Blaupunkt | BUENOS AIRES 200 7 649 026 110 | Radio CD MP3 WMA Buenos Aires 200 Stockholm 100

www.blaupunkt.com
Radio CD MP3 WMA
Buenos Aires 200
Stockholm 100
7 649 026 110
7 649 020 110
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 1
09.12.2008 14:29:29 Uhr
Elemente de comandă
1 2 3 4
?> =
5
<
1 Tasta
Deblocarea componentei de operare demontabile
2 Tasta
În meniu: modificarea setărilor
Regim de funcţionare radio: setarea postului
Regim de funcţionare CD/MP3/WMA: selectarea titlului
3 Tasta
În meniu: modificarea setărilor
Regim de funcţionare radio: setarea postului
Regim de funcţionare CD/MP3/WMA: selectarea titlului
4 Butonul pornit/oprit
Apăsare scurtă: Pornirea aparatului, selectarea sursei audio/ modul „NO SRC“
Apăsare lungă: oprirea aparatului
Rotire: reglarea volumului sonor, modificarea
setărilor în meniul audio
5 Locaşul pentru CD
6 Display
7 Tasta (Eject)
Extragerea CD-ului
8 Mufă AUX-IN din partea frontală
9 Tasta AUD
Apelarea meniului audio
6
;
7 8
: 9
: Tasta Reset
Resetarea aparatului la setările din fabrică
; Blocul de taste 1 - 6
< Tasta DISP
Apăsare scurtă: Comutarea afişajului
Apăsare lungă: Reprezentarea textului ca text
mişcător
= Tasta AM
În meniu: apelarea punctului din meniu
Regim de funcţionare radio: selectarea domeniului undelor MW
Regim de funcţionare MP3/WMA: comutarea
în directorul precedent
> Tasta FM
În meniu: apelarea punctului din meniu
Regim de funcţionare radio: selectarea domeniului undelor FM, comutarea între nivelele de
memorare FM
Regim de funcţionare MP3/WMA: comutarea
în directorul următor
? Tasta MENIU
Apăsare lungă: apelarea meniului utilizatorului
Apăsare scurtă: apelarea meniului PTY, părăsirea meniurilor
2
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 2
09.12.2008 14:29:30 Uhr
Cuprins
Informaţii importante .................................4
Referitor la aceste instrucţiuni de utilizare ....4
Pentru siguranţa dumneavoastră ................4
Indicaţie de curăţare .................................5
Casarea aparatului vechi............................5
Conţinutul livrării......................................5
Accesorii speciale
(nu sunt cuprinse în livrare) .......................5
Garanţie..................................................5
Punerea în funcţiune ...................................6
Detaşarea/ataşarea componentei de
operare...................................................6
Pornirea/Oprirea ......................................6
Reglarea volumului sonor...........................6
Modul „NO SRC“ (comutat pe mut)..............6
Ieşirea preamplificatorului
(numai la Buenos Aires 200) ......................7
Regim de funcţionare radio .........................7
RDS .......................................................7
Comutarea în regimul de funcţionare a
radioului .................................................7
Selectarea nivelelor de memorare
(FM1, FM2, FM3, MW) .............................7
Setarea postului .......................................8
PTY ........................................................8
Memorarea posturilor/apelarea posturilor
memorate ...............................................9
Memorarea automată a postului
(Travelstore) ............................................9
Activarea-/dezactivarea.............................9
Setarea afişajului ......................................9
Regimul de funcţionare CD/MP3/WMA ......10
Informaţii esenţiale .................................10
Comutarea în regimul de funcţionare
CD/MP3/WMA .......................................10
Introducerea CD-ului ...............................10
Extragerea CD-ului..................................10
Selectarea cântecului ..............................11
Selectarea directorului (numai în regimul de
funcţionare MP3/WMA)...........................11
Selectarea directă a cântecului .................11
Funcţia de căutare rapidă ........................11
Întreruperea redării ................................11
Redarea tuturor cântecelor ......................11
Redarea cântecelor într-o ordine aleatoare .11
Redarea din nou a cântecelor, respectiv a
listelor .................................................11
Setarea afişajului ....................................12
Setări sunet..............................................12
Apelarea şi părăsirea meniului audio .........12
Realizarea setării în meniul audio ..............12
Adaptarea nivelului pentru o sursă audio ....13
Setarea filtrului Low-Pass pentru Subwoofer
(numai la Buenos Aires 200) ....................13
Setarea tipului de difuzor.........................13
Setările utilizatorului ................................14
Apelarea şi părăsirea meniului utilizatorului 14
Realizarea setării în meniul utilizatorului.....14
Setarea manuală a orei ............................16
Alte funcţii ...............................................17
Surse audio externe ................................17
Restabilirea setărilor din fabrică ...............17
Date tehnice .............................................17
Instrucţiuni de instalare ............................18
3
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 3
09.12.2008 14:29:30 Uhr
Informaţii importante
Informaţii importante
Referitor la aceste instrucţiuni de
utilizare
Aceste instrucţiuni de utilizare cuprind informaţii
importante, pentru montarea şi utilizarea uşoară
şi sigură a aparatului.
• Înainte de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
şi în întregime aceste instrucţiuni de utilizare.
• Păstraţi instrucţiunile de utilizare astfel încât,
acestea să fie accesibile în orice moment
pentru toţi utilizatorii.
• Înmânarea aparatului unei terţe persoane
se va face întotdeauna împreună cu aceste
instrucţiuni.
În afară de aceasta, respectaţi instrucţiunile
de utilizare ale aparatelor care vor fi folosite în
combinaţie cu acest aparat.
Simboluri utilizate
În aceste instrucţiuni vor fi utilizate următoarele
simboluri:
ATENŢIE!
Avertizează la fascicolul laser
ATENŢIE!
Avertizează la deteriorarea unităţii CD
Simbolul CE confirmă respectarea normelor UE.
쏅 Simbolizează un pas de acţiune
• Simbolizează o enumerare
Utilizare conform prevederilor
Acest aparat a fost prevăzut pentru montarea şi
funcţionarea într-un autovehicul, cu o tensiune
de bord de 12 V şi trebuie montat într-un locaş
DIN. Respectaţi limitele de funcţionare prevăzute
în datele tehnice. Lăsaţi ca reparaţiile şi după caz
montarea, să fie executate de un specialist.
Declaraţia de conformitate
Prin prezenta Blaupunkt GmbH declară că aparatele Buenos Aires 200 şi Stockholm 100 corespund cerinţelor esenţiale şi celorlalte prevederi
relevante ale Directivei 89/336/EWG.
Pentru siguranţa dumneavoastră
Aparatul a fost produs conform nivelului actual al
tehnicii şi conform regulilor tehnice de siguranţă
recunoscute. Totuşi pot apare pericole, dacă nu
respectaţi indicaţiile de siguranţă cuprinse în
acest manual de instrucţiuni.
Dacă veţi monta dumneavoastră aparatul
Este permis să montaţi aparatul numai dacă aveţi
experienţă la montarea aparatelor auto şi dacă vă
este familiară partea electrică a autovehiculului.
Pentru aceasta, respectaţi instrucţiunile de montaj de la sfârşitul acestui manual.
Trebuie să respectaţi următoarele!
ATENŢIE!
În aparat se află un laser Class-1,
care vă poate vătăma ochii.
Nu desfaceţi aparatul şi nu efectuaţi nicio modificare a acestuia.
În regim de funcţionare:
• Reglaţi aparatul, numai dacă situaţia traficului
permite acest lucru! Opriţi într-un loc adecvat,
pentru realizarea reglajelor mai detaliate.
• Extrageţi sau ataşaţi componenta de operare
numai când autovehiculul este staţionat.
• Ascultaţi întotdeauna la un volum adecvat
al sunetului, pentru protejarea auzului
dumneavoastră şi pentru a putea recepta
semnalele acustice de avertizare (de exemplu
Poliţia). În pauzele dintre conectări (de exemplu
la schimbarea sursei audio) modificarea
volumului sonor nu este perceptibilă. Nu măriţi
volumul sonor în timpul acestei pauze de
comutare.
4
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 4
09.12.2008 14:29:30 Uhr
Informaţii importante
După funcţionare:
• Fără componenta de operare, aparatul nu are
nicio valoare pentru hoţi. Scoateţi întotdeauna
componenta de operare, atunci când părăsiţi
autovehiculul.
• Transportaţi componenta de operare astfel încât să fie protejată la lovituri şi contactele să nu
se murdărească.
Indicaţie de curăţare
Diluanţii, soluţiile de curăţat şi soluţiile abrazive,
precum şi spray-urile Cockpit şi soluţiile de îngrijire a materialului plastic pot conţine substanţe
care atacă suprafaţa aparatului.
Pentru curăţirea aparatului, folosiţi numai o lavetă
uscată sau puţin umezită.
Dacă este nevoie, curăţaţi contactele componentei de operare cu o lavetă moale, înmuiată în soluţie de curăţat pe bază de alcool.
Casarea aparatului vechi
Nu aruncaţi aparatul vechi în gunoiul
menajer!
La casarea aparatului vechi folosiţi sistemele de
returnare şi colectare care vă stau la dispoziţie.
Conţinutul livrării
Din pachetul de livrare fac parte:
1 Radio auto
1 Instrucţiuni de utilizare
Accesorii speciale
(nu sunt cuprinse în livrare)
Utilizaţi numai accesorii speciale avizate de
Blaupunkt, cum ar fi:
• Amplificator Blaupunkt sau Velocity (Amplifier)
Informaţi-vă la distribuitorul Blaupunkt sau pe
internet la adresa www.blaupunkt.com.
Garanţie
Pentru produsele achiziţionate în Uniunea Europeană vă oferim o garanţie de producător. Pentru
aparatele achiziţionate în afara Uniunii Europene
sunt valabile condiţiile de garanţie stabilite de reprezentanţii noştri în ţara respectivă.
Condiţiile de garanţie pot fi găsite pe
www.blaupunkt.com sau solicitate direct la:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Service
În unele ţări, Blaupunkt oferă un serviciu de reparaţii şi preluare de la domiciliu.
Pe www.blaupunkt.com vă puteţi informa
dacă acest serviciu este disponibil în ţara
dumneavoastră.
Dacă doriţi să faceţi uz de acest serviciu, puteţi
să solicitaţi pe internet un serviciu de preluare a
aparatului de la domiciliu.
1 Etui din stofă pentru componenta de operare
1 Cadrul de susţinere
1 Set cu piese mici
2 Scule pentru demontare
1 Cablu de conectare
5
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 5
09.12.2008 14:29:31 Uhr
Punerea în funcţiune
Punerea în funcţiune
Detaşarea/ataşarea componentei de
operare
Pentru protejarea împotriva furtului, aparatul
dumneavoastră este dotat cu o componentă demontabilă de operare (Release-Panel). Luaţi componenta de operare cu dumneavoastră, de fiecare dată când părăsiţi autovehiculul. Fără această
componentă de operare, aparatul nu are nicio
valoare pentru hoţi.
Atenţie
Deteriorarea componentei de operare
Nu lăsaţi componenta de operare să cadă.
Nu expuneţi componenta de operare la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
Evitaţi să atingeţi direct contactele componentei
de operare.
Detaşarea componentei de operare
1, pentru a debloca com쏅 Apăsaţi tasta
ponenta de operare.
쏅 Apucaţi componenta de operare din partea
stângă şi trageţi-o întâi drept şi apoi spre
stânga afară din suport.
Ataşarea componentei de operare
쏅 Împingeţi componenta de operare în suport,
în marginea din dreapta a carcasei.
쏅 Apăsaţi cu atenţie componeta de operare
în partea stângă a suportului, până când
aceasta se fixează.
Pornirea/Oprirea
쏅 Apăsaţi scurt butonul pornit/oprit 4, în
timp ce contactul autovehiculului este cuplat,
pentru a porni aparatul.
Aparatul memorează ultima sursă audiată pentru
următoarea pornire. CD-ul introdus rămâne în
aparat.
Indicaţii:
• Dacă contactul este decuplat, aparatul nu
poate fi pornit cu butonul pornit/oprit 4.
• Aparatul va fi pornit şi repornit prin cuplarea contactului autovehiculului, dacă acesta este cuplat cu sistemul de aprindere (a
se vedea instrucţiunile de montaj).
Reglarea volumului sonor
Volumul sonor poate fi reglat în paşi de la 0
(închis) până la 66 (maxim).
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a modifica volumul sonor.
Indicaţie:
Dacă aparatul este cuplat cu un telefon sau un
sistem de navigaţie, în timpul unei convorbiri
telefonice, respectiv al unui anunţ al sistemului de navigaţie, aparatul va fi comutat pe modul mut. Pe display va apare „PHONE“.
Modul „NO SRC“ (comutat pe mut)
În locul unei surse audio puteţi selecta modul
„NO SRC“ („No Source“: nicio sursă audio).
În modul „NO SRC“ nu este selectată nicio sursă
audio. Aparatul este comutat pe mut şi se opreşte
automat după un anumit timp (a se vedea capitolul „Setările utilizatorului“, paragraful „Realizarea
setării în meniul utilizatorului“, punctul din meniu
„OFF“).
Anumite setări ale utilizatorului le puteţi realiza
numai în modulul „NO SRC“.
Comutarea în modul „NO SRC“
쏅 Apăsaţi butonul pornit/oprit 4 de atâtea
ori, până când va fi afişat „NO SRC“.
- respectiv 쏅 Apăsaţi butonul pornit/oprit 4 timp de
aproximativ 2 secunde, pentru a opri
aparatul.
6
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 6
09.12.2008 14:29:31 Uhr
Punerea în funcţiune
Regim de funcţionare radio
Ieşirea preamplificatorului
(numai la Buenos Aires 200)
Regim de funcţionare radio
Acest aparat dispune de o ieşire a preamplificatorului.
Setările pentru ieşirea preamplificatorului:
• Capitolul „Setările utilizatorului“, paragraful
„Realizarea setării în meniul utilizatorului“,
punctul de meniu „SWPRE“
• Capitolul „Setări sunet“, paragraful „Setarea
filtrului de bas al Subwoofer-ului“.
RDS
Multe posturi FM emit, pe lângă programul lor, un
semnal RDS (Radio Data System), care permite
următoarele funcţii suplimentare:
• Numele postului va fi afişat pe display.
• Aparatul recunoaşte anunţurile de trafic şi emisiunile de ştiri şi poate comuta automat la acestea din orice mod de funcţionare (de exemplu
în regimul de funcţionare -CD).
• Frecvenţa alternativă (AF): Dacă RDS este activat, aparatul porneşte automat pe frecvenţa
pe care se recepţionează cel mai bine postul
setat.
• Regional (REG): La anumite ore, unele posturi
îşi împart programul cu programe regionale cu
diferite conţinuturi. Dacă este activată funcţia
REG, aparatul comută numai pe frecvenţele
alternative, pe care este transmis acelaşi program regional.
Pentru activarea şi dezactivarea RDS-, respectiv a
funcţiei REG, citiţi la capitolul „Setările utilizatorului“ paragraful „Realizarea setării în meniul utilizatorului“ (punctele de meniu „AF“, „REG“).
Comutarea în regimul de funcţionare
a radioului
쏅 Apăsaţi butonul pornit/oprit 4 de atâtea
ori, până când va fi afişat „FM“/„AM“.
Selectarea nivelelor de memorare
(FM1, FM2, FM3, MW)
쏅 Apăsaţi tasta FM > de atâtea ori, până
când va fi afişat nivelul de memorare FM dorit
(FM1, FM2, FM3).
- respectiv 쏅 Apăsaţi tasta AM =, pentru a selecta
nivelul de memorare MW.
Indicaţie:
Pe fiecare nivel pot fi memorate până la 6
posturi.
7
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 7
09.12.2008 14:29:31 Uhr
Regim de funcţionare radio
Setarea postului
Cu tastele 2 / 3 puteţi seta postul, manual sau cu ajutorul funcţiei automate de căutare,
sau puteţi comuta între posturile setate. În meniul
utilizatorului setaţi mai întâi funcţia dorită (a se
vedea capitolul „Setările utilizatorului“, paragraful
„Realizarea setării în meniul utilizatorului“, punctul de meniu „AUTO1 / AUTO2 / MANUAL“).
Porniţi funcţia de căutare a postului
(setarea „AUTO1“)
쏅 Apăsaţi scurt tasta 2 / 3, pentru a
seta următorul post care poate fi recepţionat.
Indicaţii:
• Dacă este activată funcţia de prioritate a
) vor fi setate
informaţiilor de trafic (
numai posturile care transmit informaţii
de trafic.
• Poate fi setat nivelul de sensibilitate al
funcţiei de căutare (a se vedea capitolul
„Setările utilizatorului“, paragraful „Realizarea setării în meniul utilizatorului“, punctul de meniu „LO.S“).
Setarea manuală a postului
(reglajul „MANUAL“)
쏅 Apăsaţi scurt, o dată sau de mai multe ori tasta 2 / 3, pentru a modifica treptat
frecvenţa.
쏅 Menţineţi apăsată tasta 2 /
a modifica rapid frecvenţa.
3 pentru
Comutarea între posturile memorate (setarea
„AUTO2“)
쏅 Apăsaţi scurt tasta 2 / 3, pentru a
seta următorul post pe următoarea poziţie de
memorare.
PTY
Un post FM poate transmite tipul său actual de
program, de exemplu CULTURĂ, POP, JAZZ,
ROCK, SPORT sau ŞTIINŢĂ. Cu funcţia PTY puteţi
căuta numai emisiuni cu programe de un anumit
tip, de exemplu emisiuni cu muzică rock sau emisiuni de sport. Ţineţi cont de faptul că PTY nu este
compatibil cu toate posturile.
Selectarea tipului de program şi căutarea
postului
Puteţi selecta un tip de program la alegere sau
unul memorat anterior (a se vedea paragraful
„Memorarea tipului de program“).
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ?.
Va fi afişat meniul PTY.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi tasta AM =/
FM > de atâtea ori, până când va fi afişat
tipul de program dorit.
- sau 쏅 Apăsaţi tasta de memorare 1 - 6 ;, pe care
este memorat tipul de program dorit.
쏅 Apăsaţi scurt tasta 2 / 3, pentru a
porni funcţia de căutare a următorului post
pentru tipul de program selectat.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi scurt tasta
MENU ?, pentru a părăsi meniul PTY sau
pentru a anula funcţia de căutare.
Indicaţii:
• Dacă nu va fi găsit niciun post cu tipul de
program selectat, va fi afişat „NO PTY“. Va
fi resetat postul recepţionat anterior.
• Poate fi setată limba în care sunt afişate tipurile de programe pe display (a se vedea
paragraful „Setarea limbii pentru tipurile
de programe“).
Memorarea tipului de program
Puteţi memora tipurile de program pe tastele de
memorare şi le puteţi selecta pentru căutare.
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ?, pentru a deschide meniul PTY.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi tasta AM =/
FM > de atâtea ori, până când va fi afişat
tipul de program dorit.
쏅 Apăsaţi tasta de memorare dorită 1 - 6 ;
timp de aproximativ 2 secunde, pentru a memora tipul de program.
8
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 8
09.12.2008 14:29:31 Uhr
Regim de funcţionare radio
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ?, pentru a
părăsi meniul PTY.
Setarea limbii pentru tipurile de programe
Puteţi selecta limba în care vor fi afişate tipurile
de programe.
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ?, pentru a deschide meniul PTY.
Indicaţie:
Dacă este activată funcţia de prioritate a informaţiilor de trafic (
), vor fi memorate
numai posturile care transmit informaţii de
trafic.
Activarea-/dezactivarea
쏅 Apăsaţi scurt tasta DISP <, pentru a deschide meniul pentru limbă.
쏅 Apăsaţi tasta FM > timp de aproximativ
2 secunde, pentru activarea, respectiv dezactivarea funcţiei de prioritate.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi tasta AM =/
FM > de atâtea ori, până când va fi afişată limba dorită (ENGLISH/FRENCH/GERMAN).
Dacă este activată funcţia de prioritate, pe display
va fi afişat simbolul de ambuteiaj (
). În timpul
transmiterii unui anunţ de trafic, pe display va fi
afişat „TRAFFIC“.
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ?, pentru a părăsi meniul PTY.
Indicaţii:
• Volumul sonor setat în timpul unui anunţ
de trafic, va fi setat automat la următoarele
anunţuri.
Memorarea posturilor/apelarea
posturilor memorate
• Pentru întreruperea unui anunţ de trafic
transmis, apăsaţi tasta FM > timp de
aproximativ 2 secunde.
쏅 Apăsaţi scurt tasta DISP <.
쏅 Selectaţi nivelul de memorare dorit.
쏅 Dacă este necesar, setaţi postul dorit.
Setarea afişajului
쏅 Apăsaţi tasta de memorare 1 - 6 ;; timp
de aproximativ 2 secunde, pentru a memora
postul actual la tasta respectivă.
쏅 Apăsaţi o dată sau de două ori tasta DISP <,
pentru a comuta între aceste afişaje:
- respectiv 쏅 Apăsaţi scurt tasta de memorare 1 - 6 ;,
pentru apelarea postului memorat.
Memorarea automată a postului
(Travelstore)
Cu Travelstore vor fi memorate câte 6 posturi regionale pe nivelul de memorare actual. Posturile
memorate anterior pe nivelul de memorare, vor fi
şterse.
Pentru a porni funcţia Travelstore, selectaţi punctul de meniu „A-MEMORY“ din meniul utilizatorului
(a se vedea capitolul „Setările utilizatorului“, paragraful „Realizarea setării în meniul utilizatorului“).
Afişajul
FREQ/PS
Semnificaţia
Frecvenţa/numele postului
R-TEXT
Text radio
CLOCK
Ora
쏅 Apăsaţi tasta DISP < timp de aproximativ
2 secunde, pentru a ascunde textul afişat ca
text mişcător.
9
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 9
09.12.2008 14:29:31 Uhr
Regim de funcţionare CD/MP3/WMA
Regimul de funcţionare CD/
MP3/WMA
Informaţii esenţiale
Cu acest radio auto puteţi reda CD-uri audio
(CDDA), precum şi CD-R/RW-uri cu fişiere audio,
MP3 sau WMA.
Pericol de distrugere a unităţii CD!
Nu este permisă utilizarea CD-urilor conturate necircular (CD-uri Shape) şi a CDurilor cu diametru de 8 cm (mini CD-uri).
Nu ne asumăm răspunderea în cazul deteriorării
unităţii CD prin utilizarea de CD-uri neadecvate.
Indicaţii:
• Pentru o funcţionare fără probleme, utilizaţi numai CD-uri cu logo-ul Compact Disc.
• Blaupunkt nu poate garanta funcţionarea
fără probleme a CD-urilor protejate la copiere şi nici a tuturor CD-Rohlinge disponibile pe piaţă.
La pregătirea unui CD MP3/WMA ţineţi cont de
următoarele date:
• Denumirea cântecelor şi a listelor:
– Maxim 16 caractere inclusiv extensia fişierului „.mp3“, respectiv „.wma“ (în cazul
mai multor caractere, se va micşora numărul de cântece şi directori recunoscuţi
de aparat)
– Nu folosiţi diacritice sau caractere speciale
• Formate CD: CD audio (CDDA), CD-R/RW,
Ø: 12 cm
• Formatele datelor de pe CD: ISO 9669 Level 1
şi 2, Joliet
• Viteza de inscripţionare a CD-ului: maxim 16
ori (recomandată)
• Extensia fişierelor audio:
– .MP3 pentru fişiere MP3
– .WMA pentru fişiere WMA
• Numai fişiere WMA fără Digital Rights
Management (DRM) şi create cu Windows
Media Player, începând cu versiunea 8
• MP3 ID3 Tags: Versiunea 1 şi 2
• Rata bit pentru crearea fişierelor audio:
– MP3: 32 până la 320 kbps
– WMA: 32 până la 192 kbps
• Numărul maxim de cântece şi directori: 999
cântece, 99 directori
Comutarea în regimul de funcţionare
CD/MP3/WMA
쏅 Apăsaţi butonul pornit/oprit 4 de atâtea
ori, până când va fi afişat „CD“.
Indicaţie:
Regimul de funcţionare CD/MP3/WMA poate
fi selectat numai dacă a fost introdus un CD
corespunzător.
Introducerea CD-ului
Indicaţie:
Preluarea automată a CD-ului nu trebuie împiedicată sau ajutată.
쏅 Împingeţi CD-ul în locaşul pentru CD-uri 5,
până va fi percepută o rezistenţă.
CD-ul va fi preluat automat şi începe redarea.
Dacă este introdus un CD, pe display va fi
afişat simbolul CD.
Extragerea CD-ului
Indicaţii:
• Un CD împins în afară şi care nu a fost îndepărtat, va fi preluat din nou după aproximativ 10 secunde.
• Puteţi extrage CD-ul şi în cazul în care aparatul este oprit sau dacă este activată o altă
sursă audio.
쏅 Apăsaţi tasta
7, pentru extragerea CDului aflat în aparat.
10
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 10
09.12.2008 14:29:31 Uhr
Regim de funcţionare CD/MP3/WMA
Selectarea cântecului
Redarea tuturor cântecelor
쏅 Apăsaţi scurt tasta 2 / 3, pentru a
trece la cântecul anterior/următor.
Cu funcţia Scan vor fi redate toate cântecele CDului timp de aproximativ 10 secunde.
쏅 Apăsaţi tasta 2 SCAN ;, pentru a porni redarea („SCN TRCK“), respectiv pentru a continua redarea cântecului actual („SCN OFF“).
Indicaţie:
Apăsarea o singură dată pe tasta 2 va
avea ca efect pornirea din nou a cântecului
actual.
Selectarea directorului (numai în
regimul de funcţionare MP3/WMA)
쏅 Apăsaţi tasta AM =/ FM >, pentru a
trece la directorul anterior/următor.
Selectarea directă a cântecului
Puteţi selecta direct un cântec, fără a întrerupe
redarea actuală.
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ?. Pe display va fi
afişat scurt „FLD SEL“.
쏅 În regimul de funcţionare MP3/WMA, apăsaţi
tasta 2, pentru a trece din directorul
actual în cel supraordonat.
쏅 Apăsaţi o dată sau de mai multe ori tasta
AM =/
FM >, sau rotiţi butonul
pornit/oprit 4, pentru a selecta un cântec,
respectiv un director subordonat, în cazul
funcţionării MP3/WMA, din directorul actual.
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9, pentru a porni cântecul, respectiv pentru a deschide subdirectorul.
Indicaţie:
Prin apăsarea tastei MENU ?, puteţi anula
selecţia directă, fără a porni un nou cântec.
Funcţia de căutare rapidă
Redarea cântecelor într-o ordine
aleatoare
쏅 Apăsaţi tasta 3 MIX ;, pentru a activa
funcţia MIX (CD audio: „MIX CD“; MP3: „MIX
FLDR“), respectiv pentru a o dezactiva („MIX
OFF“).
Dacă este activată funcţia MIX, pe display va fi
afişat simbolul MIX.
Redarea din nou a cântecelor,
respectiv a listelor
쏅 Apăsaţi o dată sau de două ori tasta 4 RPT
;, pentru a comuta între modurile de redare:
Regim de Afişajul
funcţionare
CD
RPT TRCK
Repetă
cântecul
RPT FILE
Repetă
cântecul
RPT FLDR
Repetă
directorul
RPT OFF
Redare
normală
MP3/WMA
în general
Semnificaţia
Dacă este activată funcţia RPT, pe display va fi
afişat simbolul RPT.
쏅 Menţineţi apăsată tasta 2 / 3 până
când se va ajunge la poziţia dorită.
Întreruperea redării
쏅 Apăsaţi tasta 6 ;, pentru a întrerupe
(„PAUSE“), respectiv a continua redarea.
11
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 11
09.12.2008 14:29:32 Uhr
Regim de funcţionare CD/MP3/WMA
Setări sunet
Setarea afişajului
Setări sunet
쏅 Apăsaţi o dată sau de mai multe ori tasta DISP
<, pentru a comuta între aceste afişaje:
Setările în meniul audio, precum şi adaptarea
nivelului sunt valabile pentru sursa audio actuală.
Regim de Afişajul
funcţionare
Semnificaţia
D-TITLE Numele CD-ului
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi butonul pornit/
oprit 4 de atâtea ori, până când va fi selectată sursa audio dorită.
T-TITLE
Numele
cântecului
P-TIME
Durata/numărul
cântecului
CLOCK
Ora
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9 de atâtea ori, până
când va fi selectat punctul de meniu dorit.
TITLE
Numele
cântecului*
쏅 Realizaţi setările (a se vedea paragraful următor).
ALBUM
Numele
albumului*
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ? pentru a părăsi
meniul audio.
FOLDER
Numele
directorului
Realizarea setării în meniul audio
CD
MP3/WMA
Apelarea şi părăsirea meniului audio
FILE
Numele fişierului
P-TIME
Durata/numărul
cântecului
CLOCK
Ora
* Numai dacă este memorat ca ID3 Tag
쏅 Apăsaţi tasta DISP < timp de aproximativ 2
secunde, pentru a ascude textul afişat ca text
mişcător.
쏅 Apăsaţi scurt tasta AUD 9 pentru a deschide meniul audio.
SW L
(numai la Buenos Aires 200)
nivelul Subwoofer. Setări: -15 până la +15.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
X-BASS
Creşterea basului la un volum redus al sonorului.
Setări: OFF (închis), 1, 2 (creşterea cea mai puternică).
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a comuta între setări.
NATURAL / ROCK / POPS / EASY / TOP40 /
JAZZ / GAME / USER
Presetări egalizator: NATURAL, ROCK, POPS,
EASY, TOP40, JAZZ, GAME.
„USER“ nu este o presetare a egalizatorului şi
apare ca punct de meniu numai dacă aţi realizat
manual ultima setare a nivelului basului, sunetelor înalte şi mijlocii. Imediat după selectarea unei
presetări a egalizatorului, setările realizate manual de dumneavoastră vor fi înlocuite cu această
prestare.
12
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 12
09.12.2008 14:29:32 Uhr
Setări sunet
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a comuta între setări.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi scurt tasta AUD
9 pentru a selecta punctul de meniu „VOFF“.
BAS L
Nivelul basului. Setări: -7 până la +7.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ? pentru a părăsi
meniul.
MID L
Nivelul sunetelor mijlocii. Setări: -7 până la +7.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
Setarea filtrului Low-Pass pentru
Subwoofer
(numai la Buenos Aires 200)
TRE L
Nivelul sunetelor înalte. Setări: -7 până la +7.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
Posibil numai dacă în meniul utilizatorului este selectată setarea SWPRE SW. Setări: THRU (fără filtru Low-pass), 80H (Hz), 120H (Hz), 160H (Hz).
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9 timp de aproximativ 2
secunde.
BAL
Repartizarea volumului sonor în stânga/dreapta
(Balance). Setări: L 9 (stânga) până la R 9 (dreapta).
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
FAD
Repartizarea volumului în faţă/spate (Fader).
Setări: F 9 (faţă) până la R 9 (spate).
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
Adaptarea nivelului pentru o sursă
audio
Puteţi seta nivelul pentru fiecare sursă audio separat, de exemplu pentru atingerea unui nivel de
redare unitar pentru toate sursele audio. Setări:
pentru AUX -8 până la +8, pentru toate celelalte
surse audio -8 până la 0.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi butonul pornit/
oprit 4 de atâtea ori, până când va fi selectată sursa audio dorită.
Este selectat punctul de meniu „LPF“.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a realiza setarea.
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU ? pentru a părăsi
meniul.
Setarea tipului de difuzor
Pentru optimizarea sunetului, setaţi tipul difuzorului conectat la aparat. Setări: SP OFF (nu a fost
selectat niciun tip), SP 5/4 (difuzor cu un diametru de 4 sau 5 ţoli), SP 6*9/6 (difuzor cu un diametru de 6 sau 6x9 ţoli), SP OEM (difuzor original
Blaupunkt).
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi butonul pornit/
oprit 4 de atâtea ori, până când va fi selectat „NO SRC“.
쏅 Apăsaţi scurt tasta AUD 9.
쏅 Rotiţi butonul pornit/oprit 4, pentru a comuta între setări.
쏅 Apăsaţi scurt tasta AUD 9 pentru a părăsi
meniul.
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9 timp de aproximativ 2
secunde.
13
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 13
09.12.2008 14:29:32 Uhr
Setările utilizatorului
Setările utilizatorului
Apelarea şi părăsirea meniului
utilizatorului
쏅 Apăsaţi tasta MENU ? timp de aproximativ
2 secunde, pentru a deschide meniul.
쏅 Apăsaţi tasta AM =/ FM > de atâtea
ori, până când va fi selectat punctul de meniu
dorit.
쏅 Efectuaţi setările (a se vedea paragraful
următor).
쏅 Apăsaţi scurt tasta MENU pentru a părăsi
meniul.
Realizarea setării în meniul
utilizatorului
LO.S
Posibil numai în regimul de funcţionare radio FM:
activarea sau dezactivarea domeniului redus de
sensibilitate pentru funcţia de căutare a postului.
Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
NEWS
Posibil numai dacă este selectată o sursă audio.
Activarea sau dezactivarea funcţiei de prioritate
pentru emisiunile de ştiri în regimul de funcţionare CD-, MP3, WMA şi AUX şi setarea distanţei
minime dintre două emisiuni de ştiri. Setări: OFF
(dezactivat), 00M (nicio distanţă minimă), 10M 90M (distanţă minimă de 10 până la 90 minute în
paşi de 10 minute).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Indicaţie:
Emisiunile de ştiri vor fi redate corect numai
dacă sunt marcate cu semnalul PTY „NEWS“.
AUTO1 / AUTO2 / MANUAL
Posibil numai în regimul de funcţionare radio:
Selectarea modului pentru setarea posturilor.
Setări: AUTO1 (funcţia de căutare a postului),
AUTO2 (comutarea între posturile memorate),
MANUAL (setarea manuală a frecvenţei).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
A-MEMORY
Posibil numai în regimul de funcţionare radio:
Căutarea automată şi memorarea postului
(funcţia Travelstore).
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9 timp de aproximativ 2
secunde.
Sunt memorate 6 posturi pentru nivelul
actual de memorare pe tastele 1 - 6 ;. În
regimul de funcţionare FM, după comutare,
puteţi memora şi alte posturi pe un alt
nivel de memorare, dacă veţi porni din nou
memorarea automată.
AF
Posibil numai dacă este selectată o sursă audio.
Activarea sau dezactivarea frecvenţei alternative
(funcţia RDS). Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Dacă funcţia AF (RDS) este activată, în caz de
recepţionare necorespunzătoare, aparatul va comuta automat pe un post care transmite acelaşi
program.
REG
Posibil numai dacă este selectată o sursă audio.
Activarea sau dezactivarea funcţiei Regional.
Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Dacă funcţia Regional este activată, aparatul va
comuta numai pe o frecvenţa alternativă a postului, pe care este transmis acelaşi program regional.
14
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 14
09.12.2008 14:29:32 Uhr
Setările utilizatorului
ATPS
Posibil numai dacă este selectată o sursă audio.
Activarea sau dezactivarea funcţiei de căutare
a posturilor care transmit informaţii de trafic.
Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Dacă este activat ATPS şi funcţia de prioritate
pentru informaţiile de trafic în regimul de funcţionare CD, MP3-, WMA sau AUX şi se pierde recepţia postului actual cu informaţii de trafic, aparatul
va căuta automat un alt post pentru informaţii de
trafic.
MONO
Posibil numai în regimul de funcţionare radio FM:
activarea sau dezactivarea redării Mono a posturilor de radio. Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
SCL
Activarea sau dezactivarea afişării automate a
textului ca text mişcător. Setări: AUTO (activat),
MANU (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
DEMO
Activarea sau dezactivarea modului Demo. Setări:
ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9 timp de 2 secunde,
pentru a comuta între setări.
DIM
Activarea sau dezactivarea adaptării automate a
luminozităţii display-ului la luminozitatea mediului înconjurător. Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
SPRM
Posibil numai în regimul de funcţionare MP3 şi
WMA: activarea sau dezactivarea funcţiei Supreme. Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Funcţia Supreme permite o îmbunătăţire a
sunetului la cântecele care sunt codificate cu o rată
bit redusă. Datorită ratei bit reduse, domeniul de
frecvenţe înalte va fi acoperit la codificare. Pentru
redare, funcţia Supreme recalculează domeniul
de frecvenţe înalte şi extinde astfel spectrul sonor.
La cântece cu o rată bit înaltă sau variabilă sau cu
un domeniu de frecvenţe puţin accentuat, funcţia
Supreme permite numai o mică îmbunătăţire a
sunetului.
NAME SET
Posibil numai în regimul de funcţionare AUX:
selectarea numelui pentru ieşirea AUX. Setări:
AUX, TV, VIDEO, GAME, PORTABLE, DVD.
쏅 Apăsaţi tasta AUD 9 timp de aproximativ 2
secunde.
쏅 Apăsaţi tasta
între setări.
2/
3, pentru a comuta
Indicaţie:
după 10 secunde de la ultima acţionare a tastelor, meniul va fi părăsit automat.
Regimul de funcţionare AUX va fi selectat sub
numele setat.
SYNC
Posibil numai dacă este selectat modul „NO SRC“:
activarea sau dezactivarea sincronizării automate
a orei între aparat şi postul RDS recepţionat.
Setări: ON (activat), OFF (dezactivat).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Indicaţie:
Atâta timp cât este activată sincronizarea
automată, nu este posibilă setatrea manuală
a orei.
15
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 15
09.12.2008 14:29:32 Uhr
Setările utilizatorului
SWPRE
(numai la Buenos Aires 200)
Posibil numai dacă este selectat modul „NO SRC“:
setarea ieşirii preamplificatorului. Setări: R (pentru amplificatoare externe), SW (pentru Subwoofer).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
La setarea „R“ a ieşirii preamplificatorului, vă stă
la dispoziţie spectrul complet de frecvenţe. La setarea „SW“ pentru Subwoofer-ul conectat puteţi
seta un filtru de bas (a se vedea capitolul „Setări
sunet“, paragraful „Setarea filtrului de bas pentru
Subwoofer“).
AUX
Posibil numai dacă este selectat modul „NO SRC“:
setarea intrării AUX'. Setări: OFF (regimul de funcţionare AUX nu este selectabil), ON1 (regimul de
funcţionare AUX este selectabil), ON2 (regimul de
funcţionare AUX este selectabil, reducerea volumului sonor activată; vezi mai jos).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
La setarea „ON2“: dacă la oprire aparatul se găseşte în regimul de funcţionare AUX, la repornire,
acesta va fi mai întâi reglat pe încet („ATT ON“,
reducerea volumului activată). Rotiţi butonul
pornit/oprit 4 un pas în sensul acelor de ceas,
pentru reactivarea volumului sonor setat ultima
dată („ATT OFF“, reducerea volumului sonor dezactivată).
CD READ
Posibil numai dacă este selectat modul „NO SRC“:
setarea redării CD-ului. Setări: 1 (pentru CD-uri
audio şi Cd-uri MP3/WMA), 2 (numai pentru CDuri audio).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
La setarea „1“ aparatul recunoaşte şi redă atât
CD-uri audio, cât şi CD-uri MP3/WMA. De multe
ori, la această setare CD-urile protejate la copiere
nu pot fi redate. La setarea „2“ aparatul recunoaşte
numai CD-uri audio şi nu redă CD-uri MP3/WMA.
La această setare pot fi redate de asemenea multe
CD-uri protejate la copiere.
Setarea manuală a orei
Posibil numai dacă în meniul utilizatorului este
selectată setarea „SYNC OFF“.
쏅 Dacă este necesar, apăsaţi tasta DISP < de
atâtea ori, până când va fi afişată ora.
쏅 Apăsaţi tasta DISP < timp de aproximativ
2 secunde.
쏅 Apăsaţi tasta AM
a seta ora.
쏅 Apăsaţi tasta
minutele.
=/
2/
FM >, pentru
3, pentru a seta
쏅 Apăsaţi scurt tasta DISP <.
OFF
Posibil numai dacă este selectat modul „NO SRC“:
setarea orei după ce aparatul, aflat în modul „NO
SRC“ a fost oprit automat. Setări: OFF (dezactivat), 20M (minute), 40M (minute), 60M (minute).
쏅 Apăsaţi tasta 2 / 3, pentru a comuta
între setări.
Indicaţie:
Dacă este activată întreruperea automată (setarea 20M, 40M sau 60M), modul Demo va fi
dezactivat automat.
16
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 16
09.12.2008 14:29:33 Uhr
Alte funcţii
Date tehnice
Alte funcţii
Date tehnice
Surse audio externe
Amplificator
Performanţa la ieşire:
Conectarea surselor audio externe
La mufa AUX-IN din partea frontală 8 (intrare
AUX) puteţi conecta surse audio externe ca de
exemplu CD Player portabil, MiniDisc Player,
MP3 Player şi le puteţi reda apoi în regimul
de funcţionare AUX-Betrieb prin intermediul
difuzoarelor radioului auto.
Comutarea în regimul de funcţionare AUX
쏅 Apăsaţi butonul pornit/oprit 4 de atâtea
ori, până când va fi afişat „AUX“.
4 x 30 Watt Sinus
conform DIN 45324 la
14,4 V la 4 Ohm.
puterea maximă 4 x 50
Watt
Tuner
Domenii de frecvenţe (Europa):
FM (UKW):
87,5 - 108 MHz
MW:
531 - 1 611 kHz
LW:
153 - 281 kHz
Indicaţii:
• Puteţi dezactiva intrarea AUX dacă nu sunt
conectate surse audio externe (a se vedea
în capitolul „Setările utilizatorului“, paragraful „Realizarea setării în meniul utilizatorului“, punctul de meniu „AUX“).
Domeniul de frecvenţe FM:
30 - 15 000 Hz
• Puteţi selecta un alt nume pentru intrarea
AUX (a se vedea în capitolul „Setările utilizatorului“, paragraful „Realizarea setării
în meniul utilizatorului“, punctul de meniu
„NAME SET“).
Preamplificator Out
(numai la Buenos Aires 200)
2 canale:
2V
Restabilirea setărilor din fabrică
쏅 Apăsaţi tasta Reset : cu un obiect ascuţit
(de exemplu cu o andrea sau vârful unui pix).
Setările din fabrică în meniul utilizatorului:
SYNC
DIM
SWPRE
SPRM
NEWS
LO.S
DEMO
ON
OFF
R
ON
OFF
OFF
OFF
AF
REG
ATPS
MONO
SCL
AUX
CD READ
CD
Domeniul de frecvenţe:
20 - 20 000 Hz
Sensibilitatea la intrare
Intrare AUX :
1,2 V / 10 kΩ
Dimensiunile şi greutatea
Lăţime x înălţime x adâncime (mm):
182 x 53 x 155
Greutate:
circa 1,30 kg
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON1
1
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor
17
BA_BuenAir200_Stock100_RO.indd 17
09.12.2008 14:29:33 Uhr
Instrucţiuni de instalare
RO – Instrucţiuni de instalare
Instrucţiuni de siguranţă
În momentul instalării şi al efectuării conexiunilor, vă rugăm să respectaţi următoarele
instrucţiuni de siguranţă:
• Deconectaţi borna negativă a bateriei, respectând instrucţiunile de siguranţă ale producătorului automobilului.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi piesele componente ale autovehiculului în momentul găuririi.
• Secţiunile transversale ale cablurilor pozitive
şi negative nu trebuie să aibă o dimensiune
mai mică de 1,5 mm2.
• Nu racordaţi conectorii cu fişe ai autovehiculului la radio!
Puteţi achiziţiona cablul adaptor necesar
pentru automobilul dumneavoastră de la orice dealer BLAUPUNKT.
• În funcţie de model, autovehiculul dumneavoastră poate fi diferit de descrierea din
acest manual. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru defecţiunile cauzate de o instalare sau o conectare incorectă şi nici pentru defecţiunile ulterioare.
În cazul în care informaţiile din acest manual
nu sunt compatibile cu necesităţile dumneavoastră specifice de instalare, vă rugăm să
contactaţi
dealerul
dumneavoastră
BLAUPUNKT sau producătorul autovehiculului ori să apelaţi linia noastră telefonică de
urgenţă.
În momentul instalării unui amplificator sau a
unui schimbător, trebuie mai întâi să executaţi legăturile la masă ale aparatului şi apoi să conectaţi
mufele de intrare sau ieşire.
Legătura la masă a dispozitivelor externe poate să nu fie conectată la masa sistemului audio
auto (carcasa).
18
EA_Buen200Stock100_RO.indd 18
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Instrucţiuni de instalare
Articole de feronerie livrate pentru
montare
Disponibil ca accesoriu opţional
Kituri de instalare
7 608 . . . . . .
19
EA_Buen200Stock100_RO.indd 19
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Instrucţiuni de instalare
1.
4.
182
53
12V
2.
0°- 30°
+/– 10°
+/– 10°
3.
SW
REAR
L
R
Preamp out
(Buenos Aires 200)
FM/AM antenna input
20
EA_Buen200Stock100_RO.indd 20
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Instrucţiuni de instalare
5. Scoaterea
7.
1.
2.
12V
1.
6.
2.
2.
3.
3.
21
EA_Buen200Stock100_RO.indd 21
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Instrucţiuni de instalare
Fuse
10 Ampere
Relais
Blue/White
Power control
Brown
Blue/White
Yellow
Tel. mute
Power control
Amplifier or antenna
+12V
Red
+12V
B
A
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
A
1
2
3
4
5
6
7
8
–
–
–
Permanent +12V
Aut. antenna
–
Kl.15/Ignition
Masse/GND
!
B
1
2
3
4
5
6
7
8
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
Sub rezerva modificărilor ulterioare!
22
EA_Buen200Stock100_RO.indd 22
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Instrucţiuni de instalare
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal
use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Păstraţi documentul cu datele de identificare ale radioului într-un loc sigur!
23
EA_Buen200Stock100_RO.indd 23
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Fax:
WWW:
(D)
(A)
(DK)
(FIN)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
44 898 360
09-435 991
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
+47 64 87 89 60
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 889 704
0800-118922
0212-335 07 23
800-950-2528
05121-49 4002
01-610 39 391
44-898 644
09-435 99236
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
+47 64 87 89 02
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
–
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
http://www.blaupunkt.com
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
+604-6413 640
(RO)
Germany
Austria
Denmark
Finland
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
11/08 - CM-AS/SCS
Country:
Name:
.............................................................................
Type:
7 649 . . .
.............................................................................
Serial no.:
BP ........................................................................
8622406325
Passport
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
24
EA_Buen200Stock100_RO.indd 24
09.12.2008 14:06:27 Uhr
Download PDF