ESIM010 GSM AUTOMATINIŲ VARTŲ VALDIKLIS LT

ESIM010 GSM AUTOMATINIŲ VARTŲ VALDIKLIS LT
LT
EN
RU
GSM AUTOMATINIŲ VARTŲ VALDIKLIS
GSM GATE CONTROLLER · GSM КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ ESIM010
ELDES ESIM010
Vartotojo vadovas v1.2
Saugos informacija
Kad užtikrinti jūsų ir aplinkinių saugumą prašome perskaityti šias taisykles, bei laikytis visų vartotojo vadove esančių montavimo
instrukcijų ir prietaiso specifikacijų:
•
•
•
•
•
•
GSM automatinių vartų valdiklis ESIM010 (toliau – sistema) turi įmontuotą radijo siųstuvą, veikiantį GSM900 ir GSM1800
tinkluose.
Nenaudokite sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius ar pavojų.
Nemontuokite sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų.
Nenaudokite sistemos sprogiose vietose.
Sistema nėra atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
Neremontuokite sistemos patys.
Sistemą montuoti ir remontuoti gali tik asmuo turintis žinių apie bendruosius saugos reikalavimus ir pakankamą tam
darbui kvalifikaciją.
Sistema turi būti maitinama iš nuolatinės srovės išorinio maitinimo šaltinio, kurio galia ne didesnė kaip 15VA ir kuris privalo
tenkinti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus.
Kiekvieno prie sistemos ESIM010 prijungto papildomo įrenginio maitinimo šaltinis taip pat privalo tenkinti LST EN
60950-1 standarto reikalavimus.
Sistemos išorinis maitinimo šaltinis gali būti prijungtas tik prie kintamosios srovės tinklo, instaliavimo patalpoje, turinčio
visiškai grandinę nutraukiančią automatinę apsaugą. Automatinė apsauga turi suveikti nuo trumpojo jungimo ar viršsrovių ir turėti dvipolį atjungimo įtaisą, kuris nutraukia grandinę. Tarp nutrauktos grandinės kontaktų turi būti ne mažesnis
kaip 3mm tarpelis.
Prieš pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti įrenginio maitinimą. Draudžiama liesti įrenginį ar
atlikti derinimo darbus žaibuojant.
Saugiklio F1 tipas C1S 2.5A. Perdegusio saugiklio negalima keisti savarankiška i ir naudoti kitokį tipą nei nustatyta
gamintojo.
Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje
reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.
Copyright © “ELDES UAB”, 2009. Visos teisės saugomos
Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiesiems asmenims, šiame dokumente esančią informaciją, ar bet kokią dokumento dalį be išankstinio
raštiško “ELDES UAB” sutikimo. “ELDES UAB” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente paminėtus gaminius,
taip pat patį dokumentą. Šiuo ELDES UAB deklaruoja, kad šis GSM automatinių vartų valdiklis ESIM 010 atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EC Direktyvos nuostatas. Jos atitikties deklaraciją galima rasti šiame tinklalapyje: www.eldes.lt/ce
Atsakomybės ribojimas
Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks, bei nebus
asmenų sužeidimų, ar turto praradimo, ar sunaikinimo atvejų.
“ELDES UAB” neprisiima jokios atsakomybės už
tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, taip
pat negautas pajamas, naudojantis sistema.
“ELDES UAB” atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo
kainos.
Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su “ELDES UAB” bendrove. Todėl
bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo
paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą.
Garantinis laikotarpis
“ELDES UAB” suteikia įsigytam produktui
24mėn. garantiją.
Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam galutiniam
vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema
buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo instrukcijų, bei techninėje specifikacijoje
nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių.
Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kito
pardavimo dokumento data.
Garantija netaikoma jei sistema buvo paveikta
mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių force majeure aplinkybių.
Pakuotės sudėtis:
1. Sistema ESIM010............................................. . ....1vnt
2. ESIM010 vartotojo vadovas................................1vnt
3. GSM antena.................................... .........................1vnt
TURINYS
1. Bendroji informacija
1.1 Paskirtis....................................................................................................................4
1.2 Veikimo aprašymas..............................................................................................4
1.3 Techninė specifikacija.........................................................................................4
1.4 Kontaktų ir LED indikatorių paskirtis.............................................................5
1.5 Pajungimo schema..............................................................................................5
1.6 Sistemos instaliavimas........................................................................................5
2. Sistemos paruošimas darbui ir
pagrindinės valdymo komandos
2.1 Įrenginio kalbos pasirinkimas
bei SMS centro numerio patikrinimas..........................................................6
2.2 Administratoriaus slaptažodis ir jo keitimas...............................................6
2.3 Administratoriaus numeriai..............................................................................7
2.3.1 Administratoriaus numerių
užprogramavimas arba keitimas.........................................................7
2.3.2 Administratoriaus numerių užklausa.................................................7
2.3.3 Administratoriaus numerių trynimas.................................................7
2.4 Vartotojų numeriai...............................................................................................7
2.4.1 Užprogramavimas ....................................................................................7
2.4.2 Užprogramuotų numerių užklausa.....................................................8
2.4.3 Užprogramuotų numerių trynimas....................................................8
2.5 Išėjimo impulso trukmės konfigūravimas...................................................8
2.6 Informacinės SMS žinutės INFO
(ryšio stiprumas, laisva atmintis)....................................................................8
2.7 Valdymas iš bet kurio telefono numerio.....................................................9
2.8 Įėjimų būsenos statusas ...................................................................................9
2.9 Įėjimų pavadinimų keitimas............................................................................9
2.10 Įėjimų įjungimas/išjungimas........................................................................9
2.11 Įėjimų impulso trukmės konfigūravimas.............................................. 10
3. Priedas
3.1 Gamyklinių parametrų atstatymas............................................................. 11
3.2 ESIM010 ConfigTool konfigūravimo programa...................................... 11
3.3 Techninė pagalba.............................................................................................. 11
Apie vartotojo vadovą. Greitas startas.
Šis dokumentas aprašo GSM automatinių vartų valdiklį ESIM010, jos veikimą, bei instaliavimą.
Prieš pradedant naudotis sistema būtina perskaityti vartotojo vadovą. Pirmame ir antrame skyriuje aprašyta informacija reikalinga greitam startui. Trečiame ir ketvirtame – apie sistemos papildomas galimybes.
1. Bendroji informacija
1.1 Paskirtis
ESIM010 – tai mikroprocesorinis prietaisas, skirtas valdyti vartų automatiką, kelio užtvarus arba įjungti elektrinį prietaisą nuotoliniu būdu per GSM tinklą.
Sistemos pritaikymo pavyzdžiai:
• Automatinių užtvarų (šlagbaumų) valdymas daugiabučių namų ar įstaigų kiemuose
• Nuosavo namo vartų atidarymui
• Vieno elektrinio prietaiso įjungimas nustatytam laiko tarpui.
PVZ. akvariumo apšvietimui, siurblio įjungimui, laistymui, patalpų šildymo valdymui ir pan.
• Apsaugos sistemos įjungimui
• Bet kokiam elektriniam prietaisui įjungti, kuris valdomas ON/OFF pagalba.
• Perkrauti pakibusią sistemą, pvz. Kompiuterinį tinklą ar serverį.
• Informavimas apie apie gedimą vartų ar kituose automatikos įrenginiuose.
1.2 Veikimo aprašymas
Automatinių vartų valdymo sistema ESIM010 veikia GSM tinkle. Vartai atidaromi ar bet koks kitas elektrinis prietaisas įjungiamas
trumpuoju skambučiu iš telefono, kuris nieko nekainuoja. Skambutis yra atmetamas automatiškai.
Paskambinus sistemos telefono numeriu yra patikrinama ar skambinantysis įrašytas į duomenų bazę, Jei taip – tai įjungiama nustatytam laiko tarpui rėlė. Jei į apsaugos sistemą bandytų prisiskambinti svetimas telefono numeris, ar būtų priimta SMS žinutė su
klaidingu slaptažodžiu – sistema tai ignoruotų.
Sistemą gali konfigūruoti užprogramuoti administratoriai. Jie gali konfigūruoti rėlės suveikimo trukmę, įrašyti naujų vartotojų telefono numerius ar juos ištrinti.
Nusiuntus užklausą, sistema SMS žinute praneša ryšio kokybę, bei laisvos atminties kiekį.
Prijungus atidarytų vartų sensorių ar jungiklį administratoriai gali gauti SMS žinutę apie per nustatytą laiką neužsidariusius vartus.
Pvz įvykus vartų įrangos gedimui, jei nenusileido vartai ar kelio užtvaras per jam nustatytą laiką.
1.3 Techninė specifikacija
Elektrinės, mechaninės ir kitos charakteristikos
Maitinimo įtampa
Naudojama srovė budinčiame režime
GSM modemo dažnis
Išėjimų skaičius
Išėjimo tipas
„Žemo“ lygio (minusinių) įėjimų skaičius
„Aukšto“ lygio (pliusinių) įėjimų skaičius
„Žemo“ lygio (minusinio) įėjimo leistinų įtampų reikšmės
„Aukšto“ lygio (pliusinio) įėjimo leistinų įtampų reikšmės
Išėjimo C1 maksimalios komutuojamos reikšmės
Matmenys
Darbinis temperatūrų diapazonas
Administratorių skaičius
Vartotojų skaičius
4
10-24V ~ 200mA max arba 10-24V DC
ne daugiau 50mA
900/1800 Mhz
1
NO (rėlinis)
2
1
0-1.6V
5-50V
1A/24V DC; 0,5A/125V AC
70x85x57mm
-20…+55oC (-30...+55oC su apribojimais)
5
500
200mA max
LT
1.4 Kontaktų ir LED indikatorių paskirtis
Pagrindinių mazgų trumpas paaiškinimas
GSM MODEM
SIM
CARD
ANT
SIM CARD
LED
DEFAULT
GSM
MODEM
DEFAULT
D1 D2
ANT
USB
AC/DC
RELAY GND Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
USB
Pav. 1
Šviesos diodų indikatorius
Gamyklos parametrų atstatymo
kontaktai D1 ir D2
GSM antenos SMA tipo jungtis
Mini USB jungtis
Šviesos diodų LED paskirtis
Žymėjimas
AC/DC
RELAY
MIC
LED
GSM tinklo 900/1800MHz modemas
SIM kortelė
RELAY
GND
Z3
Z2
Z1
Paaiškinimas
Maitinimo šaltinio kontaktai
Rėlės galvaniškai atrištas „sausas“ kontaktas.
Normaliai atviras (NO)
Rėlės galvaniškai atrištas „sausas“ kontaktas.
Normaliai atviras (NO)
Žemės kontaktas
„žemo“ lygio įėjimas Z3
„aukšto“ lygio įėjimas Z2
„žemo“ lygio įėjimas Z1
1.5 Pajungimo schema
AC/DC
Maitinimo
šaltinis
RELAY
ESIM 010
GND Z5
PASTABA
Z4
Z3
Z2
Z1
Nors ir sistemos ESIM010 instaliacija yra nesudėtinga, tuo
užsiimti rekomenduojame tik jei turite minimalias elektrotechnikos ar elektronikos žinias, kitaip galite sugadinti
prietaisą.
Atidarytų vartų
sensorius
Vartų kontroleris
Pav. 2
1.6 Sistemos instaliavimas
1. Įdėkite SIM kortelę su nuimtu PIN kodo reikalavimu. (PIN kodo reikalavimą išjungsite įdėję SIM kortelę į mobilų telefoną ir
pasirinkę atitinkamą punktą.) Kortelėje neturi būti senų SMS žinučių. Prijunkite anteną (be antenos prietaiso jungti negalima).
2. Sujunkite grandinę pagal pav. Nr2 pavaizduotą schemą. Prie rėlės kontaktų junkite jūsų vartų automatikos įrenginio valdymo
kontaktus. Jau instaliuotose sistemose dažniausiai būna prijungtas mygtukas vartų atidarymui. Jūs galite rėlę jungti vietoj
mygtuko arba lygiagrečiai ant jo kontaktų.
3. Prie įėjimų Z1-Z3 prijunkite sensorių ar jungiklį, kuris įsijungia tik esant pakeltiems vartams. Prie Z1 ir Z2 jungiami žemą lygio
signalas. Prie Z2 jungiama aukšto lygio signalas. (Įėjimų prijungimas papildoma funkcija. Instaliuoti neprivaloma).
4. Sistema greičiau kaip per minutę turi startuoti. Indikatorius LED turi mirksėti kas penkias sekundes, informuodamas apie prisiregistravimą prie GSM tinklo. Jei indikatorius mirksi labai dažnai, t.y. kelis kartus į sekundę, gali būti, kad blogai įstatėte SIM
kortelę arba neišjungėte PIN kodo reikalavimo.
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM010 V1.2
5
2. Sistemos paruošimas darbui ir
pagrindinės valdymo komandos
!!! LABAI SVARBU !!!
Šiame vartotojo vadove apatinis brūkšnys _ visur reiškia tarpelį, t.y. rašant SMS žinutę vietoj šio brūkšnio turi būti daromas vieno
simbolio tarpelis. XXXX – reiškia slaptažodį. Žinutės pradžioje ir gale neturi būti jokio tarpelio.
Patogesniam ir greitesniam sistemos ESIM010 parametrų nustatymui galite naudoti kompiuterį, USB kabelį ir konfigūravimo programą ESIM010 ConfigTool. Plačiau skaitykite 3.2 skyriuje.
2.1 Įrenginio kalbos pasirinkimas bei SMS centro numerio patikrinimas
Kalbą, kuria su vartotoju bendraus įrenginys, galima išsirinkti tik tol, kol nepakeistas gamyklinis slaptažodis. Norėdami pakeisti kalbą
jau sukonfigūruotoje sistemoje atstatykite gamintojo parametrus kaip aprašyta 3.1 priede.
Iš savo mobilaus telefono į ESIM010 esančios SIM
kortelės abonentinį numerį nusiųskite SMS žinutę su
pageidaujamos kalbos kodu.
Pvz. Norėdami, nustatytį lietuvių kalbą siųskite
SMS žinutę : LT
Galimų
kalbų
lentelė
Kalba
Kodas
lietuvių
LT
anglų
EN
ESIM 010
rusų
RU
Maždaug po 30-60 sekundžių sulauksite SMS žinutės:
„Lietuvių kalba nustatyta.“ Jei gavote šią žinutę pereikite prie 2.2 punkto. Jei SMS žinutės negavote iš savo
mobilaus telefono paskambinkite į sistemą ESIM010 ir palaukite kol sistema nutrauks skambutį. Turi ateiti SMS žinutė: „Prašome
pakeisti gamyklinį slaptažodį.“ Jei nieko negavote, pakeiskite SMS centro numerį.
SMS centro numeris yra saugomas SIM kortelėje, todėl jei sistemos ESIM010 SIM kor telę prieš tai naudojote mobiliajame telefone
ir sėkmingai siuntėte SMS pranešimus, SMS centro numerio keisti nereikia. Dažniausiai SIM kortelės SMS centro numeris būna jau
įvestas operatoriaus.
SMS centro numerio keitimas daromas siunčiant SMS žinutę
XXXX_SMS_+37011111111
XXXX tai slaptažodis. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi nuliai 0000. Vietoj vienetų rašomas SMS centro numeris. Jei nežinote
SMS centro numerio, jo paklauskite mobilaus ryšio operatoriaus.
Pvz. 0000_SMS_+37069899992
Žinutes siųskite tuo abonentiniu numeriu, kurio SIM kortelė yra įdėta į sistemą. Jei viską suvedėte teisingai sistema atsiųs žinutę: SMS
centro numeris sėkmingai pakeistas į +37011111111
2.2 Administratoriaus slaptažodis ir jo keitimas
Visos siunčiamos komandos yra pradedamos slaptažodžiu, todėl prašome jį įsidėmėti. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi
nuliai 0000. Gamyklinį slaptažodį būtina pakeisti kitu. Norėdami pakeisti gamyklinį slaptažodį į sistemos ESIM010 numerį siųskite
SMS žinutę:
0000_PSW_XXXX
Norėdami pakeisti anksčiau sukurtą slaptažodį nauju siųskite tokią SMS žinutę:
YYYY_PSW_XXXX
XXXX bet koks vartotojo sukurtas keturženklis slaptažodis, išskyrus keturis nulius. Negalima naudoti taškų, dvitaškių bei tarpelių.
YYYY reiškia seną slaptažodį. Jei pamiršote slaptažodį, galite atstatyti gamintojo parametrus kaip aprašyta 3.1 priede.
6
LT
2.3 Administratoriaus numeriai
Sistema ESIM010 leidžia įrašyti iki penkių administratorių numerių, kurie galės konfigūruoti sistemą. Numeris NR1 yra privalomas
įrašyti, kiti nėra būtini. Visi numeriai rašomi su tarptautiniu šalies kodu. Pvz. Lietuvos tarptautinis kodas yra 370. Pliuso ženklo
rašyti nereikia. Negalima rašyti numerių be tarptautinio kodo pvz 8 612......
2.3.1 Administratoriaus numerių užprogramavimas arba keitimas
Į sistemą siųskite SMS žinutę su tekstu:
XXXX_NR1:37011111111_NR2:37011111111_NR3:37011111111_NR4:37011111111_NR5:37011111111
Vietoje vienetų rašomi administratorių numeriai.
Galima įrašyti nebūtinai 5 numerius iš karto. Galima įrašyti pvz. tik pirmą ir ketvirtą numerius. Šiuo atveju siųskite SMS žinutę:
XXXX_NR1:37011111111_NR4:37011111111
Arba atskirai po vieną numerį :
XXXX_NR3:37011111111
Numerių keitimas ar koregavimas vykdomi taip pat. Naujas numeris įrašomas vietoje buvusio, todėl senų numerių trinti nebūtina.
2.3.2 Administratoriaus numerių užklausa
Norėdami sužinoti kokie yra užprogramuoti administratoriaus numeriai – siųskite SMS žinutę:
XXXX_HELPNR
Gausite pranešimą su visais tuo metu suvestais numeriais.
2.3.3 Administratoriaus numerių trynimas
Norėdami ištrinti tam tikrą arba kelis administratoriaus numerius, siųskite SMS žinutę su norimais ištrinti
numeriais:
XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL
ESIM 010
XXXX_
NR3:DEL
Pvz. XXXX_NR3:DEL
Ištrinti NR1 sistema neleis. Jį galima tik redaguoti.
2.4 Vartotojų numeriai
Sistema ESIM010 leidžia įrašyti iki 500 vartotojų numerių, kurie galės atidaryti vartus skambučio pagalba. Administratoriai taip pat
gali valdyti vartus. Visi numeriai rašomi su tarptautiniu šalies kodu. Pvz. Lietuvos tarptautinis kodas yra 370. Pliuso ženklo rašyti
nereikia. Negalima rašyti numerių be tarptautinio kodo Pvz. 8698......
Numerius įrašyti ar ištrinti gali tik administratorius.
2.4.1 Vartotojų numerių užprogramavimas
Į sistemą siųskite SMS žinutę su tekstu:
XXXX_N:37011111111_37011111111_370.........
Vietoje vienetų rašomi vartotojų numeriai. Viena SMS žinute galima įrašyti iki 10 numerių. Norėdami įrašyti daugiau, siųskite kitą
analogišką SMS žinutę. Galima įrašyti nebūtinai 10 numerių iš karto, o pvz. tik vieną numerį.
Padarius 500 vartotojų įrašų daugiau negalėsite įrašyti naujų vartotojų kol neištrinsite nesinaudojančių sistema vartotojų ir tokiu
būdu nepadarysite laisvos atminties.
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM010 V1.2
7
2.4.2 Vartotojų numerių užklausa
Norėdami sužinoti ar yra užprogramuotas tam tikras vartotojo numeris nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_T:37011111111
ESIM 010
XXXX_GET
ALLNUMB
ERS
ESIM 010
XXXX_D:
ALL
Vietoje vienetų įrašykite tą numerį, kurį norite patikrinti ar yra saraše.
Norint sužinoti visus įvestus vartotojo numerius nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_GETALLNUMBERS
DĖMESIO!
Gausite, priklausomai nuo įvestų vartotojų skaičiaus, vieną arba net iki 55 SMS žinučių!
2.4.3 Vartotojų numerių trynimas
Norėdami ištrinti tam tikrą arba kelis vartotojų numerius, siųskite SMS žinutę su norimais ištrinti numeriais:
XXXX_D:37011111111_37011111111_370.........
Vietoje vienetų rašomi vartotojų numeriai. Viena SMS žinute galima įštrinti iki 10 numerių. Norėdami
ištrinti daugiau, siųskite kitą analogišką SMS žinutę. Galima įštrinti nebūtinai 10 numerių iš karto, o pvz.
tik vieną numerį.
Norėdami ištrinti visus numerius išskyrus administratorius nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_D:ALL
2.5 Išėjimo impulso trukmės konfigūravimas
PASTABA
Gamintojas nustatė, kad po vartotojo skambučio rėlės kontaktai bus sujungiami (impulso trukmė) 2 sekundėms.
Norint pakeisti rėlės įjungimo laiko tarpą, siųskite SMS žinutę:
XXXX_TIMER:t
ESIM 010
XXXX_
TIMER:10
kur, t reiškia – rėlės įjungimo laiką sekundėmis. t galimos reikšmės yra [1-10]. Kvantavimas kas 1.
Pvz. XXXX_TIMER:10 reiškia rėlės kontaktai bus įjungti 10 sekundžių. Po 10s rėlė bus išjungta ir bus
atviras kontaktas, t.y. NO .
2.6 Informacinės SMS žinutės INFO (ryšio stiprumas, laisva atmintis)
Sistema ESIM010 leidžia bet kuriuo metu sužinoti įrenginio GSM ryšio stiprumą, bei kiek dar yra laisvos atminties, skirtos įrašyti
vartotojų numeriams.
Nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_INFO
Gausite informacinę žinutę.
8
LT
2.7 Valdymas iš bet kurio telefono numerio
Gamintojas nusatė įrenginio rėlės valdymą tik įvestiems vartotojams. Tačiau įjungus specialų režimą rėlę įjungs bet kuris skambinantysis, jei tik žino įrenginio SIM kortelės numerį.
Norint įjungti valdymą visiems, siųskite SMS žinutę:
XXXX_ALLNUM:ON
Norint įšjungti valdymą iš bet kurio telefono, nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_ALLNUM:OFF
2.8 Įėjimų būsenos statusas
Norėdami sužinoti esamus įėjimų pavadinimus ir jų nustatymus einamuoju momentu siųskite SMS žinutę:
XXXX_STATUS
Gausite atsakymą Pvz.: Z1:Zone1:ON/OFF T1:600 Z2:Zone2:ON/OFF T2:600 Z3:Zone3:ON/OFF T3:600
ON- reiškia įjungta. OFF- išjungta. T1, T2 ir T3 - atitinkamo įėjimo užlaikymas milisekundėmis t.y. laikotarpis, kol įėjimas pradės reaguoti į signalo pasikeitimą. Pvz. Šiuo atveju aliarmas bus skelbiamas tik jei į bet
kurį įėjimą- įtampa (signalas) bus paduotas ne trumpiau kaip 600ms.
ESIM 010
XXXX_
STATUS
2.9 Įėjimų pavadinimų keitimas
Gamintojas nustatė šiuos įįėjimų pavadinimus: Z1- Zone1, Z2-Zone2, Z3-Zone3. Vartotojas gali pakeisti bet kurį iš šių pavadinimų.
Pavadinimai negali kartotis, ar sutapti su valdymo komandomis.
Įėjimų pavadinimų keitimas vykdomas siunčiant SMS žinutę:
XXXX_Z1:NaujasZonosPavadinimas_Z2:NaujasZonosPavadinimas_
Z3:NaujasZonosPavadinimas
ESIM 010
XXXX_Z2:
OpenGate
ESIM 010
XXXX_Z2:
ON
ESIM 010
XXXX_Z2:
OFF
Pavadinimus keisti galima visus iš karto, keletą arba tik vieną. Įėjimomaksimalus pavadinimo ilgis ne daugiau 8 simbolių.
Pvz. XXXX_Z2:OpenGate
2.10 Įėjimo įjungimas/išjungimas
Įėjimo įjungimas
Bet kuri įėjimą galima įjungti siunčiant SMS žinutę:
XXXX_Z1:ON_Z2:ON_Z3:ON
Pvz. XXXX_Z2:ON arba XXXX_durys:ON
Įėjimo išjungimas
Bet kurį įėjimą galima išjungti siunčiant SMS žinutę:
XXXX_Z1:OFF_Z2:OFF_Z3:OFF
Pvz. XXXX_Z2:OFF arba XXXX_durys:OFF
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM010 V1.2
9
2.11 Įėjimų impulso trukmės konfigūravimas
Kiekvienam įėjimui IN1-IN3 galima keisti impulso trukmės trukmę. Įėjimas yra suveikęs tik jei buvo paduotas impulsas ilgesnis už
nustatytą reikšmę. Gamintojas nustatė 600ms.
Šis parametras kiekvienam įėjimui arba visiems įėjimams iš karto yra keičiamas siunčiant SMS žinutę:
XXXX_T1:TT_T2:TT_T3:TT
kur, TT reiškia –įėjimo sureagavimo laiką milisekundėmis. TT galimos reikšmės yra 100-42000000. Kvantavimas kas 100.
Pvz. XXXX_T3:300000 reiškia IN3 įėjimas sureaguos tik jei į jį buvo paduotas ne trumpesnis, nei 5min
trukmės impulsas.
10
ESIM 010
XXXX_
T3:300000
LT
3. Priedas
3.1 Gamyklinių parametrų atstatymas
Norint atstatyti gamintojo nustatytus parametrus reikia:
1.
atjungti maitinimą.
2.
užtrumpinti (sujungti) kontaktus D1 ir D2.
3. 5 sekundėms įjungti maitinimą.
4.
maitinimą atjungti.
5.
atjungti kontaktus D1 ir D2
3.2 ESIM010 ConfigTool konfigūravimo programa
Norėdami sistemą sukonfigūruoti greičiau ir patogiau, bei panaudoti daugiau sistemos galimybių naudokite konfigūravimo programą „ESIM010 ConfigTool”, kurią galite parsisiųsti iš internetinės svetainės www.eldes.lt
Prieš prijungdami USB kabelį prie kompiuterio perskaitykite ESIM010 ConfigTool vartotojo vadovą, kurį rasite programos HELP
skyriuje.
3.3 Techninė pagalba
Požymis
Galima priežastis
Nedega ar nemirksi indikatorius
•
•
•
•
Indikatorius mirksi kelis kartus į sekundę dažniu
• neįdėta SIM kortelė
• nenuimtas SIM kortelės PIN kodas
• neaktyvi SIM kortelė
Sistema neatsiunčia jokių žinučių
•
•
•
•
SMS žinutės “Neteisingas formatas” gavimas
• klaidinga sintaksė
• SMS žinutės neleistinoje vietoje yra tarpelis, kurio neturi būti.
nėra išorinio maitinimo
neteisingai sujungta schema
perdegęs saugiklis
ne ryšio zona
pasibaigusi sistemos SIM kortelės sąskaita
neteisingas SMS centro numeris
ne ryšio zona
vartotojo telefono numeris nėra įrašytas į vartotojų sąrašą
Jei neradote problemos sprendimo kreipkitės į pardavimo vietas arba į ELDES techninę pagalbą el. paštu [email protected]
Daugiau informacijos apie įrenginį arba kitus mūsų produktus ieškokite gamintojo internetinėje svetainėje www.eldes.lt
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM010 V1.2
11
User Manual v1.2
Safety instructions
Please read and follow these safety guidelines in order to maintain safety of operators and people around:
•
•
•
•
•
•
•
GSM Gate Controller ESIM010 (later referenced as system) contains a radio transceiver operating in GSM900 and GSM1800
bands
Don’t use the system in hazardous environment
Don’t use the system where it can interfere with other devices and cause any potential danger
Don’t use the system with medical devices
Don’t use the system in hazardous environment
Don’t expose the system to high humidity, chemical environment or mechanical impacts
Don’t attempt to personally repair the system
Any system repairs must be done only by qualified, safety aware personnel
The system must be powered by external DC 15VA power supply which must be approved by LST EN 60950-1 standard.
Any additional device connected to the ESIM010 system must be powered up by a LST EN60950-1 approved supply.
External power supply can be connected to AC mains only inside installation room with automatic 2-pole circuit breaker
capable of disconnecting circuit in the event of short circuit or over-current condition. Open circuit breaker must have a
gap between connections of more than 3mm.
Mains power must be disconnected before any installation or tuning work starts. The system installation or maintenance
must not be done during stormy conditions.
Fuse F1 type - C1S 2.5A. Blown fuse cannot be replaced by the user and the replacement fuses have to be exactly the
same as indicated by the manufacturer.
The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) marking on this product (see left) or its documentation indicates that in
the EU the product must not be disposed of together with household waste.
Copyright © “ELDES UAB”, 2009. All rights reserved
It is not allowed to copy and distribute information in this document or pass to a third party without advanced written authorization by “ELDES UAB”
“ELSDES UAB” reserves the right to update or modify this document and/or related products without a warning. Hereby, ELDES UAB declares that
this GSM Gate Controller is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of
conformity may be consulted at www.eldes.lt/ce
Limited Liability
The buyer must agree that the system will reduce the risk of fire, theft, burglary or other dangers but does not guarantee against such events.
“ELDES UAB” will not take any responsibility
regarding personal, property or revenue loss while
using the system.
“ELDES UAB” responsibility according to local
laws does not exceed value of the purchased system.
“ELDES UAB” is not affiliated with GSM operators providing cellular services therefore is not responsible for the quality of cellular services.
Manufacturer Warranty
The system carries a 24-month warranty by the
manufacturer “ELDES UAB”.
Warranty period starts from the day the system
has been purchased by the end user. The warranty
is valid only if the system has been used as intended, following all guidelines listed in the manual
and within specified operating conditions. Receipt
with purchase date must be kept as a proof.
The warranty is voided if the system has been
exposed to mechanical impacts, chemicals, high
humidity, fluids, corrosive and hazardous environment or other force majeure factors.
Content:
1. The system ESIM010.............................................1pcs
2. ESIM010 user manual...........................................1pcs
3. GSM antenna.................................... ......................1pcs
CONTENT
1. General Information
1.1 Function................................................................................................................ 14
1.2 Operation Description..................................................................................... 14
1.3 Technical Specifications.................................................................................. 14
1.4 Connector and LED Indicators Functionality...........................................15
1.5 Connection Circuit............................................................................................ 15
1.6 System Installation............................................................................................ 15
2. System Pre-operation and
the Main Control Commands
2.1 Selecting device language and
verification of SMS central number............................................................ 16
2.2 Administrator Password Change................................................................. 16
2.3 Administrator Numbers.................................................................................. 17
2.3.1 Saving or Changing Administrator Numbers............................... 17
2.3.2 Verification of Administrator Numbers......................................... 17
2.3.3 Deletion of Administrator Numbers................................................ 17
2.4 User numbers...................................................................................................... 17
2.4.1 Saving User Numbers .......................................................................... 17
2.4.2 Verification of User Numbers............................................................. 18
2.4.3 Deletion of User Numbers................................................................... 18
2.5 Configuring Output Impulse Duration of User Numbers................... 18
2.6 Info on Status SMS
(Network Signal Strength, Free Memory Space)................................... 18
2.7 Sending Messages from Any Phone Number......................................... 19
2.8 Input status ....................................................................................................... 19
2.9 Changing input names................................................................................... 19
2.10 Input arming/disarming............................................................................... 19
2.11 Configuring input impulse duration........................................................ 20
3. Appendix
3.1 Restoring Default Parameters...................................................................... 21
3.2 ESIM010 ConfigTool configuration software.......................................... 21
3.3 Technical Support............................................................................................. 21
About User Manual
This document describes GSM Gate Controller ESIM010, its operation and installation.
It is very important to read User Manual before start using the system. A quick start guide is located in first two chapters. Chapter
3 describes additional system capabilities.
1. General Information
1.1 Function
ESIM010 is a microcontroller based device used to control gate automatics, road barriers or to remotely turn on the electronic
device over GSM network.
Examples of using the system:
• Controlling road barriers in the yards of blocks of flats or offices
• Opening personal house gates
• Turning on an electronic device for a specified period.
E. g., aquarium lighting, turning on the pump, watering, controlling heating in premises etc.
• Turning on the system
• Turning on any electric device controlled with using ON/OFF function
• Rebooting “frozen” system, e. g., computer network or server.
• Notification about a fault in gate or other automatics device.
1.2 Operation Description
Automatic gate controller system ESIM010 works over GSM network. Gates are opened or any other electronic appliance is turned
on by a free phone call. The phone is automatically rejected.
On calling to the phone number of the system it checks whether the caller is recorded in the database. If he/she is saved in the system, the relay is turned on for a specified period. The system will ignore requests incoming from an unknown telephone number
or an SMS message with a wrong password.
Connecting open gates sensor or switch allows administrators receiving SMS message about the gates that did not close during
the preset period, for instance, if the gates or road barrier did not close during the particular time period.
1.3 Technical Specifications
Electrical, mechanical and other specifications
Supply voltage
Current used in standby model
GSM modem frequency
Number of outputs
Output type
Number of “low” level (negative) inputs
Number of “high” level (positive) inputs
Allowable “low” level (negative) input voltage values
Allowable “high” level (positive) input voltage values
C1 output maximum commutating values
Dimensions
Operating temperature range
Number of administrators
Number of users
14
10-24V ~ 200mA max or 10-24V DC
200mA max
not more than 50mA
900/1800 Mhz
1
NO (relay)
2
1
0-1.6V
5-50V
1A/24V DC; 0,5A/125V AC
70x85x57mm
-20…+55oC (-30...+55oC with limitations)
5
500
EN
1.4 Connector and LED Indicators Functionality
Short explanation of the main units
GSM MODEM
SIM
CARD
ANT
SIM CARD
LED
DEFAULT
GSM
MODEM
DEFAULT
D1 D2
ANT
USB
AC/DC
RELAY GND Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
USB
Fig. No 1
Light-emitting diodes indicator
Connectors (D1 and D2) for restoring
default settings
GSM antenna SMA type connector
Mini USB connector
Connector functionality
Labeling
AC/DC
RELAY
MIC
LED
GSM network 900/1800MHz modem
SIM card
RELAY
GND
Z3
Z2
Z1
Explanation
Power supply pins
Galvanically unbound relay connector.
Normally open (NO)
Galvanically unbound relay connector. Normally open (NO)
Earth pin
“Low” level input Z3
“High” level input Z2
“Low” level input Z1
1.5 Connection Circuit
AC/DC
RELAY
ESIM 010
GND Z5
Power
supply
NOTE
Z4
Z3
Z2
Z1
Although the installation of system ESIM010 is not complex, we highly recommend installing the device only in
the case if you have minimal electrotechnical or electronics
knowledge. Otherwise you can damage the device.
Opened gates
sensor
Gate controller
Fig. No 2
1.6 System Installation
1. Place SIM card in the holder but make sure that SIM card PIN code is disabled (PIN code can be disabled by putting SIM card
into mobile phone and following proper menus). SIM card should not have any remaining SMS messages.
2. Connect the circuit as shown in fig. No 2. Connect control connectors of the gate automatics device to the relay contacts. The
systems that are already installed most often contain a button for opening the gates. The relay can be connected instead of the
button or in parallel with its contacts.
3. Connect a sensor or switch to inputs Z1-Z3 that turns on only when gates are lifted. Low level signal is connected to Z1 and Z3.
High level signal is connected to Z2. (Input connection is an additional function and it is not necessary to install).
4. The system will start in less than a minute. LED indicator should be blinking every five seconds indicating connection to GSM
network. If the indicator is blinking very frequently, i. e. several times per second, it is possible that SIM card can is inserted
incorrectly or PIN code request is not disabled.
MANUAL ELDES ESIM010 V1.2
15
2. System Pre-operation
and the Main Control Commands
VERY IMPORTANT!!!
Underscore symbol ‘_’ in this manual is used to represent space. When writing SMS messages, every underscore symbol should be
replaced by single space symbol. XXXX – means password. Don’t leave any space at the beginning and the end of the message.
To set ESIM010 system parameters easier and quicker you can use the computer, USB cable and configuration program ESIM010
ConfigTool. You can read more in chapter 3.2.
2.1 Selecting device language and verification of SMS central number
The language in which the device communicates with the user can be chosen before changing factory default password. To change
the language in the system that is already configured reset default settings as described in 3.1 appendix.
Send SMS message with the required language
code to the number of the SIM card inserted in
ESIM010.
E.g., if you want to set the English language send
the following SMS message: EN
Table of
possible
languages
Language
Code
lithuanian
LT
english
EN
ESIM 010
russian
RU
30-60 seconds later you should get an SMS message:
„English language confirmed.“ Go to chapter 2.2 upon
reception of this message.
Otherwise check for network connection and call ESIM010 system from your mobile and wait until the system drops the call. You
should get an SMS message asking to change default password. Ot- herwise check for network connection and change SMS central
number.
SMS central number is saved in SIM card, therefore if SIM card has been used to send SMS messages with a mobile phone,
then you don’t’ need to change SMS central number. Often SMS central number is already saved in SIM card by cellular
operator.
Central number can be entered by sending SMS message:
XXXX_SMS_+37011111111
XXXX – is a password. Default password is four zeros: 0000. SMS central number is provided by cellular network provider.
Example: 0000_SMS_+37069899992
Message should be sent to the number of SIM card which is placed into the system. If all went correct, the system will send a message: SMS central number has been successfully changed to +37011111111
2.2 Administrator Password Change
All SMS commands start with a password, please memorize it. Manufacturer default password is four zeros 0000, which is necessary to change! Manufacturer default password can be changed by sending the following SMS message to ELDES ESIM010
system:
0000_PSW_XXXX
To replace your password send the following SMS message:
YYYY_PSW_XXXX
XXXX is any four digit number except four zeros. Non-numerical characters like dots, colons, spaces are not allowed. YYYY is the
old system password. If you forgot the password, default manufacturer password can be restored, see chapter 3.1 for more details.
16
EN
2.3 Administrator Numbers
The system ESIM010 allows to pre-program up to five different mobile numbers which will have access to and control the system.
NR1 is mandatory while others can be skipped. All numbers must be entered starting with international country code, e. g. national
code for Lithuania is 370, UK- 44. The plus sign is not necessary. Numbers without the international code are not allowed.
2.3.1 Saving or Changing Administrator Numbers
Send SMS message with the following text:
XXXX_NR1:37011111111_NR2:37011111111_NR3:37011111111_NR4:37011111111_NR5:37011111111
Ones should be replaced with administrator numbers. Numbers don’t have to be entered in sequential order right away. E. g. use
can enter first and fourth number by sending the following SMS message:
XXXX_NR1:37011111111_NR4:37011111111
Or individually one number at a time:
XXXX_NR3:37011111111
Numbers can be changed same way as described above. New number will overwrite old one, therefore no erasing is necessary.
2.3.2 Verification of Administrator Numbers
To inquire the system about pre-programmed administrator numbers send the following SMS message:
XXXX_HELPNR
The system will reply with all pre-programmed numbers.
2.3.3 Deletion of Administrator Numbers
To erase a particular or several administrator numbers send an SMS message with the numbers to be
deleted:
XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL
ESIM 010
XXXX_
NR3:DEL
E. g. XXXX_NR3:DEL
The system will not allow erasing first number NR1. It can only be modified.
2.4 User Numbers
The system ESIM010 allows to pre-program up to 500 different mobile numbers which will have access to controlling the gates by a
phone call. The gates can also be controlled by administrators. All numbers must be entered starting with international country
code, e. g. national code for Lithuania is 370. The plus sign is not necessary. Numbers without the international code, e. g., 8698..., are not allowed. The numbers can be recorded or deleted only by administrator.
2.4.1 Saving User Numbers
Send SMS message with the following text:
XXXX_N:37011111111_37011111111_370.........
Ones should be replaced with user numbers. Up to 10 numbers can be entered sending an SMS message. To enter more numbers,
send another analogous SMS message. The ten numbers don’t have to be entered in sequential order right away. E. g. use can enter
only one number. After saving 500 user numbers you will be able to enter new users after you have deleted the users not using the
system thus emptying memory space
MANUAL ELDES ESIM010 V1.2
17
2.4.2 Verification of User Numbers
To learn if a particular user number is programmed in the system send the following SMS message:
XXXX_T:37011111111
Ones should be replaced with the number which you want to check if it is entered in the system.
ESIM 010
XXXX_GET
ALLNUMB
ERS
ESIM 010
XXXX_D:
ALL
To see all numbers entered send the following SMS message:
XXXX_GETALLNUMBERS
ATTENTION!
Depending on entered user numbers you might receive up to 55 SMS messages!
2.4.3 Deletion of User Numbers
To delete a particular or several user numbers send an SMS message with the numbers to be deleted:
XXXX_D:37011111111_37011111111_370.........
Ones should be replaced with user numbers. Up to 10 numbers can be deleted sending an SMS message. To enter more numbers, send another analogous SMS message. The numbers don’t have to be
deleted in sequential order right away. E. g. use can delete only one number.
To delete all numbers except administrators send the following SMS message:
XXXX_D:ALL
2.5 Configuring Output Impulse Duration of User Numbers
NOTE
The manufacturer set that after the user’s call relay connectors are connected for 2 seconds (impulse duration).
To change the duration of switching on the relay end the following SMS message:
XXXX_TIMER:t
ESIM 010
XXXX_
TIMER:10
where t means the time of turning on the relay in seconds. Possible t values are [1-10]. Quantization is by 1.
E. g. XXXX_TIMER:10 means that relay contacts will be connected for 10 seconds. After 10 seconds the
relay will be turned off and the contact will be open, i. e. NO.
2.6 Info on Status SMS (Network Signal Strength, Free Memory Space)
The system ESIM010 can any time be inquired about GSM signal strength and free memory space for entering user numbers. Send
the following SMS message:
XXXX_INFO
18
EN
2.7 Sending Messages from Any Phone Number
The system is set so that the relay of the unit can be controlled only by the users entered on the system. However, it is possible turning on a special mode the relay can be turned on by any caller calling to the SIM card number of the device.
To turn on this mode send the following SMS message:
XXXX_ALLNUM:ON
To turn off controlling from any phone send the following SMS message:
XXXX_ALLNUM:OFF
2.8 Input Status
To find out current input names and their settings send the following SMS message:
XXXX_STATUS
You will receive the answer, e. g.: Z1:Zone1:ON/OFF T1:600 Z2:Zone2:ON/OFF T2:600 Z3:Zone3:ON/OFF T3:600
T1, T2 and T3 – delay of particular input in milliseconds, i. e. a period during which the input starts reacting to signal change. For instance, the alarm will be triggered just in the case when voltage (signal) is
supplied for at least 600ms.
ESIM 010
XXXX_
STATUS
2.9 Changing input names
Input names set by the manufacturer: Z1- Zone1, Z2-Zone2, Z3-Zone3. Any of these names can be changed by the user. The names
cannot repeat or coincide with control commands.
Input names can be changed by sending the following SMS message:
XXXX_Z1:NewInputName_Z2:NewInputName_
Z3:NewInputName
ESIM 010
XXXX_Z2:
OpenGate
ESIM 010
XXXX_Z2:
ON
ESIM 010
XXXX_Z2:
OFF
The user can change all names at once, several names or only one name. Maximum input name length
is 8 characters.
E. g. XXXX_Z2:OpenGate
2.10 Input arming/disarming
Input arming
Any of the inputs can be armed by sending the following SMS message:
XXXX_Z1:ON_Z2:ON_Z3:ON
E. g. XXXX_Z2:ON or XXXX_doors:ON
Input disarming
Any of the inputs can be disarmed by sending the following SMS message:
XXXX_Z1:OFF_Z2:OFF_Z3:OFF
E. g. XXXX_Z2:OFF or XXXX_doors:OFF
MANUAL ELDES ESIM010 V1.2
19
2.11 Configuring input impulse duration
Impulse duration can be changed for any IN1-IN3 input. The input is triggered only if impulse duration is longer than the pre-set
value. Duration set by the manufacturer is 600ms.
This parameter can be changed for every input or for all inputs at once by sending the following SMS message:
XXXX_T1:TT_T2:TT_T3:TT
where TT means input reaction time in milliseconds. Possible TT values are 100-42000000. Measuring
is by 100.
E. g. XXXX_T3:300000 means that IN3 input will react only if the impulse was not shorter than 5mins.
20
ESIM 010
XXXX_
T3:300000
EN
3. Appendix
3.1 Restoring Default Parameters
To restore default parameters:
1.
disconnect power supply
2.
short circuit (connect) connectors D1 and D2
3. connect power supply for 5 seconds
4.
disconnect power supply
5.
disconnect connectors D1 and D2
3.2 ESIM010 ConfigTool configuration software
To configure the system quicker and easier as well as use more system capabilities use configura- tion program „ESIM010 ConfigTool” which can be downloaded from our website www.eldes.lt
Before connecting USB cable to the computer read ESIM010 ConfigTool user guide available in the program chapter HELP.
3.3 Technical Support
Indication
Possible reason
Indicator is off or not blinking
•
•
•
•
Indicator blinking several times per second
• SIM card is not inserted
• PIN code hasn’t been disabled
• Sim card not active
System does not send any SMS messages
•
•
•
•
Received SMS message “Incorrect Format”
• incorrect syntax
• extra space symbol left in SMS message
no external power supply
circuit not properly connected
blown fuse
no network signal
SIM card account depleted
incorrect SIM central number
no network signal
user number is not programmed in user list
If your problem could not be fixed by the self-guide above, please contact your distributor or ELDES tech support by
email [email protected]
More up to date information about your device and other products can be found at the manufacturer’s website www.eldes.lt
MANUAL ELDES ESIM010 V1.2
21
Руководство по эксплуатации v1.2
Информация по безопасности
Чтобы гарантировать вашу безопасность и безопасность окружающих, прочитайте эти правила:
•
•
•
•
•
•
Контроллер автоматических ворот ESIM010 (далее - система) имеет встроенный радиопередатчик работающий в сетях GSM900 и GSM1800.
Не используйте систему там, где она может создать помехи или угрозу.
Не устанавливайте систему возле медицинcких приборов и аппаратуры.
Не используйте систему во взрывррпасных местах.
Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.
Не ремонтируйте систему сами
Устанавливать или ремонтировать систему может лицо, обладающее знаниями об общих требованиях по безопасности и достаточную квалификацию для проведения работ.
Система должна питаться от внешнего источника питания мощностью неболее 15BA , который должен соответствовать
требованиям стандарта LST EN 60950-1
Источник питания каждого подключенного к системе ESIM052 прибора также должен соответствовать требованиям стандарта LST EN 60950-1.
Внешний источник питания системы, в помещений где она установлена, может быть подключена только к сети
переменного тока имеющей автоматическую защиту с полностью размыкающейся электрической цепью. Автоматическая защита должна сработать от короткого замыкания или повышенных токов и иметь
двуполярное устройство отключения, которое размыкает цепь. Между контактами прерванной цепи должен быть зазор неменее 3 мм.
Перед тем как начать работы по установке или монтажу необходимо отключить питание устройства. Запрещается
прикасаться к прибору или проводить работы во время грозы.
Тип предохранителя F1 - C1S 2.5A. Сгоревший предохранитель нельзя заменять самостоятельно и использовать
другого типа нежели установлено производителем.
По директивам WEEE перечёркнутый мусорный ящик с колёсами обозначает, что изделие, непригодное к использованию,
надо сдавать на переработку отдельно от остального мусора.
Copyright © “ELDES UAB”, 2009. Все права охраняются
Запрещается копировать, накапливать или передавать информацию, находящуюся в этом документе, трейтим лицам без за ранее
согласованного писменного согласия “ELDES UAB”. “ELDES UAB” оставляет за собой права усовершенствовать или менять любые в документе
описанные изделие, а также и сам документ без предупрждения заранее. „ELDES UAB“ декларирует, что данная GSM система соответствует
основным требованиям директивы 1999/5/EC. Ее декларацию соответствия можно найти на данной страничке www.eldes.lt/ce
Ограничение ответственности
Покупатель согласен с тем, что система
уменьшает риск пожара, ограбления , воровства и др., но не является гарантией или страховкой того, что эти факторы не произойдyт, а
также не будет потери или уничтожения имущества, не пострадают люди.
“ELDES UAB” не берёт на себя ответственность за прямой и не прямой вред или ущерб, а
также за неполучeнный доход во время пользования системой.
“ELDES UAB” несёт ответственность в пределах действующего законодательства, но не более стоимости приобретенного продукта.
Услуги сетевой связи представляющие операторы GSM не связанны с “ELDES UAB”, поэтому
“ELDES UAB” не берёт на себя ответственность
за услуги, зону покрытия и функционирование
сети мобильной связи.
Гарантийный срок
На приобретённый товар “ELDES UAB” даёт
гарантию 24 месяца.
Гарантийный срок начинается со дня покупки продукта. Гарантия действует в том случае, если система использовалась по назначению (придерживаясь всех указаний описанных
в руководстве по эксплуатации и в технической
спецификации продукта). Датой продажи считается дата чека или другого документа подтверждающего покупку товара.
Гарантия не действительна, если система
имеет механические повреждения, следы химического воздействия, влаги, коррозии, следы
воздействия экстремальной окружающей среды или других обстоятельств force majeure.
Состав упаковки:
1. Система ESIM010................................................. 1шт.
2. Руководство по эксплуатации ESIM010..... 1шт.
3. антенна GSM........................................................... 1шт.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая информация
1.1 Назначение........................................................................................................ 24
1.2 Принцип работы.............................................................................................. 24
1.3 Технические данные...................................................................................... 24
1.4 Назначение контактов и светодиодных индикаторов....................25
1.5 Схема подключения....................................................................................... 25
1.6 Подключениe системы.................................................................................. 25
2. Подготовка системы к работе
и основные команды управления
2.1 Выбор языка изделия и проверка номера центра SMS................ 26
2.2 Пароль и его изменение.............................................................................. 26
2.3 Номера администраторов........................................................................... 27
2.3.1 Программирование или замена
номеров администраторов............................................................. 27
2.3.2 Запрос номеров администраторов............................................ 27
2.3.3 Удаление номеров администраторов......................................... 27
2.4 Номера пользователей................................................................................. 27
2.4.1 Программирование номеров пользователей........................ 27
2.4.2 Запрос запрограммированных
номеров пользователей.................................................................. 28
2.4.3 Удаление запрограммированых
номеров пользователей.................................................................. 28
2.5 Установка продолжительности
активности выходного импульса............................................................ 28
2.6 Информационные SMS сообщения
(качество связи, объем свободной памяти)....................................... 28
2.7 Управление с любого телефонного номера....................................... 29
2.8 Статус состояния входов............................................................................. 29
2.9 Замена названий входов............................................................................. 29
2.10 Включение/выключение входов............................................................ 29
2.11 Установка продолжительности входных импульсов................... 30
3. Приложение
3.1 Восстановление заводских установок.................................................. 31
3.2 Программа конфигурации ESIM010 ConfigTool................................ 31
3.3 Техническая помощь.................................................................................... 31
О руководстве по эксплуатации. Быстрый старт.
В этом документе описывается система ESIM010, по контролю и управлению приборами, установка и правила эксплуатации.
Перед началом пользования обязательно прочитайте руководство по эксплуатации. Для быстрого старта нужная информация описанная в первом и втором разделах. Bтретьем разделе описанны дополнителные возможности системы.
1. Общая информация
1.1 Назначение
ESIM010 – это микропроцесcорный прибор, он предназначен для управления автоматикой ворот, шлагбаумов или другими
электрическим роприборами через сеть GSM.
Примеры применения системы:
• Управление автоматическими заграждениями (шлагбаумами), электромагнитным замком во дворах многоэтажных
домов или учереждений
• Открывание ворот своего дома
• Включение одного электрического прибора на определённое время. Напр. освещение аквариума, включение
насоса, поливочной системы, управление обогревом помещений и т.д.
• Включение охранной системы
• Включение любого электрического прибора, управляемого по принципу ON/OFF
• Перезагрузка зависшей системы, например, комьютерная сеть или сервер.
• Информирование о поломке в воротах или других автоматических системах.
1.2 Принцип работы
Система автоматики ворот ESIM010 работает в сети GSM. Ворота открываются или любой электрический прибор включается
коротким бесплатным телефонным звонком без «снятия трубки» . Звонок сбрасывается автоматически.
Позвонив по телефонному номеру системы, она проверяет занесен ли звонящий абонент в базу данных, если да — то реле
включается на установленное время. Если системе позвонить с незнакомого номера или отправить SMS с неправельным
паролем — система это сообщение проигнорирует. Пользователь может включить возможность управлять системой с
любого другого телефона. Об этом написанно в пункте 2.7.
Програмировать систему могут установленные администраторы. Они могут изменять время срабатывания реле, вписать
номера новых пользователей или удалить их.
Отправив запрос, система с помощю SMS сообщения оповещает о качестве связи и объеме доступной памяти.
Подключив сенсор открытых ворот или включатель, администраторы могут получить SMS сообщение о за установленное
время незакрытых воротах. Напр. случившись поломке оборудования ворот или дорожных заграждений за установленное
время.
1.3 Технические ланные
Электрические и механические характеристики
Напряжение питания
Употребляемая сила тока в режиме дежурства
Частота модема GSM
Количество выходов
Тип выхода
Количество входов „низкого“ (отрицательного) уровня Количество входов „высокого“ (положительно го) уровня
Допустимые значения напряжений для входа „низкого“ (отрицательного) уровня Допустимые значения напряжений для входа „высокого“ (положительного) уровня Максимальное значение комутируемого выхода С1
Габариты
Диапазон рабочих температур
Число администраторов
Число пользователей
24
10-24B ~ 200mA max/10-24B DC
не более 50 mA
900/1800 MHz
1
NO (релейный)
2
1
0-1.6В
5-50В
1A/24B DC; 0,5A/125B AC
70x85x57mm
-30 – +55oC с ограничениями
5
500
200mA max
RU
1.4 Назначение контактов и светодиондных индикаторов
Краткое пояснение основных терминов
GSM MODEM Модем сети GSM 900/1800MГ
SIM карточка
SIM CARD
SIM
CARD
ANT
LED
DEFAULT
ANT
USB
GSM
MODEM
Светодиодный индикатор
Состояние контактов D1 и D2 по умолчанию
Подключение типа SMA для антеннны GSM
Разъем MiniUSB
DEFAULT
D1 D2
Назначение контактов
Маркировка Пояснение
AC/DC
Контакты питания
RELAY
Гальванически развязанный «сухой»
контакт реле. Нормально открытый (NO)
RELAY
Гальванически развязанный «сухой»
контакт реле. Нормальер открытый (NO)
GND
Контакт заземления
Z3
Вход „низкого“ уровня Z3
Z2
Вход „высокого“ уровня Z2
Z1
Вход „низкого“ уровня Z1
MIC
LED
AC/DC
RELAY GND Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
USB
рис. № 1.
1.5 Схема подключения
AC/DC
источник
питания
RELAY
ESIM 010
GND Z5
ПРИМЕЧАНИЕ
Z4
Z3
Z2
Z1
Несмотря на то, что установка системы ESIM010 не
отличается сложностью, во избежание поломки
прибора настоятельно рекомендуется монтировать
систему лицам имеющим хотя бы минимальные знания
по электротехнике.
сенсор открытых
ворот
Автоматика ворот
рис. № 2.
1.6 Подключениe системы
1. Вставьте SIM карту с отключенным запросом PIN кода. (для того, чтобы отменить запрос PIN кода необходимо вставить
SIM карту в мобильный телефон и выбрать соответствуещий пункт). На карте не должно быть старых SMS сообщений.
Подключите антенну (без антенны прибор включать нельзя).
2. Соедените цепь по схеме, показанной на рис. № 2. К контактам реле подключите контакты управления автоматикой
ваших ворот. В уже установленных системах часто бывает подключена кнопка открывания ворот, реле можно
подключать вместо кнопки или параллельно на её контакты.
3. К входам Z1-Z3 подключите сенсор или включатель, который включается только при поднятых воротах. На Z1 и Z3
подается сигнал низкого уровня. На Z2 высокого уровня. (Подключение входов — это дополнителная функция.
Подключать не обязательно).
4. Система менее чем через минуту должна стартовать. Индикатор LED должен мигать каждые пять секунд, информируя о
регистрации в сети GSM. Если индикатор мигает слишком часто (несколко раз в секунду) возможно, что плохо вставлена
SIM карта или не выключен запрос PIN кода.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELDES ESIM010 V1.2 25
2. Подготовка системы к работе
и основные команды управления
!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
В этом руководстве по эксплуатации нижний прочерк _ везде означает пробел, т.е. при нaписaнии SMS сообщения вместо
этого прочерка надо ставить один пробел. ХХХХ - обозначает пароль. В начале и конце сообщения не должно быть пробела.
Для более удобной и быстрой установки параметров системы ESIM010 можно использовать компьютер, USB кабель и программу для конфигурации ESIM010 Config-Tool. Подробнее об этом читайте в разделе 3.2.
2.1 Выбор языка изделия и проверка номера центра SMS
Язык диалога с пользователем, возможно выбирать только до тех пор, пока не заменён заводской пароль. Если, хотите
поменять язык в уже сконфигурированной системе, восстановите параметры производителя как описано в разделе 3.1.
На абонентский номер SIM карточки ESIM010
отправьте SMS сообщение с кодом языка, который хотите выбрать.
Напр. Если хотите установить русский язык —
отправьте SMS сообщение: RU
Таблица
возможных
языков
Язык
Код
литовский
LT
aнглийский
EN
ESIM 010
pусский
RU
Примерно через 30-60 секунд получите SMS сообщения: “Ustanovlen russkij jazik.” Если получили это
сообщение, переходите к пункту 2.2.
Если SMS не получили, тогда со своего мобильного телефона позвоните на систему ESIM010 и подождите, пока система отбросит звонок. Если счёт карточки пополнен и номер центра SMS правильный, то на свой телефонный номер вы получите сообщение: “Zamenite zavodskoj parol.” Если не получили, замените номер SMS центра.
Номер SMS центра хранится в памяти SIM-карты так, что если вы пользовались этой SIM- карточкой раньше и посылали сообщения удачно, менять номер центра не требуется. В большинстве случаев номер SMS центра уже бывает введен оператором.
Замена номера SMS центра осуществляется, отправив SMS сообщение:
XXXX_SMS_+37011111111
где XXXX это пароль. Производителем установлен пароль четыре нуля 0000. Вместо единиц пишется номер центра SMS.
Если не знаете номера центра SMS, тогда узнайте его у вашего оператора связи.
Напр. 0000_ SMS_+37069899992
Сообщения отправляйте на тот абонентский номер, карточка которого вставлена в систему ESIM010.
2.2 Пароль и его изменение
Все отправляемые команды начинаются паролем, по этому советуем его запомнить. Производителeм установлен пароль
четыре нуля - 0000. Пароль изменить на новый - обязательно. Если хотите изменить заводской пароль, отправте SMS сообщение:
0000_PSW_XXXX
Если хотите поменять раньше Вами установленный пароль на новый, отправте такое сообщение SMS:
YYYY_PSW_XXXX
XXXX это любой Вами созданный пароль, за иcключением четырёх нулей. В пароле нельзя изпользовать точки, многоточия
и пробелы. YYYY обозначает старый пароль. Если забыли пароль, можете восcтановить заводские установки как описанно
в приложении 3.1.
26
RU
2.3 Номера администраторов
Система ESIM010 позволяет записать до пяти номеров, которые смогут получать сообщения, менять настройки и т.д. Номер
1 обезательно записать, остальные же не обезательны. Все номера пишyтся с международным кодом страны. Нельзя вводить номер без международного кода. Знака плюс писать не недо, например, международный код Украины 380, так-как система все сообщения отправляет на первый номер, если с ним нет связи система сразу пробует связатся с номером 2 и т.д.,
поэтому номера вводите по значению начиная с 1.
2.3.1 Программирование или замена номеров администраторов
Отправьте в систему SMS сообщение с текстом:
XXXX_NR1:37011111111_NR2:37011111111_NR3:37011111111_NR4:37011111111_NR5:37011111111
Вместо единиц пишyтся номера пользователей. Не обезательно записывать 5 номеров сразу. Можно записать например
только первый и четвертый номер. В этом случае отправьте следующее SMS сообщение:
XXXX_NR1:37011111111_NR4:37011111111
Или отдельно по одному номеру :
XXXX_NR3:37011111111
Замена номеров или их корректировка осуществляется так же. Новый номер записывается вместо бывшего, поэтому старыe
номерa стирать не надо.
2.3.2 Запрос номеров администраторов
Если хотите узнать, какие номера запрограмированны - отправьте SMS сообщение:
XXXX_HELPNR
Вы получите сообщение со всеми запрограммироваными номерами.
2.3.3 Удаление номеров администраторов
Если хотите удалить один или несколько номеров сразу, отправте SMS сообщение с номерами которые хотите удалить:
ESIM 010
XXXX_
NR3:DEL
XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL
напр. XXXX_NR3:DEL Удалить номер 1 система не позволит. Его можно только корректировать.
2.4 Номера пользователей
Система ESIM010 позволяет записать до 500 номеров пользователей, которые смогут открыть ворота с помощью звонка. Администраторы могут также управлять воротами. Все номера пишyтся с международным кодом страны. Нельзя вводить номер без международного кода. Знака плюс писать не недо, например международный код Украины 380. Номера пользователей вводить или удалять может только администратор.
2.4.1 Программирование номеров пользователей
Отправьте в систему SMS сообщение с текстом:
XXXX_N:37011111111_37011111111_370.........
Вместо единиц пишyтся номера пользователей. В одном SMS сообщении можно записать до 10 номеров. Если хотите записать больше — шлите другое аналогичное SMS сообщение. Не обезательно записывать 10 номеров сразу, например можно записать только один номер. Записав 500 записей, больше вы не сможете вписать новых пользователей пока не удалите
номера, которые не используются системой и таким образом вы освободите память.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELDES ESIM010 V1.2 27
2.4.2 Запрос запрограмированных номеров пользователей
Если хотите узнать, запрограмирован ли какой-то номер - отправьте SMS сообщение:
XXXX_T:37011111111
ESIM 010
Вместо единиц впишите тот номер наличие которого в списке хотите проверить.
XXXX_GET
ALLNUMB
ERS
Если хотите узнать все введённые номера отправте SMS сообщение:
XXXX_GETALLNUMBERS
ВНИМАНИЕ!
В зависимости от числа введенных пользователей получите одно или даже до 55 сообщений.
2.4.3 Удаление запрограмированных номеров пользователей
Если хотите удалить один или несколько номеров сразу, отправьте SMS сообщение с номерами которые хотите удалить:
XXXX_D:37011111111_37011111111_370.........
Вместо единиц пишутся номера пользователей. Одним SMS сообщением можно удалить до 10 номеров. Если хотите удалить больше — шлите другое аналогичное SMS сообщение. Не обезательно удалять 10 номеров сразу, например можно удалить только один номер.
ESIM 010
XXXX_D:
ALL
Если хотите удалить все номера кроме администраторов — отправьте SMS сообщение:
XXXX_D:ALL
2.5 Установка продолжительности выходного импульса
ПРИМЕЧАНИЕ
Производитель установил, что после звонка пользователя контакты реле будут коммутироваться (продолжительность
импульса) 2 секунды. Если хотите поменять время включения реле — отправьте SMS сообщение:
XXXX_TIMER:t
ESIM 010
Где t означает время включения реле в секундах. Возможные значения t [1-10]. Шаг — 1.
XXXX_
TIMER:10
Например XXXX_TIMER:10 означает что контакты реле будут включены 10 секунд. После 10 сек
реле будет выключено и будет нормально открытый контакт (NO).
2.6 Информационные SMS сообщения INFO (качество связи, свободная память)
Система ESIM051 в любой момент позволяет узнать качество GSM связи и сколько еще есть свободной памяти для номеров
пользователей. Отправте SMS сообщение:
XXXX_INFO
Получите информационное сообщение.
28
RU
2.7 Управление с любого телефонного номера
Производитель установил, что управлять реле прибора могут только вписанные пользователи, но включив специальный
режим, реле может включить любой звонящий, который звонит на номер SIM карты прибора.
Если хотите включить управление всем, отправьте SMS сообщение:
XXXX_ALLNUM:ON
Если хотите выключить управление с любого телефона, отправте SMS сообщение:
XXXX_ALLNUM:OFF
2.8 Статус состояния входов
Если хотите узнать установленные названия входов и их статус в данный момент — отправте SMS сообщение:
XXXX_STATUS
Получите ответ Напр.: Z1:Zone1:ON/OFF T1:600 Z2:Zone2:ON/OFF T2:600 Z3:Zone3:ON/OFF T3:600
ON- означает включен (активный). OFF- включен. T1, T2 и T3 – задержка каждого входа соответственно в милисекундах, тоесть промежуток времени после которого вход начнет реагировать на
изминение сигнала. Напр. В данном случае тревога сработает, только тогда, если на любой вход напряжение (сигнал) будет подаватся не менее 600мс.
ESIM 010
XXXX_
STATUS
2.9 Замена названий входов
Производителем установлены следующие названия входов: Z1- Zone1, Z2-Zone2, Z3-Zone3. Пользователь может заменить
любое из этих названий. Названия не должны повторятся или совпадать с командами управления.
Замена названий входов выполняется отправив SMS сообщение:
XXXX_Z1:NazvanijeNocoiZony_Z2:NazvanijeNocoiZony_Z3:NazvanijeNocoiZony
ESIM 010
XXXX_Z2:
OpenGate
ESIM 010
XXXX_Z2:
ON
ESIM 010
XXXX_Z2:
OFF
Менять названия можно все сразу, несколько или только по одному. Максимальная длинна названия входа не более 8 символов.
E. g. XXXX_Z2:OpenGate
2.10 Включение/выключение входов
Включение входа
Любой вход можно включить отправив SMS сообщение:
XXXX_Z1:ON_Z2:ON_Z3:ON
Напр. XXXX_Z2:ON или XXXX_dveri:ON
Выключение входа
Любой включенный вход можно выключить отправив SMS сообщение:
XXXX_Z1:OFF_Z2:OFF_Z3:OFF
Напр. XXXX_Z2: OFF или XXXX_dveri: OFF
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELDES ESIM010 V1.2 29
2.11 Установка продолжительности входных импульсов
Для каждого входа Z1-Z3 можно задать время продолжительности импульса. Вход срабатывает только если длина входного
импульса привысила заданное значение. Производителем установлено 600мс.
Этот параметр меняется для каждого входа или для всех входов одновременно отправив SMS сообщение: XXXX_T1:TT_T2:TT_T3:TT
где, TT означаеет – время срабатывания входа в милисекундах. Возможные значения TT — 10042000000. Шаг — каждые 100.
Напр. XXXX_T3:300000 означаеет что вход Z3 сработает только если на него был подан импульс
длительностью не менее 5 мин.
30
ESIM 010
XXXX_
T3:300000
RU
3. Приложение
3.1 Востановление заводских установок
Если хотите востановить установки по умолчанию вам надо:
1.
отключить внешнее питание.
2.
Замкнуть (соединить) контакты D1 и D2.
3. На 5 секунд включить питание.
4.
Снова отключить питание.
5.
Разъединить контакты D1 и D2
3.2 Программа конфигурации ESIM010 ConfigTool
Если хотите конфигурировать систему быстрей и удобней, и использовать больше возможностей системы воспользуйтесь
программой для конфигурации ESIM010 ConfigTool, которую Вы сможете найти и скачать с Интернет странички www.eldes.lt
Перед подключением USB кабеля к компьютеру прочитайте инструкцию пользователя ESIM010 ConfigTool, которую найдете
в разделе программы HELP.
3.3 Техническая помощь
Проблема
Возможная причина
Не мигает или не горит индикатор
•
•
•
•
Индикатор мигает несколко раз в секунду
• не вставлена SIM карта
• не выключен запрос PIN кода SIM карты
• неактивная SIM карта
Система не присылает сообщений и/или не звонит
•
•
•
•
Получение сообщения SMS “Nepravelnyj format“
• Синтакстческая ошибка
• есть пробел в SMS сообщении где его не должнно быть
нет наружного питания
не правильно подключена схема
перегоревший предохранитель
нет связи
закончился счет на SIM карточке системы
неправильный номер SMS центра
нет связи
телефонный номер пользователя не записан в список пользователей
(или не включено управление с других телефонных номеров)
• при создании списка пользователей номера были записаны без
международного кода страны
Если не нашли решения проблемы обращайтесь в места продажи или в техническую помощь ELDES по електронной
почте [email protected]
Больше информации об этом и других наших изделиях вы можете найти на интернет странице производителя www.
eldes.lt
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELDES ESIM010 V1.2 31
Pagaminta Lietuvoje. Made in Lithuania. Сделано в Литве.
www.eldes.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement