DeLonghi | DO 420 | Delonghi ECAM 23420 - Espresso

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE
NL
Cafetera para café y capuchino
ES
PT
Máquina para café e capuchinho GB
Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο
GR
Kaffe- og cappuccinomaskin
NO
Kaffemaskin för espresso och cappuccino
SE
Kaffe- og cappuccinomaskine
DK
Kahve ve cappuccino makinası
FI
Машина для приготовления кофе и капуччино RU
Aparat za kavu i cappuccino HU
STROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY A KAPUČÍNA CZ
Ekspres do kawy i cappuccino PL
Prístroj na prípravu kávy a cappuccina SK
Mашина за кафе и капучино BG
Expresor pentru cafea şi capucino RO
ECAM23.420
Kahve ve cappuccino makinası
TR
B
C
B1
B2
B7
B3
B8
C1
C2
C3
B9
B4
B5
C4
B6
2
A
A4
4
IT
A5
A2
A6
A3
A7
A8
A20
A1
A9
A10
H OT M I L K
A19
C4
SH
C A PP UCC IN O
PU
A18
A12
A11
A14
A13
A16
A15
A17
3
1
2
3A
4
3B
5
9
1
13
4
6
7
8
10
11
12
14
15
7
16
HOT MILK
4
17
18
21
19
20
23
24
27
28
22
26A
PU
SH
25
A
PU
S
H
26A
30
B
31
B
32A
32B
A
29
5
IT
INHOUDSOPGAVE
BEREIDING VAN CAPPUCCINO EN WARME MELK
(ZONDER SCHUIM)..................................................14
INLEIDING.................................................................... 7
Gebruikte symbolen bij deze instructies................. 7
Letters tussen haakjes............................................. 7
Problemen en herstellingen.................................... 7
Bereiding warme melk (niet opgeschuimd)..........15
Reiniging van de cappuccinomaker
na het gebruik........................................................15
VEILIGHEID.................................................................. 7
BEREIDING VAN HEET WATER..............................15
Fundamentele waarschuwingen
voor de veiligheid.................................................... 7
REINIGING. ................................................................15
Reiniging van de machine.....................................15
Reiniging van het koffiedikbakje...........................16
Reiniging van het bakje opvang
druppels en van het bakje opvang condens.........16
Reiniging van de binnenkant van de machine......16
Reiniging van het waterreservoir..........................16
Reiniging van de tuitjes van de koffietoevoer.......16
Reiniging van de trechter voor de voorgemalen
koffie......................................................................16
Reiniging van de zetgroep.....................................17
GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING............... 8
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK...................... 8
BESCHRIJVING........................................................... 8
Beschrijving van het toestel ................................... 8
Beschrijving van het controlepaneel....................... 8
Beschrijving van de accessoires............................. 9
VOORAFGAANDE HANDELINGEN.......................... 9
Controle van het toestel.......................................... 9
Installatie van het toestel......................................... 9
Aansluiting van het toestel...................................... 9
Eerste werking van het toestel................................ 9
ONTKALKING.............................................................17
PROGRAMMERING WATERHARDHEID..............18
AANZETTEN VAN HET TOESTEL...........................10
Opmeten van de hardheid van het water..............18
Instelling waterhardheid........................................18
UITSCHAKELEN VAN HET TOESTEL....................10
FILTER WATERVERZACHTER................................18
Installatie van de filter...........................................19
Vervanging van de filter........................................19
Verwijderen van de filter.......................................19
INSTELLINGEN VAN HET MENU...........................10
Ontkalking..............................................................10
Tijd instellen..........................................................10
Automatische uitschakeling..................................10
Automatische inschakeling...................................11
Instelling van de temperatuur...............................11
Eenergiebesparing.................................................11
Instellen van de hardheid van het water...............11
Instellen van de taal...............................................12
Filter installeren.....................................................12
Vervanging van de filter........................................12
Activeren/Deactiveren van het geluidssignaal......12
Fabriekswaarden (reset)........................................12
Functie statistiek....................................................12
TECHNISCHE GEGEVENS.......................................20
VERWIJDERING........................................................20
WEERGEGEVEN BERICHTEN OP DISPLAY. .......21
OPLOSSING VAN DE PROBLEMEN......................22
BEREIDING VAN DE KOFFIE..................................12
Selectie aroma van de koffie.................................12
Selectie hoeveelheid koffie per kop.......................12
Personalisering van de hoeveelheid
van mijn koffie.......................................................13
Afstelling van de koffiemolen................................13
Aanbevelingen voor een hetere koffie...................13
Bereiding van koffie met
gebruik van koffiebonen........................................13
Bereiding van koffie met gebruik
van voorgemalen koffie.........................................14
6
INLEIDING
VEILIGHEID
Wij danken u voor uw keuze van het automatisch
toestel voor koffie en cappuccino „ECAM 23.420“.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Wij verzoeken u enkele minuten te besteden aan het
lezen van onderhavige instructies voor gebruik.
Zo vermijdt u gevaar te lopen of de machine te beschadigen.
Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid
Gevaar!
Aangezien het toestel werkt op elektrische stroom,
kan men elektrische schokken niet uitsluiten.
Houdt u dus aan de volgende veiligheidswaarschuwingen:
• Het toestel niet aanraken met natte handen of
voeten.
• De stekker niet aanraken met natte handen.
• Zich ervan verzekeren dat het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is, omdat men
enkel zo de stekker kan losmaken indien nodig.
• Indien men de stekker uit het stopcontact wil
halen, moet men de stekker vastnemen. Nooit
aan de kabel trekken, aangezien men deze zou
beschadigen.
• Om het toestel volledig los te koppelen, de
hoofdschakelaar, die zich aan de achterkant van
het toestel bevindt, in pos. 0 (fig. 6) zetten.
• In geval van defecten aan het toestel, niet proberen deze zelf te herstellen.
Het toestel uitzetten, de stekker uit het stopcontact halen en zich wenden tot de Technische
Dienst.
• Bij schade aan de stekker of aan de voedingskabel, deze uitsluitend laten vervangen door
de Technische Dienst van De’Longhi, om ieder
risico te vermijden.
Gebruikte symbolen bij deze instructies
De belangrijke aanwijzingen gebruiken de volgende
symbolen. Het is absoluut noodzakelijk deze aanwijzingen in acht te nemen.
Gevaar!
Het niet naleven zou kunnen of is oorzaak van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.
Opgepast!
Het niet naleven zou kunnen of is oorzaak van letsels of schade aan het apparaat.
Gevaar voor Brandwonden!
Het niet naleven zou kunnen of is oorzaak van
brandwonden en verbrandingen.
Aandacht :
Dit symbool wijst op belangrijke raadgevingen en
inlichtingen voor de gebruiker.
Letters tussen haakjes
De letters tussen haakjes komen overeen met de
legende vermeld in de Beschrijving van het toestel
(pag. 3).
Problemen en herstellingen
In geval van problemen, probeer eerst en vooral
deze op te lossen door de aanwijzingen vermeld in
de paragrafen “Weergegeven berichten op display”
op pag. 21 en “Oplossen van problemen” op pag.
22 te volgen.
Mochten deze onefficiënt blijken, of voor nadere
toelichtingen, raden wij aan om de klantendienst
te raadplegen op het nummer vermeld op het blad
“Klantendienst” in bijlage.
Indien uw land niet vermeld is op de lijst van het
blad, telefoneer naar het nummer vermeld in de
waarborg. Voor eventuele herstellingen, wendt u
uitsluitend tot de Technische Dienst De’Longhi. De
adressen zijn vermeld in het waarborgcertificaat in
bijlage bij de machine.
Opgepast!
Het verpakkingsmateriaal (plastiekzakjes, expansieve polystyreen) buiten bereik van kinderen houden.
Opgepast!
Het toestel niet laten gebruiken door personen (ook
kinderen) met beperkte psychofysische en sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en
kennis, in zoverre ze niet onder toezicht staan en
begeleid worden door iemand die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid. De kinderen in het oog houden, en ervoor zorgen dat ze niet met het toestel
spelen.
7
NL
BESCHRIJVING
Gevaar : Risico voor brandwonden!
Dit toestel produceert heet water en wanneer het in
werking is kan er zich stoom vormen.
Wees aandachtig om niet in contact te komen met
waterspatten of hete stoom.
Beschrijving van het toestel
(pag. 3 - A )
A1.Bedieningspaneel
A2.Draaiknop afstelling maalgraad
A3.Plaat voor kopjes
A4.Deksel reservoir voor de koffiebonen
A5.Deksel trechter voorgemalen koffie
A6.Trechter voor de voorgemalen koffie
A7.Reservoir voor koffiebonen
A8.Hoofdschakelaar
A9.Waterreservoir
A10. Deurtje zetgroep
A11. Zetgroep
A12. Koffietoevoer (afstelbaar in de hoogte)
A13. Koffiedikbakje
A14. Bakje opvang condens
A15. Plaat om kopjes op te zetten
A16. Indicator waterniveau van het bakje voor opvang van druppels
A17. Bakje opvang druppels
A18. Selectiemoer cappuccinomaker
A19. Cappuccinomaker
A20. Draaiknop stoom/heet water
GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING
Dit toestel is ontworpen voor het zetten van koffie
en om dranken te verwarmen.
Ieder ander gebruik is te beschouwen als verkeerd.
Dit toestel is niet geschikt voor commercieel gebruik.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
door verkeerd gebruik van het toestel.
Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik. Het is niet voorzien voor gebruik in:
• ruimtes gebruikt als keuken voor het personeel
van winkels, kantoren en andere werkruimtes
• vakantieboerderijen
• hotels, motels en andere verblijfsvoorzieningen
• kamerverhuur
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK
Lees aandachtig deze instructies vooraleer het toestel te gebruiken.
- Het niet naleven van deze instructies kan oorzaak zijn van letsels en van schade aan het toestel.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door het niet naleven van deze gebruiksinstructies.
Beschrijving van het controlepaneel
(pag. 2 - B )
Sommige toetsen van het paneel hebben een dubbele functie: deze wordt gesignaleerd tussen haakjes, binnen de beschrijving.
B1. Display: helpt de gebruiker bij gebruik van
het toestel
B2. Toets
: om de machine aan- of uit te
zetten
B3. Toets P om naar het menu te gaan
B4. Toets
: om te spoelen.
(Wanneer men naar het MENU programmering gaat, heeft deze toets de functie “ESC”:
erop drukken om de geselecteerde functie
te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu)
B5. Selectieknop: draaien om de gewenste hoeveelheid koffie te selecteren. (Wanneer men
naar het MENU programmering gaat: draaien
om de gewenste functie te selecteren).
Aandacht:
Bewaar zorgvuldig deze instructies. Wanneer het
toestel afgestaan wordt aan andere personen, moet
men ook deze gebruiksinstructies meegeven.
B6. Toets selectie aroma
: indrukken om
het aroma van de koffie te selecteren
B7. Toets
: om 1 kop koffie met de weergegeven instellingen te zetten
8
Aansluiting van het toestel
B8. Toets
: om 2 kopjes koffie met de weergegeven instellingen te zetten
B9. Toets
om stoom te geven voor de bereiding van dranken op basis van melk
(Wanneer men naar MENU gaat: toets “OK”,
indrukken om het gekozen trefwoord te bevestigen)
Opgepast!
Verzeker u ervan dat de spanning van het elektrische
stroomnet overeenkomt met wat aangeduid is op het
label met gegevens op de onderkant van het toestel.
Het toestel enkel aansluiten op een stopcontact geïnstalleerd volgens de regels van de kunst, met een minimum
vermogen 10A, voorzien van voldoende aarding.
Bij incompatibiliteit tussen stopcontact en stekker
van het toestel, het stopcontact laten vervangen
door een ander geschikt type, door gekwalificeerd
personeel.
Beschrijving van de accessoires
(pag. 2 - C )
C1. Doseermaatje
C2. Penseeltje voor het reinigen
C3. Flacon ontkalker
C4. Filter waterverzachter (bij sommige modellen)
Eerste werking van het toestel
VOORAFGAANDE HANDELINGEN
•
Controle van het toestel
Na het wegnemen van de verpakking, zich ervan
verzekeren dat het toestel intact is en dat alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het toestel niet bij duidelijke beschadigingen. Wendt u tot de Technische
Dienst van De’Longhi.
•
Installatie van het toestel
Opgepast!
Wanneer men het toestel installeert moet men de
volgende veiligheidswaarschuwingen in acht nemen:
• Het toestel geeft warmte af aan de omgeving.
Na het plaatsen van het toestel op het werkblad, controleren of er een vrije ruimte blijft van
minstens 3 cm tussen de oppervlakken van het
toestel, de laterale delen en het deel achteraan,
en een vrije ruimte van minstens 15 cm boven
het koffiezetapparaat.
• Het eventueel penetreren van water in het toestel kan schade berokkenen.
Plaats het toestel niet in de nabijheid van waterkranen of gootstenen.
• Het toestel kan schade oplopen als het water
binnenin bevriest.
Installeer het toestel niet in een ruimte waar de
temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
• De voedingskabel zo plaatsen dat hij niet beschadigd kan raken door snijdende hoeken of
door contact met warme oppervlakken (bijv.
elektrische platen).
Aandacht!
De machine werd in de fabriek gecontroleerd met
gebruik van koffie, waardoor het heel normaal is
dat men sporen van koffie vindt in de koffiemolen. Wij garanderen hoe dan ook dat deze machine
nieuw is.
Het is aanbevolen om zo snel mogelijk de hardheid
van het water te personaliseren door de procedure
beschreven in de paragraaf “Programmering hardheid van het water” (pag. 18) te volgen.
1. Het toestel aansluiten op het elektrische net en de
hoofdschakelaar, die zich aan de achterkant van het
toestel bevindt, in pos. I (fig. 1) zetten.
Men moet de gewenste taal selecteren (de talen wisselen elkaar af ongeveer iedere 3 seconden):
2. wanneer Nederlands verschijnt, enkele seconden
op de toets
(fig. 2) drukken tot op het display
het bericht: “Nederlands geïnstalleerd” verschijnt.
Ga vervolgens verder met het volgen van de instructies
weergegeven op het display van het toestel zelf:
3. “Vul reservoir”: het waterreservoir wegnemen, vullen met vers water tot aan het streepje MAX (fig.
3A), het reservoir daarna terugplaatsen (fig. 3B).
4. Plaats een recipiënt onder de cappuccinomaker,
met een minimum capaciteit van 100 ml (fig. 4).
5. “DRAAI AAN DE DRAAIKNOP STOOM”: draai de
draaiknop op positie “I” (Fig.4). Op het display verschijnt het opschrift “Heet water…OK?”;
6. Druk op de toets
om te bevestigen: het toestel geeft water af aan de cappuccinomaker en gaat
daarna automatisch uit.
7. Breng de draaiknop stoom terug op positie “O”.
Nu is de machine klaar voor het normale gebruik.
9
NL
•
•
Aandacht!
Bij het eerste gebruik is het nodig om 4-5 koffies
of 4-5 cappuccino’s te maken vooraleer de machine een bevredigend resultaat begint te geven.
Voor een nog lekkerder koffie en voor betere
prestaties van de machine, is het aanbevolen om
de filter waterverzachter te installeren volgens de
aanwijzingen in de paragraaf “FILTER WATERVERZACHTER”. Als uw model de filter niet bij de
uitrusting heeft, kan men deze aanvragen bij de
Bevoegde Technische Centra van De’Longhi.
Let op niet in contact te komen met waterspatten..
Om het toestel uit te schakelen, druk op de toets
(fig. 5). Het toestel voert het spoelen uit, op
het display verschijnt het bericht “Uitschakelen bezig Even wachten…” en gaat daarna uit.
Aandacht!
Indien het toestel gedurende langere periodes niet
gebruikt wordt, ook de hoofdschakelaar op positie
0 (fig. 6) zetten.
Opgepast!
Om schade aan het toestel te vermijden, de hoofdschakelaar van fig. 6 niet op pos. O zetten wanneer
het toestel aan staat.
AANZETTEN VAN HET TOESTEL
Aandacht!
Vooraleer het toestel aan te zetten, zich ervan verzekeren dat de hoofdschakelaar, die zich aan de achterkant
van het toestel bevindt, in pos. I (fig. 1) staat.
INSTELLINGEN VAN HET MENU
Men gaat naar het menu programmering door de
toets P in te drukken; de selecteerbare trefwoorden
van het menu zijn: Ontkalking, Tijd Instellen, Autom.
uitschakeling, Autom. inschakeling, Temperatuur
instellen, Energiebesparing, Hardheid water, Taal
Instellen, Filter installeren, Filter vervangen, Geluidssignaal, Fabriekswaarden, Statistiek.
Bij ieder opstarten voert het toestel automatisch een
cyclus voorverwarmen en spoelen uit, die niet onderbroken mag worden. Het toestel is pas klaar voor
gebruik na het uitvoeren van deze cyclus.
Gevaar voor brandwonden!
Tijdens het spoelen komt uit de tuitjes voor toevoer van koffie een beetje heet water, dat verzameld
wordt in het bakje voor opvang van druppels eronder. Let op niet in contact te komen met waterspatten.
Ontkalking
Voor de instructies met betrekking tot het ontkalken, zie pag. 17.
Tijd instellen
Indien men de tijd op het display wenst in te stellen,
als volgt tewerk gaan:
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) tot op het display het opschrift “Tijd instellen” verschijnt;
3. Druk op de toets
(fig.2) ;
4. Draai aan de selectieknop (fig.8) om de uren te
wijzigen;
5. Druk op de toets
om te bevestigen;
6. Draai aan de selectieknop (fig.8) om de minuten te wijzigen;
7. Druk op de toets
om te bevestigen.
De tijd is nu ingesteld: druk vervolgens op de toets
om het menu te verlaten.
• Om het toestel aan te zetten, druk op de toets (fig. 5): op het display verschijnt het bericht “Opwarming… Even wachten”.
Eenmaal het opwarmen voltooid, geeft het toestel
een ander bericht: “Spoelen…”; op deze manier,
laat het toestel, naast het opwarmen, ook heet water lopen in de interne leidingen omdat ook deze
zouden opwarmen.
Het toestel is op temperatuur als op het display het
bericht verschijnt dat smaak en hoeveelheid koffie
aangeeft.
UITSCHAKELEN VAN HET TOESTEL
Bij iedere uitschakeling voert het toestel een automatische spoeling uit, die niet onderbroken mag
worden.
Automatische uitschakeling
De machine is vooraf ingesteld om het automatisch
uitschakelen uit te voeren na 2 uren inactiviteit. Het
is mogelijk dit tijdsinterval te wijzigen om ervoor te
zorgen dat het toestel uitschakelt na 15 of 30 minu-
Gevaar voor brandwonden!
Tijdens het spoelen komt uit de tuitjes voor toevoer
van koffie een beetje heet water.
10
ten ofwel na 1, 2 of 3 uren.
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) tot op het
display het opschrift “Autom. uitschakeling”
verschijnt;
3. Druk op de toets
;
4. Draai aan de selectieknop (fig.8) tot het gewenste aantal werkingsuren (15 of 30 minuten,
ofwel na 1, 2 of 3 uren) verschijnt;
5. Druk op de toets
om te bevestigen;
6. Druk vervolgens op de toets
om het
menu te verlaten.
De automatische uitschakeling is op die manier
herprogrammeerd.
3. Druk op de toets
om te bevestigen.
Het display geeft het symbool
niet langer
weer.
Instelling van de temperatuur
Indien men de temperatuur van het water (laag,
gemiddeld, hoog) waarmee de koffie toegevoerd
wordt wenst te veranderen, als volgt tewerk gaan:
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai de selectieknop (fig.8) totdat op het display het opschrift “Temperatuur instellen”
verschijnt;
3. Druk op de toets
;
4. Draai aan de selectieknop totdat de gewenste
temperatuur (laag, gemiddeld of hoog) op het
display weergegeven wordt;
5. Druk op de toets
om te bevestigen;
6. Druk daarna op toets
om het menu te verlaten.
Automatische inschakeling
Men kan de tijd voor automatische inschakeling instellen zodat het toestel klaar voor gebruik is op een
bepaald tijdstip (bijvoorbeeld ‘s morgens) en men
onmiddellijk koffie kan zetten.
Eenergiebesparing
Met deze functie kan men de modus energiebesparing activeren of deactiveren. De machine is in de fabriek vooraf ingesteld met deze modus geactiveerd,
en garandeert zo een lager energieverbruik, in overeenstemming met de geldende Europese normen.
De activering van de modus energiebesparing
wordt gesignaleerd door een sterretje onder het
trefwoord “Energiebesp.” in het menu.
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) totdat op het
display het opschrift “Energiebesp.” verschijnt;
3. Druk op de toets
: op het display verschijnt het opschrift “Deactiveren?”
4. Druk op toets
om de modus energiebesparing te deactiveren;
Aandacht!
Om deze functie te kunnen activeren, moet de tijd
op voorhand correct ingesteld zijn.
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) tot op het display
het opschrift “Autom. inschakeling” verschijnt;
3. Druk op de toets
: op het display verschijnt
het opschrift “Activeren?”;
4. Druk op de toets
om te bevestigen;
5. Draai aan de selectieknop om de uren te kiezen;
6. Druk op de toets
om te bevestigen;
7. Draai aan de selectieknop (fig.8) om de minuten
te wijzigen;
8. Druk op de toets
om te bevestigen;
5. Druk daarna op de toets
om het menu te
verlaten.
Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt op
het display, na ongeveer 1 minuut inactiviteit, het
opschrift “Energiebesparing”.
9. Druk daarna op de toets
om het menu te
verlaten.
Eenmaal het uur bevestigd, wordt de automatische
inschakeling gesignaleerd op het display met het
symbool
dat weergegeven wordt naast het
uur en onder het trefwoord van het menu Autom.
inschakeling.
Om de functie te deactiveren:
1. selecteer in het menu het trefwoord autom. inschakeling;
2. druk op de toets
: op het display verschijnt
het opschrift “Deactiveren?”;
Aandacht!
Als de machine in modus energiebesparing is, kan
het enkele seconden duren vooral de eerste koffie
gezet wordt, omdat ze eerst moet opwarmen.
Instellen van de hardheid van het water
Voor de instructies met betrekking tot de instelling
van de hardheid van het water, zie pag. 18.
11
NL
tdat op het display het opschrift
“Fabriekswaarden”verschijnt;
3. Druk op de toets
;
4. Het display geeft het opschrift “OK?” weer
5. Druk op toets
om te bevestigen, en verlaten.
Instellen van de taal
Indien men de taal op het display wenst te wijzigen,
ga als volgt tewerk:
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) totdat op het
display het opschrift “Taal instellen” verschijnt;
3. Druk op de toets
;
4. Draai aan de selectieknop totdat de gewenste
taal op het display weergegeven wordt;
5. Druk op de toets
om te bevestigen;
6. Druk daarna op toets
om het menu te
verlaten.
Functie statistiek
Met deze functie geeft men de statistische gegevens van de machine weer. Hiervoor als volgt tewerk gaan:
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) totdat op het
display het opschrift “Statistiek” verschijnt;
3. Druk op de toets
;
4. Door aan de selectieknop (fig.8) te draaien, kan
men controleren:
- hoeveel koffies er gezet werden;
- hoeveel ontkalkingen er werden uitgevoerd;
- Hoeveel liter water er in totaal werd afgegeven;
- hoeveel keer de waterfilter vervangen werd.
5. Druk daarna 2 keer op de toets
om het
menu te verlaten.
Filter installeren
Voor de instructies met betrekking tot de installatie
van de filter, zie paragraaf “Installatie van de filter
(pag. 18)”.
Vervanging van de filter
Voor de instructies met betrekking tot de vervanging van de filter, zie paragraaf “Vervanging van de
filter (pag. 19)”.
Activeren/Deactiveren van het geluidssignaal
Met deze functie activeert of deactiveert men het
geluidssignaal dat de machine uitzendt bij iedere
druk op de toets en bij ieder plaatsen/wegnemen
van de accessoires: de machine is vooraf ingesteld
met het geluidssignaal actief.
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) totdat op het
display het opschrift “Geluidssignaal” verschijnt;
3. Druk op de toets
: het display vraagt “Deactiveren?” of “Activeren?”;
4. Druk op de toets
om het geluidssignaal te
BEREIDING VAN DE KOFFIE
Selectie aroma van de koffie
De machine werd in de fabriek vooraf ingesteld om
koffie te zetten met normaal aroma.
Men kan kiezen tussen één van de volgende aroma’s:
Extra-Mild Aroma
Mild Aroma
Normaal Aroma
Sterk Aroma
Extra-Sterk Aroma
activeren of te deactiveren (ofwel de toets
om te verlaten);
5. De activering van het geluidssignaal wordt gesignaleerd door een sterretje na het trefwoord
“Geluidssignaal” in het menu. Druk daarna op
de toets
om het menu te verlaten.
Fabriekswaarden (reset)
Met deze functie zet men alle instellingen van het
menu en alle programmeringen van hoeveelheden
terug door terug te keren naar de fabriekswaarden
(behalve de taal, die blijft zoals reeds ingesteld).
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) to-
Om het aroma te veranderen, druk meermaals op
de toets
(fig. 7) totdat op het display het
gewenste aroma verschijnt.
Selectie hoeveelheid koffie per kop
De machine is in de fabriek vooraf ingesteld om een
normale kop koffie te zetten. Om de hoeveelheid
koffie te selecteren, draai aan de selectieknop (fig.
8) totdat op het display het bericht verschijnt dat
overeenkomt met de gewenste hoeveelheid koffie:
12
Overeenkomstige Kop
Koffie
Hoeveelheid per kop
(ml)
MIJN KOFFIE
Programmeerbaar:
van ≃20 tot ≃180
ESPRESSO
≃40
NORMALE KOP
≃60
GROTE KOP
≃90
EXTRA GROTE KOP
≃120
aspect van het schuim te verbeteren, één klik in
tegenwijzerzin draaien naar het getal 1 (niet meer
dan één klik per keer, anders kan de koffie daarna
druppelsgewijs komen).
Het effect van deze correctie stelt men pas vast na
minstens 2 volgende koffies. Indien men na deze
afstelling het gewenste resultaat niet bekomt, moet
men de correctie herhalen door de draaiknop nog
een klik verder te draaien.
Aanbevelingen voor een hetere koffie
Om een hetere koffie te bekomen, is het aanbevolen
om:
• voor de het koffiezetten eerst te spoelen, door
Personalisering van de hoeveelheid van mijn
koffie
De machine is vooraf ingesteld in de fabriek om
circa 30ml “mijn koffie” te zetten. Indien men deze
keuze wil wijzigen, als volgt tewerk gaan:
1. Plaats een kop onder de tuitjes van de koffietoevoer (fig. 9).
2. Draai aan de selectieknop (fig.8) tot u de weergave van het bericht “MIJN KOFFIE” (fig. 8) krijgt.
3. Hou de toets
(fig. 12) ingedrukt totdat het
display het bericht “1 MIJN KOFFIE Programm.
Hoeveelheid” weergeeft en de machine koffie
laat lopen; daarna de toets weer loslaten;
4. Zodra de koffie in de kop het gewenste niveau
bereikt, druk opnieuw op de toets 1 kop
(fig. 12).
Nu is de hoeveelheid koffie per kop geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling.
op de toets
te drukken: uit de koffietoevoer
komt heet water dat het interne circuit van de
machine opwarmt en ervoor zorgt dat de gezette koffie heter zal zijn;
• de kopjes verwarmen met heet water (gebruik
de functie heet water);
• selecteer de koffietemperatuur “hoog” in het
menu.
Bereiding van koffie met gebruik van koffiebonen
Opgepast!
Gebruik geen gekarameliseerde of gesuikerde koffiebonen, deze kunnen blijven kleven aan de koffiemolen en deze onbruikbaar maken.
1. Breng de koffiebonen in het hiervoor voorziene
reservoir (fig. 11).
2. Plaats onder de tuitjes van de koffietoevoer:
- 1 kop, indien men 1 koffie wenst (fig. 9);
- 2 kopjes, indien men 2 koffies wenst.
3. Verlaag de koffietoevoer zo dicht mogelijk bij
de kopjes: zo verkrijgt men beter schuim (fig.
13).
4. Druk op de toets overeenkomstig de gewenste
toevoer (1 kop
of 2 kopjes
, fig. 12
en 14).
5. De bereiding begint en op het display verschijnt
de geselecteerde lengte en een balk die de voortgang aanduidt, en geleidelijk opvult tijdens
het bereiden.
Afstelling van de koffiemolen
De koffiemolen moet niet afgesteld worden, tenminste niet in het begin, omdat hij al vooraf in de
fabriek ingesteld werd om een correcte koffie te
bekomen.
Indien de koffie echter na de eerste kopjes te weinig
body heeft, met te weinig schuim of te traag (druppelend), dan dient men een correctie uit te voeren
met de draaiknop om de graad van vermalen bij te
regelen (fig. 10).
Aandacht!
Men mag enkel aan de draaiknop om bij te regelen
draaien terwijl de koffiemolen in werking is.
4
Indien de koffie te traag uitloopt, één klik in wijzerzin
draaien naar het getal 7.
Om een koffie te bekomen
met meer body en om het
Aandacht:
• Terwijl de machine koffie zet, kan de afgifte op
ieder moment gestopt worden door op één of
twee toetsen van afgifte (
of
) te dru13
NL
is, daarna één afgestreken maatschepje gemalen koffie erin doen (fig. 15).
3. Plaats een kop onder de tuitjes van de koffietoevoer.
4. Druk op de toets afgifte 1 kop
(fig. 12).
5. De bereiding begint en op het display verschijnt de geselecteerde lengte en een balk die
de voortgang aanduidt, en geleidelijk opvult
tijdens het bereiden.
kken.
• Zodra de afgifte beëindigd is, en indien men de
hoeveelheid koffie in de kop wil vermeerderen,
volstaat het (binnen 3 seconden) één van de toetsen afgifte koffie (
of
) ingedrukt te
houden.
Eenmaal de bereiding voltooid, is het toestel klaar
voor een volgend gebruik.
Aandacht!
Om een hetere koffie te bekomen, zie paragraaf
“Aanbevelingen voor een hetere koffie” (pag.
13).
BEREIDING VAN CAPPUCCINO EN
WARME MELK (ZONDER SCHUIM)
Opgepast! Gevaar voor brandwonden
Tijdens deze bereidingen krijgt men stoom: wees
aandachtig om u niet te verbranden.
Opgepast!
• Indien de koffie slechts druppelsgewijs wordt
gezet ofwel te weinig body heeft met weinig
schuim ofwel te koud, lees de aanbevelingen
vermeld in het hoofdstuk “Oplossing van problemen” (pag. 22).
• Tijdens het gebruik kunnen op het display enkele alarmberichten (vul reservoir, koffiedikbakje
ledigen, enz.) verschijnen waarvan de betekenis vermeld wordt in de paragraaf “Berichten
op het display” (pag. 21).
1. Voor een cappuccino, koffie zetten in een grote
kop;
2. Vul een recipiënt met 100 gram melk voor iedere cappuccino die men wil bereiden. Bij de
keuze van het recipiënt moet men rekening
houden met het feit dat het volume 2 tot 3 keer
zal toenemen;
Bereiding van koffie met gebruik van voorgemalen koffie
Opgepast!
• Doe nooit voorgemalen koffie in de machine als
deze uit staat, om te vermijden dat deze verspreidt raakt binnen in het toestel en deze zo
vuil maakt. In dit geval zou de machine schade
kunnen oplopen.
• Noot meer dan 1 afgestreken maatschepje toevoegen, anders zou de machine binnenin vuil kunnen
worden ofwel zou de trechter kunnen verstopt raken.
Aandacht!
Om een dikker en rijker schuim te bekomen,
gebruik afgeroomde of half afgeroomde melk
die op koelkasttemperatuur is (circa 5° C). Om
te vermijden dat men melk met weinig schuim
krijgt, ofwel met dikke bellen, altijd de cappuccinomaker reinigen zoals beschreven in de
paragraaf “Reiniging cappuccinomaker na het
gebruik” (pag. 15).
3. Verzeker u ervan dat de moer van de cappuccinomaker naar beneden gericht is in functie
“CAPPUCCINO” (Fig. 16);
4. Druk op de toets
: het display geeft weer
“Opwarming Even wachten” en na enkele seconden “DRAAI AAN DRAAIKNOP STOOM”;
5. Draai aan de cappuccinomaker, deze onderdompelen in het melkreservoir (fig. 17), erop
lettend de zwarte kleur van de moer niet onder
te dompelen;
6. Zet de draaiknop stoom in pos. I (fig.4). Uit de
cappuccinomaker komt stoom die de melk een
romig effect geeft en het volume ervan verhoogt;
7. Om een romiger schuim te bekomen, het reservoir met trage bewegingen doen draaien
Aandacht!
Indien men voorgemalen koffie gebruikt, kan
men slechts één tas koffie tegelijk zetten.
1. Druk meermaals op de toets
(fig. 7)
totdat het display “Voorgemalen Koffie” weergeeft.
2. Verzeker u ervan dat de trechter niet verstopt
14
van beneden naar boven. (Het is aanbevolen
om niet langer dan 3 opeenvolgende minuten
stoom af te geven);
8. Als men het gewenste schuim verkregen heeft,
de stoomafgifte onderbreken door de draaiknop stoom terug in positie 0 te zetten.
6. De straalpijp terugplaatsen, de moer naar beneden verplaatsen en de cappuccinomaker terug
op de straalpijp plaatsen (fig. 22) door deze
te draaien en naar boven te duwen, tot aan de
koppeling.
BEREIDING VAN HEET WATER
Opgepast! Gevaar voor brandwonden
De stoom uitzetten vooraleer het reservoir met
opgeschuimde melk weg te nemen, om brandwonden te vermijden, veroorzaakt door spatten van kokende melk.
Opgepast! Gevaar voor brandwonden.
Laat de machine nooit onbewaakt wanneer heet
water wordt afgegeven. Onderbreek de afgifte van
heet water, zoals hieronder beschreven, wanneer de
kop vol is. De cappuccinomaker warmt op tijdens
de afgifte en daarom mag men enkel de zwarte
moer vastgrijpen.
9. Aan de vooraf bereide kop koffie de opgeschuimde melk toevoegen. De cappuccino is
klaar: naar believen suiker toevoegen en, indien
gewenst, het schuim bestrooien met een beetje
cacaopoeder.
1. Plaats een recipiënt onder de cappuccinomaker (zo dicht mogelijk om spatten te vermijden)
(fig.17).
2. Zet de draaiknop stoom in positie I (fig. 4): het
display geeft weer “Heet water…” en de afgifte
begint.
3. Onderbreken door de draaiknop stoom terug in
positie 0 te zetten.
Bereiding warme melk (niet opgeschuimd)
Om niet opgeschuimde warme melk te bereiden,
tewerk gaan zoals beschreven in de vorige paragraaf, ervoor zorgend dat de moer van de cappuccinomaker naar boven gericht is, in functie “HOT MILK”
(warme melk).
Aandacht!
Indien de modus “Energiebesparing” geactiveerd
is, kan de waterafgifte enkele seconden wachttijd
vereisen.
Reiniging van de cappuccinomaker na het
gebruik
Reinig de cappuccinomaker iedere keer na het gebruik, om te vermijden dat er zich melkresiduen
afzetten of dat hij verstopt raakt.
REINIGING
Opgepast! Gevaar voor brandwonden
Tijdens het reinigen komt uit de cappuccinomaker
een beetje heet water. Wees aandachtig om niet in
contact te komen met waterspatten.
Reiniging van de machine
De volgende onderdelen van de machine moeten
periodiek gereinigd worden:
- koffiedikbakje (A13),
- bakje opvang druppels (A17) en bakje opvang
condens (A14),
- waterreservoir (A9),
- tuitjes van de koffietoevoer (A12),
- trechter voor de voorgemalen koffie (A6),
- de binnenkant van de machine, toegankelijk
na het openen van het deurtje van de zetgroep
(A10),
- de zetgroep (A11).
1. Laat een beetje water afvloeien gedurende
enkele seconden door de draaiknop stoom in
positie I te zetten. Daarna de draaiknop stoom
terug in positie 0 zetten om de afgifte van heet
water te onderbreken.
2. Wacht enkele minuten zodat de cappuccinomaker afkoelt: draai de cappuccinomaker naar
buiten en daarna naar beneden losschroeven
om hem eruit te nemen (fig. 18).
3. Verplaats de moer naar boven (fig. 19).
4. Draai de straalpijp los naar beneden (fig. 20).
5. Controleer of de gaten aangeduid door de pijl in
fig. 21 niet verstopt zijn. Indien nodig, reinigen
met behulp van een speld.
Opgepast!
• Voor het reinigen van de machine geen solventen, schurende detergenten of alcohol gebruiken. Met de superautomatische De’Longhi’s
is het niet nodig om chemische additieven te
15
NL
gebruiken voor het reinigen van de machine.
• Geen enkel component van het toestel mag in
de vaatwasser gewassen worden.
• Gebruik geen metalen voorwerpen om de koek
of de afzettingen van koffie weg te nemen, omdat deze krassen kunnen maken op de metalen
of plastieken oppervlakken.
1. Neem het bakje opvang druppels en het koffiedikbakje (fig. 23) weg;
2. Ledig het bakje opvang druppels en het koffiedikbakje en deze wassen;
3. Controleer het rode bakje opvang condens en
als het vol is, ledigen.
4. Plaats het bakje opvang druppels terug samen
met het koffiedikbakje.
Reiniging van het koffiedikbakje
Wanneer op het display het opschrift “LEDIG KOFFIEDIKBAKJEI!” verschijnt, moet men deze ledigen
en reinigen. Zolang het koffiedikbakje niet gereinigd
wordt, blijft dit bericht weergegeven en de machine
kan geen koffie zetten.
Om te reinigen (met de machine aan):
• Het bakje voor opvang druppels (fig. 23) wegnemen, ledigen en reinigen.
• Zorgvuldig het koffiedikbakje ledigen en reinigen, erop lettend om alle residuen die zich op
de bodem kunnen vastgezet hebben weg te
nemen: het meegeleverde penseeltje (C2) is
voorzien van een spatel hiervoor.
• Controleer het bakje voor opvang van condens
(rood) en indien vol, ledigen.
Reiniging van de binnenkant van de machine
Gevaar voor elektrische schokken!
Vooraleer het reinigen van de delen binnenin uit te
voeren, moet de machine uit staan (zie “Uitschakelen van het toestel”, pag.10). en losgekoppeld
worden van het elektrische stroomnet. De machine
nooit in water onderdompelen.
1. Controleer periodiek (ongeveer één keer per
maand) of de binnenkant van de machine niet
vuil is (toegankelijk eenmaal het bakje opvang
druppels weggenomen). Indien nodig, de afzettingen van koffiedik wegnemen met het meegeleverde penseeltje en een spons.
2. Alle residuen wegzuigen met een stofzuiger
(fig. 25).
Opgepast!
Wanneer men het bakje voor opvang van druppels
wegneemt, is het verplicht om altijd het koffiedikbakje te ledigen ook indien slechts weinig gevuld.
Reiniging van het waterreservoir
1. Reinig periodiek (ongeveer één keer per maand
en bij iedere vervanging van de filter waterverzachter (indien voorzien) het waterreservoir
(A9) met een vochtige doek en een beetje mild
reinigingsmiddel.
2. Neem de filter weg (indien aanwezig) en spoelen onder stromend water.
3. De filter terugplaatsen (indien voorzien), het
reservoir vullen met vers water en het reservoir
terugplaatsen.
Indien dit niet gebeurt, kan het voorvallen dat wanneer men verder koffie zet, het koffiedikbakje voller
dan voorzien geraakt en dat de machine verstopt.
Reiniging van het bakje opvang druppels en van
het bakje opvang condens
Opgepast!
Indien het bakje opvang druppels niet periodiek
geledigd wordt, kan het water over de boord lopen
en binnen of langs de machine lopen. Dit kan de
machine, het steunplaatje en de omliggende zone
beschadigen.
Reiniging van de tuitjes van de koffietoevoer
1. Reinig de tuitjes van de koffietoevoer met behulp van een spons of een doek (fig. 26A).
2. Controleer of de gaten van de koffietoevoer niet
verstopt zijn. Indien nodig de koffieafzet wegnemen met een tandenstokertje (fig. 26B).
Het bakje opvang druppels is voorzien van een drijvende indicator (in rode kleur) voor het waterniveau (fig. 24). Om te voorkomen dat deze indicator
begint uit te steken buiten het steunplaatje voor de
kopjes, moet men het bakje ledigen en reinigen.
Reiniging van de trechter voor de voorgemalen
koffie
Controleer periodiek (ongeveer één keer per maand) of de trechter voor de voorgemalen koffie (A6)
niet verstopt is. Indien nodig, de koffieafzettingen
Om het bakje opvang druppels weg te nemen:
16
verwijderen met het meegeleverde penseeltje (C2).
7. Eenmaal ingebracht, zich ervan verzekeren dat
de twee rode toetsen terug naar buiten openge-
Reiniging van de zetgroep
De zetgroep (A11) moet minstens één keer per maand gereinigd worden.
PU
SH
Opgepast!
De zetgroep mag niet weggenomen worden wanneer
de machine aan staat.
1. Verzeker u ervan dat de machine het uitschakelen
correct heeft uitgevoerd (zie “Uitschakeling”).
2. Neem het waterreservoir weg.
3. Open het deurtje van de zetgroep (fig. 27) aan de
rechterkant.
4. Duw de twee rode haakknoppen naar binnen en
trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (fig. 28 ).
sprongen zijn.
8. Het deurtje van de zetgroep sluiten.
9. Opnieuw water in het reservoir doen.
ONTKALKING
De machine ontkalken wanneer op het display het
bericht “ONTKALK!” (knipperend) verschijnt.
Opgepast!
ENKEL SPOELEN MET WATER
GEEN DETERGENTEN - GEEN VAATWASSER
Reinig de zetgroep zonder detergenten te gebruiken omdat deze schade zouden kunnen veroorzaken.
Opgepast!
De ontkalker bevat zuren die de huid en de ogen
kunnen irriteren. Het is absoluut noodzakelijk om
de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant in
acht te nemen, vermeld op de verpakking van de
ontkalker, en de aanbevelingen met betrekking tot
wat te doen in geval van contact met de huid of de
ogen.
5. De zetgroep circa 5 minuten in water onderdompelen en daarna spoelen onder de kraan.
6. Met behulp van het penseel (C2) eventuele koffieresiduen op de bodem van de zetgroep verwijderen, zichtbaar vanuit het deurtje van de zetgroep.
7. Na het reinigen, de zetgroep terugplaatsen door
deze op de houder te zetten; daarna op het opschrift PUSH drukken totdat men de klik van aankoppeling hoort.
Aandacht!
Gebruik uitsluitend ontkalker van De’Longhi. Gebruik absoluut geen ontkalkers op basis van solfamine of azijnzuur, in dit geval is de waarborg niet
geldig. Bovendien is de waarborg niet geldig als het
ontkalken niet regelmatig wordt uitgevoerd.
1. De machine aanzetten.
2. In het menu gaan door op de toets P te drukken.
3. Draai aan de selectieknop tot u het trefwoord
“Ontkalking” krijgt.
4. Selecteer door de toets
in te drukken. Op
het display verschijnt “Ontkalking OK?”: druk
opnieuw op
om de functie te activeren.
5. Op het display verschijnt het opschrift “voeg
ontkalker toe. OK?”
6. Ledig het waterreservoir (A9) volledig en neem
de filter waterverzachter weg (indien aanwezig).
7. Giet de ontkalker in het waterreservoir tot aan
het niveau A (wat overeenkomt met een toevoer van 100 mL) geprint op de rug van het
reservoir (fig. 29A); daarna water toevoegen tot
houder
zetgroep
Aandacht!
Indien de zetgroep moeilijk te plaatsen is, moet
men (vooraleer te plaatsen) deze op de juiste afmeting brengen door op de twee hendels te drukken
zoals op de figuur getoond.
Kleine hendel
Grote hendel
17
NL
aan het niveau B (fig. 29B).
8. Plaats een leeg recipiënt onder de cappuccinomaker (A19) met een minimum capaciteit van
1,5l (fig. 4).
Opmeten van de hardheid van het water
1. Neem de meegeleverde reactieve strook “TOTAL HARDNESS TEST” uit zijn verpakking, in
bijlage bij dit boekje.
2. Dompel het strookje volledig onder in een glas
water gedurende circa één seconde.
3. Haal het strookje uit het water en schud lichtjes.
Na circa één minuut vormen er zich 1, 2, 3 ofwel 4 rode blokjes, naargelang de hardheid van
het water komt ieder blokje overeen met 1 niveau.
Opgepast! Gevaar voor brandwonden
Uit de cappuccinomaker komt heet water dat zuren
bevat. Wees aandachtig niet in contact te komen
met waterspatten.
9. Druk op de toets
om het toevoegen van
de oplossing te bevestigen: het display geeft
“Draai aan draaiknop stoom”.
10. Zet de draaiknop stoom in positie I (fig. 4); het
programma ontkalking start op en de ontkalker vloeistof komt uit de cappuccinomaker. Het
programma ontkalking voert automatisch een
hele reeks spoelingen en intervallen uit, om de
kalkresten te verwijderen binnen in het koffiezetapparaat.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Na circa 30 minuten verschijnt op het display het
bericht “VUL RESERVOIR!”. Het toestel is nu klaar
voor een spoelproces met vers water.
11. Ledig het recipiënt om de ontkalker oplossing
op te vangen en plaats deze leeg terug onder de
cappuccinomaker.
12. Neem het waterreservoir weg, ledigen, spoelen
onder stromend water, vullen met schoon water en terugplaatsen: Het display geeft “Spoeling” weer.
13. Het hete water komt uit de cappuccinomaker.
14. Wanneer het waterreservoir volledig leeg is,
verschijnt op het display het bericht “Draai aan
draaiknop stoom”.
15. Zet de draaiknop op positie 0, plaats de filter
in het reservoir (als die aanwezig was), vul
opnieuw het waterreservoir en de machine is
klaar voor gebruik.
Instelling waterhardheid
1. Druk op de toets P om in het menu te gaan.
2. Draai aan de selectieknop om het trefwoord
“Hardheid Water” te selecteren.
3. Bevestig de selectie door op toets
te drukken.
4. Draai aan de selectieknop om het niveau vastgesteld door het reactieve strookje in te stellen
(zie fig. van de vorige paragraaf).
5. Druk op de toets
om de instelling te bevestigen.
6. Druk op de toets
om het menu te verlaten.
Nu is de machine herprogrammeerd volgens de
nieuwe instelling van waterhardheid.
FILTER WATERVERZACHTER
Sommige modellen hebben bij hun uitrusting de filter waterverzachter: indien uw model daar niet van
is voorzien, raden wij u aan deze aan te kopen bij de
bevoegde centra voor assistentie van De’Longhi.
Voor een correct gebruik van de filter, volg de hierna vermelde instructies.
PROGRAMMERING WATERHARDHEID
Het bericht ONTKALK wordt weergegeven na een
vooraf bepaalde werkingsperiode, die afhangt van de
hardheid van het water.
De machine is vooraf ingesteld in de fabriek op niveau
4 van hardheid. Indien men wil kan men de machine
programmeren op basis van de werkelijke hardheid
van het water, gebruikt in de verschillende regio’s, om
zo het ontkalken minder frequent uit te voeren.
18
door een sterretje onder het trefwoord “Filter installeren” en men kan de machine gebruiken.
Installatie van de filter
1. Haal de filter uit de verpakking.
2. Draai de datumschijf (zie fig. 30) tot de volgende 2 maanden voor gebruik weergegeven zijn.
Vervanging van de filter
Wanneer het display “VERVANG FILTER!” weergeeft, of wanneer twee maanden levensduur verlopen
zijn (zie datumschijf), of wanneer het toestel gedurende 3 weken niet gebruik wordt, moet men de
filter vervangen:
1. Neem het reservoir weg en de opgebruikte filter;
2. Haal de nieuwe filter uit de verpakking.
3. Draai de datumschijf (zie fig. 30) tot de volgende 2 maanden voor gebruik weergegeven
worden (de filter heeft een levensduur van twee
maanden);
4. Vul het reservoir;
5. Plaats de filter in het waterreservoir en dompel
deze volledig onder, lichtjes hellend zodat de
waterbellen eruit kunnen (fig. 31).
6. Plaats de filter in de voorziene houder (fig.
32A) en druk aan, sluit het reservoir opnieuw
met het deksel (fig. 32B), daarna het reservoir
weer in de machine plaatsen;
7. Plaats een recipiënt (capaciteit: min. 100 l) onder de cappuccinomaker.
8. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
9. Draai de selectieknop totdat op het display het
opschrift “Filter vervangen” verschijnt.
10. Druk op de toets
;
11. Het display geeft het opschrift “OK?” weer
12. Druk op de toets
om de selectie te bevestigen: het display geeft “ DRAAI AAN DRAAIKNOP STOOM “;
13. Open de draaiknop stoom: het display geeft het
opschrift “Heet water… OK?” weer;
14. Druk op de toets
om de selectie te bevestigen: het toestel start met het doorlopen van
water en het display geeft het opschrift “Even
wachten...” weer.
15. Eenmaal het doorlopen voltooid, geeft het
display “draai aan draaiknop stoom”; zet de
draaiknop stoom in positie 0: het toestel keert
automatisch terug naar “Koffie klaar”.
Nu is de nieuwe filter geactiveerd en kan men de
machine gebruiken.
Aandacht
de filter heeft een levensduur gelijk aan twee maanden indien het toestel normaal wordt gebruikt,
indien echter de machine niet gebruikt wordt met
de filter geïnstalleerd, heeft deze een levensduur
van maximum 3 weken.
3. Haal het reservoir uit de machine en vul met
water.
4. Plaats de filter in het waterreservoir en dompel deze volledig onder gedurende een tiental
seconden, lichtjes hellend zodat de waterbellen
eruit kunnen (fig. 31).
5. Plaats de filter op zijn voorziene houder (fig.
32A) en druk aan.
6. Sluit het reservoir opnieuw met het deksel (fig.
32B), daarna het reservoir weer in de machine
plaatsen.
Wanneer men de filter installeert, moet men dit
melden aan het toestel.
7. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
8. Draai aan de selectieknop (fig.8). totdat het opschrift “Filter installeren” verschijnt.
9. Druk op de toets
.
10. Het display geeft het opschrift “Activeren?”.
11. Druk op de toets
om de selectie te bevestigen: het display geeft “DRAAI AAN DRAAIKNOP STOOM”.
12. Plaats een recipiënt onder de cappuccinomaker
(capaciteit: min. 100ml).
13. Draai aan de draaiknop stoom (fig.4).: Het display geeft het opschrift “Heet water… OK?”;
14. Druk op de toets
om de selectie te bevestigen: het toestel begint de afgifte van water en het display geeft het opschrift “Even
wachten...”.
15. Eenmaal de afgifte voltooid, geeft het display
“DRAAI AAN DRAAIKNOP STOOM”; door de
draaiknop te sluiten, keert het toestel automatisch terug naar “Koffie klaar”.
16. Zet de draaiknop voor stoom (fig. 4) in
positie“0” het toestel keert automatisch terug
“Koffie klaar”.
Nu is de filter geactiveerd en vermeld op het display
Verwijderen van de filter
Indien men het toestel verder wenst te gebruiken
zonder de filter, moet men deze wegnemen en de
19
NL
VERWIJDERING
verwijdering ervan melden. Ga als volgt tewerk:
1. Neem het reservoir weg en de opgebruikte filter;
2. Druk op de toets P om in het menu te gaan;
3. Draai aan de selectieknop (fig.8) totdat op het
display het opschrift “Filter installeren *” verschijnt;
4. Druk op de toets
;
5. Het display geeft het opschrift “Deactiveren?”
weer;
6. Druk op de toets
om te bevestigen en op
de toets
om het menu te verlaten.
Aanbevelingen voor het correct verwijderen van het
product volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EC
en het Wettelijk Decreet n. 151 van 25 juli 2005.
Op het einde van zijn leven mag het product niet verwijderd worden samen met
het huishoudelijk afval.
Het kan aangeleverd worden bij de voorziene centra voor gescheiden inzameling
voorzien door de gemeentelijke diensten, ofwel
naar de verkopers die deze dienst verlenen.
Een huishoudelijk toestel gescheiden verwerken
draagt bij om mogelijke negatieve gevolgen te
vermijden voor het milieu en voor de gezondheid,
voortvloeiend uit een onjuiste verwerking, en laat
toe de materialen waaruit het is samengesteld te
recupereren teneinde een belangrijke besparing op
energie en grondstoffen te bekomen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Opgenomen vermogen: 1450W
Druk: 15 bar
Max capaciteit waterreservoir: 1,7 liter
Afmetingen LxHxD: 238x340x430 mm
Lengte kabel
1,15 m
Gewicht: 9,1 Kg
Max. capaciteit koffiebonenreservoir
150 g
•
•
•
•
Om de verplichting aan te duiden voor gescheiden
verwerking van huishoudelijke toestellen, wordt op
het product het teken aangebracht van de verplaatsbare afvalcontainer doorstreept. Het verkeerdelijk verwijderen van het product door de gebruiker
brengt administratieve sancties met zich mee voorzien door de geldende normen.
Het toestel is conform aan de volgende CErichtlijnen:
Richtlijn Stand-by 1275/2008
Richtlijnen Lage Spanning 2006/95/CE en volgende amendementen;
Richtlijn EMC 2004/108/CE en volgende amendementen;
De materialen en voorwerpen bestemd voor
contact met voedingsmiddelen zijn conform
aan de voorschriften van de Europese reglementering 1935/2004.
20
WEERGEGEVEN BERICHTEN OP DISPLAY
WEERGEGEVEN
BERICHT
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
VUL RESERVOIR!
•
Er is onvoldoende water in het reservoir.
•
Vul het waterreservoir en/of plaats deze
correct, door deze aan te drukken totdat
men de koppeling hoort (fig. 3).
LEDIG
KOFFIEDIKBAKJE!
•
Het koffiedikbakje (A13) is vol.
•
Ledig het koffiedikbakje, het bakje
opvang druppels en dan reinigen, daarna
terugplaatsen (fig. 23). Belangrijk: wanneer
men het bakje opvang druppels wegneemt
moet men verplicht altijd het koffiedikbakje
ledigen ook wanneer deze weinig gevuld
is. Indien dit niet gedaan wordt, kan het
gebeuren dat, wanneer men volgende
koffies zet, het koffiedikbakje voller raakt
dan voorzien en dat de machine verstopt.
•
Het vermalen is te fijn en daarom loopt de
koffie te traag of loopt helemaal niet.
•
Herhaal de toevoer van koffie en draai de
draaiknop voor afstelling van het malen
met één klik naar het getal 7 in wijzerzin,
terwijl de koffiemolen in werking is. Indien,
na minstens 2 koffies te hebben gezet,
de toevoer nog steeds te traag mocht
blijken, de correctie herhalen met behulp
van nog een klik van de draaiknop voor
afstelling. klik (zie Bijregelen koffiemolen
pag. 13). Indien het probleem aanhoudt, dr
draaiknop stoom in positie I zetten en een
beetje water uit de cappuccinomaker laten
vloeien.
PLAATS
KOFFIEDIKBAKJE!
•
Na het reinigen werd het koffiedikbakje niet
teruggeplaatst.
•
Neem het bakje opvang druppels weg en
plaats het koffiedikbakje.
GEBRUIK VOORGEMALEN KOFFIE
•
De functie “voorgemalen koffie” werd
geselecteerd, maar er werd geen
voorgemalen koffie in de trechter gedaan.
•
Doe voorgemalen koffie in de trechter of
deselecteer de functie voorgemalen koffie.
ONTKALK!
•
Duidt aan dat het nodig is om de machine
te ontkalken.
•
Het is noodzakelijk zo snel mogelijk het
programma ontkalking uit te voeren
beschreven in de paragraaf “Ontkalking”.
VERLAAG
KOFFIEDOSIS!
•
Er werd teveel koffie gebruikt.
•
Selecteer een milder aroma ofwel
de hoeveelheid voorgemalen koffie
verminderen.
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR!
•
De koffiebonen zijn op.
•
Vul het reservoir voor koffiebonen.
•
De trechter voor voorgemalen koffie is
verstopt.
•
Ledig de trechter met behulp van het
penseeltje zoals beschreven in de par.
“Reiniging van de trechter voor de koffie”.
PLAATS ZETGROEP!
•
Na het reinigen werd de zetgroep niet
teruggeplaatst.
•
Plaats de zetgroep zoals beschreven in de
paragraaf “Reiniging van de zetgroep”.
PLAATS RESERVOIR
•
Het reservoir werd niet correct geplaatst.
•
Plaats het reservoir correct door aan te
drukken.
ALGEMEEN ALARM!
•
De binnenkant van de machine is zeer vuil.
•
Reinig zorgvuldig de machine zoals
beschreven in de par. “reiniging en
onderhoud”. Indien na het reinigen de
machine nog steeds het bericht weergeeft,
wendt u tot een technische dienst.
TE FIJN GEMALEN
REGEL MAALGRAAD!
Alternerend met…
DRAAI AAN
DRAAIKNOP STOOM
21
NL
OPLOSSING VAN DE PROBLEMEN
Hieronder worden enkele mogelijke slechte werkingen opgesomd.
Indien het probleem niet kan opgelost worden zoals beschreven, moet men de Technische Dienst contacteren.
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
De koffie is niet warm.
•
De kopjes werden niet voorverwarmd.
•
Verwarm de kopjes door deze te spoelen
met heet water (N.B: men kan de functie
heet water gebruiken).
•
De zetgroep is afgekoeld omdat er 2/3
minuten verstreken zijn sinds de laatste
koffie.
•
Vooraleer koffie te zetten, de zetgroep
opwarmen door op de toets
te
drukken.
•
De temperatuur van de koffie is laag
ingesteld.
•
Stel in het menu de temperatuur van de
koffie in op hoog.
•
De koffie is te grof gemalen.
•
Draai de draaiknop voor afstelling van
het vermalen met één klik tegelijk naar
het getal 1 in tegenwijzerzin terwijl de
koffiemolen in werking is (fig. 10).
Werk met één klik tegelijk tot men een
bevredigende toevoer verkrijgt. Het effect
is enkel zichtbaar nadat men 2 koffies
heeft gezet (zie paragraaf “afstelling van de
koffiemolen”, pag. 13.).
•
De koffie is niet geschikt.
•
Gebruik koffie voor espresso
koffiezetapparaten.
De koffie loopt te traag
ofwel druppelsgewijs.
•
De koffie is te fijn gemalen.
•
Draai de draaiknop voor afstelling vermalen
met één klik naar het getal 7 in wijzerzin,
terwijl de koffiemolen in werking is (fig.
10). Werk met één klik tegelijk tot men een
bevredigende toevoer verkrijgt. Het effect
is enkel zichtbaar nadat men 2 koffies
heeft gezet (zie paragraaf “afstelling van de
koffiemolen”, pag. 13.)
De koffie komt niet uit
één ofwel beide tuitjes
van de koffietoevoer.
•
De tuitjes zijn verstopt.
•
Reinig de tuitjes met een tandenstokertje.
De opgeschuimde melk
heeft grote bellen.
•
De melk is niet koud genoeg of is niet half
afgeroomd.
•
Gebruik bij voorkeur volledig afgeroomde
melk, ofwel half afgeroomd, op
koelkasttemperatuur (circa 5°C). Indien het
resultaat nog steeds niet is zoals gewenst,
probeer een ander merk van melk.
De melk is niet
geëmulgeerd.
•
De cappuccinomaker is vuil.
•
Reinigen zoals aangegeven in de paragraaf
“Reiniging van de cappuccinomaker na het
gebruik” (pag. 15).
•
De moer van de cappuccinomaker is NIET
in positie cappuccino.
•
Zet de moer in positie CAPPUCCINO.
De aanvoer van stoom is
onderbroken.
•
Een veiligheidsvoorziening onderbreekt de
toevoer van stoom na 3 minuten.
•
Wachten, daarna de functie stoom
heractiveren.
Het toestel gaat niet aan.
•
De stekker zit niet in het stopcontact.
•
Steek de stekker in het stopcontact.
•
De hoofdschakelaar (A8) staat niet aan.
•
Zet de hoofdschakelaar in positie I (fig. 1).
De koffie heeft weinig
body of heeft weinig
schuim.
22
Download PDF