Zebra | GX430D | GX420d GX430d Wireless Quick Start Guide

®
Zebra
GX420d
GX430d
©2012 ZIH Corp.
P980603-014
TM
TM
1
2
3
1
2
3
4
100-240 VAC
50-60Hz
115 VAC
24 VDC
230 VAC
EN Ensure that the appropriate power cord with a three (3) prong plug and an IEC
60320-C5 connector is used at all times. This power cord must bear the relevant
certification mark of the country in which the product is being used.
AR
‫( ﺛﻼث ﺫﻱ ﺑﻘﺎﺑﺱ اﻟﻣﺯﻭﺩ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟطﺎﻗﺔ ﺳﻠك اﺳﺗﺧﺩام ﻋﻠﻰ اﺣﺭﺹ‬3) ‫ ﻭﻣﻭﺻل ﺷﻭﻛﺎت‬IEC
60320-C5 ‫ اﻷﻭﻗﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ‬. ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻼﻣﺔ ھﺫا اﻟطﺎﻗﺔ ﺳﻠك ﯾﺣﻣل أﻥ ﯾﺟب‬
‫ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﺳﺗﺧﺩام ﯾﺗم اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ‬.
BG Уверете се, че винаги се използва кабел за захранване с щепсел с (3) шипа и
IEC 60320-C5 конектор. Този кабел за захранване трябва да има съответния
знак за сертификация на страната в която се използва продуктът.
CS Vždy se ujistěte, že používáte příslušný napájecí kabel s tří(3)-vodičovou zástrčkou a
konektorem IEC 60320-C5. Na tomto napájecím kabelu musí být vyznačena
příslušná certifikace země, ve které je produkt používán.
DA Sørg for altid at bruge den korrekte netledning med et tre-(3) bensstik og et
IEC 60320-C5-stik. Denne netledning skal bære de certificeringsmærker, der gælder i
det land, hvor produktet anvendes.
DE Das Gerät darf nur über ein dreiadriges Stromkabel (mit Erdung) und ein
Kaltgerätestecker gemäß IEC 60320-C5 an das Stromnetz angeschlossen werden.
Das verwendete Stromkabel muss zudem das Zertifizierungszeichen einer
Prüforganisation des Landes aufweisen, in dem das Gerät betrieben wird.
EL Βεβαιωθείτε ότι πάντα χρησιμοποιείται το κατάλληλο ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα
τριών (3) ακροδεκτών και σύνδεση IEC 60320-C5. Αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει
ναφέρει το σχετικό σήμα πιστοποίησης που ισχύει στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το
προϊόν.
ES Asegúrese de usar siempre el cable de alimentación eléctrica adecuado con un
conector de tres (3) patas y un conector IEC 60320-C5. Este cable de alimentación
eléctrica deben tener la marca de certificación relevante del país en el cual se utiliza
el producto.
ET Veenduge, et alati on kasutatud sobivat kolmeharulise (3) pistikuga ja standardile
IEC 60320-C5 vastavat toitejuhet. Toitejuhtmel peab olema sobiv serdimärgis selle
riigi jaoks, kus toodet kasutatakse.
FI Varmista, että asianmukaista virtajohtoa kolmipiikkisellä (3) pistokkeella ja IEC 60320C5 -liittimellä käytetään aina. Tässä virtajohdossa on oltava tuotteen käyttömaassa
asianmukainen sertifiointimerkki.
FR Utilisez toujours un cordon d'alimentation approprié comportant une fiche femelle à 2
pôles + terre et un connecteur C.E.I. 60320-C5. Ces cordons d'alimentation doivent
porter la marque de certification en vigueur dans le pays où ils sont utilisés.
HR Pazite da se uvijek koristi kabel za napajanje s tri (3) ušice na jednom kraju i konektor
IEC 60320-C5. Kabel napajanja mora nositi oznaku atesta zemlje u kojoj se proizvod
koristi.
HU Mindig csak megfelelő, három (3) pontos dugasszal ellátott zsinórt és IEC 60320-C5
típusú csatlakozót használjon. Az ilyen csatlakozózsinóron rajta kell lenni annak az
országnak a tanúsító jelölésének, ahol a terméket használják.
IT Assicurarsi di utilizzare sempre un cavo tripolare e un connettore IEC 60320-C5. Sul
cavo di alimentazione deve essere riportato il marchio di certificazione del paese in
cui viene utilizzato il prodotto.
JA 三つ叉の差し込みおよび IEC 60320-C5
コネクタの付いた適切な電源コードが常に使用されていることを確認してください。これらの電源
コードは製品が使用されている国の関連認証マークが付いている必要があります。
KO 항상3구플러그및IEC 60320-C5 커넥터가있는적절한전원코드를사용하고있는지확인
하십시오.이러한전원코드는제품이사용되는국가의관련인증표시를부착해야합니다.
LT Patikrinkite, kad visada naudojamas tinkamas maitinimo laidas su trijų (3) šakučių
kištuku ir IEC 60320-C5 jungiklis. Maitinimo laidas turi būti pažymėtas reikiama
sertifikavimo šalyje, kurioje yra naudojamas, žyme.
LV Pārliecinieties, ka vienmēr tiek izmantots piemērots strāvas vads ar trīs (3) tapām un
IEC 60320-C5 standartiem atbilstošu savienotāju. Uz strāvas vada jābūt redzamai
tās valsts sertifikācijas zīmei, kurā izstrādājums tiek izmantots.
NL Zorg ervoor dat u altijd het juiste netsnoer gebruikt, met een driepolige stekker en
een IEC 60320-C5 aansluiting. Het netsnoer moet het juiste keurmerk hebben van
het land waarin het product wordt gebruikt.
NO Pass på at riktig strømledning med trepolet (3) plugg og IEC 60320-C5-kontakt
brukes til enhver tid. Strømledningen må ha riktig sertifiseringsmerke for det landet
som produktet brukes i.
PL Upewnij się, że do podłączenia zasilania zawsze używany jest przewód zakończony
z jednej strony trzystykową (3) wtyczką, a z drugiej - złączem IEC 60320-C5. Ten
przewód zasilający musi posiadać oznaczenia certyfikatów wymaganych w kraju
użytkowania produktu.
PT Assegure-se de que o cabo de alimentação apropriado com um plugue de 3 (três)
pinos e um conector IEC 60320-C5 está sendo usado todo o tempo. Esse cabo de
alimentação deve ter a marca de certificação correspondente ao país no qual o
produto está sendo usado.
RO Utilizaţi mereu cablul de alimentare adecvat cu un ştecher cu trei (3) picioare şi cu
mufă IEC 60320-C5. Acest cablu de alimentare trebuie să aibă înscris marcajul de
certificare corect al ţării în care este utilizat echipamentul.
RU Убедитесь, что всегда используется кабель питания с трехконтактной
штекерной вилкой и разъемом IEC 60320-C5. Кабель питания должен иметь
отметку сертификата страны, в которой используется продукт.
SK Zaistite, aby sa vždy používal príslušný kábel elektrického napájania s trojvidlicovou
zásuvkou spĺňajúcou normu IEC 60320-C5. Na tomto kábli musí byť uvedená
príslušná značka certifikácie krajiny, v ktorej sa zariadenie používa.
SL Zagotovite, da se vedno uporablja ustrezni napajalni kabel z vtičem s tremi (3)
nožicami in priključkom IEC 60320-C5. Ta napajalni kabel mora imeti ustrezno
oznako certifikata v državi, kjer se uporablja.
SV Se till att alltid använda en lämplig nätkabel som har en nätuttagskontakt med tre (3)
stift och en IEC 60320-C5-kontakt. Nätkabeln måste ha rätt godkännandemärkning
för det land där produkten används.
TH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่มีปลั๊กแบบสาม (3) ขาและขั้วต่อ IEC 60320-C5
ที่เหมาะสมเสมอ
สายไฟนี้จะต้องมีเครื่องหมายการรับรองที่เกี่ยวข้องตามประเทศที่ใช้งานผลิตภัณฑ์▪
TR Her zaman üç (3) tırnaklı fişi olan uygun bir güç kablosu ve IEC 60320-C5 konektör
kullandığınızdan emin olun. Bu güç kablosunun ürünün kullanılmakta olduğu ülkenin
ilgili onay damgasını taşımalıdır.
保使用具有三项 (3) 插头和 IEC 60320-C5 接头的合格电源线。此电源线必须带有
ZHCN 应确
产品所在国的相关认证标志。
ZHTW 請務必確認使用正確的三腳插頭電源線和
IEC 60320-C5 接頭。這些電源線必須標示使
用產品當地的相關認證標誌。
1
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
USB
1
LAN
2
COM/SER
1
LAN
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
FCC - DECLARATION OF CONFORMITY:
Model: GX420d conforms to the following specification: FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section
15.109(a) Class B digital device
Supplemental Information: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following Two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B Digital Devices, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the product manuals, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the
user is encouraged to do one or more of the following measures:
R Reorient or relocate the receiving antenna.
R Increase the separation between the equipment and receiver.
R Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
R Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC - RADIATION EXPOSURE STATEMENT:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Zebra Technologies could
void the user's authority to operate the equipment. To ensure compliance, this printer must be used with
shielded communication cables.
Use only power supplies listed in this manual and/or recommended and approved by Zebra Technologies.
INDUSTRY CANADA NOTICE:
This device complies with Industry Canada ICES-003 class B requirements.
Cet equipement est conforme a NMB-003 classe B de la norm Industrielle Canadian.
R
TUV
Rheinland
Argentina S.A.
EP
UBLIC
A
AR
GENTINA
Utilice sólo adaptadores con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificados de
acuerdo a la legislación vigente. El uso de otros adaptadores podría dañar el dispositivo y anular la garantía
además de provocar riesgos al usuario.
Características de entrada: 100-240V; 50-60Hz; 2,8A
Características de salida:
24Vdc; 4,17A (100W max)
Es dürfen nur zugelassene Adapter mit den folgenden elektrischen Kennzeichen benutzt werden. Die
Verwendung anderer Adapter könnte die Vorrichtung beschädigen oder den Benutzer gefährden.
Nennwerte: Eingang:
100-240VAC, 50-60Hz, 2,8A
Ausgang:
24VDC, 4,17A (100W max)
사용자 안내문
B급기기(가정용 정보통신기기)
이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습
니다.
기기의 명칭/(모델명)
인쇄 기계 GX420d
인증받은자의 상호
Zebra Technologies International LLC
제조자/제조국가
Zebra Technologies Corporation/USA
Brasil - Aviso da Anatel
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.
Agência Nacional
de Telecomunicações
"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução
242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados"
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
Telephone: +1 847 634 6700
Toll-free: +1 866 230 9494
Facsimile: +1 847 913 8766
Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
Telephone: +44 (0)1628 556000
Facsimile: +44 (0)1628 556001
Zebra Technologies Asia/Pacific, Pte. Ltd.
120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
Telephone: +65 6858 0722
Facsimile: +65 6885 0838
50%
P9 8 0 6 0 3 - 0 1 4
PAP
Printed on
chlorine-free
recycled paper.
Printed in China
Download PDF