H ndbok SIRe Advanced FH Electric
Original instructions
SIRe Advanced Fan Heater
Electric
With quick guide
SIReFAX
SIReFAEMX
SE .... 2
GB .... 22
DE .... 42
FR .... 62
ES .... 82
IT
NL .... 122
NO .... 142
PL .... 162
RU .... 182
.... 102
For wiring diagram, please see last pages
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Hurtigveiledning/oppstart
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
Kontroller at alle bestanddeler finnes (se
avsnittet Bestanddeler).
Styresystemet kan styre ett eller flere
parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert
apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9),
som stilles inn på PC-kortets ID-velger. F.eks.
enhet 1: ID=1, enhet 2: ID=3
Hvis den eksterne reguleringen av en eller
annen grunn ikke er installert, kan apparatet
likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da
til modus 0, se bildet nedenfor.
Funksjonen er halv hastighet og halv
varmeeffekt
Når ID-nummeret skal endres, må apparatet kobles fra strømmen.
Råd om plassering
PC-kort Base SIReB1X og PC-kort HUB
SIReA1X monteres nært ved apparatet.
Kontrollenheten SIReUA1 har en intern
romtemperaturføler og er montert slik at
den er tilgjengelig for brukeren. Kablingen
mellom PC-kort Base SIReB1X og varmeviften
må være lagt opp for 230 V.
Modulærkablene RJ12 (6p/6c), som fås i
forskjellige lengder, brukes til å koble sammen
PC-kortet og kontrollenheten. Lengre kabler
fås som ekstrautstyr. For maksimale kabellengder se avsnittet Ekstrautstyr.
For å unngå at ikke autoriserte personer får
tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt
plasseres et annet sted, og en ekstern romføler, SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i
lokalet for registrering av riktig temperatur.
Interngivare SIReIT02 ska monteras i utloppet på värmefläkten i avsedd hållare.
Tilkobling av systemet
I styrekort Base SIReB1X kobles apparatet
videre med modulærkabel RJ12 (6p/6c) hvis
flere apparater skal kobles sammen parallelt.
Hvis en ekstern romtemperaturføler SIReRTX (ekstrautstyr) benyttes, tilkobles den
ved hjelp av modulærkabelen RJ11 (4p/4c)
på HUB SIReA1X. Uteføler SIReOTX kobles
til koblingsplint på PC-kort Hub SIReA1X,
styrekort Base SIReB1X i/ved apparatet og
kontrollenhet SIReUA1 tilkobles ved hjelp av
PC-kort HUB SIReA1X med modulærkablene
RJ12 (6p/6c) etter at de andre apparatene er
startet. Strømforsyning for elektrisk varme
må tilkobles separat (se håndboken for varmluftsviften).
Koblingsskjemaer
Koblingsskjemaene finnes i et eget avsnitt
bakerst i denne håndboken.
142
3
4
5
3
6
4
5
6
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
2
Hvert apparat skal
ha en unik ID på
SIReB1X-kortet.
Velg 0 for å
kjøre apparatet
midlertidig uten
ekstern regulering.
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Oppstart
Oppstart
System forsynt med strøm. Ved første
oppstart kjøres oppstartsveiviseren, og
grunninnstillingene defineres. Vifte- og
varmetrinn testes gjennom testprogrammet.
Deretter vises et statusvindu.
Ved første oppstart kan det oppstå alarmer
og feilkoder, disse tilbakestilles vanligvis uten
ytterligere tiltak.
Velg Blandeskap på i oppstartsveiviseren.
Apparat med blandeskap
Spjeldmotor PSM01 må installeres på
strupespindelen til blandeskapet. Den
elektriske tilkoblingen mellom spjeldmotoren
og PC-kort HUB SIReA1X og strømforsyningen
på 230 V (se koblingsskjemaet bakerst i
veiledningen).
Oppstartsveiviser
1
2
Skjermfunksjonstest
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Velg språk
Norsk
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 3
Oppstartsveiviser
6
Velg temp.enhet
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
°C
°F
3
Oppstartsveiviser
7
Angi dato
2011-05-28
Oppstartsveiviser
8
Angi klokkesl.
14:07
9
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Oppstartsveiviser
Blandeskap på/av
Av
På
Sjekker system ...
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Ekstern filtervakt
Av
På
24t-format
5
Oppstartsveiviser
Øko / komfort
Komfortmodus
Økomodus
ÅÅÅÅ-MM-DD
4
Oppstartsveiviser
10
Oppstartsveiviser
Oppstart fullført
Fortsett
Omstart veiviser
143
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Innhold
Hurtigveiledning/oppstart
Råd om plassering 142
142
Tilkobling av systemet Koblingsskjemaer142
142
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
Oppstart143
Apparat med blandeskap
143
Oppstart143
Bestanddeler
145
SIReFAX (uten blandeskap)
SIReFAEMX (med blandeskap)
146
Ekstrautstyr147
Driftsmoduser
Driftsmoduser (uten blandeskap)
Driftsmoduser (med blandeskap)
148
148
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt149
Statusvindu149
Hovedmeny
150
Innstilte verdier
Temp.innstillinger150
Vifteregul.150
System på/av
150
Installatørmeny150
Installatørmeny
Statusskjermbilde151
Ukeprogram151
Vifteinnst.152
Varmeinnst.152
154
Ekstern filtervakt
154
Blandeskap Filtervakt 154
Ekstern regulering (BMS)
155
157
Generelle innst.
Servicemeny157
Alarm- og feilkoder
158
Vise alarm- og feilkoder
158
Tlb.still alarm
Feil i strømtilførsel
158
Overopphetingsvern158
Koblingsskjemaer, se de siste sidene
144
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Bestanddeler
SIReFAX (uten blandeskap)
SIReUA1,
kontrollenhet
Competent og
Advanced
SIReA1X,
PC-kort HUB
Advanced
Deksel til
veggenhet
SIReB1X, eksternt
PC-kort Basic
SIReOTX,
utetemperaturføler
SIReIT02, intern
temperaturføler 2 m
SIReCC,
modulærkabel
Mål bestanddeler
Type
Beskrivelse
SIReUA1
SIReB1X
SIReIT02
SIReA1X
SIReOTX
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent og Advanced
Integrert PC-kort Base
Intern temperaturføler
PC Board HUB Advanced
Utetemperaturføler
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
HxWxD
[mm]
120x70x35
202x139x50
L
[m]
1
202x139x50
70x33x23
3
5
145
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
SIReFAEMX (med blandeskap)
SIReUA1,
kontrollenhet Competent
og Advanced
Deksel til veggenhet
SIReB1X, eksternt
PC-kort Basic
SIReIT02, intern
temperaturføler 2 m
0
90
90
0
60
30
SIReA1X,
PC-kort HUB
Advanced
SIReOTX,
utetemperaturføler
30
60
PSM01, spjeldmotor
SIReCC,
modulærkabel
Mål bestanddeler
Type
Beskrivelse
SIReUA1
SIReB1X
SIReIT02
SIReA1X
SIReOTX
PSM01
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent og Advanced
Integrert PC-kort Base
Intern temperaturføler
PC Board HUB Advanced
Utetemperaturføler
Spjeldmotor 230V
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
146
HxWxD
[mm]
120x70x35
202x139x50
L
[m]
1
202x139x50
70x33x23
241x116x88
3
5
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Ekstrautstyr
SIReRTX, ekstern
romtemperaturføler
SIReUR, sett
for innfelt
montering
SIReCJ4,
skjøtestykke
SIReCJ6,
skjøtestykke
SIReCC,
modulærkabel
Type
NRF-no.
EL-no.
Beskrivelse
HxWxD
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
673 09 21
87 510 12
87 510 11
70x33x23
114x70x50
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Ekstern romtemperaturføler
Sett for innfelt montering
Skjøtestykke RJ11 (4/4)
Skjøtestykke RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
*) Se egen håndbok
Maks. kabellengder
Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReUA1 og SIReA1X: maks. 50 m.
Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReA1X og SIReB1(X): maks. 10 m.
Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom to SIReB1(X): maks. 50 m.
Modulærkabel RJ11 (4p/4c) til romføler SIReRTX: maks. 20 m.
Kabel for uteføler SIReOTX (ikke modulær): maks. 50 m.
Total kabellengde som tillates i systemet, er maksimalt 300 m
147
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Driftsmoduser
Driftsmoduser (uten blandeskap)
Reguleringen er basert på de tre
driftsmodusene:
• Termostat / Manuell vifte
• Termostat / Automatisk vifte
• Manuell
Termostat / Manuell vifte
Termostaten regulerer bare varmen, viften
kjører kontinuerlig. Viftehastigheten stilles
inn manuelt. Viftesymbolet er markert i
statusvinduet, velg ønsket hastighet med
dreiebryteren og bekreft. (Maks. hastighet er
trinn 4 for SE06-15 og trinn 2 for SE20/30).
Når børverdien har falt med 0,5 K, aktiveres det første varmetrinnet. Hvis temperaturen faller ytterligere, aktiveres neste varmetrinn osv. (SE06-15, 20 har 2 varmetrinn,
SE30 har 3 varmetrinn). Differansen mellom
børverdien og romtemperaturen som styrer
aktiveringen av varmetrinnet, stilles inn under Varmetrinndifferanse, se Installatørmeny
> Varmeinnstillinger > Varmetrinndiff.
Termostat / Automatisk vifte
Termostaten regulerer både varmen og
viften. Viftehastigheten stilles inn manuelt i
statusvinduet.
Manuell
Viftehastigheten og varmen stilles inn
manuelt i statusvinduet. Varmen kan stilles
inn til 2 eller 3 trinn. Varmen blokkeres av
utetemperaturen, se: [Installatørmeny >
Varmeinnstillinger > Utetemp.begrensning]
Driftsmoduser (med blandeskap)
Reguleringen er basert på to driftsmoduser:
Termostat / Manuell vifte
Manuell
Termostat / Manuell vifte
Termostaten regulerer bare varmen, viften
kjører kontinuerlig. Viftehastigheten stilles
148
inn manuelt. Viftesymbolet er markert i
statusvinduet, velg ønsket hastighet med
dreiebryteren og bekreft.
Dagmodus
I dagmodus eller hvis det ikke er aktivert
ukeprogram, kjører viften kontinuerlig
ved fast vifteregulering, og spjeldet er
åpent i henhold til innstillingen under
Spjeldåpning dag. Varmen reguleres i trinn via
romtemperaturen. Hvis inntakstemperaturen
faller under innstilt minimumsverdi, kobles
varmen til selv om det er varmt nok i
lokalene.
Nattmodus
Om natten (når ukeprogrammet er aktivert,
eller via eksternt signal for nattreduksjon) er
spjeldet helt lukket eller åpent i henhold til
innstillingen under Spjeldåpning natt. Viften
reguleres av romtemperaturen, og varmen
reguleres i trinn. Når ønsket temperatur i
lokalene er oppnådd, slås viften av og spjeldet
lukkes.
Manuell
Viftehastigheten og varmen stilles inn
manuelt i statusvinduet. Varmen kan stilles
inn til 2 eller 3 trinn. Varmen blokkeres av
utetemperaturen, se: [Installatørmeny >
Varmeinnstillinger > Utetemp.begrensning]
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt
Statusvindu
Pil tilbake
IN
19.0
°C
OUT
-5.0 °C
Viftehastighetstrinn
Pil frem
Varmetrinn
Dreiebryter
Meny
Ukeprogram
Dag
Ukeprogram
Natt
Alarm, rød lysdiode
Kjøresignal,
grønn lysdiode
OFF
Ukeprogram
Ute av drift
Forklaringer
Statusvindu
Statusvindu
For å angi om viften og varmen reguleres med
termostat eller manuelt, er aktuelt symbol
avmerket i statusvinduet med pil frem.
Trinnene kan deretter stilles inn. Bekreft
med pil frem. For beskrivelse se avsnittet
Driftsmoduser.
Trykk på pil frem for å få tilgang til hovedmenyen.
I displayet vises gjeldende romtemperatur,
utetemperatur, vifte- og varmetrinn og dageller nattmodus eller Av når ukeprogrammet
benyttes.
Displayet viser også om reguleringen er satt
til automodus eller manuell modus.
Pil frem
Bekreft valget og fortsett.
Dreiebryter
Bla mellom alternativene
Pil tilbake
Gå tilbake.
Etter tre minutter går kontrollenheten tilbake
til å vise statusvinduet.
149
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Hovedmeny
Innstilte verdier
Viser innstilt romtemperatur, maks. hastighet
og status for ukeprogram.
Hovedmeny
Innstilte verdier
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Maks. hastighet
Ukeprogram
20°C
18°C
Trinn 5
Ingen progr.
Installatørmeny
Temp.innstillinger
Still inn ønskede romtemperaturer for daghenholdsvis nattmodus (romtemperatur natt
benyttes for ukeprogram/nattreduksjon).
Fabrikkinnstilling
Hovedmeny
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Hovedmeny>System på/av
Vifteregul.
System på/av
System på/av
Installatørmeny
•
På
Installatørmenyen finnes nederst på
hovedmenyen og er passordbeskyttet. Se
Installatørmeny i denne veiledningen.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Vifteregul.
Ingen funksjon. Denne innstillingen bør
utføres manuelt fra statusmenyen.
System på/av
Hovedmeny
Temp.innstillinger
150
Hovedmeny
Hovedmeny>Temp.innstillinger
Romtemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C) Romtemp.
natt: 18 °C (0 – 20 °C)
Vifteregul.
System på/av
Slå hele apparatet av manuelt. Når apparatet
er av, slokkes displayet. Så snart en knapp
trykkes inn, tennes det igjen og viser System
på/av. Velg På for å aktivere apparatet igjen.
Apparatets sikkerhetsfunksjoner fortsetter
å være aktive etter at systemet er slått av, slik
at viften kan fortsette å kjøre en stund etter at
modusen Av er valgt.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Vifteregul.
System på/av
Angi passord
Installatørmeny
0 0 0 0
(Se håndbok)
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Installatørmeny
Installatørmenyen aktiveres med kode 1932.
Velg tallene med dreiebryteren og bekreft med
pil frem.
Hvis du vil sjekke hvilke dager et bestemt
program er aktivert, kan du trykke på pil frem
for å velge en ukedag, slik at programmet
merkes og dagene programmet benyttes på,
understrekes. Veksle mellom programmene
for en bestemt dag ved hjelp av dreiebryteren.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Sjekk program
Vifteregul.
System på/av
Angi passord
Man Tir
0 0 0 0
(Se håndbok)
Installatørmeny
Statusskjermbilde
Kontroller innstillingene. Statusskjermbildet
består av tre sider med innstillinger som du
kan bla gjennom med dreiebryteren.
>Installatørmeny
>Statusskjermbilde
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Funksjonsmodus
Øko-/komfortmodus
Program
Avan.
Komfort2°C
FH4
FF
002 FF
FF
Ons Tor
Fre
Lør Søn
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Du kan legge til et programtrinn ved å
velge Nytt programtrinn. Bekreft valget
med pil frem. Velg Dag, Natt eller Av (hvis
apparatet ikke skal være i drift), still inn
tiden for påslåing og deretter for hvilke dager
programmet gjelder. Gå så til Ferdig for å
avslutte.
>Installatørmeny>Ukeprogram
Nytt programtrinn 7/16
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Modus
Dag
00:00
Man Tir
Ons Tor
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ons Tor
Ukeprogram
Ferdig
Definere innstillinger for ukeprogram.
>Installatørmeny
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Et grunnprogram er forhåndsprogrammert i
SIRe.
Man-fre Dag fra 08:00, natt fra 18:00
Lør Dag fra 10:00, natt fra 16:00
Søn Dag fra 11:00:00, natt fra 14:00
For å kontrollere hvilket program som er
definert for en bestemt dag, velg Sjekk
program og veksle deretter mellom dagene
med dreiebryteren.
Nytt programtrinn
Sjekk program
Endre program
Sjekk program
Man Tir
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Fre
Lør Søn
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Et nytt programtrinn erstatter for eksempel
ikke en innstilt tid for Dag, men du kan i
stedet velge å endre et programtrinn. Velg
Endre program for å endre et programtrinn.
>Installatørmeny>Ukeprogram
Sjekk program
Endre program
Fjern program
Endre program
Man Tir
Ons Tor
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Dag
Natt
Dag
Natt
Man Tir
Fre
00:00
Ons Tor
Lør Søn
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
>Installatørmeny>Ukeprogram
Fre
Ons Tor
Ferdig
Fre
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Programtrinnene som ikke skal gjelde, fjernes
i Fjern program. Ett eller alle programtrinn
kan fjernes fra menyen. Velg Tilbakestill
alle for å gå tilbake til det fabrikkinnstilte
grunnprogrammet.
>Installatørmeny>Ukeprogram
Fjern program
Sjekk program
Endre program
Fjern ett
Fjern alle
Tlb.st. alle
Fjern program
151
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Du kan aktivere ukeprogram ved å velge På
under Ukeprogram på/av. I På-modus vises en
sol, måne eller Av i statusvinduet for å angi
dag-, natt- eller Av-funksjon.
>Installatørmeny>Ukeprogram
>Installatørmeny>Ukeprogram
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Ukeprogram på/av
•
Av
Vifteinnst.
Definer innstillinger for viftemodus (se også
avsnittet Driftsmoduser).
Definer innstillinger for varme.
>Installatørmeny
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Filtervakt
Utetemp.begrensning
Blokkerer varme om sommeren.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Utetemp.begrensning
Øko / komfort
Varmetrinndiff.
Utetemp.begrensning
15°C
•
Fabrikkinnstilling
Utetemp.begrensning: 15 °C (5 – 30 °C)
>Installatørmeny
Ukeprogram
Vifteinnst.
Varmeinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Viftemodus
•
Auto
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Termostat Manuell vifte
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Termostat Autom. vifte
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
•
Manuell
Fabrikkinnstilling
Viftemodus: Termostat / Automatisk vifte
(Termostat / Manuell vifte, Manuell)
152
Varmeinnst.
Ekø / Komfort (uten blandeskap)
Velg Komfort for å prioritere temperatur- og
ventilasjonskomfort. Velg Øko for å prioritere
lavt energiforbruk ved å sette den maksimale
utblåsningstemperaturen til +32 °C
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Utetemp.begrensning
Øko / komfort
Varmetrinndiff.
Øko / komfort
•
Komfortmodus
Økomodus
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Temperaturregulering uten blandeskap
(viftemodus Termostat / Automatisk vifte):
Comfort
1. Viften startes ved børverdi.
2. Varme på ved børverdi – 0,5 K
Øko
Viften startes ved børverdi - 1K.
Varme på ved børverdi – 2K.
Varme av ved børverdi.
Følerkalibrering
Hvis føleren viser feil verdier, kan disse
kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men
disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/
varme overflater osv.) Verdien + eller – øker
eller reduserer den målte verdien (+2K øker
for eksempel den viste verdien med 2 grader).
>Installatørmeny>Varmeinnst.>Føler
kalibrering
Temperaturregulering (Grense utblåsn.
temp.) med blandeskap (viftemodus
Termostat / Automatisk vifte):
Comfort
1. Øker varmetrinn.
2. Lukker spjeldet gradvis til nattmodus.
Øko
1. Lukker spjeldet gradvis til nattmodus.
2. Øker varmetrinn.
Varmetrinndiff.
Temperaturdifferansen mellom
tilkobling av det elektriske varmetrinnet.
Fabrikkinnstillingen på 1,0 og en børverdi på
20 °C gir følgende funksjon: lavt effekttrinn
kobles inn ved +19,5 °C (kobles ut ved +20,0
°C). Hvis temperaturen fortsetter å falle
under +18,5 °C, kobles enda et effekttrinn inn
(kobles ut ved +19,0 °C). Ved 3 effekttrinn
aktiveres det siste trinnet ved +17,5 °C og slås
av ved +19,0 °C.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Øko / komfort
Varmetrinndiff.
Grense varmetrinn
Varmetrinndiff.
•
1.0 K
Fabrikkinnstilling
Varmetrinndiff. 1,0 K (0 K – 10 K)
Grense varmetrinn
Mulighet til å begrense varmen.
Grense varmetrinn
Følerkalibrering
Trinnløs varmeregul.
>Installatørmeny>Varmeinnst.>Føler
kalibrering
Romtemp.føler
•
0.0 K
Fabrikkinnstilling
Romtemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Utetemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Trinnløs varmeregul.
For trinnløs regulering av elektrisk varme, for
eksempel via ekstern triac.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Følerkalibrering
Trinnløs varmeregul.
Maks.grense temp.
Trinnløs varmeregul.
•
På
Fabrikkinnstilling
Trinnløs varmeregulering: PÅ (av - kan ikke
velges)
Maks.grense temp.
Maksimal romtemperatur som en bruker kan
velge, er begrenset til mellom 5 – 35 °C.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Følerkalibrering
Trinnløs varmeregul.
Maks.grense temp.
•
35°C
Maks.grense temp.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Grense varmetrinn
Følerkalibrering
Grense varmetrinn
•
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Romtemp.føler
Utetemperaturføler
2
Fabrikkinnstilling
Maks.grense temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)
Fabrikkinnstilling
Grense varmetrinn: 2 (SE06-15, 20) 3 (SE30)
153
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Filtervakt
Filteralarmen varsler når innstilt fast kjøretid
er overskredet.
>Installatørmeny
Varmeinnst.
Filtervakt
Ekstern regulering
Innstilling filtertidsur
Gå til Innstilling filtertidsur og sett ønsket
kjøretid til mellom 50 og 9950 timer.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Innstilling filtertidsur
•
1500 h
Fabrikkinnstilling
Innstilling filtertidsur: 1500 t (50 - 9950 t)
Filtertidsur på/av
Du kan aktivere filterprogram ved å velge På
under Filtertidsur på/av.
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Fabrikkinnstilling
Filtertidsur på/av: Av (på)
Ekstern filtervakt
Hvis en ekstern filtervakt, f.eks. en
trykkbryter, benyttes, aktiveres den under
Ekstern filtervakt. Velg På.
>Installatørmeny
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Siste filterbytte
Fabrikkinnstilling
Ekstern filtervakt: Av (på)
Siste filterbytte
Du kan kontrollere kjøretiden siden siste
filterbytte ved å velge Siste filterbytte. Tiden
tilbakestilles når filteralarmen tilbakestilles.
Hvis tiden skal tilbakestilles før alarmen har
gått, må filtertidsuret slås på og av.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Siste filterbytte
0h
Siste filterbytte
Blandeskap
Når blandedelen benyttes, aktiveres den
under innstillingene for blandeskap.
>Installatørmeny
>Installatørmeny>Blandeskap
Filtervakt
Blandeskap
Ekstern regulering
Blandeskap på/av
Fabrikkinnstilling
Blandeskap på/av: Av (på)
Når blandeskap er aktivert, er flere
alternativer tilgjengelige på menyen under
innstillingene for blandeskap.
Min. utblås.temp.
Inntakstemperaturen skal være begrenset
nedover under Min. utblås.temp.
>Installatørmeny>Blandeskap
>Installatørmeny>Blandeskap
Blandeskap på/av
Min. utblås.temp.
Spjeldåpning dag
Min. utblås.temp.
•
15°C
Fabrikkinnstilling
Min. utblås.temp.: 15 °C (5 – 30 °C)
Spjeldåpning dag
Ønsket gjeldende spjeldposisjon om dagen.
>Installatørmeny>Blandeskap
>Installatørmeny>Blandeskap
Min. utblås.temp.
Spjeldåpning dag
Spjeldåpning natt
Spjeldåpning dag
100 %
Fabrikkinnstilling
Spjeldåpning dag: 100% (0 – 100%)
154
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Spjeldåpning natt
Ønsket gjeldende spjeldposisjon om natten.
>Installatørmeny>Blandeskap
>Installatørmeny>Blandeskap
Min. utblås.temp.
Spjeldåpning dag
Spjeldåpning natt
•
0%
Spjeldåpning natt
Ekstern regulering (BMS)
BMS-funksjoner kan aktiveres under Ekstern
regulering. Aktiver Ekstern på/av (5-30 V
AC/DC fra BMS) eller 0-10 V vifteregulering
ved å velge På under det relevante valget. Se
diagrammet på neste side og Koble til ekstern
regulering.
Fabrikkinnstilling
Spjeldåpning natt: 0% (0 – 100%)
>Installatørmeny
>Installatørmeny>Ekstern regulering
Blandeskap
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
0-10 V varmeregul.
Ekstern regulering
Generelle innst.
>Installatørmeny>Ekstern regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
0-10 V varmeregul.
>Installatørmeny>Ekstern regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
0-10 V varmeregul.
155
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
7,8
4
6,1
3
4,4
2
2,8
1
8,3
6,6
4,9
3,2
[V]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Diagram: Viftetrinn ved et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 4-trinns
6,8
2
2,8
1
7,2
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Viftetrinn ved et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 2-trinns
7,2
3
5,0
2
2,8
1
1
2
7,6
5,4
3
3,2
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Varmetrinn for et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 3-trinns
6,8
2
2,8
1
7,2
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Varmetrinn for et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 2-trinns
156
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Generelle innst.
Mulighet til å definere generelle innstillinger
som også finnes i oppstartsveiviseren, og
utføre tilbakestilling.
NO
Funksjonstest
Kjør funksjonstesten for å teste viften og
varmetrinnene.
>Installatørmeny
>Installatørmeny>Generelle innst.
Ekstern regulering
Generelle innst.
Servicemeny
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Endre datoen, klokkeslettet, språket og
temperaturenhet.
>Installatørmeny>Generelle innst.
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
>Installatørmeny>Generelle innst.
Angi dato
Angi klokkesl.
Velg språk
>Installatørmeny>Generelle innst.
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
Brukerinnst.
Tilbakestille (rom.temp. dag henholdsvis natt,
maks. hastighet) til fabrikkinnstillinger.
>Installatørmeny>Generelle innst.
>Installatørmeny>Brukerinnst.
Funksjonstest
Til brukerinnstillinger?
Nei
Ja
Brukerinnst.
Servicemeny
Servicemenyen er passordbeskyttet og
brukes ved kontakt med Frico eller autorisert
installatør.
157
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Alarm- og feilkoder
Overopphetingsvern
SIRe har forskjellige alarmer og feilkoder
som sikrer trygg og problemfri drift. Hvis
alarmene eller feilkodene er indikert, må de
tilbakestilles før normal drift kan gjenopptas,
for eksempel før varmen kan aktiveres igjen.
Viftemodus er aktiv selv om for eksempel
overopphetingsalarmen har slått ut.
SE06-15:
Overopphetingsvernet skal begrense
avtrekkstemperaturen til 70 °C. Ved 70 °C
utkobles et effekttrinn. Hvis temperaturen
fortsetter å stige, avbrytes all effekt ved 75 °C.
Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige,
for eksempel på grunn av feil på en kontaktor,
begynner viften å rotere ved 70 °C for å
holde temperaturen nede. Samtidig startes en
overopphetingsalarm, se Tabell - Alarm. Ved
innvendige temperaturer på +80 °C kjører
viften på maksimal hastighet.
Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmeeffekten igjen. Alarmen blir stående i
displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet
overopphetes to ganger i løpet av en time,
må alarmen tilbakestilles før oppvarming kan
aktiveres igjen. Viften kjører til alarmen er
tilbakestilt.
Vise alarm- og feilkoder
Ved en eventuell alarm eller feil vises alarm-/
feilkoden i statusvinduet. Ved en alarm-/
feilkode vises apparatet den gjelder for. Se
Tabell - Alarmer og Tabell - Feilkoder.
Tlb.still alarm
NB! Før tilbakestilling må du sjekke at feilen
er rettet opp, og at det ikke er noe som
hindrer apparatet fra å settes i drift igjen!
Når feilen er rettet opp, tilbakestiller du
alarmen ved å trykke på pil frem, velge Tilbakestill alarm og deretter bekrefte. Hvis flere
apparater avgir en alarm samtidig, indikeres
dette faktumet, men bare én alarm vises i
displayet. Denne alarmen må tilbakestilles
før neste alarm kan leses. Ved første oppstart
kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse kan
vanligvis tilbakestilles uten ytterligere tiltak.
Feil i strømtilførsel
Vær oppmerksom på at tidsinnstillingene
må kontrolleres ved strømtilførselsfeil.
Hvis tiden ikke er riktig innstilt, påvirkes
ukeprogrammet.
158
SE20-30:
Overopphetingsvernet skal begrense
avtrekkstemperaturen til 85 °C. Ved 85 °C
utkobles et effekttrinn. Hvis temperaturen
fortsetter å stige, avbrytes all effekt ved 90 °C.
Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige,
for eksempel på grunn av feil på en kontaktor,
begynner viften å rotere ved 85 °C for å
holde temperaturen nede. Samtidig startes en
overopphetingsalarm, se Tabell - Alarm. Ved
innvendige temperaturer på +95 °C kjører
viften på maksimal hastighet.
Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmeeffekten igjen. Alarmen blir stående i
displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet
overopphetes to ganger i løpet av en time,
må alarmen tilbakestilles før oppvarming kan
aktiveres igjen. Viften kjører til alarmen er
tilbakestilt. NB! Utfør en grundig kontroll ved
gjentatte alarmer og overopphetingsalarmer,
og kontakt autorisert servicepersonale eller
Frico hvis du ikke finner årsaken til feilen.
SIRe Advanced Fan Heater Electric
NO
Tabell - Alarm
Alarm
Årsak
Tiltak
A1
Motoralarm
Termobryter er utløst. En eller
flere motorer er overopphetet.
(Bare apparater med uttrukkede
termobrytere.)
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak. Når
den overopphetede motoren har kjølt
seg ned, lukkes termobryteren igjen,
og alarmen kan tilbakestilles. Sjekk
motorene ved gjentatte alarmer, og
bytt ut ødelagte motorer.
A2
Overopphetingsalarm
Temperaturen i apparatet har
oversteget alarmgrensen for
overoppheting.
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak,
funksjonen til aktuatoren og ventilen,
gjennomstrømningstemperaturen og
den interne temperaturføleren.
A4
Filteralarm
Fast kjøretid før filteralarmen
er oppnådd.
eller den eksterne
filteralarmen er aktivert.
Bytt ut eller rengjør filteret, juster
eventuell alarmtid på grunnlag av hvor
skittent filteret er, og tilbakestill alarmen.
A5
Ekst. alarm
Ekstern alarminngang på
SIReA1X er aktivert
Kontroller den eksterne alarmen.
159
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Tabell - Feilkoder
Feilkode
Årsak
Tiltak
E1
Kommunikasjon
SIReB1X har ikke kontakt
med SIReA1X.
Kontroller forbindelsen mellom
kortene. Bytt ut eventuelle
modulærkabler.
E2
ID Error
To eller flere SIReB1X har
samme ID-nummer.
Avbryt strømforsyningen og velg
andre ID-numre for alle SIReB1X i
systemet.
E3
ID Error
En eller flere SIReB1X
har ikke et program.
Kontakt Frico for støtte.
E4
Romfølerfeil
Feil på eller manglende
ekstern romføler
SIReRTX koblet til
SIReB1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E8
Feil på intern føler
Feil på eller manglende
internføler i apparatet.
Kontroller følerens tilkobling. Hvis føler
mangler, kontakt Frico for støtte.
E10
ID Error
To eller flere SIReB1X i
systemet har forskjellige
programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E12
Romfølerfeil
Feil på eller manglende
ekstern romføler SIReRTX
koblet til SIReA1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E20
Kommunikasjon
Kontrollenhet SIReUA1
har ikke kontakt med
SIReA1X.
Kontroller tilkoblingen. Bytt ut eventuelle
modulærkabler.
E21
Romfølerfeil
Feil på intern romføler i
kontrollenheten SIReUA1.
Kontroller tilkoblingen mellom SIReUA1 og
SIReA1X. Bytt ut eventuelle modulærkabler.
Hvis feilen ikke rettes opp, må SIReUA1
byttes ut.
E23
Programvarefeil
Kontakt Frico for støtte.
160
NO
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjoner
SIReA1X
1314
+ -
Ekstern på/av 5-30 V AC/DC
15 16
Eksternt signal aktiverer
apparatet. Innstilt parameter: >>
Installatørmeny > Ekstern regulering
> Ekstern på/av = på
5 6
Utgående alarm-indikering. Alltid aktiv.
Lukket = summeralarm Åpen = ingen
alarm
19 20
7 8
Driftsindikasjon UT (BMS)
(potensialfri kontakt) maks. 3 A, 230
V) Indikering av utgående drift. Alltid
aktiv.
21 22
9 10
1112
+ -
Eksern rpm-kontroll 0-10 V DC
Styre vifteregulering 0-100 %. Innstilt
parameter: >> Installatørmeny
> Ekstern regulering > 0-10 V
Vifteregulering = på
Aktiverer varme. Innstilt parameter:
>> Installatørmeny > Ekstern
regulering > 0-10 V varmeregulering.
= På
Alarm utgående (BMS) (potensialfri
bryter, maks. 3 A, 230 V)
på/av (potensialfri bryter) Lukker for
å aktivere nattreduksjonsfunksjonen.
Alltid aktiv.
Ekstern alarm INN
ROOM
BUS
(not in use)
(obligatorisk) SIReOTX
(potensialfri kontakt) En ekstern
filtervakt lukkes for å angi en
alarm. Innstilt parameter: >>
Installatørmeny > Filtervakt >
Ekstern filtervakt = På
COM 2
3 4
+ -
Utetemperaturføler
Ekstern nattreduksjon
21 22
Varmeindikasjon
0-10 V DC UT (maks. 5 mA) Signal
fra SIRe angir tilkoblet varmetrinn.
Alltid aktiv.
Driftsindikasjon UT (BMS)
Ekst. varmeregulering 0-10 V DC INN
1 2
+ -
0-10 V DC UT (maks. 5 mA) Signal
fra SIRe angir vifteregulering,
tilsvarer 0-100 % vifteregulering. Hvis
blandeskap benyttes, er det et signal
som styrer spjeldmotoren.
ALARM UT (BMS)
19 20
RPM-indikasjon
Ekstern PÅ/AV
111213 1415 16
+ - + -
Ekst. hast.kontroll 0-10 V DC INN
Ekst. varmeregulering 0-10 V DC INN
COM 1
Ekstern nattreduksjon
Ekstern alarm INN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ - + -
RPM-indikasjon
Varmeindikasjon
Utetemperaturføler
161
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Connections between SIReB1X and Panther SE06, SE09,
SE12 and SE15.
L
L~ N
SIReB1X
SE06-15
202
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Connections between SIReB1X and Panther SE20
L
L~ N
SIReB1X
SE20
203
SIRe Advanced Fan Heater Electric
Connections between SIReB1X and Panther SE30
L
L~ N
SIReB1X
SE30
204
SIRe Advanced Fan Heater Electric
21 22
111213 1415 161718
+ - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ - + -
ROOM
BUS
COM 2
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL HEAT 0-10V DC IN
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
on/off (potential free contact)
HEAT INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
RPM INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
230V~
COM 1
SIReA1X
N L~ L PE N L
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
C1
X4
ROOM
X3
ACTUATOR SUPPLY
BMS INDICATION OUT
(potential free contact
max 3A, 230V)
19 20
SIReRTX
SIReOTX
SIReUA1
Wiring diagram - Advanced – without mixing cabinet
205
SIRe Advanced Fan Heater Electric
21 22
EXTERNAL ON/OFF
5-30V AC/DC
EXTERNAL HEAT 0-10V DC IN
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
on/off (potential free contact)
206
230V~
PE N L
N L~ L
ACTUATOR SUPPLY
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
C1
X4
ROOM
X3
PSM01
HEAT INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
1 2 3 4 5
- +
N L
111213 1415 161718
+ - + -
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ - + -
ROOM
BUS
(not in use)
COM 2
COM 1
SIReA1X
INDICATION OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
19 20
SIReRTX
(optional)
SIReUA1
SIReOTX
Wiring diagram - Advanced – with mixing cabinet
SIRe Advanced Fan Heater Electric
21 22
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL HEAT 0-10V DC IN
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
on/off (potential free contact)
COM 1
COM 2
BUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ - + -
ROOM
111213 1415 161718
+ - + -
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
HEAT INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
RPM INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
230V~
L
PE N
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
ROOM
X3
N L~ L
ACTUATOR SUPPLY
230V~
L
PE N
N L~ L
SIReB1X
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
C1
X4
ROOM
X3
230V~
ACTUATOR SUPPLY
≠
Pot.
Unit ID
Pot.
Unit ID
SIReA1X
BMS INDICATION OUT
(potential free contact
max 3A, 230V)
19 20
SIReRTX
SIReOTX
SIReUA1
Wiring diagram - Advanced – parallel connection
207
Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4441, 2012-06-08 HH/SÅ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement