Daewoo | SV-877P | Manual de Utilizare Espero

CUVÂNT ÎNAINTE
Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea noului
dumneavoastrã autoturism DAEWOO ESPERO ºi pentru a vã oferi informaþii importante
de securitate. Vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie ºi sã urmaþi recomandãrile conþinute, ceea
ce va face ca acest autoturism sã funcþioneze fãrã defecte, în cel mai plãcut mod.
Când aveþi nevoie de service, amintiþi-vã cã atelierele Daewoo cunosc cel mai bine
vehiculul dumneavoastrã ºi sunt interesate în a vã oferi o satisfacþie completã.
Ne folosim de acest prilej pentru a vã mulþumi cã aþi optat pentru acest produs ºi pentru
a vã asigura de interesul nostru permanent pentru satisfacþia dumneavoastrã atunci
când vã aflaþi la volan.
Acest manual se considerã a face parte permanent din maºinã, astfel încât el trebuie
sã rãmânã împreunã cu vehiculul în cazul revânzãrii.
DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA
CRAIOVA, ROMÂNIA
NOTÁ IMPORTANTÁ
Vã rugãm sã citiþi acest manual cu atenþie
ºi sã respectaþi instrucþiunile pe care le
conþine.
Pentru a scoate în evidenþã informaþiile
speciale, cuvintele AVERTISMENT, ATENÞIE
ºi NOTÃ au înþelesuri speciale.
Informaþiile care urmeazã acestor cuvinte
semnal trebuie revãzute cu atenþie.
AVERTISMENT
Instrucþiunile trebuiesc respectate
pentru a reduce riscul accidentãrii. Vã
rugãm sã citiþi aceste avertismente; în
caz contrar, puteþi fi rãnit fie dv., fie alþii.
ATENÞIE
Aceste instrucþiuni subliniazã proceduri
speciale de service sau precauþii care
trebuiesc respectate pentru a evita
defectarea vehiculului.
Vehiculul dv. se poate defecta dacã nu
respectaþi aceste instrucþiuni.
NOTÃ
Aceasta furnizeazã informaþii speciale
care fac întreþinerea mai uºoarã sau
clarificã anumite instrucþiuni.
Toate informaþiile, ilustraþiile ºi specificaþiile
din acest manual se bazeazã pe cele mai
recente informaþii despre produs disponibile
la data publicãrii.
Daewoo îºi rezervã dreptul de a schimba
specificaþiile sau aspectul în orice moment
fãrã o înºtiinþare prealabilã ºi fãrã a-ºi
asuma vreo obligaþie.
Este posibil ca acest vehicul sã nu
corespundã standardelor sau regulamentelor din alte þãri. Înainte de a încerca
sã înmatriculaþi acest vehicul într-o altã
þarã, verificaþi toate reglementãrile în
vigoare ºi efectuaþi toate modificãrile
necesare.
Acest manual descrie opþiunile ºi nivelele
de dotare disponibile la data tipãririi ºi, de
aceea, s-ar putea ca unele dintre aspectele
tratate sã nu se aplice vehiculului dumneavoastrã. Dacã aveþi vreun dubiu asupra
oricãrei opþiuni sau nivelului de dotare, nu
ezitaþi sã vã adresaþi reprezentantului
Daewoo pentru a obþine cele mai recente
informaþii.
*
Acest asterisc semnificã, în acest
manual,: neinclus pentru toate vehiculele
(variante model, opþiuni de motor, model
specific unei anumite þãri, echipament
opþional etc.)
Dorim sã subliniem faptul cã piese ºi
accesorii neoriginale Daewoo nu au fost
examinate ºi aprobate de Daewoo ºi, în
ciuda monitorizãrii continue a produsului pe
piaþã, nu putem certifica oportunitatea ºi
nici siguranþa unor astfel de produse chiar
dacã ele sunt montate sau au fost produse
pentru a corespunde acestor vehicule.
Daewoo nu este rãspunzãtoare pentru nici
o defecþiune cauzatã de utilizarea de
produse sau accesorii neoriginale Daewoo.
CUPRINS
1. ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM .............................................................................................................. 1–1
2. PORNIRE ªI FUNCÞIONARE .................................................................................................................... 2–1
3. INSTRUMENTE ªI INDICATOARE ...........................................................................................................
3–1
4. ALTE COMENZI ªI FACILITÃÞI ................................................................................................................. 4–1
5. VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* .................................................................................... 5–1
6. SISTEMUL AUDIO (RADIOCASETOFON) .............................................................................................
6–1
7. ÎN CAZ DE AVARIE ................................................................................................................................... 7–1
8. ÎNTREÞINERE ªI REPARARE ................................................................................................................... 8–1
9. ÎNGRIJIREA VEHICULULUI ...................................................................................................................... 9–1
10. SPECIFICAÞII ªI DATE DE SERVICE ...................................................................................................... 10–1
ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM
1–1
PERIOADA DE RODAJ
Respectarea câtorva precauþii simple pe
parcursul primilor câtorva sute de kilometri va contribui la performanþele
ulterioare, economicitatea ºi durata lungã
de viaþã a autoturismului dv.
ÎN VEHICUL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÎNAINTE DE A PORNI
ÎNAINTE DE A URCA
Asiguraþi-vã cã geamurile, oglinzile
exterioare ºi farurile sunt curate,
nedeteriorate ºi neacoperite.
Verificaþi vizual starea umflãrii pneurilor.
Verificaþi dacã funcþioneazã toate
luminile.
Dacã intenþionaþi sã mergeþi înapoi,
verificaþi dacã zona din spatele vehiculului este liberã.
Verificaþi dacã existã scurgeri sub
vehicul.
Nu forþaþi motorul.
Conduceþi în diferite trepte de vitezã,
încercând sã nu subturaþi motorul.
Evitaþi opririle bruºte, cu excepþia
situaþiilor deosebite. Aceasta permite
frânelor sã se aºeze corespunzãtor.
•
•
•
•
•
•
•
Reglaþi poziþia scaunelor.
Reglaþi oglinzile interioarã ºi exterioare.
Fixaþi centurile de siguranþã.
Verificaþi funcþionarea avertizoarelor
luminoase când cheia este în poziþia
"ΙΙ".
Controlaþi toate jojele.
Eliberaþi frâna de mânã ºi verificaþi
dacã indicatorul frânei se stinge.
Asiguraþi-vã cã înþelegeþi vehiculul ºi
echipamentul sãu ºi cum sã îl conduceþi în condiþii de siguranþã.
AVERTISMENT
Este responsabilitatea proprietarului sã
verifice frecvent luminile, sistemele de
semnalizare ºi indicatoarele de atenþionare. Este important ca orice defecþiune sã fie remediatã prompt, pentru
a menþine o funcþionare sigurã a sistemelor pentru dumneavoastrã, pentru
restul pasagerilor ºi pentru ceilalþi
participanþi la trafic.
Evitaþi plecãrile de pe loc la putere
maximã.
1–2
CHEILE
Vehiculul este prevãzut cu douã chei care
se potrivesc la toate încuietorile.
Pãstraþi una din chei ca rezervã.
Seria cheii se gãseºte pe limba din plastic ataºatã.
Pentru siguranþã, îndepãrtaþi limba din
plastic dupã ce notaþi seria cheii ºi pãstraþi
seria cheii într-un loc sigur, nu în vehicul.
De asemenea, îndepãrtaþi eticheta cu
seria cheii de pe buºonul rezervorului de
combustibil.
Aceasta va împiedica persoanele neautorizate sã obþinã o copie a cheii.
CHEIE CU SISTEM DE
COMANDÃ INTEGRAT*
La vehiculele echipate cu Sistem de
imobilizare Daewoo, sunt livrate douã chei
cu sistem de comandã integrat, care
acþioneazã toate încuietorile.
Pãstraþi una din cele douã chei de rezervã.
Seria cheii este marcatã pe plãcuþa cheii.
Pentru securitatea vehiculului, pãstraþi plãcuþa
cheii într-un loc sigur, dar nu în vehicul.
Trebuie, de asemenea, înregistratã seria cheii
într-un loc sigur, dar nu în vehicul.
Dacã este nevoie de chei suplimentare,se pot
obþine pînã la maxim 3 duplicate de la dealerul Daewoo.
Pentru mai multe detalii vezi pag. 2-5
„Sistemul de imobilizare” .
1–3
NOTÃ
În caz de pierdere, schimbarea cheilor
este posibilã prin dealer-ul Daewoo pe
baza seriei cheilor.
Pentru a vã proteja vehiculul de furturi,
puteþi instala un sistem de imobilizare
electronic .
Numai cheile cu codul electronic
corect pot fi folosite pentru pornirea
vehiculului. Chiar dacã o cheie are
acelaºi profil, ea nu va porni vehiculul
dacã codul electronic nu este corect.
Întotdeauna cereþi înlocuirea sau
suplimentarea numãrului de chei
numai de la dealer-ul Daewoo.
ÎNCUIETORILE DE UªI
Uºile din faþã pot fi încuiate sau descuiate
din exterior cu ajutorul cheii.
Dacã vreþi sã încuiaþi uºa ºoferului fãrã a
folosi cheia, poziþionaþi butonul pe poziþia
„încuiat” înainte de închiderea uºii.
Mânerul din afarã al uºii trebuie þinut în sus
în timpul închiderii uºii.
Aveþi grijã sã nu vã uitaþi cheile
înãuntru.
încuiat
descuiat
Toate uºile pot fi încuiate sau descuiate
din interior apãsând sau trãgând în sus
butoanele de zãvorâre amplasate pe
rama de geam a fiecãrei uºi.
descuiat
– Pentru a deschide uºa din interior.
1. Trageþi în sus butonul de zãvorâre.
trageþi
SISTEM CENTRAL DE
ZÃVORÂRE A UªILOR*
Prin apãsarea sau tragerea butonului de
zãvorâre din interior de pe uºa ºoferului
sau prin învârtirea cheii cât de mult este
posibil, toate uºile sunt închise sau
deschise.
NOTÃ
Întotdeauna scoateþi cheia de contact
ºi zãvorâþi toate uºile când pãrãsiþi
vehiculul neaºteptat.
2. Trageþi clapeta uºii.
încuiat
Toate uºile, cu excepþia celei a ºoferului,
pot fi încuiate din afarã apãsând butonul de
zãvorâre ºi închizând apoi uºa.
Dacã butonul de pe uºa ºoferului este
apãsat când uºa este deschisã, el va
reveni la poziþie „descuiat” la închiderea
uºii.
trageþi
descuiat
încuiat
descuiat
încuiat
1–4
SISTEM DE ZÃVORÂRE A
UªILOR
PENTRU SIGURANÞA COPIILOR
Când clapeta metalicã de lângã mecanismul
de închidere al uºii din spate este împinsã
în sus, uºa respectivã nu mai poate fi
deschisã din interior.
Uºa din spate poate fi, totuºi, deschisã din
exterior dacã butonul de blocare nu este
apãsat.
CAPACUL DE UMPLERE AL
REZERVORULUI DE BENZINÃ
1. Trageþi în sus butonul de blocare al uºii
de pe uºa ºoferului.
CAPOTA PORTBAGAJULUI
1. Apãsaþi butonul de deschidere al
capotei por tbagajului de pe uºa
ºoferului.
trageþi
apãsaþi
2. Opriþi motorul. Apãsaþi capacul care
acoperã buºonul rezervorului de benzinã.
clapetã
în sus
2. Folosind cheia.
Rotiþi capacul închizãtorii, introduceþi
cheia ºi rotiþi-o în sens orar pentru a
deschide.
Pentru a închide, împingeþi capota
portbagajului în jos. Dupã în închidere,
asiguraþi-vã cã a fost închisã în siguranþã.
rotiþi
apãsaþi
3. Rotiþi buºonul în sens invers acelor
de ceasornic pentru al deschide.
ATENÞIE
Pentru a evita intrarea de gaze de
eºapament în vehicul, nu conduceþi
cu capota portbagajului deschisã.
buºon
1–5
BUTOANELE DE ACÞIONARE
ELECTRICÃ A GEAMURILOR
UªILOR DIN FAÞÃ*
ATENÞIE
Geamurile din faþã pot fi acþionate de douã
butoane plasate pe cotiera de pe uºa
ºoferului când cheia de contact este pe
poziþia „II”.
Acþionarea electricã a geamurilor trebuie
fãcutã cu grijã deoarece existã riscul de
rãniri, mai ales pentru copii, ºi a unor
blocãri ale sistemului.
Asiguraþi-vã cã pasagerii ºtiu cum sã
acþioneze corect geamurile.
Buton comandã geam
ºofer
Buton comandã geam
copilot
Observaþi cu atenþie geamurile când le
închideþi. Asiguraþi-vã cã nimic nu se
blocheazã.
La pãrãsirea vehiculului ºoferul trebuie sã
scoatã cheia de contact pentru a preveni
acþionarea geamurilor de cãtre alþi
pasageri (risc de rãniri).
NOTÃ
Dacã sistemul este supraâncãrcat,
alimentarea electricã este tãiatã
automat pentru un timp scurt.
1–6
Geamurile din spate pot fi ridicate sau
coborâte prin învârtirea manivelei de
acþionare a geamului.
BUTOANELE DE ACÞIONARE
ELECTRICÃ A GEAMURILOR
UªILOR FAÞÃ ªI SPATE*
Geamurile pot fi acþionate cu ajutorul
butoanelor plasate pe cotiera de pe uºa
ºoferului atunci când cheia de contact
este pe poziþia „II”.
uºile sunt deblocate.
UªILE DIN SPATE
Buton
comandã geam
copilot
Buton comandã
geam stânga
spate
Buton
comandã geam
dreapta spate
Buton blocare uºi
Când butonul de blocare a geamurilor este
apãsat, alimentarea acþionãrii individuale a
geamurilor este întreruptã. ªoferul poate însã
sã acþioneze toate geamurile folosind
butoanele de pe cotiera uºii ºoferului.
Când partea stângã a butonului de blocare a
uºilor este apãsatã, toate uºile sunt blocate.
Când partea dreaptã este apãsatã, toate
Dacã sistemul este supraâncãrcat,
alimentarea electricã este tãiatã
automat pentru un timp scurt.
ATENÞIE
Buton blocare geamuri
Buton comandã
geam ºofer
NOTÃ
Acþionarea electricã a geamurilor trebuie
fãcutã cu grijã deoarece existã riscul de
rãniri, mai ales pentru copii, ºi a unor
blocãri ale sistemului.
Butoanele de comandã ale geamurilor
pasagerilor sunt amplasate pe cotierele
fiecãrei uºi. Împingeþi butonul în jos pentru
a coborâ geamul ºi în sus pentru a-l ridica.
Eliberaþi butonul când geamul a ajuns în
poziþia doritã.
Când butonul de blocare a geamurilor este
apãsat, geamurile pasagerilor nu pot fi
acþionate.
Asiguraþi-vã cã pasagerii ºtiu cum sã
acþioneze corect geamurile.
Dacã sunt copii pe bancheta din spate,
apãsaþi butonul de blocare al geamurilor
pentru a bloca butoanele individuale de
acþionare.
Observaþi cu atenþie geamurile când le
închideþi. Asiguraþi-vã cã nimic nu se
blocheazã.
La pãrãsirea vehiculului, ºoferul trebuie sã
scoatã cheia de contact pentru a preveni
acþionarea geamurilor de cãtre alþi
pasageri (risc de rãniri).
1–7
OGLINDA RETROVIZOARE
OGLINZILE RETROVIZOARE
INTERIOARÃ
EXTERIOARE
Oglinda retrovizoare interioarã poate fi
reglatã sus-jos sau lateral pentru a obþine
cea mai bunã vizibilitate.
Oglinda interioarã are douã poziþii: zi ºi
noapte.
Poziþionaþi butonul pe poziþia de noapte
pentru a reduce strãlucirea farurilor
vehiculelor din spate.
mâner de reglare
Reglaþi oglinzile retrovizoare exterioare cu
ajutorul levierului de reglare (sau cu
butonul de reglare*), astfel încât sã puteþi
vedea nu numai fiecare parte a drumului,
ci ºi fiecare parte a vehiculului. Aceasta
vã va ajuta sã determinaþi poziþia
obiectelor pe care le vedeþi în oglindã.
Pentru a ajusta poziþia oglinzii, trebuie doar
sã miºcaþi levierul de reglare în direcþia
doritã.
Rabatarea oglinzilor retrovizoare exterioare*
Apãsaþi oglinda retrovizoare exterioarã
pentru a o rabata.
Oglinda retrovizoare convexã*
Oglinda retrovizoare de pe partea
pasagerului este convexã dacã se spune
cã „OBIECTELE SUNT MAI APROAPE
DECÂT PAR ÎN OGLINDÔ
Folosiþi aceastã oglindã pentru a obþine o
mai largã vizibilitate.
AVERTISMENT
zi
noapte
AVERTISMENT
Reglaþi întotdeauna oglinda cu selectorul pe poziþia de zi.
Utilizaþi poziþia de noapte numai dacã
este necesar sã reduceþi strãlucirea
farurilor din spate.
Atenþie la faptul cã în aceastã poziþie
este posibil sã nu puteþi vedea anumite
obiecte care ar fi putut fi vãzute în poziþia
de zi.
levier de
reglare
Oglinzile exterioare vor fi eliberate din
suporþii lor în cazul unui impact, pentru a
proteja pasagerii ºi pietonii. Oglinzile
exterioare se fixeazã prin lovituri uºoare cu
mâna, aplicate sub un unghi drept faþã de
autovehicul.
1–8
Fiþi atent când apreciaþi dimensiunea sau
distanþa pânã la vehicul sau alt obiect
vãzut în oglinda convexã. Aveþi grijã,
cãci obiectele vor pãrea mai mici ºi mai
îndepãrtate decât dacã ar fi fost privite
într-o oglindã planã.
Pentru a aprecia corect distanþa ºi
dimensiunea obiectelor vãzute în
oglinda convexã, folosiþi oglinda
retrovizoare interioarã.
VOLAN REGLABIL*
Volanul poate fi reglat în 5 trepte.
REGLAREA SCAUNELOR
REGLAREA ÎNCLINÃRII SPÃTA-
DIN FAÞÃ PRIN CULISARE
RULUI SCAUNELOR DIN FAÞÃ
Pentru a miºca scaunele din faþã înainte
sau în înapoi, trageþi în sus pârghia de
blocare ºi menþineþi-o în aceastã poziþie.
Apoi deplasaþi scaunul în poziþia doritã ºi
eliberaþi pârghia.
trageþi
Volanul poate fi reglat prin ridicarea
levierului de reglare aflat în partea stângã
a coloanei de direcþie, poziþionarea
volanului în poziþia doritã, ºi apoi eliberarea
levierului. Sunt 5 poziþii: 2 dedesubt, 2
deasupra ºi una în centru. Pentru a asigura
o intrarea sau ieºire uºoarã din vehicul,
volanul poate fi reglat în cea mai de sus
poziþie la ieºirea din vehicul.
AVERTISMENT
Nu reglaþi volanul în timpul miºcãrii
vehiculului pentru a evita pierderea
controlului vehiculului.
Pentru a regla poziþia spãtarului scaunului,
ridicaþi pârghia (sau rotiþi rozeta de înclinare)
pânã când obþineþi unghiul de înclinare dorit.
trageþi
rotiþi
AVERTISMENT
Nu reglaþi scaunul în timpul mersului.
Scaunul se poate deplasa brusc, ceea
ce duce la pierderea controlului asupra
volanului.
Înainte de a porni, asiguraþi-vã cã
scaunul ºoferului este reglat corect.
AVERTISMENT
Pentru a evita ca centura de siguranþã
sã fie prea largã, ceea ce reduce
eficacitatea sa, asiguraþi-vã cã scaunele sunt reglate înainte de a vã fixa
centurile.
1–9
AVERTISMENT
Spãtarele scaunelor trebuie sã se afle
permanent într-o poziþie apropiatã de
verticalã în timpul mersului, altfel eficacitatea centurilor de siguranþã se va
reduce.
Centurile de siguranþã sunt proiectate
sã ofere maximul de protecþie când
spãtarele sunt în poziþie perfect verticalã.
Asiguraþi-vã cã spãtarele rabatabile
sunt reglate corect înainte de a porni
la drum.
REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME
A SCAUNULUI ªOFERULUI*
TETIERELE
COTIERA BANCHETEI SPATE
Tetierele sunt proiectate pentru a reduce
riscul de accidentare a gâtului.
Cotiera banchetei din spate se aflã la
centrul banchetei.
Înãlþimea doritã poate fi obþinutã prin
rotirea manivelei amplasate în partea
exterioarã-faþã a scaunului ºoferului.
împingeþi
trageþi
rotiþi
Pentru a regla tetiera, deblocaþi arcul din
partea stângã a tetierei prin apãsarea lui,
deplasaþi-o în sus sau în jos ºi blocaþi-o în
noua poziþie.
Pentru a demonta tetiera, trageþi în sus la
maxim în timp ce þineþi arcul apãsat.
ATENÞIE
•
•
•
Reglaþi înãlþimea tetierelor astfel
încât marginea superioarã sã se
afle la nivelul urechilor.
Dupã reglarea tetierei, asiguraþi-vã
cã este fixatã în noua poziþie.
Nu conduceþi fãrã tetiere.
1–10
CENTURI DE SIGURANÞÃ -
ANCORAREA ÎN TREI PUNCTE
PRECAUÞII
A CENTURII DE SIGURANÞÃ
Pentru a vã proteja pe dumneavoastrã ºi
pe pasageri de eventuale accidente, este
recomandatã utilizarea centurilor de
siguranþã de toþi ocupanþii în timpul
mersului. Centurile de siguranþã trebuie
puse corect.
Pasagerii din spate care nu utilizeazã
centura de siguranþã reprezintã un pericol
pentru ºofer ºi pasagerul din faþã în caz
de accident.
Centura de siguranþã este proiectatã sã
fie folositã de o singurã persoanã la un
moment dat: ele nu pot fi folosite de copii
sub 6 ani.
AVERTISMENT
Este recomandat ca femeile gravide
sã foloseascã centurile ventrale.
Aceasta va reduce posibilitatea unor
accidente pentru femeie ºi pentru
copilul nenãscut încã. Centurile de
abdomen trebuie sã fie purtate cât de
jos posibil în timpul sarcinii.
ATENÞIE
Centura de siguranþã va oferi maximul
de protecþie dacã spãtarul este în
poziþie cât mai aproape de verticalã.
Când spãtarul este aplecat, existã un
pericol mai mare ca pasagerul sã
alunece sub centurã, mai ales în cazul
unui accident frontal, lovire de tabloul de
bord sau de spãtar.
ATENÞIE
NICIODATÃ
• Nu purtaþi centura pe sub braþ cât
mai aproape de uºã.
• Nu folosiþi centura de siguranþã
pentru mai multe persoane odatã
• Nu purtaþi centura rãsucitã sau cu
butonul de eliberare îndreptat în jos
sau spre înãuntru.
• Nu lãsaþi scaunul ºi uºa sã deterioreze centura de siguranþã.
• Nu puneþi nimic în deschiderea din
care iese centura de siguranþã (asta
poate defecta retractorul sau
centura).
1–11
Vehiculul este echipat cu centuri de siguranþã
cu ancorare în trei puncte ºi retractor
automat, permiþând libertatea de miºcare a
corpului în timpul mersului cu vitezã
constantã, deºi centurile se muleazã
întotdeauna strâns pe corp.
Tipul centurii nu are nevoie de reglare a
lungimii. Odatã pusã, centura se regleazã
singurã la miºcãrile pasagerului, dar în
cazul unui ºoc puternic sau brusc, centura
se blocheazã automat pentru a proteja
pasagerul.
REGLAREA ÎNÃLÞIMII CENTURII*
La centurile cu punctul superior de
ancorare reglabil, trageþi puþin în afarã
centura, apãsaþi în „A” ºi reglaþi înãlþimea.
Este important în special când o persoanã
mai scundã a selectat anterior o poziþie
coborâtã.
O poziþie prea înaltã diminueazã confortul.
UTILIZAREA CENTURII
CENTURA VENTRALÃ
Trageþi încet centura din retractor ºi
treceþi-o peste corp, asigurându-vã cã nu
este rãsucitã.
Introduceþi zãvorul metalic 1 în catarama
2.
INTRODUCEÞI
pentru cuplare
1
1
2
2
ATENÞIE
Asiguraþi-vã întotdeauna cã centura
de siguranþã este poziþionatã peste
umeri cât mai aproape de gât, ºi nu
peste mânã sau gât. A nu face aºa
reduce capacitatea de protecþie în caz
de accidente ºi mãreºte ºansa unor
rãniri.
Pe mijlocul scaunului din spate este
montatã o centurã ventralã.
Introduceþi zãvorul în cataramã pânã se
fixeazã.
Pentru a decupla centura, apãsaþi butonul
roºu de pe catarama; centura se va
retrage automat.
APÃSAÞI pentru
decuplare
Pentru a lungi centura, þineþi zãvorul în
unghi drept faþã de centurã ºi trageþi
centura. Pentru a o scurta, trageþi capãtul
liber al centurii, apoi trageþi clema centurii
pentru a o strânge.
2 TRAGEÞI Clemã
1 TRAGEÞI
TRAGEÞI
pentru lungire
apãsaþi
Poziþionaþi centura ventralã pe ºolduri.
Pentru a decupla centura, apãsaþi butonul
roºu de pe cataramã.
ATENÞIE
Nu purtaþi niciodatã centura ventralã
peste abdomen. În timpul accidentelor
poate apãsa abdomenul ºi, astfel, creºte
riscul de rãniri.
1–12
Clopoþelul de avertizare al centurii de
siguranþã va suna între 4 ºi 8 secunde
când cheia de contact este în poziþia „II”,
mai puþin în cazul în care centura de
siguranþã a ºoferului este montatã sigur.
ÎNGRIJIREA CENTURILOR
Pãstraþi centurile curate ºi uscate.
Curãþaþi centurile numai cu soluþie slabã
de sãpun sau cu apã cãlduþã.
Nu vopsiþi centurile, cãci aceasta le poate
slãbi serios. Asiguraþi-vã cã centurile nu
sunt deterioarate sau tãiate.
Verificaþi periodic starea centurilor ºi
înlocuiþi pãrþile defecte. O centurã care a
fost suprasolicitatã într-un accident
trebuie înlocuitã cu una nouã.
Nu faceþi nici o modificare a sistemului de
fixare a centurilor de siguranþã.
ATENÞIE
Pentru a reduce riscul de accidentare
în cazul coliziunilor ºi manevrelor
bruºte, respectaþi recomandãrile
referitoare la utilizarea ºi întreþinerea
centurilor ºi la utilizarea lor împreunã cu
sistemele de protejare a copiilor („babyseat”).
Copii suficient de mici pentru babyseat (în conformitate cu instrucþiunile
de pe astfel de sisteme) vor fi întotdeauna transportaþi în acest fel.
Statisticile referitoare la accidentele de
circulaþie aratã cã fixarea copiilor pe
scaunele din spate este mai sigurã
decât fixarea pe scaunele din faþã. De
aceea, vã recomandãm sã fixaþi copii
pe scaunele din spate.
PROTECÞIE*
Perna cu aer este poziþionatã în centrul
volanului.
Sistemul Suplimentar de Reþinere (SSR) al
pernei cu aer ajutã la protejarea capului ºi
al pieptului în cazul unor coliziuni.
30°
AL CENTURII DE SIGURANÞÃ
PERNA CU AER DE
30°
CLOPOÞELUL DE AVERTIZARE
Perna cu aer se activeazã în cazul unor
coliziuni dure care sunt sau frontale sau
sub unghi mai mic de 30° de la direcþia
înainte.
1–13
Perna cu aer se umflã într-o perioadã de
ordinul milisecundelor în timpul unei ciocniri
ºi formeazã o pernã de siguranþã pentru
ºofer.
AVERTISMENT
•
Dupã umflare, perna cu aer se desumflã
imediat pentru a nu afecta vizibilitatea
ºoferului ºi capacitatea sa de a conduce.
Perna cu aer se umflã cu o vitezã ºi o forþã
considerabilã. De aceea, este important ca
scaunul ºi spãtarul ºoferului sã fie corect
poziþionate pentru ca perna de aer sã fie
eficientã. Scaunul ºoferului trebuie sã fie
reglat astfel încât volanul sã poatã fi ajuns
cu braþele puþin îndoite.
Când perna cu aer se umflã, poate fi auzit
un zgomot ºi o micã cantitate de gaz va fi
emisã. Gazul nu este periculos ºi nu indicã
existenþa unui foc.
•
•
•
•
Perna cu aer nu va fi acþionatã în
cazul unor ciocniri din spate, din
lateral, a rãsturnãrilor ºi a unor
ciocniri frontale uºoare. De aceea
centura de siguranþã trebuie
întotdeauna pusã. Perna cu aer
este un supliment la centura de
siguranþã.
Nu lipiþi nimic pe sau peste centrul
volanului pentru a nu provoca rãniri
la umflarea pernei cu aer.
Nu aduceþi nici o modificare componentelor pernei cu aer. Sistemul
poate fi acþionat brusc dacã nu este
tratat corect.
Volanul sau tabloul de bord trebuie
demontate doar de un service
autorizat Daewoo.
Perna cu aer poate fi acþionatã
decât o singurã datã. Dupã acþionare trebuie înlocuit decât de un
dealer Daewoo sau un service
autorizat Daewoo.
(Se continuã)
1–14
•
•
•
•
Reparaþiile volanului, ale coloanei de
direcþie sau ale pernei cu aer
trebuie realizate decât de un service autorizat Daewoo. În cazul unei
acþionãri incorecte a pernei cu aer
pot rezulta rãniri.
Nu lipiþi nimic pe volan sau pe
tabloul de bord ºi nu le acoperiþi cu
alte materiale. Curãþaþi-le decât cu
o cârpã uscatã. Nu folosiþi agenþi de
curãþire corozivi.
Perna cu aer trebuie scoasã
numai de un service autorizat
Daewoo.
Perna cu aer este proiectatã doar
ca un supliment la centura de
siguranþã.
Centura de siguranþã trebuie
purtatã întotdeauna iar ºoferul
trebuie sã pãstreze o distanþã
suficientã pânã la volan.
PORNIRE ªI FUNCÞIONARE
2–1
COMBUSTIBIL RECOMANDAT
Sunt recomandaþi cobustibilii comerciali
de
calitate
ridicatã.
Calitatea
combustibilului are o influenþã decisivã
asupra puterii, manevrabilitãþii ºi duratei
de funcþionare a motor ului. Aditivii
conþinuþi în combustibil au un rol important asupra celor de mai sus. De aceea
trebuie sã folosiþi numai combustibili de
calitate ridicatã care conþin aditivi.
Nu folosiþi metanol
Combustibilii care conþin metanol nu
trebuie folosiþi în vehiculele Daewoo.
Acest tip de combustibili pot reduce perfor manþele vehiculului ºi deterioara
componente ale sistemului de alimentare.
Benzina cu cifrã octanicã prea micã duce
la preaprindere sau detonare. Producãtorul
nu poate fi fãcut responsabil de
deteriorãrile rezultate.
Poliþa de garanþii nu acoperã deteriorãrile sistemului de alimentare ºi
problemele de performanþã cauzate de
folosirea de metanol sau de combustibil
care conþine metanol.
ATENÞIE
Benzina cu o cifrã octanicã mai mare poate
fi folositã.
Dispozitivul de umplere al staþiei folosit
pentru benzina cu plumb nu poate fi introdus
în gâtul de umplere al rezervorului de
benzinã la vehiculele proiectate sã funcþioneze numai cu benzinã fãrã plumb pentru
a evita folosirea accidentalã de benzinã cu
plumb.
2–2
Conducerea în strãinãtate
Dacã aveþi de gând sã conduceþi vehiculul
Daewoo în altã þarã, asiguraþi-vã cã:
• Studiaþi toate regulamentele referitoare
la actele de înregistrare ºi asigurãri.
• Este disponibil combustibilul necesar.
CHEIA DE CONTACT
OPRIT
Motorul poate fi oprit fãrã blocarea
volanului.
PORNIT
În aceastã poziþie sunt alimentate
sistemul de aprindere ºi accesoriile
electrice.
BLOCAT
Volanul se blocheazã prin scoaterea
cheii de contact. Rotiþi volanul pânã
când se aude zgomotul de blocare a
volanului.
Pentru o mai uºoarã manevrare a
cheii la deblocare, se miºcã uºor
volanul la stânga ºi la dreapta, dupã
care se roteºte cheia în poziþia „I”.
START
În aceastã poziþie se activeazã
demarorul, care va porni motorul.
Imediat dupã pornirea motorului se
elibereazã cheia, care va reveni
automat în poziþia „II”.
2–3
AVERTISMENT
1. Nu scoateþi niciodatã cheia din
contact în timp ce vehiculul se
deplaseazã. Dacã cheia este
scoasã, volan ul se va bloca.
Aceasta poate duce la scãparea
de sub control a vehiculului de
cãtre ºofer ºi poate pro voca
avarierea acestuia ºi rãnirea
persoanelor din interior.
2. Nu rotiþi niciodatã cheia în poziþia
„B” sau „I” în timpul deplasãrii
vehiculului.
ÎNAINTE DE PORNIRE
Asiguraþi-vã cã zona din jurul vehiculului
este liberã.
• Întreþinerea reperelor listate aici trebuie
verificatã periodic - de ex. de fiecare
datã când se verificã nivelul uleiului.
• Verificaþi dacã geamurile ºi lãmpile
sunt curate.
• Inspectaþi vizual aspectul ºi starea
pneurilor. Verificaþi umflarea la presiune
corespunzãtoare a pneurilor.
• Închideþi toate uºile.
• Poziþionaþi scaunele ºi tetierele.
• Reglaþi oglinzile interioarã ºi exterioare.
• Cuplaþi centura de siguranþã ºi cereþi
celorlalþi pasageri sã facã acelaºi lucru.
• Verificaþi funcþionarea indicatoarelor de
atenþionare când se roteºte cheia în
poziþia „II”.
1. Trageþi frâna de mânã.
PORNIREA MOTORULUI
•
trageþi
2. Transmisia (cutia de viteze) manualã
Puneþi levierul de schimbare a vitezelor
în poziþia „N” (neutru) ºi apãsaþi pedala
de ambreiaj la podea pânã când
porneºte motorul, cu cheia în poziþia
„III”. Eliberaþi cheia dupã pornirea
motorului.
Transmisia (cutia de viteze) automatã*
NOTÃ
Vehiculul nu va porni dacã pedalã de
ambreiaj nu este apãsatã la maxim aceasta este o mãsurã de siguranþã.
Puneþi levierul de schimbare a vitezelor
pe poziþia „P” (parcare) sau „N” (neutru).
Este preferatã poziþia „P”.
Starterul este proiectat sã nu funcþioneze
dacã levierul de schimbare a vitezelor
este în una din poziþiile de mers.
3. Porniþi motorul cu piciorul luat de pe
pedala de acceleraþie, rotind cheia de
contact în poziþia „III”.
Eliberaþi cheia dacã motorul a pornit.
Dacã motorul a pornit dar nu mai
funcþioneazã, repetaþi procedura de
mai sus.
neutru
ATENÞIE
Nu se acþioneazã starterul mai mult de
15 secunde. Dacã motorul nu a pornit,
aºteptaþi 10 secunde înainte de a-l roti
din nou, altfel starterul poate fi avariat.
2–4
4. Încãlzirea
Lãsaþi motorul sã funcþioneze la ralanti
cel puþin 30 sec. dupã pornire.
Conduceþi la început cu o vitezã
moderatã pe o distanþã scurtã - în
special pe vreme rece.
SISTEMUL DE IMOBILIZARE*
TRANSMISIE MANUALÃ
Sistemul de imobilizare previne eventuale
furturi sau porniri de cãtre persoane
neautorizate în vehiculul în care este
instalat.
neutru
NOTÃ
Dacã motorul s-a înecat în timpul
pornir ii, apãsaþi încet pedala de
acceleraþie la maxim, menþineþi-o aºa
ºi porniþi motorul.
ATENÞIE
Pentru benzinã fãrã plumb: funcþionarea
motorului în gol la turaþie mare (mai
mult de 5 minute) poate produce o
încãlzire excesivã a sistemului de
evacuare ceea ce poate duce la avarieri
ale vehiculului.
O cheie funcþionalã pentru un vehicul utilat
cu sistem de imobilizare este o cheie de
contact mecanicã cu un dispozitiv invizibil
codat electronic. Numai cheile funcþionale
pot fi folosite pentru a porni vehiculul.
Cheile nefuncþionale nu pot decât
deschide uºile. Sistemul de imobilizare
izoleazã alimentarea electricã pentru
sistemul de aprindere, pompa de benzinã
ºi injectoare.
La schimbarea vitezelor, se apasã complet
pedala de ambreiaj. Se acþioneazã levierul
de schimbare a vitezelor. Dupã schimbare
se elibereazã uºor ambreiajul.
NOTÃ
•
•
•
Nu se þine piciorul pe pedala de
ambreiaj. Aceasta poate cauza
distrugerea ambreiajului.
Opriþi vehiculul complet înainte de
a introduce în viteza de mers
înapoi.
Pentru a selecta mersul înapoi
ridicaþi butonul de mers înapoi
înainte de a acþiona levierul de
schimbare de viteze.
ATENÞIE
Pentru a evita posibile deteriorãri ale
ambreiajului, nu schimbaþi în viteza
întâi când vã deplasaþi cu mai mult de
16km/h.
2–5
TRANSMISIE AUTOMATÃ*
buton de
deblocare
Blocarea levierului de selectare
Pornirea vehiculului
Trageþi butonul de deblocare de sub
mânerul levierului de selectare când
angajaþi în poziþia „R” ºi „P” ºi când treceþi
de la „D” la „3", „3" la „L" aºa cum este
indicat de sãgeata neagrã „
".
Levierul de selecþie poate fi mutat liber în
oricare dintre poziþiile indicate de sãgeata
albã „
".
•
: apãsaþi butonul
Transmisia automatã este controlatã
electronic ºi are patru trepte. A patra
treaptã are funcþie de amplificare a
turaþiei motorului.
Poziþia levierului de schimbare a vitezelor
este indicatã în partea sa stângã sau pe
indicatorul de poziþie al selectorului de
viteze la transmisia automatã de pe tabloul
de bord.
ATENÞIE
Nu încercaþi sã treceþi în poziþia „P”
(parcare) în timp ce vehiculul se aflã
în miºcare, ci numai când vehiculul
este staþionat, deoarece aceasta ar
putea provoca avarii transmisiei.
: nu apãsaþi
butonul
Dupã por nirea motorului, apãsaþi
complet pedala de frânã înainte de a
muta levierul selectror într-una din
poziþiile „D", „R", „3", „L". Asiguraþi-vã
cã vehiculul este complet oprit înainte
de a încerca sã mutaþi levierul selector în „R" sau „P".
1. Menþineþi pedala de frânã apãsatã ºi
selectaþi una din poziþiile de mers
R
D
3
L
P
R
N
D
3
L
AVERTISMENT
Apãsaþi pedala de frânã ori de câte ori
mutaþi levierul de selectare de la „P”
(parcare) sau „N” (neutru) într-o vitezã,
pentru a împiedca vehiculul sã se
deplaseze accidental.
2–6
2. Eliberaþi frâna de mânã ºi pedala de
frânã ºi, apãsând încet pedala de
acceleraþie, veþi porni lin vehiculul.
BUTON DE MOD
Poziþiile P, R ºi N
P=Parcare, roþile din faþã blocate. Se
selecteazã numai cu vehiculul oprit ºi
cu frâna de mânã trasã.
R=Mers înapoi. Se selecteazã numai cu
vehiculul staþionat.
N=Neutru.
Poziþa D
D=Poziþie de deplasare pentru condiþii
normale de mers în patru viteze.
A patra vitezã reduce turaþia motorului la
aceeaºi vitezã a vehiculului, consumul de
benzinã ºi nivelul de zgomot.
Dupã pornirea motorului ºi selectarea
poziþiei „D”, programul de conducere economic este întotdeauna operativ.
PUTERE/ECONOMIC*
ATENÞIE
Pentru a evita deterioararea transmisiei:
• Nu apãsaþi pedala de acceleraþie în
timp ce mutaþi selectorul de la „P”
sau „N" la „R", „D", „3" sau „L".
Menþineþi întotdeauna pedala de
frânã apãsatã pânã la terminarea
manevrei de selectare.
• Nu selectaþi niciodatã poziþia „P" sau
„R" în timpul deplasãrii vehiculului.
• Când opriþi vehiculul pe o pantã în
urcare, nu menþineþi vehiculul pe
loc apãsând pedala de acceleraþie.
Folosiþi în acest scop pedala de
frânã.
AVERTISMENT
Poziþia 3
3= Poziþie de deplasare pentru condiþii de
mers în viteza întâi, a doua ºi a treia.
Transmisia rãmâne în a treia poziþie chiar
ºi la viteze mari. Nu schimbaþi în poziþia
„3” la viteze mai mari decât cele permise
pentru aceastã poziþie.
•
•
Nu folosiþi poziþia „P” (parcare) în
locul frânei de mânã
Opriþi motorul când pãrãsiþi vehiculul,
chiar ºi pentru un timp foarte scurt.
Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul când
motorul este pornit. Pot apare
miºcãri neaºteptate ºi posibil bruºte
dacã aceste precauþii nu sunt luate.
Poziþia L
L= Poziþie pentru efect maxim de frânare
motor - de ex. la coborârea unei pante
abrupte, transmisia nu trece peste treapta
întâi.
2–7
Mod putere:
Pentru acceleraþie puternicã sau mers pe
pante lungi, apãsaþi butonul de mod putere
de pe levierul de selectare a vitezelor.
Indicatorul „POWER" se va aprinde.
Transmisia va trece în modul POWER.
Transmisia va schimba la o vitezã de
rotaþie mai mare a motorului, obþinând o
acceleraþie mai puternicã la depãºiri sau
urcãri.
buton
mod putere
Mod economic:
Pentru condus normal.
Acesta este cel mai economic mod de
mers normal, cu opriri ºi porniri frecvente
sau pe autostradã. Transmisia trece
automat în acest mod.
UTILIZARE DE URGENÞÃ*
BUTON PORNIRE ÎN
Dacã indicator ul „POWER" clipeºte
continuu, un defect a apãrut la modulul
de control al transmisiei.
În aceste condiþii schimbarea automatã
este anulatã. Puteþi folosi levierul de
selectare pentru schimbare manualã, dacã
este posibil.
Poziþia levierului
de selectare
Poziþia
rapoartelor
P R N D
P R N
4
3
3
ÎN MOD IARNA*
În cazul conducerii pe drumuri alunecoase,
apãsaþi comutatorul de mod „WINTER”
(iarna) (poate fi foloit numai în poziþia „D”).
Vehiculul va porni în viteza a treia.
L
1
Trebuie sã consultaþi un service autorizat
Daewoo cât de repede posibil. Facilitatea
de autodiagnozã integralã a sistemului
permite repararea rapidã a defecþiunilor.
SFATURI DE UTILIZARE
A TRANSMISIEI AUTOMATE
Pornirea vehiculului
Dupã pornirea motorului ºi înainte de a
selecta o poziþie de mers, apãsaþi pedala
de frânã cãci altfel vehiculul va începe sã
se se deplaseze. Nu acþionaþi niciodatã
simultan pedala de frânã ºi de acceleraþie.
Pentru condiþii normale de mers trebuie
selectatã poziþia „D".
apãsaþi
Modul iarnã se dezactiveazã la atingerea
vitezei de 80 km/h.
Poate de asemenea fi dezactivat prin
apãsarea butonului „WINTER” sau selectarea poziþiilor „3”, „L” sau „R”, apãsarea
pedalei de acceleraþie în poziþia de
schimbare în treaptã inferioarã pentru mai
mult de douã secunde sau prin tãierea
contactului.
2–8
Dacã pedala de acceleraþie este apãsatã
lin ºi progresiv, transmisia va trece mai
devreme într-o treaptã în care se va
economisi combustibil. Poziþia selectorului
va fi schimbatã manual doar în cazuri
excepþionale. Selectaþi „3” ºi „L” doar când
trebuie evitatã trecerea într-o treaptã
superioarã sau când doriþi sã utilizaþi
efectul de frânare al motorului.
Selectaþi din nou poziþia „D” imediat ce
condiþiile permit aceasta.
De reþinut
Oprirea vehiculului
Despotmolirea vehiculului
Dacã pedala de acceleraþie este apãsatã
dincolo de punctul de rezistenþã sub o
anumitã vitezã, transmisia cupleazã într-o
treaptã inferioarã. Se obþine astfel o
utilizare maximã a puterii motorului pentru
accelerare.
Levierul selector poate fi lãsat în poziþia
aleasã cu motorul în funcþiune.
Dacã este necesarã eliberarea vehiculului
din nisip, noroi, zãpadã sau dintr-o groapã,
mutaþi selectorul de la „D” la „R” în mod
repetat în timp ce acceleraþi uºor. Nu turaþi
motorul ºi evitaþi accelerarea bruscã.
apãsaþi la maxim
Când opriþi în pantã, trageþi frâna de mânã
sau apãsaþi pedala de frânã. Nu creºteþi
turaþia motorului pentru a îmbunãtãþi
relantiul dacã este selectatã o poziþie de
mers.
Aceasta este valabil doar în situaþiile
excepþionale menþionate mai sus.
Opriþi motorul dacã staþionaþi un timp mai
îndelungat, de exemplu într-un ambuteiaj
sau la o barierã.
Frâna de motor
Pentru a utiliza efectul de frânare al
motorului când coborâþi o pantã, selectaþi
poziþia „3” sau, dacã este necesar, „L”.
Înainte de a pãrãsi vehiculul, trageþi frâna
de mânã, apoi puneþi selectorul pe poziþie
„P” ºi scoateþi cheia din contact.
Manevrarea vehiculului
Pentru a manevra vehiculul înainte ºi
înapoi în timpul încercãrilor de a parca sau
la intrarea într-un garaj, utilizaþi metoda
descrisã mai sus. Reglaþi viteza prin
eliberarea uºoarã a pedalei de frânã.
Efectul de frânare este mai puternic în
poziþia „L”. Dacã poziþia „L” este selectatã
la o vitezã prea mare, transmisia rãmâne
în treapta a doua pânã când este atins
punctul de cuplare a treptei întâi, ca
rezultat al decelerãrii.
Nu apãsaþi niciodatã simultan pedalele de
acceleraþie ºi de frânã.
2–9
FRÂNELE
Sistemul obiºnuit de frânare este proiectat
pentru a obþine o frânare performantã în
cele mai variate condiþii de mers, chiar ºi
atunci când vehiculul este încãrcat la capacitate maximã.
Dacã pedala coboarã mai jos decât ar fi
normal, aceasta se poate datora unei
dereglãri a tamburilor de frânã din spate.
Cereþi asistenþã dealer-ului dacã pedala nu
revine la înãlþime normalã sau dacã se
produce o creºtere rapidã a cursei pedalei.
Aceasta poate fi semnul unei defecþiuni a
frânelor.
ATENÞIE
*
SISTEMUL ANTI-BLOCARE
A FRÂNELOR (ABS)*
Sistemul anti-blocare a frânelor controleazã roþile astfel încât sã nu se
blocheze la o frânare bruscã sau când se
frâneazã pe un drum alunecos. Sistemul
detecteazã turaþia roþii ºi controleazã electronic presiunea aplicatã frânelor. O
uºoarã vibraþie însoþitã de un zgomot
specific apar la apãsarea pedalei de frânã.
Aceastã vibraþie ºi zgomotul întâlnite la o
frânare bruscã nu reprezintã o problemã
ci indicã funcþionarea corectã a ABS-ului.
Dacã în sistem apare o anormalitate,
sistemul anti-blocare înceteazã. Frânele
uzuale vor funcþiona normal ºi lampa de
avertizare ABS se va aprinde.
În acest caz consultaþi dealer-ul dumneavostrã Daewoo cât de repede posibil.
Nu conduceþi cu piciorul pe frânã,
cãci aceasta poate cauza o uzurã
prematurã a garniturilor plãcuþelor
de frânã ºi o posibilã deteriorare a
frânelor.
2–10
Frânarea cu ABS
În caz de urgenþã, apãsaþi cu forþã maximã
pedalele de frânã ºi de ambreiaj simultan.
Sistemul anti-blocare se va activa imediat,
permiþându-vã sã recãpãtaþi controlul
complet asupra direcþiei vehiculului.
Vã recomandãm sã vã familiarizaþi cu
aceastã tehnicã de frânare.
Totuºi, evitaþi orice risc care nu este
necesar.
AVERTISMENT
Sistemul anti-blocare, deºi este un
dispozitiv sofisticat, nu poate împiedica accidentele rezultate din
neglijenþã sau din tehnici periculoase
de conducere.
Pânã la urmã, responsabilitatea pentru
siguranþa proprie ºi a altora rãmâne în
mâinile ºoferului. De aceea, sistemul
anti-blocare a frânelor poate fi apreciat
pe deplin ºi funcþioneazã sigur doar ca
urmare a folosirii unei metode de
conducere corectã ºi atentã.
FRÂNA DE MÂNÃ
Pentru a aplica frâna de mânã, trageþi
levierul în sus.
trageþi
Pentru a o elibera, apãsaþi butonul, trageþi
uºor levierul în sus ºi coborâþi-l.
(2) trageþi
(1) apãsaþi
(3)coborâþi
Cereþi asistenþa unui dealer dacã este
necesarã reglarea frânei de mânã.
ATENÞIE
Este important sã verificaþi indicatorul
luminos al frânei de mânã de fiecare
datã când porniþi motorul. Acest bec se
aprinde când motorul funcþioneazã ºi
frâna de mânã este trasã. Neeliberarea
frânei de mânã va avea ca rezultat un
consum exagerat de combustibil ºi o
uzurã rapidã a frânei.
SUGESTII PENTRU UN
CONDUS ECONOMIC
Economia de carburant depinde în mare
mãsurã de modul în care conduceþi.
Când, cum ºi unde conduceþi are influenþã
asupra numãrului de kilometri pe care îi
puteþi parcurge cu un litru de benzinã.
Pentru a conduce într-un mod cât mai
economic:
• Porniþi treptat ºi acceleraþi încet.
• Evitaþi mersul în gol excesiv ºi care nu
este necesar.
• Menþineþi motorul reglat în permanenþã.
• Nu turaþi motorul.
• Folosiþi aerul condiþionat (dacã existã)
numai dacã este necesar.
• Încetiniþi când conduceþi pe drumuri
aspre.
• Þineþi pneurile umflate la presiunea
recomandatã pentru a le asigura o
viaþã mai lungã ºi a realiza economie
de combustibil.
• Pãstraþi distanþã faþã de alte vehicule
pentru a evita opririle neaºteptate.
Aceasta evitã uzura plãcuþelor de
frânã ºi economiseºte combustibilul
necesar pentru accelerarea la viteza
2–11
•
•
•
de mers.
Nu încãrcaþi vehiculul cu greutãþi care
nu sunt necesare.
Nu vã odihniþi piciorul pe pedala de
frânã în timpul mersului. Poate cauza
uzuri nedorite, eventuale defecþiuni la
frânã ºi poate duce la scãderea
economiei de combustibil.
Asiguraþi-vã cã vehiculul dumneavoastrã este întotdeauna reglat la
PRECAUÞII PRIVIND GAZELE
DE EªAPAMENT (CO)
parametrii specificaþi de fabricant.
Gazele de eºapament, deºi incolore ºi
inodore, conþin monoxid de carbon (CO)
care este periculos sau chiar mortal la
inhalare.
• Oricând suspectaþi pãtrundere de
gaze de eºapament în compartimentul pasagerilor, detectaþi cauza
ºi îndepãrtaþi-o cât de repede puteþi.
• Dacã sunteþi nevoiþi sã conduceþi în
asemenea condiþii, fãceþi-o numai cu
geamurile deschise.
• Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze în
spaþii strâmte, precum garaje sau alte
spaþii închise, mai mult decât este
necesar pentru a intra sau a ieºi în
astfel de spaþii.
• Când vehiculul este oprit în spaþii
strâmte cu motorul mergând un timp
mai îndelungat, reglaþi sistemul de
încãlzire sau de rãcire pentru a
recircula aerul în vehicul.
• Nu staþi (sau nu lasaþi copii sã stea)
într-un vehicul parcat sau staþionat cu
motorul pornit, pentru un timp îndelungat.
2–12
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
3–1
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
3–2
1. Reostat control iluminare tablou bord*
14. Aeratoare dezgheþare ferestre
2. Comutator dezgheþare geam spate
15. Aeratoare laterale
Dezgheþare geam spate ºi oglinzi
exterioare cu temporizare*
16. Cutie pentru mânuºi
17. Comutator aer condiþionat*
3. Comutator faruri de ceaþã*
4. Comutator lumini
18. Comutator selectare sursã de
aer*
5. Tablou de bord
19. Radiocasetofon*
6. Comutator ºtergãtor parbriz
20. Scrumierã
7. Comutator lumini de ceaþã spate
21. Brichetã
8. Comutator lumini de avarie
22. Pedalã acceleraþie
9. Comutator pentru reglarea intermitenþei
ºtergãtorului
23. Pedalã frânã
24. Pedalã ambreiaj
10. Comutator ventilator
25. Avertizor sonor
11. Aeratoare centrale
26. Capac cutie cu siguranþe
12. Comutator mod de distribuire aer*
27. Buton deschidere portbagaj
13. Comutator comandã temperaturã aer
28. Buton reglare oglinzi laterale*
3–3
INSTRUMENTE BORD
25
9 10 1112 13
2
1
14
3
4 5
15
16
3–4
2 6
8
7
17
18
24
19 20 21 22 23
1. Turometru
14. Indicator mod putere*
2. Indicator semnalizare/avarii
15. Indicator mod iarnã*
3. Kilometraj jurnalier
16. Buton actualizare jurnalier
4. Kilometraj
17. Indicator avertizare nivel scãzut
combustibil
5. Vitezometru
6. Aparat nivel combustibil
18. Indicator nivel minim lichid spãlare
parbriz
7. Indicator poziþie selector transmisie
automatã*
19. Indicator încãrcare alternator
8. Termometru motor
9. Indicator avertizare sistem frânare
10. Indicator avertizare ABS*
11. Indicator cuplare centurã siguranþã
12. Indicator control motor („Reparare
urgentã motor”)
13. Indicator lãmpi ceaþã faþã
20. Indicator avertizare uºi deschise
21. Indicator averitzare lipsã presiune
ulei de motor
22. Indicator fazã lungã
23. Indicator dezgheþare geam spate
24. Indicator lãmpi ceaþã spate
25. Indicator avertizare pernã cu aer
3–5
VITEZOMETRUL
Vitezometrul indicã viteza vehiculului în
kilometri pe orã (km/h).
KILOMETRAJUL ªI JURNALIERUL
Kilometrajul înregistreazã distanþa totalã
parcursã în kilometri.
unit : km
TUROMETRUL*
Turometrul afiºeazã turaþia motorului.
unit : 100m
ZONA
ROªIE
Kilometrajul jurnalier indicã distanþa zilnicã
parcursã. Zero se stabileºte apãsând
butonul, aflat în partea dreapta jos a
vitezometrului.
ATENÞIE
Pentru a evita eventuale defecþiuni ale
motorului nu îl turaþi în zona roºie.
unit : km
3–6
unit : 100m
TERMOMETRUL
Termometrul indicã temperatura lichidului
de rãcire.
APARAT DE NIVEL
INDICATORUL NIVELULUI DE
DE COMBUSTIBIL
LICHID DE SPÃLARE
Acesta indicã nivelul de combustibil din
rezervor.
cald
rece
F : plin
E : gol
ATENÞIE
Dacã acul indicator se aflã în zona
roºie, opriþi vehiculul ºi lãsaþi motorul
sã se rãceascã.
Nu continuaþi dr umul cu motor ul
supraâncãlzit.
AVERTISMENT
Nu îndepãrtaþi capacul rezervorului de
lichid de rãcire atunci când motorul
este cald.
Lichidul în fierbere ºi aburii pot sã
þâºneascã în afarã, cauzând accidente
grave.
•
Capacitatea rezervorului: 50 litri
Acul indicator se miºcã la frânare,
accelerare ºi viraje, din cauza deplasãrii
combustibilului în rezrvor.
INDICATORUL NIVELULUI
MINIM DE COMBUSTIBIL
Acest avertizor luminos aratã cã
rezerva de combustibil din rezervor
este pe cale de epuizare.
Indicatorul se aprinde când nivelul de
combustibil scade la aproximativ 7,5 litri.
3–7
Acest indicator se aprinde când
nivelul lichidului de spãlare este
scãzut. Adãugaþi lichid de spãlare când
observaþi cã s-a aprins acest bec.
INDICATOR CONTROL MOTOR
INDICATORUL LUMINOS AL
INDICATORUL LUMINOS AL
(„REPARARE URGENTÃ MOTOR”)
LIGHT)
SISTEMULUI DE FRÂNARE
PRESIUNII DE ULEI DE MOTOR
Se aprinde când contactul este
pus ºi rãmâne aprins în timpul
pornirii. Se stinge curând dupã ce motorul
începe sã funcþioneze.
Dacã indicatorul se aprinde în timpul
mersului, înseamnã cã a apãrut un defect.
Sistemul electronic comutã într-un program
de urgenþã astfel încât drumul poate fi
continuat. Consultaþi un dealer sau un service autorizat Daewoo pentru remedierea
defectului.
Nu mergeþi mult timp cu indicatorul de
control al motorului aprins, cãci aceasta
poate creºte consumul de combustibil ºi
afecta uºurinþa de conducere a vehiculului.
brake
Acest avertizor se aprinde când
( ! )( P ) este trasã frâna de mânã cu
contactul pus
Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este eliberatã complet înainte de plecarea de pe
loc. Becul trebuie sã se stingã.
Dacã acelaºi indicator se aprinde chiar
dacã frâna de mânã este complet
eliberatã ºi contactul este pus, aceasta
poate sã indice cã nivelul de lichid de
frânã din rezervor este scãzut.
AVERTISMENT
Utilizarea în continuare a vehiculului în
aceste condiþii este periculoasã.
O aprindere scurtã a indicatorului de control al motorului, urmatã de stingerea lui,
nu indicã defecþiune a sistemului.
3–8
Indicatorul se aprinde când contactul este pus (ca verificare a
funcþionãrii becului) ºi trebuie sã se stingã
dupã pornirea motorului.
Dacã becul se aprinde în timpul mersului,
înseamnã cã presiunea de ulei a scãzut
în mod periculos. Opriþi motorul imediat ºi
verificaþi nivelul de ulei în motor. Dacã
nivelul de ulei este normal, verificaþi
sistemul de ungere la cel mai apropiat
service Daewoo.
AVERTISMENT
Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze când
este aprins acest bec.
Nu continuaþi cãlãtoria dacã nivelul nu
este corect, ci verificaþi imediat motorul
la un service autorizat Daewoo.
INDICATORUL LUMINOS AL
INDICATORUL LUMINILOR DE
INDICATORUL DE UªÃ
ÎNCÃRCÃRII BATERIEI
SEMNALIZARE / AVARIE
DESCHISÃ
Acest indicator luminos aratã cã
bateria este descãrcatã.
Când contactul este pus, acest avertizor
se aprinde; el trebuie sã stingã dupã
pornirea motorului.
Dacã becul se aprinde în timpul mersului:
• Trageþi în afara drumului ºi opriþi
vehiculul.
• Verificaþi dacã s-a slãbit sau s-a rupt
cureaua alternatorului.
• Dacã cureaua este în regulã, înseamnã
cã existã o problemã în circuitul de
încãrcare. Defectele trebuie remediate
cât mai curând posibil, de preferinþã
de cãtre un service autorizat Daewoo.
Când este acþionat comutatorul
luminilor de semnalizare sau
comutatorul luminilor de avarie, becul se
aprinde pentru a indica funcþionarea
corectã a luminilor exterioare de semnalizare sau de avarie.
Pâlpâiri scurte indicã defectarea unui bec
de semnalizare.
3–9
Acest bec se aprinde când o uºã
este deschisã sau nu este complet
închisã (la primul zãvor).
INDICATOR DE MOD IARNA*
INDICATORUL ABS-ULUI*
Acest indicator luminos se aprinde
Becul se aprinde când
comutatorul de mod iarnã
ABS când este pus contactul ºi trebuie
este apãsat.
Comutatorul se aflã în centrul coloanei în
faþa levierului de selectare a vitezelor. Vezi
pag. 2-8 pentru detalii de folosire a acestei
facilitãþi.
sã se stingã dupã pornirea motorului.
Dacã becul nu se aprinde când este pus
contactul, cereþi o verificare celui mai
apropiat service autorizat Daewoo.
Dacã becul se aprinde în timpul mersului,
opriþi autoturismul într-un loc sigur ºi opriþi
motorul.
Aduceþi sistemul în starea iniþialã prin
repornirea motorului.
Dacã becul se aprinde din nou în timpul
mersului, cereþi o verificare celui mai
apropiat service autorizat Daewoo.
Chiar dacã becul este aprins, vehiculul are
capacitatea de a frâna normal, dar fãrã
anti-blocare.
Consultaþi cel mai apropiat service Daewoo
dacã apar aceste condiþii.
WINTER
3–10
INDICATORUL LUMINI
FAZÃ DE DRUM*
Acest inicator se aprinde când
este comutatã faza de drum a
farurilor.
INDICATORUL CENTURII
INDICATOR DE SELECÞIE PENTRU
DE SIGURANÞÃ*
CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ*
Indicatorul luminos al centurii de
siguranþã se aprinde când contactul de pornire este pus pe poziþia „II”
dacã centura de siguranþã a ºoferului nu
este cuplatã.
De asemenea, clopoþelul de avertizare* al
centurii de siguranþã va suna 4 pânã la 8
secunde când contactul de pornire este
pus pe poziþia „II” dacã centura de siguranþã a ºoferului nu este cuplatã.
SHIFT Acest indicator aratã poziþia
levierului de selectare a vitezelor
la cutia de viteze automatã.
Acest indicator clipeºte când levierul de
selectare a vitezelor se aflã în poziþia de
mers înapoi (R).
INDICATOR DE MOD PUTERE*
Dacã acest indicator este
aprins în timpul mersului
fãrã ca butonul sã fi fost apãsat, a apãrut
o defecþiune în sistemul de transmisie
automatã.
POWER
Acest bec se prinde când butonul de mod
putere este apãsat ºi aratã cã transmisia
lucreazã în mod putere.
Becul lumineazã în jur de 4 secunde când
contactul de pornire este pe poziþia „II” ºi
trebuie sã se stingã când motor ul
porneºte.
Consultaþi un dealer sau un service
Daewoo.
3–11
INDICATOR DE DEZGHEÞARE
INDICATOR FARURI DE CEAÞÃ
GEAM SPATE
FAÞÃ*
Becul se aprinde când dezgheþarea pentru geamul din spate (ºi
oglinzile exterioare) funcþioneazã, cu
contactul de pornire pe poziþia „II”.
Acest bec se aprinde când
farurile de ceaþã sunt aprinse.
INDICATOR LUMINI DE CEAÞÃ
SPATE*
Acest bec se aprinde când
luminile de ceaþã sunt aprinse.
3–12
INDICATOR PERNÃ CU AER*
Când contactul de pornire este
pus, acet indicator de avertizare
se aprinde aproximativ 4 secunde, pentru a confirma cã perna cu aer
este funcþionalã.
Dacã nu se aprinde, dacã nu se stinge
dupã 4 secunde sau dacã lumineazã
intermitent sau continuu în timpul mersului,
înseamnã cã a apãrut o defecþiune în
sistem.
Sistemul pernã cu aer nu va fi acþionat în
caz de accident.
Verificaþi sistemul pernã de aer fãrã
întârziere la un dealer sau un service
Daewoo.
Vezi pag. 1-13 pentru amãnunte în legãturã
cu perna cu aer.
AIR
BAG
COMUTATORUL DE LUMINI
Pentru a aprinde sau stinge luminile, rotiþi
mânerul de la capãtul acestei pârghii.
Existã trei poziþii:
rotiþi
Poziþia "OFF"
Toate luminile sunt stinse.
Poziþia !
Se aprind luminile de poziþie, lãmpile
iluminare numãr ºi tabloul de bord.
Poziþia "#
Se vor aprinde farurile (faza de întâlnire)
ºi toate luminile de mai sus.
Clopoþelul de avertizare pentru faruri
Clopoþelul va suna pentru a vã reaminti
sã stingeþi luminile dacã ele au rãmas
aprinse când contactul este pe poziþia
„B” sau „II”.
SEMNALIZATORUL DE DIRECÞIE
NOTÃ
Faza scurtã asimetricã mãreºte câmpul
de vizibilitate de pe partea dreaptã.
Când conduceþi în þãri cu conducere
pe partea stângã, o porþiune de 15° din
sticla fazei scurte trebuie acoperitã.
LUMINI DE MERS ZIUA*
Când contactul de pornire este pe poziþia
„II” cu luminile stinse, se aprind luminille
de parcare, de gabarit, de iluminare a
numãrului de înmatriculare ºi a tabloului de
bord. Când motorul este pornit, se aprind
de asemenea ºi farurile (faza scurtã).
Ele rãmân aprinse pânã când contactul de
pornire este decuplat sau comutatorul de
lumini neacþionat.
Se inverseazã funcþionarea normalã când
comutatorul de lumini este acþionat.
3–13
Pentru a cupla luminile de semnalizare,
deplasaþi pârghia în sus ºi în jos pânã la
poziþia de blocare
dreapta
stânga
Luminile de semnalizare se decupleazã
dupã efectuarea virajului, iar pârghia
revine la poziþia iniþialã.
Când schimbaþi banda de circulaþie,
deplasaþi pârghia pânã la prima poziþie.
Când este eliberatã, pârghia revine la
poziþia iniþialã.
COMUTATOR FAZÃ LUNGÃ
Pentru a aprinde faza lungã împingeþi
maneta cãtre tabloul de bord.
faza lungã
APELUL LUMINOS
Pentru a aprinde faza lungã în timpul zilei
sau când comutatorul de lumini nu este
acþionat, trageþi maneta înspre volan.
Maneta va reveni în poziþia iniþialã când
va fi eliberatã.
COMUTATORUL ªTERGÃTORULUI
DE PARBRIZ
Pentru a porni ºtergãtorul, miºcaþi maneta
în sus.
miºcaþi în sus
(HI)
(LO)
faza scurtã
(INT)
off
faza lungã
Indicatorul de fazã lungã din tabloul de
bord se aprinde când farurile sunt pe fazã
lungã.
OFF
INT
LO
HI
= oprit
= ºtergere intermitentã
= ºtergere continuã, vitezã micã
= ºtergere continuã, vitezã mare
ATENÞIE
Nu folosiþi ºtergãtorul când parbrizul
este uscat. Puteþi zgâria geamul.
Nu acþionaþi ºtergãtorul dacã este
acoper it cu zãpadã sau îngheþat
deoarece poate duce la defectarea
lamelelor ºtergãtoarelor.
3–14
COMUTATOR SPÃLÃTOR
CONTROLUL INTERMITENÞEI
PARBRIZ
ªTERGÃTORULUI*
COMUTATOR REGLARE FARURI*
Frecvenþa funcþionãrii intermitente poate
fi variatã prin învârtirea butonului, de la 4
la 24 secunde, când ºtergãtorul este pe
funcþionare intermitentã.
intermitenþã micã
trageþi
Pentru a stropi parbrizul cu lichid de
spãlare, trageþi pârghia spre dumneavotrã
ºi menþineþi-o în aceastã poziþie. Lichidul
este împrãºtiat pe parbriz ºi, în acelaºi
timp, ºtergãtoarele de parbriz executã
patru cicluri de ºtergere. Când pârghia
este eliberatã, ea revine automat pe
poziþia „off”.
intermitenþã mare
ATENÞIE
Conducerea fãrã lichide de spãlare
poate fi periculoasã. Verificaþi des
nivelul lichidului de spãlare.
Când e frig, nu folosiþi lichidul de
spãlare pânã când parbrizul nu este
încãlzit. Altfel se poate forma gheaþã
pe parbriz, ceea ce împiedicã vizibilitatea.
3–15
Cu faza scur tã aprinsã, se regleazã
poziþia farurilor dupã încãrcarea vehiculului.
0 = Scaunele din faþã ocupate
1 = Toate scaunele ocupate
2 = Toate scaunele ocupate ºi portbagajul plin
3 = Scaunul ºoferului ocupat ºi portbagajul încãrcat
COMUTATOR DEZGHEÞARE
COMUTATOR DEZHEÞARE GEAM
COMUTATOR FARURI
GEAM SPATE CU TEMPORIZARE*
SPATE ªI A OGLINZILOR
DE CEAÞÃ FAÞÃ*
Prin apãsarea butonului, dezgheþarea
geamului din spate va intra în funcþiune
pentru circa 10 minute, dacã contactul este
pe poziþia „II”, dupã care se va decupla
automat.
Indicatorul pentru dezgheþarea geamului
din spate se ilumineazã în timpul funcþionãrii dezgheþãri.
Printr-o nouã apãsare, dezgheþarea
geamului din spate va fi deconectatã.
EXTERIOARE CUTEMPORIZARE*
Prin apãsarea butonului se va acþiona
dezgheþarea geamului din spate ºi a
oglinzilor exterioare pentru aproximativ 10
minute, cu contactul în poziþia „II”, dupã
care se va decupla automat.
Indicatorul dezgheþãrii geamului din spate
ºi oglinzilor exterioare se aprinde când
dezgheþarea funcþioneazã.
Printr-o nouã apãsare, dezgheþarea
geamului din spate ºi a oglinzilor exterioare
va fi deconectatã.
Farurile de ceaþã asigurã o iluminare
suplimentrã ºi îmbunãtãþeºte vizibilitatea
pe ceaþã sau zãpadã.
Pentru a aprinde farurile de ceaþã din
faþã, apãsaþi acest buton atunci când
comutatorul luminilor este cuplat.
Când farurile sunt aprinse, se aprinde un
indicator.
apãsaþi
indicator
apãsaþi
apãsaþi
ATENÞIE
Nu utilizaþi rãzuitoare sau alte obiecte
ascuþite, ori soluþii de curãþire conþinând abrazivi, pentr u a curãþa
interiorul geamului din spate, cãci se
poate deteriora rezistenþa imprimatã.
ATENÞIE
Nu utilizaþi rãzuitoare sau alte obiecte
ascuþite, ori soluþii de curãþire conþinând abrazivi, pentr u a curãþa
interiorul geamului din spate, cãci se
pot deteriora rezistenþa imprimatã.
3–16
Indicatorul va rãmâne aprins atât timp cât
comutatorul farurilor de ceaþã faþã este
cuplat.
Apãsaþi din nou comutatorul pentru a stinge
farurile de ceaþã.
COMUTATORUL LUMINILOR
REOSTAT DE CONTROL
COMUTATORUL LÃMPILOR
DE AVARIE
ILUMINARE TABLOU DE BORD
DE CEAÞÃ SPATE*
Pentru a aprinde luminile de avarie,
apãsaþi acest buton. Pentru a le stinge.
apãsaþi-l din nou.
Strãlucirea iluminãrii tabloului de bord este
reglabilã prin rotirea butonului.
strãlucitor
Indicatorul se aprinde când luminile sunt
aprinse. Pentru a aprinde lãmpile de ceaþã
spate, apãsaþi butonul cu comutatorul de
lumini acþionat.
Pentru stingere apãsaþi din nou.
apãsaþi
întunecat
apãsaþi
Toate luminile de semnalizare se vor
aprinde simultan.
Comutatorul poate fi acþionat indiferent de
poziþia cheii de contact.
Când este acþionat sistemul de avarie,
indicatorul luminilor de avarie din tabloul
de bord clipeºte la unison cu cele patru
lumini de semnalizare.
ATENÞIE
Folosirea lãmpilor de ceaþã noaptea
ºi pe timp umed poate orbi ºoferii din
spate ºi provoca accidente.
3–17
BECUL DE INTERIOR ªI CEASUL
3
Comutatoare lampã interior
ON Când acest buton este apãsat
1.
lampa de interior se aprinde ºi rãmâne
aprinsã.
2.
3.
COMUTATOR DE REGLRE A
3
4
2
1
CEASUL*
Când acest buton este apãsat
lampa de interior este controlatã de
butoanele uºilor. Când o uºã este deschisã
lampa se aprinde
OFF Lampa rãmâne stinsã chiar
dacã o uºã este deschisã.
1
2
Butoanele de reglaj ale ceasului
1. H – Buton de reglare a orei
(Contactul în poziþia „II”)
Apãsaþi butonul H pentru a regla ora.
Þineþi apãsat butonul pentru a regla rapid.
2. M –Buton de reglare a minutelor
(Contactul în poziþia „II”)
Apãsaþi butonul M pentru a regla
minutele.
Þineþi apãsat butonul pentru a regla rapid.
3. S – Butonul de stabilire a orei
(Contactul în poziþia „II”)
Pentru a regla ora funcþie de ce aratã
ceasul, apãsaþi butonul S.
De exemplu, dacã butonul este apãsat
când ceasul aratã între 8:00 ºi 8:29 ecranul
va arãta ora 8:00. Dacã acest buton este
apãsat când ceasul aratã între 8:30 ºi
8:59 ecranul va arãta ora 9:00.
8:00 – 8:29 –> 8:00
8:30 – 8:59 –> 9:00
4. D – buton de ecran
(Contactul în poziþia „B”)
La apãsarea acestui buton, ora va fi
afiºatã pe ecran.
3–18
OGLINZILOR EXTERIOARE
1
SUS
2
JOS
DREAPTA
STÂNGA
1. Comutator de selecþie pentru oglinda
exterioarã din stânga sau din dreapta.
R :dreapta; L : stânga.
2. Comutator deplasare în patru sensuri
pentru oglinzile exterioare.
PARASOLARE
Parasolarele sunt cãptuºite ºi pot fi rotite
în sus ºi în jos sau în lateral pentru a
proteja ºoferul ºi pasagerul din faþã
împotriva luminii prea puternice.
SCRUMIERA
BRICHETA
Deschideþi capacul scrumierei.
Deschideþi capacul scrumierei din faþã.
Bricheta se aflã lângã scrumiera din
faþã.
Pentru a utiliza bricheta când contactul
este în poziþia „II”, apãsaþi-o.
1. Faþã
rotiþi
apãsaþi
Pentru a scoate scrumiera, apucaþi cu
mâna de urechea scrumierei ºi trageþi
scrumiera afarã.
2. Lateral
În momentul în care se încãlzeºte,
bricheta iese automat în afarã, gata
pentru a fi folositã.
ATENÞIE
Nu atingeþi cu mâna partea metalicã
a brichetei.
rotiþi
3. Oglinda pasagerului din faþã
O oglindã este montatã pe spatele
parasolarului pasagerului din faþã.
Pentru pasagerii din spate este instalatã
o altã scrumierã în consola spate.
3–19
CUTIA DE MÂNUªI
Pentru a deschide capacul, apãsaþi butonul ºi trageþi capacul cutiei de mânuºi
înainte.
Pentru a încuia sau a descuia cutia de
mânuºi, introduceþi cheia în încuietoare ºi
rotiþi-o în sensul acelor de ceasornic pentru
a o încuia ºi în sens invers pentru a o
descuia.
LAMPA DE CITIRE DIN SPATE
Apãsaþi partea cu semnul „
” pentru
a aprinde lampa ºi apãsaþi-l din nou
pentru a o stinge.
apãsaþi
Cutia de mânuºi este iluminatã când
capacul este deschis ºi contactul este în
poziþia „II”.
3–20
ILUMINAREA
PORTBAGAJULUI
Lampa se aprinde la deschiderea capacului portbagajului (sau a uºii din spate).
ALTE COMENZI ªI FACILITÃÞI
4–1
CAPOTA MOTORULUI
1. Pentru a deschide capota, trageþi
mânerul pentru a debloca mecanismul
de închidere.
trageþi
2. Trageþi cârligul ºi ridicaþi capota.
3. Menþineþi capota deschisã cu ajutorul
tijei de sprijin.
1
HUSA DE SCHIURI*
AVERTISMENT
Pentru a evita posibilitatea unor accidentãri, trebuie întotdeauna sã luaþi
contactul, sã scoateþi cheia ºi sã trageþi
frâna de mânã la maxim, înainte de a
lucra sub capotã, dacã o procedurã
particularã nu specificã altfel. Dacã
procedura cere sã lãsaþi motorul pornit
în timp ce lucraþi sub capotã, nu lãsaþi
aproape de motor sau de ventilatorul
radiatorului haine precum cravate sau
batiste.
Ele pot atinge pãrþile în miºcare ºi pot
rezulta rãnir i sau deteriorãr i ale
vehicului.
De asemenea, scoateþi ceasul, brãþãrile
sau inelele.
2
4. Înainte de a închide capota, aºezaþi
tija de sprijin în clema sa, pentru a
evita ca aceasta sã vibreze.
5. Coborâþi capota ºi asiguraþi-vã cã se
închide corect apãsând încet faþa
capotei.
4–2
Husa de schiuri se aflã în spatele cotierei
de sprijin din spate.
Puteþi transporta schiurile sigur, fãrã sã
murdãriþi sau sã deterioraþi vehiculul.
Pentru a folosi husa de schiuri:
1. Trageþi în jos cotiera de sprijin din spate
ºi deschideþi capacul din spatele ei.
buton
2. Apãsaþi butonul aflat în partea de sus
pentru a deschide capacul husei de
schiuri din portbagaj.
TRAPÃ ACÞIONATÃ ELECTRIC*
3. Deschideþi portbagajul ºi împingeþi
schiurile din portbagaj spre interior.
4. Folosiþi cureaua pentru a lega husa de
schiuri de cotiera de sprijin.
Trapa acþionatã electric poate fi acþionatã
cu contactul de pornire pe „ON” sau „B”.
•
NOTÃ
• Când husa de schiuri nu este
folositã, pãstraþi capacul închis.
• Înainte de a strânge husa de schiuri
ºi a o depozita, asiguraþi-vã cã este
uscatã ºi pe interior ºi pe exterior.
Aceasta ajutã la prevenirea mucegãirii.
AVERTISMENT
•
•
•
A : Lampa trapei
B,C : Comutator de acþionare al
trapei
Manevrarea trapei
Pentru a deschide trapa, menþineþi apãsatã
partea „B” a comutatorului.
Pentru a închide trapa, menþineþi apãsatã
partea „C” a comutatorului.
•
•
•
•
4–3
Fiþi foarte atenþi ca nu cumva vreo
parte a corpului dumneavoastrã sã
se afle în deschizãtura trapei
Nu staþi în picioare ºi nu scoateþi vreo
parte a corpului prin deschizãturã în
timpul mersului.
Îndepãrtaþi apa, zãpada, gheaþa sau
nisipul de pe trapã înainte de a o
deschide.
Nu aºezaþi nici un obiect greu pe
trapã sau în vecinãtatea acesteia.
Trebuie avut grijã la acþionarea
trapei. Existã riscul de rãniri, mai
ales pentru copii, sau ca unele pãrþi
sã se blocheze.
Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii ºtiu sã
acþioneze corect trapa.
Fiþi atent când închideþi trapa.
Asiguraþi-vã cã nu se blocheazã
nimic la închidere.
Înainte de a pãrãsi vehiculul,
scotateþi cheia de contact.
VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*
5–1
VENTILARE ªI ÎNCÃLZIRE
Sistemul de amestecare a aer ului:
amestecând aerul rece cu aer cald,
temperatura poate fi reglatã fãrã întârzieri ºi menþinutã practic constantã la
orice vitezã.
Debitul de aer este dat de ventilator. De
aceea, ventilatorul trebuie sã fie pornit,
dacã este necesar, ºi în timpul mersului.
Aerul proaspãt este captat în faþa
parbrizului, încãlzit dupã necesitate ºi
livrat în interiorul vehiculuilui. Ventilarea
în spate se face prin deschiderile laterale
sau prin inserþiile de plastic ascunse sub
uºa din spate.
Încãlzirea în spate la picioare: aerul rece
sau încãlzit este livrat în spate la picioare
prin canalizaþiile de sub mochetã(*).
AERATOARELE CENTRALE
Aerul prospãt, neîncãlzit, poate fi dirijat
în interiorul vehiculului prin ambele
aeratoare centrale. Aeratoarele se deschid
cu ajutorul rozetei de reglare. Când rozeta
este în poziþia de jos, acestea sînt închise.
Debitul de aer poate fi direcþionat dupã
dorinþã, prin înclinarea ºi rotirea aripioarelor.
AERATOARE LATERALE
Aerul rece ºi cel cald poate fi introdus în
vehicul prin cele douã aeratoare laterale,
de lângã uºa ºoferului ºi a pasagerului din
dreapta.
Manete de direcþionare a debitului de aer
Maneta de reglare a debitului de
aer
ORIFICIILE DE DEZGHEÞARE
A GEAMURILOR UªILOR FAÞÃ
Rozetã de reglare a debitului de aer
Aerul rece ºi cel cald va fi dirijat cãtre
parbriz ºi geamurile laterale (în special
în zona oglinzii exterioare).
5–2
AERUL CONDIÞIONAT*
Ventilarea, încãlzirea ºi rãcirea aerului
formeazã o unitate funcþionalã proiectatã
sã ofere un confort maxim în orice condiþii
meteorologice, în orice perioadã a anului,
la orice temperaturã exterioarã. Unitatea
de refrigerare din cadrul sistemului de
condiþionare a aerului rãceºte aerul ºi
îndepãrteazã umezeala, praful ºi polenul.
Unitatea de încãlzire încãlzeºte aerul
dupã necesitate, în toate modurile de
distribuire a aerului, în funcþie de poziþia
manetei de temperaturã. Cantitatea de
aer introdus în vehicul este reglatã prin
intermediul ventilatorului.
BUTONUL PENTRU AER
COMUTATORUL DE COMANDÃ
CONDIÞIONAT*
A TEMPERATURII
Acest buton porneºte ºi opreºte sistemul
de condiþionare a aerului.
indicator
Se porneºte motorul, se poziþioneazã
comutatorul vitezelor ventilatorului pe
viteza doritã ºi se apasã butonul A/C
pentru a porni sistemul de condiþionare a
aerului. Lumina indicatoare se va aprinde
când sistemul de condiþionare a aerului
este pus în funcþiune.
Pentru a opri sistemul de condiþionare a
aerului se apasã din nou acest buton.
Compresorul de condiþionare a aerului nu
funcþioneazã când ventilatorul este oprit.
5–3
rece
(albastru)
cald
(roºu)
Comutatorul de comandã a temperaturii
este utilizat pentru reglarea continuã a
temperaturii aerului rãcit sau încãlzit cât
ºi a aerului nerãcit introdus din exterior.
Poziþia din stânga: rece(albastru)
Poziþia din dreapta: cald(roºu)
COMUTATORUL DE
COMANDÃ A VENTILATORULUI
MODUL DE LIVRARE A AERULUI
Acest comutator per mite selectarea
aeratoarelor de dirijare a aerului.
BUTONUL DE SELECTARE A
SURSEI DE AER
Se apasã acest buton în cazul deplasãrii
pe un drum prãfuit, pentru a împiedica
pãtrunderea gazelor de eºapament în
interior sau când este necesarã o rãcire
sau o încãlzire rapidã.
Indicatorul se va aprinde ºi aerul va fi
recirculat în vehicul.
Prin intermediul acestui comutator se
comandã viteza de funcþionare a ventilatorului (4 viteze).
(FAÞÃ): Aer ul este dir ijat pr in
aeratoarele centrale ºi
laterale.
(FAÞÃ-PICIOARE):Aerul este dirijat
prin aeratoarele centrale,
laterale ºi cele din zona
picioarelor la scaunele
faþã.
(PICIOARE): Aerul este dirijat în
special prin aeratoarele
din zona picioarelor.
(PICIOARE-DEZG): Aer ul este
dirijat prin aeratoarele din
zona picioarelor ºi prin
c e l e a l e g e a mu r i l o r
laterale.
(DEZG): Dezgheþarea parbrizului
ºi a geamurilor laterale.
5–4
indicator
Se apasã din nou pentru a introduce
aerul din exterior în compar timentul
pasagerilor.
Indicatorul se va stinge.
La selectarea modului de dezgheþare
acest buton este dezactivat automat.
ATENÞIE
Dacã geamurile sunt aburite se dezactiveazã acest buton. Este periculos a se
conduce vehiculul cu geamurile aburite,
existând pericolul accidentelor.
RÃCIRE MAXIMÃ
Pe timp cãlduros ºi când vehiculul a fost
expus timp îndelungat la soare. Se va
deschide puþin fereastra pentru ca aerul
cald sã poatã ieºi rapid.
Buton A/C: Apãsat
Buton selectare sursã de aer: Apãsat
Comutator mod de livrare:
RÃCIRE NORMALÃ
Rãcire normalã la deplasarea pe drumuri
interurbane ºi autostrãzi.
Buton A/C: Apãsat
Buton selectare sursã de aer: Neapãsat
Comutator mod de livrare:
sau
Comutator de temperaturã: albastru
Comutator vitezã ventilator: Dupã necesitate.
Comutator de temperaturã: poziþia maxim
stânga(albastru)
Comutator vitezã ventilator: viteza a 4-a.
FAÞÃ - PICIOARE
Se utilizeazã în perioadele de tranziþie a
vremii, de exemplu timp rece dar însorit.
Aerul mai cald este trimis în zona podelei
iar cel mai rece în zona de sus când
comutatorul de temperaturã este poziþionat
între rece (albastru) ºi cald (roºu).
Buton A/C: Apãsat
Buton selectare sursã de aer: Neapãsat
Comutator mod de livrare:
Comutator de temperaturã: Între cald
(roºu) ºi rece (albastru)
Comutator vitezã ventilator: Dupã necesitate.
5–5
VENTILARE
ÎNCÃLZIRE MAXIMÃ
Aerul exterior este dirijat prin aeratoarele
centrale ºi prin cele laterale.
ÎNCÃLZIRE NORMALÃ
În scopul asigurãrii unei încãlziri cât mai
plãcute ºi mai uniforme, aerul este dirijat
spre zona picioarelor.
Buton A/C: Neapãsat
Buton selectare sursã de aer: Apãsat
Comutator mod de livrare :
Buton A/C: Neapãsat
Buton selectare sursã de aer: Neapãsat
Comutator mod de livrare:
sau
Comutator temperaturã: Dupã necesitate
Comutator viteze ventilator: Dupã necesitate.
Comutator temperaturã:poziþia maxim
dreapta(roºu)
Comutator viteze ventilator: viteza a 4-a.
Dacã geamurile se aburesc se dezactiveazã butonul de selectare a sursei de aer.
5–6
Buton A/C: Neapãsat
Buton selectare sursã de aer: Neapãsat
Comutator mod de livrare:
sau
Comutator temperaturã: Roºu
Comutator viteze ventilator: Dupã necesitate.
DEZGHEÞAREA GEAMURILOR
SFATURI PENTRU UTILIZAREA
SISTEMULUI DE RÃCIRE
Compresorul este pornit din când în când
pentru o uscare mai rapidã a geamurilor
(la interior).
Aeratoarele laterale: pot fi deschise ºi
îndreptate spre geamurile laterale.
•
•
•
Buton A/C: Apãsat
Buton selectare sursã de aer: Neapãsat
•
Comutator mod de distribuire:
Comutator temperaturã: Roºu
Comutator viteze ventilator: Dupã necesitate (vitezele a 3-a sau a 4-a).
•
Dacã vehiculul a fost parcat în bãtaia
directã a soarelui, ferestrele trebuie
deschise înaintea pornirii sistemului.
Pentru a curãþi geamurile umede pe
timp ploios, se va scãdea temperatura
din interior prin pornirea sistemului de
condiþionare a aerului. Este cel mai
eficace pe timp ploios ºi cu multã
umiditate.
La deplasarea în trafic aglomerat,
rãcirea poate deveni insuficientã din
cauza încetinirii sau a opririi. În acest
caz se mãreºte viteza ventilatorului.
În timpul funcþionãrii sistemului de
condiþionare a aerului, se vor þine
închise ferestrele.
În cazul nefolosirii sistemului de condiþionare a aerului timp de o lunã sau
mai mult, se va porni compresorul, se
lasã sã meargã în gol cîteva minute o
datã pe sãptãmînã, chiar ºi în lunile de
iarnã. Asfel compresorul ºi garniturile
se vor menþine unse corespunzãtor,
prelungindu-se durata de viaþã a
sistemului.
5–7
SISTEMUL AUDIO (RADIOCASETOFON)
6–1
RADIOCASETOFON
4 5
3
2
6
7
8
9
(AKF-9625)*
Radiocasetofonul este amplasat în centrul
planºei de bord.
Vehiculul dv. este echipat cu un sistem
audio compus dintr-un radio cu acord electronic ºi un casetofon player cu autorevers.
Radioul are facilitãþi de cãutare automatã
a staþiilor ºi recepþioneazã atât emisiuni FM
stereo cât ºi emisiuni AM.
Casetofonul dispune de funcþie autorevers, astfel încât atunci când caseta
ajunge la capãt va începe automat redarea
celeilalte feþe.
Radiocasetofonul dispune de un sistem
antifurt.
NOTÃ
• Recepþia radio este afectatã de
puterea semnalului emis de staþie,
distanþa de la emiþãtor, clãdiri,
poduri, munþi ºi alte influenþe
exter n e. Acestea cauzeazã
schimbãri intermitente ale calitãþii
recepþiei.
• Opriþi aparatul de radio în cazul
folosirii pentru pornire a unei baterii
suplimentare conectatã prin cabluri
de legãturã, pentru a evita deteriorarea circuitelor electronice.
1
15
14
12
11
1. Buton reglare Volum / Pornit-Oprit
(prin apãsare)
2. Buton reglare ton Treble/Bass
(prin apãsare)
3. Buton reglare Balans/Raport FaþãSpate (prin apãsare)
4. Buton selecþie bandã AM/FM
5. Buton memorare automatã
6. Buton de scoatere casetã
6–2
13
10
7. Locaº casete
8. Buton rebobinare rapidã
9. Buton derulare rapidã
8. 9. Buton program ºi stop FF/REW
10. Afiºaj cu segmente LED
11. Buton de selectare casetã metal
12. Buton Dolby NR
13. Buton staþie preselectatã/memorie
14. Buton creºtere( )/descreºtere(
frecvenþã (TUN)
15. LED de siguranþã
)
1. Buton reglare Volum / Pornit-Oprit
(prin apãsare)
• Pornire-Oprire
Pentru a porni aparatul, apãsaþi
acest buton. Apãsaþi din nou pentru
a-l opri.
• Reglare Volum
Rotiþi acest buton în sens orar
pentru a creºte volumul. Rotiþi în
sens invers pentr u a micºora
volumul.
2. Buton reglare ton Treble/Bass
(prin apãsare)
Butonul pentru reglare bass este utilizat
pentru reglarea calitãþii sunetelor de
joasã frecvenþã. Butonul pentru reglare
treble este utilizat pentru reglarea calitãþii
sunetelor de înaltã frecvenþã.
• Reglaj sunete înalte
Pentru a face reglajul, apãsaþi
butonul pentru a-l face sã iasã în
afarã. Rotiþi-l în sens orar pentru a
accentua sunetele înalte ºi invers
pentru a le atenua.
• Reglaj sunete joase
Trageþi butonul din poziþia de reglare
a sunetelor înalte, pânã când se
aude un clic. În aceastã poziþie, rotiþi
în sens orar pentru a accentua
sunetele joase ºi invers pentru a le
atenua.
3. Buton reglare Balans/Raport FaþãSpate (prin apãsare)
• Reglare balans
Acest buton iese în afarã printr-o
apãsare uºoarã. În aceastã poziþie,
rotiþi butonul în sens orar pentru a
creºte volumul în difuzoarele din
dreapta ºi în sens invers pentru a
creºte volumul în difuzoarele din stânga.
• Raport faþã-spate
Trageþi butonul din poziþia de reglare
a balansului pânã când se aude un
clic. În aceastã poziþie, rotiþi-l în
sens orar pentru a creºte volumul
în difuzoarele din faþã ºi în sens
invers pentru a creºte volumul în
difuzoarele din spate.
4. Buton selecþie bandã AM/FM (BAND)
Apãsaþi acest buton pentru a selecta
banda FM1, FM2, AM1 sau AM2.
Benzile se succed astfel:
> FM1 > FM2 > AM1 > AM2
6–3
5. Buton memorare automatã (A.ME)
Dacã acest buton este apãsat mai mult
de 2 secunde dupã ce s-a selectat
banda, se declanºeazã funcþia de
automemorare ºi începe cãutarea
staþiilor în ordinea crescãtoare a
frecvenþei începând cu staþia recepþionatã în acel moment. Fiecare staþie
este memoratã la adresele de la 1 la
6, în secvenþã. Dupã memorarea a 6
staþii, aceastã funcþie este convertitã
automat în funcþia de baleiere a staþiilor
preselectate, aºa încât staþiile memorate sunt recepþionate succesiv pentru
câte 5 secunde.
Când este recepþionatã staþia doritã,
apãsaþi butonul de memorare a staþiei
respective, pentru ca procedura sã
înceteze.
Când utilizaþi aceastã funcþie de
memorare automatã, staþiile memorate
anterior sunt ºterse.
6. Buton de scoatere a casetei
Apãsaþi acest buton pentru a scoate
caseta din aparat.
7. Locaºul casetei
Porniþi aparatul ºi introduceþi complet
caseta în locaº, cu banda spre dreapta.
Alimentarea este comutatã automat de
la radio la casetofon, dupã care începe
redarea casetei.
8. Buton pentru rebobinare rapidã
Apãsaþi acest buton pentru a rebobina
rapid caseta.
Apãsaþi uºor butonul „program ºi Stop
FF/REW" pentru a opri rebobinarea.
9. Buton pentru derulare rapidã înainte
Apãsaþi acest buton pentru derularea
rapidã înainte a casetei.
Apãsaþi uºor butonul „program ºi Stop
FF/REW" pentru a opri derularea
rapidã.
8. 9. Butonul program ºi Stop FF/REW
Apãsaþi simultan butoanele 8 ºi 9
pentru a obþine redarea pãrþii opuse a
casetei în curs de redare.
De asemenea, apãsaþi simultan
butoanele 8 ºi 9 pentru a opri rebobinarea sau derularea rapidã înainte
a casetei, dupã care va începe
redarea normalã a casetei.
10. Afiºaj cu segmente LED
13. Buton staþie selectatã/memorare
Indicator Metal
manualã
Indicator FM stereo
Indicator direcþie
Puteþi alege una din staþiile preselectate
Indicator Dolby de redare a casetei
apãsând scurt (mai puþin de 2 secunde)
butonul cu numãrul corespunzãtor.
Pentru a memora o anumitã staþie:
1. Selectaþi banda doritã, cu ajutorul
butonului de selecþie a benzii.
2. Alegeþi staþia doritã cu ajutorul
butoanelor de creºtere/descreºtere
Indicator frecvenþã
a frecvenþei.
Indicator staþie
Indicator bandã AM/FM
3.
Apãsaþi unul din cele 6 butoane mai
preselectatã
mult de 2 secunde.
11. Buton bandã metal
Apãsaþi acest buton atunci când
14. Buton de creºtere( )/descreºtere ( )
introduceþi o casetã cu bandã de
a frecvenþei (TUN)
metal, crom, etc.
Apãsaþi sus pentru a creºte ºi jos
Indicatorul Metal „MTL" de pe afiºaj
pentru a descreºte frecvenþa.
se va ilumina.
Reglarea manualã a frecvenþei:
Se comutã pe oprit prin apãsare pentru
Dacã apãsaþi unul dintre capetele
o bandã de tip normal.
butonului pentru mai puþin de 0,5
secunde, frecvenþa se modificã cu câte
12. Butonul Dolby NR
9 kHz în banda AM ºi cu câte 100 kHz
Apãsaþi acest buton atunci când
în banda FM.
introduceþi o casetã înregistratã cu un
Funcþia de cãutare automatã:
sistem Dolby de reducere a zgoLa apãsarea pentru mai mult de 0,5
motului. Simbolul Dolby (
) de pe
secunde a unuia dintre capete, este
afiºaj se va ilumina. Acest sistem
cãutatã urmãtoarea staþie în direcþia
îmbunãtãþeºte rapor tul semnal/
corespunzãtoare.
zgomot al înregistrãrii, rezultatul fiind
reducerea „fâºâitului" în timpul
redãrii.
6–4
SISTEM ANTI-FURT
Cum se introduce codul de securitate
Împreunã cu maºina este livratã o cartelã
de identificare pe care este imprimat codul
de securitate. Pãstraþi-o la loc sigur.
1. Se roteºte cheia de contact în poziþia
„II”. Veþi auzi un semnal sonor.
Sistemul de securitate al echipamentului
audio se activeazã imediat când acesta
este deconectat de la alimentare.
Pentru a pune din nou sistemul audio în
stare de operare, trebuie sã introduceþi un
cod de securitate din patru elemente cu
butoanele de preselectare a staþiilor.
LED-ul de avertizare securitate va clipi
când cheia de contact este scoasã, ºi se
va stinge când aceasta este rotitã în poziþia
de pornire „II”.
2. Introduceþi un cod de securitate format
din patru elemente folosind butoanele
de preselectare a staþiilor.
3. Când s-a introdus codul corect, veþi
auzi un semnal sonor pe secundã,
pentru o perioadã de 3 secunde. Apoi,
porniþi sistemul audio, care va putea
acum sã fie pus în stare de funcþionare.
4. Dacã este introdus un cod incorect, veþi
auzi un semnal sonor de 3 ori pe
secundã.
Pentru a avea acces la sistemul audio,
trebuie introdus codul corect în 10
minute.
Dacã în 10 minute nu este introdus
codul corect, sistemul audio va trebui
deconectat de la baterie pentru a-i
aduce reglajele la cele ale fabricantului.
Dupã reconectarea sistemului audio la
baterie, repetaþi operaþiile de mai sus
(de la 1 la 4).
6–5
PLAYER CD* (DW-200SS)
1
11
12
2
3
13
4
14
15
5
16
17
18
6
7
8
9
10
19
20
21
22
23
6–6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Buton reglare sunete înalte
Buton reglare sunete joase
Buton revenire parametri iniþiali
Afiºaj cu cristale lichide
Locaº introducere disc
Indicator reglaj fiziologic/decuplare
difuzoare
7. Buton redare continuã
8. Buton redare arbitrarã
9. Buton cãutare melodii
10. Buton scoatere a discului
11. Buton reglare raport faþã-spate
12. Buton reglare Volum/Pornit-Oprit ºi
Balans
13. Buton reglaj fiziologic
14. Buton creºtere frecvenþã
15. Buton descreºtere frecvenþã
16. Buton selectare bandã AM/FM
17. Buton decuplare difuzoare
18. Buton selectare FM stereo/mono
19. Buton selectare mod Local/Distanþã
20. Buton cãutare
21. Buton staþie preselectatã/memorie
22. Buton Redare / Pauzã
23. Buton Preselectare
GENERALITÃÞI
PORNIRE/OPRIRE (AUDIÞIE LA RADIO
SAU CD)
Rotiþi butonul (12) în jurul poziþiei Pornire/
Oprire.
REGLARE VOLUM
Rotiþi butonul (12) Pornire/Volum spre
dreapta pentru a creºte volumul, sau spre
stânga pentru a descreºte volumul.
BUTON REGLARE BALANS
Împingeþi butonul (12) Pornire/Volum ºi
rotiþi spre dreapta sau spre stânga pentru
reglarea volumului difuzoarelor respective.
BUTON REGLARE RAPORT FAÞÃ/SPATE
Aceastã funcþie regleazã volumul pentru
difuzoarele din faþã ºi din spate la un
sistem cu 4 difuzoare.
Prin rotirea butonului (11) în sens antiorar
se creºte volumul difuzoarelor din faþã, ºi
prin rotirea în sens orar se creºte volumul
celor din spate.
BUTON REGLAJ FIZIOLOGIC
Apãsaþi butonul (13) pentru a îmbunãtãþi
rãspunsul la sunete joase ºi înalte când
volumul este scãzut (sub 1/2 din valoarea
maximã). Pe afiºaj se va ilumina indicatorul
de control reglaj fiziologic. Apãsaþi acest
buton din nou pentru a opri funcþia.
Discul este redat automat. Dupã ce discul
este introdus în locaº (5), aparatul redã
prima pistã.
Apãsaþi butonul (22) pentru a începe
redarea atunci când deja se gãseºte un CD
în aparat.
FOLOSIREA BUTONULUI DE REVENIRE
LA PARAMETRI INIÞIALI
Microprocesorul care conduce funcþionarea acestui echipament poate fi afectat
de zgomotul electrostatic. Astfel de
probleme se manifestã prin operaþii sau
comenzi eronate, ori o afiºare anormalã
când porniþi aparatul.
Dacã se întâmplã aceasta, apãsaþi butonul
(3) cu un obiect cu vârf pentru a aduce
microprocesorul la parametrii iniþiali.
DECUPLARE DIFUZOARE
Apãsaþi butonul (17) pentru a opri temporar
sunetul din difuzoare când discutaþi în
maºinã sau când folosiþi un telefon în
maºinã.
RADIO
Apãsaþi butonul (16) pentru a porni partea
de radio ºi selectaþi banda.
CD PLAYER
REGLARE SUNETE ÎNALTE
Miºcaþi butonul (1) spre stânga (în partea
–) pentru a descreºte nivelul sunetelor
înalte ºi spre dreapta (în partea +) pentru
a-l creºte.
6–7
REGLARE SUNETE JOASE
Miºcaþi butonul (2) spre stânga (în partea
–) pentru a descreºte nivelul sunetelor
joase ºi spre dreapta (în partea +) pentru
a-l creºte.
AFIªAJ CU CRISTALE LICHIDE
FOLOSIREA RADIOULUI
1. APÃSAÞI BUTONUL DE SELECTARE
BANDÃ (16) PENTRU A PORNI PARTEA
DE RADIO.
1
2
56
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BANDA
REDARE CASETÃ
REDARE CONTINUÃ
REDARE ARBITRARÃ
MONO FM
LOCAL
3
4
8
7. STEREO FM
8. PRESELECTARE FRECVENÞÃ
NUMÃR PISTÃ ªI PERIOADÃ REDARE
INTRODUCERE ªI SCOATERE DISC
REDARE ªI PAUZÃ DISC
6–8
2. APÃSAÞI DIN NOU BUTONUL DE
SELECTARE BANDÃ (16) PENTRU A
SELECTA O BANDÃ.
Pe afiºaj apar indicatoarele
"FM1" > "FM2" > "FM3" > "AM".
3. FOLOSIRE ACORD CU CÃUTARE
Se face cu butonul creºtere frecvenþã
(15). Apãsaþi butonul staþie preselectatã/
memorie (21). Afiºarea frecvenþei se va
schimba automat în timp ce sistemul
cautã urmãtoarea staþie cu frecvenþã mai
mare ce poate fi recepþionatã. Apãsaþi
butonul pentru descreºtere frecvenþã
(14) pentru o staþie cu frecvenþã mai
micã.
4. FOLOSIRE ACORD CU BALEIERE
Apãsaþi butonul staþie preselectatã/
memorie (21) pentru a baleia staþiile
memorate. Numãrul de memorare ºi
frecvenþa sunt afiºate 5 secunde.
Apãsaþi butonul staþie preselectatã/
memor ie (21) din nou în cele 5
secunde pentru a selecta staþia.
5. REGLARE VOLUM, BALANS, RAPORT
FAÞÃ-SPATE ªI TON
Vezi pagina 3.
6. MEMORARE STAÞIE PRESELECTATÃ
Apãsaþi ºi menþineþi unul din butoanele
din poziþia (23) timp de 2 secunde sau
mai mult. Frecvenþa îi va reveni
butonului selectat când numãrul de
preselectare de pe afiºaj se opreºte din
clipit ºi se aude un sunet. La butoanele
din poziþia (23) se pot reþine pânã la
18 staþii FM (câte 6 pentru FM1, FM2
ºi FM3), ºi 6 staþii AM. De asemenea,
o datã ce un buton din poziþia (23) a
reþinut o frecvenþã, trebuie sã apãsaþi
acel buton mai puþin de 2 secunde
pentru a vã acorda. Aceasta va duce
ºi la afiºarea numãrului.
7. ACORD MANUAL
Folosiþi acordul manual când semnalul
staþiilor este prea slab pentru a fi
sesizat de cãutarea automatã. Apãsaþi
butonul (15) pentru a creºte frecvenþa
cu câte 100 kHz în banda FM ºi 9 kHz
în banda AM.
Apãsaþi butonul (14) pentru a descreºte
frecvenþa.
Apãsaþi ºi menþineþi oricare din butoanele
(15), (14) pentru a schimba frecvenþa
cu vitezã mãritã.
8. SELECTAREA STEREO ªI MONO FM
Indicatorul stereo "ST" va apare automat
pe afiºaj când este recepþionatã o
emisiune FM stereo. Dacã apare zgomot
când se ascultã FM stereo puteþi apãsa
butonul (18) pentru a asculta mai clar
monofonic (indicatorul „ST" dispare ºi
indicatorul „MO" apare pe afiºaj).
9. SELECTARE STAÞIE LOCALÃ/LA
DISTANÞÃ
Când recepþia emisiunii de la o staþie
localã este prea puternicã ºi nu se poate
recepþiona bine, apãsaþi butonul (19)
pentru selectarea modului local (indicatorul "LOC" va apare pe afiºaj). Pentru
recepþionarea normalã a emisiunii va
trebui apãsat din nou butonul (19).
10. Pentru a trece pe radio când redau
casetofonul sau CD Player-ul:
– Când redã casetofonul: apãsaþi
6–9
–
butonul de scoatere (3 ºi 4) al
casetofonului pentru a trece pe radio.
Când redã CD Player-ul: apãsaþi
butonul (16) de selectare bandã
AM/FM de la CD Player pentru a
trece pe Radio.
REDARE COMPACT DISC (CD)
1. Rotiþi butonul (12) Pornit-Oprit pentru
pornire.
2. Când introduceþi pe jumãtate un compact disc în locaºul (5) cu partea scrisã
în sus, discul este încãrcat automat.
3. Pentru cãutarea numãrului de pistã,
apãsaþi butonul de creºtere a frecvenþei
(15) pentru a creºte numãrul pistei, sau
pe cel de descreºtere a frecvenþei (14)
pentru micºorare. Þinând apãsate fie
butonul (15), fie butonul (14), numãrul
pistei se schimbã cu vitezã sporitã.
4. Reglaþi volumul, balansul, raportul faþãspate ºi tonul.
5. Pentru oprirea redãrii CD-ului, apãsaþi
butonul (22). Apãsaþi-l din nou pentru
a relua redarea.
6. Pentru scoaterea compact discului,
apãsaþi butonul (10).
7. Pentru a trece pe CD când redau
radioul sau casetofonul.
– Când redã radioul: introduceþi
discul, sau dacã este introdus,
apãsaþi butonul (22) de redare de
la CD player.
– Când redã casetofonul: apãsaþi
butonul de scoaterea (3 ºi 4) al
casetofonului ºi introduceþi discul
sau apãsaþi butonul (22) de redare
de la CD player.
8. Cãutare melodii
Apãsaþi butonul (9) pentru a cãuta cu
sunet. Pe afiºaj va apare „Track Number" („Numãrul piesei”) ºi de pe disc
vor fi redate doar primele 10 secunde
ale fiecãrei piese.
Apãsaþi din nou butonul (9) pentru a
anula aceastã funcþie.
Dupã ce au fost cãutate toate piesele,
redarea discului se reia de la începutul
piesei de unde a început cãutarea.
9. Redare cu repetare
Prin apãsarea butonului (7) pe afiºaj va
apare „RPT" ºi piesa se va repeta pânã
când funcþia de repetare va fi anulatã.
Astfel, puteþi asculta o piesã de câte
ori doriþi.
Pentru a opri repetarea pieselor,
apãsaþi din nou butonul (7).
10. Redare arbitrarã
Apãsaþi butonul (8). Pe afiºaj va
apare „RDM". Dupã ce se terminã
piesa care este redatã, ordinea celor
care urmeazã a fi redate nu va fi cea
normalã.
Apãsaþi din nou butonul (8) pentru a
6–10
opri aceastã funcþie.
ATENÞIE
• Dacã CD-player-ul este foarte cald
sau conduceþi pe un drum dificil,
discul poate ieºi sau nu poate fi
redat în siguranþã.
• Dacã discul va ieºi, verificaþi:
1. poziþia corectã a discului;
2. dacã este murdar, zgâriat sau
umed;
3. Dacã sunt prea multe impuritãþi
în aer.
• Nu folosiþi mini-discurile numite
„single”. Folosiþi doar compact
discuri de duratã normalã.
CASETOFON (DW–300SS–1)
1
2
GENERALITÃÞI
3
Butonul program
Apãsaþi butonul program (1) pentru a reda
cealaltã parte a casetei ºi se va schimba
sensul indicatorului de direcþie a redãrii.
4
Locaºul casetei
Împingeþi complet caseta în locaº cu banda
pe partea dreaptã.
5
1.
2.
3.
4.
5.
Buton program
Locaº casetã
Buton rebobinare rapidã
Buton derulare rapidã
Indicator direcþie de redare
casetã
6. Buton scoatere
Buton rebobinare rapidã
Apãsaþi butonul (3), „Rew”, pentru a
rebobina rapid caseta. Fiþi atenþi la sensul
indicatorului de direcþie a redãrii.
Apãsaþi butonul (4), „Fast forward wind”,
pentru a opri rebobinarea rapidã.
6
FOLOSIRE CASETOFON
1. Rotiþi butonul-comutator Volum/PornitOprit, de la CD–player (PW–200SS)
2. Introduceþi caseta. Indicatorul direcþiei
de redare se va aprinde ºi începe
redarea casetei.
3. Pentru a trece pe casetofon când redau
CD-player-ul sau radioul.
– Introduceþi caseta. Indicatorul
direcþiei de redare se va aprinde ºi
începe redarea casetei.
6–11
Buton derulare rapidã
Apãsaþi butonul (4), „F•F”, pentru a
derula rapid caseta. Fiþi atenþi la sensul
indicatorului de direcþie a redãrii.
Apãsaþi butonul (3), „Fast rewind button”,
pentru a opri derularea rapidã.
Buton scoatere
Apãsaþi simultan butoanele (3) ºi (4) pentru
a extrage caseta.
ANTENA ACÞIONATÃ
INDICAÞII DE OPERARE
ELECTRIC*
PENTRU SISTEMUL AUDIO
Antena se va ridica automat când aparatul
este trecut pe radio ºi se va retrage când
sistemul audio este deconectat sau este
trecut pe casetofon.
ATENÞIE
Înainte de pornirea sau oprirea radioului
verificaþi sã nu fie nimeni lângã antenã,
în timp ce aceasta se ridicã sau se
retrage.
Cu contactul pus, sistemul audio poate fi
pornit apãsându-i butonul corespunzãtor.
Când contactul se trece pe poziþie de
repaus (poziþia „B” sau „I”) în timp ce
funcþioneazã sistemul audio dar nu se
scoate cheia, sistemul audio funcþioneazã
în continuare.
Când este scoasã cheia, sistemul audio
este oprit automat.
6–12
ÎNTREÞINERE
1. Recomandãm folosirea casetelor mai
mici decît tipul C-90 (duratã redare: 90
minute). Casetele de tipul C-120 sunt
foarte subþiri ºi trebuie evitatã folosirea
lor.
2. Dacã apare o buclã la banda din casetã,
aceasta trebuie întinsã prin rotirea unui
tambur cu un obiect corespunzãtor.
în poziþie de lucru cu casetofonul oprit.
5. Curãþaþi cu grijã capul casetofonului, cu
o bucatã de bumbac umezitã cu alcool.
Când casetofonul este folosit mai mult
de o orã pe zi, capul trebuie curãþat o
datã sau de douã ori pe lunã.
Dacã nu este folosit prea des, capul
trebuie curãþat o datã la douã-trei luni.
6. Nu ungeþi pãrþile în miºcare ale
casetofonului.
7. Pãstraþi casetele în cutiile lor de plastic atunci când nu le folosiþi.
3. Depozitaþi casetele într-un loc ferit de
luminã solarã directã, temperaturi
ridicate, câmpuri magnetice, resturi de
benzi sau praf.
4. Nu lãsaþi niciodatã casetele introduse
6–13
ÎN CAZ DE AVARIE
7–1
ROATA DE REZERVÃ, CRICUL
ªI TRUSA DE SCULE
Roata de rezervã, cricul ºi trusa de scule
ale vehiculului sunt amplasate în portbagaj.
Roata de rezervã este fixatã printr-un
ºurub sub mochetã.
SCHIMBAREA UNEI ROÞI
Pentru a reduce pericolul unei posibile
accidentãri când se schimbã roata, reþineþi
urmãtoarea procedurã ºi respectaþi toate
indicaþiile:
• Întotdeauna când este posibil, aºezaþi
autoturismul pe o suprafaþã planã ºi
solidã.
• Cuplaþi luminile de avarie ºi trageþi
frâna de mânã. Poziþionaþi levierul selector al cutiei de viteze automate în
poziþia „P" sau, pentru cutia de viteze
manualã, cuplaþi în viteza întâi sau
mers înapoi.
•
•
Instalaþi triunghiul reflectorizant.
Blocaþi, cu ajutorul unei pietre sau unei
bucãþi de lemn, roata diagonal opusã
roþii care va fi schimbatã.
Folosiþi cricul numai pentru schimbarea
roþilor.
•
ATENÞIE
•
•
•
•
Cricul ºi trusa de scule se gãsesc lângã
roata de rezervã, într-un compartiment
special.
•
7–2
Nu vã strecuraþi niciodatã sub un
vehicul ridicat pe cric.
Nu porniþi niciodatã motorul atât
timp cât vehiculul este sprijinit pe
cric.
Nici o persoanã nu va rãmâne într-un
vehicul care este ridicat cu cricul.
Nu ridicaþi vehiculul pe cric dacã
acesta se aflã pe o suprafaþã
înclinatã.
Pentru a ridica vehiculul, nu poziþionaþi cricul în altã parte decât la
crestãtura cea mai apropiatã de
roata care va fi schimbatã.
PROCEDURA DE
•
Demontaþi ºuruburile roþii rotindu-le în
sens invers acelor de ceas ºi apoi
îndepãrtaþi roata.
Montaþi roata de rezervã ºi strângeþi
cu mâna ºuruburile rotindu-le în
sensul acelor de ceas.
Rotiþi manivela cricului în sens invers
acelor de ceas ºi coborâþi vehiculul
pe sol.
Strângeþi ferm ºuruburile roþii, încruciºat (1-2-3-4).
SCHIMBARE A ROÞII
•
•
Îndepãrtaþi capacul roþii.
Slãbiþi ºuruburile roþii cu câte o turã,
cu ajutorul cheii de roatã, dar nu
demontaþi nici un ºurub înainte ca
roata sã fie ridicatã de pe sol.
•
•
•
•
Rotiþi ºurubul cricului cu patru ture în
sensul acelor de ceas ºi poziþionaþi
cricul în punctul de ridicare din faþã sau
din spate cel mai apropiat de roata pe
care o schimbaþi. Poziþionaþi cricul sub
punctul de ridicare de pe pragul lateral,
aºa cum este arãtat în figurã.
Ridicaþi vehiculul rotind manivela în
sensul acelor de ceas pânã când
cricul se aºeazã ferm în crestãturã, iar
roata se ridicã deasupra solului (aprox.
3cm).
Nu ridicaþi vehiculul mai mult decât
este necesar.
•
Montaþi capacul de roatã.
ATENÞIE
•
•
7–3
Pentru ca manivela, cr icul ºi
sculele sã nu facã zgomot în
timpul deplasãrii autoturismului,
acestea trebuie bine fixate.
Pentru a curãþa capacele din material plastic ale roþii, spãlaþi-le cu
multã apã ºi ºtergeþi-le cu un burete
sau cu o cârpã moale, pentru a nu
zgâria sau deteriora suprafaþa
lustruitã.
PORNIREA MOTORULUI DE LA
O SURSÃ SUPLIMENTARÃ
Dacã bateria este descãrcatã, autoturismul
poate fi pornit prin transferul de energie
electricã de la bateria unui alt autoturism.
ATENÞIE
Aceasta poate fi, însã, o operaþie
periculoasã ºi orice abatere de la
instrucþiunile urmãtoare poate avea ca
efect rãniri sau deteriorãri rezultând
din explozia bateriei, arsuri electrice
(scurtcircuit) sau cu acid, precum ºi
deteriorarea instalaþiilor electrice ale
ambelor autoturisme.
• Nu expuneþi niciodatã bateria la
flacãrã deschisã sau scântei.
• Evitaþi contactul dintre lichidul din
baterie ºi ochi, piele, þesãturi sau
suprafeþe vopsite. Lichidul conþine
acid sulfuric care poate produce
arsuri în cazul contactului direct.
• Pentru a reduce riscul de arsuri,
purtaþi ochelari de protecþie când
lucraþi în vecinãtatea bateriei.
EXECUTAÞI OPERAÞIILE ÎN
ORDINEA CORECTÃ!
1. Asiguraþi-vã cã bateria care va furniza
curent are aceeaºi tensiune ca ºi
bateria de pe autoturismul dv. (12V).
2. Nu vã aplecaþi asupra bateriei ín timpul
pornirii.
3. Nu atingeþi bornele unui cablu de cele
ale celuilalt cablu.
4. Trageþi frâna de mínã.
Vehicule cu cutie de viteze automatã:
poziþionaþi levierul selector la „P”.
Vehicule cu cutie de viteze manualã:
poziþionaþi levierul la punctul mort.
5. Conectaþi cablurile în ordinea indicatã
ín figurã.
–
+
3
+
1
„12V"
2
4
–
7–4
Conectaþi primul cablu de legãturã de
la borna pozitivã a bateriei care vã
ajutã la pornire (identificatã prin semnul
„+” pe carcasa bateriei sau pe bornã)
la borna pozitivã a bateriei descãrcate.
Conectaþi primul capãt al celuilalt cablu
de legãturã la borna negativã a bateriei
care vã ajutã la pornire (identificatã
prin „-”) 3 ºi celãlalt capãt la masa
celuilalt vehicul, de exemplu blocul
motor sau ºurubul de la suspensia
motorului.
Nu conectaþi cablul la borna negativã
a bateriei descãrcate. Punctul de
legãturã trebuie sã fie cât mai departe
posibil de bateria descãrcatã.
6. Motorul vehiculului care ajutã pornirea
poate fi lãsat sã meargã în timpul
pornirii. Porniþi ca de obicei vehiculul
care are bateria descãrcatã.
7. Inversaþi întocmai secvenþa de mai
sus când deconectaþi cablurile.
REMORCAREA VEHICULULUI
Aprindeþi luminile de avarie la ambele
vehicule.
Prindeþi bara de tractare cât de strâns este
posibil pe vehiculele tractate.
Plasaþi schimbãtorul de viteze în punctul
mort sau - la cutiile automate - levierul de
selecþie în poziþia „N”.
Puneþi cheia de contact pe poziþia “ΙΙ”
pentru a debloca coloana de direcþie ºi
pentru a permite manevrarea lãmpilor de
stop, a claxonului ºi a ºtergãtorului de
parbriz.
Este recomandat sã se evite miºcãrile
bruºte ºi sã se conducã încet în timpul
operaþiei de remorcare. Este necesarã o
apãsare mai puternicã a pedalei de frínã
pentru o frânare eficientã dacã servofrâna
nu mai este operantã.
La maºinile cu servodirecþie este necesarã
o mai mare forþã la manevrarea volanului
dacã servodirecþia nu mai este operantã.
Pentru a preveni intrarea gazelor de
eºapament de la vehiculul remorcher în
vehiculul remorcat închideþi ferestrele ºi
opriþi intrarea aerului prin sistemul de
cãldurã ºi ventilaþie.
Dacã transmisia este defectã, trebuie
ridicatã faþa vehiculului.
DESPOTMOLIREA
Vehiculele cu cutie de viteze automatã nu
trebuie remorcate cu ajutorul unei frânghii,
ele trebuie remorcate cu roþile din spate
pe sol, ca în figurã.
ATENÞIE
•
•
•
Vehiculele trebuie remorcate cu
roþile motoare (faþã) ridicate de pe
sol. Dacã o deteriorare puternicã
sau alte condiþii nu permit remorcarea vehiculului cu roþile motoare
(faþã) ridicate de pe sol, folosiþi o
platformã de remorcare plasatã sub
roþile din faþã.
Cârligul de remorcare trebuie
utilizat numai în cazuri de urgenþã
(de exemplu, pentru scoaterea
vehiculului dintr-un ºanþ, din
zãpadã sau noroi).
Când se utilizeazã cârligul de
remorcare, cablul sau lanþul trebuie
tras drept în faþã. Nu aplicaþi forþã
asupra cârligului din lateral. Pentru
a preveni deteriorãrile, nu întindeþi
brusc cablul sau lanþul.
7–5
VEHICULULUI
Dacã este necesarã despotmolirea
vehiculului pentru a-l elibera din zãpadã,
nisip sau noroi, mutaþi levierul de selecþie
la modelele cu cutie de viteze automatã
din „D" în „R" în mod repetat în timp ce
apãsaþi încet pedala de acceleraþie.
(La modelele cu cutie de viteze manualã,
mutaþi levierul schimbãtorului de viteze din
treapta întâi în treapta de mers înapoi).
Nu ambalaþi motorul. Dacã dupã un minut
sau douã de manevrare vehiculul este tot
împotmolit, opriþi motorul pentru a evita
supraîncãlzirea ºi posibilele defecþiuni ale
transmisiei.
ATENÞIE
Nu lãsaþi sã patineze roþile din faþã prea
mult deoarece aceasta poate cauza
defecþiuni ºi/sau o uzurã prematurã a
componentelor de legãturã cu solul.
REMORCAREA UNEI
RULOTE SAU UNEI REMORCI
Automobilul dumneavoastrã este proiectat
ca un vehicul pentru pasageri ºi astfel
manevrabilitatea, frânarea, durata de viaþã
ºi economicitatea vor fi afectate prin
tractarea unei rulote sau a unei remorci.
Siguranþa ºi satisfacþia dv. depind de
folosirea corectã a echipamentului
adecvat. De asemenea, trebuie sã evitaþi
supraîncãrcãrile ºi utilizarea abuzivã.
Greutatea maximã a remorcii încãrcate pe
care o puteþi tracta depinde de intenþiile dv.
ºi de echipamentul special utilizat. Înainte
de remorcare, asiguraþi-vã cã aveþi
echipamentul adecvat montat pe vehicul.
Dacã doriþi sã montaþi pe automobilul dv.
echipament de remorcare, consultaþi
furnizorul dv. Daewoo.
Încãrcarea vehiculului/remorcii
Pentru a încãrca corect vehiculul ºi
remorca, trebuie cunoscute masa totalã a
remorcii ºi sarcina verticalã la cârlig a
remorcii.
Masa totalã a remorcii reprezintã masa
remorcii plus masa încãrcãturii. Aceastã
masã se poate mãsura urcând remorca
plinã pe un cântar pentru vehicule.
Sarcina verticalã la cârlig este forþa de
apãsare exercitatã asupra cârligului de
cuplajul remorcii, cu remorca plinã ºi cu
cuplajul remorcii la înãlþimea normalã de
funcþionare.
Masa remorcii încãrcate (masa totalã a
remorcii) nu trebuie sã depãºeascã valorile
din diagrama de mai jos.
Valorile pentru sarcinile admisibile de
remorcare sunt valabile pentru pante de
maxim 12%.
(kg)
Sarcina maximã de remorcare
Remorcã cu frâne
1060
Remorcã fãrã frâne
500
7–6
NOTÃ
Masa totalã a vehiculului cu remorcã
nu trebuie sã depãºeascã valoarea
prescrisã. Masa totalã a vehiculului
reprezintã masa vehiculului, ºoferului,
pasagerilor, bagajelor sau încãrcãturii,
plus masa cârligului ºi sarcina verticalã
la cârlig.
ATENÞIE
Pentru a evita rãnirile datorate tangajului determinat de cauze cum sunt
trecerea camioanelor sau denivelãrile
drumului, sau de desprinderea remorcii, sarcina verticalã la cârlig trebuie
menþinutã la 10% din sarcina determinatã de masa totalã a remorcii.
Sarcina ver ticalã la cârlig poate fi
reglatã prin distribuirea adecvatã a
masei în remorcã. Aceasta poate fi
verificatã mãsurând separat masa
remorcii ºi sarcina verticalã la cârlig.
Frânele remorcii
Lanþuri de siguranþã
Dacã remorca are frâne, pentru utilizarea
lor trebuie urmate toate instrucþiunile
furnizate de producãtor. Nu modificaþi
sistemul de frâne al vehiculului dv.
Întotdeauna puneþi lanþuri de siguranþã
între vehicul ºi remorcã. Încruciºaþi
lanþurile de siguranþã sub proþapul rulotei
astfel încât acesta sã nu cadã dacã se
desprinde de cârlig. Urmaþi recomandãrile
producãtorului pentru montarea lanþurilor
de siguranþã. La montarea lanþurilor lãsaþi
doar jocul necesar virãr ii. Nu lãsaþi
niciodatã lanþurile sã atârne pe ºosea.
Lãmpile remorcii
Asiguraþi-vã cã remorca dv. este echipatã cu
lãmpi care corespund legislaþiei. Întotdeauna
înainte de remorcare verificaþi dacã lãmpile
remorcii funcþioneazã corespunzãtor.
Sfaturi utile privind remorcarea
Pneurile
Când faceþi o remorcare, asiguraþi-vã cã
pneurile sunt umflate la presiunea indicatã
pe eticheta de pe stâlpul de la uºa
ºoferului.
Sarcina admisã pentru fiecare pneu este
indicatã pe eticheta respectivã.
Întreþinere
Când utilizaþi vehiculul cu remorci,
întreþinerea vehiculului devine mai
dificilã.
Verificaþi în mod regulat cã ºuruburile ºi
piuliþele cârligului sunt bine strânse.
Ventilatorul lichidului de rãcire al motorului
este acþionat electric. Astfel, capacitatea
sa de rãcire nu este afectatã de turaþia
motorului. La turaþii mari ale motorului se
produce o cantitate mare de cãldurã, iar
la turaþii scãzute se produce o cantitate mai
micã de cãldurã. Din acest motiv, când
urcaþi un deal, nu schimbaþi într-o treaptã
de vitezã inferioarã dacã vehiculul poate
urca dealul în viteza superioarã.
Când urcaþi un deal nu depãºiþi viteza de
30 km/h în treapta întâi, ºi viteza de 50 km/
h în treapta a doua.
La vehiculele cu cutie de viteze automatã
7–7
care tracteazã o rulotã sau o remorcã,
când se urcã pante de 10% sau mai
mari, introduceþi levierul de selectare în
poziþia „3” sau „L” ºi nu depãºiþi viteza
15-25 km/h.
Asiguraþi-vã cã aveþi destul spaþiu la viraje
ºi evitaþi manevrele bruºte.
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de plecare în cãlãtor ie,
asiguraþi-vã cã sistemul de lumini al
remorcii funcþioneazã corect.
Informaþi-vã cu privire la vitezele
maxime legale referitoare la vehicule
cu remorcã.
Evitaþi pornirile, accelerãrile sau
opririle bruºte.
Evitaþi virajele bruºte.
Întotdeauna conduceþi cu vitezã
moderatã.
La parcare blocaþi atât roþile
vehiculului cât ºi ale remorcii. Aplicaþi
frâna de mânã a remorcii, dacã existã.
Nu este recomandatã parcarea pe o
pantã abruptã.
Urmaþi instrucþiunile producãtorului
remorcii.
ÎNTREÞINERE ªI REPARARE
8–1
COMPARTIMENT MOTOR
MOTOR 1,5 DOHC
3 5
8
1.
2.
3.
4.
5.
9 10 11 7
Rezervor lichid servodirecþie
Vas de expansiune pentru lichidul de rãcire
Rezervor lichid de frânã
Rezervor lichid spãlare parbriz
Rezervor lichid comandã ambreiaj
hidraulic
8–2
2
4 12
1
6
6. Baterie
7. Distribuitor
8. Filtru de aer
9. Buºon gurã de umplere ulei motor
10. Jojã nivel ulei motor
11. Jojã ulei cutie de viteze automatã
12. Bobina de aprindere
MOTOR 1,8L; 2,0L MPI
8
1.
2.
3.
4.
5.
1
9
10
12
Rezervor lichid servodirecþie
Vas de expansiune pentru lichidul de rãcire
Rezervor lichid de frânã
Rezervor lichid spãlare parbriz
Rezervor lichid comandã ambreiaj
hidraulic
8–3
3
5
11 7
2
4
6
6. Baterie
7. Distribuitor
8. Filtru de aer
9. Buºon gurã de umplere ulei motor
10. Jojã nivel ulei motor
11. Jojã ulei cutie de viteze automatã
12. Bujie
CE TREBUIE VERIFICAT
Urmãtoarele verificãri trebuie fãcute
înainte de pornire pentru a menþine
vehiculul în stare de funcþionare sigurã.
Verificãri exterioare
1. Verificaþi presiunea roþilor ºi starea
cauciucurilor.
2. Verificaþi dacã ºuruburile de prindere
ale roþilor sunt bine strânse.
3. Verificaþi buna funcþionare a luminilor.
4. Verificaþi dacã existã scurgeri ale
lichidului de frânã, benzinei, uleiului
sau apei.
Verificãri interioare
1. Verificaþi buna funcþionare a volanului.
2. Verificaþi buna funcþionare a frânei de
mânã.
3. Verificaþi funcþionarea avertizorului
sonor, ºtergãtoarelor de parbriz ºi a
lãmpilor de semnalizare.
4. Ver ificaþi funcþionarea luminilor,
instrumentelor ºi indicatoarelor.
MÃSURÃ DE SIGURANÞÃ
5. Verificaþi nivelul benzinei din rezervor
cu ajutorul aparatului indicator de nivel
al benzinei.
6. Verificaþi poziþia oglinzilor retrovizoare.
7. Verificaþi funcþionarea mecanismului de
închidere a uºilor.
8. Verificaþi cursa liberã, înãlþimea ºi
funcþionarea pedalei de ambreiaj
Verificãri în compartimentul motorului
1. Verificaþi nivelul uleiului din motor.
2. Verificaþi tensiunea curelei de alternator.
3. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire al
motorului.
4. Verificaþi starea bateriei.
5. Verificaþi nivelul în rezervor al soluþiei
de curãþire a parbrizului.
6. Verificaþi nivelul în rezervorul lichidului
de frânã.
7. Verificaþi nivelul uleiului de servodirecþie.
8. Verificaþi nivelul în rezervor al lichidului
de comandã a ambreiajului.
8–4
Pentru a evita posibilitatea unor accidentãri
din cauza ventilatorului de rãcire faceþi toate
verificãrile motorului doar cu contactul luat
astfel încât ventilatorul sã nu fie funcþional.
Ventilatorul este comandat de ECM (modul
de control electronic) ºi, în consecinþã, ar
putea porni neaºteptat.
Când contactul este pus, este foarte periculoasã atingerea pãrþilor active cãci sistemul
electronic de aprindere are o tensiune de
aprindere mai ridicatã decât a sistemelor
convenþionale.
NIVELUL ULEIULUI DIN MOTOR
Schimbarea uleiului ºi a filtrului de ulei.
Uleiul de motor trebuie schimbat în funcþie
de timpul de funcþionare ºi de distanþa
parcursã, când acesta îºi pierde proprietãþile
lubrefiante nu numai datoritã funcþionãrii
motorului dar ºi datoritã îmbãtrânirii.
În condiþii excepþionale precum porniri
frecvente la temperaturi joase sau funcþionare predominantã în trafic urban sau cu
opriri ºi porniri repetate, uleiul de motor ºi
filtrul de ulei trebuie schimbate la intervale
de timp mai scurte decât cele specificate
în Ghidul de garanþii
Filtrul de ulei trebuie înlocuit odatã cu uleiul
de motor.
ENGINE
MINOIL FILTER
MAX
–
–
Când deplasãrile includ mers în gol
prelungit sau porniri-opriri frecvente.
Conducere în zone prãfuite.
Modul de verificare
Scoateþi joja de ulei, ºtergeþi-o ºi apoi
reintroduceþi-o.
Scoateþi-o din nou ºi verificaþi dacã
nivelul uleiului este între limitele „min” ºi
„max”. Verificaþi, de asemenea, uleiul de
pe jojã dacã are impuritãþi.
MAX
Interval de întreþinere
Capacitate
Se schimbã la fiecare
10000km sau 6 luni (dar la
fiecare 5000km sau 3 luni
în condiþii severe)
3,75L
(inclusiv
filtrul de
ulei)
Condiþii severe
–
–
Când sunt multe deplasãri sub 6km.
Când conduceþi la temperaturi sub
limita de îngheþ ºi deplasãrile sunt mai
mici de 16 km.
MIN
Uleiul nu trebuie sã depãºeascã semnul
„max” de pe jojã. Aceasta ar conduce, spre
exemplu, la mãrirea consumului de ulei,
ancrasarea bujiilor ºi la o creºtere a
reziduurilor de carbon.
Când completaþi uleiul, aveþi grijã sã
folosiþi acelaºi ulei ca la ultima schimbare.
8–5
nivel optim ulei motor
ATENÞIE
Nivelul uleiului trebuie verificat cu
vehiculul staþionat pe teren drept
(înainte de pornirea motorului).
Dacã motorul este pornit opriþi-l ºi
lãsaþi-l 5 minute înainte de verificarea
nivelului uleiului.
AVERTISMENT
Contacte prelungite ºi repetate cu ulei
folosit pot cauza probleme pielii,
inclusiv dermatite ºi cancer. Evitaþi
contacte excesive ºi spãlaþi-vã bine
dupã contact.
Feriþi uleiul uzat de copii. Ambalajele
de ulei goale sau folosite nu trebuie
aruncate la coºul de gunoi al casei.
NIVELUL LICHIDULUI
FILTRUL DE AER
DE RÃCIRE MOTOR
Sistemul de rãcire este umplut cu antigel.
În concentraþie corectã lichidul de rãcire
fur nizeazã o excelentã protecþie la
coroziune ºi îngheþ pentru tot sistemul de
rãcire ºi încãlzire ºi, de aceea, nu trebuie
înlocuit cu apã nici pe timpul verii.
Lichidul de rãcire trebuie sã umple complet
radiatorul ºi sã depãºeascã uºor gradaþia
„COLD” de pe vasul de expansiune când
motorul este rece. Nivelul creºte cu
temperatura de funcþionare a motorului ºi
scade din nou când motorul se rãceºte.
Dacã nivelul scade sub gradaþia „COLD”
adãugaþi amestec de apã ºi antigel în
proporþii egale pânã când nivelul trece
uºor peste gradaþia „COLD” pentru a
asigura protecþia la coroziune ºi îngheþ.
Înlocuirea lichidului de rãcire
Interval
La fiecare
45000 km
sau 3 ani
buºon vas de
expansiune
vas de expansiune
lichid rãcire
ATENÞIE
Nu adãugaþi mai mult decât este
necesar. Dacã sunt necesare adãugãri frecvente, apelaþi la un service
autorizat pentru un control la sistemul
de rãcire.
Nu scoateþi buºonul vasului de expansiune al lichidului de rãcire când motorul
ºi radiatorul sunt fierbinþi.
Lichidul de rãcire ºi aburul fierbinte
poate fi aruncat afarã cu presiune, ceea
ce poate cauza arsuri.
Capacitate
AVERTISMENT
(
1,5 DOHC: 6,1L
antigel: 3,0L
apã: 3,1L
(
1,8/2,0 MPFI: 8,0L
antigel: 4,0L
apã: 4,0L
)
Nu apropiaþi antigelul de piele sau
ochi. Dacã aceasta se întâmplã,
spãlaþi imediat zona cu multã apã.
)
8–6
Dacã vehiculul este rulat pe drumuri foarte
prãfuite sau cu nisip, înlocuiþi elementul
filtrant mai des decât este recomandat în
mod normal.
Dacã este murdar, scuturaþi elementul de
filtrare ºi îndepãrtaþi praful.
Curãþaþi interiorul filtrului de aer ºi
acoperiþi-l cu o pânzã umedã.
Curãþaþi filtrul de aer prin suflare cu aer
din direcþie inversã decât direcþia normalã
a aerului.
Nu conduceþi vehiculul fãrã filtrul de aer.
ATENÞIE
Nu scoateþi filtrul de aer dacã este
necesarã o demontare temporarã
pentru repararea sau întreþinerea
vehiculului.
NIVELUL ULEIULUI DIN
NIVELUL ULEIULUI DIN
CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ*
CUTIA DE VITEZE MANUALÃ
Pentru a asigura o funcþionare optimã,
eficientã ºi de lungã duratã a cutiei de viteze
automate, este de cea mai mare importanþã
menþinerea permanentã a uleiului la nivelul
optim.
Nivelul trebuie, de aceea, verificat la
intervalele specificate în Ghidul de Service.
Tija prezintã gradaþiile „MIN” ºi „MAX” (plin).
Nivelul trebuie verificat cu motorul pornit ºi
schimbãtorul de viteze pe poziþia „P”. În cazul
în care cutia de viteze este rece, verificarea
se face folosind partea tijei marcatã „+20°C”,
în timp ce pentru o cutie de viteze la
temperatura de funcþionare se foloseºte
+80°C MIN
MIN
partea marcatã „+94°C”.
Temperatura normalã de funcþionare este
atinsã dupã o rulare a vehiculului pe o
distanþã de cel puþin 15 sau 20 km sau similar.
Adãugaþi ulei prin tub numai dacã nivelul a
atins gradaþia „MIN”. Nu depãºiþi gradaþia
superioarã. Curãþirea ºi umplerea trebuie
realizate într-o curãþenie desãvârºitã
deoarece particulele de murdãrie intrate în
cutia de viteze automatã pot cauza disfuncþiuni serioase .
Folosiþi doar ulei special menþionat în tabelul
de lubrefianþi
MAX
jojã
MAX +20°C
tub
jojã
tub
Interval
Se schimbã la fiecare 3
ani sau 45000km
(Filtrul de ulei trebuie
schimbat în acelaºi timp
cu uleiul)
8–7
Capacitate
5,5~6L
Verificaþi nivelul uleiului la câteva minute
dupã ce aþi oprit motorul. Asiguraþi-vã cã
vehiculul este aºezat pe teren drept.
Scoateþi ºurubul de nivel al uleiului ºi
introduceþi un deget în interiorul gãurii.
Nivelul uleiului trebuie sã fie pânã la
marginea gãurii ºurubului. Dacã nivelul
uleiului este mai jos, adãugaþi ulei pânã
când ajunge la gaura ºurubului. Repuneþi
ºurubul de nivel ºi strângeþi-l bine.
ATENÞIE
Temperatura uleiului din cutia de
viteze poate fi destul de mare dupã
funcþionarea vehiculului. Aºteptaþi
pânã când uleiul ºi buºonul de nivel
s-au rãcit îndeajuns pentru a le putea
atinge cu mâna înainte de a verifica
uleiul.
AVERTISMENT
Ambalajele de ulei goale sau folosite nu
trebuie aruncate la coºul de gunoi
casnic.
LICHIDUL DE FRÂNÃ
Lichidul de frânã este higroscopic ºi astfel
absoarbe umiditatea. O umezealã excesivã
în lichidul de frânã poate afecta
nefavorabil siguranþa sistemului de frânã
hidraulic.
Este necesar a schimba lichidul de frânã
la 2 ani.
Lichidul de frânã este otrãvitor ºi poate sã
afecteze vopseaua vehiculului. Nivelul
lichidului în rezervor nu trebuie sã fie mai
mare decât gradaþia „MAX” ºi mai micã
decât gradaþia „MIN”.
Pentru reumplere folosiþi doar lichidul de
frânã specificat.
Dupã scoaterea capacului de umplere,
umpleþi pânã la gradaþia „MAX” ºi apoi
strângeþi bine capacul.
Un nivel scãzut de lichid poate indica
pierderi în sistemul de frânã.
Verificaþi sistemul de frânã la cel mai
apropiat service Daewoo.
ULEIUL DE SERVODIRECÞIE*
Interval
Capacitate
Se schimbã la fiecare
2 ani sau 30000km
0,5L
Verificaþi nivelul uleiului cu motorul oprit.
Folosiþi numai ulei special menþionat în lista
de lubrefianþi.
ATENÞIE
Dacã indicatorul de frânã se aprinde
în timp ce conduceþi, rezervorul de
lichid trebuie completat cu lichidul de
frânã recomandat.
AVERTISMENT
Nu apropiaþi lichidul de frânã de piele
sau ochi. Dacã aceasta se întâmplã,
spãlaþi imediat zona cu multã apã.
Lichidul de frânã afecteazã zonele
vopsite. Dacã se împrãºtie sau se
scurge pe zonele vopsite, curãþaþi-l
imediat cu un burete umed.
LICHIDUL DE AMBREIAJ
Nivelul acestui lichid trebuie sã fie între
gradaþiile MIN ºi MAX de pe peretele
rezervorului. Dacã nivelul lichidului este
jos, umpleþi-l cu lichidul de ambreiaj
recomandat. Nivelul scãzut al lichidului
poate indica o scurgere în sistemul de
comandã al ambreiajului. Verificaþi acest
sistem la cel mai apropiat service Daewoo.
8–8
Nivelul din pompã trebuie verificat la
intervalele specificate în Ghidul de Service.
O tijã ataºatã capacului prezintã gradaþiile
„ADD” ºi „FULL”.
Cu motorul la temperatura de funcþionare,
nivelul lichidului trebuie sã fie la gradaþia
„FULL”; cu motorul rece, nivelul trebuie sã
nu fie sub gradaþia „ADD”.
Interval
Verificaþi ºi reumpleþi
dacã este necesar
Capacitate
1,0L
CUREAUA DE ALTERNATOR
Condiþii optime ºi o tensiune corectã a
curelei sunt esenþiale pentru o bunã
funcþionare a alternatorului.
Dacã indicatorul aflat pe întinzãtorul de
curea oscileazã în limitele admise (A),
tensiunea curelei este bunã.
Dacã indicatorul este sub limitele admise,
înlocuiþi cureaua cu una nouã.
LICHIDUL DE SPÃLARE
MÃRIMEA CURELEI
Curea AC (compresor)
A PARBRIZULUI
unit : mm
LAÞIME LUNGIME
1,5 DOHC
13,8
825
1,8, 2,0 MPFI
12,7
879
Curea alternator
Rezervorul de lichid se gãseºte în
compartimentul motor, aºa cum este
arãtat în figurã.
unit : mm
LÃÞIME ÎNÃLÞIME LUNGIME
5,3
1008
1,5
DOHC Fãrã servo- 17,8
direcþie
5,3
870
1,8, 2,0 Cu servo- 17,4
MPFI direcþie
4,45
1260
Cu servo- 17,8
direcþie
A
B
A : limite admise
B : indicator
8–9
Utilizaþi ca lichid de spãlare soluþia
specificatã în acest manual.
ATENÞIE
Nu utilizaþi alte lichide în locul soluþiei
de spãlare a parbrizului.
Acesta poate provoca deteriorarea
vopselei caroseriei.
ªTERGÃTOARELE DE PARBRIZ
Funcþionarea corectã a ºtergãtoarelor
de parbriz este esenþialã pentru siguranþa conducerii ºi asigurarea unei bune
vizibilitãþi.
ÎNTREÞINEREA BATERIEI
Pentru a înlocui lamela ºtergãtorului,
apãsaþi clema de fixare ºi scoateþi lamela
din braþ.
Puneþi noua lamelã de ºtergãtor în braþ.
Vehiculul dumneavoastrã este echipat cu
o baterie care nu necesitã nici un fel de
întreþinere.
Hidrometrul (indicatorul de testare) din
partea superioarã a bateriei oferã informaþii
doar cu scop de testare.
PUNCT VERDE
Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor
de parbriz.
ªtergãtoarele întãrite, fragilizate sau
care nu ºterg uniform trebuie sã fie
înlocuite.
Din cauzã cã nu existã nici o metodã
pentru a îndepãrta complet urmele de silicon de pe suprafaþele din sticlã, aveþi grijã
sã nu aplicaþi nici o soluþie conþinând silicon pe parbriz, cãci se vor forma dâre
care vor afecta vizibilitatea.
PUNCT NEGRU GALBEN TRANSPARENT
clemã de
fixare
65% NIVEL
ÎNCÃRCARE SAU
PESTE
normal
SUB 65%
NIVEL ÎNCÃRCARE
descãrcatã
› încãrcaþi
NIVEL MIC DE
ELECTROLIT
înlocuiþi
bateria ºi
verificaþi
sistemul de
încãrcare
HIDROMETRU ÎNCORPORAT
Hidrometru
8–10
Bornele de baterie trebuie conectate cu
motorul oprit.
Verificaþi dacã bornele de baterie nu
prezintã urme de oxidare (un praf alb sau
gãlbui). Pentru a îndepãrta oxizii, ºtergeþi
bornele cu o soluþie de praf de copt ºi apã.
Se va produce o reacþie de fierbere, iar
oxizii se vor colora în maro. Când acestã
reacþie înceteazã, spãlaþi borna cu apã
curatã. ªtergeþi bateria cu o cârpã sau un
ºervet de hârtie.
Ungeþi bornele cu vaselinã, pentru a
preveni oxidarea ulterioarã.
Dacã bor nele sunt puternic oxidate,
curãþaþi-le cu praf de copt ºi apã.
Apoi slãbiþi conectorii ºi îndepãrtaþi cablurile.
Întotdeauna, cablul negativ (-) se deconecteazã primul ºi se conecteazã ultimul.
Curãþaþi bornele cu o sculã specialã sau cu
o perie de sârmã. Reconectaþi cablurile la
borne ºi strângeþi conectorii, apoi ungeþi
bornele cu vaselinã.
Pentru o bunã întreþienere a bateriei,
faceþi urmãtoarele:
1. Montaþi bateria în deplinã siguranþã.
2. Pãstraþi bateria curatã ºi uscatã.
3. Pãstraþi bornele ºi legãturile curate,
strânse ºi acoperite cu unsoare.
4. Pãstraþi capacele de ieºire strânse bine.
5. Curãþaþi imediat electrolitul vãrsat cu
o soluþie de apã ºi bicarbonat de sodiu.
6. Dacã vehiculul nu este folosit pentru o
perioadã mai îndelungatã, desfaceþi
cablurile ºi încãrcaþi bateria la fiecare
6 sãptãmâni.
AVERTISMENT
•
•
Nu apropiaþi þigãri aprinse, chibrituri
sau orice alte flãcãri de baterie.
Hidrogenul, care este un gaz care
arde foarte bine, este întotdeauna
prezent în celule.
Feriþi electrolitul, care este ACID
SULFURIC, de ochi, piele, îmbrãcãminte sau suprafeþe vopite.
8–11
AVERTISMENT
Bateriile folosite conþin printre altele
acid sulfuric ºi plumb. În nici un caz nu
le aruncaþi în coºul de gunoi casnic.
Pb
ROÞILE ªI PNEURILE
Menþirea presiunii specificate în pneuri
este esenþialã pentru confortul ºoferului, un
condus în siguranþã ºi o viaþã lungã a
pneurilor.
Verificaþi presiunea pneurilor, inclusiv a roþii
de rezervã, cel puþin la fiecare 14 zile ºi în
special dupã o cãlãtorie mai lungã. Pneurile
trebuie verificate la temperaturã joasã ºi
folosind un aparat de mãsurã adecvat.
O presiune incorectã în pneuri le va mãri
uzura ºi va afecta siguranþa, conducerea
vehiculului ºi confortul.
Presiunea crescutã rezultatã din încãlzirea
pneurilor dupã un drum lung nu trebuie
micºoratã.
Strângeþi tare cãpãcelul valvei dupã
verificarea presiunii.
Presiunea pneurilor kg/cm2
Pneu
185/65 R14
presiune micã
Pânã la trei
pasageri
Faþã 2,0
Spate 1,8
presiune
optimã
Sarcinã
maximã
2.2
2.4
presiune mare
Întreþinerea pneurilor
Lovirea bordurii poate duce la deteriorãri
invizibile ale pneurilor sau sunt simþite mai
târziu (riscul accidentelor la vitezã mare)
deci urcaþi bordurile încet ºi, dacã este
posibil, atacaþi-le în unghi drept.
Din când în când verificaþi uzura pneurilor
ºi deteriorãrile vizibile.
Pneurile se vor înlocui când înãlþimea
profilelor este mai micã de 1,6 mm.
În cazul unei uzuri anormale consultaþi
o staþie service autorizatã ºi faceþi o
verificare a ºasiului ºi a direcþiei.
Dacã, dupã o distanþã mai lungã, pneurile
din faþã prezintã o uzurã mai mare decât
cele din spate este recomandatã schimbarea ambelor roþi din faþã cu cele din
spate
Profile mai adânci la pneurile din faþã
asigurã o aderenþã mai mare.
8–12
NOTÃ
Pericolul de acvaplanare este mai
mare dacã pneurile sunt uzate.
AVERTISMENT
Schimbarea pneurilor de iarnã cu cele
de varã când drumul o permite duce
la reducerea consumului de benzinã ºi
a zgomotului în interiorul vehiculului.
Montarea de pneuri noi
Este recomandat ca pneurile sã fie
înlocuite toate odatã. Pe fiecare osie se vor
monta pneuri realizate de acelaºi fabricant.
Lanþuri antiderapante
ATENÞIE
•
•
•
•
Pneuri de frânã
Dacã folosiþi pneuri de iarnã, acestea
trebuie montate pe toate cele 4 roþi. Nu
depãºiþi viteza maximã specificatã de
fabricant.
Când folosiþi pneuri de iarnã, trebuie
respectatã presiunea de umflare specificatã de fabricantul pneurilor.
AVERTISMENT
Pneurile de iarnã trebuie sã fie echivalente ca mãrime ºi tip cu cele standard ale vehiculului. Altfel, siguranþa ºi
manevrabilitatea vehiculului vor fi serios
afectate.
Regulile privitoare la folosirea lanþurilor
antiderapante sunt diferite de la þarã la þarã.
Înainte de a instala lanþurile, verificaþi
regulamentele în vigoare.
Când instalaþi lanþurile pe pneuri, respectaþi
cu grijã instrucþiunile fabricantului de lanþuri
Lanþurile antiderapante pot deteriora
capacele roþilor. Scoateþi capacele roþilor
înainte de montarea lanþurilor.
Instalaþi lanþurile pe pneurile din faþã cât
de strâns este posibil. Pe pneurile din
spate nu este recomandatã folosirea
lanþurilor. Restrângeþi lanþurile dupã ce aþi
condus 0,5–1 km.
8–13
Folosirea lanþurilor poate afecta
siguranþa ºi manevr abilitatea
vehiculului
Nu depãºiþi 50 km/h sau viteza
recomandatã de fabricantul lanþurilor
(care din ele este mai micã).
Conduceþi cu atenþie ºi evitaþi
hopurile, gãurile în calea de rulare
ºi virajele strânse care pot duce la
balansul exagerat al maºinii.
Evitaþi virajele strânse ºi blocarea
roþilor la frânare.
CONVERTORUL CATALITIC*
Combustibilul cu plumb deterioreazã
convertorul catalitic ºi pãrþi ale sistemului
electronic, fãcându-l astfel inoperant.
La vehiculele cu convertor catalitic, gura
de umplere a rezervorului de benzinã are
formã subþire astfel încât sã nu poatã fi
introdus ºtuþul de la o pompã pentru
benzinã cu plumb.
Distrugeri la convertorul catalitic sau la
vehicul pot apare dacã urmãtoarele
puncte nu sunt luate în consideraþie:
– Consultaþi un service autorizat Daewoo
cât de repede este posibil în urmãtoarele cazur i: ardere anormalã,
funcþionare neregulatã a motorului
dupã o pornire la rece, pierdere
semnificativã a puterii motorului sau
alte funcþionãri anormale care pot indica o dereglare ín sistemul de
aprindere. Dacã este necesar, se poate
continua conducerea cu vitezã micã ºi
cu motorul la turaþie micã.
–
Dacã intrã combustibil nears ín conver torul catalitic, combustia poate
avea
loc
acolo
rezultând
supraîncãlzire ºi distrugeri ireparabile
ale convertorului catalitic.
De aceea trebuie evitate:
– Porniri frecvente la rece.
– Acþionarea demarorului pe timp mai
lung decât necesarul pentru pornire
(combustibilul este injectat în timpul
procedurii de pornire).
– Lãsarea rezervorului gol (o alimentare
neregulatã cu combustibil duce la
supraîncãlziri).
– Pornirea motorului prin ímpingere sau
remorcare (combustibil nears poate intra ín conver torul catalitic): folosiþi
cabluri pentru a alimenta de la bateria
altui vehicul.
Lãsaþi munca de întreþinere în seama unui
service autorizat Daewoo la intervalele
specificate de Daewoo. Atunci puteþi fi
siguri cã toate componentele sistemelor
electric, de injecþie ºi de aprindere vor
funcþiona
corect,
cã
vehiculul
dumneavoastrã are un nivel mic de poluare
ºi cã sistemul convertorului catalitic va
funcþiona un timp lung.
8–14
INDICATORUL DE CONTROL AL
MOTORULUI („INTERVENÞIE
URGENTÃ MOTOR”)
Se aprinde când se face contactul ºi
rãmâne aprins în timpul pornirii.
Se stinge la scurt timp dupã pornirea
motorului.
Durata injecþiei, aprinderea, turaþia de mers
ín gol ºi protecþia la supraturarea
motorului sunt controlate electronic.
Dacã indicatorul se aprinde înseamnã cã
a apãrut un defect. Sistemul electronic
comutã pe un program de urgenþã pentru
a putea fi continuatã conducerea.
Consultaþi urgent un service autorizat
Daewoo pentru a remedia defecþiunea.
Nu conduceþi o perioadã lungã cu indicatorul de control al motorului aprins deoarece aceasta poate defecta convertorul
catalitic, mãri consumul de combustibil ºi
scãdea manevrabilitatea vehiculului.
Dacã indicatorul de control al motorului se
aprinde scurt ºi apoi se stinge din nou,
aceasta nu are nici o semnificaþie.
SISTEMUL ELECTRIC
SISTEMUL DE APRINDERE
Sistemul de aprindere electronic are o mai
mare putere de aprindere decât sistemele
convenþionale.
Este foarte periculoasã atingerea pãrþilor
active.
SIGURANÞA
Pentru înlocuirea siguranþei, trageþi capacul
de jos.
normal
CAPACUL CUTIEI CU SIGURANÞE
Cutia cu siguranþe este localizatã în
stânga coloanei de direcþie, sub un capac.
topit
O siguranþã defectã poate fi recunoscutã
prin firul sãu topit. O nouã siguranþã trebuie
pusã numai dupã ce cauza defectului a fost
localizatã ºi eliminatã.
Valoare
Culoare
10A
Roºu
20A
Galben
30A
Verde
Se pot instala numai siguranþe din clasa
specificatã. Valoarea este datã la toate
siguranþele. Siguranþele de rezervã se
gãsesc în cutia cu siguranþe de rezervã.
8–15
Circuitele protejate de fiecare siguranþã
sunt indicate pe interiorul acestui capac.
AªEZARE ªI VALOARE SIGURANÞE
1
3
2
ECM
TCM*
Pompã benzinã
10A
7
Acþionare electricã
geamuri laterale
Radiocasetofon
14
Lumini de zi*
Brichetã
Clopoþel
Lãmpi mers înapoi
Alimentare tablou
bord
ABS*
(contact aprindere)
Comandã
compresor A/C
30A
20A
11
Releu vitezã mare
ventilator rãcire
motor
16
8–16
12
Lãmpi poziþie,
lãmpi gabarit,
lãmpi ceaþã spate
30A
Lãmpi semnalizare
avarie
Plafonierã
Lampã hartã
Iluminare potbagaj
20A
6
Termocontact
radiator
30A
20A
15
10A
ªtergãtoare ºi
spãlãtor parbriz
10
Dezgheþare geam
spate ºi oglinzi
laterale exterioare*
10A
13
5
20A
9
30A
20A
Lãmpi semnalizare
Lãmpi frânã
Oglinzi retrovizoare
exterioare electrice *
20A
8
4
10A
17
Pernã de
protecþie cu
aer
10A
18
ABS(alimentare),
Alimentare dispozitiv
antifurt
20A
Injectoare
10A
Avertizor sonor
Închidere
centralizatã uºi
30A
CUTIE RELEE /SIGURANÞE ÎN COMPARTIMENT
MOTOR
Aceastã
cutie se gãseºte pe contraaripa stângã lângã bateria de acumulatoare
12
11
10
13-1
13-2
Faruri ceaþã
Releu motor
ventilator
rãcire motor
(vitezã micã)
Releu
compresor
A/C
13-4
Suflantã
climatizare
8
Neconectat
4
Releu faruri
ceaþã
7
Fazã mare
(dreapta)
3
Releu motor ventilator rãcire
motor
(vitezã mare)
2
3
Fazã scurtã
(dreapta)
10A
10A
5
Releu suflantã
climatizare
Extractor
siguranþe
1
Releu
parcare/neutru*
Releu control vitezã
ºtergãtoare parbriz
8–17
2
Releu lampã
spoiler
spate*
Releu
pompã
benzinã
10A
13-6
6
Releu avertizor sonor Neconectat
1
Fazã scurtã
(stânga)
10A
13-5
10A
9
13-3
Fazã mare
(stânga)
30A
Neconectat
Cutia cu relee auxiliare se aflã în partea
stângã sub tabloul de bord
Releu iluminare
4
Releu
dezgheþare
geam spate ºi
oglinzi
retrovizoare
exterioare
Releul încuierii centralizate se aflã
deasupra sau dedesubtul ECM.
Clopoþelul ºi unitatea sa se aflã în partea
dreaptã a cutiei principale de siguranþe.
POZIÞIONARE ªI VALORI BECURI
Becuri
Watt x Numãr
Observaþii
Bec far fazã scurtã
55Wx2
cu halogen
Bec far fazã lungã
65Wx2
cu halogen
Bec lampã poziþie faþã
5Wx2
Bec lampã semnalizare faþã
21Wx2
Bec proiector ceaþã*
55Wx2
Bec lampã semnalizare lateralã*
5Wx2
Bec lampã stop centralã*
27Wx1
Bec lampã semnalizare spate
21Wx2
Bec combinat stop ºi poziþie spate
21/5Wx2
Bec semnalizare* (Spate aplicat)
21Wx2
Bec stop ºi poziþie * (Spate aplicat)
21/5Wx2
Bec lampã ceaþã spate*
21Wx2
Bec lampã mers înapoi
21Wx2
Bec lampã iluminare numãr
5Wx2
Bec plafonierã
10Wx1
Bec lampã hartã
10Wx2
Bec lampã portbagaj
10Wx1
Bec cutie mãnuºi
10Wx1
A nu se atinge balonul becurilor halogene
cu mâna goalã. Grãsimea de pe degete
poate cauza spargerea becului sau
disfuncþiuni luminoase.
Becurile murdare pot fi curãþite cu o cârpã
curatã ºi fãrã scame umectatã cu alcool
sau white spirit.
Important !
Farurile sunt elemente de siguranþa
circulaþiei de aceea nu se admit intervenþii
de înlocuire, demontare sau reglare decât
în cadrul atelierelor service autorizate care
posedã echipamente speciale ºi personal
calificat.
8–18
FAZA LUNGÃ A FARURILOR
FAZA SCURTÃ A FARURILOR
LÃMPI SEMNALIZARE FAÞÃ
1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe
suport.
2. Rotiþi capacul de plastic în sens orar
ºi scoateþi-l.
1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe
suport.
2. Rotiþi capacul de plastic în sens orar
ºi scoateþi-l.
1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe
suport.
2. Rotiþi capacul de plastic în sens orar
ºi trageþi-l afarã din carcasã.
3. Scoateþi conectorul becului.
4. Eliberaþi arcul de reþinere al becului ºi
scoateþi becul.
Arcul de
menþinere al
becului
3. Scoateþi conectorul becului.
4. Eliberaþi arcul de reþinere al becului ºi
scoateþi becul.
Lampa de poziþie
5. Înlocuiþi becul cu unul nou.
6. Instalaþi în ordinea inversã a scoaterii.
7. În cazul înlocuirii lãmpii de poziþie,
trageþi soclul becului din carcasã ºi
trageþi becul din soclu.
8. Rotiþi capacul de plastic în sens
antiorar.
3. Apãsaþi ºi rotiþi becul în sens orar ºi
scoateþi-l.
4. Dupã instalarea unui nou bec, apãsaþi
soclul uºor. Rotiþi în sens antiorar ºi
fixaþi soclul.
Lampa de poziþie
5. Înlocuiþi becul cu unul nou.
6. Instalaþi în ordinea inversã a scoaterii.
7. Rotiþi capacul de plastic în sens
antiorar.
8–19
FARURI DE CEAÞÃ
1. Rotiþi capacul din material plastic în
sens invers acelor de ceasornic ºi
îndepãrtaþi-l.
2. Apãsaþi ºi îndepãrtaþi arcul suportului
becului. Demontaþi becul.
3. Deconectaþi cablajul ºi înlocuiþi becul
cu unul nou.
4. Introduceþi becul ºi asiguraþi-l cu arcul.
5. Conectaþi cablajul ºi montaþi capacul
din material plastic.
LAMPA SPATE
1. Deschideþi portbagajul ºi demontaþi
capacul de protecþie.
2. Când scoateþi supor tul de dulii,
apãsaþi ºi trageþi în sus de el.
3. Apãsaþi becul, învârtiþi-l în sens orar
ºi scoateþi-l.
LAMPA DE INTERIOR
1. Scoateþi lampa din locaºul sãu, cu
ajutorul unei ºurubelniþe.
2. Apãsaþi becul uºor spre lamela de
reþinere ºi îndepãrtaþi-l.
3. Montaþi un nou bec.
4. Apãsaþi becul uºor. Rotiþi-l în sens
antiorar ºi introduceþi-l
5. Când instalaþi supor tul de dulii,
introduceþi 2 corect ºi apãsaþi 1 .
8–20
ATENÞIE
Înainte de a schimba becul de interior,
închideþi uºile din faþã astfel încât becul
sã fie stins.
LÃMPÃ DE CITIRE
1. Scoateþi lampa din locaºul sãu, cu
ajutorul unei ºurubelniþe.
LAMPA NUMÃRULUI DE
ÎNMATRICULARE
1. Rotiþi ºi scoateþi soclul cu mâna.
2. Înlocuiþi becul numãrului de înmatriculare.
3. Scoateþi becul din soclu
4. Înlocuiþi-l cu un nou bec
LAMPA DE MERS ÎNAPOI
1. Deºurubaþi cele douã ºuruburi ºi
scoateþi lampa de mers înapoi.
2. Rotiþi soclul becului în sens antiorar ºi
scoateþi-l.
2. Apãsaþi lamela de reþinere uºor ºi
scoateþi lampa.
3. Dupã înlocuire, montaþi capacul.
3. Rotiþi becul în sens orar ºi scoateþi-l.
4. Apãsaþi noul bec uºor. Rotiþi în sens
antiorar ºi introduceþi-l.
5. Rotiþi soclul becului în sens orar ºi
introduceþi-l.
8–21
LAMPA DE PORTBAGAJ
Polaritatea cablurilor lãmpii de portbagaj
este marcatã ca mai jos.
Aveþi grijã la polaritate pentru a nu o
inversa la schimbarea lãmpii.
PLAFONIERÃ SPATE
1. Deºurubaþi cele douã ºuruburi din
partea de sus a cutiei lãmpii.
ºurub
Polaritate
Culoarea
cablului
Secþiunea
cablului
+
roºu
0,5mm2
–
gri
0,5mm2
2. Scoateþi conectorul cablurilor.
3. Când scoateþi soclul becului, apãsaþi
1 ºi trageþi soclul în sus.
–
+
8–22
4. Apãsaþi becul, rotiþi-l în sens orar ºi
scoteþi-l din soclu.
5. Înlocuiþi becul cu unul nou.
6. Apãsaþi becul uºor, rotiþi-l în sens
antiorar ºi introduceþi-l în soclu.
7. Când instalaþi soclul, introduceþi
porþiunea 2 corect ºi apãsaþi
porþiunea 1 .
OPERAÞII DE ÎNTREÞINERE PERIODICÃ
INTERVALUL
PRESCRIS
Kilometri sau timp (în luni), oricare dintre acestea survine mai întâi
KILOMETRI x 1000
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Luni
—
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
V
V
V
V
V
V
S
V
V
V
V
OPERAÞIA
SISTEMUL DE CONTROL AL MOTORULUI
Curelele de transmisie (alternator, servodirecþie)
Uleiul de motor ºi filtrul de ulei
(1) (3)
V
Sistemul de rãcire ºi conexiunile furtunelor
Lichidul de rãcire al motorului
(3)
V
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
S
V
V
V
S
V
V
S
V
S
V
Filtrul de combustibil
S
Conductele de alimentare cu combustibil ºi conexiunile
Elementul filtrant de aer
V
(2)
V
V
V
V
Reglarea aprinderii
V
S
V
S
V
V
Bujiile
S
V
V
S
V
S
V
V
V
V
V
V
V
V
Legendã:
V – Verificaþi aceste puncte ºi piesele de legãturã cu ele. Dacã este necesar corectaþi, curãþiþi, refaceþi nivelul sau înlocuiþi.
S – Schimbaþi sau înlocuiþi
(1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult timp la ralenti sau mers
în mediu cu mult praf) schimbaþi uleiul de motor la fiecare 5000 km sau 3 luni, oricare din acestea survine mai întâi..
(2) Este necesarã întreþinerea la intervale mai scurte dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf.
(3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi”.
8–23
V
V
INTERVALUL
PRESCRIS
Kilometri sau timp (în luni), oricare dintre acestea survine mai întâi
KILOMETRI x 1000
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Luni
—
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
OPERAÞIA
SISTEMUL DE CONTROL AL MOTORULUI
Capacul ºi rotorul distribuitorului
V
V
V
V
Canistra cu vapori de benzinã ºi conductele de legãturã
V
V
Ventilarea carterului
V
V
Cureaua de distribuþie
V
S
V
V
ªASIU ªI CAROSERIE
Conducte de evacuare ºi montãrile lor
V
V
V
V
V
V
Lichidul de frânã
(3)
V
V
S
V
V
S
V
V
S
Plãcuþele ºi discul de frânã din faþã
(5)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Tamburi ºi plãcuþe frânã spate
(5)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Frâna de mânã
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Conductele de frânã ºi conexiunile (inclusiv servofrâna)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rulmenþii ºi jocul lor la butucul din spate
V
V
V
Legendã:
V – Verificaþi aceste puncte ºi piesele de legãturã cu ele. Dacã este necesar corectaþi, curãþiþi, refaceþi nivelul sau înlocuiþi.
S – Schimbaþi sau înlocuiþi
(4) Dacã este necesar, rotiþi ºi balansaþi roata.
(5) Este necesarã o întreþinere mai frecventã dacã vehiculul este utilizat în condiþii severe: mers frecvent pe distanþe
scurte, motorul menþinut mult timp la ralanti sau mers în mediu cu mult praf.
8–24
V
V
V
INTERVALUL
PRESCRIS
Kilometri sau timp (în luni),oricare dintre acestea survine mai întâi
KILOMETRI x 1000
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Luni
—
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
OPERAÞIA
ªASIU ªI CAROSERIE
Uleiul din cutia de viteze manualã
(3)
Cursa liberã a pedalelor de frânã ºi ambreiaj
Fluidul de comandã ambreiaj*
(3)
Uleiul din cutia de viteze automatã*
(3)
V
ªuruburile ºi piuliþele de prindere a ºasiului
Presiunea de umflare a pneurilor
Alinierea roþilor
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
S
V
V
V
S
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
(4)
Se verificã în condiþii anormale
Volanul ºi legãturile
Lichid ºi conducte servodirecþie*
V
V
(3)
V
Burdufurile arborilor de transmisie
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Centurile de siguranþã, fixãrile ºi elementele lor de cuplare
V
Ungerea încuietorilor ºi a balamalelor uºilor ºi capotelor
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Legendã:
V – Verificaþi aceste puncte ºi piesele de legãturã cu ele. Dacã este necesar corectaþi, curãþiþi, refaceþi nivelul sau înlocuiþi.
S – Schimbaþi sau înlocuiþi
(3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi”.
(4) Dacã este necesar, rotiþi ºi balansaþi roata.
8–25
V
V
V
V
ÎNGRIJIREA VEHICULULUI
9–1
MATERIALE DE CURÃÞIRE
Când folosiþi substanþe de curãþire sau alte
produse chimice pentru a curãþa interiorul
sau exteriorul vehiculului, respectaþi
recomandãrile producãtorilor acestora.
Unele substanþe pot fi otrãvitoare sau
inflamabile ºi pot produce accidente sau
avarii. Nu utilizaþi pentru curãþirea interiorului sau exteriorului vehiculului solvenþi
volatili ca: acetonã, dizolvanþi, dizolvanþi de
ojã sau materiale de curãþit ca: sãpun de
rufe, decoloranþi sau agenþi reducãtori, cu
excepþia celor menþionaþi în recomandãrile
urmãtoare referitoare la îndepãrtarea
murdãr iei de pe þesuturi. Nu folosiþi
niciodatã tetraclorurã de carbon, benzinã
sau benzen în scopuri de curãþire. Deschideþi toate uºile vehiculului când folosiþi
orice substanþã chimicã în interiorul
vehiculului. Expunerea îndelungatã la
vapori poate cauza probleme de sãnãtate
ºi acestea se produc mai ales când astfel
de substanþe sunt folosite în spaþii mici
neventilate.
Pentru a nu pãta scaunele de culoare
deschisã, evitaþi ca materialele umede a
cãror vopsea nu este fixatã sã vinã în
contact cu þesãtura scaunelor. Aceasta
include unele articole colorate de îmbrãcãminte din bumbac, catifea, piele ºi
piele întoarsã, hârtie decorativã, etc.
ÎNGRIJIREA ªI CURÃÞIREA
INTERIORULUI VEHICULULUI
Pentru curãþirea materialelor decorative
moderne, este foarte importantã utilizarea
tehnicilor ºi materialelor corecte. O
greºealã fãcutã la prima curãþire poate
avea ca efect formarea unor pete care
sunt mai dificil de îndepãrtat la a doua
curãþire.
Praful ºi murdãria care se strâng pe
þesãturile interioare vor fi îndepãrtate cât
mai des cu ajutorul unui aspirator sau a
unei perii cu pãr moale. Curãþaþi în mod
curent ornamentele din vinil sau din piele
cu o cârpã curatã. Ornamentele obiºnuite
pot fi curãþate cu substanþe chimice de
curãþire.
Îngrijirea centurilor de siguranþã
• Pãstraþi centurile de siguranþã curate
ºi uscate.
• Curãþaþi centurile de siguranþã numai
cu sãpun de toaletã ºi apã cãlduþã.
• Nu vopsiþi centurile, cãci aceasta le
poate slãbi serios rezistenþa.
9–2
SUPRAFEÞELE DIN STICLÃ
Suprafeþele de sticlã vor fi curãþate în mod
regulat. Peliculele de fum de þigarã sau praf
pot fi îndepãrtate prin utilizarea unei soluþii
de curãþire pentru geamuri.
Nu utilizaþi niciodatã substanþe abrazive de
curãþire, cãci acestea vor zgâria
geamurile. Dacã se folosesc substanþe
abrazive pentru curãþirea interioarã a
geamurilor din spate, poate fi avariat
circuitul de dezgheþare. Evitaþi sã aºezaþi
lângã geamul din spate obiecte care ar
putea provoca zgârierea acestuia. Nu
montaþi peste grila de dezgheþare a
geamului spate nici un semn cum ar fi
numãrul de înmatriculare provizoriu, etc.
Curãþirea exterioarã a parbrizului
Dacã parbrizul nu este curat dupã folosirea
ºtergãtoarelor de parbriz, sau dacã
ºtergãtoarele se miºcã sacadat, cauza
poate fi prezenþa unor substanþe unsuroase
pe parbriz sau pe lamelele ºtergãtoarelor.
Curãþaþi exteriorul parbrizului cu un produs
neabraziv de curãþire. Parbrizul este curat
dacã nu se formeazã picãturi de apã
atunci când acesta este stropit.
ÎNGRIJIREA ªI CURÃÞIREA
PROTECÞIA LA COROZIUNE
EXTERIORULUI VEHICULULUI
Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat
pentru a rezista la coroziune. Pentru
producerea vehiculului au fost utilizate
materiale speciale ºi acoperiri de protecþie
cu scopul de a menþine un aspect corespunzãtor ºi o bunã funcþionare. Unele piese
care în mod normal nu sunt vizibile (ca
de exemplu unele piese amplasate în
compartimentul motor ºi sub vehicul) nu
sunt afectate de ruginirea suprafeþei. De
aceea, protecþia la coroziune nu este
necesarã ºi nu este aplicatã pentru aceste
piese.
Lustrul exterior
Lustruirea conferã vehiculului frumuseþe,
o culoare intensã, strãlucire ºi durabilitate.
Spãlarea vehiculului
Cel mai bun mod de a menþine lustrul exterior al vehiculului este spãlarea sa cât
mai frecventã. Pentru spãlare, folosiþi apã
cãlduþã sau rece.
Nu folosiþi apã caldã pentru spãlare ºi nu
expuneþi vehiculul în bãtaia directã a
soarelui când îl spãlaþi. Nu utilizaþi
sãpunuri sau detergenþi chimici puternici.
Produsele de curãþire vor fi rapid îndepãr tate de pe suprafaþa vehiculului,
înainte de a se usca suprafaþa.
Vehiculele Daewoo sunt proiectate pentru
a fi utilizate în condiþii normale de mediu
ºi pentru a face faþã elementelor naturale.
Totuºi, condiþii neobiºnuite, ca spãlarea
într-o instalaþie cu presiune înaltã, pot
provoca pãtrunderea apei în interiorul
vehiculului.
Lustruirea ºi ceruirea
Se recomandã lustruirea ºi ceruirea
periodicã, pentru îndepãrtarea reziduurilor
de pe vopseaua exterioarã. Produsele
aprobate sunt disponibile la atelierele service autorizate
Protejarea pieselor lucioase din metal
Piesele lucioase din metal trebuie sã fie
curãþate în mod regulat, pentru a-ºi pãstra
luciul. Spãlarea cu apã este, de obicei,
suficientã.
Acordaþi o atenþie deosebitã ornamentelor
din aluminiu. Pentru a nu deterioara
suprafaþa acestora, nu folosiþi niciodatã
pentru a curãþa aluminiul pastã de lustruit
pentru vopsea, abur sau sãpun caustic.
Pentru toate piesele lucioase din metal se
recomandã lustruirea cu cearã.
Curãþirea jenþilor din aluminiu, a roþilor
de tip raliu ºi a capacelor de roþi
Pentru a menþine aspectul original al
jenþilor ºi capacelor de roþi, nu lãsaþi sã se
acumuleze pe ele noroi sau sare de pe
drumuri. Se recomandã spãlarea în mod
regulat a roþilor. Nu folosiþi produse
abrazive sau perii, pentru cã acestea le pot
deteriora suprafaþa.
9–3
Deteriorarea pieselor din tablã
Dacã vehiculul a suferit un accident ºi este
necesarã înlocuirea sau repararea unor
piese din tablã, asiguraþi-vã cã atelierul
service aplicã pe acestea materialele
anticorozive corespunzãtoare, astfel încât
sã fie refãcutã protecþia la coroziune.
Consultaþi de asemenea paragraful
„Deteriorarea vopselelor” care urmeazã.
Depunerea de materii strãine
Clorura de calciu ºi alte sãruri, produsele
de îndepãrtare a gheþii de pe drumuri, seva
din arbori, gãinaþul de pasãre, chimicalele
eliberate în atmosferã de coºurile fabricilor
ºi alte materii pot deteriora vopseaua
vehiculului dacã sunt lãsate pe suprafeþele
vopsite.
Este posibil ca spãlarea promptã sã nu
îndepãrteze complet aceste depuneri. În
aceste cazuri, este nevoie de produse
speciale pentru curãþire. Când utilizaþi
produse chimice de curãþire, asiguraþi-vã
cã pot fi folosite pe suprafeþe vopsite.
Deteriorarea vopselei
Orice deteriorare a vopselei (lovituri de
piatrã, plesniri sau zgârieturi adânci)
trebuie reparatã prompt. Metalul neprotejat se va coroda rapid ducând la creºterea cheltuielilor de reparare. Loviturile
ºi zgârieturile pot fi remediate cu materiale
de acoperire disponibile la dealerii
Daewoo sau la alte puncte de service.
Deteriorãrile pe suprafeþe mai mari pot fi
remediate în atelierele de tinichigerie ºi
vopsitorie ale atelierelor service.
Întreþinerea pãrþii inferioare a vehiculului
Produsele corozive utilizate pentru îndepãrtarea de pe drumuri a gheþii ºi zãpezii
se pot acumula sub vehicul. Dacã acestea
nu sunt îndepãrtate, se va produce o
corodare acceleratã a pieselor de sub
vehicul (conducte de combustibil, caroserie, podea ºi sistemul de evacuare) chiar
dacã acestea au fost asigurate cu o
protecþie împotriva coroziunii.
Cel puþin în fiecare primãvarã, îndepãrtaþi
de sub vehicul aceste depuneri cu apã
curatã sub presiune. Aveþi grijã sã curãþiþi
toate zonele în care se poate acumula
noroiul. Sedimentele din locurile închise ale
caroser iei trebuie sã fie mai întâi
sfãrâmate. La cererea dumneavostrã,
atelierele service Daewoo pot presta
acest serviciu pentru dumneavoastrã.
9–4
DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII
10–1
IDENTIFICAREA OFICIALÃ
A VEHICULULUI
Seria de identificare a vehiculului (seria
de ºasiu) este ºtanþatã pe plãcuþa de
identificare care este montatã în partea
dreaptã, în faþa radiatorului.
SERIA DE MOTOR
Seria de motor este ºtanþatã în partea din
dreapta-faþã a blocului cilindrilor.
MOTOR 1,8, 2,0L MPI
MOTOR 1,5L DOHC
10–2
SERIA DE ªASIU
Seria de ºasiu este ºtanþatã pe podeaua
vehiculului, între uºa din dreapta ºi
scaunul din faþã.
LUBRIFIEREA
Tabloul lubrifianþilor
Lubrifiant
Uleiul de motor
Capacitate
1,5 DOHC ;
3,75 L
Se schimbã la fiecare10000 km sau 6 luni.
1,8 MPI
;
4,25 L
(Filtrul de ulei se schimbã cu aceeaºi ocazie)
2,0 MPI
;
4,25 L
Uleiul din cutia de viteze
manualã
Se verificã la fiecare 10000 km sau 6 luni ºi se completeazã
1,8L
Lichidul de frânã
0,5L
Lichidul de comandã
0,5L
Tip
Gradul SG sau peste
CCMC G4/G5
SAE 5w/30
SAE 10w/40
SAE 15W/40
B0400075
dacã este cazul (schimbarea nu este necesarã)
SAE 80
Se schimbã la fiecare 30000 km sau 1,5 ani.
(DOT 3)
Se verificã la fiecare 10000 km sau 6 luni ºi se
ambreiaj
Uleiul de servodirecþie*
1,0L
Uleiul din cutia de viteze
6,5 ~ 7,0L
automatã*
Interval între schimburi
completeazã dacã este cazul.
Se verificã la fiecare 10000 km sau 6 luni ºi se
completeazã dacã este cazul.
Se schimbã la fiecare 2 ani sau 40000 km
(Filtrul se schimbã cu aceeaºi ocazie.)
10–3
(DOT 3)
B0401004
DEXRON II
DEXRON II
ULEIUL DE MOTOR
În tabelul alãturat sunt prezentate tipurile de
uleiuri recomandate pentru ungerea motorului, în funcþie de temperatura mediului
ambiant.
În cazul unei schimbãri de scurtã duratã a
temperaturii mediului ambiant, nu este
necesarã schimbarea tipului de ulei din
motor.
A= Ulei obiºnuit
B=Ulei multigrad
C=Ulei cu capacitate de
ungere îmbunãtãþitã
SAE 30
A
SAE 20 W-20
SAE 20 W-40, 20 W-50
SAE 15 W-40, 15 W-50
B
SAE 10 W-40, 10 W-50
SAE 5 W-50
SAE 5 W-30
SAE 10 W-30, 10 W-40
C
°C
°F
SAE 5 W-30, 5 W-40, 5 W-50
-30
-20
-20
0
-10
0
20
10
40
20
60
30
80
40
100
Uleiul de motor tip SAE 5W-30 va fi utilizat în cazul scãderii sub -20°C a temperaturii
mediului ambiant pentru o perioadã mai lungã de timp.
10–4
SPECIFICAÞII
Model
Specificaþie
1. Dimensiuni vehicul (mm)
Lungime totalã
Lãþime totalã
Înãlþime totalã
Ampatament
Ecartament: faþã
spate
2. Greutate (kg)
Greutate proprie
Greutate maximã admisã
Numãr de locuri
3. Performanþe
Vitezã maximã (km/h)
Panta (tan )
Raza minimã de virare (m)
4. Transmisie
Treapta:
1
a 2-a
a 3-a
a 4-a
a 5-a
mers înapoi
Raport final de transmisie
Motor 1,5 DOHC
Motor 1,8 MPI
Motor 2,0 MPFI
Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze
manualã
automatã
manualã
automatã
manualã
automatã
4615
1718
1388
2620
1426
1406(fãrã ABS)
1423(cu ABS)
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
4615
1718
1388
2620
1426
1406(fãrã ABS)
1423(cu ABS)
<
<
<
<
<
<
1103–1156
1630
5
1137–1190
<
<
1108–1161
<
<
1142–1195
<
<
1108–1161
1630
5
1142–1195
<
<
170
0,565
5,2
163
0,585
<
180
0,642
<
173
0,567
<
185
0,672
5,2
180
0,876
<
3,545
1,952
1,276
0,892
0,707
3,333
4,188
4,123
2,250
1,449
1,062
–
5,054
2,653
3,545
1,952
1,276
0,892
0,707
3,333
4,188
3,606
2,060
1,366
0,982
–
3,949
2,864
3,545
1,952
1,276
0,892
0,707
3,333
3,941
3,606
2,060
1,366
0,982
–
3,949
2,440
10–5
Model
Specificaþie
5. Motor
Capacitate cilindricã (cm2)
Diametru x Cursã (mm)
Raport de compresie
Putere maximã (kw/rpm)
Cuplu maxim (daN·m/rpm)
Avans aprindere
6. Pneuri
Dimensiune
Motor 1,5 DOHC
Motor 1,8 MPI
Motor 2,0 MPFI
Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze
mnualã
automatã
manualã
automatã
manualã
automatã
1498
76,5 x 81,5
9,2±0,2
66/4800
137/3600–4800
10°, 800±50
<
<
<
<
<
<
1796
84,8x79,5
8,8±0,2
70/5400
145/2800
8°, 800±50
<
<
<
<
<
<
1998
86 x 86
8,8±0,2
77/5000
164/2600–3000
8°, 800±50
<
<
<
<
<
<
185/65R14
<
<
<
185/65R14
<
<
<
<
<
<
<
92 RON sau peste
50
<
<
<
8,0
<
<
<
<
4,3
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
12V-55(MF)
12V-85A
12-1,4
<
<
<
_
216x144x3,5
_
216x144x3,5
_
7. Alimentarea cu combustibil
Cifra octanicã
92 RON sau peste
Rezervorul de benzinã (L)
50
8. Sistemul de rãcire al motorului
Capacitate (L)
6,6
9. Ungerea motorului
Ulei motor (L)
3,7
10. Instalaþia electricã
Baterie (V-AH) (fãrã întreþinere) 12V-55(MF)
Alternator (V-A)
12V-85A
Demaror (V-KW)
12-1,4
11. Ambreiaj
Dimensiune (mm)
216x144x3,5
(diametrul exterior x diametrul
interior x grosime)
10–6
12. Frâne
Roþile din faþã
Roþile din spate
Diametru servofrânã (mm)
13. Direcþia
Tip
Raport
Diametru volan (mm)
Unghi de cãdere
Faþã
Spate
Unghi de fugã
Faþã
Paralelism (mm)
Faþã
Spate
Disc
Tambur
228,6
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Disc
Tambur
228,6
<
<
<
Pinion ºi cremalierã
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Pinion ºi cremalierã
<
<
<
<
<
<
<
<
380
-25'±45'
-1°~0°
1°45'±1°
0±1
1~4
10–7
8
Specificaþie
1,5 DOHC
1,8 MPI
2,0 MPFI
Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze Cutie de viteze
manualã
automatã
manualã
automatã
manualã
automatã
8
Model
380
-25'±45'
-1°~0°
1°45'±1°
0±1
1~4
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
CONSUMUL ÎN LITRI / 100Km
DESCRIERE
MODEL
1,5 DOHC
MPI
1,8 SOHC
MPI
2,0 SOHC MPI
(3, 4, 5 UªI)
Urban
90 Km/h
5SP M/T
11,0
5,2
6,3
4SP A/T
12,2
5,9
7,3
5SP M/T
11,8
5,7
7,0
4SP A/T
12,3
7,0
7,3
5SP M/T
11,6
5,3
6,8
4SP A/T
12,3
5,8
7,3
10–8
120 Km/h
Download PDF