Velleman | VIS1 | Vis1 GB-NL-FR-ES-D

VIS1
CCTV INDOOR SCANNER
CCTV INDOOR SCANNER
SCANNER CCTV POUR USAGE À L’INTÉRIEUR
ESCÁNER CCTV PARA INTERIORES
CCTV SCANNER FÜR DEN INNENBEREICH
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
VIS1
2
VELLEMAN
VIS1 – CCTV INDOOR SCANNER
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm
the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized
company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
As safety, security and usage requirements vary according to the country or area of buy, please contact
your local authorities for an installation and use complying with local requirements.
Thank you for buying a Velleman product! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If
the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.
2. Installation
• General
The table lists the correct cable connections.
• Mounting the Scanner
This scanner is designed to operate indoors only and can support a max. load of 15.41lbs (=7kg). In order to perform
adequately, the device should be securely fastened to a suitable mounting surface. The camera should be correctly
mounted and balanced on the scanner. The round-based scanner is installed directly on the mounting bracket.
Tighten the scanner's mounting screws just enough so that the base is effectively immobilised.
CAUTION
Number
1
2
3
4
: Do not attach the unit to a drywall. Attach the scanner to the mounting bracket using a hex-head
screw equipped with a locknut or use our camera mounting bracket (CAMB7 or CAMB8).
Normal Mounting
Connection
Colour
24VAC
LEFT
RIGHT
COMMON
Inverted Mounting
Connection
Colour
RED
WHITE
GREEN or YELLOW
BLACK
24VAC
RIGHT
LEFT
COMMON
RED
GREEN or YELLOW
WHITE
BLACK
Note that the "LEFT" and "RIGHT" connections are inverted with inverted mounting of the device.
• Inverted Mounting of the Unit
The left-right directions for manual operation are reversed with inverted mounting of the device. Correct the wiring
accordingly when connecting the control unit with the scanner: the cores connected to pin 2 and pin 3 at the back of
the central unit should be switched. Consult figures "2c" and "2d" at the back of the manual for inverted mounting of
the scanner and the camera.
VIS1
3
VELLEMAN
• Connecting the Scanner to the Central Unit
The power cable of the scanner can be connected to the connections at the back of the central unit (the scanner
uses a 24VAC power supply) for independent and automatic operation. Connect the cores of the cable as shown in
the table (see above).
• Installing the Limit Stops
The toothed wheel is slotted at intervals of 5°. The coiled (extension) cord with BNC connector is connected to the
rear of the scanner. The reversing switch activator (1 in fig. 1 at the back of the manual) is visible between the
toothed wheel and the housing on the front side of the unit.
Located on the toothed wheel are two adjustable plastic limit stops (2 and 3 in fig. 1). Both limit stops can be
removed, enabling the scanner to rotate 360°.
Perform steps 1 through 5 outlined in "Manual Operation of the Scanner" (see below) to establish approximate limit
stop settings before mounting the camera. At least 1 of the limit stops should be installed or the scanner will continue
its turning motion. Make sure that the camera covers the required detection area and that the rear of the scanner
faces away from the area to be covered.
• Manual Operation of the Scanner
1. Connect the central unit to a standard 220V-outlet, activate the device and put the "MANUAL/AUTO"-switch in the
"MANUAL"-position.
2. Hold the 'LEFT/RIGHT" toggle switch in the "RIGHT"-position until the scanner has reached the desired righthand position.
3. Install the first limit stop (2 in fig. 1) just to the right of the switch actuator (1 in fig. 1) by snapping it in place.
4. Put the "MANUAL/AUTO"-switch in the "MANUAL"-position and hold the "LEFT/RIGHT"-toggle switch in the
"LEFT"-position.
5. Install the second limit stop (3 in fig. 1) to the left of the switch actuator (see step 3).
6. Mount the camera on the scanner. Read "Mounting the Camera" (see below).
7. Have the camera pan to both limits (left and right) to verify the position of the limit stops.
• Automatic Operation of the Scanner
1. Connect the power cable to the AC outlet.
2. Put the "AUTO/MANUAL"-switch in the "AUTO"-position, allow the unit to autopan to the desired right-hand
position and then unplug the cable.
3. Install the first limit stop (2 in fig. 1) just to the right of the switch actuator (1 in fig. 1) by snapping it in place.
4. Plug in the power cable and allow the unit to pan to the desired left-hand position. Unplug the cable.
5. Install the second limit stop (3 in fig. 1) to the left of the switch actuator (see step 3).
6. Mount the camera on the scanner. Read "Mounting the Camera" (see below).
7. Activate the scanner and check the position of both limit stops.
• Mounting the Camera
Do not use an auto-iris lens with this unit. This would cause the iris mechanism to wear very quickly, as an auto-iris
lens constantly compensates for the varying light level.
Use a screw with a locknut to mount the camera. Place this screw in one of three positions (see 5 in fig. 1) in order to
obtain the best possible balance.
The scanner has an off-centre pivot which allows the camera to tilt from 10 degrees below horizon level to 90
degrees above or vice versa, depending on how the camera is mounted (see figures at the back of the manual).
Loosen the hex-head screws (4 in fig. 1) with locknut on the side of the mounting bracket to adjust the angle of the
camera. Retighten the two screws firmly when the desired angle has been obtained.
For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
VIS1
4
VELLEMAN
VIS1 – CCTV INDOOR SCANNER
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen,
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel
beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Installatie
• Algemeen
De tabel vermeldt de correcte kabelaansluitingen.
• Montage van de scanner
Deze scanner mag enkel binnenshuis worden gebruikt en kan werken met een max. belasting van 7kg. Het toestel
werkt naar behoren indien het is bevestigd aan een geschikt bevestigingsoppervlak. De camera moet op correcte
wijze worden gemonteerd en moet in evenwicht zijn wanneer hij op de scanner wordt bevestigd. De ronde scanner
wordt rechtstreeks op de montagebeugel bevestigd. Span de schroeven net genoeg aan zodat de basis van de
scanner niet meer kan bewegen.
OPGELET
Nummer
1
2
3
4
: Bevestig het toestel enkel aan een stevige muur. Monteer de scanner op de montagebeugel d.m.v.
een hexagonale schroef met borgmoer of gebruik onze montagebeugel (CAMB7 of CAMB8).
Normale Montage
Aansluitklem
Kleur
24VAC
LEFT
RIGHT
COMMON
Omgekeerde Montage
Aansluitklem
Kleur
ROOD
WIT
GROEN of GEEL
ZWART
24VAC
RIGHT
LEFT
COMMON
ROOD
GROEN of GEEL
WIT
ZWART
Merk op dat de "LEFT" en "RIGHT" aansluitingen worden verwisseld van plaats bij omgekeerde montage van de
VIS1.
• Omgekeerde montage van het toestel
De richtingen "links" en "rechts" voor manuele bediening van het toestel worden omgedraaid indien het toestel
omgekeerd wordt gemonteerd. Pas ook de bedrading in die zin aan wanneer u de scanner verbindt met de centrale
eenheid : de aders voor aansluitklemmen 2 en 3 aan de achterkant van de centrale eenheid moeten worden
omgewisseld. Raadpleeg figuren "2c" en "2d" achterin de handleiding voor de omgekeerde montage van de scanner
en de camera.
VIS1
5
VELLEMAN
• Aansluiten van de scanner op de centrale eenheid
De voedingskabel van de scanner kan worden aangesloten op de aansluitklemmen (de voedingsspanning van de
scanner is 24VAC) aan de achterzijde van de centrale eenheid voor autonome en automatische werking. Sluit de
aders van de kabel aan volgens de tabel (zie boven).
• Aanbrengen van de bereikbegrenzers
Het tandwiel is ingedeeld in stroken van 5°. Het spiraalsnoer met BNC-connector is aangesloten op de achterkant
van de scanner. Aan de voorkant van het toestel ziet u, tussen het tandwiel en de behuizing, de schakelaar die de
scanner van richting doet veranderen (1 in fig. 1 achterin de handleiding).
Twee plastieken bereikbegrenzers zijn bevestigd op het tandwiel (2 en 3 in fig. 1). Deze bereikbegrenzers kunnen
worden verwijderd zodat de scanner 360° kan draaien.
Voor u de camera monteert, moet u stappen 1 tot en met 5 van "Manuele bediening van de scanner" (zie
hieronder) uitvoeren om de bereikbegrenzers bij benadering in te stellen. Installeer minimum 1 bereikbegrenzer,
anders blijft de scanner ronddraaien. Zorg ervoor dat de camera het vereiste detectiegebied bestrijkt. De achterkant
van de scanner moet zich aan de achterkant van het detectiegebied bevinden.
• Manuele bediening van de scanner
1. Verbind het toestel met een standaard stopcontact van 220V, schakel het toestel in en plaats de
"AUTO/MANUAL"-schakelaar in de "MANUAL"-stand.
2. Houd de 'LEFT/RIGHT" tuimelschakelaar in de "RIGHT"-stand tot de scanner de gewenste rechtergrens van het
detectiegebied heeft bereikt.
3. Klik de eerste begrenzer vast (2 in fig. 1) aan de rechterzijde schakelaar die de draairichting van de scanner
omkeert (1 in fig. 1).
4. Plaats de "MANUAL/AUTO"-schakelaar in de "MANUAL"-stand en houd de "LEFT/RIGHT"-tuimelschakelaar in de
"LEFT"-stand.
5. Installeer de tweede bereikbegrenzer (3 in fig. 1) aan de linkerkant van de schakelaar die de draairichting van de
scanner omkeert (zie stap 3).
6. Monteer de camera op de scanner. Lees "Monteren van de camera" (zie hieronder).
7. Doe de camera naar links en naar rechts draaien om na te gaan of de bereikbegrenzers op de juiste plaats zijn
bevestigd.
• Automatische bediening van de scanner
1. Sluit de voedingskabel aan op het AC stopcontact.
2. Plaats de "AUTO/MANUAL"-schakelaar in de "AUTO"-stand, laat het toestel automatisch pannen naar de vereiste
rechtergrens van het detectiegebied en ontkoppel de voedingskabel.
3. Klik de eerste bereikbegrenzer (2 in fig. 1) vast aan de rechterkant van de schakelaar die de draairichting van de
scanner omkeert (1 in fig. 1).
4. Sluit de voedingskabel aan en laat het toestel automatisch draaien naar de vereiste linkergrens van het
detectiegebied. Ontkoppel de voedingskabel.
5. Bevestig de tweede bereikbegrenzer (3 in fig. 1) aan de linkerkant van de schakelaar die de draairichting van de
scanner omkeert (zie stap 3).
6. Monteer de camera op de scanner. Lees "Monteren van de camera" (zie hieronder).
7. Activeer de scanner en controleer de positie van de twee bereikbegrenzers.
• Montage van de camera
U mag geen automatische iris gebruiken voor dit toestel omdat dit zou leiden tot hevige slijtage van het mechanisme
van de iris : de iris compenseert immers voortdurend de veranderende lichtintensiteit.
Gebruik een schroef met een borgmoer om de camera te bevestigen. U kunt deze schroef op 3 verschillende
plaatsen aanbrengen (zie 5 in fig. 1) naargelang van het evenwicht dat u bekomt.
VIS1
6
VELLEMAN
De scanner heeft een excentrische spil zodat de camera een verticaal bereik heeft van 100° : van 10° onder de
horizon tot 90° erboven of omgekeerd (zie figuren achterin de handleiding), naargelang van de wijze waarop de
camera werd gemonteerd. U moet de hexagonale schroeven (4 in fig. 1) met borgmoer losmaken die zich aan de
zijkant van de montagebeugel bevinden om de positie van de camera aan te passen. Draai de schroeven weer vast
wanneer u de camera in de gewenste stand heeft geplaatst.
Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
VIS1 – SCANNER CCTV POUR USAGE À L’INTÉRIEUR
1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer
l'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux
non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question.
Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si
l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur.
2. Installation
• En général
Vous trouverez les connexions correctes dans la table.
• Montage du scanner
Ce scanner s'utilise uniquement à l'intérieur et convient pour usage avec une charge max. de 7kg. L'appareil
fonctionnera convenablement s'il est attaché à une surface adéquate. Vous devez monter la caméra de façon
correcte et bien l'équilibrer lorsque vous l'attachez au scanner. Le scanner rond est monté directement sur le support
de montage. Serrez les vis juste assez pour empêcher à la base du scanner de bouger.
ATTENTION :
Attachez cet appareil à un mur stable. Montez le scanner sur le support de montage à l'aide
d'une vis hexagonale équipée d'un contre-écrou ou utilisez notre support de montage pour caméra (CAMB7 ou
CAMB8).
Numéro
1
2
3
4
Montage normal
Borne de
Couleur
connexion
24VCA
LEFT (gauche)
RIGHT (droite)
COMMON
Montage inversé
Borne de
Couleur
connexion
ROUGE
BLANC
VERT ou JAUNE
NOIR
24VCA
RIGHT (droite)
LEFT (gauche)
COMMON
ROUGE
VERT ou JAUNE
BLANC
NOIR
Remarquez que les connexions "LEFT" (gauche) et "RIGHT" (droite) changent de place en cas d'un montage inversé
de l'appareil.
VIS1
7
VELLEMAN
• Montage inversé de l'appareil
Les directions "LEFT" (gauche) et "RIGHT" (droite) pour l'opération manuelle de l'appareil seront inversées lors du
montage inversé du VIS1. En ce cas, il faudra donc également changer le câblage qui lie le scanner et l'unité
centrale : les brins pour les bornes de connexion 2 et 3 à l'arrière de l'unité centrale doivent changer de place.
Consultez les figures "2c" et "2d" à la fin du manuel pour le montage inversé du scanner et de la caméra.
• Connexion du scanner à l'unité centrale
Le câble d'alimentation du scanner se laisse connecter aux bornes de connexion à l'arrière de l'unité centrale pour
une opération automatique et autonome (la tension d'alimentation du scanner est de 24VCA). La connexion des
brins se fait selon la table (voir ci-dessus).
• Mise en place des clips d'arrêt
La roue dentée est divisée en bandes de 5°. Le câble spiralé avec connecteur BNC est connecté à l'arrière du
scanner. Sur le devant de l'appareil, entre la roue dentée et le boîtier, vous verrez le commutateur qui inverse le sens
de rotation du scanner (1 de la fig. 1 à la fin du manuel).
Deux clips d'arrêt sont attachés à la roue dentée (2 et 3 de la fig. 1). Ces clips peuvent être enlevés, permettant au
scanner de tourner 360°.
Avant de monter la caméra, vous devez exécuter les phases 1 à 5 de "Opération manuelle du scanner" (voir cidessous) afin de trouver le lieu d'installation approximatif des clips d'arrêt. Il faut installer au moins un des clips,
sinon le scanner continuera à tourner. Assurez-vous que la caméra couvre la zone de détection souhaitée. L'arrière
du scanner doit se trouver à l'arrière de la zone de détection.
• Opération manuelle du scanner
1. Connectez l'appareil à une prise standard de 220V, branchez l'appareil et mettez le commutateur
"AUTO/MANUAL" dans la position "MANUAL" (opération manuelle).
2. Tenez l'inverseur 'LEFT/RIGHT" (gauche/droite) dans la position "RIGHT" jusqu'à ce que le scanner ait atteint la
limite droite de la zone de détection.
3. Attachez le premier clips (2 de la fig. 1) à droite du commutateur qui inverse le sens de rotation du scanner (1 de
la fig. 1).
4. Mettez le commutateur "MANUAL/AUTO" dans la position "MANUAL" et tenez l'inverseur "LEFT/RIGHT" dans la
position "LEFT".
5. Installez le deuxième clips (3 de la fig. 1) à gauche du commutateur qui inverse le sens de rotation du scanner
(voir phase 3).
6. Montez la caméra sur le scanner. Lisez "Montage de la caméra" (voir plus loin).
7. Faites tourner la caméra à gauche et à droite pour vérifier l'emplacement des clips d'arrêt.
• Opération automatique du scanner
1. Branchez le câble d'alimentation à la prise CA.
2. Mettez le commutateur "AUTO/MANUAL" dans la position "AUTO". L'appareil tournera automatiquement à droite.
Débranchez le câble d'alimentation à l'instant où le scanner atteint la position prévue du clips d'arrêt droite.
3. Installez le premier clips (2 de la fig. 1) à droite du commutateur qui inverse le sens de rotation du scanner (1 de
la fig. 1).
4. Branchez le câble d'alimentation et débranchez ce câble à l'instant où le scanner atteint la position prévue du
clips d'arrêt gauche.
5. Attachez le deuxième clips (3 de la fig. 1) à la roue dentée à gauche du commutateur qui inverse le sens de
rotation du scanner (voir phase 3).
6. Montez la caméra sur le scanner et lisez "Montage de la caméra" (voir plus loin).
7. Activez le scanner et contrôlez la position des deux clips d'arrêt.
VIS1
8
VELLEMAN
• Montage de la caméra
Evitez l'usage d'un diaphragme à iris automatique : Le mécanisme du diaphragme à iris s'userait très vite parce que
le diaphragme doit constamment compenser les changements d'intensité de lumière.
Utilisez une vis équipée d'un contre-écrou pour fixer la caméra sur le support de montage, qui est pourvu de trois
trous de montage. Choisissez le trou qui donne le plus d'équilibre à la caméra (voir 5 de la fig. 1).
Le pivot du scanner est excentrique, de sorte que la caméra dispose d'une zone de détection verticale de 100° : de
10° en dessous de l'horizon artificiel à 90 ° en dessus de cet horizon ou vice versa (voir figures ci-dessous), suivant
le type de montage de la caméra. Ajustez la position de la caméra en dévissant les vis hexagonales avec contreécrou (4 de la fig. 1) qui se trouvent sur le côté du support de montage. Resserrez les vis lorsque la caméra a été
mise dans la position désirée.
Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
VIS1 – ESCÁNER CCTV PARA INTERIORES
1. Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el
medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada
en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado el VIS1! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el
aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.
2. Instalación
• General
Puede encontrar las conexiones correctas en la lista.
• Montar el escáner
Este escáner se utiliza sólo en interiores y se puede para utilizar con una carga de máx. 7kg. El aparato funcionará
correctamente si está fijado a una superficie adecuada. Monte la cámara de forma correcta y bien equilibrada antes
de fijarla al escáner. El escáner redondo se monta directamente en el soporte de montaje. Apriete los tornillos
suficientemente para que la base del escáner no pueda mover.
¡OJO!: Fije este aparato a una pared estable. Monte el escáner en el soporte de montaje con un tornillo
hexagonal con contratuerca o utilice nuestro soporte de montaje para cámara (CAMB7 o CAMB8).
Número
1
2
3
4
VIS1
Montaje normal
Borne de
Color
conexión
24VCA
LEFT (izquierdo)
RIGHT (derecho)
COMMON
Montaje inverso
Borne de
Color
conexión
ROJO
BLANCO
VERDE o AMARILLO
NEGRO
9
24VCA
RIGHT (derecho)
LEFT (izquierdo)
COMMON
ROJO
VERDE o AMARILLO
BLANCO
NEGRO
VELLEMAN
Tenga en cuenta que las conexiones "LEFT" (izquierda) y "RIGHT" (derecha) cambian de sitio en caso de un
montaje inverso del aparato.
• Montaje inverso del aparato
Las direcciones "LEFT" (izquierda) y "RIGHT" (derecha) para la operación manual del aparato se invierten al montar
el VIS1 al revés. En este caso, cambie también el cableado que une el escáner y la unidad central: cambie los
conductores para los bornes de conexión 2 y 3 en la parte trasera de la unidad central de lugar. Consulte las figuras
"2c" y "2d" al final del manual para el montaje inverso del escáner y de la cámara.
• Conectar el escáner a la unidad central
Conecte el cable de alimentación del escáner a los bornes de conexión de la parte trasera de la unidad central para
una operación automática y autónoma (la tensión de alimentación del escáner es de 24VCA). La conexión de los
conductores se hace según la lista (véase arriba).
• Instalar las paradas
La rueda dentada se divide en bandas de 5°. El cable espiral con conector BNC se conecta a la parte trasera del
escáner. En la parte posterior del aparato, entre la rueda dentada y la caja, está el conmutador que invierte el
sentido de rotación del escáner (1 de la fig. 1 al final del manual).
Se fijan dos paradas a la rueda dentada (2 y 3 de la fig. 1). Es posible quitar estas paradas de modo que el escáner
pueda girar 360°.
Antes de montar la cámara, siga los pasos de 1 a 5 de "Funcionamiento manual del escáner" (véase abajo) para
encontrar el lugar de instalación aproximativo de las paradas. Instale mín. uno de los clips, si no el escáner
continuará girando. Asegúrese de que la cámara cubra la zona de detección deseada. La parte trasera del escáner
debe encontrarse en la parte trasera de la zona de detección.
• Funcionamiento manual del escáner
1. Conecte el aparato a una toma de corriente estándar de 220V. Conecte el aparato y coloque el interruptor
"AUTO/MANUAL" en la posición "MANUAL" (operación manual).
2. Mantenga el interruptor de palanca 'LEFT/RIGHT" (izquierda/derecha) en la posición "RIGHT" hasta que el
escáner haya alcanzado el límite derecho de la zona de detección.
3. Fije el primer clip (2 de la fig. 1) a la derecha del conmutador que invierte el sentido de rotación del escáner (1 de
la fig. 1).
4. Coloque el conmutador "MANUAL/AUTO" en la posición "MANUAL" y mantenga el interruptor de palanca
"LEFT/RIGHT" en la posición "LEFT".
5. Instale el segundo clip (3 de la fig. 1) a la izquierda del conmutador que invierte el sentido de rotación del escáner
(véase paso 3).
6. Monte la cámara sobre el escáner. Lea "Montar la cámara" (véase abajo).
7. Haga girar la cámara hacia la izquierda y hacia la derecha para verificar la colocación de los clips de parada.
• Funcionamiento automático del escáner
1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente CA.
2. Coloque el conmutador "AUTO/MANUAL" en la posición "AUTO". El aparato girará automáticamente a la derecha.
Desconecte el cable de alimentación en el momento que el escáner alcanza la posición completamente derecha
del clip de parada.
3. Instale el primer clips (2 de la fig. 1) a la derecha del conmutador que invierte el sentido de rotación del escáner
(1 de la fig. 1).
4. Conecte el cable de alimentación y desconecte este cable en el momento que el escáner alcanza la posición
completamente izquierda del clip de parada.
VIS1
10
VELLEMAN
5. Fije el segundo clip (3 de la fig. 1) a la rueda dentada a la izquierda del conmutador que invierte el sentido de
rotación del escáner (véase paso 3).
6. Monte la cámara sobre el escáner y lea " Montar la cámara" (véase abajo).
7. Active el escáner y controle la posición de los dos clips de parada.
• Montar la cámara
No utilice un diafragma con iris automático: el mecanismo del diafragma con iris se desgastaría muy rápido porque
tiene que compensar de forma continua los cambios de intensidad luminosa.
Utilice un tornillo equipado con tuerca de retención para fijar la cámara al soporte de montaje, que está provisto de
tres agujeros de montaje. Seleccione el agujero que da o más equilibrio a la cámara (véase 5 de la fig. 1).
El pivote del escáner es excéntrico, para que la cámara tiene una zona de detección vertical de 100°: de 10° por
debajo del horizonte artificial a 90 ° por encima del horizonte o viceversa (véase figuras abajo), según el tipo de
montaje de la cámara. Ajuste la posición de la cámara al desatornillar los tornillos hexagonales con tuerca de
retención (4 de la fig. 1) que están en el lado del soporte de montaje. Apriete los tornillos después de haber puesto
la cámara en la posición deseada.
Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
VIS1 – CCTV SCANNER FÜR DEN INNENBEREICH
1. Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach
seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder
verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des VIS1! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und
wenden Sie sich an Ihren Händler.
2. Installation
• Allgemein
Die Tabelle vermeldet die korrekten Kabelanschlüsse.
• Montage des Scanners
Eine Verwendung des Scanners ist nur im Innenbereich mit einer max. Last von 7kg erlaubt. Das Gerät funktioniert
gut wenn Sie es an eine geeignete Oberfläche befestigen. Sorgen Sie dafür, dass die Kamera korrekt montiert wird
und sich im Gleichgewicht befindet wenn Sie sie am Scanner befestigen. Der runde Scanner wird direkt am
Montagebügel befestigt. Schrauben Sie die Schrauben gerade genug fest, damit die Basis des Scanners nicht mehr
bewegen kann.
VIS1
11
VELLEMAN
ACHTUNG
Nummer
1
2
3
4
: Befestigen Sie das Gerät nur an einer soliden Mauer. Befestigen Sie den Scanner mit einer
hexagonalen Schraube mit Sicherungsmutter am Montagebügel oder verwenden Sie unsere
Montagebügel (CAMB7 oder CAMB8).
Normale Montage
Anschluss
Farbe
Umgekehrte Montage
Anschluss
Farbe
24VAC
LEFT
RIGHT
COMMON
24VAC
RIGHT
LEFT
COMMON
ROT
WEIß
GRÜN oder GELB
SCHWARZ
ROT
GRÜN oder GELB
WEIß
SCHWARZ
Bemerken Sie, dass die "LEFT"- und "RIGHT"-Anschlüsse bei umgekehrter Montage des VIS1 den Platz wechseln.
• Umgekehrte Montage des Gerätes
Die Richtungen "links" und "rechts" für eine manuelle Bedienung des Gerätes werden umgedreht wenn Sie das
Gerät umgekehrt montieren. Passen Sie auch die Verdrahtung an wenn Sie den Scanner mit der Haupteinheit
verbinden: die Adern für die Anschlüsse 2 und 3 auf der Rückseite der Haupteinheit müssen gewechselt werden.
Siehe Abbildungen "2c" und "2d" am Ende der Bedienungsanleitung für die umgekehrte Montage des Scanners und
der Kamera.
• Der Scanner an der Haupteinheit anschließen
Für ein autonomes und automatisches Funktionieren kann das Netzkabel des Scanners kann an die Anschlüsse (die
Stromversorgung des Scanners ist 24VAC) auf der Rückseite der Haupteinheit angeschlossen werden. Schließen
Sie die Adern des Kabels an (Siehe Tabelle oben).
• Die Stopper befestigen
Das Zahnrad ist in Streifen von 5° eingeteilt. Das Spiralkabel mit BNC-Anschluss ist an die Rückseite des Scanners
angeschlossen. Auf der Vorderseite des Gerätes sehen Sie, zwischen dem Zahnrad und das Gehäuse, den Schalter,
mit dem Sie die Richtung des Scanners ändern können (1 in Abb. 1 am Ende der Bedienungsanschluss).
Es sind zwei Plastikstopper am Zahnrad befestigt (2 und 3 in Abb. 1). Diese Stopper können entfernt werden damit
der Scanner 360° drehen kann.
Ehe Sie die Kamera montieren, müssen Sie Schritte 1 bis 5 von "Manuelle Bedienung des Scanners" (siehe unten)
ausführen, um die Stopper annähernd einzustellen. Installieren Sie mindestens 1 Stopper, sonst bleibt der Scanner
drehen. Sorgen Sie dafür, dass die Kamera das gewünschte Erfassungsgebiet umfasst. Die Rückseite des Scanners
muss sich auf der Rückseite des Erfassungsgebiets befinden.
• Manuelle Bedienung des Scanners
1. Verbinden Sie das Gerät mit einer Standard-Steckdose von 220V, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den
"AUTO/MANUAL"-Schalter in die "MANUAL"-Position.
2. Halten Sie den 'LEFT/RIGHT"-Kippschalter in die "RIGHT"-Position bis der Scanner die gewünschte rechte
Grenze des Erfassungsgebietes erreicht hat.
3. Befestigen Sie den ersten Stopper (2 in Abb. 1) an der rechte Seite des Schalters, der die Drehrichtung des
Scanners umkehrt (1 in Abb. 1).
4. Stellen Sie den "MANUAL/AUTO"-Schalter in die "MANUAL"-Position und halten Sie den "LEFT/RIGHT"Kippschalter in der "LEFT"-Position.
5. Befestigen Sie den zweiten Stopper (3 in Abb. 1) an der linken Seite des Schalters, der die Drehrichtung des
Scanners umkehrt (siehe Schritt 3).
6. Befestigen Sie die Kamera am Scanner. Lesen Sie "Die Kamera montieren" (siehe unten).
7. Drehen Sie die Kamera nach links und nach rechts, um zu überprüfen, ob die Stopper richtig befestigt wurden.
VIS1
12
VELLEMAN
• Automatische Bedienung des Scanners
1. Schließen Sie das Netzkabel an die AC-Steckdose.
2. stellen Sie den "AUTO/MANUAL"-Schalter in die "AUTO"-Position, lassen Sie das Gerät automatisch zur rechten
Grenze des Erfassungsgebietes bewegen und trennen Sie das Netzkabel.
3. Befestigen Sie den ersten Stopper (2 in Abb. 1) an der rechte Seite des Schalters, der die Drehrichtung des
Scanners umkehrt (1 in Abb. 1).
4. Schließen Sie das Netzkabel an und lassen Sie das Gerät automatisch zur gewünschten linken Grenze des
Erfassungsgebietes drehen. Trennen Sie das Netzkabel.
5. Befestigen Sie den zweiten Stopper (3 in Abb. 1) an der linken Seite des Schalters, der die Drehrichtung des
Scanners umkehrt (siehe Schritt 3).
6. Befestigen Sie die Kamera am Scanner. Lesen Sie "Die Kamera montieren" (siehe unten).
7. Schalten Sie den Scanner ein und überprüfen Sie die Position von beiden Stoppern.
• Die Kamera montieren
Verwenden Sie keine automatische Iris für dieses Gerät. Dies könnte zu einem schnellen Verschleiß vom
Mechanismus der Iris führen: die Iris kompensiert ständig die ändernde Lichtintensität.
Verwenden Sie eine Schraube mit einer Sicherungsmutter, um die Kamera zu befestigen. Sie können diese
Schraube an 3 verschiedenen Orten befestigen (siehe 5 in Abb. 1) abhängig vom Gleichgewicht, das Sie bekommen.
Der Scanner hat eine exzentrische Achse damit die Kamera einen vertikalen Bereich von 100° hat: von 10° unter
dem Horizont bis 90° darüber oder umgekehrt (Siehe Abbildungen am Ende der Bedienungsanleitung), abhängig
von der Weise auf die die Kamera montiert wurde. Machen Sie die hexagonalen Schrauben (4 in Abb. 1) mit
Sicherungsmutter die sich auf der Seite des Montagebügels befindet, los, um die Position der Kamera anzupassen.
Drehen Sie die Schrauben wieder fest wenn Sie die Kamera in die gewünschte Position gestellt haben.
Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
FIGURES – FIGUREN – ILLUSTRATIONS – FIGURAS – ABBILDUNGEN
SCANNER – ESCÁNER
Fig. 1
1. switch actuator / eindschakelaar / commutateur d'arrêt / conmutador de parada / Schalterbetätigung
2. right limit stop / bereikbegrenzer rechts / clips d'arrêt droit / clip de parada a la derecha / rechter Stopper
3. left limit stop / bereikbegrenzer links / clips d'arrêt gauche / clip de parada a la izquierda / linker Stopper
4. hex-head screw (2) / hexagonale schroef / vis hexagonale / tornillo hexagonal / hexagonale Schraube
5. camera mounting hole (3) / montageopeningen camera / trous de montage de la caméra / agujeros de montaje de la
cámara / Kamera-Befestigungslöcher
VIS1
13
VELLEMAN
MOUNTING – MONTAGE – MONTAGE – MONTAJE – MONTAGE
Fig. 2a: normal upright mounting
normale montage rechtop
montage normal droit
montaje normal vertical
normale aufrechte Montage
10° up angle
opwaartse hoek 10°
angle ascendant de 10°
ángulo ascendente de 10°
aufwärts gerichteter Winkel l 10°
90° down angle
benedenwaartse hoek 90°
angle descendant de 90°
ángulo descendente de 90°
abwärts gerichteter Winkel 90°
90° up angle
opwaartse hoek 90° =
angle ascendant de 90°
ángulo ascendente de 90°
aufwärts gerichteter Winkel 90°
Fig. 2b: upright mounting, up angle > 10°
montage rechtop, opwaartse hoek > 10°
montage normal, angle ascendant > 10°
montaje vertical, ángulo ascendente > 10°
normale Montage, aufwärts gerichteter Winkel > 10°
10° down angle
benedenwaartse hoek 10°
angle descendant de 10°
ángulo ascendente de 90°
aufwärts gerichteter Winkel 90°
front of the scanner
voorkant van de scanner
devant du scanner
parte delantera del escáner
Vorderseite des Scanners
Fig. 2c: normal inverted mounting
normale omgekeerde montage
montage inversé normal
montaje invertido normal
normale umgekehrte Montage
10° up angle
opwaartse hoek 10°
angle ascendant de 10°
ángulo ascendente de 10°
aufwärts gerichteter Winkel 10°
front of the scanner
voorkant van de scanner
devant du scanner
parte delantera del escáner
Vorderseite des Scanners
90° down angle
benedenwaartse hoek 90°
angle descendant de 90°
ángulo descendente de 90°
abwärts gerichteter Winkel 90°
VIS1
14
VELLEMAN
90° up angle
opwaartse hoek 90° =
angle ascendant de 90°
ángulo ascendente de 10°
aufwärts gerichteter Winkel 90°
Fig. 2d: inverted mounting, up angle > 10°
omgekeerde montage, opwaartse hoek > 10°
montage inversé, angle ascendant > 10°
montaje invertido, ángulo ascendente > 10°
umgekehrte Montage, aufwärts > 10°
10° down angle
benedenwaartse hoek 10°
angle descendant de 10°
ángulo descendente de 10°
abwärts gerichteter Winkel 10°
VIS1
15
VELLEMAN
Download PDF