Bosch | DS7447 | Gebruikershandleiding Bosch - DS7400Xiv4+

EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
DS7400Xi-BEL
DS7445
DS7447
Handleiding voor de Gebruiker
Versie 4.x
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
Overzicht Klavierfuncties
Wapenen van het Systeem
Code +
Code +
Code +
Code +
Code +
Code +
Code +
[ON]
[No Entry] [Perimeter Only]
[Perimeter Only]
[No Entry] [On]
[#] [4]
Wapeningssequentie + [Bypass]
[Bypass] + zonenummer
Ontwapenen van het Systeem
Code + [Off]
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Volledig wapenen
Wapenen perimeter, geen ingangsvertraging
Wapenen perimeter, met ingangsvertraging
Volledig wapenen, maximale beveiliging
Specifiek wapenen ("Custom Arming")
Geforceerd wapenen
Wapenen met zones uitgeschakeld
Andere Systeemfuncties
Deurbelmode
Zonetest
Uitlezen evenementengeheugen
Batterijtest
Test telefoonkiezer
Reset brandalarm
Stoppen geluidssignaal brandfout
Reset brandfout display
Naar buiten bellen voor programmatie op afstand
Beantwoorden oproep voor programmatie op afstand
Locale batterij/sirene test
Foutboodschap uitlezen
Reset foutbooschap
Terug instellen uitgeschakelde zones
Vertraagd wapenen
Uitstel automatisch wapenen
Code + [#] [7]
Code + [#] [8] [1]
Code + [#] [8] [9]
Code + [System Reset]
Code + [#] [8] [2]
Code + [System Reset]
Code + [Off]
Code + [System Reset]
Code + [#] [8] [3]
Code + [#] [8] [6]
Code + [#] [8] [5]
Code + [#] [8] [7]
Code + [System Reset]
Code + [Bypass] + [*]
Code + [#] [9] [9]
Code + [Off]
Toegangscontrole
Toegangscode + [Off]
GHNRDS7400XIV4RC
P. 2
DS7400Xi-BEL
1.
Handleiding voor de Gebruiker
Klavieren DS7447 en DS7445
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
In de onderstaande tabel vindt U de werking van de verschillende leds op de klavieren terug.
De DS7447 is een alphanumerisch klavier met LCD-display.
De DS7445 is een led-klavier; de leds 1 tot 8 staan voor de eerste 8 zones van het systeem.
Beide klavieren duiden via de leds verschillende functies van de centrale aan.
Een ingebouwde zoemer wordt gebruikt voor het melden van het drukken op een toets en voor het
melden van interne waarschuwingen.
LED
Aan
(rood)
Status
(groen)
Voeding
(groen)
Brand
(rood)
Perimeter *
(geel)
Supervisie *
(geel)
Sirenes gestopt*
(rood)
Tamper *
(geel)
Leds 1 tot 8 *
(rood)
Uit
Knippert
Aan
De centrale is ontwapend.
De centrale is in de
De centrale is gewapend en er is
uitgangsvertraging of er is een alarm
geen alarm opgetreden.
opgetreden.
Eén of meer zones zijn niet klaar om
Eén of meer zones zijn
Alle zones zijn klaar om te wapenen.
te wapenen.
uitgeschakeld.
De netspanning en de
batterijspanning zijn weggevallen.
Fout in de centrale (zie
"Foutmeldingen").
Normale werking. De centrale werkt
zonder problemen op AC-spanning.
Er is geen brandalarm opgetreden.
Een brandzone is in alarm.
Er is een fout aanwezig in een zone.
---
Deze led knippert nooit.
De perimeter is gewapend.
Er is geen supervisie-alarm
opgetreden.
Er is een supervisie-alarm
opgetreden.
Deze led licht nooit continu op.
De sirenes moeten niet of werden
niet gestopt.
Deze led knippert nooit.
Er zijn geen tamperfouten
opgetreden.
Deze led knippert nooit.
De sirenes werden gestopt. Om de
led te doven, geeft het brand reset
commando in.
Er is een tamperfout aanwezig.
Er zijn geen zone-alarmen
opgetreden.
Er is een alarm opgetreden op een
zone (1 - 8).
Een zone (1 - 8) is niet klaar om te
wapenen of als het een brandzone
is, is er een fout aanwezig in de
zone.
* = Deze led is enkel aanwezig op het DS7445-klavier.
Volume : Het volume van de interne zoemer kan geregeld worden door het gebruiken van de [1]- en de
[4]-toetsen, samen met de [*]-toets. Houd de [*]-toets ingedrukt en druk op [1] om het volume
te verhogen of op [4] om het volume te verminderen.
Achtergrondverlichting (enkel DS7447) :
De intensiteit van de achtergrondverlichting kan geregeld worden door het gebruiken van de
[3]- en de [6]-toetsen, samen met de [*]-toets. Houd de [*]-toets ingedrukt en druk op [3] om
de intensiteit te verhogen of op [6] om de intensiteit te verminderen.
Opmerking :
Na het instellen van het volume en de intensiteit, moet het systeem één keer gewapend
en daarna ontwapend worden om de instellingen te bewaren. Als dit niet gebeurt en er treedt
een spanningsonderbreking op, dan zullen de instelling opnieuw op de fabriekswaarden
ingesteld worden.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 3
DS7400Xi-BEL
2
Handleiding voor de Gebruiker
Wapenen
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
In de onderstaande tabel vindt U de 5 normale wapeningsmethoden vanaf een standaard klavier
terug. (Voor het wapenen vanaf een meesterklavier, zie sectie 11.2).
De groene 'Status'-led moet continu oplichten. Op het display van het DS7447-klavier moet de melding
'Klaar' te lezen zijn om onderstaande wapeningssequenties te kunnen gebruiken.
Als de groene 'Status'-led niet oplicht of als op het display van het DS7447-klavier de melding 'Niet klaar'
verschijnt, zie 'Geforceerd wapenen' of 'Uitschakelen van zones'.
Wapenings-methode
Wapeningssequentie
Normale wapening
Niemand is in de lokalen
aanwezig. Alles moet beveiligd
worden en een
uitgangsvertraging is in
werking. Bij het terug
binnenkomen zal een
ingangsvertraging starten.
Code+[On]
Wapenen perimeter
Meestal bedoeld om de omtrek
van de beveiliging te activeren
als iedereen thuis is. De
vertraagde omtrekzones zullen
bij deze manier van wapenen
direct reageren.
Code
+[No Entry]
+[Perimeter
Only]
Wapenen perimeter
Meestal bedoeld om de omtrek
van de beveiliging te activeren.
De vertraagde omtrekzones
zullen bij deze manier van
wapenen vertraagd reageren.
Code
+[Perimeter
Only]
Specifiek wapenen
Deze manier van wapenen kan
ingesteld worden door uw
installateur. Het betreft dus
een wapening op maat.
Code+[#]+[4]
Wapenen voor maximale
beveiliging
Niemand is in de lokalen
aanwezig. Alles moet beveiligd
worden en er is GEEN
ingangsvertraging in werking.
Bij het betreden van de lokalen
zal een alarm optreden.
GHNRDS7400XIV4RC
Code
+[No Entry]
+[On]
Wat zal gebeuren
Wat gedaan moet
worden
• De rode 'Aan'-led zal knipperen.
• De groene 'Status'-led zal doven.
• "Alles veilig" wordt op het LCD- display van
Verlaat de lokalen tijdens de
de DS7447 getoond.
uitgangsvertraging.
• "Vertrek nu" wordt getoond tijdens de
uitgangsvertraging
• U hoort een enkelvoudige bieptoon.
• De rode 'Aan'-led licht continu op na het
verstrijken van de uitgangsvertraging.
• De rode 'Aan'-led zal knipperen.
• "Perim. aan (dir)" verschijnt op het LCDdisplay .
• "Vertrek nu" verschijnt op het LCD-display.
• U hoort een enkelvoudige bieptoon.
Binnen de perimeter kunt U vrij
• De groene 'Status'-led licht continu op.
bewegen.
• De rode 'Aan'-led licht continu op na het
verstrijken van de uitgangsvertraging.
• Op het DS7445-klavier licht de groene
'Perimeter'-led continu op na het
verstrijken van de uitgangsvertraging.
• Enkel zones in de perimeter worden
gewapend.
• De rode 'Aan'-led zal knipperen.
• "Perim. aan" verschijnt op het LCD-display .
• "Vertrek nu" verschijnt op het LCD-display.
• U hoort een enkelvoudige bieptoon.
• De rode 'Aan'-led licht continu op na het
Binnen de perimeter kunt U vrij
verstrijken van de uitgangsvertraging.
bewegen.
• Op het DS7445-klavier licht de groene
'Perimeter'-led continu op na het
verstrijken van de uitgangsvertraging.
• Enkel zones in de perimeter worden
gewapend.
• De rode 'Aan'-led zal knipperen.
• "Aan (part.)" verschijnt op het LCD-display .
Verlaat de lokalen tijdens de
• "Vertrek nu" verschijnt op het LCD-display.
uitgangsvertraging.
• U hoort een enkelvoudige bieptoon.
• De rode 'Aan'-led licht continu op na het
verstrijken van de uitgangsvertraging.
• Enkele zones zullen uitgeschakeld zijn.
• De rode 'Aan'-led zal knipperen.
• De groene 'Status'-led zal doven.
• "Aan (dir.)" wordt op het LCD- display van
de DS7447 getoond.
• "Vertrek nu" wordt getoond tijdens de
uitgangsvertraging
• U hoort een enkelvoudige bieptoon.
• De rode 'Aan'-led licht continu op na het
verstrijken van de uitgangsvertraging.
Verlaat de lokalen tijdens de
uitgangsvertraging.
OPGELET :
Bij het opnieuw betreden van
de lokalen na het verstrijken
van de uitgangsvertraging, zal
onmiddellijk een alarm
gegenereerd worden.
P. 4
DS7400Xi-BEL
2.1
Handleiding voor de Gebruiker
Vertraagd wapenen
Om het systeem te laten wapenen na een bepaald aantul uren, dient men de gebruikerscode in te
geven, gevolgd door "#99". Op het klavier zal de volgende tekst verschijnen :
Aan in nn Uren
# = aanvaarden
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Geef vervolgens het aantal uren in dat U als vertraging wenst in te stellen.
Bijvoorbeeld : Als het nu 15.30 uur is en U wenst dat het systeem wapent om 21.30 uur, geef dan
de volgende sequentie in : code # 9 9 0 6 #.
2.2
Uitstel van vertraagd wapenen en automatisch wapenen
Om de aanwezigen te waarschuwen dat het systeem binnenkort zal wapenen, zal de centrale een
acoustisch signaal laten horen juist voor het automatisch wapenen. De zoemers in de klavieren en
ook alle uitgangen die geprogrammeerd zijn om de zoemers te volgen, zullen vanaf 15 minuten
voor het automatisch wapeningsproces begint, om de minuut een twee seconden durende
bieptoon uitsturen. Tijdens de laatste 3 minuten voor het automatisch wapenen, zullen de zoemers
continu blijven werken. Tijdens de 15 minuten durende pré-wapeningsperiode, zal volgende tekst
op het klavier verschijnen :
Aan in nn Min.
Code+OFF=Uitstel
Om het automatisch wapenen met 15 minuten uit te stellen, dient U een geldige gebruikerscode in
te geven, gevolgd door de "OFF"-toets. Hierdoor zal de wapeningscyclus 15 minuten uitgesteld
worden. Het klavier toont nu "Uitstel 15 min.".
Om het automatisch wapenen langer dan 15 minuten uit te stellen, dient U een geldige
gebruikerscode in te geven, gevolgd door "#99". Op het klavier verschijnt de volgende boodschap
:
Aan in nn Uren
#=aanvaarden
Druk nu het aantal uren in waarmee U de wapeningscyclus wenst uit te stellen, gevolgd door "#".
Dit is hetzelfde commando als voor het vertraagd wapenen.
3
Ontwapenen en stoppen acoustisch Alarm
In de onderstaande tabel vindt U de correcte ontwapeningsmethoden terug.
Lees eerst sectie 9.11 over noodprocedures vooraleer U ermee geconfronteerd wordt.
Als U de lokalen betreedt, kan het gebeuren dat U een continue pre-alarmtoon vanaf de klavieren hoort.
Is dit het geval, ontwapen dan het systeem zoals in de tabel hieronder beschreven wordt.
Opgepast :
Als de sirene werkt en/of de rode 'Aan'-led knippert, dan betekent dit tijdens uw
afwezigheid een alarm opgetreden is. Op het display van de DS7447 verschijnt "Alarm".
Op het DS7445-klavier zal de zoneled (1 tot 8) van de zone die geactiveerd werd
knipperen.
• Als er een alarm opgetreden is, zal tijdens de ingangsvertraging het klavier een
pulserende toon laten horen in plaats van een continue toon.
• Als de oorzaak van het alarm nog niet onderzocht en gekend is, betreedt de lokalen dan
niet alleen, maar roep iemand van het bewakingspersoneel.
Ontwapenings-methode
Ontwapenen van het systeem
Ontwapeningssequentie
Code+[Off]
Stoppen acoustisch alarm
Code+[Off]
GHNRDS7400XIV4RC
Wat zal gebeuren
• De rode 'Aan'-led zal doven.
• De pre-alarmzoemers zullen stoppen.
• Acoustische alarmen zullen gestopt worden.
• In het geval van brandalarm zal op het DS7447-klavier de
melding "Sirenes gestopt" verschijnen tot het systeem gereset
wordt.
P. 5
DS7400Xi-BEL
4
Handleiding voor de Gebruiker
Geforceerd wapenen
In de tabel hieronder vindt U de correcte methode voor het geforceerd wapenen terug. Deze
wordt gebruikt indien één of meerdere zones een fout vertonen.
Als één of meerdere zones een fout vertonen, kan het systeem geforceerd gewapend worden (indien
geprogrammeerd) door de zones in foutconditie uit te schakelen. Op het display van het DS7447-klavier
zal de melding "Niet klaar" te lezen zijn en op het DS7445-klavier zal de zoneled van de zone die fout
vertoont, oplichten om aan te duiden dat het systeem geforceerd gewapend moet worden.
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Geforceerd wapenen bij het ontbreken van de netspanning : Het is niet mogelijk om het systeem te
wapenen als de netspanning niet aanwezig is (zie §14.12).
OPGELET : Door het uitschakelen van zones of door het geforceerd wapenen, zullen bepaalde
gedeelten van het te beveiligen gebouw niet meer beveiligd zijn. Hierdoor wordt het
mogelijk dat een inbraak niet gedetecteerd wordt of te laat gedetecteerd wordt. Probeer
daarom altijd om voor de zones die een fout vertonen, de oorzaak te vinden en te
corrigeren (bv. sluit deuren of vensters). Als het probleem niet opgelost kan worden,
contacteer dan de installateur.
Opmerking : Zie "Uitschakelen van zones" voor nog een andere wapeningsmethode als er zonefouten
aanwezig zijn.
