Comfort audio | DM80 | Microphone DM80

Comfort Digisystem Bruksanvisning
Microphone
DM80
Svenska
Bruksanvisning
InnehållsförteckningSid
Introduktion Comfort Digisystem
3
Presentation av Microphone DM80
3
Funktioner - Microphone DM80
4
Komma igång
5
Börja använda
6
Meny
7
Fler funktioner
12
Radioräckvidd och kanaler
16
Medföljande tillbehör
17
Övriga originaltillbehör
17
Felsökning18
Service och garanti
19
Tekniska fakta
19
Viktiga säkerhetsföreskrifter
20
2
Microphone DM80
Introduktion Comfort Digisystem
Tack för att Du har valt Comfort Digisystem.
Produkterna är enkla att använda oavsett om du har hörapparat eller inte.
Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.
Med sändaren Microphone DM80 överförs signalen digitalt, vilket ger ett
mycket bra störningsfritt ljud.
Comfort Digisystem är utrustad med tekniken SST SecureStream
Technology - digital teknik som möjliggör avlyssningssäker radioöverföring
utan tidsfördröjning.
Presentation av Microphone DM80
Mikrofon som, förutom att fungera som en föreläsarmikrofon, även kan
kopplas till telefoner. Via Bluetooth kopplas DM80 trådlöst till mobiltelefon/
bärbar telefon och via en kabel kopplas mikrofonen till en telefon med
2,5 mm headset uttag.
DM80’s inbyggda mikrofoner används att prata i, inkommande ljud från telefonen skickas trådlöst och avlyssningssäkert till valfri Digisystemmottagare.
DM80 har både rundupptagande mikrofon samt riktad mikrofon som används
i miljöer med mer störande bakgrundsljud. Med den stora praktiska lurknappen kan samtal kopplade till Bluetooth besvaras även om telefonen till
exempel ligger i fickan.
Microphone DM80
3
Funktioner - Microphone DM80
Parningsknapp
Lurknapp
Menykontroll
Multifunktionsuttag
On / Off
Funktionsindikator
Clips
Mikrofon
Lurknapp
Uttag för
laddning
4
Display på
Microphone DM80
Microphone DM80
Komma igång
Laddning
Microphone DM80 är laddbar. Ladda DM80 i minst 2 timmar innan du
använder den första gången. Ett tomt batteri tar ca 2 timmar att ladda fullt.
Vid laddning lyser funktionsindikatorn rött och en blixt visas genom batterisymbolen i displayen. När batterisymbolen är fylld med gröna staplar och
funktionsindikatorn lyser grönt är enheten fulladdad och övergår till underhållsladdning.
Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.
Anslutning av laddare till
Microphone DM80
OBS!
Använd endast medföljande laddare
från Comfort Audio AB.
Microphone DM80
5
Börja använda
Microphone DM80 är en näravståndsmikrofon. Mikrofonen fungerar allra bäst
inom ett avstånd av ca 30 cm.
Starta sändaren genom att trycka in On/Off-knappen ca 2 sekunder.
Funktionsindikatorn tänds.
Anslut myggmikrofon (eller annan originalmikrofon) eller headsetkabel om så
önskas.
Myggmikrofon kan fästas med sitt clips i t ex kläder.
DM80 kan fästas med sitt clips eller hängas runt halsen med hjälp av de medföljande halsbanden (två längder).
Mikrofonlägen
Två olika mikrofonlägen kan väljas; omni (rundupptagande) eller zoom
(riktat). För att ändra mikrofonläge förs menykontrollen uppåt (zoom)
eller neråt (omni). Valet aktiveras genom att menykontrollen trycks in.
Riktat mikrofonläge används med fördel i miljöer med störande bakgrundsljud.
- Zoom
- Omni
OBS! Vid laddning aktiveras omniläge automatiskt. Vid telefonering då zoomläge är förvalt kommer dock detta läge att aktiveras.
För övriga funktioner, se vidare i denna manual.
VARNING!
Halsbandet får aldrig användas när
det finns risk att fastna i något föremål eller någon maskin.
6
Microphone DM80
Meny
Menykontroll
Det går att göra tre olika val med menykontrollen:
Bläddra uppåt
Trycka in/välja
Bläddra nedåt
För att komma in i menyn trycker du in menykontrollen, där
följande val finns:
Tillbaka
Kommunikation
Kanal
Parning
Bluetooth
Telefon
Anslutningar
Extern mic
Line in
Telefon
Mic gain
Line gain
Inställningar
PIN-kod
Laddning
Språk
Namn
Funk. indikator
Fabriksåterst.
Knapplås
Om
Microphone DM80
7
Tillbaka (gäller både huvudmeny och undermenyer)
Här kan du välja att stega bakåt i menyn, och tillbaka till
standardfönstret.
Kommunikation
Kanal
För att använda en mottagare och en sändare måste de vara inställda på
samma kanal. Vid leverans är sändare och mottagare inställda på samma
kanal (gäller ej enheter med både sändare och mottagare).
Byt kanal enligt följande:
1.Välj Kanal i menyn.
2. Välj sändare eller mottagare (gäller endast enheter med både
sändare och mottagare).
3. Välj ny kanal med hjälp av menykontrollen.
Kanalinformation följer även med då enheter paras.
Kanal 1, 2 och 3 är i de flesta europeiska länder fria kanaler som ej kräver
tillstånd. Under Utökat område kan fler kanaler väljas, dessa kräver oftast
tillstånd, se avsnitt Radioräckvidd och kanaler.
FFC (Free Frequency Check) visar med grön indikering vid respektive kanal
vilka frekvenser som är lämpliga att använda där enheten är
placerad. OBS! Stäng av dina övriga Digisystemsändare för korrekt
resultat.
Parning
För att använda mottagare och sändare tillsammans måste de vara parade.
Vid leverans är alla sändare och mottagare fabriksparade och fungerar med
varandra.
OBS! För att uppnå avlyssningssäkerhet måste en ny kodnyckel
genereras och skickas mellan enheterna (paras).
Om felmeddelandet Ej möjlig kanal visas vid parning indikerar detta att vald
frekvens är utanför det frekvensområde som enheten kan sända/ta emot
med. Kontrollera möjliga kanaler i menyn Kommunikation - Kanal.
Valfri Comfort Digisystemenhet kan generera ny kodnyckel och sända
parningsinformation.
8
Microphone DM80
För att para enheter utan display se vidare avsnitt Parning (via parningsknapp).
Parningsinformation eller ny kod kan tas emot av flera aktiverade
enheter.
Parning (via meny)
1.Välj Kommunikation - Parning
2.Välj Ta emot info i den ena enheten. Redo att ta emot parningsinfo
visas i displayen.
3.Välj Ny kodnyckel på den andra enheten, välj Ja.
4. Generera ny kodnyckel och skicka info? visas i displayen. Välj Ja.
(Nu har både kanal- och kodningsinformation skickats och ljudöver
föringen är avlyssningssäker.)
5. För att lägga till tidigare ej parade enheter i ditt system, välj istället
Skicka info från någon av dina parade enheter.
Parning (via parningsknapp)
(Enda möjligheten att para enheter utan display, med parningsknapp)
Till funktionen Parning kan du gå direkt via parningsknappen.
1. Ett snabbt tryck öppnar menyn Parning.
2. Två snabba tryck aktiverar funktionen Skicka info.
3. Ett långt tryck aktiverar funktionen Ta emot info.
Ett snabbt tryck öppnar menyn Parning på enheter med display.
Avbryta parningsläge
När DM80 satts i parningsläge kan detta avbrytas genom att trycka in lurknappen. Om man går in i BT parningsläge och sedan inte gör något mer, går
DM80 automatiskt ur parningsläget efter 5 minuter.
Enheter med både sändare och mottagare
För Comfort Digisystemenheter som har både sändare och mottagare
inbyggda i samma enhet gäller att dessa kan paras separat.
Val av enhet (sändare/mottagare) görs då parningsmenyn öppnas.
I enheter med både sändare och mottagare styr parningsknappen parningsfunktionen för sändaren. Sändare resp. mottagare paras alltså separat i
dessa enheter.
Microphone DM80
9
Kodnyckeln är alltid samma för sändaren och mottagaren då dessa är inbyggda i samma enhet. Det enklaste sättet för att få samma kodnyckel i hela
systemet, i de fall enheter med både sändare och mottagare används, är att
generera ny kodnyckel från den kombinerade enheten, och distribuera ut den
till både sändande och mottagande enheter.
Bluetooth
Här kan du aktivera Bluetooth för att kunna para Microphone DM80 med
telefon eller mobiltelefon. Se vidare Fler funktioner - Bluetooth.
Telefon
Under menyn Telefon kan DM80 konfigureras för att fungera som ett headset
till en telefon. DM80 kopplas till telefonens multifunktionsuttag via medföljande headset-kabel. OBS! Då headsetkabeln kopplas in i DM80 stängs den
inbyggda mikrofonen av och fungerar enbart vid telefonering.
- In nivå justerar nivån på inkommande telefonljud vid telefoni (ej BT).
Denna nivå kan även justeras med menykontrollen då headsetkabeln
är ansluten. Volymändring visas i displayen.
- Ut nivå justerar nivån på utgående telefonljud vid telefoni (ej BT).
- Mik. läge: här kan önskat mikrofonläge vid telefoni (ej BT) förinställas
(grundinställning zoom).
Anslutningar
Här väljs vad multifunktionsuttaget ska användas till.
- Extern Mic (för extern mikrofon, t ex myggmikrofon)
- Line in (för t ex TV- eller datorkablage)
- Telefon aktiverar uttaget på DM80 för användning som headset.
Samma funktion som Aktivera i menyn Kommunikation - Telefon.
Även nivån för Extern mic resp. Line in kan justeras i denna meny.
Inställningar
PIN-kod
Här kan du slå på och av funktionen PIN-kod (lås av valda funktioner).
Under menyvalet Ändra PIN kan du själv skapa en PIN-kod.
Under menyvalet Låsval är det möjligt att välja tre olika typer av menylås:
-
-
10
funktionsknapp: låser alla funktioner i menyn“Funktionsknapp” (kan
kombineras med menyvalet “parning”)
parning: låser alla parningsfunktioner i enheten, även snabbknapp
för parning
Microphone DM80
-
-
alla menyer: låser alla menyer
dold PIN inm: Då PIN-kod aktiveras kommer det endast att vara
möjligt att låsa upp menyn inom 3 sekunder från det att enheten
startas genom att trycka in menykontrollen.
PIN-kod krävs för att kunna låsa upp valda funktioner då PIN-kod är
aktiverad.
Om du skulle glömma din PIN-kod, vänligen tag kontakt med inköpsstället för
att låsa upp enheten.
Laddning
Här kan du aktivera funktionen Avst. vid ladd som gör att enheten stängs av
automatiskt när laddaren ansluts. Om Auto uppstart är aktiverad startar
enheten automatiskt när laddaren kopplas ur eller blir spänningslös.
Språk
Här väljs menyspråk.
Namn
Här väljs vilken text som ska synas i displayen. Välj symbol med menykontrollen. Välj  för att spara och x för att avsluta utan att spara. För att flytta markören vid redigering använd symbolerna > och <.
Funk. indikator
Här kan du välja om funktionsindikatorn ska vara aktiv eller inte. Denna
funktion påverkar all indikering utan laddningsstatus och parningsindikering.
Fabriksåterst.
Återställer enheten till fabriksinställningar. Raderar även all parningsinformation. För att uppnå avlyssningssäkerhet måste ny kodnyckel
genereras eller tas emot från annan enhet i befintligt kodat system.
Knapplås
Låser menykontrollens funktion. För att låsa upp tryck in menykontrollen och
välj Ja.
Om
Här finns information om vilka programvaror enheten innehåller.
Microphone DM80
11
Fler funktioner
Funktionsindikator (lysdiod)
Funktionsindikatorn visar enhetens status beroende på hur denna är inställd.
Omniläge = Blinkar grönt en gång var 3:e sekund
Zoomläge = Blinkar grönt två gånger var 3:e sekund
Vid svagt batteri blinkar indikatorn istället rött för valt ljudupptagningsläge
(kontrollera batteristatus på displayen).
Vid laddning lyser indikatorn rött. Då enheten är färdigladdad lyser indikatorn
grönt. Indikatorn fortsätter att lysa rött även när batteriet är fulladdat om
enheten är påslagen under laddning.
När enheten är inställd för att ta emot parningsinformation blinkar
indikatorn snabbt grönt.
Vid mottagen parningsinformation lyser indikatorn grönt i 3 sekunder.
Vid sändning av parningsinformation blinkar indikatorn rött 5 gånger.
Då parningsläge för Bluetooth är aktiverat lyser indikatorn blått.
Vid lyckad anslutning av Bluetoothtelefon blinkar indikatorn blått
5 gånger.
Under pågående telefonsamtal via Bluetooth blinkar indikatorn blått
varannan sekund.
Vid val av Återställ BT blinkar indikatorn blått 10 gånger.
12
Microphone DM80
BluetoothTM
Microphone DM80 kan anslutas till två Bluetoothtelefoner samtidigt. Vid
telefonsamtal används DM80 som en handsfree som tar upp ljudet och för
det vidare till samtalspartnern. Ljudet från samtalspartnern sänds ut från
DM80 och kan tas emot med parad Digisystemmottagare.
Då Bluetooth aktiveras i menyn visas Bluetoothsymbolen i displayen .
Om endast en telefon är parad (och ansluten) med enheten visas siffran 1 vid
Bluetoothsymbolen i displayen. Om två telefoner är parade (och anslutna)
visas istället siffran 2.
Vissa bärbara telefoner ansluts endast vid inkommande eller utgående
samtal. Vid dessa tillfällen kan alltså enheten visa 1 trots att t ex både en
mobil samt en bärbar telefon är parade med enheten.
DM80 stödjer handsfreeprofiler för Bluetooth.
Användning - BluetoothTM
Aktivera Bluetooth:
Välj Kommunikation - Bluetooth - Aktivera med menykontrollen.
Bluetooth meny:
Vid val av Endast BT är sändaren endast aktiv när telefonsamtal är
uppkopplat via Bluetooth eller headsetkabel är ansluten och aktiverad.
Para Mobil (Kommunikation - Bluetooth - Para BT - Para Mobil) (kod 1234)
används för att para en mobiltelefon med DM80.
Para Telefon (Kommunikation - Bluetooth - Para BT - Para Telefon) (kod
0000) används för att para fast, trådlös (DECT) eller mobiltelefon med DM80.
Välj Återställ BT (Kommunikation - Bluetooth - Para BT - Återställ BT) för att
rensa all information om parade enheter.
OBS! För att Bluetooth-telefoni ska fungera efter detta måste Bluetoothenheterna paras på nytt.
Med hjälp av Mix nivå väljs hur starkt den egna rösten hörs under ett telefonsamtal.
Under Mik. läge i menyn Kommunikation - Bluetooth kan önskat mikrofonläge vid Bluetoothtelefoni förinställas.
Microphone DM80
13
Svara på inkommande samtal:
Tryck kort (ca 1/2 sek) på lurknappen, eller svara med telefonen.
Avsluta samtal:
Tryck kort (ca 1/2 sek) på lurknappen eller avsluta samtalet med
telefonen.
Ringa ett samtal:
Vid utgående samtal länkas ljudet automatiskt upp via aktuell Bluetoothlänk
(beroende på telefonens inställningar) till DM80.
Den ena Bluetoothlänken (telefon, kod 0000) har prioritet. Detta gör att
funktionerna röstuppringning och återuppringning endast fungerar med
denna telefon om två telefoner är anslutna.
-
-
Röstuppringning aktiveras med ett snabbt tryck
(ca 1/2 sek) på lurknappen.
Återuppringning aktiveras med ett långt tryck
(ca 2 sek) på lurknappen.
Mikrofonläge:
Vid telefonsamtal via Bluetooth kan mikrofonläge väljas i menyn
Kommunikation - Blutetooth - Mik. läge.
Volymkontroll:
Under ett pågående samtal kan volymen justeras (styrning av telefonens
volymkontroll) med menykontrollen på enhetens långsida. Displayen visar då
aktuell volym.
Vissa mobiltelefoner kräver att ytterligare justeringar görs för att få tillräckligt starkt ljud.
Exempelvis öka nivå manuellt i mediaspelarens equalizer (SonyEricsson).
OBS! Det går ej att initiera Bluetoothsamtal (aktivera röstuppringning
eller återuppringning) med lurknappen, samtidigt som Telefon är
aktiverad och headsetkabeln är ansluten till DM80. Anledningen är att
Bluetoothsamtal inte ska råka aktiveras av misstag under pågående telefonsamtal. Däremot går det att svara på inkommande Bluetoothsamtal som
vanligt.
Vid samtidig användning av fast/bärbar och mobiltelefon:
På vissa fasta/bärbara telefoner är inte Bluetoothkopplingen aktiv om inget
samtal äger rum. Detta kan orsaka en tidsfördröjning innan Bluetooth
14
Microphone DM80
kopplas upp för inkommande samtal.
Det går i vissa fall att undvika tidsfördröjningen genom att para fast/bärbar
telefon i profilen “Para Mobil”, men detta kan orsaka problem med att initiera
utgående samtal med fast/bärbar telefon.
Nummerpresentation:
Vid inkommande samtal visas namn och nummer på displayen, förutsatt att
det finns inlagt i telefonboken och att telefonen stödjer möjligheten att skicka
ut namn och nummer till headsetet.
Microphone DM80
15
Radioräckvidd och kanaler
Antennerna i sändare och mottagare är inbyggda. Räckvidden mellan
enheterna är ca 30 meter. Detta kan dock variera beroende på vilken miljö du
vistas i. Som alla radiosystem kommunicerar Comfort Digisystem på
speciella kanaler. Om du använder två sändare på samma eller närliggande
kanal kan det bli störningar. Även annan elektronisk utrustning kan störa
radiosändningarna.
I de flesta Europeiska länder är det fritt att använda kanal 1-3
(863,250 - 864,750 MHz) för hörselprodukter. Kontrollera dock alltid med
frekvensmyndigheten i ditt hemland vilka kanaler som är fria och vilka som
kräver tillstånd.
Utöver kanal 1-3 finns under Utökat område kanalbanden A-F som är
tillståndspliktiga i de flesta Europeiska länder:
B 854 - 863 MHz
E 833 - 854 MHz
F 865 - 872 MHz
16
Microphone DM80
Medföljande tillbehör
Halsband
Två olika längder.
Headsetkabel
För anslutning till telefoner med 2,5 mm headsetuttag.
Myggmikrofon
Laddare
Grenkabel för laddning
Audiokablar
Billaddare
Billaddaren är avsedd för bilar med 12 V (-) jordat elsystem. Laddaren har
säkerhet mot kortslutning samt automatiskt överbelastningsskydd. Avlägsna
laddaren från uttaget efter användning.
Övriga originaltillbehör
Bommikrofon
Huvudburen mikrofon.
Öronmikrofon
Mikrofon som fästs runt örat.
Laddställ
Laddställ att ansluta till den medföljande laddaren. Flera laddställ kan seriekopplas och drivas av en gemensam laddare. Större laddare krävs vid fler än
två laddställ.
För övriga tillbehör besök vår hemsida
www.comfortaudio.com
Microphone DM80
17
Felsökning
Sändare och mottagare startar inte
Ladda sändare och mottagare. Tänk på att hålla inne On/Off knappen i
2 sekunder för att starta enheten. Kontrollera att laddaren är ansluten i kontaktuttaget.
Dålig taluppfattning
Avståndet mellan sändare och mottagare kan vara för långt. Räckvidden är
ca 30 meter. Avståndet mellan mikrofonen och personen som talar kan också
vara för långt, flytta mikrofonen närmare den som talar. Prova att byta kanal/
omgivning.
Dålig räckvidd och störningar
I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden bli
kortare. Det kanske även finns störande utrustning i närheten. Byt kanal.
Inget ljud
Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal.
Starkt brus (ingen ljudöverföring)
Kontrollera att alla enheterna är parade med samma kodnyckel.
Enheten startar ej vid laddning
Koppla ur laddaren. Kontrollera valet Avst. vid ladd under Laddning i menyn.
För mer omfattande felsökning besök vår hemsida
www.comfortaudio.com
18
Microphone DM80
Service och garanti
Comfort Audio AB erbjuder en garanti på produkter under två år från leveransdatum. Den täcker alla fabrikations- och materialfel. Tillbehör har en
garanti under 90 dagar från leveransdatum. Lokala överenskommelser eller
bestämmelser kan förekomma. Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin.
Batterier av den typ som ingår i Comfort Digisystem rekommenderas att
laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden
har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls
bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets
kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Comfort Audio om du har några
frågor.
Tekniska fakta
Typ av sändare:
SST - SecureStream Technology
Räckvidd:
Ca 30 m
Storlek:
84 x 39 x 14 mm
Vikt: 45 g
Frekvensområde: 832 - 872 MHz
Antenn: Inbyggd
Drifttid:
Drifttiden varierar beroende på vilka funktioner som är aktiverade och som används. En sådan funktion är telefonering via Bluetooth. I sådana fall rekommenderas att enheten laddas under lunchpaus eller motsvarande. Med Bluetooth-funktionen avstängd är drifttiden upp till 7 timmar. Drifttiden är uppmätt med fabriksinställningar.
Batteri:
Uppladdningsbart Li-Polymer
Laddningstid:
Ca 2 timmar
Mikrofoner: Inbyggda,
riktad samt rundupptagande
Ingång/utgång: Line in / TV mikrofon /
headsetkabel
!
Microphone DM80
19
Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs detta innan du använder produkten
1) Läs dessa instruktioner.
2) Behåll dessa instruktioner.
3) Beakta alla varningar.
4) Följ alla instruktioner.
5) Använd inte produkten nära vatten.
6) Rengör endast med torr trasa.
7) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller
andra apparater (inkl. förstärkare) som producerar värme.
8)
Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade
kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad
spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om
den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en
elektriker för utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast nät
delar med polariserad kontakt)
9) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd,
speciellt vid stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden går in i produkten.
10) Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB.
11) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när produkten inte
används under en längre tid.
12)
Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, t ex att
elkontakten eller elkabeln har gått sönder, vätska har spillts på
produkten eller något har ramlat på produkten, om produkten har utsatts
för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller om produkten har tappats.
13) Börja lyssna på låg volym.
20
Microphone DM80
14) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel.
15) Produkten får ej tas isär.
16) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos,
av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe.
17) Använd aldrig sändare eller mottagare inställd på ej tillåten
frekvens. Kontrollera med frekvensmyndigheten i det land där
utrustningen ska användas.
18) Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste
hanteras varsamt.
19) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som
väskor, fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen.
20) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får
användas.
21) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.
22) VARNING! Risk för explosion om batteriet inte är korrekt utbytt.
23) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som
solsken, eld etc.
24) Produkterna innehåller radiosändare. Använd inte produkterna på
platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, t ex i
flygplan.
25) VARNING! Halsslingan får aldrig användas vid lek eller då det finns
risk för att fastna i något.
26) För att förhindra att batteriet tar skada, låt inte produkten ligga urladdad en längre tid.
27) Koppla ifrån laddaren om produkten inte används under en längre period.
Microphone DM80
21
22
Microphone DM80
Microphone DM80
23
Comfort Audio AB
Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden
Tfn +46 35 260 16 00 Fax +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com www.comfortaudio.com
MA0129 Ver 1.10 Rev D 120704
Tillverkad av:
Download PDF