Sharp | VC-FH300SM | VC-FH300BM Operation

OBSAH
CZ-1
CZVC-FH300SM-p01 -19
1
11/9/01, 1:09 pm
CZ
Důležitá upozornění ................................................................................................. 2
Vybalení příslušenství ............................................................................................... 3
INSTALACE VIDEOREKORDÉRU
Zapojení kabelů ........................................................................................................ 4
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
Zapojení kabelu scart (není v dodávce) ................................................................... 7
Důležitá upozornění týkající se videorekordéru a videokazet ................................... 7
Přehrávání videokazety ............................................................................................ 7
SHARP SUPER PICTURE ................................................... 8
Zastavení obrazu a pomalý posuv ........................................ 8
Převíjení videokazety ............................................................ 9
Okamžitý záznam ................................................................................................... 10
Volba rychlosti pásky .......................................................... 10
Přímé zaznamenávání z televize ............................................................................ 11
Užití systému ShowView k pořízení záznamu ........................................................ 12
Nastavení časovaného záznamu ........................................................................... 14
Kontrola, změna a zrušení časovaného záznamu .............. 16
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
Připojení videorekordéru k audiosystému .............................................................. 17
Přehrávání videokazety .......................................................................................... 19
Kontrola zbývající volné pásky ........................................... 19
Opakované přehrávání ....................................................... 19
Přehrávání záznamu v systému S-VHS ............................. 20
Přehrávání záznamu v systému NTSC ............................... 20
Digitální displej ...................................................................................................... 21
Počítač pásky a návrat k nule ............................................ 21
Vyhledávání záznamu ........................................................................................... 22
Časové vyhledávání záznamu ........................................... 22
Systém digitálního vyhledávání záznamu (DPSS) ............. 22
Záznam z externího zařízení ................................................................................. 23
Barva ...................................................................................................................... 24
Modré pozadí ........................................................................................................ 24
Př ehrávání a záznam 16:9 ................................................................................... 24
Dálkové ovládání televizního přijímače ................................................................. 25
ZVLÁŠTNÍ FUNKCE VIDEOREKORDÉRU
Zablokování ............................................................................................................ 26
Př epínání dekodéru .............................................................................................. 26
MANUÁLNÍ INSTALACE
Manuální ladění kanálů ......................................................................................... 27
Manuální seřazení kanálů ..................................................................................... 29
Seřazení kanálů do vámi zvoleného pořadí ....................... 29
Mazání kanálů ................................................................... 30
Přejmenování kanálů ......................................................... 31
Změna jazyka obrazovkového menu .................................................................... 32
Manuální nastavení hodin ..................................................................................... 32
DALŠÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI
Digitální displej videorekordéru ............................................................................. 33
Volba výstupu z videorekordéru ............................................................................ 33
Údaje na obrazovce .............................................................................................. 34
Technické údaje .................................................................................................... 35
Odstraňování závad .............................................................................................. 36
Nulování videorekordéru ....................................................................................... 38
ČESKY
1- CZ 33
NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT VIDEOREKORDÉR
NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT VIDEOREKORDÉR
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
OPTIMÁLNÍ UMÍSTĚNÍ
VIDEOREKORDÉRU
VIDEOREKORDÉR ..
●
..umístěte na rovnou plochu v dostatečné
vzdálenosti od radiátorů nebo jiných
zdrojů tepla a z dosahu přímého
slunečního záření.
● ..a videokazety umístěte v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů magnetického pole,
jako jsou např. reproduktory nebo
mikrovlnné trouby.
● ..umístěte nejméně 20 cm od televizního
přijímače.
● ..umístěte tak, aby byl kolem přístroje
zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci
vzduchu. Účinné chlazení mohou
negativně ovlivnit záclony, koberce a
podobné materiály.
NIKDY..
● nezakrývejte větrací otvory přístroje.
● ..nevystavujte přístroj nadměrně
prašnému prostředí, prudkým nárazům
nebo vibracím.
● ..nepokládejte na přístroj těžké předměty
a dbejte, aby nedošlo k jeho polití. Pokud
do přístroje vnikne i minimální množství
jakékoliv kapaliny, okamžitě jej odpojte
od zdroje napětí a spojte se s vaším
prodejcem SHARP. Přístroj dále
nepoužívejte.
● ..nevkládejte předměty ani nenalévejte
kapaliny do kazetového prostoru ani do
větracích otvorů. Mohlo by dojít k
vážnému poškození přístroje, požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
●
Dbejte, abyste správně zasunuli zástrčku
do elektrické zásuvky. V opačném
případě by mohlo dojít k přehřátí nebo
dokonce k požáru.
NIKDY..
● ..nepřetěžujte elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
● ..při odpojování přístroje od zdroje elektrického napětí netahejte za napájecí kabel.
● ..nespojujte dva napájecí kabely.
● Tento videorekordér není vybaven hlavním vypínačem. Pokud je připojen ke zdroji napětí,
budou hodiny stále odebírat jmenovitý proud. Nebudete-li přístroj delší dobu používat,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
CZ-2
CZVC-FH300SM-p01 -19
2
11/9/01, 1:09 pm
NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT VIDEOREKORDÉR
VYBALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZKONTROLUJTE, ZDA JE K PŘÍSTROJI PŘILOŽENO VEŠKERÉ ZDE UVEDENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ. POKUD NĚKTERÁ SOUČÁST CHYBÍ, OBRAŤTE SE, PROSÍM, NA
VAŠEHO PRODEJCE.
(TYP AA)
BATERIE (X2)
k dálkovému ovladači.
DÁLKOVÝ
OVLADAČ
Podrobnější
vyobrazení
dálkového
ovladače je
uvedeno na
straně (ii).
KOAXIÁLNÍ KABEL
určený k připojení
videorekordéru k
televiznímu přijímači.
VIDEO CASSETTE RECORDER
Vložení baterií do dálkového ovladače
Sejměte kryt baterií na zadní straně
dálkového ovladače.
Vložte baterie tak, aby navzájem odpovídaly
značky polarizace ( + na + a naopak).
NasaJte zpět kryt baterií.
Kryt baterií
Dálkový ovladač
●
Při použití je třeba mířit dálkovým ovladačem na videorekordér.
●
Nevystavujte jej vlhku ani nárazům.
●
Funkce dálkového ovladače může selhat, je-li senzor videorekordéru
vystaven přímému slunečnímu svitu nebo jinému zdroji silného světla.
●
Při opakovaném selhání funkce dálkového ovladače vyměňte obě alkalické
baterie (typ AA).
●
Nebudete-li přístroj několik měsíců používat, vyjměte baterie z dálkového
ovladače a pečlivě je uschovejte.
●
Vybité baterie včas vyměňte a vyřaJte.
●
Při nesprávném použití může dojít k úniku kyseliny z baterií nebo k jejich
vybuchnutí.
CZ-3
CZVC-FH300SM-p01 -19
3
11/9/01, 1:10 pm
INSTALACE VIDEOREKORDÉRU
ZAPOJENÍ KABELŮ
KABEL K ANTÉNĚ NEBO
PŘÍPOJCE KABELOVÉ TELEVIZE
1
Stávající kabel antény zapojte do
zdířky videorekordéru s označením
ANTENNA IN.
3
Připojte videorekordér
ke zdroji napětí.
Volitelné: Připojte svůj satelitní
přijímač nebo videorekordér do
zásuvky LINE 2 IN/DECODER
na videorekordéru.
2
Pomocí přiloženého koaxiálního
kabelu propojte videorekordér s
televizním přijímačem; kabel
připojte ke zdířce RF OUT
videorekordéru a AERIAL
IN televize.
ZADNÍ STRANA TELEVIZE
Spojovací kabel SCART (není součástí standardního příslušenství). Máte-li spojovací kabel
SCART, připojte jej k televizi a do zdířky videorekordéru označené LINE 1 IN/OUT.
- Výhodou připojení Scart je zlepšená kvalita obrazu a zvuku během přehrávání.
●
●
●
●
●
V závislosti na vašem televizním přijímači nezapojujte kabel SCART, jestliže chcete ladit kanál VCR RF.
Abyste získali stereo výstup zvuku, zapojte svůj stereofonní televizní přijímač pomocí kabelu audio do
konektorů AUDIO OUT, nebo pomocí kabelu SCART do konektoru LINE 1 IN/OUT, jak je uvedeno.
Zvuk z výstupního konektoru RF (RF OUT) je jen MONO.
Jestliže váš televizní přijímač má více než 1 zásuvku SCART, vyhledejte správné zapojení videorekordéru
pomocí SCART v příručce k obsluze vašeho televizního přijímače.
Pro provoz NEXTVIEW LINK musí být použit plně zapojený kabel scart.
Videorekordér je nyní správně zapojen.
CZ-4
CZVC-FH300SM-p01 -19
4
11/9/01, 1:10 pm
INSTALACE VIDEOREKORDÉRU
VYLADĚNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE NA SIGNÁL
VIDEOREKORDÉRU
Tento model automaticky ladí televizní kanály ve vaNí oblasti a pak pouĮitím informací teletextu tŤídí
tyto televizní kanály do standardního poŤadí a nastavuje hodiny. JestliĮe videorekordér nebyl dŤíve
naladûn, na stínítku budou poskytnuty pokyny, které vás provedou celou touto procedurou.
1. Zkontrolujte, zda je přístroj v
pohotovostním režimu STANDBY
(PROVOZ).
2. Zapněte televizní přijímač. Zvolte
neobsazený kanál, který bude sloužit pro
videorekordér (některé televizní přijímače
mají přiřazený videokanál - viz uživatelská
příručka televizního přijímače).
Příklad:
3. Stiskněte a tlačítko SET. Videorekordér
vyhledá a zobrazí optimální RF kanál.
Menu
AUTO INSTALLATION
PRESS SET KEY TO
START
4. Zvolený kanál vylaJte na televizním přijímači
(viz uživatelská příručka televizního
přijímače) tak, aby se na obrazovce objevilo
menu vysílacího systému.
5. Stisknûte tlaăítko SET a uloĮte tak
nastavení RF kanálu, a pokraăujte v
instalaci.
SET : ENTER
●
MENU : EXIT
Pokud se neobjeví výše uvedené
menu, proveJte podle níže
uvedeného postupu NASTAVENÍ
VÝCHOZÍHO STAVU
VIDEOREKORDÉRU.
Dáváte-li přednost konkrétnium kanálu pro videorekordér, můžete následně po kroku 3
zvolit RF kanál manuálně (21-69) s použitím tlačítek [
/ ].
Zapínání a vypínání RF.
JestliĮe chcete pŤipojit svÛj videorekordér k tomuto televiznímu pŤijímaăi jen s kabelem scart,
vĖstup RF na vaNem videorekordéru se mÛĮe v bodû 3 vypnout a zapnout stiskem tlaăítka
CLEAR; pak mÛĮete pokraăovat v instalaci. To pomÛĮe sníĮit ruNení na minimum.
Televizní přijímač je nyní vyladěn na příjem signálu
videorekordéru.
CZ-5
CZVC-FH300SM-p01 -19
5
11/9/01, 1:11 pm
INSTALACE VIDEOREKORDÉRU
AUTOMATICKÁ INSTALACE
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
●
Pomocí tlačítek [
/ / / ] zvolte jazyk, který chcete používat.
●
Zkontrolujte, zda je k videorekordéru připojen kabel antény nebo kabel SCART.
Stiskem tlačítka SET potvrJte volbu.
Menu vysílacího systému
Videorekordér se bude pokouNet kopírovat
AUDIO
seznam pŤednastavení televizního pŤijímaăe
(jen televizory kompatibilní s NexTView). JestliĮe
SYSTÉM
B/G
D/K
videorekordér není schopen kopírovat seznam
pŤednastavení televizního pŤijímaăe,
automaticky se nainstalují kanály pozemních
stanic.
SET : VLOŽENÍ
Stiskněte [ /
] a podle vašeho
lokálního systému zvolte B/G nebo D/K.
Pokud si nejste jisti, jaký vysílací systém
se používá ve vaší lokalitě, zeptejte se
prodejce. Zvolíte-li chybný vysílací systém,
bude obraz zřejmě kvalitní, avšak může
docházet ke zkreslení zvuku.
Stiskem tlačítka SET potvrJte volbu.
(Automatické nastavení a vyladění bude
trvat několik minut.)
: ZMĚNA
MENU : VÝSTUP
BVysílací
roadcassystém
t system
SyVolba
stem systému
Selection
PAL B/G
PAL D/K
SECAM B/G
SECAM D/K
B/G
D/K
B/G
D/K
Po dokonăení se zobrazí menu MOVE, zobrazující poŤadí pŤednastavenĖch kanálÛ. Stiskem
tlaăítka Mode OSD videorekordér zmûní pozadí na modré. To vám mÛĮe pomoci vidût, na které
kanály je váN videorekordér naladûn. Stisknûte MENU a z menu vystupte. PŤibliĮnû na 2 sekundy by
se mûl na obrazovce vaNeho televizního pŤijímaăe zobrazit správnĖ ăas a datum. Jestliže
hodiny nejsou automaticky nastaveny, zobrazí se stínítko hodin; viz RUČNÍ
NASTAVENÍ HODIN.
Chcete-li nastavit vlastní pořadí televizních kanálů, postupujte podle oddílu MANUÁLNÍ SEŘAZENÍ
KANÁLŮ.
Nyní máte správně naladěny všechny programy a
nastaven čas hodin.
CZ-6
CZVC-FH300SM-p01 -19
6
11/9/01, 1:12 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
ZAPOJENÍ KABELU SCART (není v dodávce).
Kabel scart se může připojit kdykoli. Doporučuje se propojit televizní přijímač a videorekordér
tímto způsobem, protože ten poskytne zlepšenou kvalitu obrazu a zvuku. Prosím prohlédněte
si schéma zapojení na straně 4.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VIDEOREKORDÉRU
A VIDEOKAZET
VIDEOKAZETY
●
Užíváte-li pouze kvalitní videokazety, není zpravidla třeba čistit hlavy videorekordéru.
●
Pokud však užíváte nekvalitní videokazety nebo pokud vložíte kazetu poté, co jste přístroj
přemístili, mohou oxidy z pásky hlavy znečistit. Obraz pak může být zrnitý nebo může
zcela zmizet.
●
Drobné nečistoty lze odstranit tak, že přehrajete pásku v režimu vizuálního vyhledávání.
Pokud se ani poté obraz nezkvalitní, bude třeba nechat hlavy vyčistit v servisní pobočce
SHARP. Vezměte laskavě na vědomí, že na případné čištění hlav přístroje se nevztahuje
záruka.
●
Užívejte pouze videokazety se značkou
.
PAL SECAM
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOKAZET
NEŽ ZAČNETE PŘEHRÁVAT VIDEOKAZETY
Přemístíte-li přístroj z teplého místa nebo naopak na teplé místo, může dojít ke
kondenzaci vlhkosti. Pokud byste nyní chtěli přehrávat nebo nahrávat, mohlo by dojít
k poškození přístroje nebo pásky videokazety. Přístroj nejprve zapněte a počkejte
přibližně dvě hodiny, dokud se nezahřeje na pokojovou teplotu. Teprve nyní jej
můžete spustit.
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Zapněte televizní přijímač a zvolte
videokanál.
2. Nahranou videokazetu opatrně zasuňte
do kazetového prostoru. Přístroj se
automaticky zapne.
●
Pokud byl z videokazety vylomen
ochranný jazýček, začne se páska
přehrávat okamžitě po zasunutí do
kazetového prostoru.
3. Páska se začne přehrávat po stisknutí
tlačítka PLAY/X2(PŘEHRÁVKA/X2) ( ).
Ochrana proti nahrávání
CZ-7
CZVC-FH300SM-p01 -19
7
11/9/01, 1:12 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOKAZETY
Funkce SHARP SUPER PICTURE zvyšuje kvalitu obrazu během přehrávání. Ve výchozím
nastavení je tato funkce zapnuta. Funkci SHARP SUPER PICTURE zapnete nebo vypnete
stiskem tlačítka SUPER P (SET (NASTAVENÍ)) na přední straně přístroje.
●
●
●
●
Opakovaným stiskem tlačítka PLAY/X2 (PŘEHRÁVKA/X2) /( ) aktivujete přehrávání
dvojnásobnou rychlostí (bez zvuku).
K přehrávání normální rychlostí se navrátíte opětovným stiskem tlačítka PLAY/X2 /( ).
Stiskem tlačítka STOP ( ) zastavíte posuv pásky.
Stiskem tlačítka EJECT
se videokazeta vysune z přístroje.
RUŠENÍ OBRAZU BĚHEM PŘEHRÁVÁNÍ
Tento přístroj je vybaven systémem automatického sledování záznamu, který snižuje rušení
obrazu a aktivuje se automaticky po spuštění přehrávání. Je-li funkce automatického sledování
záznamu aktivní, bliká na obrazovce
. Pokud i přesto dochází k rušení obrazu, bude třeba
sledování obrazu nastavit ručně:
Během přehrávání videokazety..
● Stiskněte a držte tlačítko CHANNEL (KANÁL)
nebo
tak, aby se oblast rušení
posunula mimo obrazovku. (Ruční nastavení sledování záznamu)
● Stiskněte současně tlačítka CHANNEL
a
. Tím se aktivuje automatické sledování
záznamu.
ZASTAVENÍ OBRAZU A POMALÝ POSUV
1. Stiskem tlačítka PLAY/X2 /( ) spus^te přehrávání videokazety.
2. Chcete-li během přehrávání obraz zastavit, stiskněte tlačítko PAUSE/STILL
PAUZA/ZNEHYBNĚNÍ) ( ).
● Chvění zastaveného obrazu snížíte na minimum stiskem tlačítka CHANNEL
● Opětovným stiskem tlačítka PLAY/X2 /(
) znovu spustíte přehrávání.
3. Pomalé přehrávání záznamu (bez zvuku) spustíte tlačítkem/
●
nebo
SLOW (POMALU)
dálkového ovládání. Rychlost pomalého přehrávání lze regulovat tlačítky
nebo + ,
která jsou umístěna vedle tlačítka SLOW. Rušení obrazu během pomalého přehrávání
můžete minimalizovat pomocí tlačítek CHANNEL
nebo
.
Stiskem tlačítka PLAY/X2 /( ) spustíte přehrávání normální rychlostí.
UPOZORNĚNÍ:
● Když se používá funkce POMALÝ POHYB, můžete slyšet určitý mechanický šum.
● Při užití funkcí zastavení obrazu a pomalého přehrávání dojde k rušení obrazu, který se
též může změnit na černobílý.
● Režim PAUSE (PAUZA) se přibližně po 5 minutách automaticky zruší.
CZ-8
CZVC-FH300SM-p01 -19
8
11/9/01, 1:14 pm
.
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOKAZETY
PŘEVÍJENÍ VIDEOKAZETY
1. Stiskem tlačítka STOP ( ) zastavte přehrávání záznamu.
)/PŘEVÍJENÍ (
) na dálkovém ovládání nebo
2. Stiskněte tlačítko RYCHLE VPŘED (
na předním panelu videorekordéru.
3. Převíjení zastavíte stiskem tlačítka STOP ( ).
VIZUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
1. Během přehrávání v režimu souvislého prohledávání stiskněte tlačítko RYCHLE VPŘED
(
) / PŘEVÍJENÍ (
) na dálkovém ovládání nebo na předním panelu videorekordéru.
2. Když chcete snížit rychlost, stiskněte znovu tlačítko RYCHLE VPŘED (
) / PŘEVÍJENÍ
(
) na dálkovém ovládání nebo na předním panelu videorekordéru.
3. Opětovným stiskem tlačítka PLAY/X2 (PŘEHRÁVKA/X2) /( ) znovu spustíte přehrávání.
UPOZORNĚNÍ:
● Při užití funkce vizuálního vyhledávání dojde k rušení obrazu, který se též může změnit
na černobílý.
CZ-9
CZVC-FH300SM-p01 -19
9
11/9/01, 1:16 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
OKAMŽITÝ ZÁZNAM
VOLBA KANÁLU
Požadovaný kanál můžete zvolit přímo pomocí numerických tlačítek dálkového ovladače nebo
přepínáním o jeden kanál vpřed či vzad pomocí tlačítek CHANNEL (KANÁL)
nebo
na
ovládacím panelu přístroje.
Chcete-li namísto kanálu s jednomístným číslem volit kanál s dvoumístným číslem (nebo
naopak), stiskněte tlačítko
.
Pokud chcete například zvolit kanál 24, stiskněte nejprve tlačítko
a poté numerická
tlačítka 2 4.
VOLBA RYCHLOSTI PÁSKY. Váš videorekordér
má k dispozici tři rychlosti pásky: SP (Standardní
přehrávání), LP (Dlouhé přehrávání) a EP
(Prodloužené přehrávání). Stiskem tlačítka TAPE
SPEED na dálkovém ovládání si zvolte žádané
nastavení.
Doporučuje se přehrávat záznamy s nastavením
EP jen na tom videorekordéru, na kterém byly
původně zaznamenány.
Délka kazety
SP
LP
EP
Doba záznamu v
minutách
240
480
720
Můžete nahrávat program, na který se právě díváte, nebo program vysílaný na jiném kanálu.
1. Do videorekordéru zasuňte videokazetu.
2. Zvolte kanál, který chcete nahrávat.
3. Stiskem tlačítka RECORD (ZAZNAMENAT) (
) spustíte záznam.
4. Chcete-li záznam přerušit, stiskněte tlačítko PAUSE/STILL (PAUZA/ZNEHYBNĚNÍ) (
5. Opětovným stiskem tlačítka RECORD (
) záznam znovu spustíte.
6. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte jednou tlačítko STOP (
ZÁZNAM S JEDNODUCHÝM NAČASOVÁNÍM:
1. Délku záznamu můžete zvolit stiskem
tlačítka RECORD ( ).
2. Každým dalším stiskem tlačítka RECORD ( )
se délka záznamu prodlouží o 10 minut.
3. Záznam můžete kdykoliv ukončit jedním
stiskem tlačítka STOP ( ).
).
KONEC
15:30
UPOZORNĚNÍ:
● Jestliže páska skončí před dokončením záznamu, videorekordér skončí provádění
záznamu, provede převinutí, vysune kazetu s páskou a uvede videorekordér do
pohotovostního režimu, nebo prostě vysune kazetu s páskou a uvede videorekordér do
pohotovostního režimu/režimu časovače, jestliže je videorekordér v režimu záznamu
spouštěného časovačem.
● Dojde-li po stisku tlačítka RECORD (ZAZNAMENAT) (
) k vysunutí videokazety z
kazetového prostoru, je kazeta chráněna proti záznamu, tzn. ochranný jazýček je vylomen.
CZ-10
CZVC-FH300SM-p01 -19
10
11/9/01, 1:17 pm
).
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
PŘÍMÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ Z TELEVIZE
Tato vlastnost se může použít jen s televizními přijímači kompatibilními s nexTView,
Smart Link, Easy Link a Megalogic.
Stiskem tlačítka DIRECT TV REC na dálkovém ovládání videorekordér začne zaznamenávat
signál, současně zobrazovaný na televizním přijímači bez ohledu na zdroj signálu. Tato
vlastnost se může spustit jen když je videorekordér v pohotovostním režimu (STANDBY) nebo
v provozním režimu (OPERATE).
●
Jestliže se na displeji videorekordéru zobrazí
, a svítí červená kontrolka časovače,
stiskněte před začátkem záznamu tlačítko TIMER ON/OFF.
●
Zajistěte, aby byla do videorekordéru zasunuta kazeta s páskou.
1.
2.
3.
4.
Když chcete zahájit záznam, stiskněte tlačítko DIRECT TV REC.
Když chcete v záznamu udělat přestávku, stiskněte tlačítko PAUSE (
Když chcete znovu pokračovat v záznamu, stiskněte tlačítko REC (
Když chcete zaznamenávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP ( ).
).
).
UPOZORNĚNÍ:
● Pro provoz v přímém záznamu z televize se musí použít plně zapojený kabel scart.
● Jestliže přímý záznam z televize nelze spustit, televizní přijímač by měl indikovat důvod
proč. (Viz návod k obsluze televizního přijímače).
ZÁZNAM SPOUŠTĚNÝ ČASOVAČEM
Videorekordér je možné naprogramovat třemi různými způsoby:
1. NEXTVIEW
2. SHOWVIEW
3. RUČNĚ (ZPOŽDĚNÝ ZÁZNAM)
JAK POUŽÍT NexTView PRO ZÁZNAM
●
Jestliže se na displeji videorekordéru zobrazí
, a svítí červená kontrolka časovače,
stiskněte před začátkem záznamu tlačítko TIMER ON/OFF.
●
Zkontrolujte, zda hodiny zobrazují správný čas.
Některé vysílače přenášejí signál EPG (Elektronický průvodce programu). V takovém případě se pomocí
ovládacích prvků televizního přijímače může zvolit program, který chcete zaznamenat, a použít k
automatickému naprogramování videorekordéru. Tato vlastnost je kompatibilní s televizními přijímači
NexTView. Další informace naleznete v příručce k obsluze vašeho televizního přijímače. Po přenesení
informace časovače do videorekordéru se přibližně na 5 sekund zobrazí menu časovače, po kterém
stiskněte jednou tlačítko TIMER ON/OFF a uveďte tak videorekordér do pohotovostního režimu. Na
a rozsvítí se indikátor záznamu spouštěného časovačem.
displeji se zobrazí
UPOZORNĚNÍ:
Jestliže se tato procedura provádí když je videorekordér v pohotovostním režimu, menu
časovače se nezobrazí.
● VPS/PDC je signál vysílaný některými televizními stanicemi, který zajiš^uje přesné spuštění a
vypnutí záznamu. Pokud dojde k časovým změnám ve vysílaném programu, videorekordér přesto
vždy nahraje celý zvolený program. Je nezbytné, aby byl při programování videorekordéru použit
čas spuštění záznamu (čas uvedený v televizním programu). Této informace přístroj využívá při
identifikaci signálu VPS/PDC, který náleží vámi zvolenému programu.
● Jestliže bliká
a červená kontrolka, kazeta s páskou nebyla do videorekordéru zasunuta.
● Stiskem tlačítka STOP (
) během nahrávání dojde k zastavení záznamu. Pokud jsou
naprogramovány další časované záznamy, přístroj se přepne do pohotovostního režimu pro
časovaný záznam (TIMER STAND-BY).
●
CZ-11
CZVC-FH300SM-p01 -19
11
11/9/01, 1:19 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
UŽITÍ SYSTÉMU
●
●
K POŘÍZENÍ ZÁZNAMU
Jestliže se na displeji videorekordéru zobrazí
, a svítí červená kontrolka časovače,
stiskněte před začátkem záznamu tlačítko TIMER ON/OFF.
Zkontrolujte, zda hodiny ukazují správný čas.
Systém SHOWVIEW vám umožní snadno naprogramovat videorekordér tak, aby nahrál až
osm vysílaných programů. Při programování se využívá čísel SHOWVIEW, která jsou
publikována v televizních programech novin a časopisů.
1. Stiskněte tlačítko SHOWVIEW
dálkového ovladače.
2. Pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK
dálkového ovladače vložte číslo uvedené
v televizním programu.
➝SHOWVIEW Č.
JEDNOU
TÝDNĚ
DENNĚ
UPOZORNĚNÍ:
● Pokud vložíte číslo, které není platné pro zadávání kódu SHOWVIEW, objeví se na
displeji chybové hlášení ERROR. V tomto případě vymažte stiskem tlačítka CLEAR
(ZRUŠIT) chybné číslice a zadejte správné číslo SHOWVIEW.
3. Stiskněte tlačítko [
/ ] a zvolte jednu z možností JEDNOU, TÝDNĚ, DENNĚ.
4. Chcete-li program nahrávat ve stejnou dobu každý týden nebo den, zvolte pomocí tlačítek
[
/ ] možnosti TÝDNĚ nebo DENNĚ.
5. Stiskem tlačítka SET (NASTAVENÍ) potvrJte volbu.
UPOZORNĚNÍ:
● Zkontrolujte, zda se seznam na menu shoduje s časy uvedenými v televizním
programu. Není-li tomu tak, přejděte stiskem tlačítka CLEAR zpět do menu
SHOWVIEW a zadejte správná čísla.
Užíváte-li na některém z kanálů možnost
nahrávání pomocí systému SHOWVIEW
poprvé, může se v menu zvýraznit symbol (PR).
6. Pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK
dálkového ovladače zadejte kanál, ze
kterého chcete nahrávat; chcete-li
například nahrávat z kanálu 2, stiskněte
tlačítka 0 2. Přístroj si tuto volbu pro
příště zapamatuje.
DATUM
21/06
- -/- - -/- - -/- -
PR
02
----
1/2
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---:-- :-- ---
PR: NASTAVENÝ KANÁL
: VOLBA
▲▼
: ZMĚNA
SET
: VLOŻENÍ MENU : VÝSTUP
UPOZORNĚNÍ:
Do menu SHOWVIEW můžete vstoupit též pomocí následujícího postupu:
i. Stiskněte tlačítko MENU.
ii. Položka SHOWVIEW se na obrazovce zvýrazní. Stiskem tlačítka SET potvrJte volbu.
Pokračujte od kroku 2 (výše uvedeného) dále.
CZ-12
CZVC-FH300SM-p01 -19
12
11/9/01, 1:20 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
UŽITÍ SYSTÉMU
K POŘÍZENÍ ZÁZNAMU
7. Jestliže chcete změnit RYCHLOST
ZÁZNAMU, použijte [
/ ]a
zvýrazněte SP. Stiskněte [
/ ]
abyste podle potřeby nastavili standardní
přehrávání (SP), dlouhé přehrávání (LP)
nebo prodloužené přehrávání (EP).
8. [Viz UPOZORNENÍ níze]. Chcete-li zvolit
nastavení VPS/PDC, zvýrazněte pomocí
tlačítek [
/ ] poslední řádek. Tlačítky
[
/ ] můžete přepínat stav funkce
VPS/PDC ZAPNUTO a VYPNUTO
(* = ZAP - = VYP).
9. Stiskem tlačítka SET (NASTAVENÍ)
potvrJte volbu programu. Menu
SHOWVIEW zmizí z obrazovky. Chcete-li
naprogramovat další nahrávání pomocí
systému SHOWVIEW, opakujte tento
postup.
10. Pokud jste vložili všechny požadované
časované záznamy, vystupte stiskem
tlačítka MENU z tohoto menu.
11. Stiskněte jednou tlačítko TIMER
(ČASOVÝ SPÍNAČ) ON/OFF. Přístroj se
přepne do pohotovostního režimu pro
časovaný záznam (TIMER STAND-BY).
Na displeji se zobrazí
a bude svítit
červená kontrolka záznamu spouštěného
časovačem.
DATUM
21/06
- -/- - -/- - -/- SP / LP
SET
DATUM
21/06
- -/- - -/- - -/- -
PR
02
----
1/2
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---:-- :-- ---
: RYCHLOST PÁSKY
: VOLBA
▲▼
: ZMĚNA
: VLOŽENÍ MENU : VÝSTUP
PR
02
----
1/2
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---:-- :-- ---
VPS/PDC
* : ZAP - : VYP
: VOLBA
▲▼
: ZMĚNA
SET
: VLOŽENÍ MENU : VÝSTUP
UPOZORNĚNÍ:
● VPS/PDC je signál vysílaný některými televizními stanicemi, který zajiš^uje přesné
spuštění a vypnutí záznamu. Pokud dojde k časovým změnám ve vysílaném programu,
videorekordér přesto vždy nahraje celý zvolený program. Je nezbytné, aby byl při
programování videorekordéru použit čas spuštění záznamu (čas uvedený v televizním
programu). Této informace přístroj využívá při identifikaci signálu VPS/PDC, který náleží
vámi zvolenému programu.
● Pokud na displeji bliká symbol
, není v přístroji založena videokazeta.
● Dojde-li při pokusu přístroje o záznam k vysunutí videokazety z kazetového prostoru, je
kazeta chráněna proti záznamu, tzn. ochranný jazýček je vylomen.
) během nahrávání dojde k zastavení záznamu. Pokud jsou
naprogramovány další časované záznamy, přístroj se přepne do pohotovostního režimu
pro časovaný záznam (TIMER STAND-BY).
● Stiskem tlačítka STOP (
CZ-13
CZVC-FH300SM-p01 -19
13
11/9/01, 1:21 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
NASTAVENÍ ČASOVANÉHO ZÁZNAMU
Tato funkce vám umožní naprogramovat až osm časovaných záznamů na jeden rok dopředu.
V uvedeném příkladu je nastaven 24-hodinový režim. 12-hodinový režim lze nastavit v menu
manuálního nastavení hodin.
12-hodinový režim můžete nastavit též stiskem tlačítka AM/PM
dálkového ovladače.
●
Pokud se na displeji přístroje objeví symbol , stiskněte před zahájením programování
tlačítko TIMER (ČASOVÝ SPÍNAČ) ON/OFF.
●
Zkontrolujte, zda hodiny ukazují správný čas.
NASTAVENÍ ZÁZNAMU
Příklad: Záznam programu na kanálu 3 od 21:05 do 22:30 dne 9. července.
1. Stiskem tlačítka STOP ( ) zapněte videorekordér.
OBRAZOVKOVÉ MENU
2. Stiskněte tlačítko MENU.
3. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte funkci
ČASOVÝ SPÍNAČ (TIMER). Stiskem
tlačítka SET (NASTAVENÍ) potvrJte volbu.
ČASOVÝ SPÍNAČ
REŽIM
SET UP
4. Na displeji se zvýrazní první volná pozice
pro uložení časovaného záznamu.
Stiskem tlačítka SET tuto volbu potvrdíte.
● Na displeji se automaticky objeví dnešní
datum.
▲ ▼ :VOLBA
SET :VLOŽENÍ
Pokud je toto datum, kdy chcete provést
záznam, potvrJte volbu stiskem tlačítka SET.
Pokud chcete nahrávat jiný den, zvolte
datum pomocí tlačítek [
/ ] nebo
pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK.
Zadejte dvě číslice pro den a poté dvě
číslice pro měsíc. Například pro 9.
července stiskněte tlačítka 0 9 (9.) a poté
0 7 (červenec).
MENU :VÝSTUP
1/2
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
-:-- : - - SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---
DATUM
21/06
9/07
- -/- - -/- -
PR
02
----
DATUM
SET
: DEN / MĚSÍC
: VOLBA
▲▼
: ZMĚNA
: VLOŻENÍ MENU : VÝSTUP
DATUM
21/06
9/07D
- -/- - -/- -
PR
02
----
5. Stiskem tlačítka SET potvrJte volbu.
6. Chcete-li ve stejný čas stejný program
pravidelně nahrávat každý den nebo
týden, zvolte pomocí tlačítek [
/ ]
znak D (denně) nebo W (týdně). Stiskem
tlačítka SET potvrJte volbu.
7. Pomocí tlačítek [
/ ] nebo pomocí
NUMERICKÝCH TLAČÍTEK zvolte číslo
kanálu. Chcete-li například nahrávat
program vysílaný na kanálu 3, stiskněte
tlačítka 0 3. Poté stiskem tlačítka SET
volbu potvrJte.
1/2
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
-:-- : - - SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---
:JEDNOU
T : TÝDNĚ
D : DENNĚ
: VOLBA
▲▼
: ZMĚNA
SET
: VLOŽENÍ MENU : VÝSTUP
CZ-14
CZVC-FH300SM-p01 -19
14
11/9/01, 1:22 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
NASTAVENÍ ČASOVANÉHO ZÁZNAMU
8. Pomocí tlačítek [
/ ] nebo pomocí
NUMERICKÝCH TLAČÍTEK zadejte čas
spuštění záznamu - nejprve hodiny, potom
minuty (má-li časový údaj méně než 10
minut, přidejte před číslo nulu). Pokud
tedy chcete začít nahrávat ve 21:05,
navolte číslice 2, 1, 0, 5. Stiskem tlačítka
SET (NASTAVENÍ) potvrJte volbu.
9. Zadejte čas ukončení záznamu, například
22:30 - navolte číslice 2, 2, 3, 0.
10. Je-li váš videorekordér vybaven funkcí
pomalého záznamu a chcete-li změnit
RYCHLOST NAHRÁVÁNÍ, zvýrazněte
pomocí tlačítek [
/ ] nastavení SP.
Stiskem tlačítek [
/ ] můžete zvolit
standardní záznam (SP) nebo pomalý
záznam (LP).
11. [Viz UPOZORNĚNÍ níže]. Chcete-li zvolit
nastavení VPS/PDC, zvýrazněte pomocí
tlačítek [
/ ] poslední řádek. Tlačítky
[
/ ] můžete přepínat stav funkce
VPS/PDC ZAPNUTO a VYPNUTO
(* = ZAP - = VYP).
12. Stiskem tlačítka SET potvrJte volbu.
● Na MENU se nyní objeví všechny
naprogramované časované záznamy.
Chcete-li zadat další časovaný
záznam, opakujte uvedený postup.
13. Pokud jste vložili všechny požadované
časované záznamy, vystupte stiskem
tlačítka MENU z tohoto menu.
14. Stiskněte jednou tlačítko TIMER
(ČASOVÝ SPÍNAČ) ON/OFF. Přístroj se
přepne do pohotovostního režimu pro
časovaný záznam (TIMER STAND-BY).
.
Na displeji přístroje se zobrazí
1/2
DATUM
21/06
9/07
- -/- - -/- -
PR
02
03
---
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
21 : 05 - : - - SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---
DATUM
21/06
9/07
- -/- - -/- -
PR
02
03
---
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
21 : 05 22 : 30 LP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---
DATUM
21/06
9/07
- -/- - -/- -
PR
02
03
---
1/2
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
21 : 05 22 : 30 LP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---
1/2
UPOZORNĚNÍ:
● VPS/PDC je signál vysílaný některými televizními stanicemi, který zajiš^uje přesné
spuštění a vypnutí záznamu. Pokud dojde k časovým změnám ve vysílaném programu,
videorekordér přesto vždy nahraje celý zvolený program. Je nezbytné, aby byl při
programování videorekordéru použit čas spuštění záznamu (čas uvedený v televizním
programu). Této informace přístroj využívá při identifikaci signálu VPS/PDC, který náleží
vámi zvolenému programu.
● Pokud na displeji bliká symbol
, není v přístroji založena videokazeta.
● Dojde-li při pokusu přístroje o záznam k vysunutí videokazety z kazetového prostoru, je
kazeta chráněna proti záznamu, tzn. ochranný jazýček je vylomen.
● Stiskem tlačítka STOP (
) během nahrávání dojde k zastavení záznamu. Pokud jsou
naprogramovány další časované záznamy, přístroj se přepne do pohotovostního režimu
pro časovaný záznam (TIMER STAND-BY).
CZ-15
CZVC-FH300SM-p01 -19
15
11/9/01, 1:23 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
NASTAVENÍ ČASOVANÉHO ZÁZNAMU
KONTROLA, ZMĚNA A ZRUŠENÍ ČASOVANÉHO ZÁZNAMU
KONTROLA ZÁZNAMU
1. Je-li přístroj v režimu pro časovaný
záznam TIMER STANDBY, stiskem
tlačítka TIMER (ČASOVÝ SPÍNAČ) ON/
OFF tento režim zrušte.
2. Stiskem tlačítka STOP zapněte přístroj.
3. Stiskněte tlačítko MENU.
4. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte funkci
ČASOVANÝ ZÁZNAM (TIMER). Stiskem
tlačítka SET (NASTAVENÍ) potvrJte volbu.
●
●
Na obrazovce se objeví všechny časované
záznamy uložené v paměti přístroje.
Tyto záznamy můžete zkontrolovat,
změnit nebo zrušit.
ZMĚNA NASTAVENÍ ČASOVANÉHO ZÁZNAMU
1. Postupujte podle kroků 1-4 odstavce
KONTROLA ZÁZNAMU.
2. Chcete-li změnit nastavení určitého
časovaného záznamu, zvýrazněte tento
záznam pomocí tlačítek [
/ ]a
stiskněte tlačítko SET.
3. Pomocí tlačítek [
/ ] zvýrazněte
údaj, který chcete pozměnit a opet
pomocí tlačítek [
/ ] nebo téz
numerických tlačítek zadejte nové
hodnoty.
4. Pokud jste vložili všechny požadované
změny, stiskněte tlačítko SET, poté
stiskněte tlačítko MENU.
OBRAZOVKOVÉ MENU
ČASIVÝ SPÍNAČ
REŽIM
SET UP
▲ ▼ : VOLBA
SET : VLOŽENÍ
MENU : VÝSTUP
1/2
DATUM
21/06
- -/- - -/- - -/- -
PR
02
----
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP-:-- :-- ---:-- :-- ---:-- :-- ---
DATUM
21/06
- -/- - -/- - -/- -
PR
02
----
ZAČ
KONEC
12 : 00 13 : 00 SP*
-:-- :-- ---:-- :-- ---:-- :-- ---
1/2
ZRUŠENÍ ČASOVANÉHO ZÁZNAMU
1. Postupujte podle kroků 1-4 odstavce
KONTROLA ZÁZNAMU.
2. Chcete-li zrušit nastavení určitého
časovaného záznamu, zvýrazněte tento
záznam pomocí tlačítek [
/ ]a
stiskněte tlačítko CLEAR (ZRUŠIT).
3. Stiskněte tlačítko MENU.
UPOZORNĚNÍ:
● Pokud zbyla v paměti přístroje některá nastavení časovaného záznamu, nezapomeňte
stisknout tlačítko TIMER ON/OFF, kterým se přístroj opět nastaví do pohotovostního
režimu pro časovaný záznam (TIMER STAND-BY).
CZ-16
CZVC-FH300SM-p01 -19
16
11/9/01, 1:24 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
PŘIPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU K AUDIOSYSTÉMU
ZVUK HI-FI STEREO
Připojíte-li tento videorekordér pomocí kabelu SCART k stereofonnímu televiznímu přijímači
nebo pomocí audiokabelu k audiosystému, je umožněn stereofonní poslech. Videorekordér se
automaticky nastaví tak, aby umožňoval stereofonní výstup zvuku. Výstup zvuku lze ovládat
pomocí tlačítka AUDIO OUT (AUDIO VEN) dálkového ovladače. Chcete-li změnit výstup
zvuku, použijte tlačítko AUDIO OUT dálkového ovladače podle následujícího postupu:
●
●
●
●
Stiskněte jednou tlačítko AUDIO OUT. Levý zvukový kanál bude vysílán do OBOU
reproduktorů. Na displeji přístroje se objeví znak L.
Stiskněte dvakrát tlačítko AUDIO OUT. Pravý zvukový kanál bude vysílán do OBOU
reproduktorů. Na displeji přístroje se objeví znak R.
Stiskněte třikrát tlačítko AUDIO OUT. Do OBOU reproduktorů bude vysílána MONO stopa.
Z displeje přístroje zmizí znaky L a R.
Čtvrtým stiskem tlačítka AUDIO OUT bude opět aktivován běžný Hi-Fi stereo zvuk. Na
displeji přístroje se objeví znaky L a R.
ZVUK NICAM Hi-Fi STEREO
Tento přístroj je schopen přijímat a nahrávat programy vysílané se zvukem normy NICAM nebo IGR.
(V nastavení od výrobce je možnost příjmu v normě NICAM v režimu AUTO). Zvuk NICAM nebo IGR
nemusí být vždy stereofonní. Režim zvuku závisí na typu přijímaného programu.
Zvuk se může automaticky nahrávat dvěma různými způsoby:
1. Hi-Fi: Prostřednictvím dvou speciálních rotačních hlav se na pásku nahrávají dva zvukové signály.
Tyto stopy mohou být stereo, mono nebo dvojjazyčné, v závislosti na režimu přijímaného zvuku.
2. Normal: Na konvenční analogovou zvukovou stopu se nahrává monofonní signál.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce
se objeví hlavní menu.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku
REŽIM.
3. Stiskněte tlačítko SET. Nastaví se systém
NICAM.
4. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte polohu
VYP.
5. Stiskem tlačítka SET se vrátíte na
obrazovku MENU.
6. Stiskem tlačítka MENU se obrazovka
přepne do normálního režimu.
➝NICAM
BARVA
AUTO
AUTO
VYP
PAL MESECAM
UPOZORNĚNÍ:
● Pokud na Hi-Fi stopách přehrávané pásky není zaznamenán zvuk, znaky L a R se
neobjeví na displeji.
● Pokud se při sledování nebo poslechu záznamu vyskytují zvukové ruchy či praskání, lze
kvalitu zvuku vylepšit korekcí sledování záznamu pomocí tlačítek CHANNEL (KANÁL)
/ .
● Pokud je kvalita zvuku delší dobu nízká, přístroj automaticky zvolí stopu MONO a
výsledný zvuk bude monofonní.
● Ne všechny televizní vysílače poskytují zvuk v systému NICAM. V takovém případě se
videorekordér automaticky přepne na příjem monofonního zvuku.
● Zvuk v systému NICAM nemusí být vždy stereofonní.
CZ-17
CZVC-FH300SM-p01 -19
17
11/9/01, 1:24 pm
OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
PŘIPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU K AUDIOSYSTÉMU
PŘIPOJENÍ K AUDIO SYSTÉMU
Níže uvedený obrázek znázorňuje připojení videorekordéru k audio systému. Při tomto
zapojení je umožněn stereofonní poslech z reproduktoru systému.
ZADNÍ STRANA
TELEVIZE
STÁVAJÍCÍ KABEL
ANTÉNY
KOAXIÁLNÍ KABEL
ZDÍŘKA RF OUT
ZDÍŘKY AUDIO OUT
LaR
ZDÍŘKA AERIAL IN
KABELY AUDIO PHONO
(nejsou součástí stand. výbavy)
+
ZESILOVAČ
CZ-18
CZVC-FH300SM-p01 -19
18
11/9/01, 1:25 pm
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOKAZETY
KONTROLA ZBÝVAJÍCÍ VOLNÉ PÁSKY
Vložíte-li do kazetového prostoru videokazetu, přístroj je schopen spočítat přibližný čas
zbývající do jejího konce. Tato funkce je praktická, chcete-li zjistit, zda je na kazetě dostatečné
místo pro určitou nahrávku.
Při přehrávání videokazety se čas zbývající do jejího konce počítá automaticky.
Chcete-li zobrazit čas zbývající do konce videokazety:
1. Zasuňte do přístroje videokazetu.
2. Opakovaně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko DISPLAY (DISPLEJ), dokud se na displeji
přístroje neobjeví písmeno „R”. Páska se převine vpřed a navrátí se na původní pozici. Na
displeji přístroje se v hodinách a minutách objeví přibližný čas zbývající do jejího konce.
Příklad: pokud na pásce zbývá 1 hodina
23 minut, objeví se na displeji:
UPOZORNĚNÍ
● Pokud probíhá výpočet zbývajícího času, nepřerušujte tento proces.
● Zbývá-li na pásce méně než 5 minut, začne ukazatel času na displeji blikat.
OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ
Tato funkce vám umožní opakované přehrání videokazety. Jakmile páska dosáhne konce,
převine se na začátek a začne se znovu přehrávat. Je-li tato funkce aktivní, objeví se na
displeji přístroje symbol REPEAT (OPAKOVÁNÍ).
Zapnutí funkce OPAKOVÁNÍ:
1. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se
objeví hlavní menu.se objeví hlavní menu.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku
REŽIM.
3. Stiskněte tlačítko SET (NASTAVENÍ).
4. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku
OPAKOVÁNÍ.
5. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte polohu
ZAP.
6. Stiskněte tlačítko SET.
7. Stiskem tlačítka MENU se obrazovka
přepne do normálního režimu.
OBRAZOVKA REŽIMOVÉHO MENU
MODRÉ POZADÍ AUTO
➝ OPAKOVÁNÍ
ZAP
16:9
AUTO
▲ ▼ : VOLBA
SET : VLOŽENÍ
19
VYP
: ZMĚNA
MENU : VÝSTUP
CZ-19
CZVC-FH300SM-p01 -19
VYP
VYP
11/9/01, 1:26 pm
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO PÁSKY
PŘEHRÁVÁNÍ PÁSKY S-VHS
Předem zaznamenané pásky S-VHS (super -VHS) vám poskytnou lepší kvalitu přehrávaného
obrazu s větším detailem a hloubkou.
Váš videorekordér automaticky rozezná, jaký typ pásky se právě používá, VHS nebo S-VHS, a
podle toho nastaví příslušný standard přehrávání.
UPOZORNĚNÍ:
● Všechny funkce přehrávání se mohou použít během přehrávání S-VHS, SLOW (pomalu),
● PLAY/X2, VISUAL SEARCH (vizuální vyhledávání), atd.
●
Váš videorekordér má jen přehrávání S-VHS a nebude S-VHS zaznamenávat.
●
V režimu dlouhého přehrávání (LP) můžete v obrazu na stínítku spatřit některé šumy.
PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU V SYSTÉMU NTSC
NTSC (National Television Standards Committee) je televizní norma odlišná od normy PAL a
užívá se v některých mimoevropských zemích. Tento videorekordér je schopen v systému PAL
přehrávat videokazety nahrané v systému NTSC. Nemůže však na videokazety nahrávat
záznam v systému NTSC.
Pamatujte, že..
● Tento přístroj nelze použít k záznamu v systému NTSC ani ke kopírování videokazet NTSC
na jiný videorekordér.
● S videokazetou nahranou v systému NTSC nemůžete užívat funkce pomalého posuvu,
zastavení obrazu, přehrávání dvojitou rychlostí, posun snímku vpřed ani zobrazení
zbývajícího času.
● Na některých televizních přijímačích se může objevit pouze černobílý obraz nebo se
dokonce žádný obraz neobjeví. Tento jev neznamená poruchu vašeho videorekordéru.
● Na některých televizních přijímačích může dojít ke svislému zúžení obrazu, kdy se na
horním a dolním okraji obrazovky objeví černé pruhy.
● Na některých televizních přijímačích může během přehrávání dojít ke svislému padání
obrazu. Tento jev neznamená poruchu vašeho videorekordéru.
CZ-20
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
ČAS
Na displeji se zobrazí čas, jsou-li hodiny
správně nastaveny. (Opakovaně) stiskněte
tlačítko DISPLAY (DISPLEJ), dokud se na
displeji přístroje neobjeví čas. Je-li například
21:20, objeví se:
STAV KANÁLU
Zobrazuje současně přednastavený kanál
videorekordéru. Stiskněte tlačítko DISPLAY,
dokud se neobjeví číslo kanálu, například:
POČÍTAČ PÁSKY A NÁVRAT K NULE
Počítač pásky měří a ukazuje aktuální polohu pásky v reálném čase. Funkce ZERO BACK
(NÁVRAT K NULE) slouží k převinutí pásky na místo, které je podle počítače označené jako 0.
1. (Opakovaně) stiskněte tlačítko DISPLAY,
dokud se na displeji přístroje neobjeví
počítač pásky:
2. Chcete-li označit určité místo na pásce
(vynulovat počítač), stiskněte tlačítko
CLEAR (ZRUŠIT). Na displeji se objeví:
Chcete-li se k takto označenému místu vrátit, stiskněte tlačítko ZERO BACK. Kazeta se
převine na místo označené jako 0.
UPOZORNĚNÍ:
● Počítač pásky bude fungovat pouze na nahraných úsecích.
JAS DISPLEJE
Jas LCD displeje se může měnit, aby vyhovoval okolnímu osvětlení v místnosti. Zapněte
videorekordér (zajistěte, aby nebylo zapnuto menu stínítka) a pak stiskněte a přibližně na 2
sekundy přidržte tlačítko DISPLAY. Tím se sníží jas displeje videorekordéru. Proces opakujte a
vraťte se na předchozí nastavení.
CZ-21
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU
ČASOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU
Nahranou videokazetu můžete prohledávat ve 30-sekundových intervalech. Postupujte podle
následujících pokynů:
1. Stiskem tlačítka PLAY/X2 (PŘEHRÁVKA/X2) (
) spustíte přehrávání videokazety.
2. Stiskněte tlačítko SKIP SEARCH
(ČASOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ) dálkového
ovladače. Počet stisků tlačítka SKIP
SEARCH určuje, o jaký časový úsek se
páska převine vpřed.
1 stisknutí = 30 sekund,
2 stisknutí = 1 minuta,
3 stisknutí = 1 minuta 30 sekund,
4 stisknutí = 2 minuty.
● Po vyhledání zvoleného místa se začne
kazeta automaticky dále přehrávat.
SYSTÉM DIGITÁLNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU (DPSS)
Tento videorekordér označuje začátek každého záznamu indexovou značkou. Později můžete
těchto značek využít k nalezení začátků jednotlivých programů.
Chcete-li nalézt předchozí nebo následující program, stiskněte tlačítko DPSS (
Příklad:
1. Zasuňte do přístroje videokazetu.
/
).
2. Stiskněte třikrát tlačítko DPSS . Na obrazovce se objeví číslice 3. Přístroj se přepne do
režimu převíjení vpřed a nalezne začátek třetího záznamu následujícího po současném
záznamu.
. Na obrazovce se objeví číslice -1. Přístroj se přepne
3. Stiskněte jednou tlačítko DPSS
do režimu zpětného převíjení a nalezne začátek současného záznamu.
Značky DPSS
Zpětné převíjení
5
M
4
M
3
+1
M
NA
ZÁZ
NA
NA
2
-1
ZÁZ
ZÁZ
1
M
NA
M
NA
ZÁZ
ZÁZ
DPSS
Číslo
number
DPSS
Převíjení vpřed
+2
+3
Současná poloha pásky
4. Chcete-li zrušit vyhledávání záznamu, stiskněte tlačítko STOP (
(PŘEHRÁVKA/X2) (
).
) nebo PLAY/X2
UPOZORNĚNÍ:
● Záznam musí být delší než 3 minuty.
● Začátek přehrávání se může lišit.
● Této funkce lze využívat pouze u videokazet nahraných na videorekordérech s funkcí DPSS.
CZ-22
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
ZÁZNAM Z EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ
Prostřednictvím videorekordéru můžete nahrávat na videokazety video a audio signály z
různých externích zařízení, například z videokamery.
Příklad: nahrávání z videokamery připojené na vstup LINE 1 IN/OUT videorekordéru:
Kabel SCART (není součástí standardního vybavení).
Mono/Stereo videokamera
9
1. Zasuňte do přístroje videokazetu.
INPUT SELECT
2. Stiskněte tlačítko INPUT SELECT na
dálkovém ovládání, dokud displej
videorekordéru nezobrazí L2.
3.
Jestliže chcete provádět záznam ze
zdroje připojeného k LINE 1 IN/OUT,
zvolte L1.
4.
Jestliže chcete provádět záznam ze
zdroje připojeného pomocí vodičů audio
zapojených do konektorů na přední
straně videorekordéru (pokud je má),
zvolte L3.
5.
Stiskněte REC a začněte nahrávat.
CH
UPOZORNĚNÍ
● Existuje mnoho dalších možností připojení externího zařízení k videorekordéru. Bližší
informace získáte v uživatelských příručkách těchto zařízení.
CZ-23
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
BARVA
Pokud videorekordér přehrává nekvalitní záznam, mohou z obrazu zmizet barvy. Volbou
režimu PAL/MESECAM můžete tento nedostatek odstranit (podle druhu nahrávky), avšak na
černobílém záznamu se mohou objevit barevné skvrnky.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se
objeví hlavní menu.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku
REŽIM.
3. Stiskněte tlačítko SET (NASTAVENÍ).
4. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku
MODRÉ POZADÍ.
5. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte polohu VYP.
6. Stiskněte tlačítko SET a poté tlačítko
MENU. Obrazovka se přepne do
normálního režimu.
OBRAZOVKA REŽIMOVÉHO MENU
NICAM
BARVA
AUTO
MODRÉ POZADÍ
AUTO VYP
PAL MESECAM
AUTO VYP
MODRÉ POZADÍ
Tato funkce umožňuje nastavit modré pozadí, které se na obrazovce objeví, pokud je zvolen
kanál bez signálu, pokud se přehrává úsek pásky bez záznamu nebo pokud je kvalita
záznamu nízká. Chcete-li tuto funkci zrušit, zvolte polohu VYP.
1. Postupujte podle kroků 1-3 odstavce MODRÉ POZADÍ.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku BARVA.
3. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte režim AUTO/PAL nebo MESECAM.
4. Stiskněte tlačítko SET a poté tlačítko MENU. Obrazovka se přepne do normálního režimu.
PŘEHRÁVÁNÍ A ZÁZNAM 16:9
Tato vlastnost umožňuje PŘEHRÁVÁNÍ a ZÁZNAM signálů se Širokým formátem (16:9) který by
měl automaticky změnit nastavení velikosti obrazu pro televizor se širokým stínítkem. Aby se
tato vlastnost mohla použít, zajistěte, že v menu REŽIM je režim 16:9 nastaven na AUTO.
Pro propojení mezi videorekordérem (ZÁSUVKA L1) a televizním přijímačem se musí použít scart.
Během PŘEHRÁVÁNÍ pásku kódovaného ve formátu 16:9 by se televizní přijímač měl přepnout
do režimu 16:9 (širokého stínítka).
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle kroků 1 až 3 od COLOUR (barva).
Stiskněte [
/
Stiskněte [
/
] a zvolte 16:9.
] a zvolte VYPNUTO (OFF).
Stiskněte SET a pak MENU, a vraťte se k normálnímu stínítku.
UPOZORNĚNÍ:
Ne všechny předem nahrané pásky jsou kompatibilní s přehráváním 16:9.
● Tato vlastnost musí být podporována televizním přijímačem, vybaveným přepínáním 16:9.
●
●
Záznam ve formátu 16:9 lze provádět jen ze vstupu scart L2.
●
Standardní přehrávání (SP) poskytuje obraz nejvyšší kvality; prodloužené přehrávání (EP)
poskytuje nejdelší čas záznamu.
CZ-24
OVLÁDÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE
Vedle ovládání videorekordéru toto dálkové ovládání ovládá také základní funkce televizních
přijímačů jiných značek než SHARP.
NASTAVENÍ dálkového ovládání
VIDEOREKORDÉRU k ovládání
televizního přijímače
1. Zapněte televizní přijímač. Otevřete kryt na
dálkovém ovládání a zamiřte jednotkou směrem
k televiznímu přijímači.
2. Stiskněte tlačítko TV na dálkovém ovládání
videorekordéru a uveďte videorekordér do
režimu televize, pak přidržte asi na 2 sekundy
stisknuté tlačítko pohotovostního režimu
STANDBY a příslušné tlačítko pro televizní
přijímač podle seznamu. Například pro televizor
SHARP stiskněte tlačítko pohotovostního režimu
a 1.
SHARP
1
PHILIPS
2
THOMSON 3 or 4
GRUNDIG 5
FERGUSON 6
ITT NOKIA 7
SONY
8
TOSHIBA
9
PANASONIC 0 or
HITACHI
INPUT SELECT
SANYO
MODE OSD
JVC
DISPLAY
MITSUBISHI AUDIO OUT
3. Televizní přijímač se uvede do pohotovostního
režimu na potvrzení, že byl zadán správný kód.
4. Když chcete televizní přijímač z pohotovostního
režimu zapnout, přidržte asi na 2 sekundy
tlačítko pohotovostního režimu a 1.
Ovládání televizního přijímače dálkovým ovládáním videorekordéru
●
Tlačítko STANDBY
●
Tlačítko TV INPUT SELECT
●
Tlačítko TV CH
●
Tlačítko TV VOL
/
/
Přepíná televizní přijímač do a z pohotovostního
režimu. (Když je dálkové ovládání v režimu televizního
přijímače).
Určuje, který vstup televizního přijímače se má
zobrazit na stínítku. (Když je dálkové ovládání v režimu
televizního přijímače).
Mění kanály televizního přijímače. (Když je dálkové
ovládání v režimu televizního přijímače).
Snižuje nebo zvyšuje hlasitost.
UPOZORNĚNÍ:
● Některé modely televizních přijímačů nepoužívají pro svoje značky standardní kódy. V
takovém případě uveďte dálkové ovládání do režimu televizního přijímače stiskem
●
STANDBY, pak stiskněte každé tlačítko v seznamu,
tlačítka TV a přidržením tlačítka
dokud se televizní přijímač neuvede do pohotovostního režimu. (Budete to potřebovat
po výměně baterií dálkového ovládání).
SHARP nemůže zaručit, že dálkové ovládání videorekordéru bude schopno váš televizní
přijímač ovládat.
CZ-25
ZVLÁŠTNÍ FUNKCE VIDEOREKORDÉRU
ZABLOKOVÁNÍ
Pomocí této funkce můžete zablokovat ovládání videorekordéru. Přístroj zůstane zablokován i
po přepnutí do pohotovostního režimu (STANDBY) a je chráněn proti nežádoucímu použití
(například dětmi).
AKTIVACE ZABLOKOVÁNÍ
dálkového ovládání.
Stiskněte a přibližně dvě sekundy držte tlačítko
na displeji přístroje začne blikat a poté zůstane rozsvícený a informuje tak, že
Symbol
funkce ZABLOKOVÁNÍ byla aktivována.
Přístroj nyní nereaguje na stisk žádného tlačítka a zůstane v režimu, ve kterém se nacházel
před zablokováním. Je-li funkce ZABLOKOVÁNÍ aktivována během přehrávání, přístroj po
dosažení konce pásky videokazetu přetočí na začátek, vysune ji a vypne se.
VYPNUTÍ FUNKCE ZABLOKOVÁNÍ
dálkového ovládání.
Stiskněte a přibližně dvě sekundy držte tlačítko
na displeji přístroje začne blikat a poté zmizí. Funkce zablokování je vypnuta.
Symbol
POZNÁMKY:
● Pokusíte-li se změnit aktuální provozní režim stiskem jiného tlačítka, je-li přístroj zablokován,
.
začne na displeji přístroje blikat indikátor
● Je-li na více než hodinu vypnuto elektrické napětí (například z důvodu výpadku), může dojít
k vypnutí funkce ZABLOKOVÁNÍ.
PŘEPÍNÁNÍ DEKODÉRU
Jestliže připojíte k videorekordéru nějaký samostatný dekodér, zapojený do L2 jak bylo dříve
uvedeno, budete muset nastavit funkci dekodéru na ZAPNUTO, aby se mohl zaznamenávat
dekódovaný signál a/nebo jste ho mohli sledovat na svém televizním přijímači. Nyní, když
videorekordér přijímá kódovaný signál, je vyveden na dekodér přes konektor LINE 2. Dekodér
pak dekódovaný signál přenáší zpět do konektoru LINE 2 a signál se může zaznamenávat.
Výstup dekódovaného signálu vystupuje z videorekordéru do vašeho televizního přijímače přes
konektor LINE1 a můžete tak sledovat dekódovaný obraz.
Při provádění záznamu s použitím samostatného dekodéru, připojeného jak je uvedeno,
nezapomeňte nechat funkci dekodéru zapnutou.
Jestliže zapojíte jednotku dekodéru do videorekordéru, jednotka dekodéru bude poskytovat
přepínací signál, který automaticky umožní, aby váš televizní přijímač mohl zobrazovat
dekódovaný signál, vedený přes videorekordér. Pro použití této vlastnosti nezapomínejte, že
videorekordér je připojen jak k televiznímu přijímači tak k jednotce dekodéru kabely SCART. Pak:
●
●
Stiskněte tlačítko STANDBY a uveďte videorekordér do pohotovostního režimu, NEBO
Stiskněte tlačítko [TV/VCR] na dálkovém ovládání a uveďte videorekordér do režimu
‘VCR’. Na displeji se zobrazí ‘VCR’ (videorekordér).
Jestliže přepnete funkci dekodéru do zapnutého stavu když je dekodér zapojen jak je uvedeno,
NEBUDETE moci sledovat dekódovaný obraz v režimu televize ani v režimu videorekordéru.
CZ-26
MANUÁLNÍ INSTALACE
MANUÁLNÍ LADĚNÍ KANÁLŮ
Za normálních okolností proběhne ladění kanálů automaticky. Pouze v mimořádných
případech (například při slabém signálu) bude třeba kanály naladit manuálně.
Chcete-li kanály naladit manuálně, postupujte podle následujících pokynů.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Pomocí tlačítek [
] zvolte funkci SET UP. Stiskem
/
tlačítka SET (NASTAVENÍ) potvrQte volbu.
2. Na obrazovce se zvýrazní položka
NASTAVENÍ KANÁLŮ. Stiskněte tlačítko
SET.
NASTAVENÍ KANÁLŮ
HODINY
JAZYK
3. Bude zvýrazněno RUČNÍ LADĚNÍ. Na
potvrzení stiskněte SET.
4. Bude zvýrazněno PŘEDNASTAVENÍ.
Stiskněte [
/ ] a vyberte si
požadovaný předem nastavený kanál
videorekordéru.
/
] zvolte KANÁL.
➝ NASTAVENÍ KANÁLŮ
6. Stiskněte () a vyberte si CH nebo CC. Tím
určíte, zda se bude nejdříve ladit z antény
(CH) nebo z kabelu (CC). Uvědomte si, že
anténa a kabel se budou ladit nezávisle na
nastavení.
7. Tlačítky [
/ ] aktivujete hledání v
odpovídajícím směru. Ladění se
automaticky zastaví, jakmile je zachycen
signál. Není-li nalezen vámi požadovaný
program, opětovným stiskem tlačítka
[
/ ] můžete pokračovat v ladění.
1
B/G D/K
CH21
▼
SYSTÉM
KANÁL
JEMNÉ VYLADĚNÍ
VYNECH
▼
5. Pomocí tlačítek [
ZAP VYP
SELECT :s t CHANGE:
ENTER :SET
EXIT :MENU
] zvolte funkci
8. Pomocí tlačítek [
/
JEMNÉ VYLADĚNÍ. Stiskněte a držte
jedno z tlačítek [
/ ] dokud nezískáte
co možná nejostřejší barevný obraz.
DůLEŽITÁ POZNÁMKA:
9. Stiskněte [
] a vyberte si DEKODÉR. Ten je předem nastaven na VYPNUTO. Když
/
připojíte do L2 na videorekordéru satelitní přijímač, jak bylo dříve uvedeno, nechte dekodér
VYPNUTÝ. Jestliže připojíte dekodér, jak bylo dříve uvedeno, musíte použít [
/ ] pro
přepnutí funkce dekodéru do ZAPNUTÉHO stavu. Viz PŘEPÍNÁNÍ DEKODÉRU.
CZ-27
MANUÁLNÍ INSTALACE
MANUÁLNÍ LADĚNÍ KANÁLŮ
10.Pomocí tlačítek [
VYNECH.
/
VYSÍLACÍ KANÁLY A KANÁLY
KABELOVÉ TELEVIZE
] zvolte funkci
Skutečné
Poloha
číslo
systémového
kanálu
spínače
11.Tlačítky [
/ ] zvolte polohu ZAP
nebo VYP pro tuto volbu. Stiskem tlačítka
SET potvrQte volbu.
B/G D/K
● Pomocí funkce VYNECH určujete, zda
bude možno kanál zvolit též pomocí
na
tlačítek CHANNEL (KANÁL)
/
ovládacím panelu přístroje nebo pouze
pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK
dálkového ovládání.
V
H
F
12.Stiskem tlačítka MENU opustíte tuto
funkci.
U
H
F
Videorekordér má 84 programovatelných
kanálových poloh (předvoleb). Libovolnou
polohu lze nastavit na jeden z vysílacích
kanálů nebo kanálů kabelové televize
uvedených v tabulce. Jestliže v menu zvolíte
CC, bude se nejprve ladit kabel. Uvědomte
si, že kabel i ne-kabel se budou ladit bez
ohledu na nastavení.
CZ-28
Poloha
Skutečné
systémového
číslo
spínače
kanálu
B/G D/K
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
E-2 R-1
E-3
E-4 R-2
E-5 R-6
E-6 R-7
E-7 R-8
E-8 R-9 C
E-9
A
E-10 R-10 T
E-11 R-11
E-12 R-12 V
070
070
071
071
072
072
073
073
075
075
------
------
081
082
083
084
085
.
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
.
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
.
021
022
023
024
.
E-21
E-22
E-23
E-24
.
E-21
E-22
E-23
E-24
.
121
122
123
124
S-41 S-41
X
R-3
Y
R-4
Z
069
E-69 E-69
125
126
Z+1
Z+2
...
...
..
...
...
..
...
...
..
...
...
.
...
...
.
...
...
.
R-5
-
MANUÁLNÍ INSTALACE
MANUÁLNÍ SEŘAZENÍ KANÁLŮ
SEŘAZENÍ KANÁLŮ DO VÁMI ZVOLENÉHO POŘADÍ
Když se váš videorekordér ladí na vysílací kanály automaticky, třídí je do standardního pořadí s
použitím informací teletextu. Toto pořadí kanálů můžete měnit následujícím postupem.
OBRAZOVKOVÉ MENU
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte funkci
SET UP. Stiskem tlačítka SET
(NASTAVENÍ) potvrQte volbu.
REŻIM
SET UP
] zvolte funkci
3. Pomocí tlačítek [
/
SEŘAZENÍ KANÁLŮ (CHANNEL SORT).
Stiskem tlačítka SET potvrQte volbu.
4.
4.
] označte
5. Stiskem tlačítka [
kanál, který chcete přesunout. Stiskem
tlačítka SET potvrQte volbu.
] zvolte
6. Pomocí tlačítek [
novou pozici pro označený kanál.
Stiskem tlačítka SET potvrQte volbu.
7. Chcete-li přesunout další kanály, opakujte
kroky 4 a 5.
8. Když jsou všechny kanály uspořádány
podle vašeho upřednostňovaného pořadí,
stiskněte CLEAR a vraťte se do menu
TŘÍDĚNÍ KANÁLů, nebo stiskněte MENU
a vraťte se do normálního stínítka.
1/5
1CH21
2CH32
3CH43
4CH54
5CH65
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5.
1/5
1CH65
2CH21
3CH32
4CH43
5CH54
6
UPOZORNĚNÍ:
Jestliže při změně kanálů obraz začne být nejasný a displej na stínítku není čitelný, může se
použít tlačítko MODE OSD pro přepínání mezi modrým pozadím a normálním obrazem. Modré
pozadí se bude zobrazovat dokud se nezvolí jiný kanál, nebo se znovu nestiskne tlačítko
MODE OSD.
CZ-29
MANUÁLNÍ INSTALACE
MANUÁLNÍ SEŘAZENÍ KANÁLŮ
MAZÁNÍ KANÁLů
Jestliže je zde kanál, který chcete z paměti videorekordéru vymazat, můžete postupovat podle
níže uvedené procedury.
1. Stiskněte MENU.
OBRAZOVKOVÉ MENU
] a zvolte SET UP
2. Stiskněte [
/
(nastavit). Stiskněte SET na potvrzení.
2.
REŻIM
SET UP
] a zvolte tak TŘÍDĚNÍ
3. Stiskněte [
/
KANÁLů. Stiskněte SET na potvrzení.
] a vyberte si kanál.
4. Stiskněte [
/
Stiskněte SET na potvrzení.
5.
] a zvýrazněte
5. Stiskněte [
kanál, který se má zrušit.
1/5
1CH21
2CH32
3CH43
4CH54
5CH65
6
6. Stiskněte dvakrát SET a kanál zrušte.
7. Když byly zrušeny všechny kanály které
jste chtěli smazat, stiskněte CLEAR a
vraťte se do menu TŘÍDĚNÍ KANÁLů,
nebo stiskněte MENU pro návrat do
normálního stínítka.
13
14
15
16
17
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6.
1/5
1CH21
2CH32
3CH43
4CH54
5
6
▲
▼
8. Když jsou všechny kanály uspořádány
podle vašeho upřednostňovaného pořadí,
stiskněte CLEAR a vraťte se do menu
TŘÍDĚNÍ KANÁLů, nebo stiskněte MENU
a vraťte se do normálního stínítka.
7
8
9
10
11
12
UPOZORNĚNÍ:
Jestliže při změně kanálů obraz začne být nejasný a displej na stínítku není čitelný, může se
použít tlačítko MODE OSD pro přepínání mezi modrým pozadím a normálním obrazem. Modré
pozadí se bude zobrazovat dokud se nezvolí jiný kanál, nebo se znovu nestiskne tlačítko
MODE OSD.
CZ-30
MANUÁLNÍ INSTALACE
MANUÁLNÍ SEŘAZENÍ KANÁLŮ
PŘEJMENOVÁNÍ KANÁLů
Když váš videorekordér ladí vysílací kanály automaticky, dává jim jména s použitím informací
teletextu. Jméno kanálu můžete měnit následujícím postupem.
1. Stiskněte MENU.
OBRAZOVKOVÉ MENU
] a zvolte SET UP
2. Stiskněte [
/
(nastavit). Stiskněte SET na potvrzení.
2.
REŻIM
SET UP
3. Stiskněte [
/ ] a zvolte tak TŘÍDĚNÍ
KANÁLů. Stiskněte SET na potvrzení.
] a zvýrazněte
4. Stiskněte [
/
JMÉNO. Stiskněte SET na potvrzení.
5.
5. Stiskněte [
] a zvýrazněte
kanál, který se má přejmenovat. Stiskněte
SET na potvrzení.
] a kanál
6. Stiskněte [
přejmenujte. Stiskněte SET na potvrzení.
7. Když se má přejmenovávat více kanálů,
proceduru od kroku 5 opakujte.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6.
1/5
1CH21
2CH32
3CH43
4CH54
5 ARD1
6
▲
▼
8. Když jsou všechny kanály správně
pojmenovány, stiskněte CLEAR a vraťte
se do menu TŘÍDĚNÍ KANÁLů, nebo
stiskněte MENU pro návrat do normálního
stínítka.
1/5
1CH21
2CH32
3CH43
4CH54
5CH65
6
UPOZORNĚNÍ:
Jestliže při změně kanálů obraz začne být nejasný a displej na stínítku není čitelný, může se
použít tlačítko MODE OSD pro přepínání mezi modrým pozadím a normálním obrazem. Modré
pozadí se bude zobrazovat dokud se nezvolí jiný kanál, nebo se znovu nestiskne tlačítko
MODE OSD.
CZ-31
MANUÁLNÍ INSTALACE
ZMĚNA JAZYKA OBRAZOVKOVÉHO MENU
Změnou jazyka užívaného v obrazovkovém menu se nijak nezmění funkčnost videorekordéru
ani jeho schopnost přijímat vysílací signály jiných norem.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte funkci
SET UP. Pokud obrazovkové menu užívá
jazyk, kterému nerozumíte, je změna
nastavení jazyka poslední funkce menu.
Stiskem tlačítka SET (NASTAVENÍ)
potvrQte volbu.
3. Pomocí tlačítek [
] zvolte funkci
/
JAZYK (poslední funkce).
4. Stiskem tlačítka SET potvrQte volbu.
5. Pomocí tlačítek [
] zvolte svůj
jazyk. Stiskem tlačítka SET potvrQte volbu.
ENGLISH
PУCCKИЙ
POLSK
ČEŠTINA
JAZYK
SLOVENČINA
MAGYAR
ROMÂNĂ
БЪЛГAPCKИ
MANUÁLNÍ NASTAVENÍ HODIN
Hodiny se normálně nastaví s použitím informací teletextu, když videorekordér automaticky ladí
vysílací kanály. Jestliže z nějakého důvodu nejsou signály teletextu k dispozici, váš videorekordér
nebude schopen hodiny nastavit. Tato procedura vám umožní nastavit hodiny ručně.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Pomocí tlačítek
[
/ ] zvolte funkci SET UP. Stiskem
tlačítka SET potvrQte volbu.
2. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte funkci
HODINY. Stiskem tlačítka SET potvrQte
volbu.
3. Tlačítky [
/ ] zvolte 12- nebo 24hodinový režim.
4. Tlačítky [
/ ] zvolte položku ČAS.
Pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK nebo
tlačítek [
/ ] zadejte čas. Má-li
časový údaj méně než 10 minut, přidejte
před číslo nulu. Pokud zadáváte časový
údaj ve 12-hodinovém režimu, můžete
vložit index AM nebo PM pomocí tlačítka
dálkového ovladače.
REŽIM
24H
HODINY
ČAS DATUM
00:00 1/04
ROK
01
REŽIM :24H/12H
SET
: VOLBA
▲▼
: ZMĚNA
: VLOŻENÍ MENU : VÝSTUP
5. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku DATUM. Pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK
nebo tlačítek [
/ ] zadejte datum. Příklad: Je-li například 1. dubna, zadejte 01 04.
6. Pomocí tlačítek [
/ ] zvolte položku ROK. Pomocí NUMERICKÝCH TLAČÍTEK nebo
tlačítek [
/ ] zadejte poslední dvě číslice roku. Příklad: Je-li rok 2001, zadejte 01. Pro
rok 2002 zadejte 02. Stiskem tlačítka SET potvrQte volbu.
7. Zvolte * a tím zapněte/vypněte AUTO CLOCK (automatické nastavení hodin); (* je ZAP, - je
VYP). Pak stiskněte SET na potvrzení.
UPOZORNĚNÍ:
Jestliže je funkce AUTO CLOCK nastavena na VYPNUTO (- je VYP), pak budete muset
hodiny aktualizovat pro denní uložení.
●
CZ-32
DALŠÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI
DIGITÁLNÍ DISPLEJ VIDEOREKORDÉRU
1 Indikátor časovaného nahrávání (TIMER). 7 Indikátor RYCHLOSTI PÁSKY.
2 Indikátor režimu videorekordéru.
8 Indikátor systému programování /
3 Indikátor STAVU POHYBU PÁSKY.
ovládání příjmu programu (VIDEO PROGRAMMING SYSTEM/PROGRAMME
DELIVERY CONTROL).
9 Indikátor dekodéru.
10 Indikátory HODINY, POČITADLO PÁSKY,
STAV PÁSKY A STAV PŘEDNASTAVENÍ
KANÁLů.
4 Indikátor nahrávání (RECORDING).
5 Indikátor audio výstupu
(AUDIO OUTPUT).
6 Indikátor zablokování (CHILD LOCK).
UPOZORNĚNÍ:
● Některé modely nejsou vybaveny všemi uvedenými funkcemi. Indikátory těchto funkcí se
proto na displeji neobjeví.
VOLBA VÝSTUPU Z VIDEOREKORDÉRU
Jestliže je váš videorekordér připojen k vašemu televiznímu přijímači kabelem scart, když
začnete přehrávat nějaký video pásek, videorekordér automaticky svůj výstup přepne, takže na
televizním přijímači můžete sledovat přehrávaný obraz. V takovém případě se na displeji
videorekordéru zobrazí ‘VCR’. To můžete ručně potlačit stiskem tlačítka TV/VCR na dálkovém
ovládání. Nyní bude na stínítku televizního přijímače zobrazován vysílaný kanál a ‘VCR’ z
displeje videorekordéru zmizí.
●
Další stisk [TV/VCR] vrátí zobrazení z televizního obrazu na přehrávaný obraz.
CZ-33
DALŠÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI
ÚDAJE NA OBRAZOVCE
Veškeré potřebné informace o nastavení videorekordéru si můžete nechat zobrazit přímo na
obrazovce televizního přijímače. Pokud nahráváte, přehráváte záznam z videokazety nebo
sledujete televizní program prostřednictvím video kanálu, můžete si na obrazovce vyvolat
jeden ze tří typů údajů. Typ údajů na obrazovce volíte opakovaným stiskem tlačítka MODE
OSD (On Screen Display) dálkového ovladače.
1. Automatický (AUTO): Po stisknutí tlačítka
ovládání nebo numerického tlačítka se na
obrazovce na 3 sekundy objeví provozní
režim a číslo kanálu.
2. Úplný (FULL): Na obrazovce se objeví též
všechny aktivní funkce.
Číslo programu
1.
■
1
SP
2.
Režim (stav pásky)
■
S U P E R P. ZAP
Signál NICAM
Režim audiový výstup
SP
1
NICAM
STEREO
L R
Rychlost přehrávání / nahrávání
Čas zbývající do konce pásky
Čas
22:00
1 / 0 4 01
Datum
Počítač pásky
ZBČ 1 : 0 5
0 : 0 0 .00
3.
3. Počítač pásky (COUNTER): Na
obrazovce se objeví počítač pásky a čas
zbývající do konce pásky.
4. Vypnutí údajů na obrazovce (DISPLAY
OFF): Z obrazovky zmizí veškeré
informace.
ZBČ 1 : 0 5
0 : 0 0 .00
UPOZORNĚNÍ:
● Pokud nejsou nastaveny hodiny videorekordéru, nezobrazí se mezi údaji na obrazovce
čas a datum.
● Při každém zapnutí se videorekordér přepne na 1. typ údajů na obrazovce.
● Přehráváte-li videokazetu z tohoto přístroje na jiný, vypněte údaje na obrazovce. V
opačném případě by tyto údaje byly nahrány společně se záznamem.
CZ-34
DALŠÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI
TECHNICKÉ ÚDAJE
Formát:
Počet hlav:
Video signál:
Nahrávací systém Hi-Fi Audio:
Maximální doba přehrávání:
Šířka pásky:
Rychlost posuvu pásky:
Anténa:
Přijímací kanály:
Výstupní RF signál:
Zdroj energie:
Spotřeba energie:
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Video vstup:
Video výstup:
Audio vstup:
Audio výstup:
Hi-Fi audio:
Rozměry:
Hmotnost:
Dodávané doplňky:
VHS PAL standard
6
PAL/MESECAM barevný nebo černobílý signál: 625 řádek
Hlubokovrstvý nahrávací systém odpovídající normě Stereo
Hi-Fi VHS
240 min. s videokazetou E-240 v režimu pomalého
přehrávání (SP)
480 min. s videokazetou E-240 v režimu pomalého
přehrávání (LP)
720 minut s video kazetou E-240 v režimu prodlouženého
přehrávání (EP).
12,7 mm
23,39 mm/s v normálním režimu (SP); 11,70 mm/s v režimu
pomalého přehrávání (LP)
7,8 mm/s při prodlouženém přehrávání (EP).
75 nevyvážený
VHF kanál 2-12 + S1-S41, UHF kanál 21-69
UHF kanál 21-69
Střídavé napětí 230 V, 50 Hz
18 W (přibližně); (Pohotovostní režim 2,5W.)
5 ˚C až 40 ˚C
-20 ˚C až 55 ˚C
1,0 Vp-p, 75
1,0 Vp-p, 75
Linka 1&2: -3,8 dBs, 10 k Vedení 3: -3,8 dBs, 47 kW.
Linka 1&2: -3,8 dBs, 1 k ; Audio-out: -3,8 dBs, 1 k
Dynamický rozsah: ~ 90 dBs (SP); Frekvenční rozsah: 20 Hz
- 20 kHz; Zkreslení: < 0,005 % Wrm (JIS A)
430 (šířka) x 300 (hloubka) x 91.5 (výška) mm
4,3 kg (přibližně)
Spojovací koaxiální kabel 75 , uživatelská příručka, dálkový
ovladač, AA baterie (2x)
● V rámci strategie průběžného zdokonalování podléhají zde uvedené technické údaje
změnám, které mohou být provedeny bez předchozího upozornění.
● Firma SHARP není odpovědna za jakékoliv nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou
objevit v této příručce, ačkoliv její úplnosti a přesnosti byla věnována maximální péče a
pozornost.
CZ-35
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Stínítko automatické instalace se
neobjeví, když se videorekordér
zapne, NEBO automatická
instalace není dokončena.
●
Vynulujte videorekordér a dokončete znovu AUTOMATICKOU
INSTALACI. (Viz Nulování videorekordéru na konci této příručky.)
Displej nefunguje.
●
Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.
Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím (připojte jiný
elektrický přístroj).
●
Videorekordér nefunguje - na
displeji je zobrazen symbol .
●
Stiskem tlačítka TIMER (ČASOVÝ SPÍNAČ) ON/OFF vypněte
funkci časovaného nahrávání.
Videorekordér nereaguje na žádné
pokyny.
●
Zkontrolujte, zda není aktivována funkce ZABLOKOVÁNÍ.
V provozu je bezpečnostní mechanismus: vypněte přístroj na 2
hodiny.
Do kazetového prostoru nelze
zasunout videokazetu.
●
Videorekordér nereaguje na
dálkový ovladač.
●
●
●
●
●
●
●
Neobjevuje se obraz.
Zkontrolujte, zda v přístroji není již jiná kazeta.
Zkontrolujte, zda kazetu zasouváte správně.
Dálkový ovladač je od přístroje příliš daleko.
Zaměřte dálkový ovladač přímo na videorekordér.
Baterie jsou vybité - obě vyměňte.
Baterie jsou nesprávně vloženy.
Videorekordér je umístěn na prudkém světle.
●
Zkontrolujte, zda je televize nastavená na video kanál.
Zkontrolujte všechny spojovací kabely.
Videokazetu nelze převíjet zpět.
●
Zkontrolujte, zda páska není na začátku.
Obraz se při stisknutí tlačítek
CHANNEL (KANÁL)
nemění.
/
●
Zkontrolujte, zda přístroj není v režimu časovaného nahrávání
(TIMER) nebo v režimu menu.
Nelze zvolit požadovaný kanál.
●
U daného kanálu byla zvolena funkce VYNECH. Zrušte u
tohoto kanálu funkci VYNECH.
Při sledování televizního programu
je obraz černobílý nebo nekvalitní.
●
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel videorekordéru správně
zapojen.
Při přehrávání kazety je obraz
zrnitý.
●
●
●
●
●
Při stisknutí tlačítek
) nebo
REC (ZAZNAMENAT) (
TIMER ON/OFF se kazeta
automaticky vysune.
●
Pomocí tlačítek CHANNEL
nastavte sledování
/
záznamu.
Zkuste jinou videokazetu.
Přehrávací hlavy mohou být znečištěny - obra_te se na servisní
pobočku firmy SHARP.
Kazeta je chráněna proti záznamu - vylomený ochranný
jazýček.
CZ-36
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
Stereo nahrávka se nepřehrává
stereofonně.
ŘEŠENÍ
●
●
Systém SHOWVIEW nenahrává
požadovaný program.
●
●
●
Zkontrolujte, zda je videorekordér připojen ke stereofonnímu
televiznímu přijímači pomocí kabelu SCART.
Program není ozvučen stereofonně.
Vysílaný program není opatřen signálem VSP/PDC, který
upravuje čas záznamu.
Zkontrolujte, zda je režim VPS/PDC aktivován.
Zkontrolujte, zda je na přístroji nastaveno správné datum a čas
záznamu.
Není možné prohlížet obraz ani
přehrávat přes výstup RF OUT.
●
Ujistěte se, že výstup RF není vypnut. (Viz poznámku o zapínání
a vypínání výstupu RF v části AUTOMATICKÁ INSTALACE v této
příručce.)
Požadovaný kanál trpí rušením.
●
Může být slabý signál, stejný kanál může být naladěn na jiný
silnější signál na jiném přednastaveném kanálu videorekordéru.
Příklad; Přednastavení VCR 1 = ZDF a Přednastavení VCR 14 =
ZDF; (Pro přemístění kanálu do požadované polohy viz část
Ruční třídění kanálů.)
Televizní anténa pravděpodobně potřebuje nastavit.
●
CZ-37
NULOVÁNÍ VIDEOREKORDÉRU
1. Stiskněte tlačítko STOP na přední části videorekordéru.
2. Stiskněte a na 10 sekund přidržte společně tlačítko MENU a CHANNEL DOWN
.
NULOVÁNÍ VIDEOREKORDÉRU JE NYNÍ DOKONČENO
Prosím pokračujte ve své předchozí proceduře.
LADĚNÍ KANÁLU RF
Jestliže máte nějaký upřednostňovaný kanál výstupu RF, můžete ho nastavit ručně (21-69)
podle následující procedury:
1. Stiskněte tlačítko
STANDBY.
2. Stiskněte a 3 sekundy přidržte tlačítko MENU na předním panelu videorekordéru.
3. Počkejte, až se na displeji videorekordéru objeví blikající číslo kanálu.
4. Toto číslo kanálu nyní můžete měnit pomocí tlačítek KANÁL [
/
].
5. Stiskněte tlačítko SET a nastavení uložte do paměti.
6. Váš televizní přijímač se nyní bude muset naladit na nový kanál.
(Bílý text na
modrém pozadí)
Zapínání a vypínání výstupu RF :
Jestliže chcete zapojit videorekordér k televiznímu přijímači jen kabelem scart, výstup RF na
vašem videorekordéru se může v bodě 3 LADĚNÍ KANÁLU RF výše VYPNOUT a znovu
ZAPNOUT stiskem tlačítka CLEAR a pak tlačítka SET na dálkovém ovládání. To pomůže snížit
rušení na minimum.
CZ-38
Download PDF