Daikin | FLK25BVMB | 1. İç ünite.

00_CV_3P171284-2B.fm Page 1 Tuesday, May 1, 2007 12:02 PM
INSTALLATION
MANUAL
R410A Split Series
Installation manual
R410A Split series
Models
FLXS25BVMB
FLXS35BVMB
FLXS50BVMB
FLXS60BVMB
FLX25BVMB
FLX35BVMB
FLXS25BAVMB
FLXS35BAVMB
FLXS50BAVMB
FLXS60BAVMB
FLKS25BVMB
FLKS35BVMB
FLKS50BVMB
FLKS60BVMB
FLK25BVMB
FLK35BVMB
FLKS25BAVMB
FLKS35BAVMB
FLKS50BAVMB
FLKS60BAVMB
English
Installationsanleitung
Split-Baureihe R410A
Deutsch
Manuel d’installation
Série split R410A
Français
Montagehandleiding
R410A Split-systeem
Manual de instalación
Serie Split R410A
Manuale d’installazione
Serie Multiambienti R410A
Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
διαιροýìενηò σειρÜò R410A
Manual de Instalação
Série split R410A
Рóêоводство по монтажó
Серия R410A с раздельной óстановêой
Montaj kýlavuzlarý
R410A Split serisi
Nederlands
Español
Italiano
ΕλληνικÜ
Portugues
Рóссêий
Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 1 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Güvenlik Önlemleri
• Doðru montaj için bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun.
• Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr.
Aþaðýdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir.
UYARILAR ........ Bir UYARI’ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağýr sonuçlara neden olabilir.
İKAZLAR .......... Bir İKAZ’a uymamak ise bazý durumlarda ağýr sonuçlara yol açabilir.
• Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr:
Bu talimata kesinlikle uyun.
Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun.
Asla denemeyin.
• Montajý tamamladýktan sonra, montaj hatalarýna karþý kontrol için birimi test edin. Kullanýcýya birimi Kullanma Kýlavuzuna
uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin.
UYARILAR
• Montaj bayi veya baþka bir uzman kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr.
Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.
• Klima cihazýný bu kýlavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.
• Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarýný kullanýn.
Baþka parçalarý kullanmak, birimin arýza yapmasý, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.
• Klima cihazýný, birimin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin.
Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrýlýp düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
• Elektrik iþleri montaj kýlavuzu ve ulusal elektrik kablaj kurallarý veya uygulama kurallarýna göre
yapýlmalýdýr.
Yetersiz kapasite veya eksik elektrik iþleri, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.
• Kesinlikle ayrý bir elektrik devresi kullanýn. Kesinlikle baþka bir cihazla ortak güç kaynaðý kullanmayýn.
• Kablaj için, arada baðlantý olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanýn. Bir uzatma
kablosu kullanmayýn. Güç kaynaðý üzerine baþka yükler koymayýn, ayrý bir elektrik devresi kullanýn.
(Bunu yapmamak aþýrý ýsýnmaya, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.)
• Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda elektrik baðlantýlarý için belirtilen türde kablolar kullanýn.
Uçlarý dýþ baskýlara maruz kalmayacak þekilde baðlantý tellerini sýkýca kelepçeleyiniz. Eksik baðlantýlar veya kelepçeleme kutuplarýn
aþýrý ýsýnmasýna veya yangýna neden olabilir.
• Baðlantý ve besleme kablolarýný baðladýktan sonra kablolarý, elektrik kapaklarý veya panolar üzerinde aþýrý
yük oluþturmayacak þekilde biçimlendiriniz.
Kablolarýn üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajý kutuplarýn aþýrý ýsýnmasý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.
• Soðutucu montaj iþi sýrasýnda sýzýntý yaptýysa odayý havalandýrýnýz.
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)
• Tüm montaj iþleri tamamlandýktan sonra, soðutucu sýzýntýsý olmadýðýndan emin olmak için kontrol edin.
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)
• Sistemi monte ederken veya yerini deðiþtirirken, belirtilen soðutucu devresini, hava gibi belirtilen
soðutucu (R410A) dýþýndaki maddelerden koruyunuz.
(Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin bulunmasý, yaralanmaya yol açacak þekilde aþýrý basýnç yükselmesi
veya patlamaya neden olur.)
• Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun.
Pompa kapalýyken kompresör çalýþmaya devam etmekte ve kapatma vanasý açýk durumda ise, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye
hava emilecek olup, bu durum dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olarak arýzaya ve hatta yaralanmaya neden olabilir.
• Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn.
Pompa kapalýyken, kompresör kapalýysa ve kapatma vanasý açýksa, kompresör çalýþtýrýldýðýnda içeriye hava emilerek dondurucu
devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.
• Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya
telefon toprak kablosuna topraklamayýn.
Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým
klima cihazýnda hasara neden olabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
İKAZLAR
• Klima cihazýný alev alan gaz kaçaðý bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin.
Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir.
• Drenaj borularýný bu kýlavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleþtirin.
Yetersiz borulama, taþmaya neden olabilir.
• Geniþletme somunlarýný örneðin bir tork anahtarý ile belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn.
Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir sure sonra geniþletme somunu çatlayýp soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.
1
■Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 2 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Aksesuarlar
Ýç ünite
A
— Q
2
N
Isý izolasyon tüpü
(Yedek uzatma borusu)
1
Yan kapaklarý
2
P
Isý izolasyon tüpü
(Soðutucu borusu)
1
K
Kullanýcý kýlavuzu
1
Q Birleþtirme bantlarý
4
1
L
Montaj kýlavuzlarý
1
1
M Yedek uzatma borusu
2
A
Montaj plakasý
1
G AAA kuru pilleri
B
Foto katalitik koku giderici
filtre
1
J
C
Hava Temizleme Filtresi
1
D Kablosuz uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda yuvasý
E
• Uzatma yardýmcý borusu M
N ; FLX(S)25, FLX(S)35, FLK(S)25 ve FLK(S)35 modelleri için tedarik edilmemiþtir.
Bir Kurulum Yeri Seçme
• Montaj sahasýný seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn.
1.
İç ünite.
• Ýç
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
ünite aþaðýdaki özelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir:
içn ünite çizimlerinde belirtilen, montaj kýsýtlamalarýna uygundur,
hava giriþi ve çýkýþý için açýk kanallar vardýr,
ünite doðrudan güneþ ýþýðýna maruz deðildir,
ünite bir ýsý veya buhar kaynaðýndan uzaktadýr,
makine yað buhar kaynaðý yoktur (bu iç ünitenin ömrünü kýsaltabilir),
soguk (ilik) hava oda içinde dolastirilmaktadir,
ünite elektronik ateþleme tipli florasan lambalardan uzaktadýr (invertör veya hýzlý startlý tip), bu lambalar uzaktan kumanda mesafesini kýsaltabilir,
8) ünite televizyon veya radyodan en az 1 metre uzaktadýr (ünite resim veya seste arýzaya neden olabilir).
2.
Kablosuz uzaktan kumanda.
1) Varsa odadaki tüm florasan lambalarý açýn ve iç ünite tarafýndan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun þekilde
alýndýðý yeri belirleyin (7 metre içinde).
■Türkçe
2
10_TR_3P171284-2B.fm Page 3 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
İç Ünite Montajindan Önce
1.
İç üniteyi monte etmeden önce aşağýdaki işlemleri gerçekleştirin.
1) Hava giriþ paneli ve vida kapaðýný açýn, ve 7 vidayý
çýkarýn.
2) Gösterilen 3 yerdeki týrnaðý sökün.
3) Ortadaki kancayý sökün ve ön paneli çýkarýn.
4) Gösterilen 2 yerdeki týrnaðý sökün ve elektrikli eleman
kapaðýný çýkarýn.
2
4
3
1
2
* !
"
Montaj Bilgileri
Farklý adresler nasýl ayarlanýr.
CEILING
2.
FLOOR
1) Ýki iç ünitenin bir odaya monte edilmesi
halinde, farklý adresler için iki kablosuz
uzaktan kumanda ayarlanabilir.
2) Elektrikli eleman kapaðýný çýkarýn.
(İÇ ÜNİTEYİ MONTE ETMEDEN ÖNCE
bölümüne bakýn.)
3) PCB üzerindeki JA bujiyi kesin.
Kablosuz uzaktan kumanda
4) J4 devre bujiyi kesin.
SW2
1.
J4
EXIST
CUT
J4
ADDRESS JA
EXIST
1
CUT
2
1
2
Tavana asýlý kullanýmda.
1) Tavana montaj durumunda, düðmeyi (SW2) "TAVAN" konumuna getirin.
3
■Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 4 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Iç Ünite Montaj Çizimleri
5 + &
" $ &&
'
1 " / " $
2)
' 1 " / " $
2)
' 6 7
A 1 %$&
4 */ + / +
!&
&!&
#$ '
3 B 7 $$ $$
)
# 9
(& ) $ $ $ & " $ $&
$$ $ $%&'
C 6 B 7 $$ $$
)
# C 6 1 "
/ " $
2)
'
8
/ )
$&&
& -
&
!&
$# /&$
&'
D 0 $
$ ON
OFF
!
" ! # $%&'
1 "
/ " $
2)
'
* + !
$% &
$%&'
,$ $ &&
-#. /
+ & $ ) "$
&&!& '
E
■Türkçe
,$ $ &
4
10_TR_3P171284-2B.fm Page 5 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Iç Ünite Montaj Çizimleri
Tavana montaj.
Yerel drenaj borusu
Arka taraftaki boru deliði B65mm
Tavan
55
*1 170’den çok
1.
Tavan
40
Duvar
50
*1 Yerel boru aþaðý doðru
eðimli olacak þekilde
delik yoluyla beslemenin
konumunu belirleyin.
Arka taraftaki drenaj boru deliði B40mm
1.050
40
138
40-45
Drenaj hortumu
490
Sað taraftaki boru
deliði B65mm
22
35
40
230
980
Duvar
55
Üst taraftaki boru deliði B65mm
2.
Duvara montaj.
Alt taraftaki boru
deliði B80mm
Duvar
Sað taraftaki
boru deliði
B80mm
55
40
40
Duvar
1.050
Zemin
162
40
48
97
30
255
Sývý borusu
Gaz borusu
Drenaj borusu
Duvar
800
490
35
102 26
Zemin
150
Baðlantý konumu:
5
Zemin
Arka taraftaki boru
deliði B80mm
55
■Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 6 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Dis Ünite Montaj Çizimleri
Tavana Montaj
1.
Aski civatasinin montaji.
1) Aský cývatasýný iç üniteyi taþýyabilecek þekilde monte edin, montajdan önce tavana mesafesini ayarlayýn.
2) Ýç üniteyi montaj çizimlerine uygun olarak monte edin ve sýkýca M10 somunla sýkýþtýrýn. (4 yer)
3) Ýç üniteyi tavan üzerine monte ettikten sonra, her bir parçayý saðdaki diyagramda gösterildiði gibi monte edin.
J 25-30
40-45
Rondela
J ! •
2.
İç ünite montaji.
1) ( M ,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baðlayýn.
(Bir sonraki sayfada 1'e bakýn)
(Tavana monteli ve duvara monteli üniteler için geçerlidir.)
2) Drenaj borusu için baðlantý yerinde yerel boruyu, montaj çizimlerinde gösterilen biçimde hazýrlayýn.
Açýklama: Drenaj hortumunu kesinlikle saðdaki diyagramda gösterilen
biçimde, aþaðý doðru meyilli biçimde yerleþtirin.
3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baðlayýn.
Baðlantý kablosunu borularla ayný yönde yerleþtirin.
• Drenaj hortumunun akýş kýsmý
Drenaj hortumunun konumunu belirlemek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn.
Açýklama:
!
1
■Türkçe
2
3
4
6
10_TR_3P171284-2B.fm Page 7 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Dis Ünite Montaj Çizimleri
Duvara Montaj
3.
Montaj.
• Ýç üniteyi montaj çizimlerine göre duvara monte edin.
1) Ýç üniteyi montaj plakasýnýn kancalarýna A asýn. (2 yer)
2) Ýç ünitenin alt kýsmýndaki üç deliðe M4 x 25L vidalarý tespit edin.
J
A
J
M4 × 25L
A
• Borularýn yönünün birbirine uygun olmasýna dikkat edilmelidir, çünkü (birlikte verilen M ) yedek uzatma borusu
ve montaj yöntemleri borularýn yönüne baðlý olarak deðiþir.
1) Yedek uzatma borusunu borularýn yönüne göre seçin.
(Bu, duvara monte edilen sað geri boru ve tavana
3)
monte edilen sað yan boru olmadan yapýlmalýdýr.)
2) N ýsý izolasyon tüpünü yedek uzatma borusuna
takýn. (Boþluk býrakmamaya dikkat edin.)
3) Yedek uzatma borusunu cihaza baðlayýn.
2)
7
■Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 8 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
4.
İç ünite montaji.
1) ( M ,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baðlayýn.
(Tavana monteli ve duvara monteli üniteler için geçerlidir.)
2) Drenaj borusu için baðlantý yerinde yerel boruyu, montaj çizimlerinde gösterilen biçimde hazýrlayýn.
3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baðlayýn.
Baðlantý kablosunu borularla ayný yönde yerleþtirin.
Açýklama:
Sað arka boru için alt gövde kapaðýný iç ünitenin
montajýndan önce çýkarýn.
Sað taraftaki boru
Sað taraftaki boru
için burayý kesin
Alt saðdaki
boru için
burayý kesin
Sað arka boru
Alt sað boru
Tavana Montaj Ve Duvara Montaj Arasindaki Ortak Noktalar
Çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda tariff edildiği şekilde bir
5.
monte edin.
Kablolama.
1) Kablo uçlarýný sýyýrýn (15mm).
2) Ýç ve dýþ ünitelerin terminal bloklarýndaki terminal numaralarýyla kablo renklerini karþýlaþtýrýn ve kablolarý uygun
terminallere sýkýca vidalayýn.
3) Toprak kablolarýný uygun terminallere baðlayýn.
4) Saðlam biçimde kilitlenecek þekilde kablolarý çekin, daha sonra kablo kelepçesi ile kablolarý tespit edin.
5) Bir adaptor sistemine baðlantý yapýldýðýnda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak saðdaki resimde gösterildiði
gibi S21 konektörüne baðlayýn.
6) Servis kapaðý saðlamca yerleþecek þekilde kablolarý biçimlendirin, daha sonra servis kapaðýný kapatýn.
" ! S21 ! 1 23
LN
1
2
3
H05VV
Uyarilar
1) Erimiþ kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya starbust baðlantýlarý, aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, veya
yangýna neden olabileceðinden kullanmayýn.
2) Ürünün içinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parçalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi, vb.
uzantisi çikartmayin.) Bu elektrik çarpmasina veya yangina sebep olabilir.
■Türkçe
8
10_TR_3P171284-2B.fm Page 9 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Dis Ünite Montaj Çizimleri
6.
Soğutucu borularin izolasyonu.
Soğutucu sýzýntýsý olup olmadýğýný kontrol ettikten sonra
• Sývý borusu ve gaz borusundaki derzler, Q birleþtirme bantlarýna ekli P -ýsý izolasyon tüpü ile izole edilmelidir.
•
P
ýsý izolasyon tüpünü uygun uzunlukta kesin.
Q
7.
P
Tahliye borusu.
1) Aþaðýda tarif edilen þekilde drenaj hortumunu baðlayýn.
Tavana montaj
Duvara montaj
2) Suyun drenaj hortumundan düzgünce dökülmesini kontrol etmek için drenaj gözüne sað taraftan suyu dökünüz.
Tavana montaj
3) Drenaj hortumu için uzatma gerekirse, piyasada mevcut bir uzatma hortumu alýn.
Yerel drenaj hortumunu baðladýktan sonra, ýsý izolasyon tüpü yarýklarýný
bantlayýn.
# # $
9
!
"
■Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 10 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Sogutucu Borulari
, Çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda açýklandýğý şekilde
monte edin.
1.
Boru ucunun genişletilmesi.
1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine
parçacýklar girmeyecek biçimde aþaðý doðru
giderin.
3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun.
4) Boruyu geniþletin.
5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol edin.
(Tam dik
açýlarla kesin.)
Pürüzleri giderin.
Geniþletme
Tam aþaðýda gösterilen þekilde monte edin.
A
R410A için geniþletme aracý
Kavrama tipi
Kalýp
A
Konvansiyonel geniþletme aracý
Kavrama tipi (Sert tip) Kelebek somun tipi (Imperial tip)
0-0,5mm
1,0-1,5mm
1,5-2,0mm
Kontrol
Boru ucu mükemmel
bir daire halinde
düzgün biçimde
geniþletilmelidir.
Geniþletme somunu
iç yüzeyi çatlaksýz
olmalýdýr.
Geniþletme somununun
yerleþmesini kontrol
edin.
Uyarilar
1) Geniþletilen kýsým üzerinde madeni yað kullanmayýn.
2) Madeni yaðýn sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kýsaltýr.
3) Daha önceki montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece üniteyle birlikte verilen parçalarý kullanýn.
4) Kullaným ömrünün kýsalmamasý için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayýn.
5) Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir.
6) Hatalý geniþletme soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.
2.
Soğutucu boru işleri.
1) Ýki geniþletme somunun merkezlerini hizalayýn ve
geniþletme somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ
sýkýn. Daha sonra tork anahtarýyla tamamen
sýkýn.
• Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini
engellemek ve gaz kaçaðýný önlemek için
geniþletme somunlarýný sýkarken tork anahtarý
kullanýn.
1/2 1/4 3/8 32,7-39,9N l m
l
(333-407kgf cm)
49,5-60,3N l m
l
(505-615kgf cm)
14,2-17,2N l m
(144-175kgf l cm)
2) Gaz kaçaðýný önlemek için, geniþletme somununun iç ve dýþ yüzeylerine soðutma makine yaðý uygulayýn.
(R410A için soðutucu yaðý kullanýn.)
2-1. Boru İşleri Hakkýnda İkazlar
1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun.
2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak olmalýdýr.
Büküm için bir boru bükücü kullanýn.
(Bükme yarýçapý 30 ila 40mm veya daha büyük olmalýdýr.)
■Türkçe
10
10_TR_3P171284-2B.fm Page 11 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Sogutucu Borulari
2-2. Bakýr ve Isý İzolasyon malzemelerinin seçimi
• Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin:
1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük
Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110°C’e ulaþýr.
Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin.
2) Kesinlikle aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole edin ve izolasyon
boyutlarýný saðlayýn.
Gaz tarafý
Sývý tarafý
20/25/35
50/60 sýnýf
sýnýf
O.D. 9,5mm O.D. 12,7mm O.D. 6,4mm
Kalýnlýk 0,8mm
Üniteler arasý borulama
Gaz borusu
Gaz borusu
izolasyonu
Yüzey bandý
Sývý borusu
Sývý borusu
izolasyonu
Drenaj hortumu
Gaz borusu ýsýl izolasyonu
Sývý borusu
20/25/35
50/60 sýnýf ýsýl izolasyonu
sýnýf
I.D. 12-15mm I.D. 14-16mm I.D. 8-10mm
Kalýnlýk 10mm Min.
3) Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý kullanýn.
11
■Türkçe
10_TR_3P171284-2B.fm Page 12 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
Deneme İşletimi ve Test
1.
Deneme işletimi ve test.
1-1 Besleme voltajýný ölçün ve belirlenen aralýkta olduðunu kontrol edin.
1-2 Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr.
■ Isý pompasý için
• Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin.
1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir.
Deneme isletimi için asagida tarif edilen biçimde uzaktan kumandayi kullanin.
2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin
(soðutma modunda 26°C ila 28°C, ýsýtma modunda 20°C ila 24°C).
3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.
■ Yalnýz Soðutma için
• Select the lowest programmable temperature.
1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak soðutma modunda iptal edilebilir.
Deneme iþletimi için aþaðýda tarif edilen biçimde uzaktan kumandayý kullanýn.
2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (26°C ila 28°C).
3) Koruma için, sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.
1-3 Izgara hareketi gibi tüm iþlev ve parçalarýn düzgün çalýþtýðýndan emin olmak için test iþletimini Kullanýcý Kýlavuzuna uygun olarak gerçekleþtirin.
• Klima cihazý bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir
süre kullanýlmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatýn.
• Devre kesici klima cihazýna giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar açýldýðýnda
ilk iþletim moduna döner.
! "# # $ ! % &! '(" ") *+# , - *+#* *+#./#
0 ! (" "( $1 # ## #" *
# 2
! (" 2.
Test maddeleri.
Test Maddeleri
Belirti
(RC üzerinde taný göstergesi)
Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde monte edilmiþlerdir.
Düþme, sarsýlma, gürültü
Soðutucu gaz kaçaðý yoktur.
Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi
Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý ýsýl olarak
izole edilmiþtir.
Su kaçaðý
Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir.
Su kaçaðý
Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr.
Elektrik kaçaðý
Kablo baðlantýlarýný baðlamak için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr.
Arýza veya yanma hasarý
Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya çýkýþý için açýk kanallar vardýr.
Kapatma vanalarý açýktýr.
Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi
Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde almaktadýr.
Arýzalý
■Türkçe
Kontrol
12
10_TR_3P171284-2B.fm Page 13 Wednesday, May 16, 2007 11:33 AM
MEMO
13
■Türkçe
00_CV_3P171284-2B.fm Page 2 Tuesday, May 1, 2007 12:02 PM
Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
3P171284-2B M02B074G
(0706) HT
Download PDF