OPERATION MANUAL
DRIFTSMANUAL
NORSK
LUFT/LUFT
VARMEPUMPE
ENGLISH
AIR-TO-AIR
HEAT PUMP
ILMALÄMPÖPUMPPU
INDOOR UNIT
INNENDØRSENHET
SISÄYKSIKKÖ
AY-ZP40KR
OUTDOOR UNIT
UTENDØRSENHET
ULKOYKSIKKÖ
AE-Z40KR
* Plasmacluster is a trademark of
SHARP Corporation.
SUOMI
KÄYTTÖOPAS
A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)
Huomio: Tuote on merkitty
tällä symbolilla. Tämä
tarkoittaa, että käytettyjä
sähkö- ja elektroniikkalaitteita
ei saa sekoittaa kotitalouden
yleisjätteiden kanssa. Näille
tuotteille on olemassa
erillinen keräysjärjestelmä.
1. Euroopan unionissa
Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätesäiliötä.
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattaen
lainsäädäntöä, joka takaa käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikean
käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen.
Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa seuraten yksityiset kotitaloudet EU:n
jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin
keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset vähittäismyyjät voivat
myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan
uuden tuotteen.
*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.
Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja,
hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen paikallisten säädösten mukaisesti.
Hävittämällä tuotteen asiamukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käsitellään,
kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin vältytään haitallisilta
ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita
tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.
1. Euroopan unionissa
Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen,
ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen
vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä
johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet
tuotteet (ja pienet määrät).
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita
tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
Pb
Tämän tuotteen mukana oleva paristo/akku saattaa sisältää jäänteitä Lyijy.
EU-maat: Paristo/akku on merkitty yliviivatun roskasäiliön symbolilla, mikä
tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää kotitalouden yleisjätteiden kanssa. Paristoille/
akuille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä, joka helpottaa niiden asiamukaista
käsittelyä ja lainmukaista kierrätystä. Ota yhteys kuntaviranomaisiin saadaksesi
lisätietoa keräyksestä ja kierrätyksestä.
Sveitsi: Käytetyt paristot/akut palautetaan ostopaikkaan.
EU:n ulkopuoliset maat: Ota yhteys paikallisviranomaisiin saadaksesi lisätietoa
voimassa olevista lajittelu- ja kierrätyssäädöksistä ja ohjeet käytetyn pariston/akun
hävittämiseen.
FI
SUOMI
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
Tässä käsikirjassa selitetään uuden ilmalämpöpumppusi oikeanlainen käyttö. Lue tämä käsikirja
huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä käsikirja
varmassa paikassa.
ASENNUSTA/IRROTTAMISTA/KORJAUSTA
KOSKEVAT VAROITUKSET
• Älä yritä asentaa/irrottaa/korjata yksikköä itse.
Virheellinen työ voi aiheuttaa sähköiskun, vesivuodon, tulipalon, jne. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi
tai muuhun pätevään huoltohenkilöstöön yksikön
asennusta/irrottamista/korjausta varten.
SISÄLTÖ
•
•
•
•
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROTOIMIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA
1
2
3
4
5
6
7
8
Älä vedä tai venytä virtajohtoa. Virtajohdosta
vetäminen tai sen venyttäminen saattaa aiheuttaa laitevaurioita ja sähköiskun.
Varo altistamasta kehoasi suoraan puhallusilmalle pidempiä aikoja. Sillä saattaa olla
vaikutusta terveyteen.
Jos käytät ilmalämpöpumppua imeväisille,
lapsille, vanhuksille, vuodepotilaille tai vammaisille henkilöille, varmista, että huoneen
lämpötila soveltuu huoneessa olijoille.
Älä koskaan työnnä mitään laitteeseen. Esineiden työntämisestä voi seurata sisäisten
puhallinsiivekkeiden nopean pyörimisnopeuden aiheuttamia vammoja.
Maadoita ilmalämpöpumppu oikein. Älä liitä
maadoitusjohtoa kaasujohtoon, vesijohtoon,
ukkosenjohtimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos huomaat ilmastointilaitteessa jotakin
epätavallista (esim. palaneen hajua), lopeta
käyttö välittömästi ja käännä virrankatkaisin
pois päältä (OFF).
Laite on asennettava kansallisten kytkentämääräysten mukaisesti. Virheellinen johtoliitäntä voi aiheuttaa virtajohdon, pistokkeen
ja virtalähteen ylikuumenemisen ja aiheuttaa
tulipalon.
Viallinen virtajohto on vaihdettava valmistajan tai sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta. On käytettävä ainoastaan valmistajan määrittelemää virtajohtoa.
10
11
Avaa ikkuna tai ovi ajoittain ja tuuleta huone erityisesti kaasulaitteiden käytön yhteydessä. Riittämätön tuuletus voi aiheuttaa happikatoa.
Älä käytä painikkeita märin käsin. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Käännä turvallisuussyistä suojakatkaisin pois
päältä, jos laite on pidempään käyttämättä.
Tarkasta ulkoyksikön asennusteline aika ajoin
kulumien varalta ja varmista, että se on tukevasti
paikoillaan.
Älä aseta mitään ulkoyksikön päälle tai astu sen
päälle. Esine tai henkilö voi kaatua tai pudota ja
seurauksena on loukkaantuminen.
Tämä laite on suunniteltu kotitalouksissa käytettäväksi. Älä käytä muihin tarkoituksiin, kuten kennelissä tai kasvihuoneessa eläinten tai kasvien
kasvatukseen.
Älä sijoita vedellä täytettyä astiaa laitteen päälle.
Jos laitteeseen pääsee vettä, sähköeristykset
saattavat vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun.
Älä tuki laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
Tämä saattaa alentaa laitteen tehoa tai aiheuttaa
ongelmia.
Varmista, että lopetat käytön ja käännät virtakytkimen pois päältä ennen huolto- tai puhdistustoimia. Laitteessa pyörii puhallin, joka saattaa
aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan laitteelle.
Vesi voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sairaiden
henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
Lapsia on valvottava, jotta varmistettaisiin, etteivät he leiki laitteella.
SIJOITUSPAIKKAA/ASENNUSTA KOSKEVIA
VAROTOIMIA
• Varmista, että ilmalämpöpumppu liitetään virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat annettuja arvoja.
Väärän jännitteen tai taajuuden omaavan virtalähteen käyttö voi aiheuttaa laitevaurioita ja mahdollisen tulipalon.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa syttyvät kaasut
saattavat vuotaa. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon.
Asenna laite paikkaan, jossa ilmassa on mahdollisimman vähän pölyä, höyryjä ja kosteutta.
• Vedä vedenpoistoletku niin, että vedenpoisto on
helppoa. Riittämätön vedenpoisto voi aiheuttaa
huoneen, huonekalujen, jne. kostumista.
• Varmista sähköiskujen välttämiseksi, että vuotokytkin
tai virtakytkin on asennettu asennuspaikan mukaan.
FI-1
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TÄRKEÄT TURVAOHJEET............................. FI-1
LAITTEEN KUVAUS ....................................... FI-2
KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN............... FI-4
ILMANPUHDISTUSSUODATTIMEN
ASETTAMINEN .............................................. FI-5
ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEIT ......................... FI-5
VARATILA ....................................................... FI-5
PERUSKÄYTTÖ ............................................. FI-6
ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN ................. FI-7
COANDA-ILMANKIERTO ............................... FI-8
KOHDISTETTU ILMA...................................... FI-8
TÄYSTEHOTOIMINTO ................................... FI-9
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINTO ..................... FI-9
1.2.3.5 h:n SAMMUTUSAJASTIN ................. FI-10
AJASTIMEN KÄYTTÖ................................... FI-10
PLASMACLUSTER-TOIMINTO .................... FI-12
ITSEPUHDISTUSTOIMINTO ........................ FI-12
LOMAKÄYTTÖ.............................................. FI-13
LISÄTIETOJA KÄYTÖSTÄ............................ FI-13
HUOLTO ....................................................... FI-14
ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON ............. FI-15
LAITTEEN KUVAUS
SISÄYKSIKKÖ
1
1 Tulo (Ilma)
2
2 Avoin paneeli
3
3 Ilmansuodatin
4
4 Ilmanpuhdistussuodatin
5 AUX-painike
5
6 Vastaanottoikkuna
7 Virtajohto
6
7
8 Pystysuora säätösäleikkö
9 Vaakasuora säätösäleikkö
0 Lähtö (Ilma)
8
9
0
q PLASMACLUSTER-merkkivalo
(sininen)
q
w TOIMINTO-merkkivalo (punainen
w
e TIMER-merkkivalo (oranssi
e
r TÄYSTEHO -merkkivalo (vihreä
)
)
)
r
ULKOYKSIKKÖ
t
y
u
t Tulo (Ilma)
y Kylmäaineputki ja yhdysjohto
u Vedenpoistoletku
i Lähtö (Ilma)
i
HUOMAA:
Yksiköt saattavat todellisuudessa poiketa
hieman yllä esitetystä.
FI-2
KAUKOSÄÄDIN
1
1 LÄHETIN
2 NÄYTTÖ
3 COOL-painike
4 DRY-painike
2
5 HEAT-painike
6 STOP-painike
7 LÄMPÖTILA-painike
8 PLASMACLUSTER-painike
9 SPOT AIR -painike
0 TÄYSTEHO-painike
3
4
5
q FAN-painike
w 1.2.3.5 h SAMMUSTUSAJASTIN-painike
e SWING-painike (
r SWING-painike (
6
e
r
t
8
9
0
q
w
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
:pystysuunta)
t COANDA-ILMANKIERTO-painike
y VACANCY-painike
u ENERGIANSÄÄSTÖ-painike
i ITSEPUHDISTUS-painike
o TIMER ON -painike
p TIMER SET/CANCEL -painike
a AIKA ETEENPÄIN -painike
s AIKA TAAKSEPÄIN -painike
d KELLO-painike
f DISPLAY-painike
g RESET-painike
h TIMER OFF -painike
KAUKOSÄÄTIMEN NÄYTTÖ
!
@
#
$
%
^
&
(
)
Q
W
E
R
*
T
Y
! TILAKUVAKKEET
@ PUHALLINNOPEUDEN kuvakkeet
# PLASMACLUSTER-kuvake
$ AIRFLOW-kuvake (JÄÄHDYTYS/KUIVAUS)
% AIRFLOW-kuvake (LÄMMITYS)
^ COANDA-ILMANKIERTO-kuvake (LÄMMITYS)
& ENERGIANSÄÄSTÖ-kuvake
* PARISTO-kuvake
( LÄHETYS-kuvake
) ITSEPUHDISTUS-kuvake
Q COANDA-ILMANKIERTO-kuvake (JÄÄHDYTYS/KUIVAUS)
W TÄYSTEHO-kuvake
E ILMANKOHDISTUS-kuvake
R LÄMPÖTILA-ilmaisin
T TIMER OFF -ilmaisin
Y TIMER ON -ilmaisin
FI-3
SUOMI
7
: vaakasuunta)
KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN
PARISTOJEN LATAAMINEN
HUOMIO:
Käytä kahta AAA-(R03)-paristoa.
• Älä altista signaalin vastaanottoikkunaa
suoralle auringonvalolle, koska se voi haitata
vastaanottoikkunan toimintaa.
• Samassa huoneessa käytetty loisteputkivalaistus
voi haitata kaukosäätimen signaalin lähettämistä.
• Älä jätä kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen
tai lähelle lämmönlähdettä. Suojaa laitetta ja
kaukosäädintä kosteudelta ja iskuilta.
1 Avaa kaukosäätimen kansi.
Aseta paristot paristolokeroon ja
2 oikein
varmista, että (+) ja (-) -navat ovat
päin.
3 Aseta kansi takaisin paikoilleen.
Kansi
OIKEAN KELLONAJAN ASETTAMINEN
Käytössä on kaksi näyttötapaa: 12 tunnin ja 24 tunnin näyttö.
4 Paina RESET-painiketta.
Esimerkki: kello 5 iltapäivällä
• Kun paristot on asetettu oikein, näytössä
näkyy “AM 6:00”.
Kello
Näyttö
12 tunnin näyttö PM 5:00
24 tunnin näyttö 17:00
HUOMAA:
• Paristojen käyttöikä on normaalikäytössä noin yksi
vuosi.
• Vaihda paristot, kun kaukosäädin näyttää "
".
Aseta 12 tunnin näyttö painamalla KEL1 LO-painiketta
kerran.
Aseta 24 tunnin näyttö painamalla KEL-
• Kun vaihdat paristot uusiin, vaihda aina molemmat
paristot ja varmista, että ne ovat samaa tyyppiä.
• Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla paristojen
vaihtamisen jälkeen, paina RESET-painiketta.
• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista
paristot kaukosäätimestä.
LO-painiketta kahdesti.
Aseta oikea kellonaika painamalla AIKA
tai TAAKSEPÄIN-painiketta.
2 ETEENPÄIN
• Pidä painiketta painettuna selataksesi aikaa
nopeasti eteen- tai taaksepäin.
NÄIN KAUKOSÄÄDINTÄ KÄYTETÄÄN
3 Paina SET/C-painiketta.
Osoita kaukosäätimellä laitteen signaalin
vastaanottoikkunaa ja paina haluttua painiketta.
Laitteesta kuuluu merkkiääni sen vastaanottaessa
signaalin.
• Varmista, että kaukosäätimen ja laitteen välissä ei
ole esineitä.
• Kaukosäädin voi lähettää signaaleja 7 metrin
etäisyydelle.
• Kaksoispiste (:) vilkkuu ja osoittaa, että kello
toimii.
3
2
1
HUOMAA:
• Aikaa ei voida asettaa ajastimen ollessa päällä.
FI-4
ILMANPUHDISTUSSUODATTIMEN ASETTAMINEN
ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ
Ilmanpuhdistussuodattimet on pakattu tämän
laitteen lisätarvikkeiksi. Ilmastointilaitteen käytön aikana suodattimet poistavat ilmasta pölyä
ja tupakansavua ja päästävät ulos puhdasta
ilmaa.
Alta löydät muutamia yksinkertaisia tapoja säästää energiaa.
ASETA OIKEA LÄMPÖTILA
• Jos asetat termostaatin yhtä astetta haluttua lämpötilaa korkeammalle (matalammalle), virrankulutus kasvaa.
ESTÄ SUORA AURINGONVALO JA VETO
• Suoran auringonvalon estäminen jäähdytystoiminnon aikana vähentää virrankulutusta.
• Sulje ikkunat ja ovet jäähdytys- ja lämmitystoimintojen ajaksi.
1 Irrota ilmansuodattimet.
1 Avaa avoin paneeli.
2 Avaa ilmansuodattimien lukitus työntämällä niitä hieman ylöspäin.
3 Irrota ilmansuodattimet vetämällä niitä alaspäin.
SÄÄDÄ OIKEA ILMAVIRRAN SUUNTA SAAVUTTAAKSESI PARHAAN ILMANKIERRON
PIDÄ SUODATIN PUHTAANA VARMISTAAKSESI
TEHOKKAIMMAN TOIMINNAN
KÄYTÄ HYVÄKSESI TIMER OFF -TOIMINTOA
1
2
Kytke VIRTA POIS VIRTAKYTKIMESTÄ, JOS LAITE ON PIDEMPÄÄN POISSA KÄYTÖSTÄ
• Sisäyksikkö kuluttaa pienen määrän virtaa myös
ollessaan pois päältä.
3
SUOMI
ilmanpuhdistussuodattimet il2 Aseta
mansuodattimessa olevien suodatinpidikkeiden alle.
Suodatinpidike
VARATILA
Ilmanpuhdistussuodatin
Ilmansuodatin
Käytä tätä tilaa vain, jos kaukosäädintä ei ole
käytettävissä.
KÄYNNISTÄMINEN
3
Nosta sisäyksikön avointa paneelia ja paina
AUX-painiketta.
• Vihreä TOIMINTO-merkkivalo (
) syttyy ja laite
aloittaa toiminnon AUTO-tilassa.
• Puhaltimen nopeus. ja lämpötila-asetukset on
asetettu arvoon AUTO.
Asenna ilmansuodattimet takaisin paikoilleen.
1 Asenna ilmansuodattimet takaisin alkuperäisille paikoilleen.
2 Sulje avoin paneeli.
SAMMUTTAMINEN
Paina AUX-painiketta uudelleen.
• Laitteen vihreä TOIMINTO-merkkivalo (
muu.
) sam-
2
1
AUX
Varotoimet:
• Suodattimet on sinetöity muovipussiin, jotta niiden
pölynkeruuteho säilyisi.
Älä avaa pussia ennen suodattimien käyttöä.
(Muutoin suodattimien käyttöikä saattaa lyhentyä.)
• Älä altista suodattimia suoralle auringonvalolle.
(Muutoin suodattimet saattavat vaurioitua.)
FI-5
PERUSKÄYTTÖ
1 Paina COOL-, DRY- tai HEAT-painiketta.
: HEAT (lämmitys)
: COOL (jäähdytys)
: DRY (kuivaus)
• Laitteen punainen OPERATION-merkkivalo
) syttyy.
(
Voit vaihtaa lämpötila-asetuksia paina2 malla
LÄMPÖTILA-painiketta.
1
4
2
HEAT/COOL-TILAT
• Lämpötila voidaan asettaa välille 18°C - 32°C.
DRY-TILA
• Lämpötilaa voidaan muuttaa enintään 2°C
laitteen automaattisesti säätämää lämpötilaa
korkeammalle tai matalammalle.
3
(Esimerkki: 1°C korkeampi)
(Esimerkki: 2°C matalampi)
muuttaa puhaltimen nopeutta painamalla FAN-painiketta.
3 Voit
AUTO SOFT
LOW
HIGH
• DRY-tilassa puhaltimen nopeus on esiasetettu
arvoon AUTO, eikä sitä voi muuttaa.
Sammuta laite painamalla STOP-paini4 ketta.
• Laitteen punainen TOIMINTO-merkkivalo
) sammuu.
(
FI-6
ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN
PYSTYSUORAN ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN
VAAKASUORAN ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN
1 Paina SWING-painiketta (
1 Paina SWING-painiketta ( ).
Paina SWING-painiketta (
) uudelleen,
2 kun
vaakasuorat säätösäleiköt ovat haluamassasi asennossa.
).
• Pystysuorat säätösäleiköt kääntyvät jatkuvasti.
• Vaakasuora säätösäleikkö kääntyy jatkuvasti.
Paina SWING-painiketta ( ) uudelleen,
pystysuorat säätösäleiköt ovat ha2 kun
luamassasi asennossa.
1
2
HUOMAA:
• Säädetty asento tallennetaan muistiin ja säleiköt
säädetään automaattisesti samaan asentoon seuraavalla käyttökerralla.
• Säätöalue on suppeampi kuin SWING-kääntöalue, jotta tiivisteveden tippuminen estettäisiin.
HUOMIO:
Älä koskaan yritä säätää säleikköjä käsin.
• Säleikköjen säätäminen käsin voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
• Kun pystysuora säätösäleikkö on COOL- tai DRYtilan alimmassa asennossa pidemmän aikaa,
saattaa syntyä tiivistevettä.
FI-7
SUOMI
1
2
COANDA-ILMANKIERTO
KOHDISTETTU ILMA
Jäähdytys- tai kuivaustilassa vaakasuora
säätösäleikkö asettuu vinoon ylöspäin ja
puhaltaa ilmaa kohti kattoa suoran ilmavirran
välttämiseksi.
Lämmitystilassa pystysuora säätösäleikkö
asettuu alaspäin ja puhaltaa lämmintä ilmaa
kohti lattiaa.
Säleiköt on säädetty niin, että ilmavirta
ohjautuu halutulle alueelle.
SPOT AIR -painiketta valitaksesi
1 Paina
haluttu ilmavirran suunta.
Paina COANDA-ILMANKIERTOlaitteen toiminnon aikana.
1 painiketta
(HEAT-tila)
• Kaukosäätimessä näkyy “
”.
(COOL / DRY -tila)
• Kaukosäätimessä näkyy “
”.
PERUUTTAMINEN
1
1
HUOMAA:
PERUUTTAMINEN
• Jos haluat KOHDISTETTU ILMA -asetuksen
TÄYSTEHO-tilassa, paina SPOT AIR -painiketta
TÄYSTEHO-toiminnon aikana.
• COANDA-ILMANKIERTO- ja KOHDISTETTU
ILMA -asetusta ei voida käyttää yhdessä.
P a i n a C O A N D A - I L M A N K I E R TO - p a i n i k e t t a
uudelleen.
HUOMAA:
• Jos haluat COANDA-ILMANKIERTO-asetuksen
TÄYSTEHO-tilassa, paina COANDA-ILMANKIERTOpainiketta TÄYSTEHO-toiminnon aikana.
• COANDA-ILMANKIERTO-asetusta ja KOHDISTETTU
ILMA -asetusta ei voida käyttää yhdessä.
FI-8
TÄYSTEHOTOIMINTO
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINTO
Laite toimii enimmäisteholla ja asettaa
säätösäleiköt optimaaliseen suuntaan, jotta huone jäähtyy tai lämpenee nopeasti.
1
Lämpötilan säätöpiste on automaattisesti
säädetty energiansäätötilaan.
Paina ENERGIANSÄÄSTÖ-painiketta
1 laitteen
toiminnon aikana.
Paina TÄYSTEHO-painiketta laitteen
toiminnon aikana.
• Kaukosäätimessä näkyy “
• Kaukosäätimessä näkyy “
” ja ILMAVIRTAkuvake näkyy pidempänä.
• Lämpötilanäyttö sammuu.
)
• Laitteen vihreä TÄYSTEHO-merkkivalo (
syttyy.
• Pystysuoran ilmanvirran säleikkö asettuu
vinoon alaspäin.
”.
• Puhallinnopeus asettuu kohtaan AUTO.
SUOMI
1
1
PERUUTTAMINEN
PERUUTTAMINEN
Paina TÄYSTEHO-painiketta uudelleen.
• Laitteen vihreä TÄYSTEHO-merkkivalo (
)
sammuu.
• Pystysuoran ilmavirran säleikkö palaa
alkuperäiseen asentoon.
Paina ENERGIANSÄÄSTÖ-painiketta uudelleen.
HUOMAA:
• HEAT-tilassa lämpötilan säätöpiste vaihtelee
automaattisesti 0 - 2 °C alkuperäisiä lämpötilaasetuksia matalammalla.
COOL- tai DRY-tilassa lämpötilan säätöpiste
vaihtelee automaattisesti 0 - 1 °C alkuperäisiä
lämpötila-asetuksia matalammalla.
• ENERGIANSÄÄSTÖ- ja TÄYSTEHO-toimintoja ei
voida käyttää yhtä aikaa.
HUOMAA:
• Yksikkö toimii “Extra HIGH”-puhallinnopeudella
5 minuutin ajan ja siirtyy sen jälkeen
puhallinnopeuteen “HIGH”.
• Voit asettaa lämpötilan tai puhallinnopeuden
TÄYSTEHO-toiminnon aikana.
• TÄYSTEHO-merkkivalo sammutetaan painamalla
DISPLAY-painiketta.
• ENERGIANSÄÄSTÖ- ja TÄYSTEHO-toimintoja ei
voida käyttää yhtä aikaa.
FI-9
1.2.3.5 h:n SAMMUTUSAJASTIN
AJASTIMEN KÄYTTÖ
Kun 1.2.3.5 h:n SAMMUTUSAJASTIN on asetettu, laite sammuu automaattisesti määritettyjen
tuntien kuluttua.
Paina 1 2 3 5 h SAMMUTUSAJASTIN
ja aseta haluamasi aika.
1 -painiketta
. . .
• Aika-asetus muuttuu, kun painat painiketta
seuraavasti.
AJASTIN POIS -TOIMINTO
1 Paina TIMER OFF ( ) -painiketta.
TIMER OFF -ilmaisin vilkkuu; paina
2 AIKA
ETEENPÄIN - tai TAAKSEPÄINpainiketta ja aseta haluamasi aika.
(Aika voidaan 10 minuutin jaksoissa.)
3 Paina TIMER SET (SET/C) -painiketta.
PERUUTTAMINEN
• Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo (
tyy.
• Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo (
) syttyy.
• Jäljellä oleva toimintoaika ilmaistaan kaukosäätimellä tunnin jaksoissa.
) syt-
1
3
2
1
PERUUTTAMINEN
PERUUTTAMINEN
3 Paina TIMER CANCEL (SET/C) -painiketta.
Vaihtoehtoisesti laite voidaan sammuttaa painamalla 1.2.3.5 h SAMMUTUSAJASTIN-painiketta.
) sam• Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo (
muu.
HUOMAA:
• 1.2.3.5 h:n SAMMUTUSJASTIN-toiminnolla on
etusija ennen TIMER ON - ja TIMER OFF -toimintoja
• Jos 1.2.3.5 h SAMMUSTUSAJASTIN-toiminto
asetetaan laitteen ollessa pois päältä, laite
toimii aikaisemmin asetettujen olosuhteiden
mukaisesti
• Jos TIMER ON ja/tai TIMER OFF ovat käytössä, TIMER CANCEL -painike peruuttaa kaikki
asetukset.
VINKKEJÄ AJASTIN POIS -TOIMINNON
KÄYTTÖÖN
Kun TIMER OFF -tila on asetettu, lämpötila-asetusta säädetään automaattisesti, jotta estettäisiin
huoneen äärimmäinen lämpiäminen tai jäähtyminen
nukkuessasi (Auto Sleep -toiminto).
HEAT-tila (lämmitys)
• Tunti ajastintoiminnon aloittamisen jälkeen lämpötila-asetus laskee 3°C alkuperäistä lämpötilaasetusta alemmaksi.
COOL/DRY -tila (jäähdytys/kuivaus)
• Tunti ajastintoiminnon aloittamisen jälkeen lämpötila-asetus laskee 1°C alkuperäistä lämpötilaasetusta alemmaksi.
FI-10
Ennen kuin asetat ajastimen, varmista, että kelloon on asetettu oikea aika.
AJASTINTILAN PERUUTTAMINEN
AJASTIN PÄÄLLE
1
TIMER ON -ilmaisin vilkkuu; paina AIKA
- tai TAAKSEPÄIN-painiket2 ETEENPÄIN
ta ja aseta haluamasi aika.
Paina TIMER ON (
) -painiketta.
Paina TIMER CANCEL (SET/C) -painiketta.
• Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo (
) sammuu.
• Kaukosäätimessä näkyy oikea kellonaika.
(Aika voidaan 10 minuutin jaksoissa.)
3 Paina TIMER SET (SET/C) -painiketta.
• Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo (
syttyy.
4
)
PERUUTTAMINEN
Valitse käyttöolosuhteet.
HUOMAA:
AIKA-ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Peruuta ensin TIMER-asetus ja aseta se sitten
uudelleen
AJASTIN PÄÄLLE/POIS (YHDISTETTY KÄYTTÖ)
Voit käyttää ON- ja OFF-ajastimia yhdistelmänä.
Esimerkki:
Toiminnon päättäminen klo 11:00 illalla ja toiminnon
jatkaminen huonelämpötilan saattamiseksi halutuksi
klo 7:00 mennessä aamulla.
1
3
2
Aseta TIMER OFF arvoon 11:00 pm käy1 tön
aikana.
2 Aseta TIMER ON arvoon 7:00 am
Nuoli ( tai ) TIMER ON - ja TIMER OFF -ilmaisimen välillä osoittaa, mikä ajastin aktivoituu
ensin.
HUOMAA:
• Laite kytkeytyy päälle ennen asetettua aikaa, jotta
huone saavuttaisi halutun lämpötilan ohjelmoituus
aikaan mennessä. (Herätystoiminto)
HUOMAA:
• Et voi ohjelmoida ON-TIMER- ja OFF-TIMERtoimintoja käyttämään laitetta eri lämpötiloilla tai
muilla asetuksilla.
• Kumpi tahansa aika voidaan ohjelmoida aktivoitumaan ennen toista.
FI-11
SUOMI
• Jos TIMER ON, TIMER OFF ja TUNNIN SAMMUTUSAJASTIN ovat käytössä, TIMER CANCEL
-painike peruuttaa kaikki asetukset.
ITSEPUHDISTUSTOIMINTO
PLASMACLUSTER-TOIMINTO
Huoneeseen generoituvat Plasmacluster-ionit
vähentävät ilmassa olevaa hometta.
ITSEPUHDISTUS-toiminto vähentää homesienten kasvua ja kuivaa ilmalämpöpumppulaitteen
sisältä Plasmacluster-ioneilla. Käytä toimintoja
vuodenaikojen vaihtuessa.
Paina PLASMACLUSTER-painiketta
1 laitteen
toiminnon aikana.
Paina ITSEPUHDISTUS-painiketta, kun
1 laite
ei ole toiminnassa.
• Kaukosäätimessä näkyy “
• Kaukosäätimessä näkyy “
”.
• Laitteen sininen PLASMACLUSTER-merkkivalo syttyy.
• Laite lopettaa toiminnon 40 minuutin kuluttua.
”.
• Laitteen sininen PLASMACLUSTER-merkkivalo syttyy.
1
1
PERUUTTAMINEN
PERUUTTAMINEN
Paina PLASMACLUSTER-painiketta uudelleen.
• Laitteen PLASMACLUSTER-merkkivalo sammuu.
Paina ITSEPUHDISTUS-painiketta.
• Laitteen sininen PLASMACLUSTER-merkkivalo
sammuu.
HUOMAA:
HUOMAA:
• PLASMACLUSTER-toiminnon käyttö tallennetaan
ja se aktivoituu seuraavalla kerralla, kun käynnistät laitteen.
• PLASMACLUSTER-merkkivalo sammutetaan painamalla DISPLAY-painiketta.
• Plasmacluster-toiminnon suorittamiseksi ainoastaan PUHALLUSTILASSA, paina PLASMACLUSTER-painiketta, kun laite ei ole toiminnassa.
Kaukosäätimen tilakuvake sammuu eikä puhallinnopeutta voida asettaa asentoon AUTO.
• ITSEPUHDISTUS-toiminnon aikana lämpötilaa,
puhallinnopeutta, ilmavirtauksen suuntaa tai ajastusasetusta ei voida nähdä.
• Tämä toiminto ei poista jo kasvanutta homesientä.
FI-12
LISÄTIETOJA
KÄYTÖSTÄ
LOMAKÄYTTÖ
Lämmitystoiminto 10°C:een lämpötilaan suojaa
kotia ja huonekaluja pakkasvaurioilta myös silloin, kun olet poissa.
1 Paina HEAT-painiketta.
2 Paina VACANCY-painiketta.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE
LÄMMITYS
JÄÄHDYTYS
• Kaukosäätimessä näkyy “ 10°C ”.
yläraja
alaraja
yläraja
alaraja
SISÄLÄMPÖTILA ULKOLÄMPÖTILA
27ûC
24ûC
–
–20ûC
32ûC
43ûC
21ûC
–10ûC
• Sisäänrakennettu suojalaite saattaa estää laitetta
toimimasta, jos sitä käytetään näiden rajojen
ulkopuolella.
• Tiivistevettä saattaa muodostua ilmanpoistoaukkoon, jos laitetta käytetään jatkuvasti COOL- tai
DRY-tilassa kosteuden ollessa yli 80 prosenttia.
1
2
PERUUTTAMINEN
ESILÄMMITYSTOIMINTO
HEAT-toiminnossa sisätuuletin saattaa käynnistyä
vasta 2-5 minuuttia laitteen käynnistymisen jälkeen.
Näin vältetään se, ettei laite puhalla kylmää ilmaa.
JÄÄNPOISTOTOIMINTO
• Jos HEAT-toiminnon aikana ulkoyksikön lämmönvaihtimeen
muodostuu jäätä, automaattinen jäänpoistaja poistaa jää
lämmittämällä sitä 5-10 minuuttia. Jäänpoiston aikana sisäja ulkopuhaltimet lakkaavat toimimasta.
• Jäänpoiston jälkeen laite palaa automaattisesti HEATtilaan.
LÄMMITYSTEHO
• Laitteessa käytetään lämpöpumppua, joka imee
lämpöä ulkoilmasta ja vapauttaa sen sisätilaan.
Siksi ulkoilman lämpötila vaikuttaa suuresti
lämmitystehoon.
• Jos alhaiset ulkolämpötilat alentavat lämmitystehoa,
käytä ylimääräistä lämmitintä.
• Koko huoneen lämmittämiseen tarvitaan aikaa
pakotetun ilmankiertojärjestelmän vuoksi.
Paina VACANCY-painiketta uudelleen.
FI-13
SUOMI
SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA
Tässä ilmalämpöpumpussa on muistitoiminto, joka
tallentaa asetukset sähkökatkon sattuessa.
Sähköjen palaamisen jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen samoilla asetuksilla, jotka
olivat käytössä ennen sähkökatkosta, ajastinasetuksia lukuun ottamatta.
Jos ajastimet olivat asetettuina ennen sähkökatkosta, ne on asetettava uudelleen sähköjen palattua.
HUOLTO
Varmista, että sammutat laitteen ja kytket suojakatkaisimen pois päältä ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN
Ilmansuodattimet on puhdistettava kahden viikon
välein.
1 Sammuta laite.
2 Irrota suodattimet.
1 Nosta avointa paneelia.
2 Avaa lukitus työntämällä ilmansuodattimia
kevyesti ylöspäin.
3 Irrota ilmansuodattimet vetämällä niitä alaspäin.
HUOLTO ILMALÄMPÖPUMPPUKAUDEN
PÄÄTYTTYÄ
laitetta ITSEPUHDISTUS-toiminnossa, jotta mekanismi kuivuu läpiko1 Käytä
taisin.
käyttö ja kytke suojakatkaisin
2 Lopeta
pois päältä.
suodattimet ja asenna ne uu3 Puhdista
delleen.
HUOLTO ENNEN ILMALÄMPÖPUMPPUKAUTTA
etteivät ilmansuodattimet ole
1 Varmista,
likaisia.
ettei mikään tuki ilmanottotai poistoaukkoja.
2 Varmista,
1
2
3
Irrota ilmanpuhdistussuodattimet il3 mansuodattimista.
4 Puhdista suodattimet.
Käytä pölynimuria pölyn poistamiseen. Jos suodattimet ovat likaisia, pese ne lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa suodattimet
varjossa ennen niiden asentamista uudelleen
paikoilleen.
ILMANPUHDISTUSSUODATTIMIEN VAIHTAMINEN
Suodattimet tulisi vaihtaa 3-6 kuukauden välein.
1 Irrota ilmansuodattimet.
2 Vaihda ilmanpuhdistussuodattimet.
1 Irrota ilmanpuhdistussuodattimet ilmansuodattimista.
2 Aseta uudet ilmanpuhdistussuodattimet
paikoilleen ilmansuodattimissa olevien suodatinpidikkeiden alle.
Suodatintulppa
Ilmansuodatin
Asenna ilmanpuhdistussuodattimet ta5 kaisin
paikoilleen.
6 Asenna suodattimet takaisin paikoilleen.
1 Asenna suodattimet uudelleen alkuperäiseen asentoon.
2 Nosta avointa paneelia.
Ilmaa puhdistava
suodatin
ilmansuodattimet takaisin pai3 Asenna
koilleen.
HUOMAA:
• Likaisia ilmanpuhdistussuodattimia ei saa pestä
ja käyttää uudelleen. Uusia suodattimia saa lähimmältä jälleenmyyjältä.
2
1
YKSIKÖN JA KAUKOSÄÄTIMEN PUHDISTAMINEN
• Pyyhi ne pehmeällä liinalla.
• Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan niiden päälle.
Se voi johtaa sähköiskuun tai laitteen vaurioitumiseen.
• Älä käytä kuumaa vettä, ohennetta, hankaavia
jauheita tai voimakkaita liuottimia.
Suodattimien hävittäminen
Hävitä vaihdetut suodattimet paikallisten lakien ja
määräysten mukaisesti.
ILMANPUHDISTUSSUODATTIMEN materiaalit
Suodatin: polypropyleeni
Kehys: polyesteri
FI-14
ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON
Seuraavissa tilat eivät ole merkkejä laitevioista
LAITE EI TOIMI
Laite ei toimi, jos se kytketään päälle välittömästi
päältä pois kytkemisen jälkeen. Laite ei toimi välittömästi sen jälkeen tilan vaihtamisen jälkeen. Tämä
suojaa yksikköä. Odota 3 minuuttia ennen laitteen
käyttöä.
LAITTEESTA EI TULE LÄMMINTÄ ILMAA
Laite esilämmittää tai poistaa jäätä.
HAJUT
Laite saattaa lähettää siihen joutuneet mattojen ja
huonekalujen hajut.
RÄTINÄ
Tämä ääni syntyy hankauksesta, kun laite laajenee
tai yhdistyy lämpötilavaihteluiden vuoksi.
KOHINA
Pehmeä kohina syntyy kylmäaineen virtaamisesta
yksikön sisällä.
SISÄYKSIKÖN ILMAN POISTOSSA NÄKYY VESIHÖYRYÄ
Jäähdytystoiminnossa tämä johtuu huoneilman ja
laitteen puhaltaman ilman lämpötilaeroista.
JOS LAITE EI TOIMI
Takasta, onko suojakatkaisin lauennut tai sulake
palanut.
JOS LAITE EI LÄMMITÄ (TAI JÄÄHDYTÄ) HUONETTA TEHOKKAASTI
• Tarkista suodattimet. Jos ne ovat likaiset, pese ne.
• Tarkasta ulkoyksikkö varmistaaksesi, ettei mikään
tuki ilman otto- tai poistoaukkoa.
• Tarkasta, että termostaatin asetus on oikea.
• Varmista, että ikkunat ja ovet ovat tiukasti kiinni.
JOS LAITE EI KYKENE OTTAMAAN VASTAAN
KAUKOSÄÄTIMEN SIGNAALIA
• Tarkasta, ovatko kaukosäätimen paristot vanhentuneet ja heikentyneet.
• Yritä lähettää signaali uudelleen ja suuntaa kaukosäädin kunnolla laitteen signaalin vastaanottoikkunaa kohti.
• Tarkasta, että kaukosäätimen paristot on asennettu oikein päin.
Kutsu paikalle huolto, jos laitteen OPERATIONmerkkivalo, TIMER-merkkivalo ja/tai PLASMACLUSTER-merkkivalo vilkkuu.
VESIHÖYRY
Lämmitystoiminnossa vesihöyryä saattaa virrata ulkoyksiköstä jäänpoiston aikana.
ULKOYKSIKKÖ EI PYSÄHDY
Toiminnan päättämisen jälkeen ulkoyksikkö jäähdyttää laitetta noin minuutin ajan pyörittämällä tuuletinta.
PLASMACLUSTER-ILMANPOISTO HAISEE
Tämä on Plasmacluster-ionigeneraattorin synnyttämä otsonin tuoksu. Otsonipitoisuus on erittäin
alhainen eikä siitä ole terveydellisiä haittoja. Ilmaan
päässyt otsoni hajoaa nopeasti eikä sen pitoisuus
kasva huoneessa.
FI-15
SUOMI
MATALA SURINA
Tämä on Plasmacluster-ionigeneraattorin synnyttämä ääni.
Tarkasta seuraavat kohdat, ennen kuin soitat
huoltopalveluun.
ENGLISH
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
Printed in Thailand
TINSEA606JBRZ 09H- TH
GB-17
1
Download PDF