Extraflame | Rosy | Handleiding La-Nordica Extraflame Rosy

HANDLEIDING pelletkachel
lcd
Nederlands
1
2
Wij danken u omdat u voor ons bedrijf gekozen hebt; ons product is een optimale oplossing voor
verwarming, ontstaan uit de meest geavanceerde technologie met een verwerkingskwaliteit van het
allerhoogste niveau en een steeds actueel design, teneinde u steeds te laten genieten in absolute veiligheid
van de fantastische sensatie die de warmte van de vlam u kan geven.
Extraflame S. p. A.
NEDERLANDS..........................................................................................................................................................................................................................4
Waarschuwingen................................................................................................................................................................... 4
Veiligheid.................................................................................................................................................................................. 4
Gewoon onderhoud............................................................................................................................................................. 4
Veiligheidsvoorzieningen.................................................................................................................................................. 5
Installatie................................................................................................................................................................................ 5
Toegelaten installaties..................................................................................................................................................................................................... 6
Niet toegelaten installaties........................................................................................................................................................................................... 6
Aansluiting op het systeem voor evacuatie van rookgassen................................................................................................................ 6
Rookkanalen of koppelingen........................................................................................................................................................................................ 6
Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal......................................................................................................................................................... 7
Schoorsteenpot...................................................................................................................................................................................................................... 8
Aansluiting op externe luchttoevoer................................................................................................................................................................... 9
Isolaties, afwerkingen, bekledingen en aanbevelingen voor de veiligheid................................................................................ 9
Pellets en toevoer................................................................................................................................................................ 9
Afstandhouders Souvenir...............................................................................................................................................10
KANALISATIE WARME LUCHT..................................................................................................................................................10
Graziosa Plus..........................................................................................................................................................................................................................10
Souvenir......................................................................................................................................................................................................................................11
Elisir...............................................................................................................................................................................................................................................11
emma plus en tosca plus.................................................................................................................................................................................................12
bijkomende thermostaat voor bediening motor kanalisatie..............................................................................................................12
Bedieningspaneel.................................................................................................................................................................13
Legende pictogrammen display.................................................................................................................................................................................13
Algemeen menu.....................................................................................................................................................................14
Basisinstructies ....................................................................................................................................................................................................................14
DE AFSTANDSBEDIENING........................................................................................................................................................15
Activering vertraagde uitschakeling..................................................................................................................................................................15
Typologie en vervanging van de batterijen......................................................................................................................................................15
Instellingen voor de EERSTE ONTSTEKING....................................................................................................................16
Regeling van de tijd, de dag, de maand en het jaar.....................................................................................................................................16
Keuze van de taal..................................................................................................................................................................................................................16
Werking en logica...............................................................................................................................................................17
bijkomende externe thermostaat (optie)...................................................................................................................18
menu gebruiker....................................................................................................................................................................18
index
Display..........................................................................................................................................................................................................................................18
Regeling van de hoeveelheid pellets.....................................................................................................................................................................18
V1 - Lucht.....................................................................................................................................................................................................................................19
STAND-BY.......................................................................................................................................................................................................................................19
toetsen geblokkeerd.........................................................................................................................................................................................................20
V2 - Lucht.....................................................................................................................................................................................................................................21
reset...............................................................................................................................................................................................................................................21
Chrono.....................................................................................................................................................................................21
Voorbeeld van programmering.................................................................................................................................................................................22
Schoonmaak door de gebruiker....................................................................................................................................23
Gewoon onderhoud ..........................................................................................................................................................24
Weergave.................................................................................................................................................................................25
ALARMEN...................................................................................................................................................................................26
VOORWAARDEN VOOR WAARBORG.......................................................................................................................................27
3
NEDERLANDS
Waarschuwingen
Deze instructiehandleiding maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat die altijd bij de uitrusting van het toestel blijft, ook
in geval van overdracht naar een andere eigenaar of gebruiker ofwel bij overbrenging naar een andere plaats. Bij beschadiging of verlies,
vraag een ander exemplaar aan de technische dienst van uw regio. Dit product dient bestemd te worden voor de toepassing waarvoor
het uitdrukkelijk ontworpen werd. Iedere contractuele en buitencontractuele verantwoordelijkheid van de constructeur is uitgesloten
voor schade aan personen, dieren of voorwerpen, door installatiefouten, verkeerde afstelling of onderhoud, en door verkeerd gebruik.
De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd en bevoegd personeel, die de volledige verantwoordelijkheid op
zich neemt voor de definitieve installatie en daaruit voortvloeiend de goede werking van het geïnstalleerde product. Men
moet bovendien rekening houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en normen, van kracht
in het land waar het toestel geïnstalleerd is.
Extraflame S.p.A. is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.
Neem de verpakking weg en verzeker u van de integriteit en de volledigheid van de inhoud. Indien dit niet overeenkomt, wendt u tot
de verkoper waar het toestel aangekocht werd.
Alle elektrische componenten waaruit het product bestaat, die de correcte werking ervan garanderen, mogen uitsluitend door
originele stukken vervangen worden door een erkend bevoegd centrum voor technische dienst.
Veiligheid
ŠŠ Het gebruik van de kachel door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysische, sensorische en mentale capaciteiten,
of onervaren, is verboden in zoverre ze niet onder toezicht staan en ingelicht worden over het gebruik van het toestel door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
ŠŠ Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
ŠŠ De kachel niet aanraken als men op blote voeten loopt of met natte of vochtige lichaamsdelen.
ŠŠ Het is verboden veiligheidsvoorzieningen of afstellingen te wijzigen zonder de toelating of aanwijzingen van de constructeur.
ŠŠ Niet aan de elektrische kabels die uit het toestel steken trekken, of deze afknippen of torsen, ook niet als het toestel niet onder
elektrische stroom staat.
ŠŠ Het is aanbevolen om de voedingskabel zo te plaatsen dat deze niet in contact komt met warme onderdelen van het toestel.
ŠŠ De voedingsstekker moet toegankelijk zijn na de installatie.
ŠŠ Vermijd om de verluchtingsopeningen van het lokaal van installatie af te sluiten of in grootte te verminderen, de
verluchtingsopeningen zijn onontbeerlijk voor een correcte verbranding.
ŠŠ Laat geen verpakkingsmateriaal binnen het bereik van kinderen of niet-begeleide gehandicapten.
ŠŠ Tijdens de normale werking moet de deur van de vuurpot altijd gesloten blijven.
ŠŠ Wanneer het toestel in werking is, voelt het warm aan, vooral de externe oppervlakken daarom is het aanbevolen om goed op
te letten.
ŠŠ Controleer of er geen eventuele obstructies zijn vooraleer het toestel aan te zetten ten gevolge van een langere periode
inactiviteit.
ŠŠ De kachel werd ontworpen om te functioneren bij ieder mogelijke (ook kritieke) weersomstandigheid, in geval van bijzonder
ongunstige omstandigheden (hevige wind, vorst) zouden veiligheidssystemen kunnen optreden die de kachel doen uitgaan. Indien
dit gebeurt, contacteer de technische dienst, men mag in ieder geval de veiligheidssystemen niet uitschakelen.
ŠŠ In geval van brand in het rookkanaal, zorg voor adequate systemen om de vlammen te doven of vraag een interventie van de
brandweerdienst.
ŠŠ Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander.
ŠŠ Gebruik geen ontvlambare vloeistof voor het aanzetten.
ŠŠ Tijdens het vullen de zak met pellets niet in contact brengen met het product.
ŠŠ De majolica’s zijn producten van hoogstaande handenarbeid en kunnen als dusdanig microkorrels, haarscheurtjes en
kleuronvolkomenheden vertonen. Deze kenmerken getuigen van hun kostbare aard. Email en majolica produceren precies door hun
verschillende uitzettingscoëfficiënt, microbarstjes (haarscheurtjes) die de werkelijke authenticiteit aantonen. Voor het schoonmaken
van de majolica’s is het gebruik van een zachte, droge doek aanbevolen; indien men een detergent of vloeistof gebruikt, zou deze in
de haarscheuren kunnen dringen en ze laten uitkomen.
Gewoon onderhoud
Op basis van het decreet van 22 januari 2008 nr.37 art.2 wordt met gewoon onderhoud bedoeld de interventies uitgevoerd met
de bedoeling het normale aftakelen door gebruik in te perken, evenals het oplossen van tijdelijke gebeurtenissen die leiden tot de
noodzaak van eerste interventies, maar die in ieder geval de structuur van de installatie waarop de interventie wordt uitgevoerd of de
gebruiksbestemming volgens de bepalingen voorzien door de technische normen die van kracht zijn en voorzien door de handleiding
voor gebruik en onderhoud van de fabrikant niet wijzigen.
4
NEDERLANDS
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Legende: * = aanwezig, - = niet aanwezig
Elektronische kaart: treedt onmiddellijk op en zet het product
in alarm tot de volledige afkoeling in geval van: breuk motor
rookgassen, breuk motor laden pellet, black-out (indien langer
dan 10 seconden), no ignition (aanzetten mislukt)
KACHELS
Veiligheidsvoorzieningen
*
Micro blokkering inbouwelement: indien de micro voor
eindaanslag aangeeft dat het inbouwelement niet geblokkeerd
is, komt er geen elektrische energie om te voeden
-
Elektronische drukregelaar: in geval van onvoldoende
drukvermindering brengt deze de machine in alarm
*
Zekering F 2.5 A 250 V (kachels): beschermt de machine
tegen hevige stroomstoten
*
Mechanische bol afgesteld op 85°C met manuele
ontgrendeling: treedt op door het laden van brandstof te
blokkeren wanneer de t° van het pelletreservoir de limiet
van 85°C bereikt. Het opnieuw instellen moet uitgevoerd
worden door gekwalificeerd personeel en/of de technische
dienst van de constructeur
*
Sonde temperatuurcontrole pelletreservoir: bij
oververhitting van het reservoir, moduleert de machine
automatisch om terug te keren naar de normale
temperatuurwaarden (* bij de voorziene modellen)
*
Mechanische luchtdrukregelaar: blokkeert de pellets
wanneer er onvoldoende onderdruk is (bij de voorziene
modellen)
*
Installatie
De installatie moet conform zijn met:
UNI 10683 (2005) warmtegeneratoren gevoed met hout of
andere vaste brandstoffen: installatie.
