Cooper Security | Homelink 75 | KLIK HER - Brdr. W. Hansen A/S

Homelink 75
Security System
Bruger Vejledning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#
7500r Kontrol Enhed
Indhold
Introduktion .............................................................................. 3
Overblik ................................................................................... 3
Knapper på kontrolenheden......................................................... 4
System Adgang ......................................................................................... 5
Special Ikoner på Displayet ......................................................................... 5
Tilkobling ................................................................................... 6
Tilkoble med kode eller Prox ....................................................................... 6
Kvik tilkobling ........................................................................................... 6
Deltilkobling ............................................................................................. 6
Tilkoble med en fjernbetjening .................................................................... 6
Tilkoble områder........................................................................ 7
Tilkoble med tvunget udkobling ................................................... 7
Frakobling .................................................................................. 8
Fuld Frakobling m. adgangskode eller Prox .................................... 8
Hvad betyder
? .................................................................................... 8
Kvik frakobling .......................................................................... 8
Frakobling med fjernbetjening ..................................................... 8
Frakoble områder: ..................................................................... 9
Alarmer .................................................................................... 10
Alarmtyper.............................................................................. 10
Afstille en Alarm ...................................................................... 11
Social Alarm............................................................................ 11
Inaktivitets Alarm .................................................................................... 11
Special Funktion - Menu ........................................................... 12
Anvende Menu,........................................................................ 12
Indspil besked ......................................................................... 13
Gruppeudkobling ..................................................................... 13
Håndtering af brugerkoder ........................................................ 14
Redigere brugere..................................................................................... 17
Slet bruger ............................................................................................. 17
Se Log ................................................................................... 17
Funktioner Til/Fra .................................................................... 18
Test ....................................................................................... 19
System Konfiguration ............................................................... 19
Menu kan følgende: ................................................................. 19
Sæt Dato og tid.......................................................................................
Rediger udgang.......................................................................................
Programmering af en fjernbetjening for brugere...........................................
Kald (Downloader)...................................................................................
Sommer/vintertid ....................................................................................
Besked Volume .......................................................................................
Tekniker adgang......................................................................................
Komm.-info ............................................................................................
19
20
20
21
21
21
22
22
Menuen Følg mig ..................................................................... 22
Menuen udgange on/off ............................................................ 22
Menuen Telefon opkald ............................................................. 23
Glosarium................................................................................. 24
496947 Udgave 1.dk
Tilkobling
Introduktion
Overblik
7500r er en systemenhed der fungerer som trådløs
indbrudsalarm foruden en række andre muligheder. Disse
inkluderer: social alarm funktion, teknik alarm med mulighed
for direkte kommunikation til mobil telefoners og tale
beskeder.
Dette attraktive design rummer tilbehør og programmer som
er krævet i sofistikerede systemer. Betjeningsenheden er en
grafisk skærm som kendes fra mobiltelefoner. Der er
indbygget stik til 230 V samt til alarmklokke, der er stik til
ISDN, til en GSM samt et USB stik til PC, samt plads til
nødstrømsbatteri. Derudover er der en telefonsender,
individuelt for hvert brugsområde. Der kan sendes
talebeskeder, der findes et indbygget modem, gennem
hvilket der kan gives teknisk service. Der er desuden en
berøringsfri læser, en båndoptager hvis du selv vil indtale
beskeder samt en mikrofon der aflytter området.
7500r kommunikerer med en lang række af Cooper Security
avancerede radiostyrede enheder 32 indgange samt 32
udgange. Til alarmsystemet tilbydes PIR detektorer,
røgdetektorer samt kontakter til døre og teknik installation.
Til socialalarmen tilbydes både armbånds og halskæde (max
16) kontakter. Der er naturligvis også en fjernbetjening
(max. 16) i et flot design.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#
1. Kontrol Enhed
2. Fjernbetjening
3. Single button panic button
4. Magnetkontakt med radiosender
5. Røg Detektor med radiosender
6. Detektor med radiosender
Figur 1. 7500r med tilslutningsenheder
496947 Udgave 1.dk
Side 3
Tilkobling
Andre muligheder
En “plug on” ISDN enhed, en “plug-on” GSM/SMS enhed og
et PC program med mulighed for fjern operation og
konfigurering, fejl analyse og service.
Denne manual viser de procedurer der skal til for at betjene
enheden. Når den er installeret skal den programmeres. Så
har du en installation der passer præcis til dine krav.
Knapper på kontrolenheden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#
8
1. LCD display (monochrome, 128x64 pixels). 5. Frakoble tast
2. Tilkoble tast
6. Nød taster
Start Brandalarm
Start PA alarm
Kald for lægehjælp
3. Navigations taster.
7. Social alarm tast
4. Numerisk tastatur.
8. Mikrofon.
Figur 2 Kontrolenheden og Displayet
Side 4
496947udgave 1.dk
Tilkobling
System Adgang
Håndtering af systemet kræver en kode:
Enten en 4 cifret brugerkode, en Prox eller en fjernbetjening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#
Figur 3 Prox Sensor.
Fabrikskoden er ‘1234’ for administrator, husk at ændre den.
Se mere under oprettelse af bruger.
Special Ikoner på Displayet
Bemærk meddelelser på displayet ved til –og frakobling samt
ved programmering.
Når systemet er i ro vises
“standby skærm”, med tid og dato:
samt “Menu”
Felterne foroven viser tilstand for de
4 områder
01:12
01/01/2004
Menu
Derudover kan der forekomme følgende ikoner:
En besked venter
Social Alarm er aktiveret
•
Alarm aktiveret og kræver en tilbagestilling
Delområde tilkoblet (T).
Delområde frakoblet (F).
Delområde delvis tilkoblet (D).
496947 Udgave 1.dk
Side 5
Tilkobling
Tilkobling
Tilkoble med kode eller Prox
Før du tilkobler sikrer du at systemet er i ’ro’, ingen åbne vinduer
eller døre eller bevægelser i huset i øvrigt.
1.
Enter: Tast adgangskode.
Setting Options
Eller aktiver din Prox
På displayet ses muligheder (hvis de
er programmeret:
Tilkoble alt
Deltilkoble
Områder
Vælg
Vælg.
Forlad
Displayet viser hvor mange sekunder
til at forlade indgangen.
2.
12:15
Lås udgangsdøren
"System tilkoblet vises I få sekunder".
Bemærk: Tilkoblingsmuligheder er
bestemt af din kode.
Tilkobler alt
7 til tilkobling
Stop
Medens systemet er tilkoblet vises
’standby’ skærmen.
Kvik tilkobling
Systemet kan programmers til at virke
med tasten
Det kræver ingen koder
Bemærk:
Du kan fortryde med ‘STOP’..
Du skal frakoble før du kan gå fra fuld tilkobling til
deltilkobling etc.
Deltilkobling
Du kan vælge nogle bestemte grupper som hørende sammen Du
kan deltilkoble disse. Se ovenfor.
Dette muliggør en deltilkobling af døre og vinduer f.eks.
Spørg installatøren for yderligere oplysninger.
Tilkoble med en fjernbetjening
1. Tryk på den forudbestemte tast. Fjernbetjeningen er en
personlig enhed,
Displayet viser udgangstiden etc
Side 6
496947udgave 1.dk
Tilkobling
Tilkoble områder
En opdeling i områder kan være nyttigt, spørg installatøren.
Din brugerkode giver adgang til et eller flere områder
1.
Tast brugerkode.
Område
Displayet viser dine mulige områder
samt status: F for frakoblet, T for
tilkoblet
2.
Vælg.
3.
Tryk
or
for at fremhæve det
område du ønsker at tilkoble.
4.
Tryk Skift.
5.
Displayet viser "F>T" or "F>D" hvor D
er deltilkoblet
6.
Tryk udført.
Displayet viser herefter udgangstiden
(som foranstående)
1.
2.
3.
4.
Område
Område
Område
Område
01
02
03
04
Skift
F
F
F
F
Udført
Område
1.
2.
3.
4.
Område
Område
Område
Område
01
02
03
04
Skift
F>T
F
F
F
Udført
Bemærk:
Du skal frakoble før du kan gå fra fuld tilkobling til deltilkobling
etc.
Tilkoble med tvunget udkobling
Hvis der er funktionsfejl på en detektor eller hvis et vindue er
åbnet kan du først tilkoble systemet når du har ’udkoblet’.
under Menu funktioner.
1.
På displayet vises hvis der er fejl der
hindrer tilkobling
2.
Du kan udkoble alle.
Tilkoblings Fejl
3 Fejl
Eller tryk Vis for at se listen.
3.
Udkoble alle
Tryk STOP.
Går til ‘normal’ vindue.
Eller udkoble alle og systemet tilkobler
med disse enheder ’inaktive’
Tilkoblings Fejl
16 Have vindue
17 Have dør
18 Køkken vindue
Udkoble alle
Bemærk: du kan også stoppe ved at trykke
496947 Udgave 1.dk
Vis
Stop
.
Side 7
Frakobling
Fuld Frakobling m. adgangskode eller Prox
1.
2.
Brug den forudbestemte
indgangsdør. Kontrolenheden
starter ’indgangstonen’
Tast din kode eller brug Prox’en
På displayet ses mulighederne
3.
Frakoblings muligheder
Frakoble alt
Frakoble områder
Vælg
Forlad
Vælg
Systemet frakobler de områder du
har adgang til og går til ’standby’.
Hvad betyder
?
(øverst til venstre) venter en
Når du ser besked ikonet
besked. Du kan vælge at afspille beskeden. Displayet viser
hvordan.
Kvik frakobling
1.
tryk på
.
2.
Tast din afgangskode
04:57
Systemet frakobler de områder du har
adgang til og går til ’standby’.
Tast Adgangs Kode
OOOO
Forlad
Frakobling med fjernbetjening
1.
Brug den forudbestemte indgangsdør. Kontrolenheden
starter ’indgangstonen’
2.
Tryk på den forudbestemte tast. Fjernbetjeningen er en
personlig enhed, se page 15).
Side 8
496947 Udgave1.dk
Unsetting
Frakoble områder:
1.
Tast din adgangskode eller brug din
Prox
2.
Displayet viser dine muligheder
som du har adgang til.
3.
Vælg frakoble områder.
Frakoblings muligheder
Frakoble alt
Frakoble områder
Vælg
Forlad
Områders status: F for frakoblet, T
for Tilkoblet, og D for deltilkoblet
4.
5.
Tryk på
eller
for at fremhæve
de områder du vil ændre
Tryk skift.
Displayet viser ændringerne som
f.eks. "T>F" or "D>F"
6.
Områder
1.
2.
3.
4.
Område
Område
Område
Område
Skift
01
02
03
04
T
F
T
D
Udført
Tryk Udført.
496947 Udgave 1.dk
Side 9
Alarmer
Alarmtyper
Homelink 75 reagerer på alarm signaller fra detektorer og
kontakter. Du kan også aktivere alarm fra tastaturet.
Dette skema viser alarmtyperne.
Alarm
type
Signal
(se note)
Indbrud
Høj
advarselstone
fra sirenen.
Startet fra:
Normal alarm eller fra
udgangsvejen når systemet er
slået til.
24 timers kreds er aktiveret.
Brand
Overfald
Gentaget “Dee
Dah” fra siren.
Røgdetektor er aktiveret.
Høj
advarselstone
fra sirenen
PA gruppe eller PA sender
aktiveret.
Trykheds Ingen.
alarm
(se note)
Social
Alarm
eller
Aktivitets
Alarm
Aktiveret fra tastaturet.
Aktiveret fra tastaturet.
Aktiveret fra tastaturet.
Høj gentagne
toner fra sirene
tasten
og
lyser rød.
Normal alarm gruppe med inaktiv
‘egenskab’ der aktiveres under
overvågnings test.
Social Alarm sender der
aktiveres.
Aktiveret fra tastaturet
Teknik
alarm
Høj
advarselstone
fra sirenen.
Teknik alarm gruppe er aktiveret
Note: Så vel som en lyd kan installatøren programmere
enheden til at sende en meddelelse på telefonen.
Meddelelserne kan sendes til en alarm (social)/kontrolcentral
(indbrud) eller til andre overvågnings steder. Meddelelserne
kan være specielle koder, en SMS meddelelse eller en
indspillet meddelelse. Din installatør kan orientere yderligere.
Side 10
496947 Udgave1.dk
Alarmer
Afstille en Alarm
Når sirenen aktiveres vises en alarm ikon (
) på displayet.
Sirene tiden er fastsat af installatøren.(max. 20 min. for
indbrud og overfalds alarm).
Når systemet har været aktiveret, skal det afstilles.
Hvis du vil stoppe sirenen:
1.
tast din kode
Sirenen stopper og der vises
årsagen til alarmen. Gruppen
afstilles
2.
Tryk Afstil.
Indbrud G-04 Alarm
Afstil
Hvis Homelink 75 ikke er
programmeret til at brugeren ikke kan
afstille vises :
Tast OK, ring til installatøren. Du kan
fortsat til/frakoble systemet.
Ring tekniker
P1: Indbrud G04 Alarm
OK
Forlad
Se I loggen om der har været flere alarmer.
Social Alarm
1. Høj gentagne toner fra sirene og
2. Der startes en ‘guard timer’.
Annulering
tasten lyser rød.
Inden udløbet af ’guard time’ kan du annullere ved at taste
din kode 2 gange. Lyset i tasten forsvinder og systemet går
‘standby’.
Annulleres ikke sendes den forudbestemte meddelelse til
alarm centralen, som programmeret.
Inaktivitets Alarm
Installatøren kan programmere en bestemt detektor som
egenskaben ‘inaktiv’ Det betyder at hvis der ikke er aktivitet i
et bestemt tidsrum sendes en Social alarm (se ovenfor)
Hvis der er bevægelse under ’guard time’ afbrydes alarmen
(og sirenen).
496947 Udgave 1.dk
Side 11
Special Funktion - Menu
Menuen har følgende muligheder:
Mulighed:
Funktion:
Indspil besked
Optage, afspille og slette.
Gruppeudkobling
Midlertidig udkobling af gruppe.
Bruger koder
Rediger, tilføj eller slet bruger. Dette
gælder også for:
Fjernbetjeninger, Prox. PA sender,
armbåndsender (Social alarm)
Se Log
Se indtil 250 hændelser, fra –og
tilkobling alarmer og opsætning.
Funktioner
Dørklokke, tale aktivitetscheck til/fra.
Test
Tester, sirene, højtaler, tastatur,
gangtest, udgange, fjernbetjeninger,
nødtryk PA alarmer og Prox.
Systemkonfiguration Sæt dato og tid, rediger udgange,
fjernbetjeninger, kald, sommer og
vintertid, besked volume,
kommunikations info.
Følg mig
Indsæt nyt telefonnummer for nogel
beskeder.
Udgange
Ændre individuelle udgange, til/fra.
Telefon opkald
Foretag korte opringninger til
telefonsvarer. F.eks. registrer et SIM
kort (hvis du har GSM) eller check
kredit på kortet.
Administrator har adgang til alle menu funktioner
En bruger kan:
Ændre egen adgangs kode.
Kan IKKE tilføje eller slette brugere.
Kan IKKE ændre Systemkonfiguration
496947 Udgave 1.dk
Side 12
Special Funktion
Anvende Menu,
1. Tryk MENU og tast kode
Displayet viser den første menu,
bemærk menubaren til højre
2. Vælg din menu med op og ned
pilene og tryk Vælg.
3. Tryk forlad når du afslutter.
MENU
Voice Memo
Select
Exit
Indspil besked
Alle brugere kan afspile beskeden. ’Standby’ viser med ikonet
) at en besked venter.
(
1.
Vælg indspil besked.
På displayet vises mulighederne
2.
Indtal.
En bar viser hvor meget tid du har
tilbage. Afslut med færdig.
Du kan afspille, indspille eller slette
besked. Du kan gemme beskeden
og displayet vender tilbage til
Indspil besked.
Besked
Afspil besked
Indspil talebesked
Slet besked
Gem besked
Vælg
Tilbage
Gruppeudkobling
Hvis du har en gruppe åben, f.eks. et vindue kan du udkoble
den pågældende gruppe. Ellers kan du ikke tilkoble. Det skal
gøres hver gang du vil tilkoble!
1.
Vælg gruppeudkobling på menuen.
2.
Tryk
3.
Tryk skift
eller
på gruppe(rne).
Bogstavet ændres fra I til U
Udkoble grupper
16 Have vindue
I
17 Have dør
I
18 Køkken vindue I
Skift
Færdig
Afslut med færdig.
496947 Udgave 1.dk
Side 13
Special Funktioner
Håndtering af brugerkoder
Systemet kan administrere 50 brugere
1.
Vælg brugere på menuen
Brugere
Rediger bruger
Tilføj bruger
Slet bruger
Vælg
Tilføj bruger
Tilføj bruger
Displayet viser det næste ledige
nummer. Tryk OK og du skal vælge
Normal bruger eller Master bruger.
Bruger 2:
Navn:
Skriv navnet
OK
Område rettigheder tilføjes
Kode tilføjes.
Bruger navnet
Normal Bruger
Master Bruger
Vis Prox for tildeling
Tryk tast for at indlæse fjernbetjeningsenhed.
Aktiver Nødtryk
Vælg
Bruger navnet
Tryk begge taster for at aktivere PA
Og ny bruger er tilføjet
ABCÆÅÄ
DEF
GHI
JKL
MNOØÖ
PQRS
TUV
WXYZ
Område
Område
Område
Område
Skift
Space'():.-!&
Figur 4 Bogstaver på tastaturet
Side 14
Slet
496947udgave 1.dk
1
2
3
4
Nej
Ja
Ja
Ja
Færdig
Special Funktion
Områder
Installatøren kan navngive området ved installationen!
Adgangs Kode eller bruger kode
Bruger navnet
Tildel kode
****
Tast adgangskoden. Og bekræft
adgangskoden
Tilbage
Prox
En Prox er en flad dråbeformet brik
med en indbygget radiosender. Hver
Prox har sit eget unikke identitet.
Bruger navnet
Vis Prox – tag
For tildeling
Hold Prox mod Kontrolenheden så
Proxidentiteten lagres,
Du kan fravælge ved at trykke Ingen
Prox.
Ingen Prox
Fjernbetjening
Enheden kan bæres I en nøglering. Der er 4 taster samt et
LED (rød). Tasterne skal aktiveres med et vedvarende tryk (2
sekunder) for at undgå fejl.
Fra fabrikken er følgende taster aktive: se Figur 4.
1. Knap 1 (Fuld tilkobling).
2. Knap 2 (delvis tilkobling).
3. Knap 3 (ej programmeret).
4. Knap 4 (Frakobler).
5. Rød LED lyser ved aktivering.
Figur 5 Fjernbetjening.
Knap 3 kan anvendes til tænd/sluk udgange. F.eks. åbne en
garage. Men alle knapper kan programmeres individuelt! se
side 20.)
496947 Udgave 1.dk
Side 15
Special Funktioner
Fjernbetjeningen kan kun have en
burger og systemet kan håndtere max.
16 fjernbetjeninger.
Tryk på en tast på fjernbetjeningen
Eller vælg Ingen Fjernbetjening.
Hvis fjernbetjeningen er i brug vil
systemet advare med en tone og en
meddelelse på displayet.
Bruger navnet
Tryk tast på
fjernbetjening
Ingen fjernbetjening
Fjernbetjeningen kan slettes under rediger
bruger.
Nødtryk
Et nødtryk er en fjernbetjening med én tast og anvendes som
social alarm. Kun en pr. bruger.
Aktivere nødtryk
Note: Medens du registrerer nødtryk vil
kontrol enhed ikke reagere på signal
fra PA eller andre nødtryk
Intet Nødtryk
Vælg
En bruger kan kun registreres med et
nødtryk
Hvis nødtryk er i brug vil systemet advare
med en tone og en meddelelse på
displayet.
Side 16
Bruger navnet
Aktiver Nødtryk
496947udgave 1.dk
Special Funktion
PA (Panik Alarm eller overfalds alarm)
PA er en sender med 3 taster. De to taster aktiveres for at sende
en PA, den 3. tast er en sikring for fejltryk mens den bæres. Kun
en PA sender pr. Bruger.
Kontrolenheden spørger om brugeren
har en PA sender.
Note: Medens du registrerer nødtryk vil
control enhed ikke reagere på signal
fra PA eller andre nødtryk
Bruger navnet
Tryk begge taster for
at identificere PA
Ingen PA
Tryk begge taster på senderen
Eller vælg ingen
Redigere brugere
1. Vælg rediger brugere
Displayet viser en bruger ad
gangen
2.
Vælg samt scroll ned til den
ønskede redigeringslinie
Bill Jones
Navn
Type
Områder
Kode
Vælg
Note. Under redigering sletter du også
Prox, fjernbetjeninger, nødtryk og
PA hvis de er oprettet
Note: Hvis du ønsker at ændre på en fjernbetjening (4
taster)se under punktet System Konfiguration
Slet bruger
Du sletter en bruger ved at vælge brugeren og tryk Slet.
Alle enheder oprettet til denne bruger slettes automatisk!
Se Log
De sidste 250 hændelser gemmes. Systemet skal være helt
frakoblet!.
Udvidet viser tidspunkt og dato for hændelsen
Tilbage tasten er retur til Menuen
496947 Udgave 1.dk
Side 17
Special Funktioner
Funktioner Til/Fra
Følgende kan du håndtere med til fra:
Slået til betyder: Kontrolenheden gør:
Dørklokke
Dørklokken ringer når en gruppe der er
programmeret med denne facilitet bliver
påvirket, f.eks. en Magnetkontakt for
hoveddøren
Tale
Der er dansk tale for håndtering af forskellige
betjeninger
Check aktivitet
Installatøren kan programmere en detektor
med faciliteten der overvåger bevægelse
indenfor et defineret tidsrum. Ingen
bevægelse starter en sirene og overfører en
social alarm. (se også
Når funktionen er I brug vises en lille
ikon I øverste venstre hjørne på displayet.
Side 18
496947udgave 1.dk
Special Funktion
Test
Har mistanke om enheder ikke virker kan du sætte dem
under test I denne menu eller du kan brugeren for
fjernbetjeninger.
Sirene
Til/Fra. Tilstand øverst i højre hjørne. Til for at
starte sirenen
Højtaler
Start/stop. Du kan høre alle system
meddelelser på dansk og justere lydstyrken
Tastatur
Test for tasterne på tastaturet. Tryk tilbage for
at komme til menuen.
Gang test
Liste for alle installerede detektorer. Når du
sætter en detektor i gangtest vises et ”A” på
linien ved hver detektor. Du kan ikke teste Røg
detektorer og 24 timers grupper.
Udgange
Du ser en liste over udgange og om de er
til/fra
NOTE: Der må ikke aktiveres udgange fra
remote enheder når du tester.
Fjernbetjeninger Tjekker bruger og tasternes anvendelse ved at
aktivere tasten.
Nødtryk
Tryk på tasten og brugeren vises på displayet
Panik Alarmer
Tryk på begge taster og brugeren vises på
displayet.
Prox
Aktiver Prox’en og brugeren vises I displayet
System Konfiguration
Masterbrugeren kan ændre forskellige opsætninger i kontrol
enheden. Hvis der skal ændres yderligere sker det via
installatøren, eventuelt via en opringning til et PC program
’Downloader’, spørg installatøren for yderligere.
Menu kan følgende:
Sæt Dato og tid
Du ændrer dato med op og ned pile og derefter tid på same
måde.
Tryk OK for at gemme.
496947 Udgave 1.dk
Side 19
Special Funktioner
Rediger udgang
7500r kan kontrollere mange udgangsmoduler med
radiosignaler. Hver enhed kan åbne / lukke kontakter på en
tilsluttet elektrisk enhed. Kontrolenheden sender signalet
“aktiver” eller “deaktivere” eller “toggle” (betyder skift) på
bestemte kanaler.
Installatøren har “indlæst” identiteten af de tilhørende
radioenheder (max. 32) samt på hvilke kanaler de vil svare.
Ved programmeringen bestemmes om udgangen kan
administreres af Master brugeren. I det følgende beskrives
hvordan:
Programming af en Udgang
På displayet ses hvilke udgange der kan ændres.
1.
Vælg
Du kan ændre navnet eller redigere en til/fra tid for
udgangen. .
2.
Det vil være formålstjenligt at operere med et sigende
navn, systemet viser det pågældende navn i displayet.
3.
Vælg en ‘on’ tid hvis kontrolenheden skal tænde (skifte)
udgangen samt en ’off’ tid for det modsatte.
Hvis udgangen ikke skal ændres skrives tiden for begge
til “00:00”.
Note: Du kan anvende en tast på en fjernbetjening til at
aktivere en udgang.
Programmering af en fjernbetjening for brugere
Vælg menupunktet og fjernbetjeningen
Displayet viser en liste med de registrerede fjernbetjeninger
samt de ’tilhørende’ brugere.
1.
Tryk den tast du ønsker at programmere.
Når enheden har blinket er tasten aktiveret og du vælger
funktionen ud fra mulighederne på displayet.
Den fremhævede linie viser tastens nuværende
programmering. F.eks. Til/frakobling --- Områder ---
Side 20
496947udgave 1.dk
Special Funktion
Område 1 --- fuld tilkoblet eller deltilkoblet. Du trykker
på valg når du afslutter.
Slette en fjernbetjening
Hvis der mistes en fjernbetjening er det enkelt at slette den.
Du skal bare kende brugeren.
1.
I menuen trykker du på fjernbetjeninger – slet
Hvis du har en fjernbetjening i hånden trykker du på
en tast og ja til at den kan slettes, har du mistet
fjernbetjeningen trykker du på ingen fjernbetjening
og du vælger ud fra listen af brugere og siger ja til
slet.
Du kan også slette alle fjernbetjeninger. Displayet spørger
om du er sikker
2.
Tryk ja.
Og alle fjernbetjeninger er slettet. Tryk tilbage hvis du
fortryder.
Kald (Downloader)
Hvis din installatør har en modemforbindelse, er der 2
telefonnumre til rådighed for dette. Downloader er et
program der enkelt kan ændre opsætningen remote. Husk at
det er master brugeren der starter forbindelsen.
Du starter forbindelsen ved at vælge et af de 2
telefonnumre.:
I displayet ses ring downloader. Systemet kan være
forbundet med installatøren i flere minutter.
Når forbindelsen afbrydes viser displayet tid og dato.
Sommer/vintertid
Du skal vælge om det skal ske automatisk eller manuelt
Hvis du vælger manuelt skal du ændre tiden under
systemkonfiguration: sæt dato og tid.
Besked Volume
Du kan skrue op og ned på den indbyggede højtaler. Du
hører et bip og trykker Færdig
496947 Udgave 1.dk
Side 21
Special Funktioner
Tekniker adgang
Du bestemmer om teknikeren behøver din brugerkode for at
få tilgang til Kontrolenheden (husk downloader muligheden)
1.
Menupunktet teknikeradgang tryk vælg.
Displayet viser Indtast brugerkode J eller N
2.
Tryk skift for dit valg.
Et “J” betyder at: efter teknikeren har indtastet sin kode
kræver systemet at brugeren indtaster sin kode,
et “N” og installatøren har afgang med sin egen kode.
3.
Tryk færdig for at bekræfte valget og retur til menuen.
Komm.-info
Her kan du checke hvilken telefonforbindelse enheden
benytter.
Displayet viser “PSTN” hvis det er en telefonforbindelse,
“GSM” hvis der er et GSM modul, eller “ISDN” hvis
forbindelsen er på denne linie.
Findes GSM modulet vises IMEI nummeret, signal styrke,
Mobilselskabet og GSM telefon nummeret. (Det sidste kan
dog overstyres af mobilselskabet.)
Menuen Følg mig
System er programmeret til at benytte et eller flere
telefonnumre for at sende en alarm. Du kan midlertidigt
omdirigere et alarmkald til et andet telefonnummer.
Benyttelsen er midlertidig.
1.
Tryk vælg på menuen, displayet viser det indsatte
telefonnummer
2.
Tast et nyt nummer og tryk OK.
Menuen udgange on/off
Du kan ændre en udgang fra tastaturet eller fra en
fjernbetjening.
1.
Vælg udgang fra listen og tryk på skift.
Ændringen ses som on eller off. Tryk OK
Displayet viser udgange, og du kan fortsætte.
Side 22
496947udgave 1.dk
Special Funktion
Menuen Telefon opkald
Du kan kalde et telefonnummer (hvis du er tilsluttet
telefonnettet). Det er dog ikke sikkert du kan tale og lytte
samtidig. Hvis du anvender:
PSTN
Du kan kalde nummeret du indtaster du kan også
sende DTMF toner fra tastaturet. Forbindelsen
anvendes ofte til en telefonsvarer eller udstyr som du
vil lytte til. Det er svært at føre samtale med en
person.
ISDN
Du kan kalde nummeret og føre samtale og du kan
sende DTMF toner fra tastaturet.
GSM
Du kan kalde nummeret du indtaster du kan også
sende DTMF toner fra tastaturet Forbindelsen
anvendes ofte til en telefonsvarer eller udstyr som du
vil lytte til f.eks. registrere SIM kort og få saldo
meddelelse . Det er svært at føre samtale med en
person.
Start telefonforbindelsen:
1.
Tast nummeret tast OK og kontrolenheden ringer op
Du kan høre der bliver svaret. Hvis det er en
telefonsvarer kan du anvende tastaturet til hjælp for at
opnå den ønskede service.
496947 Udgave 1.dk
Side 23
Glosarium
Adgangs kode
Bruger kode
En fire cifret kode til at til –og/
frakoble systemet (tyverialarmen).
Kommunikationsenhed
GSM eller ISDN enhed
Gangtest
En visning på displayet om
detektorer bliver påvirket.
Dørklokke
En programmerings funktion for en
detektor aktiverer en dørklokke
Indgangstid
En foruddefineret tid for at komme
til kontrolenheden eller efter du slår
alarmen til.
Udgangstid
Udgangs/indgangsdør
Sidste dør
Den valgte dør for ud og ind til
kontrolenheden. En detektor
overvåger
Indgangsvej
Signalet fra detektoren der er opsat
undertrykkes I indgangstiden.
Log
Gemmer de seneste 250 hændelser
GSM
Groupe Special Mobile. Navnet for
GSM telefonforbindelsen.
Hurtig tilkobling
En system function som overstyrer
Udgangstid, bruges til deltilkobling.
ISDN
Integrated Services Digital Network.
Telefonforbindelse
Kald for lægehjælp
En stille alarm til et forudbestemt
nummer. (Installatør)
Udkoble
Udkobler kredse. F.eks et åbent
vindue.
PA
(Panic Alarm). Taster til at sende en
PA eller overfalds alarm. Alarmen
sendes øjeblikkeligt.
Delvis til
En del af enhederne I systemet er
til.
Område
En gruppe af detektorer der er
samlet som et område, Logisk eller
fysisk.
Side 24
496947 udgave 1.dk
Special Funktion
Prox (Tag)
En lille brik med indbygget
radiosender, anvendes som kode.
Tilbagestille eller reset
Kvittering for at du har set en alarm.
TILKOBLE
Slå alarmen til helt eller et område
SMS
Short Message Service. Sender
meddelelser på mobiltelefon
netværket.
’Standby’
Enheden er klar.
Teknik (alarm)
Programmerings funktion for
detektoren fungerer altid og bruges
til at overvåge f.eks. en fryser.
Fjernbetjening
En lille radiosender med en eller
flere taster til at betjene
kontrolenheden.
FRAKOBLE
Frakobler alarmen helt eller delvist
Gruppe
En betegnelse for at kende den
enkelte detektor.
24t gruppe
Programmerings funktion for en
detektor, virker altid (24t)
© Cooper Security Ltd. 2004
Every effort has been made to ensure that the contents of this book are correct. However, neither the
authors nor Cooper Security Limited accept any liability for loss or damage caused or alleged to be caused
directly or indirectly by this book. The contents of this book are subject to change without notice.
Printed and published in the U.K
Note:
The 7500r control unit complies with EN50131 Environmental Class I (Tested –10°C to +55°C) and Security
Grade II.
496947 Udgave 1.dk
Side 25
Download PDF