документацию Regulator til temperaturstyring EKC 202D

документацию Regulator til temperaturstyring EKC 202D
Regulator til temperaturstyring
- EKC 202D og EKC 302D
REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING
Manual
Introduktion
Anvendelse
• Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i
supermarkeder.
• Med mange foruddefinerede anvendelser giver ét apparat
mange muligheder. Flexibiliteten er tiltænkt både nyinstallation
og service i kølebranchen.
Princip
Regulatoren indeholder en temperaturregulering, hvor signalet
kan modtages fra en eller to temperaturfølere.
Termostatfølerne placeres enten i den kolde luftstrøm efter fordamperen, i den varme luftstrøm lige før fordamperen eller begge
steder. En indstilling bestemmer, hvor stor en indflydelse de to
signaler skal have i reguleringen.
En måling af afrimningstemperaturen kan fås direkte ved anvendelse af en S5 føler eller indirekte ved anvendelse af S4 målingen.
Fire relæer vil koble de ønskede funktioner — anvendelsen bestemmer hvilke. Mulighederne er:
• Køling (kompressor eller relæ)
• Ventilator
• Afrimning
• Kantvarme
• Alarm
• Lys
På side 6 er de forskellige anvendelser beskrevet.
Fordele
• Flere anvendelser i samme apparat
• Regulatoren har integrerede køletekniske funktioner, så den kan
erstatte en samling af termostater og timere
• Indstøbte knapper og pakning i fronten (EKC 202)
• Let at eftermontere datakommunikation
• Fast MODBUS datakommunikation på DIN-udgaven, men der
kan eftermonteres LON RS 485
• 2 temperaturreferencer
• Digitale indgange til forskellige funktioner
• Urfunktion med gangreserve
Indhold
Introduktion....................................................................................................... 2
Virkemåde........................................................................................................... 3
Anvendelser....................................................................................................... 6
Funktionsoversigt............................................................................................ 8
Betjening...........................................................................................................17
2
Menuoversigt...................................................................................................18
Overstyring.......................................................................................................20
Bestilling............................................................................................................21
Tilslutninger.....................................................................................................22
Data.....................................................................................................................24
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
EKC 202D / 302D
Virkemåde
Følere
Der kan tilsluttes op til 2 termostatfølere til regulatoren. Den
aktuelle anvendelse bestemmer hvordan.
En føler i luften før fordamperen:
Denne tilslutning anvendes primært, når der reguleres på rum.
En føler i luften efter fordamperen:
Denne tilslutning anvendes primært, når der reguleres på køl og
der er risiko for en for lav temperatur ved varen.
Både en før og en efter fordamperen:
Denne tilslutning giver mulighed for at tilpasse termostaten,
alarmtermostaten og displayvisningen til den aktuelle anvendelse.
Signalet til termostaten, alarmtermostaten og displayvisningen
indstilles som en vægtet værdi imellem de to temperaturer fx vil
50% give en lige stor værdi fra begge følere.
Signalet til termostaten, alarmtermostaten og displayvisningen
kan indstilles uafhængig af hinanden.
Afrimningsføler
Det bedste signal om fordamperens temperatur fås fra en
afrimningsføler, der monteres direkte på fordamperen. Her vil
signalet kunne anvendes af afrimningsfunktionen, så den korteste
og mest energioptimale afrimning kan finde sted.
Hvis der ikke ønskes en afrimningsføler kan afrimningen stoppes
på tid, eller S4 kan levere et tilnærmelsesvist signal.
Skift af temperaturreference
Fx et impulsmøbel, der anvendes til forskellige varegrupper.
Her ændres temperaturreferencen let med et kontaktsignal på en
digital indgang. Signalet hæver den normale termostatværdi med
en foruddefineret værdi. Samtidig forskydes alarmgrænserne med
den tilsvarende værdi.
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
3
Digitale indgange
Der er to digitale indgange, der hver kan anvendes til en af de
følgende funktioner:
- Møbelrengøring
- Dørkontaktfunktion med alarm
- Starte en afrimning
- Koordineret afrimning
- Skift imellem to temperaturreferencer
- Videresende en kontakts position over datakommunikation
Møbelrengøringsfunktion
Denne funktion gør det let, at styre kølemøblet igennem en
rengøringsfase. Via tre tryk på en kontakt, skiftes fra en fase til
næste fase.
Første tryk stopper kølingen — ventilatorerne fortsætter.
"Senere": Næste tryk stopper ventilatorerne.
"Senere igen": Næste tryk genstarter kølingen.
De forskellige situationer kan følges på displayet.
På netværk bliver der sendt "rengøringsalarm" til systemenheden.
Denne "alarm" kan logges, så der kan føres bevis for forløbet.
-
+
+
°C
1
÷
+
Fan
2
÷
÷
Off
3
+
+
°C
Dørkontaktfunktion
På køle- og frostrum kan dørkontakten tænde og slukke lyset,
starte og stoppe kølingen samt give alarm hvis døren har været
åben i for lang tid.
Afrimning
Alt efter anvendelsen kan der vælge imellem følgende afrimningsmedoder:
Naturlig Her holdes ventilatorerne igang under afrimningen
El
Varmelegemet aktiveres
Brine
Ventilen holdes åben, så brinen kan strømme igennem
fordamperen
Start af afrimning
En afrimning kan startes på forskellige måder:
Interval Afrimningen starter med faste tidsintervaller fx hver
ottende time.
Køletid Afrimningen starter med faste køletidsintervaller dvs.
at et lavt kølebehov vil "udskyde" den kommende
afrimning.
Skema Her kan afrimningen startes på faste tider i døgnet. Dog
max. 6 stk.
Kontakt Her startes afrimningen med et kontaktsignal på en
digital indgang.
Netværk Her modtages signalet om afrimningsstart fra en
systemenhed via datakommunikationen.
S5 temp På 1:1 anlæg kan effektiviteten af fordamperen følges.
Tilrimning vil starte en afrimning.
Manuel En extra afrimning kan aktiveres fra regulatoren nederste
knap.
Alle de nævnte metoder kan anvendes i flæng — blot én går aktiv
vil det starte afrimningen.
4
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
EKC 202D / 302D
Koordineret afrimning
Der er to måder, hvorpå der kan laves koordineret afrimning.
Enten med ledningsforbindelser imellem regulatorerne, eller via
datakommunikation.
Ledningsforbindelser
En af regulatorerne defineres til den styrende enhed, og der kan
evt. monteres et batterimodul i den, så uret er sikker på backup.
Når der startes en afrimning vil alle de øvrige regulatorer følge
efter, og ligeledes starte en afrimning. Efter afrimningen vil de enkelte regulatorer gå i en venteposition. Når alle er i venteposition,
skiftes over til køling.
(Bare én i gruppen kræver afrimning, vil de andre følge med.)
Max. 10 stk.
Afrimning via datakommunikation
Alle regulatorer monteres med et datakommunikations­modul,
og via overstyringsfunktionen fra en gateway kan afrimningen
koordineres.
Behovstyret afrimning
1 Køletidsbestemt
Når den opsummerede køletid har passeret en fastlagt tid bliver
der startet en afrimning.
2 Temperaturbestemt
Regulatoren vil løbende følge temperaturen ved S5.
Imellem to afrimninger vil S5 temperaturen blive lavere jo mere
fordamperen rimer til (kompressoren kører i længere tid og
trækker S5-temperaturen længere ned). Når temperaturen passerer en indstillet tilladelig variation, bliver afrimningen startet.
Denne funktion vil kun fungere på 1:1 anlæg.
Ekstra modul
• Regulatoren kan eftermonteres med ét indstiksmodul, hvis
anvendel­sen kræver det.
Regulatoren er forberedt med stik, så modulet skal bare
skubbes i.
EKC 202D:
- Batterimodul
Modulet sikrer spænding til regulatoren, hvis forsyningsspændingen skulle falde ud i mere end 4 timer. Urfunktionen kan
således sikres under strømudfald.
- Batteri- og buzzermodul
Som ovenstående + lydgiver.
- Datakommunikation
Hvis betjeningen ønskes foretaget fra en PC, skal der placeres
et datakommunikations­modul i regulatoren.
EKC 302D:
- Er fast monteret med MODBUS datakommunikation, men der
kan monteres et modul med enten LON RS 485 eller ekstra
MODBUS.
Batteribackup, buzzer
og datakommunikation
til EKC 202D
Ekstra datakommunikation
til EKC 302D
Eksternt display
• Der kan tilsluttes ét display type EKA 163A eller EKA 164A.
• Hvis der tilsluttes et eksternt display til regulatoren, og der også
tilsluttes datakommunikation, vil det kræve, at der monteres et
separat datakommunikationsmodul.
Se også side 23.
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
5
Anvendelser
En indstilling vil konfigurere relæudgangene, så regulatorens
betjeningsflade bliver målrettet til den valgte anvendelse.
Her på siden er vist tilslutningerne for EKC 202D. På næste side er
vist de samme anvendelser, men tilslutningerne er der gældende for DIN-udgaven (EKC 302D).
På side18 kan du se de aktuelle indstillinger for de respektive
el-diagrammer.
Kølereguleringer med én kompressor
Funktionerne er tilpasset mindre køleanlæg, der enten kan være
kølemøbler eller kølerum.
De tre relæer kan styre kølingen, afrimningen og ventilatorerne,
og det fjerde relæ kan anvendes til enten: alarmfunktion, lysstyring eller kantvarmestyring.
• Alarmfunktionen kan kobles sammen med en kontaktfunktion
fra en dørkontakt. Er døren åben i længere tid en tilladt, vil der
komme en alarm
• Lysstyringen kan ligeledes kobles sammen med en kontaktfunktion fra en dørkontakt. En åben dør vil tænde lyset, og det
vil forblive tændt i to minutter efter, at den igen er lukket.
• Kantvarmefunktionen kan anvendes på køle- eller frostmøbler
eller på dørens varmelegeme ved frostrum.
S3 og S4 er temperaturfølere. Anvendelsen bestemmer om enten den ene eller den anden eller begge følere skal anvendes. S3
placeres i luftstrømmen før fordamperen. S4 efter fordamperen.
En %- indstilling bestemmer, hvad der er reguleres efter.
S5 er afrimningsføler og placeres på fordamperen.
DI1 og DI2 er kontaktfunktioner, der fx kan benyttes til en af
følgende funktioner: Dørfunktion, alarmfunktion, afrimningsstart, ekstern hovedafbryder, natdrift, skift af termostatreference,
møbelrengøring, tvangskøling eller koordineret afrimning. Se
funktionerne i indstillingerne o02 og o37.
1
Danfoss
84B2428.12
Her er en oversigt over regulatorens anvendelsesmuligheder.
2
3
6
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
Danfoss
84B2430.13
Der er flere andre funktioner for både alarmfunktionen, lysstyringen, kantvarmestyringen og ventilatorne. Se venligst de
respektive indstillinger.
Danfoss
84B2429.13
Ventilatorerne kan stoppes under afrimninger, og de kan også
følge en dørkontakts åbne/lukkesituation.
EKC 202D / 302D
Tilslutningsmuligheder til EKC 302D (DIN-skinneudgaven)
1
2
3
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
7
Funktionsoversigt
Funktion
Para- Parameter ved betjening via
meter datakommunikation
Normalbilledet
Normalt vises temperaturværdien fra en af de to termostatfølere S3 eller S4 eller et
mix af de to målinger.
I o17 bestemmes forholdet.
Termostat
Setpunkt
Der reguleres efter den her indstillede værdi + en evt. forskydning. Værdien indstilles
via tryk på den midterste knap.
Den indstillede værdi kan fastlåses eller begrænses til et område med indstillingerne
i r02 og r03.
Den øjeblikkelige reference kan ses i "u28 Temp ref".
Differens
Når temperaturen er højere end referencen + den indstillede differens, vil kompressorrelæet være trukket. Det vil bryde igen, når temperaturen når ned på den indstillede reference.
Display air (u56)
Thermostat control
Cutout °C
r01
Differential
For at undgå en for høj indstilling af setpunktet, angives et max. tilladeligt setpunkt.
r02
Max cutout °C
For at undgå en for lav indstilling af setpunkt, angives et min. tilladeligt setpunkt.
r03
Min cutout °C
Korrektion af displayets temperaturvisning
Hvis temperaturen ved varerne og temperaturen, der modtages af regulatoren, ikke
er ens, kan der ske en offset justering af den viste displaytemperatur.
Temperaturenhed
Her kan du vælge, om regulatoren skal vise temperaturværdierne i °C eller i °F.
r04
Disp. Adj. K
r05
Temp. unit
°C=0. / °F=1
I AKM vil der kun blive vist °C - uanset
indstillingen.
Korrektion af signalet fra S4
Kompensationsmulighed ved en lang følerledning.
r09
Adjust S4
Korrektion af signalet fra S3
Kompensationsmulighed ved en lang følerledning.
r10
Adjust S3
Start / stop af kølingen
Med denne indstilling kan kølingen startes, stoppes eller der kan tillades en manuel
overstyring af udgangene.
Start / stop af kølingen kan eventuelt også foretages med en ekstern kontaktfunktion,
der tilsluttes en DI indgang.
Stoppet køling vil give en "Standby alarm".
Nathævningsværdi
Termostatens reference bliver setpunktet + denne værdi, når regulatoren skifter over
til natdrift. (Vælg en negativ værdi, hvis der skal ske kuldeakkumulering.)
Valg af termostatføler S4%
Her skal du definere den føler, som termostaten skal anvende i reguleringen.
S3, S4 eller en kombination af dem begge.
Med indstillingen 0% anvendes kun S3. Med 100% anvendes kun S4.
r12
Main Switch
Aktivering af referenceforskydning
Når funktionen skiftes til on, bliver termostatreferencen øget med værdien i r40.
Aktiveringen kan også ske via indgangen DI1 eller DI2 (defineres i o02 eller o37)
Ref.
Dif.
Setpunktsbegrænsning
Regulatorens indstillingsområde for setpunktet kan indsnævres, så der ikke ved et
uheld bliver indstillet en alt for stor eller en alt for lille værdi - med skader til følge.
8
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
1: Start
0: Stop
-1: Manuel styring af udgange tillades
r13
Night offset
r15
Ther. S4 %
r39
Th. offset
EKC 202D / 302D
Værdi for referenceforskydning
Termostatreferencen og alarmværdier flyttes følgende antal grader, når forskydningen aktiveres. Aktiveringen kan ske via r39 eller en DI-indgang.
r40
Th. offset K
Night setbck
(start af natsignal)
Forced cool.
(start af tvangskøling)
Alarm settings
Alarm
Regulatoren kan give alarm i forskellige situationer.
Ved alarm blinker alle lysdioderne på fronten af regulatoren, og alarmrelæet bliver
aktiveret.
Alarmforsinkelse (kort alarmforsinkelse)
Hvis en af de to grænseværdier overskrides, starter en timerfunktion. Alarmen bliver
først aktiv, når den indstillede forsinkelsestid er passeret.
Forsinkelsestiden indstilles i minutter.
A03
Ved datakommunikation kan vigtigheden for de enkelte alarmer defineres. Indstillingen foretages i menuen
"Alarm destinationer".
Alarm delay
Alarmforsinkelse for døralarm
Forsinkelsestiden indstilles i minutter.
Funktionen defineres i o02 eller i o37.
Forsinkelsestid ved nedkøling (lang alarmforsinkelse)
Denne forsinkelsestid bliver anvendt under opstart, under afrimning og lige efter en
afrimning.
Der skiftes over til den normale forsinkelsestid (A03), når temperaturen er nået ned
under den indstillede øvre alarmgrænse.
Forsinkelsestiden indstilles i minutter.
Øvre alarmgrænse
Her skal du indstille, hvornår alarmen ved højtemperatur skal træde i kraft. Grænseværdien indstilles i °C (absolut værdi).
Grænseværdien bliver hævet under natdrift. Værdien er den samme, som er indstillet
som nathævningsværdi, men den hæves kun, hvis værdien er positiv.
Grænseværdien hæves også ved referenceforskydningen r39.
Nedre alarmgrænse
Her skal du indstille, hvornår alarmen ved lavtemperatur skal træde i kraft. Grænseværdien indstilles i °C (absolut værdi).
Grænseværdien hæves også ved referenceforskydningen r39.
Forsinkelse på en DI1 alarm
En brudt/sluttet indgang vil give alarm, når forsinkelsestiden er passeret. Funktionen
defineres i o02.
Forsinkelse på en DI2 alarm
En brudt/sluttet indgang vil give alarm, når forsinkelsestiden er passeret. Funktionen
defineres i o37.
Signal til alarmtermostaten
Her skal du definere det forhold imellem følerne, som alarmtermostaten skal anvende.
S3, S4 eller en kombination af dem begge.
Med indstillingen 0% anvendes kun S3. Med 100% anvendes kun S4.
A04
DoorOpen del
A12
Pulldown del
A13
HighLim Air
A14
LowLim Air
A27
AI.Delay DI1
A28
AI.Delay DI2
A36
Alarm S4%
Reset alarm
EKC error
Kompressor
Compressor control
Kompressorrelæet arbejder sammen med termostaten. Når termostaten kalder på
kulde vil kompressorrelæet være trukket.
Gangtider
For at forhindre pjatkørsel, kan der indstilles værdier for, i hvor lang tid kompressoren skal køre, når den først er i gang. Og hvor lang tid den mindst skal være stoppet.
Gangtiderne overholdes ikke ved afrimningsstarter.
Min. ON-tid (i minutter)
Min. OFF-tid ( i minutter)
Omvendt relæfunktion for DO1
0: Normalfunktion, hvor relæet trækker, når der kræves køling
1: Omvendt funktion, hvor relæet slipper, når der kræves køling (denne fortrådning
medfører, at der køles, hvis spændingsforsyningen til regulatoren svigter).
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
c01
c02
c30
Min. On time
Min. Off time
Cmp relay NC
9
Ekstern relæ (kun EKC 302D)
Her er det muligt at tvinge de indbyggede relæer til at koble i spændingens nulgennemgang. Levetiden på relæerne øges eller belastningen kan hæves.
Funktionen må ikke aktiveres, hvis der tilsluttes kontaktorer til et eller flere af regulatorens relæer. Kontaktorerne vil i givet fald få kortere levetid.
0: Belastningen tilsluttes direkte til regulatorens relæer (nulgennemgang aktiveret)
Relækontakt og regulatorforsyning skal anvende samme fase.
1: Regulatorens relæ skal trække en ekstern kontaktor (nulgennemgang aflyst)
Lysdioden på regulatorens front vil vise om kølingen er i gang.
Afrimning
Regulatoren indeholder en timerfunktion, som nulstilles efter hver afrimningsstart.
Timerfunktionen vil starte en afrimning, når/hvis intervaltiden passeres.
Timerfunktionen starter, når der tilsluttes spænding til regulatoren, men den forskydes første gang med indstillingen i d05.
Hvis der sker en strømafbrydelse, vil timerværdien blive gemt, og fortsætte herfra, når
strømmen igen kommer tilbage.
Denne timerfunktion kan benyttes som en simpel måde at starte afrimninger på, men
den vil altid virke som en sikkerhedsafrimning, hvis en af de følgende afrimningsstarter ikke modtages.
Regulatoren indeholder også et realtidsur. Ved indstilling af dette ur og tidspunkter
for afrimningstidspunkter, kan afrimningen startes på bestemte tider af dagen. Er der
risiko for strømudfald i en længere periode end 4 timer, skal der monteres et batterimodul i regulatoren (kun muligt i EKC 202D).
Afrimningsstart kan også foretages via datakommunikation, via kontaktsignal eller
manuel start.
Alle startmetoder vil fungere i regulatoren. De forskellige funktioner skal indstilles, så
afrimningerne ikke "falder over hinanden".
Afrimningen kan foretages med el, varmgas eller med brine.
Selve afrimningen stoppes på tid eller på temperatur med et signal fra en temperaturføler.
Afrimningsmetode
Her skal du indstille om afrimningen skal foretages med el, varmgas, brine eller
"ingen".
Under en afrimning vil afrimningsrelæet være trukket.
(*) "kølerelæet" er aktivt under afrimningen.)
c70
Ext. Relay
Comp Relay
Her kan du aflæse kompressorrelæets
status eller du kan tvangsstyre relæet i
"Manual control" mode.
Defrost control
d01
Def. method
0 = ingen
1 = el
2=gas *)
3 = brine *)
Afrimnings-stoptemperatur
Afrimningen stoppes ved en given temperatur der måles med en føler (føleren defineres i d10).
Temperaturværdien indstilles.
d02
Def. Stop Temp
Intervaltid mellem afrimningsstarter
Funktionen nulstiller og starter timerfunktionen ved hver afrimningsstart. Når tiden
er udløbet vil funktionen starte en afrimning.
Funktionen benyttes som en simpel afrimningsstart eller den benyttes som en sikkerhed, hvis det normale signal udebliver.
Hvis der anvendes master/slaveafrimning uden urfunktion eller uden datakommunikation, vil det være denne intervaltid, der starter afrimningerme.
Udebliver en afrimningsstart via datakommunikation, vil intervaltiden blive anvendt
som max. tid imellem afrimningerne.
Ved afrimning med urfunktion eller med datakommunikation skal intervaltiden
indstilles til en lidt længere tid end den planlagte, ellers vil intervaltiden starte en
afrimning, og lidt senere kommer så den planlagte.
Ved strømudfald vil intervaltiden blive fastholdt, og når strømmen vender tilbage, vil
intervaltiden fortsætte fra den fastholdte værdi.
Intervaltiden er ikke aktiv, når indstillingen sættes til 0.
Max. afrimningsvarighed
Denne indstilling er en sikkerhedstid, så afrimningen vil blive stoppet, hvis der ikke er
sket et stop på temperatur eller via koordineret afrimning inden da.
(Indstillingen er afrimningstiden, hvis d10 vælges til 0.)
Tidsforskydning på afrimningsindkoblinger ved opstart
Funktionen er kun aktuel, hvis du har flere kølemøbler eller grupper, hvor du ønsker,
at afrimningen skal forskydes i forhold til hinanden. Funktionen er kun aktuel, hvis du
har valgt afrimning med intervalstart (d03).
Funktionen forsinker intervaltiden d03 med det indstillede antal minutter, men den
gør det kun én gang, og det sker ved den allerførste afrimning, der kommer, når der
sættes spænding til regulatoren.
Funktionen er aktiv efter hvert strømudfald.
d03
Def Interval
(0=off )
d04
Max Def. time
d05
Time Stagg.
10
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
EKC 202D / 302D
Afdrypningstid
Her skal du indstille den tid, der skal gå fra en afrimning er afsluttet, til kompressoren
igen må starte. (Tiden, hvor vandet drypper af fordamperen.)
d06
DripOff time
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Her skal du indstille den tid, der skal gå fra kompressoren startes efter en afrimning,
til ventilatoren igen må starte. (Tiden, hvor vandet skal “bindes” til fordamperen.)
d07
FanStartDel
Ventilator-starttemperatur
Ventilatoren kan også startes lidt tidligere end nævnt under “Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning”, hvis S5-afrimningsføleren registrerer en lavere værdi end den
her indstillede.
d08
FanStartTemp
Ventilator indkoblet under afrimning
Her skal du indstille, om ventilatoren skal køre under en afrimning.
0: Stoppet (kører under pump down)
1: kører (stoppet under "ventilatorforsinkelse")
2: kører under pump down og afrimning. Derefter stoppet.
Afrimningsføler
Her skal du definere afrimningsføleren.
0: Ingen, der afrimes på tid
1: S5
2: S4
Pump down forsinkelse
Indstil tiden hvor fordamperen tømmes for kølemiddel før afrimningen
d09
FanDuringDef
d10
DefStopSens.
d16
Pump dwn del.
Behovstyret afrimning - opsummeret køletid
Her indstilles den køletid, der kan tillades uden afrimninger. Passeres tiden, bliver der
startet en afrimning.
Med indstilling = 0 er funktionen afbrudt.
Behovstyret afrimning - S5 temperatur
Regulatoren vil følge effektiviteten af fordamperen, og via interne beregninger og
målinger af S5 temperaturen, vil den kunne starte en afrimning, når variationen af S5
temperaturen bliver større end ønsket.
Her skal du indstille, hvor stor en temperaturglidning af S5 temperaturen, der tillades.
Når værdien passeres, startes en afrimning.
Funktionen kan kun benyttes på 1:1 anlæg, hvor fordampningstemperaturen bliver
lavere, for at temperaturen kan opretholdes. På centralanlæg skal funktionen afbrydes.
Med indstilling = 20 er funktionen afbrudt.
Hvis du vil se temperaturen ved afrimningsføleren, skal du trykke på regulatorens
nederste knap.
d18
MaxTherRunT
d19
CutoutS5Dif.
Defrost temp.
Hvis du vil starte en ekstra afrimning, skal du trykke på regulatorens nederste knap i 4
sekunder.
En igangværende afrimning kan du stoppe på lignende måde.
Def Start
Her kan du starte en manuel afrimning.
Lysdioden på regulatorens front vil vise om afrimningen er i gang.
Defrost Relay
Her kan du aflæse afrimningsrelæets
status eller du kan tvangsstyre relæet i
"Manual control" mode.
Ventilator
Ventilator stoppet ved udkoblet kompressor
Her kan du vælge, om ventilatoren skal være stoppet, når kompressoren er udkoblet.
Forsinkelse af ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Hvis du har valgt at stoppe ventilatoren, når kompressoren er udkoblet, kan du forsinke ventilatorstoppet efter, at kompressoren er stoppet.
Her kan du indstille forsinkelsestiden.
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
F01
F02
Hold After Def
Viser ON, hvis regulatoren er igang
med en koordineret afrimning.
Defrost State
Status på afrimningen
1= pump down / afrimer
Fan control
Fan stop CO
(Yes = stoppet ventilator)
Fan del. CO
11
Ventilatorstop temperatur
Funktionen stopper ventilatorerne i en fejlsituation, så de ikke tilfører effekt til kølestedet.
Hvis afrimningsføleren registrerer en højere temperatur end den her indstillede,
bliver ventilatorerne stoppet. Der startes igen 2 K under indstillingen.
Funktionen er ikke aktiv under en afrimning eller ved opstart efter en afrimning. Med
indstillingen +50°C er funktionen afbrudt.
Lysdioden på regulatorens front vil vise om ventilatoren er i gang.
Realtidsur
Regulatoren (kun EKC 202D) har plads til ét indstiksmodul, der enten kan være et
datakommunikationsmodul eller et batterimodul til realtidsuret.
Batterimodulet benyttes sammen med realtidsuret og holder liv i uret under længere
varende strømsvigt.
Realtidsur
Der kan indstilles op til 6 individuelle klokkeslet for afrimningsstarter i døgnet.
Der er også en datoangivelse, der anvendes ved registrering af temperaturmålinger.
Afrimningsstart, timeindstilling
Afrimningstart, minutindstilling (1 og 11 hører sammen. osv.)
Med alle t01 til t16 = 0 starter uret ikke afrimninger.
Ur: Timeindstilling
F04
Fan Relay
Her kan du aflæse ventilatorrelæets
status eller du kan tvangsstyre relæet i
"Manual control" mode.
(Der kan ikke indstilles tider via datakommunikation. Indstillingerne er kun
relevante, når der ingen datakommunikation er tilstede. )
t01-t06
t11-t16
t07
Ur: Minutindstilling
t08
Ur: Datoindstilling
t45
Ur: Månedsindstilling
t46
Ur: Årsindstilling
t47
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler ved opstart
Ved opstart eller efter strømudfald kan regulatorens funktioner forsinkes, så en evt.
overbelastning af el-nettet undgås.
Her kan du indstille forsinkelsestiden.
o01
Digitalt indgangssignal - DI1
Regulatoren har en digital indgang 1, der kan anvendes til en af de følgende funktioner:
Off: Indgangen anvendes ikke.
1) Statusvisning af en kontaktfunktion
2) Dørfunktion. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Kølingen
og ventilatorerne stoppes. Når tidsindstillingen i "A4" passeres, gives alarm og
kølingen genstartes.
3) Døralarm. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Når tidsindstillingen i "A4" passeres, gives alarm.
4) Afrimning. Funktionen startes med pulstryk. Regulatoren vil registrere, når indgangen bliver sluttet. Herefter starter regulatoren en afrimning. Hvis signalet skal
modtages af flere regulatorer, er det vigtigt at ALLE tilslutninger monteres ens (DI
til DI og GND til GND).
5) Main switch. Der reguleres, når indgangen er kortsluttet, og reguleringen stoppes,
når indgangen brydes.
6) Natdrift. Når indgangen kortsluttes, reguleres med natdrift.
7) Referenceforskydning når DI1 kortsluttes. Der forskydes med "r40".
8) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen kortsluttes.
9) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen åbnes. (For 8 og 9 indstilles
forsinkelsestiden i A27.)
10) Møbelrengøring. Funktionen startes med pulstryk. Se også beskrivelsen side 4.
11) Tvangskøling når indgangen kortsluttes.
Hvis regulatoren kobles op i et net med datakommunikation, skal den have en
adresse, og mastergatewayen på datakommunikationen skal så kende denne adresse.
Installation af datakommunikationskabel er omtalt i et separat dokument "RC8AC".
o02
Adressen indstilles imellem 0 og 240, gateway bestemt
o03
Adressen sendes til Systemmanageren, når menuen o04 indstilles til ON, eller når
Systemmanagerens skanfunktion aktiveres.
VIGTIGT: Inden du indstiller o04 eller skanfunktionen aktiveres SKAL du indstille o61.
Ellers får du det forkerte datasæt sendt afsted. (o04 benyttes kun hvis datakommunikationen er LON. )
o04
12
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
FanStopTemp.
Miscellaneous
DelayOfOutp.
DI 1 Config.
Definitionen sker med talværdien, der
er vist til venstre.
(0 = off )
DI state
(Måling)
Her vises Di-indgangens aktuelle
status. On eller off.
Efter installation af datakommunikation, kan regulatoren betjenes på lige
fod med de øvrige regulatorer i ADAPKOOL® Køleanlægsstyringer.
EKC 202D / 302D
Adgangskode 1 (Adgang til alle indstillinger)
Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille
en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = 0. (99 vil altid give adgang.)
Følertype
Normalt anvendes en Pt 1000 føler med stor signalnøjagtighed. Men der kan også
anvendes en føler med en anden signalnøjagtighed. Det kan enten være en PTC-føler
(1000Ω ved 25°C) eller en NTC-føler (5000Ω ved 25°C).
Alle de monterede følere skal være af samme type.
Displaytrin
Yes: Giver trin på 0,5°
No: Giver trin på 0,1°
Max. standby-tid efter koordineret afrimning
Når en regulator er færdig med en afrimning, vil den afvente et signal, der fortæller
om kølingen må genoptages. Hvis dette signal udebliver af en eller anden grund, vil
regulatoren selv påbegynde kølingen, når denne standby-tid er gået.
Vælg signal til displayvisningen S4%
Her skal du definere det signal, som displayet skal vise.
S3, S4 eller en kombination af dem begge.
Med indstillingen 0% anvendes kun S3. Med 100% anvendes kun S4.
o05
-
o06
SensorConfig
Pt = 0
PTC = 1
NTC = 2
o15
Disp. Step = 0.5
o16
Max HoldTime
o17
Disp. S4%
Digitalt indgangssignal - D2
Regulatoren har en digital indgang 2, der kan anvendes til en af de følgende funktioner:
Off: Indgangen anvendes ikke.
1) Statusvisning af en kontaktfunktion
2) Dørfunktion. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Kølingen
og ventilatorerne stoppes. Når tidsindstillingen i "A4" passeres, gives alarm og
kølingen genstartes.
3) Døralarm. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Når tidsindstillingen i "A4" passeres, gives alarm.
4) Afrimning. Funktionen startes med pulstryk. Regulatoren vil registrere, når indgangen bliver sluttet. Herefter starter regulatoren en afrimning. Hvis signalet skal
modtages af flere regulatorer, er det vigtigt at ALLE tilslutninger monteres ens (DI
til DI og GND til GND).
5) Main switch. Der reguleres, når indgangen er kortsluttet, og reguleringen stoppes,
når indgangen brydes.
6) Natdrift. Når indgangen kortsluttes, reguleres med natdrift.
7) Referenceforskydning når DI2 kortsluttes. Der forskydes med "r40".
8) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen kortsluttes.
9) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen åbnes.
10) Møbelrengøring. Funktionen startes med pulstryk. Se også beskrivelsen side 4.
11) Tvangskøling når indgangen kortsluttes.
12) Indgangen anvendes til koordineret afrimning sammen med andre regulatorer af
samme type.
Konfiguration af lysfunktion (relæ 4 i application 2)
1) Relæet trækker under dagdrift
2) Relæet skal styres via datakommunikationen
3) Relæet skal styres af dørkontakten, der er defineret i enten o02 eller o37, hvor indstillingen er valgt til enten 2 eller 3. Når døren åbnes vil relæet trække. Når døren
ingen lukkes, vil der være et efterløb på 2 minutter inden lyset slukkes.
Aktivering af lysrelæ
Her kan lysrelæet aktiveres, men kun hvis det er defineret i o38 med indstilling 2.
o37
DI2 config.
o38
Light config
o39
Light remote
Kantvarme under dagdrift
On-perioden indstilles i % af tiden
Kantvarme under natdrift
On-perioden indstilles i % af tiden
Kantvarmecyklus
Periodetiden for den samlede On-tid + Off-tid indstilles i minutter
Møbelrengøring
Her kan status på funktionen følges eller funktionen kan startes manuelt.
0=Normaldrift (ingen rengøring)
1=Rengøring med ventilatorer i drift. Alle andre udgange er Off.
2=Rengøring med stoppede ventilatorer. Alle udgange er Off.
Hvis funktionen styres med et signal på DI1 eller DI2-indgangen, kan den aktuelle
status ses her i menuen.
Valg af application
Regulatoren kan konfigureres på forskellig vis. Her indstilles hvilken af de 3 anvendelser, der ønskes. På side 6 kan du se oversigten over anvendelser.
Denne menu kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet dvs. "r12" er indstillet til 0.
o41
Railh.ON day%
o42
Railh.ON ngt%
o43
Railh. cycle
o46
Case clean
o61
--- Appl. Mode (kun udlæsning i
Danfoss only)
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
13
Adgangskode 2 (Adgang til justeringer)
Der er adgang til justering af værdier, men ikke til konfigurationsindstillinger.
Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille
en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = 0. Hvis funktionen anvendes skal adgangskode 1 (o05) også anvendes.
Kopiér apparatets nuværende indstillinger (kun EKC 202D)
Med denne funktion kan regulatoren indstillinger overføres til en programmeringsnøgle. Nøglen kan indeholde op til 25 forskellige sæt. Vælg selv et nummer.
Alle indstillinger på nær Application (o61) og Adresse (o03) bliver kopieret.
Når kopieringen er startet skifter visningen tilbage til o65. Efter 2 sekunder kan du gå
ind i menuen igen og kontrollere om kopieringen forløb tilfredsstillende. Visning af et
negativ tal betyder problemer. Se betydningen i afsnittet "Fejlmeddelelser".
Kopiér fra programmeringsnøglen (kun EKC 202D)
Denne funktion henter et tidligere gemt sæt indstillinger ind i regulatoren. Vælg selv
det aktuelle nummer.
Alle indstillinger på nær Application (o61) og Adresse (o03) bliver kopieret.
Når kopieringen er startet skifter visningen tilbage til o66. Efter 2 sekunder kan du gå
ind i menuen igen og kontrollere om kopieringen forløb tilfredsstillende. Visning af et
negativ tal betyder problemer. Se betydningen i afsnittet "Fejlmeddelelser".
Gem som fabriksindstilling
Med denne funktion gemmes regulatorens aktuelle indstillinger som en ny grundindstilling (de tidligere fabriksindstillinger overskrives).
o64
-
o65
-
o66
-
o67
-
- - - Night Setback
0=Dag
1=Nat
Service
Temperaturen målt med S5 føleren
Status på DI1 indgangen. On/1=sluttet
Temperaturen målt med S3 føleren
Status på natdrift (on eller off ) 1=sluttet
Temperaturen målt med S4 føleren
Termostattemperaturen
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference
Status på DI2 udgangen. On/1=sluttet
Temperaturen der udlæses på displayet
Målt temperatur til alarmtermostaten
* Status på relæet til køling
* Status på relæet til ventilator
* Status på relæet til afrimning
* Status på relæet til kantvarme
* Status på relæet til alarm
* Status på relæet til lys
*) Ikke alle vil blive vist. Der vises kun den funktion, der hører til den valgte application.
14
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
Service
S5 temp.
DI1 status
S3 air temp
Night Cond.
S4 air temp
Ther. air
Temp. ref.
DI2 status
Display air
Alarm air
Comp1/LLSV
Fan relay
Def. relay
Railh. relay
Alarm relay
Light relay
EKC 202D / 302D
Fejlmeddelelser
Alarms
I en fejlsituation vil lysdioderne på fronten blinke, og alarmrelæet bliver aktiveret.
Hvis du trykker på den øverste knap i denne situation, kan du se alarmmeddelelsen i
displayet. Er der flere, kan du trykke videre og se dem.
Der er to former for fejlmeddelelser - enten er det en alarm, der optræder under den
daglige drift, eller det er en fejl i installationen.
A-alarmer vil først blive synlige, når den indstillede tidsforsinkelse er udløbet.
E-alarmer vil derimod straks blive synlige, når fejlen indtræder.
Her er de meddelelser, der kan komme:
A1: Høj-temperaturalarm
1 = alarm
High t. alarm
A2: Lav-temperaturalarm
Low t. alarm
A4: Dør alarm
Door Alarm
A5: Information. Parameter o16 er udløbet
Max Hold Time
A15: Alarm. Signal fra DI1 indgang
DI1 alarm
A16: Alarm. Signal fra DI2 indgang
DI2 alarm
A45: Standby tilstand (stoppet køling via r12 eller DI-indgang)
Standby mode
A59: Møbelrengøring. Signal fra DI1 eller DI2 indgang
Case cleaning
Max. def time
E1: Fejl i regulatoren
EKC error
E6: Fejl i realtidsur. Kontroller batteriet. / Genindstil uret.
-
E25: Følerfejl på S3
S3 error
E26: Følerfejl på S4
S4 error
E27: Følerfejl på S5
S5 error
Ved kopiering af indstillinger til eller fra en kopieringsnøgle med funktionerne o65
eller o66, vil følgende informationer kunne optræde:
0: Kopieringen er afsluttet og OK
-4: Kopieringsnøglen er ikke monteret korrekt
-5: Kopieringen forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen
-6: Kopieringen til EKC forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen
-7: Kopieringen til kopieringsnøglen forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen
-8: Kopiering er ikke mulig. Bestillingsnummer eller SW-version passer ikke
-9: Kommunikationsfejl og timeout
-10: Kopieringen er stadig igang
(Informationen vil være at finde i o65 eller o66 et par sekunder efter kopieringen er
påbegyndt.)
Alarm destinations
Vigtigheden af de enkelte alarmer kan
defineres med en indstilling (0, 1, 2
eller 3).
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
15
Driftsstatus
(Measurement)
Regulatoren gennemgår nogle reguleringssituationer, hvor den bare venter på næste
punkt i reguleringen. For at synliggøre disse "hvorfor sker der ikke noget", kan du
se en driftsstatus i displayet. Tryk kortvarig (1s) på den øverste knap. Hvis der er en
statuskode, vil den blive vist i displayet.
De enkelte statuskoder betyder følgende:
EKC State:
(Vises i alle menubilleder.)
S0: Der reguleres
0
S1: Venter på at den koordinerede afrimning afsluttes
1
S2: Når kompressoren er i drift, skal den mindst køre i x minutter.
2
S3: Når kompressoren er stoppet, skal den mindst være stoppet i x minutter.
3
S4: Fordamperen drypper af og afventer, at tiden udløber.
4
S10: Kølingen er stoppet med en hovedafbryder. Enten med r12 eller en DI-indgang
10
S11: Kølingen er stoppet af termostaten
11
S14: Afrimningssekvens. Der afrimes
14
S15: Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse — vand bindes til fordamperen
15
S17: Døren er åben (åben DI indgang)
17
S20: Nødkøling*)
20
S25: Manuel regulering af udgange
25
S29: Møbelrengøring
29
S30: Tvangskøling
30
S32: Forsinkelse af udgange ved opstart
32
Andre visninger:
non: Afrimningstemperaturen kan ikke vises. Der stoppes på tid
-d-: Afrimningen er igang. / Første nedkøling efter afrimning
PS: Password er påkrævet. Indstil password
*) Nødkøling vil træde i kraft ved manglende signal fra en defineret S3 eller S4 føler. Reguleringen vil fortsætte med en registreret gennemsnitlig
indkoblingsfrekvens. Der er to registrerede værdier — én for dagdrift og én for natdrift.
Advarsel! Direkte start af kompressorer *
For at forhindre kompressorsammenbrud skal parametrene c01 og c02 indstilles i henhold til leverandørens krav eller almindeligvis:
Hermetiske kompressorer: c02 min. 5 minutter
Semihermetiske kompressorer: c02 min. 8 minutter og c01 min. 2 til 5 minutter (motorer fra 5 til 15 KW)
*) Direkte aktivering af magnetventiler kræver ikke ændring af fabriksindstillingerne (0).
16
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
EKC 202D / 302D
Betjening
Display
Værdierne bliver vist med tre cifre, og med en indstilling kan du
bestemme, om temperaturen skal vises i °C eller i °F.
Lysdioder på fronten
De øvrige lysdioder vil lyse, når det tilhørende relæ er aktiveret:
= køling
= afrimning
= ventilator i gang
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap hvorefter temperaturindstillingen
vises
2. Tryk på den øverste eller den nederste knap og indstil den nye
værdi
3. Tryk på den midterste knap for at gemme indstillingen.
Aflæse temperaturen ved afrimningsføleren
• Kort tryk på den nederste knap
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i 4 sekunder.
Lysdioderne vil blinke, når der er en alarm.
I denne situation kan du kalde fejlkoden frem på displayet og
udkoble / kvittere alarmen ved at trykke kortvarigt på den øverste
knap.
Afrimning
Under afrimning vises et -d- i displayet. Denne visning fortsætter i
op til 15 minutter efter kølingen er genoptaget.
Visningen af -d- bortfalder dog hvis:
- Temperaturen er på plads inden de 15 minutter
- Reguleringen stoppes med "Main Switch"
- Der optræder en højtemperaturalarm
Knapperne
Når du vil ændre en indstilling, vil den øverste og nederste knap
give en højere eller en lavere værdi alt efter hvilken knap, du
trykker på. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang
ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et
par sekunder – så kommer du ind i rækken med parameterkoder.
Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på den midterste knap så værdien for parameteren vises. Når du har ændret
værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på den
midterste knap
Eksempler
Kom godt igang
Med følgende procedure vil du få reguleringen startet hurtigst
mulig:
1 Åbn parameter r12 og stop reguleringen (i et nyt og ikke tidligere indstillet apparat, vil r12 allerede være indstillet til 0, som
betyder stoppet regulering)
2 Vælg elforbindelse ud fra tegningerne side 6 eller 7
3 Åbn parameter o61 og indstil elforbindelsesnummeret heri
4 Åbn parameter r12 og start reguleringen
5 Se oversigten over fabriksindstillinger igennem — Foretag de
nødvendige ændringer i de respektive parametre.
6 Ved netværk. Indstil adressen i o03 og start skanfunktionen i
Systemmanageren.
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til parameteren r01 vises
2. Tryk på øverste eller nederste knap og find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap hvorefter værdien vises
4. Tryk på den øverste eller den nederste knap og indstil den nye
værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at gemme værdien.
Udkoble alarmrelæ / kvittere alarm /se alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap.
Hvis der er flere alarmkoder ligger de i en rullestak. Tryk på den
øverste eller nederste knap for at se rullestakken igennem.
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
17
Menuoversigt
EL-diagramnummer
(side 6 og 7)
Koder
1
2
3
Parametre
Funktion
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Justering af temperaturvisning
Temperaturenhed (°C/°F)
Korrektion af signalet fra S4
Korrektion af signalet fra S3
Manuel service, Stop regulering, Start regulering
(-1, 0, 1)
Referenceforskydning under natdrift
Definition og evt. vægtning af termostatfølere - S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Aktivering af referenceforskydning r40
Værdi for referenceforskydning (aktiveres via r39 eller DI)
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på døralarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Alarm forsinkelse DI1
Alarm forsinkelse DI2
Signal til alarmtermostaten. (100%=S4, 0%=S3)
Kompressor
Min. ON-tid
Min. OFF-tid
Kompressorrelæ 1 skal koble modsat
(NC-funktion)
Eksterne relæer (Nulgennemgangsstyring - kun EKC 302D)
Skal være ON ved tilslutning til eksterne relæer
Afrimning
Afrimningsmetode (ingen/EL/GAS/BRINE)
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Ventilator-starttemperatur
Ventilator indkoblet under afrimning
***
***
***
***
***
***
0: stoppet
1: Kører
2: Kører under pump down og afrimning
Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=S4)
Pump down forsinkelse
Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger
Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved isopbygning.
På centralanlæg vælges 20 (=off )
Ventilator
Ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Forsinkelse af ventilatorstop
Ventilatorstop temperatur (S5)
Realtidsur
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af timer.
0=OFF
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af minutter
0=OFF
Ur - Timeindstilling
Ur - Minutindstilling
Ur - Indstilling af dato
Ur - Indstilling af måned
Ur - Indstilling af år
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
Indgangssignal på DI1. Funktion:
(0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med alarm ved åben.
3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet.
9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling)
Netværksadresse (0=off )
18
***
***
***
***
***
EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x
Min.-værdi
Max.-værdi
Fabriksindstilling
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c30
C70
0 min
0 min
0
OFF
OFF
30 min
30 min
1
ON
ON
0 min
0 min
0
OFF
ON
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0.0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15.0°C
0
bri
25.0°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0.0°C
2
EL
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5.0°C
1
d10
d16
d18
d19
0
0 min
0 hours
0.0 K
2
60 min
48 hours
20.0 k
0
0 min
0 hours
20.0 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01-t06
0 hours
23 hours
0 hours
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
t45
t46
t47
0 hours
0 min
1
1
0
23 hours
59 min
31
12
99
0 hours
0 min
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
0
240
0
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
Aktuel
indstilling
EKC 202D / 302D
On/Off omskifter (Service Pin meddelelse)
VIGTIGT! o61 skal indstilles før o04
Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)
Max holdetid efter koordineret afrimning
Vælg signal til displayvisningen. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Indgangssignal på DI2. Funktion:
(0=ikke anvendt, 1=status på DI2. 2=dørfunktion med alarm ved åben.
3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet.
9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling.
12=koordineret afrimning)
Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4)
1=ON under dagdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation. 3=ON følger DIfunktionen, når DI er valgt til dørfunktion eller til døralarm
Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2)
Kantvarme On-tid under dagdrift
Kantvarme On-tid under natdrift
Kantvarme periodetid (On tid + Off tid)
Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengøring 1= kun ventilatorer. 2 Alle
udgange er OFF
Valg af EL-diagram. Se oversigten side 6 eller 7.
Adgangskode 2 (delvis adgang)
Kun EKC 202D: Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer.
Kun EKC 202D: Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere
gemt via o65 funktionen)
Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger
Service
Statuskoder
Temperaturen målt med S5 føleren
Status på DI1 indgangen. 1=sluttet
Temperaturen målt med S3 føleren
Status på natdrift (on eller off ) 1=sluttet
Temperaturen målt med S4 føleren
Termostattemperaturen
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference
Status på DI2 udgangen. 1=sluttet
Temperaturen der udlæses på displayet
Målt temperatur til alarmtermostaten
Status på relæet til køling
Status på relæet til ventilator
Status på relæet til afrimning
Status på relæet til kantvarme
Status på relæet til alarm
Status på relæet til lys
***
*
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
o04
OFF
ON
OFF
o05
o06
o15
o16
o17
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
1
0
0
3
100
25
1
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
o61
o64
o65
1
2
3
S0-S33
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
*) Kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet (r12=0)
**) Kan styres manuelt, men kun når r12 = -1
***) Med adgangskode 2 begrænses adgangen til disse menuer
Fabriksindstilling
Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:
- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den midterste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
19
Overstyring
Regulatoren indeholder en række funktioner, som kan benyttes sammen med overstyringsfunktionen i mastergatewayen /
System Manager.
Funktion via datakommunikation
Funktioner, der skal anvendes i gatewayens overstyringsfunktion
Start af afrimning
Afrimningskontrol
Tidsskema
- - - Def.start
Koordineret afrimning
Afrimningskontrol
- - - HoldAfterDef
u60 Def.relay
Nathævning
Dag/natstyring
Tidsskema
- - - Night setbck
Lysstyring
Dag/natstyring
Tidsskema
o39 Light Remote
20
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
Benyttet parameter i EKC 202D og EKC 302D
EKC 202D / 302D
Bestilling
Type
Funktion
Forsyning
Bestilling
EKC 202D
Køleregulator uden datakommunikation, men forberedt
til montering af ét modul
230 V a.c.
084B8536
EKA 178A
Datakommunikationsmodul
MOD-bus
084B8564
EKA 179A
Datakommunikationsmodul
LON RS 485
084B8565
EKA 181A
Batteri- og buzzermodul der sikrer uret ved lang­varig strømudfald
084B8566
EKA 181C
Batterimodul der sikrer uret ved lang­varig strømudfald
084B8577
EKA 182A
Kopieringsnøgle EKC - EKC
084B8567
EKA 163A
Ekstern displaymulighed
084B8562
EKA 164A
Ekstern betjeningsmulighed
084B8563
Type
Funktion
Bestilling
EKC 302D
Køleregulator med MODBUS datakommunikation
084B4164
EKA 175
Datakommunikationsmodul LON RS485
084B8579
EKA 178B
Datakommunikationsmodul MODBUS
084B8571
EKA 163A
Ekstern displaymulighed
084B8562
EKA 164A
Ekstern betjeningsmulighed
084B8563
Type
Funktion
Bestilling
EKA 183A
Programming key
084B8582
Kopieringsværktøj til indstilling af EKC. Se teknisk brochure RD8BJ
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
21
Tilslutninger
Datakommunikation
Forsyning
230 V a.c.
Følere
S3 og S4 er termostatfølere.
En indstilling bestemmer om enten S3 eller S4 eller begge to skal
anvendes.
S5 er afrimningsføler, og skal benyttes, hvis afrimningen skal stoppes på temperatur. S4 kan dog også levere dette signal.
Digitale On/Off signaler
Sluttet indgang vil aktivere en funktion. De mulige funktioner er
beskrevet i menuerne o02 og o37.
EKC 302D
Externt display
Tilslutning af display type EKC 163A eller EKA 164A. Se også næste
side.
Relæer
Her er nævnt de generelle anvendelser. Se også side 6 og 7 hvor
de forskellige anvendelse er vist.
DO1: Køling. Relæet vil slutte, når regulatoren kalder på køling
DO2: Afrimning. Relæet vil slutte, når der afrimes
DO3: Ventilatorer
Relæet vil slutte, når ventilatorerne skal køre
DO4: Til enten alarm, kantvarme eller lys
Alarm: Se diagram. Relæet er trukket under normaldrift og
slipper i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs.
Kantvarme: Relæet slutter, når kantvarmen skal være i drift
Lys: Relæet slutter, når lyset skal være tændt
22
LON RS485
Datakommunikation
EKC 202D: MODBUS eller LON-RS485 via indstikskort.
EKC 302D: Fast MODBUS eller LON-RS485 / MODBUS via indstikskort. Se også næste side.
Hvis der anvendes datakommunikation, er det vigtigt, at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt.
Se separat litteratur nr. RC8AC...
Elektrisk støj
Kabler til følere, DI indgange og datakommunikation skal holdes
adskilt fra andre elkabler:
- Benyt separate kabelbakker
- Hold afstand imellem kabler på mindst 10 cm
- Lange kabler på DI-indgangen skal undgås.
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
EKC 202D / 302D
Koordineret afrimning via
ledningsforbindelser
Følgende regulatorer kan kobles sammen
på denne måde:
EKC 202D, EKC 302D, AK-CC 210, AK-CC 250,
AK-CC 350, AK-CC 450, AK-CC 550
(Dog max. 10 stk.)
Kølingen genoptages, når alle regulatorer
har "frigivet" signalet om afrimning.
Koordineret afrimning via
datakommunikation
Eksternt display på EKC 302D
Ved stand alone.
Der må ikke tilsluttes andet end ét display på datakommunikationen.
Afstanden til displayet må ikke overstige 200 m.
Der skal indstilles en adresse i o03 (0 kan ikke benyttes).
Displayet vil selv finde regulatoradressen.
EKC 302D
Eksternt display plus datakommunikation
EKC 302D
+
+
EKC 202D / 302D
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
EKA 175 (LON RS485)
EKA 178B (MODBUS)
23
Data
Forsyning
Følere 3 stk. af
enten
Nøjagtighed
Display
Eksternt display
Digitale indgange
El-tilslutningskabel
230 V a.c. +10/-15 %. 2,5 VA, 50/60 Hz
Pt 1000 eller
PTC (1000 ohm / 25°C) eller
NTC-M2020 (5000 ohm / 25°C)
Måleområde
-60 til +99°C
±1 K under -35°C
Regulator
± 0,5 K imellem -35 til +25°C;
±1 K over +25°C
±0,3 K ved 0°C
Pt 1000 føler
±0,005 K per grad
LED, 3 cifre
EKA 163A / EKA 164A
Signal fra kontaktfunktioner.
Krav til kontakter: Guldbelægning.
Kabellængden må max. være 15 m.
Benyt hjælperelæer, når afstanden er længere.
Max.1,5 mm2 flerlederkabel
Max. 1 mm2 på følere - og DI-indgange
IEC60730
EKC 202D
DO1
DO2
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
DO3
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)
DO4**
4 (1) A, Min. 100 mA**
DO1
Relæer*
EKC 302D
DO2
DO3
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
1)
16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2)
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)
1)
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
2)
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)
1)
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
2)
DO4** 4 (1)A Min. 100 mA**
Datakommunikation
Omgivelser
Kapslingsgrad
EKC 202D: Via indstikskort
EKC 302D: Fast MODBUS. Kan udvides med LON eller
MODBUS via indstikskort
0 - 55°C, under drift
-40 - 70°C, under transport
20 - 80% Rh, ikke kondenserende
Ikke chokpåvirkninger / vibrationer
EKC 202D: IP 65 fra front.
Knapper og pakning er indstøbt i fronten
EKC 302D: IP 20
Gangreserve til
uret
4 timer
Godkendelser
EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CE-mærkning er opfyldt.
EKC 202D: UL godkendelse iht. UL 60730
LVD-testet iht. EN 60730-1 og EN 60730-2-9, A1, A2
EMC-testet iht. EN 61000-6-3 og EN 61000-6-2
Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i
produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
24
Manual RS8EE301 © Danfoss 03-2012
FC-SPMC
* EKC 202D: DO1 og DO2 er 16 A relæer. DO3 og DO4 er 8 A relæer. Ovennævnte max. belastning
skal overholdes.
EKC 302D: DO1 er 20 A relæ. DO2 og DO3 er 16 A relæer. DO4 er 10 A relæ. Ovennævnte max.
belastning skal overholdes ved kobling uden nulgennemgangsstyring. Ved kobling med nulgennemgangsstyring kan belastningen hæves til værdien, der er angivet med 2)
** Guldbelægning sikrer sluttefunktion ved små kontaktbelastninger
1) Med ekstern relæ (c70=ON) (nulgennemgangsstyring deaktiveret)
2) Uden ekstern relæ (c70=OFF) (nulgennemgangsstyring aktiveret).
Relækontakt og regulatorforsyning skal anvende den samme fase, og belastningen (kompressoren)skal fasekompenseres til Cos ϕ = 1.
EKC 202D / 302D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement