BT | DM-80 | Funksjoner - Microphone BT DM-80

Comfort Digisystem Bruksanvisning
Microphone
BT
DM-80
Norsk
Bruksanvisning
Innholdsfortegnelse
Side
Introduksjon Comfort Digisystem
3
Presentasjon av Microphone BT DM-80
3
Funksjoner - Microphone BT DM-80
4
Komme i gang
5
Starte opp
6
Meny
7
Flere funsjoner
12
Radiorekkevidde og kanaler
15
Medfølgende tilbehør
16
Originalt tilbehør
16
Feilsøking
17
Service og garanti
18
Tekniske spesifikasjoner
18
Viktige sikkerhetsforskrifter
19
2
Microphone BT DM-80
Introduksjon Comfort Digisystem
Takk for at du har valgt Comfort Digisystem.
Produktene er enkle å bruke både med og uten høreapparat.
Les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk.
Med senderen Microphone BT DM-80 overføres signalet digitalt. Dette gir en
meget bra lyd uten forstyrrelser.
Comfort Digisystem er forsynt med teknikken SST SecureStream Technology
- digital teknikk som muliggjør avlyttingssikker radiooverføring uten
tidsforsinkelse.
Presentasjon av Microphone BT DM-80
Dette er en mikrofon som i tillegg til å fungere som en forelesermikrofon, kan
også kobles til telefoner. Via Bluetooth kobles DM-80 trådløst til mobiltelefon/
trådløs telefon och via en kabel kobles mikrofonen til en telefon med 2,5 mm
hodetelefonuttak.
DM-80s innebygde mikrofoner brukes for å prate i, innkommende lyd fra telefonen sendes trådløst og avlyttingssikkert til valgfri Digisystem mottaker.
DM-80 har både rundoppfangende mikrofon og retningsmikrofon som brukes
i miljøer med bakgrunnsstøy. Med den store, praktiske telefonrørknappen kan
samtaler koblet til Bluetooth besvares selv om, for eksempel, telefon ligger i
lommen.
Microphone BT DM-80
3
Funksjoner - Microphone BT DM-80
Tilkoblingsknapp
Telefonrørknapp
Menykontroll
Multifunksjonsuttak
Av / På
Funksjonsindikator
Festeklemme
Mikrofon
Telefonrørknapp
Uttak for lading
4
Display på
Microphone BT DM-80
Microphone BT DM-80
Komme i gang
Lading
Microphone BT DM-80 er ladbar. Lad opp DM-80 i minst 2 timer før du bruker
den for første gang. Det tar ca. 2 timer å lade opp et tomt batteri.
Ved lading lyser funksjonsindikatoren rødt og et lyntegn vises i batterisymbolet på displayet. Når batterisymbolet er fylt med grønne streker og
funksjonsindikatoren lyser grønt er enheten fulladet og går over til vedlikeholdslading.
Et fullladet batteri gir en driftstid på opp til 7 timer ved bruk av normalt
mikrofonprogram, ca 4 timer taletid via Bluetooth eller 48 timer i standby
modus med kun Bluetooth sending. Ved normal bruk er batteriets levetid opp
til 5 år. Man kan ikke bytte batteriet selv. Ta kontakt med forhandleren din.
Tilkobling av lader til
Microphone BT DM-80
OBS!
Bruk kun den medfølgende laderen
fra Comfort Audio AB.
Microphone BT DM-80
5
Starte opp
Slå på senderen ved å trykke inn Av/På-knappen i ca. 2 sekunder.
Funksjonsindikatoren lyser.
Koble til myggmikrofon (eller annen original mikrofon) eller hodetelefonkabel
hvis ønskelig.
Microphone BT DM-80 er en næravstandsmikrofon. Mikrofonen fungerer best
i en avstand på ca. 30 cm.
Myggmikrofon kan festes med festeklemmen på, f. eks., klærne.
DM-80 kan festes med festeklemmen eller henges rundt halsen ved hjelp av
det medfølgende halsbåndet (to lengder).
Ved hjelp av menykontrollen kan rundoppfangende eller retningsmikrofon
velges. For å gjøre dette, skyver du menykontrollen oppover (retning) eller
nedover (rundoppfangende). Valget aktiveres ved å trykke menykontrollen inn.
Retningsmikrofon brukes med fordel i miljøer med forstyrrende bakgrunnsstøy.
- Retning
- Rundoppfangende
OBS! Ved lading aktiveres rundoppfangende mikrofon automatisk. Ved
telefonering der retningsmikrofon er forhåndsvalgt, vil denne mikrofontypen
aktiveres.
For andre funksjoner, se videre i denne manualen.
ADVARSEL!
Bruk aldri halsbåndet i nærheten av maskiner eller på steder
hvor den kan komme i klem med andre gjenstander.
6
Microphone BT DM-80
Meny
Menykontroll
Man kan gjøre tre forskjellige valg med menykontrollen:
Bla oppover
Trykke inn/velge
Bla nedover
For å komme inn i menyen, trykker du inn
menykontrollen. Du vil finne følgende valg:
Tilbake
Kommunikasjon
Kanal
Tilkobling
Bluetooth
Telefon
Line in
Telefon
Mik nivå
Line nivå
PIN-kode
Lading
Språk
Navn
Funk. indikator
Fabrikkinnst.
Tilkoblinger
Ekstern mik
Instillinger
Knappelås
Om
Microphone BT DM-80
7
Tilbake (gjelder både i hoved- og undermenyer)
Her kan du gå tilbake et steg i menyen og tilbake til standard display.
Kommunikasjon
Kanal
For å bruke en mottaker og en sender sammen, må disse være innstilt på
samme kanal. Ved levering er senderen og mottakeren innstilt på samme
kanal (gjelder ikke enheter med både sender og mottaker). For å bytte
kanal, velg Kanal under Kommunikasjon i menyen. Velg ny kanal ved hjelp av
menykontrollen.
Kanalinformasjonen følger med også når enheter tilkobles. Kanal 1, 2 og 3 er
i de fleste europeiske landene frie kanaler som ikke krever tillatelse. Under
Utvidet område kan man velge flere kanaler. Disse krever ofte tillatelse. Se
avsnitt Radiorekkevidde og kanaler.
FFC (Free Frequency Check) visar med grøn indikering ved hver respektive
kanal, hvilke frekvenser som er egnet til bruk der hvor enheten er plassert.
OBS! Slå av dine andre Digisystem sendere for bra resultat.
Tilkobling
For å kunne bruke mottakeren og senderen sammen, må de være tilkoblet.
Ved levering er alle sendere og mottakere tilkoblet fra fabrikken og de
fungerer sammen. For å få til avlyttingssikkerhet, man man generere en
ny kodenøkkel og sendes mellom enhetene (tilkobling).
Hvis feilmeldingen Ikke mulig kanal vises ved tilkobling, indikerer dette at
valgt frekvens er utenfor det frekvensområdet som enheten kan sende/ta
imot med. Søk mulige kanaler i menyen Kommunikation - Kanal.
Sende/ta imot tilkoblingsinformation samt ny kodenøkkel kan utføres fra
hvilken som helst Comfort Digisystem enhet med display. For å tilkoble
enheter uten display, se videre under avsnitt Tilkobling (via tilkoblingsknapp).
Tilkoblingsinformasjon eller nye kode kan tas imot av flere aktive enheter.
For Comfort Digisystemenheter som har både sender og mottaker innebygd
i samme enhet, må disse tilkobles separat. Valg av enhet (sender/mottaker)
gjøres når tilkoblingsmenyen åpnes. I enheter med både sender og mottaker
styrer tilkoblingsknappen tilkoblingsfunksjonen for senderen. Sender og
mottaker tilkobles separat i disse enhetene. Kodenøkkelen er alltid den
samme for senderen og mottakeren da de er innebygd i samme enhet. Den
enkleste måten å få samme kodenøkkel for hele systemet, i de tilfellene
8
Microphone BT DM-80
når man bruker enheter med både sender og mottaker, er å generere ny
kodenøkkel fra den kombinerte enheten og distribuere den til både sendende
og mottakende enheter.
Tilkobling (via meny)
Velg Ta emot info i den ene enheten. Klar til å ta imot tilkoblingsinfo vises på
displayet. Velg Ny kodenøkkel på den andre enheten, velg Ja. Generere ny
kodenøkkel og send info? vises på displayet. Velg Ja. (Nå er både kanal- og
kodningsinformasjon blitt sendt og lydoverføringen er avlyttssikker). For å
legge til tidligere ikke tilkoblet enheter i ditt system, velg Send info fra noen
av de allerede tilkoblet enhetene.
Tilkobling (via tilkoblingsknapp)
(Den eneste muligheten å tilkoble enheter uten display på, er med tilkoblingsknappen)
To korte trykk aktiverer funksjonen Send info.
Et lang trykk aktiverer funksjonen Ta imot info.
Du kan også gå direkte til menyfunksjonen Tilkobling via Tilkoblingsknappen.
Et kort trykk åpner menyen Tilkobling av enheter med display.
Bluetooth
Her kan du aktivere Bluetooth for å kunne tilkoble Microphone BT DM-80 til
telefon eller mobiltelefon.
Ved valg av Kun BT er senderen kun aktiv når en telefonsamtale pågår via
Bluetooth elle hodetelefonkabel er tilkoblet og aktivert.
Tilkoble Mobil (under menyen Tilkoble Bluetooth) (kode 1234) for å tilkoble en
mobiltelefon til DM-80.
Tilkoble Telefon (under menyen Tilkoble Bluetooth) (kode 0000) brukes for å
tilkoble fast, trådløs (DECT) eller mobiltelefon til DM-80.
Velg Tilbakestill BT (under menyen Tilkoble Bluetooth) for å fjerne all
informasjon om de tilkoblede enhetene.
OBS! For at Bluetooth telefoni skal fungere etter dette, må Bluetooth
enhetene tilkobles på nytt.
Ved hjelp av Mix nivå kan man velge hvor høyt egen stemme skal høres under
en telefonsamtale.
Under Mik. posisjon i menyen Kommunikation - Bluetooth kan ønsket mikrofontype ved Bluetooth telefoni fårhåndinnstilles.
Microphone BT DM-80
9
Ved bruk av fast/trådløs og mobiltelefon samtidig: På visse faste/trådløse
telefoner er ikke Bluetooth tilkoblingen aktiv hvis det ikke pågår en telefonsamtale. Dette kan forårsake en tidsforsinkelse når Bluetooth kobles opp for
innkommende samtale. I noen tilfeller kan en unngå denne tidsforsinkelsen,
ved å tilkoble fast/trådløs telefon under menyen “Tilkoble Mobil” , men dette
kan forårsake problemer når man prøver å starte en utgående samtale med
fast/trådløs telefon. Les avsnittet “Flere Funksjoner”.
Telefon
Under menyen Telefon kan DM-80 konfigureres for å fungere som en hodetelefon til en telefon. DM-80 kobles til telefonens multifunksjonsuttak med
den medfølgende hodetelefonkabelen. OBS! Når hodetelefonkabelen kobles
til DM-80, slåes den innebygde mikrofonen av og den vil kun fungere ved
telefonering.
- Ut nivå justerer nivået på utgående telefonlyd ved telefonering (ikke BT).
- Inn nivå justerer nivået på innkommende telefonlyd ved telefonering (ikke
BT). Dette nivået kan også justeres med menykontrollen når hodetelefon kabelen er tilkoblet. Styrkenivåendring vises på displayet.
- Mik. type: her kan ønsket mikrofontype ved telefonering (ikke BT)
forhåndsinnstilles (grunninnstilling er retning).
Tilkoblinger
Her kan du velge hva multifunksjonsuttaket skal brukes til.
- Ekstern Mik (for extern mikrofon, f.eks. myggmikrofon)
- Line in (for TV-eller datakabel)
- Telefon aktiverer uttaket på DM-80 for bruk som hodetelefon. Samme
funksjon som Aktivere i menyen Kommunikasjon - Telefon.
Nivået for Ekstern mik og Line in kan justeres på denne menyen også.
Innstillinger
PIN-kode
Har kan du aktivere og endre PIN koden som låser andre valg i menyen som
du har gjort.
Lading
Her kan du aktivere funksjonen Avst.v.lading som gjør at enheten stenges
automatisk av når laderen kobles til og automatisk slåes på når den kobles
ifra. Hvis Auto opstart er aktiveret, starter enheden automatisk, når
opladeren kobles ud eller bliver spændingsløs.
10
Microphone BT DM-80
Språk
Her velger du menyspråk.
Navn
Her velger du hvilken tekst som skal vises på displayet. Velg symbol med
menykontrollen. Velg  for å lagre og x for å avslutte uten å lagre. For å flytte
markøren ved redigering bruk symbolene > og <.
Funk. indikator
Her kan du velge om funksjonsindikatoren skal væreaktiv eller ikke.
Denne funksjonen påvirker alle indikeringer utenom ladingsstatus og
tilkoblingsindikering.
Fabrikkinnst.
Tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillinger. Sletter også all tilkoblingsinformasjon. For å oppnå avlyttingssikkerhet må man generere ny kodenøkkel
eller ta imot fra annen enhet i et kodet system.
Knappelås
Låser menykontrollens funksjon. For å låse opp trykk inn menykontrollen og
velg Ja.
Om
Information om programvarer som enheten inneholder.
Microphone BT DM-80
11
Flere funksjoner
Funksjonsindikator (lysdiode)
Funksjonsindikatoren viser hvordan enheten er innstillt.
Rundoppfangende = Blinker grønt en gang hvert 3. sekund.
Retning = Blinker grønt to ganger hvert 3. sekund.
Ved svakt batteri blinker indikatoren rødt for valgt lydopptakstype
(kontroller batterinivå på displayet).
Ved lading lyser indikatoren rødt. Når enheten er ferdigladet lyser indikatoren
grønt. Indikatoren fortsetter å lyse rødt selv når batteriet er fulladet dersom
enheten er påslått under lading.
Når enheten er innstillt for å ta imot
tilkoblingsinformasjon, blinker indikatoren hurtig grønt.
Ved mottak av tilkoblingsinformasjon lyser indikatoren grønt i 3 sekunder.
Ved sending av tilkoblingsinformasjon blinker indikatoren rødt 5 ganger.
Når tilkoblingsprogrammet for Bluetooth er aktiv lyser indikatoren blått.
Ved vellykket tilkobling av Bluetooth telefon blinker indikatoren blått 5 ganger.
Under pågående telefonsamtale via Bluetooth blinker indikatoren blått annen
hvert sekund.
Ved valg av Tilbakestill BT blinker indikatoren blått 10 ganger.
12
Microphone BT DM-80
BluetoothTM
Microphone BT DM-80 kan tilkobles til to Bluetooth telefoner samtidig. Ved
telefonsamtale brukes DM-80 som en handsfree som tar opp lyden og fører
den videre til samtalepartneren. Lyden fra samtalepartneren sendes ut fra
DM-80 og tas imot med en tilkoblet Digisystem mottaker.
Når Bluetooth aktiveres i menyen vises Bluetooth symbolet på displayet. Hvis
1 telefon er tilkoblet (og påslått) til enheten, vises 1 ved Bluetooth symbolet.
Hvis 2 telefoner er tilkoblet (og påslått) vises 2 isteden.
Noen trådløse telefoner tilkobles kun ved inngående eller utgående samtale.
I disse tilfeller viser enheten 1 selv om det er en mobil og en trådløs telefon
tilkoblet til enheten.
DM-80 har støtte for både hodetelefoner og handsfreeprofiler for Bluetooth.
Profilen velges automatisk ved tilkobling.
Bruk - BluetoothTM
Svar på innkommende samtale:
Trykk kort (ca. 1/2 sek) på telefonrørknappen eller svar med telefonen.
Avslutte samtale:
Trykk kort (ca 1/2 sek) på telefonrørknappen eller avslutt samtalen med
telefonen.
Ringe ut:
Ved utgående samtale kobles lyden automatisk opp via gjeldende Bluetooth
link (det kommer an på telefonens innstillinger) til DM-80.
Bluetooth linken (telefon kode 0000) har prioritet. Dette gjør at funksjonene
stemmeoppringing og ring tilbake kun fungerer med denne telefonen hvis to
telefoner er tilkoblet.
- Stemmeoppringing aktiveres med et hurtig trykk (ca 1/2 sek) på telefon
rørknappen.
- Ring igjen aktiveres med et langt trykk (ca 2 sek) på telefonrørknappen.
Mikrofontype:
Ved telefonsamtale via Bluetooth kan mikrofontypen velges under menyen
Kommunikasjon - Bluetooth - Mik. type.
Microphone BT DM-80
13
Tilkobling av telefoner:
For tilkobling av telefoner, vennligst se avsnitt Kommunikasjon.
Styrkekontroll:
Under pågående samtale kan styrken justeres (styring av telefons styrke) med
menykontrollen på enhetens langside. Displayet viser den aktuelle styrken.
Noen mobiltelefoner krever ytterligere justeringer for å få tilstrekkelig sterk lyd. F. eks.
kan man justere nivået manuelt i spillerens equalizer (SonyEricsson).
OBS! Det går ikke an å starte en Bluetooth samtale (aktiver stemmeoppringing eller ring igjen) med telefonrørknappen, mens telefonen er aktiv og
hodetelefonkabelen er tilkoblet til DM-80. Dette er for å hindre at en Bluetooth samtale skal aktiveres ved feil under pågående telefonsamtale. Derimot
kan man svare på innkommende Bluetooth samtaler som vanlig.
14
Microphone BT DM-80
Radiorekkevidde og kanaler
Senderen og mottakeren har innebygde antenner. Rekkevidden mellom
enhetene er ca. 30 meter. Den kan variere i forhold til hvilket miljø man
befinner seg i. Som alle radiosystemer, kommuniserer Comfort Digisystem
på spesielle kanaler. Det kan bli forstyrrelser hvis man bruker to sendere på
samme eller nærliggende kanal. Annet elektronisk utstyr kan også forstyrre
radiosendinger.
I de fleste Europeiske landene er det fritt å bruke kanal 1-3 (863,250 - 864,750
MHz) for hørselsprodukter. Kontroller alltid med Frekvensmyndigheten i ditt
land hvilke kanaler som er frie og hvilke som krever tillatelse.
Bortsett fra kanal 1-3 finnes det under Utvidet område kanalbånd A-F som
krever tillatelse i de fleste Europeiske landene:
B 854 - 863 MHz
E 833 - 854 MHz
F 865 - 872 MHz
Microphone BT DM-80
15
Medfølgende tilbehør
Halsbånd
To forskjellige lengder.
Hodetelefonkabel
For tilkobling til telefoner med 2,5 mm hodetelefonuttak.
Myggmikrofon
Lader
Splittkabel för lading
Audiokabler
Billader
Billaderen er tiltenkt biler med 12 V (-) jordet system. Laderen er sikret mot
kortslutting og har automatisk overbelastingsbeskyttelse. Koble fra laderen
fra uttaket etter bruk.
Originalt tilbehör
Madonna Mikrofon
Mikrofon som festes på hodet.
Øremikrofon
Mikrofon som festes rundt øret.
Ladestativ
Ladestativ som kobles til den medfølgende laderen. Flere ladestativer kan
kobles i serie og drives sammen av kun en lader. Det kreves en større lader
for mer enn to ladestativer.
For annet tillbehør, besøk vår hjemmeside
www.comfortaudio.com
16
Microphone BT DM-80
Feilsøking
Sender og mottaker starter ikke
Lad opp sender og mottaker. Husk å holde inne Av/På knappen i 2 sekunder
for å slå på enheten. Kontroller at laderen er tilkoblet vegguttaket.
Dårlig taleoppfattelse
Avstanden mellom sender og mottaker kan være for stor. Rekkevidden er ca.
30 meter. Avstanden mellom mikrofonen og personen som snakker er også
for lang. Flytt mikrofonen nærmere den som snakker.
Prøv å bytte kanal/omgivelse.
Dårlig rekkevidde og forstyrrelser
I visse omgivelser som består av betong, jern og metall kan rekkevidden bli
kortere. Det kan også være forstyrrende utstyr i nærheten. Vennligst bytt
kanal.
Ingen lyd
Kontroller at sender og mottaker er innstillt på samme kanal.
Sterk brusende lyd (ingen lydoverføring)
Kontroller at enhetene er tilkoblet med samme kodenøkkel.
Enheten starter ikke ved lading
Koble fra laderen. Kontroller under Avst. ved lading under Lading i menyen.
For mer omfattende feilsøking besøk vår hjemmeside
www.comfortaudio.com
Microphone BT DM-80
17
Service og garanti
Comfort Audio AB tilbyr en omfattende garanti på tre år fra leveringsdato.
Garantien omfatter alle fabrikasjons- og materialfeil. Feil forårsaket av
uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet eller tilbehør, omfattes ikke av
garantien.
Ved normal bruk er batteriets levetid opp til 5 år. Ta kontakt med din
forhandler for å bytte batteriet.
Du er alltid velkommen til å ta kontakt medd oss på Comfort Audio dersom du
har spørsmål.
Tekniske spesifikasjoner
Type sender:
Rekkevidde:
Størrelse:
Vekt: Frekvensområde: Antenne: Drifttid:
Batteri:
Ladetid:
Mikrofoner: Inngang/utgang: SST - SecureStream Technology
Ca 30 m
84 x 39 x 14 mm
45 g
832 - 872 MHz
Innebygd
Opp til 7 timer ved normal mikrofontype, ca 4 timer
samtaletid via Bluetooth eller 48 timer i standby
modus med kun Bluetooth sending.
Oppladbart Li-Polymer
Ca 2 timer
Innebygd, retning og rundoppfangende
Line in / TV mikrofon / hodetelefonkabel
!
18
Microphone BT DM-80
Viktige sikkerhetsforskrifter Les dette før du tar i bruk produktet.
1) Les disse instruksjonene.
2) Ta vare på disse instruksjonene.
3) Legg merke til alle advarsler.
4) Følg alle instruksjoner.
5) Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
6) Gjør rent kun med en tørr klut.
7) Ikke bruk produktet i nærheten av varme kilder. Unngå apparater som
produserer varme (inkl. forsterkere).
8)
Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonen i den polariserte eller jordet
kontakten. En polarisert kontakt består av to blader og en tredje jordet
spiss. Det bredde bladet eller spissen er der for din sikkerhet. Hvis den
medfølgende kontakten ikke passer i uttaket, ta kontakt med en
elektriker for å bytte den gamle kontakten. (Gjelder kun nettdeler med
polarisert kontakt).
9) Pass på at nettledningen ikke blir tråkket på eller kommer i klem, særlig
ved stikkontakten, i oppbevaringsrommet og der hvor ledningen går inn i
produktet.
10) Bruk kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB.
11) Koble fra kontakten i vegguttaket ved tordenvær eller når produktet ikke
skal brukes over lengre tid.
12)
Service kan kun utføres av verksteder godkjent av Comfort Audio AB.
Service kreves når produktet er blitt skadet på en slags vis, f.eks. at
kontakten eller ledningen har gått i stykker, væske er blitt spylt på
produktet eller noe annet har falt på produktet, om produktet er blitt ut
satt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller om du har mistet
produktet i gulvet.
Microphone BT DM-80
19
13) Begynn å bruke produktet på lav styrke.
14) For høy styrke kan skade hørselen din alvorlig.
15) Ikke forsøk å åpne produktet.
16) Hvis produktet må åpnes pga skade, skal servicen utføres hos et verk
sted godkjent av Comfort Audio AB.
17) Ikke bruk sender eller mottaker som er innstillt på en ikke tillatt
frekvens. Kontroller med frekvensmyndigheten i det landet utstyret skal
brukes.
18) Produktet inneholder ømfintlig elektronikk og må håndteres forsiktig.
19) Lad aldri produktet i et innestengte uventilerte omgivelser som vesker,
futtera eller andre innestengte rom.
20) Bruk kun batteri og nettagreggat fra Comfort Audio AB.
21) Det går ikke an å bytte batteriet selv. Ta kontakt med din forhandler.
22) ADVARSEL! Risiko for eksplosjon hvis batteriet ikke er byttet ut korrekt.
23) Produktet eller batteriet må ikke utsettes for ekstrem varme som sollys,
ild osv.
24) Disse produktene har en radiosender. Vennligst ikke bruk produktene der
hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, for eksempel på et fly.
25) ADVARSEL! Halsslyngen må aldri brukes ved lek eller når det er risiko for å sette seg fast i noe.
20
Microphone BT DM-80
Microphone BT DM-80
21
22
Microphone BT DM-80
Microphone BT DM-80
23
Comfort Audio AB
Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden
Tfn +46 (0)35 260 16 00 Fax +46 (0)35 260 16 50
info@comfortaudio.com www.comfortaudio.com
MA0193 Ver 1.06 Rev A 101116
Produsert av:
Download PDF