AEG | AGS58200F0 | User manual | AEG AGS58200F0 User manual

AGS58200F0
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
IT Istruzioni per l’uso
2
16
29
43
57
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
4
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
NEDERLANDS
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
5
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 2 3 4
1 Lade (voor het opbergen van bevro-
ren voedsel en het invriezen van verse producten)
2 Lade (voor het opbergen van bevroren voedsel en het invriezen van verse producten)
3 Lade (alleen voor bewaren)
4 Lade (alleen voor bewaren)
5 Bedieningspaneel
6 Typeplaatje (binnenkant)
6
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
6
www.aeg.com
3. BEDIENINGSPANEEL
1
2
1 Controlelampje
2 Temperatuurregelaar
3 FROSTMATIC-lampje
4 FROSTMATIC-schakelaar
Geluidssignaal van de resetschakelaar
5 Alarmlampje
3.1 Inschakelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Steek dan de stekker in het stopcontact.
Draai de temperatuurknop naar
rechts op een gemiddelde stand.
Het controlelampje zal gaan branden en er wordt gedurende 2 sec.
een geluidsignaal weergegeven. Dit
geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld.
Het alarmlampje zal knipperen en u
hoort een akoestisch signaal. Dit
geeft aan dat de interne temperatuur te hoog is.
Druk op de FROSTMATIC -schakelaar en het akoestisch signaal zal
worden uitgeschakeld.
Druk nogmaals op de FROSTMATIC
-schakelaar en het FROSTMATIC lampje gaat branden. De vriezer zal
gaan werken.
3.2 Uitschakelen
1.
Om het apparaat uit te schakelen,
dient u de thermostaatknop op de
stand "O" te zetten en krijgt u 2 seconden lang een geluidssignaal te
horen.
2. Het controlelampje gaat uit.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3
4
5
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt
geregeld door de thermostaatknop, die
zich aan de onderkant van het apparaat
bevindt.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• zet de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• zet de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel dat bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
3.4 FROSTMATIC-functie
De FROSTMATIC -functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.
U kunt de FROSTMATIC functie activeren door op de FROSTMATIC schakelaar
te drukken.
Het FROSTMATIC lampje gaat branden
Het is mogelijk de functie te allen tijde
te deactiveren door op de FROSTMATIC
schakelaar te drukken.
Het FROSTMATIC -lampje gaat uit.
NEDERLANDS
3.5 Alarm hoge temperatuur
Als de temperatuur in de vriezer stijgt
tot een punt waarop de veilige opslag
van ingevroren voedsel niet langer wordt
verzekerd (bijvoorbeeld door stroomuitval) dan zal er een alarmlampje knipperen en een akoestisch alarm worden
weergegeven.
1. U kunt dit waarschuwingsgeluid uitschakelen door op de FROSTMATIC
-schakelaar te drukken.
Het lampje FROSTMATIC gaat branden.
Het alarmlampje zal blijven knipperen totdat de vereiste temperatuur
weer is bereikt.
2. De FROSTMATIC -schakelaar kan
worden losgelaten zodra het alarmlampje uit is.
7
Het FROSTMATIC -lampje gaat uit.
Wanneer de vriezer voor de eerste maal wordt ingeschakeld, zal
het alarmlampje knipperen totdat de temperatuur een veilig niveau bereikt voor het bewaren
van ingevroren voedsel.
3.6 Alarm deur open
Als de deur langer dan 90 seconden
heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
U kunt altijd de resetschakelaar akoestisch alarm indrukken om het akoestisch
alarm te deactiveren.
4. HET EERSTE GEBRUIK
4.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de Fast Freeze functie minimaal
24 uur voordat u deze in het vriesvak
legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is
voltooid, de vereiste temperatuur weer
instellen (zie "Temperatuurregeling").
5.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.
8
www.aeg.com
IIn het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
5.4 Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer
koudeaccumulators; hierdoor blijft het
voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
5.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan
voordat het wordt gebruikt, ontdooid
worden op kamertemperatuur.
6. HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
6.2 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
NEDERLANDS
9
7. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
7.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
gereinigd:
• reinig de binnenkant en de accessoires met warm water en zuiveringszout
of soda (5 ml op 0,5 liter water)
• controleer regelmatig de deurafdichtingen en veeg ze schoon, om u ervan
te verzekeren dat ze schoon zijn en er
geen vuilresten meer zijn achtergebleven
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant te reinigen, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Een keer per jaar dient u het ventilatorrooster aan de onderkant van het apparaat te verwijderen en de luchtkanalen
uit te zuigen met een stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en stroomverbruik besparen.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
7.2 De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm heeft
bereikt.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1. Zet de thermostaatknop op de stand
"0" en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Verwijder de drie grote laden.
5. Na afloop van het ontdooien dient u
het water dat zich verzameld heeft in
de onderste kleine lade te verwijderen en de binnenkant droog te vegen.
Steek de stekker in het stopcontact en
zet de thermostaatknop op de middelste
stand. Nadat het apparaat minstens 2
uur heeft gelopen in de stand "Snelvriezen", dient u het verwijderde voedsel
weer in de vakken te plaatsen.
10 www.aeg.com
7.3 Het reinigen van de luchtkanalen
Verwijder de plint (A) en daarna het
ventilatierooster (B).
2. Reinig het ventilatierooster.
3. Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig uit, controleer of er geen dooiwater is achtergebleven.
4. Maak het onderste deel van het apparaat schoon met een stofzuiger.
1.
C
B
A
7.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
4.
Laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
8. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt
Het apparaat is uitgeniet. Het controleschakeld.
lampje knippert niet.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Oplossing
Schakel het apparaat in.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
NEDERLANDS
Probleem
11
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerde elektricien.
Het controlelampje
knippert.
Het apparaat werkt niet
goed.
Neem contact op met een
gekwalificeerde elektricien.
Het alarmlampje
knippert.
De temperatuur in de
vriezer is te hoog.
Raadpleeg 'Alarm hoge
temperatuur'
Het geluidssignaal
klinkt
De temperatuur in de
vriezer is te hoog.
Raadpleeg 'Alarm hoge
temperatuur'
De deur is open gelaten.
Sluit de deur.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is
te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Zie 'Functie Snelvriezen'.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Zie 'Functie Snelvriezen'.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De compressor
werkt continu.
De temperatuur in
de vriezer is te laag.
De temperatuur in
de vriezer is te
hoog.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
12 www.aeg.com
Probleem
Er is te veel rijp.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Producten liggen te dicht
op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat er koude lucht
kan circuleren.
Het product is niet goed
verpakt.
Verpak het op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
3.
8.1 De deur sluiten
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
1.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
815 mm
Breedte
596 mm
Diepte
550 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
29 h
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
10. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
10.1 Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of
kelder) geïnstalleerd worden, maar voor
de beste prestatie kunt u het apparaat
beter installeren op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt
NEDERLANDS
met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
10.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
13
tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
11. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
14 www.aeg.com
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
NEDERLANDS
CRACK!
CRACK!
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
15
16 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
21
21
21
22
24
25
26
26
28
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ENGLISH
1.
17
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
18 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
ENGLISH
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
19
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
2. PRODUCT DESCRIPTION
1 Drawer (for storing frozen food and
1 2 3 4
freezing fresh produce)
2 Drawer (for storing frozen food and
freezing fresh produce)
3 Drawer (only for storage)
4 Drawer (only for storage)
5 Control panel
6 Rating plate (inside)
6
5
3. CONTROL PANEL
1
2
1
1 Pilot light
2 Temperature regulator
3
1
4
1
5
1
5 Alarm light
3 FROSTMATIC light
3.1 Switching on
4 FROSTMATIC switch
1.
Acoustic alarm reset switch
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Insert the plug into the wall socket.
20 www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
6.
Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
The Pilot light will light up and a
sound is on only for 2 sec. indicating
that the appliance is powered.
The Alarm light will blink and the
sound signal alarm will get on, indicating that the temperature inside
the appliance is too high.
Push the FROSTMATIC switch and
the sound signal alarm will get off.
Push the FROSTMATIC switch once
again and the FROSTMATIC light
will light up. The freezer will start to
operate.
3.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the
Temperature regulator to the "O"
position and a sound is on only for 2
sec.
2. The pilot light will switch off.
1.
3.3 Temperature regulation
The temperature within the appliance is
controlled by the Temperature regulator
situated at the bottom of the cabinet.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
3.4 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
You can activate the FROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC
switch.
The FROSTMATIC light will light up.
It is possible to deactivate the function
at any time by pressing FROSTMATIC
switch.
The FROSTMATIC light will switch off.
3.5 Excessive temperature
alarm
If the temperature inside the freezer has
risen to a point where the safe storage
of frozen food is no longer ensured (for
example due to an power failure) the
Alarm light will blink and an acoustic
alarm will sound.
1. Switch off the warning tone by
pressing the FROSTMATIC switch.
The FROSTMATIC light illuminates.
The Alarm light blinks until the required temperature has been
reached again.
2. The FROSTMATIC switch can be released as soon as the Alarm light is
off.
The FROSTMATIC light goes out.
When the freezer is first switched
on, the Alarm light blinks until
the temperature has dropped to
a safe level for the storage of frozen food.
3.6 Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the
door is left open for more than 90 seconds.
When normal conditions are restored
(door closed), the acoustic alarm will
stop.
In any case, press the Acoustic alarm reset switch to deactivate the acoustic
alarm.
ENGLISH
21
4. FIRST USE
4.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
5. DAILY USE
5.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast
Freeze function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
two top compartments.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
After 24 hours, when the freezing process is completed, return to the required
temperature (see "Temperature regulation").
5.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must
be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen
(after cooling).
5.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed at room temperature.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
5.4 Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the
length of time for which food will keep in
the event of a power failure or breakdown.
6. HELPFUL HINTS AND TIPS
6.1 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subse-
22 www.aeg.com
•
•
•
•
•
quently to thaw only the quantity required;
wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
6.2 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
7. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
7.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
warm water and bicarbonate of soda
(5 ml to 0,5 liter of water)
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris
• rinse and dry thoroughly.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Once a year remove the ventilation grill
at the base of the appliance and clean
the air channels with a vacuum cleaner.
This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
CAUTION!
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
ENGLISH
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
7.2 Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Turn the Temperature regulator to
the "0" setting and disconnect the
mains plug from the mains socket.
23
2.
Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put
it in a cool place.
3. Leave the door open.
4. Remove the three large drawers.
5. When defrosting is completed, remove the water that has collected in
the small bottom drawer and dry the
interior thoroughly.
Insert the plug into the wall socket and
turn the thermostat control to a medium
setting. After let the appliance run for at
least two hours in the "Fast Freeze"
mode, replace the previously removed
food into the compartments.
7.3 Cleaning the air channels
1.
