AEG | S83430CTX2 | User manual | AEG S83430CTX2 User manual

NL
EN
FR
DE
SK
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
User Manual
Fridge Freezer
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
16
29
43
57
S83430CTX2
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BEDIENING .............................................................................................................. 6
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 9
5. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 10
6. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 11
7. MONTAGE ..............................................................................................................13
8. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 14
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant of diens technische dienst of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
NEDERLANDS
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
5
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
1 ON/OFF-toets
2 Bovenste vak temperatuur lager
toets
3 Bovenste vak temperatuur hoger
toets
4 Mode-toets
5 OK-toets
6 Onderste vak temperatuur lager
toets
7 Onderste vak temperatuur hoger
toets
8 Weergave
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ook weer ongedaan maken.
Weergave
A
B
C D E
Off COOL
MATIC
F
G
FROST
MATIC
min
L
K J
I
H
A) Indicatielampje koelvak
B) Temperatuur- en timerlampje van de
koelkast
C) Koelkast OFF-lampje
D) COOLMATIC-functie
E) Holiday-functie
F) FROSTMATIC-functie
G)
H)
I)
J)
K)
L)
3.2 Inschakelen
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Vriezertemperatuur-indicator
Indicatielampje vriesvak
Alarmlampje
ChildLock-functie
MinuteMinder-functie
DYNAMICAIR function
NEDERLANDS
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Als "dEMo" op het display verschijnt,
raadpleegt u het hoofdstuk "Problemen
oplossen".
3.3 Uitschakelen
1. Druk gedurende een paar seconden
op de toets AAN/UIT.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3.4 De koelkast inschakelen
Om de koelkast aan te zetten, drukt u
gewoon op de temperatuurregelaar van
de koelkast. Om de koelkast op de
andere manier in te schakelen:
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling'
om een andere temperatuur
in te stellen.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde
temperatuur opgeslagen.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt.
3.7 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de temperatuur in de vriezer;
• het geluid van de zoemer.
Druk op een willekeurige toets om het
alarm te resetten.
De zoemer gaat uit.
Het temperatuurlampje van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde
temperatuur.
Het alarmindicatielampje blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.
3.5 De koelkast uitschakelen
3.8 COOLMATIC-functie
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het lampje OFF van de koelkast en het
lampje van het koelvak knipperen.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont streepjes.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-lampje van de koelkast wordt
getoond.
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de
COOLMATIC-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om
te voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
3.6 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de
koelkast en de vriezer kan worden
ingesteld met de temperatuurknoppen.
Standaardtemperaturen:
• +5°C voor de koelkast
• -18°C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
7
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt
getoond.
8
www.aeg.com
De COOLMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 52 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeleing,
herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende
pictogram COOLMATIC is
uitgeschakeld.
3.9 FROSTMATIC-functie
De FROSTMATIC-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
1. Druk op de toets Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt
getoond.
De FROSTMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 52 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeleing,
herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende
pictogram FROSTMATIC is
uitgeschakeld.
3.10 DYNAMICAIR-functie
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DYNAMICAIR-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het DYNAMICAIR-lampje wordt
getoond.
Het activeren van de functie
DYNAMICAIR verhoogt het
energieverbruik.
Als de functie automatisch
wordt geactiveerd, wordt
het indicatielampje
DYNAMICAIR niet
weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik").
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat het bijbehorende
pictogram DYNAMICAIR is
uitgeschakeld.
3.11 MinuteMinder -functie
De MinuteMinder-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in
de vriezer hebt gelegd om snel af te
koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager
of de knop Temperatuur hoger om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Op het einde van de aftelling knippert
het MinuteMinder-lampje en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
NEDERLANDS
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewenst moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje uit gaat.
3.12 Holiday modus
Met deze functie kunt u de koelkast
gesloten en leeg houden tijdens een
lange vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
Als de Holiday-functie actief
is, moet het koelvak leeg
zijn.
1. Druk op Mode tot het Holidayindicatielampje verschijnt.
Het Holiday-pictogram knippert.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
9
Het Holiday-pictogram verschijnt.
Als u de Holiday-modus wilt
uitschakelen, herhaalt u deze procedure
totdat het Holiday-pictogram is
uitgeschakeld.
3.13 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Eerste inschakeling
LET OP!
Laat, voordat u de stekker in
het stopcontact steekt en de
koelkast voor de eerste keer
aanzer, het apparaat eerst
minimaal 4 uur rechtop
staan. De olie heeft dan
genoeg tijd om terug te
keren naar de compressor.
Anders kunnen de
compressor of de
elektronische onderdelen
beschadigd raken.
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades
behalve de onderste lade die nodig is
voor een goede luchtcirculatie. Het
voedsel kan op alle schappen tot 15 mm
ver naar de deur uitsteken.
4.3 Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in
te vriezen is het niet nodig om de
instelling te veranderen.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Plaats het verse voedsel dat moet
worden ingevroren in het bovenste vak.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld. De
vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
De maximale hoeveelheid
levensmiddelen die in 24 uur kunnen
worden ingevroren, staat aangegeven op
het typeplaatje, een label dat zich aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
10
www.aeg.com
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC-functie").
De FreshBox-module is uitgerust met
geleiders. Tijdens zijn verwijdering uit
het koelgedeelte trekt u de module naar
uzelf toe en verwijdert u de korf door de
voorkant scheef naar beneden te
houden.
In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk
onder de 0°C. Als dit het
geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.
4.4 module FreshBox
De lade in deze module is geschikt voor
het bewaren van vers voedsel zoals vis,
vlees, schelp- en schaaldieren, omdat de
temperatuur in dit vak lager is dan in de
rest van de koelkast.
LET OP!
Voor het plaatsen of
verwijderen van de
FreshBox-module in het
apparaat, moeten de
MaxiBox-lade en de glazen
afdekplaat worden
verwijderd.
4.5 DYNAMICAIR
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat automatisch snelle koeling van
voedsel mogelijk maakt en een
gelijkmatigere temperatuur in het vak.
Het is mogelijk om het apparaat
handmatig in te schakelen indien nodig
(zie 'DYNAMICAIR-functie').
5. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
5.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
NEDERLANDS
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Het onderste schap dat het koelvak
scheidt van het vriesvak kan worden
verwijderd om het te reinigen. Trek het
schap recht uit.
Om ervoor te zorgen dat het
FreshBox-vak goed
functioneert, moeten het
onderste vak en de
dekplaten na reiniging
worden teruggeplaatst op
hun oorspronkelijke plek.
De dekplaten boven de lades in het vak
kunnen worden verwijderd om te worden
gereinigd.
5.3 Ontdooien
Uw apparaat is rijpvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
11
binnenwanden, noch op het voedsel. Dit
komt door de continue circulatie van
koude lucht binnen het vak door een
automatisch aangedreven ventilator. Het
dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
5.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
6. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
12
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
Er verschijnt een vierkant
symbool in plaats van getallen op het temperatuurdisplay.
Probleem met de temperatuur van de sensor.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden,
maar de temperatuur kan niet
aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
bewaart.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg " FROSTMATIC
functie".
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg " COOLMATIC
functie".
De compressor start niet
Dit is normaal, er is geen
onmiddellijk na het drukken storing.
op FROSTMATIC of na het
veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige
tijd.
De compressor start niet
Dit is normaal, er is geen
onmiddellijk na het drukken storing.
op COOLMATIC of na het
veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water in de koelkast.
Reinig de waterafvoer.
De waterafvoer is verstopt.
NEDERLANDS
Probleem
13
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast
aangesloten op de verdam- op de verdamperbak.
perbak boven de compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC of Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingeschaCOOLMATIC handmatig uit,
keld.
of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie "FROSTMATIC of COOLMATIC functie".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet Stel een hogere/lagere temgoed ingesteld.
peratuur in.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg " FROSTMATIC
functie".
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg " COOLMATIC
functie".
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
6.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
14
www.aeg.com
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST*
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
7.4 Installatie en vervanging
van het CLEANAIR CONTROLfilter
Bij levering zit het koolstoffilter in een
plastic zak om het prestatievermogen te
behouden. De filter moet in de lade
geplaatst worden voordat het apparaat
wordt ingeschakeld.
1.
2.
3.
4.
Open de lade.
Haal het filter uit de plastic zak.
Plaats de filter in de lade.
Sluit de lade.
Voor optimale prestaties moet het
koolstofluchtfilter eenmaal per jaar
vervangen worden.
Nieuwe actieve luchtfilters zijn
verkrijgbaar bij uw lokale distributeur.
De luchtfilter is een
verbruiksartikel en als
zodanig geldt hiervoor geen
garantie.
7.3 Installatie van het apparaat
en het omdraaien van de deur
Raadpleeg afzonderlijke
instructies voor installatie
(ventilatievereisten, waterpas
zetten) en omdraaien van de
deur.
8. TECHNISCHE INFORMATIE
8.1 Technische gegevens
In hoogte
1840 mm
Breedte
595 mm
Diepte
642 mm
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
20 u
NEDERLANDS
Spanning
230 – 240 V
Tijd
50 Hz
15
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
16
www.aeg.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................17
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 18
3. OPERATION............................................................................................................ 19
4. DAILY USE................................................................................................................22
5. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 23
6. TROUBLESHOOTING.............................................................................................25
7. INSTALLATION....................................................................................................... 27
8. TECHNICAL INFORMATION................................................................................. 27
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
17
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Service or an electrician
to change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
ENGLISH
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
3. OPERATION
3.1 Control panel
1
1 ON/OFF button
2
3
19
4
5
6
7
8
20
www.aeg.com
2 Top compartment temperature
colder button
3 Top compartment temperature
warmer button
4 Mode button
5 OK button
6 Bottom compartment temperature
colder button
7 Bottom compartment temperature
warmer button
8 Display
It is possible to change predefined
sound of buttons by pressing together
Mode button and Temperature colder
button for some seconds. Change is
reversible.
Display
A
B
C D E
Off COOL
MATIC
F
G
FROST
MATIC
min
L
K J
I
H
A) Fridge compartment indicator
B) Fridge temperature indicator and
timer indicator
C) Fridge OFF indicator
D) COOLMATIC function
E) Holiday function
F) FROSTMATIC function
G)
H)
I)
J)
K)
L)
3.2 Switching on
3.4 Switching on the fridge
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off.
The alarm buzzer could operate after few
seconds.
The temperature indicators show the set
default temperature.
To reset the alarm refer to "High
temperature alarm".
To switch on the fridge it is enough to
press the fridge temperature regulator.
To switch on the fridge in the other way:
To select a different set temperature
refer to "Temperature regulation".
If "dEMo" appears on the display, refer
to "What to do if..." chapter.
3.3 Switching off
1. Press ON/OFF for a few seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
Freezer temperature indicator
Freezer compartment indicator
Alarm indicator
ChildLock function
MinuteMinder function
DYNAMICAIR function
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The Fridge OFF indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The fridge OFF indicator goes off.
To select a different set
temperature refer to
"Temperature regulation".
3.5 Switching off the fridge
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The fridge OFF indicator and the fridge
compartment indicator flash.
ENGLISH
The fridge temperature indicator shows
dashes.
2. Press OK to confirm.
The fridge OFF indicator is shown.
3.6 Temperature regulation
Set temperature of the fridge and of the
freezer by pressing the temperature
buttons.
Default temperatures:
• +5°C for the fridge
• -18°C for the freezer
The temperature indicators show the set
temperature.
After a power failure the set
temperature remains stored.
The set temperature will be
reached within 24 hours.
3.7 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by:
• flashing of the alarm and freezer
temperature indicators;
• sounding of the buzzer.
Press any button to reset the alarm.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
3.8 COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The COOLMATIC indicator is shown.
21
The COOLMATIC function
shuts off automatically after
52 hours.
To switch off the function
before its automatic end,
repeat the steps until the
COOLMATIC indicator goes
off.
3.9 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
1. Press Mode button until the
corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
The FROSTMATIC function
shuts off automatically after
52 hours.
To switch off the function
before its automatic end,
repeat the steps until the
FROSTMATIC indicator goes
off.
3.10 DYNAMICAIR function
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The DYNAMICAIR indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The DYNAMICAIR indicator is shown.
The activation of the
DYNAMICAIR function
increases energy
consumption.
If the function is activated
automatically, the
DYNAMICAIR indicator is
not shown (refer to "Daily
use").
To switch off the function, repeat the
steps until the DYNAMICAIR indicator
goes off.
22
www.aeg.com
3.11 MinuteMinder function
3.12 Holiday mode
The MinuteMinder function is to be used
to set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for
a certain length of time.
This function allows you to keep the
refrigerator closed and empty during a
long holiday period without the
formation of a bad smell.
It is also useful when a reminder is
needed in order not to forget the bottles
placed in the freezer for fast cooling.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The MinuteMinder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder or
Temperature warmer button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press OK to confirm.
The MinuteMinder indicator is shown.
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
At the end of the countdown, the
MinuteMinder indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator turns off.
Empty the fridge
compartment before turning
the Holiday mode on.
1. Press the Mode until the Holiday
indicator icon appears.
The Holiday icon flashes.
The fridge temperature indicator shows
the set temperature.
2. Press the OK to confirm.
The Holiday icon appears.
To turn off the Holiday mode, repeat the
procedure until the Holiday indicator
icon goes off.
3.13 ChildLock function
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
4.1 Initial power on
CAUTION!
Before inserting the power
plug in to the outlet and
switching on the cabinet for
the first time, leave the
appliance standing upright
for at least 4 hours. This will
assure a sufficient amount of
time for the oil to return to
the compressor. Otherwise
the compressor or electronic
components may sustain
damage.
ENGLISH
23
4.2 Storage of frozen food
4.4 FreshBox module
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours with the FROSTMATIC
function turned on. The freezer drawers
ensure that it is quick and easy to find
the food package you want. If large
quantities of food are to be stored,
remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in
place to provide good air circulation. On
all shelves it is possible to place food
that protrude until 15 mm from the door.
The drawer inside the module is suitable
for storing fresh food like fish, meat,
seafood, because the temperature is
lower here than in the rest of the fridge.
4.3 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
CAUTION!
Before placing or removing
the FreshBox module inside
the appliance, pull out the
MaxiBox drawer and glass
cover.
The FreshBox module is equipped with
runners. At the time of its removal from
the fridge compartment pull the module
towards yourself and remove the basket
by tilting its front downwards.
To freeze small amount of fresh foods it
is not necessary to change the present
setting.
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
Place the food to be frozen in the top
compartment.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FROSTMATIC Function").
In this condition, the
refrigerator compartment
temperature might drop
below 0°C. If this occurs
reset the temperature
regulator to a warmer
setting.
5. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
4.5 DYNAMICAIR
The refrigerator compartment is
equipped with an automatic device that
allows for rapid cooling of foods and
more uniform temperature in the
compartment.
It is possible to switch on the device
manually when needed (refer to
"DYNAMICAIR function").
24
www.aeg.com
5.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents or
abrasive powders, as these
will damage the finish.
5.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
The lowest shelf, dividing the cooler
compartment from the compartment can
be removed only for cleaning. To remove
pull out the shelf straight.
To make sure fully
functionality of the FreshBox
compartment the lowest
shelf and cover plates must
be put back in their original
position after cleaning.
The cover plates above the drawers in
the compartment can be taken out for
cleaning.
5.3 Defrosting
Your appliance is frost free. This means
that there is no build up of frost when it
is in operation, neither on the internal
walls nor on the foods. The absence of
frost is due to the continuous circulation
of cold air inside the compartment,
driven by an automatically controlled fan.
The defrost water drains out through a
trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and
dripping onto the food inside.
5.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
ENGLISH
25
6. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is
on.
The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open
Alarm"or "High Temperature
Alarm".
The temperature in the appliance is too high.
Refer to "Door Open
Alarm"or "High Temperature
Alarm".
A square symbol is shown
instead of numbers on the
Temperature Display.
Temperature sensor problem.
Contact the nearest Authorised Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorised Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The COOLMATIC function
is switched on.
Refer to "COOLMATIC function".
26
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The compressor does not
start immediately after
pressing the FROSTMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has
occurred.
The compressor starts after a
period of time.
The compressor does not
start immediately after
pressing the COOLMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has
occurred.
The compressor starts after a
period of time.
Water flows inside the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that Make sure that food products
water flows into the water
do not touch the rear plate.
collector.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the evap- let to the evaporative tray.
orative tray above the compressor.
Temperature cannot be set. The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
The temperature in the appliance is too low/too high.
Set a higher/lower temperature.
The temperature regulator
is not set correctly.
The food products' temper- Let the food products temperature is too high.
ature decrease to room temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at the
same time.
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The COOLMATIC function
is switched on.
Refer to "COOLMATIC function".
If the advice does not lead
to the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
6.2 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
ENGLISH
27
7. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.3 Installation of the
appliance and door reversal
Please refer to separate
instructions on installation
(ventilation requirements,
levelling) and door reversal.
7.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
7.4 Installation and replacing
of the CLEANAIR CONTROL
filter
On delivery the carbon filter is in a plastic
bag to preserve performance. The filter
should be placed in the drawer before
the appliance is turned on.
1.
2.
3.
4.
Open the drawer.
Take the filter out of the plastic bag.
Insert the filter in the drawer.
Close the drawer.
7.2 Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
To get the best performance the carbon
air filter should be changed once every
year.
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
The air filter is a consumable
accessory and as such is not
covered by the guarantee.
8. TECHNICAL INFORMATION
8.1 Technical data
Height
1840 mm
Width
595 mm
Depth
642 mm
Rising time
20 h
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
28
www.aeg.com
9. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
FRANÇAIS
29
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 30
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 31
3. FONCTIONNEMENT..............................................................................................33
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................36
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 37
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................39
7. INSTALLATION....................................................................................................... 41
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................42
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
30
1.
www.aeg.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
31
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur.
Cela permet à l'huile de refouler dans
le compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure,
un garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
32
www.aeg.com
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
2.3 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
FRANÇAIS
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
33
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Panneau de commande
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Touche ON/OFF
2 Touche de diminution de la
température du compartiment
supérieur
3 Touche d'augmentation de la
température du compartiment
supérieur
4 Touche Mode
5 Touche OK
6 Touche de diminution de la
température du compartiment
inférieur
7 Touche d'augmentation de la
température du compartiment
inférieur
8 Indicateur
Pour changer la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
Indicateur
A
B
C D E
Off COOL
MATIC
F
G
FROST
MATIC
min
L
A) Voyant du compartiment
Réfrigérateur
B) Indicateur de température/voyant du
thermostat du réfrigérateur et voyant
de minuterie
C) Voyant OFF du réfrigérateur
D) Fonction COOLMATIC
E) Fonction Holiday
F) Fonction FROSTMATIC
K J
I
H
G) Indicateur de température du
congélateur
H) Voyant du compartiment
Congélateur
I) Voyant d'alarme
J) Fonction ChildLock
K) Fonction MinuteMinder
L) DYNAMICAIR function
34
www.aeg.com
3.2 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de quelques secondes.
Les indicateurs de température/voyants
du thermostat indiquent la température
programmée par défaut.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous
au paragraphe « Alarme haute
température ».
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
3.3 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
3.4 Mise en fonctionnement
du réfrigérateur
Pour activer le réfrigérateur, il suffit
d'appuyer sur le thermostat du
réfrigérateur. Pour activer le réfrigérateur
autrement :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Réfrigérateur OFF clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
Le voyant OFF du réfrigérateur s'éteint.
Pour sélectionner une
température différente,
reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la
température ».
3.5 Mise à l'arrêt du
réfrigérateur
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur OFF et l'indicateur du
compartiment de réfrigération
clignotent.
L'indicateur de température du
réfrigérateur affiche des tirets.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur OFF du réfrigérateur
s'allume.
3.6 Réglage de la température
Réglez la température du réfrigérateur et
du congélateur en appuyant sur les
touches de température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
• -18 °C dans le congélateur
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
Après une coupure de
courant, la température
programmée reste
enregistrée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures.
3.7 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de
courant) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme
et de température ;
• le déclenchement d'une alarme
sonore.
Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur
n'importe quelle touche.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche
pendant quelques secondes la
température la plus élevée atteinte. La
température programmée s'affiche
ensuite de nouveau.
FRANÇAIS
Le voyant d'alarme continue de clignoter
jusqu'à ce que les conditions normales
soient restaurées.
3.8 Fonction COOLMATIC
Si vous avez besoin de ranger une
grande quantité d'aliments chauds dans
votre réfrigérateur, par exemple après
avoir fait vos courses, nous vous
suggérons d'activer la fonction
COOLMATIC pour refroidir rapidement
les aliments tout en évitant le
réchauffement des denrées déjà
stockées dans le réfrigérateur.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur COOLMATIC s'affiche.
La fonction COOLMATIC se
désactive automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction
avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez
la procédure jusqu'à ce que
le voyant COOLMATIC
s'éteigne.
3.9 Fonction FROSTMATIC
La fonction FROSTMATIC accélère la
congélation des aliments frais tout en
protégeant les denrées déjà congelées
contre un réchauffement indésirable.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
La fonction FROSTMATIC se
désactive automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction
avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez
la procédure jusqu'à ce que
le voyant FROSTMATIC
s'éteigne.
35
3.10 Fonction DYNAMICAIR
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur DYNAMICAIR clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur DYNAMICAIR s'affiche.
L'activation de la fonction
DYNAMICAIR augmente la
consommation d'électricité.
Si la fonction est activée
automatiquement, le voyant
DYNAMICAIR reste éteint
(reportez-vous à la section
« Utilisation quotidienne »).
Pour désactiver la fonction, répétez les
étapes jusqu'à ce que l'indicateur
DYNAMICAIR s'éteigne.
3.11 Fonction MinuteMinder
La fonction MinuteMinder doit être
utilisée pour le réglage d'une alarme
sonore à une heure souhaitée, ce qui est
utile, par exemple, lorsque l'on souhaite
refroidir des aliments pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
Elle est également utile quand un rappel
est nécessaire pour ne pas oublier les
bouteilles placées dans le congélateur
pour un refroidissement rapide.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur MinuteMinder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
ou d'augmentation de la
température pour changer la valeur
programmée de la minuterie de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur MinuteMinder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Il est possible de modifier la durée à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de diminution de
36
www.aeg.com
la température et sur la touche
d'augmentation de la température.
Une fois le décompte terminé, le voyant
MinuteMinder clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver une fonction
à tout moment pendant le décompte en
répétant les étapes de sélection de la
fonction, jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne.
3.12 Mode Holiday
Cette fonction vous permet de laisser le
compartiment réfrigérateur vide et fermé
pendant une longue période sans
formation de mauvaises odeurs.
Videz le compartiment de
réfrigération avant d'activer
le mode Holiday.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant du mode Holiday
s'allume.
L'icône Holiday clignote.
L'indicateur de température du
réfrigérateur indique la température
programmée.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'icône Holiday apparaît.
Pour désactiver le mode Holiday, répétez
les mêmes opérations jusqu'à ce que
l'icône Holiday disparaisse.
3.13 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Première mise sous tension
ATTENTION!
Avant d'insérer la fiche
d'alimentation dans la prise
murale et d'allumer
l'appareil pour la première
fois, laissez l'appareil en
position verticale pendant
au moins 4 heures. Cela
laissera suffisamment de
temps à l'huile de retourner
jusqu'au compresseur. Sans
cela, le compresseur et les
composants électroniques
pourraient être
endommagés.
4.2 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez l'appareil
fonctionner au moins pendant 2 heures
environ avec la fonction FROSTMATIC
activée avant d'introduire les produits
dans le compartiment. Les tiroirs de
congélation vous permettent de trouver
facilement et rapidement les aliments
dont vous avez besoin. Si vous devez
stocker une grande quantité d'aliments,
retirez tous les tiroirs et le bac à glaçons,
sauf le bac inférieur qui doit être en
place afin de permettre une circulation
d'air optimale. Vous pouvez ranger des
aliments sur toutes les clayettes en
respectant un espace de 15 mm avec la
porte.
4.3 Congeler les aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
FRANÇAIS
conserver à long terme des aliments
congelés ou surgelés.
Pour congeler de petites quantités
d'aliments frais, il n'est pas nécessaire de
modifier le réglage actuel.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
aliments frais à congeler dans le
compartiment congélateur.
Placez les denrées à congeler dans le
compartiment supérieur.
La quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures figure sur la plaque
signalétique, située à l'intérieur de
l'appareil.
37
température y est inférieure à celle des
autres zones du réfrigérateur.
ATTENTION!
Avant de mettre ou de
retirer le module FreshBox à
l'intérieur de l'appareil,
retirez le bac MaxiBox et le
couvercle en verre.
Le module FreshBox est équipé de
glissières. Au moment du retrait du
compartiment réfrigérateur, tirez le
module vers vous et retirez le bac en
inclinant le devant vers le bas.
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction
FROSTMATIC »).
Dans ce cas, la température
du compartiment
réfrigérateur est susceptible
de descendre en dessous de
0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat
sur une position inférieure
pour obtenir moins de froid.
4.4 Module FreshBox
Le tiroir à l'intérieur du module est
adapté à la conservation des denrées
fraîches et hautement périssables
(poissons, viandes, fruits de mer), car la
4.5 DYNAMICAIR
Le compartiment réfrigérateur est
équipé d'un dispositif automatique qui
permet le refroidissement rapide des
aliments et qui maintient une
température plus homogène dans le
compartiment.
Il est possible de mettre manuellement
le dispositif en fonctionnement si
nécessaire (reportez-vous au chapitre
« Fonction DYNAMICAIR »).
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques car ils
pourraient endommager le
revêtement.
38
www.aeg.com
5.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION!
Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
La clayette la plus basse, qui sépare le
compartiment réfrigérateur du
compartiment ne doit être sortie qu'en
vue de son nettoyage. Pour la sortir, tirez
tout droit sur la clayette.
Pour garantir la complète
fonctionnalité du
compartiment FreshBox, la
clayette inférieure et les
couvercles doivent être
remis dans leur position
d'origine après nettoyage.
Les couvercles situés au-dessus des
tiroirs dans le compartiment peuvent
être sortis en vue de leur nettoyage.
5.3 Dégivrer
Votre appareil est garanti sans givre.
Cela signifie qu'il n'y a aucune formation
de givre lorsqu'il est en marche, ni sur les
parois intérieures, ni sur les aliments.
L'absence de givre est due à la
circulation permanente d'air froid dans le
compartiment, grâce à un ventilateur
automatique. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé
à l'arrière de l'appareil, au-dessus du
compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
5.4 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
FRANÇAIS
39
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment été Consultez le paragraphe
mis en marche ou la tem« Alarme porte ouverte » ou
pérature est toujours trop
« Alarme haute température ».
élevée.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
Un symbole carré apparaît à Problème de capteur de
la place des chiffres sur
température.
l'écran de température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage
de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse. Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le rég- Reportez-vous au chapitre
lage de la température.
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été in- Attendez quelques heures et
troduits simultanément.
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à
l'appareil étaient trop
température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
40
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
La fonction COOLMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal, Le compresseur démarre au
pas immédiatement après
il ne s'agit pas d'une anom- bout d'un certain temps.
avoir appuyé sur la touche
alie.
FROSTMATIC, ou après
avoir changé la température.
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal, Le compresseur démarre au
pas immédiatement après
il ne s'agit pas d'une anom- bout d'un certain temps.
avoir appuyé sur la touche
alie.
COOLMATIC, ou après
avoir changé la température.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
De l'eau coule sur le sol.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus du
compresseur.
Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC
température.
ou COOLMATIC est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « FonctionFROSTMATIC ou COOLMATIC ».
La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas réde l'appareil est trop basse/ glé correctement.
élevée.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été in- Introduisez moins de produits
troduits simultanément.
en même temps.
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
Solution
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
La fonction COOLMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
Si ces conseils n'apportent
pas le résultat souhaité,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
41
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
6.2 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
DEL longue durée.
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
7.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte
7.2 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
Veuillez vous reporter à la
notice d'installation séparée
(exigences en matière de
ventilation, mise de niveau)
et réversibilité de la porte.
7.4 Installation et
remplacement du filtre
CLEANAIR CONTROL
Le filtre est livré dans un sac plastique
pour préserver son efficacité. Le filtre
42
www.aeg.com
doit être placé dans le tiroir avant la mise
en fonction de l'appareil.
1.
2.
3.
4.
Ouvrez le tiroir.
Sortez le filtre du sac plastique.
Installez le filtre dans le tiroir.
Fermez le tiroir.
Lors d'un usage normal et afin de
permettre un bon fonctionnement, il est
recommandé de changer le filtre à air à
charbon une fois par an.
Vous pouvez vous procurer ces filtres
auprès de votre distributeur local.
Le filtre à air étant un
accessoire consommable, il
n'est pas couvert par la
garantie.
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Données techniques
Hauteur
11840 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
642 mm
Autonomie de fonctionnement
20 h
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
43
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 44
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 45
3. BETRIEB................................................................................................................... 47
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................50
5. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................51
6. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 53
7. MONTAGE...............................................................................................................55
8. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 56
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
44
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
45
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
46
www.aeg.com
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
DEUTSCH
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
47
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. BETRIEB
3.1 Bedienfeld
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Taste ON/OFF
2 Taste zur Verringerung der
Temperatur des oberen Fachs
3 Taste zur Erhöhung der Temperatur
des oberen Fachs
4 Taste Mode
5 Taste OK
6 Taste zur Verringerung der
Temperatur des unteren Fachs
7 Taste zur Erhöhung der Temperatur
des unteren Fachs
8 Display
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu die Taste Mode
und die Taste zum Senken der
Temperatur einige Sekunden gleichzeitig
gedrückt. Die Änderung lässt sich
rückgängig machen.
Display
A
B
C D E
Off COOL
MATIC
F
G
FROST
MATIC
min
L
A) Kühlraumanzeige
B) Anzeige Kühlraumtemperatur und
Timer
C) Kühlraumanzeige OFF
D) Funktion COOLMATIC
E) Funktion Holiday
F) Funktion FROSTMATIC
K J
G)
H)
I)
J)
K)
L)
I
H
Anzeige Gefrierraumtemperatur
Gefrierraumanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion MinuteMinder
DYNAMICAIR function
48
www.aeg.com
3.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren
Sie unter „Temperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn auf dem Display "dEMo"
angezeigt wird, siehe Abschnitt „Was
tun, wenn“.
3.3 Ausschalten des Geräts
1. Halten Sie EIN/AUS einige Sekunden
gedrückt.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
3.4 Einschalten des
Kühlschranks
Zum Einschalten des Kühlschranks
drücken Sie einfach auf den KühlschrankTemperaturregler. Alternativ können Sie
folgendermaßen vorgehen:
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Kühlraumanzeige OFF blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl
einer anderen Temperatur
finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
3.5 Ausschalten des
Kühlschranks
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige OFF und die
Kühlraumanzeige blinken.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
Striche an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erscheint.
3.6 Temperaturregelung
Stellen Sie die Temperatur des Kühl- und
Gefrierraums durch Drücken der
jeweiligen Temperaturtaste ein.
Standardtemperaturen:
• +5 °C für den Kühlschrank
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
Nach einem Stromausfall
bleibt die eingestellte
Temperatur gespeichert.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht.
3.7 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierfach (zum Beispiel nach einem
Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und
Temperaturanzeige des Gefrierraums.
• Ertönen des Summers.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auszuschalten.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an.
Danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die
normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
3.8 Funktion COOLMATIC
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion
COOLMATIC einzuschalten, um die
Produkte schneller zu kühlen und um zu
vermeiden, dass die bereits im
DEUTSCH
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.
Die Funktion COOLMATIC
wird nach etwa 52 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
COOLMATIC erlischt.
3.9 Funktion FROSTMATIC
Die FROSTMATIC-Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen die
Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Die Funktion FROSTMATIC
wird nach etwa 52 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
FROSTMATIC erlischt.
3.10 Funktion DYNAMICAIR
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die DYNAMICAIR-Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die DYNAMICAIR-Anzeige erscheint.
49
Durch das Einschalten der
Funktion DYNAMICAIR
erhöht sich der
Energieverbrauch.
Wird die Funktion
automatisch eingeschaltet,
leuchtet die Anzeige
DYNAMICAIR nicht (siehe
„Täglicher Gebrauch“).
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis die
DYNAMICAIR-Anzeige erlischt.
3.11 Funktion MinuteMinder
Mit der Funktion MinuteMinder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige MinuteMinder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
50
www.aeg.com
3.12 Holiday-Modus
3.13 Funktion ChildLock
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit
geschlossener Tür leer stehen lassen,
ohne dass sich ein unangenehmer
Geruch entwickelt.
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Leeren Sie den Kühlraum,
bevor Sie den HolidayModus einschalten.
1. Drücken Sie Mode, bis die HolidayAnzeige erscheint.
Das Holiday-Symbol blinkt.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
die eingestellte Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Das Holiday-Symbol erscheint.
Wiederholen Sie zum Ausschalten des
Holiday-Modus die obigen Schritte, bis
die Holiday-Anzeige erlischt.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
4.1 Erstes Einschalten
ACHTUNG!
Bevor Sie den Stecker in die
Wandsteckdose stecken und
das Gerät zum ersten Mal
einschalten, lassen Sie es
mindestens 4 Stunden
aufrecht stehen. Diese Zeit
ist ausreichend, damit das
Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Anderenfalls können der
Kompressor oder
elektronische Bauteile
beschädigt werden.
4.2 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang mit
eingeschalteter Funktion FROSTMATIC
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das
Fach legen. Die Gefrierschubladen
sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel
schnell und einfach finden. Wenn große
Mengen an Lebensmitteln gelagert
werden sollen, entfernen Sie die
Schubladen, ausgenommen die untere
Schublade, die an ihrem Platz bleiben
muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Es ist auf allen Ablagen
möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
4.3 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren einer kleinen Menge
frischer Lebensmittel ist keine Änderung
der Einstellung erforderlich.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Funktion FROSTMATIC
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in das oberste Fach.
DEUTSCH
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des
Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
51
Die FreshBox-Schublade besitzt
Führungsschienen. Um die Schublade
aus dem Kühlraum zu entnehmen, ziehen
Sie die Schublade zu sich und kippen die
Schublade mit der Vorderseite nach
unten, bis sie sich herausnehmen lässt.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FROSTMATIC“).
Unter diesen Umständen
kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0 °C
fallen. Ist dies der Fall,
stellen Sie den
Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
4.4 FreshBox-Modul
Aufgrund der in dieser Schublade im
Vergleich zum restlichen Kühlraum
niedrigeren Temperatur eignet sie sich
zur Aufbewahrung von frischen
Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und
Meeresfrüchten.
4.5 DYNAMICAIR
Der Kühlschrank ist mit einer
automatischen Vorrichtung ausgestattet,
die für eine rasche Kühlung der
Lebensmittel und eine gleichmäßigere
Temperatur im Innenraum sorgt.
Sie können die Funktion bei Bedarf
manuell einschalten (siehe „Funktion
DYNAMICAIR“).
ACHTUNG!
Bevor Sie die FreshBoxSchublade aus dem Gerät
nehmen oder wieder
einsetzen, nehmen Sie die
MaxiBox-Schublade und die
Glasplatte heraus.
5. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen
"Neugeruch" am besten durch
Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer neutralen
Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese die
Oberfläche beschädigen.
52
www.aeg.com
5.2 Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
Die unterste Ablage trennt den Kühlraum
vom -fach und sollte nur zur Reinigung
entfernt werden. Ziehen Sie die Ablage
gerade heraus.
Das FreshBox Fach kann nur
richtig funktionieren, wenn
die untere Ablage und die
Abdeckungen nach der
Reinigung wieder korrekt
eingesetzt werden.
Die Abdeckungen über den Schubladen
können zur Reinigung entfernt werden.
5.3 Auftauen
Ihr Gerät ist ein NoFrost-Gerät. Das
bedeutet, dass sich während des
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bilden kann.
Die Reifbildung wird durch die
kontinuierliche, von einem automatisch
geregelten Ventilator gesteuerte
Luftzirkulation im Inneren des
Gefrierraums verhindert. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
5.4 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
DEUTSCH
53
6. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Was tun, wenn...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Es wird ein akustisches oder Das Gerät wurde erst kürSiehe „Alarm Tür offen“ oder
optisches Alarmsignal aus- zlich eingeschaltet oder die „Temperaturwarnung“.
gelöst.
Temperatur ist noch zu
hoch.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
In der Temperaturanzeige
ist ein quadratisches Symbol anstatt der Zahlen zu
sehen.
Problem mit dem Tempera- Bitte wenden Sie sich an die
turfühler.
nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe befindet sich im Schließen und öffnen Sie die
Standby-Modus.
Tür.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lassen Sie die Lebensmittel
Lebensmittel waren noch zu vor dem Einlagern auf Raumwarm.
temperatur abkühlen.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMATist eingeschaltet.
IC“.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion COOLMATIC“.
54
www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nachdem Sie FROSTMATIC gedrückt oder die Soll-Temperatur auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Störung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nachdem Sie COOLMATIC gedrückt oder die Soll-Temperatur auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Störung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten LebenStellen Sie sicher, dass die
smittel verhindern, dass das Lebensmittel nicht die RückWasser zum Wassersamm- wand berühren.
ler fließt.
Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Eine Temperaturregelung
ist nicht möglich.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie die Funktion
oder COOLMATIC ist einFROSTMATIC oder COOLgeschaltet.
MATIC manuell aus, oder
warten Sie mit dem Einstellen
der Temperatur, bis die Funktion automatisch abgeschaltet
wurde. Siehe Funktion
„FROSTMATIC oder COOLMATIC“.
Die Temperatur im Gerät ist Der Temperaturregler ist
zu hoch/niedrig.
nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der zu küh- Lassen Sie die Lebensmittel
lenden Lebensmittel ist zu
auf Raumtemperatur abkühhoch.
len, bevor Sie sie in das Gerät
stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMATist eingeschaltet.
IC“.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion COOLMATIC“.
DEUTSCH
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
55
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
6.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
7.2 Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
7.3 Montage des Geräts und
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung)
und Wechsel des
Türanschlags finden Sie in
einer separaten
Montageanleitung.
7.4 Einsetzen und Austauschen
des CLEANAIR CONTROLFilters
Der Filter ist dem Gerät in einem
Kunststoffbeutel beigelegt, damit seine
Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt
wird. Der Filter muss in die Schublade
eingesetzt werden, bevor das Gerät
eingeschaltet wird.
1. Öffnen Sie die Schublade.
2. Nehmen Sie den Filter aus dem
Kunststoffbeutel.
3. Setzen Sie den Filter in die
Schublade.
4. Schließen Sie die Schublade.
56
www.aeg.com
Neue Aktivkohle-Filter erhalten Sie bei
Ihrem Händler vor Ort.
Bei dem Luftfilter handelt es
sich um Verbrauchsmaterial,
das nicht unter die Garantie
fällt.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie
den Kohlefilter einmal jährlich wechseln.
8. TECHNISCHE DATEN
8.1 Technische Daten
Höhe
1840 mm
Breite
595 mm
Tiefe
642 mm
Lagerzeit bei Störung
20 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
SLOVENSKY
57
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................58
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 59
3. PREVÁDZKA.................................................................................................... 61
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 64
5. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................65
6. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 66
7. INŠTALÁCIA.....................................................................................................68
8. TECHNICKÉ INFORMÁCIE............................................................................. 69
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
58
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom
prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na
zabudovanie musia zostať voľné.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich
neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
SLOVENSKY
•
•
•
•
59
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
Pred zapojením spotrebiča do
elektrickej siete počkajte aspoň 4
hodiny. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.
Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
Tento spotrebič neinštalujte na
miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo
chladné, ako napr. prístavby, garáže
alebo vínne pivnice.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla,
elektrického napájacieho kábla,
kompresora). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa
na servisné stredisko alebo
elektrikára.
Elektrický napájací kábel musí zostať
vždy nižšie ako zástrčka napájacieho
kábla.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
60
www.aeg.com
2.3 Použite
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú výslovne
určené výrobcom na tento účel.
Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu.
Obsahuje izobután (R600a), prírodný
plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím. Tento plyn je
horľavý.
V prípade poškodenia chladiaceho
okruhu zabezpečte, aby sa v
miestnosti nenachádzali žiadne
plamene ani iné zápalné zdroje.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými
časťami spotrebiča.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Spôsobí to vznik nadmerného tlaku v
nádobe s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
•
Dodržiavajte pokyny ohľadne
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
SLOVENSKY
61
3. PREVÁDZKA
3.1 Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Tlačidlo ON/OFF
2 Tlačidlo zníženia teploty horného
priestoru
3 Tlačidlo zvýšenia teploty horného
priestoru
4 Tlačidlo Mode
5 Tlačidlo OK
6 Tlačidlo zníženia teploty dolného
priestoru
7 Tlačidlo zvýšenia teploty dolného
priestoru
8 Displej
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zmeniť
súčasným stlačením tlačidla Mode a
tlačidla zníženia teploty na niekoľko
sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
Displej
A
B
C D E
Off COOL
MATIC
F
G
FROST
MATIC
min
L
K J
I
H
A) Ukazovateľ priestoru chladničky
B) Ukazovateľ teploty v chladničke a
ukazovateľ časovača
C) Ukazovateľ chladničky OFF
D) Funkcia COOLMATIC
E) Funkcia Holiday
F) Funkcia FROSTMATIC
G)
H)
I)
J)
K)
L)
3.2 Zapnutie
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
predvolenú teplotu.
Ak chcete vypnúť alarm, pozrite si časť
„Alarm pri zvýšení vnútornej teploty“.
1. Zapojte zástrčku spotrebiča do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF.
O niekoľko sekúnd sa môže spustiť
výstražná zvuková signalizácia.
Ukazovateľ teploty v mrazničke
Ukazovateľ priestoru mrazničky
Ukazovateľ alarmu
Funkcia ChildLock
Funkcia MinuteMinder
DYNAMICAIR function
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
62
www.aeg.com
Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", pozrite
si kapitolu „Čo robiť, keď...“.
3.7 Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty
3.3 Vypnutie
Zvýšenie teploty v priestore mrazničky
(napríklad následkom predchádzajúceho
výpadku elektrického prúdu) indikujú:
1. Tlačidlo ZAP/VYP stlačte na niekoľko
sekúnd.
Displej sa vypne.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo zásuvky elektrickej siete.
3.4 Zapnutie chladničky
Pri zapínaní chladničky stačí stlačiť
regulátor teploty chladničky. Alternatívny
spôsob zapnutia chladničky:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ chladničky OFF bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Ukazovateľ OFF chladničky zhasne.
Ak chcete nastaviť inú
teplotu, pozrite si časť
„Regulácia teploty“.
3.5 Vypnutie chladničky
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať ukazovateľ chladničky OFF
a ukazovateľ chladiaceho priestoru.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
pomlčky.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ OFF chladničky.
3.6 Regulácia teploty
Stlačením tlačidiel regulácie teploty
upravte nastavenú teplotu chladničky a
mrazničky.
Predvolené teploty:
• +5 °C v chladničke
• -18 °C v mrazničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená
teplota uložená.
Nastavená teplota sa
dosiahne do 24 hodín.
•
•
blikajúci ukazovateľ alarmu a
ukazovateľ teploty mrazničky;
zvukový signál.
Stlačte ktorékoľvek tlačidlo a zrušte
alarm.
Zvukový signál sa vypne.
Ukazovateľ teploty mrazničky na niekoľko
sekúnd zobrazí najvyššiu dosiahnutú
teplotu. Potom znovu zobrazí nastavenú
teplotu.
Ukazovateľ alarmu bude naďalej blikať,
kým sa neobnovia normálne podmienky.
3.8 Funkcia COOLMATIC
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po veľkom
nákupe, odporúčame vám zapnúť
funkciu COOLMATIC, aby sa potraviny
rýchlejšie vychladili a aby nedošlo k
otepleniu potravín, ktoré už máte v
chladničke.
1. Stláčajte Mode, až kým sa nezobrazí
príslušná ikona.
Ukazovateľ COOLMATIC bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ COOLMATIC.
Funkcia COOLMATIC sa
automaticky vypne po 52
hodinách.
Ak chcete funkciu
deaktivovať pred jej
automatickým uplynutím,
zopakujte uvedené kroky,
kým nezhasne ukazovateľ
COOLMATIC.
3.9 Funkcia FROSTMATIC
Funkcia FROSTMATIC urýchľuje
zmrazenie čerstvých potravín a zároveň
chráni už uskladnené potraviny pred
neželaným ohriatím.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ FROSTMATIC bliká.
2. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
SLOVENSKY
Zobrazí sa ukazovateľ FROSTMATIC.
Funkcia FROSTMATIC sa
automaticky vypne po 52
hodinách.
Ak chcete funkciu
deaktivovať pred jej
automatickým uplynutím,
zopakujte uvedené kroky,
kým nezhasne ukazovateľ
FROSTMATIC.
3.10 Funkcia DYNAMICAIR
1. Stláčajte Mode, až kým sa nezobrazí
príslušná ikona.
Ukazovateľ DYNAMICAIR bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ DYNAMICAIR.
Aktivácia funkcie
DYNAMICAIR zvýši
spotrebu energie.
Ak sa táto funkcia zapne
automaticky, nezobrazí sa
ukazovateľ funkcie
DYNAMICAIR (pozrite si
časť „Každodenné
používanie").
Funkciu deaktivujete zopakovaním
uvedených krokov, kým nezhasne
ukazovateľ DYNAMICAIR.
3.11 Funkcia MinuteMinder
Funkcia MinuteMinder slúži na spustenie
zvukového signálu v požadovanom čase,
čo je užitočné napríklad vtedy, keď je
podľa receptu potrebné, aby sa potraviny
chladili len určitý čas.
Je užitočná tiež ako pripomienka, aby ste
nezabudli na fľaše vložené do mrazničky
na rýchle vychladenie.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie MinuteMinder bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním tlačidla zníženia teploty
alebo zvýšenia teploty zmeníte
nastavenú hodnotu časovača v škále
od 1 do 90 minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
63
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
MinuteMinder.
Na časovači začne blikať (min).
Nastavenie časovača môžete zmeniť
kedykoľvek počas odpočítavania a na
konci nastaveného času prostredníctvom
tlačidla zníženia alebo zvýšenia teploty.
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
MinuteMinder a spustí sa zvukový signál.
Stlačením tlačidla OK vypnete zvukový
signál a ukončíte funkciu.
Funkciu môžete vypnúť kedykoľvek
počas odpočítavania zopakovaním
príslušných krokov, kým ukazovateľ
nezhasne.
3.12 Režim Holiday
Táto funkcia vám umožní počas dlhšej
dovolenky nechať chladničku zatvorenú
a prázdnu bez toho, aby sa tvoril
nepríjemný zápach.
Pred zapnutím režimu
Holiday vyprázdnite priestor
chladničky.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa
nezobrazí ukazovateľ Holiday.
Ikona Holiday bliká.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
nastavenú teplotu.
2. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
Zobrazí sa ikona Holiday.
Režim Holiday vypnete zopakovaním
postupu, kým nezhasne ikona
ukazovateľa Holiday.
3.13 Funkcia ChildLock
Aktivovaním funkcie ChildLock
uzamknete tlačidlá, čím zabránite ich
náhodnému stlačeniu.
1. Stláčajte Mode, až kým sa nezobrazí
príslušná ikona.
Ukazovateľ ChildLock bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ ChildLock.
Funkciu ChildLock deaktivujete
zopakovaním postupu, kým nezhasne
ukazovateľ ChildLock.
64
www.aeg.com
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé zapnutie
POZOR!
Pred zasunutím zástrčky do
sieťovej zásuvky a prvým
zapnutím spotrebiča
nechajte spotrebič vo
vzpriamenej polohe
minimálne 4 hodiny. Toto
opatrenie zabezpečí
dostatok času na to, aby sa
olej vrátil do kompresora. V
opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu
kompresora alebo
elektronických
komponentov.
4.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po dlhodobom odstavení nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny so zapnutou funkciou
FROSTMATIC. Zásuvky mrazničky
zaisťujú rýchle a jednoduché hľadanie
požadovaných potravín. Ak je potrebné
zmraziť veľké množstvo potravín, vyberte
všetky zásuvky okrem dolnej zásuvky,
ktorá musí zostať na svojom mieste, aby
bola zaistená správna cirkulácia
vzduchu. Na všetky police môžete
položiť potraviny, ktoré vyčnievajú až do
15 mm od dverí.
4.3 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní malého množstva
čerstvých potravín nie je nutné meniť
predvolené nastavenie spotrebiča.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FROSTMATIC najmenej
24 hodín pred vložením potravín
určených na zmrazenie do mraziaceho
priestoru.
Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť,
vložte do horného chladiaceho priečinka.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza vo
vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Keď sa skončí zmrazovanie, znova
nastavte požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFROSTMATIC").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
4.4 Modul FreshBox
Zásuvka vnútri modulu je vhodná na
skladovanie čerstvých potravín ako ryby,
mäso a morské plody, pretože teplota v
nej je nižšia ako v ostatných častiach
chladničky.
POZOR!
Pred vložením alebo
vybratím modulu FreshBox
do/zo spotrebiča vytiahnite
zásuvku MaxiBox a sklenený
kryt.
Modul FreshBox je vybavený výsuvnými
lištami. Pri vyberaní z chladiaceho
priestoru potiahnite modul smerom k
sebe a vyberte košík sklopením jeho
prednej časti nadol.
SLOVENSKY
65
4.5 DYNAMICAIR
Chladiaci priestor je vybavený
automatickým zariadením, ktoré
umožňuje rýchle chladenie potravín a
jednotnejšiu teplotu v chladničke.
Je možné manuálne zapnutie zariadenia
podľa potreby (pozrite si časť „Funkcia
DYNAMICAIR").
5. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
POZOR!
Nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani
prášky, pretože by poškodili
povrch.
5.2 Pravidelné čistenie
POZOR!
Neťahajte, neposúvajte a
nepoškodzujte žiadne rúrky
a/alebo káble v spotrebiči
alebo na ňom.
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
Najnižšiu priehradku, ktorá oddeľuje
chladiaci priestor od zvyšného priestoru,
môžete odstrániť iba za účelom čistenia.
Vytiahnete ju priamym potiahnutím.
Ak chcete zabezpečiť plnú
funkčnosť priestoru
FreshBox, najnižšiu
priehradku a krycie dosky je
potrebné po čistení vrátiť na
pôvodné miesto.
Krycie dosky nad zásuvkami v
chladiacom priestore je možné vybrať a
vyčistiť.
POZOR!
Dbajte na to, aby ste
nepoškodili chladiaci
systém.
5.3 Rozmrazovanie
POZOR!
Pri presúvaní spotrebiča
nadvihnite jeho prednú
hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
Váš spotrebič je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách. Absencia
námrazy sa dosahuje nepretržitým
obehom studeného vzduchu v tomto
66
www.aeg.com
priestore, ktorý je poháňaný ventilátorom
s automatickou reguláciou. Odmrazená
voda odteká cez žliabok do osobitnej
nádoby na zadnej stene spotrebiča nad
motorom kompresora, z ktorej sa
odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
5.4 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Nechajte dvierka pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
6. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič ste zapli iba ne‐
dávno alebo teplota je ešte
stále vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri ot‐
vorených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Teplota v spotrebiči je príliš Pozrite si časť „Alarm pri ot‐
vysoká.
vorených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Namiesto čísiel sa na te‐
plotnom displeji zobrazuje
symbol štvorca.
Problém so snímačom te‐
ploty.
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
SLOVENSKY
67
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie autori‐
zované servisné stredisko.
Kompresor pracuje nepretr‐
žite.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Okolitá teplota v miestnosti
je príliš vysoká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Je zapnutá funkcia FROST‐ Pozrite si časť „Funkcia
MATIC.
FROSTMATIC“.
Je zapnutá funkcia COOL‐
MATIC.
Pozrite si časť „Funkcia
COOLMATIC“.
Kompresor sa nezapne
ihneď po stlačení FROST‐
MATIC alebo po zmene te‐
ploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Kompresor sa nezapne
ihneď po stlačení COOL‐
MATIC alebo po zmene te‐
ploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐ Dávajte pozor, aby sa potravi‐
biči bránia odtekaniu vody
ny nedotýkali zadnej steny.
do odtokového kanálika.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z Odtokový kanálik pripevnite k
rozmrazenej námrazy nie je odparovacej miske.
pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia FROST‐ Funkciu FROSTMATIC alebo
MATIC alebo COOLMATIC. COOLMATIC vypnite man‐
uálne alebo počkajte, kým sa
funkcia nevypne automaticky.
Pozrite si časť „Funkcia
FROSTMATIC alebo COOL‐
MATIC“.
68
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vy‐
soká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš vy‐ Pred vložením do spotrebiča
soká.
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Je zapnutá funkcia FROST‐ Pozrite si časť „Funkcia
MATIC.
FROSTMATIC“.
Je zapnutá funkcia COOL‐
MATIC.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Pozrite si časť „Funkcia
COOLMATIC“.
6.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
7. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
7.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
•
•
•
Pred pripojením sa presvedčte, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú
parametrom vašej domácej elektrickej
siete.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Napájací elektrický kábel je na tento
účel vybavený príslušným kontaktom.
Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
SLOVENSKY
7.3 Inštalácia spotrebiča a
zmena smeru otvárania dverí
69
3. Vložte filter do zásuvky.
4. Zásuvku zatvorte.
Pozrite si samostatné
pokyny ohľadom inštalácie
(požiadavky na vetranie,
vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmena smeru
otvárania dverí.
7.4 Inštalácia a výmena filtra
CLEANAIR CONTROL
Aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť,
vzduchový filter s uhlím treba vymeniť
každý rok.
Pri dodaní je filter s uhlím v plastovom
obale, aby si uchoval účinnosť. Filter
treba vložiť do zásuvky ešte pred
zapnutím spotrebiča.
Nové aktívne vzduchové filtre môžete
kúpiť u svojho predajcu.
Vzduchový filter patrí medzi
spotrebný materiál, preto sa
naň nevzťahuje záruka.
1. Otvorte zásuvku.
2. Vyberte filter z plastového obalu.
8. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
8.1 Technické údaje
Výška
1840 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
642 mm
Akumulačná doba
20 h
Napätie
230 – 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
70
www.aeg.com
SLOVENSKY
71
280154253-A-342014
www.aeg.com/shop
Download PDF