Whistler | 1765 | Whistler radio/laservarsler

Whistler radar/laservarsler
Bruksanvisning
Den brukervennlige designen gjør det enkelt å bruke produktet. Se oversikten side 3 i
den originale bruksanvisningen for oversikt over komponenter.
1. Løsne klemme – Sørger for enkel løsning av klemmen.
2. Strømutgang – Tilkopling til strømledning.
3. Høyttaler – Sørger for stemmevarsel av X, K, Ka-båndradar, sikkerhetsradar,
laser og VG.2.
4. Power/dim/dark-knapp – Skrur enheten på/av og skrur på mørkmodus (trykk
og hold inne i 2 sekunder).
5. Volum opp/ned-knapp – Juster volumet opp eller ned. Trykk på begge
samtidig for å gå inn i kalibreringsmodus.
6. Display – Sørger for godt synlig visning av signaler som oppdages.
7. Quiet (stille)/menynapp – Dersom du trykker på QUIET når et signal
oppdages, vil lyden automatisk reduseres. Trykk på Quiet ved oppdaging av
laser/radar for å skru av lyd, men fortsette visuell varsling.
8. CITY/CITY1/CITY2 – Reduserer falsk alarm når du kjører inn i bystrøk.
9. Laserantenne (bak) – En integrert optisk bølgeleder sørger for at lasersignaler
bakfra også oppdages.
10. Laserantenne (foran) – Høyoptisk linse sørger for økt følsomhet for
oppdaging av lasersignaler.
11. Radarantenne – Kompakt, høyeffektiv antenne som mottar radarsignaler.
12. Sprekk som holder klemmen.
Tilbehør
Tilbehøret som følger med er praktisk og enkelt å bruke.
Strømledning – Kople denne til enheten og til sigarettenneren i bilen.
Sugekoppfeste – Gjør at du kan feste enheten i frontruten.
Hempefeste – Til montering på dashbordet i bilen.
Montering
-
Monter enheten så lavt som mulig nær midten av frontruten.
Ikke monter enheten bak vindusviskere, lister, solskjermer osv. Disse
hindringene har metalloverflater som kan påvirke radar- og lasersignaler og
redusere varselstiden. (Vanlig farget glass påvirker ikke mottak).
Noen frontruter kan ha en overflate som påvirker radarsignaler. Konsulter
bruksanvisningen eller bilselgeren for å finne ut om frontruten har denne
overflaten.
Ikke fest enheten direkte på frontruten.
Dekk til enheten når bilen er parkert for å unngå tyveri.
1
Montere på frontrute
-
-
Monter de to sugekoppene til klemmen ved å feste dem i hullene.
Trykk sugekoppene fast til glasset på ønsket sted. Viktig! Enkelte nye biler har
sikkerhetsoverflate av plast på innsiden av frontruten. Sugekoppene kan etterlate
seg permanente spor på overflaten. Finn ut om frontruten din har denne typen
overflate. Ikke forlat sugekoppfestet i vinduet i direkte sollys.
La enheten gli inn i klemmen til den låses på plass.
Om mulig kan enheten justeres ved å bøye klemmen. Ta ut enheten før du
justerer.
Montere på dashbord
-
Sørg for at stedet du har valgt for montering er ganske rett, og at det er rent og
tørt. Rengjør med isopropanol for å fjerne voks eller lakk.
Trekk av papiret bakpå båndene og fest den ene til dashbordet og den andre til
enheten, uten å tildekke serienummeret.
Montere på solskjerm (valgfritt tilbehør)
-
Trekk solskjermen inn i klemmen på enheten.
Klem fast solskjermklemmen på solskjermen. Sørg for at den er jevnt plassert og
har god oversikt over veien.
Strømtilkopling
-
Kople den tynne enden av strømledningen inn i enheten.
Kople den tykke enden i kjøretøyets sigarettenner.
Bytte sikring
Pluggen i sigarettenneren er utstyrt med en utskiftbar 2 amp 3AG-sikring som
befinner seg bak sølvtuppen. Viktig! Skru ut forsiktig. Tuppen inneholder en fjær som
enkelt kan sprette ut. Sett inn den nye sikringen med fjær og skrue på enden. Ved
bruk kan skruen på enden løsne. Etterfest regelmessig.
Kompasskalibrering
Enheten må kalibreres for at kompasset skal gi nøyaktige avlesninger. For å kalibrere
enheten gjør du som følger:
1. Fest enheten midt på frontruten der du ønsker at den skal være. Sørg for at
det ikke er noen magnetiske felt nær føleren (for eksempel høyttaler).
2. Velg et stort område, for eksempel parkeringsplass eller åpent jorde, uten
strømlinjer.
3. Når du har parkert, trykker du på begge volumknappene samtidig til displayet
viser CAL MODE.
4. Kjør kjøretøyet langsomt i minst to fulle sirkler. Dersom kalibreringen ikke
fullføres automatisk, trykker du inn begge volumknappene samtidig for å
fullføre kalibreringen. Enheten vil pipe to ganger og vise for eksempel CAL
DONE Æ NE 45.
Merk: Dersom festet er forandret i kjøretøyet, eller flyttet til et nytt kjøretøy, må du
kalibrere kompasset på nytt.
2
Bruk
Skru på og selvtest
Hver gang radarvarsleren er skrudd på, vil en automatisk selvtest bekrefte at
høyttaleren og displayet fungerer.
- Trykk på Power. Displayet utfører en selvtest.
Minne/pipbekreftelse
Alle funksjoner som er valgt (bortsett fra Stay Alert og Quiet) lagres i minnet. Hver
gang en knapp trykkes inn, vil ett pip bety ”på” og to pip bety ”av”.
Justere lydnivået
Lydnivået kan justeres fra høyt til lavt eller lavt til høyt i åtte trinn. (0) er ingen lyd, (7)
er høyest.
- Trykk på volume ▲ for å øke lydnivået.
- Trykk på volume ▼ for å dempe lydnivået.
Kompassmodus
Enheten er fabrikkinnstilt i ”Combo”-modus. Dette betyr at enheten har både
kompassavlesning og radarvarsling. Under ”Option Select Mode”, kan enten
radarvarsling eller kompassavlesning skrus av.
Merk: Enheten må kalibreres for å vise nøyaktige kompassavlesninger.
Auto Quiet-modus
Auto Quiet reduserer den valgte lydnivået til (1) ca. 5 sekunder etter at et radarsignal
er oppdaget. Varsel av nye signaler innen 20 sekunder vil høres på nivå (1). Auto
Quiet vil ikke påvirke VG-2 eller laservarsler.
- Trykk på Quiet/Menu (før et signal er oppdaget) for å starte Auto Quiet. Displayet
viser Auto Æ Quiet.
- Trykk på Quiet (når ikke alarmen på enheten har gått av) for å avslutte Auto
Quiet.
Quiet-modus
Quiet avslutter lyd under varsel og nytt varsel innen 20 sekunder. Etter 20 sekunder
vil du høre 2 pip dersom nye varsler kommer. Deretter vil enheten forbli stille.
- Trykk på Quiet for å skru av lyden.
- Trykk på Quiet igjen for å gå tilbake til vanlig lydinnstilling. Du kan også skru
enheten av og på.
3
City/City1/City2-modus
Denne funksjonen er laget for at ikke radarvarslene skal blandes med automatiske
døråpnere, alarmer og andre apparater som deler frekvens med politiradar.
- Trykk City for å komme til City. Displayet viser CITY.
- Trykk en gang til for å komme til City 1. Displayet viser CITY 1.
- Trykk en gang til for å komme til City 2. Displayet viser CITY 2.
- Trykk en gang til for å gå ut av City-modiene. Displayet viser HIGHWAY.
I citymodus, vil svake radarsignaler gi en alarm bestående av to pip, og deretter være
stille dersom ikke signalet blir veldig sterkt. Når signalstyrken øker, vil du høre to pip.
I City 1-modus, vil bare X-båndet følsomhet senkes. I City 2-modus, vil merkes ikke
X-båndet. Merk! Dersom du velger denne modusen, kan det være at noen små byer
fremdeles bruker X-bånd-radar.
Dersom Auto Quiet skrus på i City 1 eller City 2-modus og enheten mottar sterkt
radarsignal, vil enheten utføre en Auto Quiet-funksjon. City-modusene endrer ikke
lydvarsling for laser eller VG-2.
Dim/Dark-modus
Denne funksjonen reduserer lyset i displayet.
- Trykk og hold inne Power i 2 sekunder for å redusere lyset til en dempet
innstilling. Displayet viser DIM.
- Trykk og hold inne Power i 2 sekunder for å redusere lyset til mørkt. Displayet
viser DARK.
Disse funksjonene kan skrus på under et varsel. I dark-modus skrus lyset av så
lenge signalet oppdages og 20 sekunder etter, før displayet går tilbake til vanlig
innstilling.
- Trykk og hold inne Power igjen for å gå tilbake til fullt lys i displayet.
Skru på og av VG-2
Se valgmodus for å skru på denne funksjonen.
Være på vakt-modus
Denne funksjonen er laget for å holde sjåførens konsentrasjon. For å skru på (når
bilens alarm ikke er på):
-
Trykk og hold inne City i ca. 2 sekunder. Slipp knappen med en gang varselet
høres. Displayet viser RU ALERT.
Innen 30-60 sekunder høres to pip. For å vise konsentrasjon, må sjåføren trykke på
enten City eller Quiet-knappen i løpet av 3-5 sekunder. Dersom dette gjøres,
repeteres funksjonen.
Dersom ikke knappen trykkes inn, viser displayet GET REST.
- Trykk på Power for å gå ut.
Advarsel! Denne funksjonen skal ikke erstatte hvile! Husk å ta pauser når du reiser
langt! Kjør aldri bil når du er søvnig.
4
Valgmodus
Denne modusen gjør at du kan velge funksjoner som tonevalg (Tone Select),
kompassvalg (Compass Select), forkortet oppkoplingsfrekvens (Abbreviated Power
Up Sequence) og VG-2-modus. Når du har valgt alternativer, må du trykke på ▼, ▲
eller Quiet innen 20 sekunder. Ellers vil enheten automatisk gå ut av modusen. For å
gå inn:
Trykk på:
Quiet
I 2 sekunder
Displayet viser
For å endre, trykk:
Valg
COMBO
▲ eller ▼
2. gang
TONE 3
3. gang
TEST YES
4. gang
VG2 OFF
5. gang
SR ON
6. gang
B SVR ON
▲ = YES
▼ = NO
▲ = ON
▼ = OFF
▲ = ON
▼ = OFF
▲ = ON
▼ = OFF
▲ = ON
▼ = OFF
Combo = Radar & kompass
Radar = Ingen kompass
Compass = Ingen radar
Tone 1, 2 eller 3
X, K, Ka lydtoner
1 pip under påslåing
Skrur VG-2 på
Skrur VG-2 av
Skrur sikkerhetsradar på
Skrur sikkerhetsradar av
Batterisparer på
Batterisparer av
Trykk på power for å gå ut.
Læremodus
Viser simulerte varsler for hver type signal.
- Trykk på City og Quiet samtidig og slipp. Displayet viser TEACH.
- Trykk på Power for å gå ut.
Batterisparing
Batterispareren skrur automatisk av sensoren etter 3 timer dersom du glemmer å
skru den av selv. Tidsinnstillingen nullstilles dersom sensoren blir skrudd av, koplet
fra eller dersom en knapp trykkes inn før det har gått 3 timer. Sensoren vil varsle før
den skrur seg av. Displayet viser PWR OFF.
Under varselet kan du nullstille ved å trykke på en knapp. Dette nullstiller
innstillingen.
Bruk
Dersom enheten har skrudd seg av automatisk, trykker du på påknappen for å skru
på igjen. Du kan skru på batterisparingsfunksjonen ved å trykke og holde inne
Cityknappen til du hører et pip.
Se valgmodus for instruksjon om å deaktivere batterispareren.
5
Radarvarsler
Fartsmålere
Når X, K eller Ka oppdages, vil bånd-ID og signal vises i displayet. Lydvarselet
gjentas, og har et geigertellerlignende mønster. Desto raskere pipene kommer, jo
nærmere og sterkere er signalene.
Sikkerhetsvarsler
Noen steder kan du motta sikkerhetsvarsler også. For eksempel ved dårlig vei, kan
displayet vise:
CAUTION
▼
POOR
▼
ROAD
▼
SURFACE
Merk: Ikke alle områder har dette sikkerhetssystemet.
LASER/VG-2-varsler
Når et lasersignal oppdages, vil ordet ”Laser” og signalstyrken vises. Varselet vises i
minst 3 sekunder.
VG-2 lyd/visuelt varsel
Du må skru på denne funksjonen før den oppdager VG-2.
Når et VG-2-signal oppdages, vil varsleren ”gjemme” sitt eget signal og ikke
oppdages av VG-2.
Hvert 30. sekund vil varsleren lete etter et VG-2-signal. Dersom signalet fremdeles
vises, vil varsleren fortsette å ”gjemme” VG-2-varselet. Dersom det ikke oppdages
noe signal, vil varsleren gi fra deg to pip, som et ”alt klart”-varsel.
Varselsprioritet
Dersom to eller flere varsler oppdages samtidig, vil disse prioriteres som følger:
1. Laser
2. VG-2
3. Fartsradar
4. Sikkerhetsradar
Eksempel: Dersom et X-bånd oppdages, og deretter et VG-2, vil VG-2 overstyre Xbåndvarselet.
6
Nullstille funksjonene
Alle funksjoner kan nullstilles til fabrikkinnstillinger.
- Kople ledningen fra enheten.
- Trykk og hold inne Power og Quiet.
- Kople ledningen inn i enheten.
- Vent på 2 pip.
- Slipp Power og Quiet. Enheten er nå nullstilt.
1. Lydnivået fabrikkinnstilt (4).
2. Displayet viser Highway.
3. Dim/dark-modus viser full opplysning av displayet.
4. Auto Quiet-modus er av.
5. VG-2-varsel er av.
6. Combo er på.
7. Sikkerhet er på.
8. Batterisparer er på.
9. Fullt power up.
10. Standard tone 3.
11. Enheten på eller av.
Kompasset må kalibreres på nytt etter at funksjonene er nullstilte.
7
Rengjøring og vedlikehold
Gjennom sommermånedene må du ikke utsette enheten for direkte sollys over lengre
tid. Fjern enheten fra dashbordet når kjøretøyet er parkert over lengre tid. Ikke bruk
vann eller rengjøringsmidler, da dette kan føre til skade på enheten.
Problemer og løsninger
Denne radarvarsleren er laget for å gi deg en mer problemløs tilværelse. Dersom den
har blitt montert riktig, men allikevel ikke fungerer som den skal, kan du referere til
denne oversikten og se om du finner løsningen.
Problem: Ikke noe display eller lyd.
- Kontroller at sikringen er satt i riktig. Sett i en ny hvis den har gått.
- Sørg for at sigarettenneren er ren.
Problem: Enheten varsler en lyd når kjøretøyet treffer ujevnheter i veien.
- Kontroller om sigarettenneren er uten feil.
- Kontroller at ledningen er uten feil i begge hender.
Problem: Enheten varsler lyd når du bruker kjøretøyets utstyr som bremser,
elektroniske vinduer, horn osv.
- Kjøretøyets elektriske system kan ha en feil.
Problem: Lydvarslene er ikke kraftige nok.
- Gå ut av Auto Quiet Mode eller City Mode.
- Kontroller lydinnstillingene.
Problem: Ingen X-bånd-signaler.
- Skru av City 2.
Spesifikasjoner
Mål:
Vekt:
Laserbølgelengde:
1,52 x 4,73 x 3,45
192,78 g.
905 +/- 50 nm
Radarfrekvens:
10,500 – 10,550 GHz (X-bånd)
24,050 – 24,250 GHz (K-bånd)
33,400 – 36,000 GHz (KA-superbånd)
Temperatur ved bruk:
20 °C – 80 °C
8
Download PDF