ViewSonic | VS11973 | Οδηγίες Χρήσης

PJ551D
Βιντεοπροβολέας
τεχνολογίας DLP
Οδηγίες Χρήσης
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο
οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες
σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής,
αλλά και πληροφορίες σχετικές µε την καταχώρηση του
προϊόντος στα αρχεία της εταιρίας, ώστε να µπορείτε να
έχετε υπηρεσίες συντήρησης στο µέλλον. Οι σχετικές µε
την εγγύηση πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες
οδηγίες, σας ενηµερώνουν για τους όρους και τους
περιορισµούς της εγγύησης που σας παρέχει η εταιρία
ViewSonic. Οι ίδιες πληροφορίες υπάρχουν επίσης στον
δικτυακό τόπο : www.viewsonic.com (στα Αγγλικά) ενώ
από το µενού της κεντρικής σελίδας µπορείτε να επιλέξετε
διαφορετική γλώσσα.
Model No: VS 11973
Συµµόρφωση µε διεθνής κανονισµούς ασφαλείας
Για τις Ηνωµένες Πολιτείες
Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η κατηγορία B των ψηφιακών
συσκευών, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 15 των κανονισµών FCC. Aυτές οι προδιαγραφές έχουν
σχεδιαστεί ώστε να παρέχεται εύλογη προστασία έναντι των βλαβερών ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, σε
µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει υψίσυχνη (RF)
ακτινοβολία. Αν δεν εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες µπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεµβολές σε
συσκευές τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται να εµφανιστούν παρεµβολές σε
οποιαδήποτε εγκατάσταση. Αν η συσκευή προκαλεί παρεµβολές σε ένα ραδιόφωνο ή σε µια τηλεόρασηαυτό µπορεί να διαπιστωθεί αν σβήνοντας την οθόνη σταµατούν οι παρεµβολές- σας συµβουλεύουµε να
προσπαθήστε να δοκιµάσετε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αλλάξτε το προσανατολισµό της κεραίας της συσκευής που δέχεται τις παρεµβολές.
• Αυξήστε την απόσταση µεταξύ της συσκευής που δέχεται παρεµβολές και της οθόνης.
• Συνδέστε τη συσκευή που δέχεται παρεµβολή σε µια διαφορετική πρίζα από αυτή που είναι συνδεδεµένη
η οθόνη.
• Συµβουλευτείτε τον µεταπωλητή απ’ όπου αγοράσατε τη συσκευή ή ένα εξειδικευµένο τεχνικό
ηλεκτρονικό.
Προειδοποίηση σχετικά µε τις προδιαγραφές ασφαλείας FCC
Για να ισχύει η συµµόρφωση της συσκευής µε τους κανονισµούς FCC πρέπει να χρησιµοποιείται καλώδιο
τροφοδοσίας µε γείωση καθώς και τα καλώδια διασύνδεσης που θα βρείτε στη συσκευασία της συσκευής ή
αυτά που υποδεικνύονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε µετατροπή η επέµβαση στους
ακροδέκτες και τα κυκλώµατα της συσκευής που δεν εγκρίνεται, από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές, αναιρεί την ασφαλή λειτουργία της συσκευής καθώς και την
συµµόρφωση της µε τους κανονισµούς ασφαλείας και συµβατότητας. Τέτοιες επεµβάσεις µπορεί να
αναιρέσουν το δικαίωµα του χρήστη να λειτουργεί την συσκευή.
Για τον Καναδά
Αυτή η συσκευή, που είναι πιστοποιηµένη στη κατηγορία B των ψηφιακών συσκευών, ακολουθεί τις
προδιαγραφές ICES-003 που ισχύουν στον Καναδά.
Για τις χώρες της Ευρώπης
Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές CE.
Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας 89/336/EEC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις προσθήκες 92/31/EEC και 93/68/EEC -άρθρο 5- που
αφορούν την «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» και της ντιρεκτίβας 73/23/EEC, όπως έχει
τροποποιηθεί µε τη προσθήκη 93/68/ΕΕC -άρθρο 13- που αφορά την «Ασφάλεια» των
ηλεκτρικών συσκευών.
Πληροφορία για του χρήστες της συσκευής σε όλες τις χώρες
Σηµείωση: Να χρησιµοποιείτε µόνο τα καλώδια που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία της οθόνης ή αυτά που
υποδεικνύονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης.
Oι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν µόνο κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Το σήµα που απεικονίζεται δεξιά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste
Electrical and Equipment Directive.
To σήµα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριµµάτων αλλά
να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα
µε το νόµο.
ViewSonic
i
PJ551D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Για την ασφάλεια σας παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας αλλά και τις οδηγίες
χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν.
2. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης είναι πιθανόν να τις χρειαστείτε µελλοντικά.
3. Να εφαρµόζετε και να υπακούετε σε όλες τις προειδοποιήσεις που επισηµαίνονται ή αναφέρονται
πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας.
4. Να εφαρµόζετε και να υπακούετε σε όλες τις οδηγίες που επισηµαίνονται ή αναφέρονται πάνω
στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας.
5. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά στο νερό. Προειδοποίηση: Για να µειώσετε τη πιθανότητα
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
6. Πάντα να καθαρίζετε την συσκευή µε ένα µαλακό στεγνό πανί.
7. Οι σχισµές και οι τρύπες που βλέπετε γύρω από το σασί της συσκευής είναι απαραίτητες για την
αποτελεσµατική απαγωγή της θερµότητας από το εσωτερικό της. Για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και για να το προστατέψετε από πιθανή υπερθέρµανση αυτές οι τρύπες ή
σχισµές δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται.
8. Αποφύγετε να τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε σηµείο που εκτίθεται σε άµεση ηλιακή
ακτινοβολία ή σε σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (σόµπες, καλοριφέρ κλπ).
9. Το προϊόν που έχετε αγοράσει µπορεί να είναι εξοπλισµένο µε ένα καθορισµένης πολικότητας
φις, στο καλώδιο σύνδεσης µε τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου (ένα τέτοιο φις έχει τον ένα µεταλλικό
ακροδέκτη του πλατύτερο από τον άλλο). Ένα τέτοιο καλώδιο ταιριάζει στη πρίζα του δικτύου µόνο
αν τοποθετηθεί µε τους δύο ακροδέκτες του σωστά «προσανατολισµένους». Αυτό συµβαίνει για
λόγους ασφαλείας. Αν δεν µπορείτε να εισάγετε πλήρως το φις του καλωδίου στη πρίζα δοκιµάστε να
τοποθετήσετε ανάποδα το φις (περιστρέφοντας το κατά 180ο). Αν το φις εξακολουθεί να µην µπαίνει
στη πρίζα επικοινωνήστε µε ένα ηλεκτρολόγο που θα αντικαταστήσει την ακατάλληλη πρίζα ώστε το
φις του καλώδιου της συσκευής να ταιριάζει ακριβώς. Μην παραβλέπετε την σωστή πολικότητα κατά
την τοποθέτηση του φις του καλωδίου της συσκευής στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.
10. Τα ηλεκτρικά καλώδια που τροφοδοτούν τις ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορεί να τα πατήσει κάποιος, ή να πέσει πάνω τους κάποιο αντικείµενο
που θα καταστρέψει τη µόνωση τους. Ποτέ µην ακουµπάτε ή στερεώνετε πάνω σε ένα ηλεκτρικό
καλώδιο οποιοδήποτε αντικείµενο. Ποτέ µην τραβάτε κάποιο καλώδιο για να το βγάλετε από την
πρίζα (για να το βγάλετε από την πρίζα πρέπει να πιάνετε σταθερά το φις του καλωδίου και στη
συνέχεια να το τραβάτε).
11. Να χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα και αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή της
συσκευής.
12. Να χρησιµοποιείτε µόνο τη βάση, το σταντ, το τραπέζι ή το τρίποδο που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή για την στερέωση του βιντεοπροβολέα. Να
είστε προσεκτικός όταν µετακινείτε την συσκευή για να αποφύγετε καταστροφή της
ή τραυµατισµό σας.
13. Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα για µεγάλο χρονικό
διάστηµα αποσυνδέστε τον από τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.
14. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα τα οποία µπορείτε να συντηρήσετε ή
επισκευάσετε. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένο και
εξουσιοδοτηµένο από την εταιρία προσωπικό. Επισκευή της συσκευής απαιτείται όταν έχει φθαρεί ή
καταστραφεί. Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες η συσκευή χρειάζεται συντήρηση από
εξειδικευµένο προσωπικό είναι οι ακόλουθες: Aν το καλώδιο ρεύµατος έχει καταστραφεί, αν
οποιοδήποτε υγρό (ή σταγόνες από αυτό) πέσει στο εσωτερικό της, αν η συσκευή εκτεθεί σε υγρασία
ή βροχή, αν δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Αν αντιληφθείτε καπνό ή µυρωδιά να προέρχεται από το
εσωτερικό της συσκευής αποσυνδέστε τη αµέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο και καλέστε το τµήµα
συντήρησης.
ViewSonic
ii
PJ551D
∆ήλωση συµµόρφωσης µε την οδηγία RoHS
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε πλήρη συµφωνία µε την Ντιρεκτίβα
2002/95/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά την απαγόρευση της χρήσης
συγκεκριµένων βλαβερών ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (Nτιρεκτίβα RoHS). H
συσκευή έχει κριθεί πως είναι συµβατή µε τις µέγιστες τιµές συγκέντρωσης που έχουν καθορισθεί
από την European Technical Adaptation Committee (TAC) σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα:
Συστατικό
Mόλυβδος (Pb)
Υδράργυρος (Ηg)
Κάδµιο (Cd)
Εξασθενές χρώµιο
(Cr6+)
(PBB)
(PBDE)
Προτεινόµενη Μέγιστη
Συγκέντρωση
0,1%
0,1%
0,01%
0,1%
Πραγµατική
συγκέντρωση
<0,1%
<0,1%
<0,01%
<0,1%
0,1%
0,1%
<0,1%
<0,1%
Μερικά εξαρτήµατα του προϊόντος µπορεί να µην περιλαµβάνονται στους περιορισµούς
σύµφωνα µε το προσάρτηµα της Ντιρεκτίβας RoHS όπως αναφέρεται ακολούθως:
Παραδείγµατα µη περιλαµβανόµενων (στους περιορισµούς της Ντιρεκτίβας) εξαρτηµάτων είναι:
1. Υδράργυρος σε λάµπες φθορίου που δεν ξεπερνά τα 5mg ανά λάµπα καθώς και σε άλλες
λάµπες που δεν αναφέρονται συγκεκριµένα στο προσάρτηµα της οδηγίας.
2. Μόλυβδος στο γυαλί των οθονών CRT, σε ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, λαµπτήρες φθορισµού
και σε ηλεκτρονικά κεραµικά εξαρτήµατα (για παράδειγµα πιεζοηλεκτρονικά εξαρτήµατα).
3. Μόλυβδος σε κολλήσεις υψηλής θερµοκρασίας (για παράδειγµα κράµατα βασισµένα στο
µόλυβδο που περιέχουν 85% ή περισσότερο κατά βάρος µόλυβδο).
4. Μόλυβδος σαν πρόσµιξη υλικού σε ατσάλι που περιέχει µέχρι 0,35% κατά βάρος µόλυβδο,
αλουµίνιο που περιέχει µέχρι 0,4% κατά βάρος µόλυβδο καθώς και σε κράµατα χαλκού που
περιέχουν µέχρι 4% κατά βάρος µόλυβδο.
ViewSonic
iii
PJ551D
Σχετικά µε τα κατατεθέντα σήµατα και τα πνευµατικά δικαιώµατα
Tα πνευµατικά δικαιώµατα Copyright © του παρόντος ανήκουν στην ViewSonic® Corporation,
2007. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Τα σήµατα Macintosh και Power Macintosh είναι κατατεθέντα σήµατα της Apple Computer Inc
Tα σήµατα Microsoft, Windows, Windows NT, και το λογότυπο των Windows είναι κατατεθέντα
σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και σε άλλες χώρες.
Tα εµπορικά σήµατα και λογότυπα ViewSonic, OnView, ViewMatch και ViewMeter και η εικόνα µε
τα τρία πουλιά είναι σήµατα κατατεθέντα της ViewSonic Corporation.
Το σήµα VESA είναι σήµα κατατεθέν της ένωσης Video Electronics Standards Association. Tα
DPMS και DDC είναι εµπορικά κατοχυρωµένα σήµατα της VESA.
Τα σήµατα PS/2, VGA και XGA είναι εµπορικά σήµατα της International Standards Association.
Αποποίηση ευθύνης: Η ViewSonic Corporation δεν έχει νοµική ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή
συντακτικά λάθη, ή παραλείψεις που µπορεί να περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. ∆εν ευθύνεται
επίσης για ζηµίες που µπορεί να προέλθουν άµεσα ή έµµεσα από τη χρήση ή την απόδοση του
παρόντος προϊόντος.
Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων της η ViewSonic Corporation διατηρεί το
δικαίωµα να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η
πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Κανένα απόσπασµα, σχήµα ή σχεδιάγραµµα του παρόντος φυλλαδίου δεν µπορεί να αντιγραφεί,
ανατυπωθεί ή µεταδοθεί µε οποιοδήποτε µέσω και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την
προηγούµενη γραπτή έγκριση της ViewSonic Corporation.
Καταχώρηση του προϊόντος
Για να µπορείτε να καλύψετε µελλοντικές ανάγκες σας σε σχέση µε το προϊόν που αγοράσατε και
για να λαµβάνετε επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες όποτε είναι διαθέσιµες σας παρακαλούµε
να καταχωρήσετε τη συσκευή που αγοράσατε στην ιστοσελίδα : www.viewsonic.com. Επίσης στο
CD ROM που συνοδεύει τη συσκευή επίσης θα βρείτε µια φόρµα εγγραφής που µπορείτε να το
εκτυπώσετε, να το συµπληρώσετε και στη συνέχεια να την αποστείλετε µέσω fax ή ταχυδροµείου
στα γραφεία της ViewSonic.
Καλό είναι να συµπληρώσετε και την παρακάτω φόρµα ώστε να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του
βιντεοπροβολέα σας σε περίπτωση που τα χρειαστείτε:
Για το αρχείο σας
Όνοµα προϊόντος:
PJ 551D
Βιντεοπροβολέας ViewSonic τεχνολογίας DLP
Mοντέλο:
VS11973
Aριθµός φυλαδίου οδηγιών: PJ551D-1_UG_GRrev 1A180208
Αριθµός σειράς:
_________________________________
Ηµεροµηνία αγοράς:
__________________________________
H ΛΑΜΠΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟ. Παρακαλούµε όταν
έρθει η ώρα να πετάξετε την συσκευή κάντε το σύµφωνα µε τους τοπικούς και
οµοσπονδιακούς νόµους.
ViewSonic
iv
PJ551D
Περιεχόµενα
Εισαγωγικά ……..............................................................................................................................1
Τι θα βρείτε στην συσκευασία...........................................................................................................2
Περιγραφή του προϊόντος.................................................................................................................3
Χρήση του βιντεοπροβολέα...........................................................................................................5
Πάνελ ελέγχου...................................................................................................................................5
Ακροδέκτες συνδέσεων.....................................................................................................................6
Λειτουργίες Τηλεχειριστήριου……………………………...…..…..………….................................…...7
Αντικατάσταση µπαταριών………………………………………………………………………………....8
Εγκατάσταση…….………………………………..…..……………………….................................….10
Σύνδεση του βιντεοπροβολέα…………………………………………...……...........…..…...…………10
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα (ON/OFF)…………………...……………11
Ρύθµιση της προβαλλοµένης εικόνας.............................................................................................12
Λειτουργίες και ρυθµίσεις του Μενού…………………………………………………………………14
Ρυθµίσεις εικόνας (Picture)………………………………………………………………………...……..15
Ρυθµίσεις απεικόνισης (Computer Image)…..................................................................................16
Λειτουργικές επιλογές (Option)………………………………………………………………….………..17
Επιλογή γλώσσας µενού και ρυθµίσεων (Language)…........………………...……………...............17
Συντήρηση……………………………………………..…………………………………………………..18
Αντικατάσταση της λάµπας.............................................................................................................19
Τεχνικά χαρακτηριτσικά...............................................................................................................21
Παραρτήµατα………………………………………………………………………..…………………….22
Ενδείξεις Led………………………………………………………………………………...…………….22
Πίνακας συµβατών αναλύσεων.......................................................................................................23
Οδηγός επίλυσης πιθανών προβληµάτων………….……………………………………..….…….24
ViewSonic
1
PJ551D
Εισαγωγικά
Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτός ο βιντεοπροβολέας ενσωµατώνει µια εξελιγµένη οπτική µηχανή και έχει εργονοµική
σχεδίαση έτσι ώστε να σας προσφέρει υψηλή αξιοπιστία και µεγάλη ευκολία χρήσης.
Ο βιντεοπροβολέας ενσωµατώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα DMD διαγωνίου 0,55’’ Τεχνολογίας DLP® της Texas
Instrumets.
Πραγµατική ανάλυση ΧGA 1024 x 768
∆υνατότητα µεγέθυνσης της εικόνας (zoom) Χ 1.2
Αυτόµατη προσαρµογή της εικόνας (Auto Sync) σε 1024 X 768 σηµάτων ανάλυσης VGA,
SVGA, XGA, και SXGA*.
Συµβατότητα µε υπολογιστές Macintosh®
Συµβατότητα µε PAL, SECAM, NTSC και HDTV.
Tηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών.
Είσοδος D Sub 15.
Μενού µε δυνατότητα επιλογής γλώσσας απεικόνισης.
Εξελιγµένη ψηφιακή διόρθωση της τραπεζοειδούς παραµόρφωσης.
* Συµπιεσµένο
Πληροφορίες σχετικά µε τα καλώδια σύνδεσης ηλεκτρικού
ρεύµατος
Το καλώδιο τροφοδοσίας AC πρέπει να είναι το κατάλληλο για την χώρα στην οποία
χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο βύσµα AC, όπως
φαίνεται στα ακόλουθα σχήµατα. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας AC που έχετε
προµηθευτεί δεν είναι συµβατό µε το την πρίζα (του ηλεκτρικού δικτύου) που έχετε, τότε πρέπει
να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας. Αυτός ο βιντεοπροβολέας παρέχει ένα καλώδιο µε
αγωγό και ακροδέκτη γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συµβατή µε το βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης. Για την ασφάλεια σας καλό είναι να µην καταργείται / παρακάµπτετε την γείωση του
καλωδίου. Σας επισηµάνουµε ότι οι συσκευές που συνδέονται µε τον βιντεοπροβολέα πρέπει να
έχουν και εκείνες καλώδια τροφοδοσίας µε αγωγό γείωσης ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
παρεµβολή σήµατος εξαιτίας διακύµανσης της τάσης.
Γείωση
Γείωση
Για Η.Π.Α και
Καναδά
Για την Αυστραλία και
την ηπειρωτική Κίνα
Γείωση
Γείωση
Για την Κεντρική
Ευρώπη.
Για το Ην. Βασίλειο
ViewSonic
1
PJ551D
Τι θα βρείτε στην συσκευασία
Στην συσκευασία της συσκευής θα βρείτε όλα τα αντικείµενα που απεικονίζονται παρακάτω.
Ελέγξετε τα για να βεβαιωθείτε πως υπάρχουν όλα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα
αντικείµενα λείπει επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε την συσκευή.
Βιντεοπροβολέας µε καπάκι
φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA (D-SUB σε D-SUB)
Οδηγίες χρήσης και σύντοµος
οδηγός λειτουργίας
Τηλεχειριστήριο
• Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για να µπορέσετε να µεταφέρετε την συσκευή αν
χρειαστεί. Για καλύτερη προστασία, όταν χρειαστεί, να την συσκευάζετε όπως ήταν αρχικά
συσκευασµένη.
• Τα αξεσουάρ και τα εξαρτήµατα µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την περιοχή και τον
λιανοπωλητή.
ViewSonic
2
PJ551D
Περιγραφή του Βιντεοπροβολέα
Εµπρόσθια όψη
6) Σχισµές εξαερισµού
7) Ρευµατολήπτης
8) Πάνελ κουµπιών ελέγχου
λειτουργιών
9) ∆ακτύλιος ρύθµισης της
µεγέθυνσης.
10) ∆ακτύλιος ρύθµισης της εστίασης.
11) Κάλυµµα της λάµπας
1) Καπάκι φακού.
2) Κουµπί ανύψωσης του εµπρός
ποδιού.
3) Κορδόνι συγκράτησης του
καπακιού.
4) Φακός προβολής
5) Εµπρόσθιος αισθητήρας
υπερύθρων.
ViewSonic
3
PJ551D
Οπίσθια όψη
1)
2)
3)
4)
Θύρες συνδέσεις
Κλειδαριά τύπου Kensington®
Αισθητήρας υπερύθρων τηλεχειριστηρίου
Σχισµές εξαερισµού
Κάτω µέρος του βιντεοπροβολέα
1) Ρυθµιζόµενο πόδι για την ανύψωση του προβολέα
2) Υποδοχές ανάρτησης από την οροφή
3) Ρυθµιζόµενο πόδι για την ρύθµιση της κλίσης
Αυτός ο προβολέας µπορεί να αναρτηθεί από την οροφή µέσω µιας ειδικά
σχεδιασµένης βάσης. Η βάση αυτή πωλείται σαν αξεσουάρ.
ViewSonic
4
PJ551D
Χρήση του βιντεοπροβολέα
Πάνελ µε κουµπιά ελέγχου
Ενδεικτικά Led
1) Lamp: Ενδεικτικό Led σχετικό µε την λειτουργία της λάµπας (Ανατρέξτε στις
“Ενδείξεις λειτουργίας µέσω των Led”)
2) Temp: Ενδεικτικό led σχετικό µε την αύξηση της θερµοκρασίας (Ανατρέξτε στις
“Ενδείξεις λειτουργίας µέσω των Led”)
Λειτουργίες κουµπιών
3) Κουµπιά πολλαπλών λειτουργιών ◄ ►▲.
Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ ►▲ ▼ µπορείτε να επιλέξετε µια λειτουργία ή να αλλάξετε την
τιµή µιας παραµέτρου.
4) Enter
Πιέζοντας αυτό το κουµπί µπαίνετε σε ένα υποµενού που έχετε επιλέξει ή επιβεβαιώνετε µια
επιλογή σας.
5) Resync
Πιέζοντας αυτό το κουµπί επανα-συγχρονίζεται η είσοδος του προβολέα στις παραµέτρους
συγχρονισµού ενός σήµατος από υπολογιστή.
6) Power
Κουµπί έναυσης και σβέσης του βιντεοπροβολεά.
7) Menu
Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιείται η απενεργοποιείται το µενού της συσκευής.
8) Source (Επιλογή εισόδου)
Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιλογή εισόδου.
ViewSonic
5
PJ551D
Ακροδέκτες σύνδεσης
1)
Computer IN
Είσοδος VGA (για σύνδεση από την έξοδο κάρτας γραφικών µέσω υπολογιστή)
2)
S-VIDEO
Συνδέεται µια έξοδο S-Video από µια συσκευή αναπαραγωγής εικόνας σε αυτή την
είσοδο.
3)
VIDEO
Συνδέεται µια έξοδο σύνθετου εικονοσήµατος (composite) από µια συσκευή
αναπαραγωγής εικόνας σε αυτή την είσοδο.
4)
SERVICE
Θύρα USB (µόνο για συντήρηση και αναβάθµιση του στερεολογισµικού της συσκευής)
ViewSonic
6
PJ551D
Λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου
1. Power (ΕνεργοποίησηΑπενεργοποίηση)
Πιέζοντας το κουµπί Power
ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε
τον βιντεοπροβολέα.
2. Κουµπιά πλοήγησης στο
µενού και επιλογής ρυθµίσεων.
Τα κουµπιά πλοήγησης ◄ ►▲
▼ µπορεί να χρησιµοποιηθούν
για να πλοηγήστε στις επιλογές
του µενού και να αλλάζετε την τιµή
των λειτουργικών παραµέτρων
της κάθε επιλογής.
3. MENU (Ενεργοποίηση του
µενού)
Πατώντας το κουµπί Menu
εµφανίζετε ή κρύβετε το µενού του
προβολέα.
4. Εnter
Επιβεβαιώνετε µια επιλογή που
έχετε κάνει.
5. Keystone ▲ / ▼ (∆ιόρθωση
τραπεζοειδούς
παραµόρφωσης)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την
παραµόρφωση εικόνας που
προέρχεται από την τοποθέτηση
υπό κλίση (ως προς την οθόνη)
του βιντεοπροβολέα.
6. Volume ▲ / ▼ (Ρύθµιση της ηχητικής έντασης).
Πιέστε το κουµπί Volume ▲ για να αυξήσετε την ηχητική ένταση
Πιέστε το κουµπί Volume ▼ για να µειώσετε την ηχητική ένταση
7. Source (Eπιλογή εισόδου)
Επιλέγετε χειροκίνητα την είσοδο του βιντεοπροβολέα από την οποία θα απεικονίζεται σήµα.
8. Mute (Σίγαση)
Πιέστε αυτό το κουµπί για να παύσει το µεγάφωνο της συσκευής. Πιέστε ξανά αυτό το κουµπί για
να επανέλθει ο ήχος.
9 Blank (Κενή οθόνη)
Πιέζοντας αυτό το κουµπί «κρύβεται» προσωρινά το οπτικά σήµα. Η οθόνη είναι κενή. Πίεστε
αυτό το κουµπί ξανά για να εµφανιστεί κανονικά η εικόνα.
10 Τrue Color (Ρύθµιση χρώµατος)
Θέστε την ένταση του λευκού (White Intensity) µεταξύ του 3 και του 10.
11 Auto (Aυτόµατη ρύθµιση)
Πιέζοντας αυτό το κουµπί ρυθµίζονται αυτόµατα οι παράµετροι φάσης και συχνότητας. Αυτή η
λειτουργία ενεργοποιείται µόνο όταν έχετε επιλέξει την είσοδο Computer In.
ViewSonic
7
PJ551D
Για την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο:
Αφαιρέστε την διάφανη µονωτική ταινία τραβώντας τη
προς τα έξω, πριν την πρώτη φορά, που θα
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Αντικατάσταση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο
1) Πιέστε την εσοχή της θήκης της µπαταρίας προς
τα δεξιά ώστε να αφαιρέσετε τη θήκη της µπαταρίας. .
2) Αφαιρέστε την παλιά µπαταρία λιθίου και
τοποθετήστε µια καινούρια (τύπου CR2025).
Βεβαιωθείτε πως η πλευρά µε το σύµβολο + βρίσκεται
προς τα πάνω.
3) Τοποθετήστε τη θήκη µε την µπαταρία στην
υποδοχή του τηλεχειριστηρίου και πιέστε την εωσότου
αισθανθείτε πως έχει κουµπώσει στη θέση της.
•
•
•
•
Φυλάξτε τις µπαταρίες µακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε
περίπτωση που καταπιούν µια µπαταρία.
Μην επαναφορτίζετε µια χρησιµοποιηµένη µπαταρία και µην την εκθέτετε σε φωτιά ή
νερό.
Μην απορρίπτετε τις µπαταρίες µαζί µε τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Να
απορρίπτετε τις µπαταρίες σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν µια µπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Να τις
αντικαταστήστε µόνο µε του ίδιου τύπου µπαταρίες, όπως συνίσταται από τον
κατασκευαστή
ViewSonic
8
PJ551D
Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς έναν από τους δύο αισθητήρες του
βιντεοπροβολέα και πιέστε το κουµπί που θέλετε
Λειτουργία στοχεύοντας προς το εµπρός µέρος του βιντεοπροβολέα.
Λειτουργία στοχεύοντας προς το οπίσθιο µέρος του βιντεοπροβολέα.
•
•
•
•
•
•
Το τηλεχειριστήριο µπορεί να µην λειτουργήσει κανονικά όταν πέφτει ήλιος ή δυνατό φως από λάµπες
φθορίου πάνω στον αισθητήρα υπερύθρων του βιντεοπροβολέα.
Να λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο από θέση που «βλέπει» τον αισθητήρα του βιντεοπροβολέα
Προσέχετε να µην πέσει το τηλεχειριστήριο.
Να το φυλάτε µακριά από µέρη όπου υπάρχει πολύ ζέστη ή υγρασία.
Προσέξτε να µην έρθει σε επαφή µε νερό ή µε βρεγµένα αντικείµενα.
Μην αποσυναρµολογείτε το τηλεχειριστήριο.
ViewSonic
9
PJ551D
Εγκατάσταση
Σύνδεση του βιντεοπροβολέα
1) Καλώδιο VGA (D-SUB σε D-SUB)
2) Καλώδιο USB
3) Καλώδιο VGA σε HTDV (Με ακροδέκτες
τύπου RCA
•
•
•
4) Καλώδιο S-Video
5) Καλώδιο σήµατος εικόνας (Composite)
Όταν συνδέετε ένα καλώδιο, τόσο η πηγή του σήµατος όσο και ο βιντεοπροβολέας πρέπει να είναι
αποσυνδεδεµένα από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Η παραπάνω εικόνα είναι απλά ένα παράδειγµα. ∆εν σηµαίνει πως είναι απαραίτητο να
συνδεθούν όλες οι συσκευές µε τον βιντεοπροβολέα.
Τα καλώδια που υπάρχουν στην συσκευασία του δικού σας βιντεοπροβολέα µπορεί να είναι
διαφορετικά από αυτά που εµφανίζονται στην φωτογραφία.
ViewSonic
10
PJ551D
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα
Ενεργοποίηση (ΟΝ) του προβολέα
1. Αφαιρέστε το καπάκι του φακού.
2. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο του οπτικού σήµατος είναι ασφαλώς
συνδεδεµένα.
στο πάνελ
3. Ενεργοποιήστε τη λάµπα του προβολέα πιέζοντας το κουµπί µε την ένδειξη Power/
ελέγχου του προβολέα.
4. Ενεργοποιήστε την πηγή του οπτικού σήµατος (υπολογιστής, lap top, συσκευή βίντεο, DVD κλπ).
O προβολέας θα ανιχνεύσει αυτόµατα την πηγή.
• Αν συνδέσετε περισσότερες από µια πηγές χρησιµοποιήστε το κουµπί µε την ένδειξη “Source”
που υπάρχει στο πάνελ ελέγχου του προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο.
Προειδοποιήσεις:
• Πάντα να αφαιρείτε το προστατευτικό καπάκι του φακού πριν ενεργοποιήσετε τον προβολέα
• Ποτέ µην κοιτάτε µέσα από το φακό αν η λάµπα του προβολέα είναι αναµµένη. Μια τέτοια
ενέργεια µπορεί να καταστρέψει τα µάτια σας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µην επιτρέπετε στα παιδιά
να κοιτούν άµεσα στο φακό του προβολέα.
Απενεργοποίηση (OFF) του βιντεοπροβολέα
1 Πατήστε το κουµπί Power για να σβήσετε τη λάµπα του προβολέα. Θα εµφανιστεί το µήνυµα
“Power Off? Press Power Again” στην οθόνη προβολής.
2 Πατήστε ξανά το κουµπί Power για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε να σβήσετε τον προβολέα.
• Οι ανεµιστήρες που ψύχουν την συσκευή συνεχίζουν να δουλεύουν ώστε να συνεχίσει
κανονικά η απαγωγή θερµότητας από το εσωτερικό της συσκευής.
• To ενδεικτικό led µε την ένδειξη Lamp θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή µπει σε
κατάσταση αναµονής.
• Αν θέλετε να ανάψετε εκ νέου το προβολέα θα πρέπει προηγουµένως να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασίας ψύξης του και να έχει µπει σε κατάσταση αναµονής.
3 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου και από τον
αντίστοιχο ακροδέκτη της συσκευής.
4 Μην ενεργοποιείτε εκ νέου τον προβολέα αφού τον έχετε σβήσει. Αφήστε να περάσει ένα
διάστηµα µερικών λεπτών.
ViewSonic
11
PJ551D
Ρύθµιση της προβαλλόµενης εικόνας
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Πόδι ρύθµισης της κλίσης
του επιπέδου προβολής
Πόδι ρυθµιζόµενο
καθ’ύψος
Κουµπί απασφάλισης
ποδιού στήριξης
Ο βιντεοπροβολέας είναι εξοπλισµένος µε ρυθµιζόµενα - καθ’ ύψος πόδια - ώστε να µπορείτε να
ρυθµίσετε το ύψος από το οποίο θα ξεκινά η προβολή της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1. Πιέστε το κουµπί που ελευθερώνει το ρυθµιζόµενο πόδι
2. Σηκώστε την εικόνα στο επιθυµητό ύψος ρυθµίζοντας το ύψος του ποδιού και στην συνέχεια
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το ρυθµιζόµενο πόδι στο επιθυµητό ύψος.
3. Ρυθµίστε το ύψος των ποδιών περιστρέφοντας σας για να κάνετε µικρότερες διορθώσεις στη
γωνία προβολής.
Για να χαµηλώσετε την εικόνα:
1. Πιέστε το κουµπί που ελευθερώνει το ρυθµιζόµενο πόδι
2. Χαµηλώστε την εικόνα στο επιθυµητό ύψος ρυθµίζοντας το ύψος του ποδιού (και στην συνέχεια
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το ρυθµιζόµενο πόδι στο επιθυµητό ύψος.
•
Για να αποφύγετε καταστροφή του βιντεοπροβολέα βεβαιωθείτε πως τα πόδια στερέωσης του είναι
πλήρως κλειστά (ακουµπούν στο σώµα του προβολέα) πριν τοποθετήσετε τον προβολέα στην
βαλίτσα µεταφοράς του.
Ρύθµιση της εστίασης και της µεγέθυνσης της προβαλλόµενης
εικόνας.
Μοχλός ρύθµισης µεγέθυνσης
∆ακτυλίδι ρύθµισης εστίασης
1) Για να ρυθµίσετε την εστίαση περιστρέψετε το
δακτυλίδι ρύθµισης της εστίασης µέχρι η εικόνα να είναι
απολύτως καθαρή και εστιασµένη (Για την ρύθµιση της
εστίασης συνιστάται η χρήση µιας ακίνητης εικόνας).
2) Μπορείτε να ρυθµίσετε την µεγέθυνση της εικόνας περιστρέφοντας το µοχλό που ορίζει την
µεγέθυνση (Zoom) αριστερά ή δεξιά. Στρέφοντας προς τα δεξιά µικραίνετε την εικόνα. Στρέφοντας
προς τα αριστερά µεγεθύνετε την εικόνα.
ViewSonic
12
PJ551D
Ρύθµιση του µεγέθους (διαγωνίου) της προβαλλόµενης εικόνας
Απόσταση
Προβολής (µέτρα)
∆ιαγώνιος σε οθόνη 4:3
Το παραπάνω γράφηµα είναι µόνο συµβουλευτικό για τον χρήστη της συσκευής
•
•
•
Να τοποθετείτε τον προβολέα σε µια οριζόντια θέση. ∆ιαφορετική τοποθέτηση µπορεί να
προκαλέσει υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας και καταστροφή του προβολέα.
Να είστε σίγουροι πως οι σχισµές εξαερισµού δεν φράσσονται από κάποιο αντικείµενα
Μην χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε ένα περιβάλλον µε καπνό. Η συσσώρευση κάπνας
στον οπτικό µηχανισµό µπορεί να προκαλέσει µειωµένη απόδοση.
ViewSonic
13
PJ551D
∆οµή του µενού
Ο προβολέας διαθέτει µε µενού λειτουργιών µε δυνατότητα απεικόνισης των ενδείξεων σε πολλές
γλώσσες. Μέσω του µενού µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και ρυθµίσεις της
συσκευής.
ViewSonic
14
PJ551D
Πως να χρησιµοποιήσετε το µενού.
1) Πιέστε το κουµπί Menu για να εµφανισθεί το µενού στην οθόνη.
2) Όταν εµφανιστεί το µενού χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα υπο-µενού
ρυθµίσεων.
3)Όταν επιλέξτε το υποµενού πιέστε το κουµπί ► για να εισέλθετε σε αυτό και να κάνετε τις ρυθµίσεις
που επιθυµείτε.
4) Μπορείτε να ρυθµίσετε µια παράµετρο χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ / ►
5) Για να επιστρέψετε στο κυρίως µενού πιέστε το κουµπί Menu.
6) Για να βγείτε από την λειτουργία των µενού πιέστε εκ νέου του κουµπί Menu. To µενού θα κλείσει
και όσες ρυθµίσεις έχουν γίνει θα αποθηκευτούν αυτόµατα στην µνήµη της συσκευής.
Ρυθµίσεις εικόνας (Picture). Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή
Video
Φωτεινότητα (Brightness)
Ρυθµίζετε την φωτεινότητα της εικόνας.
Αντίθεση (Contrast)
Mε αυτή την ρύθµιση επεµβαίνετε στο βαθµό που διαφέρουν τα φωτεινότερα και τα πιο σκοτεινά
τµήµατα της εικόνας. Ρυθµίζοντας την αντίθεση αλλάζεται την «ποσότητα» του µαύρου και του
άσπρου της εικόνας.
Ρυθµίσεις Χρώµατος (Color Setting)
Ρυθµίζετε τη θερµοκρασία χρώµατος. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία χρώµατος η εικόνα
φαίνεται πιο «ψυχρή», τα χρώµατα αποκλίνουν προς το µπλε. Όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία
χρώµατος η εικόνα φαίνεται πιο «θερµή», τα χρώµατα αποκλίνουν προς το κόκκινο. Αν επιλέξετε
User τότε µπορείτε να ρυθµίσετε ανεξάρτητα την ένταση κάθε µίας χρωµατικής συνιστώσας (Red,
Green και Blue).
Τραπεζοειδής παραµόρφωση (Keystone)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την παραµόρφωση στο πλαίσιο της εικόνας που εµφανίζεται όταν ο
προβολέας είναι τοποθετηµένος υπό κλίση ως προς το επίπεδο της εικόνας.
Λόγος πλευρών (Aspect Ratio)
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να επιλέξετε τον επιθυµητό λόγο πλευρών.
1) 4:3 To σήµα εισόδου θα προσαρµοστεί για να ταιριάζει ακριβώς στις αναλογίες της οθόνης
προβολής.
2) 16:9 Το σήµα εισόδου θα προσαρµοστεί για να ταιριάζει στο πλάτος της οθόνης.
Ρυθµίσεις εικόνας (Image)
Υπάρχουν µια σειρά από εργοστασιακές ρυθµίσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριµένες
εφαρµογές:
PC: για απεικόνιση εικόνας από υπολογιστές
Movie: Για εφαρµογές οικιακού κινηµατογράφου
sRGB: Για απόδοση χρωµάτων σύµφωνα µε το καθορισµένο για τα PC πρότυπο
User: Θα περάσουν στη µνήµη της συσκευής οι δικές σας ρυθµίσεις.
Τύπος Οθόνης (Screen Type)
Επιλέγετε το τύπο οθόνης προβολής που χρησιµοποιείτε.
Ένταση Λευκού (White Intensity)
Αυξάνετε την φωτεινότητα τον λευκών τµηµάτων της οθόνης.
Ρύθµιση συντ/στη gamma (Gamma)
Μέσω αυτή της ρύθµισης καθορίζετε τον τρόπο απεικόνισης των σκοτεινών σκηνών. Επιλέγοντας
µεγάλες τιµές gamma οι σκοτεινές σκηνές θα φαίνονται φωτεινότερες.
ViewSonic
15
PJ551D
Ρυθµίσεις απεικόνισης (Computer Image) Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία
Computer.
Συχνότητα (Frequency)
Ρυθµίζετε τη συχνότητα σάρωσης του προβολέα ώστε να ταιριάζει ακριβώς µε τη συχνότητα του
σήµατος εισόδου.
Φάση (Tracking)
Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορείτε να συγχρονίσετε (απόλυτα) το προβολέα µε το σήµα της
κάρτας γραφικών. Αν εµφανίζετε µια ασταθής εικόνα ή µια εικόνα που τρεµοσβήνει χρησιµοποιήστε
αυτή τη ρύθµιση για να διορθώσετε την εικόνα.
Θέση εικόνας στο οριζόντιο επίπεδο (Horizontal Position)
Ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας αριστερά – δεξιά πάνω στην επιφάνεια προβολής.
Θέση εικόνας στο κατακόρυφο επίπεδο (Vertical Position)
Ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας πάνω – κάτω πάνω στην επιφάνεια προβολής.
Ρυθµίσεις Video. Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία VIDEO.
Χρώµα (Color)
Ρυθµίζετε την ένταση των χρωµάτων.
Οξύτητα (Sharpness)
Αυξάνετε ή µειώνετε την οξύτητα της εικόνας
Απόχρωση (Tint)
Mε αυτή την ρύθµιση επεµβαίνετε στην ισορροπία µεταξύ κόκκινου και πράσινου στην εικόνα
Γενικές ρυθµίσεις (Setting) Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή Video
Θέση µενού (Menu Position)
Επιλέγετε τη θέση στην οποία θα εµφανίζεται το µενού στην οθόνη προβολής.
Τύπος σήµατος εικόνας (Signal Type)
Καθορίζετε το είδος του σήµατος της πηγής που είναι συνδεδεµένη στην είσοδο Computer In του
προβολέα.
• YPbPr: Για σήµατα τύπου συνιστωσών µε ανάλυση 480p, 576p, 720p και 1080i.
• RGB: Για σήµα τύπου VGA
• ΥCbCr: Για σήµατα τύπου συνιστωσών µε ανάλυση 480i, 576i.
Ωροµετρητής λειτουργίας λάµπας (Lamp Counter)
Eµφανίζεται ο χρόνος λειτουργίας της λάµπας του προβολέα (σε ώρες)
Μηδενισµός ωροµετρητή λάµπας (Lamp Counter Reset)
Μηδενίζετε το χρονόµετρο της λάµπας.
Εξοικονόµηση ενέργειας (Power Saving)
Aν καµία λειτουργία δεν εκτελείται για ένα χρονικό διάστηµα ο προβολέας αυτόµατα θα περνά σε
κατάσταση αναµονής.
Αυτόµατη επιλογή πηγής (Auto Source)
O προβολέας αυτόµατα σαρώνει τις εισόδους του και επιλέγει αυτή που έχει σήµα εικόνας.
ViewSonic
16
PJ551D
Oικονοµική λειτουργία (ECO Mode)
Αυτή η λειτουργία µειώνει τη φωτεινότητα της λάµπας του βιντεοπροβολέα. Μ’ αυτό τον τρόπο
µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η διάρκεια ζωής της λάµπας.
Μεγάλο Υψόµετρο (Ηigh Altitude)
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή (ΟΝ) όταν ο προβολέας λειτουργεί σε µεγάλο υψόµετρο όπου ο
αέρας είναι πιο αραιός. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιηµένη οι ανεµιστήρες της συσκευής
λειτουργούν διαρκώς σε πλήρη ταχύτητα ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ψύξη της συσκευής.
Χρόνος παραµονής µενού στην οθόνη (OSD Τime Out)
Χρόνος παραµονής του µενού στην οθόνη χωρίς να πατιέται κάποιο κουµπί (ένδειξη σε
δευτερόλεπτα)
Λειτουργικές επιλογές (Οption) Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή Video
Κενή Οθόνη (Βlank Screen)
«Aδειάζετε» προσωρινά την οθόνη από την προβαλλόµενη εικόνα και επιλέγετε το χρώµα της οθόνης
όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.
Οθόνη εκκίνησης (Start up Screen)
Επιλέγετε µια «οθόνη» που θα εµφανίζεται όταν ο προβολέας ενεργοποιείται ή όταν δεν υπάρχει
σήµα στην είσοδο του. Επιλέγοντας User θα εµφανίζεται η εικόνα που εσείς έχετε αποθηκεύσει στη
µνήµη της συσκευής.
Αποθήκευση εικόνας (Screen Capture)
Αποθηκεύετε την προβαλλόµενη εικόνα ώστε να εµφανίζεται σαν οθόνη εκκίνησης.
Κωδικός (Password)
Καθορίζεται ή αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία κωδικού τότε
για να εµφανισθεί εικόνα θα πρέπει κατά την διάρκεια εκκίνησης του προβολέα να εισάγετε τον
προκαθορισµένο κωδικό.
Γλώσσα απεικόνισης µενού (Language). Ισχύει για την περίπτωση που
έχετε επιλέξει λειτουργία
Computer ή Video
Επιλέγετε τη γλώσσα στην οποία προτιµάτε να εµφανίζονται τα µενού και οι ενδείξεις στην οθόνη.
Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθµίσεων (Factory Default)
Σβήνoνται οι ρυθµίσεις που έχετε κάνει και επανέρχονται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.
ViewSonic
17
PJ551D
Συντήρηση
Αυτός ο βιντεοπροβολέας χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση. Πρέπει να καθαρίζετε το φακό από
σκόνη, βροµιά ή κηλίδες, σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µειωθεί η ποιότητα της εικόνας. Το µόνο
λειτουργικό µέρος της συσκευής που µπορείτε να αντικαταστήσετε µόνοι σας είναι η λάµπα. Εάν άλλα
µέρη χρειάζονται αντικατάσταση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου προµηθευτήκατε την
συσκευή ή µε εξουσιοδοτηµένο, από την ViewSonic, τεχνικό. Όταν καθαρίζετε οποιοδήποτε µέρος
του βιντεοπροβολέα, να τον απενεργοποιείτε πάντα και να αφαιρείτε το καλώδιο σύνδεσης του µε το
ηλεκτρικό ρεύµα.
Προειδοποίηση:
Πότε µην ανοίγετε κάποιο καπάκι του βιντεοπροβολέα παρά µόνο το καπάκι της λάµπας. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός από επικίνδυνη υψηλή τάση στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το µηχάνηµα µόνοι σας. Για κάθε επισκευή επικοινωνήστε µε το
εγκεκριµένο προσωπικό.
Καθαρισµός Φακού
Σκουπίστε µαλακά το φακό µε ειδικό καθαριστικό πανάκι. Μην αγγίζετε το φακό µε τα χέρια.
Καθαρισµός Περιβλήµατος Βιντεοπροβολέα
Σκουπίστε ελαφρά µε ένα µαλακό πανί. Σε περίπτωση «επίµονης» βροµιάς ή κηλίδας
χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο (καλά στραγγισµένο) µε νερό ή µε νερό και ήπιο
καθαριστικό και στην συνέχεια σκουπίστε µε µαλακό, στεγνό πανί.
• Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αφαιρέστε το καλώδιο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης.
• Σιγουρευτείτε πως ο φακός έχει κρυώσει πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• Μην χρησιµοποιείτε διαφορετικά καθαριστικά ή χηµικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε βενζίνη ή άλλο διαλυτικό.
• Μην χρησιµοποιείτε χηµικά σε µορφή σπρέι.
• Χρησιµοποιείτε µόνο µαλακό πανί ή ειδικό πανάκι καθαρισµού φακών.
ViewSonic
18
PJ551D
Αντικατάσταση της λάµπας
Η λάµπα του βιντεοπροβολέα έχει περιορισµένη διάρκεια ζωής. Αντικαταστήστε την λάµπα όταν:
■ Η εικόνα γίνεται σκοτεινή και οι αποχρώσεις ουδέτερες µετά από µια µεγάλη περίοδο χρήσης της
λάµπας.
■ Το ενδεικτικό LED της λάµπας φωτοβολεί σε κόκκινο χρώµα. ∆είτε το κεφάλαιο «Ενδείξεις των
LED» για περισσότερες λεπτοµέρειες.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ViewSonic
Η λάµπα παραµένει καυτή αµέσως µετά την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα.
Εάν αγγίξετε την λάµπα µπορεί να προκληθεί έγκαυµα στα δάχτυλα. Σε κάθε
αντικατάσταση της λάµπας περιµένετε 45 λεπτά για να κρυώσει η λάµπα.
Σιγουρευτείτε ότι απενεργοποιήσατε τον βιντεοπροβολέα και αφαιρέσατε το
καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύµατος πριν επιχειρήσετε την αντικατάσταση της
λάµπας.
Μην αγγίζετε ποτέ την λάµπα. Ακατάλληλος χειρισµός, όπως άγγιγµα της λάµπας
µε γυµνά δάκτυλα, µπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Ο χρόνος ζωής µπορεί να διαφέρει από λάµπα σε λάµπα και εξαρτάται από τις
συνθήκες χρήσης. ∆εν υπάρχει εγγύηση για ίδιο χρόνο ζωής σε κάθε λάµπα.
Κάποιες λάµπες µπορεί να καούν ή αχρηστευτούν σε µικρότερη χρονική διάρκεια
από παρόµοιες λάµπες.
Εάν η λάµπα ταρακουνηθεί, τρανταχτεί µπορεί να προκληθεί έκρηξη -ιδίως
πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής της. Η πιθανότητα έκρηξης µπορεί να
διαφέρει ανάλογα µε το περιβάλλον ή τις συνθήκες χρήσης της λάµπας και του
βιντεοπροβολέα.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν βάζετε ή βγάζετε την λάµπα.
Συνεχής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα καταστρέφει την
λάµπα και µειώνεται η διάρκεια ζωής της. Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να
απενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα µετά την ενεργοποίηση του.
Μην ενεργοποιείτε την λάµπα κοντά σε χαρτί, ύφασµα ή κάποιο άλλο εύφλεκτο
υλικό, καθώς επίσης να µην την καλύπτετε µε τέτοια υλικά. ∆ιαφορετικά µπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά.
Μην ενεργοποιείτε την λάµπα σε ατµόσφαιρα που περιέχει κάποια εύφλεκτη ουσία,
όπως διαλυτικό. ∆ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
Αερίζετε καλά το χώρο όταν θέτετε σε λειτουργία την λάµπα. Η εισπνοή όζοντος
µπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία, ζαλάδα κ.α.
Η λάµπα περιέχει υδράργυρο. Σε περίπτωση που σπάσει η λάµπα ο υδράργυρος
θα απελευθερωθεί. Εκκενώστε άµεσα το χώρο εάν σπάσει η λάµπα κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της και αερίστε το χώρο τουλάχιστον 30 λεπτά προς αποφυγή
εισπνοής των αναθυµιάσεων του υδραργύρου. ∆ιαφορετικά µπορεί να είναι
επιβλαβές για την υγεία του χρήστη.
19
PJ551D
1. Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύµατος.
3. Αν ο προβολέας είναι αναρτηµένος από την οροφή πρέπει να τον αποσπάσετε από την βάση
του.
4. Αφαιρέστε τις βίδες του καλύµµατος της λάµπας και ανοίξτε το.
5. Αφαιρέστε τις βίδες από το περίβληµα της λάµπας, σηκώστε τη λαβή του περιβλήµατος και
τραβήξτε προς τα έξω το περίβληµα της λάµπας.
6. Αντικαταστήστε την λάµπα µε την καινούρια και βιδώστε ξανά τις βίδες του περιβλήµατος της
λάµπας.
7. Τοποθετήστε το κάλυµµα και βιδώστε ξανά τις βίδες που το συγκρατούν στο σασί της συσκευής.
8. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. Αν η λάµπα δεν ανάψει µετά την περίοδο «ζεστάµατος» δοκιµάστε
να επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης της.
9. Μηδενίστε τον ωροµετρητή λειτουργίας της λάµπας.
ƒ
ƒ
Ενεργήστε σύµφωνα µε τους κανονισµούς της χώρας σας σχετικά µε απόρριψη της λάµπας.
Σιγουρευτείτε ότι οι βίδες είναι στερεωµένες καλά. Χαλαρές βίδες µπορεί να οδηγήσουν σε
τραυµατισµό ή ατυχήµατα.
ƒ
Η λάµπα είναι από γυαλί. Προσοχή να µην πέσει η µονάδα και να µην δηµιουργηθούν
εκδορές στο γυαλί.
ƒ
ƒ
Μην ξανα-χρησιµοποιείτε παλιές λάµπες. Μπορεί να εκραγεί η λάµπα.
Σιγουρευτείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιηµένος και ότι έχει αφαιρεθεί το
καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύµατος πριν αντικαταστήσετε την λάµπα.
ƒ
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα έχοντας αφαιρέσει το κάλυµµα της λάµπας.
ViewSonic
20
PJ551D
Tεχνικά χαρακτηριστικά
Σύστηµα Προβολής
Μονό πάνελ 0.55’’ DLP
Ανάλυση (Pixels)
XGA 1024 x 768
Φακός
Χειροκίνητο ζουµ (1.1 x)
Λόγος αντίθεσης
2000:1
Λάµπα
Μέγεθος οθόνης
Τύποι Προβολής
180 W
27,8’’ – 255’’ (∆ιαγώνιος)
Εµπρόσθια, οπίσθια, ανεστραµµένη
(Οροφή).
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-60, PALM,N, SECAM, HDTV (480i/p, 576i/p, 720p,
1080i)
D-SUB 15pin, S-VIDEO, Composite,
Video, USB.
Συµβατότητα εικονοσηµάτων
Είδη σήµατος εικόνας
Συχνότητα Σάρωσης
Οριζόντια συχνότητα
Κατακόρυφη συχνότητα
Στάθµη θορύβου
31-79KHz
50-85Hz
Normal: 36dB, ECO: 34dB.
Τηλεχειριστήριο
Πολλαπλών Λειτουργιών
Γλώσσες µενού
Πολλαπλών Γλωσσών
Θερµοκρασία αποθήκευσης
Θερµοκρασία λειτουργίας
Υγρασία
-20 έως + 60˚C
0 έως +40˚C
30 % – 85% (Μέγιστη)
Απαιτήσεις Τροφοδοσίας
AC 100 έως 240V, 50/60Hz.
Κατανάλωση Ισχύς
230W (Tυπική)
∆ιαστάσεις ( Π x Β x Υ)
277 x 223 x 110 (mm)
Βάρος
2.8 kg
Σηµείωση: Tα χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της συσκευής µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµία
περαιτέρω προειδοποίηση.
ViewSonic
21
PJ551D
Παραρτήµατα
1. Ενδείξεις των LED
ΕνδεικτικόLED
LAMP
TEMP
LAMP
TEMP
Χρώµα
Πράσινο
Σβηστό
Πράσινο
Πράσινο
Κατάσταση
Αναβοσβήνει
Σταθερό
Αναβοσβήνει
LAMP
TEMP
LAMP
TEMP
Πράσινο
Πράσινο
Πορτοκαλί
Πράσινο
Σταθερό
Σταθερό
Σταθερό
Σταθερό
LAMP
TEMP
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Σταθερό
Σταθερό
LAMP
TEMP
Πράσινο
Κόκκινο
Σταθερό
Αναβοσβήνει
LAMP
TEMP
Πορτοκαλί
Σβηστό
Σταθερό
-
ViewSonic
22
Σηµασία
Ο βιντεοπροβολέας είναι σε
κατάσταση αναµονής
Το σύστηµα του βιντεοπροβολέα έχει
κάποιο πρόβληµα µε τον ανεµιστήρα,
οπότε δεν µπορεί να λειτουργήσει.
Η λάµπα είναι σε καλή κατάσταση και
προβάλει µε µέγιστη φωτεινότητα.
Τελειώνει ο χρόνος ζωής της λάµπας
και πρέπει να αλλαχτεί σύντοµα. Θα
συνεχίσει να λειτουργεί µέχρι να καεί.
Αντικαταστήστε την λάµπα. Εάν η
λάµπα αχρηστευθεί τότε θα προκληθεί
δυσλειτουργία.
Ο βιντεοπροβολέας σβήνει. Ο
ανεµιστήρας κρυώνει την λάµπα για
να σβήσει. Μην αφαιρέσετε το
καλώδιο ή γυρίσετε το διακόπτη πριν
το ενδεικτικό LED σβήσει. Ο
ανεµιστήρας θα σβήσει όταν η λάµπα
κρυώσει.
Η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η
λάµπα θα σβήσει.
Η έναυση της λάµπας απέτυχε. Αν η
θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή οι
ανεµιστήρες θα ψύξουν τη λάµπα.
PJ551D
Υποστηριζόµενες αναλύσεις
Από κάρτα γραφικών υπολογιστή:
Σήµα βίντεο:
ViewSonic
23
PJ551D
Επίλυση πιθανών προβληµάτων
Αν εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα κατά την διάρκεια λειτουργίας του προβολέα παρακαλούµε, πριν τον
στείλετε για επισκευή, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες καθώς και στις πληροφορίες σχετικά
µε τις ενδείξεις των led. Αν το πρόβληµα παραµείνει παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κατάστηµα
που αγοράσατε την συσκευή ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Προβλήµατα σχετικά µε την λειτουργία
Αν ο προβολέας δεν ενεργοποιείται:
• Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο του ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένο/
• Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι σε θέση ΟΝ.
• Πατήστε ξανά το κουµπί Power.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος. Περιµένετε για ένα µικρό διάστηµα. Συνδέστε το εκ νέου και
πατήστε πάλι το κουµπί Power.
• Για να µπορέσει να ενεργοποιηθεί ο προβολέας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
ψύξης του. Περιµένετε να σταµατήσει η λειτουργία των ανεµιστήρων και στην συνέχεια πατήστε εκ
νέου το κουµπί Power.
Προβλήµατα σχετικά µε την εικόνα
Αν δεν εµφανίζεται το σήµα της πηγής στην οθόνη:
• Πατήστε το κουµπί Source µια ή περισσότερες φορές για να επιλέξτε µια άλλη συσκευή που είναι
συνδεδεµένη µε τον προβολέα και λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε πως η πηγή του σήµατος βίντεο είναι σε λειτουργία και είναι συνδεδεµένη µε τον
προβολέα.
• Αν σαν πηγή σήµατος χρησιµοποιείτε lap top βεβαιωθείτε πως έχετε ενεργοποιήσει την έξοδο
εικόνας του. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας σχετικά µε το πως ενεργοποιείτε
αυτή η έξοδος.
Αν η εικόνα δεν είναι σωστά εστιασµένη:
• Βεβαιωθείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού.
• Ενώ προβάλετε στην οθόνη το µενού ρυθµίστε την εστίαση περιστρέφοντας τον αντίστοιχο
δακτύλιο στον φακό. (Το µέγεθος της εικόνας δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται. Αν το µέγεθος της
εικόνας µεταβάλλεται κινείτε την ροδέλα ρύθµισης της µεγέθυνσης).
• Ελέγξετε το φακό του προβολέα για να δείτε µήπως έχει υπερβολική σκόνη.
Αν ο προβολέας παίρνει σήµα από υπολογιστή και η εικόνα είναι ασταθής και τρεµοπαίζει:
•
•
Πατήστε το κουµπί Resync
Μέσα από το υποµενού Computer Image ρυθµίστε τις παραµέτρους Frequency και Tracking.
Προβλήµατα σχετικά µε την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου
Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:
• Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποιο εµπόδιο µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και των
αισθητήρων των υπερύθρων που βρίσκονται στις δύο όψεις του προβολέα. Η απόσταση
τηλεχειριστηρίου προβολέα πρέπει να είναι µικρότερη της µέγιστης απόστασης που µπορεί
να στείλει εντολές το τηλεχειριστήριο.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη ή προς την εµπρός πλευρά του προβολέα ή,
τέλος, προς την πίσω πλευρά του.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο ώστε να στοχεύει άµεσα στον προβολέα.
ViewSonic
24
PJ551D
Εξυπηρέτηση πελατών
Για τεχνική υποστήριξη ή για την περίπτωση που η συσκευής σας χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή
επικοινωνήστε µε κάποια από τις παρακάτω διευθύνσεις ή µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε τη
συσκευή.
Σηµείωση: Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείτε τον αριθµό σειράς της συσκευής.
Χώρα
ViewSonic
∆ιεύθυνση WEB
T=Tηλέφωνο
F = FAX
25
Εmail
PJ551D
Περιορισµοί Εγγύησης
VIEWSONIC® Βιντεοπροβολέας DLP
Τι καλύπτει η εγγύηση:
H ViewSonic® εγγυάται πως τα προϊόντα της είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα που
προέρχονται είτε από υλικά είτε από την κατασκευή τους κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Αν το
προϊόν αποδειχθεί πως είναι ελαττωµατικό είτε εξαιτίας των υλικών είτε της κατασκευής του
κατά τη διάρκεια της εγγύησης η ViewSonic µπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν µε ένα προϊόν µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Το
προϊόν ή τα ανταλλακτικά που θα καλύψουν την εγγύηση µπορεί να αποτελούνται από
ανακατασκευασµένα υλικά ή λειτουργικά τµήµατα.
Για πόσο καιρό ισχύει η εγγύηση:
Για την Νότιο και Βόρειο Αµερική: τρία χρόνια (3) για όλα τα τµήµατα, µε εξαίρεση την λάµπα,
τρία χρόνια (3) για οποιοδήποτε εργασία απαιτηθεί για την επισκευή της συσκευής και ένα (1)
χρόνο για την αυθεντική λάµπα από την ηµέρα της πρώτης αγοράς.
Για την Ευρώπη : τρία χρόνια (3) για όλα τα τµήµατα, µε εξαίρεση την λάµπα, τρία χρόνια (3) για
οποιοδήποτε εργασία απαιτηθεί για την επισκευή της συσκευής και ένα χρόνο (1) για την
αυθεντική λάµπα από την ηµέρα της πρώτης αγοράς.
Για άλλες περιοχές και χώρες: Παρακαλούµε ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το τοπικό
γραφείο της ViewSonic πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση της συσκευής.
Η εγγύηση της λάµπας υπόκειται σε όρους και συνθήκες, επαλήθευσης και εγκρίσεις. Αυτοί οι
περιορισµοί έχουν εφαρµογή µόνο στην λάµπα που έχει εγκατασταθεί στον προβολέα από τον
κατασκευαστή. Όλες οι αυθεντικές λάµπες που αγοράζονται ανεξάρτητα έχουν εγγύηση για 90
µέρες.
Ποιον προστατεύει αυτή η εγγύηση:
Aυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο το πρώτο αγοραστή αυτής της συσκευής.
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:
1. H εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα των οποίων ο αριθµός σειράς έχει σβηστεί, παραποιηθεί
ή τροποποιηθεί.
2. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµίες, δυσλειτουργίες ή υποβαθµισµένη απόδοση που
προέρχονται από:
a. Aτύχηµα, λανθασµένη χρήση, αµέλεια, φωτιά, νερό, κεραυνό ή άλλα αποτελέσµατα φυσικών
καταστροφών. ∆εν καλύπτει επίσης επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής από µη
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή βλάβες που προήλθαν από λανθασµένη εφαρµογή των οδηγιών
χρήσης.
b. Επισκευή ή αποτυχηµένη απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε που δεν είναι
εξουσιοδοτηµένος από τη ViewSonic.
c. Aπό ζηµιές που µπορεί να προκλήθηκαν στο προϊόν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του.
d. Από τη λανθασµένη εγκατάσταση του προϊόντος.
e. Από εξωτερικούς παράγοντες όπως από αυξοµειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου ή
από βλάβη αυτού.
f. Από τη χρήση υλικών, ανταλλακτικών ή αξεσουάρ που δεν έχουν την έγκριση της
ViewSonic.
g. Φυσιολογική φθορά.
h. Οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν σχετίζετε άµεσα µε ατέλεια του προϊόντος.
3. Οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να προέλθει στην συσκευή εξαιτίας της απεικόνισης
σταθερών εικόνων για µεγάλα διαστήµατα.
4. Χρεώσεις για απεγκατάσταση, εγκατάσταση και ρυθµίσεις της συσκευής.
Πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που συνεπάγονται της παρούσας
εγγύησης:
1.Για πληροφορίες προκειµένου να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια
που η συσκευή βρίσκεται στην περίοδο της εγγύησης πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον
ViewSonic
26
PJ551D
µεταπωλητή της ViewSonic. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό σειράς της
συσκευής σας.
2.Για να δικαιούστε των υπηρεσιών που προβλέπει η εγγύηση της συσκευής µπορεί να σας
ζητηθεί να προσκοµίσετε την α) απόδειξη αγοράς της συσκευής, β) να αναφέρετε το όνοµα
σας, γ) τη διεύθυνση σας δ) µια περιγραφή του προβλήµατος και ε) τον αριθµό σειράς της
συσκευής.
3.Μεταφέρετε το προϊόν στην αυθεντική του συσκευασία ή αποστείλετε το, µε προ-πληρωµένα
τα τέλη µεταφοράς, στη διεύθυνση που θα σας υποδειχθεί.
4.Για περισσότερες πληροφορίες ή για τα στοιχεία του κοντινότερου σε εσάς κέντρου
εξυπηρέτησης πελατών επικοινωνήστε µε την ViewSonic.
Περιορισµός εµµέσων εγγυήσεων:
∆εν υπάρχουν εγγυήσεις, άµεσες ή έµµεσες, που εκτείνονται πέραν των όρων που αναφέρονται
στη παρούσα σελίδα, συµπεριλαµβανοµένων: της έµµεσης εγγύησης εµπορευσιµότητας και
καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό.
Περιορισµοί ευθύνης:
H ευθύνη της ViewSonic περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος
που καλύπτει η εγγύηση. Η ViewSonic δεν ευθύνεται:
1. Για τυχόν ζηµιές που επέλθουν σε άλλα περιουσιακά στοιχεία εξ αιτίας δυσλειτουργίας του
προϊόντος, ζηµιές που οφείλονται σε ψυχική οδύνη ή ενόχληση, αδυναµία χρήσης του
προϊόντος, απώλεια χρόνου, απώλεια κερδών, απώλεια επαγγελµατικών ευκαιριών, απώλεια
καλής φήµης και καλής πίστης , δυσµενή επίδραση σε επαγγελµατικές σχέσεις και άλλες
εµπορικές απώλειες ή ζηµιές
2. Για οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές, δευτερογενής, επακόλουθες ή άλλης µορφής.
3. Για οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του αγοραστή ή κάτοχο του προϊόντος από οποιονδήποτε.
Iσχύς Νόµου Πολιτείας:
H παρούσα εγγύηση σας δίνει συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα, ενώ είναι πιθανόν να έχετε
επιπλέον δικαιώµατα που ποικίλουν από πολιτεία σε πολιτεία. Σε µερικές πολιτείες κάποιοι από
τους όρους της εγγύησης δεν είναι εφαρµόσιµοι ενώ σε άλλες πολιτείες δεν επιτρέπεται ο
περιορισµός της ευθύνης του κατασκευαστή σε περίπτωση δευτερογενών ή επακόλουθων
ζηµιών εξ αιτίας δυσλειτουργίας της συσκευής, οπότε οι παραπάνω περιορισµοί µπορεί να µην
ισχύουν για εσάς.
Πωλήσεις εκτός των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑ∆Α:
Για πληροφορίες εγγύησης και επισκευών για προϊόντα της ViewSonic που πωλούνται εκτός
των ΗΠΑ και του Καναδά, επικοινωνήστε µε τη ViewSonic ή µε το τοπικό κατάστηµα.
Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν στην ηπειρωτική Κίνα (εξαιρούνται το Χονγκ Κονγκ, η
Ταϊβάν και το Μακάο) υπόκειται στους όρους και τους περιορισµούς της Κάρτας συντήρησης.
Για τους κατόχους της συσκευής στην Ευρώπη και τη Ρωσία πλήρη στοιχεία, σχετικά µε την
εγγύηση, µπορεί να βρεθούν στον δικτυακό τόπο www.viewsoniceurope.com επιλέγοντας
Support/Warranty Information.
4.3: Projector Warranty
ViewSonic
PRJ_LW01 Rev 1h. 06-25-07
27
PJ551D
Download PDF