Manual_PDR_2

Manual_PDR_2
PDR-2/A
PDR-2/B
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě střídavého i stejnoměrnéhonapětí a musí být instalován v
souladu s předpisy a normami platnými
v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu mùže provádět pouze
osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila
s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým
špičkám a rušivým impulsům v napájecí
síti. Pro správnou funkci těchto ochran
však musí být v instalaci předřazeny
vhodné ochrany vyššího stupně (A, B,
C) a dle normy zabezpečeno odrušení
spínaných přístrojů (stykače, motory,
induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte,
že zařízení není pod napětím a hlavní
vypínač je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou
instalací přístroje zajistěte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém
provozu a vyšší okolní teplotì nebyla
překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a
nastavení použijte šroubovák šíře cca 2
mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně
elektronický přístroj a podle toho také k
montáži přistupujte. Bezproblémová
funkce přístroje je také závislá na p ředchozím způsobu transportu, skladování
a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv
známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte
tento přístroj a reklamujte ho u prodejce.
Výrobek je možné po ukončení životnosti
demontovat, recyklovat, případně uložit
na zabezpečenou skládku.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého i jednosmerného napätia a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami
platnými v danej krajine. Inštaláciu,
pripojenie, nastavenie a obsluhu môže
realizovať len osoba s odpovedajúcou
elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa
dokonale oboznámila s týmto návodom
a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje
ochrany proti prepäťovým špičkám a
rušivým impulzom v napájacej sieti.
Pre správnu funkciu týchto ochrán však
musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a
podľa normy zabezpečené odrušenie
spínaných prístrojov (stýkače, motory,
induktívne záťaže a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nie je pod napätím a hlavný
vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu
a nastavenie použite skrutkovač šírky
cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná
o plne elektronický prístroj a podľa toho
tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom
Device is constructed for connection in
1-phase main alternating current voltage and must be installed according to
norms valid in the state of application.
Connection according to the details in
this direction. Installation, connection, setting and servicing should be
installed by qualified electrician staff
only, who has learnt these instruction
and functions of the device. This device
contains protection against overvoltage
peaks and disturbancies in supply. For
correct function of the protection of this
device there must be suitable protections of higher degree (A,B,C) installed
in front of them. According to standards
elimination of disturbancies must be
ensured. Before installation the main
switch must be in position “OFF” and the
device should be de-energized. Don´t
install the device to sources of excessive
electro-magnetic interference. By correct installation ensure ideal air circulation so in case of permanent operation
and higher ambient temperature the
maximal operating temperature of the
device is not exceeded. For installation
and setting use screw-driver cca 2 mm.
The device is fully-electronic - installation should be carried out according
to this fact. Non-problematic function
depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of any
signs of destruction, deformation, nonfunction or missing part, don´t install
and claim at your seller it is possible to
dismount the device after its lifetime,
recycle, or store in protective dump
Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată şi
trebuie instalat conform instrucţiunilor
şi a normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate facedoar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului. Pentru protecţia corespunzătoare a dispozitivului trebuie
instalat elementul de siguranţă corespunzător. Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este
sub tensiune şi întrerupă- torul principal
este în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi
dispozitivul la instalaţii cu perturbări
electromagnetice mari. La instalarea
corectă a dispozitivului asiguraţi o
circulaţie ideală a aerului astfel încât, la
o funcţionare îndelungată şi o temperatură a mediului ambiant mai ridicată să
nu se depăşească temperatura maximă
de lucru a dispoztivului. Pentru instalare
folosiţi şurubelniţa de 2 mm. Aveţi în
vedere că este vorba de un dispozitiv
electronic şi la montarea acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea fără probleme
a dispozitivului depinde şi de modul în
care afost transportat, depozitat. Dacă
descoperiţi existenţa unei deteriorări,
deformări, nefuncţionarea sau lipsa
unor părţi componente, nu instalaţi
acest dispozitiv şi reclamaţi-l la vânzător.
Dispotitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat
şi după caz depozitat în siguranţă.
Programovatelné digitální relé
Programovateľné digitálne relé
Programmable digital relay
Relee programabile digitale
Programowalny przekaźnik cyfrowy
Programozható digitális relék
Программируемое цифровое реле
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC
230 V lub AC/DC 12-240 V i musi być
zainstalowane zgodnie z normami
obowiązującymi w danym kraju.
Instalacja, podłączenie, ustawienia i
serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
elektryka, który zna funkcjonowanie
i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca
się zamontowanie odpowiedniego
urządzenia ochronnego na przednim
panelu. Przed rozpoczęciem instalacji
główny wyłącznik musi być ustawiony
w pozycji “SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu.
Nie należy instalować urządzenia w
pobliżu innych urządzeń wysyłających
fale elektromagnetyczne. Dla wlaściwej instalacji urządzenia potrzebne
są odpowiednie warunki dotyczące
temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urządzenia wynika
również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia
się z nim. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad bądź usterek,
braku elementów lub zniekształcenia
prosimy nie instalować urządzenia
tylko skontaktować się ze sprzedawcą.
Produkt może być po czasie roboczym
ponownie przetwarzany.
Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû,
vagy váltakozó feszültségû(230V)
hálózatokban történõ felhasználásra
készült, felhasználásakor figyelembe
kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban
található mûveleteket (felszerelés,
bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelõen képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta az
útmutatót és tisztában van a készülék
mûködésével. Az eszköz megfelelõ
védelme érdekében bizonyos részek
elõlappal védendõk. A szerelés megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek. Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés érdekében megfelelõ légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje túl
a megadott mûködési hõmérséklet határértékét, még megnövekedett külsõ
hõmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz
kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk.
Az eszköz teljesen elektronikus - a
szerelésnél ezt figyelembe kell venni.
A hibátlan mûködésnek úgyszintén
feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sérülésre,
hibás mûködésre utaló nyom, vagy
hiányzó alkatrész esetén kérjük ne
helyezze üzembe a készüléket, hanem
jellezze ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyûjtõben
elhelyezendõ.
296,405-02VJ-032 Rev.: 3 A4
SK
Внимание!
Изделие произведено для подключения к
1-фазной цепи переменного напряжения.
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов данной
страны. Монтаж, подключение, настройку и
обслуживание может проводить специалист
с соответствующей электротехнической
квалификацией, который внимательно
изучил эту инструкцию по применению и
функции изделия. Автомат оснащен защитой
от перегрузок и посторонних импульсов
в подключенной цепи. Для правильного
функционирования этих элементов защиты при
монтаже дополнительно необходима защита
более высокого уровня (А, В,С) и нормативно
обеспеченная защита от помех коммутирующих
устройств (контакторы, моторы, индуктивные
нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устнавливайте реле возле устройств
с эллектромагнитным излучением. Для
правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией воздуха
таким образом, чтобы при его длительной
эксплуатации и повышении внешней
температуры не была превышена допустимая
рабочая температура. При установке и
настройке изделия используйте отвертку
шириной до 2 мм, к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно. Монтаж должен
производиться, с учетом того, что что речь
идет о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Вы обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока
использования необходимо поступать как с
электронными отходами.
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- multifunkční programovatelné digitální relé s 4 místným červeným LED displejem
- ovládání a nastavení 3mi tlačítky, přehledné a jednoduché menu, absolutní
přesnost při nastavení času, odečítání času na displeji, galvanicky oddělený START
a STOP ovládací vstupy s UNI napětím
- díky bohatému vybavení a možnosti nastavení lze naprogramovat i složitější časové
funkce využívající 2 nezávislé časy,
- 2 nezávislé časy s kombinací 2 vstupů a 2 výstupů
- PDR-2/A: 16 funkcí, volitelná funkce druhého relé, 30 paměťových míst pro
nejčastěji používané časy
- PDR-2/B: 10 funkcí, každému relé lze přiřadit 1 z 10 funkcí = 2 časová relé v jednom
přístroji, 20 paměťových míst pro nejčastěji používané časy
- napájecí napětí AC/DC 12 - 240 V nebo AC 230 V
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu
SK
- multifunkčné programovateľné digitálne relé so 4 miestnym červeným LED
displejom
- ovládanie a nastavenie 3mi tlačidlami, prehľadné a jednoduché menu, absolútna
presnosť pri nastavení času, odrátavaní času na displeji, galvanicky oddelený START
a STOP ovládacie vstupy s UNI napätím
- vďaka bohatému vybaveniu a možnostiam nastavení možno naprogramovať i
zložitejšie časové funkcie využívajúce 2 nezávislé časy,
- 2 nezávislé časy s kombináciou 2 vstupov a 2 výstupov
- PDR-2/A: 16 funkcií, voliteľná funkcia druhého relé, 30 pamäťových miest pre
najčastejšie používané časy
- PDR-2/B: 10 funkcií, každému relé možno priradiť 1 z 10 funkcií = 2 časové relé v
jednom prístroji, 20 pamäťových miest pre najčastejšie používané časy
- napájacie napätie AC/DC 12 - 240 V alebo AC 230 V
- v prevedení 3-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN
- multifunction programmable digital relay with 4 digit red LED display
- control and setting is done by 3 buttons, user-friendly menu, absolute accuracy in
timer setting, time countdown on a display galvanically separated START and STOP
control inputs with UNI supply
- thanks to its complexity it is possible to program also more demanding time
functions by using 2 independent times
- 2 independent times, with combination of 2 inputs and 2 outputs
- PDR-2/A: 16 functions, choice of functions of the other relay, 30 memory places for
most frequently used times
- PDR-2/B: 10 functions, 1 output of 10 functions can be assigned to each relay = 2
relays in one device 2 independent times in range: 0.01 s - 100 hrs
- supply voltage AC/DC 12 - 240 V or AC 230 V
- 3-MODULE, DIN rail mounting
RO
- Releu programabil digital multifuncţional, cu ecran digital de 4 caractere.
- Culoare afişaj roşie controlul şi setările sunt făcute prin intermediul a 3 butoane,
meniu intuitiv, grad mare de precizie în setarea timpului, timpul rămas afişat pe
ecran terminale UNI de intrare separate galvanic cu funcţii START/STOP
- Datorită complexităţii sale este posibilă deasemenea şi programarea unor funcţii de
timp mai complexe prin utilizarea a două timpuri independente
- 2 timpuri independente, cu combinarea a două intrări şi a două ieşiri
- PDR-2/A: 16 funcţii, alegerea de funcţii dintr-un alt releu, memorează 30 din cei mai
utilizaţi timpi
- PDR-2/B: 10 funcţii, o ieşire pe 10 funcţii poate fi asimilată fiecărui releu = 2 relee
într+un singur dispozitiv 2 domenii de timp independente în intervalul:
0.01 s - 100 ore
- Tensiunea de alimentare AC/DC 12 - 240 V sau AC 230 V
- 3-MODULE, Montabil pe şină DIN
PL
- wielofunkcyjny czasowy przekaźnik programowalny z 4 sym bołowym czerwonym
wyświetlaczem
- sterowanie i ustawienie za pomocą 3 przycisków, przejrzyste i łatwe menu,
absolutna dokładność ustawienia i odliczenia czasu na wyświetlaczu, galwanicznie
oddzielone wejście sterujące START i STOP z UNI zasilaniem
- dzięki bogatemu wyposażeniu i możliwościom pozwala zaprogramować
i zaawansowane funkcje czasowe wykorzystające 2 niezależne czasy
- 2 niezależne czasy, z kombinajcą 2 wejść i 2 wyjść
- PDR-2/A: 16 funkcji, opcja możliwości zastosowania drugiego wyjścia, 30 miesc
pamięciowych dla najczęściej używanych czasów
- PDR-2/B: 10 funkcji, dla każdego wyjścia do wyboru 1 z 10 funkcji = 2 przekaźniki
czasowe w jednym aparacie
- napięcie zasilania AC/DC 12 - 240 V lub AC 230 V
- 3-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
HU
- multifunkciós, programozható digitális relé 4 digites piros LED kijelzővel
- a beállítás és vezérlés 3 gomb segítségével történik - felhasználóbarát módon
galvanikusan leválasztott START és STOP univerzális feszültségű vezérlő bemenetek
- a könnyű programozhatóságnak köszönhetően az egyes funkciók több eltérő
időbeállításhoz is köthetőek 2 független idő, 2 vezérlő bemenet és két kimenet egy
eszközben
- PDR-2/A: 16 funkció, a második relé funkciója az elsőtől függően választható, 30
memóriahely
- PDR-2/B: 10 funkció, a két relé egymástól függetlenül vezérelhető = 2 külön relé egy
eszközben
- a 2 független idő tartománya: 0.01 s - 100 óra
- Tápfeszültség: AC/DC 12 - 240 V, vagy AC 230 V
- 3 modul széles, DIN sínre szerelhető
RU
- мультифункциональное программируемое цифровое реле с 4-х местным LED
дисплеем с подсветкой
- управление и настройка 3 кнопками, простое и понятное меню, абсолютная
точность при настройке времени, отсчет вермени на дисплее,
START и STOP управляющие входы с UNI питанием
- благодаря хорошей оснащенности устройства, можно запрограммировать
более сложные временные функции, использующие 2 независимых времени
- 2 независимых времени, комбинация 2 входа и 2 выхода
- PDR-2/A: 16 функций, на выбор - функция 2 реле, 30 ячеек памяти для часто
используемых врем. диапазонов
- PDR-2/B: 10 функций, каждому реле можно присвоить от1 до 10 функций
= 2 реле времени в одном
- напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
-1-
Technické parametry
Technické parametre
Počet funkcí:
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Napájecí napětí:
Příkon (zdánlivý/ztrátový) :
Tolerance napájecího napětí:
Časové rozsahy:
Přesnost opakování:
Teplotní součinitel:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Ovládání
Příkon ovládacího vstupu:
Připojení doutnavek:
Délka ovládacího impulsu:
Doba obnovení:
Displej - barva:
Počet a výška číslic:
Svítivost:
Vlnová délka světla:
Nastavení jasu:
Paměť - počet paměťových
míst:
Doba uchování dat:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez přip. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Počet funkcií:
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Príkon:
Napájacie napätie:
Príkon (zdanlivý/stratový) :
Tolerancia napájac. napätia:
Časové rozsahy:
Presnosť opakovaní:
Teplotný súčiniteľ:
Výstup
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Indikácia výstupu:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť (AC1):
Ovládanie
Príkon ovládacieho vstupu:
Pripojenie dútnaviek:
Dĺžka ovládacieho impulzu:
Doba obnovenia:
Displej - farba:
Počet a výška číslic:
Svietivosť:
Vlnová dĺžka svetla:
Nastavenie jasu:
Pamäť - počet pamäťových
miest:
Doba uchovania dát:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez prip. vodičov:
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
Technical parameters
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Number of functions:
Supply terminals:
Supply voltage:
Consumption:
Supply voltage:
Consumption (apparent/loss):
Supply voltage tolerance:
Time ranges:
Repeat accuracy:
Temperature coefficient:
Output
Number of contacts:
Rated current:
Switching capacity:
Inrush current:
Switching voltage:
Min. switching capacity DC:
Output indication:
Mechanical life:
Electrical strength (AC1):
Control
Control input consumption:
Glow lamps:
Control. impulse length:
Reset time:
Display - colour:
Number and height of digits:
Luminace:
Light wavelength:
Brightness setting:
Memory - memory locations:
Număr de funcţii:
Terminalele pentru alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Consum:
Tensiunea de alimentare:
Consum (aparent/pierdere):
Tol. la tensiunea de alimentare:
Domeniu de timp:
Sensibilitatea repetărilor:
Coeficient de temperatură:
Ieşiri
Număr de contacte:
Intensitate:
Decuplare:
Curentul de vârf:
Tensiunea de cuplare:
Tens.min. pentru decuplare DC:
Indicare releu ieşire activ:
Durata de viață mecanică:
Tensiunea maximă (AC1):
Control
Consum pe intrare:
Lampi glimm:
Lungimea impulsului:
Timpul de resetare:
Afişaj - culoare:
Numărul şi înălţimea caracter.:
Luminozitate:
Lungimea de undă a luminii:
Reglarea luminozităţii:
Memorie - număr de memorări:
Data stored for:
Other information
Operating temperature:
Storage temperature:
Electrical strength:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage cathegory:
Pollution degree:
Max. cable size (mm2):
Dimensions:
Weight:
Standards:
Durata memorării:
Alte informaţii
Temperatura de funcționare:
Temperatura de depozitare:
Tensiunea maximă:
Poziţia de funcţionare:
Montaj/șină DIN:
Grad de protecție:
Categoria supratensiune:
Grad de poluare:
Secţ. max. a conductorului :
Dimensiuni:
Masa (g):
Standarde de calitate:
Ilość funkcji:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Zakresy czasowe:
Dokładność powtórzeń:
Koeficient temperatury:
Wyjście
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Sterowanie
Pobór mocy wejścia sterującego:
Podłączenie sygnalizacji:
Długość imp. sterującego:
Czas powtórzenia:
Wyświetlacz - kolor:
Ilość i wysokość cyfr:
Jasność:
Długość fali:
Ustawienie jasności:
Pamięć-ilość miejsc
pamięciowych:
Czas zachowania danych:
Inne dane
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój przewodów przyłąc.:
Wymiary:
Waga:
Zgodność z normami:
Műszaki
paraméterek
Funkció:
Tápfeszültség csatlakozók:
Tápfeszültség:
Teljesítményfelvétel:
Tápfeszültség:
Fogyasztás:
Tápfeszültség tűrése:
Időtartomány:
Ismétlési pontosság:
Hőmérséklet függés:
Kimenet
Kontaktusok száma:
Névleges áram:
Megszakítási képesség:
Túláram:
Kapcsolási feszültség:
Min. DC kapcsolási teljesítmény:
Kimenet jelzése:
Mechanikai élettartam:
Elektromos szilárság (AC1):
Vezérlés
Vezérlő bem. teljesítményfel.:
Glimmlápák:
Vezérlő impulzus:
Újraindulási idő:
A kijelző színe:
A karakterek száma és mérete:
Fényerő:
A fény hullámhossza:
Fényerő állítása:
Memóriahelyek:
Adattárolás:
Egyéb információk
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Elektromos szilárdság:
Beépítési helyzet:
Szerelés/DIN sínre:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. vezeték méret (mm2):
Méretek:
Tömeg:
Szabványok:
Технические
параметры
PDR-2/A
PDR-2/B
Количество функций:
16
10
Питание:
A1 - A2
Напряжение питания:
AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
Мощность:
AC 0.5 - 2.5 VA / DC 0.4 - 2.5 W
Напряжение питания:
AC 230 V / 50 - 60 Hz
Мощность (кажущаяся/теряемая):
AC max. 16 VA / 2.5 W
Тол. напряжения питания:
-15 %; +10 %
Временные диапазоны:
0.01 s - 100 h
Точность повторений:
0.2 % - stabilita nastavené hodnoty/ set value stability
Температурный коэффициент:
0.01 % / °C, vztažná hodnota/at = 20 °C
Выход
Количество контактов:
2x přepínací/changeover (AgNi)
Номинальный ток:
16 A / AC1
Замыкающая мощность:
4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:
30 A / <3 s
Замыкающее напряжение:
250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:
500 mW
Индикация выхода:
červená / red LED
Механическая жизненность:
3x107
Эл. жизненность (AC1):
0.7x105
Управление
Мощность управл.входа:
AC 0.01 - 0.25 VA (UNI), AC 0.25 VA (AC 230 V)
Подключение газоразрядных ламп:
Ne/No (UNI, AC 230V)
Длина управ.импульса:
min. 1 ms/ max.neomezená / unlimited
Время восстановления:
max. 200 ms
Дисплей-цвет:
červená / red
Кол-во и высота цифр:
4 místný s oddělovací dvojtečkou, výška 10 mm
Сила света:
2200 - 3800 ucd
Длина световой волны:
635 nm
Настройка яркости:
v rozsahu/range 20-100% v 10-ti krocích/ in 10 steps adjustable
Память - кол-во ячеек памяти:
30 (PDR-2/A) / 20 (PDR-2/B) pro časy+servisní funkce/
for times ranges + service function
Время хранения данных:
min. 10 let/years
Другие параметры
Рабочая температура:
-20.. +55 °C
Складская температура:
-30.. +70 °C
Электрическая прочность:
4 kV (napájení-výstup)/ (supply-output)
Рабочее положение:
libovolná / any
Монтаж:
DIN lišta / rail EN 60715
Защита:
IP40 z čelního panelu/from front panel, IP20 svorky/terminals
Категория перенапряжения:
III.
Степень загрязнения:
2
Сечение подключ. проводов:
max.1x 2.5, max. 2x1.5/ s dutinkou/with sleeve max.1x1.5
Размер:
90 x 52 x 65 mm
Вес:
(UNI) - 143 g, (230) - 134 g
Соответствующие нормы:
EN 61812-1, EN 61010-1
Časové údaje / Časové údaje / Time data / Date timp / Dane czasowe / Beállítási adatok / Временные параметры
Časový rozsah:
Minimální časový krok:
Časová odchylka:
Chyba při nastavení:
Přesnost nastavení, obnovení:
Zobrazování řádů:
Časový rozsah:
Minimálny časový krok:
Časová odchýlka:
Chyba pri nastavení:
Presnosť nastavenia, obnovenia:
Zobrazovanie radu:
Time range:
Minimal time step:
Time deviation:
Setting error:
Setting, reset accuracy:
Digital places:
Domeniul de timp:
Pasul minim de timp:
Abaterea orară:
Abaterea reglajului:
Reglare, acurateţe:
Număr de caractere:
Zakres czasowy:
Időtartomány:
Minimalny krok czasowy:
Minimum időérték:
Dokładność czasowa:
Idő pontosság:
Błąd ustawienia czasu:
Beállítási pontatlanság:
Dokładność ustawienia, powtórz.: Beállítási pontosság:
Wyświetlenie formatu czasu: Digitális helyek:
Временной диапазон:
Мин.временной шаг:
Временное отклонение:
Ошибка настройки:
Точность настройки, обновление:
Порядок числового ряда :
0.01 s/c - 99 h 59 min 59 sec 99 ss
0.01 s/ с
0.01 % z nastavené hodnoty/ of set value
0%
100 %
programově volitelné/ selected via program
Odlišnosti PDR-2/A a PDR-2/B / Odlišnosti PDR-2/A od PDR-2/B / Differences between PDR-2/A and PDR-2/B / Diferente intre PDR-2/A si PDR-2/B /
Różnice pomiędzy PDR-2/A a PDR-2/B / Különbségek a PDR-2/A és PDR-2/B között / PDR-2/B - отличия от PDR-2/A
CZ
- PDR-2/B funguje jako dvojité časové relé s dvěma nezávislými výstupy.
- Pro každý výstup lze zvolit libovolnou funkci F1-10 a nastavit čas ( t1 pro výstup 1 a t2 pro výstup 2). Z toho vyplývá, že není
možné použít funkce, ve kterých se uplatňují dva časy najednou (F11-16).
- Ovládání PDR-2/B probíhá tak, že krátký stisk tlačítka MODE přepíná displej a interní ovládání k odpovídajícímu výstupu.
- Interní tlačítka START a STOP pak fungují normálně.
- Externí ovládání se provádí tak, že vstup START funguje jako startovací pro výstup 1 a STOP jako startovací vstup pro výstup
2 - externě není možno funkce zastavit.
SK
- PDR-2/B funguje ako dvojité časové relé s dvoma nezávislými výstupmi.
- Pre každý výstup možno zvoliť ľubovoľnú funkciu F1-10 a nastaviť čas ( t1 pre výstup 1 a t2 pre výstup 2). Z toho vyplýva, že nie je
možné použiť funkcie, v ktorých sa uplatňujú dva časy naraz (F11-16).
- Ovládanie PDR-2/B prebieha tak, že krátke stlačenie tlačidla MODE prepína displej a interné ovládanie k odpovedajúcemu výstupu.
- Interné tlačidlá ŠTART a STOP potom fungujú normálne.
- Externé ovládanie sa prevádza tak, že vstup ŠTART funguje ako štartovací pre výstup 1 a STOP ako štartovací vstup pre výstup
2 - externe nie je možné funkciu zastaviť.
EN
- PDR-2/B works as double-time relay with 2 independent outputs.
- Any function F1-10 and time can be set independently for both outputs (T1 for output 1 and T2 for output 2) It means it is not
possible to use functions, where both time are being implied (F11-16)
- Controlling of PDR-2/B: short press of MODE key switches displayed image and internal controlling between output1 and output 2
- Internal keys START and STOP work in proper way
- External controlling: input START works as starting one for output 1 and STOP works as starting one for output 2
- impossible to stop any functions externally
RO
- PDR-2/B functioneaza ca un releu de timp dublu cu 2 iesiri independente.
- Orice functie F1-10 si timp poate fi setata individual pt ambele iesiri (T1 pt iesirea 1 si T2pt iesirea 2) Aceasta inseamna ca nu erste
posibil sa se foloseasca funtiile, unde ambele timpuri sunt implicate (F11-16)
- Controlarea PDR-2/B: apasare scurta a butonului MODE comuta imaginea afisata si controlul interior intre iesirea 1 si iesirea 2.
- Butoanele interne START si STOP functioneaza cum trebuie.
- Controlul extern: intrarea START functioneaza pt pornirea iesirii 1 si STOP functioneaza pt pornirea iesirii 2.
- imposibil de a opri o functie din interior
PL
- Wspólne funkcje obu typów są opisane w rozdziale 3.1 Przegląd funkcji PDR-2/B pracuje jako podwójny przekaźnik czasowy z
2 niezależnymi wyjściami
- Każda funkcja F1-10 i czas mogą być ustawialne niezależnie dla obu wyjść (T1 dla wyjścia1 oraz T2 fla wyjściat 2)
- Znaczy to, że nie ma możliwości użycia funkcji, gdzie oba czasy są are being implikowane (F11-16)
- Sterowanie PDR-2/B: krótkie naciśnięcie klawisza MODE przełącza wyświetlany obraz oraz wewn. Sterowanie pomiędzy
wyjściem 1 a wyjściem 2
-Wewn. klawisze START oraz STOP pracują we właściwy sposób
- Zewn. sterowanie: wejście START pracuje jako początkowe dla wyjścia 1 i STOP pracuje jako początkowe dla wyjścia 2.
HU
- A közös tulajdonságok a 3.1-es menüben vannak leírva
- A PDR-2/B típus két független időkapcsolóként működik 10 funkcióban.
- Minden funkció F1-10 és az idők függetlenül állíthatóak mindkét kimeneten (T1 az 1. kimenet, és T2 a 2. kimenet)
- A PDR-2/B: a MODE gomb rövid megnyomása megmutatja a kimenetek állapotát
- A START és STOP gombok különbözően működnek
- Külső vezérlés: START bemenet és STOP bemenetek eltérőek
RU
- PDR-2/B работает как двойное реле времени с двумя независимыми выходами.
- Для каждого выхода можно выбрать произвольную функцию F1-10 и настроить время (t1 для выхода 1 и t2 для выхода 2).
Из этого следует, что нельзя использовать функции, в которых используется два времени одновременно (F11-16).
- Управление PDR-2/B производится так: краткое нажатие кнопки MODE переключит дисплей и внутреннее управление
на соответствующие выходы.
- Внутренние кнопки START и STOP работают нормально.
- Внешнее управление производится так, что вход START работает как пусковой для выхода 1, a STOP как пусковой для
выхода 2 - внешне функцию остановить невозможно
-2-
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
1
2
3
5
4
6
28
25
26
18
16
15
7
2 Ovládací vstup
Ovládací vstup
Control inputs
Intrări de control
Wejście sterujące
Vezérlő bemenetek
Входы управления
1 Svorka napájecího napětí
Svorka napájacieho napätia
Supply terminal
Terminalele pentru alimentare
Zaciski zasilania
Tápfeszültség csatlakozó A2
Клеммы питания
3 Indikace probíhajících časů (t1, t2)
Indikácia prebiehajúcich časov (t1, t2)
Indication of operating times (t1, t2)
Indicarea timpilor de operare (t1, t2)
Sygnalizacja odliczanych czasów (t1, t2)
Időkijelzés (t1, t2)
Индикация текущего ряда (t1, t2)
6 Indikace sepnutých relé
Indikácia zopnutých relé
indication of switched relays
Indicarea stării de ieşire
Sygnalizacja zadziałania przekaźnika
A kimenet jelzése
Индикация включенных реле
5 Indikace zobrazení času (h, m, s)
Indikácia zobrazenia času (h, m, s)
Indication of time (h, m, s)
Indicarea timpului (ore, min, sec)
Sygnalizacja zakresu czasu (h, m, s)
Időkijelzés (h, m, s)
Индикация изображения времени (h, m, s)
4 Ovládací tlačítka
Ovládacie tlačidlá
Control buttons
Butoane de control
Klawisze do sterowania
Vezérlő gombok
Кнопки управления
7 Výstup 1
Výstup 1
Output 1
Ieşire 1
Wyjście 1
Kimenet 1
Выходной канал 1
8 Výstup 2
Výstup 2
Output 2
Ieşire 2
Wyjście 2
Kimenet 2
Выходной канал 2
8
Popis ovládacích a signalizačních prvků / Popis ovládacích a signalizačných prvkov / Description of controlling and signaling elements / Descrierea elementelor de comandă /
Opis elementów sterujących i sygnalizujących / A vezérlő- és kijelző elemek leírása / Описание управляющих и сигнальных элементов
6
5
7
4
8
9
10
-
1
+
1 - tlačítko pro přechod od programovacího režimu
tlačítko pro listování v menu
- tlačidlo pre prechod do programovacieho režimu
tlačidlo pre listovanie v menu
- key for entry to programming mode
key for browsing in menu
- buton pt intrarea in mod programare
buton pt cautarea in meniu
- klawisz wejścia do trybu programowania
klawisz przeszukiwania menu
- belépés a programozás üzemmódba
tallózás a menüben
- кнопка перехода в режим программирования
кнопка навигации в меню
2 - tlačítko DOWN „dolů“
tlačítko STOP
- tlačidlo DOWN „dolu“
tlačidlo STOP
- DOWN key
STOP key
- Butonul DOWN (in jos)
Butonul STOP
- DOWN klawisz
STOP klawisz
- LE gomb
STOP gomb
- кнопка DOWN - „вниз“
кнопка STOP
3
2
7 Indikace zobrazení „minuty“
Indikácia zobrazenia „minút“
Indication of „minutes“ display
Inicarea afisajului „minutelor“
Ustawienia minut na wyświetlaczu
Az percek kijelzése
Индикация изображения „минуты“
4 Indikace probíhajícího času t1
Indikácia prebiehajúceho času t1
Indication of current time t1
Indicarea timpului curent t1
Sygnalizacja aktualnego czasu t1
A valós idő kijelzése t1
Индикация отсчитываемого времени t1
5 Indikace probíhajícího času t2
Indikácia prebiehajúceho času t2
Indication of current time t2
Indicarea timpului curent t2
Sygnalizacja aktualnego czasu t2
A valós idő kijelzése t2
Индикация отсчитываемого времени t2
6 Indikace zobrazení „hodin“
Indikácia zobrazenia „hodín“
Indication of „hours“ display
Inicarea afisajului „orelor“
Ustawienia godzin na wyświetlaczu
Az órák kijelzése
Индикация изображения „часы“
8 Indikace zobrazení „sekundy“
Indikácia zobrazenia „sekundy“
Indication of „seconds“ display
Indicarea agfisajului „secundelor“
Ustawienia sekund na wyświetlaczu
A másodpercek kijelzése
Индикация изображения „секунды“
9 Indikace sepnutého 1 relé
Indikácia zopnutého 1 relé
Indication of switched 1st relay
Indicarea releului comutat 1
Sygnalizacja włączenia 1 przekaźnika
Az 1 relé állapota
Индикация замкнутого 1 реле
10 Indikace sepnutého 2 relé
Indikácia zopnutého 2 relé
Indication of switched 2nd relay
Indicarea releului comutat 2
Sygnalizacja włączenia 2 przekaźnika
Az 2 relé állapota
Индикация замкнутого 2 реле
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol /
Bekötési vázlat / Схема
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
PDR-2/A / PDR-2/B
Un
16
A1
18
26
PDR-2/B
PDR-2
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
cos φ ≥ 0.95
t1
M
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
START
vstup pro relé 2
(čas t2)
PDR-2
m
h
t2
mode
2 zdroje napětí
m
s
h
t2
t1
2 zdroje
napätia
out 1
out 2
2 supply
voltege
start
mode ofstop
2 surse de tensiune
2 źródeł napięcia
2 forrása feszültség
2 источника
16 15 18напряжения
28 25 26
stop
start
s
t1
out 1
out 2
h
t2
mode
16 15 18 28 25 26
stop
m
start
s
out 1
out 2
16 15 18 28 25 26
výstup 1 výstup 2
16A AC1/250V 16A AC1/250V
M
výstup 1 výstup 2
16A AC1/250V 16A AC1/250V
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
Druh zátěže
Type of load
A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2
PDR-2
A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2
Un
START
vstup pro relé 1
(čas t1)
PDR-2
25
1 zdroj napětí
m
s
h
t2
t1
out 1
1 zdroj
napätia
out 2
1 voltage
stop
start
mode source
1 sursă de tensiune
1 źródła napięcia
1 feszültség forrása
1 источник
16 15 напряжения
18 28 25 26
Druh zátěže
Type of load
STOP
vstup
A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2
A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2
15
START
vstup
28
IN1
IN1
IN2
IN2
A2
PDR-2/A
Un1 Un2
Un
PDR-2
3 - tlačítko UP „nahoru“
tlačítko START
- tlačidlo UP - „hore“
tlačidlo ŠTART
- UP key
START key
- Butonul UP (in sus)
Butonul START
- UP klawisz
START klawisz
- FEL gomb
START gomb
- кнопка UP - „наверх“
кнопка START
K
AC13
AC14
AC15
DC1
250V / 6A
250V / 6A
250V / 6A
24V / 16A
-3-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
800W
x
250V / 3A
250V / 10A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 4A
24V / 16A
24V / 2A
24V / 2A
Ovládání / Ovládanie / Controlling / Controlare / Sterowanie / Vezérlés / Управление
CZ
- Ovládání se provádí interními tlačítky START a STOP umístěnými na předním panelu přístroje nebo externími vstupy přes vnější svorky.
- PDR však musí být ve výchozím nebo provozním stavu.
- Externí ovládání se provádí prostřednictvím dvou nezávislých vstupů PDR-2/A (START a STOP) nebo PDR-2/B (2x START)
- Tyto ovládací vstupy jsou galvanicky oddělené od ostatních částí přístroje.
- Napájecí napětí pro tyto vstupy je uvedeno na bočním štítku přístroje.
- Priorita externích a interních vstupů je stejná, tzn. že např. ve funkci, kdy čas je spouštěn na sestupnou hranu START tlačítka,
dojde k tomuto spuštění po uvolnění obou tlačítek START.
- Priorita STOP vstupu (interního nebo externího) je vždy větší než START.
EN
- Use internal keys START and STOP on the front panel, or external inputs via terminals
Note: the device must not be in programming mode.
- External control: use 2 independent inputs (START and STOP)
- The inputs are galvanically separated from other parts of the device
- Supply voltage and polarity of the inputs is marked on the top of the device
- Priority of external and internal inputs is the same
- STOP input (internal or external) is always superior to START
SK
- Ovládanie sa prevádza internými tlačidlami ŠTART a STOP umiestnenými na prednom paneli prístroja alebo externými vstupmi cez
vnútorné svorky.
- PDR však musí byť vo východzom alebo prevádzkovom stave.
- Externé ovládanie sa prevádza prostredníctvom dvoch nezávislých vstupov PDR-2/A (ŠTART a STOP) alebo PDR-2/B (2 x ŠTART).
- Tieto ovládacie vstupy sú galvanicky oddelené od ostatných častí prístroja.
- Napájacie napätie pre tieto vstupy sú uvedené na bočnom štítku prístroja.
- Priorita externých a interných vstupov je rovnaká, tzn. že napr. vo funkcii, kedy čas je spúšťaný na zostupnú hranu ŠTART tlačidla,
dôjde k tomuto spusteniu po uvoľnení oboch tlačidiel ŠTART.
- Priorita STOP vstupu (interného alebo externého) je vždy väčšia než ŠTART.
RO
- folositi butoanele interne START si STOP de pe panoul frontal, sau intrarile externe prin terminale
Nota: dispozitivul trebuie sa fie in modul de programare.
- controlul extern: folositi 2 intrari independente (START si STOP)
- intrarile sunt separate galvanic de alte parti ale dispozitivului
- tensiunea de alimentare si polaritatea intrarilor este marcata pe dispozitiv
- prioritatea intrarilor interne si externe este aceiasi
- intrarea STOP (interna sau externa) este intotdeauna superioara lui START
PL
- Użyj wewn. przycisków START oraz STOP na przednim panelu lub zewn. wejścia poprzez zaciski
Uwaga: urządzenie nie może być w trybie programowania.
- Zewn. sterowanie: użyj 2 niezależnych wejść (START oraz STOP)
- Wejście jest galwanicznie oddzielone od pozostałych części urządzenia
- Napięcie zasilania oraz biegunowość wejścia są zaznaczone w górnej części urządzenia
- Priorytety wewn. i zewn. wejść są takie same
- Wyjście STOP (wewn. lub zewn.) jest zawsze ważniejsze niż START
RU
- Управление производится внутренними кнопками START и STOP размещёнными на передней панели устройства или
внешними входами через внешние клеммы.
- PDR может быть в исходном или рабочем режиме
- Внешнее управление производится посредством двух независимых входов PDR-2/A (START и STOP) или PDR-2/B (2x START)
- Эти управляющие входы гальванически изолированы от остальных элементов прибора.
- Напряжение питания для этих входов указано на боковой поверхности изделия.
- Приоритет внешних и внутренних входов одинаков
- Приоритет STOP входа (внутреннего или внешнего) всегда выше чем START.
HU
- Használja a START és STOP gombokat a kezelő panelen, vagy a csatlakozón keresztüli külső vezérlési lehetőséget.
Megjegyzés: az eszköz ne legyen programozás módban
- Külső vezérlés: két független bemenet (START és STOP)
- A bemenetek galvanikusan el vannak választva az eszköz többi részétől
- A tápfeszültség és a polaritások az eszköz tetején vannak jelölve
- A külső és belső vezérlés prioritása megeggyezik
- STOP bemenet (belső, vagy külső) mindig a START a fontosabb
Přechod do programovacího režimu / Prechod do programovacieho režimu / Entry to programming mode / Intrare in modul programare / Wejście do trybu programowania /
Belépés a programozás menübe / Переход в режим программирования
CZ
- Provádí se stiskem tlačítka MODE delším jak 2 s.
- Poté je možno tímto tlačítkem listovat v MENU.
- Ve zvoleném MENU se hodnota nebo volba provede odpovídajícím počtem stisků tlačítek START (+) nebo STOP (-). Návrat
do výchozího stavu po nastavení všech požadavků se provede opět dlouhým stiskem tlačítka MODE
EN
- Press MODE key for longer than 2 s
- Use the same key for browsing MENU
- In a MENU you require, set a value of parameter by an appropriate number of presses of the keys START (+) or STOP (-). Having
chosen all parameters, return to the initial mode by a long press of MODE key
SK
- Prevádza sa stlačením tlačidla MODE dlhším ako 2 s.
- Potom je možné týmto tlačidlom listovať v MENU.
- Vo zvolenom MENU sa hodnota alebo voľba prevedie zodpovedajúcim počtom stlačenia tlačidiel ŠTART (+) alebo STOP (-).
Návrat do východzieho stavu po nastavení všetkých požiadaviek sa prevedie opäť dlhým stlačením tlačidla MODE.
RO
- apasati bunotul MODE pt mai mult de 2 s
- folositi acelasi meniu pt a naviga prin meniu MENU
- in meniu trebuie, sa setati valoarea parametrului cu un numar adecvat de apasari pe butonul START (+) sau STOP (-). Avand alesi
toti parametri reintoarceti-va la modul initial printr-o apasare lunca a butonului MODE
PL
- Należy przycisnąć klawisz MODE dłużej niż 2 s
- Użyj tego samego klawisza do przeszukiwania MENU
-Po wyborze wszystkich parametrów należy powrócić do początkowego menu poprzez długie przyciśnięcie klawisza MODE.
HU
- Nyomja meg a MODE gombot 2 másodpercnél tovább
- Ugyanazzal a gombbal tallózhat a MENÜBEN
- A menüben a paramétereknek megfelelő értékeket a START (+) vagy STOP (-) gombok megfelelő számú megnyomásával lehet
beállítani. Ha már sikerült az összes paramétert megfelelően beállítani, a MODE gombbal lehet kilépni.
RU
- Производится нажатием кнопки MODE продолжительностью более 2 с.
- После этого с помощью этой кнопки можно перемещаться по страницам MENU.
- В выбранном MENU соответствующая величина или опция выбирается нужным количеством нажатий кнопок
START (+) или STOP (-). Возвращение в исходное состояние после настройки всех опций производится повторным
длительным нажатием кнопки MODE
Nastavení funkce / Nastavenie funkcie / Function setting / Function setting / Ustawianie funkcji / Funkció beállítás / Настройки функций
CZ
SK
EN
RO
PL
HU
RU
- V programovacím režimu v prvním MENU (F) je možno zvolit libovolnou funkci 1-16 (PDR-2/A) a 1-10 (PDR-2/B) /
- V programovacom režime v prvom MENU (F) je možné zvoliť ľubovoľnú funkciu 1-16 (PDR-2/A) a 1-10 (PDR-2/B) /
- In 1st MENU (F-parameter) of the programming mode, there is a possibility to choose any function out of 1-16 (PDR-2/A) and 1-10 (PDR-2/B) /
- In meniul 1 (parametru F) al modului de programare, exista posibilitatea de a alege orice functie din 1-16 (PDR-2/A) si 1-10 (PDR-2/B) /
- W pierwszym MENU (F-parameter) trybu programowania jest możliwość wyboru jednej funkcji z 1-16 (PDR-2/A) oraz 1-10 (PDR-2/B) /
- Az első menüben (F-paraméter) a programozás módban lehet az 1-16 funkciót PDR-2/A típus, és 1-10-ig a PDR-2/B típus esetén. - Nézze meg a 3.1 és 3.2 fejezetben a funkciók listáját. /
- В режиме программирования в первом MENU (F) можно выбрать произвольную функцию 1-16 (PDR-2/A) и 1-10 (PDR-2/B)
Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcţii / Funkcje / Mûködés / Функции
Funkce platné pro PDR-2/A a PDR-2/B / Funkcie platné pre PDR-2/A a PDR-2/B / Functions for PDR-2/A and PDR-2/B / Funcţii pentru PDR-2/A şi PDR-2/B / Funkcje dla PDR-2/A a PDR-2/B / A PDR-2/A és PDR-2/B funkciói /
Функции PDR-2/A и PDR-2/B
A1-A2
15-18
A1-A2
START
15-18
1.
- Zpožděný rozběh
- Oneskorený rozbeh
- Delay on
- Delay on
- Opóźniony START
- Meghúzás késleltetés
- Задержка включения
t1
t1
A1-A2
15-18
3.
- Zpožděný rozběh po vypnutí ovládacího kontaktu
- Oneskorený rozbeh po vypnutí ovládacieho
kontaktu
- Delay on after break of control. contact
- Delay on după decuplarea contactului de control
- Opóźniony STARTpo odłączeniu wejścia
sterującego
- Meghúzás késleltetésa START impulzus
megjelenése után indul
- Задержка включения после размыкания
управляющего контакта
A1-A2
START
15-18
-4-
t1
t1
2.
- Zpožděný návrat
- Oneskorený návrat
- Delay off
- Delay off
- Opóźniony STOP
- Elengedés késleltetés
- Задержка выключения
4.
- Zpožděný rozběh při sepnutí ovládacího kontaktu
- Oneskorený rozbeh pri zopnutí ovládacieho
kontaktu
- Delay onat make of control. contact
- Delay on după cuplarea contactului de control
- Opóźniony START po podłączeniu wejścia
sterującego
- Meghúzás késleltetés a START impulzus
megszűnése után indul
- Задержка включения при замыкании
управляющего контакта
A1-A2
START
15-18
t1
A1-A2
START
15-18
A1-A2
15-18
5.
- Zpožděný návrat při vypnutí ovládacího kontaktu
- Oneskorený návrat pri vypnutí ovládacieho
kontaktu
- Delay off after break of output contact
- Delay off ediată aupă decuplarea contactului
de ieşire
- Opóźniony STOP po odłączeniu wejścia
sterującego
- Elengedés késleltetésa START impulzus
megszűnése után indul
- Задержка выключения при размыкании
управляющего контакта
7.
- Zpožděný návrat při vypnutí ovládacího kontaktu s
okamžitým výstupem
- Oneskorený návrat pri vypnutí ovládacieho
kontaktu s okamžitým výstupom
- Delay off at break of control. contact with instant
output
- Delay off la decuplare a contactelor de control cu
ieşire imediată
- Opóźniony STOP po odłączeniu wejścia
sterującego z natychmiastowym zadziałaniem
- Elengedés késleltetés - START impulzusraa
kimenet bekapcsol, a késleltetés az
impulzusmegszűnésekor indul
- Задержка выключения при размыкании
управл. контакта с мгновенным выходом
t1
t1
t1
t1
t1
t1
9.
- Cyklovač začínající impulsem
- Cyklovač začínajúci impulsom
- Cycler beginning with impulse
- Ciclu ce începe cu impuls
- Praca cykliczna zaczynająca się impulsem
- Ütemadó - bekapcsolt kimenettel indul
- Циклование, начинающееся импульсом
t1
A1-A2
START
15-18
t1
A1-A2
START
15-18
A1-A2
15-18
6.
- Zpožděný návrat při sepnutí ovládacího kontaktu
- Oneskorený návrat pri zopnutí ovládacieho
kontaktu
- Delay off at make of output contact
- Delay off după cuplarea contactului de ieşire
- Opóźniony STOP po podłączeniu wejścia
sterującego
- Elengedés késleltetés a START impulzus
megjelenése után indul
- Задержка выключения при замыкании
управл. контакта
8.
- Zpožděný návrat při sepnutí ovládacího kontaktu
se zpožděným výstupem
- Oneskorený návrat pri zopnutí ovládacieho
kontaktu s oneskoreným výstupom
- Delay off at make of control. contact with delayed
output
- Delay off la cuplare a contactelor de control cu
ieşire întârziată
- Opóźniony STOP po podłączeniu wejścia
sterującego z natychmiastowym zadziałaniem
- Elengedés késleltetés - START jelre indul, kimenet
a jel megszűnésekor kapcsol be
- Задержка выключения при замыкании
управл. контакта с задержанным выходом
t1
t1
t1
t1
t1
t1
t1
10.
- Cyklovač začínající mezerou
- Cyklovač začínajúci medzerou
- Cycler beginning with pause
- Ciclu ce începe cu pauză
- Praca cykliczna zaczynająca się przerwą
- Ütemadó - kikapcsolt kimenettel indul
- Циклование, начинающееся паузой
Tip/ Recommendation / Recomandări / Zalecane / Javaslat / Рекомендация:
PDR-2/B nahradíte 2 jednoduché časové relé = 2 v jednom. / PDR-2/B nahradíte 2 jednoduché časové relé = 2 v jednom / PDR-2/B is replaced by 2 simple time relays = 2 in one / PDR-2/B poate fi înlocuit cu 2 relee de timp normale = 2 în unul. / PDR-2/B zastąpicie 2
proste przekaźniki czasowe = 2 w jednym. / A PDR-2/B két hagyományos időrelét helyettesít = kettő az egyben. / PDR-2/B заменит 2 простых реле времени = 2 в одном.
Funkce platné pro PDR-2/A/ Funkcie platné pre PDR-2/A / Functions for PDR-2/A / Funcţii pentru PDR-2/A / Funkcje dla PDR-2/A / A PDR-2/A funkciói / Функции PDR-2/A
A1-A2
15-18
A1-A2
START
15-18
A1-A2
START
15-18
A1-A2
START
15-18
t2
t1
t1
t2
t1
t2
t1
t1
t2
t1
t1
t1
t2
11.
- Cyklovač začínající impulsem s proměnnou střídou
- Cyklovač začínajúci impulzom s premenlivou
striedou
- Cycler beginning with impulse with variable
interval
- Ciclu ce începe cu impuls cu interval variabil
- Asymetryczna praca cykliczna zaczynająca się
impulsem
- Aszimmetrikus ütemadó - bekapcsolt kimenettel
indul
- Циклование, начинающееся импульсом с
переменной скважностью
13.
- Generátor impulsu
- Generátor impulzu
- Generator of impulse
- Generator de impuls
- Generator impulsu
- Impulzus átalakító - késleltetett kimeneti
impulzus
- Генератор импульса
t2
16A.
- Prodloužení impulsu dvěma časy
- Predĺženie impulzu dvoma časmi
- Extended impulse by 2 times
- Extinderea impulsului cu 2 timpi
- Czas t1 i t2 sterowane wejściem STAR
- Impulzus nyújtás 2 idővel
- Продление импульса двумя значениями
времени
t1
A1-A2
15-18
25-28
15A.
- Posunutí impulsu dvěma časy
- Posunutie impulzu dvoma časmi
- Shift of pulse by 2 times
- Schimbarea pulsului cu 2 timpi
- Czas t1 i t2 sterowane wejściem STAR
- Impulzus átalakító 2 idővel
- Сдвиг импульса двумя значениями времени
t2
A1-A2
15-18
A1-A2
START
15-18
A1-A2
START
15-18
-5-
t2
t1
t1
t2
t2
t1
t1
14.
- Přepínač hvězda/trojúhelník
- Prepínač hviezda/trojuholník
- Changeover star/delta
- Contact comutator star/delta
- Rozruch gwiazda/trójkąt
- Csillag/delta időzítő
- Переключатель звезда/треугольник
t1
t1
t2
12.
- Cyklovač začínající mezerou s proměnnou střídou
- Cyklovač začínajúci medzerou s premenlivou
striedou
- Cycler beginning with pause with variable interval
- Ciclu ce începe cu pauză cu interval variabil
- Asymetryczna praca cykliczna zaczynająca się
przerwą
- Aszimmetrikus ütemadó - kikapcsolt kimenettel
indul
- Циклование, начинающееся промежутком с
переменной скважностью
15B.
- Posunutí impulsu dvěma časy
- Posunuti impulzu dvoma časmi
- Shift of impulse by 2 times
- Schimbarea impulsului cu 2 timpi
- Czas t1 i t2 sterowane wejściem STAR
- Impulzus átalakító 2 idővel
- Сдвиг импульса двумя значениями времени
t2
t2
16B.
- Prodloužení impulsu dvěma časy
- Predĺženie impulzu dvoma časmi
- Extended impulse by 2 times
- Extinderea impulsului cu 2 timpi
- Czas t1 i t2 sterowane wejściem STAR
- Impulzus nyújtás 2 idővel
- Продление импульса двумя значениями
времени
Paměť časů / Pamäť časov / Program memory / Programul de memorie / Program memória / Program pamięciowy / Запоминание времени
CZ
- V programovacím režimu v druhém MENU (P) je k dispozici 30 paměťových míst pro nejčastěji používané časy.
- Tlačítky START (+) a STOP (-) nastavíme požadovanou paměť a požadovaný čas (standartně jsou paměti vynulované).
- Data jsou do této paměti uložena při přechodu do výchozího stavu a uchovávána i bez napájení po dobu cca 10 let.
SK
- V programovacom režime v druhom MENU (P) je k dispozícii 30 pamäťových miest pre najčastejšie používané časy.
- Tlačidlami ŠTART (+) a STOP (-) nastavíme požadovanú pamäť a požadovaný čas (štandardne sú pamäte vynulované).
- Dátumy sú do tejto pamäti uložené pri prechode do východzieho stavu a uchovávané i bez napájania po dobu cca 10 rokov.
EN
- In 2 nd MENU (P-parameter) of the programming mode, there are 30 memory locations for the most often used times
- Use START (+) and STOP (-) keys to choose a required memory location By following required time is set (all memory locations are
zeroed from factory).
- All data will be stored in the memory converting to the initial mode and will be kept for min. 10 years, also without supply power
connected
PL
- W drugim MENU (P-parametr) trybów programowania istnieje 30 miejsc pamięci dla najczęściej używanych czasów
- Użyj przycisków START (+) and STOP (-) aby wybrać żądane miejsce pamięciowe
- Wszystkie dane będą przechowywane w pamięci w trybie początkowym i będą tam trzymane przez min. 10 lat, także przy braku
zasialnia.
RU
- В режиме программирования во втором MENU (P) найдёте 30 ячеек памяти для часто используемых значений времени.
- Кнопками START (+) и STOP (-) выберем желаемую ячейку и желаемое время (исходно все ячейки обнулены).
- Данные в этой памяти сохраняются при возвращении к исходному состоянию и хранятся независимо от питания сроком
до 10 лет.
RO
- In meniul 2 (parameter P) al modului de programare, sunt 30 de locatii de memorie pt timpurile cele mai des folosite.
- Folositi butoanele START (+) si STOP (-) pt a alege locatia de memorie ceruta.
- Toate datele vor fi restaurate in memorie convertindu-se ma modul initial si vor fi pastrate pt minim 10 ani, de asemenea fara
sursa de putere conectata.
HU
- A második menüben (P-paraméter) a programozás módban, 30 memóriahely van
- Használja a START (+) és STOP (-) gombokat a memóriahely kiválasztásához Gyárilag a memóriahelyek üresek.
- Minden adatot az eszköz saját formátumban tárol a memóriában, és azokat minimum 10 évig megőrzi(tápfeszültség nélkül is)!
Nastavení času t1 / Nastavenie času t1 / Time t1 setting / Setarile timpului t1 / Ustawianie czasu t1 / t1 időbeállítás / Настройка времени t1
CZ
- V programovacím režimu v třetím MENU je možno nastavit požadovaný čas t1 (svítí LED t1).
- Nastavení hodnoty se provádí tlačítkem START (+ směrem nahoru), přesun mezi jednotlivými pozicemi tlačítkem STOP (-).
- Nastavovaná pozice je signalizována blikáním segmentů.
- Nastavovaný řád je signalizován odpovídající LED - hodiny, minuty, sekundy
- Rozsahy nastavení časů: - hodiny 1 - 99
- minuty 1 - 59
- sekundy 1 - 59
- setiny 1 - 99
SK
- V programovacom režime v treťom MENU je možné nastaviť požadovaný čas t1 (svieti LED t1).
- Nastavenie hodnoty sa prevádza tlačidlom ŠTART (+ smerom nahor), presun medzi jednotlivými pozíciami tlačidlom STOP (-).
- Nastavovaná pozícia je signalizovaná blikaním segmentov.
- Nastavovaný poriadok je signal. odpovedajúcou LED - hodiny, minúty, sekundy - (viď. Popis ovládacích a signalizačných prvkov 4.1).
- Rozsahy nastavenia časov: - hodiny 1 - 99
- minúty 1 - 59
- sekundy 1 - 59
- desatiny 1 - 99
EN
- In 3rd MENU of programming mode t1 (LED t1 on), there is a possibility to set time t1
- Set value by keys START (+ upward), shift between individual positions by STOP (-) key
- A position, which is being set, is signaled by blinking an appropriate segment
- A digit place, which is being set, is signaled by an appropriate LED - hours, minutes, seconds
- Adjustable time ranges: - hours 1 - 99
- minutes 1 - 59
- seconds 1 - 59
- hundredths 1 - 99
RO
- In meniul 3 al modului de programare t1 (LED t1 aprins), se poate seta timpul t1
- Setati valoarea prin butonul START (+ in sus), comutare intre pozitii individuale prin butonul STOP (-)
- O pozitie care este setata, este semnalizata prin clipirea unui segment adecvat
- Un loc digital, care este setat, este semnalizat printr-un LED adecvat - ore, minute, secunde
- Durate de timp ajustabile: - ore 1 - 99
- minute 1 - 59
- secunde 1 - 59
- sutimi 1 - 99
PL
- W trzecim MENU trybu programowania t1 (LED t1 włączona), istnieje możliwość ustawienia czasu t1
- Ustawienie wartości poprzez klawisz START (+w góre), przesunięcia pomiędzy indywid. pozycjami poprzez klawisz STOP (-).
- Pozycja, która jest ustawiona jest sygnalizowana poprzez miganie odpowiedniego odcinka
- Pozycja cyfry, która jest ustawiona jest sygnalizowana poprzez odpowiednią LED-godziny, minuty, sekundy (zobacz Opis
elementow sterujących i sygnal.4.1)
- Ustawialne zakresy czasowe: - godziny 1 - 99
- minuty 1 - 59
- sekundy 1 - 59
- setne sekundy 1 - 99
HU
- A programozás harmadik menüjében t1 (LED t1 világít) lehet a t1 időt beállítani
- A megfelelő értéket a START (+ fel) STOP (-le) gombokkal kell kiválasztani
- A poziciót, amely be lett állítva, a megfelelő helyen villogó LED-el jelzi.
- A helyiértéket, amelyet beállít a megfelelő helyen villogó LED jelzi- órák, percek... (lásd. 4.1-es menü)
- Beállítható időtartományok: - órák 1 - 99
- percek 1 - 59
- másodpercek 1 - 59
- századmásodpercek 1 - 99
RU
- В режиме программирования в третьем MENU можно настроить желаемое время t1 (светит LED t1).
- Настройка времени производится кнопкой START (+ направление вверх), перемещение между отдельными позициями
кнопкой STOP (-).
- Настраиваемая позиция сигнализируется миганием сегмента.
- Настраиваемый порядок сигнализируется соответствующим LED - часы, минуты, секунды
- Диапазоны настройки времени: - часы 1 - 99
- минуты 1 - 59
- секунды 1 - 59
- доли секунд 1 - 99
Nastavení času t2 / Nastavenie času t2 / Time t2 setting / Setarile timpului t2 / Ustawianie
czasu t2 / t2 időbeállítás / Настройка времени t2
CZ
SK
EN
RO
PL
HU
RU
- V programovacím režimu ve čtvrtém MENU je možno nastavit požadovaný čas t2 (svítí LED t2).
- V programovacom režime v štvrtom MENU je možné nastaviť požadovaný čas t2 (svieti LED t2).
- In 4th MENU of the programming mode, there is a possibility to set required time t2 (LED t2 is on)
- In meniul 4 al modului de programare, se poate seta timpul cerut t2 (LED t2 este aprins)
- W czwartym MENU trybu programowania jest możliwość ustawienia żądanego czasu t2 (LED t2 jest włączona)
- A programozás mód 4. menüjében lehet a t2 időt beállítani (LED t2 világít)
- В режиме программирования в четвёртом МЕНЮ можно настроить время t2 (светит LED t2)
Zobrazení řádů / Zobrazenie radu / Current time format displaying / Formatul afisarii orei exacte / Bieżący format czasu wyświetlania / Valós idő formátum kijelzése / Порядок изображения
CZ
- V programovacím režimu v pátém MENU je možno zvolit režim zobrazování právě probíhajícího času.
- Nastavení se provede tlačítky START (+) a STOP (-).
- Možné volby: rad0 - jsou zobrazovány pouze sekundy a setiny
rad1 - jsou zobrazovány pouze minuty a sekundy
rad2 - jsou zobrazovány pouze hodiny a minuty
Auto - čas je zobrazován vždy v tom řádu, ve kterém právě probíhá, přepínání je automatické
- Nastavený řád je indikován odpovídající LED
SK
- V programovacom režime v piatom MENU je možné zvoliť režim zobrazovania práve prebiehajúceho času.
- Nastavenie sa prevádza tlačidlami ŠTART (+) a STOP (-).
- Možné voľby: rad0 - sú zobrazované len sekundy a desatiny
rad1 - sú zobrazované len minúty a sekundy
rad2 - sú zobrazované len hodiny a minúty
Auto - čas je zobrazovaný vždy v tom postupe, v ktorom práve prebieha, prepínanie je automatické
- Nastavený poriadok je indikovaný odpovedajúcou LED
EN
- In 5th MENU, there is a possibility to choose a mode of displaying current time.
- set by keys START (+) and STOP (-)
- options: rad0 - only seconds and hundredths are displayed
rad1 - only minutes and seconds are displayed
rad2 - only hours and minutes are displayed
Auto - time displayed in the current position, switching over by itself
- time which is being set is indicated by corresponding LED
RO
- In meniul 5, puteti alege formatul afisarii orei exacte.
- se seteaza prin butoanele START (+) si STOP (-)
- optiuni: rad0 - sunt afisate doar secundele si sutimile
rad1 - sunt afisate doar minutele si secundele
rad2 - sunt afisate doar orele si minutele
Auto - timpul este afisat in pozitia curenta, comutandu-se singur
- timp care se seteaza si este indicat prin LED-ul corespunzator
PL
HU
- W piątym trybie MENU jest możliwość wyboru trybu wyświetlania aktualnego czasu
- Az ötödik menüben lehet beállítani a valós időformátum kijelzését.
- ustawienie poprzez klawisze START (+) oraz STOP (-)
- a START (+) és STOP (-) gombok segítségével
- opcje: rad0 - tylko sekundy i setne części sekund są wyświetlane
- lehetőségek: rad0 - csak a másodpercek és századmásodpercek
rad1 - tylko minuty i sekundy są wyświetlane
rad1 - percek és másodpercek
rad2 - tylko godziny i minuty są wyświetlane
rad2 - órák és percek
Auto - czas pokazywany w bieżącej pozycji
Auto - automatikus kijelzés
- ustawiany czas jest wyświetlany za pomocą odpowiedniej LED diody
- a kijelzett idő a megfelelő LED szerint működik
RU
- В режиме программирования в пятом МЕНЮ можно выбрать режим изображения текущего времени.
- Настройка производится кнопками START (+) a STOP (-).
- Возможные опции: rad0 - изображаются только секунды и доли
rad1 - изображаются только минуты и секунды
rad2 - изображаются только часы и минуты
Auto - время изображается всегда в том порядке, в котором отсчитывается, переключение автоматическое
- Настроенный порядок указывается соответствующим LED
-6-
Nastavení jasu / Nastavenie jasu / Brightness setting / Setarea luminozitatii / Ustawienia jasności / Fényerő beállítás / Настройка яркости
CZ
- V programovacím režimu v šestém MENU (J) je možno nastavit jas displeje a ostatních signalizačních LED na předním panelu.
- Nastavení se provede tlačítky START (+) a STOP (-).
- Jas je možno nastavit v rozsahu 1 - 10.
SK
- V programovacom režime v šiestom MENU (J) je možné nastaviť jas displeja a ostatných signalizačných LED na prednom paneli.
- Nastavenie sa prevedie tlačidlami ŠTART (+) a STOP (-).
- Jas je možné nastaviť v rozsahu 1 - 10.
EN
- In 6th MENU (J-parameter) there is a possibility to set a brightness of the display and other signaling LEDs on the front panel.
- set by the keys START (+) and STOP (-)
- brightness can be set in the range 1 - 10
RO
- In meniul 6 (parametrul J) se poate seta luminozitatea afisajului si a altori semnalizari ale LED-urilor de pe panoul frontal.
- se seteaza cu butoanele START (+) si STOP (-)
- luminozitatea se poate regla in intervalul 1 - 10
PL
HU
- W szóstym MENU (J-parameter) możliwe jest ustawienie jasności wyświetlacza oraz sygnalizujących diod LED na przednim panelu. - A hatodik menüben (J-paraméter) lehetséges a kijelző és a LED-ek fényerejének a beállítása
- ustawienie poprzez klawisze START (+) oraz STOP (-)
- a START (+) és STOP (-) gombok segítségével
- jasność może być ustawiona w zakresie 1 - 10
- a fényerő 10 érték szerint állítható
RU
- В режиме программирования в шестом МЕНЮ(J) можно настроить яркость дисплея и других сигнальных LED на лицевой панели.
- Настройка производится кнопками START (+) и STOP (-).
- Яркость можно настроить в диапазоне 1 - 10.
Režim při výpadku napájení / Režim pri výpadku napájania / Supply power failure mode / Modul de cadere al sursei de putere / Tryb przerwy w napięciu zasilania /
Áramszünet mód / Режим работы при отсутствии напряжения
CZ
SK
- V programovacím režimu v sedmém MENU je možno nastavit, zda-li má být stav PDR a probíhající čas při výpadku napájení uložen - V programovacom režime v siedmom MENU je možné nastaviť, či má byť stav PDR a prebiehajúci čas pri výpadku napájania
do paměti či nikoliv.
uložený do pamäti či nie.
- V případě jeho uložení se po obnovení napájení pokračuje od místa přerušeného času nebo se PDR vrátí do stavu, kde bylo
- V prípade jeho uloženia sa po obnovení napájania pokračuje od miesta prerušeného času alebo sa PDR vráti do stavu, kedy bolo
napájení přerušeno.
napájanie prerušené.
- Možné volby: U On - funkce zapnuta
- Možné voľby: U On - funkcia zapnutá
U OFF - funkce vypnuta
U OFF - funkcia vypnutá
EN
- In 7th MENU there is a possibility to set , if a state of the device and current time shall be stored in memory in case of supply
power failure or not.
- After the failure if option U ON is allowed, the device continues from the point where it was interrupted
- Selecting option U OFF, device starts from beginning
- Options: U On - function on
U OFF - function off
RO
- Inmeniul 7 se poate regla, daca o stare a dispozitivului sau al orei exacte va fi stocata in memorie in cazul caderii sursei de putere.
- Dupa cadere, daca optiunea U ON este permisa, dispozitivul va continua din punctul in care a fost intrerupt.
- Selectand optiunea U OFF, dispozitivul incepe de la inceput
- Optiuni: U On - porneshte functia
U OFF - opreste functia
PL
- W siódmym menu MENU możliwość ustawienia, jesli stan urządzenia i aktualny czas bedą przechowywane w pamięci w
przypadku przerwy zasilania.
- Po przerwie jeśli opcja U jest włączona i pozwala, to urządzenie kontynuuje pracę z punktu, gdzie zostało przerwane
- Wybór opcji U OFF, urządzenie zaczyna pracę od początku
- Opcje: U On - funkcja włączona
U OFF - funkcja wyłączona
HU
- Az áramszünet esetén tanúsított üzemmód beállítása.
- Amennyiben U ON az üzemmód, az eszköz a megszakítás pontjától folytatja tovább a működését
- ha U OFF, az eszköz újraindul
- lehetőségek: U On - funkció on
U OFF - funkció off
RU
- В режиме программирования в седьмом МЕНЮ можно настроить, будет ли состояние PDR и отсчитываемое время при
отсутствии напряжения сохранены в памяти устройства или нет.
- В случае их сохранения после возобновления подачи напряжения работа устройства продолжается от места прерванного
отсчёта или PDR вернётся в состояние, в котором было прервано питание.
- Возможные опции: U On - функция включена
U OFF - функция выключена
Režim druhého relé / Režim druhého relé / Choice of 2nd relay function / Alegerea functiei pentru releul 2 / Wybór drugiej funkcji przekaźnika / lehetőség a második relé funkcióira / Режим второго реле
CZ
- V programovacím režimu v osmém MENU je možno zvolit režim druhého relé ve funkcích, kdy se toto relé nepoužívá.
- Tlačítky START (+) a STOP (-) je možno zvolit některou z následujících možností:
roFF - 2. relé vypnuto
ro1 - 2. relé spíná paralelně s 1. relé
rno1 - 2. relé spíná opačně k 1. relé
ri1 - 2. relé sleduje externí vstup START
rni1 - 2. relé sleduje negovaně externí vstup START
ri2 - 2. relé sleduje externí vstup STOP
rni2 - 2. relé sleduje negovaně externí vstup STOP
SK
- V programovacom režime v ôsmom MENU je možné zvoliť režim druhého relé vo funkciách, kedy sa toto relé nepoužíva.
- Tlačidlami ŠTART (+) a STOP (-) je možné zvoliť niektorú z nasledujúcich možností:
roFF - 2. relé vypnuté
ro1 - 2. relé spína paralelne s 1. relé
rno1 - 2. relé spína opačne k 1. relé
ri1 - 2. relé sleduje externý vstup ŠTART
rni1 - 2. relé sleduje negovane externý vstup ŠTART
ri2 - 2. relé sleduje externý vstup STOP
rni2 - 2. relé sleduje negovane externý vstup STOP
EN
- In 8th MENU of the programming mode, there is a possibility to select a mode of 2nd relay in functions, when this relay is not
being used
- Keys START (+) and STOP (-) enable to select some of the following options:
roFF - 2nd relay OFF
ro1 - 2nd relay switching together with 1st relay
rno1 - 2nd relay switching together with 1st relay, but inversely
ri1 - 2nd relay follows external input START
rni1 - 2nd relay follows external input START inversely
ri2 - 2nd relay follows external input STOP
rni2 - 2nd relay follows external input STOP inversely
RO
- In meniul 8 al modului de programare se poate alege a 2a functie a releului cand acest releu nu este folosit.
- Butoanele START (+) si STOP (-) ingaduie selectarea unora din urmatoarele optiuni:
roFF - releul 2 OFF
ro1 - releul 2 se comuta impreuna cu releul 1
rno1 - releul 2 se comuta impreuna cu releul 1 dar invers
ri1 - releul 2 urmeaza intrarea externa START
rni1 - releul 2 urmeaza intrarea externa START invers
ri2 - releul 2 urmeaza intrarea externa STOP
rni2 - releul 2 urmeaza intrarea externa STOP invers
PL
HU
- W ósmym MENU trybu programowania jest możliwość wyboru trybu drugiego przekaźnika kiedy ten przekaźnik nie jest używany - A 8-as menü programozásában lehet kiválasztani a második relé funkcióját
- przyciski START (+) oraz STOP (-) umożliwiają wybór kilku poniższych opcji:
- A START (+) és STOP (-) gombok segítségével az alábbi funkciók közül választhat:
roFF - drugi przekaźnik wyłączony
roFF - a 2. relé OFF
ro1 - drugi przekaźnik jest włączony razem z pierwszym przekaźnikiem
ro1 - a 2. relé az 1.-el együtt működik
rno1 - drugi przekaźnik jest włączony razem z pierwszym przekaźnikiem, ale przeciwnie
rno1 - a 2. relé az 1. ellentéteként működik
ri1 - drugi przekaźnik następujący po zewn. wejściu START
ri1 - a 2. relé a külső vezérlés szerint indul
rni1 - drugi przekaźnik następujący po zewn. wejściu START odwrotnie
rni1 - a 2. relé a külső vezérlés szerint ellentétesen indul
ri2 - drugi przekaźnik następujący po zewn. wejściu STOP
ri2 - a 2. relé a külső vezérlés szerint kikapcsol
rni2 - drugi przekaźnik następujący po zewn. wejściu STOP odwrotnie
rni2 - a 2. relé a külső vezérlés szerint ellentétesen kikapcsol
RU
- В режиме программирования в восьмом МЕНЮ можно выбрать второе реле в функциях, когда это реле не используется.
- Кнопками START (+) и STOP (-) можно выбрать некоторую из следующих возможностей:
roFF - 2. реле выключено
ro1 - 2. реле замыкается параллельно с 1.реле
rno1 - 2. реле замыкается обратно к 1. реле
ri1 - 2. реле следует внешнему входу START
rni1 - 2. реле следует обратно внешнему входу START
ri2 - 2. реле следует внешнему входу STOP
rni2 - 2. реле следует обратно внешнему входу STOP
-7-
Režim po zastavení cyklu / Režim po zastavení cyklu / Choice of mode of cycle interrupting / Alegerea modului de intrerupere a ciclului / Wybór trybu przerywania
cyklicznego / Visszaszámlálás / Режим после выхода из цикла
CZ
- V programovacím režimu v devátém MENU (I) je možno nastavit, jak má PDR reagovat na stisk tlačítka “START” po předešlém
stisku tlačítka “STOP” v probíhajícím čase.
- Nastavení se provádí tlačítky START (+) a STOP (-) a je možno volit z následujících možností:
I 01 - čas již nelze interně ani externě spustit
I 02 - čas se začne odpočítávat vždy od začátku
I 03 - odpočítávání pokračuje od místa přerušení
I 04 - interní START nefunguje, externí funguje jako ve volbě I 02
SK
- V programovacom režime v deviatom MENU (I) je možné nastaviť, ako má PDR reagovať na stlačenie tlačidla “ŠTART” po
predošlom stlačení tlačidla “STOP” v prebiehajúcom čase.
- Nastavenie sa prevádza tlačidlami ŠTART (+) a STOP (-) a je možné voliť z nasledujúcich možností:
I 01 - čas, ktorý nemožno interne ani externe spustiť
I 02 - čas sa začne odpočítavať vždy od začiatku
I 03 - odpočítavanie pokračuje od miesta prerušenia
I 04 - interný ŠTART nefunguje, externý funguje ako vo voľbe I 02
EN
- In the programming mode (Parameter-I), there is a possibility to set response of PDR to “START” key, after the press of “STOP”
key when timing.
- Do by pressing keys START (+) and STOP (-). Following options available:
I 01 - impossible to start neither externally nor internally
I 02 - countdown of time from the beginning
I 03 - countdown from the interruption
I 04 - internal START not working, external one works as possibility I 02
RO
- In modul de programare (parametrul I), se poate seta raspunsul dispozitivului PDR la butonul “START” , dupa apasarea butonului
“STOP” cand cronometrati.
- Se face prin apasarea butoanelor START (+) si STOP (-). Sunt disponibile urmatoarele optiuni
I 01 - imposibil de pornit atat intern cat si extern
I 02 - numaratoare inversa a timpului de la inceput
I 03 - numaratoare inversa de la intrerupere
I 04 - START-ul intern nu functioneaza, cel exterior functioneaza ca posibilitatea l 02.
PL
HU
- W trybie programowania (Parametr-I)jest możliwość ustawienia reakcji PDR do klawisza “START”, po przyciśnięciu klawisza “STOP” - Programozás módban: “START” gomb, utánna “STOP” gomb számláláskor.
podczas taktowania.
- Az alábbiak szerint:
- Następujące opcje są dostępne:
I 01 - nincs sem külső sem belső
I 01 - nie jest możliwe rozpoczęcie ani zewn. ani wewn.
I 02 - visszaszámlálás a kezdéstől
I 02 - odliczanie czasu od początku
I 03 - visszaszámlálás a szünettől
I 03 - odliczanie czasu od momentu zakłócenia
I 04 - a belső START nem működik, a külső I 02 szerint
I 04 - wewn. START nie działa, zewn. pracuje wg możliwości I 02
RU
- В режиме программирования в девятом МЕНЮ (I) можно настроить, как должно PDR реагировать на нажатие кнопки
“START” после предшествующего нажатия кнопки “STOP” в режиме текущего времени.
- Настройка производится кнопками START (+) и STOP (-) и можно выбирать из следующих возможностей:
I 01 - время уже нельзя внутренне и внешне запустить
I 02 - время всегда начнёт отсчитываться c начала
I 03 - отсчёт времени начинается от момента прерывания
I 04 - внутренний START не работает, внешний работает как в меню I 02
Firemní nastavení / Firemné nastavenie / Factory setting / Setarile din fabricatie / Ustawianie czynników / Gyári beállítás / Фирменные настройки
CZ
- Funkce: F01 (zpožděný rozběh)
- Paměť: P01
- Čas t1: hodina
- Čas t2: hodina
- Zobrazování řádu: Auto (automatické přepínání)
- Jas: J 05 (střední hodnota)
- Režim při výpadku napájení: U OFF (vypnuto)
- Režim druhého relé: r oFF (vypnuto)
- Režim při přerušení cyklu: I 02 (čas se odpočítává vždy od začátku)
SK
- Funkcia: F01 (oneskorený rozbeh)
- Pamäť: P01
- Čas t1: hodina
- Čas t2: hodina
- Zobrazovanie radu: Auto (automatické prepínanie)
- Jas: J 05 (stredná hodnota)
- Režim pri výpadku napájania: U OFF (vypnuté)
- Režim druhého relé: r oFF (vypnuté)
- Režim pri prerušení cyklu: I 02 (čas sa odpočítava vždy od začiatku)
EN
- Function: F01 (delay ON)
- Memory: P01
- Time t1: 1:00 hour
- Time t2: 1:00 hour
- Time format displaying: Auto (switching by itself)
- Brightness: J05 (middle position)
- Supply power failure mode: U OFF
- Mode of 2nd relay: r oFF
- Mode of cycle interrupting: I 02 (countdown of time from the beginning)
RO
- Functie: F01 (intarziere ON)
- Memorie: P01
- Timp t1: 1:00 ora
- Timp t2: 1:00 ora
- Afisarea formatului timpului: Auto (se comuta singur)
- Luminozitate: J05 (pozitia de mijloc)
- Modul de cadere al sursei de putere: U OFF
- Modul releului 2: r oFF
- Modul de intrerupere a ciclului: I 02 (numaratoare inversa a timpului de la inceput)
PL
- Funcja: F01 (opóźniony start)
- Pamięć: P01
- Czas t1: 1:00 godzina
- Czas t2: 1:00 godzina
- Wyświetlanie czasu formatu: Auto
- Jasność: J05 (średnia pozycja)
- Tryb przerwy napięcia zasilania: U OFF
- Tryb drugiego przekaźnika: r oFF
- Tryb cyklicznych przerw: I 02 (odliczanie w dół)
HU
- Funkció: F01 (Meghúzás késleltetés)
- Memória: P01
- t1: 1:00 hour
- t2: 1:00 hour
- Idő kijelzés: Auto
- Fényerő: J05 (közép helyzet)
- Áramszünet: U OFF
- 2. relé funkciója: r oFF
- Visszaszámlálás: I 02 (visszaszámlálás a kezdéstől)
RU
- Функция: F01 (задержанный пуск)
- Память: P01
- Время t1: час
- Время t2: час
- Изображение порядка: Auto (автоматическое переключение)
- Яркость: J 05 (средняя величина)
- Режим при выпадении напряжения: U OFF (выключено)
- Режим второго реле: r oFF (выключено)
- Режим после выхода из цикла: I 02 (время всегда отсчитывается от начала)
-8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement