Daikin | FCQ140DAV3B | Instruction manual | Daikin FCQ140DAV3B Instruction manual

OPERATION MANUAL
SPLIT SYSTEM
Air Conditioner
English
Deutsch
MODELS
(Ceiling-mounted Multi flow Cassette type)
FCQ71DV3B
FCQ100DV3B
FCQ125DV3B
FCQ140DV3B
FCQ71DAV3B
FCQ100DAV3B
FCQ125DAV3B
FCQ140DAV3B
Français
Español
Italiano
ÅëëçíéêÜ
Nederlands
Portugues
Ðóññêèé
Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. Carefully read this operation manual
before using the air conditioner. It will tell you
how to use the unit properly and help you if any
trouble occurs. After reading the manual, file it
away for future reference.
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τη συσκευή
κλιµατισµού. ∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις
οδηγίες χρήσης πριν να χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή κλιµατισµού.
Θα σας πουν πως θα χρησιµοποιήσετε σωστά
τη µονάδα και θα σας βοηθήσουν αν
εµφανιστούν προβλήµατα. Aφού διαβάσετε τις
οδηγίες, βάλτε τις στο αρχείο σας για µελλοντική
αναφορά.
Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von
Daikin. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes
gründlich durch. Hier wird erklärt, wie das Gerät
richtig eingesetzt wird und was bei Störungen zu
tun ist. In dieser Anleitung wird nur das Innenaggregat beschrieben. Verwenden Sie diese Anleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung
des Außenaggregats. Nach dem Lesen der
Anleitung legen Sie diese griffbereit zum Nachschlagen auf.
Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin
airconditioner. Lees deze bedrijfshandleiding
aandachtig door voordat u de airconditioner
gebruikt. Het omvat uitleg over het correcte
gebruik van de unit en biedt hulp in geval een
storing mocht optreden. Gebruik deze handleding voor verdere raadpleging.
Nous vous remercions pour votre acquisition de
ce climatiseur Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le
climatiseur. Il vous expliquera comment vous
servir correctement de l’appareil et vous guidera
en cas de problème. Lorsque vous aurez lu le
manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement.
Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar
condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação
antes de proceder à utilização do aparelho de ar
condicionado. Este indicar-lhe-á como deverá
utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no
caso de surgir qualquer problema. Depois de ler
o manual, guarde-o num local seguro a fim de o
poder consultar caso venha a ser preciso.
Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin. Lea cuidadosamente el
manual de funcionamiento antes de utilizar el
acondicionador de aire. Dicho manual le indicará cómo utilizar adecuadamente la máquina y
le ayudará en caso de avería. Después de leer
el manual, consérvelo para consultas futuras.
Спасибо за покупку данного кондиционера
фирмы Daikin. До начала работы с
кондиционером внимательно изучите данное
руководство по эксплуатации. В нем
излагаются правила надлежащего
пользования устройством и приводятся
рекомендации пользователю по поиску и
устранению неисправностей. После изучения
руководства сохраните его для обращений в
будущем.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin. Leggere attentamente
questo manuale prima di avviare il condizionatore. Ciò permetterà di usare correttamente
l’unità e di ottenere un aiuto in caso di anomalia
di funzionamento. Dopo aver letto il manuale,
conservarlo in un luogo accessibile per una
futura necessità.
■ DISPOSAL REQUIREMENTS ■ VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG ■ INSTRUCTIONS D’ÉLIMINATION
■ REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN ■ SPECIFICHE DI SMALTIMENTO ■ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
■ VEREISTEN VOOR HET OPRUIMEN ■ REQUISITOS PARA A ELIMINAÇÃO
Disposal requirements
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that
electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be
done by a qualified installer in accordance with relevant local and national
legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use,
recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you
will help to prevent potential negative consequences for the environment and
human health. Please contact the installer or local authority for more information.
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.
Vorschriften zur Entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet,
dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die
Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur
gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie
dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für
die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie
bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder
den örtlichen Behörden.
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß
den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt
werden.
Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole
signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés
séparément des ordures ménagères non triées.
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appareil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l’huile
et d’autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en
accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous
assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter
les conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé.
Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’information.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa
que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto
de residuos domésticos no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del
acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y
otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de
acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles
consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.
Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para
obtener más información.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de
acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.
Specifiche di smaltimento
Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti
domestici non differenziati.
Non cercare di rimuovere il sistema da soli: la rimozione del sistema di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell’olio e di qualsiasi altra
parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla
legislazione locale e nazionale vigente in materia.
I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute
dell’uomo. Per maggiori informazioni contattare l’installatore o le autorità
locali.
Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente
conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.
Προϋποθέσεις απόρριψης
Το κλιµατιστικό σας επισηµαίνεται µε αυτό το σύµβολο. Αυτό σηµαίνει ότι οι
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά
από τα οικιακά απορρίµµατα.
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε µόνοι σας το σύστηµα: Η
αποσυναρµολόγηση της µονάδας κλιµατισµού, ο χειρισµός του ψυκτικού
µέσου, του λαδιού και των άλλων µερών θα πρέπει να γίνεται από κάποιο
ειδικευµένο τεχνικό, σύµφωνα µε τη σχετική τοπική και εθνική νοµοθεσία.
Για την εκ νέου χρήση, την ανακύκλωση και την επισκευή, οι µονάδες
κλιµατισµού θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις.
Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα αποφύγετε
ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία.
Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον τεχνικό εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές
για περισσότερες πληροφορίες.
Οι µπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο και να
απορρίπτονται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τη σχετική τοπική και εθνική
νοµοθεσία.
Vereisten voor het opruimen
Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd
huishoudelijk afval.
Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het airconditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in
overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.
Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden
behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de
lokale overheid.
De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en
afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en
nationale reglementeringen.
Requisitos para a eliminação
O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado.
Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do
sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do
óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador qualificado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais
aplicáveis.
Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa
estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente,
está a contribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o
ambiente e para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais informações.
As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separadamente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis.
CONTENTS
1. WHAT TO DO BEFORE OPERATION ............ 1
2. SAFETY CONSIDERATIONS ......................... 2
3. OPERATION RANGE...................................... 3
4. INSTALLATION SITE ...................................... 4
5. OPERATION PROCEDURE ........................... 4
6. OPTIMUM OPERATION ................................. 5
7. MAINTENANCE
(FOR SERVICE PERSONNEL) ...................... 5
8. NOT MALFUNCTION OF THE AIR
CONDITIONER ............................................... 7
9. TROUBLE SHOOTING ................................... 8
Important information regarding the refrigerant used
This product contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol.
Refrigerant type : R410A
(1)
GWP value : 1975
(1)
GWP = global warming potential
Periodical inspections for refrigerant leaks may be
required depending on European or local legislation.
Please contact your local dealer for more information.
PRECAUTIONS FOR GROUP CONTROL
SYSTEM OR TWO REMOTE CONTROLLERS
CONTROL SYSTEM
This system provides two other control systems
beside individual control (one remote controller controls one indoor unit) system. Confirm the following if
your unit is of the following control system type.
• Group control system
One remote controller controls up to 16 indoor units.
All indoor units are equally set.
• Two remote controllers control system
Two remote controllers control one indoor unit (In case
of group control system, one group of indoor units)
The unit is individually operated.
NOTE
• Contact your Daikin dealer in case of changing
the combination or setting of group control and
two remote controllers control systems.
Names and functions of parts
j
k
RZQ100·125·140
i
a
h
f
g
e
1. WHAT TO DO BEFORE
OPERATION
d
e
b
RZQ71
This operation manual is for the following system
with standard control. Before initiating operation,
contact your Daikin dealer for the operation that corresponds to your system.
c
e
d
f
Indoor unit
l
Outdoor unit
Unit with
remote
controller
Unit without romote
controller
(When used as
simultaneous
operation system)
NOTE
• If the unit you purchased is controlled by a wireless remote controller, also refer to the wireless
remote controller’s operation manual.
If your installation has a customized control system,
ask your Daikin dealer for the operation that corresponds to your system.
• Heat pump type
This system provides cooling, heating, automatic,
program dry, and fan operation modes.
1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Indoor unit
Outdoor unit
Remote controller
Inlet air
Discharge air
Air outlet
Air flow flap (at air outlet)
Refrigerant piping, connection electric wire
Drain pipe
Air inlet
j
The built-in air filter removes dust and dirt.
Drain pumping out device(built-in)
k Condensate removed from the room during
cooling.
Ground wire
l Wire to ground from the outdoor unit to prevent electrical shocks.
English
2. SAFETY CONSIDERATIONS
We recommend that you read this instruction manual carefully before use to gain full advantage of the
function of the air conditioner, and to avoid malfunction due to mishandling.
This air conditioner comes under the term “appliances not accessible to the general public”.
• The precautions described below are WARNING and CAUTION. These are very important
precautions concerning safety. Be sure to
observe all of them without fail.
WARNING ...These are the matters with possibilities leading to serious consequences such as death or serious
injury due to erroneous handling.
CAUTION ....These are the matters with possibilities leading to injury or material
damage due to erroneous handling including probabilities leading to serious consequences in
some cases.
• After reading, keep this manual at a place
where any user can read at any time. Furthermore, make certain that this operation manual
is handed to a new user when he takes over
the operation.
WARNING
Avoid exposure of your body directly to the
cold air for a long time, or avoid excessive
exposure of your body to the cold air.
Otherwise, your physical condition may be deteriorated and/or your health may be ruined.
When the air conditioner is in abnormal conditions (smell of something burning, etc),
turn off power, and contact the dealer where
you purchased the air conditioner.
Continued operation under such circumstances
may result in a failure, electric shock, and fire.
Ask your dealer for installation of the air conditioner.
Incomplete installation performed by yourself
may result in a water leakage, electric shock,
and fire.
Ask your dealer for improvement, repair, and
maintenance.
Incomplete improvement, repair, and maintenance may result in a water leakage, electric
shock, and fire.
Do not insert your finger, a stick, etc., into the
air inlet, outlet, and fan blades.
A fan in high-speed running may result in injury.
For refrigerant leakage, consult your dealer.
When the air conditioner is to be installed in a
small room, it is necessary to take proper measures so that the amount of any leaked refrigerant does not exceed the limiting concentration
even when it leaks. If the refrigerant leaks
exceeding the level of limiting concentration, an
oxygen deficiency accident may happen.
English
For installation of separately sold component parts, ask a specialist.
Be sure to use the separately sold component
parts designated by our company.
Incomplete installation performed by yourself may
result in a water leakage, electric shock, and fire.
Ask your dealer to move and reinstall the air
conditioner.
Incomplete installation may result in a water
leakage, electric shock, and fire.
The refrigerant in the air conditioner is safe
and normally does not leak. If the refrigerant
leaks inside the room, the contact with a fire
of a burner, a heater or a cooker may result in
a harmful gas.
Do not use the air conditioner until when a service person confirms to finish repairing the portion where the refrigerant leaks.
Do not use any fuse with improper capacity.
The use of a piece of wire and whatnot may
result in a failure and fire.
Be sure to establish an earth.
Do not earth the unit to a utility pipe, arrester, or
telephone earth.
Incomplete earth may cause electrical shock, or
fire.
A high surge current from lightning or other
sources may cause damage to the air conditioner.
Be sure to install an earth leakage breaker.
Failure to install an earth leakage breaker may
result in electric shocks, or fire.
Consult the dealer if the air conditioner submerges owing to a natural disaster, such as a
flood or typhoon.
Do not operate the air conditioner in that case, or
otherwise a malfunction, electric shock, or fire may
result.
CAUTION
Do not use the air conditioner for other purposes.
Do not use the air conditioner for a special application such as the storage of foods, animals and
plants, precision machines, and art objects as
otherwise the deterioration of quality may result.
Do not remove the air outlet of the outdoor unit.
The fan may get exposed and result in injury.
When the air conditioner is used in combination with burners or heaters, perform sufficient ventilation.
Insufficient ventilation may result in an oxygen
deficiency accident.
Check and make sure that foundation blocks
are not damaged after a long use.
If they are left in a damaged condition, the unit
may fall and result in injury.
Neither place a flammable spray bottle near
the air conditioner nor perform spraying.
Doing so may result in a fire.
To clean the air conditioner, stop operation,
and unplug the power cord from the outlet.
Otherwise, an electric shock and injury may result.
2
Do not operate the air conditioner with a wet
hand.
An electric shock may result.
Do not place items that might be damaged by
water under the indoor unit.
Water may condensate and drip if the humidity
reaches 80% or if the drain exit gets clogged.
Do not place a burner or heater at a place
directly exposed to the wind from the air conditioner.
Incomplete combustion of the burner or heater
may result.
Do not allow a child to mount on the outdoor
unit or avoid placing any object on it.
Falling or tumbling may result in injury.
Do not expose animals and plants directly to
the wind.
Adverse influence to animals and plants may result.
Do not wash the air conditioner with water.
Electric shock or fire may result.
Do not install the air conditioner at any place
where flammable gas may leak out.
If the gas leaks out and stays around the air conditioner, a fire may break out.
Execute complete drain piping for perfect
drainage.
Incomplete piping may result in a water leakage.
The appliance is not intended for use by young
children or infirm persons without supervision.
Young children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
Consult with installation contractor for
cleaning the inside of the air conditioner.
Wrong cleaning may make the plastics parts broken
or cause failure of water leakage or electric shock.
Do not touch the air inlet or aluminium fin of
the air conditioner.
Otherwise, injury may be caused.
Do not start or stop operating the air conditioner with the power supply breaker turned
ON or OFF.
Otherwise, fire or water leakage may result.
Furthermore, the fan will rotate abruptly if power
failure compensation is enabled, which may
result in injury.
Do not place objects in direct proximity of the
outdoor unit and do not let leaves and other
debris accumulate around the unit.
Leaves are a hotbed for small animals which can
enter the unit. Once in the unit, such animals can
cause malfunctions, smoke or fire when making
contact with electrical parts.
Never touch the internal parts of the remote
controller.
Do not remove the front panel. Some parts
inside are dangerous to touch, and a machine
trouble may happen.
For checking and adjusting the internal parts,
contact your dealer.
Avoid placing the remote controller in a spot
splashed with water.
3
Water coming inside the machine may cause an
electric leak or may damage the internal electronic parts.
Watch your steps at the time of air filter
cleaning or inspection.
High-place work is required, to which utmost
attention must be paid.
If the scaffold is unstable, you may fall or topple
down, thus causing injury.
3. OPERATION RANGE
If the temperature or the humidity is beyond the following conditions, safety devices may work and the
air conditioner may not operate, or sometimes,
water may drop from the indoor unit.
COOLING
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
UNIT
TEMPERATEMPERA- HUMIDTURE
TURE
ITY
RZQ71
100
D
18 to 37
125
B
80% or D
–15 to 50
140
below B
W
12 to 28
B
HEATING
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
UNIT
TEMPERATURE TEMPERATURE
D
RZQ71
–19.5 to 21
B
100
D
10 to 27
125
B
W
–20 to 15.5
140
B
For Australia model Only
COOLING
OUTDOOR
UNIT
RZQ71
INDOOR
OUTDOOR
TEMPERATEMPERA- HUMIDTURE
TURE
ITY
D
20 to 37
B
80% or D
–5 to 46
below B
W
14 to 28
B
HEATING
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
UNIT
TEMPERATURE TEMPERATURE
D
–14 to 21
B
D
10 to 27
RZQ71
B
W
–15 to 15.5
B
D B: Dry bulb temperature
WB: Wet bulb temperature
The setting temperature range of the remote controller is 16°C to 32°C.
English
4. INSTALLATION SITE
Regarding places for installation
• Is the air conditioner installed at a well-ventilated
place where there are no obstacles around?
• Do not use the air conditioner in the following
places.
a. Filled with much mineral oil such as cutting oil
b. Where there is much salt such as a beach area
c. Where sulfured gas exists such as a hot-spring
resort
d. Where there are considerable voltage fluctuations such as a factory or plant
e. Vehicles and vessels
f. Where there is much spray of oil and vapor
such as a cookery, etc.
g. Where there are machines generating electromagnetic waves
h. Filled with acid and/or alkaline steam or vapor
• Is a snow protection measure taken?
For details, consult your dealer.
Regarding wiring
• All wiring must be performed by an authorized
electrician.
To do wiring, ask your dealer. Never do it by yourself.
• Make sure that a separate power supply circuit
is provided for this air conditioner and that all
electrical work is carried out by qualified personnel according to local laws and regulations.
• Operating procedure varies with heat pump type
and cooling only type. Contact your Daikin dealer
to confirm your system type.
• To protect the unit, turn on the main power switch
6 hours before operation.
• If the main power supply is turned off during operation, operation will restart automatically after the
power turns back on again.
AIR FLOW DIRECTION ADJUST
Press the AIR FLOW DIRECTION button to adjust
the air flow angle.
Up and down adjustment
• The movable limit of the flap is changeable.
Contact your Daikin dealer for details.
Press the AIR FLOW DIRECTION ADJUST button to select the air direction as shown below.
Pay attention to running noises, too
• Are the following places selected?
a. A place that can sufficiently withstand the
weight of the air conditioner with less running
noises and vibrations.
b. A place where the hot wind discharged from the air
outlet of the outdoor unit and the running noises.
• Are you sure that there are no obstacles near
the air outlet of the outdoor unit?
Such obstacles may result in declined performance and increased running noises.
• If abnormal noises occur in use, consult your dealer.
Regarding drainage of drain piping
• Is the drain piping executed to perform complete drainage?
If proper drainage is not carried out from the outdoor drain pipes during air-conditioning operation,
chances are that dust and dirt are clogged in the
pipe. This may result in a water leakage from the
indoor unit. Under such circumstances, stop the
operation of the air conditioner, and then consult
your dealer or our service station.
5. OPERATION PROCEDURE
• Operation procedure
Read the operation manual attached to the
remote controller.
English
swing
The AIR FLOW FLAP display
swings as shown below and the
air flow direction continuously
varies. (Automatic swing setting)
Press AIR FLOW DIRECTION
ADJUST button to select the air
direction of your choice.
The AIR FLOW FLAP display
stops swinging and the air flow
direction is fixed (Fixed air flow
direction setting).
MOVEMENT OF THE AIR FLOW FLAP
For the following conditions, micro computer controls the
air flow direction so it may be different from the display.
Operation
mode
Cooling
Heating
• When operating • When room
continuously at
temperature is
horizontal air
higher than the
flow direction
set temperature
Operation
• At defrost operation
(Air is blown
condition
horizontally to prevent
the cool air from being
blown directly onto
anyone in the room.)
Operation mode includes automatic operation.
4
6. OPTIMUM OPERATION
Observe the following precautions to ensure the
system operates.
• Adjust the room temperature properly for a comfortable environment. Avoid excessive heating or
cooling.
• Prevent direct sunlight from entering a room during cooling operation by using curtains or blinds.
• Ventilate the room regularly.
Using the unit for long periods of time requires
attentive ventilation of the room.
• Keep doors and windows closed. If the doors and
windows remain open, room air will flow out and
cause to decrease the effect of cooling and heating.
• Do not place other heaters directly below the
indoor unit.
They may deform due to the heat.
• Never place objects near the air inlet and the air
outlet of the unit. It may cause deterioration in the
effect or stop in the operation.
• Turn off the main power supply switch when it is
not used for long periods of time. When the main
power switch is turned on, some watts of electricity
is being used even if the system is not operating.
Turn off the main power supply switch for saving
energy. When reoperating, turn on the main power
supply switch 6hours before operation for smooth
running (Refer to MAINTENANCE).
• When the display shows “
” (TIME TO CLEAN
AIR FILTER), ask a qualified service person to
clean the filter (Refer to MAINTENANCE).
• Fully use the function of air flow direction adjust.
Cold air gathers on the floor, and warm air gathers
in the ceiling.
Set the air flow direction parallel during cooling or
dry operation, and set it downwards during heating operation.
Do not let the air blow directly to a person.
7. MAINTENANCE
(FOR SERVICE PERSONNEL)
• Be careful with a scaffold or staging.
Caution must be exercised because of work at a
high place.
HOW TO CLEAN THE AIR FILTER
Clean the air filter when the display shows “
(TIME TO CLEAN AIR FILTER).
”
It will display that it will operate for a set amount of time.
Increase the frequency of cleaning if the unit is
installed in a room where the air is extremely contaminated.
If the dirt becomes impossible to clean, change the air
filter. (For changing air filter, please contact your
dealer.)
1. Open the suction grille.
Pull it downward slowly while pressing the
buttons provided on two spots.
(Do the same procedure for closing.)
Fig. 1
2. Remove the air filters.
Pull the hook of the air filter out diagonally
downward, and remove the filter.
Fig. 2
3. Clean the air filter.
Use vacuum cleaner A) or wash the air filter with
water B).
A)Using a vacuum cleaner
ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON IS
ALLOWED TO PERFORM MAINTENANCE
IMPORTANT!
• BEFORE OBTAINING ACCESS TO TERMINAL
DEVICES, ALL POWER SUPPLY CIRCUITS
MUST BE INTERRUPTED
• To clean the air conditioner, be sure to stop operation, and turn the power switch off. Otherwise, an
electric shock and injury may result.
• Do not wash the air conditioner with water.
Doing so may result in an electric shock.
5
B)Washing with water
When the air filter is very
dirty, use soft brush and
neutral detergent.
Remove water and dry in the shade.
English
NOTE
• Do not wash the air conditioner with hot water of
more than 50°C, as doing so may result in discoloration and/or deformation.
• Do not expose it to fire, as doing so may result in
burning.
4. Fix the air filter.
(1)Hook the air filter to a protrusion on the suction grille.
(2)Push the lower part of the air filter onto the
protrusion at the lower part of the suction
grille, and fix the air filter there.
Fig. 3
5. Shut the suction grille.
Refer to item No. 1.
6. After turning on the power, press FILTER
SIGN RESET button.
The “TIME TO CLEAN AIR FILTER” display vanishes.
HOW TO CLEAN AIR OUTLET AND OUTSIDE
PANELS
• Clean with soft cloth
• When it is difficult to remove stains, use water or
neutral detergent.
• When the flap is extremely contaminated, remove
it as below and clean or exchange it.
(For changing the flap, please contact your dealer.)
NOTE
• Do not use gasoline, benzene, thinner, polishing
powder, liquid insecticide. It may cause discoloring or warping.
• Do not let the indoor unit get wet. It may cause an
electric shock or a fire.
• Do not scrub firmly when washing the blade with
water.
The surface sealing may peel off.
