AEG | S73400CTW1 | User manual | AEG S73400CTW1 User manual

S73400CTS1
S73400CTW1
CS Návod k použití
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
17
33
49
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně Přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a ne‐
hodami je důležité, aby se všechny oso‐
by, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpeč‐
nostními funkcemi. Tyto pokyny uscho‐
vejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi‐
če i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu ži‐
votnosti spotřebiče mohli řádně informo‐
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto ná‐
vodu k použití, abyste neohrozili své
zdraví a majetek, a uvědomte si, že vý‐
robce neručí za úrazy a poškození způ‐
sobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat oso‐
by (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesle‐
dují osoby odpovědné za jejich bez‐
pečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vy‐
táhněte zástrčku ze zásuvky, odřízně‐
te napájecí kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a odstraňte dveře, aby ne‐
došlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven
magnetickým těsněním dveří a nahra‐
zuje starší spotřebič s pružinovým zá‐
mkem (západkou) na dveřích nebo ví‐
ku, nezapomeňte před likvidací pruži‐
nový zámek znehodnotit. Děti se pak
nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐
stavěného spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání
potravin nebo nápojů v běžné domác‐
nosti a podobnému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v ob‐
chodech, kancelářích a jiných pra‐
covních prostředích;
– farmářské domy a pro zákazníky ho‐
telů, motelů a jiných ubytovacích
zařízení;
– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní vy‐
užití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů ne‐
používejte jiné elektrické přístroje
(např. výrobníky zmrzliny) než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je
obsaženo v chladicím okruhu spotřebi‐
če, je přírodní zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím, ale
je za určitých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebi‐
če dbejte na to, aby nedošlo k poško‐
zení žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a všechny jeho mo‐
žné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve
které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná. Jakékoli poškození kabelu
může způsobit zkrat, požár nebo úraz
elektrickým proudem.
4
www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást
(napájecí kabel, zástrčku, kom‐
presor) smí z důvodu možného
rizika vyměňovat pouze autorizo‐
vaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
Napájecí kabel se nesmí nastavo‐
vat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka
stlačená nebo poškozená zadní
stranou spotřebiče. Stlačená nebo
poškozená zástrčka se může
přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka
spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolně‐
ná, nezasunujte do ní zástrčku.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí
vybavení) nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťo‐
vání spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu,
ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké
nebo mokré ruce, protože byste si mo‐
hli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vy‐
staven přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální žárovky (jsou-li součástí výbavy)
určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Tyto žárovky nejsou
vhodné pro osvětlení místností.
1.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby
na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo
tekutiny, protože by mohly vybu‐
chnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací
otvory v zadní stěně. (Pokud je
spotřebič beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po roz‐
mrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skla‐
dujte podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně do‐
držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápo‐
je s vysokým obsahem kysličníku uhli‐
čitého nebo nápoje s bublinkami, pro‐
tože vytvářejí tlak na nádobu, a mo‐
hou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z
mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy
spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předmě‐
ty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte
ostré předměty. Použijte plastovou
škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odto‐
kový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li
zanesený, uvolněte ho. Jestliže je ot‐
vor ucpaný, rozlije se voda na dno
chladničky.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečli‐
vě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda
není poškozený. Je-li spotřebič poško‐
zený, nezapojujte ho do sítě. Případné
poškození okamžitě nahlaste prodejci,
u kterého jste spotřebič koupili. V tom‐
to případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapoje‐
ním spotřebiče počkali nejméně čtyři
hodiny, aby olej mohl natéct zpět do
kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se
přehříval. K dosažení dostatečného
větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič
stát zadní stranou ke stěně, aby byly
jeho horké části nepřístupné (kompre‐
sor, kondenzátor), a nemohli jste o ně
zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkos‐
ti radiátorů nebo sporáků.
ČESKY
1.7 Ochrana životního prostředí
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po insta‐
laci spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody
(pokud je k dispozici vodovodní přípoj‐
ka).
Tento přístroj neobsahuje plyny,
které mohou poškodit ozónovou
vrstvu, ani v chladicím okruhu,
ani v izolačních materiálech.
Spotřebič nelikvidujte společně s
domácím odpadem a smetím.
Izolační pěna obsahuje hořlavé
plyny: spotřebič je nutné zlikvido‐
vat podle příslušných předpisů,
které získáte na obecním úřadě.
Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti
výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené
jsou recyklovatel‐
symbolem
né.
1.6 Obsluha
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Nedemontujte kryt LED osvětlení. V
případě potřeby výměny elektronické
desky LED osvětlení kontaktujte míst‐
ní oddělení servisní péče o zákazníky.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, ob‐
raťte se na autorizované servisní
středisko, které smí použít výhradně
originální náhradní díly.
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
5
6
5
7
8
16 15 14 13 12
9
10
11
6
www.aeg.com
1 Zásuvka MaxiBox
9 Polička na máslo
2 Zásuvka FreshBox
3 Skleněná police
10 Police ve dveřích
4 Skleněná police
12 Mrazicí koš
5 Stojan na lahve
13 Koš MaxiBox
6 Skleněná police
7 Ovladač funkce Dynamicair
14 Beznámrazový koš
8 Řídicí jednotka
16 Typový štítek
11 Police na lahve
15 Chladicí modul
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
5
1 Kontrolka teploty LED
2 Ukazatel funkce Fast Freeze
3 Dveřní snímač
4 Tlačítko Fast Freeze
5 Regulátor teploty
3.1 Zapnutí spotřebiče
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
3.2 Regulace teploty
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte
takto:
• stiskněte regulátor teploty, dokud se
nerozsvítí kontrolka LED odpovídající
požadované teplotě. Teplota se po‐
stupně mění od +2 do +8 °C.
Při prvním stisknutí bliká aktuální na‐
stavení LED.
Kdykoliv se dotknete tlačítka, nastave‐
ná teplota se změní o jednu polohu.
Příslušná LED bude chvíli blikat.
Opětovně stiskněte tlačítko nastavení,
dokud nezvolíte požadovanou teplotu.
Nastavení bude zafixováno.
4
3
nejchladnější nastavení: +2 °C
nejteplejší nastavení: +8 °C
Optimální je obvykle střední na‐
stavení.
Při hledání přesného nastavení mějte na
paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závi‐
sí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří spotřebiče
• množství uložených potravin
• umístění spotřebiče.
3.3 Funkce rychlého zmrazení
Funkci rychlého zmrazení můžete za‐
pnout stisknutím tlačítka rychlého zmra‐
zení.
Rozsvítí se kontrolka LED, která odpoví‐
dá symbolu rychlého zmrazení.
Funkci rychlého zmrazení můžete vy‐
pnout opětovným stisknutím tlačítka ry‐
chlého zmrazení.
Kontrolka rychlého zmrazení zhasne.
Funkce se automaticky vypne za 52 ho‐
din.
ČESKY
3.4 Dveřní snímač
Spotřebič je vybaven optickým sníma‐
čem otevřených dveří.
7
Před příslušné okénko nepokládejte žá‐
dné předměty, abyste zajistili správnou
funkci.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
4.1 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně 2 hodiny.
Koše na zmrazování potravin zajišťují ry‐
chlý a snadný přístup k balení potravin,
které potřebujete. Jestliže chcete vložit
velké množství potravin, vyjměte ze
spotřebiče všechny zásuvky kromě
spodního koše, který musí být na svém
místě, aby byla zajištěna řádná cirkulace
vzduchu. Na všech policích kromě horní
lze uložit potraviny, které přečnívají do
vzdálenosti 15 mm ode dveří.
V případě náhodného rozmraze‐
ní, například z důvodu výpadku
proudu, a pokud výpadek proudu
trval delší dobu, než je uvedeno
v tabulce technických údajů, je
nutné rozmražené potraviny ry‐
chle spotřebovat nebo ihned te‐
pelně upravit a (po ochlazení)
opět zmrazit.
4.2 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených po‐
travin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulá‐
torem teploty směrem na vyšší nastave‐
ní, abyste dosáhli maximálního chladu.
Teplota chladicího oddílu pak
může klesnout pod 0°C. V tomto
případě otočte regulátorem teplo‐
ty zpět na teplejší nastavení.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit,
položte do dolního oddílu.
4.3 Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potra‐
viny je možné před použitím rozmrazit v
chladničce nebo při pokojové teplotě,
podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v tomto případě delší.
4.4 Funkce DYNAMICAIR
Funkce DYNAMICAIR umožňuje rychlé
zchlazení potravin a udržení stálejší te‐
ploty uvnitř chladničky.
Zařízení DYNAMICAIR zapnete stisknu‐
tím spínače (1). Rozsvítí se zelená kon‐
trolka (2).
1
2
Zařízení zapněte, když je okolní
teplota vyšší než 25 °C.
4.5 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle přání zasunují police.
8
www.aeg.com
4.6 Police na láhve
Lahve položte (hrdly dopředu) do police
umístěné v chladničce.
Pokud je police umístěná vodorovně, po‐
ložte na ni pouze zavřené lahve.
Tuto polici na lahve můžete vpředu nad‐
zdvihnout, abyste do ní mohli také uložit
již otevřené lahve. Vytáhněte polici tak,
abyste ji mohli natočit nahoru a položit
na vyšší úroveň.
Neodstraňujte poličku na máslo
nebo výše se nacházející štítek z
jejich stávajícího umístění.
4.9 Zásuvka FRESHBOX
Tato zásuvka je vhodná k uchovávání
čerstvých potravin jako ryb, masa a
mořských plodů, protože je zde nižší te‐
plota než ve zbývající části chladničky.
4.7 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
Tato nastavení provedete následovně:
pomalu posunujte polici ve směru šipek,
dokud se neuvolní, a pak ji zasuňte do
zvolené polohy.
4.10 Zásuvka MaxiBox
Zásuvka je určena pro uložení ovoce a
zeleniny.
1
2
3
4.8 Štítek snímače
Spotřebič je vybaven optickým sníma‐
čem otevřených dveří.
4.11 Vyjmutí košů na
zmrazování potravin z
mrazničky
Koše na zmrazování potravin jsou vyba‐
veny zarážkou, aby se nedaly náhodně
odstranit, nebo nevypadly. Chcete-li je z
mrazničky vyjmout, vytáhněte koš smě‐
rem k sobě až na doraz, a pak jej vytáh‐
ČESKY
9
něte ven zdvihnutím jeho přední části
směrem nahoru.
spotřebiče neustálí; teprve poté se
přesvědčte, zda je nutné nastavení dále
upravit. Nastavení ovladače provádějte
pouze postupně a do další kontroly a
případné úpravy nastavení vyčkejte nej‐
méně 12 hodin.
2
Po vložení čerstvých potravin do
spotřebiče nebo po opakovaném
otevření dveří či otevření dveří
na delší dobu je normální, když
se přestane zobrazovat hlášení
„OK“; vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové nastavení
ovladače teploty.
1
Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvih‐
něte přední část koše, abyste jej mohli
vložit do mrazničky. Jakmile je koš nad
zarážkami, zasuňte koš dozadu na jeho
místo.
4.12 Ukazatel teploty
Abychom vám pomohli správně ovládat
váš spotřebič, vybavili jsme vaši chlad‐
ničku ukazatelem teploty, který je umí‐
stěn v její nejchladnější části.
Nejchladnější část chladicího oddílu je
na úrovni spodní skleněné police.
Symbol na protější straně označuje nej‐
chladnější oblast v chladničce.
Prostor přímo nad skleněnou policí zá‐
suvky na ovoce a zeleninu je nejchlad‐
nější částí chladicího oddílu, jak je uve‐
deno na polici nebo na štítku na stěně
spotřebiče.
Správného uchovávání potravin v chlad‐
ničce a zejména v její nejchladnější části
docílíte, když ukazatel teploty zobrazuje
hlášení „OK“.
Pokud se hlášení „OK“ nezobrazuje, prů‐
měrná teplota v dané části je příliš vyso‐
ká. Ovladačem teploty nastavte nižší te‐
plotu. Jelikož je hlášení „OK“ zobrazová‐
no černě, je obtížně viditelné, je-li ukaza‐
tel teploty slabě osvětlený. Snadné čitel‐
nosti dosáhnete správným osvětlením.
Při každém nastavení ovladače teploty
vyčkejte, dokud se teplota uvnitř
Je-li výparník chladicího oddílu (stěna ve
spodní části spotřebiče) pokryt neobvy‐
klou vrstvou ledu (spotřebič je přeplně‐
ný, vysoká okolní teplota, příliš vysoké
nastavení termostatu, časté otevírání
dveří), postupně nastavujte ovladač ter‐
mostatu na nižší hodnotu až do té doby,
kdy opět začne v určitých intervalech do‐
cházet k vypnutí kompresoru. Automatic‐
ké odmrazování chladicího oddílu nebu‐
de fungovat správně, pokud se kompre‐
sor čas od času nevypne.
Termostat vyžaduje seřízení
Správná teplota
OK
10 www.aeg.com
5. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
5.1 Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána
chladicím hadem nebo potrubím, mů‐
žete slyšet zvuk slabého bublání či
zurčení. Nejde o závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá
se chladící médium, může to být do‐
provázeno drnčením nebo pulsujícím
zvukem kompresoru. Nejde o závadu.
• Tepelné roztažení může způsobit ná‐
hlé zapraskání. Jde o přirozený a ne‐
škodný fyzikální jev. Nejde o závadu.
• Když se kompresor spustí nebo vy‐
pne, můžete zaslechnout slabé kliknu‐
tí regulátoru teploty. Nejde o závadu.
5.2 Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nene‐
chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regu‐
látor teploty je na vyšším nastavení a
spotřebič je zcela zaplněný, může
kompresor běžet nepřetržitě a na vý‐
parníku se pak tvoří námraza nebo
led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení,
aby se spotřebič automaticky odmra‐
zil, a tím snížil spotřebu energie.
5.3 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
• Do chladničky nevkládejte teplé potra‐
viny nebo tekutiny, které se odpařují
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
5.4 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polye‐
tylénového sáčku a položte na skleně‐
nou polici nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto
skladujte maso pouze jeden nebo dva
dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: může‐
te zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí vy‐
bavení. Při kontaktu s citronovou šťávou
může dojít k zabarvení plastových částí
chladničky. Citrusy se proto doporučuje
uchovávat v oddělených nádobách.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzdu‐
chotěsné nádobě nebo zabalené do hli‐
níkové fólie či do polyetylénového sáčku,
aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Lahve: musí být uzavřeny víčkem a ulo‐
ženy v držáku na lahve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí
být v chladničce pouze tehdy, jsou-li za‐
balené.
K dosažení nejlepšího výkonu:
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního my‐
cího prostředku, abyste odstranili typický
pach nového výrobku, a pak vše důklad‐
ně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky
nebo abrazivní prášky, které mo‐
hou poškodit povrch spotřebiče.
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovo‐
díky v chladicí jednotce; údržbu a
doplňování smí proto provádět
pouze autorizovaný pracovník.
ČESKY
6.2 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou neu‐
trálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usaze‐
ných nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami
nebo kabely uvnitř spotřebiče,
netahejte za ně a nepoškozujte
je.
Nikdy nepoužívejte k čištění
vnitřku spotřebiče abrazivní práš‐
ky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla,
protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
11
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká odtokovým otvorem do speciální
nádoby na zadní straně spotřebiče nad
motorem kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v chla‐
dicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
Používejte speciální čisticí nástroj, který
najdete již zasunutý do odtokového otvo‐
ru.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompre‐
sor na zadní straně spotřebiče čistěte
kartáčem. Tím se zlepší výkon spotřebi‐
če a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v
kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐
hou poškodit umělou hmotu použitou v
tomto spotřebiči. Doporučujeme proto či‐
stit povrch spotřebiče pouze teplou vo‐
dou s trochou tekutého mycího
prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k
elektrické síti.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námra‐
za automaticky odstraňuje z výparníku
6.4 Rozmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznám‐
razového typu "no frost". To znamená,
že se v zapnutém spotřebiči nevytváří
námraza ani na vnitřních stěnách, ani na
potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chlad‐
ného vzduchu uvnitř oddílu automaticky
řízeným ventilátorem.
12 www.aeg.com
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POZOR
Při hledání a odstraňování záva‐
dy vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
Odstraňování závady, která není
uvedena v tomto návodu, smí
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
Během normálního provozu vy‐
dává spotřebič různé zvuky
(kompresor, cirkulace chladiva).
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
instalován.
Zkontrolujte, zda je ve sta‐
bilní poloze (všechny no‐
žičky musejí být na podla‐
ze).
Spotřebič nepracuje.
Zástrčka není správně za‐ Zástrčku zasuňte správně
sunutá do síťové zásuv‐
do síťové zásuvky.
ky.
Spotřebič je bez proudu.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Osvětlení nefunguje.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Vadná řídicí jednotka.
Viz „Výměna řídicí jednot‐
ky“.
Není správně nastavená
teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš
často.
Nenechávejte dveře
otevřené déle, než je ne‐
zbytně nutné.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti, a
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Snižte teplotu v místnosti.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká vo‐
da.
Během automatického
odmrazování se na zadní
stěně rozmrazuje námra‐
za.
Nejde o závadu.
V chladničce teče vo‐
da.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Kompresor pracuje
nepřetržitě.
ČESKY
Problém
Možná příčina
13
Řešení
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní
ho otvoru.
stěny.
Na podlahu teče vo‐
da.
Vývod rozmrazené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmrazené
vody (kondenzátu) do od‐
pařovací misky.
Teplota ve spotřebiči
je příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Projevuje-li se závada i po provedení vý‐
še uvedených úkonů, zavolejte do nej‐
bližšího autorizovaného servisního
střediska.
7.1 Výměna řídicí jednotky
7.2 Zavření dveří
1.
2.
Vyčistěte těsnění dveří.
V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Spojte se s poprodej‐
ním servisem.
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Řídicí jednotku smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko. Kontak‐
tujte servisní středisko.
8. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" ještě před instalací k
zajištění bezpečnosti a správné‐
ho provozu spotřebiče.
8.1 Umístění
Spotřebič instalujte na místě, jehož okol‐
ní teplota odpovídá klimatické třídě uve‐
dené na typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
8.2 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzem‐
něn. Zástrčka napájecího kabelu je k to‐
muto účelu vybavena příslušným kontak‐
tem. Pokud není domácí zásuvka uzem‐
něná, poraďte se s odborníkem a připoj‐
te spotřebič k samostatnému uzemnění
v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených po‐
kynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrni‐
cemi EHS.
8.3 Umístění
Spotřebič musí být instalovaný v dosta‐
tečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory, bojlery, přímý sluneční
svit apod. Ujistěte se, že vzduch může
volně cirkulovat kolem zadní části
14 www.aeg.com
8.5 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat seříze‐
ním dvou dolních předních nožiček.
100 mm
min
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístě‐
ný pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však mo‐
žné, spotřebič pod závěsné skříňky ne‐
stavte. Správné vyrovnání zajišťuje jed‐
na nebo více seřiditelných nožiček na
spodku spotřebiče.
8.6 Odstranění držáků polic
B
20 mm
A
UPOZORNĚNÍ
Zástrčka musí být i po instalaci
dobře přístupná, aby bylo možné
spotřebič odpojit od elektrické sí‐
tě.
Spotřebič je vybaven držáky polic, který‐
mi je možné police bezpečně zajistit bě‐
hem přepravy.
Chcete-li je odstranit, postupujte takto:
1. Posuňte držáky polic ve směru šipky
(A).
2. Nadzdvihněte polici zezadu a pak ji
zatlačte dopředu, až se uvolní (B).
3. Odstraňte zarážky (C).
A
8.4 Zadní rozpěrky
Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s doku‐
mentací.
Při montáži rozpěrek postupujte násle‐
dovně:
1. Uvolněte šroub.
2. Zasuňte rozpěrku pod šroub.
3. Otočte rozpěrku do správné polohy.
4. Utáhněte všechny šrouby.
B
C
2
8.7 Změna směru otvírání dveří
1
4
3
UPOZORNĚNÍ
Před každou činností vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
ČESKY
K provedení následujícího postu‐
pu doporučujeme přizvat další
osobu, která bude dveře
spotřebiče v průběhu práce
držet.
• Vyjměte podložku (A) a přesuňte ji na
opačnou stranu čepu závěsu (B).
• Sejměte dveře.
• Vyjměte levý čep středního závěsu (C,
D) a přemontujte jej na opačnou stra‐
nu.
• Čep středního závěsu (B) nasaďte do
levého otvoru dolních dveří.
A
E
B
15
• Vytáhněte záslepky na horní straně
obou dveří a umístěte je na druhou
stranu.
• Dolní dveře opět nasaďte na čep do‐
lního závěsu.
• Střední závěs nasaďte do levého otvo‐
ru dolních dveří.
• Odšroubujte čep horního závěsu a za‐
šroubujte ho na opačné straně.
• Nasaďte horní dveře na čep horních
dveří.
• Dolní dveře nasaďte na čep středního
závěsu a oboje dveře lehce nakloňte.
• Zašroubujte střední závěs. Nezapo‐
meňte vložit pod střední závěs plasto‐
vou podložku.
F
2
C
D
• Pomocí nástroje odstraňte krytku (A).
Odšroubujte čep dolního závěsu (B) a
podložku (C) a nasaďte je na opačné
straně.
1
• Odstraňte krytky (B). Odstraňte čepy
krytky (A).
• Odšroubujte držadla (C) a připevněte
je na opačné straně.
• Čepy krytek (A) nasaďte na opačné
straně.
A
B
C
• Kryt (1) nasaďte na opačné straně.
B
1
C
A
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Magnetické těsnění přiléhá ke skříni.
• Dveře se správně otvírají i zavírají.
16 www.aeg.com
Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se
může stát, že těsnění nebude dokonale
doléhat. V takovém případě počkejte, až
těsnění samo přilne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání
dveří provádět sami, obraťte se na nej‐
bližší autorizované servisní středisko.
Odborník ze servisu provede změnu
směru otevírání dveří na vaše náklady.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Výška
1850 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
658 mm
Skladovací čas při poru‐
še
18 h
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typo‐
vém štítku umístěném na vnitřní levé
straně spotřebiče a na energetickém štít‐
ku.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
NEDERLANDS
17
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
21
22
23
26
26
28
29
32
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
18 www.aeg.com
1.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
NEDERLANDS
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
19
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het ap-
20 www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
paraat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Service
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Verwijder het afdekplaatje van de
LED-verlichting niet. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde After Sales
Service om het LED-lichtbord indien
nodig te vervangen.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
NEDERLANDS
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16 15 14 13 12
1 Maxibox-lade
9 Boterschap
2 Freshbox-lade
10 Deurplateau
3 Glazen plateau
11 Flessenrek
4 Glazen plateau
12 Vriesmand
5 Flessenrek
6 Glazen plateau
13 Maxibox-mandje
7 Dynamic Air Control
15 Koudemodule
8 Bedieningseenheid
16 Typeplaatje
14 Frostfree-mandje
11
21
22 www.aeg.com
3. BEDIENINGSPANEEL
1
2
5
1 Temperatuurweergave LED
2 Fast Freeze-indicatielampje
3 Deursensor
4 Fast Freeze-toets
5 Temperatuurregelaar
3.1 Inschakelen
Steek dan de stekker in het stopcontact.
3.2 Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• houd de thermostaatknop ingedrukt
tot de LED van de gewenste temperatuur brandt. De selectie loopt van 2°C
tot 8°C
Áls de knop één keer wordt aangeraakt, blijft de huidige instelling LED
knipperen.
Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie. De bijbehorende LED
knippert even.
Druk de instelknop in tot de vereiste
temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt vastgezet
koudste instelling: +2°C
warmste instelling: +8°C
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
4
3
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plek van het apparaat
3.3 Snelvriesfunctie
U kunt de functie Snelvriezen activeren
door op de toets Snelvriezen te drukken.
De LED die bij het symbool Snelvriezen
hoort gaat branden.
U kunt de functie Snelvriezen deactiveren door weer op de toets Snelvriezen te
drukken.
Het lampje Snelvriezen gaat uit.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
3.4 Deursensor
Het apparaat is voorzien van een optische sensor die een open deur detecteert.
Zet voor een goede werking niks voor
het bijbehorende venster.
NEDERLANDS
23
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste mand die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur
uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'tijdsduur' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
4.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
4.4 DYNAMICAIR-functie in en
uit
Met de DYNAMICAIR-functie wordt
voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in de koelkast gelijkmatiger.
Druk om DYNAMICAIR in te schakelen
op de schakelaar (1). Het groene lampje
(2) gaat aan.
1
2
4.2 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter
op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot
onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op
een warmere stand instellen.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in het onderste vak.
Activeer de voorziening als de
omgevingstemperatuur hoger is
dan 25°C.
4.5 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
24 www.aeg.com
4.6 Flessenrek
4.8 Sensorlabel
Plaats de flessen (met de openingen
naar voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Het apparaat is voorzien van een optische sensor die een open deur detecteert.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de
houder omhoog zodat deze omhoog
draait en op het niveau erboven kan
worden geplaatst.
Laat het boterschap en het bovenstaande label op hun huidige
plaats zitten.
4.9 FRESHBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren
van vers voedsel zoals vis, vlees, schelpen schaaldieren, omdat de temperatuur
in dit vak lager is dan in de rest van de
koelkast.
4.7 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
4.10 MaxiBox lade
De lade is geschikt voor het opbergen
van fruit en groente.
1
2
3
4.11 Vriesmandjes uit de
vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk
NEDERLANDS
verschuiven of vallen. Trek de korf naar u
toe om het uit de vriezer te halen, tot
het niet verder kan, verwijder de korf
door de voorkant naar boven te kantelen.
2
1
25
Wacht telkens als de temperatuurinstelling wordt afgesteld tot de temperatuur
in het apparaat stabiel is voordat u kijkt
of een andere instelling nodig is. Stel de
instelling maar een beetje bij en wacht
minstens 12 uur voordat u een eventuele
nieuwe instelling maakt.
Nadat u verse levensmiddelen in
de koelkast heeft gelegd of nadat de deur regelmatig of langer
is opengeweest, is het normaal
dat er geen “OK” wordt weergegeven; wacht minstens 12 uur
voordat u de temperatuur opnieuw instelt.
Als er op de verdamper van het koelvak
(wand onderaan het apparaat) veel ijs zit
(apparaat te vol, hoge omgevingstemperatuur, te hoge thermostaat, frequente deuropening), zet de thermostaatbediening dan op een lagere stand tot er
geen momenten meer zijn waarop de
compressor stopt. Het automatisch ont4.12 Temperatuurweergave
dooien van het koelvak werkt niet goed
tenzij de compressor af en toe stopt.
Om u te helpen uw apparaat correct te
bedienen, hebben we uw koelkast uitge- Thermostaat moet bijgesteld worden
rust met een temperatuurlampje op de
koudste plek.
Het koudste deel van het koelvak is bij
de onderste glasplaat.
Het symbool geeft de plaats weer van
het koudste deel van uw koelkast.
De ruimte direct boven de glasplaat van
de fruit- en groentelade is het koudste
deel van de koelkast zoals getoond door
de plaat of de sticker op de wand van
Juiste temperatuur
het apparaat.
Voor het goed bewaren van eten in uw
koelkast en met name in het koudste gedeelte, moet u ervoor zorgen dat de
temperatuurweergave “OK” weergeeft.
Als “OK” niet wordt weergegeven is de
gemiddelde temperatuur te hoog. Stel
de temperatuurinstelling kouder af. Omdat het “OK”-display zwart is, is het
moeilijk te zien of de temperatureweergave slecht verlicht is. Met de juiste verlichting is het aflezen eenvoudiger.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u
hem terug op zijn plaats schuiven.
OK
26 www.aeg.com
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is
normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is normaal.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren.
Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
NEDERLANDS
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
27
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
6.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
6.4 Het ontdooien van de
vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie
van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
28 www.aeg.com
7. PROBLEEMOPLOSSING
LET OP!
Voordat u problemen oplost,
trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon
mag problemen oplossen die
niet in deze handleiding beschreven zijn.
Tijdens het normale gebruik
hoort u geluiden (compressor,
koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet juist
geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan).
Het apparaat werkt
niet.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
de verlichting staat in
stand-by.
Sluit en open de deur.
De eenheid is defect.
Zie 'De bedieningseenheid
vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verlaag de temperatuur in
de kamer.
De verlichting werkt
niet.
De compressor
werkt continu.
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen
dat water in de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet
raken.
NEDERLANDS
29
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Als het apparaat nog steeds niet naar
behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact
op met een onderhoudsdienst.
7.1 De bedieningseenheid
vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Oplossing
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
bedieningseenheid vervangen. Neem
contact op met uw servicecentrum.
7.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de onderhoudsdienst.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
8.1 Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
8.3 Locatie
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd.
Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren
aan de achterkant van het keukenkastje.
Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast
en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u
8.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
30 www.aeg.com
100 mm
min
het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
8.5 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
B
20 mm
A
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
8.4 Afstandhouders
achterkant
U vindt de twee afstandhouders in de
zak van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
1
3
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk
maken de schappen vast te zetten tijdens transport
Om deze te verwijderen gaat u als volgt
te werk
1. Trek de schaphouders in de richting
van de pijl (A)
2. Til het schap aan de achterkant op
en duw het naar voren tot het vrij
komt (B)
3. Verwijder de borgklemmen (C)
A
B
2
4
8.6 Het verwijderen van de
geleiders van de schappen
C
NEDERLANDS
8.7 Omkeerbaarheid van de
deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan
verzekeren dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van
het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
• Verwijder het afstandsstuk (A) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (B).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (C, D) en
verplaats deze naar de andere kant.
• Monteer de pen van het middelste
scharnier (B) in het linkergat van de
onderste deur.
A
E
B
31
• Monteer het deksel (1) op de andere
kant.
1
• Verwijder de pluggen aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze naar de andere kant
• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.
• Breng het middelste scharnier aan in
de linkeropening van de onderste
deur.
• Schroef het onderste scharnier los en
monteer het aan de andere kant.
• Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
• Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel beide
deuren enigszins.
• Schroef het middelste scharnier terug
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk niet.
F
C
D
2
• Verwijder, met behulp van een gereedschap, het deksel (A). Schroef het
onderste scharnier (B) en het afstandsstuk (C) los en monteer ze aan de andere kant.
A
B
C
1
• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder de afdekpennen (A).
• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde
zijde.
• Zet de pennen (A) terug aan de andere zijde.
32 www.aeg.com
B
C
A
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de afdichting zich
op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
De deskundige van de Klantenservice zal
de draairichting van de deuren op uw
kosten veranderen.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
18 h
Voltage
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
33
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
37
38
39
41
42
43
45
48
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
34 www.aeg.com
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
ENGLISH
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
35
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
36 www.aeg.com
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• Do not remove the LED light cover.
Contact the nearest After Sales Service Force to replace the LED light
board, if it is necessary.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
ENGLISH
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16 15 14 13 12
1 Maxibox drawer
9 Butter shelf
2 Freshbox drawer
10 Door shelf
3 Glass shelf
11 Bottle shelf
4 Glass shelf
12 Freezer basket
5 Bottle rack
6 Glass shelf
13 Maxibox basket
7 Dynamicair Control
15 Cold module
8 Control unit
16 Rating plate
14 Frostfree basket
11
37
38 www.aeg.com
3. CONTROL PANEL
1
2
5
1 Temperature indicator LED
2 Fast Freeze indicator
3 Door sensor
4 Fast Freeze button
5 Temperature regulator
3.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
3.2 Temperature regulation
To operate the appliance, proceed as
follows:
• touch the temperature regulator button until the LED corresponding to the
required temperature lights up. Selection is progressive, varying from 2 to
8°C.
At first button touch actual setting
LED keeps blinking.
Any time the button is touch the set
temperature is moved to 1 position .
Corresponding LED will blink for a
while.
Touch the setting button until the required temperature is selected. The
set will be fixed
coldest setting: +2°C
warmest setting: +8°C
A medium setting is generally
the most suitable.
4
3
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• quantity of food stored
• appliance location.
3.3 Fast Freezing function
You can activate the Fast Freezing function by pressing the Fast Freezing button.
The LED corresponding to the symbol
Fast Freezing indicator lights up.
You can deactivate the Fast Freezing
function by pressing the Fast Freezing
button again.
The Fast Freezing indicator will light off.
This function stops automatically after 52
hours.
3.4 Door sensor
The appliance is equipped with an optical sensor to detect door open.
Do not put anything in front of the corresponding window, to maintain proper
functioning.
ENGLISH
39
4. DAILY USE
4.1 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours.
The freezer baskets ensure that it is
quick and easy to find the food package
you want. If large quantities of food are
to be stored, remove all drawers except
for the bottom basket which needs to be
in place to provide good air circulation.
On all shelves except for the top shelf it
is possible to place food that protrude
15 mm from the door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
4.2 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary
to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
4.4 DYNAMICAIR function
The DYNAMICAIR function let food cool
quickly and a more constant temperature in the refrigerator.
To activate the DYNAMICAIR device
push the switch (1). The green indicator
(2) comes on.
1
2
Activate the device when the ambient temperature more than
25°C.
4.5 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to
a warmer setting.
Place the fresh food to be frozen on the
bottom compartment.
4.6 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.
4.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
If the shelf is positioned horizontally,
place only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in
order to store previously opened bot-
40 www.aeg.com
tles. To obtain this result, pull the shelf
up so it can rotate upwards and be
placed on the next higher level.
4.7 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
4.9 FRESHBOX drawer
The drawer is suitable for storing fresh
food like fish, meat, seafood, because
the temperature is lower here than in the
rest of the fridge
4.10 MaxiBox drawer
The drawer is suitable for storing fruit
and vegetables.
1
2
3
4.8 Sensor label
The appliance is equipped with an optical sensor to detect open door.
4.11 Removal of freezing
baskets from the freezer
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from
the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point,
remove the basket by tilting its front upwards.
2
1
Please do not remove the butter
self or the above label from the
present position.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into
ENGLISH
the freezer. Once you are over the end
points, push the baskets back in their
position.
4.12 Temperature indicator
To assist you in controlling your appliance correctly we have fitted a temperature indicator to your refrigerator, placed
in the coldest area.
The coldest area of the refrigerator
compartment is at the level of the
lower glass shelf.
The symbol opposite shows the location
of the coldest area of your refrigerator.
The space directly above the glass shelf
of the fruit and vegetable drawer is the
coldest region of the refrigerator compartment as shown by the shelf or the
sticker on the wall of your appliance.
For proper storage of the food in your
refrigerator and particularly in the coldest area, ensure that the temperature indicator is displaying “OK”.
If “OK” is not displayed, the average
temperature in the area is too high. Adjust the temperature controller to a colder setting. Since the “OK” display is in
black, it is difficult to see if the temperature indicator is poorly illuminated. Correct illumination makes it easy to read.
Each time the temperature controller is
adjusted, wait for the temperature inside
the appliance to stabilise before checking whether another adjustment is required. Only adjust the controller gradually and wait at least 12 hours before
checking and perhaps adjusting it again.
41
If the evaporator of the refrigeration
compartment (wall at the bottom of the
appliance) has an abnormal covering of
ice (appliance too full, high ambient
temperature, thermostat too high, frequent door opening), gradually move
the thermostat control to a lower setting
until there are once more periods when
the compressor stops. The automatic
defrosting of the refrigerator compartment will not work correctly unless the
compressor stops from time to time.
Thermostat requires adjustment
Correct temperature
OK
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long period, it is normal for the indicator
not to show “OK”; wait at least
12 hours before readjusting the
temperature controller.
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant
is pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and
you will hear a whirring sound and a
pulsating noise from the compressor.
This is correct.
42 www.aeg.com
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural,
not dangerous physical phenomenon.
This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint
"click" of the temperature regulator.
This is correct.
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
5.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc.: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruits and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided. When in contact, lemon juice can discolor the plastic
parts of your fridge. It is therefore recommended to keep citruses in separate
containers.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on
the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
6.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
ENGLISH
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
43
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which
you will find already inserted into the
drain hole.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
6.3 Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain
hole into a special container at the back
of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
6.4 Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model,
on the other hand, is a "no frost" type.
This means that there is no buildup of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
7. TROUBLESHOOTING
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not installed properly.
Check if the appliance
stands stable (all the feet
should be on the floor).
44 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate.
The plug is not connected to the mains socket
correctly.
Connect the plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The light device is in
stand-by.
Close and open the door.
The unit is defective.
Refer to "Replacing the
control unit".
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
The light device
does not work.
The compressor operates continually.
Products prevent that wa- Make sure that products
ter flows into the water
do not touch the rear
collector.
plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet Attach the melting water
does not flow in the evap- outlet to the evaporative
orative tray above the
tray.
compressor.
The temperature in
the appliance is too
low/high.
The temperature regulator is not set correctly.
If your appliance is still not working
properly after making the above checks,
contact the After Sales Centre.
Set a higher/lower temperature.
7.1 Replacing the control unit
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
Only service is allowed to replace the
control unit. Contact your Service Center.
ENGLISH
7.2 Closing the door
1.
2.
45
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the After
Sales Service.
Clean the door gaskets.
8. INSTALLATION
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
8.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
8.3 Location
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
100 mm
min
8.1 Positioning
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is
ensured by one or more adjustable feet
at the base of the cabinet.
B
A
20 mm
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
8.4 Rear spacers
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
46 www.aeg.com
2
A
1
4
3
B
8.5 Levelling
C
When placing the appliance ensure that
it stands level. This can be achieved by
two adjustable feet at the bottom in
front.
8.7 Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the
power socket.
8.6 Removing the shelf
holders
Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure
the shelves during transportation.
To remove them proceed as follows:
1. Move the shelf holders in the direction of the arrow (A).
2. Raise the shelf from the rear and
push it forward until it is freed (B).
3. Remove the retainers (C).
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that
will keep a firm hold on the
doors of the appliance during
the operations.
• Remove the spacer (A) and move to
the other side of the hinge pivot (B).
• Remove the doors.
• Remove the left-hand cover pin of the
middle hinge (C,D) and move to the
other side.
• Fit the pin of the middle hinge (B) into
the left-hand hole of the lower door.
A
E
B
F
C
D
• Remove using a tool the cover (A). Unscrew the lower hinge pivot (B) and
ENGLISH
47
the spacer (C) and place them on the
opposite side.
A
2
B
C
• Re-insert the cover (1) on the opposite
side.
1
• Remove the plugs on the upper side
of both doors and move them to the
other side
• Re-insert the lower door on the lower
hinge pivot .
• Insert the middle hinge into the left
drill of the lower door.
• Unscrew the upper hinge pivot and
place it on the opposite side.
• Fit the upper door on the upper door
pivot.
• Re-insert the upper door on the middle hinge pivot slightly tilting both
doors.
• Re-screw the middle hinge . Do not
forget the plastic spacer .
1
• Remove the covers (B). Remove the
cover pins (A).
• Unscrew the handles (C) and fix them
on the opposite side.
• Re-insert the cover pins (A) on the opposite side.
B
C
A
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case, wait for the
natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact
the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will reverse the doors at your cost.
48 www.aeg.com
9. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
18 h
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
DEUTSCH
49
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
53
54
55
58
59
60
62
65
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
50 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und
Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf
und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät
oder in der Einbaunische nicht blockiert
sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Montage des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
DEUTSCH
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.
•
•
•
•
51
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
52 www.aeg.com
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Wartung
• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an
Ihren Kundendienst.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
DEUTSCH
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16 15 14 13 12
1 Maxibox-Schublade
9 Butterfach
2 Freshbox-Schublade
10 Türablage
3 Glasablage
11 Flaschenabstellfach
4 Glasablage
12 Gefrierkorb
5 Flaschenhalter
6 Glasablage
13 Maxibox-Korb
7 Dynamicair-Regelung
15 Kältemodul
8 Regeleinheit
16 Typenschild
14 Frostfree-Korb
11
53
54 www.aeg.com
3. BEDIENFELD
1
2
5
1 Kontroll-LED „Temperatur“
2 Kontroll-LED „Fast Freeze“
3 Türsensor
4 Taste „Fast Freeze“
5 Temperaturregler
3.1 Einschalten des Geräts
4
3
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Inneren des Geräts von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der gelagerten Lebensmittel
• Aufstellungsort des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
3.3 Superfrost-Funktion
(Schnellgefrieren)
3.2 Temperaturregelung
Durch Drücken der Superfrost-Taste
können Sie die Superfrost-Funktion einschalten.
Die entsprechende Kontroll-LED für die
Funktion „Superfrost“ leuchtet auf.
Durch erneutes Drücken der SuperfrostTaste können Sie die Superfrost-Funktion ausschalten.
Die Kontroll-LED für die Funktion „Superfrost“ erlischt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drücken Sie die Taste für die Temperaturregelung so lange, bis die Kontroll-LED für die gewünschte Temperatur aufleuchtet. Die Temperatur
kann im Bereich von +2°C bis +8°C
eingestellt werden.
Mit dem ersten Drücken der Taste beginnt die Kontroll-LED für die aktuelle
Einstellung zu blinken.
Mit jedem weiteren Tastendruck
springt die Temperatureinstellung um
eine Position weiter, und die KontrollLED für die eingestellte Temperatur
blinkt eine Weile.
Drücken Sie die Taste für die Temperatureinstellung so oft, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist.
Die Einstellung wird gespeichert.
Niedrigste Temperatur: +2 °C
Höchste Temperatur: +8 °C
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
3.4 Türsensor
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor zur Überwachung des Türzustandes
(geöffnet/geschlossen) ausgestattet.
Um die ordnungsgemäße Funktion dieses Sensors zu gewährleisten, darf das
Sensorfenster nicht verdeckt werden.
DEUTSCH
55
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
Legen Sie die einzufrierenden frischen
Lebensmittel in das untere Fach.
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens
2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie
Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierkörbe ermöglichen eine übersichtliche Lagerung und schnelles Auffinden Ihrer Lebensmittel. Wenn große
Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, können die Schubladen herausgenommen werden. Nur der unterste Korb sollte an seinem Platz verbleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Es ist auf allen Ablagen - mit Ausnahme der oberen Ablage - möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
4.3 Auftauen
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
4.4 Funktion „DYNAMICAIR“
Die Funktion „DYNAMICAIR“ gewährleistet schnelleres Abkühlen von Lebensmitteln und sorgt für eine gleichmäßigere Temperatur im Kühlraum.
Um die DYNAMICAIR-Regelung einzuschalten, drücken Sie den Schalter (1).
Die grüne Kontrolllampe (2) leuchtet auf.
1
2
4.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel
ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung
zu erreichen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Schalten Sie die Dynamicair-Regelung bei Umgebungstemperaturen über 25 °C ein.
4.5 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
56 www.aeg.com
1
2
3
4.6 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach
vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach
oben kippen, damit dort auch bereits
geöffnete Flaschen gelagert werden
können. Ziehen Sie dazu den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in
die nächsthöhere Stellung einrasten.
4.8 Sensoretikett
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor zur Erkennung der offenen Tür ausgestattet.
Entfernen Sie nicht das Butterfach oder das obige Etikett aus
der gegenwärtigen Position.
4.9 FRESHBOX-Schublade
Aufgrund der in dieser Schublade im
Vergleich zum restlichen Kühlraum niedrigeren Temperatur eignet sie sich zur
Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Meeresfrüchten.
4.7 Positionieren der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann in gewünschter
Höhe wieder ein.
4.10 MaxiBox-Schublade
Die Schublade eignet sich zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
DEUTSCH
4.11 Entnahme von
Gefrierkörben aus dem
Gefrierschrank
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen
verhindert. Um einen Gefrierkorb aus
dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie
den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den Korb mit der
Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
2
1
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht
an und setzen Sie ihn in das Gefriergerät
ein. Sobald der Gefrierkorb über den
Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn
wieder in seine ursprüngliche Position.
4.12 Temperaturanzeige
Um Ihnen bei der Kontrolle Ihres Geräts
zu helfen, haben wir in der kältesten Zone des Kühlschranks eine Temperaturanzeige angebracht.
Die kälteste Zone des Kühlraums befindet sich in Höhe der unteren Glasablage.
Das Symbol gegenüber zeigt die kälteste Zone Ihres Kühlschranks an.
57
Der Bereich direkt über der Glasablage
der Obst- und Gemüseschublade ist die
kälteste Zone des Kühlraums. Sie wird
durch die Ablage oder den Aufkleber an
der Gerätewand angezeigt.
Für die richtige Lagerung der Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank und besonders in der kältesten Zone, vergewissern
Sie sich, dass die Temperaturanzeige
„OK“ anzeigt.
Wird „OK“ nicht angezeigt, ist die
Durchschnittstemperatur in diesem Bereich zu hoch. Stellen Sie den Temperaturregler auf eine kältere Einstellung. Da
die „OK“-Anzeige schwarz ist, ist die
Temperaturanzeige schwierig abzulesen,
wenn sie schlecht beleuchtet ist. Bei ausreichender Beleuchtung ist sie einfach
abzulesen.
Warten Sie nach jeder Einstellung des
Temperaturreglers, bis sich die Temperatur im Gerät stabilisiert hat, bevor Sie
prüfen, ob eine andere Einstellung benötigt wird. Stellen Sie den Temperaturregler stufenweise ein und warten Sie
mindestens 12 Stunden, bevor Sie ihn
prüfen oder erneut einstellen.
Nachdem frische Lebensmittel
eingelagert wurden oder nach
häufigem oder langem Öffnen
der Tür, ist es normal, wenn die
Anzeige nicht „OK“ anzeigt.
Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie den Temperaturregler neu einstellen.
Hat sich auf dem Verdampfer des Kühlraums (Wand unten im Gerät) eine Eisschicht gebildet, stellen Sie den Temperaturregler stufenweise auf eine niedrigere Einstellung, so dass der Kompressor
zwischendurch anhält. Die Eisschicht bildet sich, wenn das Gerät zu voll ist, die
Umgebungstemperatur zu hoch ist, der
Temperaturregler zu hoch eingestellt ist
oder die Tür häufig geöffnet wird. Der
automatische Abtauvorgang des Kühlraums funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Kompressor sich nicht
gelegentlich ausschaltet.
58 www.aeg.com
Der Thermostat muss eingestellt werden
Richtige Temperatur
OK
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor. Das ist
normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist
normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
5.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine
der Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen. Wenn die Kunststoffteile
Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in
Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in
getrennten Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
DEUTSCH
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen
stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
59
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
6.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
6.2 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
6.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über
dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Rückwand des Kühlraums,
60 www.aeg.com
damit das Tauwasser nicht überläuft und
auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits
in der Abflussöffnung befindet.
6.4 Abtauen des
Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die
ständig zirkulierende Kaltluft in diesem
Fach verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
7. FEHLERSUCHE
VORSICHT!
Stellen Sie vor der Fehlersuche
unbedingt sicher, dass das Gerät
von der Spannungsversorgung
getrennt ist (Netzstecker ziehen).
Eine Fehlersuche, die von der in
der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen Fehlersuche abweicht, darf nur von einem
qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.
Problem
Mögliche Ursache
Geräuschentwicklung (Kompressor, Kältekreislauf) während des
Gerätebetriebs ist normal.
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut. Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt
worden.
Stellen Sie sicher, dass alle
Gerätefüße den Fußboden
berühren und für einen sicheren Stand sorgen.
Das Gerät funktioniert nicht.
Der Netzstecker steckt
nicht ordnungsgemäß in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in
die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Beleuchtungsein- Die Beleuchtungseinheit
heit funktioniert
befindet sich im Standbynicht.
Modus.
Der Kompressor ist
durchgehend in Betrieb.
61
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Einheit ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Steuereinheit".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur des Kühl- Lassen Sie das Kühlgut auf
guts ist zu hoch.
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in das
Gerät stellen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das Tauwasser an der Rückwand des
Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern,
dass das Wasser in den
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass das
Kühlgut nicht die Rückwand berührt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht
in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch/
niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
falls Ihr Gerät nach dem Durchführen der
oben genannten Schritte noch immer
nicht ordnungsgemäß funktioniert.
den. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
7.1 Austauschen der
Regeleinheit
1.
2.
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Regeleinheit darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht wer-
7.2 Schließen Sie die Tür
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
62 www.aeg.com
8. MONTAGE
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
100 mm
min
8.1 Aufstellung
der Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden
werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann
mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
A
B
20 mm
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
8.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
8.3 Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie
sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung
zu trennen; daher sollte der
Netzstecker nach der Installation
leicht zugänglich sein.
8.4 Hintere Distanzstücke
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder
fest.
DEUTSCH
2
63
A
1
4
3
8.5 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
B
C
8.7 Wechseln des
Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
8.6 Entfernen der
Ablagensicherungen
Das Gerät ist mit Ablagensicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Ablagen während des Transports dienen.
Entfernen Sie diese Sicherungen wie
folgt:
1. Schieben Sie die Ablagensicherungen in Pfeilrichtung (A).
2. Heben Sie die Ablage hinten an und
drücken Sie sie nach vorn, bis sie
sich herausnehmen lässt (B).
3. Entfernen Sie die Sicherungen (C).
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
• Entfernen Sie das Distanzstück (A),
und befestigen Sie es an der anderen
Seite des Scharnierhaltestifts (B).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (C, D), und befestigen
Sie ihn an der anderen Seite.
• Befestigen Sie den Stift des mittleren
Scharniers (B) in der linken Bohrung
der unteren Tür.
64 www.aeg.com
A
E
• Hängen Sie die obere Tür wieder in
den Haltestift des mittleren Scharniers
ein. Dabei beide Türen leicht neigen.
• Schrauben Sie das mittlere Scharnier
wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück nicht vergessen.
B
F
C
D
2
• Entfernen Sie die Abdeckung (A) mit
einem geeigneten Werkzeug. Lösen
Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück (C) und montieren Sie sie an der
gegenüberliegenden Seite.
A
B
C
1
• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte (A) der Abdeckungen ab.
• Schrauben Sie die Griffe (C) ab und
montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
• Bringen Sie die Haltestifte (A) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
• Bringen Sie die Abdeckung (1) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
1
B
C
A
• Entfernen Sie die Kappen an der
Oberseite beider Türen, und befestigen Sie diese an der anderen Seite.
• Hängen Sie die untere Tür wieder am
unteren Scharnier ein.
• Setzen Sie das mittlere Scharnier in
die linke Bohrung der unteren Tür ein.
• Lösen Sie den Haltestift des oberen
Scharniers, und montieren Sie ihn an
der gegenüberliegenden Seite.
• Setzen Sie die obere Tür in den Haltestift des oberen Scharniers ein.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen
am Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
DEUTSCH
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Der
65
Servicetechniker wird dann den Türanschlag auf Ihre Kosten wechseln.
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
50 Hz
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
66 www.aeg.com
DEUTSCH
67
280152279-A-312013
www.aeg.com/shop
Download PDF