Zibro | SRE 228 TC Silver | SRE 228 TC Silver

SRE 228 TC Silver
3
MANUEL D’UTILISATION
3
2
GEBRAUCHSANWEISUNG
12
6
BRUGSANVISNING
22
5
INSTRUCCIONES DE USO
32
FIN
KÄYTTÖOHJE
42
4
OPERATING MANUAL
52
>
ISTRUZIONI D’USO
62
u
BRUKSANVISNING
72
1
GEBRUIKSAANWIJZING
82
:
INSTRUKCJA OBSŁUGI
92
=
BRUKSANVISNING
102
y
NAVODILA ZA UPORABO
112
co_SRE228TC_Silver.indd 3
06-06-12 16:01
3
PAGE PLIANTE
2
FALTBLATT
6
FOLDEUDSIDE
5
HOJA DESPLEGABLE
FIN
AUKI TAITETTU SIVU
4
FOLD-OUT PAGE
>
PIEGHEVOLE
u
UTBRETTSIDE
1
UITVOUWBLAD
:
INSTRUKCJĘ ROZŁOŻYC
=
UTVIKNINGSSIDA
y
ZADNJA STRAN ZGIBANKA
- EMC
co_SRE228TC_Silver.indd 1
- LV
06-06-12 16:01
Kære kunde
Hjertelig til lykke med anskaffelsen af Deres Zibro, det førende mærke
blandt flytbare kaminer. De har anskaffet Dem et absolut kvalitetsprodukt,
som De vil få glæde af mange år frem i tiden. Forudsat at kaminen anvendes på
forsvarlig vis. Læs derfor først denne brugsanvisning, så Deres Zibro
kan holde længe.
Der er 4 års fabriksgaranti på alle opståede materiale- og fremstillingsfejl.
Vi ønsker Dem meget varme og komfort med Deres Zibro.
Med venlig hilsen
Feiyue
Kundeservice
1 LÆS FØRST BRUGSANVISNINGEN.
2 KONTAKT DERES ZIBRO FORHANDLER, HVIS DE HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL.
3 FOLD DEN SIDSTE SIDE UD FØR DE LÆSER BRUGSANVISNINGEN.
6
22
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 22
06-06-12 16:12
GENERELT OM BRUGEN
VIGTIGE DELE
Dette er i store træk, hvordan Deres Zibro skal anvendes. For yderligere information henvises der til
VEJLEDNINGEN (side 25 og frem).
1
Fjern alt emballagemateriale (fig. A)
2
Fyld brændstoftanken (se kap. B, fig. C).
3
Sæt stikket i stikkontakten.
4
5
Tænd for kaminen på
Frontpanel
Frontgitter
Bundplade
Tankrumslåg
Betjeningspanel
Brændstoftank
Brændstofdisplay
på tank
knappen (se kap. D).
Hvis De ønsker at ændre temperaturen, brug da indstillingsknapperne (se kap. E).
6
Ventilatorfilter
Termostat
230 Volt stik og
ledning
knappen .
Sluk for kaminen på
• På grund af brandrisikoen skal tanken fyldes, når
kaminen er slukket, eller i et andet lokale end kaminen.
Informationsdisplay
Tænd og sluk
knap
• Sørg altid for at lukke tanken ordentligt efter påfyldning på sikker afstand af alle varmekilder og
åben ild (se kapitel B).
• Første gang kaminen tændes, lugter den “ny” i en
kort periode.
Børnesikring
Indstillingsknapper
(tid og temperatur)
• Opbevar alle brændstofbeholdere med deres originale dæksler og forseglinger et koldt og mørkt
sted.
• Brændstof kan blive forældet: Start hver fyringssæson med nyt brændstof.
Timer
SAVE-knap
• Når du fyrer med Zibro Premium Quality Fuels, er
du garanteret brændstof af god kvalitet.
• Før du skifter brændstofmærke og/eller brændstoftype, skal du sørge for at tømme den flytbare
kamin helt for brændstof.
6
23
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 23
06-06-12 16:12
INDEN DE TÆNDER FOR KAMINEN
SØRG ALTID FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og gem den
til senere brug. Ovnen skal installeres på en sådan måde, at den overholder lokale
og nationale bestemmelser, vedtægter og standarder. Dette produkt er beregnet
til brug som en varmer i private hjem og er kun egnet til brug i tørre omgivelser,
under almindelige forhold i private hjem, indendørs i stuer, køkkener eller i garager.
