BORETTI | BV82 | Specifications | BORETTI BV82 Specifications

BV82
B
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
NOTICE
FR
D’EMPLOI
O P E R AT
AT I N G
EN
INSTRUCTIONS
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
© Bore tti B. V.
2222 789-50
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee
wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Deze
waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is
ingesteld door de persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon
instructies hebben gekregen over het gebruik. Laat
kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het
apparaat.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
• Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
• Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
• Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
• Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan
verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben;
wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische
schok bloot kunnen staan.
• Plaats nooit elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in de kast.
Onderhoud / Reparatie
• Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact
dient, ook na eventuele onder- of inbouw,
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden
2
die door personen zonder de noodzakelijke kennis
uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot
gevolg hebben.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door onze SERVICE-afdeling en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
• Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
• Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties die door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden,
kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg onze
SERVICE-afdeling.
Gebruik
• Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
• Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
• De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
• Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
• Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
• Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing
van de inhoud exploderen.
Installatie
• Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd
raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij onze service-afdeling.
• Tijdens normaal gebruik worden de condensor en
de compressor die zich op de achterkant van het
apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen
moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in
de speciale afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
• Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
• Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug te
vloeien. Apparaten die van een absorptie-unit
voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen
worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf
stellen of het apparaat naar behoren werkt.
Milieubescherming
• Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat mag
niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten
weggegooid worden. Afgedankte koel- en
vriesapparaten moeten volgens de plaatselijke
regelingen op deskundige wijze verwerkt
worden. Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden in uw woonplaats. Voorkom dat
het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de
achterkant in de buurt van de warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn
van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
Weggooien van oude apparaten
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie
over het recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of
de winkel waar u het product hebt gekoch.
Inhoud
Waarschuwingen en belangrijke adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Gebruik Reiniging van de binnenkant / Bedieningspaneel / Ingebruikname / Temperatuurinstelling . . . . . . . .4
Snelvriezen / Controlelampje «te warm» / Temperatuur alarm / «Open deur» waarschuwing . . . . . . . . . . . . .5
Diepvrieskalender / Invriezen en bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ontdooien van ingevroren produkten / Ijslaatjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tips Tips m.b.t. invriezen / Tips m.b.t. diepvriesprodukten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Onderhoud Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Schoonmaken / Tijdelijk buiten gebruik stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Servicedienst en onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Wijzigen van de deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Installatie Plaats van opstelling / Elektrische aansluiting / Voorbereiding van het ventilatierooster . . . . . . . . .9
Inbouw onder een werkblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Montage van het sokkelpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3
Gebruik
Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool
dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het
bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren
van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet hoger dan -18°C te zijn.
Reiniging van de binnenkant
Gebruik
geen
schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Bedieningspaneel
1
2
6
5
➀
1
2
3
4
3
➁
Groen controlelampje «in bedrijf»
Thermostaat
Geel controlelampje voor snelvriezen
➂ ➃ ➄
4
5
Snelvriesschakelaar / alarmreset
Rood alarmlampje (“te warm”)
In bedrijf stellen
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Draai de thermostaatknop (2) rechtsom uit de «O»
(STOP) stand er is gedurende slechts 2 sec. een
geluidssignaal te horen.
• Het groene lampje (1) gaat branden. Het apparaat is
ingeschakeld. Het rode lampje (5) knippert en het
geluidssignaal gaat af. Reset het geluidssignaal door
op knop (4) te drukken. Het rode lampje knippert
voortdurend. Schakel de snelvriesknop (4) nogmaals
in. Het gele controlelampje (3) gaat branden.
• Pas als het rode lampje (5) niet meer brandt,
schakelt u de snelvriesschakelaar uit, het gele
lampje (3) gaat uit, het akoestische signaal is weer
geactiveerd.
• De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien er is
gedurende slechts 2 sec. een geluidssignaal te horen.
Instellen van de temperatuur
• Bij gebruik onder abnormale omstandigheden kan
het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te
stellen. Draai hiertoe de knop naar een hoger cijfer.
Omgekeerd
kan,
in
veel
gunstiger
omstandigheden, de inwendige temperatuur
4
kouder dan nodig zijn. Draai de knop dan naar een
lager cijfer.
• Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt, adviseren wij om de
thermostaatknop (2) in het midden, tussen «1» en
«6» te draaien. Met de knop op deze stand wordt
de inwendige temperatuur automatisch en
voortdurend op een voldoende laag niveau
gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd
wordt.
• Voor het veilig bewaren van diepvries- en bevroren
producten dient de interne temperatuur van de
diepvriezer tenminste -18° te zijn.
• Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur;
• de frequentie waarmee de deuren geopend
worden;
• de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
• de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
middenstand te draaien.
Snelvriezen
Schakelaar (4) indrukken. Het lampje (3) licht op.
Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt gestopt,
schakelt het apparaat deze functie na 52 uur uit. Het gele
lampje gaat uit.
U kunt de snelvriesfunctie altijd zelf beëindigen door
opnieuw op de toets (4) te drukken.
Controlelampje «te warm»
Indien het controlelampje (5) knipperen, dan wordt
hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur
onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen
geworden is (-12°C). Bij de eerste ingebruikname, of
na een schoonmaakbeurt, blijft knipperen het
controlelampje op totdat de inwendige temperatuur
het veilige niveau bereikt heeft.
Temperatuur alarm
Als uw diepvrieskast met een akoestisch
temperatuursignaal is uitgerust, klinkt tegelijk met
het oplichten van het rode lampje (5) een akoestisch
signaal, dat aangeeft dat de bewaartemperatuur te
hoog resp. te warm is (-12°C).
Het akoestische signaal blijft hoorbaar, totdat het
rode lampje uitgaat of u door inschakelen van de
snelvriesschakelaar het signaal uitschakelt.
De snelvriesschakelaar (4) kunt u uitschakelen als
het rode lampje uitgaat.
«Open deur» waarschuwing
De waarschuwingstoon klinkt als de deur langer dan
60 seconden open blijft staan.
Het akoestisch alarm gaat uit, zodra de deur
gesloten wordt.
Diepvrieskalender
De symbolen op de bovenste lade geven de diverse
soorten diepvriesproducten aan.
De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct
de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de
laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt,
hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en
de behandeling voorafgaand aan het invriezen.
is het niet nodig om de diepvriezer naar de invriesstand om te schakelen.
Voor het in-één-keer invriezen van de maximaal
toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling
om de schakelaar 24 uur van te voren op de invriesstand te zetten. Met name voor de maximaal
toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na
24 uur geacht beëindigd te zijn. Schakel daarna
terug op de bewaarstand.
De in te vriezen levensmiddelen in de twee
bovenste laden van het apparaat plaatsen; voor
het invriezen van heel kleine hoeveelheden altijd de
bovenste lade gebruiken.
De maximaal toegestane hoeveelheid vindt u op
het typeplaatje (links onderin de kast) in
kilogrammen per 24 uur (...kg/24h).
Bewaren van diepvriesproducten
Indien direct na de eerste ingebruikname gekochte
diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan
worden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invriesstand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, dan is deze handeling
niet nodig.
Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en
zet de schakelaar in de stand voor bewaren.
Belangrijk
Open de deur niet tijdens stroomuitval. Wij
adviseren u om na een lange stroomuitval
de diepvriesproducten in korte tijd te
consumeren (een temperatuurstijging
verkort de houdbaarheidsduur van de
producten). De normale houdbaarheid
wordt niet aangetast indien de stroomuitval
kort was (minder dan 20 uur) en de vriezer
vol is.
De laden verwijdert u als volgt:
de lade zo ver mogelijk naar voren trekken en
vervolgens naar boven draaien (zie tekening).
Invriezen van verse
levensmiddelen
Indien het invriezen van verse levensmiddelen direct
na de eerste ingebruikname of na een
schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, zet dan de
snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de
vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar
de avond tevoren in de invries-stand. Voor het
invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige
restanten van een maaltijd of een enkel vers brood,
PR001c
5
Ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
IJslaatjes
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor
het maken van ijsblokjes geleverd. Vul ze met
drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de
laatjes los te wrikken.
Tips
Tips m.b.t. invriezen
Tips m.b.t. diepvriesproducten
Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen
geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:
• De max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
“typeplaatje”.
• Het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe.
• Vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in.
• Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak
ze, waar nodig, van te voren goed schoon.
• Verdeel de levensmiddelen in handzame porties .
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.
• Verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie. Sluit de pakjes goed en luchtdicht af.
• Zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren produkten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen.
• Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet
wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u
reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of
braden en vervolgens invriezen.
• Mager voedsel is ingevroren langer houdbaar dan
vet voedsel; ook zout verkort de houdbaarheid.
• Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en
zo kort mogelijk.
• Vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriezer; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden.
• Schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren.
• Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriezer; de blikjes of flessen
zouden kunnen ontploffen.
Neem de volgende regels in acht:
• Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren
artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk
diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen
artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk
beschadigd is.
• Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
• Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar
uw diepvriezer over.
• Overschrijd de op de verpakking aangegeven
uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
• Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
• Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de
vervaldatum van de fabrikant.
6
Onderhoud
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient
daarom uitsluitend door door de fabrikant
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
Ontdooien
Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een
rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan
wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte
worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde
kunststof schraper.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de
vriezer uit te schakelen.
Ga dan als volgt te werk:
1. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de
thermostaatknop in de «O» -stand.
2. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer,
verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een
koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met
een wollen deken er omheen.
3. Alle laden, behalve de onderste, er uit halen. De
onderste
lade
dient
als
praktische
dooiwateropvang.
4. Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de
binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem
ze goed droog.
Steek de stekker in het stopcontact of draai de
thermostaatknop in de gewenste stand, zet de
snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de
vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Zet daarna de
schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats
de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer.
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp
nooit metalen voorwerpen; u zou uw
vrieskast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken
om het ontdooiproces te versnellen die niet
door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur
verkorten.
Schoonmaken
k
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om
het apparaat schoon te maken; dit zou het
apparaat kunnen beschadigen.
Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met
lauw sodawater. Lap de wanden na met schoon
water en droog ze zorgvuldig.
Het apparaat is zo gebouwd dat u de achterzijde bij
de muur kunt reinigen, eventueel met een borstel of
stofzuiger met borstel.
Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt
zodoende het energieverbruik.
1. De sokkel (1) verwijderen;
2. het ventilatierooster (2) demonteren;
3. de verdamperbak (3) voorzichtig verwijderen.
3
2
1
S.I.013
Tijdelijk buiten gebruik stellen
Wij adviseren u vóór de periode dat de vrieskast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te
voeren:
• neem de stekker uit het stopcontact;
• verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
• laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed
schoon;
• laat de deur open staan, teneinde het ontstaan van
onaangename geur te voorkomen.
7
Servicedienst en onderdelen
Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer
dan:
• of de stekker goed in het zit;
• of de elektriciteit soms uitgevallen is;
• of de thermostaatknop op de juiste stand staat;
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer
van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich
linksonder aan de binnenzijde van het apparaat
bevindt.
Technische gegevens
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
Wijzigen van de deurdraairichting
Voor het wijzigen van de deurdraairichting als volgt te werk gaan:
4
4
1
1
5
2
5
3
2
1
3
1
Attentie!
Bij een lage omgevingstemperatuur (bijv. in de
winter) kan het voorkomen dat de
deurafdichting niet perfect aan de kast hecht.
De afdichting wordt na een bepaalde tijd
vanzelf in vorm getrokken. Als u dit proces wilt
bespoedigen, is het voldoende om de
afdichting m.b.v. een haardroger te
verwarmen.
4
1
5
2
8
1
3
Installatie
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen:
centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse);
+16°C en +32°C (N-Klasse);
+10°C en +32°C (SN-Klasse).
Voorbereiding van het
ventilatierooster
k
Neem het rooster uit de onderste verpakkingsschaal.
Deuropening links:
- Het linker paneel (A) van het rooster vanaf de
achterzijde afsnijden.
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor deurdraairichting en inbouw de betreffende
aanwijzingen.
A
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrequentie in uw woning. Een
afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
Belangrijk
De stekker mag alleen geplaatst worden in
een geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet
dus ook na de installatie bereikbaar blijven.
B
DO002/2
Deuropening rechts:
- Het rechter paneel (B) van het rooster vanaf de
achterzijde afsnijden.
Om het rooster op het apparaat te plaatsen, drukt u
het op de haken (a) tot het vastklikt.
a
a
DO001
Het rooster met de montagehaken in de nis
bevestigen, daarna het rooster monteren.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- 73/23
EG-richtlijn
van
19/02/73
(Laagspanning)
en
opeenvolgende
wijzigingen;
- 87/308 EG-richtlijn van 2.6.87 met betrekking
tot de radio-ontstoring;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzigingen.
9
Inbouw onder een werkblad
Nismaten
De afmetingen van de nis moeten overeenkomen
met de afmetingen uit de tekening.
2. Apparaat naar binnen schuiven. Het stopcontact
met randaarde dat het apparaat voor aansluiting
nodig heeft, moet zodanig geïnstalleerd zijn dat
het niet door het apparaat wordt bedekt.
60
0
1
5
min50
.
600
2
DO013
Meegeleverde montage-onderdelen
1xB
2xC
2
3. Het apparaat is voorzien van verstelbare voeten; u
brengt het apparaat op de gewenste hoogte
(max. 870 mm) door de voeten in de vier
onderhoeken te verstellen.
1xA
1xK
18xI
2xG
2xL
2xF
2xD
596
1
5
55 x
ma
+
1. De bijgeleverde hoeken aan de kast bevestigen
(zie afb.).
-
3
Links
10
Rechts
+
max. 890 mm
4. Voegafdekprofiel op het apparaat plakken (zie
afb.).
6. Meubeldeur monteren
2
1
a
10
C
4
2
1
3
B
b
6
3
115°
7
4
5. Apparaat vastschroeven
a
b
C
clic
C
clic
5
8
c
11
HOGER DEEL VAN KEUKEN FURNITURE PANEEL
1
a
=
1
=
=
2
2
10
=
12
b
9
LAGER DEEL VAN KEUKEN FURNITURE PANEEL
m
8m
I
F
K
G
F
I
13
27
,5
cm
55
27
,5
cm
cm
10
7. Afdekking (A) aanbrengen.
A
=
10
=
11
12
14
Montage van het sokkelpaneel
L
15
a = 100
b = 170
90°
115°
A = 820
B = 890
L
Belangrijk
Het originele ventilatie-rooster dient
gebruikt te worden opdat de functionaliteit
van het apparaat niet belemmerd wordt.
• Bij een binnenwerkse inbouwhoogte maat A=820
mm en een sokkelpaneelhoogte maat a=100 mm
kan het sokkelpaneel ongewijzigd worden
gemonteerd. Dat is ook zo bij een binnenwerkse
inbouwhoogte maat B=890 mm en een
sokkelpaneelhoogte maat b=170 mm.
• Bij sokkelpaneelhoogten boven a=100 mm, b=170
mm, moet het sokkelpaneel centrisch 580 mm
breed op een resterende hoogte van a=100 mm,
b=170 mm worden uitgesneden.
• Het sokkelpaneel aan het keukenblok bevestigen.
580
25
- 80
25
DO008b
Belangrijk
Het sokkelpaneel moet op een afstand van
tenminste 25 mm van de deur geplaatst
worden.
13
Avertissements et conseils importants
Il est très important que cette notice d’utilisation soit gardée avec l’appareil pour toute future
consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez- vous que la
notice d’utilisation suive l’appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du
fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs. Ces avertissements sont donnés pour votre
sûreté et pour celle d’autrui. Nous vous prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant
d’installer et d’utiliser l’appareil.
Sécurité
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
• Débranchez toujours la prise de courant avant de
procéder au nettoyage intérieur et extérieur de
l’appareil et au remplacement de la lampe
d’éclairage (pour les appareils qui en sont
équipés).
• Ne consommez pas certains produits tels que les
bâtonnets glacés dès leur sortie de l’appareil; la
température très basse à laquelle ils se trouvent
peut provoquer des brûlures.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors du
déplacement.
• Faites très attention lorsque vous déplacez
l’appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de réfrigérant et ainsi d’éviter
le risque de fuites de liquide.
• L’appareil ne doit pas être situé à proximité de
radiateurs ou cuisinières à gaz.
• Evitez une exposition prolongée de l’appareil
aux rayons solaires.
• II doit y avoir une circulation d’air suffisante à
la partie arrière de l’appareil et il faut éviter tout
endommagement du circuit réfrigérant.
• Seulement pour congélateurs (sauf modèles
encastrés): un emplacement optimal est la
cave.
• Ne pas mettre d’instruments électriques à
l’intérieur de l’appareil (sorbetière, par
exemple).
Service/Réparation
• Une éventuelle modification à l’installation
électrique de votre maison qui devrait être
nécessaire pour l‘installation de l’appareil ne devra
être effectuée que par du personnel qualifié.
• II est dangereux de modifier ou d’essayer de
modifier les caractéristiques de cet appareil.
• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant; I’entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que par du personnel
14
autorisé.
• En cas de panne, n’essayez pas de réparer
l’appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent provoquer
des dommages. Contactez le Service Après-Vente
le plus proche et n’exigez que des pièces
détachées originales.
Utilisation
• Les réfrigérateurs et/ou congélateurs ménagers
sont destinés uniquement à la conservation et/ou
congélation des aliments et des boissons.
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Suivez les indications du fabricant pour la
conservation et/ou congélation des aliments.
• Dans tous les appareils de réfrigération et
congélation il y a des surfaces qui se couvrent de
givre. Suivant le modèle, ce givre peut être éliminé
automatiquement (dégivrage automatique) ou bien
manuellement.
• N’essayez jamais d’enlever le givre avec un objet
métallique, vous risqueriez d’endommager
irréparablement l’évaporateur. N’employez pour
cela que une spatule en plastique.
• De même, ne décollez jamais les bacs à glace
avec un couteau ou tout autre objet tranchant.
• Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons
gazeuses dans le congélateur/compartiment à
basse température, elles pourraient exploser.
Installation
• Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, que
celui- ci ne repose pas sur le câble d’alimentation.
Important: en cas de dommage du câble
d’alimentation, il ne doit être remplacé que par un
professionnel qualifié.
• L’appareil se réchauffe sensibilment au niveau du
condenseur et du compresseur. Veillez à ce que
l’air circule librement tout autour de l’appareil. Une
ventilation insuffisante entraìnerait un mauvais
fonctionnement et des dommages sur l’appareil.
Suivez les instructions données pour l’installation.
• A cause du système de transport, I’huile contenue
dans le compresseur pourrait s’écouler dans le
circuit réfrigérant. Attendez 2 heures au moins
avant de brancher l’appareil pour permettre à
l’huile de refluer dans le compresseur.
Protection de l’environnement
• Cet appareil ne contient pas, dans son circuit
réfrigérant et ses matières isolantes, de gaz
réfrigérant nocifs à la couche d’ozone.
L’appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures urbaines et la ferraille. II faut éviter
d’endommager le circuit de réfrigérant, surtout
à l’arrière de l’appareil, près de l’échangeur
thermique.
Vous pouvez vous renseigner sur les centres
de ramassage auprès de votre bureau
municipal.
Les matériaux utilisés dans cet appareil
identifiés par le symbole
sont recyclables.
Elimination des vieux appareils
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du recyclage du
matériel électrique et électronique. En vous assurant
que ce produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives
pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement inapproprié des
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région,
votre service d’élimination des déchets ménagers ou
le magasin où vous avez acheté le produit.
Sommaire
Avertissements et conseils importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Nettoyage intérieur/Tableau de commande/Mise en service/Réglage de la température/Congélation rapide 16
Voyant d’alarme/Dispositif sonore d’alarme de la temperature/Alarme porte ouverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Symboles de produits congelés et calendrier de congélation / Congélation et conservation . . . . . . . . . . . . .17
Décongélation/Fabrication de glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Conseils Conseils pour la congélation / Conseils pour la surgélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Entretien Dégivrage / Nettoyage / Arrêt prolongé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Service après-vente et pièces de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Caractéristiques Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Réversibilité de la porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Installation Emplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Branchement électrique / Préparation de la grille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Encastrement sous un plan de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Montage de la plinthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
15
Utilisation
Cet appareil est repéré par le symbole
ce qui signifie qu'il est apte à la congélation de denrées
fraîches, au stockage de produits surgelés et à la fabrication de cubes de glace.
Nettoyage intérieur
L'appareil étant convenablement installé, nous vous
conseillons de le nettoyer soigneusement avec de
l'eau tiède savonneuse, pour enlever l'odeur
caractéristique de «neuf».
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
poudre à récurer ni d'éponge métallique,
qui risquent d'endommager les finitions.
Tableau de commande
1
2
6
5
4
3
➀ ➁
1 Voyant de fonctionnement (vert)
2 Thermostat
3 Voyant de super congélation (jaune)
Mise en service
• Branchez la prise de courant.
• Tournez le bouton du thermostat (2) dans le sens
des aiguilles d'une montre au-delà de la position
“O” (arrêt).on ecoute un son pour 2 sec.. Le voyant
vert de fonctionnement (1) s’allume. Le voyant rouge
(5) clignote et l’alarme sonore s’entend .L'appareil est
ainsi en état de fonctionnement.
• Appuyez sur l’interrupteur (4) pour annuler l’alarme
sonore. Le voyant rouge de alarme continue à clignoter.
Actionnez de nouveaux en plus le commutateur de
congélation rapide (4), le voyant jaune (3) s’éclaire.
Attendez que le voyant rouge (5) soit éteint pour
ramener le commutateur (2) à sa position initiale; le
voyant jaune (3) s’éteint.
. L'appareil est ainsi en état de fonctionnement.
• Pour arrêter l'appareil tournez le bouton du
thermostat (2) sur la position «O»on ecoute un son
pour 2 sec.
Réglage de la température
• Les différentes positions comprises entre “1” et “6”
indiquent des températures toujours plus froides.
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés la température à l'intérieur
doit être inférieure ou égale à -18°C. Attendez que
16
➂ ➃ ➄
4 Touche super congélation / arrêt alarme
5 Voyant alarme (rouge)
la lampe (5) s'éteigne. Cela signifie que la
température optimale a été atteinte.
• La température est réglée automatiquement et
peut être augmentée (moins froid) en tournant le
bouton vers les numéros les plus bas ou bien
diminuée (plus froid) en le tournant vers les
numéros les plus élevés.
• Les positions du thermostat sont susceptibles
d'être modifiées en considérant que la température
interne dépend des facteurs suivants:
• température ambiante;
• fréquence d'ouverture des portes;
• quantité d'aliments conservés;
• emplacement de l'appareil.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Congélation rapide
Appuyez sur l'interrupteur (4). Le voyant (3) s'allume.
Si vous utilisez la capacité maximale de congélation,
appuyez sur la touche de congélation rapide 24
heures avant d’introduire les denrées fraîches. Après
52 heures la congélation rapide se désactive
automatiquement et le voyant s’éteint .
Si l’on réappuye sur la touche (4), la fonction de
congélation rapide peut être ôtée manuellement
autant qu’on veut. Le voyant jaune (3) s’éteint.
Voyant d'alarme
Le voyant d'alarme (5) clignote lorsque la
température à l'intérieur du congélateur remonte
au-dessus d'une certaine valeur qui est préjudiciable
à une conservation de longue durée (plus chaud que
-12°C). Il est normal que le voyant d'alarme clignote
lors de la mise en marche de l'appareil, c'est-à-dire
jusqu'à ce que la température à l'intérieur atteigne la
valeur convenant le mieux à la conservation des
aliments.
Dispositif d'alarme de la
température
Votre congélateur est équipé d'un dispositif sonore
d'alarme qui signale que la température à l'intérieur
du congélateur est remontée à un niveau qui ne
garantit plus la bonne conservation des aliments
(plus chaud que -12°C).
Le signal sonore est émis jusqu'à ce que le voyant
rouge de contrôle de la température s'éteigne ou
jusqu'à ce que l'interrupteur de congélation rapide
soit activé.
L'interrupteur de congélation rapide peut être
désactivé dès que le voyant rouge de contrôle de la
température s'est éteint.
Alarme porte ouverte
L’appareil est équipé d’une alarme porte ouverte. Le
signal accoustique se fait entendre lorsque la porte
de l’appareil reste ouverte pendant plus d’une
minute.
Pour l’arrêter, fermez la porte.
Symboles de produits congelés et
calendrier de congélation
Les symboles qui figurent sur le tiroir supérieur
correspondent à différents types de produits
congelés.
Les chiffres indiquent la durée de conservation en
mois du type correspondant de produit. La durée de
conservation supérieure ou inférieure est valable en
fonction de la qualité des aliments et du traitement
qu’ils ont subi avant la congélation.
Congélation des aliments
En régime de congélation le compresseur est mis en
marche continue, ce qui permet de profiter au
maximum de sa puissance frigorifique. Maintenez ce
réglage pendant les vingt-quatre heures qui suivent
l'introduction du lot de denrées, puis repassez au
régime de conservation.
Placez les aliments à congeler dans les deux
compartiments supérieurs de l'appareil de façon à
éviter qu'ils puissent entrer en contact avec des
produits déjà congelés, ce qui en élèverait la
température; s'il y a peu d'aliments à congeler,
utilisez toujours le premier compartiment supérieur.
k
La quantité maximum d'aliments pouvant être
congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
Après écoulement du temps nécessaire à la
congélation, répartissez les produits congelés dans
les autres tiroirs, de manière à libérer les susdits
compartiments pour une prochaine opération de
congélation.
Conservation des produits
surgelés
A la première mise en fonctionnement ou après un
arrêt prolongé mettez l'appareil en régime de
congélation et attendez deux heures au moins avant
d'introduire les aliments surgelés.
Passez ensuite au régime de conservation. Cela
n'est pas nécessaire si le congélateur est déjà en
fonction.
Attention
En cas de coupure de courant abstenezvous d'ouvrir la porte. Si l'interruption est
de courte durée (jusqu'à 20 heures) et si le
congélateur est rempli, il n'y a aucun
risque d'altération pour les aliments. En
cas contraire vous devrez consommer les
aliments le plus rapidement possible (une
augmentation de la température peut
réduire remarquablement la durée de
conservation des aliments).
Pour l'extraction des tiroirs, procédez de la façon
suivante: extrayez le tiroir jusqu'au point de butée
puis tournez-le vers le haut (voir fig.).
Mettez l'appareil en régime de congélation rapide.
Attendez 3 heures au moins avant d'introduire les
aliments frais, si vous venez de mettre l'appareil en
marche. Si le congélateur fonctionne déjà en régime
de conservation, pour un meilleur résultat de
congélation (correspondant au poids des denrées
congelables en une seule fois sur la plaque
signalétique), commuter sur «S» au moins 24 heures
avant l' introduction des aliments. Ce temps peut être
réduit en fonction de la quantité des aliments.
PR001c
17
Décongélation
Fabrication de glaçons
Avant leur utilisation, les aliments congelés ou
surgelés doivent être laissés décongeler dans le
réfrigérateur (viande, volaille, poissons, etc.) ou à
température ambiante (pour les autres aliments),
selon le temps dont on dispose pour cette opération.
S'il s'agit de produits minces ou divisés, placez-les
directement à cuire: dans ce cas, toutefois, le temps
de cuisson sera plus long.
La fabrication des glaçons s'effectue dans le
compartiment congélateur.
Remplissez d'eau le bac jusqu'aux trois-quarts de sa
hauteur afin de permettre l'expansion de la glace.
Le démoulage des bacs en matière plastique
s'obtient par simple torsion.
N'employez pas d'objet métallique pour
décoller les bacs à glaçons.
Conseils
Conseils pour la congélation
Conseils pour la surgélation
• Les produits destinés à la congélation doivent être
frais et d'excellente qualité. Chaque paquet doit
être proportionné à l'importance de la
consommation familiale de manière à être utilisé
en une seule fois.
• Des paquets de petites dimensions permettent
d'obtenir une congélation rapide et uniforme. Ne
perdez jamais de vue qu'une fois décongelés, les
aliments congelés se détériorent rapidement.
• Les aliments maigres se conservent mieux et plus
longtemps que les gras; le sel réduit la durée de
conservation.
• Les denrées à congeler doivent être enfermées
dans des emballages imperméables de qualité
alimentaire. Fermez soigneusement les paquets en
éliminant les poches d'air.
• Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons
gazeuses dans le congélateur, elles pourraient
éclater.
• N'introduisez jamais de liquides ou d'aliments
chauds.
• Ne remplissez jamais les récipients avec couvercle
jusqu'au bord.
• Ne consommez pas certains produits tels que les
bâtonnets glacés tout de suite après les avoir sortis
du congélateur. La température très basse à
laquelle ils se trouvent peut provoquer des
brûlures.
• Indiquez sur chaque paquet la date de congélation,
afin de pouvoir contrôler le temps d'entreposage.
• Ne congelez pas, en une seule fois, des
denrées fraîches dépassant la valeur indiquée
sur la plaque signalétique de l'appareil.
• N'ouvrez pas la porte et ne placez pas de
nouveaux produits à congeler pendant la
congélation.
• Repérez la date de fabrication des produits
surgelés et respectez la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
• Evitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire. Une
augmentation de la température peut réduire
remarquablement la durée de conservation des
aliments.
• Assurez-vous que l'emballage extérieur soit intact.
Dans le cas contraire le produit surgelé peut déjà
être abîmé.
• Si un paquet gonfle ou présente des traces
d'humidité, cela veut dire qu'il n'a pas été conservé
à une température adéquate et que le produit
contenu a perdu ses qualités d'origine.
• Pour l'achat des produits surgelés utilisez si
possible des sacs spéciaux. De toute façon lors
des courses il est conseillé de n'acheter les
aliments surgelés qu'en dernier. En outre
enveloppez-les dans du papier journal et dès votre
retour à la maison placez-les immédiatement dans
l'appareil.
• Il convient de faire très attention au moment de
l'achat, car les aliments dégelés, même
partiellement, ne peuvent être recongelés. Dans ce
cas consommez-les dans 24 heures.
18
Entretien
Débranchez
opération.
l’appareil
avant
toute
Attention
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant; l’entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués
que par du personnel autorisé.
Dégivrage
Grattez la couche de givre quand l'épaisseur atteint 4
mm env. Utilisez à cet effet la spatule en plastique
livrée avec l'appareil.
Il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil et
d'enlever les produits contenus dans la cuve.
Chaque fois que la couche de givre dépasse 4 mm
d'épaisseur, il est recommandé de procéder au
dégivrage complet: vous profiterez du moment où
votre appareil sera le moins garni.
Pour effectuer un dégivrage complet procédez de la
manière suivante:
1. tournez le bouton du thermostat sur la position
«O» ou débranchez l'appareil;
2. enveloppez les denrées dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un endroit
frais;
3. maintenez la porte ouverte;
4. épongez et séchez soigneusement les parois;
5. ramenez le bouton du thermostat sur la position
voulue ou rebranchez l'appareil et mettez la
congélation rapide en marche.
Mettez l'appareil en régime de congélation rapide. Au
bout de deux heures replacez les produits s'il y a
lieu.
Attention
Pour cette opération n’utilisez jamais
d’objet métallique qui risquerait de
détériorer l’appareil.
N’utilisez jamais de dispositifs mécaniques
ou autres moyens artificiels pour accélérer
le dégivrage, à part ceux préconisés.
L’élévation de température des denrées
congelées peut diminuer leur durée de
conservation.
Nettoyage
k
N'utilisez jamais d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil; vous risquez de
l'endommager.
Nettoyez périodiquement l'intérieur de votre appareil
avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude.
Rincez et séchez soigneusement.
L’appareil est équipé d’une grille d’aération; elle
doive toujours être nettoyée afin de garantir une
bonne ventilation en partie arrière et un
fonctionnement optimal de l’appareil.
Nettoyage périodique
La structure de l’appareil permet d’effectuer un
nettoyage de la partie arrière située près du mur en
utilisant également un aspirateur.
Pour effectuer cette opération, procédez comme suit:
1. Enlevez la plinthe (1);
2. démontez la grille d’aération (2);
3. sortez le cache (3) avec précaution.
3
2
1
S.I.013
Arrêt prolongé
Lorsque l'appareil doit rester à l'arrêt pendant un
certain temps, prenez les précautions suivantes:
• débranchez la prise de courant;
• videz l'appareil;
• dégivrez-le et nettoyez-le à fond;
• laissez la porte entrouverte pour faire circuler
de l'air, de façon à éviter les mauvaises
odeurs.
19
Service apres-vente et pieces de rechange
Si l'appareil marche mal, il faut contrôler:
Dérangement
Remède
L’appareil ne fonctionne pas.
- L’appareil n’est pas mis en service; mettre l’appareil en
service.
- La fiche n’est pas branchée ou ne donne pas de contact;
brancher la fiche secteur.
- Le fusible a déclenché ou est défecteux; vérifier le
fusible, remplacer le cas échéant.
- La prise de courant est défecteuse; adressez-vous à un
électricien pour éliminer les défauts du réseau.
La température de surgélation ne suffit pas, le voyant rouge
est allumé.
- La témperature est mal reglée trop bas; consultez la
section “Réglage de la température”.
- La porte est restée ouverte trop longtemps; Ne pas ouvrir
la porte plus longtemps que nécessaire.
- De trop grandes quantités d’aliments ont été entreposées
au cours des dernières 24 heures; actionner le
commutateur de congélation rapide.
- L’appareil se trouve à côté d’une source de chaleur;
consulter la section "Emplacement".
Formation importante de givre dans l’appareil,
éventuellement aussi au joint de porte.
- Le joint de porte n’est pas étanche (après changement du
sens d’ouverture de la porte); à l’aide d’un sèche-cheveux,
réchauffer avec précaution le joint de porte aux endroits des
fuites (pas plus chaud qu’env. 50 °C). Remettre en même
temps le joint de porte en forme à la main de manière à ce
qu’il soit de nouveau en position correcte.
Bruits anormaux.
- L’appareil n’est pas d’aplomb; ajuster les pieds réglables.
- L’appareil est en contact avec la paroi ou d’autres objets;
déplacer légèrement l’appareil.
- Une partie de l’appareil, p. ex. un tuyau, est en contact
avec une autre partie de l’appareil ou la paroi à l’arrière de
l’appareil; Le cas échéant, plier cette partie avec
précaution pour l’éloigner.
Après avoir poussé sur la touche de congélation rapide ou
après avoir modifié le réglage de la température, le
compresseur ne se met pas en marche.
- C’est normal, il n’y a aucune anomalie; le compresseur se
met en marche après quelques instants automatiquement.
Une fois que tous ces contrôles ont été effectués, si l'anomalie de fonctionnement persiste, adressez-vous au
Service Après-Vente le plus proche.
Pour que l'intervention soit plus rapide, au moment de l'appel, il vaut mieux indiquer le code du modèle
et le numéro d'immatriculation, qui se trouvent sur le certificat de garantie ou sur la plaque
d'immatriculation placée à l'intérieur de l'appareil, à gauche et en bas.
Caractéristiques Techniques
Les donnés techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côte gauche à l’intérieur de l’appareil.
20
Réversibilité de la porte
Pour l'inversion opérer comme suit:
4
4
1
1
5
5
2
3
3
2
1
1
Attention!
La réversibilité de la porte une fois effectuée,
contrôlez ensuite que le joint magnétique
adhère à la carrosserie. Si la température à
l'intérieur de la pièce est trop basse (en hiver,
p.ex.), il se peut que le joint n'adhère pas
parfaitement. Dans ce cas, si on ne veut pas
attendre que le joint reprenne ses dimensions
naturelles après un certain temps, on pourra
accélérer ce processus en chauffant la partie
intéressée à l'aide d'un sèche-cheveux.
10
13
9
12
11
3
Installation
Emplacement
Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires
trop intenses).
Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la
température ambiante du local doit être comprise
entre +18°C et +43°C (classe T); +18°C et +38°C
(classe ST); +16°C et +32°C (classe N); +10°C et
+32°C (classe SN). La classe d'appartenance est
indiquée sur la plaque signalétique.
Pour l’encastrement et l’éventuel changement du
sens d’ouverture de la porte rapportez-vous aux
instructions relatives ci-jointes.
21
Branchement électrique
Préparation de la grille
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si le voltage
et la fréquence indiqués sur la plaque signalétique
correspondent à ceux de votre réseau. Tolérance
admise: ±6%.
Pour l'adaptation de l'appareil à des voltages
différents, l'adjonction d'un autotransformateur d'une
puissance adéquate est indispensable.
Ouverture de la porte à gauche:
Important
Il faut absolument brancher l’appareil à une
prise de terre qui marche.
C’est pour cela que la prise du câble
d’alimentation est munie d’un contact prévu
exprés. Si la prise de courant de réseau
domestique n’est pas branchée à la terre,
branchez l’appareil à une prise de terre à part,
conformément aux normes en vigueur, en
vous adressant à un téchnicien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité
pour tout incident ou accident provoqué
par une mise à la terre inexistante ou
défectueuse.
Cet appareil est conforme aux Directives
Communautaires suivantes:
- 73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et
modifications successives;
- 87/308 du 2.6.87 concernant la suppression
des interférences radio-électriques.
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité
Electromagnétique) et modifications
successives.
- enlevez le côté gauche (A) de la grille en le
coupant de l'arrière.
A
B
DO002/2
Ouverture porte à droite:
- enlevez le côté droit (B) de la grille en le coupant
de l'arrière.
Procédez ensuite comme suit pour remettre la grille
sur l'appareil:
- glissez la grille à la base de l'appareil puis appuyer
sur les crochets (a) jusqu'au déclic.
a
Important
L’appareil doit pouvoir être débranché du
secteur; il est donc nécessaire que la fiche
reste accessible une fois que l’installation est
terminée.
a
DO001
Encastrement sous un plan de travail
Dimensions de la niche
Pièces de montage fournies avec l’appareil.
Les dimensions de la niche doivent correspondre à
celles indiquées dans la figure.
60
1xB
0
2xC
1xA
1xK
18xI
2xG
5
min50
.
2xL
600
2xF
2xD
DO013
22
1
1. Fixez à l’appareil les équerres livrées à cet effet
(fig.).
Côté gauche
4. Appliquez les joints à pression à l’appareil (fig.).
Côté droite
2
2. Mettre en place l’appareil. La prise murale doit se
trouver impérativement hors de la niche
d’encastrement de l’appareil.
1
B
1
3
2
2
3. L’appareil est équipé de pieds régables; pour
régler l’appareil à la hauteur souhaitée (870 mm
max.), il est nécessaire d’agir sur les 4 pieds
réglables.
115°
4
596
555x
ma
+
-
3
+
max. 890 mm
23
5. Vissez l’appareil.
a
b
C
clic
C
clic
5
c
8
6. Montez la porte du meuble.
PARTIE SUPERIEURE DE LA PORTE DU MEUBLE
2
1
a
1
a
10
=
C
=
4
3
2
b
6
b
9
PARTIE INFÉRIEURE DE LA PORTE DU MEUBLE
F
I
27
,5
cm
27
,5
cm
7
24
10
55
cm
L
=
90°
115°
L
10
=
11
15
Montage de la plinthe
1
=
2
10
=
12
m
8m
I
F
K
Attention!
Pour ne pas compromettre le bon
fonctionnement de l’appareil, il est
nécessaire d’utiliser la grille d’aération
d’origine.
• Si la niche d’encastrement de l’appareil a une
hauteur de A=820 mm et une hauteur de plinthe
a=100 mm, la plinthe peut être montée sans
modification. Il en est de même pour une hauteur
d’encastrement de B=890 mm et une hauteur de
plinthe b=170 mm.
• Si la hauteur de la plinthe est supérieure à
a=100 mm, b=170 mm, celle-ci doit être découpée
afin d’obtenir une hauteur de a=100 mm et
b=170 mm et une largeur a=580 mm.
• Fixez la plinthe au bloc cuisine.
13
a = 100
b = 170
A = 820
B = 890
G
7. Posez le couvre-joint (A).
580
25
- 80
25
DO008b
A
Important
La plinthe doit être positionnée à une
distance minimum de 25 mm de la porte.
14
25
Important Safety Instructions
It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference.
Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the
appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can
be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings.
These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or
using the appliance.
General Safety
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• It is dangerous to alter the specifications or modify
this product in any way.
• Before any cleaning or maintenance work is carried
out, be sure to switch off and unplug the appliance.
• This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it.
• Ice follies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
• Take utmost care when handling your
appliance so as not to cause any damages to
the cooling unit with consequent possible fluid
leakages.
• The appliance must not be located close to
radiators or gas cookers.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
• There must be adequate ventilation round the
back of the appliance and any damage to the
refrigerant circuit must be avoided.
• For freezers only (except built-in models): an
ideal location is the cellar or basement.
• Do not use other electrical appliances (such as
ice cream makers) inside of refrigerating
appliances.
Service / Repair
• Any electrical work required to install this appliance
should be carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This appliance should be serviced by an authorised
Service Centre, and only genuine spare parts
should be used.
• Under no circumstances should you attempt to
repair the appliance yourself. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
more serious malfunctioning. Refer to your local
26
Service Centre, and always insist on genuine spare
parts.
• This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorised technicians.
Use
• The domestic refrigerators and freezers are
designed to be used specifically for the storage of
edible foodstuffs only.
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Manufacturers’ storage recommendations should
be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
• The inner lining of the appliance consists of
channels through which the refrigerant passes. If
these should be punctured this would damage the
appliance beyond repair and cause food loss. DO
NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off
frost or ice. Frost may be removed by using a
scraper. Under no circumstances should solid ice
be forced off the liner. Solid ice should be allowed
to thaw when defrosting the appliance. See defrost
instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage
to the appliance. Do not use a mechanical device
or any artificial means to speed up the thawing
process other than those recommended by the
manufacturer. Never use metal objects for cleaning
your appliance as it may get damaged.
Installation
• Care must be taken to ensure that the appliance
does not stand on the electrical supply cable.
Important: if the supply cable is damaged, it must
be replaced by authorised service or qualified
personnel using a special cable of the same type.
• During normal operation, the condenser and
compressor at the back of the appliance heat up
considerably. For safety reasons, minimum
ventilation must be as shown in the relevant
paragraph.
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
• If the appliance is transported horizontally, it is
possible that the oil contained in the
compressor flows in the refrigerant circuit. It is
advisable to wait at least two hours before
connecting the appliance to allow the oil to flow
back in the compressor.
• There are working parts in this product which heat
up. Always ensure that there is adequate
ventilation as a failure to do this will result in
component failure and possible food loss. See
installation instructions.
• Parts which heat up should not be exposed.
Wherever possible the back of the product should
be against a wall.
• If the appliance has been transported horizontally,
it is possible that the oil contained in the
compressor flows in the refrigerant circuit. It is
advisable to wait at least two hours before
connecting the appliance to allow the oil to flow
back in the compressor.
Environment Protection
• This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with
the urban refuse and rubbish. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local
disposal sites may be obtained from your
municipal authorities.
The materials used on this appliance marked
with the symbol
are recyclable.
Disposal of old Appliances
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product. For
more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Contents
Important Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Use Cleaning the interior / Starting-up / Temperatur control /Quick freezing / Warning light . . . . . . . . . . . . . .28
Temperatur acoustic alarm / Open door acoustic alarm / Freezing calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Freezing of fresh foods / Storage of frozen food / Thawing / Ice-cube production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Hints Hints for freezing / Hints for storage of frozen food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Maintenance Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Periodic cleaning / Periodic of non-operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Customer service and spare parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Technical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Door reversibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Installation Positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Electrical connection / Grid preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Building in the appliance under a worktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fitting the plinth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
27
Use
The freezer is marked with the
symbol, which means that the compartment is suitable for freezing
fresie food and long-term storage of frozen food.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm
water and some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the
finish.
Freezer controls
1
2
6
5
➀
1
2
3
4
3
➁
Pilot light (green)
Thermostat control knob
Fast freeze light (yellow)
Starting-up
Insert the plug into the wall socket.
Turn the thermostat knob (2) clockwise after the
position «O». The pilot light (1) will light up and a
sound is on only for 2 sec., indicating that the
appliance is powered. The warning light (5) will blink
and the sound signal alarm will get on, indicating that
the temperature inside the appliance is too high.
Push the button (4), the sound signal alarm will get
off and pushing the button a second time the super
control light (3) light up. The freezer will start to
operate.
To stop operation, simply turn the thermostat knob to
position «O» and a sound is on only for 2 sec .
➂ ➃ ➄
4 Fast freeze switch and for stopping the acoustic alarm
(warning light on)
5 Warning light (red)
• The following effects are of significance in respect
of the interior temperature:
• Ambient temperature
• Quantity and temperature of the food stored;
• Frequency with which the door is opened and
how long it is left open
• the location of the appliance.
Quick freezing
Activate fast freeze by depressing the fast freeze
switch (4). The pilot lamp (3) will then light up.
If the quick-freezing function is not ended manually,
the appliance switch off the quick-freezing function
after 52 hours. The yellow light goes out.
Temperature control
The SUPER function can be ended by pressing the
button (4) again. The yellow light goes out.
• Turn knob () beyond the «O» position until its
pointer coincides with the required setting.
• The minimum setting (least cold) is represented by
the lowest number and the maximum setting
(coldest) by the highest number.
• To safely store frozen and deep-frozen foods, the
inner temperature of the freezer must be at least
-18°C or colder.
A medium setting is generally the most suitable.
Warning light (red)
28
If the temperature warning light (5) blinks, it indicates
that the temperature within the freezer has reached a
level where the safe food storage is no longer
ensured.
When the freezer is first switched on, the warning
light blinks until the temperature has dropped to a
safe level for the storage of frozen food.
Temperature acoustic alarm
Storage of frozen food
This appliance incorporates an alarm which gives off
an audible signal whenever the warning light blinks.
This signal can be temporarily stopped by
depressing the push button for fast-freezing (4).
The fast-freezing push button can be released as
soon as the warning light is off.
When you first start the freezer or if the freezer has
been out of use for some time, we advise you to run
your appliance for at least two hours in the «fast
freeze» mode before storing frozen food.
Open door acoustic alarm
This appliance also incorporates an alarm which
sounds if the door is left open for more than 60
seconds. The signal will be stopped when the door is
closed again.
Freezing Calendar
The symbols on the upper drawer show different
types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for
the appropriate types of frozen goods. Whether the
upper or lower value of the indicated storage time is
valid depends on the quality of the foods and pretreating before freezing.
Important
If there is a power failure when food is in
the freezer, do not open the door of the
freezer. The frozen food will not be affected
if the power cut is of short duration (up to
20 hours) and the freezer is full, otherwise,
it is recommended that the food should be
used within a short time (a temperature
increase of the frozen food shortens its
safe storage period).
To remove the drawers, proceed as follows: pull the
drawer out until it comes to a stop, then tilt it upwards
(see figure).
Freezing of fresh foods
To quick-freeze foods when the appliance has not
been in use, switch on the freezer and let it run on
the quick-freeze setting for at least three hours
before putting the food to be frozen in the
compartment.
If instead the appliance is already in operation, it
should run on the quick-freeze setting for at least 24
hours before the foods are put in the freezer. Once
the foods have been placed in the freezer, the
freezing operation can be considered to be complete
24 hours later. Once freezing is complete, the freezer
should be reset for normal storage use.
Food to be frozen has to be placed in the
appliance's two top compartments; if freezing only
a small amount of food, use the top compartment.
PR001c
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can
be thawed in the refrigerator or at room temperature,
depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking will
take longer.
The maximum amount of food which is freezable
in 24 hours is indicated on the rating plate. This
is to be found on the bottom left-hand side.
Ice-cube production
You should never freeze all at once a greater
quantity of foods than the maximum indicated on the
appliance’s rating plate.
This appliance is equipped with one or more trays for
the production of ice-cubes.
Fill these trays with water, then put them in the
freezer.
Do not use metallic instruments to remove
the trays from the freezer.
29
Hints
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process,
here are some important hints:
• The maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate.
• The freezing process takes 24 hours. No further
food to be frozen should be added during this
period.
• Only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs.
• Prepare food in small portions to enable it to be
rapidly and completely frozen and to make it
possible subsequently to thaw only the quantity
required.
• Lean foods store better and longer than fatty ones;
salt reduces the storage life of food.
• Wrap up the food in aluminium foil or polythene
and make sure that the packages are airtight.
• During the freezing process, do not add further
foods for freezing and do not open the freezer
door.
• The foods for freezing should not be placed in
contact with already frozen foods, but put in the
special freezing compartment. This will stop the
temperature of already frozen foods from rising.
• Do not put carbonated liquids (fizzy drinks,
etc.) in the freezer as they may burst.
• Never put hot foods or liquids in the freezer and
take care not to ½ll recipients up to the brim if they
are covered with a lid.
• It is advisable to show the freezing-in date on each
individual pack to enable you to keep tab of the
storage time.
Hints for storage of frozen food
To get the best out of your freezer, in the case of
storage of commercially frozen food you should
ensure that:
• Make sure that the commercially frozen foodstuffs
were adequately stored by the retailer.
• Be sure that frozen foodstuffs are transferred from
the foodstore to the freezer in the shortest possible
time.
• Not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the
food manufacturer.
• Water ices, if consumed immediately after removal
from the freezer compartment, can possibly cause
the skin to be freeze burnt.
Maintenance
Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
Warning
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit maintenance and recharging
must therefore only be carried out by
authorised technicians.
Defrosting
The freezer compartment will become progressively
covered with frost. This should be removed with the
special plastic scraper provided, whenever the
thickness of the frost exceeds 1/4".
During this operation it is not necessary to switch off
the power supply or to remove the foodstuffs.
However, when the ice becomes very thick on the
inner liner, complete defrosting should be carried out
and it is advisable to carry out this operation when
the appliance is empty.
To carry out complete defrosting proceed as follows:
1. Remove any stored food, wrap it in several layers
30
of newspaper and put it in a cool place.
2. Turn the thermostat control to the «O» setting.
3. Leave the door open.
4. Remove the three large drawers.
5. When defrosting is completed, remove the water
that has collected in the small bottom drawer and
dry the interior thoroughly.
Keep the scraper for future use.
6. Turn the thermostat control to a medium setting
and, after letting the appliance run for at least two
hours in the «fast freeze» mode, replace the
previously removed food into the compartments.
Warning
Never use metal objects for defrosting your
appliance as it may get damaged.
Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process other than those recommended by
the manufacturer.
A temperature increase of the frozen food
shortens its safe storage period.
Periodic cleaning
Periods of non-operation
Never use metal objects for clearing your
appliance as it may get damaged.
Clean the inside with warm water and bicarbonate of
soda. Rinse and dry thoroughly.
The appliance is equipped with a ventilation grid.
Keep clean to guarantee good ventilation and good
working order of the appliance.
An accumulation of dust will affect the performance
of the appliance and cause excessive electricity
consumption.
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
• remove the plug from the wall socket;
• remove all food:
• defrost and clean the interior and all accessories;
• leave the door ajar to allow air to circulate to
prevent unpleasant smells.
The structure of the appliance permits cleaning of the
rear zone close to the wall, using a vacuum cleaner.
1. Remove the plinth (1), then the ventilation grid (2);
2. Carefully pull the air deflector out (3).
3
2
1
S.I.013
Customer service and spare parts
If the appliance is not functioning properly, check
that:
• the plug is firmly in the wall socket and the mains
power switch is on;
• there is an electricity supply (find out by plugging in
another appliance);
• the thermostat knob is in the correct position.
If your appliance is still not working properly after
making the above checks, contact the nearest
service centre.
To obtain fast service, it is essential that when
you apply for it you specify the model and serial
number of your appliance which can be found on
the guarantee certificate or on the rating plate
located inside the appliance, on the bottom lefthand side.
Technical specifications
The technical data is indicated in the rating plate on the left side inside the appliance.
31
Door reversibility
To reverse the opening direction of the door, proceed as follows:
4
4
1
1
5
5
2
3
2
3
1
1
Warning!
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to the
cabinet. In that case, wait for the natural fitting
of the gasket or accelerate this process by
heating up the part involved with a normal
hairdrier.
4
1
5
2
3
1
Installation
Positioning
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc.
Best performance is obtained with ambient
temperature between +18°C and +43°C (class T);
+18°C and +38°C (class ST); +16°C and +32°C
(class N); +10°C and +32°C (class SN).
32
The class of your appliance is shown on its
rating plate.
For building-in and door reversibility refer to the
relevant instructions.
Electrical connection
Grid preparation
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the serial number plate
correspond to your domestic power supply.
Voltage can vary by ±6% of the rated voltage.
For operation with different voltages, a suitably sized
auto-transformer must be used.
Left door opening:
Important
The appliance must be earthed.
The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose.
If the domestic power supply socket is not
earthed. connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations,
consulting a specialist technician.
The
Manufacturer
declines
all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
A
Attention!
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
This appliance complies with the following E.E.C.
Directives:
Remove the left side (A) of the grid cutting it from the
rear (see figure).
B
DO002/2
Right door opening:
Remove the right side (B) of the grid cutting it from
the rear (see figure).
To position the grid on the appliance proceed as
follows:
Apply the grid to the base of the appliance by
pushing on to the clasps (a) until they click.
- 87/308 EEC of 2/6/87 relative to radio
interference suppression.
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Low Voltage
Directive) and subsequent modifications.
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent
modifications.
a
a
DO001
Building in the appliance under a worktop
Dimensions of the recess
Installation kit
The dimensions of the recessed installation area
must correspond with those indicated in the figure.
1xB
2xC
60
0
1xA
1xK
18xI
2xG
5
min50
.
2xL
600
2xF
2xD
DO013
1
33
1. Two cabinet securing brackets are supplied with
the installation pack. They need to be assembled
onto the cabinet prior to cabinet being pushed into
the Kitchen aperture.
- To fit these brackets remove the two screws at the
top left and right hand front corners of the cabinet.
- Position the two brackets as shown in the figure
and replace the two securing screws.
4. The joint cover (B) is to be assembled after having
installed the appliance in the recess.
2
B
Right hand
bracket
Left hand
bracket
2. Push the appliance into place. The plug socket
necessary for connection of the appliance to the
electricity supply should be positioned, so that the
plug is not placed in the recess.
1
3
1
2
115°
2
3. To adjust the height proceed as follows:
- Loosen or tighten the two front feet.
- The rear feet are adjusted by turning the screw in
the front kick plate to the left or right.
596
555x
ma
+
-
3
34
+
max. 890 mm
4
5. Screw appliance into place and retain the cabinet
with screws through the securing brackets into the
worktop or adjacent woodwork as necessary.
a
b
C
clic
C
clic
5
c
8
6. To mount the furniture door proceed as shown in
the figures:
UPPER PART OF KITCHEN FURNITURE PANEL
1
2
1
a
a
=
10
=
C
4
2
3
b
6
b
9
LOWER PART OF KITCHEN FURNITURE PANEL
F
I
27
,5
cm
27
,5
cm
55
cm
10
7
35
L
=
90°
115°
L
10
=
11
15
Fitting the plinth
1
Important
For the efficient operation of the appliance, it is
important that the original ventilation grid is
used.
=
2
10
=
12
m
8m
I
F
K
• For an opening height dimension A=820 mm and a
plinth height dimension a=100 mm, the plinth may
be fitted without adjustments. The same applies to
an opening height dimension B=890 mm and a
plinth height dimension b=170 mm.
• For plinth heights greater than a=100 mm, b=170
mm, a cut should be made in the plinth, 580 mm
wide, in the centre of the appliance position,
leaving a remaining height of a=100 mm, b=170
mm.
• Attach plinth to the kitchen units.
G
a = 100
b = 170
A = 820
B = 890
13
7. Refit the covering strip.
580
25
A
- 80
25
DO008b
Important
The plinth must be positioned at a minimun
distance of 25 mm from the door.
14
36
Warnungen und wichtige Hinweise
Es ist sehr wichtig, daß diese Bedienungsanleitung mit dem betreffenden Gerät aufbewahrt wird. Sollte
dieses Gerät verkauft bzw. einer anderen Person gegeben werden, so ist es nötig, die Anleitung
beizufügen, damit der neue Kunde über den Betrieb des Gerätes bzw. die entsprechenden Warnungen
informiert werden kann. Diese Warnungen wurden zu Ihrem bzw. dem Schutz anderer bearbeitet. Wir
bitten Sie daher, diese aufmerksam zu lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
Sicherheit
• Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten
sowie Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen
sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur
unter Aufsicht oder nach entsprechender
Einweisung durch eine Person benutzt werden, die
sicherstellt, dass sie sich den Gefahren des
Gebrauchs bewusst sind. Kinder sind zu
beaufsichtigen, sodass sie nicht am Gerät spielen
können.
• Vor der inneren bzw. äußeren Reinigung des
Gerätes sowie beim Auswechseln der Gühlampe
(bei damit ausgestatteten Geräten) das Gerät
spannungslos machen.
• Eis aus dem Gefrier- bzw Frosterfach nicht sofort
essen, es könnte Kälte-Brandwunden verursachen.
• Dieses Gerät ist schwer. Beim Versetzen bitte
darauf achten!
• Beachten Sie, dass während der Bewegung des
Gerätes der Kältemittelkreislauf nicht
beschädigt wird.
• Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von
Heizkörpern oder sonstigen Wärmequelle
aufgestellt werden.
• Ein Standort mit direkter Sonneneinstrahlung
sollte vermieden werden.
• Eine ausreichende Luftzirkulation an der
Geräterückseite muss gewährleistet sein.
Jegliche Beschädigung des Kühlkreislaufes ist
zu vermeiden.
• NUR FÜR GEFRIERSCHRÄNKE (Einbaugeräte
ausgenommen): ein optimaler Aufstellungsort
ist der Keller.
• Keine Elektrogeräte (z.B. Eismaschinen) in das
Gerät stellen.
Störungen- Kundendienst
• Sollte die Installation des Gerätes eine Änderung
der elektrischen Hausinstallation verlangen, so darf
diese nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt
werden.
• Eventuelle Reparaturen dürfen nur von
autorisierten Kundendienst-Stellen durchgeführt
werden.
• Es ist wichtig, daß nur Original-Ersatzteile
verwendet werden.
• Dieses Gerät enthält im Kältekreislauf
Kohlenwasserstoff. Aus diesem Grund darf die
Wartung und das Nachfüllen ausschließlich von
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
• Benutzen Sie nie Metallgegenstände um das Gerät
zu reinigen, da es beschädigt werden könnte.
• Tritt eine Störung oder ein Defekt ein, versuchen
Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
Elektrogeräte dürfen nur von Elektro-Fachkräften
repariert werden, da durch unsachgemässe
Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen
können.
Sich an die nächstgelegene Kundendienststelle
wenden und nur Original-Ersatzteile anfordern.
Aufstellung
• Sich vergewissern, daß das Gerät nach der
Installation nicht auf dem Netzkabel steht.
Wichtig: Beschädigte Versorgungskabel müssen
durch ein Spezialkabel bzw. einen Spezialsatz
ersetzt werden, die beim Hersteller oder dem
Kundendienststellen erhältlich sind.
• Während das Gerät in Betrieb ist, werden der
Verflüssiger und der Kompressor, die sich auf der
Rückseite des Gerätes befinden, heiß. Aus
Gründen der Sicherheit muß eine Mindestbelüftung
gesichert sein, wie aus der Abbildung hervorgeht.
Achtung: Die Ventilations - Öffnungen müssen
immer saubergehalten werden.
• Teile, die heiß werden (z.B. Kompressorgehäuse,
Verflüssigter und zugehörige Rohre), sollen nicht
frei zugänglich sein. Wo es auch immer möglich ist,
soll das Gerät mit der Rückseite gegen eine Wand
gestellt werden.
• Während des Transports kann es vorkommen, daß
das im Motorkompressor enthaltene Öl in den
Kältekreislauf abläuft. Man sollte mindestens 2 Std.
warten, bevor das Gerät in Betrieb genommen
wird, damit das Öl in den Kompressor
zurückströmen kann.
Gebrauch
• Die Haushaltskühl- und Gefriergeräte sind nur zur
Einlagerung bzw. zum Einfrieren von
Nahrungsmitteln bestimmt.
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Für das Aufbewahren bzw. das Einfrieren der
37
•
•
•
•
Lebensmittel sind die Anweisungen des Herstellers
zu befolgen.
In allen Kühl- und Gefriergeräten bedecken sich im
Laufe der Zeit alle kälteführenden Teile mit einer
Reif bzw. Eisschicht. Diese Schicht wird je nach
Modell automatisch oder mit der Hand abgetaut.
Die Reifschicht niemals mit Metallgegenständen
abkratzen, das Gerät könnte beschädigt werden.
Dazu nur einen Plastikschaber verwenden.
Benutzen Sie kein mechanisches oder anderes
Mittel für einen schnelleren Abtauprozess mit
Ausnahme der vom Hersteller empfohlenen.
Zum Lösen der festgefrorenen Eisschalen keine
scharfkantigen oder spitzen Gegenstände
benutzen.
Es sollten keine kohlensäurehaltigen Getränke in
das Gefrier- bzw. Frosterfach eingestellt werden,
sie könnten platzen.
Umweltnormen
• Dieses Gerät enthält im Kühlkreislauf und in
der Isolierung kein ozonschädigendes Gas. Das
Gerät darf nicht mit dem Hausmüll oder
Sperrmüll entsorgt werden. Eine Beschädigung
des Kältemittelkreislaufs, insbesondere des
Wärmetauschers auf der Rückseite des
Gerätes, muss verhindert werden. Auskunft
über Abholtermine oder Sammelplätze gibt die
örtliche Gemeindeverwaltung an.
Die in diesem Gerät verwendeten und mit dem
Symbol
kennzeichneten Materialien,sind
recyclingfähig.
Entsorgung von Altgeräten
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Inhalt
Warnungen und wichtige Hinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Gebrauch Reinigung der Innenteile / Bedienungsblende / Inbetriebnahme / Temperatureinstellung . . . . . . .39
Schnellgefriervorgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Alarmlampe / Temperaturalarm / „Offene Tür“ Warnung / Gefrierkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Einfrieren von frischen Lebensmitteln / Aufbewahrung der Tiefkühlkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Auftauen / Eiswürfelbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Tips Tips für das Einfrieren / Tips für Tiefkühlkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Wartung Abtauen / Regelmäßige Reinigung / Stillstandszeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Kundendienst und Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Technische Angabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Türanschlagwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Installation Aufstellung / Elektrischer Anschluss / Vorbereitung des Lüftungsgitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Einbau unter eine Arbeitsplatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Montage der Sockelblende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
38
Gebrauch
Dieses Gerät ist mit dem
«Viersterne» Symbol versehen, was bedeutet, daß darin sowohl frische
Lebensmittel eingefroren als auch Tiefkühlkost langfristig gelagert werden können.
Reinigung der Innenteile
Bitte keine Reinigungs- bzw. Scheuermittel
verwenden, die das Gerät beschädigen
könnten.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen «Neugeruch» am besten durch
Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser
und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig
nachtrocknen.
Bedienungsblende
1
2
6
5
➀
1
2
4
3
➁
Netz-Kontrollleuchte
Thermostatregler
➂ ➃ ➄
3
4
5
Schnellgefrier-Kontrollleuchte
Schnellgefrier-Taste/Temperaturwarnsignal-Löschtaste
Temperaturalarm-Kontrollleuchte
Inbetriebnahme
Den Stecker in die Steckdose einsetzen.
Temperaturregler (2) von der Stellung «O» (STOP)
aus im Uhrzeigersinn drehen. Das Aufleuchten der
Netz-Leuchtanzeige (1) und das Tönsignal fuer 2
Sec. zeigen an, daß das Gerät unter Spannung steht.
Das Blinken der Alarm-Leuchtanzeige (5) und das
Ertönen des Tonsignales zeigen an, dass die
Innentemperatur zu hoch ist.
Durch Drücken die Schnellgefriertaste (4) schaltet
sich das Tonsignal aus und durch Drücken erneut die
selbe Taste leuchtet die Schnellgefrieranzeige (3) an.
Das Gerät ist eingeschaltet. Den Stillstand des
Gefrierabteils erhält man durch Drehen des
Thermostatknopfes auf das Symbol «O».Auch in
diesem Fall hört man fuer 2 Sec. das Tönsignal.
Temperaturregelung
• Thermostatknopf (2) über die Stellung «O»,
drehen. Wir empfehlen, den Schalter (2) auf eine
mittlere Stellung zu drehen.
• Die Temperatur wird automatisch geregelt und
kann erhöht werden (wärmer) durch Drehen des
Thermostatknopfes auf niedrigere Einstellungen
oder verringert (kälter) durch das Drehen auf
höhere Zahlen.
• Die richtige Einstellung erhält man, unter
Berücksichtigung folgender, die Innentemperatur
beeinflussender Faktoren:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der eingelagerten Lebensmittel,
• Aufstellung des Gerätes.
• Für eine gute Lagerung der eingefrorenen bzw.
tiefgefrorenen Lebensmittel, muss die Temperatur
im Gefrierschrank unter oder gleich -18°C sein.
Die mittlere Einstellung ist meistens die
geeigneteste.
Schnellgefriervorgang
Zur Durchführung des Schnellgefriervorganges die
Schnellgefriertaste (4) drücken. Die Kontrollampe (3)
leuchtet auf.
Wird die Schnellgefrier-Funktion nicht manuell
beendet, schaltet die Elektronik des Gerätes diese
Funktion nach 52 Stunden ab . Die gelbe Anzeige
erlischt.
Durch erneutes Drücken der Taste (4) kann die
Schnellgefrier-Funktion jederzeit manuell beendet
werden. Die gelbe Anzeige erlischt.
39
Alarmlampe
Die Alarmlampe (5) blinkt, wenn die Temperatur im
Geräteinneren steigt, und dadurch die richtige
Lagertemperatur nicht mehr gewährleistet wird
(wärmer als -12°C). Sie blinkt jedoch auch dann,
wenn das Gerät gerade eingeschaltet worden ist und
bleibt solange blinkend, bis die richtige
Lagertemperatur erreicht ist.
Temperaturalarm
Ihr Gefriergerät ist mit einer Warntonanlage
ausgestattet, die anzeigt, dass die Temperatur im
Gefrierraum zu hoch ist und eine ordnungsgemäße
Lagerung des Gefriergutes nicht mehr gewährleistet
(wärmer als -12°C). Der Warnton bleibt solange
bestehen, bis die rote Temperaturkontrollampe
erlischt bzw. wenn der Schnellgefrierschalter
eingeschaltet wird.
Sobald die rote Kontrollampe erlischt, kann der
Schnellgefrierschalter wieder abgeschaltet werden.
„Offene Tür“ Warnung
Ein Tonwarner ertönt, wenn die Tür länger als 60
Sekunden geöffnet bleibt.
Der Tonwarner kann durch Schließen der Tür
abgestellt werden.
Gefrierkalender
Die Symbole auf den oberste Schublade zeigen
unterschiedliche Arten von Tiefkühlgut.
Die Zahlen geben für die jeweilige Art von Tiefkühlgut
die Lagerzeit in Monaten an. Ob der obere oder der
untere Wert der angegebenen Lagerzeiten gültig ist,
hängt von der Qualität der Lebensmittel und deren
Vorbehandlung vor dem Einfrieren ab.
Einfrieren der frischen
Lebensmittel
Um den Schnellgefriervorgang durchzuführen, muß
das Gerät, falls es nicht in Betrieb ist, wenigstens
drei Stunden vor der Einlagerung der einzufrierenden
Lebensmittel auf Schnellgefriervorgang gestellt
werden. Läuft jedoch das Gerät bereits, wird
empfohlen, den Schnellgefriervorgang mindestens
24 Stunden vor der Einlagerung der einzufrierenden
Lebensmittel einzuschalten.
Nach der Einlagerung der Lebensmittel, rechnet man
24 Stunden, bis der Gefriervorgang beendet ist.
Nach dieser Zeit den «Aufbewahrungs- Betrieb»
wieder einstellen.
Die einzufrierenden Lebensmittel in die beiden
oberen Fächer des Gerätes einlegen; soll nur eine
geringe Menge an Lebensmitteln eingefroren
werden, nur das oberste Fach verwenden.
Das Gefriervermögen in 24 Stunden finden Sie
auf dem «Typschild» links unten im Gefrierraum.
Aufbewahrung der Tiefkühlkost
Nach einem längeren Stillstand des Gerätes muß
dieses vor der Einlagerung der Lebensmittel, durch
Einstellung des Schalters auf Schnellgefriervorgang
(SUPER), wenigstens 2 Stunden in Betrieb gesetzt
werden; danach wieder den normalen Betrieb
einstellen.
Achtung
Im Falle einer Stromunterbrechung
während der Lagerung von Tiefkühlkost
bzw. von eingefrorenen Lebensmitteln soll
die Tür des Gerätes nicht geöffnet werden.
Die Tiefkühlkost verdirbt nicht, wenn es
sich um eine kurze Unterbrechung handelt
(bis 20 Std.) und das Gerät voll ist. Wenn
das nicht der Fall ist, ist es nötig, die
tiefgefrorenen Lebensmittel innerhalb
kurzer Zeit zu verbrauchen (eine
Temperaturerhöhung der Tiefkühlkost
verkürzt die Aufbewahrungsdauer).
Für den Auszug der Laden wie folgt vorgehen:
die Lade bis zum Anschlag herausziehen, dann nach
oben drehen (siehe Abb.)
PR001c
40
Auftauen
Eiswürfelbereitung
Die eingefrorenen oder tiefgekühlten Lebensmittel
sollten vor dem Gebrauch aufgetaut werden, indem
man sie am besten im Kühlschrank oder je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit bei Raumtemperatur
auftaut. Kleine Stücke können gleich und noch
gefroren gekocht werden. Selbstverständlich
verlängert sich dabei die Kochzeit.
Das Gerät hat eine oder mehrere Eiswürfelschalen,
welche mit Wasser aufgefüllt in das Gefrierfach
gestellt werden.
Bitte zur Entnahme der Eiswürfelschalen
keine Metallgegenstände benutzen!
Tips
Tips für das Einfrieren
Tips für Tiefkühlkost
Für ein einwandfreies Einfrieren der Lebensmittel
geben wir folgende Ratschläge:
• Das Gefriervermögen des Gefrierabteils (in 24
Std.) kann auf dem Typschild abgelesen
werden.
• Der Gefriervorgang dauert ca. 24 Stunden. In
dieser Zeit sollte keine zusätzliche Ware in das
Gefrierabteil eingelegt werden.
• Nur erstklassige, frische und gut gesäuberte
Produkte einfrieren.
• Teilen Sie die Nahrungsmittel vor dem Einfrieren in
kleine Portionen ein, damit der Gefriervorgang
beschleunigt wird. Dies ermöglicht auch eine gute
Entnahme in kleinen Portionen, ohne dass immer
größere Mengen aufgetaut werden müssen.
• Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben schnell
und können kein zweites Mal eingefroren werden.
• Beachten Sie, dass sich magere Ware besser und
länger hält als fette, und dass das Salz die
Gefrierlagerzeit verkürzt.
• Die Ware in Alu- oder Plastikfolie luftdicht
einpacken, um die Nährstoffe zu erhalten.
• Es soll vermieden werden, dass die
einzufrierenden Lebensmittel mit den bereits
eingefrorenen in Berührung kommen, um eine
Wärmeübertragung an diese zu verhindern.
• Während des Einfriervorganges keine weiteren
Lebensmittel einlagern und die Tür nicht öffnen.
• Es sollten keine kohlensäurehaltigen Getränke
bzw. verschlossenen Flaschen oder warmen
Speisen in das Gefrierfach eingestellt werden.
Behälter mit Deckel nicht randvoll füllen.
• Eis aus dem Gefrierfach nicht sofort verbrauchen,
es könnte Kälte-Brandwunden verursachen.
• Es ist empfehlenswert, auf der Verpackung das
Einfrierdatum zu notieren, damit die
Aufbewahrungszeit eingehalten werden kann.
• Es sollten keine kohlensäurehaltigen Getränke
in das Gefrierschrank eingestellt werden, da sie
explodieren können.
Um optimale Leistungen des Gerätes zu erhalten,
sich vergewissern,
• dass die Tiefkühlkost beim Verkäufer gut
aufbewahrt wurde.
• und dass der Transport vom Verkäufer zum
Verbraucher in kurzer Zeit erfolgt.
• Tür so wenig wie möglich öffnen und nicht offen
lassen.
• Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben schnell
und können kein ein zweites Mal eingefroren
werden.
• Eis aus dem Gefrierschrank nicht sofort
verbrauchen es könnte Kälte-Brandwunden
verursachen.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der TiefkühlkostVerpackung sollte nicht überschritten werden.
• Tür während der Stromunterbrechung nicht öffnen.
Die Tiefkühlkost verdirbt nicht, wenn es sich um
eine kurze Unterbrechung handelt und das Gerät
voll ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nötig, die
tiefgefrorenen Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit
zu verbrauchen.
41
Wartung
Vor jeder Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Achtung
Dieses Gerät erhält im Kaltekreislauf
Kohlenwasserstoff. Aus diesem Grund darf
die Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich
von
autorisierten
Fachpersonal durchgeführt werden.
Abtauen
Im Gefrierschrank muß die Reifschicht jedesmal mit
dem beiliegenden Plastikschaber abgekratzt werden,
sobald diese eine Stärke von ca. 4 mm erreicht hat.
Hierzu ist es nicht nötig, das Gerät auszuschalten
bzw. die Lebensmittel herauszunehmen.
Benutzen Sie kein mechanisches oder anderes Mittel
für einen schnelleren Abtauprozeß mit Ausnahme der
vom Hersteller empfohlenen.
Hat sich jedoch eine dicke Eisschicht gebildet, muß
man vollkommen abtauen. Hierzu wie folgt verfahren:
1. Schalter auf «O» stellen oder Stecker aus der
Steckdose ziehen.
2. Das herausgenommene Gefriergut mehrfach in
Zeitungspapier einwickeln und sehr kühl
aufbewahren.
3. die drei großen Laden herausnehmen, wenn
vorhanden; Tür offen lassen.
4. Nach beendetem Abtauprozeß, das Wasser
ausleeren, das sich in der kleinen unteren Lade
gesammelt hat und zuerst mit einem Schwamm
und dann mit einem Tuch den Boden des
Gefrierschrankes und die metallischen
Auflageroste gut trocknen;
5. die kleine untere Lade bzw. die drei großen Laden
auf ihren Auflagerosten wieder einschieben.
Plastikschaber für späteren Gebrauch aufbewahren
und Gerät wieder in Betrieb setzen.
Den Schnellgefriervorgang einschalten. Nach zwei
bis drei Stunden Betrieb steht das Gerät wieder zur
Einlagerung der Tiefkühlkost bzw. zum Einfrieren der
frischen Lebensmittel bereit.
Achtung
Benutzen Sie niemals Metallgegenstände,
um die Reifschicht abzukratzen, damit eine
Beschädigung des Gerätes vermieden
werden kann.
Benutzen Sie kein mechanisches oder
anderes Mittel für einen schnelleren
Abtauprozeß mit Ausnahme der vom
Hersteller empfohlenen.
Ein Temperaturanstieg der Tiefkühlkost
während des Abtauens könnte die
Aufbewahrungsdauer verkürzen.
42
Regelmäßige Reinigung
Benutzen Sie nie Metallgegenstände um
das Gerät zu reinigen, da es beschädigt
werden könnte.
Den Innenraum mit lauwarmem Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel reinigen.
Gut nachwaschen und sorgfältig trocknen.
Der Aufbau des Gerätes erlaubt auch die Reinigung
der Geräterückseite mit Hilfe eines Staubsaugers,
um einen sicheren und stromsparenden Betrieb des
Gerätes zu gewährleisten
1. Nehmen Sie die Küchenmöbelsockelblende (1)
ab;
2. demontieren Sie die Belüftungsblende (2);
3. ziehen Sie vorsichtig die Verdunsterschale (3)
heraus.
3
2
1
S.I.013
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes, müssen Sie
folgendermaßen vorgehen:
• den Stecker aus der Steckdose ziehen;
• alle Lebensmittel herausnehmen;
• Gerät abtauen, Innenraum und Zubehörteile
reinigen;
• die Tür offen lassen, um im Inneren eine gute
Luftzirkulation zu gewährleisten und somit
Geruchsbildung zu vermeiden.
Kundendienst und Ersatzteile
Falls das Gerät Störungen aufweisen sollte,
überprüfen Sie zuerst folgendes:
• Steckt der Netzstecker in der Steckdose?
• Befindet sich der Hauptschalter der elektrischen
Anlage in der richtigen Stellung?
• Ist die Stromzufuhr unterbrochen?
• Befindet sich der Thermostatknopf in richtiger
Stellung?
Sollten Sie nach o.e. Prüfungen zu keinem Resultat
kommen, so wenden Sie sich bitte an unseren
nächsten Kundendienst.
k
Um ein rasches Beheben des Schadens zu
ermöglichen, ist es beim Anruf an den
Kundendienst notwendig, die Modell- und
Serienummer anzugeben, die Sie dem
Garantieschein oder dem Typschild (- linke Seite
- unten) entnehmen können.
Technische Angabe
Die technischen Angaben sind auf dem Typschild genannt, das auf der linken inneren Seite der Anlage liegt.
Türanschlagwechsel
4
4
1
1
5
5
2
3
2
3
1
1
Achtung!
Bei einer niedrigen Raumtemperatur (z.B. im
Winter) kann es vorkommen, dass die
Dichtung nicht perfekt am Schrank haftet. Die
Wiederherstellung der Dichtung erfolgt
automatisch nach gewisser Zeit. Wollen Sie
aber diesen Prozess beschleunigen, so
genügt es die Dichtung mit einem Fön zu
erwärmen.
10
13
9
12
11
3
43
Installation
Aufstellung
Vorbereitung des Lüftungsgitters
Das Gerät sollte nicht in der Nähe von
Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen aufgestellt
und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
werden.
Die beste Leistung erzielt man erfahrungsgemäß bei
Raumtemperaturen von +18°C bis +43°C (Klasse T);
+18°C bis +38°C (Klasse ST); +16°C bis +32°C
(Klasse N); +10°C bis +32°C (Klasse SN).
Die Geräteklasse ist auf dem Typschild
angegeben.
Für den Einbau und ev. Türanschlagwechsel lesen
Sie bitte den entsprechenden Abschnitt durch.
Nehmen Sie das Gitter aus der unteren
Verpackungsschale.
Tür Öffnung links:
- entfernen Sie die linke Türlagerblende (A) vom
Gitter durch einen Schnitt von hinten.
A
B
Elektrischer Anschluss
Bevor Sie den Stecker in die Steckdose einstecken,
überprüfen Sie bitte, dass die auf dem Typschild des
Gerätes angegebene Spannung sowie Frequenz mit
dem Anschluss wert des Hauses übereinstimmen.
Eine
Abweichung
von
±6%
von
der
Nominalspannung ist zulässig.
Für die Anpassung des Gerätes an andere
Spannungen muss ein Spartransformator
angemessener Leistung vorgeschaltet werden.
Wichtig
Das
Gerät
muss
unbedingt
vorschriftsmäßig geerdet werden.
Zu diesem Zweck ist der Stecker des
Anschlußkabels mit dem dafür vorgesehenen
Kontakt versehen.
Sollte die Netzleitung im Haus nicht mit einer
Erdleitung versehen sein, so muß das Gerät
an eine getrennte Erdleitung vorschriftsmäßig
und unter Hinzuziehung eines Fachmanns
angeschlossen werden.
Die
Erzeugerfirma
lehnt
jede
Verantwortung
ab,
falls
diese
Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet
wird.
Wichtig
Es muß möglich sein, das Gerät vom Netz zu
trennen; nach der Installation muß die
Steckdose daher zugänglich bleiben.
Dieses Gerät entspricht der folgende EWG Richtlinie:
- 73/23 EWG vom 19.2.73 (Niederspannung)
und
folgende
Änderungen;
- 87/308 EWG vom 2.6.87 (Funkentstörung);
- 89/336 EWG vom 03/05/89 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und folgende
Änderungen.
44
DO002/2
Tür Öffnung rechts:
- entfernen Sie die rechte Türlagerblende (B) vom
Gitter durch einen Schnitt von hinten.
Für die Positionierung des Gitters am Gerät drücken
Sie das Gitter auf die Haken (a) bis diese einrasten.
a
a
DO001
Das Gerät mit den Montagewinkeln in der Nische
befestigen, danach das Gitter montieren.
Einbau unter eine Arbeitsplatte
Nischenmaße
Die Maße der Nische müssen den angegebenen
Werten entsprechen.
2. Gerät in die Nische einschieben. Die zum
Anschluss des Gerätes nötige SchutzkontaktSteckdose sollte so positioniert sein, dass sich sie
nicht vom Gerät verdeckt wird.
k
60
0
1
5
min50
.
600
2
DO013
Mitgelieferte Montageteile
1xB
2xC
2
3. Das Gerät ist mit regulierbaren Füssen
ausgestattet, um es der gewünschten Höhe (max
870 mm) anzupassen; diese befinden sich an den
vier unteren Ecken des Gerätes.
1xA
1xK
18xI
2xG
2xL
2xF
2xD
596
1
555x
ma
1. Winkel rechts und links wie abgebildet befestigen.
+
-
3
Links
+
max. 890 mm
Rechts
45
4 Fugenabdeckprofil am Gerät ankleben, wie in der
Abbildung gezeigt.
6. Möbeltür montieren
2
1
a
10
C
4
2
1
3
B
b
6
3
115°
7
4
5. Gerät festschrauben
a
b
C
clic
C
clic
5
8
46
c
OBERER TEIL DER KÜCHEMÖBELVERKLEIDUNG
1
a
k
=
1
=
=
2
2
10
=
12
b
9
UNTERES TEIL DER KÜCHEMÖBELVERKLEIDUNG
m
8m
I
F
K
G
F
I
13
27
,5
cm
27
,5
55
cm
cm
7. Abdeckung (A) anbringen.
10
A
=
10
=
11
14
47
Montage der Sockelblende
L
90°
L
a = 100
b = 170
A = 820
B = 890
15
115°
Achtung
Um die Funktionalität des Gerätes nicht zu
beeinträchtigen ist es notwendig das
Original-Lüftungsgitter zu benutzen.
• Bei einer lichten Einbauhöhe Maß A=820 mm und
einer Sockelblendenhöhe Maß a=100 mm kann die
Sockelblende unverändert montiert werden.
Ebenso bei einer lichten Einbauhöhe Maß
B=890 mm und einer Sockelblendenhöhe Maß
b=170 mm.
• Bei Sockelblendenhöhen größer als a=100 mm,
b=170 mm, ist die Sockelblende mittig 580 mm
breit auf eine verbleibende Resthöhe von a=100
mm, b=170 mm auszuschneiden.
• Sockelblende an der Küchenzeile befestigen.
580
25
- 80
25
DO008b
Wichtig
Die Sockelblende muss mit mindestens
25 mm Abstand von der Tür montiert
werden.
48
BORETTI B.V.
De Dollard 17
1454 AT Watergang
T + 31(0)20-4363439
F + 31(0)20-4361326
S 0900-2352673 (service)
E info@boretti.com
The Netherlands
N.V. BORETTI S.A.
Ruperlweg 16
2850 Boom
T + 32(0)3-4508180
F + 32(0)3-4586847
E info@boretti.com
Belgium
Download PDF