C
B
A
7.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and
all accessories
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Remove the plinth (A), then the ventilation grid (B).
2. Clean the ventilation grid.
3. Carefully pull the air deflector out
(C), checking that there is no water
left from the defrosting.
4. Clean the lower part of the appliance with a vacuum cleaner.
4.
leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power
failure.
24 www.aeg.com
8. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The Pilot light does not
flash.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The Pilot light flashes.
The appliance is not
working properly.
Contact a qualified electrician.
The Alarm light
flashes.
The temperature in the
freezer is too high.
Refer to "Excessive Temperature Alarm"
The acoustic alarm
sounds
The temperature in the
freezer is too high.
Refer to "Excessive Temperature Alarm"
The door is left open.
Close the door.
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The Fast Freeze function
is switched on.
Refer to "Fast Freeze function".
The compressor operates continually.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ENGLISH
25
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in
the freezer is too
low.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
The Fast Freeze function
is switched on.
Refer to" Fast Freeze function".
The temperature regulator is not set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The temperature in
the freezer is too
high.
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
There is too much
frost.
Products are too near to
each other.
Store products so that
there is cold air circulation.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
3.
8.1 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
9. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
815 mm
Width
596 mm
Depth
550 mm
Rising Time
29 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
26 www.aeg.com
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
10.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor (garage or cellar)
also, but for optimum performance install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
10.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
11. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
ENGLISH
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
27
28 www.aeg.com
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
29
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
32
33
34
34
35
36
37
40
40
41
42
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
30 www.aeg.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
31
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. N'employez pour cela qu'une spatule en
plastique.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
32 www.aeg.com
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1 2 3 4
1 Tiroir (pour conserver les denrées
congelées et congeler les produits
frais)
2 Tiroir (pour conserver les denrées
congelées et congeler les produits
frais)
3 Tiroir (pour le stockage uniquement)
4 Tiroir (pour le stockage uniquement)
5 Bandeau de commande
6 Plaque signalétique (à l'intérieur)
6
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
FRANÇAIS
33
3. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
1 Voyant lumineux
2 Thermostat
3 Voyant FROSTMATIC
4 Touche FROSTMATIC
Touche de réinitialisation de l'alarme
sonore
5 Voyant d'alarme
3.1 Mise en fonctionnement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
Le voyant s'allume et un signal sonore retentit pendant seulement 2 secondes pour confirmer la mise sous
tension de l'appareil.
Le voyant Alarme clignote et l'alarme sonore retentit pour indiquer
que la température interne de l'appareil est trop élevée.
Appuyez sur la touche FROSTMATIC
pour éteindre l'alarme sonore.
Appuyez sur la touche FROSTMATICune fois de plus ; le voyant FROSTMATIC s'allume. Le congélateur se
met en fonctionnement.
3.2 Mise à l'arrêt
1.
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le dispositif de réglage de température sur la position "O". Un signal sonore retentit pendant 2 s seulement.
2. Le voyant s'éteint.
3.3 Réglage de la température
La température régnant à l'intérieur de
l'appareil est commandée par un dispo-
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
4
5
sitif de réglage de la température situé
dans le bas de l'appareil.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le dispositif de réglage de
température vers le bas pour obtenir
un réglage de froid minimum.
• tournez le dispositif de réglage de
température vers le haut pour obtenir
un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus
indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en
tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
3.4 Fonction FROSTMATIC
La fonction FROSTMATIC accélère la
congélation des aliments frais et protège en même temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable.
Pour activer la fonction FROSTMATIC ,
appuyez sur la touche FROSTMATIC .
Le voyant FROSTMATIC s'allume.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment en appuyant sur la
touche FROSTMATIC.
Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
3.5 Alarme de température
Lorsque la température interne du congélateur remonte anormalement et a
pour conséquence une conservation des
34 www.aeg.com
aliments congelés inappropriée (en cas
de coupure du courant par exemple), le
voyant Alarme clignote et l'alarme sonore retentit.
1. Faites cesser la tonalité d'alarme en
appuyant sur la touche FROSTMATIC.
Le voyant FROSTMATIC s'allume.
Le voyant d'alarme clignote jusqu'à
ce que la température requise soit
rétablie.
2. La touche FROSTMATIC peut être
relâchée dès que l'alarme est désactivée.
Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
3.6 Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte est restée ouverte pendant plus
de 90 secondes.
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme sonore
s'arrête.
Appuyez sur la touche Arrêt Alarme pour
mettre à l'arrêt l'alarme sonore.
Lorsque le congélateur est mis
en fonctionnement pour la première fois, le voyant Alarme clignote jusqu'à ce que la température normale de conservation
des aliments congelées soit atteinte.
4. PREMIÈRE UTILISATION
4.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer la
finition.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez
la fonction Fast Freeze 24 heures avant
d'introduire les denrées fraîches.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans les deux compartiments supérieurs.
La quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures est
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
spécifiée sur la plaque signalétique, petite étiquette située à l'intérieur de l'appareil.
Le temps de congélation est de 24 heures : aucune autre denrée à congeler ne
doit être ajoutée pendant cette période.
Au bout de 24 heures, une fois le processus de congélation terminé, revenez
à la température requise (voir "Réglage
de la température").
FRANÇAIS
5.2 Conservation des aliments
congelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le
compartiment.
En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de
courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est
indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés
le plus rapidement possible ou
recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
35
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
5.4 Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé
d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s)
vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en
cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés,
de maintenir le froid dans les produits
surgelés ou congelés durant la période
de dégivrage.
5.3 La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés à température ambiante.
6. CONSEILS UTILES
6.1 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24
heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette
période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation.
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
36 www.aeg.com
6.2 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
7.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur de l'appareil et les
accessoires avec un peu d'eau tiède et
de bicarbonate de soude (5ml pour
0,5 litre d'eau)
• vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets
• rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponge avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Retirez la grille de ventilation située dans
le bas de l'appareil, une fois par an, et
nettoyez les conduites d'air à l'aide d'un
aspirateur. Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ATTENTION
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
7.2 Dégivrage du
compartiment congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du compartiment congélateur et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le compartiment congélateur
lorsque l'épaisseur de la couche de givre
est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Tournez le dispositif de réglage de
température sur la position "0" et
débranchez l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal et conservezles dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Enlevez les trois grands paniers de
congélation.
FRANÇAIS
5.
Le dégivrage terminé, épongez l'eau
qui s'est écoulée dans le petit panier
du bas et séchez bien l'intérieur.
Branchez l'appareil sur une prise murale
et tournez la manette du thermostat sur
37
une position moyenne. Attendez au
moins deux heures de fonctionnement
en mode Fast Freeze, avant de replacer
à nouveau les produits surgelés ou congelés dans les compartiments.
7.3 Nettoyage des dispositifs de ventilation
1.
C
B
A
7.4 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et
tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs
désagréables.
Retirez la plinthe (A), puis la grille
d'aération (B).
2. Nettoyez la grille de ventilation.
3. Retirez délicatement le déflecteur
d'air (C) et vérifiez qu'il n'y a aucune
trace d'eau de dégivrage dans le
dispositif.
4. Nettoyez les parties inférieures de
l'appareil à l'aide d'un aspirateur.
Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de
courant.
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
La résolution des problèmes, non
mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à
une personne compétente.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit
de réfrigérant) sont normaux.
38 www.aeg.com
Symptôme
Cause possible
Solution
L'appareil ne fonctionne pas. Le voyant de fonctionnement ne clignote
pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique sur la prise de
courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le voyant de foncL'appareil ne fonctionne
tionnement clignote. pas correctement.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le voyant Alarme cli- La température du congnote.
gélateur est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme température excessive ».
L'alarme sonore se
déclenche.
La température du congélateur est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme température excessive ».
La porte est ouverte.
Fermez la porte de l'appareil.
Le dispositif de réglage
de température n'est pas
correctement réglé.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
La fonction de congélation rapide est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction Congélation rapide ».
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
Le compresseur
fonctionne en permanence.
La température du
congélateur est trop
basse.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
FRANÇAIS
Symptôme
La température du
congélateur est trop
élevée.
Il y a trop de givre.
Cause possible
Solution
La fonction de congélation rapide est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction Congélation rapide ».
Le dispositif de réglage
de température n'est pas
correctement réglé.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les aliments correctement.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
« Fermeture de la porte ».
Le dispositif de réglage
de température n'est pas
correctement réglé.
Sélectionnez une température plus élevée.
8.1 Fermeture de la porte
1.
2.
39
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
40 www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension
Hauteur
815 mm
Largeur
596 mm
Profondeur
550 mm
Autonomie de fonctionnement
29 h
Tension
230-240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
50 Hz
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
10. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
10.1 Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures ambiantes du local où doit
être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà
de ces températures, ses performances
peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et
les températures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
10.2 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise à
la terre, branchez l'appareil sur une prise
de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
FRANÇAIS
41
11. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
42 www.aeg.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
DEUTSCH
43
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
46
47
48
48
49
50
52
54
54
55
56
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
44 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Aufstellung des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
45
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
im Gerät. Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kon-
46 www.aeg.com
densator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1 2 3 4
1 Schublade (zur Lagerung von gefro-
renen Lebensmitteln und zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln)
2 Schublade (zur Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln und zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln)
3 Schublade (nur zur Lagerung)
4 Schublade (nur zur Lagerung)
5 Bedienfeld
6 Typenschild (an der Innenseite)
6
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
DEUTSCH
47
3. BEDIENFELD
1
2
3
1 Kontrolllampe
2 Temperaturwähler
3 FROSTMATIC Licht
4 Taste FROSTMATIC
Löschtaste für den Alarmton
5 Alarmleuchte
3.1 Einschalten des Geräts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Die Kontrolllampe leuchtet auf und
ein 2 Sekunden langer Signalton
weist darauf hin, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Die Alarmleuchte blinkt und ein
akustischer Alarm ertönt, wenn die
Temperatur im Innern des Geräts zu
hoch ist.
Drücken Sie die Taste FROSTMATIC
und der akustische Alarm wird ausgeschaltet.
Drücken Sie erneut die Taste
FROSTMATIC und die Kontrolllampe FROSTMATIC leuchtet. Das Gefriergerät ist betriebsbereit.
3.2 Ausschalten des Geräts
1.
Drehen Sie den Temperaturregler
zum Ausschalten des Geräts in die
Position "O"; es ertönt etwa 2 Sekunden lang ein Signalton.
2. Die Kontrolllampe schaltet sich aus.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
4
5
3.3 Temperaturregelung
Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler geregelt, der sich unten
am Gefriergerät befindet.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
3.4 FROSTMATIC-Funktion
Die FROSTMATIC -Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu hinzukommender Lebensmittel
beschleunigt und gleichzeitig die bereits
tiefgekühlten Lebensmittel vor unerwünschter Erwärmung schützt.
Sie können die FROSTMATIC-Funktion
mit der FROSTMATIC -Taste einschalten.
Die Kontrolllampe FROSTMATIC leuchtet auf.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken der Taste FROSTMATIC (Schnellgefrieren) ausgeschaltet werden.
48 www.aeg.com
Die Kontrolllampe FROSTMATIC erlischt.
3.5 Temperaturwarnung
(Temperatur zu hoch)
Wenn die Temperatur im Gefrierschrank
so weit ansteigt, dass die sichere Lagerung des Gefrierguts nicht mehr gewährleistet ist (z.B. wegen eines Stromausfalls), blinkt die Alarmleuchte und der
Alarmton ist zu hören.
1. Drücken Sie die Taste FROSTMATIC, um den Alarmton abzuschalten.
Die Kontrolllampe FROSTMATIC
leuchtet auf.
Die Alarmleuchte blinkt solange, bis
die erforderliche Temperatur wieder
erreicht wurde.
2. Die Funktion FROSTMATIC kann
ausgeschaltet werden, sobald die
Alarmleuchte erlischt.
Die Kontrolllampe FROSTMATIC erlischt.
Wenn das Gefriergerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, beginnt die Alarmleuchte solange
zu blinken, bis die Innentemperatur auf einen Wert abgesunken
ist, der für die sichere Lagerung
des Gefrierguts erforderlich ist.
3.6 Tür-offen-Alarm
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür
länger als 90 Sekunden offen steht.
Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt (und die Tür geschlossen) ist, verstummt der Signalton.
Drücken Sie in jedem Fall die Löschtaste
für den Alarmton, um diesen auszuschalten.
4. ERSTE INBETRIEBNAHME
4.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die Fast Freeze -Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum hineinlegen.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel in die obersten beiden Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typschild angegeben;
eine Plakette befindet sich im Innern des
Gerätes.
Der Gefriervorgang dauert mindestens
24 Stunden: legen Sie während dieses
Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierschrank.
Bringen Sie das Gerät nach 24 Stunden
nach dem Abschluss des Gefriervorgangs wieder auf die erforderliche Tem-
DEUTSCH
peratur (siehe hierzu "Temperaturregelung").
5.2 Lagerung gefrorener
Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem
Abkühlen) erneut eingefroren
werden.
49
5.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
5.4 Kälteakku(s)
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese
verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
6. HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS
6.1 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
•
•
•
•
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
6.2 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
50 www.aeg.com
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
7.1 Regelmäßige Reinigung
Die gesamte Ausstattung muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit warmem Wasser und
Bikarbonat (5 ml auf 0,5 Liter Wasser)
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder
zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Entfernen Sie einmal im Jahr das Belüftungsgitter am Gerätesockel und entfernen Sie die Staubansammlungen der Belüftungskanäle mit einem Staubsauger.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
VORSICHT!
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
7.2 Abtauen des Gefriergeräts
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und
im Innern des oberen Fachs bildet sich
stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erläutert:
1. Drehen Sie den Temperaturregler
auf die Einstellung "0" und ziehen
Sie den Netzstecker des Gerätes aus
der Netzsteckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
DEUTSCH
4.
Nehmen Sie die drei großen Schubladen heraus.
5. Ist alles vollständig abgetaut, entfernen Sie das Wasser, das sich in der
kleineren unteren Schublade gesammelt hat, und trocknen Sie das Innere gründlich ab.
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und drehen Sie den Tempera-
51
turregler auf eine mittlere Einstellung.
Lassen Sie das Gerät jetzt mindestens
zwei Stunden lang im Superfrost-Schnellgefriermodus laufen, bevor Sie das zuvor
entnommene Gefriergut wieder in das
Gerät legen.
7.3 Reinigen der Luftkanäle
1.
C
B
A
7.4 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie
den Innenraum und das gesamte Zubehör.
4. Lassen Sie die Türen offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Entfernen Sie die Sockelleiste (A)
und dann das Belüftungsgitter (B).
2. Reinigen Sie das Belüftungsgitter.
3. Ziehen Sie das Luftleitblech (C) vorsichtig heraus und prüfen Sie, dass
sich hier kein Tauwasser angesammelt hat.
4. Reinigen Sie das Unterteil des Geräts mit einem Staubsauger.
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter
laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts
verdirbt.
52 www.aeg.com
8. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Maßnahmen zur Störungsbehebung, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben sind, dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder
einer kompetenten Person
durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht. Die Kontrolllampe blinkt
nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Kontrolllampe
blinkt.
Das Gerät arbeitet nicht
korrekt.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Alarmleuchte
blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Siehe hierzu den Abschnitt
„Temperaturwarnung“
(Temperatur zu hoch)
Es ertönt ein Alarmsignal.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Siehe hierzu den Abschnitt
„Temperaturwarnung“
(Temperatur zu hoch)
Die Tür ist geöffnet.
Die Tür schließen.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
DEUTSCH
Störung
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
niedrig.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
53
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Superfrost-Funktion
ist eingeschaltet.
Siehe hierzu „SuperfrostFunktion“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Superfrost-Funktion
ist eingeschaltet.
Siehe hierzu „SuperfrostFunktion“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Es wurden zu viele LeLegen Sie weniger Lebensbensmittel auf einmal ein- mittel auf einmal ein.
gelegt.
Die einzufrierenden Pack- Stellen Sie sicher, dass die
ungen liegen zu dicht an- Kaltluft im Gerät zirkuliert
einander.
und die eingelagerten Lebensmittel dies nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel
Reif oder Eis.
Die Lebensmittel sind
nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
8.1 Schließen der Tür
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
54 www.aeg.com
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
815 mm
Breite
596 mm
Tiefe
550 mm
Lagerzeit bei Störung
29 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
10. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
10.1 Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an
dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
10.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
DEUTSCH
55
11. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
56 www.aeg.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
ITALIANO
57
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANNELLO DEI COMANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIMO UTILIZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZZO QUOTIDIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGGERIMENTI PRATICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PULIZIA E CURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COSA FARE SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATI TECNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUMORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
60
61
62
62
63
64
65
67
68
68
70
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi
prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno
la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare
qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
Visitate il nostro sito web per:
ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere
informazioni sull'assistenza.
www.aeg.com
registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.aeg.com/productregistration
acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero dell'apparecchio
(PNC), numero di serie.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza ambientale
Con riserva di modifiche.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
58 www.aeg.com
1.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i
suggerimenti e le avvertenze. Per evitare
errori e incidenti, è importante garantire
che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che
rimangano unite all'apparecchio in caso
di vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle
presenti istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
1.1 Sicurezza dei bambini e
delle persone fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o
psichiche, oppure prive di conoscenza
e esperienza, a meno che non siano
state istruite all'uso dell'apparecchio
da parte dei responsabili della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati
per assicurarsi che non giochino con
l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di
fuori della portata dei bambini. Alcuni
materiali possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino
possibile all'apparecchio) e smontare
lo sportello per evitare che i bambini
giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è
dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più
vecchio avente sportello o coperchio
con chiusure a molla, si deve rendere
inutilizzabili tali chiusure prima di eli-
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
minare l'apparecchio sostituito, per
evitare che diventi una trappola mortale per i bambini.
1.2 Norme di sicurezza
generali
AVVERTENZA!
Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti
e/o bevande nelle modalità descritte
nelle presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal
produttore allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature
elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle
approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a),
un gas naturale con un elevato livello
di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione
dell'apparecchiatura, assicurarsi che
nessuno dei componenti del circuito
refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova
l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque
modo. Un danneggiamento del cavo
potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
ITALIANO
AVVERTENZA!
Tutti i componenti elettrici (cavo
di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti
da un tecnico certificato o da
personale d'assistenza qualificato
al fine di evitare di correre rischi.
1.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo
di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un
conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la
spina. Il collegamento potrebbe
provocare scosse elettriche o
creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante.
Procedere con cautela durante gli
spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con
le mani bagnate o umide; il contatto
potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade speciali selezionate esclusivamente per elettrodomestici. Non sono
adatte per l'illuminazione degli ambienti.
1.3 Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti
in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Evitare di appoggiare gli alimenti contro la presa d'aria situata nella parete
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
•
•
•
•
•
59
posteriore (per le apparecchiature di
tipo no-frost)
Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
Osservare rigorosamente i consigli per
la conservazione degli alimenti del
produttore dell'apparecchio. Vedere
le relative istruzioni.
Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore
perché creano pressione sul recipiente
che può esplodere danneggiando
l'apparecchio.
I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo averli tolti dall'apparecchio.
1.4 Pulizia e cura
• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla
presa.
• Non pulire l'apparecchiatura con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchiatura. Usare un raschietto di plastica.
1.5 Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni
dei paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato.
Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare
l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due
ore prima di collegare l'apparecchio
per consentire all'olio di arrivare nel
compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
60 www.aeg.com
• Se possibile il retro dell'apparecchio
dovrebbe essere posizionato contro
una parete per evitare di toccare le
parti calde o di rimanervi impigliati
(compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto
vicino a radiatori o piani di cottura a
gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile (se è previsto un collegamento
alla rete idrica).
ci autorizzati e utilizzando solo ricambi
originali.
1.7 Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas
infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella
parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati
su questo apparecchio contrassono ricisegnati dal simbolo
clabili.
1.6 Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da
personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecni-
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1 2 3 4
1 Cassetto (conservazione di alimenti
congelati e congelazione di alimenti
freschi)
2 Cassetto (conservazione di alimenti
congelati e congelazione di alimenti
freschi)
3 Cassetto (solo per la conservazione)
4 Cassetto (solo per la conservazione)
5 Pannello comandi
6 Targhetta identificativa (interno)
6
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ITALIANO
61
3. PANNELLO DEI COMANDI
1
2
3
1 Spia di controllo
2 Regolatore temperatura
3 SpiaFROSTMATIC
4 InterruttoreFROSTMATIC
Interruttore di reset dell’allarme acustico
5 Spia di allarme
3.1 Accensione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inserire la spina nella presa a muro.
Impostare il regolatore di temperatura ad un livello medio, ruotandolo
in senso orario.
La spia Pilota si accende e un segnale acustico viene emesso per 2 sec. a
indicare che l'apparecchiatura è alimentata.
La spia Allarme lampeggerà e l'allarme acustico proseguirà, a indicare
che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo alta.
Premere l'interruttore FROSTMATIC
e l'allarme acustico si spegnerà.
Premere ancora una volta l'interruttore FROSTMATIC e si accederà la
luce FROSTMATIC . Il freezer inizierà
a funzionare.
3.2 Spegnimento
1.
Per spegnere l'apparecchiatura, ruotare il regolatore di temperatura sulla posizione "O" facendo entrare in
funzione un segnale acustico della
durata di 2 secondi.
2. La spia di controllo si spegne.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
4
5
3.3 Regolazione della
temperatura
La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è controllata dal regolatore di
emperatura nella parte bassa del mobile.
Per regolare il livello di raffreddamento,
procedere come segue:
• impostare la manopola di regolazione
della temperatura a un livello basso
per ottenere un raffreddamento minimo.
• ruotare la manopola di regolazione
della temperatura verso l'impostazione massima per aumentare l'intensità
del raffreddamento.
In condizioni normali, si consiglia
di utilizzare una regolazione media.
Tuttavia, è importante ricordare che la
temperatura all'interno dell'apparecchiatura è condizionata dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di alimenti conservati
• posizione dell'apparecchiatura.
3.4 funzioneFROSTMATIC
La funzione FROSTMATIC accelera il
congelamento di alimenti freschi e, al
tempo stesso, protegge gli alimenti già
conservati da riscaldamenti indesiderati.
La funzione FROSTMATIC può essere attivata premendo l'interruttore FROSTMATIC .
La spia FROSTMATIC si accende.
È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento premendo l'interruttore FROSTMATIC .
62 www.aeg.com
La spia FROSTMATIC si spegne.
3.5 Allarme temperatura
eccessiva
Se la temperatura all'interno del freezer
è arrivata a un punto in cui non è più garantita una corretta conservazione degli
alimenti (ad esempio a causa di interruzione dell'energia elettrica), la spia Allarme lampeggerà e sarà emesso un allarme acustico.
1. Spegnere il tono di avviso premendo l'interruttore FROSTMATIC .
La spia FROSTMATIC si illumina.
La spia di allarme lampeggia fino al
raggiungimento della temperatura
prevista.
2. È possibile rilasciare l'interruttore
FROSTMATIC non appena la spia di
allarme si spegne.
La spia FROSTMATIC si spegne.
Quando si accende per la prima
volta il freezer, la spia di allarme
lampeggia fino a quando la temperatura scende a un livello sicuro per la conservazione degli alimenti congelati.
3.6 Allarme porta aperta
Se la porta è lasciata aperta per più di 90
secondi, entra in funzione un segnale
acustico.
Al ripristino delle condizioni normali
(porta chiusa), l'allarme acustico si interrompe.
Per disattivare l'allarme acustico è anche
possibile premere l'apposito tasto di reset.
4. PRIMO UTILIZZO
4.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di
sapone neutro in modo a togliere il tipi-
co odore dei prodotti nuovi, quindi
asciugare accuratamente.
Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che danneggiano le finiture.
5. UTILIZZO QUOTIDIANO
5.1 Congelazione dei cibi
freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e
surgelati.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione Fast Freeze almeno 24 ore prima di introdurli nel vano congelatore.
Riporre i cibi freschi da congelare nei
due comparti superiori.
La quantità massima di alimenti congelabile in 24 ore è riportata sulla targhetta,
un'etichetta presente sulle pareti interne
dell'apparecchio.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Il processo di congelamento dura 24
ore: in questo periodo non aggiungere
altro cibo da congelare.
Dopo 24 ore, quando il processo di congelamento è completato, ritornare alla
temperatura desiderata (vedere "Regolazione della temperatura").
5.2 Conservazione dei
surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
ITALIANO
Se si verifica un'interruzione della
corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita" indicato
nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
5.3 Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati a temperatura ambiente.
63
Gli alimenti divisi in piccole porzioni possono essere cucinati direttamente, senza
essere prima scongelati: in questo caso,
tuttavia, la cottura durerà più a lungo.
5.4 Accumulatori di freddo
Il congelatore dispone di uno o più accumulatori di freddo che prolungano la
durata di conservazione degli alimenti in
caso di guasto o interruzione dell'energia elettrica.
6. SUGGERIMENTI PRATICI
6.1 Consigli per il
congelamento
Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può
essere congelata in 24 h è riportata
sulla targhetta;
• il processo di congelamento dura 24
ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni
per consentire un congelamento rapido e completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già
congelato, per evitare un aumento
della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più
a lungo di quelli grassi; il sale riduce il
periodo di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
congelatore, possono causare ustioni
da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto
per riuscire a tenere traccia del tempo
di conservazione;
6.2 Consigli per la
conservazione dei surgelati
Per ottenere risultati ottimali
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore domestico deve essere il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di apertura;
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono
essere ricongelati;
• Non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.
64 www.aeg.com
7. PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di
manutenzione.
Questo apparecchio contiene
idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la
ricarica devono pertanto essere
effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
7.1 Pulizia periodica
L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:
• pulire l'interno dell'apparecchiatura e
gli accessori con acqua tiepida e bicarbonato di soda (5 ml in 0,5 litri
d'acqua)
• ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un
panno umido lo sporco e i residui
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Evitare di tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
Per la pulizia dell'interno, non
usare detergenti, polveri abrasive, prodotti con forti profumazioni o cere lucidanti, che potrebbero danneggiare la superficie e lasciare un odore intenso.
Una volta l'anno, rimuovere la griglia di
ventilazione alla base dell'apparecchiatura e pulire i condotti dell'aria con un
aspirapolvere. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendo anche i consumi di energia.
ATTENZIONE
Evitare di danneggiare il sistema
refrigerante.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Molti detergenti per cucine di marca
contengono sostanze chimiche in grado
di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo
con acqua calda con un po' di liquido
detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio
alla rete di alimentazione.
7.2 Sbrinamento del
congelatore
È normale che sui ripiani del congelatore
e intorno allo scomparto superiore si formi, con il tempo, uno strato di brina.
Quando tale strato raggiunge uno spessore di ca. 3-5 mm, il vano congelatore
deve essere sbrinato.
Procedere come segue:
1. Ruotare il regolatore di temperatura
sulla posizione "0" ed estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e riporli in un luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
4. Rimuovere i tre cassetti grandi.
5. Una volta completato lo sbrinamento, rimuovere l'acqua che si è raccolta nel cassetto piccolo in basso e
asciugare accuratamente l'interno.
Inserire la spina nella presa di corrente e
ruotare il comando del termostato sull'impostazione intermedia. Lasciare in
funzione l'apparecchiatura in modalità di
congelamento rapido per almeno due
ore, quindi reintrodurre nei vani gli alimenti precedentemente rimossi.
ITALIANO
65
7.3 Pulizia dei canali per l’aria
Rimuovere lo zoccolo (A), quindi la
griglia di ventilazione (B).
2. Pulire la griglia di ventilazione.
3. Estrarre con cautela il deflettore dell'aria (C), controllando che non ci sia
acqua residua dallo sbrinamento.
4. Pulire la parte inferiore dell'apparecchiatura con un aspirapolvere.
1.
C
B
A
7.4 Periodi di inutilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica
2. estrarre tutti gli alimenti
3. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e
tutti gli accessori
4.
Lasciare le porte aperte per evitare
la formazione di odori sgradevoli.
Se l'apparecchiatura rimane accesa, farla controllare periodicamente per evitare che gli alimenti si deteriorino in caso di interruzione della corrente elettrica.
8. COSA FARE SE…
AVVERTENZA!
Prima della ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti
non descritte nel presente manuale devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti
qualificati o da personale competente.
Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del
compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi
normali.
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchio non
funziona. La spia di
controllo non lampeggia.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchio.
La spina non è inserita
Inserire correttamente la
correttamente nella presa spina nella presa di alidi alimentazione.
mentazione.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
66 www.aeg.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchio non riceve
corrente. Assenza di tensione nella presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura elettrica.
Rivolgersi ad un elettricista
qualificato.
La spia di controllo si L'apparecchio non funzio- Rivolgersi ad un elettricista
accende.
na correttamente.
qualificato.
La spia di allarme
lampeggia.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione "Allarme temperatura
eccessiva"
Entra in funzione l'al- La temperatura nel vano
larme acustico
congelatore è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione "Allarme temperatura
eccessiva"
Lo sportello viene lasciato Chiudere lo sportello.
aperto.
Il compressore rimane sempre in funzione.
La temperatura nel
congelatore è troppo bassa.
La temperatura nel
vano congelatore è
troppo alta.
La temperatura non è impostata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Lo sportello non è chiuso
correttamente.
Fare riferimento alla sezione "Chiusura dello sportello".
Lo sportello viene aperto
troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il
tempo di apertura dello
sportello.
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di conservare gli alimenti, lasciarli raffreddare
a temperatura ambiente.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Abbassare la temperatura
ambiente.
La funzione Fast Freeze è
attivata.
Vedere "Funzione Fast
Freeze".
Il regolatore della temperatura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La funzione Fast Freeze è
attivata.
Vedere "Funzione Fast
Freeze".
Il regolatore della temperatura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
Lo sportello non è chiuso
correttamente.
Fare riferimento alla sezione "Chiusura dello sportello".
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di conservare gli alimenti, lasciarli raffreddare
a temperatura ambiente.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ITALIANO
Problema
Si forma troppa brina.
Possibile causa
Soluzione
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti poco alla volta.
I prodotti sono troppo vicini tra loro.
Disporre i prodotti in modo da consentire una corretta circolazione dell'aria
fredda.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente
gli alimenti.
Lo sportello non è chiuso
correttamente.
Fare riferimento alla sezione "Chiusura dello sportello".
Il regolatore della temperatura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
8.1 Chiusura della porta
1.
2.
67
Pulire le guarnizioni della porta.
Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3.
Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il
Centro di assistenza locale.
9. DATI TECNICI
Dimensioni
Altezza
815 mm
Larghezza
596 mm
Profondità
550 mm
Tempo di risalita
29 h
Tensione
230-240 V
Frequenza
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato sinistro
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
50 Hz
interno dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei valori energetici.
68 www.aeg.com
10. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la
vostra sicurezza e per il corretto
funzionamento dell'apparecchio
prima di procedere all'installazione.
10.1 Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o una cantina); tuttavia, per
ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un luogo la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe
climatica indicata sulla targhetta del modello:
Classe Temperatura ambiente
climatica
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
10.2 Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla
targhetta corrispondano ai valori della
rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo.
Se la presa della rete elettrica domestica
non è collegata a massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative alla corrente,
consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle
direttive CEE.
11. RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o
del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
BRRR!
!
BB
U
BL
!
ICK
CL
CR
AC
K!
ITALIANO
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
69
70 www.aeg.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
12. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti
derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Non
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più
vicino o contattare il comune di
residenza.
ITALIANO
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
71
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
211621719-A-172012
www.aeg.com/shop
Download PDF