Clipsal | 5000CT Series | C- Bus

ENERGY MANAGEMENT AND C
Page 4
Page 5
Page 24
Page 25
Page 46
Page 54
Page 65
2 Wires
240 Volts
2 Easy!
C-Bus Wireless
Wall Switches
install the same
way as a normal
light switch!
Normal Light Switch
C-Bus Wireless Switch
This is a light switch.
This is also a light switch. It can perform
2-way switching, it is a dimmer, a timer, can
turn on appliances, dim lamps and can even
be operated by remote control.
2-Way Switching
Create 2-way switching without 2-way wiring.
Simply install the switches and they “talk” to
each other like your garage door opener.
Gardens
C-Bus Wireless Plug Adaptors control
outdoor lighting, appliances by remote
control or a wall switch inside the house
- it even works as a timer.
Remote Control Lighting
Get that Hollywood experience at home.
Dim your lights and lamps by remote control
from the comfort of your chair.
Wireless Plug Adaptor
Plug adaptors allow electrical appliances
like lamps to become part of your Wireless
Network. Control it all with the sleek Wireless
Remote that has ten programmable functions.
It uses
240 volt wiring
It also uses normal
240 volt wiring
The240Volt Wireless Control System
ND CONTROL SYSTEM
Page
Overview of The C-Bus Control System
Ultimate Control Flexibility of C-Bus System
C-Bus Product Overview
Energy Saving Modules
6
6
7-22
22
Basic Installation & Maintenance
C-Bus System Layout
23
Clipsal Home Automation Systematic Diagram
C-Bus Single Line Diagram
27
28-29
C-Bus Product Specification
30-45
What is C-Bus2 Learn Mode ?
C-Bus Wiring Instructions
47-49
26
50-51
C-Bus System Specification
Standard & Certificate
52-53
C-Bus Design Guide
C-Bus Standard Wiring Diagram
56-63
Project Reference (World Wide)
66-67
55
64
ENERGY MANAGEMENT AND
Energy Management and Control System
Clipsal-Bus
Overview of The C-Bus Control System
- C-Bus §◊Õ√–∫∫§«∫§ÿ¡·≈–®—¥°“√æ≈—ßß“π (Energy Management and Control System) „™â„π°“√§«∫§ÿ¡ (Control)
°“√‡ªî¥-ªî¥ À√◊Õ°“√À√’ˉø¢Õß√–∫∫· ß «à“ß √–∫∫ª√—∫Õ“°“» √«¡∂÷ßÕÿª°√≥å‰øøÑ“Õ◊ËπÊ ‚¥¬ÕÕ°·∫∫¡“
‡æ◊ËÕ„™â¿“¬„πÕ“§“√ ”π—°ß“π ‚√ßß“π √«¡∑—Èß∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ∑’˵âÕß°“√§«“¡ –¥«° ∫“¬„π°“√„™âß“π·≈–
°“√µ√«® Õ∫ ∂“π–¢Õ߉øøÑ“· ß «à“ß (Monitoring) À√◊ÕÕÿª°√≥å‰øøÑ“π—ÈπÊ
- Õÿª°√≥å∑°ÿ µ—«„π√–∫∫ C-Bus ®–ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ૬ª√–¡«≈º≈ (Microprocessor) ∑’„Ë ™âÀπ૬§«“¡®” (memory)
‡ªìπ·∫∫‰¡à ≠Ÿ À“¬ (non-volatile memory) ´÷ßË ®–™à«¬„ÀâÕªÿ °√≥å·µà≈–µ—«„π√–∫∫∑”ß“π ‚¥¬¡’Àπ૬§«“¡®”·¬°
®“°°—π·≈–°—π (Distributed Intelligence) §ÿ≥ ¡∫—µæ‘ ‡‘ »…π’®È –™à«¬¬◊π¬—π∂÷ß°“√ ◊ÕË “√„𧫓¡‡√Á« Ÿß °“√∫°æ√àÕß
¢ÕßÕÿª°√≥å „¥Õÿª°√≥åÀπ÷Ëß ®–‰¡à°√–∑∫µàÕ°“√∑”ß“π¢ÕßÕÿª°√≥åÕ◊ËπÊ „π√–∫∫
- C-Bus Network Bus §◊Õ‡ âπ∑“ß°“√ àß —≠≠“≥§«∫§ÿ¡ (Communicate) ºà“𠓬 Unshield Twist Pair (UTP,
Cat5' Cable) ´÷Ë߇ªì𠓬µ“¡¡“µ√∞“π¢Õß√–∫∫ LAN ∑’„Ë ™â‡ªìπæ“À–„π°“√ ◊ËÕ “√‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õÿª°√≥å∑ÿ°µ—«
„π√–∫∫ „π≈—°…≥–°“√µàÕ·∫∫¢π“π πÕ°®“°®– àß —≠≠“≥§«∫§ÿ¡·≈â«π—πÈ ¬—ß à߉ø·√ߥ—πµË”摇»… (Safe Extra
Low Voltage) „π√–¥—∫√–À«à“ß 15-36 VDC ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√‡≈’ȬßÕÿª°√≥å „π√–∫∫Õÿª°√≥å∑ÿ°µ—«„π√–∫∫
Ultimate Control Flexibility of C-Bus System
C-Bus “¡“√∂„™â„π°“√§«∫§ÿ¡‰¥âÀ≈“¬·∫∫ ¥—߇™àπµàÕ‰ªπ’È
- °“√§«∫§ÿ¡®“°»Ÿπ¬å°≈“ß (Centralized controls) ‡™àπ ºà“π·ºß «‘∑™å√«¡ (Central Selector Switch),
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å à«π∫ÿ§§≈ (Personal Computer) À√◊Õ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å·∫∫ —¡º— Àπâ“®Õ (Touch Screen)
- °“√§«∫§ÿ¡‚¥¬°”Àπ¥ «‘∑™åµ—«Àπ÷Ëßµ—«„¥ „À⇪ìπ «‘∑™åÀ≈—° (Master Central Point) ‡™àπ°”Àπ¥„Àâ «‘∑™å
„πÀâÕߧ«∫§ÿ¡‡ªìπ Master Switch ∑’Ë®–µâÕß —Ë߇ªî¥°àÕπ∑’Ë «‘∑™åµ“¡®ÿ¥µà“ßÊ (Local Switch) “¡“√∂‡ªî¥-ªî¥‰¥â
- °“√§«∫§ÿ¡‚¥¬°”Àπ¥ «‘∑™å∑’Ë „™â „π°“√§«∫§ÿ¡‰¥â ‚¥¬‰¡à®”°—¥®ÿ¥§«∫§ÿ¡ (Multi-way Switch) ‚¥¬„™â‡æ’¬ß
·§à “¬ UTP Cable „π°“√‡™◊ÕË ¡µàÕ ‡æ◊ÕË À≈’°‡≈’¬Ë ß°“√‡¥‘𠓬‰øÀ≈“¬‡ âπ ≈—∫‰ª¡“ (Hard Wire) ‡À¡◊Õπ«‘∏¥’ ß—È ‡¥‘¡
- °“√§«∫§ÿ¡ «‘∑™å™π‘¥À√’Ë ‰ø (Dimmer Switch) ‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥®ÿ¥§«∫§ÿ¡ (Multi-way Dimming) ‚¥¬
‰¡à “¡“√∂∑”‰¥â „π°“√‡¥‘π√–∫∫«‘∏’¥—È߇¥‘¡
- °“√§«∫§ÿ¡ ‚¥¬°“√µ—Èߧ«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß «‘∑™å§«∫§ÿ¡„À⧫∫§ÿ¡‡ªìπ°≈ÿà¡ (Group) À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë (Area)
„π°“√‡ªî¥-ªî¥·≈–À√’Ëæ√âÕ¡°—π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ √â“ß∫√√¬“°“» (Scene)
- °“√§«∫§ÿ¡‚¥¬„™â ‚ª√·°√¡„π°“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√ —Ëßß“π¢Õß «‘∑™å ‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡™à𠇪ìπ «‘∑™å
‡ªî¥-ªî¥∏√√¡¥“, «‘∑™åÀ√’ˉø·≈– «‘∑™åµ—È߇«≈“ ·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπÕÿª°√≥å‰øøÑ“∑’˧«∫§ÿ¡‰¥âµ“¡°”Àπ¥
- °“√§«∫§ÿ¡‚¥¬°“√µ—Èß‚ª√·°√¡‡«≈“„π°“√‡ªî¥-ªî¥ Õÿª°√≥å‰øøÑ“Õ—µ‚π¡—µ‘ (Time Schedule Control)
‚¥¬ “¡“√∂µ—È߇ªìπ·∫∫ªØ‘∑‘π‡«≈“ (Calendar Time) ‰¥â
6
C-Bus
ND CONTROL SYSTEM
C-Bus Product Overview
C-Bus ·∫à߇ªìπ à«πÀ≈—°Ê ‰¥â¥—ßπ’ȧ◊Õ
1.Input Unit
3. System Support Unit
- Key Input Unit (Switch)
- Light Level Sensor
- 4 Key Scene Controller (Pattern Switch)
- Temperature Sensor
- PIR Occupancy Sensor (Motion Detector)
- Multi Sensor
- 360 Degree Indoor Motion Sensor
- IR Transmitter (Remote Control) and IR Receiver
- 4 Channel Auxiliary Input
- 4 Channel Bus Coupler Unit
- General Analogue / Digital Input Unit
- 2 Channel Clock Module
- Universal Remote
- Touch Screen (with IR. Remote Control)
- Colour Touch Sereen
- Scene Master Control Unit
(with IR. Remote Control)
- PC Interface Unit
- Power Supply Unit
- Network Bridge
- C-Bus Ethernet Network Interface
- Pascal Automotion Controller
- Network Analyser
- Telephone Interface Unit
- DALI Gateway
2. Output Unit
5. C-Bus Accessories
- Relay Unit
- Dimmer Unit
- C-Bus Marshaling Box Range
- Analogue Output, 0-10 VDC.
- 4 Channel Changeover Relay
- Digital Serial Interfaces Output (DSI)
- Infra-red Output Unit
- Lightning Current Arrestor
- Overvoltage Arrestor
- C-Bus Cable (UTP Cat5)
4. C-Bus Software
- Installation Software
- C-Gate Server Application Software
- C-Lution Application Software
- HomeGate Software
- Schedule Plus Software
7
C-Bus
Input Unit
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
Key Input Unit (Standard Series)
‡ªìπ «‘∑™åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ( «‘∑™å‡©æ“–¢Õß C-Bus) ‡æ◊ËÕ„™â —Ëßß“π§«∫§ÿ¡
Õÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output Unit „π°“√‡ªî¥-ªî¥Õÿª°√≥å‰øøÑ“ ∫πªÿÉ¡°¥
¢Õß «‘∑™å®–¡’À≈Õ¥ LED ’ â¡ ∑’„Ë ™â∫Õ° ∂“π–¢Õß°“√‡ªî¥-ªî¥ ·≈–
¬—ß “¡“√∂‚ª√·°√¡„Àâ «‘∑™åπ’È —Ëßß“π‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡™à𠇪ìπ «‘∑™å
‡ªî¥-ªî¥ ∏√√¡¥“, «‘∑™åÀ√’‰Ë ø ·≈–‡ªìπ «‘∑™åµ—È߇«≈“‰¥â «‘∑™å C-Bus
®–¡’ „Àâ‡≈◊Õ°À≈“¬√ÿπà ‡™àπ 1 Gang Key Input (5031NL), 2 Gang Key
Input (5032NL), 4 Gang Key Input (5034NL) ®π∂÷ß 72 Gang Key Input
5031NL
B5032NL
5024S164/8L
5034NL+2000SS
Key Input Unit
Multi-Key
Key Input Unit (Neo Series)
- Individual Keys ®–‚ª√·°√¡‡À¡◊Õπ°—∫ Toggle Switches, Dimmers,
Timers À√◊Õ Custom Functions
- Dual Color Key Indicator æ√âÕ¡°—∫®Õ LED ’ â¡·≈– ’øÑ“
- Incorporates Scene Control Functions
- À≈Õ¥‰ø ’øÑ“ æ√âÕ¡°—∫ "Ignore First Key Press's Option"
- Fall Back Level Option to Dim Indicators at Set Time After
The Last Key Press.
- “¡“√∂√—∫°“√ —Ëßß“π®“° Remote Control ‰¥â
5052NRI GB
5058TX
5058NL
5088TX
Neo Series
Key Input Unit (Reflection Series)
- “¡“√∂À“‰¥â „π 1, 2, 3, 4, 6 ·≈– 8 gang
- Individual Keys ®–‚ª√·°√¡‡À¡◊Õπ°—∫ Toggle Switches, Dimmers,
Timers À√◊Õ Custom Functions
- ª√–°Õ∫¥â«¬À≈Õ¥ LED ’øÑ“ ´÷Ëß®–· ¥ß ∂“π–¢ÕßÕÿª°√≥å C-Bus
- Ω“ªî¥‡ªìπ ·µπ‡≈ R5068NL
Reflection Series
Key Input Unit (Saturn Series)
- “¡“√∂À“‰¥â „π 2, 4 ·≈– 6 gang
- Individual Keys ®–‚ª√·°√¡‡À¡◊Õπ°—∫ Toggle Switches, Dimmers,
Timers À√◊Õ Custom Functions
- ª√–°Õ∫¥â«¬À≈Õ¥ LED ’øÑ“ ´÷Ëß®–· ¥ß ∂“π–¢ÕßÕÿª°√≥å C-Bus
- Ω“ªî¥∑”®“°°√–®°
5084NL GF
Saturn Series
Key Input Switch (DLT Series)
- ®”π«πªÿÉ¡°¥¢π“¥ 5 Gang ¡’ 2 Page ‚¥¬§«∫§ÿ¡‰¥â 8 §Õπ‚∑√≈
- Individual Keys “¡“√∂‚ª√·°√¡‰¥â·∫∫ Toggle Switches, Dimmers,Timers À√◊Õ·∫∫ Custom Functions
- “¡“√∂°”Àπ¥°“√§«∫§ÿ¡‡ªìπ·∫∫ Pattern
- “¡“√∂‡ª≈’ˬπ·ª≈ß Label ∫πÀπâ“®Õ LCD µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
- Ω“ªî¥∑”®“°°√–®°
NEW
DLT Series
Light Level Sensor
∑”Àπâ“∑’ˇÀ¡◊Õπ°—∫ Photo Electric Sensor ‚¥¬®–∑”°“√«—¥·≈–
µ—ßÈ §à“√–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß (Lux) ´÷ßË ¡’√–¥—∫Õ¬Ÿ∑à ’Ë 40-1600 Lux ·≈⫪√–
¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈°—∫§à“ Lux ∑’˵—È߉«â À≈—ß®“°π—Èπ®– àß —≠≠“≥∑’Ë ‰¥âºà“π
C-Bus Network ‡æ◊ËÕ‰ª§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output Unit „Àâ∑”°“√
√—°…“√–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß «à“ß„À≥â§ß∑’˵“¡∑’Ë ‚ª√·°√¡‰«â
8
C-Bus
IP66
5031PEWP GY
5031PE
Light Level Sensor (Outdoor)
Light Level Sensor
ND CONTROL SYSTEM
5034NS
4 Key Scene Controller
∑”Àπâ“∑’ Ë ß—Ë ß“π ‡ªî¥-ªî¥ Õÿª°√≥å‰øøÑ“ (§≈⓬°—∫ Pattern Switch) ‚¥¬‡√“
“¡“√∂°”Àπ¥°≈ÿà¡æ◊Èπ∑’Ë (Group Area Address) ¢ÕßÕÿª°√≥å‰øøÑ“
∑’˵âÕß°“√„À⇪î¥-ªî¥ æ√âÕ¡°—π‰¥â ´÷Ëß„π√–∫∫ “¡“√∂∑’Ë ® –°”Àπ¥
Group Area Address ‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥
Temperature Sensor
5031TS
∑”Àπâ“∑’˵√«®«—¥√–¥—∫¢ÕßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ ´÷Ëß “¡“√∂«—¥√–¥—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘Õ¬Ÿà∑’Ë
00C - 500C ·≈⫪√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈°—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑‰’Ë ¥âµ—È߉«â À≈—ß®“°π—Èπ®– àß
— ≠ ≠“≥∑’Ë ‰¥âºà“π C-Bus Network ‡æ◊ËÕ‰ª§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å∑“ߥâ“π
Output Unit „π°“√‡ªî¥-ªî¥ Õÿª°√≥å‰øøÑ“
Temperature Sensor
PIR Occupancy Sensor (Motion Detector)
Indoor Type
5751L
Outdoor Type
5750WPL GY
PIR Occupancy Sensor
5753L
360 Degree Indoor Motion Sensor
∑”Àπâ“∑’µË √«®®—∫°“√‡§≈◊ÕË π‰À« (Motion Detector) ·≈⫪√–¡«≈°—∫¢âÕ¡Ÿ≈
∑’Ë ‰ ¥â ‚ª√·°√¡‰«â À≈—ß®“°π—Èπ àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ˉ ¥â ‰ª§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å∑“ߥâ“π
Output Unit „π°“√‡ªî¥-ªî¥ Õÿª°√≥å‰øøÑ“´÷Ëß®–¡’ „Àâ‡≈◊Õ° 2 √ÿàπ §◊Õ
√ÿàπ 5751L ∑’Ë„™âµ‘¥µ—Èß¿“¬„πÕ“§“√ ( “¡“√∂§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë 6m. x 6m.)
·≈–√ÿπà 5750WPL (IP66) „™âµ¥‘ µ—ßÈ ¿“¬πÕ°Õ“§“√ ( “¡“√∂§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊πÈ ∑’Ë
18m. Radius x 1100)
360 Degree Indoor Motion Sensor
‡ªìπ C-Bus input unit ∑’„Ë ™â‡æ◊ËÕ ◊∫À“°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‚¥¬√Õ∫ 360 Õß»“
‚¥¬°“√«— ¥ ®“°Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ § «“¡√â Õ π®“°°“√‡§≈◊Ë Õ π‰À«¢Õß√à “ ß°“¬
‡¡◊ËÕ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∂Ÿ°µ√«®æ∫ ¬Ÿπ‘µ®– àߧ” —Ëß®“° C-Bus Network
‰ª§«∫§ÿ¡ C-Bus Output Õÿª°√≥å Sensor ®–§«∫§ÿ¡· ß «à“ß„π∫â“π
Õæ“√å∑‡¡âπ∑å ÕÕøøîµ √–‡∫’¬ß ÀâÕߪ√–™ÿ¡ œ≈œ √–¬–∑“ߵ˔ ÿ¥∑’Ë “¡“√∂
µ√«®æ∫ª√–¡“≥ 5 ‡¡µ√ ·≈– Ÿß®“°æ◊Èπ 2.4 ‡¡µ√
Product Feature:
- √Ÿª·∫∫ ”À√—∫„™âµ‘¥µ—Èß∑’ˇ楓π
- ‡À¡“– ¡∑’Ë®–„™â ”À√—∫µ‘¥µ—Èß„πÕÕøøîµ
- √Ÿª·∫∫¬◊ËπÕ°¡“®“°À≈—ߧ“‡æ’¬ß 8 ¡¡.
- ®Õ LED “¡“√∂‚ª√·°√¡„À⇪¡◊ËÕ¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«
- §«“¡‰«µàÕ ‘Ëß°√–µÿâπ¢Õß· ߉øµ—È߉«â∑’Ë Sensor Unit
Multi Sensor (Senpill)
NEW
5753PEIRL
Multi Sensor (Senpill)
‡ªìπÕÿª°√≥å C-Bus Input Unit ∑’Ë√«¡øíß°å™—Ëπ°“√„™âß“π¢ÕßÕÿª°√≥å
µàÕ‰ªπ’ÈÕ¬Ÿà „π Multi Sensor ‡æ’¬ßµ—«‡¥’¬«
- Neo Switch/ with IR Reciever ( «‘∑™å∑’Ë “¡“√∂§«∫§ÿ¡‰¥â∑—Èß·∫∫
Individual ·≈– Pattern Scene „™â√à«¡°—∫ Remote Infared)
- Light Level Sensor (Õÿª°√≥å«—¥·≈–µ—Èߧà“√–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß)
- Occupancy (PIR) Sensor (Õÿª°√≥åµ√«®®—∫§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«)
Product Feature:
- √Ÿª·∫∫‡À¡“– ”À√—∫µ‘¥µ—Èß∑’ˇ楓π
- ‡À¡“– ”À√—∫µ‘¥µ—Èß„π Office
- Õÿª°√≥å¬◊ËπÕÕ°®“°À≈—ߧ“‡æ’¬ß 8 ¡¡.
- „π¢≥–∑’Ë „™â Function „¥Ê ∑’˵—«Õÿª°√≥å®–¡’ ’∑’Ë·µ°µà“ß°—π ∫Õ°∂÷ß
∂“π–°“√„™âß“π«à“¢≥–π’ÈÕ¬Ÿà „π Mode Õÿª°√≥åµ—«‰Àπ
9
C-Bus
Input Unit
4 Key Scene Controller (Pattern Switch)
Input Unit
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
IR Transmitter and IR Receiver
‡ªìπ «‘∑™å∑ ’Ë ß—Ë ß“π‚¥¬„™â 4 Keys IR Transmitter (Remote Control Switch)
‡ªìπµ—« àß —≠≠“≥·≈–¡’µ—« 4 Keys /4 Channels IR Receiver ‡ªìπµ—«
√—∫ —≠≠“≥®“°π—Èπ®– àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â‰ª¬—ß C-Bus Network ‡æ◊ËÕ‰ª§«∫§ÿ¡
Õÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output Unit „π°“√‡ªî¥- ªî¥ Õÿª°√≥å‰øøÑ“
5034NIR
5034TX
IR Transmitter and IR Receiver
4 Channel Auxiliary Input
“¡“√∂ learn ·≈–Õ“®®–‚ª√·°√¡¿“¬πÕ° switches √«¡∑—Èß toggle
(on/off) À√◊Õ momentary (dimming) C-Bus Auxiliary Input ‡ªìπ
µ—«ª√–°Õ∫ “¬‡§‡∫‘≈∑’®Ë ”°—¥‚¥¬®”π«π¢Õ߇§‡∫‘≈ ·≈– switch resistance
¡“°∑’Ë ÿ¥ 1,000 ‚ÕÀå¡
L5504AUX
Auxiliary Input
4 Channel Bus Coupler Unit
Õÿª°√≥åπ’ÈÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ„™â‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ «‘∑™å∏√√¡¥“∑—Ë«‰ª À√◊ÕÕÿª°√≥å
µà“ßÊ ∑’Ë¡’Àπâ“ —¡º— (Dry Contact) ‚¥¬Õ“»—¬Àπâ“ —¡º— ¢ÕßÕÿª°√≥宓°
¿“¬πÕ°π—ÈπÊ ‡æ◊ËÕ¡“ —Ëßß“πÕÿª°√≥å„π√–∫∫ C-Bus
Product Features :
- ¡’ LED · ¥ß ∂“π–¢Õß°“√∑”ß“π
- “¡“√∂∑’Ë®–µàÕ‰¥â‰°≈ª√–¡“≥ 1 ‡¡µ√ √–À«à“ß Bus Coupler °—∫
«‘∑™å∏√√¡¥“ À√◊Õ Õÿª°√≥åÕ◊ËπÊ ®“°¿“¬πÕ°√–∫∫
- ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ “¡“√∂µ‘¥µ—Èß Bus Coupler Õ¬Ÿà¿“¬„π Handy Box
´÷Ë߇ªìπ Box ¡“µ√∞“π
5104BCL
Bus Coupler
General Analogue / Digital Input Unit
‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë „™â ”À√—∫ Measure Digital, Voltage, Current Loop and
Thermistor Inputs and Generate Messages “¡“√∂„™âµÕà √à«¡°—∫Õÿª°√≥å
µà“ßÊ ‡™àπ Light Level Sensors, Current Sensors, Temperature Sensor,
Power, Frequency, CO2 Detectors, Differential Sensors, Pressure
Sensors, kWHr Meters ·≈– Moisture Probes. πÕ°®“°π’Ȭ—ß “¡“√∂
„™â√à«¡°—∫√–∫∫Õ◊Ë𠇙àπ HVAC ·≈– Power Monitoring systems ‰¥â
Product Features :
- General Input Unit “¡“√∂√Õß√—∫ —≠≠“≥µà“ßÊ ‰¥â¥—ßπ’È :
Digital (Voltage Free Input), Voltage (0-1V, 0-5V, 0-10V and
0-20V), Current (0-20mA, 4-20mA) and Impedance (0-500, 1K
and 3K)
- 8 Bit A/D Converter
10
C-Bus
L5504GI
General Analogue / Digital Input Unit
ND CONTROL SYSTEM
∑”Àπâ “ ∑’Ë „π°“√µ—Èß‚ª√·°√¡‡«≈“ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡ —Ëßß“π„ÀâÕÿª°√≥å ‰øøÑ“
∑”°“√‡ªî¥-ªî¥ µ“¡‡«≈“∑’˵âÕß°“√Õ—µ‚π¡—µ‘ ‚¥¬ “¡“√∂‚ª√·°√¡‡ªìπ
·∫∫ —ª¥“Àå (Weekly Time)
B5031V2TC7
5031V2TC7
Touch Screen (with IR. Remote Control)
5035TX
SC5000CT
BSC5000CT
5000CT + 5050CTS
(Touch Screen + Neo Surround)
Touch Screen
¡’¢π“¥‡≈Á°·≈– «¬ß“¡ “¡“√∂„™â·∑π Multi-Gang Switch ·≈–
Dimmer plates ∑’¡Ë ¢’ 𓥄À≠à·≈– “¡“√∂∑”„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡µâÕß°“√
Product Features :
- LCD ‡ªìπ VGA (240x320 Pixels) ’‡¥’¬«
- °”Àπ¥°“√ 365 «—π
“¡“√∂ —Ëßß“π‚¥¬°“√ —¡º— ∫πÀπâ“®Õ LCD ´÷Ëß “¡“√∂°”Àπ¥
√Ÿª·∫∫ ‚¥¬„™â Application ∫π Windows Software
- Õ“»—¬‰ø‡≈’Ȭ߮“° C-Bus Network ‚¥¬‰¡àµâÕß„™â‰ø‡≈’Ȭ߮“°¿“¬πÕ°
- “¡“√∂ —Ëßß“π®“° Remote Control ‰¥â
- “¡“√∂µ—È߇«≈“„π°“√ —Ëßß“π„π≈—°…≥–¢Õß Real Time Clock ·≈–¡’
Battery Backup ‰¥â∂÷ß 12 ™¡. „πµ—«
- “¡“√∂°”Àπ¥ ç Soft Key é ‰¥â∂÷ß 100 Key ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√ —Ëßß“π
- “¡“√∂°”Àπ¥√Ÿª·∫∫¢Õß Buttons, Text, Images, Bitmap Images,
Shapes, Sliders, Clock Display ·≈– Percent ‰«â∫π C-Touch ‰¥â
- “¡“√∂°”Àπ¥ ç Password é ‰«â„π·µà≈– Page ‰¥â
- °“√°¥ªÿÉ¡∫πÀπâ“®Õ¢Õß C-Touch ¡’√Ÿª·∫∫°“√∑”ß“πµà“ßÊ §◊Õ
1 —Ëß„Àâ ‡ªî¥, ªî¥ À√◊Õ À√’‰Ë ø
2 —Ëßß“π„π≈—°…≥–¢Õß Scene Control
3 ¡’‡ ’¬ß·®â߇«≈“ —¡º— ∫π®Õ¿“æ
4 “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ Page Õ◊Ëπ¿“¬„π C-Touch
5050CTS
(Neo Surround)
NEW
5050CTD, GB
Desktop-Touch Screen
11
C-Bus
Input Unit
2 Channels Clock, 7 Days Module
Input Unit
ENERGY MANAGEMENT AND
Colour Touch Screen (with IR. Remote Control)
¡’¢π“¥°√–∑—¥√—¥ «¬ß“¡ “¡“√∂„™â·∑π Multi-Gang Switch ·≈–
Dimmer Plates ∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à “¡“√∂„ à¿“æ‡À¡◊Õπ®√‘ß À√◊Õ¥Ÿ°≈âÕß IP
Camera ∫“߬’ËÀâÕºà“π∑“ßÀπâ“®Õ Colour Touch Screen ·≈–ª√—∫
·µàß°“√∑”ß“π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡µâÕß°“√
Product Features :
- Àπâ“®Õ LCD active Matreix ‡ªìπ VGA ¢π“¥ 6.4 inch (640x480)
Pixels
- µàÕµ√߇¢â“°—∫√–∫∫ C-Bus network ‚¥¬‰¡à®”‡ªìπµâÕß„™â PC interface
- ¡’øßí °å™π—Ë Logic Engine “¡“√∂°”Àπ¥°“√ —ßË ß“π‡ªìπ√Ÿª·∫∫ Sequence
䴉
- On-board audio ·≈– Support external speaker
- ‚ª√·°√¡ºà“π√–∫∫ Ethernet
- °“√∑”ß“π‡ªìπ„π√Ÿª·∫∫ Real Time Clock.
- ¡’Àπ૬§«“¡®”∂÷ß 256Mb ·∫∫ Compact Flash ( “¡“√∂ Upgrade
‰¥â∂÷ß 1 Gb)
- °”Àπ¥°“√∑”ß“π 365 «—π
- °“√ —ßË ß“π‡ªìπ·∫∫Àπâ“®Õ —¡º— “¡“√∂°”Àπ¥°“√ —ßË ß“π„π·µà≈–√Ÿª
·∫∫ºà“π∑“ß PICED Software ∫πÀπâ“®Õ Windows
- „™â‰ø‡≈’È¬ß¢π“¥ 220 Vac
- “¡“√∂ —Ëßß“πºà“π∑“ß Remote Control ‰¥â
- “¡“√∂ √â“ß Page ·≈–„π 1 Page „ à Component ‰¥â 250 Component ‡æ◊ËÕ„™â —Ëßß“π
- “¡“√∂°”Àπ¥√Ÿª·∫∫¢Õß Button, Text, Images, Bitmap Images,
Jpeg Images, GIF, Shapes, Sliders, Clock Display, Colour Blending, Percent ·≈– Temperature ‰«â∫πÀπâ“®Õ Colour Touch Screen
䴉
- “¡“√∂°”Àπ¥ Password ‰«â„π·µà≈– Page ‰¥â
- °“√°¥ªÿÉ¡ —Ëßß“π∫πÀπâ“®Õ¡’√Ÿª·∫∫°“√∑”ß“πµà“ßÊ §◊Õ
1. —Ëß∑”ß“π·∫∫ ‡ªî¥, ªî¥ À√◊Õ À√’‰Ë ø
2. —Ëßß“π„π≈—°…≥– Scene Control
3. ¡’‡ ’¬ß·®â߇«≈“ —¡º— ∫πÀπâ“®Õ
4. —Ëßß“π„π≈—°…≥–∑”ß“π‡ªìπ¢—ÈπµÕπ°àÕπÀ≈—ß (Sequence Control)
5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°“√∑”ß“π Page µàÕ Page ‰¥â
12
C-Bus
NEW
5080CTC GF
Colour Touch Screen
ND CONTROL SYSTEM
- ¡’Àπâ“®Õ∑—™ °√’π¢π“¥„À≠à
- “¡“√∂„™âøßí °å™π—Ë Macro „π°“√ —ßË ß“π‰¥â (§” —ßË ∑’Ë„™â „π°“√°”Àπ¥°“√
∑”ß“π∑’¡Ë «’ ∏‘ °’ “√∑’µË Õà ‡π◊ÕË ß°—π) ‚¥¬∑’1Ë Macro “¡“√∂°”Àπ¥‰¥â¡“°∑’ Ë ¥ÿ
60 øíß°å™—Ë𧔠—Ëß°“√„™âß“π
- “¡“√∂§Õπ‚∑√≈√’ ‚¡∑‰¥â Ÿß ÿ¥ 16 √’‚¡∑ ´÷Ëß Support √’‚¡∑ C-Bus,
DVDs, TVs, Satellite recevers, VCRs ·≈– CDs
- “¡“√∂∑”°“√ Learm √’‚¡∑¢ÕßÕÿª°√≥åÕπ◊Ë ‰¥â ‚¥¬µ—«¡—π‡Õß ‰¡àµÕâ ßµàÕ
ࢉҡѺ Software Computer
- ¡’ Code ¢Õß√’‚¡∑∫“ßµ—«·≈–∫“߬’ÀË Õâ Õ¬Ÿà„πµ—«‡Õß ‚¥¬∑’‰Ë ¡à®”‡ªìπµâÕß„™â
«‘∏’°“√ Learn
- ¡’ª¡ÿÉ °¥§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π·∫∫ Rubber Button 7 ªÿ¡É ·≈–·∫∫ Touch
Screen Button 48 ªÿÉ¡
- “¡“√∂µàÕ‡¢â“°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√剥⠂¥¬„™âÕªÿ °√≥å‡ √‘¡ PC Interface for
5030URC
- ¡’‡ ’¬ß Beep · ¥ß ∂“π–°“√°¥‡¡◊ËÕ„™âπ‘È« —¡º— - · ¥ß°“√‡µ◊Õπ Low Battery ∫πÀπâ“®Õ
- ∫Õ° ∂“π–°“√ Transmitted ‚§¥Õ‘πø“‡√¥
- ·®â߇µ◊Õπ°“√‡°‘¥ Error
- ¡’‰ø Back Light ’πÈ”‡ß‘π„™â‡«≈“°≈“ߧ◊π
NEW
Universal IR Remote Control
Scene Master Control Unit
with IR (Remote Control)
Õÿª°√≥åµ—«π’È∑”Àπâ“∑’ˇªìπ «‘∑™å‡æ◊ËÕ„™â —Ëßß“π‡ªî¥-ªî¥ À√◊Õ À√’ˉø
´÷Ë߇√“ “¡“√∂°”Àπ¥√Ÿª·∫∫ À√◊Õ ∫√√¬“°“» „π°“√‡ªî¥-ªî¥‰¥â∂÷ß
5 ∫√√¬“°“» µàÕ 1 Scene Master Unit ‚¥¬®– “¡“√∂µàÕ¢¬“¬ Scene
Master Control ‰¥â∂÷ß 50 Units/Network ·≈–¬—ß “¡“√∂ —Ëßß“πºà“π
Infra-red Remote Control ‰¥â ‚¥¬¡’√–¬–§«∫§ÿ¡ —ßË ß“π‰¥â‰°≈∂÷ß 15 ‡¡µ√
∑’Ë 90 Õß»“
5035NIRSLTR
5035TX
5035NIRS
5035NIRSLTR GB
Scene Master Control Unit and Infra-red Remote Control
13
C-Bus
Input Unit
Universal IR Remote Control
Output Unit
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
Relay 1 Channel 2CH
‡ªìπÕÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output ∑’∑Ë ”Àπâ“∑’§Ë «∫§ÿ¡°“√ ‡ªî¥-ªî¥ ‡ªìπ√’‡≈¬å 1CH
·≈– 2 CH ∑π°√–· ‰¥â 10A/CH ·√ߥ—π 240 Vac ¡’¢π“¥∑’Ë 198 ‹mm x
42mm x 39mm ”À√—∫Relay 1 CH ¡’ —≠≠“≥ 0-10V „™â√à«¡°—∫
Dimmable ballast ‡æ◊ËÕ„™âÀ√’ËÀ≈Õ¥ Fluorescent “¡“√∂ —Ëß„Àâ
Override ·≈–¡’ À≈Õ¥LED · ¥ß ∂“π–
5101R
1 Channel 2CH
Relay Unit (DIN-Rail)
‡ªìπÕÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output ∑’∑Ë ”Àπâ“∑’§Ë «∫§ÿ¡ Relay „π°“√‡ªî¥-ªî¥ ¢Õß
Õÿª°√≥å‰øøÑ“ ®–¡’¢π“¥µ—Èß·µà 8CH x 10A., 12CH x 1A., 12CH x
10A. ·≈– 4CH x 20A. (¡’∑—Èß™π‘¥ Latching Relay ·≈– non-Latching
Relay) ¡’ Power Supply (Built-in) ‡ªìπ Option „Àâ‡≈◊Õ° ·≈–¥â“π∫π¢Õß
Relay Unit ®–¡’ «‘∑™å§«∫§ÿ¡·≈– —≠≠“≥‰ø (LED) ‡æ◊ËÕ„™â∫Õ° ∂“π
°“√‡ªî¥-ªî¥¢Õß Relay ·µà≈–µ—« (¡’‡©æ“–∫“ß√ÿàπ)
L5512RVFB
Relay Unit
Relay Driver Unit
‡ªìπÕÿª°√≥å∑’ËÕÕ°·∫∫¡“‚¥¬°“√∑”ß“π√à«¡°—∫ Relay Units 5002RL20
(2 x 20A Relay) À√◊Õ Relay Õ◊ËπÊ ´÷Ëß®–‡ªìπµ—« —Ëßß“π„Àâ Relay
‡ªî¥À√◊Õªî¥
Product Features :
- Local ON/OFF Toggle Buttons Allow Individual Channels to be
Manually Overridden at Each Unit.
- Remote ON and OFF Facilities Permit All Channel to be Turned
ON or OFF Without C-Bus Network Communication.
5504RDP
Relay Driver
5002RL20
2x20 A Latching Relay Module
4 Channels Changeover Relays Unit
Õÿª°√≥åπ’ȇÀ¡“– ”À√—∫Õÿª°√≥å ‰øøÑ“À≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™àπ °“√§«∫§ÿ¡
§«“¡‡√Á«¡Õ‡µÕ√å ºâ“¡à“π ∫“π‡°≈Á¥·≈–Õÿª°√≥å∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈⓬°—π ·≈–
¡’Àπâ“ —¡º— (Contact) ·∫∫ Normally Open (N.O.) ·≈– Normally Closed
(N.C.) ‡™◊ËÕ¡µàÕ„π·µà≈– Channel ´÷Ëß·µà≈– Channel ∑π°√–· ‰øøÑ“
‰¥â¥—ßπ’È §◊Õ 10A. (Resistive), 5A.(Inductive) ·≈– Incandescent ·≈–
1A. (Fluorescent Loads)
14
C-Bus
L5504RVFC
Changeover Relays Units
ND CONTROL SYSTEM
L5508D1A
Dimmer Unit (DIN-Rail)
‡ªìπÕÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output ∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√‡ªî¥-ªî¥ ·≈–À√’‰Ë ø
®–¡’¢π“¥µ—Èß·µà 8CH x 1A. ·≈– 4CH x 2A. ¡’ Power Supply (Built-in)
‡ªì π Option „Àâ ‡ ≈◊ Õ ° ·≈–¥â “ π∫π¢Õß Dimmer Unit ®–
¡’ «‘∑™å§«∫§ÿ¡·≈– —≠≠“≥‰ø (LED) ‡æ◊ËÕ„™â∫Õ° ∂“π–°“√‡ªî¥-ªî¥¢Õß
Dimmer ·µà≈–µ—« ´÷ßË ¿“¬„π√–∫∫ “¡“√∂∑’®Ë –¡’ Dimmer Unit ‰¥â¡“°°«à“
255 Units ¢÷Èπ‰ª
Universal Dimmer (Din-Rail)
L5504D2U
Universal Dimmer (Din-Rail)
‡ªìπÕÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output ∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√‡ªî¥-ªî¥ ·≈–À√’‰Ë ø¡’
¢π“¥µ—Èß·µà 4CH x 2.5 A ¡’∑—Èß Built-in Power Supply ·≈–‰¡à¡’ Power
Supply „πµ—«„Àâ‡≈◊Õ° ¥â“π∫π¢Õß Universal Dimmer ®–¡’ «‘∑™å§«∫§ÿ¡·≈–
—≠≠“≥‰ø (LED) ‡æ◊ËÕ„™â∫Õ° ∂“π–°“√‡ªî¥-ªî¥ ¢Õß Dimmer ·µà≈–
Channel ´÷Ë߇À¡“–°—∫°“√„™âß“π°—∫ Electronic Transformer, Iron Core
Transformer, Incandescent π—πË À¡“¬∂÷ß “¡“√∂„™â‰¥â°∫— Load ∑—ßÈ Leading
·≈– Trailing
Dimmer Unit (Professional Range)
L5101D20
Dimmer Unit (Professional)
‡ªìπÕÿª°√≥å∑“ߥâ“π Output ∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√‡ªî¥-ªî¥ ·≈–À√’‰Ë ø
®–¡’¢π“¥µ—Èß·µà 4CH x 5A., 2CH x 10A. ·≈– 1CH x 20A.
·≈–¥â“π∫π¢Õß Dimmer Unit ®–¡’ «‘∑™å§«∫§ÿ¡ ·≈– —≠≠“≥‰ø (LED)
‡æ◊ËÕ„™â∫Õ° ∂“π–°“√‡ªî¥-ªî¥¢Õß Dimmer ·µà≈–µ—« ´÷Ëß¿“¬„π√–∫∫
“¡“√∂∑’Ë®–¡’ Dimmer Unit ‰¥â¡“°°«à“ 255 Units ¢÷Èπ‰ª
C-Bus Architectural Multi-Channel Dimmers
L5112D16B2
Architectural Multi-Channel Dimmer
Product Features :
- ¡’ „Àâ‡≈◊Õ° 4 √ÿàπ §◊Õ √ÿàπ 10A, 12A, 16A ·≈– 20A
- MCCB Protection, with 6kA Fault Current Rating
- ¡’√–∫∫ªÑÕß°—π·√ߥ—π‡°‘π (Over Voltage) ·≈–
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß‡°‘π (Over Temperature) - APC Technology
- Cold Cathode (Non-Capacitive Input)
- Low Voltage Lighting Fitted With Magnetic Transformers.
- Fluorescent Lighting With Correct Ballast Fitted
C-Bus Marshaling Box Range
5108DSMB
Marshaling Box Range
Product Features :
- „™âµàÕ‡™◊ËÕ¡ DSI Bus ‰¥â
- “¡“√∂µàÕ°—∫ C-Bus Input Device ‡™àπ C-Bus Wall Switch
Movement Sensors, Light Level Sensor ‡ªìπµâπ
15
C-Bus
Output Unit
Dimmer Unit (DIN-Rail)
Output Unit
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
4 Channels Analogue Output, 0-10V.
∑”Àπâ“∑’Ë „π°“√‡ª≈’ˬπ —≠≠“≥®“° Digital ∑’Ë àß¡“®“° C-Bus Network
„À⇪ìπ —≠≠“≥ Analog ( “¡“√∂°”Àπ¥·∫∫„À⇪ìπ·∫∫ Source À√◊Õ
Sink ‰¥â) ‡æ◊ËÕ‰ª§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å‰øøÑ“„π∫“ߪ√–‡¿∑ ‡™àπ Dimmable
Electronic Ballast ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√À√’ËÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå ‚¥¬®–√—∫§à“
—≠≠“≥∑“ߥâ“π Input ‡©æ“– —≠≠“≥∑’ˇªìπ·∫∫ Analog ‡∑à“π—Èπ (‚¥¬
¡’√–¥—∫·√ߥ—π¡“µ√∞“π ∑’Ë 0-10 VDC.)
L5504AMP
Analogue Output, 0-10V.
DSI Gateway Unit
- ÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ„™â°—∫ Electronic DSI Digital Ballast À√◊Õ
Õÿª°√≥å Digital Õ◊ËπÊ ∑’Ë Compatible °—∫ —≠≠“≥
- “¡“√∂§«∫§ÿ¡ DSI Ballast ‰¥â∂÷ß 100 µ—« µàÕ 1 Channel
- ¡’ Indication Lamp ∫Õ° ∂“π–°“√∑”ß“π„π·µà≈– Channel
- ¡’ Indication Lamp ∫Õ° ∂“𖧫“¡º‘¥æ≈“¥¢Õß Lamp ·≈–
Ballast
- ¡’ Indication Lamp · ¥ß ∂“π–„π°√≥’∑’Ë¡’°“√µàÕÕÿª°√≥凰‘π°«à“∑’Ë
°”Àπ¥
- ¡’ªÿÉ¡ Override Switch Õ¬Ÿà¥â“π∫π¢Õßµ—«Õÿª°√≥å ·≈– “¡“√∂∑’Ë®–
‡æ‘Ë¡ªÿÉ¡ Override Switch Remotely ‡æ◊ËÕ„Àâßà“¬„π°“√ —Ëßß“π®“°
¿“¬πÕ°√–∫∫
L5508DSI
DSI Gateway Units
Infra-red Output Unit
ÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ„™â°—∫√–∫∫ C-Bus „π°“√§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å‰øøÑ“Õ◊ËπÊ ‡™àπ
™ÿ¥‡§√◊ËÕ߇ ’¬ß (Audio Visual), ‚∑√∑—»πå ·≈–‡§√◊ËÕߪ√—∫Õ“°“»
Product Features :
- „π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ C-Bus Infra-red Output Unit °—∫ C-Bus UTP
UNSHIELDED Cat.5 ‰¡à®”‡ªìπµâÕß„™â External Power Source
- Infra-red ·µà≈– Channel ‡ªìπ Software Addressable with
Macro Infra-red
- Õÿ ª °√≥å C-Bus2 Infra-red Output Unit “¡“√∂‡°Á ∫ ¢â Õ ¡Ÿ ≈
ª√–¡“≥ 200 Unique Infra-red Codes
- Õÿª°√≥å C-Bus2 Infra-red Output Unit ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√
‡™◊ËÕ¡µàÕ 2 x 3.5 mm. Mono Mini Plug Emitter Cables with Single
or Dual Infra-red Emitter(s).
5100RP
5034NIRT
Infra-red Controller
5100HSC
8050/2LD
Infra-red Code
Learning Unit
16
C-Bus
Wall Mounted Infra-red
Transmitter Unit
Infra-red Emitter Lead
ND CONTROL SYSTEM
∑”Àπâ“∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ (Interface) ºà“π∑“ß RS-232 Port √–À«à“ß C-Bus
Network °—∫ Personal Computer (PC), Modem À√◊Õ®Õ —Ëßß“π
·∫∫ —¡º— (Touch Screen)
5500PC
PC Interface
Power Supply Unit (DIN-Rail)
∑”Àπâ“∑’Ë·ª≈ß√–¥—∫·√ߥ—π‰ø®“° 220Vac. ≈ß¡“‡ªìπ 36Vdc. (350mA.)
‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ Power Source „Àâ°—∫Õÿª°√≥åÕ◊ËπÊ„π√–∫∫ (Õÿª°√≥å·µà≈–µ—«
à«π„À≠à®–°‘π°√–· ª√–¡“≥ 18mA. µàÕ Unit) Õÿª°√≥嵫— π’¬È ß— ‰¥âÕÕ°·∫∫
«ß®√∑’™Ë «à ¬„π°“√√—°…“√–¥—∫·√ߥ—π (Safety Extra Low Voltage Level; SELV)
´÷Ëß®–∑”„Àâ√–∫∫¡’‡ ∂’¬√¿“æ¡“°¢÷Èπ
5500PS
Power Suppy Unit
Network Bridge (DIN-Rail)
Õÿª°√≥åµ—«π’È®–¡’Õ¬Ÿà 2 Àπâ“∑’Ë §◊Õ
1 ∑”Àπâ“∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈√–À«à“ß Network °—∫ Network ( 100 C-Bus
Units per 1 Network ) ´÷Ëß “¡“√∂∑’Ë®–¢¬“¬‰¥â∂÷ß 255 Network
2 ‡æ◊ËÕ„™â∑«π —≠≠“≥„π°√≥’∑’Ë√–¬–∑“ߢÕß “¬¿“¬„π Network ‡°‘π
1,000 ‡¡µ√
5500NB
Network Bridge
C-Bus Ethernet Network Interface (DIN-Rail)
§◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë „™â‡ªìπ Gateway √–À«à“ß C-Bus Network °—∫ TCP/IP
(10 Base-T) Protocal Standard
5500CN
C-Bus Ethernet Network Interface
Network Analyser
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’ËÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ«—¥§à“·≈–√“¬ß“π Network Parameters
ª√–‡¿∑µà“ßÊ Network Analyser ‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ C-Bus Network ·≈–„™â
«—¥§à“ Network Voltage, Active Clock ·≈– Network Impedance Unit
®–· ¥ßº≈‚¥¬®Õ¿“æ LED ´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà∫π¬Ÿπ‘µπ—Èπ
Network Analyser
5100NA
17
C-Bus
System Support Unit
PC Interface (DIN-Rail)
System Support Unit
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
Telephone Interface Unit
„™â ”À√—∫§«∫§ÿ¡·≈–µ√«® Õ∫ ∂“π–¢ÕßÕÿª°√≥å ‚¥¬„™â‚∑√»—æ∑å
®“°¿“¬πÕ° (PSTN)
Product Features :
- ¡’ Audio Output ®÷ß “¡“√∂∑’Ë®–‰¥â¬‘π„π√–¬–‰°≈‰¥â
- °”Àπ¥ Configuration ‚¥¬„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
- „™â DTMF ‡æ◊ËÕª≈àÕ¬‡ ’¬ß„π°“√√“¬ß“π ∂“π–¢ÕßÕÿª°√≥å
·≈–µÕ∫√—∫°“√ (Operator)
- “¡“√∂‡™◊ÕË ¡µàÕ°—∫ Public Switch Telephone Network (PSTN) À√◊Õ
Private Automatic Branch Exchange (PABX) ∑—Ë«‰ª‰¥â
- “¡“√∂°”Àπ¥®”π«πºŸâ „™â·≈–√À— ºà“π (Password) „π°“√‚∑√‡¢â“¡“
—Ëßß“π‰¥â (Voice Prompt)
5100TAU
Telephone Interface Unit
DALI Gateway
- „™â ”À√—∫‡ªìπ Gateway ‡™◊ËÕ¡√–À«à“ß C-Bus Network ·≈–
DALI Network
- µ‘¥µ—Èß∫π√“ß DIN Rail
- “¡“√∂µàÕ‡æ‘Ë¡ C-Bus Network ‰¥â Maximum 50 Units
5502DAL
DALI Gateway
Pascal Automation Controller
Pascal Automation Controller (PAC) ‡ªìπÕÿª°√≥å C-Bus ™π‘¥µ‘¥∫π√“ß
„™â ”À√—∫‡ªìπµ—« —Ëßß“πÕ‡π°ª√– ß§å „π√–∫∫ C-Bus ºŸâ„™â “¡“√∂‡¢’¬π
‚ª√·°√¡°“√„™âß“π∑’˵âÕß°“√‰¥â≈ß∫π´Õø·«√å Programming Interface
for C-Bus Embeded (PICED) ·≈â«∑”°“√¥“«πå‚À≈¥≈ßµ—« PAC
Product Features :
- °“√∑”ß“π¢Õß ∂“π–·≈–‡Àµÿ°“√≥凪ìπ·∫∫ Real Time
- °“√µ—ßÈ °“√∑”ß“π‡ªìπ‡«≈“ °“√µ—ßÈ ≈Õ®‘° ·≈–°“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡·∫∫
°“√ √â“ß∫√√¬“°“»„π√Ÿª·∫∫‚¡¥Ÿ≈
- “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥‚ª√·°√¡∑’‡Ë ¢’¬π·≈â«≈ß„πµ—« PAC ‚¥¬„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
- µàÕ “¬§«∫§ÿ¡µ√ß°—∫√–∫∫ C-Bus (UTP cat5)
- „™â‰ø‡≈’Ȭ߮“°√–∫∫ C-Bus
- „™âµ‘¥µ—Èß∫π√“ß (Dinrsil)
- æÕ√å∑ RS232 ”À√—∫Õÿª°√≥å∑’Ë„™â Third Party „π°“√§«∫§ÿ¡
- ¿“…“∑’Ë „™â „π°“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡ßà“¬µàÕ°“√∑”§«“¡‡¢â“„®
- ‚ª√·°√¡∑’Ë „™â‡ªìπ·∫∫ Graphic User Interface
- °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡·∫∫∫√√∑—¥„™â ”À√—∫§π∑’ Ë “¡“√∂‡¢’¬π‚ª√·°√¡‰¥â
„π√–¥—∫ Ÿß
18
C-Bus
5500PACA
Pascal Automation
Controller
ND CONTROL SYSTEM
5000S/2
5000S/3
‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’Ë „™â ”À√—∫°“√µ—Èß§à“µà“ßÊ „Àâ°—∫Õÿª°√≥å∑ÿ°µ—«¿“¬„π√–∫∫
‚¥¬„™â≈—°…≥– GUI (Graphical User Interface) „π°“√‚ª√·°√¡√«¡∑—Èß
Àπâ“∑’Ë°“√§«∫§ÿ¡ —Ëßß“π (Function) µà“ßÊ ‚ª√·°√¡π’‰È ¥â∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫
·≈–æ—≤π“„Àâ¡’§«“¡ßà“¬„π°“√‚ª√·°√¡·≈–„™âß“π æ√âÕ¡∑—Èß¡’§Ÿà¡◊Õ
°“√‚ª√·°√¡·≈–°“√„™âß“π√–∫∫ ·≈– “¡“√∂ ¥“«πå‚À≈¥ Software „À¡à
≈à“ ÿ¥®“° www.clipsal.com/cis
C-Bus Installation Software
C-Gate Server Application
5000CG
5000CG5
5000CG10
5000CG50
5000CGUNL
C-Gate Software Application
Product Features :
- ¡’¡“µ√∞“π°“√√«¡°—π¢Õß 3 √–∫∫§◊Õ - CCTV, Access Control,
Fire Alarm, HVAC, SCADA, Java Applications, Web Servers &
Web Browsers
- High Speed Monitoring & Control of Clipsal C-Bus
- Utilize Standard Ethernet Technology Products to Network
Multiple C-Bus Network Over A Standard LAN or WAN
- Utilize Standard Ethernet Technology Products to Run C-Bus
Over Different Media ie : Fiber Optic, UTP or Coaxial Cable.
Benefits :
- “¡“√∂„™â°—∫¡“µ√∞“π TCP/IP “¡“√∂‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ Monitor and
Internet Enable C-Bus
- “¡“√∂‡™◊ËÕ¡µàբⓡ TCP/IP Network ‰¥â¥‚’ ¥¬ºà“π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫
TCP/IP Interface
- “¡“√∂„™â‰¥â°—∫ Windows ·≈– Linux OS Environments
19
C-Bus
C-Bus Software
C-Bus Installation Software
C-Bus Software
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
C-Lution Software Application
Product Features :
- Provide Operators with Central or Local Control Using Clear,
Concise, Resizable Graphics Pages (Screen)
- Add Graphic Control Buttons to Pages, To Perform Single or
Multiple Tasks.
- “¡“√∂· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ ∂“π– ‡æ◊ÕË · ¥ß°√–∫«π°“√¢Õß°“√ —≠≠“≥
- “¡“√∂„™â‰¥âÀ≈“¬¿“…“
- Provide Historical and Real-Time Millisecond Trending in
Graphical Format.
Benefits :
- „™âßà“¬ ¡’ ¡√√∂¿“æ Ÿß Õ¥§≈âÕß°—∫ Graphical User „π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ
°—∫ Multiple Hardware Systems
- ”√ÕߢâÕ¡Ÿ≈, Complex Logic, Trending and Logging ∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ
°—∫√–∫∫
- High Speed Integration to Clipsal C-Gate
5000CL150
5000CL500
5000CL1500
5000CLUNL
C-Lution Graphical User Software
HomeGate Software
„™â‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ߧå 2 ª√–°“√§◊Õ
1 ‡æ◊ËÕ configure a graphical user „π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ PC ‡æ◊ËÕ„™â
„π°“√§«∫§ÿ¡ ‡§√◊ÕË ß‡µ◊Õπ·≈–°”Àπ¥Õÿª°√≥å„π√–∫∫ C-Bus network
2 ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ internet browser based „π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√
§«∫§ÿ¡ ‡µ◊Õπ·≈–°”Àπ¥Õÿª°√≥å „π√–∫∫ C-Bus network
Product Features :
- ¡’√Ÿª·∫∫∑’Ëßà“¬ ·≈–∫“ß°«à“ÀâÕß ¡ÿ¥¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª‡æ◊ËÕ∫Õ°‡°’ˬ«°—∫
√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õÿª°√≥å C-Bus
- Õÿª°√≥åπ’È “¡“√∂· ¥ß‚¥¬ text, icon or value ´÷Ë߇ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡
‡ß◊ËÕπ‰¢π—ÈπÊ
- “¡“√∂‡√’¬∫‡√’¬ß ·°â‰¢·≈–æ‘¡æ嵓√“߇Àµÿ°“√≥å „π·µà≈–«—π
·µà≈– —ª¥“Àå ÿ¥ —ª¥“Àå ·µà≈–‡¥◊Õπ
- ¡’ password √«¡∑—Èß time-out security function
- “¡“√∂„™â‰¥âÀ≈“¬¿“…“
- §«∫§ÿ¡·≈– monitor C-Bus ºà“π∑“ß Internet browser ‚¥¬„™â
the ServerX plugin (note, first release uses CGI Script)
20
C-Bus
5000HG/3
5000HG5/3
HomeGate Software
ND CONTROL SYSTEM
5000SP/3
5000SP5/3
5000SPUNL/3
Schedule Plus Software
„™â‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ߧå 2 ª√–°“√§◊Õ
1 ‡æ◊ÕË Configure A Graphical User „π°“√‡™◊ÕË ¡µàÕ°—∫ PC ‡æ◊ÕË „™â„π°“√
§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕ߇µ◊Õπ ·≈–°”Àπ¥Õÿª°√≥å„π√–∫∫ C-Bus Network
2 ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ Internet Browser Based „π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√
§«∫§ÿ¡ ‡µ◊Õπ·≈–°”Àπ¥Õÿª°√≥å„π√–∫∫ C-Bus Network
Product Features :
- ¡’√Ÿª·∫∫∑’Ëßà“¬ ·≈–∫“ß°«à“ÀâÕß ¡ÿ¥¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª‡æ◊ËÕ∫Õ°‡°’ˬ«°—∫
√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õÿª°√≥å C-Bus
- Õÿª°√≥åπ’È “¡“√∂· ¥ß‚¥¬ Text, Icon or Value ´÷Ë߇ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡
‡ß◊ËÕπ‰¢π—ÈπÊ
- “¡“√∂‡√’¬∫‡√’¬ß ·°â‰¢·≈–æ‘¡æ嵓√“߇Àµÿ°“√≥å „π·µà≈–«—π ·µà≈–
—ª¥“Àå ÿ¥ —ª¥“Àå ·µà≈–‡¥◊Õπ
- ¡’ Password √«¡∑—Èß Time-Out Security Function
- “¡“√∂„™â‰¥âÀ≈“¬¿“…“
- §«∫§ÿ¡·≈– Monitor C-Bus ‚¥¬∑“ß Internet Browser ‚¥¬„™â
The ServerX Plugin (CGI Script First Release)
- “¡“√∂°”Àπ¥°“√∑”ß“π‡ªìπ¢—πÈ µÕπ„π·∫∫ Sequence ‰¥â‚¥¬„™â°“√
‡¢’¬π√Ÿª·∫∫ Logic Engine
- “¡“√∂„™â√à«¡°—∫°≈âÕß IP Camera ‰¥â
C-Bus Software
Schedule Plus Software
Lightning Current Arrestors
¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§“¬æ≈—ßß“π Ÿß Low Voltage Protection ·≈–¡’
§«“¡‰«„π°“√µÕ∫ πÕߧàÕπ¢â“ß Ÿß¡’∑—Èß Single Pole and Three Pole
Lightning Current Arrestors ®–∂Ÿ°∫√√®ÿÕ¬Ÿ„à πµŸâ Switchboard Lightning
Current Arrestors ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫ ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π∑“ߥâ“π°“√µ‘¥µ—È߉øøÑ“
970LA
Lightning Current Arrestors
C-Bus Accessories
21
C-Bus
C-Bus Accessories
E C-Bus
N EProduct
R G YOverview
MANAGEMENT AND
Overvoltage Arrestors
Õÿª°√≥åÕÕ°·∫∫¡“ ”À√—∫ªÑÕß°—π Low Consumer System Against
Overvoltages And Indirect Strike (>1.5km.)
Product Features :
- High Followcurrent Extinguishing Capability Through Zinc Oxide
Varistor
- Four Modules are Available in The Range
- Including Two Units Auxiliary Contacts for Remote Monitoring
- A Unit with A Removable Protection Plug
970
Overvoltage Arrestors
C-Bus Cable
C-Bus Cable (4 pair Category 5 UTP LAN Cable) „™â‡ªì𠓬 —≠≠“≥
¢Õß√–∫∫ C-Bus Control & Management System ·≈– Clipsal
HomeMinder, Home Automation System “¬‡§‡∫‘≈¡’ ’™¡æŸ ‡æ◊ËÕ„Àâ
·µ°µà“ß®“° “¬Õ◊Ëπ ·≈–ªÑÕß°—π°“√µàÕ “¬º‘¥æ≈“¥ ¿“¬„𠓬ª√–°Õ∫
¥â«¬ 4 Unshield Twisted Pairs (UTP)
Product Features :
- ’™¡æŸ
- PE Insulation of Conductors
- PVC Jacket
- A High Data Rate Capability
- Immunity to Induce Noise From External Sources
- Superior Crosstalk Performance.
5005C305B
C-Bus Cable
C-Bus Energy Saving Module
Õÿª°√≥å™à«¬ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π
°“√ª√–¬ÿ°µå „™âß“π C-Bus „π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π
1.C-Bus Light Level Sensor - “¡“√∂§«∫§ÿ¡√–¥—∫§«“¡ «à“ߢÕßÀ≈Õ¥‰ø „Àâ¡’· ß∑’ËæÕ‡À¡“–
°—∫°“√„™âß“π¢Õßæ◊Èπ∑’Ëπ—ÈπÊ ´÷Ëß®– “¡“√∂≈¥°“√‡ªî¥‰ø∑’ˇ°‘𧫓¡®”‡ªìπ‰¥â (‚¥¬ —Ëßß“π§«∫§Ÿà‰ª
°—∫ Dimmer Unit ”À√—∫À√’ËÀ≈Õ¥‰ â ·≈– Analogue Output Unit À√◊Õ DSI Gateway ”À√—∫
À√’ËÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´π∑å)
2.C-Bus Scene Controller - “¡“√∂°”Àπ¥ªÿÉ¡ «‘∑™å ”À√—∫‡ªî¥-ªî¥ „π·µà≈–æ◊Èπ∑’Ë ∑’˵âÕß°“√
„™âß“π ‡æ◊ËÕ≈¥°“√‡ªî¥‰ø∑‘È߉«â„πæ◊Èπ∑’Ë∑’ˉ¡à‰¥â „™âß“π
3.C-Bus Temperature Sensor - “¡“√∂§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¿“¬„πÀâÕß À√◊Õ æ◊Èπ∑’Ë „Àâ¡’√–¥—∫∑’Ë
‡À¡“– ¡‚¥¬‰ª§«∫§ÿ¡°“√‡ªî¥-ªî¥ ¢Õ߇§√◊ËÕߪ√—∫Õ“°“» „Àâ∑”ß“π‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ (‚¥¬¡’≈—°…≥–
°“√§«∫§ÿ¡∑’Ë·µ°µà“ß®“°µ—« Thermostat ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡§√◊ËÕߪ√—∫Õ“°“»)
4.C-Bus Occupancy Sensor - “¡“√∂™à«¬≈¥°“√‡ªî¥‰ø∑‘È߉«â„πæ◊Èπ∑’˵à“ßÊ ‡™àπ ÀâÕßπÈ” ∑“߇¥‘π
∫—π‰¥Àπ’ ‰ø À√◊Õ „πæ◊Èπ∑’Ë∑‰’Ë ¡à¡’§πÕ¬Ÿàª√–®” ‚¥¬„™â≈—°…≥–°“√µ√«®®—∫§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«
5.C-Bus Clock Module - “¡“√∂°”Àπ¥°“√‡ªî¥-ªî¥ ¢ÕßÕÿª°√≥å‰øøÑ“µà“ßÊ ‡™à𠇧√◊ÕË ßª√—∫Õ“°“»
À√◊Õ æ—¥≈¡¥Ÿ¥Õ“°“» µ“¡‡«≈“∑’˵âÕß°“√‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ ‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’ˬ߰“√≈◊¡‡ªî¥∑‘È߉«â
22
C-Bus
ND CONTROL SYSTEM
Basic Installation & Maintenance
¢âÕ·π–π”„π°“√µ‘¥µ—Èß ·≈– °“√∫”√ÿß√—°…“‡∫◊ÈÕßµâπ
1) ‰¡à§«√µ‘¥µ—ßÈ Õÿª°√≥å·µà≈–µ—« „Àâ¡√’ –¬–∑“ßÀà“߇°‘π 1,000 ‡¡µ√
‡æ√“–Õ“®®–∑”„À⇰‘¥ Voltage Drops ¿“¬„𠓬 —≠≠“≥ ‰¥â
2) §à“§«“¡µâ“π∑“π¢Õß “¬ —≠≠“≥ (DC Resistance)
«—¥·≈⫵âÕ߉¡à‡°‘π 90 ‚ÕÀå¡ / 1,000 ‡¡µ√
3) “¬ —≠≠“≥∑’Ë „™â·π–π”„Àâ „™â Unsheild Twist Pair Cable
(UTP, CAT5) ‡æ√“–‡ªì𠓬¡“µ√∞“π¢Õß√–∫∫ LAN
‚¥¬‡©æ“– “¬∑’ˉ¥â√—∫√Õß¡“µ√∞“π¢Õß CLIPSAL
4) „π°“√‡¢â“ “¬ —≠≠“≥ (UTP) ∑’˵—«Õÿª°√≥åµâÕ߇¢â“
„Àâ∂Ÿ°¢—È«(+/-) ‚¥¬∑“ߺŸºâ ≈‘µ‰¥â°”Àπ¥ ’¢Õß “¬∑’Ë„™â §◊Õ
- “¬ ’ ¡â °—∫ “¬ ’ø“Ñ ‡¢â“∑’¢Ë «—È ∫«° (+) ·≈–
- “¬ ’¢“«/ â¡ °—∫ “¬ ’¢“«/øÑ“ ‡¢â“∑’Ë¢—È«≈∫ (-)
à«π “¬∑’ˇÀ≈◊Õ‡Õ“‰«â ”√Õß
5) “¬ —≠≠“≥ (UTP) ∑’„Ë ™â „π°“√‡™◊ËÕ¡µàÕÕÿª°√≥å
§«√‡¥‘π·¬°∑àÕÕÕ°®“° “¬¢Õß√–∫∫Õ◊Ëπ
6) „π°√≥’ LED ∑’ Ë «‘∑™å (Key Input Unit) ‡°‘¥°“√°√–æ√‘∫ À√◊Õ ºŸ„â ™â‰¡à “¡“√∂‡√’¬°‚ª√·°√¡ (Recall)
¢÷Èπ¡“ —Ëßß“π‰¥â “‡ÀµÿÕ“®‡°‘¥¡“®“°®”π«π¢Õß Power Supply ∑’˵‘¥µ—È߉«â¡’ ‰¡à‡æ’¬ßæÕ®–µâÕß∑”°“√
®—¥À“ Power Supply ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π√–∫∫ (1 Power Supply / 15 Units)
7) „π°“√‡¥‘𠓬 —≠≠“≥„π√–∫∫ C-Bus “¡“√∂∑’Ë®–∑”°“√‡™◊ËÕ¡Õÿª°√≥剥âÀ≈“¬«‘∏’ §◊Õ
Orange
Blue
Orange/White
Blue/White
Brown
Green
Brown/White
Green/White
C-Bus
Connection
Mutual Twist
Other / Spare
(Not Required for
Normal C-Bus
Applications)
Pink Cable
Sheath
Individual Colours Twisted
Orange
Orange/White
«‘∏’°“√µàÕ·∫∫ Star Connection
Blue
Blue/White
Brown
Brown/White
Green
Green/White
«‘∏’°“√µàÕ·∫∫ Daisy Chain, Loop In - Loop Out
«‘∏’°“√µàÕ·∫∫ Combination
23
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
C-Bus System Layout
26
C-Bus
Clipsal Home Automation Systematic Diagram
ND CONTROL SYSTEM
27
C-Bus
EEnergy
N E R G Y Management
M A N A G E M E N Tand
A NCon
D
CH1
CH2
220VAC
CH3
220VAC
CH12
CH1
Architectural
Multi-Channel
Dimmer
CH2
CH3
220VAC
Dimmer Unit
CH8
Dimmable
Electronic
Ballast
Unshield Twist Pair Cable
(UTP Cat 5)
1 Channel Relay
(with Dimming Output)
Fluorescent
Lamp
Output Unit
+
36VDC
Key Input Unit
(Standard Series)
Key Input Unit
(Reflection Series)
Key Input Unit
(Neo Series)
Key Input Unit
(Saturn Series)
Time Clock
Module
28
C-Bus
4 Channel
Bus Coupler
Light Level
Sensor
Push Button Switch
(Any Brand)
4 Key Scene
Controller
IR Remote
(Neo Series)
Temperature
Sensor
Auxiliary Input
Light Level Sensor
(Outdoor)
4 Key / 4Ch.
IR Receiver
Input Unit
C-Bus Single
L
NControl
D C O N TSystem
ROL SYSTEM
e
220VAC
Infra-red
Output Unit
CH1
CH2
Infra-red
Emitter Lead, Dual
AHU
CH3
Motor
Television
Relay Unit
CH12
220VAC
Fluorescent
Lamp
12VAC
Dimmable
Electronic
Ballast
220VAC
Fluorescent
Lamp
Analogue Unit
Output Unit
Telephone
Interface
Power Supply
C-Bus Cable
Indoor Motion
Sensor
Scene Master
Touch Screen
PC Interface
RS232
IR Remote
Control
Colour Touch
Screen
Multi Sensor
360 Degree
Indoor Motion Sensor
Outdoor Motion
Sensor
Pascal Automation
Controller
Personal Computer
System Support Unit
Input Unit
Line Diagram
C-Bus
29
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Input Unit
Key Input Unit (Standard Series)
All dimensions in mm.
5031NL
B5032NL
Catalogue Number
5031NL
5032NL
5034NL
B5031NL
B5032NL
B5034NL
1 Gang Key Input*
2 Gang Key Input*
4 Gang Key Input*
1 Gang Key Input, Stainless Steel Plate
2 Gang Key Input, Stainless Steel Plate
4 Gang Key Input, Stainless Steel Plate
Remark :
2000SS
Stainless Steel Surround
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Switch Operations
Timer Range
* This Dimension for 5031NL, 5032NL and 5034NL Only
5034NL+2000SS
15 - 36V DC@ 18mA
>100,000
1 second (min.)
18 hours, 12 minutes, 15 second (max.)
1 second
255 posible levels
100k ohm @ 1kHz
100 Units
Timer Resolution
Dimmer Control
Input Impedance
Max. no. of Units on a
Single C-Bus Network
Operating Temperature
0˚C to 45˚C
Key Input Unit (NEO Series)
Catalogue Number
5038TX
5052NL
5054NL
5058NL
2 Gang Input NEO Range
4 Gang Input NEO Range
8 Gang Input NEO Range
Option :
5052NRI
5038TX
5088TX
Rocker Switch with Indicator Window
Remote Control, 8 Key
Remote Control, 8 Key
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Timer Range
5058NL
Timer Resolution
Dimmer Control
Operating Temperature
Operating Humidity Range
15 - 36V DC@ 22mA
1 second (min.)
18 hours, 12 minutes, 15 second (max.)
1 second
255 posible levels
0˚C to 45˚C
10-95% RH
5088TX
5052NRI
Key Input Unit (Reflection Series)
Catalogue Number
R5061NL
R5062VNL
R5063NL
R5064VNL
R5066NL
R5068NL
1 Gang Switch, Stainless Steel
2 Gang Switch, Stainless Steel, Vertical
3 Gang Switch, Stainless Steel
4 Gang Switch, Stainless Steel, Vertical
6 Gang Switch, Stainless Steel
8 Gang Switch, Stainless Steel
Remark
R5060WB
Wallbox for C-BUS Reflection wall Switches.
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Timer Range
R5068NL
Timer Resolution
Dimmer Control
Operating Temperature
Operating Humidity Range
15 - 36V DC@ 20mA
1 second (min.)
18 hours, 12 minutes, 15 second (max.)
1 second
255 posible levels
0˚C to 45˚C
10-95% RH
Key Input Unit (Saturn Series)
Catalogue Number
5082NL GF
5084NL GF
5086NL GF
2 Gang Transparent Glass Fascia, White, Enable
4 Gang Transparent Glass Fascia, White, Enable
6 Gang Transparent Glass Fascia, White, Enable
Remark
508XNL-380
508XNL-680
508XNL-780
C-BUS Switch, Glass Fascia, Cream, Enable
C-BUS Switch, Glass Fascia, Black, Enable
C-BUS Switch, Glass Fascia, Mid-Brown, Enable
Option
5080LC-8
Individually Labelled Batton Cap
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Timer Range
5084NL,GF
30
C-Bus
Timer Resolution
Dimmer Control
Operating Temperature
15 - 36V DC@ 22mA
1 second (min.)
18 hours, 12 minutes, 15 second (max.)
1 second
255 posible levels
0˚C to 45˚C
ND CONTROL SYSTEM
Input Unit
All dimensions in mm.
Key Input Unit
(DLT Series)
Catalogue Number
5085DL GF
5085DL- 680
5085DL- 380
5085DL- 680
5 Gang DLT, Rectangular, White, Enable
5 Gang DLT, Rectangular, Black, Enable
5 Gang DLT, Rectangular, Cream, Enable
5 Gang DLT, Rectangular, Mid-Brown,
Enable
Technical Data
C-Bus Supply Voltage15 - 36V DC@ 18mA
Time Range
1 second (Min)
18 hours, 12 minutes, 15 second(Max)
Time Resolution
1 second
Dimmer Control
255 Posible Levels
Operating Temperature
0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
10-95%RH
Light Level Sensor
Catalogue Number
5031PE
Light Level Sensor
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Light-Level Range (Measurable)
Light-Level Range (Controllable)
Field of View
Operating Temperature
Light Level Sensor
(Outdoor)
IP66
4 Key Scene Controller
15 - 36V DC@ 18mA
20 - 3000 Lux
40 - 1600 Lux
180˚
0˚C to 45˚C
Catalogue Number
5031PEWP GY
Light Level Sensor (IP66 Outdoor)
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Light-Level Range (Measurable)
Light-Level Range (Controllable)
Field of View
Operating Temperature
15 - 36V DC@ 18mA
20 - 3000 Lux
40 - 1600 Lux
180˚
0˚C to 45˚C
Catalogue Number
5034NS
4 Key Scene Controller
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Switch Operations
Programmable Functions
Ramp Rate
Ramp Level
Controllable Addresses
Operating Temperature
Temperature Sensor
15 - 36V DC@ 18mA
>100,000
On, Off, Ramp to Level
0-1024 sec.
0-100%
9 (On or Off) or 6 (Ramp to Level)
or any combination of the two
0˚C to 45˚C
Catalogue Number
5031TS
Temperature Sensor
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Temperature
Measurement Range
Accuracy
Operating Temperature
15 - 36V DC@ 18mA
0˚C to 50˚C (32˚F to 122˚F)
+/-1.0˚C
0˚C to 45˚C
31
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Input Unit
All dimensions in mm.
PIR Occupancy Sensor
Catalogue Number
5751L (White)
5750WPL GY (Grey)
C-Bus, Indoor Occupancy Sensor
C-Bus, Outdoor Infrascan
Technical Data
5751L
C-Bus Supply Voltage
Operating Temperature
Timer Range
Timer Resolution
Timer Adjustment
Mounting Height for Rated
Direction Area
Mounting Surface
Field of View
Detection Area
Sensitivity Adjustment
IP Rating
Number of Detection Zones
5751L
5750WPL
5750WPL
15 - 36V DC@ 18mA
0˚C to 45˚C
1 sec (min) -18 hrs., 12 mins, 15 secs (max)
1 sec
Software controlled
2.1m
Wall or celling mount
90˚
100˚
6x6m
18m radius x110˚
Yes
Yes
IP66
12 overlapping 18 long range,
16 intermediate range
10 short range,
4 ultra short range
360 Degree Indoor Motion Sensor
Catalogue Number
5753L
Indoor Motion Sensor, 360 Degrees
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Operating Temperature
Timer Range
Timer Resolution
Timer Adjustment
Mounting Height for
Rated Direction Area
Mounting Surface
Field of View
Detection Area
Light Threshold Adjustment
IP Rating
15 - 36V DC@ 18mA
0˚C to 45˚C
1 second (min.)
18 hours, 12 minutes, 15 second (max.)
1 second
Software Controlled
2.4m
Wall or ceiling mount
360˚
6m x 5m
Yes
IP44
Multi Sensor (SENPILL)
Catalogue Number
5753PEIRL
Multi Sensor (Indoor Motion 360
Degrees Light Level Sensor,
Neo Switch)
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Timer Range
Timer Resolution
Timer Adjustment
Mounting Height for
Rated Direction Area
Mounting Surface
Detection Area
Light Threshold Adjustment
Light-Level Range (Measurable)
Light-Level Range (Controllable)
Field Control
Dimmer Control
Operating Temperature
Operating Humidity Range
IP Rating
32
C-Bus
15 - 36V DC@ 22mA
1 second (min.)
18 hours, 12 minutes, 15 second (max.)
1 second
Software Controlled
2.4m
Wall or ceiling mount
6m x 5m
Yes
0-4080 Lux
40-1600 Lux
360˚
225 Posible Levels
0˚C to 45˚C
10-95%RH
IP44
ND CONTROL SYSTEM
Input Unit
IR Transmitter and IR Receiver
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5031NIRL
5034NIRL
5034TX
5034TX12
4 Channel IR Receiver
4 Channel IR Receiver with 4 keys Input
4 Key IR Transmitter
12 Key IR Transmitter
Technical Data
C-Bus Supply Voltage *(1)
Operating Distance
Field of View *(1)
Replacement Batteries
Operating Temperature
15 - 36V.DC@ 18mA
5m (<20,000 Lux), 10m (<800 Lux)
± 45 Degrees
Gold Peak G24S-BP2 or
G24A - BP2, 1.5V, Size AAA
0˚C to 45˚C
*(1) 5031NIRL and 5034NIRL products only
4 Channel Auxiliary Input
Catalogue Number
L5504AUX
4 Channel Auxiliary Input Mode
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Switch Isolation
Maximum Switch &
Cable Impedance
Switch Open Voltage
Switch Closed Current
Operating Temperature
Operating Humidity Range
36V DC@ 18mA
47-53Hz and 57-63Hz
1000 ohms
5 volts
0.4mA
0˚C to 45˚C
10 - 95% RH
4 Channel Bus Coupler Unit
Catalogue Number
5104BCL
4 Channel Bus Coupler with
4 x (non-isolated) Dry Contact Inputs.
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Current Drain
Voltage Across Input
When External Switch Opens
Switch Closed Current
Max Cabling Distance
Isolation Between Inputs
Isolation Between Inputs
and C-Bus
Operating Temperature
Operating Humidity Range
15 - 36V.DC@ 18mA required for normal operation.
Does not source current to the C-Bus Network
18 mA
5V.DC
Less than 50uA
1m
Not isolated
Not isolated
0˚C to 45˚C
10 - 95% RH
General Analogue / Digital Input Unit
Catalogue Number
5504GI
4 Channel General Input Module
with 24VAC AUS Plug Pack
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
Input Ranges
15 - 36V.dc@ 18mA
0˚C to 45˚C
10-95% RH
Digital, 0-1V, 0-5V, 0-10V,
0-20V, 0-20mA, 4-20mA,
500 , 1K and 3K
33
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Input Unit
2 Channel Clock, 7 Day Module
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5031V2TC7
5031H2TC7
2 Channel, 7 Day Clock Module
(Vertical Configuration)
2 Channel, 7 Day Clock Module
(Horizontal Configuration)
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Accuracy
Running Reserve
Shortest Switching Time
Memory Locations
Reserve Charge Time
Operating Temperature
C-Bus side
Touch Screen
15 - 36V.dc@ 18mA
2.5 sec./day@20˚C
24 Hours
1 Minute
42
2 Minutes minimum
0˚C to 45˚C
Terminals accommodate 6x0.2 mm2
Catalogue Number
SC5000CT
5050CTS
5050CTD GB
C-Touch Control Unit
Neo Cover (Surround)
Desktop-Touch Touch Screen Control Unit
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
AC Input Impedance
Electrical Isolation
Control Functions
Max. no. of Controlled loads
Status indicators
Max. no. of C-Touch Units
on a Single C-Bus Network
Night Light Option
15 - 36V.DC@ 40mA required for normal operation.
Does not provide current to the C-Bus Network
50k ohm @ 1kHz
3.75kV RMS from C-Bus to mains
(provided externally to 5000CTA)
Load switching and dimming,Scenes,Schedules
100 Group Addresses on each of 10 Applications
User configurable
50
Allows permanent LED illumination at
low brightness level
Warm Up Time
1 minute
Network Clock
Software selectable
Operating Temperature Range 0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
10-95% RH
Colour Touch Screen
Catalogue Number
5080CTC GF
5080CTC- 6
5080CTC- 3
5080CTC- 7
5080CTC GB
Colour Touch Screen, White glass facias
Colour Touch Screen, Black glass facias
Colour Touch Screen, Cream glass facias
Colour Touch Screen, Mid Brown glass facias
Colour Touch Screen, Grey and Brushed
Aluminium Neo Style Facia
Remark
5000CTWB
5000CTCPS
Wall Box for 6.4 Inch. Color Touch Screen
Power Supply for 6.4 Inch. Color Touch Screen
Technical Data
Supply Voltage
Display luminance
Viewing angle
Backlight lifetime(typical)
C-Bus suppy voltage
C-Bus system clock
Video Connection
Processor
Warm up time
Operating temperature range
Operating humidity range
34
C-Bus
5V DC, 30W Maximum via power pack
Does not provide current to the C-Bus Network
300 cd/m
left, right, down:70; up:40
50,000 hours, factory exchangeable
15-36V DC@20 mA
Software selectable
1 x Composite Video Out (75 RCA)
PAL or NSTC selectable
VIA Eden Chipset, 300 MHz
2 minute
10˚C to 30˚C
10 to 90%RH (non-condensing)
ND CONTROL SYSTEM
Input Unit
Scene Master Controller
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5035NIRS
5035NIRSLTR
5035NIRSLTR GB
5 Key Scene Controller with IR, White
5 Key Scene Controller with IR, White with
Smoked Transparent Cover
5 Key Scene Controller with IR, Grey and
Silver with Smoked Transparent Cover
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
AC Input Impedance
Electrical Isolation
Control Functions
Maximum Number of Units
on a single C-Bus Network
Switch Operations
Warm Up Time
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
15-36V DC@ 36mA required
for normal operation.
Does not source current to
the C-Bus network.
50k @ 1kHz
3.75kV RMS. from C-Bus to mains
5 Preset Scenes
Master Off Function
Multi-Zone Up/Down Dim Functions
Programmable Zone Fade Rates
50 Units
>100,000 Operations
3 Seconds
0˚C to 45˚C
10-95% RH
Infra-red Remote Control for Touch Screen & Scene Master Controller
Catalogue Number
5035TX
Infra-red Remote Control
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
3V DC required for normal operation.
Transmission range reduces with
battery voltage
Battery
Lithium Coin Battery CR2025
(or equivalent)
Battery Shelf Life
Approximately 1 Year
Infrared Transmission Range
15m at 90˚ to Scene Master Control Unit
Infrared Transmission Protocol Standard NEC IR Code Compatible
Control Functions
8 Membrane Buttons
5 Preset Scene Buttons
Master Off Button
Multi-Zone Up/Down Dim Buttons
C-Bus Universal Remote Control
Catalogue Number
5030URC
Universal Infra-red Remote Control
Technical Data
Power Consumption
Battery
Battery Life
Operating Distance
Memory
Leaming Frequency
Output Unit
Catalogue Number
Relay Unit
5101R
5102RVF
5101RC
LCD Off : 50 µA
LCD Off : 300 µA
Operate : 30-150 mA
battery voltage
4 x AAA Alkaline Battery
Approx 3-6 month
Approx 9 metre (30 feet)
256 KB Flash memory
10 kHz to 455 kHz and Pulse
1 Channel Relay 10A
2 Channel Voltage Free Relay 10A
1 Channel Relay 10A Inductive Load,
Complete with 3 Pin Mains, Flex and Plug
and C-Bus lead with Pre-Terminated RJ45
Connector
Technical Data
5101R
5101RC
5101R
5102RVF
Nominal Supply Voltage
220-240V.AC
Frequency Range(S)
47-53Hz and 57-63Hz
Dimming Output
Yes
No
Max. no. of Ballasts Permissible
on a Dimming Output
2
N/A
Quiescent Power
3 Watts
C-Bus Supply Voltage
15-36V.dc@36mA required for programming
when mains power is not connected
Max. No. of units on a
Single C-Bus Network
100 Units
Load Rating
10A
2x10A
Contact Type
Switched Active
Voltage free N.O.
Switch Operations
Greater than 60,000 operations
Operating Temperature
0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
0-95% RH
35
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Output Unit
4 Channel Relay Unit 10A (DIN-Rail)
All dimensions in mm.
Catalogue Number
L5504RVFP
4 Channel Relay 250Vac 10A/Channel
(Without Built-in Power Supply)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Max. no. of units per Network
Load Rating
Contact Type
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
100 Units
10A resistive,inductive & fluorescent loads.
Voltage free,normally open,
magnetically latched
Switch Operations
Greater than 60,000 operations
Quiescent Power
10 Watts
Operating Temperature Range 0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
0-95% RH
4 Channel Relay Unit 20A (DIN-Rail)
Catalogue Number
5504RV20P
L5504RVF20
L5504RVF20P
4 Channel Relay 250Vac 20A/Channel
No Built-in C-Bus Power Supply
4 Channel Relay 250Vac 20A/Channel
Built-in 200mA C-Bus Power Supply
4 Channel Relay 250Vac 20A/Channel
No Built-in C-Bus Power Supply
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Max. no. of units per Network
Load Rating
Contact Type
190-265V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC
3.75kV RMS
100 Units
20A resistive, inductive & fluorescent loads.
Voltage free,normally open,
magnetically latched
Switch Operations
Greater than 60,000 operations
Quiescent Power
10 Watts
Operating Temperature Range -10˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
0-95% RH
4 Channel Relay Driver (DIN-Rail)
Catalogue Number
5504RDP
4 Channel Relay Driver, 220/240 Vac
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
Max. no. of Units/Network
Warm Up Time
Restart Delay
Network Clock
Network Burden
C-Bus Connection
Remote Overide Connection
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz, 57-63Hz
10, 100
5 seconds
0 sec.-42 min.30 sec.
Software selectable
Software selectable
2 x RJ45 Socket
2 x RJ45 Socket
0˚C to 45˚C
0-95% RH
2x20A Relay Unit (DIN-Rail)
Catalogue Number
5002RL20
2x20A Relay Module
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
Load Rating
Contact Type
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
20A resistive, inductive & fluorescent loads.
Voltage free,normally open,
magnetically latched
Switch Operations
Greater than 60,000 operations
Operating Temperature Range 0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
0-95% RH
36
C-Bus
ND CONTROL SYSTEM
Output Unit
12 Channel Relay Unit (DIN-Rail)
Catalogue Number
L5512RVFB
L5512RVF
Catalogue Number
12 Channel Relay 250Vac 1A/Channel
(1A : Fluorescent, 10A : Incandescent)
(With Built-in Power Supply@200mA to C-Bus Network)
12 Channel Relay 250Vac 10A/Channel
(With Built-in Power Supply@200mA to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Max. no. of units/Network
Load Rating
Contact Type
Switch Operations
Inrush Current
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
All dimensions in mm.
L5512RVFBP
L5512RVFP
12 Channel Relay 250Vac 1A/Channel
(1A : Fluorescent, 10A : Incandescent)
(Without Built-in Power Supply)
12 Channel Relay 250Vac 10A/Channel
(Without Built-in Power Supply)
Technical Data
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
10 Units
1A or 10A resistive, inductive & fluorescent loads.
Voltage free,normally open, magnetically latched
Greater than 60,000 operations
120A (20msec)
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Max. no. of units/Network
Load Rating
Contact Type
Switch Operations
Inrush Current
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
100 Units
1A or 10A resistive, inductive & fluorescent loads.
Voltage free,normally open, magnetically latched
Greater than 60,000 operations
120A (20msec)
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
4 Channel Dimmer Unit (DIN-Rail)
Catalogue Number
Catalogue Number
L5504D2A
4 Channel Dimmer 250Vac 2A/Channel
(With Built-in Power Supply@200mA to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Max. no. of units/Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
L5504D2AP
4 Channel Dimmer 250Vac 2A/Channel
(Without Built-in Power Supply)
Technical Data
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
10 Units
2A/channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Max. no. of units/Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
100 Units
2A/channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
37
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Output Unit
8 Channel Dimmer Unit (DIN-Rail)
All dimensions in mm.
Catalogue Number
L5508D1A
Catalogue Number
8 Channel Dimmer 250Vac 1A/Channel
(With Built-in Power Supply@200mA to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Minimum Loads
Max. no. of units/Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
L5508D1AP
8 Channel Dimmer 250Vac 1A/Channel
(Without Built-in Power Supply)
Technical Data
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
15 Watts/channel
10 Units
1A/channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Minimum Loads
Max. no. of units/Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
15 Watts/channel
100 Units
1A/channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Universal Dimmer (Dinrail)
Catalogue Number
Catalogue Number
L5504D2U
4 Channel Dimmer 220-240Vac 2.5A/Channel
(With Built-in Power Supply@200mA to C-Bus Network)
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
38
C-Bus
4 Channel Dimmer 220-240Vac 2.5A/Channel
(Without Built-in Power Supply)
Technical Data
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
C-Bus AC input impedance
Electrical Isolation
Max. no. of units/Network
Load Rating
Control Range
Dimmer type
L5504D2UD
220-240V.AC
47-53Hz
15-36V.DC@ 0mA
50 K @ 1 kHz
3.75kV RMS from C-Bus to mains
10 Units
2.5A/Channel
2-98%
Trailing edge/leading edge phase control
(Auto selection)
0˚C to 45˚C (32 to 113 F)
10-95% RH
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
C-Bus AC input impedance
Electrical Isolation
Max. no. of units/Network
Load Rating
Control Range
Dimmer type
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz
15-36V.DC@ 0mA
100 K @ 1 kHz
3.75kV RMS from C-Bus to mains
100 Units
2.5A/Channel
2-98%
Trailing edge/leading edge phase control
(Auto selection)
0˚C to 45˚C (32 to 113 F)
10-95% RH
ND CONTROL SYSTEM
Output Unit
1 Channel Dimmer Unit (Professional Range)
All dimensions in mm.
Catalogue Number
L5101D20
1 Channel Dimmer 250Vac 20A/Channel
(With Built-in Power Supply@60mA
to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Minimum Loads
Max. no. of units per Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
100 Watts/channel
30 Units
20A per channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
2 Channel Dimmer Unit (Professional Range)
Catalogue Number
L5102D10
2 Channel Dimmer 250Vac
10A/Channel
(With Built-in Power Supply@60mA
to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Minimum Loads
Max. no. of units per Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
100 Watts/channel
30 Units
10A per channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
4 Channel Dimmer Unit (Professional Range)
Catalogue Number
L5104D5
4 Channel Dimmer 250Vac 5A/Channel
(With Built-in Power Supply@60mA
to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Electrical Isolation
Minimum Loads
Max. no. of units per Network
Load Rating
Control Range
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
C-Bus Architectural Multi-Channel Dimmers
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
3.75kV RMS
100 Watts/channel
30 Units
5A per channel
2-98%
10 Watts
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Catalogue Number
L5112D10B2
L5112D12B2
L5112D16B2
L5112D20B2
5150SMB
5150DMB
5150DMX
Professional Dimmer, 220/240Vac,
40-80Hz, 12 Channels, 10A, APC
Technology, DMX and C-Bus Interface
Professional Dimmer, 220/240Vac,
40-80Hz, 12 Channels, 12A, APC
Technology, DMX and C-Bus Interface
Professional Dimmer, 220/240Vac,
40-80Hz, 12 Channels, 16A, APC
Technology, DMX and C-Bus Interface
Professional Dimmer, 220/240Vac,
40-80Hz, 12 Channels, 20A, APC
Shallow Mounting Bracket
Deep Mounting Bracket
DMX Connector Kit
Technical Data
Operating Voltage Range
Operation
Switching Device Rating
Operating Frequency Range
Fade Resolution
Power Ratings per Channel
Nominal Rating per Channel
Minimum Load per Channel
MCCB fault Channel
Operating Temperature Range
Temperature Control
Rise A Time
Switch Technology
Control Interfaces
Compliances
180-264V.AC
Single or three phase
600V
40-80Hz
13 Bit
12A or 16A
2.5kW or 3.0kW
0W
6.5kVA
0˚C to 40˚C
Temperature Controlled Fans
200uS (500uS available)
Advance Phase Control (patented)
DMX512 and C-Bus
RCM and CE
39
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Output Unit
C-Bus Marshaling Box Range
Catalogue Number
5108DSMB
C-Bus Marshaling Box Range
Technical Data
Output Control Range
C-Bus Connection
0% to 100%
4 x RJ45 sockets
Mains Terminals Accommodates 2 x 1.5mm2 or 1 x 2.5mm2
Operating Temperature Range 0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
10-95% RH
4 Channel Analogue Output, 0-10V.
All dimensions in mm.
Catalogue Number
L5504AMP
4 Channel Analogue Output, 0-10V,
Learn Enabled
Technical Data
Input Voltage (Mains side)
Input Voltage (C-Bus side)
Electrical Isolating Rating
(Main to C-Bus side)
Output Voltage Range
Output Current Rating
(per channel)
Output rise/ fall time (99%)
Operating Temperature
Storage
192-264V.AC
15-36V.DC@ 18mA
3500V.AC RMS 1 Minute
opto-isolated UL recognised File No.E54915
0 to 12V
Source 2.5mA
Sink
1.5mA at Vout=0V
6.6mA at Vout=12V,
i.e.15-(0.7* Vout) mA
<800m sec (critically damped)
0˚C to 40˚C
-30˚C to 80˚C
4 Channel Changeover Relay
Catalogue Number
L5504RVFC
L5504RVFCP
4 Channel Voltage Free, Changeover
Relay, 220/240Vac, 50/60Hz, 200mA
Power Supply
4 Channel Voltage Free, Changeover
Relay, 220/240Vac, 50/60Hz
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
Max. no. of Units/Network
Load Rating
Electrical Isolation
Contact Type
Switch Operations
Warm Up Time
Network Clock
Network Burden
C-Bus Connection
Remote Overide Connection
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
40
C-Bus
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
10, 100
10A resistance, 5A inductive
and incandescent and 1A fluorescent
3.75kV RMS
Changeover, Voltage Free, Non-Latched
Greater than 16,000 operations
5 seconds
Software selectable
Software selectable
2 x RJ45 Socket
2 x RJ45 Socket
0˚C to 45˚C
0-95% RH
ND CONTROL SYSTEM
Output Unit
Digital Serial Interface (DSI)
Catalogue Number
L5508DSI
Catalogue Number
8 Channel DSI Dimmer
(With Built-in Power Supply@200mA to C-Bus Network)
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
L5508DSIP
8 Channel DSI Dimmer
(Without Built-in Power Supply)
Technical Data
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
C-Bus Supply Voltage
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V.AC
47-53Hz and 57-63Hz
15-36V.DC@ 0mA
0˚C to 45˚C
0-95% RH
Infra-red Output Unit
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5034NIRT
Option :
8050LD
8050/2LD
5100RP
5100HSC
Infra-red Controller, 2 Channel,
2000 Series
Infra-red Emitter Lead, Single
Infra-red Emitter Lead, Dual
Infra-red Code Learning Unit
High Speed Programming Cable
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
Network Clock
Network Burden
Max. no. of Units/Network
Infra-red parameters
5034NIRT
8050/2LD
Infra-red Carrier Rates
Minimum Pulse Width Supported
Operating Temperature
Operating Humidity Range
5100RP
15 - 36V DC@ 32mA
Software selectable
Software selectable
50 Units
255 actions, either infra-red
Codes or Macros
30-455 kHz
At least 5 micro secs
0˚C to 45˚C
10-95% RH
5100HSC
41
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
System Support Unit
PC Interface (DIN-Rail)
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5500PC
PC Interface
Technical Data
C-Bus Input Voltage
Current Drawn
Electrical Isolating Rating
PC/PC Interface
C-Bus Side
PC Side
15-36Vd.c.
32mA
500V RMS Continuous C-Bus / RS232
RS232
RJ45 Connectors (2 off)
DB9 Socket Connector +
RJ45 Connectors (2 off)
Operating Temperature Range 0˚C to 45˚C
Operating Humidity Range
10-95% RH
Power Supply Unit (DIN-Rail)
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5500PS
Power Supply, 350mA
Technical Data
Nominal Supply Voltage
Frequency Range(S)
Output Voltage
Output Current (Maximum)
AC Isolation Mains/C-Bus
Max. no. of Power Supply
on a single C-Bus Network
No. of C-Bus Units,
Supported by Power Supply
Quiescent Power
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
220-240V. ac
47-53Hz and 57-63Hz
32-39V.DC
350mA
3,750V RMS
5
18 Units
15 Watts
0˚C to 45˚C
10-95% RH
Network Bridge
Catalogue Number
5500NB
Network Bridge
Technical Data
Input Voltage (C-Bus side)
Electrical Isolating Rating
(Between networks)
Operating Temperature
Storage
C-Bus side
15-36V.DC@ 20mA
UL recognised File No.
E90700 complied with DIN VDE
0860/8.86/HD195 S4 and DIN
57804/V.DE 0804/1.83
0˚C to 45˚C
-30˚C to 80˚C
Terminals accommodate 6x0.2 mm2
C-Bus Ethernet Network Interface
Catalogue Number
5500CN
C-Bus Ethernet Network Interface
Technical Data
Input Voltage (C-Bus side)
Operating Temperature
Storage
42
C-Bus
15-36V.DC@ 20mA
0˚C to 45˚C
-30˚C to 80˚C
ND CONTROL SYSTEM
System Support Unit
Pascal Automation Controller
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5500PACA
Pascal Automation Controller
Technical Data
C-Bus Supply Voltage
RS323 Supply Voltage
Battery backup supply voltage
Connection
C-Bus system clock
Network Burden
Operating Humidity Range
Operating Temperature Range
15-36V DC @ 32mA
12 V AC @ 20mA
12 V DC @ 30mA
2 x C-Bus (RJ45)
2 x RS232 (RJ45)
1 x USB type B socket
2 x Screw terminals for Dc battery
2 x Screw terminals for RS232 power
Software selectable
Software selectable
10-95% RH
0˚C to 45˚C
Network Analyser
Catalogue Number
5100NA
Network Analyser
Technical Data
Network Voltage
Network Resistance
Netwokk Capacitance
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
15-36V DC@20mA
450R<RN<1500R
CN<160nF
0˚C to 45˚C
10-95% RH
Telephone Interface Unit
All dimensions in mm.
Catalogue Number
5100TAU
5100TMB
Telephone Interface Module
Mounting Bracket to Suit StarServe
Frame
Technical Data
C-Bus Input Voltage
C-Bus Connection
PC Interface Connection
Telephone Connection
Audio Connection
External Power Pack Connection
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
15-36V DC@ 20mA
2 x RJ45 sockets
DB9 connector
3 x RJ12 sockets,
one incoming & two outgoing
RCA Connector
12VDC or 15Vac
0˚C to 45˚C
0-95% RH
DALI Gateway
Catalogue Number
5502DAL
DALI Gateway
Technical Data
C-Bus Input Voltage
C-Bus Connection
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
Output Terminals
15-36V DC@ 32mA
2 x RJ45 sockets
0˚C to 45˚C
10-95% RH
2x1.5 mm2 or 1x2.5 mm2 cable
5502DAL
43
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
C-Bus Software
C-Bus Installation Software
Catalogue Number
5000S/2
5000S/3
C-Bus V2.0, Installation Software
and Manual
C-Bus V3.0, Installation Software
and Manual
C-Gate Server Application Software
Catalogue Number
5000CG
5000CG5
5000CG10
5000CG50
5000CGUNL
C-Gate, 1 Network
C-Gate, 5 Network
C-Gate, 10 Network
C-Gate, 50 Network
C-Gate, Unlimited Network
C-Lution Application Software
Catalogue Number
5000CL150
5000CL500
5000CL1500
5000CL15K
5000CLUNL
C-Lution, 150 Points
C-Lution, 500 Points
C-Lution, 1500 Points
C-Lution, 15000 Points
C-Lution, Unlimited Points
HomeGate Software
Catalogue Number
5000HG/3
5000HG5/3
HomeGate,
Single Network License
HomeGate,
Five Network License
Schedule Plus Software
Catalogue Number
5000SP/3
5000SP5/3
5000SPUNL/3
44
C-Bus
Schedule Plus,
Single Network License
Schedule Plus,
Five Network License
Schedule Plus,
Unlimited Network License
ND CONTROL SYSTEM
C-Bus Accessories
Lightning Current Arrestor
All dimensions in mm.
Catalogue Number
970LA
Lightning Current Arrestor,
25kA, 2M-Single Pole
Technical Data
Type
Rate Voltage
Lighting impulse current (10/350)
Voltage protection level (1.2/50)
Isolating resistance
Response time
Backup fuse (only required if not
already powered in mains) up to
Cross section area (Conductors)
Operating Temperature
Degree of protection
Mounting
Single Pole
264V, 50/60Hz
1 pole - 25kA
3.5kV
102 M
100nS
100A gL
Minimum 10mm2 multi-stranded
Maximum 50mm2 multi-stranded
-40˚C to +80˚C
IP20
35mm DIN Rail
Overvoltage Arrestor
Catalogue Number
970
970P
Overvoltage Arrestor,
275V, 20kA, 1M
Replacement Protection Plug,
275V, 20kA, 1M
Technical Data
Rate Voltage
Nominal discharge current(8/20)
Maximum discharge current(8/20)
Voltage protection level at 5kA
Response time
Auxiliary terminal rating
Cross section area
Cross section area of
stranded auxiliary terminals
275V AC, 50/60Hz
20kA
40kA
<1.25kV (8/20)
25nS
250V AC/0.5A, 250V DC/0.1A
Minimum 1.5mm2 single-stranded
Maximum 35mm2 multi-stranded
Maximum 1.5mm2 single/fine
C-Bus Cable
Catalogue Number
5005C305B
C-Bus Category 5, 4 Pair,
UTP Cable, 305 Meters
Technical Data
Rate Voltage
Nominal discharge current(8/20)
Maximum discharge current(8/20)
Voltage protection level at 5kA
Response time
Auxiliary terminal rating
Cross section area
Cross section area of
stranded auxiliary terminals
275V AC, 50/60Hz
20kA
40kA
<1.25kV (8/20)
25nS
250V AC/0.5A, 250V DC/0.1A
Minimum 1.5mm2 single-stranded
Maximum 35mm2 multi-stranded
Maximum 1.5mm2 single/fine
45
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
46
C-Bus
ND CONTROL SYSTEM
C-Bus2-Easy-to Program
What is C-Bus2 Learn Mode ?
C-Bus2 §◊Õ °“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’¢Õßµ—«Õÿª°√≥å „Àâ¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√‚ª√·°√¡ „Àâ¡’§«“¡
–¥«°¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ §◊ÕºŸâ„™â “¡“√∂∑’®Ë –°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë „π°“√§«∫§ÿ¡¢ÕßÕÿª°√≥å·µà≈–µ—«‰¥â¥«â ¬µ—«‡Õß ‚¥¬‰¡àµÕâ ß
æ÷Ëß擧ա摫‡µÕ√å („π°√≥’∑’Ë¡’°“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥剡ࡓ° À√◊Õ ·∫∫ Single Network) ≈—°…≥–摇»…∑’Ë°≈à“«
∂÷ߧ◊ÕºŸâ „™â “¡“√∂∑’®Ë –°”Àπ¥ Unit ·≈– Group Address ¢Õßµ—«Õÿª°√≥剥₥¬°“√°¥ªÿ¡É çOverride Switché
∫πµ—«Õÿª°√≥å (Relay and Dimmer Unit) À≈—ß®“°π—Èπ®÷ß®–‰ª°¥∑’Ë Key Input ∑’˵âÕß°“√ √–∫∫°Á®–∑”°“√
°”Àπ¥ Address „ÀâÕ—µ‚π¡—µ‘ ·≈–ºŸâ„™â¬—ß “¡“√∂∑’Ë®–‚ª√·°√¡Àπâ“∑’Ë°“√∑”ß“π¢Õß Switch ·µà≈–
µ—«„Àâ¡≈’ °— …≥–‡ªìπ Toggle Switch, Dimmer Switch ·≈– Timer Switch ‰¥â¥«â ¬µ—«‡Õß «‘∏¥’ ß— °≈à“«π’‡È √“‡√’¬°«à“
çLearn Modeé
Quick Start Guide to Programming
1. ENTERING LEARN MODE
Action Hold down a toggle key on any output unit for 10 seconds.
Result
All indicators
on Input Units
will turn off.
Unit and C-Bus indicators on Output Units
will flash alternatively.
Note : These two indicators may initially flash together
for up to 20 seconds before flashing alternately.
All loads and indicators will turn off except
the one pressed which will turn on.
2. CHOOSING THE ELECTRICAL LOADS TO BE CONTROLLED
Action
Result
Press the toggle key switches on the Output Units
which turn on the desired lights.
Units and C-Bus
indicators continue
to flash alternately.
The selected lights
and indicators are
switched on.
47
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
3. SELECTING THE KEY INPUT SWITCHES TO CONTROL THE CHOSEN LOADS
3A. Setting Input Keys as On/Off Switches
Action 1.
Press the Key Inputs required
to control the selected loads.
Result 1.
Action 2.
Exit Learn Mode by pressing any toggle switch on
a Relay Output Unit for 2 seconds.
Result 2.
C-Bus2 will now Learn the relationship and will
return to normal operation.
The switches
required to
control the
loads will be
illuminated.
Units and C-Bus
Indicators will
stop flashing.
3B. Setting Input Units as Dimmer Switches
Result 1.
Action 1. Press one key for a single operated dimmer.
toggle dimmer
OR
Press two keys on the same unit for two key operated
dimmer. The first key pressed will be an on/up key and
the second key pressed will be the off/down button.
on/up
off/down
1
on/up
off/down
2
1
2
Action 2. Exit Learn Mode by pressing any toggle switch on a Dimmer Output Unit for 2 seconds.
Result 2. C-Bus2 will now Learn the relationship and will return to normal operation.
Units and C-Bus Indicators
will stop flashing.
48
C-Bus
D CONTROL SYSTEM
3C. Setting Input Units as Timer Switches
Action 1. Hold down a key until the Indicator
Action 2.
Continuing to hold down the key will cause the
Indicator to double flash every one second.
Result 1. The key switch will flash at one second intervals.
Result 2.
Each double flash represents 5 minutes.
comes on, then release the key.
(Note: Exiting Learn Mode at this point will make
the key a 5 second timer.)
For example, releasing the key after 4 double
flashers gives a 20 minute timer.
Action 3. Exit Learn Mode by pressing any toggle switch on
a Relay or Dimmer Output Unit for 2 seconds.
Result 3. C-Bus2 will now Learn the relationship and will return to normal operation.
Units and C-Bus Indicators
will stop flashing.
C-Bus2 Enables Programming Without Computer
49
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
C-Bus Wiring Instructions
Neo
5050NL
Universal Dimmer
L5504D2U
Single Channel Relay
4 Channel Bus Coupler
5101R
5104BCL
5512RVF
12 Channel Voltage Free Relay
PIR Occupancy Sensor
50
C-Bus
5751
ND CONTROL SYSTEM
C-Bus Wiring Instructions
4 Channel Dimmer
5504D2A
4 Channel Latching Relay Driver
5504RDP
Power Supply, 350mA
5500PS
Pascal Automation Controller
5500PACA
Analogue Output 0-10V
5104AM
Multi Sensor
5753PEIRL
51
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
√–∫∫§«∫§ÿ¡·≈–®—¥°“√æ≈—ßß“π
1. §«“¡µâÕß°“√∑—Ë«‰ª
3.9 ·À≈àß®à“¬‰ø (Power Supply Unit)
1.1 ¢âÕ®”°—¥π’ȧ√Õ∫§≈ÿ¡√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√®—¥À“ ·≈–µ‘¥µ—Èßµ—«Õÿª°√≥å
-∑”Àπâ“∑’Ë·ª≈߉ø®“° 220 VAC ‡ªìπ 36 VDC (Safety Extra
√–∫∫§«∫§ÿ¡·≈–®—¥°“√æ≈—ßß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ „ ™â ß “π‰¥â ¡∫Ÿ √ ≥å
Low Voltage ; SELV) ·≈–®à“¬°√–· ‰ø„Àâ°—∫Õÿª°√≥å „π√–∫∫
µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ«à“®â“ß
ºà“π∑“ß “¬ UTP Cat.5 (‚¥¬≈—°…≥–°“√µàÕ¢π“π≈ß∫π
1.2 º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë „™â®–µâÕ߉¥â¡“µ√∞“π√—∫√Õß®“° AS (Australian
“¬ —≠≠“≥)
Standard) À√◊Õ European Standard
-Power Supply Unit 1 µ—« µâÕß “¡“√∂‡≈’ȬßÕÿª°√≥凩擖
1.3 √–∫∫®–µâÕß “¡“√∂‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫√–∫∫Õ◊ËπÊ ‰¥â‡™àπ SCADA,
„π à«π C-Bus Input Unit ‰¥âª√–¡“≥ 15 µ—«
BAS, AMX, Fire Alarm À√◊Õ Security System ‚¥¬ºà“π 3.10 “¬ —≠≠“≥§«∫§ÿ¡∑’Ë „™â‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßÕÿª°√≥å „Àâ „™â “¬
Dry Contact Output À√◊Õ Protocol Standard ‡™àπ BACNet,
UTP Cat.5 ‚¥¬„À⇥‘π·¬°∑àÕ°—∫ “¬√–∫∫Õ◊Ëπ
ModBus À√◊Õ OPC Server/Client ‡ªìπµâπ
3.11 √–¬–∑“ß√–À«à“ßÕÿª°√≥å ∂÷ß Õÿª°√≥å µâÕß “¡“√∂‡¥‘π‰¥â‰°≈∂÷ß
1,000 ‡¡µ√ (·µà∂Ⓡ°‘π®“°∑’Ë°”Àπ¥®–µâÕßÕÕ°·∫∫„Àâ „ ™â
2. ¢Õ∫‡¢µ
Network Bridge ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡√–¬–∑“ß)
2.1 ºŸâ√—∫®â“ßµâÕß®—¥À“·≈–µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥åª√–°Õ∫µ“¡∑’Ë√–∫ÿ„π·∫∫ 3.12 µŸâ ”À√—∫µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å ®–µâÕß¡’¢π“¥§«“¡Àπ“¢Õ߇À≈Á°
·≈–∑’Ë√–∫ÿµ“¡¢âÕ°”Àπ¥π’È
‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ¡¡. ·≈– ºà“π°√√¡«‘∏’ªÑÕß°—π π‘¡
2.2 ºŸ√â ∫— ®â“ßµâÕß∑¥ Õ∫°“√„™âß“π¢Õß√–∫∫¥—ß°≈à“«®π “¡“√∂„™âß“π
‰¥âµ√ßµ“¡¢âÕ°”Àπ¥π’È
4. Õÿª°√≥å „π√–∫∫ª√–°Õ∫¥â«¬
2.3 ºŸ√â ∫— ®â“ßµâÕß®—¥∑”§Ÿ¡à Õ◊ °“√„™âß“πÕÿª°√≥嵓à ßÊ ¢Õß√–∫∫π’È „Àâ°∫— 4.1 ™ÿ¥»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡°≈“ß (Centralized Control Switch) ª√–°Õ∫¥â«¬
ºŸâ«à“®â“ß®”π«π 2 ™ÿ¥
-§Õ¡æ‘«‡µÕ√å à«π∫ÿ§§≈ 1 ™ÿ¥ æ√âÕ¡´Õø·«√åÕ¬à“ßπâÕ¬¥—ßπ’È
2.4 ºŸâ√—∫®â“ßµâÕß®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡æπ—°ß“πºŸâ¥Ÿ·≈√–∫∫π’È¢ÕߺŸâ«à“®â“ß
- √–∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√ (Operating System) ”À√—∫ Window 98
„Àâ√Ÿâ«‘∏’°“√„™âß“π·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“
À√◊Õ Window NT
- ‚ª√·°√¡ ”À√—∫°”Àπ¥ Address
3. ¢âÕ°”Àπ¥∑“ߥâ“π‡∑§π‘§
(C-Bus Installation Software)
3.1 √–∫∫µâÕß “¡“√∂§«∫§ÿ¡‰¥â·∫∫Õ‘ √– §◊Õ ºà“π·ºß «‘∑™å√«¡
- ‚ª√·°√¡ ”À√—∫§«∫§ÿ¡·≈– —Ëß°“√
«‘∑™åµ“¡®ÿ¥ À√◊Õ ºà“π∑“ߧա摫‡µÕ√å ·≈–µâÕß “¡“√∂ —Ëßß“π
(Energy Management and Control Software)
®“° «‘∑™åµ“¡®ÿ¥‰¥â ‡¡◊ÕË ‰¡à¡§’ Õ¡æ‘«‡µÕ√å À√◊Õ °√≥’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
-™ÿ¥µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å (PC Interface)
‡°‘¥¢—¥¢âÕß
4.2 ·ºß§«∫§ÿ¡√’‡≈¬å ·≈–/À√◊Õ ™ÿ¥À√’ˉø ·µà≈–µŸâª√–°Õ∫¥â«¬
3.2 ‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å à«π∫ÿ§§≈ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õ߇§√◊ËÕ߉¥âµ“¡
-™ÿ¥·À≈àß®à“¬‰ø (Power Supply Unit) ∂â“°”Àπ¥„Àâ¡’
¡“µ√∞“π∑’°Ë ”Àπ¥ (‚¥¬Õâ“ßµ“¡¡“µ√∞“π¢ÕߺŸºâ ≈‘µ√–∫∫§«∫§ÿ¡
-™ÿ¥√’‡≈¬å (Relay Unit) ¡’®”π«πµ“¡·∫∫
·≈–®—¥°“√æ≈—ßß“π)
-™ÿ¥À√’ˉø (Dimmer Unit) ¡’®”π«πµ“¡·∫∫
3.3 ™ÿ¥´Õø·«√å µâÕß “¡“√∂∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ ¥—ßπ’È
- «‘∑™å‡ªî¥-ªî¥ (Override Switch with LED) ¡’®”π«πµ“¡
- “¡“√∂· ¥ß¿“æ Floor Plan „π·µà≈–™—Èπ À√◊Õ æ◊Èπ∑’Ë
Relay ´÷Ëßµ‘¥µ—ÈßÕ¬Ÿà¥â“π„π¢ÕßµŸâ
æ√âÕ¡ “¡“√∂§«∫§ÿ¡ ·≈–¥Ÿ ∂“π–°“√‡ªî¥-ªî¥ ‰¥â
-µŸâ (Panel)
- “¡“√∂µ—ßÈ ‚ª√·°√¡‡«≈“°“√‡ªî¥-ªî¥ Õÿª°√≥å‰øøÑ“·∫∫Õ—µ‚π¡—µ‘ 4.3 «‘∑™åµ“¡®ÿ¥ ·≈–/À√◊Õ Õÿª°√≥åµ√«®®—∫
‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“ 10 ™à«ß‡«≈“ „π·µà≈–«—π
- «‘∑™åµ“¡®ÿ¥ (Key Input Unit) ®”π«πµ“¡·∫∫
- “¡“√∂°”Àπ¥ªÿÉ¡‡ªî¥-ªî¥ ‰¥âµ“¡µâÕß°“√ ‡™àπ 1 ªÿÉ¡„Àâ∑”°“√
- «‘∑™å∫√√¬“°“» (Scene Switch) ∂â“°”Àπ¥„Àâ¡’
‡ªî¥-ªî¥ 1 «ß®√ (Individual Control) À√◊Õ 1 ªÿÉ¡„Àâ∑”°“√
-µ—«µ√«®«—¥· ß (Light Level Sensor) ∂â“°”Àπ¥„Àâ¡’
‡ªî¥-ªî¥ À≈“¬Ê «ß®√ (Group Control)
-µ—«µ√«®®—∫§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À« (Occupancy Sensor)
3.4 °“√µ—Èß Address “¡“√∂‚ª√·°√¡ À√◊Õ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß‚ª√·°√¡
∂â“°”Àπ¥„Àâ¡’
‰¥â®“°ÀâÕߧ«∫§ÿ¡À≈—° ‚¥¬°“√‚ª√·°√¡ºà“π∑“ß Computer
3.5 √–∫∫µâÕß¡’§«“¡‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â ‚¥¬Õÿª°√≥å∑°ÿ µ—«µâÕß¡’ CPU Built-in 5. °“√µ‘¥µ—Èß·≈–∑¥ Õ∫
Õ¬Ÿà¿“¬„π·≈–∂â“À“° CPU µ—«Àπ÷Ëßµ—«„¥‡ ’¬ À√◊Õ ¢—¥¢âÕß 5.1 ºŸâ√—∫®â“ß®–µâÕßµ‘¥µ—Èß√–∫∫π’ȵ“¡§”·π–π”¢ÕߺŸâº≈‘µ „π°√≥’
®–µâÕ߉¡à∑”„Àâ√–∫∫¡’ªí≠À“ À√◊Õ À¬ÿ¥∑”ß“π
Õÿª°√≥åª√–°Õ∫ À√◊Õ °“√µ‘¥µ—ßÈ Õ◊πË „¥∑’πË Õ°‡Àπ◊Õ®“°∑’°Ë ”À𥉫â
3.6 Àπ૬§«“¡®”∑’Ë „™â „π√–∫∫µâÕ߇ªìπ·∫∫ non-volatile memory
„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ „Àâ¬÷¥∂◊Õ·∫∫Õÿª°√≥åª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫‡ªìπÀ≈—°
(EEPROM) ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°√≥’∑’ˉøøÑ“¥—∫ ´÷ËߢâÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°‚ª√·°√¡
‰«â „πÕÿª°√≥å®–µâÕ߉¡à Ÿ≠À“¬
6. º≈‘µ¿—≥±å¡“µ√∞“π
3.7 «‘∑™å·µà≈–µ—«µâÕß “¡“√∂∑”Àπâ“∑’Ë „Àâ∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ÷ßË Õ¬à“ß„¥‰¥â
-Clipsal À√◊Õ ‡∑’¬∫‡∑à“
‡™à𠇪ìπ «‘∑™å‡ªî¥-ªî¥ (On/Off), «‘∑™åÀ√’ˉø (Dimming),
«‘∑™å‡ªî¥-ªî¥‡ªìπ°≈ÿà¡ (Group) À√◊Õ «‘∑™åÀπà«ß‡«≈“ (Delay
Time) ¿“¬„πµ—«‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√ÕÕ°·∫∫
µ‘¥µ—Èß À√◊Õ „™âß“π
3.8 ™ÿ¥√’‡≈¬å (Relay Unit)
-µâÕß¡’¢π“¥Àπâ“ —¡º— ∑π°√–· ‰øøÑ“‰¡àµË”°«à“ 10A. À√◊Õ 20A.
-√’‡≈¬åµâÕß “¡“√∂µ—È߇ß◊ËÕπ‰¢°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°√≥’‰øøÑ“
¥—∫‰¥â ‡™àπ °√≥’‡°‘¥‰øøÑ“¥—∫·≈â«°≈—∫¡“√’‡≈¬åµÕâ ß “¡“√∂°”Àπ¥
‡ß◊ËÕπ‰¢‰¥â«à“®–„Àâ ‡ªî¥ À√◊Õ ªî¥ À√◊Õ §ß ¿“«–‡¥‘¡
52
C-Bus
ND CONTROL SYSTEM
Energy Management and Control System
1. General
3.9Power Supply Unit
1.1 This document describes in detail the energy management
- All power supplies in the system are connected inparalleled
system specification, system. Installation and commissioning
via UTP Cat.5 Cable and transform the normal supply voltage
requirement in order to function as required by the Employer.
at 220 VAC to the Safety Extra Low Voltage (SELV) at
1.2This product must have AS (Australian Standard) or
36 VDC.
European Standard approval.
A single power supply unit can supply the power to a
1.3This system shall be able to interface to other system
maximum at 15 C-Bus input unit.
such as SCADA, BAS, AMX, Fire Alarm or Security System 3.10 Communication
cable must be of UTP Cat.5 cable
via Dry Contact Output or Standard Protocol such as BACNet,
installed
in
separate
conduit to the power cable.
ModBus or OPC Server/Client etc.,
3.11 The wiring from one unit to the next shall be able to
extend to no less than 1,000 meters in length. In case
2. Scope of work
of distance greater than 1,000 meters, network bridge
2.1 The employee shall provide and install all equipment to
shall be used.
specification
3.12
The relay or dimmer panel shall be made of electrogavalnise
2.2 The employee shall test the system to function as specified.
metal sheet of at least 1mm. in thickness and shall be
2.3The employee shall prepare user guideline of the system.
rustproof.
2.4The employee shall provide training to maintenance staffs
covering the function and maintenance.
4. Equipment Specification
4.1 Centralized Control Switch
3. Technical Specification
- The personal computer and software
3.1 Lighting in the system can be controlled via various inputs
- Operating System for Window 98 or Window NT
such as the "Centralized Switch" as well as "Graphical User
- Installation Software
Interface Software" on the computer screen.
- Energy Management and Control Software
3.2The personal computer used must follow the specified
- PC Interface
standard as minimum requirements.
4.2Each
individual relay panel may consist of the following
3.3Copyright Energy Management Software with the following
Equipment
specifications :
- Power Supply Unit
- Display the graphical floor plans of buildings or specific
- Relay Unit
controlled areas of which the lighting can be controlled
- Dimmer Unit
from these floor plans on the computer screen.
- Override switch with LED indicator (on Relay Panel)
- Scheduling can be set to automatically switch ON/OFF 4.3Local Switch
lighting circuits on specific time at no less than 10
- Key Input Unit
intervals per day.
- Scene Switch (if required)
- Each lighting switch can be set to function as "ON/OFF"
- Light Level Sensor (if required)
switch and can be set to control an individual circuit or
- Passive Infrared Sensor (if required)
a group of circuits.
3.4Addressing can be set from control room via the installation 5. Installation and Commissioning Requirements
software on the computer screen.
5.1 The installation shall be carried out by qualified electrician
3.5Each unit must have it own independent microprocessor
and/or system integrators
(CPU) unit built-in. If one CPU fails, the other units shall remain
operate in normal conditions.
6. System Specification
3.6The memory shall be of non-volatile memory (EEPROM)
- Clipsal (C-Bus-Energy Management and Control System)
type. The memory should be able to retain the information
or equivalent
after the power failure.
3.7 Each lighting switch can be set to function as "ON/OFF"
switch, "Dimmer" switch, "Group" switch or "Timer" switch
and can also be set to control an individual circuit or
a group of circuits (scene control) via the installation software.
3.8Relay Unit and Relay Panel
- Each relay must have the ampere rating of at least 10
ampere or 20 ampere.
- In case of the mains electricity is lost, all units in the
system shall be able to maintain the information present
in each individual unit and power fail conditions shall be
able to pre- set via the installation software. The power
fail condition shall be able to select the status of the
Relay to either ON or OFF
53
C-Bus
62
C-Bus
Energy Control Panel Schedule
10
10
R45
20
20
20
20
R51
R52
R54
20
R53
20
R50
10
10
R55
R56
R49
10
10
R47
R48
10
LC3/7
10
R43
R44
R46
LC3/7
10
R42
LC3/5
LC3/21
LC3/19
LC3/17
LC3/15
LC3/13
LC3/11
LC3/9
LC3/9
LC3/9
LC3/9
LC3/9
LC3/7
LC3/7
LC3/5
10
10
R40
LC3/5
LC3/5
LC3/3
LC3/3
LC3/3
LC3/3
LC3/1
LC3/1
R41
10
10
R38
R39
10
10
R36
10
R37
10
1
R35
LC3/1
1
D32
D33
R34
LC3/1
1
1
D30
D31
LC3/1
LC3/1
1
1
D28
LC3/1
D29
1
D27
2000
2000
2000
2000
2000
2000
50
50
310
80
80
310
310
160
310
640
320
320
160
310
320
320
80
100
100
100
100
100
80
100
(VA)
Power
Description
Air conditioner unit 6
Air conditioner unit 5
Air conditioner unit 4
Air conditioner unit 3
Air conditioner unit 2
Air conditioner unit 1
Toilet (m) downlight
Toilet (w) downlight
Toilet (w) downlight
Toilet (m) downlight
Toilet (w) downlight
Showroom exhaust fan
Account exhaust fan
Account lighting
Personnel admin. exhaust fan
Showroom
Corridor
Personnel admin. Lighting B
Personnel admin. Lighting A
Conference room exhaust fan
Conference room lighting B
Conference room lighting A
Graphic design dept.
Account downlight
Showroom
Showroom
Corridor
Conference room downlight B
Conference room downlight A
Graphic design dept.
: - Group No. : R = Relay Unit, D = Dimmer Unit, A = Analog Output Unit
Note : - 255 unique Unit Addresses per Network (can expansion up to 255 Network)
15
14
13
12
11
OUTPUT TYPE
Relay or Dimmer or Analog Circuit
Group Type
No.
Unit No. No.
Amp.
(20A.per Ch.)
Relay Unit
Use 4 Channel
(20A.per Ch.)
Relay Unit
Use 4 Channel
(10A.per Ch.)
Relay Unit
Use 12 Channel
(10A.per Ch.)
Relay Unit
Use 12 Channel
(1A.per Ch.)
Dimmer Unit
Use 8 Channel
Remark
MOUNTING : SURFACE
8Ch. Dimmer. 1A : 1 Set.
12Ch. Relay 10A : 2 Set.
CONNECTED TO : LC3
4Ch. Relay 20A. : 2 Set.
SHEET No. : 3 OF 3
LOCATION : 3rd FLOOR
PROJECT : CLIPSAL BUILDING
ENERGY CONTROL PANEL No. : ECP3
C-Bus : Energy Management and Control System
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
DESCRIPTION
1
3
- POWER SUPPLY 240 VAC. (1)
10
2
13
5
- 4 KEY INPUT UNIT
- LIGHT LEVEL SENSOR
- PIR OCCUPANCY SENSOR
- 4 KEY SCENE CONTROLLER
GRAND TOTAL
SUB TOTAL ITEM 1.3
5
8
- 1 KEY INPUT UNIT
- 2 KEY INPUT UNIT
1.3 LOCAL SWITCH & SENSOR
SUB TOTAL ITEM 1.2
5
3
- 8 CHANNEL DIMMER 1A. (4)
- PANEL & ACCESSORIES WIRING (5)
4
5
- 4 CHANNEL LATCHING RELAY 20A. (2)
- 12 CHANNEL LATCHING RELAY 10A. (3)
1.2 ENERGY CONTROL PANEL (ECP)
SUB TOTAL ITEM 1.1
1
- DESKTOP COMPUTER
- PC INTERFACE UNIT
N0.
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
UNIT
QUANTITY
MATERIAL LABOUR
TOTAL BAHT
REMARK
DOC. NO. : YUTH/001/2003
DATE : 29 OCTOBER 2001
BAHT / UNIT
BILL OF QUANTITY (BOQ)
1.1 CENTRAL SELECTOR SWITCH (CSS)
1
N0.
TITLE : ELECTRICAL SYSTEM
PROJECT : CLIPSAL BUILDING
ENERGY MANAGEMENT AND
ND CONTROL SYSTEM
6363
C-Bus
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
Energy Control Panel 2 (ECP2)
E
N
A/L
1A 1B
2A 2B
3A 3B
4A 4B
5A 5B
6A 6B
Relay Unit
12 CH. Relay (10A/CH.)
C-Bus CONNECTIONS
7A 7B
8A 8B
9A 9B
10A 10B
11A 11B
12A 12B
to Next Floor
E
N
A/L
1A3A
1B3B
2A 2B
4A 4B
Relay Unit
4 CH. Relay (20A/CH.)
C-Bus CONNECTIONS
UTP Cat.5
E
N
1
A/L
(Single Line)
36Vdc
2 3
4 5
6 7 8 A/L N
Dimmer Unit
8 CH. Dimmer
C-Bus CONNECTIONS
2
nd
FL.
Energy Control Panel 1 (ECP1)
G
N
L
E
N
A/L
1A 1B
2A 2B
3A 3B
4A 4B
5A 5B
6A 6B
Key Input Unit
Light Level Sensor
Motion Sensor
Relay Unit
or
7A 7B
C-Bus CONNECTIONS
8A 8B
9A 9B
10A 10B
11A 11B
or
12A 12B
Relay operate by Command from Input Unit
such as Key Input Unit, Sensor or Computer.
Load Center
ECP1
R S T
Local Switch
E
N
1A 1B
A/L
2A 2B
3A 3B
4A 4B
5A 5B
6A 6B
Relay Unit
7A 7B
C-Bus CONNECTIONS
8A 8B
9A 9B
10A 10B
11A 11B
1
2
CH1
3
4
CH2
5
6
CH3
7
8
CH4
L
L
L
L
12A 12B
4CH. Relay
20A. Unit
N
220 Vac
Local Switch
N
A/L
E
N
1
A/L
Power
Supply
C-Bus CONNECTIONS
2 3
4 5
Example C-Bus Wiring & Control
6 7 8 A/L N
Dimmer Unit
C-Bus CONNECTIONS
st
1 FL.
Control Room
PCI
RS-232
to Control Room
Computer
C-Bus CONNECTIONS
Or
Local Switch
Central Selector Switch (CSS)
Touch Screen
C-Bus Standard Wiring Diagram
64
C-Bus
to Neutral
of Load Center
ND CONTROL SYSTEM
6565
C-Bus
C-Bus
ENERGY MANAGEMENT AND
66
C-Bus
ND CONTROL SYSTEM
67
C-Bus
Download PDF