Uanset model skal du altid sørge for, at kaminen bruges i et lokale, der er tilstrækkelig stort til, at den kan bruges sikkert uden behov for ekstra ventilation. Hvis
lokalet er mindre end påkrævet, skal du altid åbne en dør eller et vindue på klem
(sørg for, at åbningen er cirka 2,5 cm). Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt luftindtag og effektivt luftudtag i alle lokaler, hvor kaminen bruges (begge åbninger
skal have et tværsnit på mindst 50 cm2). Du må ikke foretage ændringer af sikkerhedssystemet, da garantien for, at luftmåleren fungerer korrekt, derved bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål.
Kun med det rigtige
brændstof er De garanteret en ufarlig, effektiv
og optimal brug af
Deres Zibro.
Særlige oplysninger for brugere i Frankrig: Kaminen er fremstillet til kun at blive
brugt med brændstof, der er beregnet til flytbare kaminer, som fyrer med flydende brændstof, i henhold til de franske dekreter af 08-01-1998 og 18-07-2002. Det
er forbudt at bruge andre former for brændstof.
Kontakt din forhandler, eller find adresser på forhandlere på vores websted.
Denne flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, er beregnet til brug som
en ekstra varmekilde og ikke som en konstant varmekilde.
Særlige oplysninger for brugere i Storbritannien: Brug kun Klasse C1 petroleum i
henhold til BS2869 Del 2 eller lignende.
Brugeren skal overholde følgende anvisninger om korrekt brug:
Denne transportprop
findes løst i kassen. Kun
med denne kan kaminen transporteres uden
problemer. Gem den
derfor omhyggeligt!
UNDLAD AT
- bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, i campingvogne,
både og førerhuse.
- bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, i lokaler med utilstrækkelig ventilation (se minimummålene for det lokale, der skal opvarmes i
skemaet med specifikationer) samt lokaler, der ligger under jordhøjde og/eller i
en højde på over 1.500 meter
- ændre kaminens sikkerhedsfunktioner.
Anvendelse af denne type opvarmning på offentlige steder kræver forudgående tilladelse fra myndighederne. Indhent korrekte oplysninger, før kaminen tages i brug.
DET RIGTIGE BRÆNDSTOF
Kaminen er konstrueret til at anvende vandfrit, rent petroleum af god kvalitet,
såsom Zibro Premium Quality Fuels. Kun denne slags brændstoffer sikrer en ren og
optimal forbrænding. Brændstof af ringere kvalitet kan medføre:
øget risiko for funktionsfejl
ufuldstændig forbrænding
reduceret levetid for kaminen
røg og/eller os
aflejringer på gitteret eller glødenettet
Det rigtige brændstof er derfor af stor betydning for sikker, effektiv og behagelig
brug af kaminen.
Skader på kaminen og/eller funktionsfejl som følge brug af andet end anvendelse
af vandfrit, rent petroleum af god kvalitet dækkes ikke af garantien.
Spørg altid den lokale forhandler om den rigtige type brændstof til kaminen.
6
24
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 24
06-06-12 16:12
VEJLEDNING
A
INSTALLATION AF KAMINEN
1
A
Tag forsigtigt Deres Zibro ud af kassen og kontrollér indholdet.
Udover kaminen skal der være følgende:
en manuel hævepumpe
en transportprop
denne brugsanvisning
Gem kassen og emballagematerialet (fig. A) til opbevaring og transport af
kaminen.
2
Åbn tankrumslåget , og fjern det lille stykke karton.
3
Fyld brændstoftanken som det beskrives i kap. B.
4
Gulvet skal være stabilt og i vater. Flyt kaminen, hvis den ikke står helt i vater.
Forsøg ikke at korrigere dette ved at lægge bøger eller andet under kaminen.
5
Sæt stikket i stikkontakten (230 Volt - vekselstrøm 50 Hz), og indstil
den korrekte tid med indstillingsknapperne (se kap. C).
B
6
B
Deres Zibro er nu klar til brug.
PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF
Påfyld brændstof på skiftetanken et passende sted, da der altid er risiko for at
spilde. Følg proceduren nedenfor:
1
Kontrollér at kaminen er slukket.
2
Åbn låget på kaminen top, og løft skiftetanken ud af kaminen (fig. B).
C
Bemærk: Det kan dryppe lidt fra tanken. Sæt skiftetanken ned (med dækslet
opad og håndtaget på gulvet (fig. C)), og skru brændstofdækslet af.
3
Fyld skiftetanken ved hjælp af en brændstofpumpe (se anvisningerne til
brændstofpumpen.) Sørg for, at pumpen er placeret højere end skiftetanken
(fig. C). Stik den ribbede slange ind i åbningen på skiftetanken.
4
Hold øje med skiftetankens brændstofmåler under påfyldningen (fig. D). Stop
påfyldningen, når måleren angiver, at tanken er fuld. Fyld aldrig for meget
brændstof på tanken, især ikke når brændstoffet er meget koldt (brændstof
udvider sig, når det bliver varmere).
D
5
Lad det resterende brændstof i pumpen løbe tilbage i beholderen, og fjern
forsigtigt pumpen. Skru tankdækslet godt på igen. Tør eventuelt spildt
brændstof op.
Tom
Fuld
6
25
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 25
06-06-12 16:12
6
Kontrollér at tankproppen sidder rigtigt og er skruet fast. Sæt brændstoftanken tilbage i kaminen (med proppen nedad). Luk tankrumslåget.
C
INDSTILLING AF URET
Uret kan kun indstilles, når stikket er i stikkontakten, og kaminen ikke er tændt.
Brug indstillingsknapperne til at indstille uret. Tryk først på en af knapperne
for at aktivere denne funktion (Informationsdisplayet vil begynde at blinke).
Derefter kan timerne indstilles med den venstre knap (hour) og minutterne med
knappen til højre (min.). Ved at trykke én gang forøges værdien med én. Hvis
E: Når informationsdisplayet stopper med at
blinke, er indstillingen
låst til den indstillede
værdi.
knappen holdes inde, forøges værdien indtil knappen slippes. Efter ca. 10 sekunder holder informationsdisplay op med at blinke, og indstillingen er fastlagt. Hvis
kaminen er slukket, vil selve informationsdisplayet ligeledes slukke efter 5 minutter. Ved at trykke på en hvilken som helst knap på displayet, vil alle informationer
igen være synlige
+
D
Hvis stikket har været ude af stikkontakten eller hvis strømmen på anden måde har
været afbrudt, skal indstillingerne foretages igen.
SÅDAN TÆNDES KAMINEN
En ny kamin kan i starten forårsage ekstra lugt, sørg derfor for ekstra ventilation.
Tænd altid kaminen med den
knappen . Brug aldrig tændstikker eller en
lighter.
For at tænde for kaminen trykkes blot på
knappen . ”Power” lampen begyn-
der at blinke, hvilket betyder, at tændingsprocessen er aktiveret. Denne varer et
øjeblik. Når kaminen brænder, vil ”power” lampen lyse rødt. Informationsdisplayet
F: Den ønskede temperatur angives til venstre og
den aktuelle til højre.
viser to tal. På lampen ved siden af tallene fremgår det, at de vedrører temperaturen (fig. F). Under ROOM er den aktuelle rumtemperatur angivet, og under
SET er den indstillede temperatur angivet. Den indstillede temperatur kan ændres
med indstillingsknapperne (se kap. E). Kontroller før kaminen tændes, om der er
tilstrækkeligt brændstof i tanken.
E
INDSTILLING AF DEN ØNSKEDE TEMPERATUR
Den indstillede temperatur kan kun ændres, hvis kaminen er tændt. Temperaturen
ændres med indstillingsknapperne . Tryk først på en af knapperne for at aktivere funktionerne (°C symbolet vil begynde at blinke). Temperaturen kan nu øges
med knappen til højre (min.) og sænkes med knappen til venstre (hour). Ved
at trykke én gang forøges værdien med én. Efter cirka 10 sekunder vil °C symbolet
holde op med at blinke og indstillingen vil være låst. Temperaturen kan indstilles
til min. 6° og max. 28° C.
Hvis stikket har været ude af stikkontakten, længere end 10 min. (eller strømmen
har været afbrudt), genindstilles temperaturen til 20° C.
6
26
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 26
06-06-12 16:12
F
BRUG AF TIMEREN
Med timeren kan kaminen tændes automatisk på et forud indstillet tidspunkt.
For at kunne indstille timeren skal uret være rigtigt indstillet (se kap. C), og kaminen skal være slukket. Sådan indstilles timeren:
1
Tryk på
knappen og umiddelbart derefter på TIMER knappen .
TIMER lampen og informationsdisplayet vil begynde at blinke (fig. F).
2
Indstil tidspunktet som om at kaminen skal tændes på ved hjælp af indstillingsknapperne . Anvend knappen til venstre (hour) til at indstille timer
og knappen til højre (min.) til at indstille minutter (med 5 min. interval).
3
Efter cirka 10 sekunder vil informationsdisplayet igen vise CLOCK, og TIMER
lampen vil lyse hvilket indikerer, at timer funktionen er aktiveret (fig. G).
G: Kontrollampen TIMER
angiver, at TIMER funktionen er aktiveret.
4
Timeren beregner selv hvornår kaminen skal tænde, for at rummet så vidt
muligt har den rette temperatur på det indstillede tidspunkt.
+
Hvis De ønsker at slukke kaminen og lade den tænde igen med timeren,
behøver De kun at trykke på knappen TIMER (se kap. G).
For at annullere timerindstillingen trykkes én gang på
G
knappen .
SÅDAN SLUKKES KAMINEN
Kaminen kan slukkes på to måder.
1 Tryk på
knappen . Informationsdisplayet skifter til CLOCK, og flammen
slukkes i løbet af ca. et minut.
2
Hvis De vil slukke kaminen og næste gang lade timeren tænde den, trykkes på
knappen TIMER . Foruden at slukke kaminen aktiveres også timeren. Det
kan ønskede tidspunkt ændres med indstillingsknapperne (se kapitel F).
H
INFORMATIONSDISPLAYET
Informationsdisplayet er ikke kun beregnet til at vise den indstillede tid og temperatur (kap. C, E og F), men også til at give meddelelse om funktionsfejl. Koden i
informationsdisplayet fortæller Dem, hvad der er galt:
Hvis der opstår nogen
funktionsfejl, fortæller
informationsdisplayet,
hvad der er i vejen.
KODE
INFORMATION
HANDLING
efefeee-
Temperaturen i kaminen er for høj.
Lad kaminen afkøle og genstart.
Strømafbrydelse.
Tænd kaminen igen
0
0
1
1
2
5
6
Defekt termostat.
Kontakt forhandleren.
Defekt brændertermistor.
Kontakt forhandleren.
Startproblemer.
Kontakt forhandleren.
Væltesikring.
Tænd kaminen igen.
Dårlig forbrænding.
Kontakt forhandleren.
6
27
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 27
06-06-12 16:12
e- 7
e- 8
e- 9
Rumtemperatur højere end 32°C.
Hvis nødvendigt tændes kaminen igen.
Defekt ventilatormotor.
Kontakt forhandleren.
Snavset luftfilter; eller.
Rens filter
snavset brændstofpumpe
Kontakt din forhandler.
Kaminen har kørt uafbrudt i 65
-- : --- : -- +
+
timer og har slukket automatisk.
Kaminen tændes påny.
Ikke mere brændstof
Påfyld brændstoftank.
For lidt ventilation.
Ventiler bedre.
Kontakt altid forhandleren i tilfælde af fejlfunktion, der ikke er angivet ovenfor,
og/eller hvis fejlen bliver ved med at opstå, selvom du bruger de ovennævnte
løsninger.
AUTOMATISK SLUKNING
Denne Kamin er udstyret med et sikkerhedssystem, der sørger for at kaminen automatisk slukker efter 65 timers uafbrudt drift. Displayet viser så
det, kan kaminen tændes igen, ved at trykke på
. Hvis De måtte ønske
knappen (se kapitel D).
AUTOMATISK RENSNING AF BRÆNDER
Når kaminen har kørt uafbrudt i 2 timer på højeste brændertrin, påbegyndes en
automatisk rensning af brænderen. Diplayet viser koden for automatisk rensning
af brænder, cl:05, der står på cl:01, når den automatiske rensning er afsluttet. Den
automatiske rensning varer 5 min., hvor kaminen brænder på laveste brændertrin. Når
brænderen er renset, skifter kaminen automatisk tilbage til højeste brændertrin.
I
BØRNESIKRING
Børnesikringen kan bruges til at forhindre, at børn ændrer kaminens indstillinger
ved et uheld. Når kaminen er tændt, og børnesikringen slået til , kan kaminen kun
slukkes. Andre funktioner er spærret. Hvis kaminen allerede er slukket, forhindrer
børnesikringen også, at kaminen tændes ved et uheld. Børnesikringen aktiveres ved
at holde den pågældende knap nede i mere end 3 sekunder. KEY-LOCK
H: Når
symbolet lyser
på displayet er børnesikringen aktiveret.
indi-
katoren vil lyse på informationsdisplayet (fig.H) hvilket betyder, at børnesikringen
er aktiveret. Børnesikringen slås fra ved at trykke på knappen og holde den nede
i mere end 3 sekunder.
J
DEN KORREKTE BRUG AF “SAVE”
Med “SAVE” funktionen kan temperaturen holdes inden for et bestemt område.
Når denne funktion er aktiveret, slukkes ovnen automatisk, hvis rumtemperaturen
ligger mere end 3° C over den indstillede temperatur. Når temperaturen igen når
den indstillede temperatur, tændes ovnen automatisk igen.
I: Når lampen SAVE lyser,
slukkes eller tændes
ovnen automatisk, sådan
at temperaturen holder
sig inden for et bestemt
temperaturområde.
“SAVE” aktiveres ved at trykke den pågældende knap ned. Lampen “SAVE”
lyser (fig. I). Ved at trykke på SAVE igen slås funktionen fra.
Også uden indstillingen “SAVE” sørger ovnen for, at den indstillede temperatur
+
6
så vidt muligt holdes, ved at dens opvarmningskapacitet tilpasses. “SAVE” er
en energisparefuktion, der f.eks. kan bruges, hvis De ikke er til stede i rummet,
eller hvis rummet skal holdes frostfrit.
28
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 28
06-06-12 16:12
K
FUEL INDIKATOR
Når FUEL indikatoren lyser, er der nok brandstof til endnu 10 minutters brug af
kaminen. Den resterende brændetid kan følges i informationsdisplayet (fig. J).
Fvor hver to minutter høres et alarmsignal, for at gøre opmærksom på, at kaminen bør efterfyldes. Gøres dette ikke, vil kaminen blot slukke af sig selv. Der vil
J: Når FUEL indikatoren
lyser, vil informationsdisplayet vise hvor mange
minutters brændtid der
er tilbage i tanken.
også høres et lydsignal idet kaminen slukker. FUEL indikatoren vil blinke, mens fire
linier blinker i informationsdisplayet. Dette kan bringes til ophør ved at trykke på
knappen en gang.
Når kaminen har opbrugt alt brændstof og er slukket, varer det et stykke tid inden
kaminen igen kan tændes efter påfyldning.
L
VENT INDIKATOR
Når VENT indikatoren begynder at blinke, er det et tegn på, at rummet ikke er
tilstrækkeligt ventileret (fig. K). Kaminen vil automatisk slukke. Hvis indikatoren
bliver ved med at blinke efter der er sorget for ekstra ventilation, kontakt da din
K: En blinkende VENT
indikator er et tegn på,
at ekstra ventilation er
nødvendig.
forhandler.
M
VEDLIGEHOLDELSE
Sluk for kaminen, og lad den køle af, inden De påbegynder nogen form for vedli-
Brændstoffilter
geholdelse. Træk også stikket ud af stikkontakten.
L
Deres Zibro kræver næsten ingen vedligeholdelse. Dog skal ventilatorfilteret rengøres med en støvsuger og frontgitteret med en fugtig klud. Dette gøres
ugentligt.
Kontrollér også regelmæssigt brændstoffiltret:
1
Fjern brændstoftanken fra kaminen, og fjern brændstoffiltret (fig. L).
Dette kan dryppe, så hav en klud parat.
2
Bank brændstoffiltret tomt mod et fast underlag og med bunden i vejret,
så urenheder fjernes. (Rens aldrig brændstoffiltret med vand!).
3
Sæt brændstoffiltret tilbage i kaminen.
Det anbefales, at støv og pletter fjernes med jævne mellemrum med en fugtig
klud, da der ellers let kan opstå pletter, der er svære at fjerne.
Fjern aldrig selv nogen dele fra kaminen. Ved en eventuel reparation, skal De
+
altid kontakte Deres Zibro forhandler. Hvis el-ledningen er beskadiget, må den
kun udskiftes af en autoriseret installatør, og den skal udskiftes med en ledning af typen HO5 VV-F.
6
29
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 29
06-06-12 16:12
M
N
OPBEVARING (SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN)
Efter fyringssæsonen skal kaminen opbevares et sted, hvor den ikke bliver støvet,
så vidt muligt i den originale emballage.
Resterende brændstof kan ikke bruges i den næste fyringssæson. Brug derfor
altid det hele. Hvis De alligevel har lidt til overs, må det ikke smides væk, men skal
bortskaffes i henhold til reglerne om kemisk affald, som gælder i Deres kommune.
Begynd altid den nye fyringssæsson med nyt brændstof. Når kaminen på ny tages i
Transportprop
brug følges vejledningen (fra kapitel A).
O
TRANSPORT
For at forhindre at kaminen lækker under transport, skal der tages følgende forholdsregler:
1
Lad kaminen køle af.
2
Fjern brændstoftanken fra kaminen og tag brændstoffilteret ud (se kap. M
fig. L). Det kan dryppe lidt fra dette, hav derfor en klud parat. Opbevar ikke
brændstoffiltret og brændstoftanken i kaminen.
3
Tryk transportproppen godt fast på brændstoffiltrets plads (fig.M). Tryk den
godt fast. Transportproppen kan i vid udstrækning forhindre lækage fra
kaminen under transport.
4
Transporter altid kaminen i lodret stilling.
5
Tøm den faste brændstoftank helt ved hjælp af en brændstofpumpe før
transport, eller hvis der er kommet forkert eller snavset brændstof i tanken.
Fjern først brændstoffilteret, og indsæt derefter brændstofpumpen i den
tomme faste brændstoftank. Følg samme procedure, hvis der er kommet vand
i brændstoftanken.
P
TEKNISKE DATA
Tænding
elektrisk
Brændstof
petroleum
Kapacitet (kW) max.
3,10
Kapacitet (kW) min.
0,80
Velegnet rum (m )
Mål (mm)
bredde
incl. bundplade
Tilbehør
Brændstofforbrug (l/t)
*
0,323
dybde
296
højde
428
manuel hævepumpe
50-120
3 **
376
transportprop
Netspænding
230 V
vekselstrøm / 50 Hz
Brændstofforbrug (g/t)*
258
El-forbrug:
Brændetid pr. tank (t)
17,3
- ved opstart
Indhold skiftetank (l)
5,4
- under drift
Vægt (kg)
8,0
Sikringers kapacitet
*
*
Ved indstilling på højeste stand
**
320 W
13 W
250V, 5A
De oplyste værdier er vejledende
6
30
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 30
06-06-12 16:12
Q
GARANTIBETINGELSER
Der ydes 4 års garanti på Deres Zibro, hvor garantien løber fra købsdagen. Inden
for denne periode repareres alle materiale- og fremstillingsfejl gratis. Følgende
regler gælder for denne garanti:
1
2
3
4
5
6
7
Alle yderligere krav på skadesgodtgørelse, inklusiv efterfølgende skade
afvises udtrykkeligt.
Alle reparationer eller udskiftning af dele i garantiperioden medfører ikke
forlængelse af garantien.
Garantien bortfalder, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret
uoriginale reservedele, eller hvis kaminen har været repareret af tredjemand.
Garantien gælder ikke for dele, der er udsat for normal slitage, som f.eks.
brændermåtten og den manuelle hævepumpe.
Garantien gælder kun, hvis De kan forevise det originale daterede købsbevis,
og hvis der ikke er foretaget ændringer på dette.
Garantien gælder ikke for skade, der er opstået ved handlinger, der afviger
fra brugsanvisningen, ved forsømmelse eller ved brug af forkert eller
forældet brændstof. Forkert brændstof kan endog være farligt**. Derfor
anbefales brugen af Zibro Premium Quality Fuels i kaminen. Zibro Premium
Quality Fuels er et kvalitetsprodukt, som er specielt velegnet til brug i
kaminen.
Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af kaminen eller dele af denne
er altid for købers regning.
For at undgå unødvendige omkostninger anbefales det altid at læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis der ikke kan findes en løsning i denne, indleveres kaminen til reparation hos Deres forhandler.
* Ved brug af forkert brændstof soder vægen til (bliver hård).
** Letantændelige stoffer kan f.eks. medføre en ukontrollabel forbrænding med stikflammer. Prøv i så tilfælde
ikke at flytte kaminen, men sluk omgående for den. I nødstilfælde kan der anvendes en ildslukker, men i så fald
udelukkende af type B: kulsyre- eller pulverslukker.
11 TIPS FOR SIKKER BRUG
1
2
Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet.
Flyt aldrig kaminen, når den brænder eller stadig er varm. I dette tilfælde
må den heller ikke påfyldes eller vedligeholdes.
3 Anbring kaminen så dens forkant er mindst 1,5 meter fra mure, gardiner
og møbler.
4 Brug ikke kaminen i støvede rum, da der så ikke opnås en optimal
forbrænding. Brug ikke kaminen i umiddelbar nærhed af badekar,
brusekabiner eller svømmebassiner.
5 Sluk kaminen før De forlader huset eller går i seng. Hvis De er fraværende i længere tid (f.eks. ferie), skal stikket også tages ud af stikkontakten.
6 Opbevar og transporter altid brændstoffet i de dertil beregnede tanke
og dunke.
7 Sørg for, at brændstoffet ikke udsættes for varme eller ekstreme
temperaturforskelle. Opbevar altid brændstoffet et køligt, tørt og
mørkt sted (sollys forringer kvaliteten af brændstoffet).
8 Brug aldrig kaminen på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller
dampe (f.eks. udstødningsgasser eller malingsdampe).
9 Vær opmærksom på, at kaminens gitter bliver meget varmt. Hvis der
anbringes ting oven på kaminen, udgør det en brandfare.
10 Sørg altid for tilstrækkelig ventilation.
11 Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion
om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed.
Elektrisk affald som defekte elektriske apparater og batterier bør ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet. Indlever det venligst til et genbrugsanlæg.
Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds angående genbrug.
6
31
p022_031_SRE228TC_Silver_dk.indd 31
06-06-12 16:12
co_SRE228TC_Silver.indd 5
06-06-12 16:01
--- --- -- ----- -- --- ------ -- --- ------ ---- -- ----
-- -- --- ------ -- --- ------- --- -- ----- ---- -- ----
www.zibro.com
Distributed in Europe by PVG Holding B.V.
D Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.zibro.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.zibro.com).
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.zibro.com eller det lokale Kundecenter (telefonnumre findes i www.zibro.com).
Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.zibro.com, o póngase en contacto con el servicio cliente
(hallará el número de teléfono en www.zibro.com).
F Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.zibro.
com) ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.zibro.com).
Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.zibro.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.zibro.com).
If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.zibro.com) or contact our sales support (you find its phone
number on www.zibro.com)
I Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.zibro.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il numero
di telefono, consultate www.zibro.com).
N Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.zibro.com. Alternativt kan du kontakte
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.zibro.com).
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.zibro.com) of neem contact op met de afdeling
sales support (adres en telefoon op www.zibro.com).
P Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.zibro.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone
o www.zibro.com)
W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Zibro dostępną pod adresem www.zibro.
com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Zibro (www.zibro.com)
S Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.zibro.com eller kontakta Zibro kundtjänst (du
hittar telefonnumret på www.zibro.com).
Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.zibro.com ali pokličite na telefonsko (www.zibro.com).
man_SRE228TC_Silver
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.zibro.com adresindeki Zibro Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde
bulunan Zibro müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.zibro.com).
PVG Traffic
avg©120606
Zibro® is registered trademark of TOYOTOMI Co., Ltd. for paraffin heaters.
ZIBRO brand paraffin heaters are made in Japan and imported by PVG Holding B.V.
Rev. 06/12
co_SRE228TC_Silver.indd 2
Printed in Japan
8157001921
06-06-12 16:01
Download PDF