Customized Key, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
&XVWRPL]HG.H\
SAMSUNG
2Q
MAGIC Bright
(FR6DYLQJ
,PDJH6L]H
4K
AUTO

4
5
SAMSUNG
MAGICBright
- Eco Saving - Image Size
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
63
7
7.1
Menüü INFORMATION ja teised
INFORMATION
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
7.1.1 Suvandi INFORMATION kuvamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu.
Järgmiseks vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini INFORMATION.
Kuvatakse hetkel kasutatav sisendallikas, sagedus ja eraldusvõime.
PICTURE
COLOR
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
EXIT
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
Kuvatavad menüü-üksused võivad mudeliti erineda.
7 Menüü INFORMATION ja teised
64
7
7.2
Menüü INFORMATION ja teised
Suvandite Brightness ja Contrast konfigureerimine
avaekraanil
Käivitusekraani kuvamise ajal, kui menüüekraan pole saadaval, kasutage suvandi Brightness, Contrast
reguleerimiseks nuppe [
1
].
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu (kui ei kuvata
ühtegi menüüekraani).
Seejärel vajutage nuppu [
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
%ULJKWQHVV
100
&RQWUDVW
75
EXIT
2
3
Vajutage nuppu [
], et vahetada suvandite Brightness ja Contrast vahel.
Suvandi Brightness, Contrast reguleerimiseks kasutage nuppe [
].
7 Menüü INFORMATION ja teised
65
8
8.1
Tarkvara installimine
MagicTune
8.1.1 Mis on rakendus "MagicTune"?
"MagicTune" on tarkvararakendus, mis hõlbustab monitori reguleerimist, pakkudes kasutajale igakülgseid
kirjeldusi monitori funktsioonide kohta ja lihtsalt mõistetavaid juhtnööre.
Toodet saate reguleerida hiire ja klaviatuuri abil, toote juhtnuppe kasutamata.
8.1.2 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "MagicTune" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse
"MagicTune"installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Valige installimise keel ja klõpsake nuppu Next.
Läbige ülejäänud tarkvara installimise etapid vastavalt ekraanil kuvatavatele juhtnööridele.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni
"MagicTune" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "MagicTune™")
Rakenduse "MagicTune™" installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
8 Tarkvara installimine
66
8
Tarkvara installimine
8.1.3 Tarkvara arvutist eemaldamine
Rakenduse "MagicTune™" saate Windowsis eemaldada ainult menüüd programmide lisamine või
eelmaldamine kasutades.
Rakenduse "MagicTune™" eemaldamiseks läbige järgmised sammud.
1
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted ja valige menüüst kirje juhtpaneel.
Operatsioonisüsteemi Windows XP puhul klõpsake nuppu Start ja valige menüüst kirje juhtpaneel.
2
3
4
5
6
Aknas Control Panel (juhtpaneel) topeltklõpsake ikoonil programmide lisamine või eemaldamine.
Aknas lisa/eemalda otsige üles kirje "MagicTune™" ja tõstke see esile.
Tarkvara eemaldamiseks vajutage nuppu muuda või eemalda programm.
Valige jah, et alustada rakenduse "MagicTune™" eemaldamist.
Oodake, kuni kuvatakse tarkvara täielikku eemaldamist kinnitav teateboks.
Kui vajate tehnilist tuge, soovite lugeda osa KKK (korduma kippuvad küsimused) või saada teavet
rakenduse "MagicTune™" tarkvara uuendamise kohta, külastage meie veebisaiti (http://
www.samsung.com/us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
8 Tarkvara installimine
67
8
8.2
Tarkvara installimine
MultiScreen
MultiScreen
Rakendus "MultiScreen"võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
8.2.1 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "MultiScreen" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse
"MultiScreen" installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next (edasi).
Läbige ülejäänud tarkvara installimise etapid vastavalt ekraanil kuvatavatele juhtnööridele.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni
"MultiScreen" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "MultiScreen")
Rakenduse "MultiScreen "installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32-bitine

Windows 7 32-bitine

Windows 8 32-bitine
Rakendust "MultiScreen" on soovitatav kasutada operatsioonisüsteemiga Windows 2000 või
sellest uuemaga.
8 Tarkvara installimine
68
8
Tarkvara installimine
Riistvara

Vähemalt 32 MB muutmälu

Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
8.2.2 Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil programmide
lisamine või eemaldamine.
rakenduste loendist "MultiScreen" ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.
8 Tarkvara installimine
69
9
9.1
Tõrkeotsingu juhend
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
9.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eraldage kaabel seadme küljest.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.4 Standardne signaalirežiimi tabel”),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti
vahel korralikult ühendatud ning kas
ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud.
(Vt peatükki „2.3 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
70
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult
ühendatud.
(Vt peatükki „2.3 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult
ühendatud.
(Vt peatükki „2.3 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on
sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi
signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime
või sageduse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust,
nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate
need standardsete signaalirežiimide tabelist
(lehekülg 80).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
(Vt peatükki „2.3 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandeid Coarse ja Fine
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne)
ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud
tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi
eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega
ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud,
muutke seadistusi, lähtudes standardsete
signaalirežiimide tabelist (lehekülg 80) selles
juhendis ja menüüst INFORMATION sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
71
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine,
viige arvuti hooldusesse.
9 Tõrkeotsingu juhend
72
9
9.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Ilme ja teemad
Kuva
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Kuva
Kuvar ja kohandage suvandit
Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

Windows Vista: Valige Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows 7: Valige Juhtpaneel
Kuva
Ilme ja isikupärastamine
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvari sätted.

Windows 8: Valige Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
9 Tõrkeotsingu juhend
73
9
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
kujundused

Kuva
Ilme ja
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Isikupärastamine
Ilme ja
Kuvasätted ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Kuva
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: valige suvandid Sätted
isikupärastamine
Kuva
Juhtpaneel
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides
suvandid Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või
arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Juhtpaneel
Isikupärastamine
Ilme ja isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
9 Tõrkeotsingu juhend
74
10
Tehnilised andmed
10.1 Üldandmed (S19C150N / S22C150N)
Mudeli nimi
Paneel
Sünkroonimine
S22C150N
Suurus
18,5 tolli (47 cm)
21,5 tolli (54 cm)
Ekraani mõõtmed
409,8 mm (H) x 230,4
mm (V)
476,64 mm (H) x 268,11
mm (V)
Punktisamm
0,300 mm (H) x 0,300
mm (V)
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
S19C150N
16,7 M
Optimaalne
eraldusvõime
1366 x 768 sagedusel 60
Hz
1920 x 1080 sagedusel
60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1366 x 768 sagedusel 60
Hz
1920 x 1080 sagedusel
60 Hz
Sisendsignaal, lõpetatud
RGB analoog
0,7 Vp-p ± 5 %
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
85 MHz (Analoog)
148 MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge
juures. Kuna standardpinge võib riigiti erineda,
kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikonnektorid
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (L × K × S)
/ kaal
Ilma toeta
445 x 273 x 53 mm
512 x 311 x 53 mm
Koos toega
445 x 348 x 177 mm /
2,15 kg
512 x 385 x 197 mm /
3,1 kg
Keskkonna-alased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
10 Tehnilised andmed
75
10
Tehnilised andmed
Mudeli nimi
S19C150N
S22C150N
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide
süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plugand-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt.
Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi
korral kohandada.
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil
olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või
tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
76
10
Tehnilised andmed
10.2 Üldandmed (S19C150F / S20C150FL)
Mudeli nimi
Paneel
Sünkroonimine
S20C150FL
Suurus
18,5 tolli (47 cm)
19,5 tolli (49 cm)
Ekraani mõõtmed
409,8 mm (H) x 230,4 mm
(V)
432 mm (H) x 239,76 mm
(V)
Punktisamm
0,300 mm (H) x 0,300 mm
(V)
0,27 mm (H) x 0,27 mm
(V)
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
S19C150F
16,7 M
Optimaalne
eraldusvõime
1366 x 768 sagedusel 60
Hz
1600 x 900 sagedusel 60
Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1366 x 768 sagedusel 60
Hz
1600 x 900 sagedusel 60
Hz
Sisendsignaal, lõpetatud
RGB analoog
0,7 Vp-p ± 5 %
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
85 MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge
juures. Kuna standardpinge võib riigiti erineda,
kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikonnektorid
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (L × K × S)
/ kaal
Ilma toeta
445 x 273 x 53 mm
467 x 283 x 53 mm
Koos toega
445 x 348 x 177 mm / 2,1
kg
467 x 357 x 177 mm / 2,4
kg
VESA paigaldustugi
Keskkonna-alased
asjaolud
136 MHz (Analoog)
75 mm x 75 mm
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
10 Tehnilised andmed
77
10
Tehnilised andmed
Mudeli nimi
S19C150F
S20C150FL
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide
süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt.
Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil
olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või
tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
78
10
Tehnilised andmed
10.3 Energiasäästja
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja juhtides toite LED-tule
olekut, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani
uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib
ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Energy Star
Energiatarve
Energiasäästurežii
m
Väljalülitamine
(Toitenupp)
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
13 W
Tüüpiline 0,3 W
Tüüpiline 0,3 W
13 W
Tüüpiline 0,3 W
Tüüpiline 0,3 W
16 W
Tüüpiline 0,3 W
Tüüpiline 0,3 W
23 W
Tüüpiline 0,3 W
Tüüpiline 0,3 W
Energiatarve
(S19C150N)
Energiatarve
(S19C150F)
Energiatarve
(S20C150FL)
Energiatarve
(S22C150N)

Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
(Mudeli S**C150 energiasäästurežiim / toide väljas (toitenupp): Max 0,45 vatti.)

ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection
Agency) registreeritud märk.
Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.

Energiatarbe vähendamiseks nullile vatile lülitage seadme tagaküljel olev toitelüliti välja või eraldage
toitekaabel. Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eraldage kindlasti toitekaabel. Energiatarve
vähendamiseks 0 vatini, kui toitelüliti puudub, ühendage toitekaabel lahti.
10 Tehnilised andmed
79
10
Tehnilised andmed
10.4 Standardne signaalirežiimi tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime
halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks
määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDmonitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-monitori vastu.
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist,
reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
S19C150N / S19C150F
Eraldusvõime
Horisontaalsa
gedus (kHz)
Vertikaalsage
dus (Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Tehnilised andmed
80
10
Tehnilised andmed
S20C150FL
Eraldusvõime
Horisontaalsa
gedus (kHz)
Vertikaalsage
dus (Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
10 Tehnilised andmed
81
10
Tehnilised andmed
S22C150N
Eraldusvõime
Horisontaalsa
gedus (kHz)
Vertikaalsage
dus (Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti.
Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda
tähistatakse ühikuga Hz.
10 Tehnilised andmed
82
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditeeninduse poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http:/www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Lisa
83
Lisa
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Lisa
84
Lisa
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline(+30)
210 6897691 from mobile and land
line
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus dem
dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
Lisa
85
Lisa
EUROPE
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Lisa
86
Lisa
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Lisa
87
Lisa
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Lisa
88
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne



Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.
Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
89
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lisa
90
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et
horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust
näitab suurus 85 kHz.
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Lisa
91
Lisa
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1366 x 768 koosneb 1366 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
768 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
92
Register
A
Lülita välja pärast 61
Aja kuvamine 56
Arvuti ühendamine ja kasutamine 33
Autoriõigus 7
M
MagicTune 66
Makseteenuse vastutus hind tarbijatele 89
E
MultiScreen 68
Energiasääst 59
Mõisted 91
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
pöördumist vajalikud toimingud 70
Enne ühendamist 31
O
Ohutusabinõud 10
Osad 21
G
Gamma 53
P
Peen 48
H
Heledus 40
I
Installimine 24
J
Jämehäälestus 47
Puhastamine 8
Punane 49
R
Roheline 50
S
SAMSUNG MAGIC Bright 43
SAMSUNG MAGIC Upscale 44
K
Sinine 51
Keel 54
Sisu kontrollimine 19
Klahvi kordamise aeg 62
Standardne signaalirežiimi tabel 80
Kohandatud klahv 63
Kontrastsus 41
Kujutise suurus 45
Küsimused ja vastused 73
L
Läbipaistvus 57
Lähtestamine 58
T
TEAVE 64
Teravus 42
V
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
83
Register
93
Register
Väljalülitamise taimer 60
Värvitoon 52
Õ
Õige hoiak toote kasutamisel 18
Õige kõrvaldamisviis 90
Ü
Üldandmed 75, 77
Register
94
Download PDF

advertising