Sulzer CP 116, CP 216 Brugervejledning

Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Sulzer CP 116, CP 216 Brugervejledning | Manualzz

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216

ON ON ON ON ON ON

DA Brugervejledning

www.sulzer.com

Copyright © 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende licens.

Indholdet i manualen er kun beregnet som information. Oplysningerne kan blive ændret uden varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse med fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog.

Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes igen, eller overføres under nogen form og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer.

Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniske udvikling.

DA

2

iii

I

NDHOLD

Om denne vejledning, brugere og begreber

Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse

1

3

Kapitel 2 Indstillinger 7

2.1

Sprogvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2

Oversigt over indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3

Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4

Indstillinger for pumpesump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.5

Pumpeindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.6

Almindelige indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2 . . . . . . . . . . . . . . 15

2.7

Analog logning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.8

Indstillinger til trendkurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.9

Indstillinger til analoge indgange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.10 Indstillinger til digitale indgange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.11 Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.12 Indstillinger til pulskanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.13 Kommunikationsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Kapitel 3 Daglig drift 21

3.1

Manuel kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2

Alarmliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3

Vis status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.4

Trendkurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kapitel 4 Tekniske data og EMC-kompatibilitet 25

4.1

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2

Maksimal belastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3

Elektromagnetisk kompatibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

D$

iv

D$

1

O

M DENNE VEJLEDNING

,

BRUGERE OG BEGREBER

Denne vejledning beskriver pumpens kontrolpaneler CP 116 ⁄ 216. Forskellen mellem de to produkter er, at CP 116 kontrollerer en pumpe, hvorimod CP 216 kan kontrollere to pumper. CP 116 omfatter ikke nogen effektafbryder, hvorimod CP 216 omfatter en 3-polet effektafbryder for hver pumpe.

Installationsvejledning Et separat dokument Installationsvejledning beskriver, hvordan man fysisk installerer kontrolpanelet (udskrevet dokument i installationspakken og også en PDF-fil på cd'en).

Brugere Denne vejledning er beregnet til systemadministratorer og brugere af kontrolpanel CP 116 ⁄ 216.

Forudsætninger I vejledningen formodes det, at du allerede er bekendt med de pumper, du skal kontrollere, og de sensorer, der er forbundet med CP 116 ⁄ 216.

Systemadministratoren skal også kende til og træffe beslutninger om følgende:

Kontrolpanelet kan enten anvende en analog niveausensor, der måler vandniveauet i sumpen, så der kan opnås præcis kontrol med start- og stopniveauer, eller den kan anvende simple svømmerkontakter, der er placeret på start- og stopniveauerne.

Svømmerafbrydere kan anvendes som et supplement til en analog niveausensor, som backup og som en yderligere alarmindgang.

En analog niveausensor har adskillige fordele i forhold til svømmerafbrydere: den er mere robust (kan ikke sidde fast eller blive blokeret mekanisk); den er mere nøjagtig; den er mere fleksibel (du kan nemt ændre start- og stopniveauer); du kan få aflæsninger af vandniveauet i sumpen, indløbet, overløbet og pumpekapaciteten; du kan optimere pumpens ydelse på forskellige måder, herunder bev æ gelse, andre stopniveauer, takstkontrol osv.

Det er også muligt at anvende et alternativt stopniveau, sædvanligvis på et lavere niveau end normalt, som er effektivt en gang efter en række pumpeopstarter. Dette kan være nyttigt, hvis det er ønskeligt at tømme sumpen "helt" en gang imellem.

Du skal vide, om pumpen/pumperne skal bev æges , hvis de(n) har stået stille i lang tid. Hvis systemet har to pumper, skal du beslutte dig for, om pumperne skal veksle.

Hvis elektriciteten har daglige, varierende takster, skal du kunde tidspunkterne for høje/lave takster.

Du skal vide, hvordan overløb måles: hvis det måles vha. både en overløbsdetektor (der detekterer starten af overløbet) og en niveausensor (der måler det faktiske flow), skal du kende parametre, der skal indtastes som indstillinger, således at overløbet kan måles ved efter en beregning i CP 116 ⁄ 216.

Du skal vide, hvilken alarmklasse A-alarm eller B-alarm (se

Ordliste og konventioner på side 2), du skal tildele hver alarm.

Læsevejledning Se det separate dokument Installationsvejledning vedrørende installation, som dækker både CP 116 ⁄ 216 og CP 112 ⁄ 212. Før du foretager nogen indstillinger eller anvender kontrolpanelet, skal du læse

Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse — det beskriver panelkontrollernes generelle funktioner og

deres betydning og anvendelse.

D$

2 O

M DENNE VEJLEDNING , BRUGERE OG BEGREBER

Systemadministratoren skal sikre sig, at alle indstillinger ifølge

Kapitel 2 Indstillinger er egnede til din anvendelse. Standardindstillingerne er angivet i

Installationsvejledningen.

De fleste indstillinger i Kapitel 2

gælder kun systemadministratoren, men følgende gælder også for dem, der kun betjener controlleren: sprogvalg, dato- og tidsindstillinger, enheder, timeout af baggrundslys, summer, operatørens adgangskode, start/stop-niveauer.

Kapitel 3 på side 21 dækker de emner, der er nødvendige for den almindelige,

daglige drift.

Ordliste og konventioner For at bestemme et menupunkt i et hieraki anvendes, anvendes en vinkelknægt til et adskille niveauerne. Eksempel: Indstillinger > System betyder menupunktet, som du når ved først at vælge menupunktet Indstillinger, som har en række undermenuer, hvorfra du vælger menupunktet System.

Tekst med blåt angiver et hypertekstlink. Hvis du læser dette dokument på en computer, kan du klikke på punktet, som fører dig direkte hen til linket.

Pumpebev æ gelse: Lange stilstandsperioder i et korroderende og forurenet miljø er dårligt for pumperne. Som en modforanstaltning kan de "bev æges " med javne mellemrum, hvilket reducerer korrosion og andre skadelige virkninger.

Cos φ : Cosinus af fasevinklen φ mellem motorstrømmen og spændingen.

Alarmklasse: Alarmklassen kan enten være en A-alarm eller en B-alarm. Aalarmer kræver umiddelbar handling, så driftspersonalet på arbejdspladsen skal underrettes uanset tidspunktet på dagen. B-alarmer er mindre vigtige, men bør afhjælpes i løbet af den normale arbejdstid.

Digitale indgange betyder et signal, der enten er tændt eller slukket (højt eller lavt), hvor højt er alt mellem 5 og 24 volts jævnstrøm og lavt er alt under 2 volt.

Digitale udgange betyder et alarmrelæ, der enten er normalt lukket eller normalt åbent.

Analoge indgange er til sensorer, og disse registrerer strøm i området 4–20 mA eller 0–20 mA.

D$

K

APITEL

1 O

VERSIGT OVER

3

FUNKTIONER OG ANVENDELSE

RS-232 port til en computer

(serviceport)

Strømindikator

Alarmindikator

CP 116 og CP 216 er kontrolpaneler for henholdsvis én og to pumper. Disse enheder har den samme funktion med hensyn til deres evne til at kontrollere pumper og håndtere alarmer — den eneste forskel er, at CP 216 er beregnet til to pumper, mens CP 116 er beregnet til én pumpe.

Figur 1-1

viser panelet og beskriver knappernes funktioner og betydningen af indikatorlamperne. De seks knapper til højre for displayet anvendes til at navigere i menuer og ændre indstillinger, hvorimod knapperne til venstre for displayet anvendes til at kontrollere pumpetilstanden og til manuel kontrol af pumpen.

Auto / Fra

Pumpe 1, Pumpe 2

CP 116: kun P1 Venstre/tilbage

Højre/fremad

Op

Lav kapacitets P2

2,50 m

25,0 l/s

5,3 l/s

5,8 A

1 2

4,7 A

2

RS-232/modemkommunikationsindikatorer Manuel kontrol

Pumpe 1, Pumpe 2

CP 116: kun P1

Escape/Annuller

Indikatorlamper til pumpe (grøn/gul)

Ned

Enter

Figur 1-1 En grøn lampe helt til venstre angiver, at der er strøm på enheden (enten via batteri eller forsyningsnettet). Den røde alarmindikator blinker, når der er en alarm, der ikke er blevet anerkendt.

For hver pumpe (P1 og P2) er der en knap, med hvilken du kan indstille pumpen til enten Auto eller Blokeret. En indikatorlampe viser, om pumpen er i Auto (grøn) eller manuelt blokeret (gul).

Under den er der en knap (håndsymbol), med hvilken du manuelt kan kontrollere pumpen.

Du navigerer i menuerne vha. pileknapperne. Tryk enten Op eller Ned pileknappen for at skifte til menuvisningen. Du bekræfter en handling med knappen Enter eller anerkender en alarm. Når du trykker på knappenEscape, annulleres den aktuelle handling.

Alarmsymbol

Overløbsdetektor

Indadgående flow til sump

Lav kapacitets P2

2,50 m

5,8 A

1 2

25,0 l/s

4,7 A

2

Alarmtekst

Vandets højde i sump

Udadgående flow fra sump

Højniveausvømmersensor

Strømforbrug for pumpe 2

Viser handling (animeret trekant)

Pumpe nummer 2

Lavniveausvømmer

5,3 l/s

Vandets højde (animeret)

Figur 1-2 Displayet og dets informationsfelter i standard topniveauvisningen (CP 216).

Standard (topniveau) visningen viser dynamisk pumpernes driftsstatus og sumpens forhold.

Figur 1-2 viser symbolerne og forklarer deres betydning.

Enheden vender altid tilbage til denne visning efter 10 minutters inaktivitet i alle andre visninger (såsom visning af menuer).

Visningen viser kun en pumpe tændt CP 116, og når CP 216 er indstillet til kun at anvende en pumpe, tilpasser visningen sig til kun at vise en pumpe.

D$

4 K

APITEL 1 O VERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE

Strøm- og alarmindikator De to symboler yderst til venstre på panelet er til strøm- og alarmindikation: o Et grønt lys viser, at enheden er tændt.

o Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm, og displayet angiver alarmtypen. Når alarmen er blevet anerkendt, lyser lampen konstant rødt og forbliver tændt, indtil der ikke er nogen aktive alarmer.

Kommunikationsindikatorer

Tx og Rx

Til højre for strømindikatoren er der to kommunikationsindikatorer: o Tx lyser, når der overføres data til RS-232-porten eller et modem.

o Rx lyser, når der modtages data fra RS-232-porten eller et modem.

Knapper til venstre Knapperne til venstre for displayet har følgende funktioner: o Knappen mærket Auto/0 anvendes til at indstille pumpekontrollen på Auto eller slukke for den. I Auto lyser den grønne lampe til højre og kontrolpanelet kontrollerer pumpen. I 0 lyser den gule lampe til højre, og pumpen er slukket, (deaktiveret).

o Knappen med håndsymbolet anvendes til at forsøge at starte pumpen, tilsidesætte pumpecontrolleren eller stoppe pumpen, hvis den kører. Den er kun effektiv, når den er i Auto, dvs. mens den grønne lampe lyser.

Knapper til højre Knapperne til højre for displayet har følgende funktioner: o Hvis du vil forlade oversigtsbilledet af pumpesumpen og gå ind i menuerne, skal du enten trykke på pileknapperne Op eller Ned.

o Du går “ind i” et menupunkt ved at trykke enten på knappen Højre/Fremad eller knappen Enter . o Du bekræfter (eller foretager/udfører) en handling med knappen Enter (↵).

Når displayets topniveauvisning viser, at der er en alarm, og du trykker på knappen Enter, vil summeren stoppe og bringe en prompt op, der beder dig om at anerkende alarmen, og hvis du trykker på Enter en gang til, vil den blive anerkendt.

o Hvis du vil annullere den aktuelle handling eller forlade menuerne og gå tilbage til oversigtsbilledet af pumpesumpen, skal du trykke på knappen

Escape .

Hovedmenu

Figur 1-3

viser Hovedmenu, som du kan nå fra oversigtsbilledet ved at trykke på enten pileknappen Op eller Ned:

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

Navn på menu

Menupunkter

Disse symboler viser, hvilke navigationsknapper, der er “aktive” i den aktuellel visning.

Figur 1-3 Det CP 116 ⁄ 216 grafiske displays topniveaumenu.

Hvordan man vælger sprog og foretager alle indstillinger (menupunkter Select

Language og Indstillinger) er beskrevet i

Kapitel 2 Indstillinger . Det er hensigten, at

punkterne Manuel kontrol, Alarmliste, Vis status og Trendkurver skal anvendes i den daglige

drift af enheden og er beskrevet i Kapitel 3 Daglig drift

.

Sådan indtastes værdier og strenge Brug knapperne Op/Ned for at gå en værdi eller et bogstav op eller ned. For værdier/strenge, der er længere end et ciffer/tegn, skal du anvende knapperne

Venstre/Højre for at flytte indsættelsespunktet til det ønskede felt, så du kan ændre dets værdi med knapperne Op/Ned osv.

D$

5

Adgangskoder Der er tre sikkerhedsniveauer:

1.

Den daglige drift, såsom anerkendelse af en alarm eller standsning af en pumpe, kræver ingen adgangskode eller autorisation.

2.

Driftsmæssige indstillinger, såsom indstilling af start- eller stopniveauer for pumpen, kræver en adgangskode på niveauet Operatør;

3.

Konfigurationsindstillinger, der påvirker den grundlæggende funktionalitet eller adgang, såsom typen af niveausensor, kræver en adgangskode på niveauet System.

Standardadgangskoder fra fabrikken er henholdsvis 1 og 2, men koderne kan

ændres under menupunktet Indstillinger > System. Når en adgangskode for Operatør er påkrævet, kan du enten give adgangskoden til Operatør eller System.

Batterireserve CP 116 ⁄ 216 omfatter en oplader til en blysyrebatterireserve. Selve batteriet er valgfrit og kan installeres i kabinettet. Under batteridrift (ingen netstrøm) er pumperelæerne altid deaktiveret. Strømindikatoren forbliver aktiv, og alarmin-

dikatoren er aktiv. Alarmrelæet vil fungere i henhold til indstillingen i Tabel 2-9

Instillinger til alarmrelæer under ‘Indstillinger > Digitale udgange’ på side 18.

Personlig alarm og hvordan man nulstiller den

Når pumpestationen er bemandet, kan en personlig alarm blive udsendt, hvis vedligeholdelsespersonen ikke har vist aktivitet inden for en vis tidsperiode. For

detaljer om indstillinger vedrørende dette se Afsnit 2.3 Systemindstillinger

side 8

(Tildeling af alarmtype, Alarmforsinkelse og Maks tid til reset), Afsnit 2.10 Indstillinger til digitale indgange på side 17 (tildeling af Personale på station til en digital indgang) og Afsnit 2.11 Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) på side 18

(Tildeling af personlig alarm ind til en af alarmrelæerne).

Efter det specificerede Makstid til reset aktiveres deτ tildelte alarmrelæ, således at et visuelt eller audiosignal kan alarmere vedligeholdelsespersonen om, at alarmtimeren skal nulstilles. Hvis alarmtimeren ikke er nulstillet inden for

Alarmforsinkelse , udsendes en personlig alarm.

For at nulstille timeren skal du blot trykke på en hvilken som helst knap på pumpecontrolleren.

D$

6 K

APITEL 1 O VERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE

D$

7

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

K

APITEL

2 I

NDSTILLINGER

I dette kapitel beskrives menupunkter og alle de indstillinger, der skal foretages, før pumpecontrolleren anvendes. Hvordan du navigerer i menuerne og ind-

taster værdier er beskrevet i Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse

.

Standardindstillingerne er angivet i Installationsvejledningen.

Af praktiske grunde kan indstillingerne, ud over direkte fra kontrolpanelet, styres fra en computer, der kører AquaProg (sælges separat).

2.1

Sprogvalg

1.

Vælg menupunktet Select Language og tryk på Enter to gange.

2.

Indtast adgangskoden for Operatør (standard er 1). Tryk på Enter.

3.

Rul til dit ønskede sprog vha. knapperne Op/Ned.

4.

Tryk på Enter og dernæst på pilen Venstre/Tilbage.

2.2

Oversigt over indstillinger

Menupunktet Indstillinger har mange undermenuer med en lang række indstillinger, der skal indtastes af systemadministratoren, selvom de alle har fornuftige standardværdier. Følgende er undermenuerne:

1.

System (Tabel 2-1 i Afsnit 2.3 på side 8)

2.

Pumpesump (Tabel 2-1 i Afsnit 2.4 på side 9)

3.

CP 116: Pumpe

CP 216: Pumpe 1, Pumpe 2

(Tabel 2-3 i Afsnit 2.5 på side 13)

4.

CP 216: Fælles P1-P2 (Tabel 2-4 i Afsnit 2.6 på side 15)

5.

Analog logning (Tabel 2-5 i Afsnit 2.7 på side 15)

6.

Trendkurver (Tabel 2-6 i Afsnit 2.8 på side 16)

7.

Analoge indgange (Tabel 2-7 i Afsnit 2.9 på side 16)

8.

Digitale indgange (Tabel 2-8 i Afsnit 2.10 på side 17)

9.

Digitale udgange (Tabel 2-9 i Afsnit 2.11 på side 18)

10. Pulskanal (Tabel 2-10 i Afsnit 2.12 på side 18)

11. Kommunikation (Tabel 2-11 i Afsnit 2.13 på side 19)

Alle indstillinger kræver en adgangskode for System undtagen visse indstillin-

ger under undermenuen System og start/stop-niveauer ( side 13 ), som kun

kræver en adgangskode for Operatør.

Hver undermenu er beskrevet i separate tabeller. Hvordan man fortolker tabellerne vises som følger for indstillingerne under menupunktet Indstillinger > System

> Systemalarmer > Strømsvigt i

Tabel 2-1 :

1.

Vælg menupunktet Indstillinger ved at bruge knapperne Op/Ned og trykke på

Enter . Det øverste menupunkt System vil blive valgt. Tryk på Enter igen. Alle undermenuer under System vises i

Tabel 2-1

.

2.

Vælg menupunktet Systemalarmer, tryk på Enter.

3.

Vælg menupunktet Strømsvigt, tryk på Enter.

4.

Vælg menupunktet Alarmtype, tryk på Enter og indtast adgangskoden for

System. Vælg en af {Inaktiv, B-Alarm, A-Alarm} og tryk på Enter.

5.

Vælg menupunktet Alarmforsinkelse, tryk på Enter, og hvis bedt herom, skal du give adgangskoden for System. Indstil antallet af sekunder og tryk på Enter.

D$

8 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Adgangskoden vil blive husket i 50 sekunder, så i trin 5 ovenfor, er det måske

ikke nødvendigt at indtaste adgangskoden. Hvordan knapperne på panelet

anvendes er beskrevet i Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse

side 3

.

System

2.3

Systemindstillinger

Tabel 2-1 viser den fuldstændige liste over indstillinger under undermenuen

System .

Tabel 2-1 Systemindstillinger, under menupunktet ‘Indstillinger > System’ (Side 1 af 2)

Undermenu Undermenu Indstilling

Systemalarmer

Strømsvigt

Manglende fase-ind.

NV kontrolsumfejl

Personlig alarm

Forkert faseorden

Alm. Fejl I/O

PCB

NV fejl I/O PCB

Select Language

Datoformat

Indstil dato

Indstil tid

Vælg enheder

Timeout af baggrundslys

Niveau for grafisk interval

Summer

Summeradvarselstidspunkt

Summer pausetidspunkt

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Makstid til reset

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Værdi

Vælg et sprog

{ÅÅÅÅ.MM.DD,

DD.MM.ÅÅÅÅ,

MM.DD.ÅÅÅÅ}

Dato

Tid

{Metriske enheder, amerikanske enheder}

Minutter

Adgangskode

Kommentar

Operatør

Samme som indstillingen beskrevet i

Afsnit 2.1

.

System

Operatør

System

Metriske: m, m

2

, m amerikanske: ft, ft

3

, l/s (liter/s), bar, mm, °C

2

, gal, GPM (gal/min), °F

Hvis indstillet på nul, vil baggrundslyset altid være tændt.

Operatør m, ft

{FRA, TIL}

Minutter

Operatør

Disse tider anvendes også, når et alarmrelæ er

indstillet på Alarmadvarsel (Afsnit 2.11

Indstil-

linger til digitale udgange (alarmrelæer) på side

18 )

Minutter

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

Timer og minutter

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

System

En alarm Manglende fase-ind. udsendes, hvis en af faserne for indgående strøm mangler.

NV kontrolsumfejl udsendes, hvis kontrolsummen for det ikke-energiafhængige lager angiver fejl. Alarm forbliver aktiv, indtil strømmen slukkes og tændes.

Efter Makstid til reset skal vedligeholdelsespersonen nulstille timeren (ved at trykke på en hvilken som helst knap) eller en personlig alarm vil blive udsendt efter Alarmforsinkelse.

D$

9

Tabel 2-1 Systemindstillinger, under menupunktet ‘Indstillinger > System’ (Side 2 af 2)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi

Ændr adgangskode

Operatør

System

Heltal

Heltal

Adgangskode

Kommentar

Operatør

System

Til operatøradgang. Koden skal være mellem 1 og 4 cifre. Fabriksindstillingen er 1.

Til system (administrator) adgang. Koden skal være mellem 1 og 4 cifre. Fabriksindstillingen er 2.

Historik/alarm reset

Hele historikloggen

Alle alarmer

{Annuller, Reset}

{Annuller, Reset}

System

Pumpesump

2.4

Indstillinger for pumpesump

Tabel 2-2

viser den fuldstændige liste over indstillinger under undermenuen

Pumpesump .

Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under ‘Indstillinger > Pumpesump’ (Side 1 af 4)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Niveausensortype

Maks antal pumper kører

Vælg type

Analoge Indgange

Vælg pumper kører

{Analog sensor,

Start/Stop svømmer}

{Indv. tryksensor,

Udv. sensor mA 1}

{2 pumper,

Maks 1 pumpe}

System

System

System

Min. relæinterval Min. tid Sekunder System

For at minimere strømstød eller transienter forårsaget af pumper, der starter og stopper samtidig, skal der altid være et minimalt tidsforløb mellem to relæskiftstilstande.

Skift

Normalt skift

Asymmet.

Skift

Skifte-funktion

Skift efter

Primær pumpe

Efter antal stop

Driftstidsskift

{FRA, normal, asymmetrisk}

{Hvert pumpestop,

Begge pumper stoppet}

{Pumpe 1, Pumpe 2}

Heltal

{FRA, TIL}

System

Driftstidsskift

Skift stopniveau

Efter kont. driftstid

Andet stopniveau

Efter antal starter

Stopniveau

Stopforsinkelse

Timer og minutter

{FRA, TIL}

Heltal m, ft

Sekunder

System

Vil kun skifte efter et vist antal stop af den primære pumpe.

Ud over det normale eller asymmetriske skift kan du indstille controlleren til at skifte pumpe, når pumpen har kørt kontinuerligt i en vis tidsperiode.

Andet stopniveau , sædvanligvis et lavere niveau end normalt, træder i kraft, når Efter antal starter af pumpen starter.

Ved at instille en Stopforsinkelse, vil det faktiske niveau, hvorpå pumpen stopper, være endnu lavere. (En hvilken som helst lavniveaualarm eller lavnivausvømmer er blokeret, men detektion af et tørløb vil stadig blokere pumpen).

D$

10 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under ‘Indstillinger > Pumpesump’ (Side 2 af 4)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Start på hurtig ændring

Stationsflow

Mål- parametre

Startfunktion

Startniveauændring

Per

Stopfunktion

Stopniveauændring

Per

Beregn indløbsflow

Sumpens form

Tømmer/Fylder

Indløbsflow beregningsinterval

Flowkompens.

2 Pumper

{FRA, TIL} m, ft

Minutter

{FRA, TIL} m, ft

Minutter

{FRA, TIL}

{Rektangulær, konisk}

{Tømmer sump,

Fylder sump}

Sekunder

Procent

System

System

Hvis niveauet stiger mindst Startniveauændring i løbet af tidsperioden Per, vil den ene pumpe starte. Hvis niveauet fortsætter med at stige så meget, vil den næste pumpe starte.

Hvis niveauet falder mere end

Startniveauændring i løbet af tidsperioden Per, vil den ene pumpe stoppe. Hvis niveauet fortsætter med at falde så meget, vil den næste pumpe stoppe.

Er pumpen i gang med at fylde eller tømme sumpen?

Tidsinterval mellem målinger.

100 % betyder, at 2 pumper leverer dobbelt så meget som en enkelt pumpe. 50 % betyder, at

2 pumper ikke leverer mere end en enkelt pumpe.

Sumpområde

Beregn. pumpekapacitet

Niveau 0

Område 0

Niveau 9

Område 9

Funktion

Min. niveau Pkap beregn.

Startforsinkelse

Beregningstid

Stopforsinkelse

Overløbsdetektering

Overløbsberegning

Fast ved 0 m, ft m

2

, ft

2

… m, ft m

2

, ft

2

{FRA, TIL} m, ft

Sekunder

Sekunder

Sekunder

{FRA, Overløbssensor,

Niveaugrænse}

System

System

Du kan specificere sumpens form ved at specificere arealet vha. 10 forskellige niveauer fra bunden af sumpen, niveau 0, til toppen niveau 9.

For nedsænkede pumper indstilles Min niveau

Pkap beregn.

til at være toppen af pumpen — det øger nøjagtigheden. Beregningen starter efter Startforsinkelse, når pumpeflowene er stabiliseret og fortsætter i Beregningstid.

Stopforsinkelse påvirker ikke pumpekapacitetsberegningen, men beregningen af indløbsflow hindres under Stopforsinkelse, efter at pumpen stopper, efterstånden som flowet stabiliseres.

For at detektere overløbet er en overløbssensor meget mere nøjagtig end en tærskel fra niveausensoren. Ved at indstille parametrene

(eksponenter og konstanter) kan du også måle overløbet nøjagtigt ved en beregning.

‘Lås på indløbsflow’ benytter ganske enkelt indløbsflowets historiske værdi.

Overløb

Eksponent & konstant

Eksponent 1

Konstant 1

Eksponent 2

Konstant 2

{Lås på indløbsflow,

Eksp. & konstant}

Nummer

Nummer

Nummer

Nummer

System

Overflow = h e

1 c

1

+ h e

2 c

2 h = height of water. [m or ft]

[m

3

⁄ s eller ft

3

⁄ s]

Nøddrift

Overløbsniveau

Niveaugrænse

Pumpe 1 Nødstart

Pumpe 2 Nødstart

Driftstid m, ft

{FRA, TIL}

{FRA, TIL}

Sekunder

System

Det niveau, som overløbet forventes ved.

Bemærk: ikke så nøjagtigt som at bruge en overløbskontakt.

Hvis den normale kontrol via start- og stopniveauer mislykkes, kan denne virke som en nødbackup:

Hvis højniveauvipperen udløses, kan pumpe 1 og/eller 2 sættes til startkørsel i perioden

Driftstid .

D$

11

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under ‘Indstillinger > Pumpesump’ (Side 3 af 4)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Alarm pumpegruppe

Alarm pumpegruppe

Højt niveau

Lavt niveau

Højniveausvømmer

Lavniveausvømmer

Højt indløbsflow

Lavt indløbsflow

Nøddrift

Fjernblokering

Højtryk

Lavtryk

Overløbsalarm

Trykblokering

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder m, ft m, ft

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder m, ft m, ft

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder liter/sekunder, GPM liter/sekunder, GPM

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder liter/sekunder, GPM liter/sekunder, GPM

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder bar, ft bar, ft

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder bar, ft bar, ft

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

System

System

Tryktærsklen for alarmen indstilles i menuen nedenfor vedrørende pumpeblokering.

D$

12 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under ‘Indstillinger > Pumpesump’ (Side 4 af 4)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Alarmtype

Sensorfejl

Alarm pumpegruppe

Alarmforsinkelse

Begge pumper blokeret

Alarmtype

Fjernblokering

Lavniveausvømmer

Alarmforsinkelse

Fjernblokering

Blokeringstimeout

Lavniveausvømmer

Pumpeblokering

Blokering ved lækage

Niveausensortjek

Tarifkontrol

Trykblokering

Spids mandag til og med

Spids søndag

Trykblokering

Blokeringsforsinkelse

Blokeringstryk

Blokeringstimeout

Blokering ved lækage

Blokeringsforsinkelse

Ved højniveausvømmer

Niveau ved høj svømmer

Maks. afvigelse +/–

Ved

Lavniveausvømmer

Niveau ved lav svømmer

Maks. afvigelse +/–

Tjek af niveauændring

Niveauændringstid

Min. niveauændring

+/–

Tarifkontrol

Leveringstid

Nedre pumpeniveau

Spidstid 1 Tænd

Spidstid 1 Sluk

Spidstid 2 Tænd

Spidstid 2 Sluk

Niveau over havet Niveau

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{FRA, TIL}

Sekunder

{FRA, TIL}

{FRA, TIL}

Sekunder bar, ft

Sekunder

{FRA, TIL}

Sekunder

{FRA, TIL} m, ft m, ft

{FRA, TIL} m, ft m, ft

{FRA, TIL}

Sekunder m, ft

{FRA, TIL}

Minutter m, ft

Timer og minutter

Timer og minutter

Timer og minutter

Timer og minutter m, ft

System

System

System

System

System

Hvis Blokeringstimeout er indstillet til nul, vil blokeringen aldrig blive afbrudt.

Bemærk: Trykblokering kan anvendes, når en tryksensor er installeret på udløbsflowsiden; når den angiver for højt tryk for pumpen, kan denne blokeres. Hvis Blokeringstimeout er indstillet til nul, vil blokeringen aldrig blive afbrudt.

Tjekker, at niveausensoren fungerer korrekt.

Tjek kan foretages ved høj svømmer, ved lav svømmer, og for at sikre, at resultatet varierer.

Ved høj/lav svømmer kan en sensoralarm udsendes, hvis niveausensoren giver en værdi, der ikke ligger inden for Maks. afvigelse fra det angivne niveau for høj/lav svømmer.

For at sikre, at værdierne varierer, se nedenfor:

En sensoralarm kan udsendes, hvis niveausensoren ikke ændrer sin udgangsværdi med mindst Min niveau ændring i tidsperioden

Niveau ændrings tid .

Hvis der anvendes tarifkontrol, kan du indstille pumperne til at starte tømning af sumpen

Leveringstid, før den høje tarif starter. Hvis det er tilfældet, vil den tømme sumpen ned til Nedre pumpeniveau (eller til et stopniveau, alt efter hvad der udløses først).

For hver ugedag kan du specificere to tidsperioder med høj tarif (ved at specificere periodernes tænde- og slukketider).

Hvis visning af aktuelle niveauer skal være absolutte niveauer over havet, skal du taste niveauet for pumpesumpen over havniveau.

D$

13

Pumpe

Pumpe 1

Pumpe 2

CP 116

CP 216

CP 216

2.5

Pumpeindstillinger

Tabel 2-3 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Pumpe (CP 116) eller for CP 216: Pumpe 1 og Pumpe 2.

Tabel 2-3 Pumpeindstillinger under ‘Indstillinger > Pumpe’ eller ‘Indstillinger > Pumpe 1/2’ (Side 1 af 2)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Relækontrol Pumpe tilsluttet?

{NEJ, JA} System

Hvis der ikke er tilsluttet en pumpe, kører relæet stadig i overensstemmelse med start/stopnvieauerne.

Pumpeparametre

Start/Stopniveauer

Driftsindikation

Tidsindstillinger

Pumpekapacitet

Mærkestrøm

Nominel Cos φ

Temperaturovervågni ng

Lækageovervågning

Startniveau

Stopniveau

Tilfældigt startområde+–

Startniveau h. tarif

Stopniveau h. tarif

Strømtærskel

Tærskeltændingsforsinkelse

Tærskelslukningsforsinkelse

Maks. kont. driftstid

Lav kapacitetsgrænse

Ampere

Nummer

{FRA, TIL}

{FRA, TIL} m, ft m, ft m, ft m, ft m, ft

Ampere

Sekunder

Sekunder

Timer og minutter

System

Operatør

System

System

System

Bemærk: Disse niveauer anvendes kun på lavtariftidspunkter, hvis der anvendes tarifkontrol.

Startniveauet er randomiseret ± dette område omkring Startniveau.

På højtarifstidspunkter anvendes disse niveauer som start- og stopniveauer.

Pumpen betragtes som i drift over tærskel.

Hvis indstillet på nul, er funktionen slukket og også detektion af pumpefasefejl.

For at undertrykke spidser og støj kan udløste tærskler fra sensorer være nødvendige for at fastholde en bestemt tid, før en statusændring kvitteres.

Pumper stoppes, når Maks. kont. driftstid nås.

Timeren nulstilles hver gang et startniveau nås.

En alarm udsendes, hvis den målte kapacitet er under denne tærskel.

Pumpealarmer

Ingen driftsindikation

Udløst motorværn

Resetfejl motorværn

Høj motorstrøm

Lav motorstrøm

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese liter/sekunder, GPM

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

Ampere

Ampere

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

Ampere

Ampere

System

D$

14 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Tabel 2-3 Pumpeindstillinger under ‘Indstillinger > Pumpe’ eller ‘Indstillinger > Pumpe 1/2’ (Side 2 af 2)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Lækage

Høj temperatur

Lav pumpekapacitet

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

Pumpealarmer

Pumpe ikke i auto

Pumpefejl

Maks kont. driftstid

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Fase mangler

Tørløb

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Pumpealarm blokeret

Blokér pumpe ved alarm

Tørløb detekteret

Alarmtype

Alarmforsinkelse

Høj motorstrøm

Lav motorstrøm

Faldende motorværn

Høj temperatur

Lav pumpekapacitet

Lækage

Ingen driftsindikation

Pumpefejl

Fase mangler

Lav Cos φ

Blokeringsforsinkelse

Bloker Delta Cos φ

Blokeringstimeout

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder liter/sekunder, GPM liter/sekunder, GPM

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Sekunder

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

{FRA, TIL}

Sekunder

Nummer

Sekunder

System

System

System

Kræver en lækagesensor i pumpen.

Kræver temperaturovervågning i pumpen.

Hvis indstillingen er NEJ, vil pumpen kun blive blokeret, så længe årsagen til alarmen varer ved.

Hvis indstillingen er JA, vil pumpen blive blokeret, indtil alarmen anerkendes.

Der anvendes en tærskel ved ændring af cos φ for at detektere, at pumpen kører tør.

For CP 116, menuer i Tabel 2-4 (næste tabel) følg direkte her.

D$

15

Fælles P1-P2

2.6

Almindelige indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2

Tabel 2-4 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Fælles P1-P2.

Tabel 2-4 Fælles indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2, under ‘Indstillinger > Fælles P1-P2’

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Reser motorværn

Kontroldrift

Logge pumpehændelser

Reset motorværn P1

Reset motorværn P2

Forsinkelsestid

Maks. antal forsøg

Øvelse P1

Øvelse P2

Maks. stilstandstid

Driftstid

Start hvis niveau >

Start hvis niveau <

Log pumpehændelser

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

Sekunder

Heltal

{NEJ, JA}

{NEJ, JA}

Timer og minutter

Sekunder m, ft m, ft

{NEJ, JA}

System

System

System

Forsinkelsestid anvendes til to formål:

(1) køletiden før en ny nulstilling forsøges;

(2) tælleren for Maks. antal forsøg nulstilles, når pumpen har kørt i Forsinkelsestid.

Dette anvendes til at “bevæge” pumperne, hvis de har stået stille iMaks. stilstandstid.

Hvis ‘Start hvis niveau >‘ er lavere end ‘Start hvis niveau <‘ , er dette vinduet, hvor pumpen eller pumperne kan køre.

I modsat fald må pumpen eller pumperne kun køre uden for dette vindue. Når betingelsen er opfyldt, vil pumpen eller pumperne køre i

Driftstid .

Analog logning

Undermenu Undermenu

Logkanal 1 til og med

Logkanal 8

2.7

Analog logning

Tabel 2-5 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analog logning.

Tabel 2-5 Analog logning under ‘Indstillinger > Analog logning’

Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Logsignal

Log Interval

Logfunktion

{Lukket,

Niveau i pumpesump,

Indløbsflow,

Udløbsflow,

Motorstrøm P1,

Motorstrøm P2,

Tryk/Valgfrit,

Cos φ P1,

Cos φ P2,

Overløbsniveau,

Overløbsflow,

Pumpekapacitet P1,

Pumpekapacitet P2,

Pulskanal}

Minutter

{Lukket,

Faktisk værdi,

Gennemsnitlig værdi,

Min værdi,

Maks værdi}

System

I alt 8 analoge kanaler, hvis udgang du kan vælge på listen.

Tryk/valgfrit er beregnet til enten en tryksensor eller en valgfri brugerdefineret sensor.

Pulskanal anvendes til nedbørs- (regn), energi- eller flowværdier.

D$

16 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Trendkurver

2.8

Indstillinger til trendkurver

Tabel 2-6 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Trend kurver.

Tabel 2-6 Indstillinger til trendkurver under ‘Indstillinger> Trendkurver’

Undermenu Undermenu Indstilling

Trendkurve 1 til og med

Trendkurve 4

Prøvetid

Trendsignal

Maks. værdi

Min. værdi

Værdi

Sekunder

{Lukket,

Niveau i pumpesump,

Indløbsflow,

Udløbsflow,

Motorstrøm P1,

Motorstrøm P2,

Tryk/Valgfrit

Cos φ P1,

Cos φ P2,

Overløbsniveau,

Overløbsflow,

Pumpekapacitet P1,

Pumpekapacitet P2}

Nummer

Nummer

Adgangskode

System

System

Kommentar

Du kan i alt vælge blandt 4 trendkurver fra listen.

Maks.- og min.-værdierne anvendes til at instille diagrammernes skalaer.

Analoge indgange

2.9

Indstillinger til analoge indgange

Tabel 2-7 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analoge indgange.

Tabel 2-7 Indstillinger til analoge indgange under ‘Indstillinger > Analoge indgange’ (Side 1 af 2)

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Udv. niveausensor

Strøm P1

Strøm P2

Signalområde

Skalerer 0% =

Skalerer 100% =

Nul offset

Filterkonstant

Dødbånd

Filterkonstant

Dødbånd

Filterkonstant

{4-20 mA,

0-20 mA} m, ft m, ft m, ft

Sekunder

Ampere

Sekunder

Ampere

Sekunder

System

Dette er en valgfri sensor tilsluttet terminalen mærket ‘mA i 1’.

D$

17

Tabel 2-7 Indstillinger til analoge indgange under ‘Indstillinger > Analoge indgange’ (Side 2 af 2)

Undermenu Undermenu

Indstilling

Værdi Adgangskode

Kommentar

Tryk/

Valgfrit

Indstillinger

Indv. tryksensor

Funktion

Betegnelse

Antal decimaler

Enhed

Signalområde

Skalerer 0% =

Skalerer 100% =

Filterkonstant

Højalarm

Lavalarm

Nul offset

Filterkonstant

{Modtryk,

Frit valg}

Streng

Heltal

Streng

{4-20 mA,

0-20 mA} bar, ft, bruger bar, ft, bruger

Sekunder

Alarmtype: {Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Alarmforsinkelse:

Sekunder

Alarmgrænse: Værdi

Hysterese: Værdi

Alarmtype: {Inaktiv,

B-Alarm, A-Alarm}

Alarmforsinkelse:

Sekunder

Alarmgrænse: Værdi

Hysterese: Værdi m, ft

Sekunder

Tryk/valgfrit er beregnet til enten en tryksensor eller en valgfri brugerdefineret sensor.

Kun tilgængelig ved Frit valg, dvs. når der anvendes en valgfri brugerdefineret sensor.

Kun tilgængelig ved Frit valg, dvs. når der anvendes en valgfri brugerdefineret sensor.

Den indbyggede tryksensor.

Digitale indgange

2.10

Indstillinger til digitale indgange

Tabel 2-8 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Digital indgang. Standardkonfigurationen for digitale indgange er angivet i installationsvejledningen.

Tabel 2-8 Indstillinger til digitale indgange under ‘Indstillinger > Digitale indgange’

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi

i

Adgangskode

Kommentar

Digital ind 1 til og med

Digtal ind 6

Funktion

Norm. Åben/lukket

{FRA,

Manuel start P1,

Manuel start P2,

Startsvømmer P1,

Startsvømmer P2,

Stopsvømmer P1-P2,

P1 pumpesvigt;

P2 pumpesvigt,

Lavniveausvømmer,

Personale på station,

Alarm reset,

Højniveausvømmer,

Overløbssensor}

Digital ind 2 kan også indstilles til pulskanal

{NO, NC}

System

Der er i alt 6 digitale (tændt/slukket) indgangskanaler, der kan konfigureres til forskellig brug.

Digital ind 2 er speciel, fordi det er den eneste, der kan konfigureres som Pulskanal.

Vi anbefaler at holde standardkonfigurationen, som er angivet i installationsvejledningen.

Personale på station anvendes til personlig alarm; en kontakt tilsluttes almindeligvis til lyskontakten for at indikere, at der i øjeblikket er en person, der arbejder i nærheden af sumpen.

Manuel start kan tilsluttes en manuel kontakt —

dens funktion vil være identisk med den, der starter pumpen vha. knappen på panelet (se

Kapitel 1

Oversigt over funktioner og anvendelse på side 3.)

NO betyder

Normalt åben.

NC betyder

Normalt lukket.

i.

Samme værdi må ikke tildeles to forskellige digitale indgange.

DA

18 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Digitale udgange

2.11

Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer)

Tabel 2-9

viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Digitale udgange. Standardkonfigurationen er angivet i Installationsvejledningen.

Tabel 2-9 Indstillinger til alarmrelæer under ‘Indstillinger > Digitale udgange’

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangsk ode

Kommentar

Alarmrelæ 1,

Alarmrelæ 2,

Alarmrelæ 3

Relæfunktion

Norm. Åben/lukket

{FRA,

Ukvitteret A-Alarm,

Ukvitteret A-B Alarm,

Aktiv A-Alarm,

Aktiv A-B Alarm,

Højt niveau,

Pumpesvigt P1,

Fjernbetjening,

Personlig alarm ind,

Alarmadvarsel,

Pumpesvigt P2,

Pumpesvigt P1 eller

P2,

Pumpesvigt P1 & P2}

{NO, NC}

System

NO betyder

Normalt åben.

NC betyder

Normalt lukket.

Personlig alarm ind bør anvendes i kombination med en digital ind indstillet til Personale på

Station . Den er beregnet til en advarselsenhed, såsom en summer, der regelmæssigt gør personale opmærksom på at bekræfte aktiviteten ved at trykke på en knap på kontrolpanelet, hvilket vil få summer/advarselsenheden til at blive stille.

For Alarmadvarsel følger tiderne summerens advarselstider angivet i Afsnit 2.3

Systemindstil-

linger på side 8

Pulskanal

2.12

Indstillinger til pulskanal

Tabel 2-10 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Pulskanal.

Tabel 2-10 Indstillinger til pulskanaler under ‘Indstillinger > Pulskanaler’

Undermenu Undermenu Indstilling Værdi Adgangskode

Kommentar

Indstillinger

Funktion

1 Puls =

Alarm høj nedbør/

Alarm høj styrke/

Alarm højt flow

Alarmforsinkelse

Alarmgrænse

Hysterese

{Nedbør,

Energi,

Flow}

Metriske: mm, kWh, m

3

Amerikanske: tommer, kWh, gal

{Inaktiv,

B-Alarm,

A-Alarm}

Sekunder

Metriske: l ⁄ (s · ha), kW, m

3

/h

Amerikanske: tommer/t, kW, GPM

Metriske: l ⁄ (s · ha), kW, m

3

/h

Amerikanske: tommer/t, kW, GPM

System

Digital ind 2 skal indstilles Pulskanal. (Se Afsnit

2.10

Indstillinger til digitale indgange På side

17.)

Menuerne tilpasses efter det valg, du foretog for pulskanalfunktionen.

l ⁄ (s · ha) er: liter pr. sekund og hektar, som svarer til 0,36 mm pr. time. GPM er gallon pr. minut.

DA

19

Kommunikation

2.13

Kommunikationsindstillinger

Tabel 2-11

viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Kommunikation.

Tabel 2-11 Kommunikationsindstillinger under ‘Indstillinger > Kommunikation’ (Side 1 af 2)

Undermenu Undermenu

Protokol

Serviceport

Kommunikationsport

Modem

Indstilling

Protokol

Baudrate

Stations-ID

Stationsnavn

Baudrate

Paritet

Handshake

Comli/Modbus-ID

Comli/Modbustimeout

Modem tilsluttet

Modem-init

Hayes før opringn.

Hayes efter opringn.

Sign. før svar

Modem PIN-kode

Modem PUK-kode

SMSC ServCenter-nr.

Værdi

{Modbus, Comli}

{FRA,

300,

600,

1 200,

2 400,

4 800,

9 600,

19 200,

38 400,

57 600,

115 200}

Heltal

Streng

{FRA,

300,

600,

1 200,

2 400,

4 800,

9 600,

19 200,

38 400,

57 600,

115 200}

{Ingen, Odd, Even}

{FRA, TIL}

Heltal

Sekunder

{NEJ, Analog, GSM,

GPRS modem CA 522}

{Annuller, Init}

Streng

Streng

Heltal

Streng

Streng

Adgangskode

System

System

System

System

Kommentar

Modem er ikke nødvendigt ved fastnetforbindelser.

Streng

Udfyldes ikke; bruges af standard SIM-kort.

Ellers skal internationalt format benyttes (men det foranstillede tegn ‘+’ kan springes over).

DA

20 K

APITEL 2 I NDSTILLINGER

Tabel 2-11 Kommunikationsindstillinger under ‘Indstillinger > Kommunikation’ (Side 2 af 2)

Undermenu Undermenu

Indstilling

Værdi Adgangskode

Kommentar

Modem

GPRS APN

GPRS APN fortsat

GPRS hjerteslag

GPRS fjern IP-adr.

GPRS TCP-IP Port

GPRS Username

GPRS Password

GPRS SMS backup

SMS Backup number

GPRS Event log

HB Operator scan

Maks. antal opkald/ alarmer

Interval opkaldsforsøg

Streng

Streng

Minutter

Streng

Heltal

Streng

Streng

{FRA, TIL}

Streng

{FRA, TIL}

{FRA, TIL}

Heltal

System

Maks. antal forsøg på opkald. Den kører gennem opkaldsforsøg 1-4 (se indstillingerne nedenfor) indtil Maks. antal opkald/alarmer er nået.

Tiden mellem opkaldsforsøg.

Alarmopkald Opkaldskvittering.

Sekunder

{Ingen kvittering,

Ringesignal,

Skriv til reg. 333,

Al datakomm.}

System

Alarmkvittering

Reg 333

Tilslut ID-streng

{NEJ, JA}

Streng

Dette er til den lokale indikation. Hvis JA, accepteres den, når centralsystemet har taget sig af alarmen.

Opkaldsforsøg 1 til og med

Opkaldsforsøg 4

Telefonnummer

Alarmmodtagere

Vilkår for alarmopkald

Timeout alarmkvittering

Send ID-streng

ID-strengforsinkelse

Streng

{FRA, centralsystem,

SMS GSM (PDU)}

{A-Alarm Til,

A-Alarm Til/Fra,

A+B-Alarm Til,

A+B-Alarm Til/Fra}

Sekunder

{NEJ, JA}

Sekunder

System

Opkaldsforsøg 1-4 formoder, at der er tilsluttet et modem. Ikke nødvendigt til fastnetforbindelser.

Til SMS skal GSM-nummeret være i internationalt format (men det foranstillede tegn ‘+’ kan springes over).

Type alarmmodtagere. Hvis FRA, springer den til næste opkaldsforsøg på listen.

Et opkald forsøges kun, hvis betingelsen er opfyldt. Til/Fra angiver, at alarmen tænder eller slukker. Eksempel: A+B-Alarm Til/Fra betyder, at enten A- eller B-alarmen tænder eller slukker.

Tiden indtil den springer over dette forsøg og prøver det næste.

Tiden mellem start af forbindelsen, indtil IDstrengen bliver sendt (hvis indstillet til JA).

DA

21

K

APITEL

3 D

AGLIG DRIFT

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

Manuel kontrol

Alarmliste,

Vis status,

Trendkurver

For den daglige drift er der, når indstillingerne ikke behøver at blive ændret, kun fire menuer, du behøver at kende ud over den topniveau-visning, der grafisk viser modstrømsvilkårene. De fire menuer er: Manuel kontrol, Alarmlister, Vis status,

Trendkurver , og de er hver for sig beskrevet i de følgende afsnit.

Når displayets topniveauvisning viser, at der er en alarm (se

Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse på side 3), og du trykker på knappen Enter vil det

fremkalde en prompt, der beder dig om at kvittere for alarmen, og hvis du trykker på Enter en gang til, bliver den accepteret.

3.1

Manuel kontrol

Menupunktet Manuel kontrol anvendes til at nulstille motorværnet eller fjerne eventuelle fjernblokeringer af pumperne.

Tabel 3-1 viser listen over manuelle handlinger, du kan foretage.

Tabel 3-1 Manuel kontrol

Menu

Manuel kontrol

Indstilling

Reset motorværn P1

Reset motorværn P2

Kommentar

Nulstil med knappen Enter.

Fjernblokering

Hvis pumpen er blevet blokeret fra et fjerncenter, kan du hæmme (fjerne) denne fjernblokering ved at trykke på knappen Enter.

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

3.2

Alarmliste

Tabel 3-3 viser indholdet under menupunktet Alarmliste.

Tabel 3-2 Alarmliste

Undermenu Værdi Kommentar

Ikkeanerkendte alarmer

Viser en liste over ikke-anerkendte alarmer.

Aktive alarmer

En liste over aktive alarmer er vist i omvendt, kronologisk rækkefølge.

Alle hændelser

Tryk på Enter for at anerkende den valgte alarm.

En liste over alle hændelser er vist i omvendt, kronologisk rækkefølge.

Hændelser er: start/stop af pumpe, når en alarm bliver

aktiveret, når den bliver anerkendt og når alarmen

slukker.

DA

22 K

APITEL 3 D AGLIG DRIFT

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

3.3

Vis status

Tabel 3-3

viser listen over oplysninger under menupunktet Vis status.

Tabel 3-3 Vis status

Undermenu

System

GPRS-modem

Pumpesump

Pumpe 1/

Pumpe 2

Overløb

Modtryk

/Frit valg

Nedbør/

Energi/

Pulsflow

Undermenu

I/O Cpustatus

Pumpet mængde

Driftstid

Antal starter

Pumpekapacitet

Overløbstid

Overløbsmængde

Antal overløb

Akkumuleret værdi

Værdi Kommentar

Version

Valgfri

Programversion

Kabinettemperatur

Status, IP-adresse,

Signalstyrke,

Manufactuer, Model,

Firmware, SIM card ID,

Subscriber ID,

Equipment ID,

Connect error cause,

Operator 1-7,

Cell info 1-7

Niveau

Indløbsflow

Udløbsflow

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

Motorstrøm

Cos φ

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

Sidste prøve

Nominel

Gns. I dag

Gns. Dag 1 til Dag 7

Overløbsniveau

Overløbsflow

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

Modtryk/

Frit valg

Aktuel værdi

I alt

I dag

Dag 1 – Dag 7

Afhængig af indstillingen for tryk/

valgfrit i Tabel 2-7 på side 16.

Afhængig af indstillingen for puls-

kanalen i Tabel 2.10 på side 18.

DA

Esc

Hovedmenu

Manuel kontrol

Alarmliste

Vis status

Indstillinger

Trendkurver

Select Language

23

3.4

Trendkurver

Når du åbner dette menupunkt, vises en graf over de sidste 100 prøver i

henhold til dine indstillinger i Tabel 2-6 på side 16. Når du trykker på knappen

Ned , vises en forklaring på kurverne, dvs. fortolkning af farverne foruden de seneste værdier. Når du trykker på knappen Op, fjernes forklaringsboksen.

DA

24 K

APITEL 3 D AGLIG DRIFT

DA

K

APITEL

4

180mm

5.5x9mm

25

T

EKNISKE DATA OG

EMC-

KOMPATIBILITET

4.1

Tekniske data

Omgivende driftstemperatur:

Omgivende opbevaringstemperatur:

Kabinet og installation:

Mål:

Vægt:

Luftfugtighed:

Strømforsyning:

Strømforbrug:

Kontaktor, maks. belastning:

Sikringer (kun CP 216):

Sikring til ekstern luftpumpe:

Maks. belastning på alarmrelæer:

Maks. strøm fra 12 V DC ud:

Indgangsspænding ved digital ind og Bloker pumpe:

Modstand ved digital ind og Bloker pumpe:

Analog sensor:

Analoge Indgangesmodstand:

Temperatursensor:

Lækagesensor:

Maks. længde på I/O-kabler:

Ladning til blysyrebatteri:

-20 til +50 °C

-30 til +80 °C

DIN-skinne, IP65. Monteringshuller: se figur

H x B x D: 370 x 250 x 123 mm

< 5 kg, CP 216 med batteri

0–95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondens.

230/400 V AC, maksimum 16 A sikret

< 16 VA

ABB B7-30-10, 5.5 kW, 12 A, spole 24 V AC

3 x10 A 3-polet type D relæer

500 mA træg

250 V AC, 4 A, 100 VA ohmsk belastning

50 mA

5–24 V DC

5 kohm

4–20 mA

110 ohm

PTC, grænse: 3 kohm

Grænse: 50 kohm

30 meter

Maks. 80 mA, 13,7 V DC

4.2

Maksimal belastning

CP 116 Eftersom den ikke har sikringer, er den kun begrænset af kontaktoren. Maks belastning er 5,5 kW, 12 A ved 400 V AC.

CP 216 Denne version har to sikringer. Maks. belastning er 3,5 kW, 7,5 A ved 400 V AC, hvis begge pumper kan køre samtidigt. Hvis indstillet således at kun en pumpe kan køre (menupunkt Maks. kørsel. Pumper indstillet til 1), er en højere belastning tilladt: maksimum belastning er begrænset af sikringerne, hvilket betyder omkring 4,3 kW, 9,5 A.

4.3

Elektromagnetisk kompatibilitet

Beskrivelse

Elektrostatisk afladning

(ESD)

Standard Klasse Niveau Bemærkninger Kriterier

i

EN 61000-4-2

4

4

15 kV

8 kV

Luftafladning

Kontaktafladning

B

B

Hurtig transient/burstimmunitet

Strømstødsimmunitet

1,2 ⁄ 50 μs. Se note

ii

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

Immunitet over for

RF feltpåførte forstyrrelser i konduktorer

Immunitet over for bestrålede RF felter

Immunitet over for korte afbrydelser og spændingsvariationer

EN 61000-4-6

EN 61000-4-3

EN 61000-4-11

4

4

4

3

3

4 kV

4 kV CMV

2 kV NMV

10 V 150 kHz – 80 MHz

10 V/m 80 MHz – 1 GHz

A

A

A

A

A

A i.

Ydelseskriterium A = Normal ydelse inden for de specificerede grænser.

Ydelseskriterium B = Midlertidig forringelse eller tab af funktion eller ydelse, som retter sig selv.

ii.Maks. længde på I/O-kablerne er 30 meter.

DA

2014 Copyright © Sulzer

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd, Clonard Road, Wexford, Ireland

Tel +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals