MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
TripleLynx
Brugermanual
Three-phase – 8, 10, 12.5 and 15 kW
SOLAR INVERTERS
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1. Introduktion
2
Introduktion
2
Definition af driftstilstand
2
2. Display
4
Display
4
Visning
5
Visning 2
5
Status
6
Produktionslog
8
Opsætning
10
3. Web Server Quick Guide
13
Introduktion
13
Understøttede tegn
13
Adgang og indledende opsætning
13
Opsætningsguide
14
Drift
19
Struktur for Web Server
19
Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter
20
Yderligere information
21
4. Fejlfinding
22
Fejlfinding
22
5. Vedligeholdelse
24
Vedligeholdelse
24
Rengøring af kabinettet
24
Rengøring af køleprofilen
24
L00410310-07_01
1
1. Introduktion
1
1. Introduktion
1.1. Introduktion
Denne manual indeholder information om TripleLynx solinverterens funktioner og vedligeholdelse af denne.
Illustration 1.1: TripleLynx 8 kW, 10 kW, 12,5 kW, 15 kW
CE-mærkning – Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.
1.2. Definition af driftstilstand
Ikke på net (lysdioder slukket)
Hvis der ikke har været leveret strøm til Ac-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren
forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Bruger- og kommunikationsgrænsefladerne har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål.
Tilslutter (grøn lysdiode blinker)
Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem PV-panelerne og
jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for
specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netkode), begynder inverteren at levere strøm til nettet.
På net (grøn lysdiode lyser)
Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer unormale netforhold (afhænger af netkode), hvis der opstår en intern hændelse, eller hvis
PV-strøm ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ikke på net.
2
L00410310-07_01
1. Introduktion
Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker)
Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under drift, går inverteren i fejlsikker tilstand. Inverteren forbliver i fejlsikker tilstand, indtil PVstrømmen har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren har været helt slukket (AC + PV).
1
Se afsnittet om Fejlfinding for yderligere information.
L00410310-07_01
3
2. Display
2. Display
2
2.1. Display
Bemærk:
Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart.
Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om
PV-systemet og inverteren.
Displayet har to tilstande:
Normal
Strømbesparende
Displayet er i brug
Efter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare
strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast
Oversigt over displayknapper og -funktioner:
F1
Visning 1 / Visning 2 - Skærm
F2
Statusmenu
F3
Produktionslogmenu
F4
Opsætningsmenu
* Når en F-tast vælges, lyser LED'en over den.
Vend tilbage til skærmen med visHjem
ninger
OK
Enter/vælg
Pil op
Et trin op/øg værdien
Pil ned
Et trin ned/mindsk værdien
Pil til højre
Flytter markøren til højre
Pil til venstre
Flytter markøren til venstre
Tilbage
Vend tilbage/fravælg
On - grøn lysdiOn/blinker = På net/tilslutter
ode
Alarm - rød lysBlinker = Fejlsikker tilstand
diode
Inverteren er konfigureret som master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.*
Inverteren er tilsluttet en master.
Ikonerne kan ses i øverste højre
hjørne.*
*) Kun TLX Pro og TLX Pro+.
Illustration 2.1: Display
Bemærk:
Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1knappen holdes nede.
Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner:
Visning
Status
Produktionslog
Opsætning
Viser
Viser
Viser
Viser
en kort liste over information, skrivebeskyttet.
aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet.
indlæste data.
konfigurerbare parametre, læse/skrive.
Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger.
4
L00410310-07_01
2. Display
2.1.1. Visning
Menustruktur - Visning
Parameter
Mode: On grid
Prod. today: 12345 kWh
Output Power: 12345 W
[ --- utilization bar --- ]
Beskrivelse
Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitionerne af driftstilstand
Energiproduktion i dag i kWh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler
Aktuel udgangseffekt i Watt
Viser niveauet for inverteranvendelse i % af maks. anvendelse
2
Tabel 2.1: Visning
2.1.2. Visning 2
Ved at trykke F1 endnu engang vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information):
Menustruktur - Visning 2
Parameter
Beskrivelse
Angiver, hvorvidt foranstaltninger til netforvaltning er i kraft.
Grid mgmt:
Skjult, hvis foranstaltninger til netforvaltning ikke er i kraft.
*
Ydelsesforhold vises, hvis solindstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master).
Performance ratio: 87 %
Besparelse af CO2-emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi.
Total CO2 saved:123 T*
Total revenue: 234.5 Euro * Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi.
Tabel 2.2: Visning 2
*) Kun for TLX Pro.
L00410310-07_01
5
2. Display
2.1.3. Status
Menustruktur - Status
Display Functions
[-] Ambient Conditions
Irradiance: 1400W/m2
PV module temp: 100 oC
Ambient temp: 20 oC
Irr. sensor temp: 20 oC
[-] Photovoltaic
[-] Present values
[-] PV input 1
Voltage: 1000V
Current: 15.0 A
Power 10000 W
[+] PV input 2
[+] PV input 3
[-] Isolation Resistance
Resistance: 45 MΩ
[-] PV Input Energy
Total: 369000kWh
PV1: 123000 kWh
PV2: 123000 kWh
PV3: 123000 kWh
[-] PV Configuration
2
PV input 1: Individual
Beskrivelse
Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet
Indstråling. "NC", hvis den ikke er tilsluttet
PV-modultemperatur. “NC”, hvis den ikke er tilsluttet
Omgivelsestemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet
Solindstrålingssensortemp.: "NC", hvis den ikke er tilsluttet
Spænding detekteret ved PV-input 1
Strømstyrke detekteret ved PV-input 1
Effekt detekteret ved PV-input 1
Ikke synlig, hvis invertertypen er 10 kW
PV-isolation ved idriftssættelse
Daglig
Daglig
Daglig
Daglig
produktion
produktion
produktion
produktion
af
af
af
af
alle PV-input
PV-input 1
PV-input 2
PV-input 3
Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren er i
tilslutningstilstand eller nettilstand.
PV input 2: Individual
PV input 3: Individual
[-] AC-grid
[-] Present Values
[-] Phase 1
Voltage: 250 V
Current: 11.5 A
Frequency: 50 Hz
Power: 4997 W
[+] Phase 2
[+] Phase 3
[-] Residual Current Monitor
Current: 350 mA
[-] Grid management
[-] Power level adjustment
[-] Present limit: 100 %
[-] Reactive power
Setpoint type: Off
Value: -
Spænding på fase 1
Strømstyrke på fase 1
Frekvens på fase 1
Effekt på fase 1
Lækstrøm i mA
Kun synlig, hvis den er aktiveret af netkodeindstillingen.
Maksimalt tilladt effekt i % af nominel effekt "Off" betyder, at effektniveaufunktionen er deaktiveret i inverteren.
Vises kun, hvis den aktuelle landeindstilling er et MV-land eller brugerdefineret samt i versionerne TLX+.
Sætpunktstypen for reaktiv effekt. Off betyder, at der ikke anvendes interne sætpunkter, men at inverteren godkender et eksternt sætpunkt.
Den aktuelle værdi for sætpunktet for reaktiv effekt, enheden afhænger af
den valgte sætpunktstype.
Tabel 2.3: Status
6
L00410310-07_01
2. Display
Menustruktur - Status - Fortsat
Displayfunktioner
[-] Inverter
[-] Country: Germany
[-] Internal Conditions
Power module 1: 100 oC
PCB1 (AUX): 100 oC
[-] Serial no. and SW ver.
[-] Inverter
Prod- and serial number:
A0010000201
011900H2304
Software version:
MAC address:
...
[-] Control board
Part - and serial number:
C00100003111
022500H2004
Software version:
[-] Power board
Part - and serial number:
C00100004529
0023600H2104
[-] AUX board
Part - and serial number:
C0010000241
002541H2204
[-] Communication board
Part - and serial number:
C0010000201
032500H2504
Software version:
[-] Func. Safety Processor
Software version:
[-] Display
Software version:
[-] Upload status
Upload status: Off
Signal strength: 99
GSM status: None
Network:
Failed uploads: 0
Last error: 0
Last upload:
-
Beskrivelse
Landeindstilling
2
Temperatur detekteret ved effektmodulet
Temperatur detekteret internt
Inverterens produktnummer
Inverterens serienummer
Inverterens softwareversion
MAC-adressen på kommunikationskortet
Styrekortets artikelnummer
Styrekortets serienummer
Styrekortets softwareversion
Effektkortets artikelnummer
Effektkortets serienummer
Aux boardets artikelnummer
Aux boardets serienummer
Kommunikationskortets artikelnummer
Kommunikationskortets serienummer
Kommunikationskortets softwareversion
Softwareversion for den funktionsmæssige sikkerhedsprocessor
Displayets softwareversion
Nuværende uploadstatus
Signalstyrke. Skal helst ligge mellem 16-31. 99 angiver intet signal
Aktuel status for GSM-netværk
Netværket, som modemmet er tilsluttet
Antal på hinanden følgende mislykkede uploads
Seneste fejl-ID, se GSM-manualen for yderligere hjælp
Tidspunkt og data for seneste fejl
Tidspunkt og dato for seneste upload uden fejl
Tabel 2.4: Status - Fortsat
L00410310-07_01
7
2. Display
2.1.4. Produktionslog
Menustruktur - Produktionslog
Displayfunktioner
Total production:
123456 kWh
Total operating time:
20 hours
[-] Production log
[-] This week
Monday: 37 kWh
Tuesday: 67 kWh
Wednesday: 47 kWh
Thursday: 21 kWh
Friday: 32 kWh
Saturday: 38 kWh
Sunday: 34 kWh
[-] Past 4 weeks
This week: 250 kWh
Last Week: 251 KWh
2 Weeks ago: 254 KWh
3 Weeks ago: 458 KWh
4 Weeks ago: 254 KWh
[-] This year
January: 1000 kWh
February: 1252 KWh
March: 1254 KWh
April: 1654 KWh
May: 1584 KWh
June: 1587 KWh
July: 1687 KWh
August: 1685 KWh
September: 1587 KWh
October: 1698 KWh
November: 1247 KWh
December: 1247 KWh
[-] Past years
This year: 10000 kWh
Last year: 10000 kWh/m2
2 years ago: 10000 kWh/m2
3 years ago: 10000 kWh/m2
...
20 years ago: 10000 kWh/m2
[-] Irradiation log
[-] This week
Monday: 37 kWh/m2
Tuesday: 45 kWh/m2
Wednesday: 79 kWh/m2
Thursday: 65 kWh/m2
Friday: 88 kWh/m2
Saturday: 76 kWh/m2
Sunday: 77 kWh/m2
[-] Past 4 weeks
This week: 250 kWh/m2
Last week: 320 kWh/m2
2 weeks ago: 450 kWh/m2
3 weeks ago: 421 kWh/m2
4 weeks ago: 483 kWh/m2
[-] This year
January: 1000 kWh/m2
February: 1000 kWh/m2
March: 1000 kWh/m2
April: 1000 kWh/m2
May: 1000 kWh/m2
June: 1000 kWh/m2
July: 1000 kWh/m2
August: 1000 kWh/m2
September: 1000 kWh/m2
October: 1000 kWh/m2
November: 1000 kWh/m2
December: 1000 kWh/m2
[- ] Past years
This year: 10000 kWh/m2
Last year: 10000 kWh/m2
2 years ago: 10000 kWh/m2
3 years ago: 10000 kWh/m2
...
20 years ago: 10000 kWh/m2
2
Beskrivelse
Samlet produktion siden installation af inverter
Samlet driftstid siden installation af inverter
Produktion fra denne uge
Produktion fra en dag vist i kWh
Produktion fra denne uge angivet i kWh
Produktion for en måned angivet i kWh
Årlig produktion, op til 20 år tilbage
Produktion fra dette år angivet i kWh
Kun synlig, hvis den indeholder ikke-nul værdier
Solindstråling fra denne uge
Solindstråling fra en dag angivet i kWh/m2
Solindstråling fra denne uge angivet i kWh/m2
Solindstråling fra en måned angivet i kWh/m2
Årlig solindstråling op til 20 år tilbage vises
Tabel 2.5: Produktionslog
8
L00410310-07_01
2. Display
Menustruktur - Produktionslog - Fortsat
Displayfunktioner
Beskrivelse
[-] Time stamps
Installed: 31-12-07
Dato for første nettilslutning
Power down: 21:00:00
Hvornår inverteren sidst var tilsluttet nettet
Prod. initiated: 06:00:00
Hvornår inverteren første gang blev tilsluttet nettet i dag
[-] De-rating
Samlet tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion, angivet i
Total de-rate: 0 h
timer.
Pwr level adjust: 0 h
Som følge af justering af effektniveau
Freq. stabiliza.: 0 h
Som følge af frekvensstøtte
Reactive Power: 0 h
Som følge af støtte til reaktiv energi
[-] Reactive Power
Kun synlig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+, og når netkoden er en brugerdefineret indstilling eller MV-indstilling.
[-] Reactive Energy (underexcited):
1000 000 VArh
[-] Reactive Energy (overexcited):
1000 000 VArh
[-] Event log
Latest event:
Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes i forbindelse med service.
0
Nul angiver ingen fejl.
[-] Last 20 events
De seneste 20 hændelser vises
1 : 29-01-2009 14:33:28
Dato og tidspunkt for hændelsen
Grid 29 off
Gruppe - ID - Status for hændelsen
2 : 29-01-2009 14:33:27
Grid 29 on
20:
2
Tabel 2.6: Produktionslog - Fortsat
L00410310-07_01
9
2. Display
2.1.5. Opsætning
Menustruktur - Opsætning
Displayfunktioner
[-] Relay
Function: Alarm
Stop Alarm
2
Test Alarm
Alarm state: Disabled
Alarm time-out: 60 s
Function: Self-consumption
Power level
Duration
Trigger time
[-] Setup details
Language: English
[-] Inverter details
Inverter name:
Danfoss
Group name:*
Group name
[-] Master mode*
Master mode: Enabled*
[-] Network*
[-] Initiate network scan
[-] Scan progress: 0%
[-] Inverters found: 0
Plant name:*
Plant name*
[-] Set date and time
Date: dd.mm.yyyy (30.12.2002)
Time: hh.mm.ss (13.45.27)
[-] Calibration
[-] PV array
PV input 1: 6000 W
PV 1 area: 123 m2
PV input 2: 6000 W
PV 2 area: 123 m2
PV input 3: 6000 W
PV 3 area: 123 m2
[-] Irradiation sensor
Scale (mV/1000 W/m2): 75
Temp. coeff: 0.06 %/oC
[-] Temp. sensor offset
PV module temp: 2 oC
Ambient Temp: 2oC
[-] S0 sensor input
Scale (pulses/kWh): 1000
[-] Environment
Beskrivelse
Anvendes kun, hvis en ekstern alarm er tilsluttet
Standardindstilling for funktion
Stands alarm
Omfatter test af rød lysdiode på forsiden
Tidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil den fastsættes
Minimumsniveau for aktivering af selvforbrug
Varighed af effektniveau til aktivering af selvforbrug
Timer om dagen til aktivering af selvforbrug
Sproget i displayet: Ændring af displaysproget påvirker ikke landeindstillingerne
Inverterens navn. Maks. 15 tegn og ikke kun tal.
Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af
Maks. 15 tegn
Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret.
Navnet på anlægget.
Maks. 15 tegn
Indstil den aktuelle dato
Indstil den aktuelle tid
Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet
Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input
Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input
Sensorkalibrering
Sensorkalibrering
Sensorkalibrering (udligning)
Sensorkalibrering (udligning)
Sensorkalibrering. Se note
CO2 emission factor:*
Værdi, der anvendes til beregning af den samlede mængde sparet
CO2
0.5 kg/kWh*
Remuneration per kWh:*
44.42 ct/kWh
Værdi, der skal anvendes til beregning af samlet vederlag
Yield start count: 1000 kWh*
[-] Communication setup
[-] RS485 setup
Network: 15
Subnet:15
Address: 255
[-] IP Setup
IP config: Automatic
IP address:
192.168.1.191
Subnet mask:
255.255.255.0
Default gateway:
192.168.1.1
DNS server:
123.123.123.123
En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende produktionsværdi ved beregning af udbyttet.
Anvendes kun, hvis kommunikationstilbehør er tilsluttet
Tabel 2.7: Opsætning
10
L00410310-07_01
2. Display
*) Gælder kun for TLX Pro.
Menustruktur - Opsætning - Fortsat
Displayfunktioner
GPRS connection setup
SIM PIN code: 0000
Access point name:
name
User name:
user
Password:
password
Roaming: Disabled
[-] Data warehouse service
Upload channel: LAN
Upload time (h:m): 14:55
Start log upload
D.W FTP server address:
www.meteocontrol.de
D.W server port: 65535
FTP mode: Active
D.W. server user name:
User
D.W server password
Password
[-] Autotest
Status: Off
Ugrid: 234 V
Utest: 234 V
Fgrid: 50.03 Hz
Ftest: 50.03 Hz
Disconnection time: 53 ms
[-] Logging
Interval: 10 min*
Logging capacity:
10 Days
[-] Web Server
Reset password
[-] Service*
Store settings*
Restore settings*
Replicate settings*
[-] Reactive power
[-] Setpoint type
Off
Const Q
Const PF
Q(U)*
PF(P)*
Value
State
[-] Security
Password: 0000
Security level: 0
Log out
[-] Service logon
User name:
user name
Password:
password
Beskrivelse
2
4-8 tegn
Maks. 24 tegn
Maks. 24 tegn
Maks. 24 tegn
Kræver data for mindst 10 minutters energiproduktion
Standardserienummer for inverter
Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20 tegn.
Password til Data warehouse-konto, maks. 20 tegn.
Påbegynd autotest, anvendes kun med landeindstilling Italien
Vises kun under spændingstest
Vises kun under spændingstest
Kun synlig under frekvenstest
Kun synlig under frekvenstest
Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt
Intervallet mellem hver indlæsning
Nulstiller passwordet for Web Server til standardværdien
Gemmer inverterindstillinger og data i inverterens display.
Gendan alle inverterindstillinger og data lagret i inverterens display.
Kopier alle inverterindstillinger til alle andre kendte invertere i netværket. Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret.
Intet sætpunkt
Konstant reaktiv effekt Q
Konstant effektfaktor PF
Reaktiv effekt defineret som en funktion af netspænding - opsætning
af datasæt via webservergrænseflade
Effektfaktor defineret som en funktion af anlæggets udgangseffekt opsætning af datasæt via webservergrænseflade
Værdien afhænger af indstilling af "sætpunktstype":
- Off: ingen værdi
- Konstant Q: indtast Q (0-100 %)
- Konstant PF: indtast PF (0,00 – 1,00)
Overspændt og underspændt
Adgangsniveau til inverterens parametre og indstillinger
Nuværende sikkerhedsniveau
Log ud til sikkerhedsniveau 0
Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale
Tabel 2.8: Opsætning - Fortsat
*) Gælder kun for TLX Pro.
L00410310-07_01
11
2. Display
Bemærk:
Når en værdi indstilles i menuen til kalibrering af S0-elforbrugsmåleren, deaktiverer inverteren sin egen energimåler for at vise værdien fra S0-elforbrugsmåleren. Energiforbruget vil
derfor ikke blive vist, hvis der er indstillet en værdi, selv om der ikke er tilsluttet en S0-måler.
2
12
L00410310-07_01
3. Web Server Quick Guide
3. Web Server Quick Guide
3.1. Introduktion
3
Disse retningslinjer beskriver TLX Pro Web Server, der fremmer fjerntilgang til inverteren.
Web Server er kun tilgængelig i inverterneTLX Pro og TLX Pro+.
Se downloadområdet www.danfoss.com/solar for de nyeste retningslinjer.
3.2. Understøttede tegn
For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode.
For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn:
Bogstaver
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Versaler
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Tal
0123456789
Specialtegn
- _.
Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn.
3.3. Adgang og indledende opsætning
3.3.1. Adgang via PC-ethernetgrænseflade
Skift Web Server logon og password for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal
sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup → Web Server
→ Admin] for at ændre password.
Opsætningssekvens:
1.
Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master.
2.
Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TripleLynx for retningslinjer.
3.
Tilslut inverterens RJ45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et
patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem).
4.
På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en
DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret.
5.
Indtast http://inverternavn i adressefeltet:
•
Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet.
•
"inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1).
L00410310-07_01
13
3. Web Server Quick Guide
3
Illustration 3.1: Produktetiket
6.
Logon-dialogen for Web Server åbnes.
7.
Indtast "admin" i bruger- og passwordfeltet, og klik [Log in].
8.
Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide.
3.3.2. Opsætningsguide
Trin 1 af 7: Indstilling af master
Klik på [Set this inverter as master] for at indstille en masterinverter.
•
Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket.
•
Et pop up-vindue viser de identificerede invertere.
Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet.
Illustration 3.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master
For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverteroplysninger.
Trin 2 af 7: Displaysprog
Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netkoden.
•
14
Standardsproget er engelsk.
L00410310-07_01
3. Web Server Quick Guide
3
Illustration 3.3: Trin 2 af 7: Displaysprog
For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger.
Trin 3 af 7: Tid og dato
Indtast
•
tid i 24-timer format
•
dato
•
tidszone
Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk
til sommertid.
Illustration 3.4: Trin 3 af 7: Tid og dato
For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, inverteroplysninger, Indstil dato og tid.
Trin 4 af 7: Installeret effekt
For hvert PV-input indtastes
•
overfladeareal
•
installeret effekt
For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TripleLynx.
L00410310-07_01
15
3. Web Server Quick Guide
Forkerte indstillinger kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten.
3
Illustration 3.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt
For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel.
Trin 5 af 7: Netkode
Vælg den netkode, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til net
med middelspænding vælges en netkode, der slutter med MV.
•
Standardindstillingen er [undefined].
Vælg netkoden igen for at bekræfte.
•
Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt.
Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder.
16
L00410310-07_01
3. Web Server Quick Guide
3
Illustration 3.6: Trin 5 af 7: Netkode
Bemærk:
Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens,
•
annulleres valget af netkode, og
•
guiden starter forfra på trin 5.
Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er
korrekte, kontaktes service.
Trin 6 af 7: Gentagelse
For at gentage indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk:
•
Vælg invertere
•
Klik [Replicate]
Bemærk:
Hvis PV-konfigurationen, den installerede PV-strøm og PV-panelet for efterfølgende invertere
i netværket ikke stemmer overens med indstillingerne for masteren, gentages de ikke. Foretag opsætning af de efterfølgende invertere individuelt.
Illustration 3.7: Trin 6 af 7: Gentagelse
L00410310-07_01
17
3. Web Server Quick Guide
Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter
Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen for TripleLynx), og solindstrålingen er tilstrækkelig.
Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter.
3
Illustration 3.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter
Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webgrænseflade eller displayet på inverterniveau.
18
•
Gå til [Setup → Inverter details] for at ændre inverterens navn.
•
Gå til [Setup → Inverter details] for at aktivere mastertilstand.
L00410310-07_01
3. Web Server Quick Guide
3.4. Drift
3.4.1. Struktur for Web Server
Oversigten for Web Server er struktureret som følger.
3
Illustration 3.9: Oversigt
1.
2.
3.
Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn:
•
Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen.
•
Anlæggets navn kan ændres i [Setup → Plant details].
Gruppemenu: Viser grupper af invertere:
•
Invertere bliver som standard en del af gruppe 1
•
Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe.
•
Gruppenavnet kan ændres via [Setup → Inverter details] i invertervisningen.
Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se afsnittet Adgang til Web Server):
•
Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen.
•
Navnet på inverteren kan ændres via [Setup → Inverter details] i invertervisningen.
4.
Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu.
5.
Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle
undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her.
6.
Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med
menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til
L00410310-07_01
19
3. Web Server Quick Guide
den valgte undermenu: [Overview]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed.
7.
3
Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke:
•
Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i
Web Server til det ønskede sprog til den aktive session.
•
Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for
Danfoss.
•
Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/log ud.
•
Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet Sikkerhedsniveauer.
Bemærk:
Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød
tekst.
3.4.2. Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter
Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation.
Illustration 3.10: Anlægsvisning
20
L00410310-07_01
3. Web Server Quick Guide
Emne
Overordnet status
på anlæg
Nuværende produktion
Udbyttet i dag
Samlet afkast
Samlet CO2-besparelse
Ydelsesforhold
Samlet udbytte
Justering af strømbegrænsning
Enhed Visning
Beskrivelse
Anlæg
Inverter
og gruppe
x
Rød: Anlægs PR < 50 %, eller:
Enhver inverter i netværket
- i fejlsikker tilstand, eller
- mangler i scanningslisten, ingen kontakt med master
Gul: Enhver inverter i netværket
- med PR < 70 %, eller
- i tilstandenTilslutning eller Ikke på net
Grøn: Anlægs PR ≥ 70 %, og
- alle invertere med PR ≥ 70 %, og
- alle invertere i tilstanden På net
x
Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl
Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i
kW
x
x
Tilslutningstilstand
Grøn: Ingen fejl, og
- inverters PR ≥ 70 %, og
- inverter i tilstanden På nettet
Energiproduktionsniveau i realtid
kWh
Euro
kg
x
x
x
x
x
x
Kumulativt udbytte for dagen
Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse
Kummulativ CO2-besparelse siden første idriftsættelse
%
kWh
%
x
x
x
x
x
Ydelsesforhold i realtid
Kumulativt udbytte siden første idriftsættelse
Maksimum strømbegrænsning i % af nominel AC-udgangseffekt for inverter
3
Bemærk:
Til beregning af ydelsesforholdet PR kræves en solindstrålingssensor, se [Setup → Calibration].
3.5. Yderligere information
Se brugermanualen for Web Server for at få mere at vide om:
•
Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger
•
Meddelelser
•
Grafer
•
Fjerntilgang
•
Uploading på webportal
•
Indlæsningskapacitet og ændring af indlæsningsinterval
•
Backup og gendannelse af indstillinger
L00410310-07_01
21
4. Fejlfinding
4. Fejlfinding
4.1. Fejlfinding
Kun uddannet og autoriseret personale, som har kendskab til elektriske systemer
og sikkerhedsrelaterede emner, må arbejde på invertere og elektriske installationer.
4
Skulle inverteren ikke levere energi som forventet, gennemgås tjeklisten, før serviceafdelingen
kontaktes.
1.
Kontrollér, at nettet er forbundet korrekt med inverteren, og at kontakten til ledningsnettet ikke er slukket.
2.
Kontrollér, om der foreligger tilstrækkelig solindstråling til at generere strøm. UPV >250
V
3.
Se efter skygge og løse kabler/tilslutninger i PV-systemet.
4.
Kontrollér, hvorvidt spændingen i PV-modulerne ligger inden for de forventede værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, gå til punkt 7.
5.
Kontrollér, hvorvidt nettets spændingsværdier ligger inden for grænseværdierne. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal du kontakte elektricitetsværket for at få teknisk assistance.
6.
Hvis ovenstående punkter er i orden, skal du vente 15 minutter for at finde ud af, om
der er tale om en permanent fejl.
7.
Hvis PV-systemet stadig ikke leverer strøm til nettet, kontrolleres displayet for:
-
PV-modulets spænding, strømstyrke og strøm
-
nettets spænding, strømstyrke og strøm
-
hændelsestekst, se logområdet
Herefter kontaktes service.
I tilfælde af fejl blinker den røde lysdiode, og displayet viser en hændelse. Se tabellen for hændelsesbeskrivelser og anbefalede foranstaltninger.
Hændelsestekst
Net
PV
Intern hændelse
Fejlsikker tilstand
Beskrivelse
Afhjælpningsmetode
Netværdierne ligger uden for områ- Kontrollér spænding og frekvensværdier i displayet. Hvis værdierdet
ne er nul, kontrolleres kredsløbsafbryderen (sikringer) og kabler.
Hvis værdierne ligger uden for de anvendte grænseværdier, anmodes om teknisk bistand fra installatøren/energiselskabet.
PV-isoleringsmodstanden er for lav Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Hvis
hændelsen forekommer hyppigt, anmodes om teknisk bistand.
Der er opstået en intern hændelse
Kontrollér, at luftstrømningen over køleprofilen ikke er hindret.
Vent 5 minutter. Hvis inverteren ikke genopretter forbindelsen
(selv om der er tilstrækkelig indstråling), eller hvis hændelsen opstår hyppigt, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag
service af inverteren.
Intern fejl eller fejl ved AC-installati- Sluk både AC- og DC (PV)-strømmen til inverteren. Foretag en vion
suel inspektion af PV-installationen, og, hvis alt er korrekt, vent 5
minutter, inden AC- og DC (PV)-strømmen tilsluttes igen. Hvis inverteren genoptager drift i fejlsikker tilstand, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren.
Tabel 4.1: Hændelser
22
L00410310-07_01
4. Fejlfinding
Bemærk:
For yderligere hændelsesbeskrivelser henvises til TripleLynx referencemanualen i downloadsektionen på: www.danfoss.com/solar
4
L00410310-07_01
23
5. Vedligeholdelse
5. Vedligeholdelse
5.1. Vedligeholdelse
Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering.
Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til.
Kontakterne på PV-belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at
flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-belastningsafbryderen findes på
inverterens base.
5
5.1.1. Rengøring af kabinettet
Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste.
5.1.2. Rengøring af køleprofilen
Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste.
For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation
-
omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren
-
til blæseren på inverterens base
Køleprofilen må ikke berøres under drift.
Temperaturen kan overstige 70 °C.
Bemærk:
Inverteren må ikke dækkes til.
Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke
rengøringsmidler til at rengøre inverteren.
24
L00410310-07_01
Danfoss Solar Inverters A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
Denmark
Tel: +45 7488 1300
Fax: +45 7488 1301
E-mail: solar-inverters@danfoss.com
www.solar-inverters.danfoss.com
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products
already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
Rev. date 2011-11-01 Lit. No. L00410310-07_01
Download PDF