Yamaha | PSR-32 | Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
GEFELICITEERD !
Dank u wel voor het aanschaffen van de Yamaha PortaTone PSR-32. Deze PortaTone
is een ultramodern keyboard met een ontwerp dat gebaseerd is op de meest recente
digitale elektronische technologie.
Om er zeker van te zijn dat u optimaal tevreden zult zijn, adviseren wij u de volgende
stappen in deze gebruiksaanwijzing nauwgezet uit te voeren, terwijl u het keyboard
bespeelt.
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nomenclatuur
We beginnen met spelen (Orkestsectie)
De ingebouwde slagwerken (PCM Stereo ritme sectie)
Het toevoegen van bas- en accoordbegeleiding (Auto Bass Chord)
Het zelf creëren van ritmepatronen (Custom Drummer)
Aansluitingsmogelijkheden
Accessoires (extra)
Onderhoud van uw Portatone
Specificaties
2
3
5
6
11
13
14
15
16
VOOR HET SPELEN
Het plaatsen van de batterijen
Verwijder het klepje van het batterijencompartiment aan de onderzijde van het
instrument en plaats zes 1,5 V SUM-1, “D” afmeting, R-20 of gelijkwaardige alkaline
batterijen (optioneel) en let op de juiste polariteit (aangegeven in het compartiment).
Bevestig nu het klepje en druk het goed vast.
Adapters (optioneel)
Netvoeding: Adapter PA-4. Geen andere adapters gebruiken!
Auto-accu: Adapter CA-1 voor aansluiting op de sigarettenaansteker.
-2-
HOOFDSTUK 1: NOMENCLATUUR
1. Netschakelaar
2. Totaalvolume
3. Pitch controls (fijnregeling toonhoogte)
4. Fill-in
5. Volume bas/akkoordvariatieschakelaars
6. Bas- en akkoordvariatieschakelaars
7. Bas- en akkoordstemmenschakelaars
8. Keuzeschakelaar voor bas/akkoord-begeleiding
9. Linker klaviergedeelte voor bas/akkoord-begeleiding
10. Ritme volume
11. Temporegelaar
12. Schakelaar ritme-variaties
13. Custom Drummer functieschakelaars
14. Rechter klaviergedeelte Custom Drummer
15. Synchro Start en Start
16. Stop
17. Ritme keuzeschakelaars
18. Duet Aan/Uit
19. Sustain Aan/Uit
20. Orkest bank keuze
21. Orkeststemmen keuzeschakelaars
-3-
HOOFDSTUK 2: WE BEGINNEN MET SPELEN
Orkestsectie
Laten we eerst vertrouwd raken met de klankkleuren van de orkestsectie - een van de
meest belangrijke onderdelen van dit keyboard.
1. Inschakelen
Schuif de netschakelaar (POWER) (1) naar”ON”. Het lampje gaat nu branden.
2. Instelling volume Schuif de totaalvolume-regelaar (MASTER VOLUME) (2) ongeveer
driekwart in de richting MAX.
3. Stel eerst de Orchestra Bank schakelaar (16) in op de gewenste voice voor de
bank (Orchestra Bank Selector Up voor de 16 voices bovenaan boven de Orchestra
Voice schakelaars en Down voor de 16 voices onderaan boven de Orchestra Voice
schakelaars. Druk vervolgens op een Orchestra Voice schakelaar voor de gewenste
voice in de gekozen bank. Sla een toets aan U hoort nu de gekozen instrumentstem.
Probeer een melodie te spelen die u kent.
● Wanneer u het keyboard inschakelt, wordt automatisch eerst de BRASS1- stem
gekozen als de Orchestra Bank schakelaar op UP staat en BRASS2 als de Orchestra
Bank op Down staat.
Opmerking:
1. Het vibrato effect wordt automatsich toegevoegd aan voices die beter klinken met vibrato.
2. De Auto Bass Chord MODE-keuzeschakelaar moet op OFF staan. Wanneer deze schakelaar op
SINGLE FINGER of FINGERED staat, kunt u de toetsen van het linker klaviergedeelte (9) niet gebruiken
om een melodie te spelen.
-4-
4. Probeer eens andere stemmen
Maak een keuze uit de stemmen van de Orkestsectie (21).
5. Sustain toevoegen
Wanneer u de SUSTAIN-schakelaar (19) op ON zet, blijven de tonen even doorklinken
na het loslaten van de toetsen. Sustain wordt aan elke gespeelde noot toegevoegd.
Opmerking:
Maximaal negen noten kunnen tegelijk worden gespeeld, behalve wanneer Auto Bass Chord en Duet
ingeschakeld zijn. In dat geval kunt u maximaal vier noten voor de melodie polyfoon spelen.
-5-
HOOFDSTUK 3 DE INGEBOUWDE SLAGWERKER
Nu voegen we een dynamische ritmische begeleiding aan de melodie toe.
1. Kies een ritme
Kies een ritme, dat het beste bij uw muziekstuk past en druk de desbetreffende
tiptoets in (17).
● Wanneer u het keyboard inschakelt, wordt eerst het BIG BAND-ritme automatisch
ingeschakeld.
2. Start het ritme
Druk op de START-tiptoets (15)
● SYNCHRO START
Gebruik de SYNCHRO START-tiptoets (15) wanneer u het ritme wilt laten beginnen
bij het aanslaan van een toets. De 19 toetsen op de linkerkant van het klavier
starten dan de ritmische begeleiding.
3. Instellingen
• Volume
Met de RHYTHM VOLUME (10) kan de volumeverhouding tussen ritme en melodie
worden ingesteld.
• Tempo
De snelheid van het ritme wordt met de TEMPO-regelaar (11) ingesteld.
• Variatie
De RHYTHM VARIATION-schakelaar (12) biedt een keuze uit vijf patronen voor
elk ritme.
-6-
4. Gebruik van het tempolampje
In feite is het tempolampje een visuele metronoom. Wanneer SYNCHRO START (15)
ingeschakeld wordt, en het ritme is nog niet gestart door het aanslaan van een toets,
dan licht het tempolampje op bij elke kwartnoot.
5. Fill-Ins (slagwerksoli) toevoegen
Wanneer u de FILL-IN~tiptoets (4) indrukt, wordt het gespeelde ritme onderbroken
door een drum-solo van één maat.
• Wanneer u de FILL-IN-tiptoets indrukt voor het spelen, begint het ritme na een
intro van één maat.
-7-
HOOFDSTUK 4: BAS- EN ACCOORDBEGELEIDING
Auto Bass Chord
Auto Bass Chord geeft een automatische begeleiding.
Als de MODE-schakelaar op OFF staat, werkt het Auto Bass Chord-systeem niet.
Bij ingeschakeld SINGLE FINGER hoeft u maar één toets in het toetsen-gedeelte
(9) aan de linkerkant van het klavier aan te slaan en u hoort een akkoord met
bijpassende bas.
Door het indrukken van FINGERED CHORD kunnen gevorderde spelers zelf akkoorden
met automatisch toegevoegde basbegeleiding spelen.
Eénvingerbegeleiding
1. Schuif de schakelaar naar SINGLE FINGER.
2. Kies een ritme
Kies een bepaald ritme en druk SYNCHRO START of START (15) in. (Vergeet nooit een
van deze tiptoetsen in te drukken als u Auto Bass Chord gebruikt).
3. Sla een toets aan
Sla een toets aan in het Auto Bass Chord klavier gedeelte.
Auto Bass Chord klaviergedeelte
U hoort nu het corresponderende akkoord met bas en ritmische begeleiding. Bijvoorbeeld: als u “C” aanslaat, krijgt u een C-majeur akkoord met bas en ritme.
4. Stel het volume in
Pas het volume door het verschuiven van de AUTO BASS CHORD VOLUME-regelaar
(5) aan het totaalvolume aan.
5. Tempo instellen
Met de TEMPO-regelaar (11) kunt u het tempo van het ritme instellen.
-8-
6. Kies een bepaalde variatie
Kies met de BASS en CHORD VARIATION-schakelaars (6) een bas- en akkoordpatroon
dat het beste bij uw muziek past.
• In stand 5 van de CHORD VARIATION-schakelaar blijven de akkoorden uitgeschakeld
en u hoort alleen de baslijn en slagwerkbegeleiding. U heeft dan de mogelijkheid
eigen akkoorden te spelen.
7. Kies bas- en akkoordstemmen
Probeer door het verschuiven van de BASS en CHORD VOICE-schakelaars (7) de
verschillende bas- en akkoordstemmen uit tot u een combinatie gevonden heeft die
bij uw muziek past.
8. Uitschakelen automatische begeleiding
Druk op de STOP- schakelaar (10) in de ritmesectie.
Mineur-, septiem, en mineur-septiem-akkoorden met SINGLE FINGER
• Druk de C-toets in met de lagere zwarte toets voor een c-mineur-akkoord.
• Druk de C-toets in met de lagere witte toets voor een c-septiem-akkoord.
• Druk de C-toets in met de lagere zwarte en witte toets voor een c-mineur-septiemakkoord.
Automatische begeleiding met drie- of vierstemmige akkoorden
1. Schuif de schakelaar op FINGERED.
2. Wanneer u verschillende toetsen tegelijk in het Auto Bass Chord klavierdeel (9)
aanslaat, hoort u het desbetreffende akkoord samen met bas- en ritmebegeleiding.
C-akkoord
G-akkoord
F-akkoord
• Een harmonische aan de melodielijn toevoegen (Duet)
Deze functie werkt samen met SINGLE FINGER of FINGERED van Auto Bass Chord.
Schuif de DUET-schakelaar (18) op ON, en een harmoniserende toon(gebaseerd op
het linkerhandakkoord) wordt aan elke gespeelde melodienoot toegevoegd.
-9-
Voor gevorderden 1:
Manual Bass (handbas)-begeleiding
1. Schuif de MODE-schakelaar (8) op MANUAL BASS.
2. Speel uw eigen baslijn op de onderste 19 toetsen van het klavier (9).
Opmerking:
In het bovenstaande geval kunt u slechts één toets tegelijk, aanslaan.
Voor gevorderden 2:
Keyboard split (klavierdeling)
Wanneer u de Auto Bass Chord MODE-schakelaar (8) op KEYBOARD SPLIT zet, wordt
de automatische begeleiding uitgeschakeld en u kunt op de onderste 19 toetsen
van het klavier met een CHORD-stem spelen. Dit betekent dat u met verschillende
klankkleuren voor de linker- en rechterhand kunt spelen. Kies een klankkleur voor de
linkerhand met de CHORD VOICE- schakelaar (7).
Opmerking:
Bij deze functie kunnen maximaal vier noten in het AUTO BASS CHORD klavierdeel polyfoon gespeeld
worden.
Pitch Control
Pitch Control (3) is een fijnregeling van de toonhoogte. Elke keer als S ingedrukt
wordt stijgt de toonhoogte zeer geleidelijk tot een maximum van 50 cent boven de
normale toonhoogte. Met de T schakelaar is daarentegen een verlaging van max.
50 cent mogelijk.
Opmerkingen:
1. Wanneer u een van de PITCH-schakelaars ingedrukt houdt, verandert de toonhoogte continu.
2. Door het gelijktijdig indrukken van beide schakelaars krijgt u weer de normale toonhoogte
(A3=440Hz).
- 10 -
HOOFDSTUK 5: ZELF RITMEPATRONEN CREĒREN
Custom Drummer
De PSR-32 heeft 80 voorgeprogrammeerde ritmepatronen (inclusief variaties). Los
van deze patronen kunt u met Custom Drummer (13) uw eigen ritme creëren.
Luister eerst eens naar de slaginstrumenten van Custom Drummer. Druk na elkaar
op CUSTOM DRUMMER PROGRAM, CLEAR en PLAY (in deze volgorde)4 Daarna kunt
u door het aanslaan van een toets in het Custom Drummertoetsengedeelte (14)
direct het boven de witte toetsen door een symbool aangegeven slaginstrument
laten klinken. Alle slaginstrumenten worden dank zij de PCM digitale technologie
met verrassende authenticiteit weergegeven.
Opmerking:
Wanneer de Accenttoets (>) of een willekeurige zwarte toets tussen F#3 tot A#5 samen met een witte
slagwerktoets ingedrukt wordt, krijgt het desbetreffende slaginstrument een accent.
Een ritmepatroon programmeren
U kunt nu bijv. een eigen 8 Beat-ritme creëren.
1. Kies eerst een basisritme, bijvoorbeeld DISCO.
2. Druk op PROGRAM. U kunt nu gaan invoeren.
Probeer de volgende ritmepatronen in te voeren:
3. Druk op CLEAR en het DISCO-ritme wordt uitgeschakeld. U hoort nog alleen de
maatslag.
4. Door het aanslaan van de met
de bass drum ingevoerd worden.
gemarkeerde toets kan het ritmepatroon van
5. Dezelfde procedure wordt gebruikt voor het invoeren van snare drum, closed
hi-hat en open hi-hat. U kunt eveneens een accent aan elk van de percussie-sounds
toevoegen door op de > toets (B5) te drukken.
- 11 -
6. Indien u een fout maakt, kunt u de desbetreffende invoering door het drukken
op de percussietoets samen met de CANCEL-toets (C6) wissen. Voer daarna dat het
instrument opnieuw in.
C6 = CANCEL-toets (annuleer-toets).
7. Wanneer uw originele patroon voltooid is, drukt u op STOP.
• In bovengenoemde stap 3 is het ook mogelijk alleen bepaalde percussiestemmen te
wissen, wanneer men de CANCEL-toets (C6) samen met de toetsen van de te
wissen, percussiestemmen indrukt.
8. Druk nu op PLAY om het geprogrammeerde ritmepatroon te kunnen beluisteren.
Probeer bijv. ook nog het volgende patroon te programmeren:
MARCHING DRUM
(MARS/POLKA instellen)
Opmerkingen:
1. Auto Bass Chord kan bij het weergeven van een eigen gemaakt ritme op dezelfde manier als bij de
voorgeprogrammeerde ritmen ingezet worden.
2. Voor elk ritmepatroon kunnen maximaal zes slaginstrumenten geprogrammeerd worden.
3. Wanneer u het instrument uitschakelt, worden de ingevoerde data automatisch gewist.
- 12 -
HOOFDSTUK 6: AANSLUITINGSMOGELIJKHEDEN
Aan de achterkant van het instrument bevinden zich verschillende bussen voor
aansluiting van extra accessoires. Er is tevens een hoofdtelefoon- aansluiting aan
de voorkant.
A. GELIJKSPANNINGSVOEDING (DC IN)
• Netvoeding
Bestemd voor de netvoedingsadapter PA-4 (optioneel).
• Auto-accu
Bestemd voor auto-accu adapter CA-1 (optioneel).
B. AUX OUT (L&R)
Voor aansluiting op een stereo-installatie. Gebruik hiervoor het verbindingssnoer
(extra) PSC-3.
• Impedantie: 600 Ohm
• Output level: -7 + 2 dB (7 tonen polyfoon bij max. volume van Jazz organ)
C. ZWELPEDAAL (EXP.PEDAL)
Voor aansluiting van het zwelpedaal EP-1 (optioneel) waarmee u de totale geluidssterkte met de voet kunt regelen.
D. HOOFDTELEFOON
Voor aansluiting van een hoofdtelefoon (optioneel) om te oefenen zonder anderen
te storen.
- 13 -
HOOFDSTUK 7: ACCESSOIRES (OPTIONEEL)
• Netvoedingsadapter (PA-4)
Transformeert de netspanning in 12V gelijkspanning.
• Auto-accu adapter (CA-1)
Voor aansluiting op de sigarettenaansteker in de auto.
• Zachte draagtas (SCC-12)
Voor een comfortabel transport.
• Hoofdtelefoon (YH-serie)
Speciaal ontwikkelde lichtgewicht, dynamische hoofdtelefoon met extra zachte
schelpen.
• Verbindingssnoer (PSC-3)
Voor aansluiting op een stereo-installatie of cassetterecorder.
• Keyboardstandaard (L-2)
• Zwelpedaal (EP-1)
Het totaalvolume kan hiermee met de voet op subtiele wijze geregeld worden.
- 14 -
HOOFDSTUK 8: ONDERHOUD
Om jarenlang ongestoord plezier van uw PORTATONE te hebben, is het belangrijk
kennis te nemen van onderstaande punten.
1. Wanneer u netvoeding gebruikt, maak dan altijd gebruik van de adapter PA-4. Lees
de instructies zorgvuldig door.
2. De adapter voor een auto-accu is alleen geschikt voor een 12V- accu met de
negatieve pool aan de massa.
3. Tijdens het aansluiten van de PORTATONE op andere apparaten, moeten alle
apparaten uitgeschakeld zijn.
4. Zet de totaalvolumeregelaar (MASTER VOLUME) niet op MAX. als de PORTATONE
op een stereo-installatie wordt aangesloten. Gebruik de volumeregelaar van deze
installatie om de juiste geluidssterkte te bepalen.
5. Vermijd het gebruik in vochtige ruimten.
6. Vermijd mechanische schokken en plaats geen zware voorwerpen op het instrument.
7. Plaats de PORTATONE niet Voor lange tijd in de zon.
9. Gebruik voor het schoonmaken van de kast een droge of iets vochtige doek.
10 Berg de PORTATONE, wanneer u deze niet gebruikt, in de hoes op.
- 15 -
HOOFDSTUK 9 SPECIFICATIES
Toetsenbord: 61 toetsen (C1-C6)
Orchestra voices (Upper Bank/Lower Bank): Brass1/Brass2, Sax/Horn,
Wah Brass/Flute, Oboe/Clarinet, Cello/Strings, Synth Organ/Jazz Organ,
Pipe Organ1/Pipe Organ2, Fantasy/Cosmic, Bluessynth/Popsynth, Slapsynth/
Funksynth, Percus1/Percus2, Elec.Piano/Piano, Banjo/Harpsichord,
Elec.Guitar/Jazz Guitar, Music Box/Vibes, Koto/Bells
Effecten: Duet, Sustain
Ritme sectie: Big Band, Reggae, Disco, Pops, Swing, Slow Rock, Heavy Metal, 16
Beat, Rock’n’Roll, Salsa, Samba, March/Polka, Country, Rhumba, Bossanova, Waltz
Regelaars: Tempo, Volume, Synchro Start, Start, Stop, Variation (1-5), Fill-in, Tempo
aanduiding
Custom drummer: Program, Clear, Play
Keyboard percussie: 7 Latijns-amerikaanse percussie, 10 Drum percussie, Handklap,
Accent, Cancel (=annuleer).
Automatische begeleiding: Mode keuzeschakelaar: Single Finger, Fingered, Manual
Bass, Keyboard Split, Off
Akkoord voices: Synth, Organ, Brass, Guitar, Piano
Bas voices: Synth, Music Box, Tuba, Electric Bass, Bass
Akkoordvariaties 1,2,3,4,5, Basvariatie 1,2,3,4,5, Volume
Pitch regeling: ±50 cents
Overige regelaars en indicatoren: Power schakelaar, Power-On indicator, Master
Volume
Aansluitingen: Hoofdtelefoon, Expressie-pedaal, Aux Uit (L/R), DC 9-12V in
Hoofdversterker: 2 x 2,5 Watt (RMS)
Luidsprekers: 2 x 12cm (4 ohm)
Benodigde spanning: DC9V (6 SUM-1, maat “D”, R-20 batterijen of equivalent), AC
Power adapter (PA-4) of Auto Accu Adapter (CA-1).
Afmetingen (BxDxH): 913 x 331 x 96 mm
Gewicht: 6,8 kg
Specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
Download PDF