De schoorstenen moeten conform zijn met:
UNI 9731 (1990) schoorstenen: klassering op basis van de
thermische weerstand.
EN 13384-1 (2006) berekeningsmethode van de thermische en
dynamisch vloeiende kenmerken van de schoorstenen.
UNI 7129 punt 4.3.3 voorzieningen, lokale regels en voorschriften
van de VVFF.
UNI 1443 (2005) schoorstenen: algemene vereisten.
UNI 1457 (2004) schoorstenen: interne leidingen in terracotta en
keramiek.
Nationale, regionale, provinciale en
gemeentelijke reglementeringen
Men moet bovendien rekening houden met alle nationale,
regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en normen,
van kracht in het land waar het toestel geïnstalleerd is.
Glossarium
TOESTEL MET GESLOTEN VUURPOT
Warmtegenerator die enkel geopend mag worden voor het
laden van brandstof tijdens het gebruik.
BIOMASSA
Materiaal van biologische oorsprong, uitgezonderd materiaal
uit geologische lagen en omgezet in fossiele brandstof.
BIOBRANDSTOF
Brandstofproduct rechtstreeks of onrechtstreeks uit biomassa.
SCHOORSTEEN
Verticale buis met als doel de verbrandingsproducten
afkomstig van één enkel toestel samen te brengen en af te
voeren, op voldoende hoogte boven de grond.
ROOKKANAAL OF KOPPELING
Buis
of
aansluitingselement
tussen
het
toestel
warmtegenerator en de schoorsteen voor de evacuatie van de
verbrandingsproducten.
ISOLERING
Geheel van elementen en materialen gebruikt om de
warmtetransmissie te verhinderen doorheen een wand die
omgevingen met verschillende temperatuur verdeelt.
SCHOORSTEENPOT
Voorziening geplaatst boven op de schoorsteen met als
doel het verspreiden van de verbrandingsproducten in de
atmosfeer te vergemakkelijken.
CONDENS
Vloeibare producten die zich vormen wanneer de temperatuur
van de verbrandingsgassen lager is of gelijk aan het dauwpunt
van het water.
WARMTEGENERATOREN
Toestel dat toelaat om thermisch energie (warmte) te
produceren via snelle transformatie door verbranding van de
chemische energie zelf van de brandstof.
REGELKLEP
Mechanisme om de dynamische resistentie van de
verbrandingsgassen te wijzigen.
ROOKEVACUATIESYSTEMEN
Installatie voor de evacuatie van rookgassen, onafhankelijk
van het toestel, bestaande uit een koppeling of rookkanaal,
schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal, en schoorsteenpot.
GEFORCEERDE TREK
Luchtcirculatie door middel van een ventilator aangedreven
door een elektrische motor.
NATUURLIJKE TREK
Trek die optreedt in een schoorsteen/rookkanaal door het
effect van het verschil in massavolume dat bestaat tussen
de (warme) rookgassen en de omgevingslucht, zonder
mechanische hulp van aanzuiging binnenin of op de top.
5
NEDERLANDS
STRALINGSZONE
Zone onmiddellijk palend aan de haard waarin zich de warmte
verspreidt veroorzaakt door de verbranding, hier mogen zich
geen materialen bevinden uit brandbaar materiaal.
REFLUXZONE
Zone waarin de verbrandingsproducten uit het toestel naar
buiten komen naar het lokaal van installatie.
De installatie moet vooraf gegaan worden door een controle
van de positionering van de schoorstenen, rookkanalen of
afvoerstukken van de toestellen volgens:
ŠŠ Installatieverboden.
ŠŠ Wettelijke afstanden.
ŠŠ Beperkingen opgelegd door lokale administratieve
reglementeringen of bijzondere voorschriften van de
overheid.
ŠŠ het reglement van de huisvesting, erfdienstbaarheid of
contracten.
Toegelaten installaties
In het lokaal waar de warmtegenerator geïnstalleerd moet
worden, kunnen er al toestellen zijn of geïnstalleerd zijn die
enkel werken wanneer het lokaal hermetisch afgesloten is
of die het lokaal in onderdruk brengen ten opzichte van de
buitenomgeving.
In lokalen gebruikt als keuken zijn toestellen toegelaten voor
het koken van voedsel met dampkappen zonder extractor.
Niet toegelaten installaties
In het lokaal waar de warmtegenerator geïnstalleerd
moet worden, mag het volgende niet aanwezig zijn noch
geïnstalleerd:
ŠŠ kappen met extractor.
ŠŠ ventilatieleidingen van het verzameltype.
Wanneer deze toestellen zich bevinden in aanpalende lokalen
die communiceren met het lokaal van installatie, is het
gelijktijdig gebruik van de warmtegenerator verboden, gezien
het risico bestaat dat één van de twee lokalen in onderdruk
komt te staan ten opzichte van het andere.
Aansluiting op het systeem voor evacuatie
van rookgassen
Norm UNI 10683 (2005)
Rookkanalen of koppelingen
Voor de montage van rookkanalen moeten elementen
gebruikt worden in onbrandbaar materiaal, geschikt om
te weerstaan aan de verbrandingsproducten en aan hun
eventuele condensatie.
Het gebruik van flexibele buizen in metaal en in cementvezel
is verboden voor de aansluiting van de toestellen op het
rookkanaal, ook op reeds bestaande rookkanalen.
Er moet continuïteit zijn tussen de buis voor de rook en het
rookkanaal zodat het rookkanaal niet steunt op de generator.
De buizen voor de rook mogen niet lopen door lokalen waar
de installatie van verbrandingstoestellen verboden is.
De montage van de buizen voor de rook moet zo gebeuren
teneinde de afsluiting van de rookgassen voor de werking
van het toestel te verzekeren, de vorming van condens te
vermijden en te voorkomen dat de rook weer naar het toestel
6
terugkeert.
In de mate van het mogelijke moet de montage van horizontale
stukken vermeden worden.
Voor toestellen waar men afvoerpijpen door het plafond of op
de wand moet bereiken die niet in de lijn liggen met de uitgang
van de rookgassen van het toestel, dienen de veranderingen
van richting uitgevoerd te worden met gebruik van open
bochtstukken van niet meer dan 45° (zie figuren hieronder).
Voor de toestellen warmtegeneratoren voorzien van
elektroventilatoren voor de uitstoot van rookgassen, moeten
de volgende instructies nageleefd worden:
Isolering
< 45°
< 45°
Rookkanaal
Inspectie
ŠŠ De horizontale stukken moeten een minimum helling
van 3% omhoog hebben.
ŠŠ De lengte van het horizontale stuk moet zo kort mogelijk
zijn en in ieder geval niet langer dan 3 meter.
ŠŠ Het aantal veranderingen van richting met inbegrip van
het effect door het gebruik van het “T”-element mag niet
meer dan 4 zijn .
In ieder geval moeten de buizen voor de rook de
verbrandingsproducten en condens binnen kunnen houden,
en geïsoleerd wanneer ze buiten het lokaal van installatie
passeren.
Het gebruik van elementen in tegenhelling is verboden.
De buis voor rookafvoer moet het weghalen van roet toelaten
of uit te vegen zijn.
De buis voor rookafvoer moet een constante doorsnede
hebben. Eventuele veranderingen van doorsnede zijn enkel
toegelaten bij de koppeling op het rookkanaal.
Het is verboden om binnen de buizen voor rookafvoer andere
kanalen voor afvoer van lucht of installatieleidingen te
laten lopen, ook al is de buis ruim genoeg. De montage van
voorzieningen voor het manueel regelen van de trek is niet
toegelaten bij toestellen met geforceerde trek.
NEDERLANDS
Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal
De schoorsteen of het rookkanaal moeten aan de volgende vereisten voldoen:
ŠŠ de verbrandingsproducten kunnen binnenhouden, hermetisch en voldoende geïsoleerd en afgeschermd volgens de
gebruiksomstandigheden;
ŠŠ uitgevoerd in materiaal geschikt om te weerstaan aan normale mechanische belastingen, aan de warmte, aan de werking
van de verbrandingsproducten en aan eventuele condens;
ŠŠ hoofdzakelijk verticale uitgang hebben met niet meer dan 45° afwijking ten opzichte van de as;
ŠŠ op voldoende afstand van brandbare of ontvlambare materialen door middel van luchtbuffers of geschikte isolering;
ŠŠ bij voorkeur een ronde binnendoorsnede hebben: de vierkante of rechthoekige doorsneden moeten afgeronde hoeken
hebben met een straal niet minder dan 20 mm;
ŠŠ een constante binnendoorsnede hebben, vrij en onafhankelijk;
ŠŠ rechthoekige doorsneden hebben met maximum verhouding tussen de zijden van 1,5.
Het is aanbevolen dat het rookkanaal voorzien is van een opvangkamer voor vaste materialen en eventueel condens, onder de
inlaat van de buis voor de rook, zodat deze gemakkelijk te openen is en inspecteerbaar via een luchtdicht luikje.
REFERENTIES
A
B
C
Ontvlambare voorwerpen
200 mm
1.500 mm
200 mm
Niet-ontvlambare voorwerpen
100 mm
750 mm
100 mm
Minimum 80 cm2
S= vloerbescherming
Rookkanaal
Luchtaanvoer
C
B
A
Inspectie
S
Schoorsteenpot
Windafweer
<3m
3-5%
Inspectie
Rookkanaal
Inspectie
7
NEDERLANDS
<3m
Externe buis
geïsoleerd
45°
45°
Inspectie
Inspectie
Aansluiting van het toestel op het rookkanaal en evacuatie van de verbrandingsproducten.
Het rookkanaal moet de afvoer van één enkele warmtegenerator ontvangen.
De rechtstreekse afvoer naar gesloten ruimtes is verboden, alsook in de vrije lucht.
De rechtstreekse afvoer van de verbrandingsproducten moet voorzien zijn via het dak en het rookkanaal moet beschikken over
de kenmerken voorzien in het hoofdstuk “Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal”.
Schoorsteenpot
De schoorsteenpot moet beantwoorden aan de volgende vereisten:
ŠŠ een binnendoorsnede hebben die overeenkomt met die van de schoorsteen;
ŠŠ een nuttige uitgangdoorsnede hebben die niet kleiner is dan het dubbele van de interne doorsnede van de schoorsteen;
ŠŠ zo gebouwd zijn dat regen, sneeuw en vreemde voorwerpen niet in de schoorsteen kunnen komen, en ook zo dat de
afvoer van de verbrandingsproducten verzekerd is bij wind uit alle mogelijke richtingen en hoeken.
ŠŠ zo geplaatst zijn om een goede verspreiding en verdunning van de verbrandingsproducten te verzekeren, en in ieder
geval buiten de refluxzone waarin de vorming van tegendruk bevorderd wordt. Deze zone heeft verschillende afmetingen en
vormingen in functie van de hoek van de helling van het dak, daarom moeten de minimum hoogtes in acht genomen worden
zoals weergegeven in de figuurschema’s hieronder.
ŠŠ De schoorsteenpot moet vrij zijn van mechanische afzuigsystemen.
HELLEND DAK
PLAT DAK
>A
50 cm
<A
50 cm
<5m
>5m
<5m
>50 cm
H min
Z
β
Z=REFLUXZONE
8
NEDERLANDS
Aansluiting op externe luchttoevoer
Het toestel moet beschikken over de nodige lucht om de normale werking te verzekeren via externe luchttoevoer. De
luchttoevoer moet beantwoorden aan de volgende vereisten:
ŠŠ een totale vrije doorsnede van minstens 80 cm² hebben.
ŠŠ beschermd zijn met een rooster, metalen net of geschikte bescherming, zolang deze de minimum doorsnede vermeld
onder het vorige punt niet vermindert en zo geplaatst dat ze niet verstopt geraken.
Als de lucht voor verbranding rechtstreeks van buiten via een buis wordt aangevoerd, moet men buiten een bocht naar beneden
monteren ofwel een bescherming tegen de wind. Er mogen geen roosters of gelijkaardig worden geplaatst (het is aanbevolen
om de luchtaanvoer altijd rechtstreeks communicerend met de omgeving uit te voeren, ook als de lucht via een buis van buiten
wordt aangevoerd). De aanvoer van lucht kan ook gebeuren vanuit een aanpalend lokaal mits de aanvoer vrij kan gebeuren via
permanente openingen naar buiten.
Het aanpalende lokaal naast de installatie mag niet in onderdruk komen ten opzichte van de buitenomgeving omwille van het
effect van omgekeerde trek veroorzaakt door de aanwezigheid in dit lokaal van andere gebruikstoestellen of afzuigsystemen.
In het aanpalende lokaal moeten de permanente openingen beantwoorden aan de hierboven beschreven vereisten. Het
aanpalende lokaal mag niet dienen als garage, opslagplaats voor brandbaar materiaal noch voor activiteiten met brandgevaar.
Isolaties, afwerkingen, bekledingen en aanbevelingen voor de veiligheid
Ongeacht het materiaal waaruit ze bestaan, moeten de bekledingen bestaan uit een constructie die zelfdragend is ten opzichte
van de verwarmingsblok en mag er niet mee in contact zijn.
De balken en de afwerkingen in hout of brandbaar materiaal dienen geplaatst te worden buiten de stralingszone van de vuurpot
of voldoende geïsoleerd zijn.
Indien er boven de generator afdekkingen zijn uit brandbaar of warmtegevoelig materiaal, moet er een beschermingsdiafragma
tussen geplaatst worden in isolerend en onbrandbaar materiaal.
Elementen in brandbaar of ontvlambaar materiaal zoals houten meubels, overgordijnen enz. die rechtstreeks blootgesteld zijn
aan de straling van de vuurhaard moeten op een veilige afstand geplaatst worden. De installatie van het toestel moet een
gemakkelijke toegang garanderen voor de schoonmaak van het toestel, van de gasleidingen en van het rookkanaal.
SCHOORSTEENPOTTEN, AFSTANDEN EN PLAATSINGEN
Helling van het dak
Afstand tussen de nok en de schoorsteen
Minimum hoogte van de schoorsteen (gemeten vanaf de uitlaat)
β
A (m)
H (m)
< 1,85
> 1,85
< 1,50
> 1,50
< 1,30
> 1,30
< 1,20
> 1,20
0,50 m boven de nok
1,00 m vanaf het dak
0,50 m boven de nok
1,30 m vanaf het dak
0,50 m boven de nok
2,00 m vanaf het dak
0,50 m boven de nok
2,60 m vanaf het dak
15°
30°
45°
60°
Pellets en toevoer
De gebruikte pellet moet conform zijn met de kenmerken
beschreven door de normen:
ŠŠ Ö-Norm M 7135
ŠŠ DIN plus 51731
ŠŠ UNI CEN/TS 14961
Extraflame raadt u aan om voor haar toestellen steeds
pellets te gebruiken met een diameter van 6 mm.
Open het deksel van het reservoir en laad de pellet met behulp
van een vulschep.
HET GEBRUIK VAN VERVALLEN PELLETS OF EEN WILLEKEURIG ANDER MATERIAAL, BESCHADIGT DE WERKINGEN VAN
UW KACHEL EN KAN ERVOOR ZORGEN DAT DE GARANTIE EN DE DAARAAN VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE FABRIKANT VERVALLEN.
9
NEDERLANDS
Afstandhouders Souvenir
Het model "Souvenir" heeft achterop 4 afstandhouders die de minimale afstand tot om het even welk steunpunt aangeven.
Deze afstandhouders mogen niet verwijderd worden.
KANALISATIE WARME LUCHT
De leiding bestemd voor de kanalisatie van de warme lucht moet een binnendiameter van 80 mm hebben. Verder moet die geïsoleerd
zijn of ten minste beschermd zijn tegen warmteverlies.
De installatie van de leidingen voor de kanalisatie van de warme lucht moet toevertrouwd
worden aan gekwalificeerd personeel en/of de technische dienst van de constructeur.
Graziosa Plus
Voor het model Graziosa Plus moet de warme lucht verplicht gekanaliseerd worden.
Achterop is een afdekking aanwezig die verwijderd moet worden en waaronder de kanalisatie bevestigd wordt.
Kenmerken:
• uitgangsdiameter kanalisatie: 80 mm
• maximale lengte kanalisatie aanbevolen 6 mt
• mogelijkheid om de kanalisatie thermostatisch te regelen via een bijkomende thermostaat
• mogelijkheid om de snelheid van de waaier in percentage te regelen.
De afdekking
verwijderen!
Voor dit product moet de warme lucht verplicht gekanaliseerd worden.
De motor van de kanalisatie kan niet uitgeschakeld worden.
De kanalisatie mak niet afgedekt of afgesloten worden!
10
NEDERLANDS
Souvenir
Het model "Souvenir" kan achterop gekanaliseerd worden, opzij of boven op. Voor meer informatie over de installatie,
raadpleeg de instructies geleverd met de machine.
Men kan beslissen wanneer de kanalisatie te gebruiken, door de warme luchtstroom af te leiden aan de hand van een
sleuteltje dat meegeleverd wordt en in de uitsparing boven op de kachel gestoken wordt.
Door linksom te draaien "gaat de kanalisatie open" en door rechtsom te draaien gaat die "dicht".
Het is mogelijk een enkele kanalisatie te gebruiken op basis van de behoeften.
Kenmerken:
• uitgangsdiameter kanalisatie: 80 mm
• maximale lengte kanalisatie aanbevolen 6 mt
• de kanalisatie kan niet thermostatisch geregeld worden
• mogelijkheid om de snelheid van de waaier in
percentage te regelen.
dicht
open
Elisir
Het model "Elisir" kan achter op gekanaliseerd worden, opzij of boven op.
Voor meer informatie over de installatie, raadpleeg de instructies geleverd met de machine.
Het is mogelijk een enkele kanalisatie te gebruiken op basis van de behoeften.
Kenmerken:
• uitgangsdiameter kanalisatie: 80 mm
• maximale lengte kanalisatie aanbevolen 2 mt
• mogelijkheid om de kanalisatie thermostatisch te regelen via een bijkomende thermostaat (optie)
• mogelijkheid om de snelheid van de waaier in percentage te regelen, de kanalisatie kan niet uitgesloten worden.
11
NEDERLANDS
emma plus en tosca plus
Met de modellen Emma en Tosca Plus kan men beslissen hoe de stroom warme lucht te richten, dankzij 2 afsluiters gestuurd
door 2 hendels in het reservoir van de pellets. Deze moeten bediend worden met de meegeleverde pook
(zie figuuren hierna).
Het is mogelijk beide uitgangen achter op de machine te gebruiken.
Kenmerken:
• uitgangsdiameter kanalisatie: 2x80 mm
• maximale lengte kanalisatie aanbevolen 2 mt
• de kanalisatie kan niet thermostatisch geregeld worden
• mogelijkheid om de snelheid van de waaier in percentage te regelen
bijkomende thermostaat voor bediening motor kanalisatie
Voor de modellen met motor voor de kanalisatie bestaat ook de mogelijkheid om de motor zelf thermostatisch te regelen. De
aansluiting van een externe thermostaat zal het mogelijk maken de motor voor de kanalisatie te sturen los van de werking
van de kachel.
Het volstaat de gewenste temperatuur in te stellen op de thermostaat; de thermostaat stuurt de werking van de tweede
motor:
ŠŠ aan de gewenste temperatuur (contact gesloten) zal de tweede
motor het ritme van de kachel volgen.
ŠŠ aan de gewenste temperatuur (contact open), zal de
motor voor de kanalisatie in de 1° snelheid gebracht worden.
Dit wordt aangegeven met de knipperende led van de motor
van de kanalisatie.
De klem voor de thermostaat van de kanalisatie is standaard voorzien van een brug.
Zie de toelichtende tekening hiernaast.
12
NEDERLANDS
Bedieningspaneel
KNOP
ON/OFF
Weergave van de verschillende
Tekstberichten
OM TOEGANG TE KRIJGEN
TOT het menu
OFF
REGELING
VERMOGEN
INSTELLING
TEMPERATUUR
Legende pictogrammen display
1
Duidt op de ontvangst van het radiosignaal
Aan = tijdens de radiocommunicatie
Uit = geen radiocommunicatie
Vast aan = seriële ingang uitgeschakeld
Duidt op de staat van de ingang van de bijkomende thermostaat (GND
- I3)
Duidt op de werking van de rookgasmotor.
Uit = motor rookgassen uitgeschakeld
Aan = motor rookgassen ingeschakeld
Knipperend = defect
Duidt op de werking van de gekanaliseerde motor
Uit = Motor uitgeschakeld
Aan = Motor ingeschakeld
Knipperend = de motor draait aan het laagste toerental, in modulatie
(bijkomende ingang open)
Duidt op de werking van de tangensventilator (waar aanwezig)
Uit = werkt niet
Aan = werkt
Knipperend = laagste toerental motor
Duidt op de inschakeling van de functie F1 (voorziening)
Uit = functie uitgeschakeld
Aan = functie ingeschakeld
Duidt op de werking van de motor voor het laden van de pellets
Uit = motor leden pellets uitgeschakeld
Aan = motor laden pellets ingeschakeld
Duidtop de functie van de weekprogrammering
Lampje aan = weekprogrammering actief
Lampje uit = weekprogrammering uitgeschakeld
Duidt op de compensatiefunctie
Uit = de functie is uitgeschakeld
Aan = de functie is ingeschakeld
Duidt op de modulatie van de kachel
Aan = de kachel werkt aan het ingesteld vermogen
Knipperend = het huidige vermogen van de kachel is verschillend van
wat ingesteld is, de kachel moduleert (om verschillende redenen).
Duidt op het contact van de bijkomende externe thermostaat
Contact dicht:
het contact van de bijkomende externe
thermostaat is dicht en de functie STBY
is uitgeschakeld
Contact open:
het contact van de bijkomende externe
thermostaat is open en de functie STBY
is uitgeschakeld
Knipperend met
gesloten contact:
het contact van de bijkomende externe
thermostaat is dicht en de functie STBY
is ingeschakeld
Knipperend met open
contact:
het contact van de bijkomende externe
thermostaat is open en de functie STBY
is ingeschakeld
Duidt op de aanwezigheid van een alarm.
Aan: duidt op de aanwezigheid van een alarm
Uit: geen alarm aanwezig
Knipperend: de lagedruksensor is uitgeschakeld.
Duidt op de staat van de omgevingstemperatuur
Uit = de T° gemeten door de sonde is hoger dat de ingestelde
temperatuur
Aan= de T° gemeten door de sonde is lager dan de ingestelde
temperatuur
Sonde reservoir
Uit = sonde ok
Aan = sonde defect (kortsluiting of open)
Knipperend = modulatie oorzaak reservoir
13
NEDERLANDS
Algemeen menu
2
1
6
1
4
OFF
3
5
Terug - verlaten
2
3
4
5
6
Overlopen parameters: volgende (2) ; vorige (3)
Wijziging gegevens instelling: meer (4); minder 5)
Bevestigen - toegang tot Menu
6
Set Clock
6
Set Chrono
6
2
Language
6
User
6
Bevestiging
Met toets 6
NL,EN,FR,DE,ES
2
2
2
Start prg1
2
DISPLAY
2
pellets
2
v1 FAN
2
2
stand-by
2
keys locked
2
2
Minutes
Monday prg1...
2
Date
on-off
2
tangens
Technic set
Hours
Stop prg1
in %
2
(Voorbehouden aan erkend
technicus)
Day
Enable Chrono
2
...Sunday prg1
2
on-off
2
Set prg1
07°C
2
Month
2
Year
Herhaal deze passages
voor
De overige 3 uurschijven
v2 fan
kanalisatie
2
reset
Basisinstructies
Tijdens de eerste inschakelingen van de kachel moet gelet
worden op het volgende:
ŠŠ Mogelijk worden geurtjes waargenomen die te wijten
zijn aan het uitdrogen van de verf en de siliconen die
gebruikt werden. Blijf niet te lang in de omgeving.
ŠŠ Raak de oppervlakken niet aan, want die zijn mogelijk
nog niet stabiel.
ŠŠ Verlucht de ruimte goed en meermaals.
ŠŠ De verharding van de oppervlakken wordt verkregen na
meer verwarmingsprocessen.
ŠŠ Dit apparaat mag niet gebruikt worden om afval te
verbranden.
Vooraleer de kachel aan te zetten, controleer de volgende
punten:
ŠŠ De hydraulische installatie moet uitgevoerd zijn
volgens de wettelijke voorschriften en de aanwijzingen in de
handleiding.
ŠŠ Het reservoir moet vol pellets zijn
ŠŠ De verbrandingskamer moet schoon zijn
ŠŠ De vuurpot moet vrij en schoon zijn
ŠŠ Controleer of de deur en de aslade hermetisch dicht zijn
ŠŠ Controleer of de voedingskabel correct aangesloten is
ŠŠ De tweepolige schakelaar rechts achter moet op 1 staan.
HET IS VERBODEN het apparaat te gebruiken zonder
scheiding EN/OF VLAMSCHERM (zie figuur hiernaast).
De VERWIJDERING ervan zal de veiligheid van het product
in het gedrang brengen en zal de garantie onmiddellijk
doen vervallen.
In geval van slijtage of beschadiging, moet de
klantendienst gecontacteerd worden voor
de vervanging (Vervanging die niet onder de
productgarantie valt omdat onderhevig aan slijtage).
14
SCHEIDING VUURPOT
VLAMSCHERM
NEDERLANDS
DE AFSTANDSBEDIENING
Met de afstandsbediening kan men alles regelen wat normaal gezien via de LCD-display kan.
In de tabel hieronder volgen gedetailleerd de volgende functies:
1
2
4
1
On / Off
Door drie seconden lang te drukken op de toets, wordt de kachel aan of
uitgezet
2
Verhogen vermogen
Door te drukken op deze toets kan het vermogen opgedreven worden
3
Verlagen vermogen
Door te drukken op deze toets kan het vermogen verminderd worden
4
Verhoging t°
Met deze toets wordt de temperatuurinstelling opgedreven
5
Vermindering t°
Met deze toets wordt de temperatuurinstelling verlaagd
6
In-/uitschakelen
chrono
Door een keer te drukken op deze toets wordt de chrono in- of uitgeschakeld
7
Activering
vertraagde
uitschakeling
Met deze toets wordt de uitschakeling vertraagd door dit te programmeren.
Bijvoorbeeld, wanneer de uitschakeling ingesteld wordt over een uur, zal
de kachel vanzelf uitgaan wanneer deze tijd verlopen is. Elke minuut wordt
afgeteld tot de automatische vertraagde uitschakeling.
8
Menu
Met deze toets wordt het menu gebruiker en technicus geopend (het menu
technicus is voorbehouden aan de assistentie)
9
Vermeerdering
Met deze toets wordt de temperatuurinstelling opgedreven
10
Toets ESC
Met deze toets wordt elke programmering of weergave verlaten en gaat men
terug naar het startmenu, zonder dat de gegevens bewaard worden
11
Achteruit
Met deze toets wordt teruggegaan in de weergave van de verschillende
menu's
12
Toets bevestiging
Met deze toets worden de regelingen bevestigd die uitgevoerd zijn in de
programmeerfase van het menu gebruiker
13
Vooruit
Deze toets dient om verder te gaan in de verschillende menu's
14
Activering functie F1
Toets voor toekomstige functies
15
Vermindering
Deze toets dient om de in te stellen waarde te doen afnemen
16
Staat kachel
Door te drukken op deze toets wordt de algemene staat van de kachel
weergegeven
6
3
7
5
9
8
11
14
10
13
12
INFO
15
16
Opmerking: de nummers op de afstandsbediening zijn illustratief en zijn niet aanwezig op de afstandsbediening geleverd met het product.
Typologie en vervanging van de
batterijen
De batterijen zijn ondergebracht onder in de
afstandsbediening.
Om ze te vervangen moet de batterijhouder uitgenomen
worden (zoals aangegeven op de figuur achter op de
afstandsbediening).
Verwijder of plaats de batterij volgens de symbolen gedrukt op
de afstandsbediening en op de batterij zelf.
Voor de werking is 1 bufferlithiumbatterij CR2025 van 3V
nodig.
De opgebruikte batterijen bevatten metalen
die schadelijk zijn voor het milieu en moeten
dus afzonderlijk afgeankt worden in hiertoe
voorbestemde recipiënten.
Indien de afstandsbediening uit is omdat er
geen batterijen inzitten, kan de kachel bediend
worden met het bedieningspaneel boven op de
kachel.
Bij de vervanging van de batterijen moet gelet
worden op de polariteit, die gedrukt staat binnen
in het batterijvak van de afstandsbediening.
15
NEDERLANDS
Instellingen voor de EERSTE ONTSTEKING
Eens de voedingskabel aangesloten is achter op de kachel, wordt de schakelaar, die zich aan de achterkant bevindt, in de
stand (I) gebracht.
De schakelaar achter op de kachel dient om de kaart van de kachel te voeden.
De kachel blijft uit en op het paneel verschijnt een eerste scherm
met het opschrift OFF.
Regeling van de tijd, de dag, de maand en het jaar.
De klokinstelling dient om de tijd en de datum te regelen.
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en instelling SET CLOCK.
ŠŠ Bevestig met de toets 6.
ŠŠ Gebruik de toetsen 4 en 5 om de dag toe te wijzen.
ŠŠ Ga verder door te drukken op de toets 2.
ŠŠ Gebruik dezelfde procedure 4 of 5 om in te stellen en
de toets 2 om verder te gaan, voor de regeling van de uren,
minuten, de datum, de maand en het jaar.
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en de toets 1 om
terug te gaan naar de vorige menu's, tot het begin.
Set clock
day
MON, TUE, WED, ...SUN
hours
0...23
Minutes
00...59
Date
1...31
Month
1...12
year
00...99
Keuze van de taal
De taal voor de weergave van de verschillende berichten kan gekozen worden.
set language
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en instelling SET CLOCK.
ŠŠ Druk op de toets 2 tot SET LANGUAGE keuze Taal
verschijnt.
ŠŠ Bevestig met de toets 6.
ŠŠ Selecteer de taal met de toets 4 of 5.
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en de toets 1 om
terug te gaan naar de vorige menu's, tot het begin.
ITALIAN
English
Language
German
French
Spanish
Mislukte ontstekingspoging
J
De eerste ontsteking kan mislukken, gezien de schroef leeg is en er niet altijd in slaagt de vuurpot
op tijd van de nodige hoeveelheid pellets te voorzien om de vlam te laten ontsteken.
Indien dit probeem zich pas na een aantal maanden voordoet, controleer dan of de gewone
onderhoudsbeurten, aangegeven in de handleiding van de kachel, correct uitgevoerd zijn.
Alarm GEEN STROOM - alarm clean check up
J
16
In geval van het alarm "Al GEEN STROOM - all clean check up",
moet men erover waken dat de bodem van de vuurpot vrij is
van residuen of afzettingen. De openingen in de bodem moeten
volledig vrij zijn, met het oog op een correcte verbranding. De
functie
"Regeling hoeveelheid pellets" kan nuttig zijn om de
verbranding te regelen op basis van de beschreven vereisten.
Indien de alarmmelding aanhoudt en de eerder opgesomde
condities gecontroleerd zijn, contacteer de klantendienst.
BODEM VUURPOT
NEDERLANDS
Werking en logica
OFF
Inschakeling
Eens de eerder opgesomde punten nagekeken zijn, druk op de toets 1 gedurende drie seconden om de kachel aan te zetten. Voor de
inschakelfase zijn 15 minuten beschikbaar. Na de inschakeling en het bereiken van de controletemperatuur, zal de kachel de inschakelfase
onderbreken en STARTEN.
Starten
In de startfase stabiliseert de kachel de verbranding door die geleidelijk aan op te drijven; vervolgens wordt de ventilatie gestart en wordt
overgeschakeld op het WERK.
Werk
In de werkfase gaat de kachel naar de ingestelde vermogenswaarde en streeft het naar de ingestelde omgevingstemperatuur. Zie volgend item.
Regeling INSTELLING thermostaat
De omgevingstemperatuur kan ingesteld worden met de knoppen 4 en 5, van Low-07 tot 40°C -Hot
Low - hot
Indien de temperatuur ingesteld is op “Low” (onder de drempel van 7°C), zal de kachel altijd op het laagste pitje werken.
Indien de temperatuur ingesteld is op “Hot” (boven de drempel van 40°C), zal de kachel niet moduleren en altijd en alleen werken aan het
ingestelde vermogen.
Regeling VERMOGEN
De instelling van het vermogen houdt 5 niveaus in, via de knop 5, (aan) 1 en 2 (regeling).
Vermogen 1 = minimumniveau - Vermogen 5 = maximum niveau.
Werk met Omgevingssonde (STANDAARD)
Het apparaat controleert de omgevingstemperatuur met een sonde op de machine zelf.
Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt automatisch overgeschakeld op het minimum of de uitschakeling door de functie Standby te activeren, waarbij het verbruik van pellets tot een minimum beperkt wordt.
Default is de functie STBY altijd ingesteld op OFF (lampje
aan).
Voor de activering en de logica, volg de indicaties op de volgende pagina, hoofdstuk: Stand-by.
Reiniging van de vuurpot
De kachel beschikt over een interne meter dat na een vooringestelde tijd tijdens het functioneren van de kachel de vuurpot reinigt.
Deze fase wordt weergegeven op de display, verlaagt het vermogen van de kachel en drijft de motor van de rookgassen op gedurende de tijd
bepaald tijdens het programmeren.
Na de reinigingsfase zal de kachel verder functioneren en het geselecteerde vermogen herstellen.
Uitschakeling
Druk drie seconden lang op de toets 1.
Het apparaat schakelt automatisch over op de uitschakelfase, waarbij de aanvoer van pellets geblokkeerd wordt.
De motor voor de aanzuiging van de rookgassen en de motor van de warmeluchtventilatie blijven draaien tot de temperatuur van de
kachel onder de fabrieksinstelling gezakt is.
Herinschakeling
De kachel kan pas weer ingeschakeld worden wanneer de temperatuur van de rookgassen gezakt is en de vooringestelde timer teruggesteld is.
GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE VLOEISTOF VOOR DE ONTSTEKING!
TIJDENS HET VULLEN MAG DE ZAK PELLETS NIET IN CONTACT KOMEN MET DE HETE KACHEL!
In geval van herhaaldelijke mislukte pogingen moet een geautoriseerd technicus gecontacteerd worden.
17
NEDERLANDS
bijkomende externe thermostaat (optie)
Het apparaat kan de omgevingstemperatuur regelen met een bijkomende externe thermostaat (optie).
Na de ontsteking (door te drukken op de toets 1 of via de modaliteit chrono), zal de kachel streven naar de ingestelde
thermostaatwaarde door Werk weer te geven (contact dicht). De standaardomgevingssonde wordt automatisch genegeerd.
Wanneer de thermostaat de temperatuur bereikt heeft (contact open) schakelt de kachel over op het laagste niveau en geeft
modulatie weer.
Voor de installatie en de activering:
ŠŠ Men heeft hiervoor een mechanische of digitale thermostaat nodig.
ŠŠ Haal de stekker uit het stopcontact.
ŠŠ Raadpleeg de figuur hiernaast en sluit de twee kabeltjes van de thermostaat aan
(schoon contact - geen 220 V!) op de relatieve klemmen op de achterkant van de
machine. De ene is rood en de andere zwart.
ŠŠ Herstel de stroomtoevoer naar de kachel.
ŠŠ Druk op de toets 5 tot de temperatuur ingesteld wordt op LOU.
Nu is de kachel correct geconfigureerd.
De bijkomende externe thermostat zal gecontroleerd worden tijdens het werken.
De installatie moet toevertrouwd worden aan gekwalificeerd personeel en/of de technische
dienst van de constructeur.
J
De kachel kan op twee manieren werken, op basis van de functie
Stand- by. Zie hoofdstuk “Stand - by”.
menu gebruiker
Display
Met dit menu kan de lichtsterkte van de display geregeld worden. De mogelijke instellingen zijn van OFF - 10 tot 31.
Met OFF zal de achterverlichting van de display na een vooringestelde tijd uit gaan.
Van 10 tot 31 wordt de lichtsterkte geregeld. (10: zwak 31: maximale lichtsterkte)
De achterverlichting gaat aan zodra op een toets gedrukt wordt of wanneer de machine in alarm gaat.
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 tot USER (gebruiker).
ŠŠ Druk op de toets 6.
ŠŠ Het opschrift "display" verschijnt.
ŠŠ Gebruik de toetsen 4 -5 om de helderheid van de display te
selecteren.
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en op de toets 1 om terug te
gaan in de menu's ervoor, tot bij het begin.
OFF
OFF
Regeling van de hoeveelheid pellets
Het volgende menu maakt het mogelijk de hoeveelheid pellets te regelen in percentage.
Indien de werking van de kachel verstoord is omwille van een verkeerde hoeveelheid pellets, kan men via het
bedieningspaneel rechtstreeks de hoeveelheid pellets regelen.
De problemen verbonden met de hoeveelheid brandstof kunnen verdeeld worden in 2 categorieën:
18
NEDERLANDS
Gebrek aan brandstof:
ŠŠ de kachel slaagt er niet in een voldoende grote vlam te creëren en blijft altijd heel klein, ook wanneer het vermogen opgedreven
wordt.
ŠŠ wanneer het vermogen op zijn laagst is heeft de kachel de neiging uit te vallen en het alarm “NO PELLETS” te geven.
ŠŠ wanneer op de kachel het alarm “NO PELLETS” te zien is, kan het zijn dat er in de vuurpot onverbrande pellets aanwezig zijn.
Te veel brandstof:
ŠŠ de kachel maakt een hele hoge vlam aan, ook wanneer het vermogen laag staat.
ŠŠ de ruit wordt heel vuil en daardoor bijna volledig verduisterd.
ŠŠ de vuurpot wordt snel vuil zodat ook de gaatjes voor de aanzuiging van de lucht verstopt raken, te wijten aan een te grote
hoeveelheid pellets, die slechts voor een deel verbrand worden.
Het percentage moet bijgestuurd worden en een wijziging van deze parameter zal een proportionele wijziging inhouden van
alle vulsnelheden van de kachel. Het vullen is mogelijk van -30% tot +20%.
Voor de regeling, volg de procedure op de display:
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK (instelling klok) verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 tot USER (gebruiker) verschijnt
ŠŠ Druk op de toets 6.
ŠŠ Het opschrift "display" verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 2 tot "pellets" verschijnt.
ŠŠ Gebruik de toetsen 4 -5 om meer (4) of minder (5) pellets toe te
voegen tijdens het WERK.
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en op de toets 1 om terug te
gaan in de menu's ervoor, tot bij het begin.
V1 - Lucht
Met dit menu wordt de snelheid van de voorste waaier geregeld in percentage.
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK (instelling klok) verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 tot USER (gebruiker) verschijnt
ŠŠ Druk op de toets 6.
ŠŠ Het opschrift "display" verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 2 tot "v1 lucht" verschijnt.
ŠŠ Gebruik de toetsen 4 -5 om te verhogen (4) of te verlagen (5)
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en op de toets 1 om terug te
gaan in de menu's ervoor, tot bij het begin.
1
STAND-BY
stand-by met digitale thermostaat (standaard)
Functie Stby ingesteld op On
Wanneer de functie Stby ingeschakeld is (ON) en de kachel de ingestelde omgevingstemperatuur bereikt en overschrijdt met
2°C, zal deze laatste uitgeschakeld worden na een in de fabriek ingestelde vertraging. Er verschijnt stand-by.
Wanneer de omgevingstemperatuur minder dan 2°C onder de ingestelde waarde ligt en nadat de kachel afgekoeld is, zal de
werking hervat worden aan het vermogen ingesteld op de display. Er verschijnt werk.
19
NEDERLANDS
Functie Stby ingesteld op OFF (fabrieksinstelling)
Wanneer de functie Stby niet actief is (OFF) en de kachel de ingestelde omgevingstemperatuur bereikt heeft, zal het minimum
niveau gehandhaafd worden door modulatie. Er verschijnt modulatie. Wanneer de omgevingstemperatuur onder de ingestelde
waarde ligt, zal de kachel werken aan het vermogen ingesteld op de display. Er verschijnt werk.
stand-by met bijkomende externe thermostaat
De functie Stby wordt gebruikt wanneer men de kachel bij het bereiken van de temperatuur onmiddellijk wilt uitschakelen.
De functie STBY wordt in de fabriek altijd ingesteld op OFF (lampje
aan).
Functie Stby ingesteld op OFF (fabrieksinstelling)
Wanneer de functie Stby niet actief is (OFF) en de kachel de ingestelde omgevingstemperatuur bereikt heeft, zal het minimum
niveau gehandhaafd worden door modulatie. Er verschijnt modulatie. Wanneer de omgevingstemperatuur onder de ingestelde
waarde ligt, zal de kachel werken aan het vermogen ingesteld op de display. Er verschijnt werk.
Functie Stby ingesteld op On
Wanneer de functie Stby actief is (ON), zal de kachel bij het bereiken van de ingestelde omgevingstemperatuur en het
overschrijden ervan met 2°C uitschakelen na een in de fabriek ingestelde vertraging. Er verschijnt STAND-BY.
Wanneer de omgevingstemperatuur minder dan 2°C onder de ingestelde waarde ligt, zal de kachel werken aan het vermogen
ingesteld op de display. Er verschijnt WERK.
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK (instelling klok) verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 om naar de USER (gebruiker) in te
stellen.
ŠŠ Bevestig met de toets 6.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 om naar Stand-by te gaan.
ŠŠ Gebruik de toets 4 of 5 om op on te zetten.
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en op de toets 1 om terug te
gaan in de menu's ervoor, tot bij het begin.
De functie stand-by is actief
toetsen geblokkeerd
Met dit menu kunnen de toetsen van de display geblokkeerd worden (zoals bij een gsm).
Wanneer deze functie actief is verschijnt “toetsen geblokkeerd" tekens wanneer op een toets gedrukt wordt
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK (instelling klok) verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 tot USER (gebruiker) in te stellen.
ŠŠ Druk op de toets 6.
ŠŠ Het opschrift "display" verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 2 tot "toetsen geblokkeerd".
ŠŠ Gebruik de toetsen 4-5 om in-/uitschakelen te kiezen.
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en op de toets 1 om terug te
gaan in de menu's ervoor, tot bij het begin.
J
20
Na activering van de functie, gebruik de toetsen 1 en 5 samen om het toetsenbord te
blokkeren of te ontgrendelen
NEDERLANDS
V2 - Lucht
Met dit menu wordt de snelheid van de gekanaliseerde ventilatie geregeld in percentage.
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK (instelling klok) verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 tot USER (gebruiker) verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 6.
ŠŠ Het opschrift "display" verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 2 tot "v2 lucht" verschijnt.
ŠŠ Gebruik de toetsen 4 -5 om te verhogen (4) of te verlagen (5)
ŠŠ Druk op de toets 6 om te bevestigen en op de toets 1 om terug te
gaan in de menu's ervoor, tot bij het begin.
2
reset
Dient om alle waarden die de gebruiker kan wijzigen terug te brengen tot de fabriekswaarden. De wijzigbare gegevens zijn:
Procedure bedieningen
ŠŠ Druk op de toets 6 en SET CLOCK (instelling klok) verschijnt.
ŠŠ Druk meermaals op de toets 2 tot USER (gebruiker) verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 6.
ŠŠ Het opschrift "display" verschijnt.
ŠŠ Druk op de toets 2 tot "reset" verschijnt.
ŠŠ Gebruik de toetsen 4-5 om op ON te zetten en druk op de toets 6.
ŠŠ Om te bevestigen verschijnt "uitgevoerd" op de display
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
TEMPERATUUR = 35°C
VERMOGEN = 5
ACTIVERING CHRONO = OFF
START PRG1=OFF
STOP PRG1 = OFF
MAANDAG PRG1 = OFF
.......alle parameters van de chrono in OFF
PELLET = 00%
STAND-BY = OFF
V1 LUCHT = 0 %
V2 LUCHT = 0 %
Chrono
Met deze functie kunnen 4 uurschijven geprogrammeerd worden in een dag, te gebruiken voor elke dag van de week.
Voor elke schijf kan men de tijd voor de in- en uitschakeling instellen, de dagen waarop de geprogrammeerde schijf
gebruikt wordt en de omgevingstemperatuur (07 - 40°C).
Aanbevelingen
De uren voor de in- en uitschakeling moeten begrepen zijn
in een enkele dag, van 0 tot 24, en niet over meer dagen
gespreid zijn.
Vooraleer de functie chrono te gebruiken moeten de dag en de
huidige tijd ingesteld worden. Controleer dan of alle punten
in het deel “Instelling klok” gevolgd werden om de chrono te
laten functioneren. Deze moet niet alleen geprogrammeerd,
maar ook geactiveerd worden.
Voorbeeld:
Ontsteking 07:00
Uitschakeling 18:00
CORRECT
Ontsteking 22:00
Uitschakeling 05:00
VERKEERD
21
NEDERLANDS
Voorbeeld van programmering
Stel dat we de functie Weekprogrammeur willen gebruiken en 4 uurschijven willen instellen als volgt:
1^ uurschijf: van 08:00 tot 12:00 elke weekdag, met omgevingstemperatuur 19°C, behalve zaterdag en zondag
2^ uurschijf: van 15:00 tot 22:00 alleen zaterdag en zondag, met omgevingstemperatuur 21°C
Procedure bedieningen:
Druk een keer op de toets 6. Er verschijnt
Instelling klok.
Druk op de toets 2 tot INSTELLING CHRONO
Uitschakeling 1^ uurschijf
Instelling
Klok
Instelling
Chrono
Druk op de toets 6 om te bevestigen en verder
te gaan met de programmering.
Stop prg1
12:00
Activering dagen 1^ uurschijf
Activering chrono
Druk op de toets 6. Er verschijnt ACTIVERING
CHRONO en OFF.
Druk op de toets 4 om de functie CHRONO in
of uit te schakelen. Selecteer ON.
Gebruik de toetsen 4 - 5 om de tijd “12:00”
in te stellen die overeenkomt met de
uitschakeltijd van de 1^ uurschijf.
Om te bevestigen en verder te gaan in de
programmering, druk op de knop 6; om terug
te gaan naar de vorige parameter, druk op de
knop 3.
Activering
Chrono
On
Start Prg1
Off
Er verschijnt START PRG1 OFF.
Om de dagen in/uit te schakelen, gebruik de
toetsen 4 en 5 ; de toetsen 2 en 3 dienen om
de dagen te overlopen. De dag van de week
verschijnt, gevolgd door OFF
. Selecteer van maandag tot vrijdag op ON,
behalve zaterdag en zondag (OFF)
instelling temperatuur H2o 1^
uurschijf
Druk op de toets 6 om te bevestigen en
verder te gaan met de programmering.
Gebruik de toetsen 4 - 5 om de gewenste
temperatuur te selecteren.
(Low -07 - 40°C Hot)
Maandag..
prg1
on-off
instelling
prg1
19°C
Om te bevestigen en verder te gaan, druk op
de toets 6.
Inschakeling 1^ uurschijf
Inschakeling 2^ uurschijf*
Gebruik de toetsen 4 - 5 om de tijd “08:00”
in te stellen die overeenkomt met de
inschakeling van de 1^ uurschijf.
Om te bevestigen en verder te gaan in de
programmering, druk op de knop 6; om terug
te gaan naar de vorige parameter, druk op de
knop 3.
Nu wordt de tweede uurschijf
geprogrammeerd.
Start Prg1
08:00
De te volgen sequentie is analoog en
dezelfde als voor deinschakeling van de
1^ uurschijf.
Start Prg2
Off
*Inschakeling 2^ schijf
Nu moet de tweede uurschijf geprogrammeerd worden.
De te volgen sequentie is analoog en is net zoals voor de 1^ schijf.
Het volstaat de starttijd bijvoorbeeld in te stellen op 15:00 en bij Stop op 22:00. Activeer zaterdag en zondag door ze op "ON"
te brengen.
J
22
Wanneer de Weekprogrammeur actief is, zal op het bedieningspaneel het relatieve
pictogram oplichten
NEDERLANDS
Schoonmaak door de gebruiker
Sommige afbeeldingen kunnen afwijken van het oorspronkelijke
model.
DAGELIJKS
MAANDELIJKS
Vuurpot: neem de vuurpot uit de speciale houder en maak de
gaten vrij met de speciale meegeleverde pook, verwijder de as uit
de vuurpot met behulp van een stofzuiger.
Zuig de as weg die zich in de houder van de vuurpot afgezet heeft.
Reiniging thermische warmtewisselaar:Maandelijks moet men
de kamer van de warmtewisselaars reinigen omdat het roet dat zich
afzet op de achterkant van de vuurwand in gietijzer de normale
afvoer van rookgassen belemmert. Na de schoonmaak moet men
het uittrekbare gietijzer terugplaatsen met een beweging die
precies tegenovergesteld is aan de beweging die werd gebruikt
om die weg te nemen. Draai aan het slot om die terug in zijn
oorspronkelijke stand te brengen.
Schrapers :
Door de schoonmaak van de warmtewisselaars wordt een thermisch
rendement verzekerd die altijd constant blijft. Dit type onderhoud
moet minstens één keer per dag worden uitgevoerd. Het volstaat
hiertoe om de speciale schrapers in het bovenste gedeelte van de
kachel te gebruiken, en meermaals een horizontale beweging uit
te voeren.
WEKELIJKS
Schoonmaak van de asbak:
Wekelijks of telkens dit nodig is de as uit de voorziene asbak halen.
Het is aanbevolen om minstens eenmaal per week de assen uit de
verbrandingskamer weg te zuigen met een speciale stofzuiger.
23
NEDERLANDS
Gewoon onderhoud
Teneinde de goede werking en de veiligheid van het toestel te verzekeren, moet men onderstaande handelingen ieder seizoen
of vaker uitvoeren, naargelang de noodwendigheden.
DICHTINGEN VAN DE DEUR, ASBAK EN VUURPOT
De dichtingen garanderen dat de kachel hermetisch afgesloten is zodat deze goed werkt.
Het is noodzakelijk dat deze periodiek gecontroleerd worden: wanneer ze versleten of beschadigd blijken, moeten ze
onmiddellijk vervangen worden.
Deze interventies moeten uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
Aansluiting op de schoorsteen
De buis die naar de schoorsteen leidt moet jaarlijks of toch telkens dit nodig is gestofzuigd en schoongemaakt worden. Als er
horizontale stukken zijn, moet men de residuen eerst wegnemen omdat die de passage van de rookgassen belemmeren.
NIET SCHOONMAKEN brengt de veiligheid in gevaar.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet die vervangen worden door de technische dienst of
anders door een persoon met gelijkaardige kwalificaties,om ieder risico te voorkomen.
Voor een correcte werking moet de kachel minstens eenmaal per jaar een gewoon onderhoud
krijgen door een bevoegde technicus.
D
F
A
E
C
E
A
F
B
24
E
A
Motor rookgassen (demontage en reiniging
rookgassenkanaal), nieuwe silicone op de
voorziene punten

B
inspecties van dichtingen, asbak en deur
(vervangen en silicone aanbrengen waar voorzien)

C
Verbrandingskamer (volledige schoonmaak van de
hele kamer) en schoonmaak van de leiding naar de
ontsteking

D
Reservoir (volledig leegmaken en reinigen).
E
Demontage luchtventilator omgeving en
verwijdering stof en eventuele pelletresten
F
Controle buis voor luchtaanvoer en eventuele
reiniging van de stroomsensor



NEDERLANDS
Weergave
Display
off
Start
Pellet feeding
Motivering
Kachel uit.
De fase start is bezig.
Het laden van pellets is bezig tijdens de fase aanzetten.
Ignition
De fase aanzetten is bezig.
Start-up
De fase opstart is bezig.
Work
De fase normale werking is bezig.
Modulation
De kachel is aan het moduleren.
BURN POT Cleaning
Final cleaning
Stand-by
Stand-by OUt
Cooling stand-by
Cooling stand-by black out
De automatische reiniging van de vuurpot is bezig.
Wanner de kachel wordt uitgezet is de eindreiniging bezig. De fase voor eindreiniging duurt ongeveer 10
minuten.
Kachel uit omdat de temperatuur is bereikt en wacht om weer op te starten.
Kachel uit veroorzaakt door een externe thermostaat, in afwachting om weer aan te gaan.
Er is een poging om opnieuw te starten net nadat de kachel werd uitgezet.
Wanneer de kachel een uitschakeling uitvoert moet men wachten tot de motor voor de rookgassen volledig uit
is, daarna de vuurpot reinigen.
Pas na het uitvoeren van deze handelingen zal het mogelijk zijn de kachel weer aan te zetten.
De kachel is aan het afkoelen omwille van een black-out.
Low
Omgevingsthermostaat ingesteld op de minimum waarde.
In deze werkwijze werkt de kachel enkel op het 1^ vermogen, onafhankelijk van het ingestelde vermogen. Om
deze functie te verlaten volstaat het om de omgevingstemperatuur via de knop 4 te verhogen en vervolgens
op toets 2 te drukken.
Hot
Set omgevingstemperatuur ingesteld op de maximum waarde.
De kachel werkt volgens de ingestelde werkwijze, zonder ooit te veranderen. Om deze functie te verlaten
volstaat het om de set temperatuur te verlagen via toets 4 en vervolgens op toets 1 te drukken.
25
NEDERLANDS
ALARMEN
DISPLAY
VERKLARING
OPLOSSING
Geeft aan dat er een alarm is.
Aan: geeft aan dat er een alarm is
Uit: geeft aan dat er geen alarm is
Knipperend: geeft de de activering aan van de onderdruksensor.
Het alarm kan enkel gereset worden als de motor van de rookgassen
is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds de weergave van
het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 3 te drukken.
Fumes failure
Defect bij de motor voor uitstoot van
rookgassen.
De handelingen voor het terug instellen moeten door een erkende
technicus uitgevoerd worden.
Fumes probe
Defect bij de sonde voor rookgassen.
De handelingen voor het terug instellen moeten door een erkende
technicus uitgevoerd worden.
De temperatuur van de rookgassen
heeft 310°C overschreden
Controleer de aanvoer van pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer of de machine proper is, met inbegrip van de doorgang
voor rookgassen.
Vermijd absoluut om kleren op de machine te leggen.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een
erkende technicus uitgevoerd worden.
De bodem van de vuurpot of de
verbrandingskamer zijn vuil.
De deur is niet correct gesloten.
De aslade is niet correct gesloten.
De onderdruksensor is defect.
De buis voor uitstoot van rookgassen is
verstopt.
Installatie niet correct
Controleer of de gaten in de bodem van de vuurpot volledig vrij zijn.
Controleer de reiniging van zowel het rookgassenkanaal als de
verbrandingskamer.
Controleer of de deur hermetisch gesloten is.
Controleer het hermetisch sluiten van de aslade.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een
erkende technicus uitgevoerd worden.
De mechanische onderdruksensor is
doorgeslagen
Contacteer het centrum voor technische dienst
Alarm
Fumes
overtemperature
clean
check-up
Depr alarm
No
Ignition
Het pelletreservoir is leeg.
Onvoldoende afstelling voor laden van
pellet.
Installatie niet correct
Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de pellettoevoer (zie “Bijregelen pellets laden”).
Controleer de procedures beschreven in het hoofdstuk “Aanzetten”.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een
erkende technicus uitgevoerd worden.
No Acc Black-out
Geen stroom tijdens de fase aanzetten.
Zet de kachel op off via toets 1 en herhaal de procedures
beschreven in het hoofdstuk “Aanzetten”.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een
erkende technicus uitgevoerd worden.
No pellets
In werkfase is de t° van de rookgassen
onder de fabrieksparameters gedaald
Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de aanvoer van de pellet.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een
erkende technicus uitgevoerd worden.
Poging tot deblokkering alarm met de
kachel nog in afkoeling.
Telkens de kachel één van de hierboven opgesomde alarmen
weergeeft, gaat ze automatisch over naar het uitzetten.
De kachel zal iedere poging tot deblokkering van een alarm tijdens
deze fase blokkeren, en geeft op het display afwisselend het alarm
zelf en WAIT weer. Het alarm kan enkel gereset worden als de motor
van de rookgassen is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds
de weergave van het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 1 te
drukken.
Component losgekoppeld of defect
Contacteer de technische dienst
Abnormale werking
pellet feeding
Contacteer de technische dienst
motorstoring
pellets
Contacteer de technische dienst
Cooling stand-by
Depr sensor
Damage
AUGER CONTROL
ALARM
AUGER BLOCK
26
NEDERLANDS
VOORWAARDEN VOOR WAARBORG
EXTRAFLAME S. p. A., met zetel te via dell’Artigianato 12 Montecchio Precalcino (VI), garandeert dit product gedurende 2
(twee) JAAR vanaf de datum van aankoop tegen fabricatiefouten en materiaaldefecten. De waarborg vervalt wanneer het
conformiteitdefect niet gemeld wordt aan de verkoper binnen de twee maanden na het vaststellen ervan.
De verantwoordelijkheid van EXTRAFLAME S. p. A. beperkt zich tot het leveren van het toestel, dat geïnstalleerd dient te
worden volgens de regels van de kunst, volgens de aanwijzingen vermeld in de speciale handleidingen en folders in bijlage
bij het aangekochte product, conform met de wetten die van kracht zijn. De installatie moet uitgevoerd worden door
gekwalificeerd personeel en onder de verantwoordelijkheid van de lastgever, die de volledige verantwoordelijkheid op
zich neemt voor de definitieve installatie en daaruit voortvloeiend de goede werking van het geïnstalleerde product.
EXTRAFLAME S. p. A. is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.
WAARSCHUWING
Het is onontbeerlijk om een functionele test van het product uit te voeren vooraleer de voltooiing uit te voeren met de
bijhorende metselwerken (schoorsteenmantel, buitenbekleding, penanten, schilderwerken op de muren, enz). EXTRAFLAME
S.p.A. acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade en daaruit voortvloeiend onkosten voor herstelling van de
afwerkingen hierboven vermeld, zelfs al zou die voortvloeien uit de vervanging van slecht werkende onderdelen.
De waarborg wordt geactiveerd op voorwaarde dat:
De installatie en de betreffende aansluitingen van het systeem volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden door
professioneel bevoegd personeel (DM n.37 22 januari 2008), volledig in naleving van de geldende normen, zowel nationale als
regionale, evenals volgens de huidige instructies.
De test werd gerealiseerd door een bevoegde technicus, die de volle verantwoordelijkheid op zich neemt te hebben
gecontroleerd dat de installatie volgens de regels van de kunst werd gerealiseerd, door professioneel gekwalificeerd personeel,
in naleving van de geldende normen, en de goede werking van het geïnstalleerde product te hebben gecontroleerd. Als dit
gecontroleerd is, zal het Centrum voor Technische Dienst alle inlichtingen verstrekken voor een correcte werking, en een kopie
van het document invullen en overhandigen, waarin de waarborg verklaard wordt, ondertekend, aan de klant.
EXTRAFLAME S. p. A. verzekert dat alle producten vervaardigd zijn met materialen van de beste kwaliteit, aan de hand van
bewerkingstechnieken die volledige efficiëntie garanderen. Indien men tijdens het normale gebruik defecte of slecht werkende
onderdelen zou vaststellen, worden deze stukken gratis vervangen franco bij de verkoper die de verkoop bewerkstelligde.
TERRITORIAAL BEREIK VAN DE WAARBORG :
Italiaans grondgebied
GELDIGHEID
De waarborg wordt als geldig erkend op voorwaarde dat:
ŠŠ De aankoper binnen 8 dagen na aankoop de invulstrook opstuurt, die volledig ingevuld werd. De datum van aankoop
moet bekrachtigd zijn door het bezit van een geldig fiscaal document afgegeven door de verkoper.
ŠŠ Het toestel geïnstalleerd is conform met de geldende normen in deze materie, met de voorschriften vermeld in de
meegeleverde handleiding en door professioneel gekwalificeerd personeel.
ŠŠ Het toestel gebruikt wordt zoals beschreven in de instructiehandleiding, meegeleverd bij alle producten.
ŠŠ Het waarborgcertificaat ingevuld en ondertekend werd door de klant, bekrachtigd door de verkoper.
ŠŠ Het document dat de waarborg verklaart, ingevuld en vergezeld van het fiscale aankoopdocument afgegeven door de
verkoper, goed bewaard wordt en voorgelegd aan het personeel van het Centrum voor Technische Dienst EXTRAFLAME
S.p.A. in geval van interventie.
De waarborg wordt niet als geldig erkend in de volgende gevallen
ŠŠ De voorwaarden voor de waarborg, hierboven beschreven, werden niet nageleefd.
ŠŠ De installatie werd niet uitgevoerd volgens de geldende normen in deze materie, noch volgens de voorschriften
beschreven in de handleiding/folder meegeleverd met het toestel.
ŠŠ Nalatigheid van de klant door geen of verkeerd onderhoud van het product
ŠŠ Aanwezigheid van elektrische en/of hydraulische installaties die niet conform zijn met de geldende normen.
ŠŠ Schade veroorzaakt door atmosferische, chemische of elektrochemische invloeden, verkeerd gebruik van het toestel,
wijzigingen of openbreken van het product, inefficiëntie en/of ongeschiktheid van het rookkanaal en/of andere oorzaken die
niet te wijten zijn aan de fabricatie van het product.
ŠŠ Verbranding van materialen die niet conform zijn met de types en met de hoeveelheden aangegeven in de meegeleverde
handleiding/folder
ŠŠ Alle schade veroorzaakt door het transport, daarom is het aanbevolen om de goederen zorgvuldig te controleren bij
27
NEDERLANDS
ontvangst, en onmiddellijk iedere eventuele schade te melden aan de verkoper, met vermelding van een nota op het
transportdocument en op de kopie die bij de transporteur blijft.
ŠŠ EXTRAFLAME S. p. A. staat niet in voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voorvallen aan personen,
voorwerpen en huisdieren ten gevolge van het niet naleven van de voorschriften vermeld in de meegeleverde handleiding/
folder.
Alle onderdelen onderhevig aan normale slijtage zijn uitgesloten van deze waarborg:
Maken deel uit van deze categorie:
ŠŠ De dichtingen, alle keramisch glas en gehard glas, de bekledingen in gietijzer of porselein, de gelakte, verchroomde of
vergulde onderdelen, de majolica, de handgrepen en de elektrische kabels.
ŠŠ Kleurvarianten, haarscheurtjes en lichte afwijkingen in de afmetingen van de delen in majolica vormen geen reden voor
een klacht, omdat dit natuurlijke eigenschappen zijn van deze materialen.
ŠŠ De onderdelen in hittebestendig materiaal
ŠŠ De metselwerken
ŠŠ De systeemonderdelen voor de productie van sanitair water die niet door EXTRAFLAME S. p. A. geleverd zijn (enkel
producten met water).
ŠŠ De warmtewisselaar valt buiten de waarborg wanneer er geen adequaat anticondenscircuit wordt uitgevoerd, die een
terugkeertemperatuur van het toestel garandeert van minstens 55°C (enkel producten met water).
Verdere clausules:
Eventuele interventies voor het afstellen of bijregelen van het product met betrekking tot het type brandstof of het type
installatie zijn uitgesloten uit de waarborg.
In geval van vervanging van onderdelen wordt de waarborg niet verlengd.
Voor de periode van inefficiëntie van het product wordt geen schadeloosstelling toegekend.
Deze waarborg geldt enkel voor de aankoper en kan niet overgemaakt worden.
Aanbevolen proef (tegen betaling):
EXTRAFLAME S.p.A. raadt aan om een werkingsproef te laten uitvoeren van het product door een bevoegd Centrum voor
Technische Dienst, die alle inlichtingen zal verschaffen voor een correct gebruik.
INTERVENTIES ONDER WAARBORG
Het verzoek voor een interventie moet geformuleerd worden naar het centrum voor assistentie.
De interventie onder waarborg voorziet de herstelling van het toestel zonder kosten zoals voorzien door de wet die van kracht
is.
VERANTWOORDELIJKHEID
EXTRAFLAME S. p. A. erkent geen enkele schadevergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan of te
maken met het product.
RECHTBANK
Voor ieder geschil wordt als bevoegde rechtbank de rechtbank van Vicenza gekozen.
28
29
30
31
EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell’Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911 -  +39.0445.865912 -  info@extraflame.it -  www.lanordica-extraflame.com
Extraflame behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de gegevens te wijzigen in de volgende folder op ieder
moment en zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de eigen producten te verbeteren.
Deze handleiding kan daarom niet als een contract ten overstaan van derden beschouwd worden.
Dit document staat ter uwer beschikking op het adres www.extraflame.it/support
32
004275888 Manuale Utente stufe e Inserti a pellet LCD - 002
Download PDF