Coway | BA13-AE | BA13-AR/AE BA13-BR/BE

BA13-AR/AE
BA13-BR/BE
Vlastnosti výrobku
BA13-AR/AE/BR/BE Společné funkce
1. Systém stále teplé vody
Při použití funkcí předního a zadního čištění je voda neustále zahřívána, takže
můžete okamžitě použít vodu vámi požadované teploty.
2. Funkce Air+
Proud vody s bublinkami poskytuje jemnější a silnější čištění.
3. MESH filtr
MESH filtr je semipermanentní (spotřební) součástka. Když filtr vyčistíte, můžete jej
použít opakovaně.
4. Režim Eco
- Bidet v Eco režimu: Když senzor v sedátku zjistí, že na něm už 10 minut nikdo nesedí
nebo nestisknete žádné tlačítko na panelu nebo dálkovém ovládání po dobu 10 minut,
přepne se teplota sedátka na hodnotu "L"; tím dochází k úspoře energie. Když je Eco
režim aktivní, rozsvítí se vpředu ukazatel Eco režimu.
- Eco režim na dálkovém ovladači: Pokud po dobu přibližně 5 minut nestisknete žádné
tlačítko, vypne se displej dálkového ovládání. Dojde tak ke snížení spotřeby baterie.
5. Dvojitá tryska z nerezavějící oceli upravená pro lepší hygienu
Pomocí trysek z nerezavějící oceli můžete výrobek využívat mnohem hygieničtěji.
Navíc oddělení čistící trysky a trysky bidetu zajišťuje víc hygieny.
6. Široký proud vody
Pro jemnější čištění je použit široký proud vody.
Doplňkové funkce pro BA13-BR/BE
1. Funkce šířka
Můžete si přímo vybrat stupeň intenzity čistící vody od silného toku vody po jemný,
široký proud vody při použití zadního a předního čištění.
2. Funkce zbavení zápachu
Jakmile senzor v sedátku zjistí sedícího člověka spustí automaticky funkci zbavování
zápachu na dobu 1 minuty. Pro zajištění osvěžujícího pocitu zůstane po použití bidetu
funkce zbavování zápachu zapnutá ještě 3 minuty
3. Funkce sterilizace za použití oxidovaného stříbra.
Tento bidet sterilizuje trysky sterilizační vodou s oxidem stříbra.
Obsah:
.
Vlastnosti výrobku……
01
Obsah..…………………………………………01
Bezpečnostní opatření..………………………02
Názvy částí.……………………………………07
Rozměry..………………………………………07
Přední/ zadní pohled.…………………………08
Dálkové ovládání………………………………08
Montážní části…………………………………09
Zkontrolujte před použitím……………………10
Mějte na paměti!…….....................................10
Nastavení zvláštního režimu…………………11
Kontrola kontrolního panelu..…………………12
Použití vašeho bidetu…………………………15
Použití zadní trysky……………………………15
1
Použití přední trysky………………………… 16
Montáž vašeho bidetu.……………………… 17
Odstranění stávajícího sedátka toalety.…… 17
Montáž výrobku……………………………… 17
Montáž držáku dálkového ovládání..……… 19
Čištění a údržba vašeho bidetu.…………… 20
Čištění trysek………………………………… 20
Čištění těla výrobku.………………………… 20
Odstraňování částí..………………………… 21
Čištění MESH filtru.….……………………… 21
SPECIFIKACE.……………………………… 23
Řešení problémů.…………………………… 24
Záruční list…………………………………… 25
Bezpečnostní opatření
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY
NEBEZPEČÍ: Přestože to nebylo pozorováno může dojít k vážnému zranění
nebo dokonce smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Pokud neuposlechnete těchto výstrah může dojít k značnému
fyzickému poranění nebo škodě na majetku v důsledku popálení, úrazu
elektrickým proudem, ohně nebo zranění.
OPATŘENÍ: Pokud neuposlechnete tato opatření může dojít k lehkému
fyzickému poranění nebo škodě na majetku.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
Při použití elektrických přístrojů, zvláště v přítomnosti dětí, je vždy nutné dbát základních
bezpečnostních opatření:
NEBEZPEČÍ:
• Nepoužívejte poškozené elektrické zásuvky nebo prodlužovaní šňůry. Můžete tak
způsobit elektrický šok nebo požár.
• Ujistěte se, že používáte k tomu určené elektrické zásuvky. Pokud tak neuděláte můžete
způsobit elektrický šok nebo požár.
• Nepohybujte výrobkem tahem za síťový kabel. Můžete tak způsobit elektrický šok nebo
požár.
• Nemanipulujte s elektrickou zásuvkou mokrýma rukama. Můžete tak způsobit elektrický
šok nebo požár.
• Neohýbejte silou síťový kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. Zabráníte tak
jeho poškození. Můžete tak způsobit elektrický šok nebo požár.
• Nezapojujte a nevypojujte opakovaně kabel do zásuvky. Můžete tak způsobit elektrický
šok nebo požár.
• Před opravou, prohlídkou nebo výměnou částí vypněte přístroj ze zásuvky. Pokud tak
neuděláte můžete způsobit elektrický šok nebo požár.
• Ze zásuvky odstraňte všechen prach nebo vodu. Pokud tak neuděláte můžete způsobit
elektrický šok nebo požár.
• Nezapojujte zařízení do elektrické zásuvky nebo prodlužovaní šňůry, která je zároveň
používána několika dalšími zařízeními. Používejte elektrickou zásuvku určenou k
výrobku. Pokud tak neuděláte můžete způsobit požár.
• Pokud nebudete přístroj dlouhou dobu požívat, vypněte jej ze zásuvky. Pokud tak
neuděláte můžete způsobit elektrický šok nebo požár.
• Nepokoušejte se opravit nebo upravit síťový kabel. Můžete tak způsobit elektrický šok
nebo požár.
• Pokud je síťový kabel poškozen nevyměňujte jej sami. Zavolejte na výměnu do Coway
servisního střediska. Pokud tak neuděláte můžete způsobit elektrický šok nebo požár.
UCHOVEJTE TYTO POKYNY
2
Bezpečnostní opatření
NEBEZPEČÍ:
• Pokud výrobek vydává zvláštní zvuky, je cítit po spálenině nebo se z něj kouří, vypojte
jej okamžitě ze zásuvky a zavolejte naše servisní centrum. Pokud tak neuděláte
můžete způsobit požár.
• Nestrkejte drát nebo ostré předměty do žádné z mezer výrobku nebo vývodu teplého
vzduchu. Můžete tak způsobit elektrický šok, požár nebo poškození výrobku.
• V blízkosti výrobku neumísťujte elektrické ohřívače ani nevhazujte hořící předměty, jako
jsou zapálené cigarety, do toalety. Můžete tak způsobit požár nebo deformaci výrobku.
• Neumísťujte na výrobek žádné nádoby s vodou, léky, jídlem ani kovové předměty nebo
hořlavé materiály. Pokud se do výrobku dostane cizí materiál může způsobit elektrický
šok nebo požár.
• Nepoužívejte výrobek v místech s nadměrnou vlhkostí a nestříkejte na výrobek vodu.
Můžete tak způsobit elektrický šok nebo požár.
• Nepoužívejte výrobek pokud nefunguje správně.
Vypněte prosím výrobek okamžitě ze zásuvky, zavřete ventil přívodu vody a
zavolejte naše servisní centrum. Pokud tak neuděláte můžete způsobit požár.
• Během sprchování nebo úklidu koupelny vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a věnujte
pozornost tomu, aby voda ani čistící prostředek nestříkaly na bidet. Pokud tak neuděláte
můžete způsobit elektrický šok nebo požár.
Pokud se do výrobku dostane cizí materiál, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky,
zavřete hlavní přívod vody a zavolejte Coway servisní centrum.
• Neupusťte dálkové ovládání. Můžete tak způsobit poškození výrobku nebo špatnou
funkci.
• Neoddělujte sedátko od bidetu.
• Můžete tak způsobit elektrický šok, požár nebo poškození výrobku.
• Nedemontujte, neopravujte ani neupravujte výrobek sami. Můžete tak způsobit
elektrický šok, požár nebo poškození výrobku.
• Nepoužívejte výrobek během koupele.
• Neumísťujte ani neskladujte výrobek v místech, kde by mohl být stažen do vany nebo
umyvadla.
• Nenořte výrobek do vody ani jiné tekutiny.
• Nesahejte pro výrobek pokud spadl do vody. Okamžitě vypojte síťový kabel.
UCHOVEJTE TYTO POKYNY
3
Bezpečnostní opatření
VÝSTRAHA:
• Nepoužívejte ani neskladujte výrobek v místech, kde jsou používány vznětlivé nebo
hořlavé materiály. Můžete tak způsobit elektrický šok nebo požár.
• Pro dodávku vody použijte hlavní vodovod. Při použití průmyslové nebo špinavé vody
může dojít k poškození nebo nemoci kůže.
• Neucpávejte vývod horkého vzduch svou rukou. Můžete si tak způsobit popálení nebo
požár.
• Při čištění filtru zavřete prosím ventil hlavního přívodu vody. Můžete tak způsobit
elektrický šok nebo poškození výrobku.
• Pro děti, důchodce a osoby, které si nemohou upravit teplotu samy nebo mají citlivou
pokožku nastavte teplotu teplé vody a sedátka na hodnotu „L“. Pokud tak neuděláte
můžete způsobit popáleniny při nízkých teplotách.
O popáleninách při nízkých teplotách: To jsou na popáleniny způsobené
stykem s teplotami okolo 40°C po delší dobu.
• Nemačkejte tlačítka nadměrnou silou. Můžete tak způsobit poškození výrobku
nebo špatné fungování.
• Nestoupejte si nebo nepokládejte těžké předměty na kryt sedátka. Můžete tak způsobit
poškození výrobku nebo jeho špatné fungování.
• Při používání dětmi nebo osobami vyžadujícími pomoc je nutný přísný dozor.
• Používejte tento výrobek jen k tomu, k čemu je určen, tak, jak je popsáno v tomto návodu.
Nepoužívejte nástavce, které nebyly schváleny výrobcem.
• Nikdy nepoužívejte tento výrobek pokud má poškozený síťový kabel, nefunguje správně,
upadl vám nebo je poškozený nebo pokud byl ponořen do vody. Pošlete výrobek do
servisního centra na prohlídku a opravu.
• Nepřibližujte síťový kabel k vyhřívaným povrchům.
• Nikdy neucpávejte vzduchové otvory výrobku ani jej nepokládejte na měkké povrchy
jako jsou postel nebo pohovka, kde můžou být vzduchové otvory ucpány. Udržujte
vzduchové otvory čisté od cupaniny, vlasů, atd.
• Nikdy nepoužívejte výrobek ve spánku nebo když jste ospalí.
• Nikdy nevhazujte ani nestrkejte žádné objekty do jakýchkoli otvorů nebo hadice.
• Nikdy nepoužívejte výrobek venku nebo v místech, kde jsou používány spreje nebo tam,
kde by mohl být vystaven kyslíku.
• Zapojte tento výrobek jen do řádně uzemněné zásuvky. Viz. Uzemňovací pokyny.
• Před plnění vypněte tento výrobek ze zásuvky. Plňte (nádrž) pouze vodou, pokud
výrobce neuvádí jinak. Nepřeplňujte (nebo upřesňujte plnící pokyny)
UCHOVEJTE TYTO POKYNY
4
Bezpečnostní opatření
OPATŘENÍ:
• Nepřipojujte hlavní přívod vody k horkovodnímu potrubí. Můžete tak způsobit
špatné fungování nebo nehodu. (Ujistěte se, že je připojen k hlavnímu přívodu
studené vody.)
• Po montáži se ujistěte, že vodovodní přívodní hadice neteče. K hadici by mělo být
přiloženo gumové těsnění.
• Nemontujte čistič vzduchu do míst, kde bude vystaven přímému slunečnímu
záření. Můžete tak způsobit změnu tvaru nebo barvy.
• Neotevírejte / nezavírejte kryt sedátka nadměrnou silou ani se o něj neopírejte. Můžete
tak způsobit poškození výrobku nebo jeho špatnou funkci nebo fyzické zranění.
Kryt sedátka se zavírá/ otvírá pomalu za použití metody „jemného otevírání / zavírání“.
• Dbejte, aby se moč nedostala do kontaktu s tryskami, vývodem sušícího vzduchu nebo
vnějším povrchem výrobku. Pokud tak neučiníte, může vznikat zápach a špatná funkce
výrobku.
• Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vytáhněte ze zásuvky síťový kabel,
zavřete hlavní vodovodní ventil a vypusťte vodu ze zásobníku.
• Nevytahujte hadici bidetu nebo spojovací hadici za použití nadměrné síly. Můžete tak
způsobit úniky vody nebo špatnou funkci.
• Před čištěním jednotky vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Nestříkejte přímo na bidet
vodu nebo ředidlo, benzol, chemikálie nebo čistidla s kyselinou solnou. Můžete tak
způsobit korozi kovových částí nebo změnu barvy nebo poškrábání těla bidetu.
K čištění bidetu používejte jemnou látku nebo houbu.
• Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo
znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně zařízení od osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
UCHOVEJTE TYTO POKYNY
5
Bezpečnostní opatření
UZEMŇOVACÍ POKYNY
• Tento výrobek by měl být uzemněn. V případě elektrického zkratu sníží uzemnění riziko
elektrického šoku tím, že elektrickému proudu poskytne únikovou cestu (drát). Tento
výrobek je vybaven kabelem obsahujícím zemnící drát se zemnící zástrčkou. Zástrčka
musí být zapojena do řádně uzemněné a namontované zásuvky.
Nesprávné použití zemnící zástrčky může vést k elektrickému šoku.
• Pokud je nutná oprava nebo výměna kabelu nebo zástrčky. Nikdy nezapojujte kabel
bez uzemnění. Zemnící drát je izolovaný s vnějším zeleným povrchem s nebo bez
žlutých proužků.
• Pokud úplně nerozumíte zemnícím instrukcím nebo pokud máte pochybnosti jestli je
výrobek řádně uzemněn kontaktujte odborného elektrikáře nebo servisního technika.
Zemnící
terminál
Tento výrobek je pro použití oběhu o nominálním napětí 220 240 V a má zemnící zástrčku, která vypadá jako zástrčka na
obrázku 1
.
Obrázek 1
Prodlužovaní kabel
Pokud je nutné použít prodlužovaní kabel, použijte jen třídrátový prodlužovaní kabel
s tříradličkovou uzemňovací zásuvkou a tříotvorovou zásuvkou, která bude shodná se
zástrčkou výrobku.
Poškozený kabel okamžitě vyměňte nebo opravte.
UCHOVEJTE TYTO POKYNY
6
Názvy částí
Rozměry
Bidet má následující rozměry.
Nemontujte bidet pokud se jeho rozměry liší od rozměrů toalety.
BA13-AR/BR (Kulatý tvar)
202 mm 382 mm 411 mm
(16,2
(7.9 palců) (15 palců) palců)
134 mm
350 mm
(5,3 palců)
(13,8 palců)
BA13-AE/BE (Prodloužený tvar)
202 mm 382 mm 411 mm
(16,2
(7,9 palců) (15 palců) palců)
134 mm
385 mm
(5,3 palců)
(15,2 palců)
Spodní pohled
Vzdálenost mezi montážními otvory
140 mm – 210 mm
(5,5
– 8,3 palců)
49 mm (1,9 palců)
Zadní montážní vzdálenost: 164 mm (6,5 palců)
7
140 mm – 210 mm
(5,5 8,3 palců)
Názvy částí
Přední / Zadní pohled
1
12
2
3
13
4
14
15
5
7
17
8
6
11
9
10
16
Kryt sedátka
Ventil hlavního přívodu vody
Varovná nálepka
Spojka ve tvaru T
Infračervené čidlo
Síťový kabel
Tryska
Označení výrobku
Čidlo v sedátku
Výpustní otvor
Sedátko bidetu
Tlačítko
Hadice k nádrži s vodou
Montážní deska
Hadice k bidetu
Potrubí hlavního přívodu vody
MESH filtr
Dálkový ovladač
BA13-AR/AE
**********
BA13-BR/BE
***********
8
Názvy částí
Montážní části
1
8
2
3
9
7
4
6
5
10
12
2 montážní šrouby
Hadice k bidetu
2 montážní gumičky
2 montážní podložky
Držák dálkového ovládání
(včetně nálepky pro
připevnění)
2 montážní matky
2 šrouby
Montážní deska
2 montážní smykadla
Gumové těsnění
Spojka ve tvaru T
9
11
2 hmoždinky
3 baterie (AAA)
13
Zkontrolujte před použitím
Mějte na paměti!
Zapojte do elektřiny.
Zapojte síťový kabel do elektrické zásuvky. Bidet funguje správně jen pokud
je zapojen do elektřiny.
Tipy
Tento výrobek je určen jen pro 220 – 240 V~, 50 Hz.
Ujistěte se, že síťový kabel je zapojen do k tomu určené
uzemněné zásuvky (220 - 240 V~, 50 Hz).
Otevřete ventil hlavního přívodu vody.
Bidet funguje správně jen pokud je připojen k vodě.
Zkontrolujte jestli je před použitím bidet v režimu Eco.
- Eco režim se aktivuje když senzor v sedátku zjistí, že na něm už 10 minut nikdo
nesedí nebo nestisknete žádné tlačítko na panelu nebo na dálkovém ovládání
po dobu zhruba 10 minut, indikátor Eco režimu se zapne, teplota sedátka se
přepne na hodnotu "L"; tím dochází k úspoře energie.
Když si sednete na sedátko nebo zmáčknete tlačítko na panelu ukazatel
zapnutí se zapne, ukazatel Eco režimu se vypne a teplota sedátka se vrátí k
naposledy nastavené teplotě.
- Ukazatel zapnutí se nezapne ani když si sednete na sedátko nebo zmáčknete
tlačítko na panelu. To znamená, že je výrobek vypnutý. V tomto případě
stiskněte tlačítko „zapnout“ (Power) abyste zapnuli přístroj před použitím.
-
Po montáži
Zkontrolujte, jestli z ventilu hlavního přívodu vody nebo spojovací hadice neuniká
voda.
Mezi potrubí spojky ve tvaru T a potrubí hlavního přívodu vody musíte vložit
gumové těsnění.
Pravidelné čištění filtru
Čistěte MESH filtr pravidelně (Interval čištění může být různý vzhledem
ke kvalitě vody). Pokud bude MESH filtr znečištěn cizími látkami ucpe se
nebo nebude čistící voda filtrována.
Pokud jste bidet dlouho nepoužili
Pokud nebyl bidet dlouhou dobu používán vyčistěte před použitím filtr a
každou část bidetu, jako je vývod sušícího vzduchu, trysku a sedátko.
Nastavte a dle libosti používejte zvláštní režimy.
Můžete si dle libosti nastavit a používat jeden ze zvláštních režimů (Eco
režim, režim zamknutí čidla sedátka, tichý režim) – viz str. 11.
Před použitím sejměte ochranný film z ovládací části.
Tipy
10
Zkontrolujte před použitím
Nastavení zvláštního režimu
Zvolení / Zrušení tichého režimu
1. Když je síťový kabel zapnutý do elektrické zásuvky, stiskněte a držte
současně tlačítka Zapnutí (Power) a Zadní čištění (Rear Cleansing) po
dobu nejméně 1 vteřiny (ozve se signál).
2. Režim nastavíte stiskem tlačítka Zapnutí (Power) na ovládacím panelu.
- Tichý režim byl nastaven jestliže je ukazatel zapnutí zapnutý.
- Tichý režim byl zrušen jestliže je ukazatel zapnutí vypnutí.
3. Nastavení se uloží a bidet se přepne do pohotovostního stavu (ozve
se signál) po nastavení tichého režimu a společným stisknutí tlačítek
Zapnutí (Power) a Zadního čištění (Rear Cleansing) nebo pokud není
žádné tlačítko stisknuto po dobu 10 vteřin.
Nastavení / Zrušení Eco režimu
1. Když je síťový kabel zapnutý do elektrické zásuvky, stiskněte a držte
současně tlačítka Zapnutí (Power) a Zadní čištění (Rear Cleansing) po
dobu nejméně 1 vteřiny (ozve se signál).
2. Režim nastavíte stiskem tlačítka Zadní čištění (Rear Cleansing) na
ovládacím panelu.
- Eco režim byl nastaven pokud je zapnutý ukazatel Eco režimu.
- Eco režim byl zrušen pokud je ukazatel Eco režimu vypnutý.
3. Nastavení se uloží a bidet se přepne to pohotovostního stavu (ozve
se signál) po nastavení Eco režimu a společným stisknutí tlačítek
Zapnutí (Power) a Zadního čištění (Rear Cleansing) nebo pokud není
žádné tlačítko stisknuto po dobu 10 vteřin.
Nastavení / Zrušení režimu Zámek čidla sedátka
1. Když je síťový kabel zapnutý do elektrické zásuvky, stiskněte a držte
současně tlačítka Zapnutí (Power) a Zadní čištění (Rear Cleansing) po
dobu nejméně 1 vteřiny (ozve se signál).
2. Režim nastavíte stiskem tlačítka Čištění trysky (Nozzle Cleaning) na
ovládacím panelu.
- Režim zamknutí čidla sedátka byl nastaven pokud je zapnutý ukazatel
teploty sedátka.
- Režim zamknutí čidla sedátka byl zrušen pokud je vypnutý ukazatel
teploty sedátka.
3. Nastavení se uloží a bidet se přepne to pohotovostního stavu (ozve
se signál) po nastavení režimu zamknutí čidla sedátka a společným
stisknutí tlačítek Zapnutí (Power) a Zadního čištění (Rear Cleansing)
nebo pokud není žádné tlačítko stisknuto po dobu 10 vteřin.
11
Kontrola kontrolního panelu
Funkce jako zadní čištění a čištění trysky můžete používat z ovládacího panelu bidetu bez použití
dálkového ovládání.
Ovládací
panel
Displej
2
5
3
4
3
2
1
1
1
Displej
1
5
Přijímač signálu dálkového
ovládání
Toto přijímá signál z
dálkového ovládání.
2
Přijímač signálu z dálkového
ovládání
Toto přijímá signály z
dálkového ovládání.
3
Ukazatel Eco režimu
Tento ukazatel se zapne při
Spuštění Eco řežimu
4
Ukazatel teploty sedátka
Tento ukazatel znázorňuje teplotu
sedátka
Ovládací panel
1 Tlačítko „Zapnutí“ (Power)
Vypíná / Zapíná výrobek.
Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko
po dobu více než 2 vteřin.
Ukazatel zapnutí
Tento ukazatel je zapnutý když
je bidet zapnutý.
Když je nastaven Eco režim je tento
Indikátor vypnutý.
2 Tlačítko „Zadní čištění“ (Rear Cleansing)
Volí funkci zadního čištění.
Pokud je tlačítko zapnutí (Power) stisknuto
během průběhu funkcí předního, zadního
čištění, čistící funkce se zastaví a bidet
přejde do pohotovostního režimu.
3 Tlačítko Čištění trysky (Notule Cleaning)
Čistí trysku. Když stisknete tlačítko čištění trysky (Notule cleaning), tryska se
úplně vysune a můžete ji pohodlně vyčistit.
12
Kontrola kontrolního panelu
Displej / Ovládací panel
Ovládací
panel
Displej
Přenašeč signálu 1
z dálkového ovládání
1 "Zadní“ tlačítko
2
„Přední“ tlačítko
3
Tlačítko „Stop“
4
Tlačítko „Sušení“
5 Tlačítko „Pohyb“
Tlačítko "Tlak vody“/
6 Teplota sušení
7
Tlačítko „Pozice trysky“
Ukazatel „Teploty vody“ 2
Ukazatel „Teploty
sedátka“
3
8 Tlačítko „Šířka“
Ukazatel „Šířky“ 4
Tlačítko „Teplota
vody“
Tlačítko „Teplota
10 sedátka“
9
11 Tlačítko „Sterilizace“
Tlačítko „Zbavení
12 zápachu“
BA 13-B
Výrobky BA13-AR/AE nemají funkce „Šířka“, „Sterilizace“
a „Zbavení zápachu“
13
Kontrola ovládacího panelu
Displej
1
Přenašeč
signálu
dálkového
ovládání
Přenáší signál když zmáčknete tlačítko
dálkového ovládání.
Ukazatel „teploty vody“
Kdykoliv stisknete tlačítko „Teplota
vody" ukazatel kontroly teploty
proběhne následující příkaz:
L(modrá) M(růžová) H(červená) Off.
3
Ukazatel „Teploty sedátka“
Kdykoliv zmáčknete tlačítko „Teplota
sedátka“, ukazatel kontrola teploty
proběhne následující možnosti:
L(modrá) M(růžová) H(červená)
Vypnuto.
Ukazatel „Šířka“
Kdykoliv stisknete tlačítko „Šířka“
proběhne ukazatel následující
možnosti: Rovný proud (modrá)
Úroveň 1(růžová) Úroveň 2(červená)
* Jen pro BA13-BR/BE
Ovládací panel
2
1 „Zadní“ tlačítko
Pro použití funkce zadního čištění
použijte toto tlačítko.
4 Tlačítko „Sušení“
Pro použití sušící funkce stiskněte toto
tlačítko. Pomáhá to sušícímu procesu
po použití funkce předního / zadního
čištění.
3 Tlačítko „Stop“
Všechny zrovna probíhající funkce se
zastaví.
5 Tlačítko „Pohyb“
Pro použití funkce pohybu použijte toto
tlačítko. Pokud stisknete tlačítko
„Pohyb“ když se tryska pohybuje vpřed
a vzad během funkce přední / zadní
čištění můžete čistit větší oblast.
7 Tlačítko „Pozice trysky“
Pro kontrolu pozice trysky během
předního / zadního čištění použijte
toto tlačítko. Pomocí tlačítka „Pozice
trysky“ můžete pohybovat tryskou
v 5 úrovních.
9
Tlačítko „Teplota vody“
Pro kontrolu teploty vody použijte
toto tlačítko. Kdykoli můžete
stisknete
Tlačítko „Teplota vody“ můžete ovládat
Teplotu vody ve 4 úrovních (L
M
Tlačítko „Přední“
Pro použití funkce předního čištění pro
ženy použijte toto tlačítko.
Tlačítko „Tlak vody / Teplota sušení“
Tlak vody můžete ovládat ve 3
úrovních (L M H) a sušící teplotu ve 4
úrovních (L M H OFF) použitím
„tlačítka Tlak vody / „Sušící teplota.
Tlak vody můžete ovládat během funkcí zadní /
přední čištění a teplotu sušícího vzduchu
během sušící funkce.
8
Tlačítko „Šířka“
Toto tlačítko slouží pro ovládání
rozsahu proudu během čistící funkce.
Použitím tlačítka „Šířka“ si můžete
zvolit úhel proudu vody ve 3 úrovních
(Rovný proud Úroveň 1 Úroveň 2) Při
každém stisku tlačítka změní ukazatel
„Šířka“ barvu.
* Jen pro BA13-BR/BE
Tlačítko „Teplota sedátka“
Pro ovládání teploty sedátka použijte
toto tlačítko. Kdykoli stisknete tlačítko
„Teplota sedátka“ můžete ovládat
teplotu sedátka ve 4 úrovních (L M H
Off)
12 Tlačítko „Zbavení zápachu“
11 Tlačítko „Sterilizace“
Pro provedení funkce sterilizace
stiskněte toto tlačítko. Aby sterilizační
voda sterilizovala a vyčistila trysku je
vystřikována po dobu 30 vteřin.
* Jen pro BA13-BR/BE
Tímto tlačítkem zahájíte funkci
Zbavení zápachu". Po stisknutí tohoto
tlačítka bude prováděna funkce
„Zbavení zápachu" po dobu zhruba 1
minuty.
* Jen pto BA13-BR/BE
14
Používání bidetu
Použití zadní trysky
Použití zadní trysky
1. Sedněte si na sedátko a na ovládacím panelu stiskněte tlačítko „Zadní čištění“.
2. Při provádění samočištění zadní čistící trysky je studená voda, která zůstane uvnitř
trysky odstraněna, aby mohlo dojít k nastavení vody na požadovanou čistící teplotu.
tipy:
Pokud jsou prováděny další funkce může být proud čistící vody opožděn.
3. Čistící voda stříká po dobu přibližně 1 minuty a pak se automaticky zastaví.
4. Samočištění zadní trysky probíhá přibližně 5 vteřin po každém zadním čištění. Potom se
tryska sama zatáhne.
5. Pozici trysky můžete upravit stiskem tlačítka „Pozice trysky“.
6. Úhel proudu vody můžete upravit stiskem tlačítka „Šířka“ (jen pro BA13-BR/BE).
Pokud během čištění stisknete znovu tlačítko „Zadní čistění“ bude čištění
prodlouženo o další minutu.
Během čištění si mohou uživatelé podle svých přání.upravit teplotu vody, tlak
vody a pozici trysky
Tlak vody nemůžete zvýšit víc než na úroveň 2 pokud se nacházíte v oblasti kde:
- Teplota přiváděné vody je pod 10 °C a napětí zdroje elektřiny pod 210 V~.
Pokud senzor v sedátku nezaznamená lidské tělo nebude bidet fungovat.
Pohybování
Stiskněte tlačítko „pohyb“ na ovládací čísti.
- Tryska se pohybuje tam a zpět a tím poskytuje větší rozsah čištění.
Toto bude trvat dokud bude probíhat funkce zadního čištění.
Pozici trysky můžete ovládat stiskem tlačítka „Pozice trysky“.
Pro zastavení pohybu stiskněte znovu tlačítko „Pohyb“.
Sušení
Stiskněte tlačítko „Sušení“ na ovládací části.
- Teplý vzduch je vypouštěn po dobu zhruba 2 minut.
Pokud se před zapnutím vzduchového sušení lehce otřete, bude sušení dokončeno rychleji.
Stiskem tlačítka „Teplota sušení“ můžete ovládat teplotu vzduchu.
Pokud v průběhu funkce stisknete znovu tlačítko „Sušení“ bude sušení prodlouženo o další 2 minuty.
Pokud stisknete tlačítko „Sušení“ během čištění bude čištění zastaveno a okamžitě začne sušení.
Zastavení
Pro zastavení právě probíhající funkce stiskněte tlačítko „Stop“.
- Toto zastaví všechny zrovna probíhající funkce.
Funkce sušení se zastaví 2 vteřiny po stisknutí tlačítka „Stop“.
15
Používání bidetu
Použití přední trysky
Použití přední trysky
1. Sedněte si na sedátko a na ovládací části stiskněte tlačítko „Přední čištění“.
2. Při provádění samočištění přední čistící trysky je studená voda, která zůstane uvnitř
trysky odstraněna, aby mohlo dojít k nastavení vody na požadovanou čistící teplotu.
Tipy
:
Pokud jsou prováděny další funkce může být proud čistící vody opožděn.
3. Čistící voda stříká po dobu přibližně 1 minuty a pak se automaticky zastaví.
4. Samočištění přední čistící trysky trvá přibližně 5 vteřina po předním čištění. Potom se
trysky sama zatáhne.
5. Polohu trysky můžete upravit stiskem tlačítka „Pozice trysky“.
6. Úhel proudu vody můžete upravit stiskem tlačítka „Šířka“ (jen pro BA13-BR/BE).
Pokud během čištění stisknete znovu tlačítko „Přední čistění“ bude čištění
prodlouženo o další minutu.
Během čištění si mohou uživatelé upravit teplotu vody, tlak vody a pozici trysky
podle svých přání.
Tlak vody nemůžete zvýšit víc než na úroveň 2 pokud se nacházíte v oblasti kde:
- Teplota přiváděné vody je pod 10 °C a napětí zdroje elektřiny pod 210 V~.
Pokud senzor v sedátku nezaznamená lidské tělo nebude bidet fungovat.
Pohyb
Stiskněte tlačítko“Pohyb“ na ovládací části.
- Tryska se pohybuje vzad a vpřed a tím umožňuje širší rozsah čištění.
Toto bude trvat po celou dobu trvání čistící funkce.
Stiskem tlačítka „Pozice trysky“ můžete ovládat pozici trysky.
Pro zastavení pohybu stiskněte znovu tlačítko „Pohyb“.
Sušení
Stiskněte tlačítko „Sušení“ na ovládací části.
- Teplý vzduch je vypouštěn po dobu zhruba 2 minut.
Pokud se před zapnutím vzduchového sušení lehce otřete, bude sušení dokončeno rychleji.
Stiskem tlačítka „Teplota sušení“ můžete ovládat teplotu vzduchu.
Pokud v průběhu funkce stisknete znovu tlačítko „Sušení“ bude sušení prodlouženo o další 2 minuty.
Pokud stisknete tlačítko „Sušení“ během čištění bude čištění zastaveno a okamžitě začne sušení.
Zastavení
Pro zastavení právě probíhající funkce stiskněte tlačítko „Stop“.
- Toto zastaví všechny zrovna probíhající funkce.
Funkce sušení se zastaví 2 vteřiny po stisknutí tlačítka „Stop“.
16
Montáž bidetu
Odstranění stávajícího sedátka toalety
1. Odstraněním montážních šroubů odstraňte stávající sedátko toalety ①
a kryt sedátka ②.
2
1
Tipy
:
Odstraněné sedátko toalety uchovejte na krytém místě. Předejdete tak
poškození.
Montáž výrobku
Protože má být bidet osazen na toaletě, ujistěte sem že na něj nestříká voda.
Tipy
V nádrži může být zbytková voda, která byla použita ke zkoušce výrobku během
prohlídky ve výrobě. Toto neznamená, že výrobek byl již používán.
Hlavní přívod studené vody
Ujistěte se, že je bidet připojen k potrubí studené vody.
(Pokud je produkt připojen k potrubí horké vody může dojít ke zničení filtru a hadice)
Upozor
nění
1. Otočte ventilem na hlavním přívodu vody ① a oddělte stávající hadici
k nádrži ②
.
2
1
2. K stávajícímu vodovodnímu potrubí připojte v tomto pořadí gumovou
podložku, spojku ve tvaru T a hadici k vodní nádrži. Připojte prosím
hadici bidetu k spojce ve tvaru T.
Ujistěte se prosím, že je gumové těsnění vloženo mezi vodovodní potrubí a
spojku ve tvaru T.
Pevně utáhněte všechny matky pod a nad spojkou ve tvaru T až do konce a
ve směru hodinových ručiček.
17
Montáž bidetu
Montáž výrobku
3. Umístěte montážní kluzák na montážní desku na toaletě, vložte montážní
šrouby a utáhněte matky tak, aby montážní deska byla pevně osazená.
4. Přiložte zadní stranu bidetu k montážní desce a zatáhněte bidet dozadu
současně se stiskem tlačítka na levé straně bidetu. (Držte bidet oběma
rukama a táhněte dozadu dokud nezapadne na místo).
Zkontrolujte, zda se bidet nehýbe doleva nebo doprava. Pokud ano,
utáhněte znovu montážní matky.
5. Zapojte hadici ke straně bidetu.
Ujistěte se, že je hadice pevně připojená. Pokud je během připojování hadice
otevřen ventil hlavního přívodu vody, může se hadice oddělit a způsobit
vystříknutí vody vedoucí ke zranění.
Dbejte, aby hadice bidetu nebyla příliš ohnutá nebo překroucená.
6. Otevřete ventil hlavního přívodu vody.
7. Zapojte síťový kabel do elektrické zásuvky.
Ujistěte se, že používáte uzemněnou zásuvku. V případě
elektrického šoku brání uzemnění elektrik. šoku nebo zranění.
Ujistěte se, že používáte k tomu určenou elektrickou
zásuvku se zemnícími póly.
Pokud je nezbytné použití prodlužovaní šňůry, použijte
takovou se zemnícími póly pro 250 V~, 10 A nebo vyšší.
18
{0
>
M
o
n
t
á
ž
b
i
d
e
t
u
M
o
n
t
á
ž
d
r
ž
á
k
u
n
a
d
á
l
k
o
v
é
o
v
l
á
d
á
n
í
n
a
z
e
ď
Namontujte držák na dálkové ovládání na zeď pouze za pomoci přiložených šroubů.
Pokud tak neuděláte může to vést k pádu a poškození výrobku.
Pokud má koupelna 3 stěny v černé nebo podobné barvě, použijte během montáže
držáku na zeď dálkové ovládání.
Pokud tak neučiníte nemusí výrobek fungovat správně kvůli příliš slabému příjmu
signálu dálkového ovládání.
1. Umístěte držák dálkového ovládání do požadované pozice na
zdi a označte 2 body pro hmoždinky.
2. V označených místech vyvrtejte 2 díry o hloubce přibližně 35 mm.
Použijte vrták o průměru 6,5 mm.
3. Vložte hmoždinky do otvorů a celé je zatlačte.
4. Ze zadní strany držáku na dálkové ovládání sejměte ochrannou fólii
a přiložte držák ke zdi tak, aby seděly otvory na díry.
5. Umístěte dálkové ovládání do držáku tak, jak na obrázku.
19
Čištění a údržba bidetu
Čištění trysek
Pokud při čištění trysek použijete nadměrnou sílu, mohou se zlomit nebo přestat
fungovat správně. Při čištění trysek je držte jemně.
Tipy
Z trysek je během čištění uvolňována čistící voda. (Nicméně, pokud je hlavní přívod vody
uzavřen není z trysky uvolňována žádná čistící voda a tryska je jen vysunutá)
1. Stiskněte tlačítko „Čištění trysky“ na ovládací části na pravé straně
bidetu.
- Je rozstříknuta čistící voda a přední tryska je úplně vysunuta.
- Vyčistěte přední trysku.
2. Znovu stiskněte tlačítko „Čištění trysky“ na ovládací části.
- Čistící voda je rozstříknuta, přední tryska se zatáhne a zadní tryska se
úplně vysune.
- Vyčistěte zadní trysku.
3. Pokud po vyčištění trysek znovu stisknete tlačítko Zapnutí (Power) nebo
tlačítko „Čištění trysky“ na ovládací části, čistící voda se rozstříkne a
zadní tryska se zatáhne.
- Tryska se sama automaticky zatáhne pokud není po začátku čištění
během 2 minut stisknuto žádné tlačítko.
Čištění těla výrobku
Na jemnou látku nebo houbu naneste neutrální čistící prostředek a vyčistěte výrobek.
- Pokud tak neučiníte může dojít ke změně tvaru nebo poškození výrobku.
Tipy
Nepoužívejte ředidlo nebo benzol.
Nečistěte výrobek hrubým kartáčem ani brusným čističem.
20
Čištění a údržba bidetu
Odstranění výrobku
1. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
2. Zavřete ventil hlavního přívodu vody.
3. Pro oddělení výrobku od montážní desky zatáhněte výrobek
oběma rukama dopředu za současného stisknutí tlačítka na
spodní levé straně výrobku.
Pokud nebudete výrobek dlouho používat vytáhněte jej za zásuvky.
Tipy
4. Otočením proti směru hodinových ručiček o 90 ° ① a tahem dopředu
② vytáhněte výtokovou zátku na zadní straně bidetu tak, aby voda v
horkovodním zásobníku vytekla do toalety.
1
Čištění MESH filtru
1. Oddělte výrobek od montážní desky.
- Postupujte podle Odstranění výrobku (1 – 3)
2. Na levé spodní straně výrobku vyjměte MESH filtr.
- Vyjměte MESH filtr za pomoci + šroubováku.
21
2
Čištění a údržba bidetu
Čištění MESH filtru
3. MESH filtr vyčistěte protřepáním pod tekoucí vodou.
- Odstranění cizích látek z MESH filtru zubním kartáčkem je eketivnější.
- Nečistěte MESH filtr příliš, můžete tak zničit MESH.
4. Osaďte MESH filtr zpět do výrobku.
- Zkontrolujte, zda je MESH filtr správně osazen.
- Pokud otevřete ventil hlavního přívodu vody dokud není MESH
filtr úplně namontován může se objevit únik vody.
Pokud jste výrobek dlouhou dobu nepoužívali,
vyčistěte před dalším použitím výrobku MESH filtr.
Tipy
Vzhledem ke kvalitě vody se může interval čištění filtru
lišit
22
SPECIFIKACE
Název výrobku
Model č.
Bidet Coway
BA13-AR/AE/BR/B
Standardní napětí
220 - 240 V~, 50 Hz
Spotřeba energie
1 400 W
Tlak přívodní vody
Rozměry
0,11 MPa – 0,68 MPa
BA13-AR/BR
382 mm (šířka) × 493 mm (hloubka) × 144 mm (výška)
BA13-AE/BE
382 mm (šířka) × 528 mm (hloubka) × 144 mm (výška)
Váha
6 kg - 6.5 kg
Zadní čištění
Max. 0,5 L/min, funkce automatické samočistící trysky
Přední čištění
Max 0,5 L/min, funkce automatické samočistící trysky
Standardní čas
Zadní čištění 1 minuta, přední čištění 1 minuta, sušení 2 minuty
Teplovodní
Kontrola tlaku vody
3 úrovně Mocím ovládání
zařízení
Kontrola teploty teplé vody
4 úrovně (Off = pokojová teplota L = 31,5 °C, M = 34,5 °C, H = 37,5 °C)
Spotřeba energie ohřívače
Bezpečnostní
zařízení
Vzduchový
sušič
í
Vyhřívané
sedátko
MESH filtr
1 250 W
Bimetal, teplotní čidlo,
Teplotní pojistka (ochrana před přehřátím); micro rozvaděč
Kontrola teploty teplého
vzduchu
4 úrovně (Off, pokojová teplota, L, M, H)
Standardní čas
Sušení po 2 minuty
Spotřeba energie ohřívačem
180 W
Bezpečnostní
zařízení
Bimetal, teplotní pojistka (ochrana před přehřátím)
Kontrola teploty sedátka
4 úrovně (Off = Pokojová teplota, L = 31 °C, M = 34 °C, H = 37 °C)
Spotřeba energie ohřívačem
60 W
Bezpečnostní
zařízení
Bimetal, teplotní pojistka /ochrana před přehřátím)
Specifikace
Montážní části
Další funkce
Provozní teplota
25,2 mm (délka) × 19,8 mm (Ø)
Spojka ve tvaru T, gumové těsnění, hadice k bidetu, montážní deska, 2
montážní šrouby, 2 montážní gumičky, 2 montážní podložky, 2 montážní
matky, 2 montážní kluzáky, 3 šrouby, 2 hmoždinky, 3 baterie (AAA),
držák dálkového ovládání na zeď
Systém stále teplé vody, vodní systém AIR+, MESH filtr
Eco režim, Nerezová dvojitá tryska
(Šířka, podpora funkcí Zbavení zápachu a Sterilizace)
jen pro BA13-BR/BE)
0 ℃ - 40 ℃
Z důvodu zlepšování funkce výrobku se mohou specifikace po předchozím upozornění změnit.
23
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud výrobek nefunguje normálně nemusí to být jeho vadou. Může to být způsobeno malými
zkušenostmi uživatele s tímto výrobkem. V tomto případě můžete problém jednoduše vyřešit
za pomoci následujících rad bez použití servisního centra. Pokud po kontrole následujících rad
problém nevyřešíte zavolejte prosím servisní centrum.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Výrobek
nefunguje.
Ujistěte se, že je bidet zapojen do zásuvky.
Zkontrolujte, zda funguje elektřina.
Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité. Pokud je to nutné, vyměňte je.
Nestříká voda.
Ujistěte se, že je ventil vody otevřen.
Za pomoci zubního kartáčku vyčistěte z vývodů trysek cizí látky.
Ujistěte se, že teče voda z vodovodu.
Tlak vody je
slabý.
Sedátko nebo voda
nejsou teplé
Sušící vzduch je
studený.
Voda uniká z jiných
částí než jsou
trysky
Voda vytéká i když
bidet není používán.
Bidet po stisku
tlačítek na ovládací
části nefunguje.
Ujistěte se, že tlak vody není příliš slabý.
Za pomoci zubního kartáčku vyčistěte z vývodů trysek cizí látky.
Sejměte, vyčistěte a znovu namontujte filtr (viz str. 21)
Ujistěte se, zda jsou ovládací tlačítka teploty sedátka a vody zapnutá.
Upravte prosím nastavení na správnou teplotu stiskem tlačítek teplota sedátka
a teplota vody.
Tento bidet má jako jedno z bezpečnostních zařízení pro ohřev vody bimetal.
Pokud teplota překročí normální hodnotu může se bezpečnostní zařízení vypnout.
V případě aktivace bezpečnostního zařízení nefunguje bidet správně a je
znázorněno chybové hlášení dokud se zařízení nezchladí a bimetal se
automaticky neresetuje.
Pokud se objeví chybové hlášení můžete bidet restartovat stiskem jakéhokoli
tlačítka na dálkovém ovládání.
Během sušící funkce. Nastavte teplotu stiskem tlačítka pro ovládání
Teploty sušícího vzduchu.
Pokud voda uniká ze spojky ve tvaru T, ujistěte se, že je do spojky vloženo
gumové
těsnění a znovu pevně utáhněte matku.
Pokud voda uniká ze spoje hadice bidetu, ujistěte se, že je hadice bidetu úplně
spojena.
Pokud voda uniká z filtru, ujistěte se, že mezi filtrem a výrobkem nejsou žádné
cizí látky.
V tomto případě filtr úplně namontujte nebo jej vyčistěte a pak namontujte.
Zkontrolujte, zda není filtr poškozený. Pokud je filtr zničený, zavolejte naše
servisní centrum.
Voda, která vytéká mezi tryskami po čištění je určena k čištění trysek a není
poruchou.
V některých případech může voda zůstávající okolo trysek kapat do toalety. Toto
není porucha.
Pokud Vás čidlo nezaznamená protože sedíte příliš daleko ovládání
nefunguje.
Pokud je zapnutý Eco režim můžete po posazení cítit, že sedátko je relativně studené.
Když zrušíte Eco režim bude udržována naposledy nastavená teplota.
Tipy
Pro zrušení Eco režimu se podívejte na str. 11.
Namočení bidetu nebo dálkového ovládání může způsobit, že nebudou fungovat správně.
24
ZÁRUČNÍ KARTA NEBO ZÁRUČNÍ LIST
JEDNOLETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA
BIDET BA13-AR/AE/BR/BE (‘VÝROBEK’)
Model:
Sériové číslo:
Jméno zákazníka:
Datum nákupu:
(‘MAJITEL’)
Tato záruka pokrývá:
Omezení a výjimky
Počínaje datem nákupu a po dobu 1 roku, pokud
V rozsahu povoleném příslušnými zákony společnost
Coway odmítá jakoukoli jinou než zde uvedenou
zvláštní nebo vyplývající záruku.
vady způsobí, že výrobek nefunguje tak, jak bylo
určeno,
pak za splnění zde uvedených výjimek, podmínek a
omezení Coway výrobek dle svého výhradního
uvážení opraví nebo vymění. Rozhodnutí co do
rozsahu opravy nebo požadované
výměny náleží výhradně spol. COWAY.
Náprava na základě této záruky se vztahuje pouze na
ty části výrobku, které vykazují vady v čase
reklamace. Náhradní výrobek stejně jako zbývající
původní výrobek mají záruční dobu je po dobu
původního jednoho roku. Tato omezená záruka se
vztahuje pouze na výrobek, který je používán tak, jak
Tato záruka
je jediná a vylučuje jakékoli další záruky, garance,
podmínky a zastoupení, přesné nebo vyplývající,
ústní nebo psané, zákonné nebo jiné, včetně ale
ne pouze omezené na jakékoli vyplývající
podmínky nebo záruky co do obchodovatelnosti
nebo vhodnosti výrobku pro případný účel.
Některé státy nedovolují omezení toho, jak dlouho
vyplývající záruka trvá, proto
se vás výše uvedení omezení nemusí týkat.
Společnost Coway neopravňuje nikoho
zveřejněnými Coway specifikace v čase použití.
včetně svých zástupců, aby jakkoli zastupoval,
nabízel jakékoli záruky, podmínky nebo garance ve
smyslu jiné než této záruky. Tato omezená záruka
bude vlastníkovou výlučnou
POKUD JE VÝROBEK POUŽÍVÁN K JINÉMU
a jedinou nápravou vůči společnosti Coway
NEŽ URČENÉMU ÚČELU, JE PRODÁVÁN
Tato záruka garantuje, že výrobek bude bez
a společnost Coway není odpovědná za žádné
následné, příkladné , zvláštní, náhodné nebo další
poškození včetně ale ne pouze ztráty zisku a
užívání. Náhodné, následné a příkladné škody
nebudou
hrazeny ani když náhrady nebo poskytované
služby této záruky
neslouží k původnímu účelu. Některé státy nedovolují
vyloučení nebo omezení náhodných nebo
vyplývajících škod
výrobních vad, které by ovlivňovaly schopnost
tak je možné, že se vás výše uvedená
výrobku sloužit k danému účelu; negarantuje, že
omezení netýkají. Coway nebude odpovědná za
žádné škody, které jsou založené na zanedbání,
porušení záruky, přímé odpovědnosti nebo jakékoli
další právní teorie
je společností
Coway specifikováno v přísné shodě se
JAKO TAKOVÝ A JE BEZ JAKÝCHKOLI
ZVLÁŠTNÍCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK,
VČETNĚ OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO
PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL.
Tato záruka nepokrývá:
výrobek nebude nikdy potřebovat opravu nebo
nebude nutné převzít odpovědnost, rizika nebo
závazky jiné než výslovně uvedené v předešlé části.
Společnost Coway není zodpovědná nebo
odpovědná za osobní zranění nebo poškození
majetku jakéhokoli druhu
vzniklé z porušení této záruky.
25
odpovědnosti jiné než odpovědnosti výlučně
uvedené v této záruce.
Omezení vyplývající záruky:
Zpětvzetí:
Jakákoli vyplývající záruka obchodovatelnosti nebo
Neschopnost společnosti Coway prosadit nebo
vhodnosti pro daný účel použití bude omezená
spolehnout se kdykoliv na jakýkoli údaj nebo
co do trvání následné přesné psané záruky.
podmínku zde uvedený
Podmínky záruky:
nebude považován za zřeknutí se svých práv.
Trvající odpovědnost společnosti Coway
Získání záručního servisu a povinnosti
vlastníka
podle této záruky je podmíněna následujícím:
a) Vada nebo poškození není způsobeno nebo
Pokud výrobek přestane sloužit svému danému účelu,
není výsledkem: neobvyklého použití nebo
uvědomte společnost Coway na čísle (852)2334-5660
podmínek; nesprávného skladování;
během 48 hodin během následujícího pracovního dne
nedovolených úprav nebo oprav; špatného
po zjištění jakékoli závady na výrobku. Vlastník musí
použití; zanedbání; nehody; přestavby
písemně uvědomit společnost coway nejpozději do
nesprávné montáže nebo jakýchkoli dalších
třiceti (30) dní po zjištění závady nebo po dni,
kdy mohla být závada při veškeré péči
zjištěna. Požadavky na základě této záruky
budou od vlastníka vyžadovat doklad o koupi.
činů, které nejsou vinou
společnosti Coway nebo výrobce
výrobku nebo které nejsou kryty
zárukou výrobce.
b) Výrobek nebyl změněn, upraven nebo
opraven bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Coway.
c) Majitel písemně oznámil společnosti Coway
jakoukoli závadu, která je kryta touto
zárukou do 30 dní od takové závady;
d) Výrobek nebyl vlastníkem špatně
používán, zneužíván nebo zanedbán.
Coway není odpovědná za žádné požadavky bez
takového dokladu o koupi. Pokud uvedená závada
nebo náhrada nárokovaná vlastníkem leží mimo
rozsah této záruky, vlastník souhlasí s okamžitou
refundací nákladů na prohlídku nárokovanou
vlastníkem včetně náhradu nákladů plus Coway
administrativní poplatek.
26
002
1211827
Download PDF