Model:
I
CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l'uso
D
DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung
E
CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización
F
HOTTE DE CUISINE - Notice d'utilisation
NL
P
CBT 66
CBT 96
AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing
COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário
GB
COOKER HOOD - User instructions
CZ
ODSAVAČ PAR – uživatelská příručka
DK
EMHÆTTE - Brugervejledning
FIN
LIESITUULETIN – Käyttöohje
GR
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ – Εγχειρίδιο χρήσης
H
ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás
N
AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning
PL
RUS
S
OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja obsługi
ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК - Руководство пользователя
SPISKÅPA – Bruksanvisning
Fig.1
max 80 cm
135
6
31.5
258
12
440
Fig.1A
513 / 813
22
22
43.5
31
131
120
270
65 31
43.5
600 / 900
Fig.2
A
B
P
L
P
-3-
Fig.3
Fig.4
Fig.5
650 mm
B
B
440
440
Fig.6
Fig.7
G
Fig.8
A1
B1 B2
A1
A
B
1
2
-4-
B3
POLSKA
PL
potencjalnymi konsekwencjami negatywnymi dla
środowiska i zdrowia.
INFORMACJE OGÓLNE
Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem,
zawierającym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa
przy instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu
kuchennego. Należy zachować niniejsze instrukcje także
dla późniejszych konsultacji. Urządzenie zostało
zaprojektowane w wersji zasysającej (odprowadzanie
powietrza na zewnątrz ), filtrującej (recyr kulacja
powietrza wewnątrz ) lub z silnikiem zewnętrznym.
UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE
1. Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego i
paleniska lub kominka zależnych od powietrza w
pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną,
ponieważ okap zużywa powietrze potrzebne do ich
spalania. Ciśnienie ujemne w pomieszczeniu nie powinno
przekraczać 4 Pa (4x10 -5 bar).
Należy więc zadbać o prawidłową wentylację w
pomieszczeniu, konieczną dla bezpiecznego
funkcjonowania urządzenia. Przy odprowadzaniu dymu
na zewnątrz, należy przestrzegać norm obowiązujących
w waszym kraju.
Przed podłączeniem modelu do sieci elektrycznej:
- skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się
wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc
są odpowiednie dla danej sieci i , że gniazdo wtykowe
połączenia jest odpowiednie. W przypadku wątpliwości
zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
- Jeśli przewód zasilana jest uszkodzony powinien zostać
wymieniony na przewód lub specjalny zespół dostępny
u producenta lub u jego obsługi technicznej.
2. UWAGA !
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego w
niektórych okolicznościach może być niebezpieczny.
A) Nie kontrolować filtrów przy okapie
funkcjonującym
B) Nie dotykać lamp i ich bliskiego obszaru podczas
i bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu urządzenia
oświetlającego.
C) Nie
dotykać
żar ówek
po
dłuższym
funkcjonowaniu urządzenia
D) Nie wolno gotować potraw na otwartym ogniu
E) Nie stosować otwartego ognia, ponieważ może
uszkodzić filtry i spowodować pożar
F) Postępować ostrożnie przy smaż eniu, aby
przegrzany olej nie zapalił się
G) Obsługa tego urządzenia nie jest dozwolona
dzieciom,
osobom
niesprawnym
lub
niedoświadczonym w użytkowaniu produktu, chyba
że są one pod nadzorem właściwych osób lub zostały
przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania.
H) Uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
I ) Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności
związanej z konserwacją, wyłączyć okap z sieci
elektrycznej.
Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywa
europejska 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Upewniwszy się, że niniejszy
produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób,
użytkownik przyczynia się do ochrony przed
Symbol
podany na produkcie lub na dokumentacji
towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien
być traktowany jaki odpad domowy, lecz powinien być
przekazany w stosownym punkcie zbiór ki w celu
odzyskania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Pozbywać się go zgodnie z miejscowymi normami w
zakresie utylizacji odpadów. Dla uzyskania dodatkowych
infor macji na temat traktowania, odzyskiwania i
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z
odpowiednim lokalnym biurem, służbą odpadów
domowych lub ze sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
INSTRUKCJE DO INSTALACJI
Czynności montażu i podłączenia elektrycznego
powinny być dokonane przez wyspecjalizowany
personel.
• Podłączenie elektryczne
Urządzenie skonstruowane jest według klasy II, dlatego
przewody nie muszą być uziemione.
Podłączenie do sieci elektr ycznej powinno być
przeprowadzone następująco:
BRĄZOWY = L linia
BŁĘKITNY = N zerowy
Jeżeli przewód nie posiada wtyczki, zamontować
wtyczkę, dostosowaną do obciążenia instalacji podanego
na tabliczce znamionowej. Jeżeli okap posiada wtyczkę,
to należy zamontować go tak, aby dostęp do wtyczki był
łatwy.
Przy bezpośrednim podłączeniu do sieci elektrycznej,
między urządzeniem i siecią należy umieścić wyłącznik
wielobiegunowy, ze stykami w odległości przynajmniej 3
mm, przystosowany do obciążenia i zgodn y z
obowiązującymi normami.
• Minimalna odległość między płaszczyzną nośną naczyń
urządzenia kuchennego i najniższą częścią okapu
kuchennego powinna wynosić przynajmniej 65 cm
(Ryc.5). Przy zastosowaniu rury łączącej składającej się
z dwóch lub kilku części, część gór na rur y musi
znajdować się wewnątrz części dolnej. Nie należy łączyć
przewodu wyciągowego okapu z przewodem, w którym
krąży gorące powietrze lub z przewodem przeznaczonym
do odprowadzania dymu z urządzeń zasilanych energią
inną niż energia elektryczna. Przed przystąpieniem do
montażu, należy wyłączyć filtr (Ryc.6) w celu łatwiejszego
manipulowania urządzeniem.
- W przypadku montażu urządzenia w wersji ssącej
przygotować otwór odprowadzenia powietrza.
• Sugeruje się, aby używać przewodu do oprowadzania
powietrza o takiej samej średnicy jak otwór wylotowy.
Używanie przewężenia może zmniejszyć sprawność
produktu i zwiększyć hałas.
• Instalacja.
Aby przeprowadzić prawidłową instalację okapu, należy
postępować wg następującego schematu:
1. Montaż okapu w dolnej części półki wiszącej
2. ybór wersji ( wciągowa lub filtrująca).
- 33 -
• Montaż okapu w dolnej części półki wiszącej.
Takie urządzenia musi być umocowane na półce lub na
innej płaszczyźnie wspierającej. Umocować okap
posługując się 4 odpowiednimi śrubami i przy wierceniu
otworów postępować wg schematu podanego na rys. 1.
Aby przeprowadzić montaż prawidłowo, należy ustawić
w linii przód okapu z drzwiczkami półki, regulując część
odległościową L poprzez śruby P (rys. 2), w taki sposób,
aby tylna część urządzenia odpowiadała półce.
• WERSJA Z ZASYSANIEM
Przy tym typie instalacji urządzenie usuwa opary na
zewnątrz przez ścianę obwodową lub istniejącą
kanalizację. W tym celu konieczny jest zakup rur y
ściennej teleskopowej odpowietrzającej typu zgodnego
z obowiązującymi przepisami, niepalnego, i połączenie
jej z kołnierzem B znajdującym się w wyposażeniu
urządzenia (rys.3).
Usunąć filtry węglowe zainstalowane w urządzeniu,
obracając je o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (Rys. 7).
• Wersja filtrująca
Oczyszczone powietrze wpro wadzone będzie do
pomieszczenia poprzez przewód r urowy łączący,
przebiegający poprzez półkę i połączony z pierścieniem
łączącym B (rys. 4).
Filtry węglowe są już zainstalowane w urządzeniu.
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
• Zaleca się ur uchomienie urządzenia przed
przystąpieniem.
do gotowania potrawy. Zaleca się poz ostawienie
działającego urządzenia przez około 15 minut po
zakończeniu gotowania potraw w celu całkowitego
usunięcia nieświeżego powietrza.
Prawidłowe działanie okapu uwarunkowane jest właściwą
i stałą konserwacją; szczególną uwagę należy zwrócić
na filtr przeciwtłuszczowy oraz na filtr z węgla aktywnego.
• Filtr przeciwtłuszczowy ma za zadanie zatrzymywanie
cząsteczek tłuszczu zawieszonych w powietrzu, dlatego
narażony jest na zatkanie w czasie zależnym od trwania
użytkowania urządzenia.
Filtr akrylowy, który ułożony jest na kratce wymienić
należy wówczas, gdy napisy widoczne poprzez kratkę
zaczną zmieniać kolor a tusz ulegnie zamazaniu; nowy
filtr powinien być założony w taki sposób, aby napisy były
widoczne przez kratkę od zewnątrz okapu.
W przypadku gdy filtry akrylowe nie posiadają napisów
lub gdy obecne są filtry metalowe lub panel aluminiowy,
dla zapobieżenia zagrożenia ewentualnym pożarom
najwyżej raz na 2 miesiące koniecznym jest umycie filtrów
przy zastosowaniu następujących wskazówek:
- zdjąć filtr z kratki i umyć go w roztworze wody i płynnego
detergentu obojętnego usuwając zabrudzenia
- Spłukać obficie letnią wodą i pozosta wić do
wyschnięcia.
Filtry metalowe i/lub panele aluminiowe mogą być myte
także w zmywarkach do naczyń, Po kilku umyciach, jeśli
filtry wykonane są z aluminium lub występuje aluminiowy
panel można zauważyć przebarwienia kolorów. Fakt ten
nie daje prawa do domagania się ich ewentualnej
wymiany.
W przypadku niedochowania zaleceń wymiany i mycia
może pojawić się zag rożenie pożarem filtrów
przeciwtłuszczowych.
• Filtry z węgla aktywnego służą do oczyszczania
powietrza wydalanego do otoczenia. Filtry nadają się do
mycia lub regeneracji i powinny być wymieniane najdalej
co cztery miesiące. Nasycenie węgla aktywnego zależne
jest od długości czasu użytkowania urządzenia, od
rodzaju kuchenki oraz od regular ności, z jaką
wykonywane jest czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego.
• Czyścić regularnie wszystkie osady na wentylatorze
oraz na pozostałych powierzchniach posługując się
szmatka zwilżoną denaturatem lub nieścier nymi,
neutralnymi, płynami czyszczącymi.
• Instalacja oświetleniowa zaprojektowana jest do
użytkowania podczas gotowania, a nie do długotrwałego
użycia jako oświetlenie główne pomieszczenia.
Przedłużone użytkowanie oświetlenia zmniejsza
znacząco średnią trwałość żarówek.
POLECENIA: (Fig.8) SLIDER symbole jak poniżej:
Okap ten posiada mikrowyłącznik, który pozwala na
włączenie prędkości silnika poprzez otwarcie wózka
teleskopowego. Jeśli wózek ten zostanie zamknięty,
wówczas włączenie prędkości silnika nie będzie możliwe
Ten mikrowyłącznik nie ma wpływu na włączenie światła,
które można zaświecić właściwym przełącznikiem (patrz
rys. 8A).
A = Wyłącznik światła
A1 = przycisk Off
A2 = przycisk On
B = Kontrola prędkości
B1 = przycisk PIERWSZA PRĘDKOŚĆ
B2 = przycisk DRUGA PRĘDKOŚĆ
B3 = przycisk TRZECIA PRĘDKOŚĆ
Uwaga! Jeśli wózek teleskopowy zostanie zamknięty z
prędkością ustawioną na 2, to po jego ponownym
otwarciu okap włączy się na tym samym poziomie
prędkości przy jaki został zamknięty.
• Wymiana lamp żarowych (Rys.1A).
W celu wymiany żarówki należy usunąć filtr y
przeciwtłuszczowe, jak pokazano na (Rys. 6), i wyjąć
żarówkę.
Wymienić żarówkę na nową tego samego typu (Rys. 1A).
SERWIS DLA KLIENTÓW
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym.
Jeśli urządzenie nie działa, zaleca się:
- sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w
gniazdku.
W przypadku, gdy nie uda się stwierdzić przyczyny
nieprawidłowego działania: wyłączyć urządzenie nie
ingerując w nie, a następnie skontaktować się z
Serwisem Technicznym.
NUMER SERYJNY PRODUKTU. Gdzie się znajduje?
Ważnym jest, aby kontaktując się z Serwisem
Technicznym podać kod produktu i numer seryjny (ciąg
16 znaków rozpoczynający się od cyfry 3), które znajdują
się na karcie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
W ten sposób pomagają Państwo uniknąć
niepotrzebnych wyjazdów technika oraz związanych z
tym kosztów.
DOSTAWCA UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USTERKI,
SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM WYŻEJ
WYMIENIONYCH WSKAZÓWEK.
- 34 -
Candy elettrodomestici Srl
Via Privata E. Fumagalli
20047 Brugherio (MI)
3LIK0444
Download PDF