• Do not use water or air of 50°C or higher for cleaning air filters and outside panels.
HOW TO CLEAN THE SUCTION GRILLE
1. Open the suction grille.
Push it downward slowly while pressing the buttons provided on two spots. (Follow the same
procedure for closing.)
English
Fig. 4
2. Detach the suction grille.
Open the suction grille 45 degrees and lift it
upward.
Fig. 5
3. Detach the air filter.
Refer to “HOW TO CLEAN THE AIR FILTER”.
(Refer to Fig. 2)
4. Clean the suction grille.
Wash with a soft bristle brush
and neutral detergent or
water, and dry throughly.
• When very grimy
Directly apply the type of
detergent used for claning ventilation fans or
ovens, wait 10 minutes, and then rinse with
water.
5. Reattach the air filter.
Refer to “HOW TO CLEAN THE AIR FILTER”
(Refer to Fig. 3)
6. Reattach the suction grille.
Refer to item No. 2.
7. Close the suction grille.
Refer to item No. 1.
START UP AFTER A LONG STOP
Confirm the following.
• Check that the air inlet and outlet are not blocked.
Remove any obstacle.
• Check if the earth is connected.
Might there be a broken wire somewhere?
Contact your dealer if there are any problems.
Clean the air filter and outside panels.
• After cleaning the air filter, make sure to attach it.
Turn on the main power supply switch.
• The display on the remote controller will be shown
when the power is turned on.
6
• To protect the unit, turn on the main power switch
at least 6 hours before operation.
WHAT TO DO WHEN STOPPING THE SYSTEM FOR A LONG PERIOD
Turn on FAN OPERATION for a half day and dry
the unit.
• Read the operation manual attached to the
remote controller.
Cut off the power supply.
• When the main power switch is turned on, some
watts of electricity is being used even if the system is not operating.
Turn off the main power supply switch for saving
energy.
• The display on the remote controller will vanish
when the main power switch is turned off.
Clean the air filter and the exterior.
• Be sure to replace the air filter to its original place
after cleaning. Refer to “MAINTENANCE”.
8. NOT MALFUNCTION OF THE AIR
CONDITIONER
The following symptoms do not indicate air conditioner malfunction
I. THE SYSTEM DOES NOT OPERATE
• The system does not restart immediately
after the ON/OFF button is pressed.
If the OPERATION lamp lights, the system is in
normal condition.
It does not restart immediately because a safety
device operates to prevent overload of the system. After 3 minutes, the system will turn on
again automatically.
• The system does not restart immediately when
TEMPERATURE SETTING button is returned to
the former position after pushing the button.
If the OPERATION lamp lights, the system is in
normal condition.
It does not restart immediately because a safety
device operates to prevent overload of the system. After 3 minutes, the system will turn on
again automatically.
• The system does not start when the display
shows “
” (UNDER CENTRALIZED
CONTROL) and it flashes for a few seconds
after pressing an operation button.
This is because the system is under centralized
control. Flashes on the display indicates that the
system cannot be controlled by the remote controller.
7
• The system does not start immediately after
the power supply is turned on.
Wait one minute until the micro computer is prepared for operation.
II. WHITE MIST COMES OUT OF A UNIT
• When humidity is high during cooling operation. (In oily or dusty places)
If the inside of an indoor unit is extremely contaminated, the temperature distribution inside a
room becomes uneven. It is necessary to clean
the inside of the indoor unit. Ask your Daikin
dealer for details on cleaning the unit. This operation requires a qualified service person.
• When the system is changed over to HEATING
OPERATION after DEFROST OPERATION.
Moisture generated by DEFROST becomes
steam and exists.
III. NOISE OF AIR CONDITIONERS
A ringing sound after the unit is started.
This sound is generated by the temperature regulator working.
It will quiet down after about a minute.
• A continuous flow “Shuh” sound is heard
when the systems is in COOLING or
DEFROST OPERATION.
This is the sound of refrigerant gas flowing
through both indoor and outdoor units.
• A “Shuh” sound which is heard at the start or
immediately after the stop of operation or
which is heard at the start or immediately
after the stop of DEFROST OPERATION.
This is the noise of refrigerant caused by flow
stop and flow change.
• A continuous low “Shah” sound is heard
when the system is in COOLING OPERATION
or at a stop.
The noise is heard when the drain pump is in
operation.
• A “Pishi-pishi” squeaking sound is heard
when the system is in operation or after the
stop of operation.
Expansion and contraction of plastic parts
caused by temperature change makes this noise.
IV. DUST FROM THE UNITS
• Dust may blow out from the unit after starting
operation from long resting time.
Dust absorbed by the unit blows out.
V. THE UNITS GIVE OFF ODORS
The unit absorbs the smell of rooms, furniture,
cigarettes, etc., and then emits them.
English
VI. THE LIQUID CRYSTAL OF THE REMOTE
CONTROLLER SHOW “
”
• It happens immediately after the main power
supply switch is turned on.
This shows that the remote controller is in normal condition.
This continues temporary.
9. TROUBLE SHOOTING
I. If one of the following malfunctions occurs,
take the measures shown below and contact
your Daikin dealer.
The system must be repaired by a qualified service
person.
WARNING
When the air conditioner is in abnormal conditions (smell of something burning, etc),
unplug the power cord from the outlet, and
contact your dealer
Continued operation under such circumstances
may result in a failure, electric shock, and fire.
• If a safety device such as a fuse, a breaker or an
earth leakage breaker frequently actuates;
Measure: Do not turn on the main power switch.
• If the ON/OFF switch does not properly work;
Measure: Turn off the main power switch.
• If water leaks from unit.
Measure: Stop the operation.
• If the display “
” (INSPECTION), “UNIT No.”,
and the OPERATION lamp flash and the “MALFUNCTION CODE” appears.
OPERATION lamp
UNIT No.
C
INSPECTION
display
L H
INDOOR UNIT No. in which a
malfunction occurs.
MALFUNCTION
CODE
Measure: Notify your Daikin dealer and inform
him/her of the display.
English
II. If the system does not properly operate except
for the above mentioned case, and none of the
above mentioned malfunctions is evident,
investigate the system according to the following procedures.
1. If the system does not operate at all.
• Check if there is a power failure.
Wait until power is restored. If power failure
occurs during operation, the system automatically restarts immediately after the power supply recovers.
• Check if no fuse has blown.
Turn off the power supply.
• Check if the breaker is
blown.
Turn the power on with
the breaker switch in
the off position.
Do not turn the power
on with the breaker switch in the trip position.
(Contact your dealer.)
2. If the system stops operating after operating
the system.
• Check if the air inlet or outlet of outdoor or indoor
unit is blocked by obstacles.
Remove the obstacle and make it well-ventilated.
• Check if the air filter is clogged.
Ask a qualified service person to clean the air
filters (Refer to MAINTENANCE).
3. The system operates but it does not sufficiently cool or heat.
• If the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor
unit is blocked with obstacles.
Remove the obstacle and make it well-ventilated.
• If the air filter is clogged.
Ask a qualified service person to clean the air
filters (Refer to MAINTENANCE).
• If the set temperature is not proper.
• If the FAN SPEED button is set to LOW SPEED.
• If the air flow angle is not proper (Refer to AIR
FLOW DIRECTION ADJUST).
• If the doors or the windows are open. Shut doors
or windows to prevent wind from coming in.
• If direct sunlight enters the room (when cooling).
Use curtains or blinds.
• When there are too many inhabitants in the
room (when cooling).
Cooling effect decreases if heat gain of the
room is too large.
• If the heat source of the room is excessive
(when cooling).
Cooling effect decreases if heat gain of the
room is too large.
8
3P184442-8B EM04A036C
(0704) FS HT
Download PDF