5714V100

5714V100
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume, weight, etc. Feature linearisation, scaling, and
difference measurement functions for programming via
PReset software.
DK Side 1
Ex barriers
Interfaces for analogue and digital signals
as well as HART® signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0,
1 & 2. Feature options such as mathematical functions
and 2 wire transmitter interfaces.
UK Page 21
FR Page 41
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Backplane
Flexible motherboard solutions for system 5000 modules. Our backplane range features flexible
8 and 16 module solutions with configuration via PReplan
8470 – a PC program with drop-down menus.
DE Seite 61
5714
Programmable
LED Indicator
No. 5714V100-IN (0540)
F r o m s e r. n o . 0 4 0 3 4 8 0 0 1
SIGNALS THE BEST
INDHOLDSFORTEGNELSE
Advarsler ............................................................................
Sikkerhedsregler.................................................................
Overensstemmelseserklæring ............................................
Front - og bagsidelayout ....................................................
Anvendelse .........................................................................
Teknisk karakteristik ...........................................................
Montage / installation .........................................................
Applikationer ......................................................................
Bestillingsskema.................................................................
Elektriske specifikationer ...................................................
Følerfejlsdetektering ...........................................................
Tilslutninger ........................................................................
Blokdiagram .......................................................................
Rutediagram .......................................................................
Rullende hjælpetekster.......................................................
Programmering / betjening af trykknapper ........................
Indstilling af relæer .............................................................
2
3
5
6
7
7
7
8
9
9
12
14
15
16
18
19
20
1
ADVARSEL
GENERELT
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
FARLIG
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
SPÆNDING
modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet må kun foretages af PR electronics A/S.
SIGNATURFORKLARING
2
SIKKERHEDSREGLER
DEFINITIONER:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
MODTAGELSE OG UDPAKNING:
Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger
modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
MILJØFORHOLD:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
INSTALLATION:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,
Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til
livstruende situationer.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU-direktivernes krav.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
3
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
Forsikringens maximale størrelse er 10 A og skal sammen med en
afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal
mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen
til modulet.
KALIBRERING OG JUSTERING:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 5714
Navn: Programmerbart LED-instrument
BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326
RENGØRING:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand eller sprit.
ANSVAR:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Denne erklæring er udgivet i overensstemmelse med EMC-direktivets paragraf
10, stk. 1. For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF og senere tilføjelser
EN 61010-1
Rønde, 7. nov. 2005
4
Peter Rasmussen
Producentens underskrift
5
FRONT- OG BAGSIDELAYOUT
PROGRAMMERBART LED-INSTRUMENT
PREVIEW 5714
•
•
•
•
•
4-cifret 14-segment LED-display
Indgang for mA, V, Pt100, TC og potentiometer
2 relæer og analogudgang
Universel forsyningsspænding
Programmerbar via fronttaster
Anvendelse:
• Instrument til digital visning af strøm- / spændings- / temperatur- eller 3-leder
potentiometersignaler.
Billede 1: PReview 5714 set fra fronten.
• Styring af procesforløb med 2 sæt potentialefri skiftekontakter og / eller analog udgang.
• Til lokal visning i ekstreme vådrumsmiljøer med påmonteret specialdesignet
frontafdækning.
Teknisk karakteristik:
• 4-cifret LED-display med 13,8 mm 14-segment cifre. Max. displayvisning
-1999...9999 med fri kommaplacering og relæ ON- / OFF-indikering.
• Med funktionstasterne på instrumentets front kan alle driftsparametre tilpasses enhver applikation.
• PReview 5714 kan leveres færdigkonfigureret efter specifikation, klar til styring /
visualisering af et procesforløb.
• I versionerne med relæudgange er tiden til test af installationen minimeret via
et menupunkt, hvor hvert enkelt relæ kan aktiveres / deaktiveres uafhængigt
af indgangssignalet.
Billede 2: PReview 5714 set fra bagsiden.
Montage / installation:
• Er designet for panelmontage i tavlefront. En inkluderet gummipakning skal
monteres mellem udskæringshul og displayfront for opnåelse af tæthedsgrad
IP65 (NEMA 4). En specialdesignet stænktæt afdækning til ekstra beskyttelse
leveres som ekstraudstyr.
6
7
Indgang
Bestillingsskema: 5714
Udgang
2-trådstransmitter
4...20 mA
OK
1
2
Relæ 1
Relæ 2
Type
5714
Strøm, mA
Sprog
Version
Standard
2 relæer
Analogudgang
Analogudgang og 2 relæer
:
:
:
:
A
B
C
D
4...20 mA
OK
1
2
Relæ 1
Relæ 2
Spænding
4...20 mA
OK
1
2
Relæ 1
Relæ 2
Pt100-føler
1
2
+
4...20 mA
-
OK
1
2
Relæ 1
Relæ 2
Potentiometer
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
Isolationsspænding, test / drift ................... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / støjforhold ..................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%):
Temperaturindgang ............................... < 1 s
Strøm- / spændingsindgang ................. < 400 ms
Kalibreringstemperatur ................................ 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
4...20 mA
OK
1
8
UK
DK
FR
DE
SE
IT
ES
Specifikationsområde:
-20°C til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel................... 21,6...253 VAC
50...60 Hz
19,2...300 VDC
Forbrug:
Type
Egetforbrug
Maxforbrug
Relæ 1
Relæ 2
TC-føler
:
:
:
:
:
:
:
NB.: Den stænktætte afdækning skal bestilles separat. Bestillingsnr. 8335
Elektriske specifikationer:
4...20 mA
OK
English
Dansk
Français
Deutsch
Svenska
Italiano
Español
2
Relæ 1
Relæ 2
Indgangstype
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
Alle
≤ ±0,1% af visning
≤ ±0,01% af visning / °C
9
TC-indgang:
Basisværdier
Indgangstype
Basisnøjagtighed
Temperaturkoefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
TC-type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
TC-type: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMC-immunitetspåvirkning ................................. < ±0,5% af visning
Hjælpespænding:
2-trådsforsyning ..........................................
Ledningskvadrat, pin 41...46 (max.) ............
Ledningskvadrat, øvrige (max.) ...................
Klemskruetilspændingsmoment ..................
Relativ luftfugtighed ....................................
Mål (HxBxD) ................................................
Udskæringsmål ..........................................
Tæthedsgrad (monteret i tavlefront) ............
Vægt ............................................................
Pt100- og potentiometerindgang:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 flerkoret ledn.
1 x 2,5 mm2 flerkoret ledn.
0,5 Nm
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
Indgangstype
Min.
værdi
Max.
værdi
Norm
Pt100
Potentiometer
-200°C
10 Ω
+850°C
100 kΩ
IEC60751
-
Kabelmodstand pr. leder, Pt100 (max.) .......
Følerstrøm, Pt100 ........................................
Virkning af følerkabelmodstand
(3- / 4-leder), Pt100 .....................................
Følerfejlsdetektering, Pt100 ........................
Kortslutningsdetektering, Pt100 ..................
10
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Min.
værdi
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Max.
værdi
Norm
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Koldt loddestedskomp. (CJC) .....................
Følerfejlsdetektering ....................................
Følerfejlsstrøm:
under detektering ..................................
ellers ......................................................
Strømindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
Indgangsmodstand .....................................
Spændingsindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
< ±1,0 °C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 og 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Indgangsmodstand ..................................... Nom. 10 MΩ
Udgange:
Display:
Displayvisning .............................................
Kommaplacering .........................................
Cifferhøjde: ..................................................
Displayopdatering .......................................
Indgang uden for indgangsområde
indikeres med ..............................................
-1999...9999 (4 cifre)
Programmerbar
13,8 mm
2,2 gange / s
Beskrivende tekster
11
Strømudgang:
Signalområde (span) ................................... 0...20 mA
Programmerbare signalområder ................. 0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
Belastning (max.) ......................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Belastningsstabilitet .................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Følerfejlsdetektering .................................... 23, 0 / 3,5 mA / Ingen
Strømbegrænsning...................................... ≤ 28 mA
Relæudgange:
Hysterese, min ............................................ 0,1°C / °F el. 0,1% af span / 1 count
Hysterese, max ........................................... 25% af span
Max. spænding ........................................... 250 VRMS
Max. strøm .................................................. 2 A / AC
Max. AC effekt............................................. 500 VA
Max. strøm ved 24 VDC .............................. 1 A
Følerfejlsdetektering .................................... Bryde / Slutte / Hold / Ingen
UL-installationskrav:
Til brug på en plan overflade i en type 1-kapsling
Brug kun 60/75°C kobberledninger
Max. omgivelsestemperatur ........................ 60°C
Max. ledningskvadrat, pin 41...46 ............... AWG 30-16
Max. ledningskvadrat, øvrige ...................... AWG 30-12
UL fil-nummer ............................................. E248256
Marinegodkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
Overholdte myndighedskrav:
Standard:
EMC 2004/108/EF
Emission og immunitet .......................... EN 61326
LVD 73/23/EØF ............................................ EN 61010-1
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
Indgang
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0,2..1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / Pt100
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
Område
Strømsløjfebrud (4..20mA)
TC
Pt100 2-leder
TEMP
Pt100 3-leder
Pt100 4-leder
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display under min. / over max. visning (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Indgang
Område
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Visning
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Visning
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Årsag
Permanent fejl i ADC
CJC-sensor defekt
Fejl i RAM
Fejl i EEPROM
Visning ved hardwarefejl
Følerfejlsdetektering i og uden for område:
Følerfejlcheck i modelvarianter:
Model:
5714A
5714B
5714C
5714D
12
Konfiguration
Altid:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Ellers:
O.ERR=NONE:
Ellers:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE.
Ellers:
Følerfejlsdetektering:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Fejlsøgning
Test af intern kommunikation uC / ADC
Test af intern CJC sensor
Checksum test af den aktuelle konfiguration i RAM
Checksum test af den aktuelle konfiguration i Eeprom
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund, samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
13
BLOKDIAGRAM
14
15
16
17
RULLENDE HJÆLPETEKSTER
Display i Normal tilstand: xxxx
SE.BR --> KABELBRUD
SE.SH --> KORTSLUTTET FOELER
IN.HI --> INDGANG OVER MAX. VAERDI
IN.LO --> INDGANG UNDER MIN. VAERDI
9.9.9.9 --> DISPLAY OVER MAX. VISNING
-1.9.9.9 --> DISPLAY UNDER MIN. VISNING
HW.ER --> HARDWARE FEJL
EE.ER --> EEPROM MEMORY FEJL
RA.ER --> RAM MEMORY FEJL
CJ.ER --> CJC SENSOR FEJL
NO.CA --> INSTRUMENT IKKE KALIBRERET
Hurtig setpunktsindstilling (Enabled):
REL1
xxxx
--> SETPUNKT RELAE 1 - TRYK OK FOR GEM
REL2
xxxx
--> SETPUNKT RELAE 2 - TRYK OK FOR GEM
Hurtig setpunktsindstilling (Disabled):
REL1
xxxx
--> SETPUNKT RELAE 1 - READ ONLY
REL2
xxxx
--> SETPUNKT RELAE 2 - READ ONLY
Konfigurationsmenuer:
PASS
xxxx
--> ANGIV KORREKT PASSWORD
IN
POTM --> POTENTIOMETER INDGANG
CURR --> STROEM INDGANG
VOLT --> SPAENDINGS-INDGANG
TEMP --> TEMPERATURFOELER INDGANG
RANG
2-10
0-10
0.2-1
0.0-1
-->
-->
-->
-->
(volt valgt)
INDGANGSOMRAADE
INDGANGSOMRAADE
INDGANGSOMRAADE
INDGANGSOMRAADE
DEC.P
1111
111.1
11.11
1.111
-->
-->
-->
-->
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
I
I
I
I
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
DI.LO
xxxx
--> DISPLAYVISNING MIN.
DI.HI
xxxx
--> DISPLAYVISNING MAX.
REL.U
PERC --> INDSTIL SETPUNKT I PROCENT
DISP --> INDSTIL SETPUNKT I DISPLAYVISNING
REL1
xxxx
--> SETPUNKT RELAE 1
ACT1
INCR --> AKTIVER FOR STIGENDE SIGNAL
DECR --> AKTIVER FOR FALDENDE SIGNAL
HYS1
xxxx
--> HYSTERESE RELAE 1
ERR1
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
-->
-->
-->
-->
REL2
xxxx
HOLD RELAE VED FEJL
AKTIVER RELAE VED FEJL
DEAKTIVER RELAE VED FEJL
UDEFINERET STATUS VED FEJL
--> SETPUNKT RELAE 2
INCR --> AKTIVER FOR STIGENDE SIGNAL
DECR --> AKTIVER FOR FALDENDE SIGNAL
HYS2
xxxx
--> HYSTERESE RELAE 2
ERR2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
-->
-->
-->
-->
HOLD RELAE VED FEJL
AKTIVER RELAE VED FEJL
DEAKTIVER RELAE VED FEJL
UDEFINERET STATUS VED FEJL
A.OUT
20-4
20-0
4-20
0-20
-->
-->
-->
-->
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
O.LO
xxxx
--> DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MIN.
O.HI
xxxx
--> DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MAX.
O.ERR
23mA
3,5mA
0mA
NONE
-->
-->
-->
-->
I
I
I
I
mA
mA
mA
mA
NAMUR NE43 OPSKALERING VED FEJL
NAMUR NE43 NEDSKALERING VED FEJL
NEDSKALERING VED FEJL
UDEFINERET UDGANG VED FEJL
N.PAS
xxxx
--> VAELG NYT PASSWORD
RANG
(strøm valgt)
4-20
--> INDGANGSOMRAADE I mA
0-20
--> INDGANGSOMRAADE I mA
UNIT
°F
°C
TYPE
TC.W5
TC.W3
TC. U
TC. T
TC. S
TC. R
TC. N
TC. L
TC. K
TC. J
TC. E
TC. B
PT.4W
PT.3W
PT.2W
Dokumentation til rutediagram
Generelt:
Når du skal konfigurere displayet, bliver du guidet igennem samtlige parametre
og kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu
findes en rullende hjælpetekst, som vises i displayet efter 5 sekunder uden
tasteaktivitet.
Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster:
E.PAS
NO
--> AKTIVER PASSWORD BESKYTTELSE
YES
--> AKTIVER PASSWORD BESKYTTELSE
CA.LO
YES
NO
CA.HI
YES
NO
PROGRAMMERING /
BETJENING AF TRYKKNAPPER
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV
--> KALIBRER POTENTIOMETER HOEJ
--> KALIBRER POTENTIOMETER HOEJ
--> VISNING I FAHRENHEIT
--> VISNING I CELSIUS
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
TC TYPE W5
TC TYPE W3
TC TYPE U
TC TYPE T
TC TYPE S
TC TYPE R
TC TYPE N
TC TYPE L
TC TYPE K
TC TYPE J
TC TYPE E
TC TYPE B
PT-100 4 LEDER
PT-100 3 LEDER
PT-100 2 LEDER
DEC.P
(temperatur valgt)
1111 --> KOMMAPLACERING
111.1 --> KOMMAPLACERING
forøger talværdien eller vælger næste parameter
formindsker talværdien eller vælger forrige parameter
accepterer valget og går til næste menu
Findes en funktion ikke i modulet, springes alle parametre over for at gøre konfigurationen så enkel som mulig.
Når konfigurationen er gennemført viser displayet - - - -.
Tryk og hold tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0)
uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Uddybende forklaringer:
Hurtig setpunktsindstilling og test af relæer: Med disse menuer kan du foretage hurtig setpunktsændring og relætest.
Ved at trykke på
stand.
Ved kort tryk på
og samtidigt aktiveres en relætest, og relæet skifter til gemmes setpunktsændringen.
Holdes tasten nede i mere end 0,5 sekund returneres til normaltilstand (1.0)
uden at gemme setpunktsændringen.
Passwordbeskyttelse: Et password kan forhindre adgang til menuer og parametre på to niveauer. Passwords mellem 0000 og 4999 giver adgang til hurtig
setpunktsindstilling og relætest. Passwords mellem 5000 og 9999 blokerer
adgang til hurtig setpunktsindstilling og relætest (det aktuelle setpunkt vises
stadig). Default password 2008 giver adgang til alle programmeringsmenuer.
ACT2
18
19
Indstilling af relæer [ ACTI ]:
TABLE OF CONTENTS
Warnings ............................................................................
Safety instructions..............................................................
Declaration of Conformity ..................................................
Front and back layout ........................................................
Applications ........................................................................
Technical characteristics ....................................................
Mounting ............................................................................
Applications ........................................................................
Order ..................................................................................
Electrical specifications ......................................................
Sensor error detection .......................................................
Connections .......................................................................
Block diagram ....................................................................
Routing diagram .................................................................
Scrolling help text ..............................................................
Configuration / operating the function keys ......................
Setting of relays .................................................................
20
22
23
25
26
27
27
27
28
29
29
32
34
35
36
38
39
40
21
WARNING!
GENERAL
This module is designed for connection to hazardous electric
voltages. Ignoring this warning can result in severe personal
injury or mechanical damage. To avoid the risk of electric shock
and fire, the safety instructions of this manual must be observed
and the guidelines followed. The specifications must not be
exceeded, and the module must only be applied as described
in the following. Prior to the commissioning of the module, this
manual must be examined carefully. Only qualified personnel
(technicians) should install this module.
If the equipment is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.
WARNING!
HAZARDOUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module.
The following operations should only be carried out on a
disconnected module and under ESD safe conditions:
Troubleshooting the module.
Repair of the module must be done by PR electronics A/S
only.
SYMBOL IDENTIFICATION
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand. Potentially
lethal situations.
The CE mark proves the compliance of the module with the essential
requirements of the directives.
22
SAFETY INSTRUCTIONS
DEFINITIONS:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
RECEIPT AND UNPACKING:
Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always
follows the module and is always available. The packing should always follow
the module until this has been permanently mounted.
Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one
ordered.
ENVIRONMENT:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
MOUNTING:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please
contact your local distributor or, alternatively,
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.
Mounting and connection of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of Input / Output and supply connections are shown in
the block diagram and side label.
23
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power
switch, it should be easily accessible and close to the module. The
power switch should be marked with a label telling it will switch off the
voltage to the module.
CALIBRATION AND ADJUSTMENT:
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
NORMAL OPERATION:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
DECLARATION OF CONFORMITY
As manufacturer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 5714
Name: Programmable LED indicator
is in conformity with the following directives and standards:
EMC directive 2004/108/EC and later amendments
CLEANING:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water or ethyl alcohol.
LIABILITY:
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the
customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
EN 61326
This declaration is issued in compliance with article 10, subclause 1 of the EMC
directive. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to
the electrical specifications for the module.
The Low Voltage directive 73/23/EEC and later amendments
EN 61010-1
Rønde, 7 Nov. 2005
24
Peter Rasmussen
Manufacturer’s signature
25
FRONT AND BACK LAYOUT
PROGRAMMABLE LED INDICATOR
PREVIEW 5714
•
•
•
•
•
4-digit 14 segment LED indicator
Input for mA, V, Pt100, TC and potentiometer
2 relays and analogue output
Universal voltage supply
Front key programmable
Application:
• Display for digital readout of current, voltage, temperature or potentiometer
signals.
• Process control with 2 pairs of potential-free relays and / or analogue output.
Picture 1: Front of PReview 5714.
• For local readout in extremely wet atmospheres with a specially designed
splash-proof cover.
Technical characteristics:
• 4-digit LED indicator with 13.8 mm 14 segment characters. Max. display readout -1999...9999 with programmable decimal point, relay ON / OFF indication.
• All operational parameters can be adjusted to any application by use of the
front keys.
• PReview 5714 is available fully-configured acc. to specifications ready for process control and visualisation.
• In versions with relay outputs the user can minimise the installation test time
by activating / deactivating each relay independently of the input signal.
Mounting:
Picture 2: Back of PReview 5714.
26
• To be mounted in front panel. The included rubber packing must be mounted
between the panel cutout hole and the display front to obtain IP65 (NEMA 4)
tightness. For extra protection in extreme environments, PReview 5714 can
be delivered with a speially designed splash-proof cover as accessory.
27
Input
Order: 5714
Output
2-wire transmitter
4...20 mA
OK
1
2
Relay 1
Relay 2
Type
5714
Current, mA
Version
Language
Standard
2 Relays
Analogue output
Analogue output and 2 relays
4...20 mA
OK
1
2
Relay 1
Relay 2
Voltage
4...20 mA
OK
1
2
Relay 1
Relay 2
Pt100 sensor
1
2
A
B
C
D
English
Dansk
Français
Deutsch
Svenska
Italiano
Español
:
:
:
:
:
:
:
UK
DK
FR
DE
SE
IT
ES
NB! Please order the splash-proof cover seperately. Order No. 8335.
Electrical specifications:
Specifications range:
-20°C to +60°C
Common specifications:
Supply voltage, universal ............................ 21.6...253 VAC
50...60 Hz
19.2...300 VDC
Consumption
Type
Internal consumption
Max. consumption
4...20 mA
OK
:
:
:
:
Relay 1
Relay 2
5714A
2.2 W
2.5 W
5714B
2.7 W
3.0 W
5714C
2.7 W
3.0 W
5714D
3.2 W
3.5W
TC sensor
+
4...20 mA
-
OK
1
2
Relay 1
Relay 2
Potentiometer
Isolation voltage, test / operation ..............
Signal- / noise ratio ....................................
Response time (0...90 %, 100...10 %):
Temperature input.................................
Current / voltage input .........................
Calibration temperature .............................
Accuracy, the greater of general and basic
1
28
2
Relay 1
Relay 2
<1s
< 400 ms
20...28°C
values:
General values
4...20 mA
OK
2.3 kVAC / 250 VAC
Min. 60 dB (0...100 kHz)
Input type
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
≤ ±0.1% of reading
≤ ±0.01% of reading / °C
29
TC input:
Basic values
Input type
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0.4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0.2°C
≤ ±0.02°C / °C
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.01 Ω / °C
TC type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0.05°C / °C
TC type: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
Auxiliary supplies:
2 wire supply ...............................................
Wire size, pin 41-46 (max.)..........................
Wire size, others (max.) ...............................
Screw terminal torsion ................................
Relative humidity .........................................
Dimensions (HxWxD)...................................
Cutout dimensions ......................................
Tightness (mounted in panel) ......................
Weight .........................................................
Pt100 and potentiometer input:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1.5 mm2 stranded wire
1 x 2.5 mm2 stranded wire
0.5 Nm
< 95% RH (non cond.)
48 x 96 x 120 mm
44.5 x 91.5 mm
IP65
230 g
Input
type
Min.
value
Max.
value
Norm
Pt100
Potentiometer
-200°C
10 Ω
+850°C
100 kΩ
IEC60751
-
Cable resistance pr. wire, Pt100 (max.) ......
Sensor current, Pt100 .................................
Effect of sensor cable resistance
(3- / 4-wire), Pt100 ......................................
Sensor error detection, Pt100 .....................
Short curcuit detection, Pt100 ....................
30
50 Ω
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Min.
value
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Max.
value
Norm
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Cold junction compensation (CJC) .............
Sensor error detection ................................
Sensor error current:
when detecting ......................................
else ........................................................
Current input:
Measurement range ....................................
Programmable measurement ranges ..........
Input resistance ...........................................
Voltage input:
Measurement range ....................................
Programmable measurement ranges ..........
< ±1.0 °C
Yes
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 and 4...20 mA
nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Input resistance ........................................... Nom. 10 MΩ
Display:
Display readout ........................................... -1999...9999 (4 digits)
Decimal point .............................................. Programmable
Digit height .................................................. 13.8 mm
Display updating ......................................... 2.2 times / s
Input outside input range is
indicated by ................................................. Explanatory text
31
Current outout:
Signal range (span)...................................... 0...20 mA
Programmable signal ranges ...................... 0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
Load (max.).................................................. 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Load stability ............................................... ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Sensor error detection ................................ 0 / 3.5 / 23 mA / none
NAMUR NE 43 Upscale .............................. 23 mA
NAMUR NE 43 Downscale.......................... 3.5 mA
Current limit ................................................. ≤ 28 mA
Relay outputs:
Hysteresis, min ............................................ 0.1°C / °F or 0.1% of span / 1 count
Hysteresis, max ........................................... 25% of span
Max. voltage ................................................ 250 VRMS
Max. current ................................................ 2 A / AC
Max. AC power ........................................... 500 VA
Max. current at 24 VDC .............................. 1 A
Sensor error detection ................................ Make / Break / Hold / None
UL installation requirement:
For use on a flat surface of a Type 1 enclosure
Use 60/75°C cobber conducters only
Max. ambient temperature .......................... 60°C
Max. wire size, pins 41...46......................... AWG 30-16
Max. wire size, others ................................. AWG 30-12
UL file number ............................................. E248256
Marine approval:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
Observed authority requirements:
Standard:
EMC 2004/108/EC
Emission and immunity ......................... EN 61326
LVD 73/23/EEC ............................................ EN 61010-1
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
Sensor error detection / sensor error detection outside range:
Sensor error check in 5714 variants
Variant:
5714A
5714B
5714C
5714D
32
Configuration
Always:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
else:
O.ERR=NONE:
else:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
else:
Sensor error detection:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Input
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):
If the valid range of the A/D converter or the polynomial is exceeded
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0.2..1 V
IN.HI
> 1.2 V
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1.05 mA
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
< -0.5%
IN.HI
> 100.5%
IN.LO
< temperature range
TC / Pt100
IN.HI
> temperature range
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
Range
Loop break (4..20mA)
TC
Pt100 2-wire
TEMP
Pt100 3-wire
Pt100 4-wire
Readout
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display readout below min. / above max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Input
Range
CURR
All
VOLT
All
POTM
-
Readout
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Limit
Display readout <-1999
Display readout >9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
Readout at hardware error
Error search
Test of internal communication uC / ADC
Test of internal CJC sensor
Check-sum test of the configuration in RAM
Check-sum test of the configuration in EEPROM
Readout
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Error cause
Permanent error in ADC
CJC sensor defect
Error in RAM
Error in EEPROM
! Error indications in the display blink once a second. The help text explains the error.
33
BLOCK DIAGRAM
34
35
36
37
SCROLLING HELP TEXT
Process Value (»Normal«): xxxx
SE.BR --> SENSOR WIRE BREAKAGE
SE.SH --> SENSOR SHORT CIRCUIT
IN.HI --> INPUT OVERRANGE
IN.LO --> INPUT UNDERRANGE
9.9.9.9 --> DISPLAY OVERRANGE
-1.9.9.9 --> DISPLAY UNDERRANGE
HW.ER --> HARDWARE ERROR
EE.ER --> EEPROM MEMORY ERROR
RA.ER --> RAM MEMORY ERROR
CJ.ER --> CJC SENSOR ERROR
NO.CA --> DEVICE NOT CALIBRATED
FastSet (set enabled):
REL1
xxxx
--> SETPOINT RELAY 1 - PRESS OK TO SAVE
REL2
xxxx
--> SETPOINT RELAY 2 - PRESS OK TO SAVE
FastSet (set disabled):
REL1
xxxx
--> SETPOINT RELAY 1 - READ ONLY
REL2
xxxx
--> SETPOINT RELAY 2 - READ ONLY
Configuration Setup:
PASS
xxxx
--> SET PASSWORD
IN
POTM
CURR
VOLT
TEMP
-->
-->
-->
-->
POTENTIOMETER INPUT
CURRENT INPUT
VOLTAGE INPUT
TEMPERATURE SENSOR INPUT
RANG
2-10
0-10
0.2-1
0.0-1
-->
-->
-->
-->
(when volt selected)
INPUT RANGE IN VOLTS
INPUT RANGE IN VOLTS
INPUT RANGE IN VOLTS
INPUT RANGE IN VOLTS
DEC.P
1111
111.1
11.11
1.111
-->
-->
-->
-->
DI.LO
xxxx
DI.HI
xxxx
--> DISPLAY READOUT LO W
-->
--> DISPLAY READOUT HIGH
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
POINT
POINT
POINT
POINT
POSITION
POSITION
POSITION
POSITION
REL.U
PERC --> SET RELAY IN PERCENTAGE
DISP --> SET RELAY IN DISPLAY UNITS
REL1
xxxx
--> SETPOINT RELAY 1
ACT1
INCR --> ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL
DECR --> ACTIVATE AT DECREASING SIGNAL
HYS1
xxxx
--> HYSTERESIS RELAY 1
ERR1
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
-->
-->
-->
-->
REL2
xxxx
--> SETPOINT RELAY 2
38
HOLD RELAY AT ERROR
ACTIVATE RELAY AT ERROR
DEACTIVATE RELAY AT ERROR
UNDEFINED STATUS AT ERROR
ACT2
INCR --> ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL
DECR --> ACTIVATE AT DECREASING SIGNAL
HYS2
xxxx
--> HYSTERESIS RELAY 2
ERR2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
-->
-->
-->
-->
HOLD RELAY AT ERROR
ACTIVATE RELAY AT ERROR
DEACTIVATE RELAY AT ERROR
UNDEFINED STATUS AT ERROR
A.OUT
20-4
20-0
4-20
0-20
-->
-->
-->
-->
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
O.LO
xxxx
--> DISPLAY VALUE FOR OUTPUT LOW
O.HI
xxxx
--> DISPLAY VALUE FOR OUTPUT HIGH
O.ERR
23mA
3,5mA
0mA
NONE
-->
-->
-->
-->
RANGE
RANGE
RANGE
RANGE
IN
IN
IN
IN
mA
mA
mA
mA
NAMUR NE43 UPSCALE AT ERROR
NAMUR NE43 DOWNSCALE AT ERROR
DOWNSCALE AT ERROR
UNDEFINED OUTPUT AT ERROR
E.PAS
NO
--> ENABLE PASSWORD PROTECTION
YES
--> ENABLE PASSWORD PROTECTION
N.PAS
xxxx
--> SELECT NEW PASSWORD
CONFIGURATION / OPERATING THE
FUNCTION KEYS
Documentation for routing diagram.
In general:
When configuring the display you are guided through all parameters, you can
choose the settings which fit the application. For each menu there is a scrolling help text which is automatically shown in the display, this starts after 5
seconds if no key has been activated.
Configuration is carried out by using the 3 function keys.
will increase the numerical value or choose the next parameter.
will decrease the numerical value or choose the previous parameter.
will accept the chosen value and end the menu.
If a function does not exist in the display all parameters are skipped to make
the configuration as simple as possible.
Once the configuration has been entered the display will show “----”.
Pressing and holding will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
RANG
(when current selected)
4-20
--> INPUT RANGE IN mA
0-20
--> INPUT RANGE IN mA
If no key is activated for 2 minutes, the display will return to the default state
(1.0) without saving the changed values or parameters.
Further explanations:
CA.LO
YES
--> CALIBRATE POTENTIOMETER LOW
NO
--> CALIBRATE POTENTIOMETER LOW
Fast setpoint adjustment and relay test: These menus allow you to change
the set point quickly and to check the operation of the relays.
CA.HI
YES
--> CALIBRATE POTENTIOMETER HIGH
NO
--> CALIBRATE POTENTIOMETER HIGH
UNIT
°F
°C
TYPE
TC.W5
TC.W3
TC. U
TC. T
TC. S
TC. R
TC. N
TC. L
TC. K
TC. J
TC. E
TC. B
PT.4W
PT.3W
PT.2W
FAHRENHEIT
CELSIUS
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
TC TYPE W5
TC TYPE W3
TC TYPE U
TC TYPE T
TC TYPE S
TC TYPE R
TC TYPE N
TC TYPE L
TC TYPE K
TC TYPE J
TC TYPE E
TC TYPE B
PT-100 4-WIRE
PT-100 3-WIRE
PT-100 2-WIRE
DEC.P
(when temp selected)
1111 --> DECIMAL POINT POSITION
111.1 --> DECIMAL POINT POSITION
Pressing and at the same time will change the state of the relay – this change
is indicated by the diodes on the display. Pressing will save the set point
change.
Holding down for more than 0.5 seconds will return the unit to the default
state without changing the set point.
Password protection:
Using a password will stop access to the menu and parameters. There are two
levels of password protection. Passwords between 0000…4999 allow access
to the fast set point adjustment and relay test. (Using this password stops
access to all other parts of the menu). Passwords between 5000…9999 stop
access to all parts of the menu, fast set point and relay test. (Current set
point is still shown). By using the master password 2008, all configuration
menus are available.
39
Setting of relays [ ACTI ]:
SOMMAIRE
Avertissements ...................................................................
Consignes de sécurité .......................................................
Déclaration de conformité ..................................................
Vu de la face avant et arrière .............................................
Application .........................................................................
Caractéristiques techniques ..............................................
Montage .............................................................................
Applications ........................................................................
Référence de commande ...................................................
Spécifications électriques ..................................................
Détection erreur capteur ....................................................
Connexions ........................................................................
Schéma de principe ...........................................................
Diagramme de programmation ..........................................
Le menu déroulant .............................................................
Configuration ......................................................................
Réglage de l’action du relais ..............................................
40
42
43
45
46
47
47
47
48
49
49
52
54
55
56
58
59
60
41
AVERTISSEMENT !
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de
cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels
INFORMA- ou des dégâts mécaniques.
TIONS
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conforGENERALES mez-vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisation de
ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée
à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection assurée par l’équipement risque d’être altérée.
AVERTISSEMENT !
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions
dangereuses. L’opération suivante doit être effectuée avec
le module débranché et dans un environnement exempt de
décharges électrostatiques (ESD) : recherche de pannes sur le
module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le
module.
SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez
pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
42
CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc
et de 50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont
capables de monter et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les
pannes, tout en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant
le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres
au cours des manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Le guide doit toujours être disponible
et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté.
A la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à
celui que vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées,
des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des
systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà
des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de pollution 1 et à la classe d’isolation Il.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 2, allée des Sorbiers, F-69500
Bron (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410
Rønde, Danemark (tél.:+45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le schéma
de principe de la fiche technique et sur l’étiquette de la face latérale du module.
43
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions
dangereuses :
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et
à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur
général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors
tension.
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les mesures
et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications mentionnées dans ce guide.
Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister aucun
danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée ou
d’alcool éthylique pour le nettoyer.
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 5714
Nom : Indicateur programmable á LED
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326
Cette déclaration est délivrée en correspondance à l’article 10, alinéa 1 de la
directive CEM. Pour une spécification du niveau de rendement acceptable
CEM (EMC) renvoyer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 73/23/CEE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation auprès
de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de vente
conclu.
Rønde, le 7 novembre 2005
44
Peter Rasmussen
Signature du fabricant
45
VU DE LA FACE AVANT ET ARRIÈRE
INDICATEUR PROGRAMMABLE Á LED
PREVIEW 5714
•
•
•
•
•
Indicateur 4 digits á LED de 14 segments
Entrée mA, V, pt100, TC et potentiomètre
2 relais et une sortie analogique
Alimentation universelle
Programmable en façade
Application :
• Indicateur digitale de signaux courant, tension, température ou potentiomètre.
• Contrôle de procédés avec 2 paires de relais libres de potentiel et/ou une
sortie analogique.
Figure 1: Face avant du PReview 5714
• Pour utilisation locale en milieu très humide et conçu avec une protection
spéciale à l’épreuve de jets d’eau.
Caractéristiques techniques :
• Indicateur 4 digits à LED avec des digits de 13,8 mm de 14 segments.
Lecture maxi. de -1 999…9 999 avec la programmation de la position de la
virgule, indication d’état des relais ON/OFF.
• Grâce au clavier en façade tous les paramètres peuvent-être réglés quelle que
soit l’application.
• Le PR 5714 est disponible complètement configuré.
• Dans les versions avec relais l’utilisateur peut réduire les temps des
tests lors de son l’installation en activant ou désactivant chaque relais
indépendamment du signal d’entrée.
Montage :
Figure 2: Face arrière du PReview 5714
46
• Montage en face avant tableau. Un joint d’étanchéité inclus doit être maintenu
entre la découpe du panneau et l’avant de l’indicateur pour obtenir une
étanchéité IP65 (NEMA4). En option le PReview 5714 est disponible avec
une protection spéciale à l’épreuve des jets d’eau protégeant l’indicateur de
conditions d’utilisation sévères
47
Entrée
Sortie
Référence de commande: 5714
Transmetteur 2-fils
4...20 mA
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Type
5714
Courant, mA
Version
Langue
Standard
2 Relais
Sortie analogique
Sortie analogique et 2 relais
:
:
:
:
4...20 mA
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Tension
4...20 mA
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Capteur Pt100
1
2
English
Dansk
Français
Deutsch
Svenska
Italiano
Español
:
:
:
:
:
:
:
UK
DK
FR
DE
SE
IT
ES
Merci de commander séparément le capot étanche. No de commande 8335.
Spécifications électriques :
Plage des spécifications :
-20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle .............. 21,6...253 Vca
50...60 Hz
19,2...300 Vcc
Consommation : Type
Consommation interne
Consommation max.
4...20 mA
OK
A
B
C
D
Relais 1
Relais 2
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
Capteur TC
+
4...20 mA
-
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Potentiomètre
4...20 mA
OK
1
48
2
Relais 1
Relais 2
Tension d’isolation, test / opération ............ 2,3 kVca / 250 Vca
Rapport signal / bruit .................................. Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%):
Entrée température ................................ < 1 s
Entrée mA / V / mV................................ < 400 ms
Température d’étalonnage .......................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient de
température
Tous
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
49
Entrée TC :
Valeurs de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient de
température
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Potentiomètre
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Type TC :
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
Type TC : B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM ............................................... < ±0,5% de l’EC
Tensions auxiliaires :
Alim. pour une boucle de courant ..............
Taille max. des fils, pin 41...46 ....................
Taille max. des fils, autres ...........................
Pression max. avant déformation de la vis ..
Humidité relative .........................................
Dimensions (HxLxP) ....................................
Dimensions découpe .................................
Etanchéité (montage tableau) .....................
Poids ...........................................................
Entrée Pt100 et potentiomètre :
25...15 Vcc / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 fil multibrins
1 x 2,5 mm2 fils multibrins
0,5 Nm
< 95% HR (sans cond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
Type
d’entrée
Temp.
min
Temp.
max.
Norme
Pt100
Potentiométre
-200°C
10 Ω
+850°C
100 kΩ
IEC60751
-
Résistance de ligne max. par fil, Pt100 ......
Courant de capteur, Pt100 ..........................
Effet de la résistance de ligne
3- / 4-fils, Pt100 ..........................................
Détection de rupture capteur, Pt100 ...........
Détection de court curcuit, Pt100 ...............
50
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Temp.
min.
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Temp.
max.
Norme
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Compensation de soudure froide (CJC) .....< ±1,0 °C
Détection de rupture capteur ...................... Oui
Courant de capteur :
Pendant la détection ............................. Nom. 2 µA
Si non .................................................... 0 µA
Entrée courant :
Gamme de mesure ...................................... -1...25 mA
Plages de mesure programmables ............. 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée .................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Entrée tension :
Gamme de mesure ...................................... -20 mV...12 Vcc
Plages de mesure programmables ............. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 Vcc
Résistance d’entrée .................................... Nom. 10 MΩ
Affichage :
Résolution d’affichage................................. -1999...9999 (4 chiffres)
Point décimal .............................................. Programmable
Hauteur des chiffres .................................... 13,8 mm
Mise à jour indicateur .................................. 2,2 fois / s
Si l’entrée mesurée est hors de la
plage d’entrée configureée, il sera
affiché : ........................................................ Texte descriptif
51
Sortie courant :
Gamme de mesure (EC) .............................. 0...20 mA
Plages de mesure programmables ............. 0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
Charge max ................................................. 20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
Stabilité sous charge ................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Détection de rupture capteure .................... 0 / 3,5 / 23 mA / sans
NAMUR NE 43 Haut d’échelle .................... 23 mA
NAMUR NE 43 Bas d’échelle...................... 3,5 mA
Limite de courant ........................................ ≤ 28 mA
Sorties relais :
Hystérésis, min ............................................ 0,1°C / °F ou 0,1% de l’EC / 1 compte
Hystérésis, max ........................................... 25% de l’EC
Tension max. ............................................... 250 VRMS
Courant max. ............................................... 2 A / AC
Puissance ca max. ...................................... 500 VA
Courant max. à 24 Vcc ............................... 1 A
Action en cas de rupture ............................. Ouvert. / fermet. / maintient / aucune
Conditions d’installation UL :
Pour utilisation sur une surface plane d’une boîtier type 1
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C
Temp. ambiente max.. ................................. 60°C
Taille max. des fils, borne 41...46 ............... AWG 30-16
Taille max. des fils, autres ........................... AWG 30-12
No du fichier UL .......................................... E248256
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
Agréments et homologations :
Standard :
EMC 2004/108/CE:
Emission et immunité ............................ EN 61326
LVD 73/23/CEE ............................................ EN 61010-1
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
Détection erreur capteur / hors d’échelle:
Différentes vérifications erreur capteur dans les 5714 :
Variantes :
5714A
5714B
5714C
5714D
52
Configuration
Toujours :
ERR1=NONE, ERR2=NONE :
Autre :
O.ERR=NONE :
Autre :
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE :
Autre :
Détection erreur capteur :
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Indication de dépassement d’echelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures.
Entrée
Plage
Indication
Limite
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0,2..1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
POTM
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< plage de température
TEMP
TC / Pt100
IN.HI
> plage de température
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH) :
Entrée
CURR
Entrée
Rupture de boucle (4..20mA)
TC
PT-100 2-fils
TEMP
PT-100 3-fils
PT-100 4-fils
Indication
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi. (-1.9.9.9, 9.9.9.9) :
Entrée
Entrée
CURR
Tous
VOLT
Tous
POTM
-
Indication
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Limite
Indication <-1999
Indication >9999
Indication <-1999
Indication >9999
Indication <-1999
Indication >9999
Indication erreur matériel
Vérification
Vérification
Vérification
Vérification
Recherche erreurs
de la communication entre l’UC / ADC
de la compensation interne CSF
complète de la mémoire RAM
complète l’EEprom
Indication
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Causes des erreurs
Erreur permanente l’ADC
Défaut capteur CJC
Erreur dans la mémoire RAM
Erreur dans l’EEprom
! Les indications d’erreur clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
53
SCHÉMA DE PRINCIPE
54
55
56
57
LE MENU DÉROULANT
Valeur de process (»Start«) :
xxxx
SE.BR --> RUPTURE CAPTEUR
SE.SH --> COURTCIRCUIT CAPTEUR
IN.HI --> VALEUR D’ENTREE HORS
SPECIFICATIONS
IN.LO --> VALEUR D’ENTREE BASSE HORS
SPECIFICATIONS
9.9.9.9 --> AFFICHAGE HORS ECHELLE HAUTE
-1.9.9.9 --> AFFICHAGE HORS ECHELLE BASSE
HW.ER --> HARDWARE ERROR
EE.ER --> EEPROM MEMORY ERROR
RA.ER --> RAM MEMORY ERROR
CJ.ER --> CJC SENSOR ERROR
NO.CA --> DEVICE NOT CALIBRATED
Réglage rapide (réglage permis) :
REL1
xxxx
--> CONSIGNE RELAI 1 - APPUYER SUR OK
POUR SAUVEGARDER
REL2
xxxx
--> CONSIGNE RELAI 2 - APPUYER SUR OK
POUR SAUVEGARDER
Réglage rapide (réglage non permis) :
NONE
REL2
xxxx
ACT2
INCR
DECR
HYS2
xxxx
REL1
xxxx
O.HI
xxxx
--> CONSIGNE RELAI 1 - LECTURE
SEULEMENT
REL2
xxxx
--> CONSIGNE RELAI 2 - LECTURE
SEULEMENT
Configuration :
PASS
xxxx
--> MOT DE PASSE
IN
POTM --> ENTREE POTENTIOMETRIQUE
CURR --> ENTREE COURRANT
VOLT --> ENTREE TENSION
TEMP --> ENTREE TEMPERATURE
RANG
2-10
0-10
0.2-1
0.0-1
-->
-->
-->
-->
(quand volt est sélectionné)
PLAGE D’ENTREE EN VOLT
PLAGE D’ENTREE EN VOLT
PLAGE D’ENTREE EN VOLT
PLAGE D’ENTREE EN VOLT
DEC.P
1111
111.1
11.11
1.111
-->
-->
-->
-->
POSITION
POSITION
POSITION
POSITION
DI.LO
xxxx
DI.HI
xxxx
--> AFFICHAGE BAS D’ECHELLE
-->
--> AFFICHAGE HAUT D’ECHELLE
DU
DU
DU
DU
POINT
POINT
POINT
POINT
DECIMALE
DECIMALE
DECIMALE
DECIMALE
REL.U
PERC --> REGLAGE DES CONSIGNES EN
POURCENTAGE
DISP --> REGLAGE DES CONSIGNES EN VALEUR
D’AFFICHAGE
REL1
xxxx
--> CONSIGNE RELAI 1
ACT1
INCR --> ACTION CROISSANTE
DECR --> ACTION DECROISSANTE
HYS1
xxxx
--> HYSTERESIS RELAI 1
ERR1
HOLD --> MAINTIEN LA POSITION DU RELAI EN
CAS D’ERREUR
ACTI --> ACTIVE LE RELAI EN CAS D’ERREUR
DEAC --> DEACTIVE LE RELAI EN CAS D’ERREUR
58
--> ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR
--> CONSIGNE RELAI 2
--> ACTION CROISSANTE
--> ACTION DECROISSANTE
--> HYSTERESIS RELAI 2
ERR2
HOLD --> MAINTIEN LA POSITION DU RELAI EN
CAS D’ERREUR
ACTI --> ACTIVE LE RELAI EN CAS D’ERREUR
DEAC --> DEACTIVE LE RELAI EN CAS D’ERREUR
NONE --> ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR
A.OUT
20-4
--> PLAGE DE SORTIE EN mA
20-0
--> PLAGE DE SORTIE EN mA
4-20
--> PLAGE DE SORTIE EN mA
0-20
--> PLAGE DE SORTIE EN mA
O.LO
xxxx
O.ERR
23mA
3,5mA
0mA
NONE
--> VALEUR QUI CORRESPONDS AU 0 PCT
DE LA SORTIE
--> VALEUR QUI CORRESPONDS AU 100
PCT DE LA SORTIE
-->
-->
-->
-->
NAMUR NE43 HAUT EN CAS D’ERREUR
NAMUR NE43 BAS EN CAS D’ERREUR
BAS D’ECHELLE EN CAS D’ERREUR
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR
E.PAS
NO
--> DEACTIVER LA PROTECTION PAR MOT
DE PASSE
YES
--> ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT DE
PASSE
N.PAS
xxxx
--> ENTREE LE NOUVEAU MOT DE PASSE
RANG
(when current selected)
4-20
--> PLAGE D’ENTREE EN mA
0-20
--> PLAGE D’ENTREE EN mA
CA.LO
YES
--> CALIBRATION DE LA POSITION BASSE
DU POTENTIOMETRE
NO
--> PAS DE CALIBRATION DE LA POSITION
BASSE DU POTENTIOMETRE
CA.HI
YES
--> CALIBRATION DE LA POSITION HAUTE
DU POTENTIOMETRE
NO
--> PAS DE CALIBRATION DE LA POSITION
HAUTE DU POTENTIOMETRE
UNIT
°F
--> FAHRENHEIT
°C
--> CELSIUS
TYPE
TC.W5 --> TC TYPE W5
TC.W3 --> TC TYPE W3
TC. U --> TC TYPE U
TC. T --> TC TYPE T
TC. S --> TC TYPE S
TC. R --> TC TYPE R
TC. N --> TC TYPE N
TC. L --> TC TYPE L
TC. K --> TC TYPE K
TC. J --> TC TYPE J
TC. E --> TC TYPE E
TC. B --> TC TYPE B
PT.4W --> PT-100 4-FILS
PT.3W --> PT-100 3-FILS
PT.2W --> PT-100 2-FILS
CONFIGURATION /
MODE DE FONCTIONNEMENT DES TOUCHES
Information concernant le diagramme de programmation
Généralités :
Lors de la configuration de l’indicateur vous êtes guidés tout au long des
paramètres du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à
votre application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide automatique qui
défile au bout de 5 secondes si aucune touche n’est activée.
La configuration se fait à l’aide de 3 touches.
incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant.
décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent.
valider les valeurs choisies et fin du menu.
Si une fonction n’existe pas dans l’appareil (ex. relais d’alarme) tous les paramètres de cette fonction sont rendus inactif pour rendre l’appareil convivial et
facile à programmer.
Une fois la configuration terminée et sauvegardée, l’appareil affichera «----».
En appuyant et en maintenant la touche l’afficheur retourne au menu précédent ou sur état défaut (1.0) sans changer de valeurs ou de paramètres.
Si aucune touche n’est actionnée pendant 2 minutes l’affichage retourne sur
état défaut (1.0) sans aucune sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Information complémentaire :
Réglage rapide des consignes et test des relais : Ce menu permet de changer rapidement les consignes et de tester le fonctionnement des relais.
En appuyant sur les touches et simultanément, l’état des relais change
– Ce changement est visible grâce aux diodes en face avant de l’indicateur.
En appuyant sur la touche
le changement de consigne est sauvegardé.
En appuyant sur la touche pour plus de 0,5 second, l’indicateur retourne sur
l’état défaut sans aucune modification de la consigne.
Protection par mot de passe :
En utilisant un mot de passe vous empêchez l’accès aux paramètres et au
menu. Il y a deux niveaux de protection possible. Un mot de passe entre
0000…4999 vous permet d’accéder au réglage rapide et au test des relais.
(L’accès a toutes les autres parties du menu est bloqué). Un mot de passe
entre 5000…9999 empêche l’accès à tout le menu ainsi qu’au réglage rapide
et au test des relais. (Les consignes sont alors uniquement visibles). En utilisant le mot de passe usine 2008, toute la configuration redevient accessible.
DEC.P
(when temp selected)
1111 --> POSITION DU POINT DECIMALE
111.1 --> POSITION DU POINT DECIMALE
59
Réglage de l’action du relais [ ACTI ] :
INHALTSVERZEICHNIS
Warnung .............................................................................
Sicherheitsregeln ................................................................
Konformitätserklärung ........................................................
Front- und Rückseiten-Layout ...........................................
Verwendung........................................................................
Technische Merkmale.........................................................
Montage .............................................................................
Anwendungen ....................................................................
Bestellangaben ...................................................................
Elektrische Daten ...............................................................
Fühlerfehlererkennung ........................................................
Anschlüsse .........................................................................
Blockdiagramm ..................................................................
Flussdiagramm ...................................................................
Die Laufschrift ....................................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten ................
Einstellen von Relais ..........................................................
60
62
63
65
66
67
67
67
68
69
69
72
74
75
76
78
79
80
61
WARNUNG
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung
führen. Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand
zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren. Wenn das Modul
nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.
WARNUNG
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf
daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und
GEFÄHR- folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand
des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
LICHE
SPANNUNG werden:
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls dürfen nur von PR electronics A/S
vorgenommen werden.
ZEICHENERKLÄRUNGEN
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die
zu lebensgefährlichen Situationen führen können.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die
Vorschriften erfüllt.
62
SICHERHEITSREGELN
DEFINITIONEN:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die
mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
EMPFANG UND AUSPACKEN:
Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, dass
das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist. Die Verpackung
sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
INSTALLATION:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen, (Tel.: (0)
201 860 6660) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde,
Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung.
63
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Modul unterbricht.
KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so
dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h.,
es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so plaziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.
REINIGUNG:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser oder Spiritus leicht angefeuchtet ist.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 5714
Name: Programmierbare LED Anzeige
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326
Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit Artikel 10, Unterklausel 1 der EMV
Richtlinie ausgestellt. Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe
die Elektrische Daten des Moduls.
Die Niederspannungsrichtlinien 73/23/EWG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1
HAFTUNG:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
Rønde, 7. Nov. 2005
64
Peter Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
65
FRONT- UND RÜCKSEITEN-LAYOUT
PROGRAMMIERBARE LED ANZEIGE
PREVIEW 5714
•
•
•
•
•
4-stellige 14 Segment LED Anzeige
Eingang für mA, V, Pt100, TC und Potentiometer
2 Relais und Analogausgang
Universelle Versorgungsspannung
Frontprogrammierbar
Applikation:
• Digitale Anzeige für Strom-, Spannung-, Temperatur oder Potentiometersignale.
Bild 1: Front der PReview 5714
• Prozesssteuerung mit 2 Paaren von potentialfreien Relais und / oder
Analogausgang.
• Vorort Anzeige unter extrem feuchten Bedingungen mit einem speziellen
Spritzwassergeschützten Gehäuse.
Technische Merkmale:
• 4-stelliges Display mit 13,8 mm 14 Segmentanzeige. Max. Anzeigebereich -1999…9999 mit programmierbarer Dezimalstelle, Relais
Schaltzustandsanzeige ON / OFF.
• Mit den Fronttasten können alle Parameter für jede Applikation eingestellt
werden.
• Das PR5714 ist, entsprechend der angegebenen Spezifikation, komplett vorkonfiguriert erhältlich, fertig zur Prozesssteuerung und Visualisierung.
• In der Ausführung mit Relaisausgängen kann der Anwender die Inbetriebnahmezeit durch die Aktivierung/Deaktivierung jedes Relais unabhängig vom
Eingangssignal minimieren.
Bild 2: Rückseite der PReview 5714
Montage:
• Um die Schutzart IP65 (NEMA4) beim Fronttafeleinbau zu erhalten, muss die
mitgelieferte Dichtung zwischen dem Ausschnitt und dem Display montiert
werden. Als Zubehör für das PReview 5714 ist ein speziell entwickeltes
Spritzwassergeschütztes Gehäuse für extremen Einsatzbedingungen erhältlich.
66
67
Eingang
Bestellangaben: 5714
Ausgang
2-Draht-Umformer
4...20 mA
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Typ
5714
Strom, mA
Version
Standard
2 Relais
Analogausgang
Analogausgang und 2 Relais
Sprache
:
:
:
:
4...20 mA
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Spannung
4...20 mA
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Pt100 Fühler
1
2
+
4...20 mA
-
OK
1
2
Relais 1
Relais 2
Potentiometer
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
Isolationsspannung, Test / Betrieb .............. 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / Rauschverhältnis .......................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%):
Temperatureingang ................................ < 1 s
mA- / V- / mV-Eingang .......................... < 400 ms
Kalibrierungstemperatur .............................. 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
Allgemeine Werte
4...20 mA
OK
1
68
2
Relais 1
Relais 2
UK
DK
FR
DE
SE
IT
ES
Spezifikationsbereich:
-20°C bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung .............. 21,6...253 VAC
50...60 Hz
19,2...300 VDC
Verbrauch: Typ
Eigenverbrauch
Max. Verbrauch
Relais 1
Relais 2
TE Fühler
English :
Dansk :
Français :
Deutsch :
Svenska :
Italiano :
Español :
NB: Das Spritzwassergeschützte Gehäuse bitte gesondert bestellen (Nr. 8335).
Elektrische Daten:
4...20 mA
OK
A
B
C
D
Eingangsart
Absolute
Genauigkeit
Temperaturkoeffizient
Alle
≤ ±0,1% v. Messw.
≤ ±0,01% v. Messw. / °C
69
TE-Eingang:
Grundwerte
Eingangsart
Grundgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
TE-Typ:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
TE-Typ: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMV Störspannungseinfluss ............................... < ±0,5% d. Messsp.
Hilfsspannungen:
2-Draht-Versorgung .....................................
Leitungsquerschnitt (max.), pin 41-46 ........
Leitungsquerschnitt (max.), übrige ..............
Klemmschraubenanzugsmoment................
Relative Luftfeuchtigkeit ..............................
Abmessungen (HxBxt).................................
Abmessungen vom Ausschnitt ...................
Schutzart (Fronteinbau) ...............................
Gewicht .......................................................
Pt100- und Potentiometereingang:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
0,5 Nm
< 95% RF (nicht kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
Eingangsart
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
Pt100
Potentiometer
-200°C
10 Ω
+850°C
100 kΩ
IEC60751
-
Max. Kabelwiderstand pro Leiter,
Pt100 (max.) ................................................
Fühlerstrom, Pt100 ......................................
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), Pt100 ....................................
Fühlerfehleranzeige, Pt100 ..........................
Kurzschlusserkennung, Pt100 ....................
70
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
Typ
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Min.
Wert
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Max.
Wert
Norm
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Vergleichstellungskompensation (CJC) .......
Fühlerfehlererkennung .................................
Fühlerfehlerstrom:
Bei Erkennung .......................................
Sonst .....................................................
Stromeingang:
Messbereich ................................................
Programmierbare Messbereiche .................
Eingangswiderstand: ...................................
Spannungseingang:
Messbereich ................................................
Programmierbare Messbereiche .................
< ±1,0 °C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 und 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Eingangswiderstand .................................... Nom. 10 MΩ
Display:
Displayanzeige ............................................ -1999...9999 (4 Ziffern)
Kommastellung ........................................... Programmierbar
Ziffernhöhe .................................................. 13,8 mm
Displayaktualisierung .................................. 2,2 mal / s
Eingang außerhalb des
Eingangsbereichs wird angezeigt mit ......... Beschreibenden Texten
71
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne) ............................... 0...20 mA
Programmierbare Signalbereiche ................ 0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
Belastung max ............................................ 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Belastungsstabilität ..................................... ≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
Fühlerfehlererkennung ................................. 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Upscale .............................. 23 mA
NAMUR NE 43 Downscale.......................... 3,5 mA
Strombegrenzung ........................................ ≤ 28 mA
Relaisausgänge:
Hysterese, min ............................................ 0,1°C / °F od. 0,1% d. Sp. / 1 count
Hysterese, max ........................................... 25% d. Sp.
Maximalspannung ....................................... 250 VRMS
Maximalstrom .............................................. 2 A / AC
Max. Wechselstromleistung ........................ 500 VA
Maximalstrom bei 24 VDC .......................... 1 A
Fühlerfehlerbetätigung ................................ Schliessen / Öffnen / Halten / Keine
UL-Einbauvorschriften:
Für anwendung auf eine ebene Flache
eines Typ 1 Gehäuses
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden
Max. Umgebungstemperatur ...................... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt, Klemme 41...46 AWG 30-16
Max. Leitungsquerschnitt, übrige ............... AWG 30-12
UL Dateinummer ......................................... E248256
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
Eingehaltene Behördenvorschriften:
Norm:
EMC 2004/108/EG:
Emission und Immunität ........................ EN 61326
LVD 73/23/EWG .......................................... EN 61010-1
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
Fühlerfehlererkennung / Fühlerfehlererkennung ausserhalb des Bereichs:
Sensorfehler Prüfung der 5714 Varianten
Variante:
5714A
5714B
5714C
5714D
72
Konfiguration
Immer:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Sonst:
O.ERR=NONE:
Sonst:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
Sonst:
Fühler Fehlererkennung:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Eingang
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Ausserhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):
Bei verlassen des gewählten Bereichs des A/D Wandlers oder des Polynoms.
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0,2..1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< Temperaturbereich
TC / Pt100
IN.HI
> Temperaturbereich
Fühlerfehlererkennnug (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
Bereich
Schleife unterbrochen (4..20mA)
TC
Pt100 2-Draht
TEMP
Pt100 3-Draht
Pt100 4-Draht
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display Anzeige unter min. / über max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Eingang
Bereich
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Anzeige
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige<-1999
Display Anzeige >9999
Anzeige bei Hardwarefehler
Fehlersuche
Test der internen Kommunikation uC / ADC
Test des internen CJC Fühlers
Checksum Test der Konfiguration im RAM
Checksum Test der Konfiguration im Eeprom
Anzeige
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Fehlergrund
Permanenter Fehler in ADC
CJC Fühler Defekt
Fehler im RAM
Fehler im EEPROM
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erklärt den Fehler
73
BLOCKDIAGRAMM
74
75
76
77
DIE LAUFSCHRIFT
Prozesswert (»Start«):
xxxx
SE.BR --> SENSOR DRAHTBRUCH
SE.SH --> SENSOR KURZSCHLUSS
IN.HI --> EINGANG UEBERSCHREITUNG
IN.LO --> EINGANG UNTERSCHREITUNG
9.9.9.9 --> ANZEIGE UEBERSCHREITUNG
-1.9.9.9 --> ANZEIGE UNTERSCHREITUNG
HW.ER --> HARDWARE FEHLER
EE.ER --> SPEICHERFEHLER EEPROM
RA.ER --> SPEICHERFEHLER RAM
CJ.ER --> CJC FUEHLERFEHLER
NO.CA --> GERAET NICHT KALIBRIERT
Schnelleinstelling (Einstellung aktiviert):
REL1
xxxx
--> SCHALTPUNKT RELAIS 1 - ZUM
SPEICHERN OK DRUECKEN
REL2
xxxx
--> SCHALTPUNKT RELAIS 2 - ZUM
SPEICHERN OK DRUECKEN
Schnelleinstellung (Einstellung deaktiviert):
REL1
xxxx
--> SCHALTPUNKT RELAIS 1 - NUR LESEN
REL2
xxxx
--> SCHALTPUNKT RELAIS 2 - NUR LESEN
REL2
xxxx
Konfiguration Setup:
PASS
xxxx
--> PASSWORT EINGEBEN
O.ERR
23mA --> NAMUR NE43 AUFSTEUERND BEI
FEHLER
3,5mA --> NAMUR NE43 ABSTEUERND BEI FEHLER
0mA
--> ABSTEUERND BEI FEHLER
NONE --> UNDEFINIERTER AUSGANG BEI FEHLER
IN
POTM
CURR
VOLT
TEMP
-->
-->
-->
-->
POTENTIOMETER EINGANG
STROM EINGANG
SPANNUNGS EINGANG
TEMPERATUR FUEHLER EINGANG
RANG
2-10
0-10
0.2-1
0.0-1
-->
-->
-->
-->
(bei Spannungseingang)
EINGANGSBEREICH IN VOLT
EINGANGSBEREICH IN VOLT
EINGANGSBEREICH IN VOLT
EINGANGSBEREICH IN VOLT
DEC.P
1111
111.1
11.11
1.111
-->
-->
-->
-->
DEZIMAL
DEZIMAL
DEZIMAL
DEZIMAL
DI.LO
xxxx
DI.HI
xxxx
PUNKT
PUNKT
PUNKT
PUNKT
POSITION
POSITION
POSITION
POSITION
--> ANZEIGE AUSLESEN LOW
-->
--> ANZEIGE AUSLESEN HIGH
REL.U
PERC --> RELAISEINSTELLUNG IN PROZENT
DISP --> RELAISEINSTELLUNG IN ANZEIGE
EINHEITEN
REL1
xxxx
--> SCHALTPUNKT RELAIS 1
ACT1
INCR --> ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL
DECR --> ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL
HYS1
xxxx
--> HYSTERESE RELAIS 1
ERR1
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
-->
-->
-->
-->
78
RELAIS HALTEN BEI FEHLER
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER
--> SCHALTPUNKT RELAIS 2
ACT2
INCR --> ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL
DECR --> ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL
HYS2
xxxx
--> HYSTERESE RELAIS 2
ERR2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
-->
-->
-->
-->
RELAIS HALTEN BEI FEHLER
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER
-->
-->
-->
-->
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
A.OUT
20-4
20-0
4-20
0-20
O.LO
xxxx
O.HI
xxxx
IN
IN
IN
IN
mA
mA
mA
mA
--> ANZEIGE WERT FUER AUSGANG LOW
--> ANZEIGE WERT FUER AUSGANG HIGH
E.PAS
NO
--> PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN
YES
--> PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN
N.PAS
xxxx
--> NEUES PASSWORT WAEHLEN
RANG
(Bei Stromeingang)
4-20
--> EINGANGSBEREICH IN mA
0-20
--> EINGANGSBEREICH IN mA
CA.LO
YES
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW
CA.HI
YES
NO
UNIT
°F
°C
TYPE
TC.W5
TC.W3
TC. U
TC. T
TC. S
TC. R
TC. N
TC. L
TC. K
TC. J
TC. E
TC. B
PT.4W
PT.3W
PT.2W
DEC.P
1111
111.1
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH
--> FAHRENHEIT
--> CELSIUS
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
TE TYP W5
TE TYP W3
TE TYP U
TE TYP T
TE TYP S
TE TYP R
TE TYP N
TE TYP L
TE TYP K
TE TYP J
TE TYP E
TE TYP B
PT-100 4-LEITER
PT-100 3-LEITER
PT-100 2-LEITER
(bei Temperatur Eingang)
--> DEZIMAL PUNKT POSITION
--> DEZIMAL PUNKT POSITION
KONFIGURATION /
BEDIENUNG DER FUNKTIONSTASTEN
Dokumentation für das Funktionsdiagramm
Grundsätzliches:
Bei der Konfiguration der Anzeige werden Sie durch alle Parameter geleitet. Sie
können die für die Applikation benötigten Einstellungen auswählen. In jedem
Menüpunkt erscheint im Display automatisch ein Lauftext als Hilfe, wenn Sie
die Funktionstasten für 5 Sekunden nicht betätigen.
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt.
erhöht den numerischen Wert oder wählt den nächsten Parameter.
setzt den numerischen Wert herab oder wählt das vorherige Parameter.
übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü.
Um die Konfiguration der Anzeige so einfach wie möglich zu halten, können
nicht existierenden Funktionen und Parameter nicht eingegeben werden.
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, zeigt das Display „----„
Bei drücken und halten von - springt zurück zum vorherigen Menü oder in
den Ausgangszustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
Wenn 2 Minuten keine Taste betätigt wird, geht das Display, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern, in den Ausgangszustand.
Weitere Erklärungen
Schnelle Grenzwerteinstellung und Relaistest: Dieses Menü ermöglicht die
Grenzwerteinstellung schnell zu ändern und die Funktion der Relais zu testen.
Das gleichzeitige Drücken von und ändert den Relaisstatus – diese
Änderung ist an den Schaltzustandsdioden zu erkennen.
Die Betätigung von
speichert die Grenzwertänderung.
Wird die Taste für mehr als 0,5 Sekunden gehalten, geht das Gerät ohne
Grenzwertänderung in den Ausgangszustand.
Passwortschutz
Die Einstellung eines Passwortes verhindert den Zugriff auf das Menü und den
Parametern. Es gibt zwei Level für den Passwortschutz. Passwörter zwischen
0000…4999 erlauben den Zugriff auf die schnelle Grenzwerteinstellung und
dem Relaistest. (Die Verwendung dieses Passwortes verhindert den Zugriff zu
allen anderen Teilen des Menüs)
Passwörter zwischen 5000...9999 verhindern den Zugriff auf alle Teile des
Menüs, sowie auf die schnelle Grenzwerteinstellung und dem Relaistest. (der
aktuelle Grenzwert wird angezeigt).
Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind alle Konfigurationsmenüs
erreichbar.
79
Einstellen von Relais [ ACTI ]:
80
Subsidiaries
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores
kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-barrierer,
Temperatur samt Backplanes. Alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer den
patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftsikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best«
er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. Our
areas of competence include: Isolation, Displays, Ex barriers,
Temperature, and Backplanes. All products comply with the
most exacting international standards and the majority feature
our patented STREAM-SHIELD technology ensuring reliability in
even the worst of conditions. »Signals the Best« is the epitome
of our philosophy – and your guarantee for quality.
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les
domaines industriels. Nos compétences s’étendent des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux barrières SI,
jusqu’aux platines de montage. Tous nos produits sont conformes
aux normes internationales les plus strictes et la majorité d’entre
eux répondent même à la technologie brevetée STREAM-SHEILD
qui garantie un fonctionnement fiable sous les conditions les plus
défavorables. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an
analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen:
Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner. Alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert die patentierte
STREAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit auch
unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals the Best« ist
Ihre Garantie für Qualität!
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
2, allée des Sorbiers
F-69500 Bron
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
[email protected]
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 6°-A
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics Ltd
[email protected]
20 Aubery Crescent, Largs tel. +44 (0) 1475 689 588
Ayrshire, KA30 8PR
fax +44 (0) 1475 689 468
USA
PR electronics Inc
[email protected]
16776 Bernardo Center Drive tel. +1 858 521 0167
Suite 203
fax +1 858 521 0945
San Diego, California 92128
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement