Blaupunkt | VW / AUDI 7 607 545 550 | Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Zubehör / Accessories
Bluetooth / USB Interface
7 607 545 550
VW / Audi
http://www.blaupunkt.com
01_DE_BLUETO2_neu_1.indd
1
08.11.2007
9:33:07 Uhr
12V
Fakra
PTT (Push to talk) - key
Microphone
GROUND
BLA
th
oo
et
Pin 2
(ISO)
10
NKT
Blu
Pin9
(Fakra)
UPU
GROUND
Radio Mute
Pin9
(Fakra)
USB socket
(Memory stick not included)
Fakra
7 607 001 539
01_DE_BLUETO2_neu_1.indd 2
26.11.2007 8:27:12 Uhr
DEUTSCH
ISO
PTT (Push to talk) - key
BLA
UPU
ENGLISH
Microphone
NKT
Blu
FRANÇAIS
10
10
th
oo
et
GROUND
Pin 2
7 (ISO)
ITALIANO
135
68
2
NEDERLANDS
USB socket (Memory stick not included)
PTT (Push to talk) - key
Microphone
ESPAÑOL
C3
A
D
SVENSKA
ISO Audi
BLA
UPU
NKT
7 607 001 540
DANSK
th
oo
et
Blu
PORTUGUÊS
GROUND
Pin 9
Pin 9
USB socket (Memory stick not included)
01_DE_BLUETO2_neu_1.indd
3
08.11.2007
9:33:09 Uhr
POLSKI
O instrukcji...................................... 40
Wskazówki bezpieczeństwa........... 40
Recykling i złomowanie................. 40
Deklaracja zgodności.................... 40
Podstawowe ustawienia.................... 40
Połącz telefon komórkowy z
interfejsem................................... 40
Telefonowanie.................................. 41
Połączenie przychodzące............... 41
Połączenie wychodzące................. 41
Przepływ plików audio poprzez
Bluetooth (Audiostreaming).............. 41
Odtwarzanie MP3 poprzez USB.......... 42
Zarządzanie katalogami /
Struktura na przenośnej pamięci USB.... 42
Przywracanie ustawień fabrycznych... 42
Aktualizowanie oprogramowania....... 43
O instrukcji
Na produkty zakupione w Unii Europejskiej
wystawiamy gwarancję producenta. Z warunkami gwarancji można zapoznać się na
stronie www.blaupunkt.de lub zamówić je pod wskazanym adresem:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
Nie należy montować gniazda USB, mikrofonu ani przycisku PTT w strefie nadmuchiwania poduszki powietrznej i zapewnić,
aby ich położenie nie stwarzało zagrożenia
dla pasażerów w razie gwałtownego hamowania.
Na czas montażu i podłączania należy odłączyć biegun minus akumulatora.
Należy przy tym przestrzegać wskazówek
bezpieczeństwa producenta samochodów
(poduszki powietrze, autoalarm, komputer
pokładowy, immobilizer).
Recykling i złomowanie
Do utylizacji produktu należy wykorzystać
dostępne punkty zbiórki zużytego sprzętu.
Deklaracja zgodności
Niniejszym Blaupunkt GmbH oświadcza, że Bluetooth Interface jest zgodny z z
sadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Podstawowe ustawienia
D-31139 Hildesheim
Wskazówki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocujących należy upewnić się, że nie
zostaną uszkodzone żadne kable ani części
samochodu.
W otworach o ostrych krawędziach należy
używać osłonek kablowych.
Połącz telefon komórkowy
z interfejsem
Wyszukaj w telefonie komórkowym urządzeń Bluetooth (patrz w instrukcji obsługi
telefonu komórkowego -> Pairing).
➜ Naciśnij przycisk PTT na ok. 4 sekundy.
Przycisk PTT będzie pulsował periodycznie, dopóki możliwe będzie
40
10_PL_BLUETO2_neu_1.indd
40
08.11.2007
9:36:03 Uhr
Telefon znajdzie „Blaupunkt IF“.
Pojawi się zapytanie o PIN.
➜ Do telefonu komórkowego wprowadź
PIN 1234.
Do interfejsu można podłączyć maksymalnie do 5 telefonów komórkowych. W przypadku podłączenia kolejnych aparatów,
wszystkie dane pobrane od wcześniej dołączonych telefonów zostaną skasowane z
listy.
Telefonowanie
Połączenie przychodzące
Przycisk PTT pulsuje.
Odbieranie połączenia
➜ Naciśnij krótko przycisk PTT.
Połączenie telefoniczne zostanie odebrane. Rozmowę telefoniczną można
prowadzić za pośrednictwem mikrofonu oraz głośników radia samochodowego. Głośność można ustawiać za pośrednictwem radia samochodowego.
W trakcie rozmowy telefonicznej świeci się przycisk PTT.
Odrzucanie połączenia
➜ Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT.
Połączenie telefoniczne zostanie odrzucone.
Połączenie wychodzące
W celu nawiązania połączenia telefonicznego,
➜ nacisnąć krótko przycisk PTT.
• Funkcja rozpoznawania głosu w telefonie
komórkowym zostanie aktywowana (jeśli funkcja jest obecna).
POLSKI
sprzęgnięcie (ok. 60 sek.).
Jeśli w przeciągu 10 sekund funkcja rozpoznawania głosu nie będzie wykorzystywana lub nie zostanie naciśnięty żaden przycisk radia samochodowego,
wówczas interfejs Bluetooth przełączy
się w stan oczekiwania a radio samochodowe dezaktywuje wyciszenie dźwięku.
Alternatywnie można tak jak zwykle wybierać za pośrednictwem telefonu komórkowego
i rozpoczynać rozmowę (odbierać). Interfejs
przejmuje rozmowę telefoniczną. (telefon komórkowy musi być połączony z interfejsem)
Rozpoznawanie głosu
➜ Naciśnij krótko przycisk PTT, aby aktywować funkcję rozpoznawania głosu.
➜ Wymów imię lub numer wybranego
rozmówcy, tak jak zostało to ustawione
w telefonie komórkowym (patrz w instrukcji telefonu komórkowego).
Przepływ plików audio poprzez
Bluetooth (Audiostreaming)
Aby przesyłać do radia samochodowego
pliki audio poprzez Bluetooth, należy w telefonie komórkowym aktywować tę funkcję. W tym celu telefon komórkowy musi
być połączony z interfejsem i obsługiwać tę
funkcję (patrz w instrukcji telefonu komórkowego oraz w rozdziale „Łączenie telefonu
komórkowego z interfejsem“).
Odtwarzanie MP3 poprzez USB
Do interfejsu można podłączyć nośnik
pamięci USB, co umożliwia odtwarzanie plików MP3 za pośrednictwem radia
41
10_PL_BLUETO2_neu_1.indd
41
08.11.2007
9:36:03 Uhr
samochodowego. Radio samochodowe
musi być włączone
Wskazówka:
Nie należy przy tym prowadzić rozmów
telefonicznych i nie może być aktywna
funkcja przesyłu danych audio poprzez
Bluetooth. Telefon komórkowy może być
przy tym połączony z interfejsem.
niż 99 utworów z jednej listy odtwarzania,
lecz wówczas nie można zagwarantować
prawidłowej numeracji utworów.
USB
Wymienny nośnik
danych USB
➜ Podłącz nośnik pamięci USB do kabla
USB interfejsu.
➜ Przy radiu samochodowym wybrać zmieniarkę CD (CDC) jako źródło dźwięku (patrz
w instrukcji radia samochodowego).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Funkcjami odtwarzania można sterować za
pośrednictwem radia samochodowego. Tytuły
oraz katalogi można wybierać przyciskami,
które stosowane są przy odtwarzaniu ze zmieniarki CD (wybór katalogu z CD w górę/w dół,
wybór tytułu z Track w górę /w dół).
Zarządzanie katalogami /
Struktura na przenośnej
pamięci USB
➜ Należy założyć katalog o nazwie
Blaupunkt. W tym katalogu można zdefiniować podkatalogi i zapisać w nich
maks. 6 „CD”.
➜ Numeracja tych „CD” musi być ciągła od
CD01 do CD06 i zawsze rozpoczynać się
od CD01!
➜ W każdym podkatalogu („CD”) można
przechowywać do 99 ścieżek / utworów. Obsługa jest analogiczna do zmieniarki płyt CD dla VW / Audi.
Wskazówka:
Możliwe jest zarządzanie wiekszą ilością
Blaupunkt
CD01
99 utworów
CD02
99 utworów
CD03
99 utworów
CD04
99 utworów
CD05
99 utworów
CD06
99 utworów
Przywracanie ustawień
fabrycznych
Można przywrócić ustawienia fabryczne dla
interfejsu, aby skasować z pamięci interfejsu informacje o dołączonych telefonach komórkowych oraz książkach telefonicznych.
42
10_PL_BLUETO2_neu_1.indd
42
08.11.2007
9:36:04 Uhr
➜ Naciśnij przycisk PTT i przytrzymaj
przez przynajmniej 30 sekund.
Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne interfejsu.
Aktualizowanie
oprogramowania
Oprogramowanie interfejsu można aktualizować we własnym zakresie, co zapewnia
kompatybilność interfejsu z nowymi modelami telefonów komórkowych.
Wskazówka:
Po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania, może dojść wystąpić sytuacja, że niniejsza instrukcja obsługi
nie będzie aktualna. Prosimy o ściągnięcie aktualnej instrukcji ze strony
www.blaupunkt.de.
Do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania niezbędne są:
• nośnik pamięci USB (stick) z min. pamięcią 4 MB i kodowaniem FAT16 lub FAT32
➜ Rozpakuj i skopiuj znajdujące się tam pliki do katalogu w nośniku pamięci USB.
➜ Odłącz nośnik pamięci USB od komputera.
POLSKI
Wskazówka:
W tym przypadku telefon komórkowy nie
może być połączony z interfejsem.
➜ Podłącz nośnik pamięci USB do kabla
USB interfejsu.
➜ Włącz radio samochodowe.
➜ Przytrzymaj wciśnięty przycisk PTT a
następnie wyłącz i włącz ponownie radio samochodowe.
➜ Puść przycisk PTT.
Rozpocznie się ładowanie danych.
➜ Jako źródło dźwięku w radiu samochodowym wybierz zmieniarkę CD (CDC).
Radio samochodowe będzie wskazywało stan ładowania danych.
Odliczane będą tytuły oraz czas.
Za pomocą przycisku DIS przy radiu można zmienić ew. wskazanie.
Aktualizacja jest zakończona wtedy, gdy na wyświetlaczu radia pojawi
się tytuł/ścieżka 99 oraz czas 59:59.
Jeśli wskazanie czasu zatrzyma się na
00:00, oznacza to że aktualizacja nie
powiodła się. W takim przypadku należy powtórzyć całą operację.
➜ Wyłącz i ponownie włącz radio samochodowe.
• dostęp do internetu
• oprogramowanie Windows XP lub inny
system operacyjny z aplikacją ZIP
Nowe oprogramowanie jest teraz aktywne.
Aktualizowanie
➜ W nośniku pamięci USB załóż katalog
„Blaupunkt“. Przykład: „W:\Blaupunkt“
Dalsze wskazówki na temat interfejsu
Bluetooth znajdują się na stronie:
➜ Ze strony www.blaupunkt.de załaduj BTUSB-IF-SW do tymczasowego katalogu
w komputerze. Przykład: „C:\temp“
www.blaupunkt.de
Zmiany techniczne zastrzeżone!
43
10_PL_BLUETO2_neu_1.indd
43
08.11.2007
9:36:04 Uhr
АНГЛИЙСКИЙ НЕМЕЦКИЙ
ШВЕДСКИЙ ГОЛЛАНДСКИЙ
HFP, SPP, GAP, SDAP. AADP (A2DP), AVRCP
Temperature range
- 40° C up to 85° C
Certifications
e1, CE, FCC, Bluetooth
MP3-USB-Bitrate
max. 320 kb/s
USB
Version 2.0
USB-voltage
5V, 0,5 A
Dimensions
28 x 81 x 121 mm
Weight
300 g
ДАТСКИЙ
Supported profiles
ИСПАНСКИЙ
Technical data
69
16_RU_BLUETO2_neu_1.indd
69
08.11.2007
10:59:38 Uhr
All following FCC statements
are valid for the Industry
Canada Standard (IC) as well.
1. General
Interference Warning: (according to FCC
part 15.19)
This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause
harmful interference, and
(2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation
Caution: (pertaining to FCC part 15.21)
Modifications not expressly approved by
this company could void the user’s authority to operate the equipment
to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment.
This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential
area is likely to cause harmful interference
in which case the user will be required to
correct the interference at his own expense.
ENGLISH
FCC-Statements
RF Radiation Exposure
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment
should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between
the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. Specific Part 15.105
Information to the user:
2.1 For Class A digital device
(A digital device that is marketed for use
in a commercial, industrial or business environment, exclusive of a device which is
marketed for use by the general public or is
intended to be used in the home.)
Note: This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a Class
A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed
16_RU_BLUETO2_neu_1.indd
71
08.11.2007
10:59:38 Uhr
Service numbers
Country:
Phone:
Fax:
Germany (D)
01805000225
05121-49 4002
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
01-610 390
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 6331
40 4078
00 31 24 35 91 338
66-817 000
2185 00144
902 52 77 70
08-75018 50
01-8471644
01-610 393 91
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
00 31 24 35 91 336
66-817 157
2185 00165
91 410 4078
08-75018 10
01-8471650
Czech. Rep.
Hungary
Poland
(CZ)
(H)
(PL)
02-6130 0446
76 511 803
0800-118922
02-6130 0514
76 511 809
022-8771260
Turkey
(TR)
0212-335 06 71
0212-3460040
USA
(USA)
800-950-2528
708-865-5296
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL)
+604-6382 474
+604-6413 640
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
8622405640
11/2007 CM-AS/SCS1
16_RU_BLUETO2_neu_1.indd
72
/
08.11.2007
10:59:38 Uhr
Download PDF