Ectaco | Partner ERm400TX | ERm400TX User Manual

ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
CUPRINS
INTRODUCERE........................................................................................3
Vedere generală................................................................................. 4
Alimentarea cu curent electric............................................................ 4
Iniţializarea......................................................................................... 6
Tastatura............................................................................................ 6
Displayul............................................................................................. 7
Meniul principal .................................................................................. 8
DICŢIONAR...............................................................................................8
DICŢIONARUL UTILIZATORULUI..........................................................12
GRAMATICĂ ...........................................................................................13
GLOSAR .................................................................................................13
VERBE NEREGULATE...........................................................................14
REGIONALISME .....................................................................................14
TELEFOANE...........................................................................................14
PROGRAM..............................................................................................15
CALCULATOR ........................................................................................17
CONVERSIE METRICĂ ..........................................................................17
CONVERSIE VALUTĂ ............................................................................17
JOC – SPÂNZURĂTOAREA...................................................................18
ORA UNIVERSALĂ.................................................................................19
ORA LOCALĂ .........................................................................................19
COMUNICAREA CU PC .........................................................................19
SETĂRI ...................................................................................................21
Limbă interfaţă ................................................................................. 21
Căutare avansată............................................................................. 21
Blocare argou................................................................................... 21
Sunet taste....................................................................................... 22
Ceas................................................................................................. 22
1
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Format dată...................................................................................... 22
Format oră........................................................................................ 22
Programare alarmă .......................................................................... 23
Alarmă zilnică................................................................................... 23
Verificare memorie........................................................................... 23
Ştergere date ................................................................................... 23
Setare parolă.................................................................................... 23
Mod de securitate............................................................................. 24
Setare contrast................................................................................. 24
Setare interval oprire........................................................................ 25
2
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
INTRODUCERE
Vă felicităm cu ocazia cumpării unui ECTACO Partner® ERm400TX! Acest
produs este rezultatul eforturilor combinate ale lingviştilor, inginerilor şi
programatorilor Ectaco şi reprezintă ultima generaţie de sisteme lingvistice
integrate de înaltă performanţă.
Funcţiile ECTACO Partner® ERm400TX:
™ Dicţionar principal (dicţionar bidirecţional englezÙromân) de aproximativ
450 000 de cuvinte, cuprinzând termeni medicali, tehnici, juridici, de afaceri,
de asemenea argou, expresii şi formulări generale
™ Transcriere
™ Funcţia voce în engleză
™ Manual electronic de gramatică a limbii engleze
™ O selecţie de regionalisme
™ Verbe engleze neregulate
™ Ghid de conversaţie englez/român pe 12 teme
™ Funcţie de înregistrare a unor noi cuvinte
™ Retroversiune instantanee
™ Sistem premiat de verificare ortografică bilingvă Vector Ultima
™ Agendă electronică engleză/română de 128k pentru programări şi numere de
telefon, dotată cu funcţie de căutare
™ Calculator
™ Conversie metrică şi valutară
™ Ora locală & universală
™ Alarmă zilnică & Programare alarmă
™ Schimb de date de mare viteză cu PC
™ Interfaţă bilingvă
™ Sistem de protecţie a datelor
™ Blocare argou
™ Mufă externă de curent pentru conectarea la curent alternativ
9 Ca urmare a eforturilor continue ale producătorului pentru asigurarea celor
mai bune calităţi şi performanţe ale produselor ECTACO Partner®, unele
caracteristici ale aparatului pe care l-aţi cumpărat pot fi puţin diferite faţă de
cele descrise in acest manual.
3
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Vedere generală
Vedere generală şi funcţiile externe ale ECTACO Partner® ERm400TX sunt
prezentate mai jos.
Alimentarea cu curent electric
ECTACO Partner® ERm400TX este alimentat cu ajutorul a două baterii AAA
(LR03). Când se consumă bateriile, va fi afişat un mesaj de avertizare. Pentru a
preveni descărcarea excesivă a bateriilor şi ca urmare pierderea de date din
RAM, funcţia Pronunţare va fi dezactivată când puterea bateriilor este slabă.
4
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Pentru a restabili deplina funcţionalitate şi a evita pierderea datelor utilizatorului,
înlocuiţi setul complet de baterii cât mai repede posibil. Nu amestecaţi bateriile
vechi cu cele noi.
9 Dacă introduceţi adaptorul de curent alternativ, deplina funcţionalitate a
aparatului va fi restabilită după 1 minut.
9 Se recomandă folosirea unei surse externe de curent în timpul folosirii
funcţiilor de vorbire şi de comunicare cu ajutorul PC.
Cum se înlocuiesc bateriile
y Asiguraţi-vă ca alimentarea este oprită. Apăsaţi PORNIT/OPRIT pentru a
opri aparatul.
9 Nu încercaţi niciodată să scoateţi bateriile din aparat când alimentarea este
pornită. Această manevră poate produce disfuncţionalităţi grave ale
aparatului. Dacă aveţi dificultăţi la închiderea alimentării aparatului, apăsaţi
pe butonul RESET de pe partea dreaptă a tastaturii (deasupra tastei O) şi
resetaţi sistemul.
y
y
Scoateţi compartimentul pentru baterii făcându-l să alunece din aparat.
y
Asiguraţi-vă că aşezaţi bateriile conform semnelor de polaritate (+ -) din
interiorul compartimentului.
Scoateţi bateriile uzate şi înlocuiţi-le cu unele noi.
9 Când înlocuiţi bateriile, aveţi la dispoziţie 2 minute pentru a le aşeza pe cele
noi în aparat fără a risca să pierdeţi datele stocate în RAM. Nu depăşiţi
limita de 2 minute! Nici producătorul, nici vânzătorul nu poartă răspunderea
pentru pierderea datelor utilizatorului.
y
Introduceţi compartimentul pentru baterii făcându-l să alunece in aparat.
Aşezaţi capacul corect la loc.
ECTACO Partner® ERm400TX este echipat cu o mufă pentru alimentarea
externă cu curent.
9 Folosirea unei surse necorespunzătoare de curent poate produce
defectarea aparatului şi poate duce la pierderea garanţiei. Adaptorul de
curent alternativ este proiectat să ofere 6V şi minimum 300mA curent
continuu.
9 Comunicarea cu un computer consumă o cantitate considerabilă de energie.
Încercaţi întotdeauna să folosiţi o sursă externă de alimentare în timpul
acestei operaţiuni.
5
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Iniţializarea
Procesul de iniţializare începe:
▫ când aparatul este pornit pentru prima dată;
▫ când îndepărtaţi bateriile (ex. în timpul înlocuirii);
▫ după resetarea sistemului de la butonul RESET.
9 Butonul RESET se află pe partea dreaptă a tastaturii (deasupra tastei O).
Acesta poate fi accesat cu orice obiect subţire, cum ar fi o agrafă pentru
hârtie. Nu folosiţi ace sau pioneze în acest scop pentru că ar putea dăuna
aparatului.
y
Dacă vedeţi mesajul Iniţializare sistem? (y/n), apăsaţi tasta N pentru a opri
iniţializarea şi adaptarea.
y
Apoi veţi vedea mesajul ştergere date utilizator? Apăsaţi tasta N pentru a vă
salva datele.
Mesajul System initialized! indică faptul că iniţializarea sistemului a fost încheiată
şi că setările predefinite din fabricaţie au fost reactivate.
Tastatura
Tastatura standard americană QWERTY este combinată cu aşezarea
românească a tastelor.
Pentru introducerea caracterelor româneşti Â, Ă, Î, Ş, Ţ, marcate pe taste,
apăsaţi ALT+ tasta dorită. 1 Pentru a introduce aceste caractere cu majuscule,
apăsaţi SHIFT+ALT+ tasta dorită.
9 Spre deosebire de tastaturile pentru computer, nu este necesar să ţineţi o
tastă apăsată (de exemplu SHIFT) când apăsaţi altă tastă. Este suficient să
o apăsaţi o singură dată.
Setul disponibil de caractere naţionale depinde de modul selectat al limbii de
introducere a textului. Modurile celor două limbi pot fi alternate apăsând tasta Ù.
În colţul din dreapta sus se va afişa ENG sau respectiv RM.
Tastele funcţionale rapide
PORNIT/OPRIT
Porneşte sau opreşte aparatul
RESET
SPELLER (SHIFT+ usau t)
Reiniţializează sistemul
Porneşte verificatorul ortografic
1 Tasta1+Tasta2
aici şi în cele ce urmează înseamnă combinaţia de taste care
trebuie folosită – mai întâi apăsaţi şi eliberaţi Tasta1, apoi apăsaţi şi eliberaţi
Tasta2.
6
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Alte taste rapide deschid secţiuni care corespund semnelor de pe aceste taste
(apăsaţi tasta SHIFT+ tasta rapidă; de exemplu SHIFT+ DICT)
Tastele pentru control şi editare
Mutare cursor / marcare / trecere la meniul principal
Í, Î
Ð, Ï
Marcare / derularea rândurilor / trecere la meniul principal /
schimbarea valorilor. Folosiţi Ï pentru a alterna modurile
Insert şi Overtype
Derulare pagini
u, t
ENTER
Execută
Introducere spaţiu
ESC
Închiderea ferestrei active / revocare / revenire la pagina
anterioară
ALT
Introducere caractere adiţionale marcate pe taste
SHIFT
Tastare cu majuscule
ÍBS
Ştergere caracterul din stânga cursorului
Ù
Schimbarea direcţiei de traducere
SHIFT+Ù
Introducere caracterul "@"
SHIFT+Ï
Deschidere simboluri suplimentare2
SHIFT+Ð
Deschidere înregistrarea care trebuie editată
SHIFT+ÍBS
Ştergere înregistrarea
Pronunţă cuvântul definit din engleză sau o porţiune
selectată a traducerii în engleză
A, P
Menţionează AM sau PM (când este ales formatul de 12
ore)
Displayul
ECTACO Partner® ERm400TX are un ecran cu rezoluţie înaltă (160x64 pixeli).
Linia indicatoare se află în partea de sus a ecranului şi arată următorii indicatori:
Înregistrarea curentă este deschisă în modul de editare
Tasta SHIFT este apăsată
Modul Insert este selectat
Bateriile sunt slabe
u, tpentru a vă deplasa între cele trei linii de simboluri. Apăsaţi tasta
numerică respectivă pentru a introduce simbolul dorit.
2 Apăsaţi
7
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Aparatul este blocat
Alarma zilnică este pornită
Derulare verticală sau paginare activată (există mai mult text)
Derulare orizontală activată
Meniul principal
Meniul principal ECTACO Partner® ERm400TX conţine 16 icoane, care
organizează vizual accesul la secţiunile dicţionarului.
y
Pentru a afişa Meniul principal, porniţi aparatul sau închideţi secţiunea
curentă.
y
y
Navigaţi între icoane folosind Ð,Ï sau Í,Î.
Pentru a deschide o secţiune a cărei icoană este marcată, apăsaţi ENTER.
Icoanele din Meniul principal reprezintă următoarele secţiuni:
Dicţionar
Calculator
Dicţionarul
utilizatorului
Conversie metrică
Gramatică
Conversie valută
Glosar
Joc - Spânzurătoarea
Verbe neregulate
Ora universală
Regionalisme
Ora locală
Telefoane
Comunicare cu PC
Program
Setări
DICŢIONAR
Secţiunea Dicţionar include dicţionarele englez – român şi român – englez, care
conţin în total peste 450 000 de cuvinte. Pronunţarea cuvintelor engleze din
dicţionarul englez – român este ilustrată cu ajutorul Alfabetului fonetic
internaţional (AFI).
y
Apăsaţi SHIFT+DICT pentru a intra în secţiunea Dicţionar.
9 După iniţializarea sistemului, este selectat în mod predefinit dicţionarul
englez – român.
8
ECTACO Partner® ERm400TX
y
Manualul utilizatorului
Vizualizarea cuvintelor
Pentru a citi traducerea unui cuvânt, introduceţi-l cu ajutorul tastaturii.
y
Dacă este PORNIT modul Căutare avansată, cuvântul cel mai asemănător
ca scriere cu fragmentul pe care l-aţi introdus va fi afişat sub rândul pentru
scriere. Când este afişat cuvântul dorit, apăsaţi ENTER pentru a vedea
traducerea (traducerile) acestuia.
9 Dacă modul Căutare avansată este OPRIT, Dicţionarul va funcţiona mai
rapid (vezi pagina 21).
Folosiţi:
• Ð,Ï pentru a derula traducerile
• pentru a schimba răspunsuri învecinate.
y
Apăsaţi ESC sau orice tastă cu litere pentru a reveni la rândul pentru scriere
şi pentru a traduce alt cuvânt din acelaşi dicţionar.
Puteţi schimba direcţia de traducere apăsând Ù.
Părţile de vorbire, mărcile genului, abrevierile
Traducerile unui cuvânt sunt afişate într-o listă ordonată alfabetic după partea de
vorbire.
A - adjectiv
ID - idiom
PHR - expresie
ABBR - abreviere
INTRJ - interjecţie
PREF – prefix
ADV – adverb
N – substantiv
PREP – prepoziţie
ART – articol
NPR – substantiv propriu PRON – pronume
AUX – verb auxiliar
NUM – numeral
SUFF – sufix
CONJ – conjuncţie
PART – particulă
V – verb
9
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Substantivele româneşti sunt marcate cu simbolurile genului şi numărului.
F – feminin
MPL – masculin plural
FPL – feminin plural
N – neutru
M – masculin
NPL – neutru plural
MF – masculin sau feminin
Anumite cuvinte şi expresii din dicţionar sunt marcate cu abrevieri care indică
utilizarea acelor cuvinte.
agr. – agricultură
fiziol. – fiziologie
mil. – termen militar
anat. – anatomie
fon. – fonetică
min. – minerit
arhit. – arhitectură
fot. – fotografie
mit. – mitologie
astr. – astronomie
geogr. – geografie
muz. – muzică
av. – aviaţie
geol. – geologie
nav. – navigaţie
biol. – biologie
geom. – geometrie
ornit. – ornitologie
bis. – termen bisericesc gram. – gramatică
poet. – termen poetic
bot. – botanică
hidr. – hidraulică
poligr. – poligrafie
chim. – chimie
iht. – ihtiologie
pop. – colocvial
com. – comerţ
iron. – ironic
psih. – psihologie
constr. – construcţii
ist. – istorie
rel. – religie
cul. – artă culinară
jur. – drept
sl. – argou
ec. – economie
lingv. – lingvistică
sport – sport
electr. – electronică
lit. – literatură
stil. – stilistică
ent. – entomologie
log. – logică
teatr. – teatru
fam. – termen familiar
mar. – nautic
tehn. – tehnică
farm. – farmacologie
mat. – matematică
tel. – telecomunicaţii
ferov. – căi ferate
mec. – mecanică
text. – textile
fig. – sens figurat
med. – medicină
tipogr. – tipografie
fil. – filosofie
metal. – metalurgie
transp. – transporturi
fin. – finanţe
meteor. – meteorologie vet. – medicină veterinară
vulg. – termen vulgar
fiz. – fizică
metr. – prozodie
zool. – zoologie
Retroversiune instantanee
Pentru a vă veni în ajutor, ECTACO Partner® ERm400TX oferă Retroversiune
instantanee pentru cuvintele şi expresiile din Dicţionar.
y
Apăsaţi Í, Î pentru a selecta un cuvânt sau o expresie pentru
retroversiune.
10
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
y
Apăsaţi ENTER pentru a obţine retroversiunea instantanee.
Puteţi efectua până la patru retroversiuni instantanee succesive (fără a închide
ferestre). Dacă se atinge limita, este afişat mesajul Ultima traducere.
Folosiţi:
• ESC pentru a închide ferestrele de Retroversiune3
• SHIFT+DICT sau altă tastă cu litere pentru a reveni la rândul pentru
scriere.
Verificare ortografică Vector Ultima™
Când nu sunteţi siguri de ortografierea unui cuvânt, vă va ajuta verificatorul
ortografic multilingv Vector Ultima.
y
y
Tastaţi cuvântul cum îl auziţi. De exemplu, scrieţi “foll” pentru “fall”.
Apăsaţi SHIFT+SPELLER (SHIFT şi oricare dintre tastele t, u). Pe ecran
va apărea o listă de variante sugerate.
y
Selectaţi cuvântul dorit şi apăsaţi ENTER.
9 Dacă verificatorul ortografic nu poate sugera nici un cuvânt alternativ, este
afişat mesajul Nu există variante.
Pronunţarea cuvintelor şi a propoziţiilor
y Afişaţi un cuvânt.
Folosiţi:
•
pentru a asculta pronunţarea cuvântului englez.
• Puteţi de asemeni asculta orice cuvinte sau expresii engleze selectate
din dicţionar. Selectaţi folosind Í, Î şi apăsaţi tasta .
9 Anumite cuvinte au mai multe variante de pronunţare. Ca urmare, pronunţia
aparatului şi transcrierea fonetică dată pot fi diferite. În acest caz, consideraţi
varianta dată de dicţionar ca fiind pronunţia de bază.
3 Ferestrele
vor fi închise în ordine inversă.
11
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
DICŢIONARUL UTILIZATORULUI
ECTACO Partner® ERm400TX vă permite să creaţi propriul dumneavoastră
vocabular.
y
Intraţi în secţiunea Dicţionar utilizator şi alegeţi unul dintre dicţionarele
utilizatorului – englez sau român.
Înregistrare
Înregistrarea constă într-un cuvânt sau o expresie, traducerea cuvântului sau
expresiei şi partea de vorbire pe care o reprezintă. Alte informaţii pe care le
conţine sunt indicele înregistrării curente şi numărul total de înregistrări.
Crearea unei înregistrări
Când vă aflaţi într-o listă de înregistrări, apăsaţi ENTER pentru a deschide
un formular pentru o înregistrare nouă.
9 Dacă dicţionarul este gol, un formular pentru o nouă înregistrare va fi deschis
automat.
y
y
Tastaţi un cuvânt sau o expresie. Apăsaţi ENTER.
y
Tastaţi o traducere (traduceri).
y
y
Apăsaţi ENTER din nou.
Alegeţi o abreviere potrivită pentru partea de vorbire folosind Ð, Ï. Apăsaţi
ENTER.
12
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Înregistrarea va fi salvată şi veţi reveni la lista de înregistrări.
Găsirea unei înregistrări
Există trei moduri de a găsi o înregistrare:
I. Când vă aflaţi în lista de înregistrări, puteţi să începeţi să tastaţi un cuvânt dintro înregistrare salvată. Folosiţi tasta Backspace (ÍBS) pentru a şterge cuvântul
introdus.
II. Înregistrările sunt sortate alfabetic după cuvintele principale. Puteţi derula lista
de înregistrări folosind u sau t.
III. Deschideţi dicţionarul principal, alegeţi direcţia corespunzătoare a traducerii,
tastaţi un cuvânt salvat în Dicţionar utilizator şi apăsaţi ENTER.
9 Când Modul de securitate este PORNIT, cuvintele din Dicţionar utilizator nu
sunt afişate în Dicţionarul principal.
GRAMATICĂ
Partner®
ECTACO
ERm400TX conţine secţiunea Gramatică engleză. Gramatica
este afişată în limba română, indiferent de Limba interfaţă selectată.
y
Apăsaţi SHIFT+GRAM pentru a intra în secţiunea Gramatică.
Gramatica conţine trei meniuri ierarhice. Puteţi ajunge la nivelul al treilea al
meniului selectând consecutiv elemente din meniu.
GLOSAR
Glosarul conţine peste 1 100 de expresii în limbile engleză şi română. Expresiile
sunt împărţite în 12 teme de conversaţie.
Conversaţie uzuală
La cumpărături
Transportul
Călătorii
Plimbare
Sănătate
Hotel
Comunicaţii
Înfrumuseţare
La restaurant
La bancă
Apelarea poliţiei
Majoritatea subiectelor conţin câteva subpuncte.
y
Apăsaţi SHIFT+PHRASES pentru a intra în secţiunea Glosar.
13
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
y
Selectaţi un subiect. Apăsaţi ENTER pentru a vizualiza subpunctele.
9 Limba sursă coincide cu Limba interfaţă selectată.
VERBE NEREGULATE
Toate verbele neregulate engleze des folosite sunt stocate în ordine alfabetică în
secţiunea Verbe neregulate.
y
Apăsaţi SHIFT+VERBS pentru a intra în secţiunea Verbe neregulate.
y
y
Tastaţi primele litere ale verbului dorit. Apăsaţi ENTER.
Alternaţi între cuvinte învecinate folosind t, u.
REGIONALISME
Peste 200 de regionalisme americane des folosite şi echivalentele sau traducerile
lor sunt incluse în secţiunea Regionalisme.
y
Apăsaţi SHIFT+ IDIOMS pentru a intra în secţiunea Regionalisme.
y
y
Tastaţi primele litere ale regionalismului dorit. Apăsaţi ENTER.
Alternaţi între cuvinte învecinate folosind t, u.
TELEFOANE
În această secţiune, puteţi nota nume, numere de telefon şi de fax, ca şi adresele
poştale şi de email în limbile engleză şi română.
14
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
y
Apăsaţi SHIFT+PHONES pentru a intra în secţiunea Telefoane.
Prima dintre înregistrările existente va fi afişată.
y
Crearea unei înregistrări
Dacă nu există nici o înregistrare salvată, va fi deschis automat un formular
nou de înregistrare când intraţi în secţiune. Pentru a deschide un formular
pentru o înregistrare nouă, apăsaţi ENTER când sunteţi în lista de
înregistrări.
y
Selectaţi limba engleză sau română pentru introducerea textului folosind Ù
şi începeţi să completaţi pagina Nume.
y
y
Pentru a deschide pagina următoare, apăsaţi ENTER.
Pentru a reveni la pagina anterioară, apăsaţi ESC.
9 Este necesar să completaţi pagina Nume pentru a trece la paginile
următoare.
Găsirea unei înregistrări
Există două moduri de a găsi o înregistrare:
I. Când vă aflaţi în lista de înregistrări, puteţi să începeţi să tastaţi un nume inclus
într-o înregistrare salvată.
Folosiţi:
• ÍBS pentru a şterge cuvântul introdus
• Ù pentru a alterna între modurile de scriere în limbile engleză şi
română.
II. Înregistrările sunt sortate alfabetic după nume. Puteţi derula lista de înregistrări
folosind u sau t.
PROGRAM
Vă puteţi organiza timpul în mod eficient folosind secţiunea Program.
y
Apăsaţi SHIFT+SCHEDULE pentru a intra în secţiunea Program. Prima
dintre înregistrările existente va fi afişată.
Înregistrările sunt sortate după dată şi timp.
15
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
9 Semnul de verificare din colţul din dreapta sus indică evenimentele din
trecut.
Crearea unei înregistrări
y Dacă nu există nici o înregistrare salvată, va fi deschis automat un formular
de înregistrare nouă când intraţi în secţiune. Pentru a deschide un formular
pentru o înregistrare nouă, apăsaţi ENTER când sunteţi în lista de
înregistrări.
Prima pagina unei înregistrări include informaţii despre Dată, Oră şi Memento
sonor. Data şi Ora specifică momentul operaţiei Programare alarmă. Memento
specifică perioada de timp până când se va declanşa Programare alarmă. Pagina
a doua – Cuprins – include informaţii despre eveniment.
y
Setaţi data şi ora şi specificaţi perioada de timp până la declanşarea
Programare alarmă.
y
y
Apăsaţi ENTER.
Selectaţi limba engleză sau română pentru introducerea textului folosind Ù
şi începeţi să completaţi pagina Conţinut.
y
Apăsaţi ENTER pentru a salva o înregistrare.
9 Memoria din Program este limitată la 50 de înregistrări. Când lista de
înregistrări este plină, este afişat mesajul Memorie insuficientă.
Găsirea unei înregistrări
Înregistrările sunt sortate după dată şi oră. Folosiţi u, t pentru a derula lista de
înregistrări.
Memento şi Programare alarmă
Dacă este activat, Memento sună la ora stabilită înainte de a se declanşa o
Programare alarmă corespunzătoare. În mod predefinit, Memento este OPRIT
16
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
pentru o nouă înregistrare. Ora pentru Memento este ajustată separat pentru
fiecare înregistrare în parte.
9 Memento şi Programările alarmă sună şi când aparatul este OPRIT.
9 Dacă un Memento şi o Alarmă zilnică sunt programate să se declanşeze în
acelaşi timp, va fi afişat numai Memento, pentru că are prioritate.
Înregistrarea Programului corespunzător va fi afişată în mod vizualizare în acel
moment.
y
Apăsaţi orice tastă pentru a întrerupe sunetul de Programare alarmă sau de
Memento.
Puteţi schimba înregistrarea şi seta Memento pentru mai târziu. Închizând
fereastra de reamintire a Programului, veţi reveni la secţiunea (de exemplu
Dicţionar), la care eraţi înainte ca alarma să se declanşeze.
CALCULATOR
y
Apăsaţi SHIFT+CALC pentru a intra în secţiunea Calculator.
Când introduceţi numere şi operaţii cu ajutorul tastaturii, nu este necesar să
apăsaţi tasta SHIFT când sunteţi în mod Calculator. Folosiţi această aplicaţie ca
pe un calculator de buzunar obişnuit.
CONVERSIE METRICĂ
Partner®
Cu ECTACO
ERm400TX puteţi converti uşor unităţi de măsură din
sistemul anglo-american în sistemul metric folosit în mod obişnuit în Europa şi
viceversa, de asemenea puteţi face conversii în cadrul fiecărui sistem.
y
y
y
Intraţi în secţiunea Conversie metrică.
Alegeţi o subsecţiune apăsând Ð,Ï. Apăsaţi ENTER.
Introduceţi valoarea.
9 Pot exista mai mult de patru unităţi de măsură într-o subsecţiune.
CONVERSIE VALUTĂ
Funcţia de Conversie valută vă permite să calculaţi instantaneu valorile
conversiei între nouă monede preinstalate şi trei monede definite de utilizator.
y
Intraţi în secţiunea Conversie valută.
17
ECTACO Partner® ERm400TX
y
Manualul utilizatorului
Setarea şi verificarea cursului
Selectaţi subsecţiunea Setare curs pentru a introduce numele şi cursul
monedelor.
y
Selectaţi o monedă. Apăsaţi ENTER.
9 Puteţi introduce sau schimba numele oricăror monede din listă. În locul ???,
pot fi adăugate noi monede.
y
Schimbaţi/introduceţi numele monedei. Apăsaţi ENTER pentru a deschide
fereastra următoare.
y
Introduceţi un curs de schimb faţă de moneda de bază (al cărei curs este
egal cu 1).
9 Cursul de schimb predefinit pentru toate monedele este 1.
y
y
y
Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.
Conversia
Intraţi în subsecţiunea Calculare.
Selectaţi un nume de monedă şi introduceţi o sumă.
Când tastaţi o sumă nouă, este efectuată conversia.
JOC – SPÂNZURĂTOAREA
ECTACO Partner® ERm400TX conţine Spânzurătoarea, un joc care vă poate
îmbunătăţi cunoştinţele de ortografie şi vă poate îmbogăţi vocabularul.
y
y
Apăsaţi SHIFT+GAME pentru a intra în secţiunea Spânzurătoarea.
Selectaţi o limbă pentru joc apăsând Ù.
Odată limba aleasă, va începe un joc nou.
y Încercaţi să ghiciţi literele din cuvânt introducându-le de la tastatură.
Dacă ghiciţi o literă corect, aceasta va apărea în locul unui asterisc din cuvânt.
Numărul afişat arată numărul de încercări rămase.
y
Când jucaţi, apăsaţi ENTER pentru a afişa traducerea cuvântului ascuns
(care va reprezenta o încercare). Pentru a ascunde traducerea, apăsaţi ESC.
y
y
Apăsaţi tasta
y
pentru a asculta cuvântul ascuns (reprezentă o încercare).
La sfârşitul jocului, vor fi afişate cuvântul ascuns şi traducerea (traducerile)
acestuia.
Apăsaţi ESC pentru a reveni la un joc nou.
18
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
ORA UNIVERSALĂ
Folosind secţiunea Ora universală, puteţi vizualiza ora curentă în oraşele din
lume.
y
Intraţi în secţiunea Ora universală.
Ecranul Ora universală arată numele oraşului şi ţării selectate (predefinit:
Bucureşti, România), data, ziua săptămânii şi ora curentă n acel oraş.
y
Pentru a vizualiza informaţii pentru alt oraş, derulaţi prin lista alfabetică
folosind Ð, Ï.
y
Pentru a vizualiza informaţii pentru alt oraş din aceeaşi ţară, derulaţi prin lista
alfabetică folosind u, t.
y
Puteţi găsi repede oraşul dorit apăsând prima literă a numelui acestuia şi
derulând în listă folosind Ð, Ï.
y
Când găsiţi oraşul dorit, apăsaţi ENTER pentru a salva modificările. Data
următoare când intraţi în această secţiune, oraşul pe care l-aţi ales va fi
afişat primul.
ORA LOCALĂ
y
Apăsaţi SHIFT+TIME pentru a intra în secţiunea Ora locală.
Ecranul Ora locală arată numele oraşului şi ţării selectate (predefinit: New York,
SUA), data, ziua săptămânii şi ora curentă în acel oraş. Puteţi specifica aceste
setări în secţiunea Setări.
COMUNICAREA CU PC
Cu ajutorul cablului ECTACO Partner® ERm400TX PC-Link (disponibil separat ca
parte a Pachetului pentru comunicaţii) şi al software-ului PC-Link (oferit în
pachetul standard pe CD-ROM), puteţi face schimb de date între ECTACO
Partner® ERm400TX şi un computer personal. Această funcţie vă permite să
păstraţi o copie de rezervă a datelor legate de Telefoane, Program şi Dicţionare
utilizator pe computerul dumneavoastră.
19
ECTACO Partner® ERm400TX
y
y
Manualul utilizatorului
Software
Introduceţi CDul primit în CD-ROMul unui computer. Dacă programul de
instalare nu începe automat, rulaţi fişierul INSTALL.exe din catalogul
rădăcină al CDului.
Alegeţi ECTACO Partner® ERm400TX PC-Link din meniul afişat pe
computer.
y
După instalarea programului, deschideţi-l din Start/Programs/Ectaco. În
System Tray, va apărea icoana .
9 Cea mai recentă versiune a softwareului PC-Link şi dicţionarele suplimentare
pot fi copiate de pe pagina de Web a Ectaco, www.ectaco.com.
Transmiterea şi recepţionarea
y Conectaţi cablul PC-Link la mufa PC-Link aflată pe partea dreaptă a
aparatului.
y
y
Apăsaţi SHIFT+PC-LINK pentru a intra în secţiunea Comunicare cu PC.
y
y
Selectaţi modul de transfer Transmitere date. Apăsaţi ENTER.
Faceţi click dreapta pe icoana PC-Link din System Tray. În programul PCLink, selectaţi un mod de transfer de date potrivit.
9 Asiguraţi-vă că aţi selectat un port COM corespunzător.
9 Asiguraţi-vă că nici un alt program PC-Link nu rulează simultan cu ECTACO
Partner® ERm400TX PC-Link.
Alegeţi secţiunea (secţiunile) pe care doriţi să o (le) transmiteţi. Folosiţi
SPAŢIU pentru a bifa sau a debifa o secţiune.
y
Apăsaţi ENTER pentru a începe transferul.
9 Începeţi transferul de date mai întâi pe aparatul care recepţionează, apoi pe
cel care transmite.
y
Pentru a recepţiona date, selectaţi modul de transfer Recepţionare date.
Apăsaţi ENTER şi transferul va începe.
9 Timpul dintre începutul transferului de date pe PC şi pe aparat nu trebuie să
depăşească 30 sec.
20
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
9 Observaţi că în modul Recepţionare date, datele nou transferate vor înlocui
vechile informaţii salvate în secţiunile corespunzătoare ale aparatului
dumneavoastră. Dacă sunt transferate secţiuni goale, toate datele din
secţiunile corespunzătoare ale ECTACO Partner® ERm400TX vor fi şterse.
9 Faceţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor dumneavoastră
importante! Nici producătorul, nici vânzătorii nu îşi asumă responsabilitatea
pentru datele pierdute sau corupte.
9 Se recomandă folosirea unei surse exterioare de curent în timpul folosirii
funcţiei de comunicare cu computerul.
SETĂRI
Personalizaţi-vă ECTACO Partner® ERm400TX şi asiguraţi o bună administrare a
înregistrărilor dumneavoastră personale selectând opţiuni din secţiunea Setări.
y Apăsaţi SHIFT+SETUP pentru a intra în secţiunea Setări.
Cele mai multe dintre opţiunile secţiunii Setări sunt foarte uşor de adaptat. Dacă
nu se explică altfel, intraţi într-o subsecţiune şi selectaţi opţiunea dorită cu Ð, Ï.
Apoi apăsaţi ENTER pentru a vă confirma alegerea.
Limbă interfaţă
Limba predefinită a interfeţei ECTACO Partner® ERm400TX este engleza. Puteţi
alterna limbile interfeţei între engleză şi română.
Căutare avansată
Dacă este PORNIT modul Căutare avansată, cuvântul cel mai asemănător ca
scriere cu fragmentul pe care l-aţi introdus până atunci va fi afişat sub rândul
pentru scriere. Puteţi accelera funcţionarea dicţionarului dacă alegeţi să OPRIŢI
modul de Căutare avansată. Căutarea avansată este OPRITĂ în mod predefinit.
Blocare argou
În această subsecţiune puteţi ascunde cuvintele sau expresiile argotice din
dicţionare. De exemplu, puteţi interzice accesarea argoului in cazul in care copii
au acces la dicţionar.
Blocare argou este PORNITĂ în mod predefinit. Pentru a OPRI Blocare argou,
introduceţi parola showslan şi apăsaţi ENTER.
21
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Sunet taste
Această funcţie este creată pentru a produce un scurt bip de fiecare dată când se
apasă o tastă pe tastatura aparatului. Opţiunea Sunet taste este PORNITĂ în
mod predefinit.
Ceas
În această subsecţiune puteţi alege oraşul pe care să îl afişaţi în secţiunea Ora
locală şi puteţi potrivi ora curentă.
9 January 01, 2004, 00:00 (12:00 AM) şi New York, USA sunt valorile
predefinite.
y
Intraţi în subsecţiunea Ceas.
y
y
Specificaţi data şi ora curente.
Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.
Următoarea secţiune afişată vă va permite să selectaţi oraşul local.
Acest ecran arată numele oraşului şi ţării şi diferenţa faţă de ora GMT. În pagina
19 puteţi afla cum să găsiţi ţara sau oraşul dorit în listă.
y
Când găsiţi oraşul dorit, apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.
Format dată
Formatul predefinit al datei an-lună-zi poate fi schimbat la zi-lună-an sau la lunăzi-an.
Format oră
Formatul orei predefinit pe 24 de ore poate fi schimbat în formatul american de
12 ore.
22
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
Programare alarmă
În această subsecţiune puteţi PORNI sau OPRI Programarea alarmă. Dacă este
pornită, aceasta fiind setarea predefinită, Programare alarmă se va declanşa la
data şi ora din înregistrarea Program, producând un bip sonor.
Alarmă zilnică
y
Intraţi în subsecţiunea Alarmă zilnică.
9 Valorile predefinite sunt miezul nopţii, ora 00:00 şi OPRIT.
Folosiţi:
• Í, Î pentru a schimba între ore şi minute
• A, P pentru a specifica AM sau PM
• u, t pentru a PORNI/OPRI alarma.
y
Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.
Dacă este pornită, Alarma zilnică produce un semnal la ora setată.
y
Apăsaţi orice tastă pentru a întrerupe bipul Alarmă zilnică (sau bipul va
continua timp de 30 de secunde).
Verificare memorie
Verificaţi instantaneu starea memoriei libere cu această opţiune din Setări.
y
Intraţi în subsecţiunea Verificare memorie pentru a verifica memoria liberă
rămasă.
Ştergere date
Subsecţiunea ştergere date vă oferă posibilitatea de a elibera resursele de
memorie ştergând înregistrări mult mai repede decât dacă le-aţi şterge una câte
una.
Setare parolă
Neavând o parolă setată (în mod predefinit), toate funcţiile ECTACO Partner®
ERm400TX sunt accesibile în mod liber. După ce a fost setată o parolă,
următoarele secţiuni pot fi blocate împotriva accesului neautorizat. Telefoane,
Program, Dicţionare utilizator, Comunicare cu PC, ştergere date, Mod de
securitate, Setare parolă.
Pentru a avea acces la oricare dintre aceste secţiuni în mod blocat, este
necesară o parolă valabilă.
y
Intraţi în subsecţiunea Setare parolă.
23
ECTACO Partner® ERm400TX
Manualul utilizatorului
y
y
Introduceţi o parolă de maximum 8 caractere lungime. Apăsaţi ENTER.
y
y
Introduceţi noua parolă. Apăsaţi ENTER.
Introduceţi din nou parola pentru confirmare. Apăsaţi ENTER.
9 Ţineţi minte parola întotdeauna. Dacă o uitaţi, va trebui să resetaţi sistemul,
ceea ce va produce pierderea ireversibilă a datelor utilizatorului.
Schimbarea parolei
y Intraţi în subsecţiunea Setare parolă. Introduceţi parola curentă. Apăsaţi
ENTER.
y
y
Introduceţi din nou parola pentru confirmare. Apăsaţi ENTER pentru a salva
parola.
Ştergerea parolei
Intraţi în subsecţiunea Setare parolă. Introduceţi parola curentă. Apăsaţi
ENTER.
Nu introduceţi nici un caracter în următoarele două câmpuri, doar apăsaţi
ENTER de două ori.
Mod de securitate
Cu ajutorul subsecţiunii Mod de securitate, vă puteţi proteja înregistrările
personale şi puteţi bloca funcţia de Comunicare cu PC.
y
y
Intraţi în subsecţiunea Mod de securitate.
Selectaţi Pornit. Accesul la date va fi blocat şi
indicatoare.
va apărea pe linia
y
Pentru a obţine accesul la o secţiune protejată, trebuie introdusă o parolă
valabilă. Toate secţiunile vor fi deblocate până când aparatul este oprit.
9 Se recomandă să închideţi o secţiune protejată de parolă înainte de a opri
aparatul.
Setare contrast
Setarea predefinită a contrastului poate fi schimbată în subsecţiunea Setare
contrast.
24
ECTACO Partner® ERm400TX
y
Manualul utilizatorului
Modificaţi nivelul contrastului folosind Í, Î.
Setare interval oprire
Întreruperea automată a curentului are o întârziere presetată de 3 minute.
Această funcţie economiseşte bateria închizând aparatul după o perioadă
stabilită de inactivitate. Intervalul poate fi setat de la 1 la 5 minute.
25
Download PDF