Electrolux | EUF2945AOW | EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY

EUF2945AOW
EUF2945AOX
EUF2945AOY
................................................
DA FRYSER
FI PAKASTIN
NO FRYSER
SV FRYSSKÅP
.............................................
BRUGSANVISNING
2
KÄYTTÖOHJE
20
BRUKSANVISNING
38
BRUKSANVISNING
56
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets
betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke
ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den,
der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen
på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive
en dødsfælde for et barn.
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller,
moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden
for detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed.
Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets bag-
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
panel. Et klemt eller beskadiget stik
kan blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning
i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske
i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske apparater til at fremskynde afrimningen. Overdreven varme kan beskadige skabets indvendige plastdele, og
fugt kan trænge ind i det elektriske system, så det bliver strømførende.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit
nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre
eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at
brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
DANSK
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
5
skummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanmed symbolet
vendes.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser,
der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isolerings-
2. BETJENINGSPANEL
2.1 Visning
1
7
2
6
3
5
4
G
F
E
A
1 Visning
2 Knap til øgning af temperatur
3 Knap til sænkning af temperatur
D
4 Mode-knap
5 DrinksChill-knap
6 ON/OFF-knap
7 Knap til børnesikring.
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
til en høj tone ved at trykke på knappen
Mode og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
C
B
DrinksChill -tilstand
Timer
Temperaturindikator/-timer
ActionFreeze-tilstand
EcoMode
Alarmindikator
Børnesikringsfunktion
2.2 Aktivering af
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF, hvis displayet er slukket.
3. Alarmsummeren kan gå i gang efter
få sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for
at nulstille alarmen.
4. Hvis displayet viser DEMO, er apparatet i demo-tilstand. Se under afsnittet
"Hvis noget går galt".
6
www.electrolux.com
5.
Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
2.3 Sådan slukkes apparatet
Gør følgende for at slukke for apparatet:
1. Tryk på knappen ON/OFF i 3 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
2.4 Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved at
trykke på temperaturvælgeren.
Indstil standardtemperaturen:
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur huskes
efter et strømsvigt.
2.5 Tilstand for børnesikring
For at sikre at knapperne ikke kan benyttes, skal du vælge børnesikringsfunktionen.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen til børnesikring.
2. Indikatoren for børnesikringsfunktionen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen til børnesikring.
2. Indikatoren for børnesikringsfunktionen slukkes.
2.6 EcoMode
For at få en optimal opbevaring af madvarer skal du vælge EcoMode .
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende ikon vises på displayet.
Temperaturindikatoren viser den indstillede temperatur:
– for fryseren: -18 °C
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode for at vælge
en anden funktion eller tryk på knap-
pen Mode, indtil du ikke længere ser
nogen af de specielle ikoner.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur.
2.7 ActionFreeze-funktion
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises på displayet.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode for at vælge
en anden funktion eller tryk på knappen Mode, indtil du ikke længere ser
nogen af de specielle ikoner.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.
2.8 DrinksChill-tilstand
DrinksChill-funktionen benyttes til at indstille en lydalarm til den ønskede tid. Det
er nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at
en blanding køles af i en vis tid, eller hvis
du har brug for en påmindelse om ikke at
glemme, de flasker, du har lagt i fryseren
til hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen DrinkChill .
DrinksChill-indikatoren vises.
Timeren viser den indstillede tid (30
minutter).
2. Tryk på temperaturvælgeren for afkøling eller opvarmning, for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm:
1. Fjern drikkevarer fra fryseren.
2. Tryk på DrinkChill-knappen for at
slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen DrinkChill.
2. DrinksChill-indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
DANSK
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
2.9 Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt eller en åben dør) vises ved at:
• Alarm- og frysertemperaturindikatorerne
blinker
• Alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Lydalarmen afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i få
sekunder. Derefter vises den indstillede temperatur igen.
4.
7
Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
2.10 Alarm for åben låge
En alarm lyder hvis lågen står åben i få minutter. Alarmen for åben låge bliver vist
ved:
• Blinkende alarmindikator
• akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på en vilkårlig knap.
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring
af købte frostvarer og dybfrossen mad.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Ved indfrysning af friske madvarer aktiveres Action Freeze-funktionen mindst 24 timer, før madvarerne, der skal indfryses,
lægges i frostrummet.
Friske madvarer, der skal indfryses, kan
lægges i alle rum, bortset fra det nederste.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på typeskiltet, mærkaten der er placeret på indersiden af apparatet.
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer
i, som skal nedfryses.
3.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer,
før der lægges madvarer i.
Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer ud, undtagen nederste kurv, der sikrer god luftcirkulation.
De to plastikrammer, som understøtter de
store skuffer, skal også fjernes. For at optimere opbevaringsområdet skal du flytte
glashylden fra den fjerde position til positionen lige over den nederste kurv. På alle
hylder undtagen den øverste kan du lægge mad, der rager 15 mm ud fra døren.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at
spise madvarerne eller at tilberede
dem og derefter indfryse dem igen
(efter afkøling).
3.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig
af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
8
www.electrolux.com
3.4 Udtagning af fryserens frysekurve og glashylder
2
1
Nogle frysekurve har endestop, så de ikke
kan glide ud ved et uheld eller falde ned.
Hvis en kurv skal tages ud af fryseren,
trækker du den mod dig selv, og når du
har nået endestoppet, vipper du forenden
af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren.
Når du er forbi endestoppene, kan kurven
skubbes på plads.
Apparatet er forsynet med hyldestop for
at sikre hylderne.
Hylderne skal løftes op (1) i hver side og
derefter trækkes udad (2).
1
1
2
2
2
1
Visse fryserkurve er udstyret med udvidelsesruller, der er placeret inden for en plastikramme. For at fjerne plastikrammen fra
apparatet skal du trykke på hyldestoppene, der er placeret under rammen, og
trække rammen forsigtigt ud af kabinettet.
DANSK
9
3.5 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke opvaskemidler eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Kontroller, at afløbsslangen bag på skabet
udmunder i drypbakken
4. PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen
stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
4.2 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke
lade den stå åben længere end højst
nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
klorbrinter; Service og påfyldning
må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
10 www.electrolux.com
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til
indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste. Det øger apparatets ydeevne og
sparer energi.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Når du flytter skabet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Brug derfor en blød klud opvredet i varmt vand med neutral sæbe til
udvendig rengøring.
Brug ikke sulfosæbe eller skurepulver. Det vil skade lakken eller
anti-fingerprint-belægningen på
rustfrit stål.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
5.2 Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke
dannes rim, når den kører, hverken på de
indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
5.3 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten
2. Tag al maden ud
3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør
4. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
5.4 Rengøring af ventilationsristen
Ventilationsristen kan tages af inden vask.
Luk først døren op, og:
• Løsn ristens overkant ved at trække udad/nedad i den.
• Træk risten lige frem for at tage den helt
ud.
• Støvsug under skabet.
6. HVIS NOGET GÅR GALT
Når apparatet er i brug, kan der opstå
nogle små, men irriterende problemer, der
kan løses uden assistance fra en tekniker.
Problemerne er beskrevet i følgende over-
sigt, så du ikke risikerer unødvendige udgifter til tekniker.
DANSK
Der forekommer visse lyde, når
køleskabet kører (fra kompressor
og kølekredsløb). Det er normale
driftslyde og betyder ikke, at der
er noget galt.
11
Apparatet kører ikke konstant, så
hvis kompressoren standser, betyder det ikke, at strømmen er afbrudt. Derfor må du aldrig røre
apparatets strømførende dele
uden først at tage stikket ud af
kontakten.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet
står stabilt (alle ben og hjul
skal hvile på gulvet). Se under "Nivellering".
Lydalarmen lyder.
Alarmikonet blinker.
Temperaturen i fryseren er
for høj.
Se under "Alarm for høj
temperatur".
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Alarm for åben
låge".
Den øverste og nederste firkant vises i
temperaturdisplayet
Der er sket en fejl under
temperaturmålingen.
Kontakt serviceværkstedet
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen).
Kompressoren kører Termostatknappen står
hele tiden.
muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke åben stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtempera- Sænk stuetemperaturen.
tur.
Der er for meget rim
og is.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Dørpakningen er defekt el- Se under "Lukning af låler snavset.
gen".
Temperaturen i apparatet er for lav.
Termostatknappen står
muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i apparatet er for høj.
Termostatknappen står
muligvis forkert.
Vælg en lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
12 www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Temperaturen i fryseren er for høj.
Madvarerne ligger for tæt
på hinanden.
Læg madvarerne, så den
kolde luft kan cirkulere.
Der er lagt store mængder Læg mindre mængder mad
mad til indfrysning på én
i ad gangen.
gang.
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontroller sikringen. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Lågen har stået åben i for
lang tid.
Luk lågen.
Lågen støder på
ventilationsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Døren flugter ikke
med kabinettet.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Displayet viser DEMO
Apparatet er i demonstrati- Hold Funktions-knappen
onstilstand (DEMO).
nede i 10 sekunder, eftersom der lyder en lang advarsel, og Displayet slukker
et kort øjeblik: apparatet
begynder at fungere regelmæssigt.
Pæren lyser ikke.
Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet.
6.1 Udskiftning af pære
2.
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-lampe med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/
S.
3.
6.2 Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
DANSK
13
7. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
grundigt, før apparatet installeres.
Dette for at forebygge ulykker og
sikre, at apparatet bruges korrekt.
7.1 Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til 32 °C
N
+16 °C til 32 °C
ST
+16 °C til 38 °C
T
+16 °C til 43 °C
7.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på
typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
7.3 Placering
50 mm
Hvis apparatet skal stå under et overskab,
skal der mindst være 40 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt.
Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe.
Luftspalten kan være:
• Lige over apparatet
• Bag ved og over overskabet
I så fald skal rummet bag overskabet
være mindst 50 mm dybt.
14 www.electrolux.com
7.4 Fjerne transportbeslag
Apparatet leveres med transportbeslag,
der holder døren på plads under transport.
De fjernes på følgende måde:
• Åbn lugen.
• Fjern transportbeslaget fra dørens sider.
• Fjern transportbeslaget fra det nederste
hængsel (visse modeller).
3
2
Nogle modeller har en lyddæmpende plade under kabinettet.
Fjern ikke denne plade.
7.5 Afstandsstykker, bagpå
• Montér afstandsstykkerne (ligger i posen med tilbehørsdele) som vist på figuren.
• Montér afstandsstykkerne på kondensatorens beslag (sort rist) på bagsiden
af apparatet.
7.6 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Juster evt. benene med
den medfølgende fastnøgle.
DANSK
15
7.7 Vending af låge
1
2
3
4
Lågen vendes på følgende måde:
(Eksempel på højre hængsel)
• Tag stikket ud af kontakten.
• Fjern ventilationsristen. Fjern det øverste beslag, og monter det på ristens
modsatte side.
• Fjern stifthullet, og montér det på ristens modsatte side.
• Læg apparatet med bagsiden nedad,
evt. understøttet på en træklods således at bagsiden ikke bliver skadet.
• Skru hængslet (1) af, og fjern dækpladen (2) og støtten (3).
• Fjern dækslet (4) på den modsatte side,
og monter støtten (3), dækpladen (2) og
hængslet (1). Sæt dækslet (4) i på modsatte side.
2
• Træk ledningen (1) ud, som kommer fra
lågen.
• Skru ledningsholderen (2) af.
• Skift ledningens position i ledningsholderen.
1
2
1
3
4
• Skru, (1) og fjern det nederste hængsel
(2) fra ledningen.
• Skru hængseltappens plade (3) af, og
flyt den fra højre til venstre side (4), inden du monteret hængslet igen.
16 www.electrolux.com
• Skru pedalen ud, og flyt den over i
modsatte side.
• Skru (1) beslaget ud og flyt (2) det til
den anden side af lågen.
2
1
• Brug en lille skruetrækker til at fjerne
adapteren fra lågen på den modsatte
side, og træk ledningen (1) ud.
• Fjern adapteren (2) fra ledningen, og flyt
den til ledningen på den modsatte side.
Skub ledningen ind i lågen.
1
2
• Træk ledningen gennem hængslet (1).
• Skru det nederste hængsel på med 3
skruer (2).
• Sæt ledningsholderen i, og skru den på
(3).
• Tilslut ledningen (4), som kommer fra lågen.
2
1
3
4
DANSK
17
• Fjern dækslerne på håndtagene forsigtigt med en lille skruetrækker.
• Skru håndtaget af.
• Fjern blindpropperne over hullerne i
modsatte side med en 3–4 mm dorn eller et bor.
• Montér håndtaget.
• Montér dækslerne på håndtaget.
• Sæt blindpropperne i. De ligger i posen
med tilbehør.
• Løft apparatet, og sæt ventilationsristen
på.
• Sæt skabet på plads.
ADVARSEL
Sæt apparatet på plads, bring det
i vater, og vent mindst fire timer
med at tilslutte det til lysnettet.
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning slutter tæt til
kabinettet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt
til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde
(dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet,
skal du lade pakningen tilpasse sig selv.
8. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
18 www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
9. TEKNISKE DATA
EUF2945AOX,
EUF2945AOY
EUF2945AOW
Højde
1800 mm
1800 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
623 mm
623 mm
Temperaturstigningstid
12 t
12 t
Spænding
230 V
230 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
Mål
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
DANSK
19
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20 www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
25
27
28
29
31
35
37
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
21
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden
ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja
turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen
käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi.
Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville
lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven
tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen
vaaran.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, joita ovat muun muassa:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt
– ateriapalvelut ja vastaavat vähittäismyynnistä poikkeavat käytöt.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen
sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
22 www.electrolux.com
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu
puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai
vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on
oltava hyvin ulottuvilla siten, että
pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus (jos varusteena)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista
tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita
varten suunniteltuja erikoispolttimoita.
Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
1.3 Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli
kyseessä on huurtumaton Frost Free malli)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen
sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan
säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia
tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin
se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
1.4 Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai
muuta lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen. Liiallinen kuumuus voi
vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
1.5 Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista
välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä
tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen
kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta
öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin
(kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon
(jos laitteessa on vesiliitäntä).
SUOMI
23
eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen
keräykseen. Eristevaahto sisältää
tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä
tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä.
Tässä laitteessa käytetyt, symbomerkityt materiaalit ovat
lilla
kierrätettäviä.
1.6 Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät
sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on
sallittua.
1.7 Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta
tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä
2. KÄYTTÖPANEELI
2.1 Näyttö
1
7
2
6
3
5
4
G
F
E
A
1 Näyttö
2 Lämpötilan lisäyspainike
3 Lämpötilan alennuspainike
D
4 Mode -painike
5 DrinksChill -painike
6 ON/OFF -painike
7 Lapsilukko-painike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeaksi painamalla samanaikaisesti Mode-painiketta ja lämpötilan alennuspainiketta muutaman sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
C
B
DrinksChill tila
Ajastin
Lämpötilan merkkivalo/ajastin
ActionFreeze tila
EcoMode
Hälytyksen merkkivalo
Lapsilukkotoiminto
2.2 Laitteen käynnistäminen
Laite kytketään toimintaan seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina ON/OFF-painiketta, jos näyttö
ei ole päällä.
3. Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua
muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".
24 www.electrolux.com
4.
Jos DEMO tulee näkyviin näyttöön,
laite on esitystilassa. Lue ohjeet kohdasta "Käyttöhäiriöt".
5. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
2.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta seuraavalla tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta 3 sekunnin
ajan.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
2.4 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää pakastimen lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötila:
• pakastin -18 °C.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
2.5 Lapsilukkotoiminto
Estä painikkeiden käyttäminen valitsemalla
Lapsilukko-toiminto.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Lapsilukko-painiketta.
2. Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Lapsilukko-painiketta.
2. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
2.6 EcoMode
Optimoi elintarvikkeiden säilytys valitsemalla EcoMode.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lämpötilan merkkivalo näyttää asetetun lämpötilan:
– pakastin: -18°C
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla lämpötilaa.
2.7 ActionFreeze tila
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen
sen automaattista päättymistä:
1. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.
2.8 DrinksChill tila
DrinksChill-tilassa asetetaan hälytyksen
aktivoitumisaika, se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on
jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun muistutus on tarpeen, ettei pulloja unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen aikana.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina DrinkChill -painiketta.
Merkkivalo DrinksChill syttyy.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia).
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia painamalla jääkaapin lämpötilan
vähennys- ja lisäyspainiketta.
3. Ajastin alkaa vilkkua. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1. Poista juomat pakastimesta.
2. Paina DrinkChill-painiketta äänimerkin
pois päältä kytkemiseksi ja toiminnon
lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina DrinkChill-painiketta.
SUOMI
2.
DrinksChill-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa ajastuksen
aikana ja sen päättyessä painamalla lämpötilan alennuspainiketta ja lämpötilan lisäyspainiketta.
2.9 Korkean lämpötilan hälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi on auki):
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilan merkkivalo
näyttää korkeimman saavutetun läm-
4.
25
pötilan muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytössä näkyy uudelleen asetuslämpötila.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
2.10 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo
ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkki
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.
3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
3.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse muuttaa.
Kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, aktivoi Action Freeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.
Pakastettavat tuoreet elintarvikkeet voidaan asettaa kaikkiin muihin pakastinosastoihin paitsi alimpaan osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Ruokien pakastus kestää 24 tuntia. Tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti.
Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita, poista kaikki laatikot alalaatikkoa lukuunottamatta. Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti. Suuria laatikoita tukevat muovikehykset on myös poistettava. Optimoi säilytysalue siirtämällä lasihylly neljännestä tasosta alalaatikon yläpuolella olevalle tasolle. Kaikille hyllyille, ylimmäistä lukuun ottamatta, on mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka ovat vähintään 15 mm ovesta.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi,
kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
3.2 Pakasteiden säilyttäminen
3.3 Sulatus
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan ennen kuin laitat siihen elintarvikkeita.
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
26 www.electrolux.com
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta otettu-
na: Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.
3.4 Pakastuslaatikoiden ja lasihyllyjen poistaminen pakastimesta
2
1
Joissakin pakastuslaatikoissa on pysäytin,
joka estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen vahingossa. Kun haluat poistaa
laatikon kokonaan pakastimesta, vedä
laatikkoa itseäsi päin pysäyttimeen saakka
ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen
nostamalla kevyesti sen etuosasta siten,
että laatikko menee pakastimen sisään.
Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi,
työnnä se paikalleen.
Laitteessa on hyllyjen pysäyttimet hyllyjen
pitämiseksi paikoillaan.
Hyllyjä on nostettava ylöspäin (1) molemmilta puolilta ja vedettävä sen jälkeen
ulospäin (2).
1
1
2
2
2
1
Joissakin pakastinlaatikoissa on muovikehykseen asennetut liukukiskot. Muovikehys voidaan poistaa laitteesta painamalla
kehyksen alla olevia hyllyjen pysäyttimiä ja
vetämällä kehys varoen laitteesta pois.
SUOMI
27
3.5 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Tarkista, että laitteen takana oleva sulamisvesiletku on sijoitettu sulamisvesikaukaloon.
4. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
4.1 Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu
laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa
kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
4.2 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastelokeroon mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin
jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä
ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
28 www.electrolux.com
5. HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
goittaa laitteen muoviosia. Puhdista siis ulkopinnat pehmeällä lämpimään veteen ja
neutraaliin pesunesteeseen kostutetulla liinalla.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat maalia tai ruostumattoman teräksen pinnoitusta.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
5.1 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia
puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat
pintoja ja jättävät voimakkaan
tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
5.2 Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toimiessa huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai ruokatarvikkeiden
päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti
valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää ilmaa pakastinosaston sisällä.
5.3 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Poista kaikki elintarvikkeet laitteesta.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen päälle, pyydä jotakin toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahin-
5.4 Ilmanvaihtosäleikön puhdistaminen
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa puhdistamista varten.
Varmista, että ovi on auki ja
• Irrota säleikön yläosa vetämällä sitä
ulos/alas.
• Vedä säleikköä suoraan ulos, jotta se irtoaa kokonaan.
• Imuroi laitteen alus.
SUOMI
29
6. KÄYTTÖHÄIRIÖT
Käytön aikana voi esiintyä ongelmia, jotka
eivät vaadi huoltohenkilöstön kutsumista.
Seuraavassa taulukossa annetaan ohjeet,
joita noudattamalla voidaan välttää huoltokustannuksia.
Laite toimii jaksoittain, joten kompressorin pysähtyminen ei tarkoita
virran katkeamista. Sen vuoksi
laitteen sähköosiin ei saa koskea
ennen virran katkaisemista.
Laitteen toimintaan kuuluu tiettyjä
ääniä (kompressorin ja ilman kierrätyksen ääni). Tämä ei merkitse
vikaa, vaan se kuuluu normaaliin
toimintaan.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni
on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki jalat
ja pyörät koskevat lattiaan).
Katso kohta "Tasapainottaminen".
Äänimerkki kuuluu.
Hälytysmerkkivalo
vilkkuu.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys".
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Ovihälytys".
Ylä- tai alaneliö nä- On tapahtunut lämpötilan
kyy lämpötilanäytös- mittausvirhe.
sä.
Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi säätää).
Kompressori toimii
jatkuvasti.
Lämpötilan säädin ei ehkä
ole oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ruoat laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Oven tiiviste on vioittunut
tai likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laitteen lämpötila
on liian alhainen.
Lämpötilan säädin ei ehkä
ole oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila
on liian korkea.
Lämpötilan säädin ei ehkä
ole oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Laitteessa on liikaa
huurretta ja jäätä.
30 www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ruoat laitteeseen.
Pakastimen lämpöti- Tuotteet ovat liian lähellä
la on liian korkea.
toisiaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Järjestä tuotteet siten, että
kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
Pakastimeen on laitettu
suuria määriä elintarvikkeita samanaikaisesti.
Sijoita pakastimeen pienempiä ruokamääriä yhdellä
kertaa.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistoni pistorasiassa.
rasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite. Tarkista sulake. Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun vaihtaminen".
Ovi on ollut auki liian pitkään.
Sulje ovi.
Ovi osuu ilmanvaihtosäleikköön.
Laite ei ole oikein tasapainotettu.
Katso kohta "Tasapainottaminen".
Ovi ei ole kohdallaan.
Laite ei ole oikein tasapainotettu.
Katso kohta "Tasapainottaminen".
Näytössä näkyy DEMO.
Laite on esittelytilassa (DE- Paina Mode-painiketta noin
MO).
10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi
ajaksi: laite käynnistyy ja toimii normaalisti.
Valo ei syty.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
6.1 Energiansäästövinkkejä
2.
Laitteessa on pitkäikäinen LED-valo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteyttä asiakaspalveluun.
3.
6.2 Oven sulkeminen
1.
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
SUOMI
31
7. ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
7.1 Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas- Ympäristön lämpötila
toluokka
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
T
+16 °C - +43 °C
7.2 Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia,
johon laite kytketään, ei ole maadoitettu,
ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä
asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
7.3 Sijainti
50 mm
Jos laite sijoitetaan kalusteen alapuolelle,
parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi
laitteen yläosan ja kalusteen välisen vähimmäisvälimatkan on oltava 40 mm. Laitetta ei kuitenkaan suositella asennettavaksi kalusteiden alapuolelle.
Tila ilmanvaihtoa varten voi olla:
• heti laitteen yläpuolella
• yläkalusteen takana ja yläpuolella.
Tällöin kalusteen takana on oltava vähintään 50 mm tilaa.
32 www.electrolux.com
7.4 Kuljetustukien irrottaminen
Laitteessa on kuljetustuki, joka pitää oven
paikallaan kuljetuksen aikana.
Se irrotetaan seuraavalla tavalla:
• Avaa ovi.
• Poista kuljetustuki oven reunoilta.
• Poista kuljetustuki alasaranasta (mallikohtainen).
3
Joissain malleissa laitteen alla on
vaimennustyyny. Älä poista sitä.
2
7.5 Takaosan välikappaleet
• Kiinnitä varustepussista löytyvät välikappaleet kuvan mukaisesti.
• Asenna välikappaleet laitteen takaosassa olevan lauhduttimen (musta säleikkö)
kannattimiin.
7.6 Tasapainotus
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista, että se on vaakatasossa. Säädä jalkoja tarvittaessa mukana toimitetulla ruuviavaimella.
SUOMI
33
7.7 Oven kätisyyden vaihtaminen
1
2
3
4
Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla tavalla:
(Esimerkki: kätisyyden vaihto oikeakätiseksi)
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Poista ilmanvaihtosäleikkö. Poista irrotettava yläosa ja asenna se säleikön
vastakkaiselle puolelle.
• Poista polkimen aukon levy ja asenna
se säleikön vastakkaiselle puolelle.
• Kallista laite takaosansa varaan puisen
tuen päälle.
• Irrota sarana (1) ja poista suojalevy (2) ja
tukikappale (3).
• Poista suoja (4) vastakkaiselta puolelta
ja asenna tukikappale (3), suojalevy (2)
ja sarana (1). Asenna suojus (4) vastakkaiselle puolelle.
• Irrota ovesta tuleva kaapeli (1).
• Ruuvaa irti kaapelin pidike (2).
• Muuta kaapelin asentoa kaapelin pidikkeessä.
2
1
2
1
3
4
• Ruuvaa auki (1) ja poista alasarana (2)
kaapelista.
• Ruuvaa auki saranan tapin levy (3) ja
siirrä sitä oikealta vasemmalle (4) ennen
saranan uudelleen asentamista.
34 www.electrolux.com
• Irrota poljin ja siirrä se toiselle puolelle.
• Irrota (1) ja siirrä (2) kannatin oven toiselle puolelle.
2
1
• Poista sovitin oven vastakkaiselta puolelta pienellä ruuvimeisselillä ja vedä
kaapeli ulos (1).
• Poista sovitin (2) kaapelista ja siirrä se
vastakkaisella puolella olevaan kaapeliin. Paina kaapeli oveen.
1
2
• Vedä kaapeli saranan (1) läpi.
• Ruuvaa alasarana kiinni 3 ruuvilla (2).
• Aseta kaapelin pidike paikoilleen ja ruuvaa se kiinni (3).
• Liitä ovesta tuleva kaapeli (4).
2
1
3
4
SUOMI
35
• Poista kahvojen suojukset varoen pienellä ruuvimeisselillä.
• Ruuvaa kahva irti.
• Poista toiselta puolelta reikien tulpat 3-4
mm:n lävistimellä tai poralla.
• Asenna kahva.
• Asenna suojat kahvaan.
• Laita paikoilleen varustepussista löytyvät ruuvien reikien tulpat.
• Nosta laite ylös ja sijoita ilmanvaihtosäleikkö paikalleen.
• Aseta kaappi oikeaan asentoon.
VAROITUS!
Sijoita laite paikalleen ja tasapainota se. Odota vähintään neljä
tuntia ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan.
Tarkista lopuksi seuraavat seikat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Magneettitiiviste on tarttunut tiukasti
kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen
(esim. talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu
hyvin. Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään.
8. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
36 www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SUOMI
37
9. TEKNISET TIEDOT
EUF2945AOX,
EUF2945AOY
EUF2945AOW
Korkeus
1800 mm
1800 mm
Leveys
595 mm
595 mm
Syvyys
623 mm
623 mm
Käyttöönottoaika
12 h
12 h
Jännite
230 V
230 V
Taajuus
50 Hz
50 Hz
Mitat
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
38 www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
41
43
45
45
47
49
53
55
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
39
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig at
du sørger for at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan det
brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet
hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt.
Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene
ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før
du kasserer det gamle apparatet. Dette
forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning og lignende steder
som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for
å unngå fare.
40 www.electrolux.com
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les
instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for
det dannes trykk på beholderen som
kan føre til at den eksploderer, som
igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater for å påskynde avrimingen. For
mye varme kan skade den indre plasten, og fukt kan trenge inn i det elektriske systemet og gjøre det strømførende.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken
der du kjøpte apparatet om eventuelle
skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå
tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
NORSK
41
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med
alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på
baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med sym, kan gjenvinnes.
bolet
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må kun
brukes originale reservedeler.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
2. BETJENINGSPANEL
2.1 Display
1
7
2
6
3
5
4
G
F
E
A
1 Display
2 Temperatur, plussknapp
3 Temperatur, minusknapp
D
4 Mode-knapp
5 DrinksChill-knapp
6 ON/OFF-knapp
7 Barnesikringsknapp.
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde
Mode-knappen og knappen for senking
av temperatur inne samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
C
B
DrinksChill -modus
Tidsbryter
Temperaturindikator/-tidsur
ActionFreeze-modus
EcoMode
Alarmindikator
Barnesikringsmodus
2.2 Slå på
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Alarmen kan gå etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved
høy temperatur".
42 www.electrolux.com
4.
Hvis DEMO vises på displayet, er produktet i demofunksjon. Se avsnittet
“Hva må gjøres, hvis…”.
5. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
2.3 Slå av
Gå frem som følger for å slå produktet av:
1. Hold ON/OFF-knappen inne i 3 sekunder.
2. Da slukkes displayet.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten for
å koble produktet fra strømmen.
2.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren
kan justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur:
• -18 °C i fryseren
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
2.5 Barnesikringsmodus
Velg barnesikringsmodusen for å låse mulig bruk ved hjelp av knappene.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på barnesikringsknappen.
2. Indikatoren for barnesikringsmodus
vises.
Slå av funksjonen:
1. Trykk på barnesikringsknappen.
2. Indikatoren for barnesikringsmodus
slokker.
2.6 EcoMode
For optimal matlagring, velg EcoMode.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.
Temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen:
– for fryseren: -18°C
Slå av funksjonen:
1.
Trykk på knappen Mode for å kunne
velge en annen funksjon eller trykk på
knappen Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur.
2.7 ActionFreeze-modus
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:
1. Trykk på knappen Mode for å kunne
velge en annen funksjon eller trykk på
knappen Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur på fryseren.
2.8 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å stille
inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når
en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseskapet så de skal bli fort
kalde.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på DrinkChill -knappen.
Indikatoren for DrinksChill vises.
Tidsuret viser en tid (30 minutter).
2. Trykk på temperatur pluss- og temperatur minus-knappen for å endre
den innstilte tiden fra 1 til 90 minutter.
3. Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker DrinksChill-indikatoren og det høres en alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
2. Trykk på DrinkChill-knappen for å slå
av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på DrinkChill-knappen.
2. DrinksChill-indikatoren slokker.
NORSK
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
4.
43
noen sekunder. Viser deretter den
innstilte temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
2.9 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseren (for eksempel
på grunn av strømbrudd eller fordi døren
står åpen) vises ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene blinker
• det høres et lydsignal.
Slik nullstiller du alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den høyest oppnådde temperaturen i
2.10 Alarm ved åpen dør
Det høres et signal hvis døren blir stående
åpen i noen få minutter. Alarmen for Åpen
dør vises ved:
• alarmindikator blinker
• det avgis et lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
Under alarmfasen kan lydsignalet slås av
ved å trykke på en vilkårlig knapp.
3. DAGLIG BRUK
3.1 Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet til å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen
og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den aktuelle innstillingen når du vil fryse mindre
mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må
Action Freeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses inn,
legges i fryseseksjonen.
Det er mulig å plassere ferske matvarer
som skal fryses i alle seksjoner unntatt
den laveste seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses
på 24 timer er angitt på typeskiltet, som
finnes på innsiden av skapet.
Fryseprosessen tar ett døgn: I løpet av
denne perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
3.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når fryseren slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke har vært i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
før du legger inn matvarer.
Frysekurvene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbeva-
re store mengder mat, kan du ta ut alle
skuffene bortsett fra den nederste kurven
som gir god luftsirkulasjon. De to plastrammene som støtter de to skuffene må
også fjernes. For å optimere lagringsområdet flytter du glasshyllen fra fjerde posisjon til den rett over den nederste kurven.
På samtlige hyller bortsett fra den øverste,
kan du la matvarene stikke 15 mm ut fra
døren.
Dersom matvarene tiner ved et
uhell, for eksempel på grunn av
strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lenger enn tiden som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under “stigetid”, må
den tinte maten brukes så raskt
som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses på nytt (etter avkjøling).
3.3 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
44 www.electrolux.com
3.4 Fjerne frysekurver og glasshyller fra fryseren
2
1
Noen av frysekurvene er utstyrt med en
stoppesikring som hindrer at de kan falle
ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne
kurven fra fryseren, trekker du den mot
deg, og når kurven når stoppepunktet,
fjerner du den ved å vippe fronten oppover
Sett kurven på plass igjen ved å løfte den
litt opp foran og sette den inn i fryseren.
Når kurven er over stoppepunktet, skyver
du den tilbake på plass.
Produktet er utstyrt med hyllestoppere
som sikrer hyllene.
Hyllene må løftes opp (1) på hver side og
trekkes ut (2).
1
1
2
2
2
1
Noen frysekurver er utstyrt med ruller som
er plassert i en plastramme. Trykk på hyllestopperne under rammen og trekk rammen forsiktig ut av skapet for å fjerne plastrammen fra apparatet.
NORSK
45
3.5 Innvendig rengjøring
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Påse at avløpsslangen på baksiden av kabinettet er plassert i dryppskålen
4. NYTTIGE RÅD OG TIPS
4.1 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme
i kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker
i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
4.2 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
5. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun
utføres av autorisert tekniker.
46 www.electrolux.com
5.1 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på noen rør og/eller kabler inne i
kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i produktet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør fordamperen (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med
en børste. Dette gjør at produktets ytelse
blir bedre og du sparer energi.
Unngå skader på kjølesystemet.
Når du skal flytte fryseren, løft den
i fremkant for ikke å skrape opp
gulvet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor bør du bruke en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt litt nøytralt vaskemiddel for rengjøring av de utvendige flatene.
Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler
eller skuremiddel, for dette ødelegger lakken eller anti fingeravtrykk-belegget på overflater av
rustfritt stål.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
5.2 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en
"no frost" type. Dette betyr at det ikke
danner seg rim under bruk, hverken på de
indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim
skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald
luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.
5.3 Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengre
tid, må du ta følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarer.
3. Rengjør enheten og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det danner seg ubehagelig
lukt.
Hvis du lar skapet stå på, bør du
be noen om å kontrollere det fra
tid til annen for å unngå at matvarene blir ødelagt ved et eventuelt
strømbrudd.
5.4 Rengjøre ventilasjonsgitteret
Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring.
Påse at døren er åpen, deretter:
• Løsner du den øvre kanten på gitteret
ved å trekke det utover/nedover.
• Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av.
• Støvsug under kabinettet.
NORSK
47
6. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Under bruk av produktet kan noen mindre
men kjedelige feil ofte oppstå, uten at du
derfor trenger å ringe etter en tekniker. I
tabellen nedenfor finner du opplysninger
om hvordan du kan unngå unødvendige
service-utgifter.
Produktet går ikke hele tiden, og
dersom den stopper betyr det ikke at strømmen er avbrutt. Det er
derfor du ikke må berøre de elektriske delene på produktet før du
har koplet fra strømmen.
Bruk av produktet medfører visse
lyder (kompressor- og sirkuleringslyder). Dette er helt vanlig under normal drift, og betyr ikke at
det er feil på produktet.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyer.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller om produktet
står stabilt (alle føttene og
hjulene skal være på gulvet). Se i avsnittet "Plan
oppstilling".
Lydsignalet vil høres. Alarmsymbolet
blinker.
Temperaturen i fryseskapet er for høy.
Se etter i "Høy temperaturalarm".
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Alarmen ved åpen dør".
ket.
Det vises en firkant
Det har oppstått en feil i
øverst eller nederst i temperaturmålingen.
temperaturdisplayet
Ring et serviceverksted
(kjølesystemet fortsetter å
holde matvarene kalde,
men det vil ikke være mulig
å justere temperaturen).
Kompressoren går
hele tiden.
Still inn en høyere temperatur.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Det er for mye rim.
Temperaturen i produktet er for lav.
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Maten har for høy temperatur.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den til oppbevaring.
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Dørpakningen er deformert eller skitten.
Se "Lukke døren".
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
48 www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen i produktet er for høy.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Temperaturen i fryseskapet er for høy.
Produktet virker ikke.
Lampen lyser ikke.
Maten har for høy temperatur.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den til oppbevaring.
Matvarene ligger for tett
sammen.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Større mengder av mat
som skal fryses ble lagt i
samtidig.
Legg inn mindre mengder
matvarer som skal fryses
samtidig.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Produktet får ikke strøm.
Stikkontakten er ikke
spenningsførende.
Kople et annet elektrisk
produkt til stikkontakten.
Kontroller sikringene. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Døren har stått åpen for
lenge.
Lukk døren.
Døren berører venti- Produktet står ikke plant.
lasjonsgrillen.
Se i avsnittet "Plan oppstilling".
Døren er ikke justert Produktet står ikke plant.
skikkelig.
Se i avsnittet "Plan oppstilling".
DEMO vises i displayet
Hold den nede i ca. 10 sek.
til Modus-knappen lager en
lyd og displayet slukkes en
kort stund: produktet begynner å fungere som det
skal.
Produktet er i demonstrasjonsmodus (DEMO).
Dersom rådet ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
6.1 Skifte lyspære
2.
Skapet er utstyrt med et longlife LED-taklys.
Kun service er tillatt for å skifte ut belysningsenheten. Kontakt servicesenteret.
3.
6.2 Tips til kjøling av ferske
matvarer
1.
Rengjør dørpakningene.
Om nødvendig, juster døren. Se etter
i "Installering".
Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
NORSK
49
7. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt
operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
7.1 Plassering
Installet dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets
typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet,
skal apparatet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
7.3 Plassering
50 mm
For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minsteavstanden mellom toppen av kjøleskapet og
overskapet være minst 40 mm. Ideelt sett
bør produktet imidlertid ikke plasseres under veggskap.
Ventilasjonsavstanden kan være:
• direkte over produktet
• bak og over overskapet.
I så fall må avstanden bak overskapet
være minst 50 mm dyp.
50 www.electrolux.com
7.4 Fjerne transportsikringene
Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å sikre døren under transporten.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
• Åpne døren.
• Fjern transportsikringen fra dørsidene.
• Fjern transportsikringen fra det nedre
hengselet (på enkelte modeller).
3
2
Noen modeller er utstyrt med en
vibrasjonspute under kabinettet.
Ikke fjern denne puten.
7.5 Avstandsstykker bak
• Fest avstandsstykkene som medfølger i
posen med tileggsutstyr som vist på bildet.
• Fest avstandsstykkene på fordamperens braketter (sort rist), på baksiden av
produktet.
7.6 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel.
NORSK
51
7.7 Omhengsling av døren
1
2
3
4
Slik hengsler du om døren:
(Eksempelet viser høyrehengsling)
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Fjern ventilasjonsgitteret. Fjern det øvre
avstandsstykket og monter det på motsatt side av gitteret.
• Fjern dekselet til pedalhullet og monter
det på motsatt side av gitteret.
• Legg produktet ned på ryggen på en
trestøtte.
• Skru løs hengselet (1) og fjern dekselet
(2) og støtten (3).
• Fjern dekselet (4) på motsatt side, og
monter støtten (3), dekselet (2) og
hengselet (1). Sett dekselet (4) på igjen
på motsatt side.
2
• Ta ut ledningen (1) som er festet foran
på døren.
• Skru ut ledningsholderen (2).
• Bytt posisjonen til ledningen i ledningsholderen.
1
2
1
3
4
• Skru ut (1) og fjern det nedre hengselet
(2) fra ledningen.
• Skru ut platen til hengselsbolten (3) og
flytt den fra høyre side til venstre side
(4) før du monterer hengselet på nytt.
52 www.electrolux.com
• Skru ut og flytt pedalen til motsatt side.
• Skru av (1) og flytt (2) braketten til den
andre siden av døren.
2
1
• Bruk en liten skrutrekker til å fjerne
adapteren fra døren på motsatt side og
dra ledningen (1) ut.
• Fjern adapteren (2) fra ledningen og flytt
den til ledningen på motsatt side. Dytt
ledningen inn i døren.
1
2
• Dra ledningen gjennom hengselet (1).
• Skru på det nedre hengselet med 3
skruer (2).
• Sett inn ledningsholderen og skru den
på denne (3).
• Koble til ledningen (4) som er festet foran på døren.
2
1
3
4
NORSK
53
• Fjern forsiktig dekslene på håndtakene
med en mindre skrutrekker.
• Skru av håndtaket.
• Fjern hulldekslene på motsatt side ved
å presse en 3-4 mm dor eller drill inn i
dem.
• Monter håndtaket.
• Monter dekslene på håndtaket.
• Monter hulldekslene som ligger i posen
med tilbehør som følger med.
• Rett opp produktet igjen, og sett ventilasjonsgitteret på plass.
• Sett kabinettet på plass.
ADVARSEL
Sett produktet på plass igjen, sett
det i vater, og vent i minst fire timer før du setter støpselet inn i
stikkontakten.
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske pakningen sitter godt
inntil kabinettet.
• Døren åpnes og lukkes korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for
eksempel om vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som den skal mot
kabinettet. I så fall venter du til pakningen
justerer seg selv.
8. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
54 www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
NORSK
9. TEKNISKE DATA
EUF2945AOX,
EUF2945AOY
EUF2945AOW
Justerbar
1800 mm
1800 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
623 mm
623 mm
Stigetid
12 t
12 t
Elektrisk spenning
230 V
230 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
Dimensjoner
De tekniske dataene finner du på typeskiltet til venstre på produktets innside og på
energietiketten.
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
55
56 www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANVÄNDBARA ANVISNINGAR OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
59
61
63
64
65
67
71
73
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
57
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det
viktigt att alla som använder produkten
har god kännedom om dess skötsel och
skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt
säkerhetsinformation och information om
hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i
denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de
inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre
produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra
fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det
ingen risk att produkten blir en dödsfälla
för barn.
1.2 Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt
hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
– personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin),
såvida de inte har godkänts för detta
ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig
naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation
av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld
och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten
står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel
kan orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal för att undvika
fara.
58 www.electrolux.com
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska
stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan
att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som
används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
1.3 Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan
explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
1.4 Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i
stället en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra
elektriska produkter för att påskynda
avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, fukt
kan tränga in i det elektriska systemet
och göra det strömförande.
1.5 Installation
För den elektriska anslutningen,
följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador.
Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).
1.6 Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten
SVENSKA
skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
59
inte kasseras tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga
gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i
denna produkt som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
1.7 Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Produkten får
2. KONTROLLPANEL
2.1 Display
1
7
2
6
3
5
4
G
F
E
A
1 Display
2 Knapp för att höja temperaturen
3 Knapp för att sänka temperaturen
D
4 Mode-knapp
5 DrinksChill-knapp
6 ON/OFF-knapp
7 Knappen Barnlås.
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt
trycka in Mode-knappen och knappen för
att sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
C
B
DrinksChill -läge
Timer
Temperaturindikator/timer
ActionFreeze-läge
EcoMode
Larmindikator
Läget Barnlås
2.2 Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF-knappen om displayen inte är tänd.
3. Larmet kan ljuda efter några sekunder.
För återställning av larmet, se "Larm
vid för hög temperatur".
60 www.electrolux.com
4.
Om DEMO visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
5. Temperaturindikeringarna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
2.3 Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 3 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från
strömkällan: dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
2.4 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för frysen kan
justeras genom att man trycker på temperaturknapparna.
Ställa in standardtemperatur:
• -18 °C i frysen
Temperaturvisningen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom
24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
2.5 Läget Barnlås
För att låsa knapparna använder du läget
Barnlås.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Barnlås-knappen.
2. Barnlås-läget visas.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck på Barnlås-knappen.
2. Kontrollampan för läget Barnlås
släcks.
2.6 EcoMode
För optimal förvaring av livsmedel väljer du
EcoMode.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.
– För frysen: -18 °C
Inaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på
Mode-knappen tillls du inte ser någon
av specialsymbolerna.
Funktionen inaktiveras när man
väljer en annan temperatur att
ställa in.
2.7 ActionFreeze-läge
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på
Mode-knappen tillls du inte ser någon
av specialsymbolerna.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i frysen.
2.8 DrinksChill-läge
DrinksChill-läget används för att ställa in
en signal vid en önskad tidpunkt. Den är
användbar exempelvis när ett recept kräver att man låter en blandning svalna under en viss tid, eller när en påminnelse behövs för att inte glömma bort flaskor som
har lagts i frysen för snabb kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på knappen DrinkChill .
DrinksChill-indikeringen visas.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter).
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm hörs:
1. Ta ut dryckerna ur frysen.
2. Tryck på DrinkChill-knappen för att
stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när som
helst under nedräkningen:
SVENSKA
1.
2.
61
Tryck på knappen DrinkChill.
DrinksChill-indikatorn släcks.
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över, genom att trycka på knappen
för att sänka temperaturen och knappen
för att höja temperaturen.
3.
2.9 Larm vid för hög temperatur
2.10 Larm vid öppen dörr
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller om
dörren lämnas öppen) indikeras genom
att:
• kontrollamporna för larm och frystemperatur blinkar
• Larmet ljuder.
För att återställa larmet:
1. Tryck på valfri knapp.
2. Ljudsignalen stängs av.
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmfasen pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en knapp.
4.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen
den inställda temperaturen.
Kontrollampan för larm fortsätter att
blinka tills normala förhållanden råder
igen.
3. DAGLIG ANVÄNDNING
3.1 Infrysning av färska
livsmedel
Frysfacket är lämpligt för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in en liten mängd färska livsmedel behöver inte den aktuella inställningen ändras.
För att frysa in färska livsmedel, aktivera
Action Freeze-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som ska frysas läggs in i
frysfacket.
Man kan lägga livsmedlen som skall frysas in var som helst i frysfacket utom
längst ner.
Den största mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten, en etikett som sitter på produktens
insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
3.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta den matvara du söker. Om stora
mängder mat skall förvaras, plocka ur alla
lådor utom den nedre korgen som säkerställer god luftcirkulation. De två plastramarna som stöder de stora lådorna måste
också plockas bort. För att optimera lagringsytan kan man flytta glashyllan från
fjärde läget till det precis ovanför nedersta
korgen. Med undantag för den översta
hyllan kan du på alla hyllor placera mat
som sticker ut 15 mm från dörren.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
3.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
62 www.electrolux.com
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
3.4 Borttagning av fryslådor och glashyllor från frysen
2
1
Några av fryslådorna har ett stopp som
förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller
ramlar ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, dra lådan mot dig tills du når stoppet
och avlägsna sedan lådan genom att
vinkla den främre delen uppåt
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans
främre del något och sätt in den i frysen.
När lådan har passerat stoppen, skjut in
lådan på plats.
Produkten är försedd med hyllstoppar för
att hyllorna ska sitta säkert.
Hyllorna måste lyftas upp (1) på varje sida
och därefter dras utåt (2).
1
1
2
2
2
1
Vissa fryslådor har expanderrullar placerade i en plastram. Ta bort plastramen ur
produkten genom att trycka på hyllstoppen under ramen och försiktigt dra ut ramen ur skåpet.
SVENSKA
63
3.5 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av kylskåpet tömmer ut på uppsamlingsbrickan.
4. ANVÄNDBARA ANVISNINGAR OCH TIPS
4.1 Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte
läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat, detta för
att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på
huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
4.2 Tips om förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
64 www.electrolux.com
5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
5.1 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell
smuts.
• skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten
invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och
kompressorn på produktens baksida med
en borste. Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
När du flyttar produkten, lyft upp
den i framkanten så att inte golvet
repas.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Använd
därför en mjuk trasa indränkt med varmt
vatten och en neutral tvållösning för att
rengöra produkten utvändigt.
Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom
sådana produkter skadar färgen.
Använd inte heller produkter som
används för att ge ytor av rostfritt
stål en beläggning som motverkar
fingeravtryck.
Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengöringen.
5.2 Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är
emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär
att det inte bildas någon frost under drift,
varken på innerväggarna eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av
en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i
frysavdelningen.
5.3 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
SVENSKA
65
5.4 Rengöring av ventilationsgallret
Ventilationsgallret kan tas bort så att det
kan diskas.
Öppna dörren och gör sedan på följande
sätt:
• Lossa gallrets övre kant genom att dra
det utåt/nedåt.
• Dra gallret rakt ut för att ta bort det helt.
• Dammsug under produkten.
6. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Under drift kan ibland små, men irriterande, problem uppstå som du själv kan lösa
utan att tillkalla en servicetekniker. Följande tabell ger råd som hjälper dig att lösa
sådana problem för att undvika onödiga
serviceavgifter.
Produkten avger vissa ljud under
drift (kompressor och cirkulation).
Detta är normalt och innebär inte
att något är fel.
Produkten arbetar hela tiden, så
när kompressorn stannar innebär
inte detta att produkten är utan
ström. Det är därför du inte får ta i
de elektriska delarna utan att först
koppla bort produkten från eluttaget.
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten
står stadigt (alla fötter och
hjul ska ha kontakt med
golvet). Se avsnittet ”Avvägning”.
Larmsignalen ljuder. Temperaturen i frysskåpet
Larmikonen blinkar. är för hög.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet "Larm vid för
hög temperatur".
Se avsnittet "Larm vid öppen dörr".
Övre eller undre fyr- Ett fel har inträffat i mätkanten visas på
ningen av produktens
temperaturdisplayen temperatur.
Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna
kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Kompressorn arbetar hela tiden.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en varmare temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för
ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
66 www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörrtätningen är deformerad eller smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Temperaturen i produkten är för låg.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en varmare temperatur.
Temperaturen i produkten är för hög.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Det har bildats för
mycket frost och is.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Temperaturen i frys- Matvaror är placerade för
skåpet är för hög.
nära varandra.
Placera matvarorna så att
kalluft kan cirkulera.
Stora mängder mat har
Lägg in mindre mängder
lagts in samtidigt för infrys- mat för infrysning samtidigt.
ning.
Produkten fungerar
inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström. Anslut en annan elektrisk
Eluttaget är strömlöst.
produkt till eluttaget. Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Dörren har varit öppen för
länge.
Stäng luckan.
Produkten står inte i våg.
Se avsnittet ”Avvägning”.
Dörren är felinriktad. Produkten står inte i våg.
Se avsnittet ”Avvägning”.
DEMO visas på displayen
Håll lägesknappen intryckt
ca 10 sek tills ljudsignalen
hörs och displayen släcks
en stund: produkten börjar
arbeta normalt.
Dörren blockerar
ventilationsgallret.
Produkten är i demonstrationsläge (DEMO).
SVENSKA
67
Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.
6.1 Byte av glödlampan
2.
Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning
3.
Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.
6.2 Stängning av dörren
1.
Rengör dörrtätningarna
7. INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att
du skall kunna använda produkten
på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation"
innan du installerar produkten.
7.1 Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
7.2 Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag
att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med de värden som
anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
68 www.electrolux.com
7.3 Plats
För bästa effekt, om produkten placeras
under en överhängande väggenhet, skall
det finnas minst 40 mm fritt utrymme mellan skåpets översida och väggenheten.
Produkten bör dock helst inte placeras
under överhängande väggenheter.
Utrymmet för ventilation kan vara
• direkt ovanför produkten
• bakom och ovanför överskåpet.
I detta fall måste utrymmet bakom
överskåpet vara minst 50 mm djupt.
50 mm
7.4 Avlägsna transportstöden
Produkten har ett transportstöd för att säkra dörren under transport.
Ta bort dessa stöd på följande sätt:
• Öppna dörren.
• Ta bort transportstödet från dörrsidorna.
• Ta bort transportstödet från nedre
gångjärnet (vissa modeller).
3
2
Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. Ta inte bort
denna dyna.
7.5 Bakre distanshållare
• Montera distanshållarna som medföljer i
tillbehörspåsen såsom figuren visar.
• Montera distanshållarna på kondensorns (svart galler) fästen på baksidan
av produkten.
SVENSKA
69
7.6 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med
medföljande skruvnyckel.
7.7 Omhängning av dörr
1
2
3
4
Gör på följande sätt för att ändra dörrens
öppningsriktning:
(Exempel för högerhängning)
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Avlägsna ventilationsgallret. Avlägsna
den övre fyllningen och placera den på
motsatta sidan av gallret.
• Avlägsna skyddet till pedalhålet och
montera det på motsatta sidan av gallret.
• Lägg ned produkten med baksidan vilande på ett trästöd.
• Skruva loss gångjärnet (1) och avlägsna
kåpan (2) och stödet (3).
• Avlägsna skyddet (4) på motsatta sidan
och installera stödet (3), kåpan (2) och
gångjärnet (1). Sätt fast kåpan (4) på
motsatta sidan.
• Koppla från kabeln (1) som kommer ut
ur dörren.
• Skruva loss kabelhållaren (2).
• Ändra kabelns läge i kabelhållaren.
2
1
70 www.electrolux.com
2
1
• Skruva loss (1) och ta bort det nedre
gångjärnet (2) från kabeln.
• Skruva loss gångjärnets sprintplatta (3)
och flytta den från höger till vänster sida
(4) innan du sätter i den på gångjärnet
igen.
3
4
• Skruva bort och flytta pedalen till motsatta sidan.
• Skruva loss (1) och flytta (2) fästet till
andra sidan av dörren.
2
1
1
2
• Använd en liten skruvmejsel för att ta
bort adaptern från dörren på motsatta
sidan och dra ut kabeln (1).
• Ta loss adaptern (2) från kabeln och
flytta den till kabeln på motsatta sidan.
Tryck in kabeln i dörren.
SVENSKA
71
• Dra kabeln genom gångjärnet (1).
• Skruva fast det nedre gångjärnet med
tre skruvar (2).
• Sätt in kabelhållaren och skruva fast
den (3).
• Anslut kabeln (4) som kommer ut ur
dörren.
2
1
3
4
• Ta försiktigt bort skydden på handtagen
med en liten skruvmejsel.
• Skruva loss handtaget.
• Avlägsna täckpropparna på motsatta
sidan genom att sätta ett 3-4 mm dorn
eller borr i dem.
• Montera handtaget.
• Montera skydden på handtaget.
• Sätt fast täckpropparna som finns i tillbehörspåsen.
• Ställ upp produkten och sätt ventilationsgallret på plats.
• Ställ produkten på plats.
VARNING
Ställ tillbaka produkten på plats,
justera in den i våg och vänta sedan minst fyra timmar innan du
ansluter den till eluttaget.
Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
8. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning
(kompressor, cirkulation av köldmedel).
• Magnettätningen suger fast ordentligt
mot skåpet.
• Dörren öppnas och stängs ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.
72 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SVENSKA
73
9. TEKNISKA DATA
EUF2945AOX,
EUF2945AOY
EUF2945AOW
Höjd
1800 mm
1800 mm
Bredd
595 mm
595 mm
Djup
623 mm
623 mm
Säkerhet vid strömavbrott
12 tim.
12 tim.
Nätspänning
230 V
230 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
Mått
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energidekalen.
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
74 www.electrolux.com
SVENSKA
75
855821204-A-272013
www.electrolux.com/shop
Download PDF