Bij geforceerd wapenen zullen de uitgeschakelde zones opnieuw gecontroleerd worden van zodra de
geforceerde zone terug tot rust gekomen is.
Wapenings-methode
Wat zal gebeuren
Wat gedaan
moet worden
Wat zal gebeuren
Wat
gedaan
moet
worden
• De rode 'Aan'-led zal knipperen
Druk op
Verlaat de
seconden om aan te duiden dat
tijdens de uitgangs-vertraging.
[Bypass]
lokalen
er zones zijn die een fout
tijdens de 5 • De centrale wapent, maar de
tijdens de
vertonen en dat de centrale
zones met fout zullen
seconden
uitgangsgeforceerd gewapend moet
uitgeschakeld zijn of U hoort drie
lange
bieptoon.
vertraging.
worden of een drievoudige
korte bieptonen om aan te duiden
bieptoon wordt gegenereerd om
dat de centrale niet geforceerd
aan te duiden dat geforceerd
gewapend kan worden.
wapenen niet aanvaard werd of
niet toegelaten is.
Geforceerd wapenen U hoort een bieptoon van 5
Gebruik één van de
normale
wapeningssequenties
5
Uitschakelen van Zones
In de tabel op de volgende bladzijde vindt U de procedure voor het uitschakelen van een zone met
fout alvorens het systeem te wapenen terug.
Het kan gebeuren dat het noodzakelijk of wenselijk is om tijdelijk één of meerdere zones uit te schakelen
alvorens het systeem te wapenen. Door bijvoorbeeld een open venster kan op het display van het
DS7447-klavier de melding "Niet klaar" te lezen zijn, gevolgd door het zonenummer. Op het DS7445klavier kan dit de oorzaak zijn dat een zoneled continu oplicht.
Het uitschakelen van zones kan enkel in ontwapende toestand uitgevoerd worden.
Uitgeschakelde zones zullen terug in dienst zijn, eenmaal er ontwapend wordt. Met andere woorden, na
een ontwapening zal bij een daaropvolgende wapening geen rekening meer gehouden worden met de
uitgeschakelde zones van de voorgaande wapening.
Zie ook "Geforceerd wapenen" voor een andere methode van uitschakelen van zones. Slechts één zone
kan uitgeschakeld worden bij het ingeven van het commando. Als meerdere zones uitgeschakeld
moeten worden, dan moet voor elke zone het commando herhaald worden.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 6
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
Type uitschakeling
Sequentie
Wat zal gebeuren
Wat gedaan moet
worden
Zones met fout
individueel
uitschakelen
Code
+[Bypass]
+[XXX]
(XXX=nr. zone)
Code
+[Bypass]
De "Status"-led zal knipperen als geen
enkele andere zone actief is.
Wapen het systeem met
uitgeschakelde zones
indien U dit wenst.
Op het display van het DS7447-klavier
verschijnt "Uitgeschakeld", gevolgd
door het zonenummer.
Op het DS7445-klavier zullen de leds
van de uitgeschakelde zones
knipperen.
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Uitlezen uitgeschakelde zones
Uitgeschakelde zones
individueel wissen
Alle uitgeschakelde
zones wissen
Opmerking :
6
Code
+[Bypass]
+[XXX]
(XXX=nr. zone)
Code
+[Bypass]
+[*]
De uitgeschakelde zone wordt gewist
en kan weer gewapnd worden.
Alle uitgeschakelde zones worden
gewist en kunnen weer gewapnd
worden.
De zonenummers moeten als getallen van 3 cijfers ingegeven worden; bv. 002, 003, 122,
enz..
Alle uitgeschakelde zones worden gewist bij het ontwapenen van het systeem, behalve
als het om 24 uur zones gaat. Om een uitgeschakelde 24 uur zone te wissen, moet één
van de twee methodes in de tabel hierboven gebruikt worden.
Als dit wordt uitgevoerd vanaf een meesterklavier, dan moet U zich in de
enkelvoudige partitie mode bevinden.
Deurbelmode
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het aan- en uitschakelen van de
deurbelmode.
Door het aanschakelen van de deurbelmode zal telkens een in-/uitgangszone of een perimeterzone in de
ontwapende toestand geactiveerd wordt, een bieptoon gegenereerd worden op de klavieren. Om de
deurbelmode aan of uit te schakelen, wordt [#] [7] gebruikt.
Gewenste actie
Deurbelmode aanschakelen
Sequentie
Code+[#] [7]
Deurbelmode uitschakelen
Code+[#] [7]
Wat zal gebeuren
Telkens een perimeterzone of een in-/uitgangszone geactiveerd wordt,
zal op de klavieren een 2 seconden lange bieptoon gegenereerd
worden. Op het display van het DS7447-klavier verschijnt gedurende 5
seconden "Deurbelmode ON".
Op het display van het DS7447-klavier verschijnt gedurende 5
seconden "Deurbelmode OFF".
Als dit uitgevoerd wordt vanaf een meesterklavier, dan moet U zich in de enkelvoudige
partitiemode bevinden.
Bij wapening en daarna ontwapening zal de toestand van de deurbelmode behouden blijven. Dus als de
deurbelmode actief is, en men gaat daarna wapenen en een tijd later terug ontwapenen, dan zal bij die
ontwapening de deurbelmode nog altijd actief zijn.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 7
DS7400Xi-BEL
7
Handleiding voor de Gebruiker
Toegangscontrole
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het activeren van accessoires die een
toegangscode vereisen.
Het systeem kan een speciale toetsensequentie gebruiken voor het activeren van andere electrische
toestellen. De speciale code die voor deze functie nodig is, wordt "Toegangscode" genoemd.
Deze functie kan in zowel de gewapende als de ontwapende toestand gebruikt worden.
De toegangscode kan toestellen die een gedurende een korte tijd geactiveerd moeten worden, sturen
(zoals bijvoorbeeld een electrisch deurslot).
Tijdelijke activatie
toegangscontrole
8
Toegangscode
+[Off]
Het toestel voor toegangscontrole zal gedurende 10
seconden geactiveerd worden.
Wijzigen van de Datum
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het wijzigen van de datum vanaf het klavier.
Het is aan te raden deze procedure op een DS7447-klavier uit te voeren. Op een DS7445-klavier kunnen
namelijk geen vragen of mededelingen getoond worden.
Uit te voeren stappen
1. Geef de meestercode in.
2. Geef een '2' in.
3. Geef de maand in.
4. Geef de dag in.
5. Geef het jaar in.
Sequentie
Meestercode+[#] [0]
Indien aanvaard, verschijnt op het display :
"2 verand. Datum" (er verschijnen afwisselend
nog andere opties op het scherm)
[2]
"Geef maand"
(01 .. 12)
[0] [1] tot [1] [2]
"Dag"
(01 .. 31)
[0] [1] tot [3] [1]
"Geef jaar (xx)"
Eindig met #
De laatste twee cijfers De pas geprogrammeerde datum verschijnt op
van het jaartal, gevolgd
het display.
door de [#]-toets.
Opmerking : Door het ingeven van [#] [0] [2] [#], zal het DS7447-klavier de systeemdatum uitlezen.
Als gedurende meer dan 15 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat de
centrale automatisch de meestercode programmatie.
9
Programmeren van het tijdstip voor Automatisch Wapenen
Ga naar de gebruikersprogrammatie door de meestercode in te geven gevolgd door "#0". Druk
vervolgens op "1" om in het geheugen voor het automatisch wapenen te komen.
1 Auto Wap.Setup
Wanneer deze sequentie ingebracht wordt op een meesterklavier (niet in enkelvoudige partitie mode),
dan zal men een keuze moeten maken voor de partitie die men wenst te programmeren.
Geef Partitie nr.
# om te stoppen
De gebruiker kan enkel de tijden veranderen van de partities waartoe hij toegang heeft. Nu dient een tijd
ingebracht te worden in 24-uurs formaat voor elke dag van de week. Het klavier toont eerst :
ZONDAG - :
GHNRDS7400XIV4RC
P. 8
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
Geef de tijd in in een 24-uursformaat.
Voorbeeld : wenst men te wapenen om 1 uur 's nachts, druk dan 01.00, gevolgd door #.
10
Programmeren van het tijdstip voor Automatisch Ontwapenen
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Ga naar de gebruikersprogrammatie door de meestercode in te geven gevolgd door "#0". Druk
vervolgens op "4" om in het geheugen voor het automatisch ontwapenen te komen.
4 Auto Ontwapenen
Wanneer deze sequentie ingebracht wordt op een meesterklavier (niet in enkelvoudige partitie mode),
dan zal men een keuze moeten maken voor de partitie die men wenst te programmeren.
Geef Partitie nr.
# om te stoppen
De gebruiker kan enkel de tijden veranderen van de partities waartoe hij toegang heeft. Nu dient een tijd
ingebracht te worden in 24-uurs formaat voor elke dag van de week. Het klavier toont eerst :
ZONDAG - :
Geef de tijd in in een 24-uursformaat.
Voorbeeld : wenst men te ontwapenen om 1 uur 's nachts, druk dan 01.00, gevolgd door #.
11
Wijzigen van de einddatum voor tijdelijke codes
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het wijzigen van de einddatum voor tijdelijke
codes vanaf het klavier (eventueel te gebruiken voor vakantieperiodes).
Het is aan te raden deze procedure op een DS7447-klavier uit te voeren. Op een DS7445-klavier kunnen
namelijk geen vragen of mededelingen getoond worden.
Uit te voeren stappen
1. Geef de meestercode in.
2. Geef een '3' in.
3. Geef de maand in.
4. Geef de dag in.
5. Geef het jaar in.
Sequentie
Meestercode+[#] [0]
Indien aanvaard, verschijnt op het display :
"3 verand. Datum code" (er verschijnen
afwisselend nog andere opties op het scherm)
[3]
"Geef maand"
(01 .. 12)
[0] [1] tot [1] [2]
"Dag"
(01 .. 31)
[0] [1] tot [3] [1]
"Geef jaar (xx)"
Eindig met #
De laatste twee cijfers De pas geprogrammeerde datum verschijnt op
van het jaartal, gevolgd het display en een lange bieptoon geeft aan dat
door de [#]-toets.
het systeem de ingave aanvaard heeft.
Opmerking : Door het ingeven van [#] [0] [3] [#], zal het DS7447-klavier de ingestelde einddatum voor
tijdelijke codes uitlezen.
Als gedurende meer dan 15 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat de
centrale automatisch de meestercode programmatie.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 9
DS7400Xi-BEL
12
Handleiding voor de Gebruiker
Wijzigen van het Uur
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het wijzigen van het uur vanaf het klavier.
Het is aan te raden deze procedure op een DS7447-klavier uit te voeren. Op een DS7445-klavier kunnen
namelijk geen vragen of mededelingen getoond worden.
Sequentie
Meestercode+[#] [0]
Indien aanvaard, verschijnt op het display :
"6 verander tijd" (*)
(er verschijnen afwisselend nog
andere opties op het scherm)
"Dag"
(1 .. 7)
"Geef tijd"
(0100 .. 1259)
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Uit te voeren stappen
1. Geef de meestercode in.
2. Geef een '6' in.
[6]
3. Geef de dag in.
[1] tot [7]
(1=zondag, 7=zaterdag)
[0] [1] [0] [0] tot [1] [2] [5] [9]
4. Geef het uur in.
5. Geef AM of PM in.
"Geef AM/PM (4/6)"
Eindig met #
Het pas geprogrammeerde uur verschijnt op het display.
[4] [#] of [6] [#]
(4=AM, 6=PM)
(*) = Dit wordt enkel getoond als U zich in de enkelvoudige partitie mode bevindt.
Opmerking : Door het ingeven van de sequentie [#] [0] [6] [#], kan men op het DS7447-klavier kan men
het ingestelde uur uitlezen.
Als gedurende meer dan 15 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat de centrale automatisch
de meestercode programmatie.
13
Uitprinten van de historiek buffer.
De centrale beschikt over een geheugen van 400 evenementen. Als de centrale uitgerust is met een
DS7412 RS232 seriële interface, kan een seriële printer worden aangesloten om evenementen af te
drukken.
Als een DS7412-kaart in het systeem gebracht en geprogrammeerd is, worden alle evenementen
afgedrukt van zodra ze optreden.
Om toch de volledige historiek van 400 evenementen af te drukken, geef de volgende sequentie in op het
klavier :
Meestercode # 0 8.
Om het afdrukken van de volledige historiek te stoppen, geef nogmaals de meestercode gevolgd door # 0
8 in.
14
Noodprocedures
14.1 Identificeren van Alarmgeluiden
Het is mogelijk om het systeem te programmeren om een continu of een gepulseerd alarmsignaal
te genereren. Het is van belang om het onderscheid tussen een brand- en een inbraakalarm te
leren herkennen, zodat op een correcte manier op een alarm gereageerd kan worden.
14.2 Stoppen van Alarmgeluiden
Alle types acoustische alarmsignalen kunnen gestopt worden door om het even welke code met
ontwapeningsfaciliteiten. Door het ingeven van uw code+[Off] worden de alarmgeluiden gestopt en
wordt de centrale ontwapend.
14.3 Ontwapenen na een Alarmsituatie
Als de sirenes actief zijn en/of de rode 'Aan'-led knippert (waarbij op het display van het DS7447klavier de melding "Alarm" te lezen is of op het DS7445-klavier de corresponderende zoneled
knippert), dan betekent dit dat een alarm is opgetreden. Ook zal het klavier tijdens de
ingangsvertraging een pulserende toon laten horen in plaats van een continue toon.
Als de oorzaak van het alarm nog niet onderzocht of opgelost werd, ga dan niet alleen naar
binnen, maar roep iemand van het veiligheidspersoneel en wacht tot hij er is.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 10
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
14.4 Brandalarmen
Acoustische brandalarmsignalen worden op dezelfde manier gestopt als acoustische signalen van
een inbraak alarm, namelijk door het invoeren van een code met ontwapeningsfaciliteiten + [Off].
Het brandalarm wordt niet gereset zolang de branddetectoren niet gereset werden door het
gebruiken van [System Reset]. Zolang de branddetectoren niet gereset werden, kan het
brandalarmgedeelte van de centrale niet meer gebruikt worden.
Ontwapenen onder Dwang
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
15
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het ontwapenen onder dwang.
Vraag uw installateur of de 'Duress'-functie (deze functie zorgt ervoor dat een holdup- of 'Duress' -code
kan ingegeven worden)geactiveerd werd.
Een 'Duress'-code wordt gebruikt als iemand een gebruiker van het systeem dwingt om het systeem te
ontwapenen. Door het ingeven van deze code, wordt het systeem ontwapend en wordt een stil 'Duress'alarm naar de meldkamer verstuurd.
Wees uiterst zorgvuldig bij het ingeven van uw code voor het ontwapenen van het systeem in normale
omstandigheden, zodat U niet per ongeluk een 'Duress'-code intikt.
Ontwapeningsmethode
Ontwapenen van het systeem
onder dwang
16
Sequentie
Duresscode+[Off]
Wat zal gebeuren
Het systeem zal ontwapend worden. Een 'Duress'-alarm wordt
naar de meldkamer verstuurd.
Noodtoetsen
De noodtoetsen [A], [B] en [C] kunnen een brandalarm, een medisch alarm en een paniekalarm
genereren als ze hiervoor door de installateur geprogrammeerd werden. Vraag uw installateur om de
werking van te toetsen uit te leggen.
Als deze toetsen gebruikt worden, moeten ze gedurende twee seconden ingedrukt worden om een
alarm te genereren.
Opmerking :
Als de toetsen gebruikt worden, moeten ze gemerkt worden om hun functie duidelijk te
maken voor de gebruiker.
De A-toets moet als brandtoets gemerkt worden. Dit is de enige toets die als dusdanig
geprogrammeerd kan worden.
De B-toets moet als medisch alarm gemerkt worden.
De C-toets moet als paniekalarm gemerkt worden.
Gebruik de ontwapeningssequentie om deze alarmen te stoppen of te annuleren.
17
Brandreset / Brandfout
17.1 Brandreset
Verlaat onmiddellijk de lokalen bij het optreden van een brandalarm. Na het vaststellen dat er geen
brand is, moeten de sirenes eerst gestopt worden alvorens het [System Reset]-commando te gebruiken
om het systeem te resetten.
Alvorens het [System Reset] - commando te gebruiken, dient eerst gecontroleerd te worden welke
branddetector het alarm heeft veroorzaakt, zodat deze kan getest worden om te zien of hij nog
goed werkt.
Door het invoeren van een code + [System Reset] worden alle branddetctoren gereset na het optreden
van een alarm. Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw code beschikken over ontwapeningsfaciliteiten.
Door het ingeven van het [System Reset]-commando worden een brandreset en een batterijtest
uitgevoerd en worden alle systeemfouten gewist.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 11
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
17.2 Brandfout
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Als een brandfout gemeld wordt, betekent dit dat er een probleem bestaat in het branddetectiegedeelte van de centrale, zoals een onderbreking van de lus waarop de branddetectoren
aangesloten zijn.
Een brandfout wordt gemeld door het klavier dat om de 10 seconden een bieptoon laat horen. Op
het display van het DS7447-klavier verschijnt de melding "Brand fout", gevolgd door de zones die
een fout vertonen. Op het DS7445-klavier lichten de 'Brand' en de 'problemen'-led op, evenals de
corresponderende zoneleds.
Als een brandfout gemeld wordt, verwittig dan meteen uw installateur.
De bieptoon kan gestopt worden door het ingeven van uw code gevolgd door [Off]. Als de
problemen met de branddector(en) opgelost zijn kan de "Brand fout" melding gewist worden door
opnieuw uw code + [Off] in te geven.
18
Brandveiligheid
WAARSCHUWING : Geen enkel branddetectiesysteem mag als 100% onfeilbaar beschouwd
worden.
Dit brandalarmsysteem kan voorzien in een tijdige waarschuwing van een brand in wording. Dergelijk
systeem kan echter niet garant staan voor een voldoende bescherming tegen schade als gevolg van een
brand. Het kan altijd voorkomen dat het systeem een brand niet detecteert om tal van redenen (bv. de
rook bereikt de detector die aan de andere kant van een gesloten deur is opgesteld niet).
18.1 Installaties voor residentieel Gebruik
Een redelijk brandveiligheid kan bekomen worden door de volgende richtlijnen goed te volgen:
• Minimaliseer de kansen op brand : vermijd de drie hoofdoorzaken van brand : roken in bed,
de kinderen alleen thuislaten en gebruik van ontvlambare produkten.
• Voorzie in een waarschuwingssyteem : De meeste dodelijke slachtoffers door brand in een
huis vallen te betreuren tijdens de slaapuren. Voor een minimale bescherming moeten
branddetectoren geplaatst worden buiten elke slaapruimte en in elke verdieping van het huis.
Voor een grotere veiligheid is het best om in elke aparte kamer van het huis een aparte detector
te voorzien, kelder, slaapkamers, eetkamer, keuken, hall en gang inbegrepen.
18.2 Uitstippelen en inoefenen van een Ontsnappingsroute
Een brandalarm is nutteloos als er geen degelijke ontsnappingsroute gepland is voor het snel en
veilig verlaten van het gebouw.
• Maak een grondplan van het hele huis met voor elke slaapkamer twee uitgangen en twee
uitgangen voor het huis. Daar een trap tussen verdiepingen door brand geblokkeerd kan
worden, moet het plan voorzien in een nooduitgang via de slaapkamervensters. Maak kopies
van het plan en oefen het in met alle familieleden.
• Voorzie een ontmoetingsplaats buiten en voldoende ver van het huis verwijderd. Eens ze uit
het huis geraken, moeten alle familieleden zich op die plaats verzamelen.
• Zorg ervoor dat het vuur zoveel mogelijk geïsoleerd wordt zodat rook en toxische gassen de
andere familieleden niet kunnen bereiken (bv. sluit alle slaapkamerdeuren alvorens te gaan
slapen).
• Aan kinderen moet worden geleerd hoe ze hun slaapkamervenster moeten openen en erdoor
moeten kruipen. Als de kamer niet via het venster verlaten kan worden, moet hen worden
aangeleerd om voor het open venster te blijven staan en om hulp te roepen tot er hulp komt
opdagen.
• Bij brand na het slapengaan, moet U de kinderen wekken door hen te roepen van achter uw
gesloten slaapkamerdeur. Zeg hen hun deuren dicht te houden.
• Als de bovenkant van uw slaapkamerdeur zeer warm aanvoelt, open deze dan zeker niet.
Hoogstwaarschijnlijk is er aan de andere kant van de deur vuur, onverdraaglijke hitte of rook
aanwezig. Roep naar alle familieleden hun slaapkamerdeuren dicht te laten en hun slaapkamer
via de alternatieve routes te verlaten.
• Als de bovenkant van uw slaapkamerdeur niet warm aanvoelt, zet dan uw voet tegen de
onderkant van de deur en houd de bovenkant van de deur met één hand vanst en open daarna
de deur op een kier. Wees bereid om de deur terug dicht te klappen als U druk tegen de deur
voelt of hete lucht naar binnen stroomt.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 12
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
• Als er geen grote hitte of druk te voelen is, verlaat dan uw kamer en sluit de deur. Roep de
andere familieleden en geef ze gepast instructies om het huis veilig te verlaten via de geplande
ontsnappingsroutes. Als er zware rook aanwezig is, kruip dan op handen en knieën naar
buiten. Zo blijft U onder de dikste rook.
18.3 Enkele raadgevingen bij het installeren van Branddetectoren
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Een van de belangrijkste factoren in een brandalarmsysteem is een goede plaatsing van de
detectoren. Hier volgen enkele algemene richtlijnen :
• Rookdetectoren mogen nooit in plaatsen waar de lucht practisch nooit beweegt geplaatst
worden. Ook mogen ze niet in de nabijheid van ventilatie- of ariconditioningsuitlaten geplaatst
worden, omdat hierdoor de rook van de detector weg geblazen wordt. De detectoren worden bij
voorkeur in de nabijheid van afzuigopeningen geplaatst.
• Vermijd plaatsen waar normaal rook of damp aanwezig is zoals de keuken, de garage of een
open haard.
• Plaats geen detectoren in ruimtes waar de normale omgevingstemperatuur hoger is dan 38°C
of lager dan 0°C.
• Ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en stofconcentratie moeten vermeden worden.
• De rand van plafonddetectoren moet minstens 10 centimeter van muren verwijderd zijn.
• Detectoren die op de muur gemonteerd zijn, moeten tussen 10 tot 30cm van het plafond
geplaatst worden.
19
Gebruikerscodes
19.1 Algemene Informatie
Bij het programmeren van gebruikerscodes is het kennen van volgende termen belangrijk :
• Code : (Eng. PIN + Personal Identification Number) Deze is de code van 4 of 6 cijfers die
gebruikers op het klavier moeten intikken om toegang tot het systeem te verkrijgen.
• Gebruikersnummer : Dit is het nummer dat elke persoon die het systeem gebruikt,
identificeert. Er zijn 200 verschillende gebruikersnummers mogelijk (001-200).
• Autoriteitsniveau : Dit getal bepaalt welke functies voor de gebruiker toegankelijk zijn.
Het systeem kan tot 200 codes van 4 cijfers of 6 cijfers elk controleren. Elk gebruikersnummer
kan slechts één gebruikerscode hebben. Het toekennen van dezelfde code aan verschillende
gebruikers is niet mogelijk.
Gebruikersnummer 001 is altijd de gebruiker met Meestercode. Deze kan andere
gebruikerscodes toevoegen, verwijderen, uitlezen of wijzigen. De meestercode heeft altijd toegang
tot alle partities, ongeacht de manier waarop ze geprogrammeerd is.
Bij levering van het systeem is de meestercode ingesteld op 1234(00). Deze code moet naar uw
eigen wensen worden gewijzigd en geprogrammeerd worden als meestercode.
Programmeer nooit eenvoudige codes zoals 1111 of 2468, daar deze gemakkelijk terug te vinden
zijn.
19.2 Verwijderen van een Gebruikerscode
Geef het volgende in om een code te wissen :
[Meestercode] [#] [0] [0] [gebruikersnummer van de te wissen code] [#].
Bijvoorbeeld : om een gebruikerscode met gebruikersnummer 023 te wissen :
[1] [2] [3] [4][#] [0] [0] [0] [2] [3] [#]
Gebruiker nummer 001 kan op deze manier niet gewist worden.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 13
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het wijzigen van een gebruikerscode
terug:
Het is aan te bevelen om hiervoor een DS7447-klavier te gebruiken; op een DS7445-klavier
kunnen immers geen tekstboodschappen getoond worden.
Uit te voeren stappen
Sequentie
Indien aanvaard, verschijnt op het display :
"0 verand. kode"
1. Geef de meestercode in. Meestercode+[#] [0]
[0]
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
2. Geef een '0' in.
(er verschijnen afwisselend nog
andere opties op het scherm)
"Geef gebr. No."
(001 .. 200)
"Geef autoriteit
niveau (0 .. 6)
"Geef partitie(s)
of # voor alles"
3. Geef het gebruikersnr. in. [0] [0] [1] tot [2] [0] [0]
4. Geef het autoriteitsniveau in.
5. Geef de partities waartoe
deze gebruiker toegang
heeft, in.
[0] tot [6]
[1] , [2], [3], [4], [5],
[6], [7] en/of [8]
gevolgd door [#]
"Geef volg.part.
eindig met #"
"Geef kode"
6. Geef de code in.
7. Geef de code nogmaals
in,
gevolgd door [#].
4 willekeurige cijfers
Niet op [#] drukken
"Verifieer kode
eindig met #"
de 4 cijfers van stap 5
opnieuw ingeven,
gevolgd door [#]
Een lange bieptoon duidt erop dat de code aanvaard is.
19.3 Autoriteitsniveau's
0= Meester : Kan alle commando's gebruiken, gebruikerscodes toevoegen of wijzigen, datum en
uur wijzigen, zones uitschakelen, wapenen, ontwapenen, systeemtests uitvoeren en de
historiek raadplegen. Gebruikerscode 001 moet een meestercode zijn en moet
autoriteitsniveau 0 hebben. Alle of om het even welke gebruikerscodes mogen meestercodes
zijn.
1= Onbeperkt : Kan alle commando's gebruiken, zones uitschakelen, wapenen, ontwapenen en
systeemtests uitvoeren. Kan gebruikerscodes niet wijzigen.
2= Gemeenschappelijk : Kan zones uitschakelen, wapenen en ontwapenen. Kan
gebruikerscodes niet wijzigen en heeft ook geen toegang tot de functies [#] [7], [#] [8] of
[System Reset]. (zie §14.18).
3= Enkel wapenen : Kan het systeem enkel met [On] wapenen. Heeft geen toegang tot alle
andere systeemfuncties, ontwapenen inbegrepen.
4= Tijdelijk : Geldig voor slechts een beperkte periode (de code vervalt op de geprogrammeerde
einddatum). Kan het systeem wapenen en ontwapenen, maar heeft geen toegang tot alle
andere systeemfuncties. Als deze functie uitgevoerd wordt op een meesterklavier, dan moet U
zich in de enkelvoudige partitie mode bevinden.
5= Duress (holdup) : Als het systeem ontwapend wordt met een duresscode, wordt een stil
rapport naar de meldkamer verstuurd. Duresscodes zijn bedoeld om gebruikt te worden
wanneer een gebruiker gedwongen wordt om het systeem te ontwapenen.
6= Toegang : Als een code met toegangsautoriteit wordt ingevoerd, worden alle uitgangen die
voor toegangscontrole geprogrammeerd werden (bv. electrische deursloten) gedurende 10
seconden geactiveerd (werkt als het systeem ontwapend of gewapend is).
20
Foutmeldingen
Hierna wordt de procedure uitgelegd voor het uitlezen van foutmeldingen als de groene
"Voeding"-led op het klavier knippert.
Fouten in de centrale worden aangeduid door de groene "Voeding"-led die knippert en de melding "Fout
in centrale, druk #87" op het display van het DS7447-klavier. Op het DS7445 zal enkel de "Voeding"led knipperen.
Foutmeldingen kunnen enkel in ontwapende toestand gelezen worden. Als de problemen steeds
terugkomen, of de fout niet hersteld kan worden, raadpleeg dan uw installateur.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 14
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
1. DS7447 - "Netstoring" / DS7445 - LED 1 licht continu op : De netspanning is onderbroken of niet
aanwezig en het systeem werkt op de batterij.
2. DS7447 - "Batterij fout" / DS7445 - LED 2 licht continu op : Als het systeem onlangs zonder
netspanning is geweest, wacht dan tenminste 2 uur om de batterij de kans te geven zich op te laden.
Geef daarna een code+[System Reset] om een batterijtest te initialiseren.
3. DS7447 - "Communicatie fout " / DS7445 - LED 3 licht continu op : De telefoonmelder kon niet
correct communiceren met de meldkamer.
4. DS7447 - "Systeem fout" / DS7445 - LED 4 licht continu op : Een interne fout in de print van de
centrale of van de aangesloten accessoires. Deze fouten worden gemeld zoals in de tabel op de
volgende bladzijde.
5. DS7447 - "Klavier fout" / DS7445 - LED 5 licht continu op : Eén van de klavieren die op de centrale
zijn aangesloten, reageert niet meer.
6. DS7447 - "Multiplex bus" / DS7445 - LED 7 licht continu op : De multiplex bus is defect of is in
kortsluiting.
7. DS7447- "AUX voeding fout" / DS7445 - LED 8 licht continu op : De Aux-voeding is in kortsluiting.
8. DS7447 - "Zone fout" : Eén van de zones reageert niet meer. Dit kan ook getoond worden bij het
opstarten (indien dit het geval is, negeer dan deze melding).
Systeemfouten :
[#] [8] [7] toont :
RAM Fout
ROM Fout
EEPROM Fout
Aarding Fout
2ph/bell fout = Communicatie met DS7420 onderbroken (niet in België)
Lijn 1 fout = Telefoonlijn 1 van DS7420 fout (niet in België)
Lijn 2 fout = Telefoonlijn 2 van DS7420 fout (niet in België)
Sirene Fout = Sirenesupervisie DS7420 fout (niet in België)
Oct. relais fout = Communicatie met DS7488 onderbroken
ARDIS fout : Niet van toepassing in België
AR net fout : Niet van toepassing in België
AR modem fout : Niet van toepassing in België
[#] [8] [9] toont :
Systeem fout 01
Systeem fout 02
Systeem fout 03
Systeem fout 04
Systeem fout 10
Systeem fout 11
Systeem fout 12
Systeem fout 13
Systeem fout 20
Systeem fout 50
Systeem fout 50
Systeem fout 50
Opmerking : Systeemfouten kunnen op om het even welk klavier uitgelezen worden. Alle andere
foutmeldingen wordt gemeld op de klavieren van de partitie waarin zich het standaard
klavier bevindt. Als U met een meesterklavier werkt, kunt U foutmeldingen partitie per
partitie uitlezen.
Procedure voor het lezen en resetten van fouten :
Actie gewenst
Sequentie
Lees de foutmelding als de
Code+[#] [8] [7]
groene "Voeding"-led knippert
Wis de foutmelding *
Opgelet : Enkel de melding wissen na overleg met uw installateur
Code+[System Reset]
of als U zeker bent dat de oorzaak van de fout gevonden
en opgelost is.
* =Batterij fout en communicatie fout moeten gewist worden door een [System Reset]-commando,
zelfs als het probleem al opgelost is. Deze meldingen worden niet automatisch gewist. Alle andere
foutmeldingen worden automatisch gewist als het probleem opgelost is.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 15
DS7400Xi-BEL
21
Handleiding voor de Gebruiker
Testen
21.1 Zonetest (niet bruikbaar op meesterklavieren - zie §14.8)
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Het is aan te raden om wekelijks het systeem te testen.
De zonetest wordt gebruikt om te bevestigen dat de aangesloten detectoren goed functioneren.
Een zonetest werkt voor all inbraakzones, maar niet voor 24 uur en brandzones.
Als het systeem in zonetest is, zal een activatie van een detector geen alarm genereren, behalve
als het een 24 uur alarm of een brandalarm betreft. Deze laatste hebben voorrang op de zonetest.
21.2 Batterij/Sirenetest
Als een netspanningsonderbreking optreedt kan de centrale gedurende lange tijd door de backup
batterij gevoed worden. Als de netspanning terugkeert, zal de batterij automatisch terug
opgeladen worden.
Naast de automatische batterijtest die om de 24 uur uitgevoerd wordt, kan men de batterij ook
manueel testen.
Deze test gebruikt de batterij ook om manueel alle sirenes en zoemers gedurende 2 seconden te
activeren ([#] [8] [5]). Als de batterijspanning te laag is, zal een batterij fout gemeld worden (zie
Foutmeldingen).
21.3 Kiezertest
Deze test kan enkel uitgevoerd worden als uw systeem via de telefoonkiezer aangesloten is op
een meldkamer en geprogrammeerd werd om een kiezertest toe te laten.
Eerst hoort U een lange bieptoon die het starten van de kiezertest bevestigt. Als de test geslaagd
is, zal opnieuw een lange bieptoon te horen zijn. Als de test faalt, zal de interne zoemer van het
klavier continu werken.
Om de interne zoemer te stoppen moet U uw code+[#] ingeven of de [*]-toets indrukken.
Test
Sequentie
Zonetest
Code+[#] [8] [1]
Locale
batterij/sirenetest
Code+[#] [8] [5]
(bij gebruik
meesterklavier, moet
men zich in de
enkelvoudige
partitiemode
bevinden).
Batterijtest
Kiezertest
GHNRDS7400XIV4RC
Code
+[System Reset]
Code+[#] [8] [2]
Wat zal gebeuren
Wat gedaan moet
worden
• "Test zone" verschijnt op het display,
Test elke detector één voor één
zoals uw installateur het heeft
gevolgd door het zonenummer van
voorgeschreven.
alle zones die nog niet getest werden.
• Op het DS7445-klavier knipperen de
Om het testen van zones te
zoneled's van de zones die nog niet
stoppen, geef uw code in,
getest werden.
gevolgd door [Off].
• "Bezig met testen" verschijnt op het
display zodra een zone geactiveerd
wordt. Na het testen van de zone,
keert het display terug naar "Test
zone". Op het DS7445-klavier zal de
led van de zone in test continu oplichten.
• Alle leds van het klavier lichten op.
Als de test faalt, zal de centrale
een foutmelding geven. Zie
• De interne zoemer van het klavier en
"Foutmeldingen".
alle sirenes zullen gedurende 2 seconAls de netspanning in uw gebouw
den werken.
onlangs onderbroken werd,
wacht dan 2 uur om de batterij de
kans te geven om op te laden en
probeer opnieuw.
• De centrale zal een batterijtest starten
• De centrale zal een 'Lage batterij' of
een 'Batterij OK' melding rapporteren.
• Het klavier laat een lange bieptoon
horen.
• De centrale zend een testrapport naar
de meldkamer.
Als de test faalt, zal het klavier
een continue bieptoon laten
horen. Om de bieptoon te
stoppen, druk [System Reset].
Opmerking : Deze test kan
verscheidene minuten duren,
daar de centrale 10 pogingen
onderneemt alvorens een fout te
melden.
P. 16
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
21.4 Uitlezen Evenementengeheugen
Onderstaande tabel toont de procedure voor het uitlezen van de historiek.
In de historiek zijn de 400 laatste evenementen opgenomen. Met het DS7447-klavier kunnen alle
evenementen uitgelezen worden. Op het DS7445-klavier kunnen enkel de zones (1-8) die in alarm
geweest zijn sinds de laatste uitlezing van de historiek, getoond worden.
Sequentie
Wat zal gebeuren
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Gewenste actie
Uitlezen evenementen uit
de historiek
(Als dit wordt uitgevoerd op een
meesterklavier, dan moet dit zich
in de enkelvoudige partitiemode
bevinden)
Code+[#] [8] [9]
Wat gedaan moet
worden
DS7447 : het laatst opgetreden
DS7447 : Loop door de
evenement wordt getoond.
evenementenlijst met de [9],
DS7445 : de zoneled's van de zones
[6] en [#] toetsen.
die sedert de laatste uitlezing in
Druk op [*] om de optie te
alarm geweest zijn, zullen knipperen.
verlaten.
Enkel DS7447 :
Door herhaaldelijk op de [#]-toets te drukken kunt U de evenementen met datum en uur van
optreden één voor één uitlezen , te beginnen met het jongste evenement. Door herhaaldelijk op de
[9]-toets te drukken, bekomt U hetzelfde, maar dan zonder aanduiding van datum en uur. Met de
[6]-toets kunt U in omgekeerde volgorde, dus naar het meest recente evenement toe, door de lijst
lopen.
Elk evenement bestaat uit 2 of 3 lijnen of boodschappen op het display. De eerste lijn of het eerste
display toont de evenementtitel en de gebruiker*. De tweede lijn of het tweede display toont de
datum en het uur van het evenement of de wijziging. Als er een derde lijn of display is, dan is dit
de datum van de wijziging.
Om het uitlezen van evenementen te verlaten, druk op de [*]-toets of wacht 20 seconden en het
klavier zal automatisch naar de ontwapende toestand terugkeren.
Als dit op een meesterklavier uitgevoerd wordt, dan zal elke partitie een eigen historiek tonen.
* = Gebruiker 201 :
202 :
203 :
204 :
GHNRDS7400XIV4RC
Sleutelcontact
Remote (WDSRP)
Automatisch wapenen/ontwapenen
RF zender
P. 17
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
22. Oproepen en beantwoorden Programmeur op afstand
In de onderstaande tabel vindt U de procedure voor het oproepen van of het beantwoorden van
een oproep door de programmeur op afstand.
Sequentie
Wat zal gebeuren
Code+[#] [8] [3]
De centrale zal de programmeur op afstand
opbellen.
Code+[#] [8] [6]
De centrale zal een oproep van de programmeur
op afstand beantwoorden.
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Type functie
Oproepen van de program-meur op
afstand (*)
Beantwoorden van een oproep door
de program-meur op afstand
23. Meesterklavier
In uw systeem kan een meesterklavier geconfigureerd zijn.
Een meesterklavier is een DS7447-klavier dat geprogrammeerd is om een gebruiker toegang te verlenen
tot alle partities waartoe hij toegang heeft en niet enkel tot de partitie waarin het meesterklavier zich
bevindt. Een standaard klavier geeft enkel toegang tot de partitie waarin het zich bevindt, wat dus niet
van toepassing is voor een meesterklavier. Commando's ingevoerd op een meesterklavier, zullen alle
partities waartoe de gebruiker toegang heeft, beïnvloeden. Als dit niet gewenst is, kan het meesterklavier
ook gebruikt worden om de partities individueel te controleren. Dit noemt men dan de 'Enkelvoudige
Partitie Mode' (Single Partition Mode). Door het werken in de enkelvoudige partitie mode kan de
gebruiker de partities waartoe hij toegang heeft, individueel controleren (zie sectie 23.4 voor meer
informatie omtrent de enkelvoudige partitie mode.
Indicaties op een meesterklavier (zie ook de tabel onder 23.1).
De aanduidingen op een meesterklavier kunnen anders zijn dan de aanduidingen op een standaard
klavier. Het meesterklavier toont de status van elke partitie, gevolgd door het partitienummer.
Als bijvoorbeeld alle partities gewapend zijn, zullen op het display de volgende meldingen opeenvolgend
getoond worden :
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
PARTITIE 1 PARTITIE 2 PARTITIE 3 PARTITIE 4 PARTITIE 5 PARTITIE 6 PARTITIE 7 PARTITIE 8
Als enkel partities 1, 2, 3, 4, 6 en 8 gewapend zijn, zal op het display het volgende te lezen zijn :
AAN
AAN
AAN
AAN
KLAAR
AAN
KLAAR
AAN
PARTITIE 1 PARTITIE 2 PARTITIE 3 PARTITIE 4 PARTITIE 5 PARTITIE 6 PARTITIE 7 PARTITIE 8
De boodschappen voor het aanduiden of de partities al dan niet klaar zijn voor wapening, worden op
dezelfde manier getoond.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 18
DS7400Xi-BEL
Handleiding voor de Gebruiker
23.1 Indicaties op meesterklavieren
LED
Aan
(rood)
Status
(groen)
KNIPPERT
AAN
Eén of meerdere partities zijn
gewapend of er is een alarm
opgetreden.
Eén of meerdere zones zijn
uitgeschakeld.
Alle partities zijn gewapend en er zijn
geen alarmen opgetreden.
Niet klaar om te wapenen (als de
'Aan'-led oplicht, zijn alle partities
gewapend).
De centrale krijgt geen
voedingsspanning meer, noch van
het net, noch van de batterij.
Er is een fout in de centrale.
Alle partities zijn klaar om te wapenen.
Normale werking. De centrale werkt
zonder problemen op netspanning.
EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be
Voeding
(groen)
UIT
Alle partities zijn ontwapend.
Brand
(rood)
Er is geen brandalarm opgetreden.
Een brandzone is in alarm.
Er is een brandfout aanwezig.
23.2 Wapenen vanaf een meesterklavier
Wapeningsmethode
Wat gedaan moet worden
Geef uw code in, gevolgd door één van de wapeningssequenties. Hierdoor zullen al uw
Wapenen van alle partities
partities gewapend worden, ook al zijn enkele ervan reeds gewapend.
waartoe U toegang hebt.
U moet eerst naar de enkelvoudige partitiemode gaan om partitie per partitie te kunnen wapenen.
Wapenen van
enkele van de
1.Geef uw code in, gevolgd door 2 maal de [#]-toets : [1] [2] [3] [4] [#] [#].
partities waartoe U
2.De eerste partitie waartoe U toegang hebt zal op het display getoond worden.
toegang hebt.
3.Kies een wapeningssequentie voor deze partitie en geef ze in : [On].
4.Ga naar de volgende partitie waartoe U toegang hebt door 2 maal op [#] te drukken : [#]
[#].
5.De volgende partitie waartoe U toegang hebt, zal op het display getoond worden.
6.Kies een wapeningssequentie voor deze partitie en geef ze in : [On].
7.Na het ingeven van alle wapeningssequenties voor de partities waartoe U toegang
hebt, verlaat de enkelvoudige partitiemode door gedurende 2 seconden op de [*]-toets
te drukken.
23.3 Ontwapenen vanaf een meesterklavier
Ontwapeningsmethode
Ontwapenen van alle
partities waartoe U toegang
hebt.
Ontwapenen van enkele van
de partities waartoe U
toegang hebt.
Wat gedaan moet worden
Geef uw code in, gevolgd door de [Off]-toets. Hierdoor zullen al uw partities ontwapend
worden, ook al zijn enkele ervan reeds ontwapend.
U moet eerst naar de enkelvoudige partitiemode gaan om partitie per partitie te ontwapenen.
1.Geef uw code in, gevolgd door 2 maal de [#]-toets : [1] [2] [3] [4] [#] [#].
2.De eerste partitie waartoe U toegang hebt zal op het display getoond worden.
3.Geef de ontwapeningssequentie in voor deze partitie : [Off].
4.Ga naar de volgende partitie waartoe U toegang hebt door 2 maal op [#] te drukken :
[#] [#].
5.De volgende partitie waartoe U toegang hebt, zal op het display getoond worden.
6.Geef de ontwapeningssequentie in voor deze partitie : [Off].
7.Na het ingeven van alle ontwapeningssequenties voor de partities waartoe U toegang
hebt, verlaat de enkelvoudige partitiemode door gedurende 2 seconden op de [*]toets te drukken.
23.4 Enkelvoudige partitie mode
De enkelvoudige partitiemode wordt gebruikt voor het 'één voor één' controleren van partities.
Om naar de enkelvoudige partitiemode te gaan, geef uw code in en druk daarna 2 maal op de [#]-toets.
Hierdoor zal de eerste partitie waartoe U toegang hebt, opgeroepen worden. Geef het gewenste
commando voor deze partitie in. Het is niet nodig om nogmaals uw code in te geven. Om naar de
volgende partitie waartoe U toegang hebt te gaan, druk 2 maal op de [#]-toets.
Om de enkelvoudige partitiemode te verlaten, druk gedurende 2 seconden op de [*]-toets. Als gedurende
meer dan 40 seconden geen enkele toets van het klavier ingedrukt wordt, zal het systeem automatisch
de enkelvoudige partitiemode verlaten.
GHNRDS7400XIV4RC
P. 19
Download PDF