Manual_SHT

Manual_SHT
C
Z
Spínací hodiny
s DCF řízením
S
K
E
N
R
O
P
L
H
U
SHT-6
R
U
Obsah
Varování .........................................................................................................
3
Charakteristika ..............................................................................................
4
Technické parametry ..................................................................................... 5
Popis přístroje ................................................................................................ 6
Symbol, Zapojení, Zátěž ...............................................................................
8
Nadřazenost režimů, Nastavení jazyka........................................................
9
Přehled menu ................................................................................................ 10
Popis ovládání ............................................................................................... 11
Nastavení času a datumu .............................................................................. 12
Časový program ............................................................................................ 14
Nastavení spínacích režimů .......................................................................... 18
Možnosti nastavení ....................................................................................... 20
Přehled časových pásem .............................................................................. 22
Reset ............................................................................................................... 23
Příklad programování ................................................................................... 24
Výměna baterie ............................................................................................. 25
-2-
Varování
Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj
sítě střídavého napětí a musí být instalován a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová
v souladu s předpisy a normami platnými v
funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu
dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a
transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte
obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti
elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila
nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a
s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje reklamujte ho u prodejce. Výrobek je možné po ukončení
ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na
v napájecí síti. Pro správnou funkci těchto ochran však zabezpečenou skládku.
musí být v instalaci předřazeny vhodné ochrany vyššího
stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení
spínaných přístrojů (stykače, motory, induktivní zátěže
apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že
zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou instalací přístroje
zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby při
trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena
maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm.
-3-
C
Z
- Volba zobrazení menu - CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (výrobní
nastavení EN).
- Volba automatického přechodu letní / zimní čas dle oblasti.
- Podsvětlený LCD displej.
- Snadné a rychlé nastavení pomocí 4 ovládacích tlačítek.
- Plombovatelný průhledný kryt předního panelu.
- Spínací hodiny jsou zálohovány baterií, která uchovává data při
výpadku napájení (rezerva zálohovaného času – až 3 roky).
- Napájecí napětí: AC 230V.
- 2- modul, upevnění na DIN lištu, třmenové svorky.
- Při prvním zapojení do sítě je nutné pro správnou funkci
nastavit aktuální čas a datum spínacích hodin.
Nastavení lze provést ručně (pouze je-li DCF signál zakázán)
nebo automaticky (je-li připojen přijímač DCFR-1 a DCF signál je
povolen).
Charakteristika
Spínací hodiny s DCF řízením slouží pro automatické ovládání
veškerých spotřebičů v závislosti na reálném čase a to po celý rok
bez potřeby průběžné obsluhy, s minimálními provozními náklady
a maximální úsporou elektrické energie. (Např. - sepnutí topení,
čerpadel, ventilátorů, veřejného osvětlení apod). Spotřebiče
lze ovládat v určitých pravidelných časových cyklech, nebo dle
navoleného programu.
Spínací hodiny SHT-6 jsou synchronizovány signálem DCF77
pomocí externího přijímače DCFR-1. Spínací hodiny mohou
pracovat i samostatně bez DCF přijímače. Po instalaci nevyžadují
žádnou mimořádnou obsluhu ani údržbu. Při výpadku síťového
napájení si přístroj zachová všechny nastavené hodnoty potřebné
pro spolehlivé spínání po obnovení napájení.
- Spínací režimy:
- auto - režim automatického spínání:
- Program - spíná podle programu (časový program).
- náhodný - spíná náhodně v intervalu 10-120 min.
- prázdniny  - prázdninový režim - možnost nastavení
období, po které bude přístroj blokován - nebude spínat podle
nastavených programů.
- manuální - manuální režim - možnost manuálního ovládání
výstupního relé.
- Možnosti ProgramU automatického spínání auto:
- časový program - spíná podle nastaveného časového programu
- 100 paměťových míst pro časové programy (společné pro oba kanály).
- Programování lze provádět pod napětím i v záložním režimu.
- Výstupy relé pracují pouze pod síťovým napájecím napětím AC 230V.
- 4-
C
Z
Technické parametry
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Tolerance napájecího napětí:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Max. spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Časový obvod
Záloha reál. času:
Přesnost chodu:
- bez přijímače DCF
Min. interval sepnutí:
Doba uchování dat programů:
Programový obvod
Počet paměťových míst:
Program:
Zobrazení údajů:
Další údaje
Pracovní teplota:
A1 - A2
AC 230 V / 50 - 60 Hz
-15 %; +10 %
1 x přepínací (AgSnO2)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
> 3x107
> 0.7x105
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů
(mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
až 3 roky
max. ±1 s za den při 23°C
1 min
min. 10 let
100
denní, roční (do r. 2099)
LCD displej, podsvětlený
-10.. +55°C
-5-
-30.. +70 °C
4 kV (napájení - výstup)
libovolná
DIN lišta EN 60715
IP10 svorky, IP40 z čelního panelu
II.
2
max. 2x2.5, max. 1x4 s dutinkou
max. 1x2.5, max. 2x1.5 mm2
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
Popis přístroje
Připojení přijímače DCFR-1
Svorka A1
Auto
Podsvětlený displej
SHT-6
Ovládací tlačítka
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Plombovací místo
Zásuvný modul pro výměnu záložní baterie
Svorka A2
Výstup - kanál (16-15-18)
-6-
Zobrazení dne v týdnu
Indikace provozních režimů
Indikace stavu
Auto + t
Prog
Zobrazuje 12/24 h režim /
západ-východ slunce
Man
Indikace spínacího programu
Zobrazení data / nastavovacího menu*
Zobrazení času**
Ovládací tlačítko PRG / +
Ovládací tlačítko MAN2 / ESC
SHT-6
Reset
Ovládací tlačítko OK
Ovládací tlačítko MAN1 / PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Pod napětím: Standardně je displej podsvícen po dobu 10s od doby posledního stisku kteréhokoliv tlačítka.
Na displeji je stále zobrazeno nastavení - datum, čas, den v týdnu, stav kontaktu a program. Trvalé zapnutí / vypnutí se provede současným dlouhým stiskem
tlačítek MAN, ESC, OK. Po aktivaci trvalého zapnutí / vypnutí podsvícený displej krátce problikne.
V záložním režimu: Po 2 minutách se displej přepne do režimu spánku - tzn. nezobrazuje žádné informace. Zobrazení displeje aktivujete stiskem jakéhokoliv
tlačítka.
* Pozn. Zobrazení data nebo stavu DCF signálu (přepíná se po 4s). Stav DCF signál:
DCF ON - je přítomen signál DCF 77
DCF OFF - DCF signál blokován
NO DCF - není přítomen DCF signál
** Pozn. Není-li čas nastaven, časový údaj bliká. Je-li čas nastaven (ručně nebo automaticky), časový údaj svítí trvale.
-7-
C
Z
Symbol
Zapojení
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
A2
15
A2 16 15 18
L
Druh zátěže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
cos φ ≥ 0.95
M
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a
nekompenzované
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
AC5a
kompenzované
230V / 3A (690VA) do
max. vstupní C=14uF
AC6a
AC7b
AC12
AC13
AC14
AC15
x
250V / 3A
x
x
250V / 6A
250V / 6A
M
M
DC1
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
Druh zátěže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
K
Druh zátěže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
AC5b
1000W
-8-
C
Z
Nadřazenost režimů
Vadřazenost režimů ovládání
nejvyšší priorita režimu
ovládání
displej


režim výstupu
ON / OFF
manuální ovládání
ON / OFF 
prázdninový režim
ON / OFF

časový program
Prog
Nastavení jazyka
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
jazyk
Prog
možnosti
ESC
výběr jazyka
+ _
-9-
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
Přehled menu
Auto
16--zar-- 10
Prog
cas/datum
cas
Prog
casovy pr
nastavení času/
datumu
nastavení aktuálního
času
datum
Prog
nastavení a úprava
časového programu
den v tydnu
prazdniny
úprava programu
vymazat program
format casu
nastavení zobrazení
formátu datumu
nastavení zobrazení
formátu času
- 10 -
nastavení prázdninového režimu
manualni
vymazat
nastavení zobrazení
dne v týdnu
format data
nastavení režimu
automatického
spínání
přidat program
zmenit
nastavení přechodu
letního/zimního času
spínací režimy
AUTO
pridat
nastavení datumu
CAS LE - zi
rezimy
manuální režim
Popis ovládání
Prog
Prog
moznosti
konec
nastavení přístroje

PRG

+ _

jazyk

provozní hodiny pro
jednotlivé kanály

korekce casu
nastaveni režimu DCF
Po 30s nečinnosti (od posledního
stisku jakéhokoliv tlačítka) se
přístroj automaticky vrátí do
výchozího menu.
- 11 -
- rychlý posun při
nastavování hodnot
- vstup do
požadovaného menu
- potvrzení
- o úroveň výš
ESC

nastavení časového
pásma

OK

časová zona
Přístroj rozlišuje krátký a dlouhý
stisk tlačítka. V návodu je značeno:
- krátký stisk tlačítka (<1s)
- dlouhý stisk (>1s)

DCF signal
+ _

nastavení korekce
času v rozmezí
± 12.7 s / den
- pohyb v nabídce
menu
- nastavení hodnot

provozni hod

nastavení jazyka
- vstup do programovacího menu
ESC


- krok zpět
- návrat do výchozího menu
C
Z
CAS/datum
Prog
Prog
Auto
16--zar-- 10
Nastavení času a datumu
PRG
cas/datum
OK
Prog
cas
OK
hodina
minuta
cas
OK
+ _
+ _
nastavení hodiny
nastavení minuty
nastavení času
- je možné pouze v případě, že DCF
signál není povolen (v menu MOZNOSTI
nastavíme DCF signál zakazano )
Prog
Prog
OK
ESC
+ _
Prog
Prog
datum
OK
nastavení datumu
rok
Prog
Prog
Prog
mesic
OK
den
OK
OK
+ _
+ _
+ _
nastavení roku
nastavení měsíce
nastavení dne
ESC
+ _
Prog
neaktivni
Prog
Prog
cas le-zi
le-zi rus
OK
Prog
Prog
OK
cas le-zi
le-zi usa
nastavení přechodu
letního/zimního
času
ESC
Prog
le-zi eu
+ _
+ _
nastavení přechodu
letního/zimního
času dle oblasti
- 12 -
datum
+ _
C
Z
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
den v tyd
den v tyd
OK
OK
ESC
nastavení dne v
týdnu
+ _
Prog
16 zar 10
Prog
Prog
Prog
format da
16 /zar /10
OK
OK
format da
Prog
16--zar--10
ESC
formát datumu
+ _
Prog
12h
Prog
format ca
OK
Prog
24h
Prog
OK
format ca
ESC
formát času
+ _
Prog
konec
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
ESC
- 13 -
casovy program
Časový program
Prog
Auto
16--zar-- 10
Prog
Prog
PRG
cas/datum
+ _
casovy pr
Prog
OK
pridat
OK
vystup
Prog
Prog
program
OK
denni pro
OK
OK
Prog
vystup
denní program
přidat program
zobrazení
+ _
Prog
vystup
Prog
rocni pro
+ _
OK
OK
Prog
vystup
roční program
zobrazení
OK
Prog
Prog
zmenit
Prog
OK
program
změnit program
+ _
+ _
výběr programu *
- 14 -
vystup
Prog
OK
denni pro
OK
Prog
vystup
úprava denního
programu
+ _
zobrazení
OK
C
Z
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
Prog
OK
minuta
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
pridat
Prog
Prog
+ _
+ _
nastavení hodiny
nastavení minuty
ESC
on
+ _
Prog
rok
Prog
OK
mesic
nastavení aktivity
programu ve dni
v týdnu
OK
Prog
OK
Prog
den
Prog
hodina
OK
Prog
minuta
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
nastavení roku
nastavení měsíce
nastavení dne
nastavení hodiny
nastavení minuty
pridat
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
Prog
OK
minuta
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
pridat
Prog
Prog
+ _
+ _
úprava nastavení
hodiny
úprava nastavení
minuty
ESC
on
+ _
OK
úprava nastavení
aktivity programu
ve dni v týdnu
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
- 15 -
+ _
Prog
vystup
Prog
rocni pro
+ _
OK
Prog
vystup
OK
úprava ročního
programu
zobrazení
OK
Prog
Prog
vymazat
OK
program
vymazat program
+ _
+ _
výběr programu *
Prog
OK
vymazat
Prog
konec
ESC
+
* Krátkými stisky OK se můžete přepínat mezi číslem programu a zobrazením nastavení programu. _ - procházíte nastavené
programy. Dlouhým stiskem OK pokračujete v požadovaném postupu - ZMENIT / VYMAZAT. Pokud nechcete pokračovat v dalším postupu,
stiskem ESC se beze změny dostanete do základního zobrazení.
Pokud je paměť programů plná zobrazí se na displeji nápis PLNE.
Pokud je paměť programů prázdná a chcete program změnit nebo vymazat zobrazí se na displeji nápis PRAZDNY.
- 16 -
C
Z
Prog
rok
Prog
OK
mesic
Prog
OK
den
Prog
OK
Prog
hodina
OK
minuta
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
úprava nastavení
roku
úprava nastavení
měsíce
úprava nastavení
dne
úprava nastavení
hodiny
úprava nastavení
minuty
Prog
OK
pridat
ESC
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
- 17 -
rezimy
Nastavení spínacích režimů
Auto
16--zar-- 10
cas/datum
+ _
nahodny
Prog
Prog
Prog
PRG
rezimy
OK
auto
Prog
Prog
OK
auto
OK
program
ESC
režim automatického spínání
+ _
+ _
výběr spínacího programu
Prog
prazdniny
Prog
Prog
on
OK
OK
OK
mesic
+ _
+ _
režim prázdniny
Prog
rok
+ _
Prog
OK
den
OK
+ _
nastavení začátku prázdninového režimu
Prog
Prog
+ _
OK
prazdniny
ESC
Prog
neaktivni
Prog
manualni
OK
Prog
Prog
OK
manualni
Prog
manuální režim
on
+ _
Prog
konec
ESC
+ _
ESC
- 18 -
zapnutí manuálního
režimu
C
Z
Prog
rok
+ _
Prog
OK
mesic
Prog
OK
den
+ _
Prog
OK
+ _
prazdniny
ESC
nastavení konce prázdninového režimu
Zobrazení na displeji:
- po dobu aktivace náhodného režimu - Nahodny - svítí symbol .
- prázdninový režim PRazdniny: - svítící symbol  indikuje nastavený prázdninový režim.
- blikající symbol  indikuje aktivní prázdninový režim .
- symbol  nesvítí, neni-li prázdninový režim nastaven, nebo již proběhl.
- při manuálním ovládání svítí symbol a bliká kanál 1, který je manuálně ovládán.
- 19 -
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
moznosti
Možnosti nastavení
Prog
Prog
Prog
Auto
16--zar-- 10
PRG
cas/datum
Prog
Prog
Prog
+ _
moznosti
OK
jazyk
Prog
Prog
jazyk
Prog
OK
OK
Prog
Prog
ESC
výběr jazyka
+ _
+ _
Prog
smazat
Prog
Prog
OK
provozni
Prog
provozni
ESC
ukaz
OK
Prog
Prog
+ _
provozní hodiny
+ _
Korekce času:
Jednotkou posunu je 0.1s za den.
Číselná hodnota je vztažná k sekundám za 10 dní.
Korekce času je nastavena továrně a je u každého
výrobku individuální, tak aby hodiny reálného
času běžely s minimální odchylkou. Hodnotu
korekce času lze libovolně měnit, avšak po
RESETU výrobku bude hodnota nastavená zpět
na tovární.
OK
OK
celkový počet hodin sepnutí
zařízení připojeného na
zvoleném kanále
Prog
korekce c
Prog
korekce c
OK
Prog
korekce c
korekce c
ESC
korekce času
+ _
Prog
OK
+ _
korekce času v
rozmezí ±12.7 s/den
- 20 -
provozni
ESC
C
Z
+ _
Prog
povoleno
Prog
DCF signal
OK
Prog
Prog
OK
DCF signal
OK
časova zona
zkazano
nastavení režimu
DCF
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
časova zona
OK
Prog
Prog
gtm -3
nastavení časového
pásma
+ _
+ _
Prog
konec
ESC
- 21 -
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
Přehled časových pásem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Rozsah nastavení časové zóny
- 22 -
C
Z
Reset
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
Provádí se krátkým stiskem, tupým hrotem (např. propiskou nebo šroubovákem o průměru max. 2mm), skrytého tlačítka RESET.
Na displeji se na 1s zobrazí typ přístroje a verze software, poté přejde přístroj do výchozího režimu. To znamená, že se jazyk nastaví do
EN, vynulují se veškerá nastavení (čas/datum, uživatelské programy, nastaví se korekce času na tovární hodnotu).
- 23 -
Příklad programování SHT-6
Nastavení sepnutí relé v 8:00 a rozepnutí ve 21:00 pro dny po-pá.
Auto
Prog
Prog
16--zar-- 10
cas/datum
PRG
OK
Prog
Prog
casovy pr
OK
Jazyk
OK
denni pro
Prog
pridat
OK
Prog
DCF signal
+ _
Prog
program
OK
Prog
Prog
moznosti
+ _
OK
Povoleno
OK
hodina
Prog
DCF signal
OK
minuta
+ _
Prog
Prog
moznosti
ESC
+ _
Prog
Prog
ON
OK
Prog
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
on
+ _
Prog
Prog
OK
pridat
OK
program
Prog
OK
denni pro
+ _
Prog
Prog
OK
OK
hodina
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
on
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
pridat
ESC
16--zar-- 10
+ _
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
- 24 -
C
Z
Výměna baterie
+
CR2032
Výměnu baterie můžete provádět bez demontáže přístroje.
POZOR - výměnu baterie provádějte pouze při vypnutém síťovém napájecím napětí !!!
- po výměně baterie je nutné znovu nastavit datum a čas !!!
- vysuňte Zásuvný modul s baterií
- vyjměte původní baterii
- vložte novu baterii tak, aby horní hrana baterie (+) byla zarovnaná se Zásuvným modulem
- zasuňte Zásuvný modul nadoraz do přístroje - pozor na polaritu (+ nahoru) - na displeji se zobrazí na cca 1s název a verze software
- můžete zapnout síťové napájecí napětí
- 25 -
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493 | 769 01 Holešov |
Všetuly,CZ, tel.: +420 573 514 211 |
fax: +420 573 514 227
[email protected] | www.elkoep.com
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Slovakia
Spínacie hodiny
s DCF riadením
SHT-6
S
K
Obsah
Varovanie .......................................................................................................
3
Charakteristika ..............................................................................................
4
Technické parametre ..................................................................................... 5
Popis prístroja ................................................................................................ 6
Symbol, Zapojenie, Záťaž .............................................................................
8
Nadradenosť režimu, Nastavenie jazyka...................................................... 9
Prehľad menu ................................................................................................ 10
Popis ovládania ............................................................................................. 11
Nastavenie času a dátumu ............................................................................ 12
Časový program ............................................................................................ 14
Nastavenie spínacích režimov ...................................................................... 18
Možnosti nastavenia ....................................................................................
20
Prehľad časových pásiem ............................................................................. 22
Reset ............................................................................................................... 23
Príklad programovania ................................................................................. 24
Výmena batérie ............................................................................................. 25
-2-
Varovanie
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie do teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite S
1-fázovej siete striedavého napätia a musí byť skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa K
inštalovaný v súlade s predpismi a normami jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho tiež k
platnými v danej zemi. Inštaláciu, pripojenie, montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja
nastavenie a obsluhu môže prevádzať len osoba s je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu,
odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek
sa dokonale zoznámila s týmto návodom a funkciou
známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo
prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte
špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre ho u predajcu. Výrobok je možné po ukončení životnosti
správnu funkciu týchto ochrán však musia byť v inštalácii demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú
predradené vhodné ochrany vyššieho stupňa (A, B, skládku.
C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných
prístrojov (stýkače, motory, induktívne záťaže apod.).
Pred zahájením inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nieje pod napätím a hlavný vypínač je v
polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj ku zdrojom
nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistite dokonalú cirkuláciu vzduchu
tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej vonkajšej teplote
nebola prekročená maximálna dovolená pracovná
-3-
obidva kanály).
- Programovanie možno prevádzať pod napätím i v záložnom režime.
- Výstupy relé pracujú len pod sieťovým napájacím napätím AC 230V.
- Voľba zobrazenia menu - CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (výrobné
nastavenie EN).
- Voľba automatického prechodu letný / zimný čas podľa oblasti.
- Podsvietený LCD displej.
- Ľahké a rýchle nastavenie pomocou 4 ovládacích tlačítok.
- Plombovateľný priehľadný kryt predného panelu.
- Spínacie hodiny sú zálohované batérie, ktoré uchovávajú dáta
pri výpadku napájania (rezerva zálohovaného času – až 3 roky).
- Napájacie napätie: AC 230V.
- 2-modul, upevnenie na DIN lištu, strmeňové svorky.
Charakteristika
Spínacie hodiny s DCF riadením slúžia pre automatické
ovládanie všetkých spotrebičov v závislosti na reálnom čase a
to po celý rok bez potreby priebežnej obsluhy, s minimálnymi
prevádzkovými nákladmi a maximálnou úsporou elektrickej
energie. (Napr. - zopnutie vykurovania, čerpadiel, ventilátorov,
verejného osvetlenia apod). Spotrebiče možno ovládať v
určitých pravidelných časových cykloch, alebo podľa navoleného
programu.
Spínacie hodiny SHT-6 sú synchronizované signálom DCF77
pomocou externého prijímača DCFR-1. Spínacie hodiny môžu
pracovať i samostatne bez DCF prijímača.
Astronomické hodiny neobsahujú žiadne optické čidlá ani iné
externé zariadenie. Po inštalácii nevyžadujú žiadnu mimoriadnu
obsluhu ani údržbu. Pri výpadku sieťového napájania si prístroj
zachová všetky nastavené hodnoty potrebné pre spoľahlivé
spínanie po obnovení napájania.
- Spínacie režimy:
- auto - režim automatického spínania:
- Program - spína podľa programu (astro alebo časový
program).
- náhodný - spína náhodne v intervale 10-120 min.
- prázdniny  - prázdninový režim - možnosť nastavenia
obdobia, po ktorom bude prístroj blokovaný - nebude spínať
podľa nastavených programov.
- manuálny - manuálny režim - možnosť manuálneho ovládania
výstupného relé
- Možnosti ProgramU automatického spínania auto:
- časový program - spína podľa nastaveného časového programu
- 100 pamäťových miest pre časové programy (spoločné pre
- Pri prvom zapojení do siete je nutné pre správnu funkciu
nastaviť aktuálny čas, dátum a zemepisnú lokáciu.
Nastavenie je možné vykonať ručne (len ak je DCF signál
zakázaný) alebo automaticky (ak je pripojený prijímač DCFR-1 a
DCF signál je povolený).
- 4-
Technické parametre
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Tolerancia nap. napätia:
Výstup:
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť (AC1):
Časový obvod
Záloha reálneho času:
Presnosť chodu:
- bez prijímača DCF
Min. interval zopnutia:
Doba uchovania dát prog.:
Programový obvod
Počet pamäťových miest:
Program:
Zobrazenie údajov:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
A1 - A2
AC 230V / 50 - 60Hz
-15 %; +10 %
1 x prepínací (AgSnO2)
16A / AC1
4000 VA / AC1, 384W / DC
30A / <3s
250V AC1 / 24V DC
500 mW
> 3x107
> 0.7x105
až 3 roky
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez prip. vodičov (mm2):
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
max. ±1s za deň pri 23°C
1 min.
min. 10 rokov
100
denný, ročný (do roku 2099)
LCD displej, podsvietený
-10.. +55 °C
-5-
-30.. +70 °C
4 kV (napájanie-výstup)
ľubovolná
DIN lišta EN 60715
IP10 svorky,
IP40 z čelného panelu
II.
2
max. 2x2.5 , max. 1x4;
s dutinkou max.1x2.5, max.
2x1.5
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
S
K
Popis prístroja
Pripojenie prijímača DCFR-1
Svorka A1
Auto
Podsvietený displej
SHT-6
Ovládacie tlačidlá
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Plombovacie miesto
Zásuvný modul pre výmenu záložnej batérie
Svorka A2
Výstup - kanál (16-15-18)
-6-
Zobrazuje deň v týždni
Indikácia prevádzkových režimov
Indikácia stavu (1.kanál)
Auto + t
Prog
Man
Zobrazuje 12/24 h režim /
západ-východ slnka
Indikácia spínacieho programu
Zobrazenie dátumu /nastavovacieho*
menu
Zobrazenie času**
Ovládacie tlačidlo PRG / +
Ovládacie tlačidlo MAN2 / ESC
SHT-6
Reset
Ovládacie tlačidlo OK
Ovládacie tlačidlo MAN1 / PODSVIETENIE DISPLEJA
Pod napätím: Štandardne je displej podsvietený po dobu 10s od doby posledného stlačenia ktoréhokoľvek tlačítka.
Na displeji je stále zobrazené nastavenie - dátum, čas, deň v týždni, stav kontaktu a program. Trvalé zapnutie / vypnutie sa prevádza súčasným dlhým stlačením
tlačítok MAN, ESC, OK. Po aktivácii trvalého zapnutia / vypnutia podsvietený displej krátko preblikne.
V záložnom režime: Po 2 minútach sa displej prepne do režimu spánku - tzn. nezobrazuje žiadne informácie. Zobrazenie displeja aktivujete stlačením
akéhokoľvek tlačítka.
* Pozn. Zobrazenie dátumu alebo stavu DCF signálu (prepína sa po 4s) stav DCF signál: DCF ON - je prítomný signál DCF 77
DCF OFF - DCF signál blokovaný
NO DCF – nie je prítomný DCF signál
** Pozn. Ak nie je čas nastavený, časový údaj bliká. Ak je čas nastavený (ručne alebo automaticky), časový údaj svieti trvale.
-7-
S
K
Symbol
Zapojenie
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
Záťaž
A2
Druh záťaže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
15
A2 16 15 18
L
cos φ ≥ 0.95
M
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a
nekompenzované
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
AC5a
kompenzované
230V / 3A (690VA) do
max. vstup.n. C=14uF
AC6a
AC7b
AC12
AC13
AC14
AC15
x
250V / 3A
x
x
250V / 6A
250V / 6A
M
M
DC1
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
Druh záťaže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
K
Druh záťaže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
AC5b
1000W
-8-
Nadradenosť režimu
Nadradenosť režimu ovládania
najvyššia priorita režimu
ovládania
displej
režim výstupu
ON / OFF

ON / OFF 

prázdninový režim
ON / OFF

S
K
manuálne ovládanie
časový program
Prog
Nastavenie jazyka
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
jazyk
Prog
možnosti
ESC
výber jazyka
+ _
-9-
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
Prehľad menu
Auto
Prog
cas/datum
cas
Prog
casovy pr
nastavenie času/
dátumu
nastavenie aktuálneho času
datum
Prog
nastavenie a úprava
časového programu
den v tyzdn
format casu
prazdniny
úprava programu
vymazat
nastavenie zobrazenia formátu dátumu
nastavenie zobrazenia formátu času
- 10 -
nastavenie prázdninového režimu
manualne
vymazať program
nastavenie zobrazenia dňa v týždni
format datu
nastavenie režimu
automatického
spínania
pridať program
zmenit
nastavenie prechodu
letného/zimného
času
spínacie režimy
AUTO
pridat
nastavenie dátumu
CAS LE - zi
rezimi
manuálny režim
Ovládanie
Prog
Prog
moznosti
koniec
nastavenie prístroja

PRG

+ _

jazyk

prevádzkové hodiny
pre jednotlivé kanály

korekcia
Po 30 s nečinnosti (od posledného
stlačenia akéhokoľvek tlačidla) sa
prístroj vráti do východzieho režimu.
- 11 -
- rýchly posun pri
nastavovaní hodnôt
- vstup do
požadovaného menu
- potvrdenie
- o úroveň vyššie
ESC

nastavenie časového
pásma

OK

časová zona
nastavenie režimu
DCF
Prístroj rozlišuje krátke a dlhé
stlačenie tlačidla. V návode je
označené:
- krátke stlačenie tlačidla (<1s)
- dlhé stlačenie tlačidla (>1s)

DCF signal
+ _

nastavenie korekcie
času v rozmedzí
± 12.7 s / deň
- pohyb v ponuke
menu
- nastavenie hodnôt

prevadzk ho

nastavenie jazyka
- vstup do programovacieho menu
ESC


- krok späť
- návrat do východzieho menu
S
K
CAS/datum
Nastavenie času a dátumu
Prog
Prog
Auto
PRG
cas/datum
OK
cas
Prog
OK
hodina
minuta
cas
OK
+ _
+ _
nastavenie hodiny
nastavenie minúty
nastavenie času
- je možné len v prípade, že DCF signál
nie je povolený (v menu MOŽNOSTI
nastavíme dcf signál zakázaný )
Prog
Prog
OK
ESC
+ _
Prog
Prog
datum
OK
nastavenie dátumu
rok
Prog
Prog
Prog
mesiac
OK
den
OK
OK
+ _
+ _
+ _
nastavenie roku
nastavenie mesiaca
nastavenie dňa
ESC
+ _
Prog
neakt
Prog
Prog
cas le-zi
le-zi rus
OK
Prog
Prog
OK
cas le-zi
le-zi usa
nastavenie
prechodu letného/
zimného času
ESC
Prog
+ _
+ _
nastavenie prechodu
letného/zimného času
podľa oblasti
- 12 -
datum
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
den v tyz
S
K
den v tyd
OK
OK
ESC
nastavenie dňa v
týždni
+ _
Prog
16 sep 10
Prog
Prog
Prog
format da
16/sep/10
OK
OK
format da
Prog
16--sep--10
ESC
formát dátumu
+ _
Prog
12h
Prog
format ca
OK
Prog
24h
Prog
OK
format ca
ESC
formát času
+ _
Prog
koniec
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
ESC
- 13 -
casovy program
Časový program
Prog
Auto
Prog
Prog
PRG
cas/datum
+ _
casovy pr
Prog
OK
pridat
OK
vystup
Prog
Prog
program
OK
denne pro
OK
OK
Prog
vystup
denný program
pridať program
zobrazenie
pre kanál 1
+ _
Prog
vystup
Prog
rocne pro
+ _
OK
OK
Prog
vystup
ročný program
zobrazenie
pre kanál 1
OK
Prog
Prog
zmenit
Prog
OK
program
zmeniť program
+ _
+ _
výber programu *
- 14 -
vystup
Prog
OK
denne pro
úprava denného
programu
+ _
OK
Prog
vystup
zobrazenie
pre kanál 1
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
Prog
OK
minuta
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
pridat
S
K
Prog
Prog
+ _
+ _
nastavenie hodiny
nastavenie minúty
ESC
on
+ _
Prog
rok
Prog
OK
mesiac
nastavenie aktivity
programu v dni v
týždni
OK
Prog
OK
Prog
den
Prog
hodina
OK
Prog
minuta
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
nastavenie roku
nastavenie mesiaca
nastavenie dňa
nastavenie hodiny
nastavenie minúty
pridat
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
Prog
OK
minuta
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
pridat
Prog
Prog
+ _
+ _
úprava nastavenia
hodiny
úprava nastavenia
minúty
ESC
on
+ _
OK
úprava nastavenia
aktivity programu v
dni v týždni
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
- 15 -
+ _
Prog
vystup
Prog
rocne pro
+ _
OK
Prog
vystup
OK
úprava ročného
programu
zobrazenie
pre kanál 1
OK
Prog
Prog
vymazat
OK
program
vymazať program
+ _
+ _
výber programu *
Prog
OK
vymazat
Prog
koniec
ESC
+
* Krátkymi stlačeniami OK sa môžete prepínať medzi číslom programu a zobrazením nastavení programu. _ - prechádzate nastavené
programy. Dlhým stlačením OK pokračujete v požadovanom postupe - ZMENIT / VYMAZAT. Pokiaľ nechcete pokračovat v ďalšom postupe
stlačením ESC sa bez zmeny dostanete do základného zobrazenia.
Pokiaľ je pamäť programov plná, zobrazí sa na displeji nápis PLNE.
Pokiaľ je pamäť programov prázdna a chcete program zmeniť alebo vymazať, zobrazí sa na displeji nápis PRAZDNA
- 16 -
Prog
rok
Prog
OK
mesiac
Prog
OK
den
Prog
OK
Prog
hodina
OK
minuta
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
úprava nastavenia
roka
úprava nastavenia
mesiaca
úprava nastavenia
dňa
úprava nastavenia
hodiny
úprava nastavenia
minúty
Prog
OK
S
K
pridat
ESC
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
- 17 -
rezimi
Nastavenie spínacích režimov
Auto
cas/datum
+ _
nahodny
Prog
Prog
Prog
PRG
rezimi
OK
auto
Prog
Prog
OK
auto
OK
program
ESC
režim automatického spínania
+ _
+ _
výber spínacieho
programu
Prog
prazdniny
Prog
Prog
on
OK
OK
OK
mesiac
+ _
+ _
režim prázdniny
Prog
rok
+ _
Prog
OK
den
OK
+ _
nastavenie začiatku prázdninového režimu
Prog
Prog
+ _
OK
prazdniny
ESC
Prog
neakt
Prog
manualne
OK
Prog
Prog
OK
manualne
Prog
manuálny režim
on
+ _
Prog
koniec
ESC
+ _
ESC
- 18 -
zapnutie
manuálneho režimu
S
K
Prog
rok
+ _
Prog
OK
mesiac
Prog
OK
den
+ _
Prog
OK
+ _
prazdniny
ESC
nastavenie konca prázdninového režimu
Zobrazenie na displeji:
- po dobu aktivácie náhodného režimu - Nahodny - svieti symbol .
- prázdninový režim PRázdniny: - svietiaci symbol  indikuje nastavený prázdninový režim.
- blikajúci symbol  indikuje aktívny prázdninový režim .
- symbol  nesvieti, ak nie je prázdninový režim nastavený, alebo už prebehol.
- pri manuálnom ovládaní svieti symbol a bliká kanál, ktorý je manuálne ovládaný.
- 19 -
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
moznosti
Možnosti nastavenia
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
cas/datum
Prog
Prog
Prog
+ _
moznosti
jazyk
OK
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
jazyk
Prog
ESC
výber jazyka
+ _
+ _
Prog
vymazat
Prog
Prog
OK
prevadzk
Prog
prevadzk
ESC
ukaz
OK
Prog
Prog
+ _
prevádzkové hodiny
OK
OK
ESC
celkový počet hodín zopnutia zariadení pripojeného na
zvolenom kanály
nastavenie kanálu
+ _
provozni
Prog
Korekcia času:
Jednotkou posunu je 0.1s za deň.
Číselná hodnota je vzťažná k sekundám za 10 dní.
Korekcia času je nastavená továrensky a je u
každého výrobku individuálna, tak aby hodiny
reálného času bežali s minimálnou odchýlkou.
Hodnotu korekcie času možno ľubovolne meniť,
avšak po RESETE výrobku bude hodnota nastavená späť na továrenskú.
korek cas
Prog
korek cas
OK
Prog
korek cas
Prog
OK
korek cas
ESC
korekcia času
+ _
+ _
korekcia času v
rozmedzí ±12.7
s/deň
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
- 20 -
+ _
Prog
povolenie
Prog
DCF signal
OK
Prog
OK
Prog
DCF signal
zkazanie
nastavenie
režimu DCF
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
časová zona
OK
Prog
Prog
OK
gtm -3
nastavenie
časového pásma
+ _
+ _
Prog
koniec
ESC
- 21 -
časová zona
S
K
Prehľad časových pásiem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Rozsah nastavenia časovej zóny
- 22 -
Reset
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
Prevádza sa krátkym stlačením tupým hrotom (napr. prepisovačkou alebo skrutkovačom o priemere max. 2mm) skrytého tlačítka RESET.
Na displeji sa na 1s zobrazí typ prístroja a verzia software, potom prejde prístroj do východzieho režimu. To znamená, že sa jazyk nastaví
do EN, vynulujú sa všetky nastavenia (funkcia termostatu, čas/dátum, užívateľské programy, funkcie možnosti prístroja).
- 23 -
S
K
Príklad programovania SHT-6
Nastavenie zopnutia relé o 8:00 a rozopnutia o 21:00 pre dni po-pia.
Auto
Prog
Prog
cas/datum
PRG
OK
Prog
Prog
casovy pr
jazyk
OK
Prog
pridat
OK
OK
povolenie
OK
hodina
Prog
denne pro
OK
Prog
DCF signal
+ _
Prog
program
OK
Prog
Prog
moznosti
+ _
DCF signal
OK
minuta
+ _
Prog
Prog
moznosti
ESC
+ _
Prog
Prog
on
OK
Prog
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
on
+ _
Prog
Prog
OK
pridat
OK
program
Prog
OK
denne pro
+ _
Prog
Prog
OK
OK
hodina
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
on
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
pridat
ESC
+ _
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
- 24 -
Výmena batérie
S
K
+
CR2032
Výmenu batérie môžete prevádzať bez demontáže prístroja.
POZOR - výmenu batérie prevádzajte len pri vypnutom sieťovom napájacom napätí !!!
- po výmene batérie je nutné znovu nastaviť dátum a čas !!!
- vysuňte Zásuvný modul s batériou
- vymeňte pôvodnú batériu
- vložte novú batériu tak, aby horná hrana batérie (+) bola zarovnaná so Zásuvným modulom
- zasuňte Zásuvný modul nadoraz do prístroja - pozor na polaritu (+ nahor) - na displeji sa zobrazí na cca 1s názov a verzia software
- môžete zapnúť sieťové napájacie napätie
- 25 -
Slovakia
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Benkova 18 | 949 11 Nitra |
tel.: +421 37 65 86 731 |
fax: +421 37 65 86 732
[email protected] | www.rele.sk
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Time switch
with DCF control
E
N
SHT-6
Contents
Alert ................................................................................................................
3
Characteristics ...............................................................................................
4
Technical parameters ....................................................................................
5
Device description ......................................................................................... 6
Symbol, Connection, Load ............................................................................ 8
Mode precedence, Language settings ......................................................... 9
Menu overview .............................................................................................. 10
Control description ....................................................................................... 11
Time and date setting ................................................................................... 12
Time program ................................................................................................ 14
Setting the switching modes ........................................................................ 18
Setting options .............................................................................................. 20
Overview of time zones ................................................................................ 22
Reset ............................................................................................................... 23
An example of programming ....................................................................... 24
Replacing the battery ................................................................................... 25
-2-
Warning
Device is constructed for connection in 1-phase
device is not exceeded. For installation and setting use
main alternating current voltage and must be
screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic installed according to norms valid in the state installation should be carried out according to this fact.
of application. Connection according to the Non-problematic function depends also on the way of E
details in this direction. Installation, connection, setting
transportation, storing and handling. In case of any signs N
and servicing should be installed by qualified electrician
of destruction, deformation, non-function or missing
staff only, who has learnt these instruction and functions
part, don´t install and claim at your seller it is possible to
of the device. This device contains protection against dismount the device after its lifetime, recycle, or store in
overvoltage peaks and disturbancies in supply. For correct protective dump.
function of the protection of this device there must be
suitable protections of higher degree (A,B,C) installed
in front of them. According to standards elimination of
disturbancies must be ensured. Before installation the
main switch must be in position “OFF” and the device
should be de-energized. Don´t install the device to
sources of excessive electro-magnetic interference.
By correct installation ensure ideal air circulation so
in case of permanent operation and higher ambient
temperature the maximal operating temperature of the
-3-
factory setting EN).
- Selection of automatic switching between summer / winter time
based on location.
- Backlit LCD display.
- Simple and easy setup using 4 control buttons.
- Sealable transparent cover on the front panel.
- The timer has a backup battery that preserves data in case of a
power supply failure (reserve backup time up to 3 years).
- Supply voltage: AC 230 V.
- 2-module, mounted onto a DIN rail, clamping terminals.
- After plugging the timer in for the first time, the current time, date
and geographic location must be set for correct operation of the
clock.
Settings can be done manually (only if the DCF signal is disabled) or
automatically (if the receiver DCFR-1 is connected and DCF signal is
enabled).
Characteristics
Time switch with DCF control is used for the automatic real-time
controlling of appliances. The timer operates all year round without
the need of continuous maintenance, with minimum operating costs
and maximum savings of electrical energy. (For example for turning
on heating, pumps, ventilators, public lighting etc.). Appliances can
be controlled in regular time cycles or based on a pre-set programme.
Time switch SHT-6 is synchronized by a DCF77 signal using external
receiver DCRF-1. Time switch can operate independently without DCF
receiver. In the case of a power supply interruption, the timer retains
all set values required for its reliable activation after power is restored.
- Switching modes:
- Auto – automatic switching mode:
- Programme – switching based on a programme (astro or time).
- Random – switches randomly in a 10–120 minute interval.
- Holiday  – holiday mode – option of setting up a period for
which the timer will be blocked, i.e. will not switch based on the set
programmes.
- Manual – manual mode – option of controlling the individual
output relay manually
- Options of the automatic switching programme:
- Time programme – switching based on a pre-set time programme
- Memory capacity for 100 time programmes (common for both
channels).
- Programming can be performed both when power is on or in
backup mode.
- Output relays only operate with a supply voltage of AC 230 V.
- Menu display selection – CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (default
- 4-
Technical parameters
Supply terminals:
Supply voltage:
Supply voltage tolerance:
Output:
Number of contacts:
Rated current:
Switching capacity:
Peak current:
Switching voltage:
Min. switching capacity DC:
Mechanical life:
Electrical life (AC1):
Time circuit
Real time back-up:
Accuracy:
- without DCD receiver:
Minimum interval:
Data stored for:
Program circuit
Number of memory places:
Program(SHT-3, SHT-3/2):
Data readout:
Other information
Operating temperature:
A1 - A2
AC 230V / 50 - 60Hz
-15 %; +10 %
1 x changeover (AgSnO2)
16A / AC1
4000 VA / AC1, 384W / DC
30A / <3s
250V AC1 / 24V DC
500 mW
> 3x107
> 0.7x105
Storage temperature:
Electrical strength:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage category:
Pollution degree:
Max. cable size (mm2):
Dimensions:
Weight
Standards:
up to 3 years
max. ±1s/ day at 23°C
1 min.
min. 10 years
100
daily , yearly(up to year 2095)
LCD display, with back light
-10.. +55 °C
-5-
-30.. +70 °C
4 kV (supply - output)
any
DIN rail EN 60715
IP10 clips, IP40 from front panel
II.
2
solid wire max. 2x2.5 or 1x4
with sleeve max. 1x2.5 or 2x1.5
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
E
N
Description
Connecting the DCFR-1 receiver
Terminal A1
Auto
Display with back-light
SHT-6
Control buttons
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Place for seal
Plug-In with battery backup
Terminal A2
Output - channel 2 (16-15-18)
-6-
Indicates the day in the week
Operating modes indication
Indication (1st channel)
Auto + t
Prog
Man
12/24 hours format /
sunset - sunrise
Indication of the switch
program
Indication of date/setting menu*
E
N
Time display**
Control button PRG / +
Control button MAN2 / ESC
SHT-6
Reset
Control button OK
Control button MAN1 / CONTROL OF A DISPLAY WITH BACKLIGHT
Power on: Display is illuminated with a backlight for 10 seconds from the last button press. The display continuously shows the settings – date, time, day of the
week, contact state and programme. Permanent on / off is activated by simultaneous presses of the MAN, ESC, OK buttons. After activating the permanent
on/off, the display will flash briefly.
Backup mode: After 2 minutes, the display switches to the sleep mode, i.e. shows no information. The display can be activated by pressing any button.
* Note: Displaying the date or status of DCF signal (switches after 4 s) status of DCF signal:
DCF ON – DCF 77 signal is present
DCF OFF – DCF signal in blocked
NO DCF – DCF signal is not present
** Note – if the time is not set, the time indication is flashing. If the time is set (manually or automatically), the time indication lights permanently.
-7-
Symbol
Connection
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
Load
A2
Type of load
Contact material AgSnO2
Contact 16A
15
A2 16 15 18
L
cos φ ≥ 0.95
M
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a
Uncompensated
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
AC5a
Compensated
230V / 3A (690VA)
max. input C=14uF
AC6a
AC7b
AC12
AC13
AC14
AC15
x
250V / 3A
x
x
250V / 6A
250V / 6A
M
M
DC1
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
Type of load
Contact material AgSnO2
Contact 16A
K
Type of load
Contact material AgSnO2
Contact 16A
AC5b
1000W
-8-
Mode precendence
Mode precedence
mode with the highest
priority
display


output mode
ON / OFF
manual control
ON / OFF 
holiday mode
ON / OFF

time program
E
N
Prog
Language settings
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
language
Prog
options
ESC
Language selection
+ _
-9-
- long press (>1s)
- short press (<1s)
Menu overview
Auto
Prog
Prog
time/date
time prog
setting the time
and date
time
setting the current
time
date
Prog
setting and adjusting
the time program
week day
holiday
edit the program
delete a program
time form
setting the display of
the date format
setting the display of
the time format
- 10 -
setting the holiday
mode
manual
delete
setting the display of
the week day
date form
setting the auto
switching mode
add a program
edit
setting the switch
from the summer to
the winter time
switch modes
AUTO
add
setting the date
su-wi
modes
manual mode
Control
Prog
Prog
options
end
device options

PRG

+ _

language
setting the language

- browsing in menu

operating hours for
individual channels

time correct
- setting of values

setting time correction by ± 12.7 s / day
the DCF mode
settings
After 30s of inactivity (from the last
press of any button) will device
automatically returns into starting
menu.
- 11 -
- quick shifting
during setting of
values
- entrance into
required menu
- confirmation
- one level up
ESC

time zone settings

OK

time zone
Device differs short and long button
press. In the manual marked as:
- short button press (<1s)
- long button press (>1s)

DCF signal
+ _

operating ho
- entrance into
programming menu
ESC


- a step back
- back to the starting
menu
E
N
time/date
Date and time setting
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
OK
time
Prog
OK
setting the time
hour
- it is possible only if DCF signal is not
enabled (in the menu OPTIONS set –
DCF signal enabled)
Prog
Prog
OK
minute
time
OK
+ _
+ _
setting the hours
setting the minutes
ESC
+ _
Prog
Prog
date
OK
setting the date
year
Prog
Prog
Prog
month
OK
day
OK
OK
+ _
+ _
+ _
setting the year
setting the month
setting the day
ESC
+ _
Prog
no su-wi
Prog
Prog
su-wi
su-wi rus
OK
Prog
Prog
OK
su-wi
su-wi usa
setting the switch
between the summer /winter time
ESC
Prog
su-wi eur
+ _
+ _
setting the switch between
the summer and winter
time depending on area
- 12 -
date
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
week day
week day
OK
OK
ESC
setting the week
day
+ _
E
N
Prog
16 sep 10
Prog
Prog
Prog
date form
16/sep/10
OK
OK
date form
Prog
16--sep--10
ESC
date format
+ _
Prog
12h
Prog
time form
OK
Prog
24h
Prog
OK
time form
ESC
time format
+ _
Prog
end
- long press (>1s)
- short press (<1s)
ESC
- 13 -
time program
Time program
Prog
Auto
Prog
Prog
PRG
time/date
+ _
time prog
Prog
OK
add
OK
out
Prog
Prog
prog
OK
day prog
OK
OK
Prog
out
daily program
add a program
display for
channel 1
+ _
Prog
out
Prog
year prog
+ _
OK
OK
Prog
out
yearly program
display for
channel 1
OK
Prog
Prog
edit
Prog
OK
prog
edit program
+ _
+ _
program choice *
- 14 -
out
Prog
OK
day prog
adjusting the daily
program
+ _
OK
Prog
out
display for
channel 1
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
hour
Prog
OK
minute
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
add
Prog
Prog
+ _
+ _
setting the hour
setting the minutes
ESC
on
+ _
Prog
year
Prog
OK
month
setting the program
activity on a week
day
OK
Prog
OK
E
N
Prog
day
Prog
hour
OK
Prog
minute
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
setting the year
setting the month
setting the day
setting the hours
setting the minutes
add
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
hour
Prog
OK
minute
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
add
Prog
Prog
+ _
+ _
adjusting the
setting of minutes
adjusting the
setting of hours
ESC
on
+ _
OK
adjusting the setting
of program activity on
a week day
- long press (>1s)
- short press (<1s)
- 15 -
+ _
Prog
out
Prog
year prog
+ _
OK
Prog
out
OK
adjusting the yearly
program
display for
channel 1
OK
Prog
Prog
delete
OK
prog
delete
+ _
delete the program
+ _
Prog
OK
choosing the
program *
Prog
end
ESC
+
* By shortly pressing OK , you can toggle between the program number and the display of its settings. Use _ to toggle preset
programs. By holding OK you can proceed with the required step - CHANGE / DELETE. If you do not want to proceed, press ESC to go to the
main settings without any change.
If the program memory is full, you will see full on the display.
If the programs memory is empty and you want to change or erase a program, the display will read EMPTY
- 16 -
Prog
year
Prog
OK
month
Prog
OK
day
Prog
OK
Prog
hour
OK
minute
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
adjusting the
setting of the year
adjusting the setting of the month
adjusting the
setting of the day
adjusting the
setting of hours
adjusting the
setting of minutes
Prog
OK
add
ESC
E
N
- long press (>1s)
- short press (<1s)
- 17 -
modes
Setting the switching modes
Auto
time/date
+ _
random
Prog
Prog
Prog
PRG
modes
OK
auto
Prog
OK
Prog
auto
OK
prog
ESC
automatic switch
mode
+ _
+ _
choosing the switching
program
Prog
holiday
Prog
Prog
on
OK
OK
OK
month
+ _
+ _
holiday mode
Prog
year
+ _
Prog
OK
day
OK
+ _
setting the start of the holiday mode
Prog
Prog
+ _
OK
holiday
ESC
Prog
inactive
Prog
manual
OK
Prog
Prog
OK
manual
Prog
manual mode
on
+ _
Prog
end
ESC
+ _
ESC
- 18 -
switching on the
manual mode
Prog
year
+ _
Prog
OK
month
Prog
OK
day
+ _
OK
+ _
E
N
Prog
holiday
ESC
setting the end of the holiday mode
What you see on the display:
- when a random mode is activated - Random - the symbol is lit .
- vacation mode HOLIDAY: - the illuminated symbol indicates the vacation mode.
- the flashing symbol  indicates the vacation mode.
- the symbol  is not illuminated if the vacation mode is not set or has
- when the manual mode is activated, the symbol is lit and the manually controlled channel is flashing.
- 19 -
- long press (>1s)
- short press (<1s)
options
Settings options
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
language
Prog
ESC
language choice
+ _
+ _
Prog
clear
Prog
Prog
OK
operating
Prog
operating
ESC
show
OK
Prog
Prog
+ _
operating hours
OK
OK
ESC
total number of hours of switching
when the device is connected to
the selected channel
channel settings
+ _
operating
Prog
time corr
Prog
Time correction:
The shift unit is 0.1s per day.
The numeric value refers to seconds per 10 days.
Time correction is factory-set and individual for
each product so that the real-time clock would
run with minimum deviation. The time correction
value can be arbitrarily adjusted, but after product RESET, the value returns to factory settings
time corr
OK
Prog
time corr
Prog
OK
time corr
ESC
time correction
+ _
+ _
time correction by
±12.7 s/day
- long press (>1s)
- short press (<1s)
- 20 -
+ _
Prog
allowed
Prog
DCF signal
OK
Prog
OK
Prog
DCF signal
forbidden
the DCF mode
settings
E
N
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
time zone
OK
Prog
Prog
OK
gtm -3
time zone settings
+ _
+ _
Prog
end
ESC
- 21 -
time zone
Overview of time zones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
The range of time zone settings
- 22 -
Reset
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
Performed by shortly pressing the hidden RESET button with a blunt-pointed object (e.g. a pencil or screw-driver with a diameter of at
most 2 mm).
The type of device and software version will be displayed for 1 second, then the device will enter default mode. This means that the
language is set to EN, all data is zeroed (thermostat function, time/date, user programs, device options function).
- 23 -
E
N
An example of SHT-6 programming
Set-up the relay switch on at 8 AM and the relay switch off at 9 PM for days Mo – Fri.
Auto
Prog
Prog
time/date
PRG
OK
Prog
Prog
time prog
language
OK
Prog
add
OK
OK
allowed
OK
hour
Prog
day prog
OK
Prog
DCF signal
+ _
Prog
prog
OK
Prog
Prog
options
+ _
DCF signal
OK
minute
+ _
Prog
Prog
options
ESC
+ _
Prog
Prog
on
OK
Prog
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
on
+ _
Prog
Prog
OK
add
OK
prog
Prog
OK
day prog
+ _
Prog
Prog
OK
OK
hour
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
on
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
add
ESC
+ _
- long press (>1s)
- short press (<1s)
- 24 -
Battery replacement
+
CR2032
You can change the battery without disassembling the device.
CAUTION - only change the battery when the device is disconnected from power supply!!
- the date and time must be reset after changing the battery !!!
- remove the plug-in module with the battery
- replace the original battery
- enter a new battery so that its upper edge (+) lines up with the plug-in module
- slide the plug-in module in the device and pay attention to polarity (+ up) – for roughly 1 s, the display will show the name and the
software version
- you can connect the device to power supply
- 25 -
E
N
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493 | 769 01 Holešov |
Všetuly,CZ, tel.: +420 573 514 211 |
fax: +420 573 514 227
[email protected] | www.elkoep.com
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Romania
Intrerupator timp
cu control DCF
R
O
SHT-6
Cuprins
Alarma ............................................................................................................
3
Caracteristici ..................................................................................................
4
Parametri tehnici ...........................................................................................
5
Descrierea dispozitivului ..............................................................................
6
Simbol, conectare, incarcare ........................................................................
8
Mod prioritar, Setarea limbii ........................................................................
9
Prezenatrea generala a meniului ................................................................. 10
Descrierea controlului ................................................................................... 11
Setarea datei si a orei .................................................................................... 12
Programul de timp ........................................................................................ 14
Setarea modurilor de comutare ................................................................... 18
Setarea obtiunilor ......................................................................................... 20
Prezentarea fusurilor orare .......................................................................... 22
Resetarea ....................................................................................................... 23
Exemplu de programare ............................................................................... 24
Inlocuirea bateriilor ...................................................................................... 25
-2-
Atentionari
Echipamentul este proiectat pentru a fi funcţionare este mai mare. Temperatura maximă a
conectat intr-o retea monofazata alternativa si dispozitivului nu trebuie depăşită. Pentru montare si
trebuie montat conform normelor in vigoare programare folositi o surubelnita de 2mm. Dispozitivul
din tara unde se realizeaza aplicatia. Conectarea este in intregime electronic - instalarea trebuie să fie
se face conform indicatiilor din aceste manual. Montarea, efectuata în conformitate cu acest fapt. Functionarea fara
conectarea, programarea si intretinerea se va face numai probleme depinde totodata si de modul de transport,
de catre electricieni autorizati care au invatat aceste depozitare si manipulare a dispozitivului. In cazul in care
instructiuni si functiile echipamentului. Echipamentul observati semne de distrugere, deformare, functionare R
are protectie la suprasarcina si perturbatii in alimentare. defectuoasa sau parti lipsa, nu instalati echipamentul. O
Pentru funcţionarea corectă a protecţie echipamentului Adresati-va vanzatorului daca este posibil sa demontati
trebuie să existe o protecţie adecvată de grad superior echipamentul la sfarsitul duratei de viata a acestuia,
(A, B, C), instalată inaintea dispozitivului. Conform reciclati-l sau predati-l la centre specializate.
standardelor trebuiesc eliminate toate perturbatiile,
Înainte de instalare întrerupătorul principal trebuie să fie
în poziţia „OFF“ şi dispozitivul ar trebui să fie nealimentat.
Nu instalaţi dispozitivul fara surse de interferenţe electromagnetice excesive. Prin instalarea corectă se va a asigura
circulaţia aerului atât în cazul funcţionării permanente
la temperatura ambiantă dar si cand temperatura de
-3-
backup
- Releele de iesire opereaza cu o tensiune de alimentare de 230V AC.- Selectarea afisarii meniului - CZ/SK/EN/RO/PL/RU (setat implicit
din fabrica EN)
- Selectare pentru comutare automata intre vara/iarna bazata pe locatie
- Iluminare de fundal a afisajului LCD
- Instalare simpla si usoara folosind 4 butoane de control
- Capac transparent sigilabil de pe panoul frontal
- Timerul are o baterie de rezerva care pastreaza datele in cazul
unei pene de curent(rezerva de tip de backup de pana la 3 ani)
- Alimentare: 230V AC
- 2 module, montabil pe sina DIN, terminale de prindere
Caracteristici
Intrerupator timp cu control DCF, este utilizat pentru controlul
automat de aparate în timp real.Cronometrul funcţionează tot
timpul anului, fără a fi nevoia de întreţinere continuă, cu costuri
de exploatare minime şi economii maxime de energie electrică.
(De exemplu, pentru reglarea încălziri, pompelor, ventilatoarelor,
iluminatului public etc). Tehnica poate fi controlate în timp prin
cicluri regulate sau pe baza unui program de pre-setare.
Intrerupatorul timp SHT-6 este sincronizat printr-un semnal
DCF77 folosind un receiver DCRF-1. Intrerupatorul timp poate
opera independent fara un receiver DCF.
Timer astronomic nu include senzorii optici sau alte echipamente
externe. După instalare, acesta nu necesită nicio operaţiune
specială sau de întreţinere. În cazul unei întreruperi de alimentare,
contorul de timp pastreaza toate valorile stabilite necesare pentru
restabilirea activarii sigure a acestuia după putere.
- auto - mod de comutare automata:
- Programme -comutare pe baza unui program (sau astro timp).
- RANDOM - întrerupătoare aleatorii într-un interval 10-120 minute.
- HOLIDAY  - Mod de vacanta - opţiunea de a înfiinţa o perioadă
in care timer va fi blocat, adică nu va comuta programele pe set.
- MANUAL - mod manual - reprezinta posibilitatea controlarea
manuala a input-ului.
- Obtiunea de program de comutare automata auto:
- TIME PROGRAMME - comutare bazata pe o pre-setare a timpului
programului
- Capacitatea de memorare a 100 programe de timp(comun pentru
ambele canale)
- Programarea poate fi facuta atunci cand este pornit sau in mod de
- La conectarea pentru prima oara a timerului, data si ora curenta
precum si localizarea geografica trebuie sa fie stabilite pentru
corecta functionare a ceasului.
Setarile pot fi facute manual ( numai daca semnalul DCF este
disabled ) sau automat ( numai daca receiver-ul DCFR-1 este
conectat si semnaul DCF enabled)
- 4-
Parametrii tehnici
Borne de alimentare:
A1 - A2
Tensiune de alimentaree:
AC 230V / 50 - 60Hz
Toleranta tens. de alimentare: -15 %; +10 %
Iesire:
Numar de contacte:
1 x changeover (AgSnO2)
Curent nominal:
16A / AC1
Capacitatea de conutatie:
4000 VA / AC1, 384W / DC
Curent de varf:
30A / <3s
Tensiunea comutata:
250V AC1 / 24V DC
capacitatea min. de comut. DC: 500 mW
Durata de viata mecanica:
> 3x107
Durata de viata electrica (AC1): > 0.7x105
Circuitul de timp
Back-up in timp real:
pana la 3 ani
Precizie:
- Fara DCF receiver
max. ±1s/ zi at 23°C
Intervalul minim:
1 min.
Salvare data penru:
min. 10 years
Circuitul programagil
Nr. de locasuri de memorie:
100
Program:
zilnic, anual (pana in 2099)
Citirea datelor:
afisaj LCD cu iluminat
Alte informatii
Temperatura de operare:
-10.. +55 °C
Temperatura de depozitare:
Puterea electrica:
Pozitie de operare:
Montare:
Grad de protectie:
Categorie de supratensiune:
Grad de poluare
Dimens. max. a calblului (mm2):
Dimensiuni:
Greutate:
Standarde:
-5-
-30.. +70 °C
4 kV (alimentare - iesire)
oricare pe
sina DIN EN 60715
clame IP10, IP40 panou frontal
II.
2
fire solide max. 2x2.5 sau 1x4
cu cleme max. 1x2.5 or 2x1.5
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
R
O
Descriere
Conectarea DCFR-1 receiver
Borna A1
Auto
Display cu iluminare
SHT-6
Butoane de control
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Orificu pentru sigiliu
Plug-In cu baterie de backup
Borna A2
Iesire- canal 2 (16-15-18)
-6-
Indicatie a zilei din saptamana
Indicator pentru moduri de operare
Indicatie (canal 1)
Auto + t
Prog
Man
Prezentare modul de 12/24h/
Apus-rasarit
Trecere de pe un program pe altul
Indicatie data / meiu setari*
Indicatie ora**
Butoane de control PRG / +
Buton de control MAN2 / ESC
SHT-6
Reset
Buton de control OK
Buton de control MAN1 / CONTROLUL ILUMINARII DISPLAYULUI
Alimemntat cu tensiune: Displayul este iluminat timp de 10 s de la ultima apasare a unui buton. Si afiseaza pe display setarile - data, ora, ziua din saptamana,
starea contactlui programului respectiv. Activare permanenta a starii ON/ OFF a iluminatului se face apasand sincron tastele MAN, ESC, OK . Dupa activarea
starii permanente ON / OFF a iluminatului, ecranul se va aprinde intermitent. In stare de asteptare: Dupa 2 minute, afisajul trece in stare de somn-care nu afisaza
nicio informatie. Activarea ecranului prin apasarea oricarei taste.
* Nota: Afiseaza data sau statusul semnalului DCF (intrerupe dupa 4 s) statusul DCF semanal:
DCF ON – DCF 77 este prezent
DCF OFF – semnalul DCF este blocat
NO DCF – semnalul DCF nu este prezent
** NOTA – daca timpul nu este setat, indicatorul care reprezinta setarea acestuia va fi intermitent. Daca timpul este setat ( manual sau automat ), indicatorul
este aprins permanent.
-7-
R
O
Simbol
Conexiuni
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
Sarcina
A2
Tipul sarcinii
Material contacte: AgSnO2
Curent contacte: 16A
15
A2 16 15 18
L
cos φ ≥ 0.95
M
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a
Necompensat
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
AC5a
Compensat
230V / 3A (690VA)
max. input C=14uF
AC6a
AC7b
AC12
AC13
AC14
AC15
x
250V / 3A
x
x
250V / 6A
250V / 6A
M
M
DC1
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
Tipul sarcinii
Material contacte: AgSnO2
Curent contacte: 16A
K
Type of load
Material contacte: AgSnO2
Curent contacte 16A
AC5b
1000W
-8-
Modul de precedere
Precedenta modurilor
controlate
Modelul cu cea mai mare
prioritate
Display
Modul iesirii
ON / OFF

Control manual
ON / OFF 

Program de vacanta
ON / OFF

program
Prog
R
O
Setarea limbii
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
limba
Prog
optiuni
ESC
de selectarea limbii
+ _
-9-
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
Prezentarea generala a meniului
Auto
Prog
timp/data
Prog
progr timp
stabilirea timpului
si datei
timp
stabilirea contactului
pentru timpul de
vara si iarna
saptamana
format timp
comutare pe setare
automata
vacanta
editeaza
editare program
stergere program
stabilirea afisari
formatului datei
stabilirea afisari
formatului orei
- 10 -
mod de setare
VACANTA
manual
sterge
stabilirea afisajului
pe zilele saptamani
format data
moduri de comutare
adaugare program
stabilirea timpului
curent
timp vara
moduri
AUTO
adaugr
stabilirea timpului
curent
data
Prog
stabilirea si ajustarea
programarii timpului
mod de utilizare
Control
Prog
Prog
optiuni
sfarsit
instrument de setari

PRG

+ _

+ _

limba

ore de functionare
pentru canale
corectare ti

operare ora

setare limba

corectie setare
de timp intre
+/- 12.7 s / zi
Mode DCF


zona de tim

semnal dcf
Dispozitivul recunoaste apasarile lungi
si scurte. In manual sunt marcate astfel:
- apasare scurta a butonului (<1s)
- apasare lunga a butonului (>1s)

Setarile zone de timp
- cautare in meniu
- setarea valorilor
- Schimbarea rapida
a unor valori
- Intrare in meniul
dorit
- Confirmare
ESC
- Intoarcere la nivelul
superior al meniului
- pas inapoi

Dupa 30s de inactivitate (de la ultima
apasare a oricarui buton) dispozitivul
se va intoarce automat la meniul de
baza.
- 11 -
OK
- eIntrare in modul
de programare

ESC
- Intoarcere la meniul
de baza
R
O
timp/data
Programarea datei si a Cecilia
Prog
Prog
Auto
PRG
timp/data
OK
timp
Prog
OK
ora
minut
timp
OK
+ _
+ _
Programati ora
Programati minute
programare ceas
- Este posibil ca numai semnaul DCF sa
nu fie enabled ( in meniul OPTIONS –
semnalul DCF enabled )
Prog
Prog
OK
ESC
+ _
Prog
Prog
data
OK
Programare Data
an
Prog
Prog
Prog
luna
OK
zi
OK
OK
+ _
+ _
+ _
programare AN
Programare LUNA
Programare ZI
ESC
+ _
Prog
inactiv
Prog
Prog
timp vara
rusia var
OK
Prog
Prog
OK
timp vara
usa vara
Programarea
comutarii orei de
vara/iarna
ESC
Prog
europe va
+ _
+ _
Programare
comutarii intre ora
de vara si iarna, in
functie de zona
geografica
- 12 -
data
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
saptamana
saptamana
OK
OK
ESC
Progrramarea zilei
saptamanii
+ _
Prog
16 sep 10
Prog
Prog
Prog
format da
16/sep/10
OK
OK
format da
Prog
16--sep--10
R
O
ESC
Format data
+ _
Prog
12h
Prog
format ti
OK
Prog
24h
Prog
OK
format ca
ESC
Format orar
+ _
Prog
sfarsit
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
ESC
- 13 -
progr timp
Programe de timp
Prog
Auto
Prog
Prog
PRG
timp/data
+ _
progr tim
Prog
OK
adaug
OK
iesire
Prog
Prog
progr
OK
progr zi
OK
OK
Prog
iesire
program zilnic
Adauga program
ecran
canal 1
+ _
Prog
iesire
Prog
rprogr an
+ _
OK
OK
Prog
iesire
program anual
ecran
canal 1
OK
Prog
Prog
editeaza
Prog
OK
progr
editare program
+ _
+ _
optiune program*
- 14 -
iesire
Prog
OK
progr zi
ajustare program
zilnic
+ _
OK
Prog
iesire
ecran
canal 1
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
ora
Prog
OK
minut
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
adauga
Prog
Prog
+ _
+ _
programare ora
programare minut
ESC
on
+ _
Prog
an
Prog
OK
luna
programarea
activitatii pentru o zi
a saptamanii
OK
Prog
OK
Prog
zi
Prog
ora
OK
Prog
minut
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
programarea anului
programarea lunii
programarea zilei
programarea orei
programarea
minutului
OK
adauga
R
O
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
ora
Prog
OK
minut
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
adauga
Prog
Prog
+ _
+ _
ajustarea orei
ajustarea minutelor
ESC
on
+ _
OK
ajustarea programului activitatii pentru
ziua saptamanii
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
- 15 -
+ _
Prog
iesire
Prog
progr an
+ _
OK
Prog
iesire
OK
Ajustarea programului anual
ecran
canal 1
OK
Prog
Prog
sterge
OK
progr
sterge
+ _
Stergere program
+ _
Prog
OK
Alegerea programului *
Prog
sfarsit
ESC
+
_
* Apasand scurt OK puteti comuta numarul programului si afisarea setarilor acestuia. Folositi
- pentru a comuta intre programele
prestabilite. Tinand apasat OK puteti trece la pasul necesar - MODIFICA/STERGE. Daca nu doriti aceasta, apasati ESC pentru a ajunge in
programarea generala, fara alte modificari.
Daca memeoria programelor este plina, pe ecran veti vedea mesajul PLIN.
Daca memoria este goala si vrei sa schimbi sau sa stergi un program, ecranul va afisa – GOL
- 16 -
Prog
an
Prog
OK
luna
Prog
OK
zi
Prog
OK
ora
Prog
OK
minut
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
Ajustare an
Ajustare luna
Ajustare zi
Ajustare ora
Ajustare minut
Prog
OK
adauga
ESC
R
O
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
- 17 -
moduri
Moduri. Programarea modurilor de comutare
Auto
timp/data
+ _
alertoriu
Prog
Prog
Prog
PRG
moduri
OK
auto
Prog
OK
Prog
auto
OK
progr
ESC
Mod comutare
automata
+ _
+ _
Alegere program
comutare:
Prog
vacanta
Prog
Prog
on
OK
OK
OK
luna
+ _
+ _
Mod Vacanta
Prog
an
+ _
Prog
OK
zi
OK
+ _
programarea datei de inceput a vacantei
Prog
Prog
+ _
OK
vacanta
ESC
Prog
inactiv
Prog
manual
OK
Prog
Prog
OK
manual
Prog
Mod Manual
on
+ _
Prog
sfarsit
ESC
+ _
ESC
- 18 -
comutare pe modul
manual
Prog
an
Prog
OK
+ _
luna
Prog
OK
zi
+ _
Prog
OK
+ _
vacanta
R
O
ESC
programare data de sfarsit a vacantei
Ce vedeti pe ecran:
- cand un mod aleatoriu este activat - alertoriu - simbolul este aprins.
- cand modul vacanta este activat - vacanta - simbolul  este aprins.
- modul de vacanta : - simbolul  aprins, indică modul de vacanţă
- simbolul  clipind, indică modul de vacanţă
- simbolul  nu este iliminat daca modul vacanţă nu este programat sau, perioada de vacanţă a expirat
- cand modul manual este activat, simbolul este aprins si, canalul controlat manual clipeste.
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
- 19 -
optiuni
Optiuni de programare
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
timp/data
Prog
Prog
Prog
+ _
optiuni
OK
limba
Prog
Prog
limba
Prog
OK
OK
Prog
Prog
ESC
Alegere limba
+ _
+ _
Prog
sterge
Prog
Prog
OK
operare o
Prog
operare o
ESC
arata
OK
Prog
Prog
+ _
Ore de operare
operare o
Numarul totoal de oreESCde
comutare, cand aparatul este
conectat la canalul selectat
Ore de operare
+ _
Corectie timp:
Unitatea de modificare este de 0.1s/zi.
Valoarea numerica se refera la secunde/10zile
Corecţia timpului este programată din fabrică
şi este individuală pentru fiecare produs astfel
incât, contorul de timp real va funcţiona cu
deviaţii minime.
Valoarea corecţiilor de timp poate fi ajustată arbitrar dar, după RESET-area produsului; valoarea
revine la cea de fabrică.
OK
OK
Prog
corectare
Prog
corectare
OK
Prog
corectare
corectare
ESC
timp de corectie
+ _
Prog
OK
+ _
corectie de timp de
12.7 ± s / zi
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
- 20 -
+ _
Prog
permis
Prog
semnal dcf
OK
Prog
OK
Prog
semnal dcf
interzis
Mode DCF
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
zona de tim
OK
Prog
Prog
OK
gtm -3
Setarile zone de
timp
+ _
+ _
Prog
sfarsit
ESC
- 21 -
zona de tim
R
O
Prezentare generala a zonelor de fus orar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Setarile zonei de timp
- 22 -
Reset
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
Apasarea scurta a butonului ascuns - RESET- cu un obiect neascutit (ex.: creion sau surubelnita cu un diametru de cel mult 2mm
Tipul dispozitivului si versiunea de software vor fi afisate pentru 1 secunda, apoi aparatul va intra in modul implicit. Aceasta inseamna ca
limba este setata in EN, toate datele sunt zero (functia lumina, ora / data, programele de utilizator, functiile dispozitivului)
- 23 -
R
O
Exemplu de programare a dispozitivului SHT-6
Setarea intrerupatorului la 8 AM si ale intrerupatorlui de la 9 PM pentru Luni -> Vinderi
Auto
Prog
Prog
timp/data
PRG
OK
Prog
Prog
progr tim
limba
OK
Prog
adaug
OK
OK
permis
OK
ora
Prog
progr zi
OK
Prog
semnal dcf
+ _
Prog
progr
OK
Prog
Prog
optiuni
+ _
semnal dcf
OK
minut
+ _
Prog
Prog
optiuni
ESC
+ _
Prog
Prog
on
OK
Prog
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
on
+ _
Prog
Prog
OK
adaug
OK
progr
Prog
OK
progr zi
+ _
Prog
Prog
OK
OK
ora
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minut
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
on
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
adaug
ESC
+ _
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
- 24 -
Baterie de inlocuire
+
CR2032
R
O
Puteti schimba bateria fara a dezasambla dispozitivul.
ATENTIE: Schimbati bateria doar daca ati deconectat dispozitivul de la sursa de curent.
Data si ora trebuie resetate dupa schimbarea bateriei !!!
- indepartati sertarul cu bateria Scoateti bateria originala.
- introduceti o baterie identica sau echivalenta, asa incat marginea
- superioara (+) se aliniaza cu sertarul bateriei Introduceti sertarul in dispozitiv, fiind atenti sa respectati polaritatea (+ sus)
- pentru aproximativ 1s, ecranul va afisa numele dispozitivului si versiunea de software.
- puteti conecta dispozitivul la sursa de curent
- 25 -
Romania
S.C ELKO EP
INSTALATII ELECTRICE INTELIGENTE S.R.L
ARAD | Str. MITROPOLIT ANDREI SAGUNA NR 26 |
Tel : 0257/21.15.51 | ROMANIA
www.elkoep.ro
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Poland
Wyłącznik czasowy
z zarządzania DCF
P
L
SHT-6
Obsah
Ostrzeżenie ....................................................................................................
3
Charakterystyka ............................................................................................
4
Dane techniczne ............................................................................................
5
Opis aparatu ..................................................................................................
6
Symbol, Podłączenie, Obciążenie ................................................................
8
Priorytet trybów, Ustawienia języka.............................................................. 9
Przegląd menu .............................................................................................. 10
Opis sterowania ............................................................................................. 11
Ustawienia daty i czasu ................................................................................ 12
Program czasowy .......................................................................................... 14
Ustawienia trybów pracy ............................................................................. 18
Możliwości ustawienia .................................................................................. 20
Przegląd stref czasowych ............................................................................. 22
Reset ............................................................................................................... 23
Przykład programowania ............................................................................. 24
Wymiana baterii ............................................................................................. 25
-2-
Ostrzeżenie
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi i
musi być zainstalowane zgodnie z normami
obowiązującymi w danym kraju.
Instalacja, podłączenie, ustawienia i
serwisowanie powinny być przeprowadzane
przez wykwalifikowanego
elektryka, który zna funkcjonowanie
i parametry techniczne tego urządzenia.
Dla właściwej ochrony zaleca się
zamontowanie odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej (A,B,C).
Przed rozpoczęciem instalacji główny
włącznik musi być ustawiony w pozycji
„WYŁĄCZONY“ oraz urządzenie musi
być wyłączone z prądu. Nie należy instalować
urządzenia w pobliżu innych
urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne.
Dla właściwej instalacji
urządzenia potrzebne są odpowiednie
warunki dotyczące temperatury otoczenia.
Należy użyć śrubokrętu 2mm
dla skonfigurowania parametrów
urządzenia. Urządzenie jest w pełni
elektroniczne. Instalacja powinna
zakończyć się sukcesem jeżeli jest zgodna instrukcją
obsługi. Bezproblemowość użytkowania
urzadzenia wynika również z
warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądź usterek, braku elementów
lub zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować
się ze sprzedawcą. Produkt może być po
czasie roboczym ponownie
przetwarzany.
-3-
P
L
obóch kanałów).
- Programowanie można dokonywać podczas podłączonego
napięcia zasilania lub bez napięcia zasilania.
- Przekaźniki wyjściowe pracują tylko wtedy kiedy jest aparat
zasilany napięciem zasilania AC 230V.
- Wybór języka menu - CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (domyślnie EN).
- Wybór automatycznej zmiany - czas letni / zimowy.
- Podświętlony wyświetlacz LCD.
- Łatwe i szybkie ustawienie za pomocą 4 przycisków sterowania.
- Zamykalna klapka panelu przedniego aparatu.
- Urządzenia posiada zapasowy akumulator, który zapamiętuje dane
w przypadku zaniku napięcia zasilania (do 3 lat).
- Napięcie zasilania: AC 230V.
- Wykonanie 2-modułowe, mocowanie na szynę DIN.
Charakterystyka
Wyłącznik czasowy z zarządzania DCF służy do automatycznego
sterowania urządzeń elektrycznych w zależności od realnego czasu
i to cały rok bez potrzeby obługi, z min. kosztami ekspolatacji i maks.
oszczędnością energii elektrycznej. (Np. - załączanie ogrzewania,
pomp, wentylacji, oświetlenia publicznego itd.). Urządzenia można
sterować cyklicznie, lub wg programu.
Przełączanie SHT-6 są synchronizowane z zewnętrznego odbiornika
DCF77 sygnał DCFR-1.Zegar może działać niezależnie, bez
odbiornika DCF.
Zegar astronomiczny nie posiada żadnych zewnętrznych czujników.
Po zainstalowaniu nie wymagają żadnej obsługi ani serwisu. Po
zaniku napięcia zasilania aparat zapamiętuje wszystkie parametry
i ustawienia potrzebne dla swojej pracy.
- Tryby pracy:
- auto - tryb automatycznego załączania:
- Program
- załącza wg programu (astro lub program
czasowy).
- LOSOWY - załącza losowo w zakresie 10-120 min.
- WAKACYJNY  - tryb wakacyjny - możliwość ustawienia
okresu, w którym będzie praca blokowana - tzn. nie będzie
pracować wg ustawionego programu czasowego.
- Po pierwszym podłączeniu zegara sterującego należy sprawdzić
ustawienia aktualnej daty, czasu i lokalizacji.
Ustawienie to może być wykonane ręcznie (tylko wtedy, gdy sygnał
DCF jest wyłączony) albo automatycznie (jeśli odbiornik jest DCFR1 i sygnał DCF jest włączone).
- RECZNY - tryb ręczny - możliwość ręcznego sterowania
poszczególnych wyjś przekaźnikowych.
- Możliwości ProgramU automatycznego załączania auto:
- PROGRAM CZASOWY - załącza wg ustawionego programu czasowego
- 100 miejsc pamięciowych dla programów czasowych (wspólne dla
- 4-
Dane techniczne
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Tolerancja napięcia zasilania:
Wyjście:
Ilość styków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Napięcie łączeniowe:
Min. moc łączeniowa DC:
Trwałość łączeniowa:
Trwałość elektryczna (AC1):
Parametry czasowe
Pamięć ustawień czasu:
Dokładność pracy:
- Nie odbiornik DCF:
Min. zakres załączenia:
Czas potrzymania danych:
Prametry programowe:
Ilość miejsc pamięciowych:
Program:
Wyświetlanie danych:
A1 - A2
AC 230V / 50 - 60Hz
-15 %; +10 %
Inne dane
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie izolacji:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Ochorna IP:
Kategoria przepięć:
Stopień zanieczyszczenia:
Podłaczenie (mm2):
1 x przełączny (AgSnO2)
16A / AC1
4000 VA / AC1, 192 W / DC
30A / <3s
250V AC1 / 24V DC
500 mW
> 3x107
> 0.7x105
Wymiary:
Waga:
Normy:
3 lata
-10.. +55 °C
-30.. +70 °C
4 kV (zasilanie - wyjście)
dowolna
szyna DIN EN 60715
IP10 zaciski, IP40 ze strony przedn.
II.
2
max. 2 x 2.5, max. 1 x 4;
z tulejką max.1x2.5, max. 2x1.5
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
P
L
max. ±1s na dzień / 23°C
1 min.
min. 10 let
100
dzienny, roczny (do roku 2099)
wyświetlacz LCD, podświetlony
-5-
Opis aparatu
Podłączenie odbiornika DCFR-1
Zacisk A1
Auto
Wyświetlacz z podświetleniem
SHT-6
Przyciski sterowania
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Miejsce na plombe
Wymiana plug-in do tworzenia kopii
zapasowych baterii
Zacisk A2
Wyjście - kanał (16-15-18)
-6-
Wyświetlanie dnia w tygodniu
Sygnalizacja trybów
Sygnalizacja pracy (1.kanał)
Auto + t
Prog
Man
Wyświetla tryb 12/24 h /
wschód-zachód słońca
Sygnalizacja programu
Wyświetlanie daty / menu*
Wyświetlanie czasu**
Przycisk PRG / +
Przycisk MAN2 / ESC
SHT-6
Reset aparatu
Przycisk OK
Przycisk MAN1 / PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA
Pod napięciem: wyświetlacz podświetlony jest na 10s od momentu ostatniego naciśnięcia przycisku.
Na ekranie wyświetla się data, czas, dzień w tygodniu, stan styku i program. Trwałe włączenie / wyłączenie podświetlenia włącza się długim naciśnięciem
przycisków MAN, ESC, OK. Po aktywacji trwałego włączenia / wyłączenia podświetlenia wyświetlacza, wyświetlacz krótko zamiga.
W trybie bez napięcia zasilania: Po 2 minutach wyświetlacz przełączy się do trybu uśpienia - tzn. nie wyświetla żadneych informacji. Aktywacja wyświetlacza
nastąpi ponownie po naciśnięciu dowolnego przycisku.
* Uwaga: Dane Wyświetl lub stan sygnału DCF (przełączniki po 4s) stan sygnału DCF: ON DCF - sygnał DCF jest obecny 77
OFF DCF - sygnał DCF jest zablokowane
NIE DCF - sygnał DCF nie jest obecny)
Uwaga ** jeśli nie zostanie ustawiona, zacznie migać. Jeżeli czas jest ustawiony (ręcznie lub automatycznie), wskazanie świeci.
-7-
P
L
Symbol
Podłączenie
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
A2
15
Obciążenie
A2 16 15 18
L
Typ
obciążenia
cos φ ≥ 0.95
AC1
AC2
AC3
AC5a
niekompensowane
mat.styky AgSnO2
styk 16A
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
AC6a
AC7b
x
250V / 3A
M
M
DC1
DC3
DC5
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
M
M
HAL.230V
230V / 3A (690VA)
AC5a
kompensowane
230V / 3A (690VA) maks.
wyjściowe C=14uF
1000W
AC12
AC13
AC14
AC15
x
x
250V / 6A
250V / 6A
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 2A
x
Typ
obciążenia
mat.styku AgSnO2
styk 16A
K
Typ
obciążenia
mat.styku AgSnO2
styk 16A
AC5b
-8-
Priorytety trybów
Priorytety trybów sterowania
najwyższy priorytet
trybu sterowania
wyświetlacz
tryb wyjścia
ON / OFF

sterowanie ręczne
ON / OFF 

tryb wakacyjny
ON / OFF

program czasowy
Prog
P
L
Ustawienia języka
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
jazyk
Prog
opcje
ESC
Wybór języka
+ _
-9-
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
Przegląd menu
Auto
16--WRZ-- 10
Prog
Prog
czas/data
program c
ustawienie czasu/
daty
czas
Prog
ustawienie i zmiana
programu czasowego
edytuj
ustawienie zmiany
czasu - letni/zimowy
dzien tygod
format czas
wakacje
zmiana programu
usun
ustawienie wyśw.
formatu daty
ustawienie wyśw.
formatu czasu
- 10 -
ustawienie trybu
wakacyjnego
reczny
skasuj program
ustawienie wyśw.
dnia w tygodniu
format daty
ustawienie tryby aut.
załączania
dodaj program
ustawienie daty
su-wi
tryby załączania
AUTO
dodaj
ustawienie akt. czasu
data
tryby
tryb ręczny
Opis sterowania
Prog
Prog
opcje
koniec
ustawienie aparatu

PRG

+ _

+ _

jezyk

ustawienie języka

godzina pra
kor czasowa

zegary dla kanałów
ustawienie korekcji
czasu w zakresie
± 12.7 s / dzień
Tryb ustawiania DCF
Po 30s nieczynności (od ostatniego
naciśnięcia dowolnego przycisku)
aparat
powróci
do
menu
wyjściowego.
- 11 -

- ustawienie wartości
- szybki ruch przy
ustawianiu wartości
- akceptacja
- o poziom wyżej
ESC

Ustawienia strefy
czasowej
- ruch w menu
- wejście do menu
OK

strefa czas
Aparat rozróżnia krótkie i długie
naciśnięcie przycisku. W instrukcji
oznakowane jest jako:
- krótkie naciśnięcie przycisku
(<1s)
- długie naciśnięcie przycisku (>1s)

DCF sygnal

- wejście do menu
programowania
ESC


- krok poprzedni
- powrót do menu
wyjściowego
P
L
CzAS/data
Prog
Prog
Auto
16--WRZ-- 10
Ustawienie czasu i daty
PRG
czas/data
OK
czas
Prog
OK
OK
minuty
czas
OK
+ _
+ _
ustawienie godziny
ustawienie minuty
ustawienie czasu
- Czy jest to możliwe tylko wtedy,
gdy włączony jest sygnał DCF (OPCJE
menu, aby ustawić sygnał DCF jest
NIEDOZWOL)
Prog
Prog
godzina
ESC
+ _
Prog
Prog
data
OK
ustawienie daty
rok
Prog
Prog
Prog
miesiac
OK
dzien
OK
OK
+ _
+ _
+ _
ustawienie roku
ustawienie miesiąca
ustawienie dnia
ESC
+ _
Prog
bez su-wi
Prog
Prog
su - wi
su-wi ru
OK
Prog
Prog
OK
su-wi
su-wi usa
ustawienie zmiany
czasu letni/zimowy
ESC
Prog
su-wi eu
+ _
+ _
ustawienie zmiany
czasu letni/zimowy
wg strefy
- 12 -
data
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
dzien tyg
dzien tyg
OK
OK
ESC
ustawienie dnia w
tygodniu
+ _
Prog
16 sep 10
Prog
Prog
Prog
format da
16/sep/10
OK
OK
format da
Prog
16--sep--10
ESC
format daty
+ _
Prog
12h
Prog
format cz
OK
Prog
24h
P
L
Prog
OK
format cz
ESC
format czasu
+ _
Prog
koniec
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
ESC
- 13 -
program czasowy Program czasowy
Prog
Auto
16--WRZ-- 10
Prog
Prog
PRG
czas/data
+ _
program c
Prog
OK
dodaj
OK
wyjscie
Prog
Prog
program
OK
program d
OK
OK
Prog
wYjscie
Program dzienny
dodaj program
wyśw. dla
kanału
+ _
Prog
wyjscie
Prog
program r
+ _
OK
OK
Prog
wyjscie
Program roczny
wyśw. dla
kanału
OK
Prog
Prog
edytuj
Prog
OK
program
zmiana programu
+ _
+ _
wybór programu *
- 14 -
wyjscie
Prog
OK
program d
zmiana programu
dziennego
+ _
OK
Prog
wyjscie
wyśw. dla
kanału
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
godzina
OK
minuty
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
dodaj
Prog
Prog
+ _
+ _
ustawienie godziny
ustawienie minuty
ESC
on
+ _
Prog
rok
Prog
OK
miesiac
ustawienie aktywności programu w
dniu tygodnia
OK
Prog
OK
Prog
dzien
Prog
godzina
OK
Prog
minuty
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
ustawienie roku
ustawienie miesiąca
ustawienie dnia
ustawienie godziny
ustawienie minuty
dodaj
ESC
P
L
Prog
Prog
Prog
Prog
godzina
Prog
OK
minuty
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
dodaj
Prog
Prog
+ _
+ _
ustawienie godziny
ustawienie minuty
on
+ _
ESC
OK
ustawienie aktywności programu w
dniu tygodnia
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
- 15 -
+ _
Prog
wyjscie
Prog
program r
+ _
OK
Prog
wyjscie
OK
zmiana programu
rocznego
wyśw. dla
kanału 1
OK
Prog
Prog
usun
OK
program
skasuj program
+ _
+ _
wybór programu *
Prog
OK
usun
Prog
koniec
ESC
+
* Krótkie naciśnięcie OK przełącza pomiędzy numerem programu i wyśw. ustawienia programu. _ - ruch po ustawionych
programach. Długie naciśnięcie OK - kontynuacja - ZMIANA/ SKASUJ. Jeżeli nie chcemy kontynuować to naciśniemy ESC i powrócimy do
podstawowego ekranu.
Jeżeli pamięć programów jest pełna to na ekranie wyświetli się PLNE.
Jeżeli jest pamięć programów pusta i chcemy program edytować lub skasować, to wyświetli się na wyświetlaczu PUSTA
- 16 -
Prog
rok
Prog
OK
miesiac
Prog
OK
dzien
Prog
OK
Prog
godzina
OK
minuty
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
zmiana ustawienia
roku
zmiana ustawienia
miesiąca
zmiana ustawienia
dnia
zmiana ustawienia
godziny
zmiana ustawienia
minuty
Prog
OK
dodaj
ESC
P
L
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
- 17 -
tryby
Ustawienie trybów pracy
Auto
16--WRZ-- 10
czas/data
+ _
losowy
Prog
Prog
Prog
PRG
tryby
OK
auto
Prog
Prog
OK
auto
OK
program
ESC
tryb automatycznego załączania
+ _
+ _
wybór programu
Prog
wakacje
Prog
Prog
on
OK
OK
OK
miesiac
+ _
+ _
tryb wakacyjny
Prog
rok
+ _
Prog
OK
dzien
OK
+ _
ustawienie początku trybu wakacyjnego
Prog
Prog
+ _
OK
wakacje
ESC
Prog
nieakt
Prog
reczny
OK
Prog
Prog
OK
reczny
Prog
tryb ręczny
on
+ _
Prog
koniec
ESC
+ _
ESC
- 18 -
włączenie trybu
ręcznego
Prog
rok
+ _
Prog
OK
miesiac
Prog
OK
dzien
+ _
+ _
Prog
OK
wakacje
ESC
ustawienie końca trybu wakacyjnego
P
L
Wyświetlenie na wyświetlaczu:
- na czas aktywacji trybu losowego - losowy - wyświetla symbol .
- tryb wakacyjny : - świeci symbol sygnalizujący ustawiony tryb wakacyjny.
- miga symbol  sygnalizujący aktywny tryb wakacyjny.
- symbol  nie świeci, jeżeli nie jest tryb wakacyjny ustawiony, lub już jest po okresie.
- przy sterowaniu ręcznym wyświetla symbol i miga symbol kanału, który jest sterowany ręcznie.
- 19 -
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
opcje
Możliwości ustawienia
Prog
Prog
Prog
Auto
16--WRZ-- 10
PRG
czas/data
Prog
Prog
Prog
+ _
opcje
OK
jezyk
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
jazyk
Prog
ESC
wybór języka
+ _
+ _
Prog
wyczysc
Prog
Prog
OK
godzina pr
Prog
godzina pr
ESC
widok
OK
Prog
Prog
+ _
zegar
OK
OK
ESC
licznik godzin załączenia
urządzenia podłączonego
do wybranego kanału
ustawienie kanału
+ _
godzina pr
Prog
Korekcja czasu:
Jednostka ruchu jest 0.1s / dzień.
Wartość jest ze względu na sekundy za 10 dni.
Korekcja czasu ustawiona jest fabrycznie i u każdego produktu jest indywidualna, tak żeby zegar
czasu realnego pracował z min. błędem . Wartość
korekcji czasu można dowolnie zmieniać, ale
po RESECIE produktu będzie ponownie wartość
zmieniona na fabryczną.
kor czaso
Prog
kor czaso
OK
Prog
kor czaso
Prog
OK
kor czaso
ESC
korekcja czasu
+ _
+ _
korekcja czasu w
zakresie ±12.7 s/
dzień
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
- 20 -
+ _
Prog
dozwolony
Prog
DCF sygnal
OK
Prog
OK
Prog
DCF sygnal
niedozwol
nastavení režimu
DCF
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
strefa czas
OK
Prog
Prog
OK
strefa czas
gtm -3
nastavení časového
pásma
+ _
+ _
P
L
Prog
koniec
ESC
- 21 -
Przegląd stref czasowych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Zakres ustawiania stref czasowych
- 22 -
Reset
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
Wykonuje się za pomocą krótkiego naciśnięcia śrubokrętem (np. długopisem maks. 2mm) na ukryty przycisk RESET.
Na ekranie wyświetli się na 1s typ aparatu i wersja software, po czym aparat przejdzie do trybu wyjściowego. Spowoduje to ustawienie
języka EN, wyzerowanie ustawień (funkcji termostatu, czasu/daty, programy użytkownika, funkcje możliwości aparatu).
P
L
- 23 -
Przykład programowania SHT-6
Ustaw przełącznik przekaźnika o 8:00 i od godziny 21:00 do dnia po-pt.
Auto
Prog
Prog
16--WRZ-- 10
czas/data
PRG
OK
Prog
Prog
program c
jezyk
OK
Prog
dodaj
OK
OK
dozwolony
OK
godzina
Prog
program d
OK
Prog
DCF sygnal
+ _
Prog
program
OK
Prog
Prog
opcje
+ _
DCF sygnal
OK
minuty
+ _
Prog
Prog
opcje
ESC
+ _
Prog
Prog
on
OK
Prog
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
on
+ _
Prog
Prog
OK
dodaj
OK
program
Prog
OK
program d
+ _
Prog
Prog
OK
OK
godzina
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
on
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
dodaj
ESC
16--WRZ-- 10
+ _
- długie naciśnięcie (>1s)
- krótkie naciśnięcie (<1s)
- 24 -
Wymiana baterii
+
CR2032
Wymianę baterii można zrobić bez demontażu aparatu.
UWAGA - wymianę baterii robić tylko podczas odłączonego napięcia zasilania !!!
- po wymianie baterii wymagane jest ponowne ustawienie daty i czasu!!!
- wysunąć Moduł dodatkowy z baterią
- wymienić baterię w module
- górna część baterii (+) musi być zarównana z Modułem dodatkowym
- zasunąć Moduł dodatkowy - uwaga na biegunowość (+ do góry ) - na ekranie wyświetli się na około 1s nazwa i wersja oprogramow.
- podłączyć napięcie zasilania
- 25 -
P
L
Poland
ELKO EP Poland sp. z o.o.
ul. Kossutha 11 | 40-844 Katowice Poland |
Tel.: +48 32 727 79 16 | Tel./fax: +48 32 245 15 87
[email protected] | www.elkoep.pl
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Hungary
A DCF kapcsolóóra kezelése
H
U
SHT-6
Tartalom
Figyelmeztetés ..............................................................................................
3
Jellemzők .......................................................................................................
4
Technikai adatok ...........................................................................................
5
Az eszköz részei .............................................................................................
6
Szimbólumok, Bekötés, Terhelhetőség .......................................................
8
Üzemmódok elsőbbsége, nyelv kiválasztása .............................................
9
A menürendszer leírása ................................................................................ 10
Jelölések a leírásban ..................................................................................... 11
Idő és dátum beállítása ................................................................................. 12
Időprogram .................................................................................................... 14
Kapcsolási mód beállítása ............................................................................ 18
Egyéb beállítások .......................................................................................... 20
Időzónák listája ............................................................................................. 22
Reset ............................................................................................................... 23
Programozási példa ...................................................................................... 24
Elem cseréje ................................................................................................... 25
-2-
Figyelem
Az eszköz egyenfeszültségű, vagy váltakozó elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A
feszültségű (230V) hálózatokban történő hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő
felhasználásra
készült,
alkalmazásakor szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás
figyelembe kell venni az adott ország ide működésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén
vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jellezze
műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék
helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben
aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a elhelyezendő.
készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme
érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A
szerelés megkezdése előtt a főkapcsolónak “KI” állásban
kell lennie, az eszköznek pedig feszültségmentesnek.
Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő
légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne
H
lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét,
U
még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos
üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2
mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen
-3-
- Programozható feszültség alatt vagy készenléti állapotban.
- A kimeneti relék csak az AC 230V tápfeszültség meglétekor
működnek.
- A menü nyelve választható - CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU
(alap EN).
- Választható automatikus átállás nyári/téli időszámításra.
- LCD kijelző háttérvilágítással
- Könnyű és gyors beállítás 4 gomb segítségével
- Plombálható átlátszó előlap
- Áramszünet esetén háttérelem gondoskodik a kapcsolási idők
megörzéséről (max. 3 évig).
- Tápfeszültség: AC 230V.
- 2-modul, DIN sínre, csavaros bekötés.
Jellemzők
A DCF kapcsolóóra kezelése asztronómiai kapcsolóóra
automatikusan, a valós idő szerint kapcsolja a különböző
készülékeket (pl. fűtés, szivattyúk, ventillátorok, utcai világítás
kapcsolása), így egész évben folyamatosan ellátja feladatát,
csökkentve a működési- és energiaköltségeket. Lehetőség
van ciklikus működésű vagy beállított időpontban történő
kapcsolásra.
Az SHT-6 kapcsolóóra szinkronizálható a külső DCFR-1
vevőegységtől érkező DCF77 jellel. A kapcsolóóra önállóan, DCF
vevő nélkül is működik.
A csillagászati óra nem tartalmaz optikai fényérzékelőt vagy más
külső eszközt. A telepítés után nem igényel speciális kezelést vagy
karbantartást. Áramszünet esetén megtartja a programokat, így
az áramszolgáltatás helyreállása után biztonságosan kapcsol.
- Kapcsolási üzemmódok:
- auto - automatikus kapcsoló:
- Program - program szerinti kapcsolás (asztro- vagy
időprogram).
- véletlen - véletlen kapcsolás 10-120 perc tartományban.
- A pontos működés feltétele, hogy a bekötést követően pontosan
be legyen állítva az aktuális dátum, idő és a földrajzi elhelyezkedés.
A beállítás történhet manuálisan (csak, ha a DCF jel le van tiltva),
vagy automatikusan (ha a DCFR-1 vevő csatlakoztatva van és a
DCF jel engedélyezett).
- szabadság  - szabadság üzemmód - beállítható egy időszak,
mely alatt blokkolja a programot - nem kapcsol a beállított
program szerint.
- kézi - kézi üzemmód - a kimene relék kézi működtetése
- Program - auto mód - automatikus kapcsolás:
- idoprogram - kapcsolás a beállított időprogram szerint.
- 100 memóriahely az időkapcsoláshoz (együtt a két csatornára).
- 4-
Műszaki paraméterek
Tápfeszültség csatlakozók:
Tápfeszültség:
Tápfeszültség tűrése:
Kimenetek
Kontaktusok száma:
Névleges áram:
Kapcsolási képesség:
Túláram:
Kapcsolható feszültség:
Min. DC kapcsolási teljesítmény:
Mechanikai élettartam:
Elektromos élettartam (AC1):
Időbeállítás
Valós idejű biztonsági mentés:
Pontosság:
- nincs DCF vevő
Minimum beállítható érték:
Adatok megőrzése:
Programozás
Programhelyek száma:
Program:
Kijelző:
Egyéb információk
Működési hőmérséklet:
A1 - A2
AC 230V / 50 - 60Hz
-15 %; +10 %
1 x váltóérintkező (AgSnO2)
16A / AC1
4000 VA / AC1, 384W / DC
30A / <3s
250V AC1 / 24V DC
500 mW
> 3x107
> 0.7x105
Tárolási hőmérséklet:
Elektromos szilárdság:
Beépítési helyzet:
Felszerelés:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. vezeték méret (mm2):
Méretek:
Tömeg:
Szabványok:
-30.. +70 °C
4 kV (tápfeszültség - kimenet)
tetszőleges
DIN sínre - EN 60715
IP10 a csatlakozók,
IP40 az előlap felöl
II.
2
tömör max. 2x2.5 vagy 1x4
érvég max. 1x2.5 vagy 2x1.5
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
3 év
max. ±1s naponta 23°C -on
1 perc
min. 10 évig
H
U
100
napi, éves (2099 -es évig)
LCD kijelző, háttérvilágítással
-10.. +55 °C
-5-
Az eszköz részei
A DCFR -1 vevőegység csatlakoztatása
Csatlakozó (A1)
Auto
Kijelző háttérvilágítással
SHT-6
Beállító gombok
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Plomba helye
Elemtartó fiók az elem cseréjéhez
Csatlakozó (A2)
Kimenet - csatorna (16-15-18)
-6-
A hét napjai
Üzemmód kijelzése
Állapotjelző (1.kanál)
Auto + t
Prog
Man
12/24 órás mód /
napnyugta - napkelte kijelzése
Kapcsolási program kijelzése
Adatok kijelzése / beállítások menü*
Idő kijelzése**
„PRG / + “ nyomógomb
„MAN2 / ESC“ nyomógomb
SHT-6
Reset
„OK“ nyomógomb
„MAN1 / - “ nyomógomb
KIJELZŐ HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL
Feszültség alatt: alapértelmezés szerint a háttérvilágítás 10 másodpercig működik, bármelyik utolsó gombnyomást követően. A kijelzőn továbbra is láthatók a
beállítások - dátum, idő, a hét napjai, a program és a kimenetek állapota. A háttérvilágítás folyamatosra váltható (be / ki) a „MAN“, „ESC“, „OK“ gombok egyidejű
hosszú megnyomásával. Az állandó világítás be / ki kapcsolásakor röviden villan a kijelző. Készenléti üzemmód: 2 perc elteltével a kijelző készenléti üzemmódba
kapcsol - pl. nem jelenik meg semmilyen információ. A kijelző bármelyik gomb megnyomásával aktiválható.
* Megjegyzés: A kijelzőn adatok vagy DCF állapotjelek jelennek meg (bekapcsolás után 4mp)
DCF jel állapota:
DCF ON – a DCF77 jel fogható
DCF OFF – a DCF jel blokkolva
NO DCF – a DCF jel nem fogható
** Megjegyzés: Ha az idő nincs beállítva, az időkijelzés villog. Ha az idő be van állítva (manuálisan vagy automatikusan), az időkijelzés folyamatos.
-7-
H
U
Szimbólum
Bekötés
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
A2
Terhelhetőség
15
A2 16 15 18
L
A terhelés
típusa
cos φ ≥ 0.95
AC1
AC2
AC3
AC5a
Kompenzálatlan
érintkező anyaga AgSnO2
16A-es kontaktus
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
AC6a
AC7b
x
250V / 3A
M
M
DC1
DC3
DC5
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
M
M
HAL.230V
230V / 3A (690VA)
AC5a
Kompenzált
230V / 3A (690VA) Max.
bemenet C=14uF
1000W
AC12
AC13
AC14
AC15
x
x
250V / 6A
250V / 6A
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 2A
x
A terhelés
típusa
érintkező anyaga AgSnO2
16A-es kontaktus
K
A terhelés
típusa
érintkező anyaga AgSnO2
16A-es kontaktus
AC5b
-8-
Üzemmódok elsőbbsége
Üzemmód elsőbbségi szint
legmagasabb prioritású
vezérlési mód
kijelző
üzemód
ON / OFF

kézi vezérlés
ON / OFF 

“Szabadság” üzemmód
ON / OFF

időprogram
Prog
Nyelv kiválasztása
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
H
U
nyelv
Prog
opciok
ESC
nyelv kiválasztása
+ _
-9-
- hosszú nyomás (>1s)
- rövid nyomás (<1s)
A menürendszer
Auto
16--sze- 10
Prog
Prog
ido progr
ido/datum
dátum / idő beállítása
ido
Prog
időprogram beállítása
és módosítása
szerkeszt
dátum beállítása
nyári / téli időszámítás beállítása
a het napja
ido formatu
szabadsag
program módosítása
torles
dátum formátum
beállítása
időformátum
beállítása
- 10 -
Szabadság üzemmód
beállítása
manual
program törlése
a hét napja megjelenítés
datum form
automatikus kapcsoló
üzemmód beállítása
program hozzáadása
datum
ido nyari/te
kapcsoló üzemmód
AUTO
hozzaad
aktuális idő beállítása
modok
kézi üzemmód
Jelölések a leírásban
Prog
Prog
opciok
vege
további eszköz
beállítások

PRG

+ _

+ _

nyelv

nyelv beállítása
uzemora

ido modosita

időkorrekció beállítása
± 12.7 s / nap tartományban
DCF üzemmód
beállítása
30 mp tétlenség után (az utolsó,
bármely gomb megnyomásától
számítva) az eszköz automatikusan
az alapértelmezett menüre vált.
- 11 -

- érték állítása
- értékek gyors
beállítása
- nyugtázás
- egy szinttel feljebb
ESC

időzóna beállítása
OK

idozona
- mozgás a menüben
- belépés a menübe
Az eszköz megkülönbözteti a rövid
és hosszú gombnyomást. Jelölése a
leírásban:
- rövid gombnyomás (<1s)
- hosszú gombnyomás (>1s)

DCF jel

csatornánkénti
üzemóra
- belépés a programozás menübe
ESC


- visszalépés
- visszatérés az
alapértelmezett
menübe
H
U
ido/datum
Prog
Prog
Auto
16--sze- 10
Dátum és idő beállítása
PRG
ido/datum
OK
Prog
ido
OK
ora
perc
ido
OK
+ _
+ _
óra beállítása
perc beállítása
idő beállítása
- Csak akkor lehetséges, ha a DCF
jel nincs engedélyezve (az OPCIÓK
menüben a DCF jel le van tiltva)
Prog
Prog
OK
ESC
+ _
Prog
Prog
datum
OK
dátum beállítása
ev
Prog
Prog
Prog
honap
OK
nap
OK
OK
+ _
+ _
+ _
év beállítása
hónap beállítása
nap beállítása
ESC
+ _
Prog
inakt
Prog
Prog
ido nyari
russia ny
OK
Prog
Prog
OK
ido nyari
usa nyari
nyári / téli időszámítás beállítása
ESC
Prog
eu nyari
+ _
+ _
a nyári / téli időátállás területének
beállítása
- 12 -
datum
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
a het napj
a het napj
OK
OK
ESC
a hét napjainak
beállítása
+ _
Prog
16 sep 10
Prog
Prog
Prog
datum for
16/sep/10
OK
OK
datum for
Prog
16--sep--10
ESC
dátum formátuma
+ _
Prog
12h
Prog
ido format
OK
Prog
24h
Prog
OK
ido format
ESC
idő formátuma
H
U
+ _
Prog
vege
- hosszú (>1s)
- rövid (<1s)
ESC
- 13 -
ido program
Időprogram
Prog
Auto
16--sze- 10
Prog
Prog
PRG
ido/datum
+ _
ido progr
OK
Prog
Prog
hozzaad
program
OK
ki
Prog
OK
napi prog
OK
OK
Prog
ki
napi program
program
hozzáadása
1. csatorna
+ _
Prog
ki
Prog
eves prog
+ _
OK
OK
Prog
ki
éves program
1. csatorna
OK
Prog
Prog
szerkeszt
Prog
OK
program
+ _
program módosítása
+ _
program
kiválasztása *
- 14 -
ki
Prog
OK
napi prog
OK
Prog
ki
napi program
módosítása
+ _
1. csatorna
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
ora
Prog
OK
perc
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
hozzaad
Prog
Prog
+ _
+ _
óra beállítása
perc beállítása
ESC
on
+ _
Prog
ev
Prog
OK
honap
program működésének
tiltása / engedélyezése a
hét napjain
OK
Prog
OK
Prog
nap
Prog
ora
OK
Prog
perc
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
év beállítása
hónap beállítása
nap beállítása
óra beállítása
perc beállíítása
hozzaad
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
ora
Prog
OK
perc
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
hozzaad
H
U
Prog
Prog
+ _
+ _
óra beállítás
módosítása
perc beállítás
módosítása
ESC
on
+ _
OK
program napi
működésének
módosítása
- hosszú (>1s)
- rövid (<1s)
- 15 -
+ _
Prog
ki
Prog
eves prog
+ _
OK
Prog
ki
OK
éves program
módosítása
1. csatorna
OK
Prog
Prog
torles
OK
program
torles
+ _
program törlése
+ _
Prog
OK
program
kiválasztása *
Prog
vege
ESC
+
* Röviden megnyomva az OK gombot megjeleníthetők a kiválasztott program beállításai. A _ - gombokkal léptetheti a program
beállításait. Az OK gombot hosszan nyomva elvégezhető a MÓDOSÍTÁS / TÖRLÉS. Ha nem kívánja folytatni a műveleteket, akkor az ESC gomb
hosszú megnyomásával visszaléphet az alap kijelzőhöz.
Ha a memória megtelt, a kijelzőn a TELE szöveg jelenik meg.
Amennyiben a programmemória üres és Ön programot szeretne módosítani vagy törölni a kijelzőn az ÜRES felirat jelenik meg.
- 16 -
Prog
ev
Prog
OK
honap
Prog
OK
nap
Prog
OK
Prog
ora
OK
perc
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
év módosítása
hónap módosítása
nap módosítáa
óra módosítása
perc módosítáa
Prog
OK
hozzaad
ESC
H
U
- hosszú (>1s)
- rövid (<1s)
- 17 -
modok
Kapcsolási üzemmód beállítása
Auto
16--sze- 10
ido/datum
+ _
veletlen
Prog
Prog
Prog
PRG
modok
OK
auto
Prog
Prog
OK
auto
OK
program
ESC
automatikus
kapcsolás üzemmód
+ _
+ _
kapcsolási program
kiválasztása
Prog
szabadsa
Prog
Prog
be
OK
OK
OK
honap
+ _
+ _
szabadság mód
Prog
ev
+ _
Prog
OK
nap
+ _
a szabadság kezdetének beállítása
Prog
Prog
+ _
ki
OK
szabadsa
ESC
Prog
neakt
Prog
manual
OK
Prog
Prog
ki
OK
manual
Prog
kézi üzemmód
be
+ _
Prog
vege
ESC
+ _
ESC
- 18 -
kézi üzemmód
bekapcsolása
OK
Prog
ev
Prog
OK
+ _
honap
Prog
OK
+ _
nap
+ _
Prog
OK
szabadsa
ESC
a szabadság végének beállítása
A kijelző szimbólumai:
- a véletlen üzemmód aktiválásakor - véletlen - megjelenő szimbólum: .
- szabadság mód: - a  jel világítással jelzi a beállított “szabadság” módot
- a  el villogása jelzi, hogy a szabadság mód aktív
- amennyiben a  jel nem világít, a szabadásg mód vagy nincs beállítva, vagy már lefutott
- a kézi vezérlést az adott csatornának megfelelő szimbólum villogása jelzi.
- 19 -
H
U
- hosszú (>1s)
- rövid (<1s)
opciok
Egyéb beállítások
Prog
Prog
Prog
Auto
16--sze- 10
PRG
ido/datum
Prog
Prog
Prog
+ _
opciok
OK
nyelv
Prog
Prog
nyelv
Prog
OK
OK
Prog
Prog
ESC
nyelv kiválasztása
+ _
+ _
Prog
torol
Prog
Prog
OK
uzemora
Prog
uzemora
ESC
megmutat
OK
Prog
Prog
+ _
üzemóra számláló
uzemora
ESC
csatorna beállítása
+ _
Időkorrekció:
Állítható 0.1mp /nap lépésekben.
A másodperc értékkel 10 nap a korrekció beállási
ideje.
Az időkorrekció gyárilag beállított és mértéke termékenként változó, annak érdekében,
hogy a valós időt kijelző óra a lehető legkisebb
eltéréssel mérje az időt. Az időkorrekció mértéke
tetszés szerint beállítható, azonban RESET után
automatikusan a gyári értékre áll vissza.
OK
OK
a kiválasztott csatorna összes
kapcsolási időtartama
Prog
ido modos
Prog
ido modos
OK
Prog
ido modos
Prog
OK
ido modos
ESC
időkorrekció
+ _
+ _
időkorrekció
±12.7 mp/nap
tartományban
- 20 -
- hosszú (>1s)
- rövid (<1s)
+ _
Prog
engedelye
Prog
DCF jel
OK
Prog
OK
Prog
DCF jel
tiltas
DCF üzemmód
beállítása
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
idozona
OK
Prog
Prog
OK
idozona
gtm -3
időzóna beállítása
+ _
+ _
Prog
vege
H
U
ESC
- 21 -
Időzónák
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Időzóna tartomány beállítása
- 22 -
Reset
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
A RESET gomb megnyomásához használjon rövid, tompahegyű eszközt (ceruza vagy max. 2mm-es csavarhúzó).
A kijelzőn egy másodpercre megjelenik az eszköz típusa és a szoftver verziója, majd az eszköz az alapbeállítások módba megy át, ami
annyit jelent, hogy az alapnyelv angolra vált és minden korábbi beállítás törlésre kerül (fényerősség szint, dátum/idő, felhasználói
programok)
H
U
- 23 -
SHT-6 programozási példa
Relé bekapcsolásának beállítása 8:00-kor és kikapcsolása 21:00-kor hétfőtől péntekig.
Auto
Prog
Prog
16--sze- 10
ido/datum
PRG
OK
Prog
Prog
ido progr
nyelv
OK
Prog
hozzaad
OK
OK
engedelye
OK
ora
Prog
napi prog
OK
Prog
DCF jel
+ _
Prog
program
OK
Prog
Prog
opciok
+ _
DCF jel
OK
perc
+ _
Prog
Prog
opciok
ESC
+ _
Prog
Prog
on
OK
Prog
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
on
+ _
Prog
Prog
OK
hozzaad
OK
program
Prog
OK
napi prog
+ _
Prog
Prog
OK
OK
ora
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
perc
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
on
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
hozzaad
ESC
16--sze- 10
+ _
- hosszú (>1s)
- rövid (<1s)
- 24 -
Az elem cseréje
+
CR2032
Az elem cseréje az eszköz szétszerelése nélkül elvégezhető.
FIGYELEM - az elem cseréje csak a tápfeszültség lekapcsolása után végezhető el!!!
- az elemcserét követően a dátum és az idő újbóli beállítása szükséges!!!
- Húzza ki az Elemtartó modult
- vegye ki a régi elemet
- helyezze be az új elemet pozitív pólusával (+) felfelé, egy síkba az Elemtartó modullal.
- tolja be az Elemtartó modult teljesen a helyére - ügyelve a polaritásra (+ felfelé) - a kijelzőn 1 mp-ig az eszköz neve és a szoftver
verziószáma olvasható
- kapcsolja vissza a tápfeszültséget
- 25 -
H
U
Hungary
ELKO EP Hungary kft.
1165 Budapest | Veres Péter út 105-107
tel.: +36 1 40 30 132 |
fax: +36 1 40 30 454 |
e-mail: [email protected] | www.elkoep.hu
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Russia
Цифровой таймер
управляемый сигналом DCF
Ukraine
SHT-6
R
U
Содержание
Предупреждение .........................................................................................
3
Характеристика ...........................................................................................
4
Технические данные ...................................................................................
5
Описание устройства ..................................................................................
6
Символы, Нагрузка, Подключение ..........................................................
8
Приоритет режимов, Настройки языка...................................................
9
Обзор меню .................................................................................................. 10
Описание управления ................................................................................
11
Обзор часовых поясов ................................................................................ 12
Установка времени и даты ......................................................................... 14
Временная программа ............................................................................... 18
Установка режимов коммутации .............................................................. 20
Возможности настроек ............................................................................... 22
Повторный запуск ....................................................................................... 23
Примеры программирования ................................................................... 24
Замена батареи............................................................................................. 25
-2-
Внимание
Изделие произведено для подключения к
1-фазной цепи переменного напряжения. Монтаж
изделия должен быть произведен с учетом
инструкций и нормативов данной страны. Монтаж,
подключение, настройку и обслуживание может проводить
специалист
с
соответствующей
электротехнической
квалификацией, который внимательно изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Реле оснащено защитой
от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования этих защит
при монтаже дополнительно необходима защита более
высокого уровня (А, В, С) и нормативно обеспеченная
защита от помех коммутирующих устройств (контакторы,
моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом
необходимо проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.” Не устанавливайте
реле возле устройств с электромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие необходимо обеспечить
нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы
при его длительной эксплуатации и повышении внешней
температуры не была превышена допустимая рабочая
температура. При установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно. Монтаж должен производиться,
учитывая, что речь идет о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия также зависит от
способа транспортировки, складирования и обращения
с изделием. Если обнаружите признаки повреждения,
деформации, неисправности или отсутствующую деталь не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока использования
необходимо поступать как с электронными отходами.
-3-
R
U
- 100 мест в памяти для временной программы (для обеих программ)
- программирование осуществляется под напряжением и в режиме резерва
- выходы реле работают только под напряжением AC 230V.
- выбор отображения меню - CZ/SK/EN/RO/PL/HU/RU (предустановлено
от производителя EN).
- выбор автоматического перехода зимнее/летнее время по областям
- подсвеченный LED дисплей
- простое и быстрое управление при помощи 4 кнопок
- пломбированная прозрачная крышка передней панели
- резервный ход и сохранение данных при выключении питания
обеспечивает батарейка (резерв до 3 лет )
- питание: AC 230V
- 2-модульное, на DIN рейку, хомутные клеммы
Характеристика
Цифровой коммутирующий таймер с астропрограммой SHT-4 служит
для автоматического управления всеми приборами в зависимости
от реального времени круглый год без необходимости постоянного
обслуживания, с минимальными затратами и максимальным
сбережением электроэнегии. Например, включение обогрева, насосов,
вентиляторов, публичного освещения и т.п. Приборами можно
управлять в определённых временных циклах или в соответствии с
установленной программой.
Цифровой таймер SHT-6, время которых управляется синхронно с
помощью сигнала DCF77 через экстренный приемник DCFR-1. Цифровой
таймер может работать также независимо, без DCF приемника.
Астрочасы не содержать ни оптических сенсоров, ни других внешних
устройств. После установки не требуют специального ухода или
обслуживания. После отключения питания сохраняются в памяти все
установленные данные, необходимые для повторного включения.
- Режимы коммутации:
- режим автоматического включения
- включает в соответствии с программой (астро или
временная программа)
- включает случайно в промежутке 10-120 мин.
 - каникулярный режим - установка времени, в
котором будет устройство блокировано - включается в соответствии с
установленной программой.
- ручной режим - возможность управления релейным
выходом вручную
- Возможность
автоматически включать
время можно корректировать ± 2 часа.
- включает в соответствии с установленной временной
программой
- Для правильной работы первое включение требует
введения текущего времени, даты и географической локации.
Настройки можно провести в ручном режиме (только, если DCF
отключен) или автоматически (через приемник DCFR-1 и DCF сигналь
разрешен).
- 4-
Технические параметры
Клеммы питания:
Напряжение питания:
Допуск напряжения питания:
Выход
Количество контактов:
Номинальный ток:
Замыкающая мощность:
Пиковый ток:
Замыкающее напряжение:
Мин. замыкающая мощность DC:
Механическая жизненность:
Эл. жизненность (AC1):
Временной контур
Резерв реального времени:
Точность хода:
- без приемника DCF
Мин.интервал коммутации:
Срок хранения данных прог.:
Программный контур
Количество ячеек памяти:
Режим прог.:
Изображение данных:
Другие параметры
Рабочая температура:
Складская температрура:
Элетрическая прочность:
Рабочее положение:
Монтаж:
Защита:
-30.. +70 °C
4 kV (питание - выход)
произвольное
DIN рейка EN 60715
IP10 клеммы, IP40 на лиц.
стор.
Категория перенапряжения: II.
Степень загрязнения:
2
Сечение подключ. проводов макс. 2x2.5,макс. 1x4 с
(мм2):
изоляцией макс.1x2.5, макс.
2x1.5
90 x 35.6 x 64 мм
Размеры:
121 г
Вес:
EN 61812-1, EN 61010-1
Соответствующие нормы:
A1 - A2
AC 230V / 50 - 60Гц
-15 %; +10 %
1 x переключ. (AgSnO2)
16A / AC1
4000 VA / AC1, 384W / DC
30A / <3s
250V AC1 / 24V DC
500 mW
> 3x107
> 0.7x105
3 года
макс. ±1 с за день при 23°C
1 мин.
мин. 10 лет
100
дневной, годовой (до 2099 г.)
LCD дисплей с подсветкой
-10.. +55 °C
-5-
R
U
Описание устройства
Подключение приемника DCFR-1
Клем A1
Auto
Дисплей с подсветкой
SHT-6
Кнопки управления
ESC
PRG
MAN
OK
+
RESET
_
Место для пломбы
Карман для замены батареи
Клем A2
Выходной канал (16-15-18)
-6-
Изображает день недели
Сигнализация канала 1
Auto + t
Prog
Man
Индикация рабочих
режимов
Отображает 12/24ч режим /
восход-закат солнца
Индикация программы
коммутация
Отображение даты / меню
настройки*
Отображение времени**
Кнопка управлен. PRG / +
SHT-6
Кнопка управления MAN2 / ESC
Сброс
Кнопка управления OK
Кнопка управлен. MAN1 / УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ ДИСПЛЕЯ
Под напряжением: Стандартно дисплей подсвечивается на время 10 с от момента нажатия любой из кнопок. На дисплее постоянно отображены
настройки - дата, время, день недели, состояние контакта и программа. Постоянно Вкл./Выкл. произойдет после одновременного длительного
нажятия кнопок MAN, ESC, OK. После активации постоянного Вкл./Выкл. - освещенный дисплей коротко мигнет. Режим резерва: после 2 минут дисплей
переключается в режим сна - т.е. не отображается информация. Дисплей активируется после нажатия любой из кнопок.
* Заметка: Отображение даты или состояния DCF сигнала (переключение через 4сек.) состояние DCF сигнала: DCF ON - DCF 77 доступен
DCF OFF - DCF сигнал блокирован
NO DCF - DCF сигнал не доступен
** Заметка: Если время не настроено, временное значение мигает. Если время настроено (вручную, или автоматически) временное значение светится.
-7-
R
U
Схема
Подключение
N
DCF
B1 B2 A1
18
16
A1 G B1 B2
DCFR-1
A2
15
Нагрузки
A2 16 15 18
L
Тип
нагрузки
cos φ ≥ 0.95
AC1
AC2
AC3
AC5a
не компенсированное
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
AC6a
AC7b
x
250V / 3A
M
M
DC1
DC3
DC5
24V / 10A
24V / 3A
24V / 2A
M
M
HAL.230V
230V / 3A (690VA)
AC5a
компенсированное
230V / 3A (690VA) макс.
входящие C=14uF
1000W
AC12
AC13
AC14
AC15
x
x
250V / 6A
250V / 6A
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 2A
x
Тип
нагрузки
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
K
Тип
нагрузки
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
AC5b
-8-
Приоритетность режимов
Приоритетность режимов
управления
приоритет режима
управления
дисплей
режим выхода
ON / OFF

ручное управление
ON / OFF 

режим каникул
ON / OFF

временная программа
Prog
Настройки языка
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
time/date
Prog
Prog
Prog
+ _
options
OK
language
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
Prog
cepвиc
ESC
выбор языка
+ _
-9-
- короткое нажатие кноп. (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
R
U
Обзор меню
Auto
Prog
Prog
Prog
установка и
правка временной
программы
установка времени
/ даты
установка текущего
времени
добавить программу
установка даты
правка программы
установка перехода
летнего/ зимнего
времени
удалить программу
установка
отображения дня
недели
установка
отображения
формата даты
установка
отображения
формата времени
- 10 -
режимы коммутации
установка режима
автоматического
включения
установка режима
каникул
ручной режим
Управление
Prog
Prog

PRG

настройки
устройства
+ _


настройки языка



- 11 -
- быстрое
перемещение при
настройке величин
- вход в желаемое
меню
- подтверждение
- на уровень выше
ESC

После
30с
бездействия
(с
последнего нажатия любой из
кнопок) устройство автоматически
вернется в основное меню.

OK

настройка
временного пояса

настройка режима
DCF
+ _

Устройство различает короткое и
долгое нажатие кнопки.
В инструкции обозначено:
- короткое нажатие кнопки (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
- перемещение в
меню
- настройка величин
рабочее время для
отдельных каналов
установка
коррекции времени
в диапазоне +/12.7сек /день
- вход в меню
программирования
ESC

- шаг назад
- в основное меню

R
U
Настройка даты и времени
Prog
Prog
Auto
PRG
Prog
OK
OK
установка времени
Настройки можно провести в ручном
режиме (только, если DCF отключен)
или автоматически (через приемник
DCFR-1 и DCF сигналь разрешен).
Prog
Prog
OK
OK
+ _
+ _
установка часов
установка минут
ESC
+ _
Prog
Prog
OK
установка даты
Prog
Prog
Prog
OK
OK
OK
+ _
+ _
+ _
установка года
установка месяца
установка дня
ESC
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
установка
перехода летнего /
зимнего времени
ESC
Prog
+ _
+ _
OK
установка перехода
летнего / зимнего
времени по областям
- 12 -
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
OK
ESC
установка дня
недели
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
ESC
формат даты
+ _
Prog
12h
Prog
OK
Prog
24h
Prog
OK
ESC
формат времени
+ _
Prog
- короткое нажатие кноп. (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
ESC
- 13 -
R
U
Временная программа
Prog
Auto
Prog
Prog
PRG
+ _
Prog
OK
Prog
Prog
OK
OK
OK
OK
Prog
дневная
программа
добавить
программу
отображение
для канала 1
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
OK
Prog
годовая программа
отображение
для канала 1
OK
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
OK
правка программы
+ _
+ _
выбор программы*
- 14 -
правка дневной
программы
+ _
Prog
отображение
для канала 1
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
OK
OK
Prog
Prog
Prog
+ _
+ _
установка часов
установка минут
ESC
+ _
Prog
Prog
OK
установка активности
программы в дню
недели
OK
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
установка года
установка месяца
установка дня
установка часов
установка минут
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
OK
OK
Prog
Prog
Prog
+ _
+ _
правка установки
часов
правка установки
минут
ESC
+ _
OK
правка установки
активности программы
в дню недели
- короткое нажатие кноп. (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
- 15 -
R
U
+ _
Prog
Prog
OK
+ _
Prog
OK
правка годовой
программы
отображение
для канала 1
OK
Prog
Prog
OK
+ _
удалить программу
+ _
Prog
OK
выбор программы
*
Prog
ESC
+
* Короткими нажатиями OK переключаете между номером программы и отображением установки программы. _ - проходите
установленные программы. Длинным нажатием OK продолжаете в желаемом порядке - ИЗМЕНИТЬ/УДАЛИТЬ. Не желаете лт
дальше продолжать, нажатием на ESC возвращаетесь без изменения в основное изображение.
Если память программ заполнена, отобразится на дисплее надпись ЗАПОЛНЕН.
Если память пустая и вы хотите программу удалить или изменить отобразится ПУСТОЙ.
- 16 -
Prog
Prog
OK
Prog
Prog
Prog
OK
OK
Prog
OK
OK
+ _
+ _
+ _
+ _
+ _
правка установки
года
правка установки
месяца
правка установки
дня
правка установки
часов
правка установка
минут
ESC
- короткое нажатие кноп. (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
- 17 -
R
U
Установка режимов коммутации
Auto
Prog
Prog
Prog
PRG
+ _
OK
Prog
Prog
OK
OK
ESC
режим автоматического
включения
+ _
+ _
выбор программы
коммутации
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
OK
OK
+ _
+ _
режим каникул
Prog
OK
OK
+ _
+ _
установка начала режима каникул
Prog
Prog
+ _
OK
ESC
Prog
Prog
OK
Prog
Prog
OK
Prog
ручной режим
ESC
+ _
Prog
+ _
ESC
- 18 -
включение
ручного режима
Prog
Prog
OK
+ _
Prog
OK
+ _
Prog
OK
+ _
ESC
установка конца режима каникул
Отображение на дисплее:
- светит символ .
- в ходе активации случайного режима - светящийся символ  для индикации настройки режима каникулы
- режим
- мелькающий  для индикации активного состояния режима каникулы.
- отсутствие символа  режим каникулы отключен, или закончился.
- в ходе ручного режима светит символ и мигает канал, управляемый вручную.
- 19 -
R
U
Возможности настроек
Prog
Prog
Prog
Auto
PRG
Prog
Prog
Prog
+ _
Prog
OK
OK
Prog
Prog
OK
Prog
Prog
ESC
выбор языка
+ _
+ _
Prog
Prog
OK
Prog
Prog
ESC
OK
Prog
Prog
+ _
время рабочее
Коррекция времени
Единицей коррекции является 0.1 сек в день
Числовое значение относится к секундам за
10 дней.
Корректировка времени включена заводской
настройкой, и у каждого изделия она
является индивидуальной, чтобы таймер
работал с минимальным отклонением.
Корректировку времени можно свободно
менять. После перезагрузки она
возвращается в заводскую настройку.
ESC
общее количество часов включения
устройства подключенного к
избранному каналу
установка канала
+ _
OK
OK
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
ESC
коррекция
времени
+ _
OK
+ _
коррекция времени
в диапазоне +/- 12.7
сек/день
- короткое нажатие кноп. (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
- 20 -
+ _
Prog
Prog
Prog
OK
настройка режима
DCF
OK
Prog
+ _
+ _
Prog
gtm 4
Prog
OK
Prog
Prog
OK
gtm -3
настройка
временного пояса
+ _
+ _
Prog
ESC
- 21 -
R
U
Обзор часовых поясов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
O
24
1
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Диапазон временного пояса
- 22 -
Повторный запуск
Auto
SHT-6
Auto
SHT-6
SHT-6
SHT-6
Осуществляется коротким нажатием тупого концем например ручки или отвёрки диаметром макс. 2мм) скрытой кнопки RESET.
На дисплее отобразится на 1с тип устройства и версия софтвер, после чего устройство переключится в исходной режим, язык
переключится в EN, форматируются все настроенные режимы (функции света, время/дата, пользовательские программы,
функции устройства).
- 23 -
R
U
Примеры программирования SHT-6
Настройка включения релейного выхода в 8:00 и отключение в 21:00 в будние дни
Auto
Prog
Prog
Prog
OK
Prog
OK
OK
OK
+ _
Prog
+ _
ESC
Prog
OK
Prog
OK
Prog
OK
Prog
OK
Prog
OK
Prog
+ _
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
PRG
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
+ _
Prog
Prog
OK
OK
Prog
OK
+ _
Prog
Prog
OK
OK
OK
+ _
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
OK
+ _
+ _
Prog
Auto+t
Prog
OK
ESC
+ _
- короткое нажатие кноп. (<1с)
- долгое нажатие (>1с)
- 24 -
Замена батареи
+
CR2032
Замена батареи производится без демонтажа устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - замену батареи осуществляйте лишь выключив сетевое напряжение!!!
- после замена батарейки необходимо повторно провести настройки даты и времени !!!
- выдвиньте выдвижной модуль с батареей
- выдвиньте батарею
- вставьте новую батарею, таким образом, чтобы верхняя грань батареи (+) сравнялась с выдвижной модулей
- всуньте выдвижную модуль в устройство - учтите полярность (+ вверх) - в течении 1 сек на дисплее отобразится название и
версия программного обеспечения
- включите сетевое напряжение
- 25 -
R
U
Russia
OOO "ЭЛКО ЭП "
4-я Тверская-Ямская 33/39, подъезд 8 |
125047 Москва
Tel./Fax: +7 499 978 7641 |
Tel./Fax: +7 499 978 7742 |
E-mail: [email protected] | www.elkoep.com
Ukraine
ELKO EP
Украина | г.Киев, пер. Электриков 3 | 04071
тел./факс.: +38 (044) 467 63 52 |
[email protected] | www.elkoep.ua
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement